Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program doprava Přehled priorit a opatření"

Transkript

1 Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T... 3 Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T... 4 Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systému řízení silniční dopravy v Praze... 4 Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 5 Prioritní osa 7,8 Technická pomoc... 6

2 OP Doprava Cílem tohoto programu je vytvořit podmínky pro zajištění rozvoje kvalitní dopravy podle principů udržitelného rozvoje. Odhadovaná částka pro tento program činí 5 759,1 mil. EUR. Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Hlavní cíl je modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T a dalších součástí železniční infrastruktury, jako jsou železniční uzly a veřejná překladiště kombinované dopravy. Oblast intervence Rozšíření a zkvalitnění železniční sítě TEN-T - Vlastníci a provozovatelé drážních vozidel. - Dokončením modernizace tranzitních koridorů (III. a IV. koridoru). - Modernizací rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T. - Podporou výstavby překladišť kombinované dopravy na síti TEN-T. - Rekonstrukcí dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění požadovaných parametrů. - Realizací technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. Oblast intervence Přizpůsobení parametrů standardům EU - Vlastníci / správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel. - Zajišťováním interoperability implementací TSI a dálkového řízení provozu, včetně úprav vozidel Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční sítě TEN-T modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T. Obsahem této priority bude výstavba nových úseků dálniční a silniční sítě, nahrazujících v současnosti již nevyhovující úseky silniční sítě TEN-T a zlepšování parametrů na již existujících úsecích dálnic a silnic ležících na síti TEN-T. Oblast intervence Zlepšení parametrů a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

3 . - Pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T. - Zkapacitnění a modernizace již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I.tříd sítě TEN-T. - Technická opatření vedoucí k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví a ke zvýšení bezpečnosti. - Investice do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. Oblast intervence Zajištění standardů EU na silniční síti s velkým objemem dopravy za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy - Vlastníci / správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel. - Postupná realizace telematických systémů na dálniční síti a sítích navazujících. Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T a rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T. Jedná se o podporu doprav, šetrnějších k životnímu prostředí, které mohou zároveň napomoci k vyznanému odlehčení silniční sítě. Oblast intervence Vytváření podmínek pro větší konkurenceschopnost železniční dopravy - Státní investorská organizace zřízená MD (ŘVC). - V případě zavádění interoperability i vlastníci drážních vozidel. - Modernizace důležitých železničních uzlů. - Rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability. - Rozvoj a rekonstrukce přeshraničních úseků - na území ČR. - Postupná elektrizace dalších železničních tratí. - Uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně drážních systémů regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace. - Technická opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví..

4 Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T rekonstrukce a modernizace na silnicích I.třídy mimo TEN-T, podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních jednotek pro kamionovou dopravu, modernizace terminálů kamionovou dopravu mimo sítě TEN-T a zvýšení atraktivity dopravy v synergii s rozvojem regionů. - Státní Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčené infrastruktury, případně vlastníci překládacích mechanismů, dopravních prostředků a přepravních jednotek KD, Centrum služeb pro silniční dopravu. - modernizací a odstraňováním závad na silnicích I. třídy, - budováním obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě, - postupnou implementace telematických systémů na silnicích I. třídy - zabezpečením dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech, - realizací technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví a ke zvýšení bezpečnosti, - drobnými investičními akcemi na podporu bezpečnosti provozu (např. investice do metodicky-výcvikových center, které by měly zajistit jednotnou úroveň doškolování řidičů určitých vozidel a umožnit tím naplnit České republice směrnici 2003/59/IS a přispět tím k plnění jak Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, tak i plnění Akčního plánu EU k bezpečnosti silničního provozu). Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systému řízení silniční dopravy v Praze rozvoj sítě metra v Praze a Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze. Priorita bude zaměřena na podporu zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů na území hl.m. Prahy. Oblast intervence Zkvalitňování městské hromadné dopravy v Praze - Magistrát hl.m. Prahy. - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze.. Oblast intervence Zvládání velkých objemů silniční dopravy

5 - Magistrát hl.m. Prahy. - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy Globálním cílem OP Doprava je Zlepšení dostupnosti dopravou. Specifickým cílem tohoto opatření je podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD mimo sítě TEN-T, modernizace říčních plavidel pro snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Oblast intervence Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD - Magistrát hl.m. Prahy. - podpora investic v multimodální přepravě - výstavbou nové a modernizací stávající infrastruktury KD, - podporou nových multimodálních technologií překládky, - podporou vzniku VLC z veřejných zdrojů, - podporou studií k podpoře multimodality v nákladní přepravě, - podporou logistiky z veřejných zdrojů s pozitivním dopadem na vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců. Oblast intervence Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T - Vlastníci / správci překladišť KD. - Vlastníci překládacích mechanismů, dopravních prostředků, přepravních jednotek KD. - Vlastníci / správci VLC a dopravci zajišťující MHD a dopravní obslužnost kolejovou dopravou v příměstských oblastech. - program je určený i pro podnikatelské subjekty - právnické osoby. - zlepšením stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů splavnosti na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách.

6 Oblast intervence Podpora modernizace říčních plavidel, který povede k nižším negativním dopadům vodní dopravy na ŽP či podpoře multimodality v nákladní přepravě. - Vlastníci / správci překladišť KD. - Vlastníci překládacích mechanismů, dopravních prostředků, přepravních jednotek KD. - Vlastníci / správci VLC a dopravci zajišťující MHD a dopravní obslužnost kolejovou dopravou v příměstských oblastech. - program je určený i pro podnikatelské subjekty - právnické osoby (podmínkou jsou veřejné služby všem za stejnou cenu). - Podpora modernizace říčních plavidel, která povede k nižším negativním dopadům vodní dopravy na ŽP a/nebo podpoře multimodality v nákladní přepravě. Prioritní osa 7,8 Technická pomoc Řídícím orgánem tohoto programu je Ministerstvo dopravy, odbor fondů EU. 2007, GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno CZ Tel , Fax URL: Informační produkty: SUBVENCE :: Databáze dotací pro podnikatele a neziskovky :: J4bPoradce :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro ČR :: J4bAdvisor :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro SR :: GUIDE :: Mezinárodní databáze dotací s vyhledáváním v angličtině :: Klient Grantový poradce :: platforma pro tvorbu klientských portálů:: Grantový poradce :: online dvouměsíčník ::

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 7. 2012 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj Obsah: 1. FONDY EU...11 1.1 Strukturální fondy 2007-2013...11 1.1.1 Operační program životní prostředí 3. výzva...14 1.1.2 Regionální operační

Více

Dopravní sektorové strategie 2. fáze

Dopravní sektorové strategie 2. fáze Dopravní sektorové strategie 2. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem () Název akce Dopravní sektorové strategie 2. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050. Draft verze č. 2

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050. Draft verze č. 2 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Draft verze č. 2 1.10.2012 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY Česká republika NÁRODNÍ STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO FOND SOUDRŽNOSTI v SEKTORU DOPRAVY (období 2004 06) Praha březen 2004 2 Obsah ÚVOD... 3 1 SOUČASNÁ SITUACE V DOPRAVNÍM SEKTORU... 5 1.1 MAKROEKONOMICKÉ

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více