Globální souvislosti, problémy a výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální souvislosti, problémy a výchova"

Transkript

1 Publikace je zpracována v rámci projektu EVVO Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Lubomír PÁNA, Klaudia POSPÍŠILOVÁ Globální souvislosti, problémy a výchova České Budějovice 2012

2

3 Vzor citace: PÁNA, L., POSPÍŠILOVÁ, K. Globální souvislosti, problémy a výchova. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, 148 s. ISBN Anotace: Globalizace je komplikovaným fenoménem současného světa. Je každodenní součástí života člověka kdekoliv na světě, ve více nebo méně manifestované podobě. Na orientaci v globálních souvislostech a problémech je orientovaná i globální výchova, která výše zmíněné požadavky na člověka reflektuje a hledá formy a metody zprostředkovávání světa tak, aby utvářela osobnost člověka žádoucím způsobem. Stručný přehled globálních souvislostí a globálních problémů, který si nečiní nároky na úplnost vzhledem k šíři problematiky, kterou globalizovaný svět v sobě skrývá, může posloužit jako inspirace pro vlastní pedagogickou práci. Ediční rada VŠERS: Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. GLOBÁLNÍ SOUVISLOSTI, PROBLÉMY A VÝCHOVA doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., Mgr. Klaudia Pospíšilová Garanti projektu: doc. Ing. Marie Hesková, CSc. doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, České Budějovice, ISBN

4 POUŽÍVANÉ SYMBOLY Začátek kapitoly Výklad dílčího pojmu Shrnutí kapitoly Nejdůležitější pojmy Informace o problému Zastavení, konec bloku nebo kapitoly Studijní povinná literatura Kontrolní otázky a testy

5 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1 Globální souvislosti Co je globalizace Krátká exkurze do historie globalizace Klady a zápory globalizace Globální souvislosti Souvislosti biologické (klima, voda, biodiverzita, suroviny) Souvislosti ekonomické a politické Souvislosti vědy a rozvoje technologií Souvislosti mediální Souvislosti sociální Perspektivy globálního světa, život trvale udržitelný Shrnutí 47 2 Globální problémy Několik pohledů na globální problémy Globální problémy v rovině ekologické Klimatické změny Změny v hydrosféře Degradace obnovitelných a neobnovitelných zdrojů Znečišťování obnovitelných zdrojů a zacházení s odpady Globální problémy v rovině sociální Demografický růst Chudoba - prohlubující se propast mezi bohatými a chudými Migrace Zdravotní stav lidstva Analfabetizmus a nedostatek vzdělávacích příležitostí Bezpečnostní hrozby Shrnutí 96

6 3 Globální výchova Globální výchova - výchova k souvislostem Žák a učitel v pojetí globální výchovy Některá témata globální výchovy Mikrosvět člověka a jeho místo v makrosvětě Globální environmentální výchova Výchova multikulturní, interkulturní Inspirace pro praxi 113 A1 Neobvyklé perspektivy 113 A2 Zrcadlová stezka 115 A3 Pitná voda z lesa 116 A4 Můj obraz půdy 116 A5 Klima v tísni 117 A6 Klimatické změny - výzva ke skromnosti nebo globální katastrofa? 119 A7 Máme to, co chceme? 121 A8 Mobilem propojeni 123 A9 Globální vesnice 124 A10 Globální - lokální 127 A11 Ekostopy jednotlivých zemí a globální souvislosti 129 A12 Bohoušovy džíny Případové studie pro výuku 133 Závěr 135 Seznam zdrojů 137

7 Předmluva Naše publikace Globální souvislosti, problémy a výchova je součástí projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt vychází z 9 odst.1 vyhl. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a z potřeb základních i středních škol a školských zařízení. Je určen pro koordinátory environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) Jihočeského, Středočeského, Plzeňského kraje a kraje Vysočina, kteří již tuto činnost vykonávají, či se na ni připravují. Klade si za cíl zvýšit jejich kvalifikaci, vybavit je vhodnými kompetencemi. V uvedených krajích vznikla střediska pro environmentální vzdělávání, výchovu a poradenskou činnost, na něž se mohou koordinátoři EVVO i ostatní pracovníci škol obracet při začlenění environmentálního vzdělávání do školních vzdělávacích programů a při jejich realizaci. V rámci své ediční činnosti vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií 16 publikací, z nichž některé budou vydány jako studijní texty (opory) nebo monografie. Zvolená forma publikace odpovídá obsahu, který bude využíván spíše k praktickým účelům (studijní text), anebo k seznámení s teorií (monografie). V našem případě jsme zvolili formu studijního odborného textu. Každá publikace řeší a popisuje svoji problematiku a zároveň se obsahově prolíná a doplňuje s ostatními. Jsou to: Domácí ekologie a životní cyklus výrobku, odpadové hospodářství; Environmentální výchova v České republice a v EU; Environmentální výchova v terénu; Environmentální politika; Ekologická etika; Ekologizace provozu školy; Financování EVVO v ČR; Metodologie EVVO; Role a funkce koordinátora EVVO; Principy udržitelného rozvoje; Práce se skupinou, programy a nabídka Střediska ekologické výchovy; Systém EVVO v ČR, Školní projekty v EVVO, EVVO a praxe; Vývoj vztahu člověka a přírody/krajiny; Zdravá města a místní Agenda 21; Životní prostředí v České republice a regionu. Naše publikace napomůže naplnit hlavní cíl projektu, tj. zvýšit kvalifikaci a vybavit vhodnými kompetencemi nejen pedagogy, kteří na základních a středních školách a ve školských zařízeních vykonávají roli koordinátora EVVO, případně, kteří se na tuto funkci připravují, ale i dalších zájemců o environmentální problematiku. Pro vydání publikace je významným faktorem nejen samotná 7

8 realizace zmíněného projektu, ale také partneři projektu. Například Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, jehož jedním z bodů činnosti je Poradenská, metodická a osvětová činnost, zajišťuje lesní pedagogiku pro různé cílové skupiny, z nichž nejčastější jsou školy. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích si velmi dobře uvědomuje potřebu společenské a ekologické zodpovědnosti, což se snaží dlouhodobě promítat do svých vzdělávacích programů. Stěžejními oblastmi aktivit gymnázia je vzdělávání dětí a mládeže s cílem, aby absolvent školy měl široký vzdělanostní rozhled, slušnou sumu vědomostí a uměl vyhledávat, třídit, využívat a aplikovat získané informace. Lesy České republiky, s. p. mají dlouholeté zkušenosti v oblasti environmentálni osvěty. Podpora vzdělávání je jednou z priorit v politice komunikace s veřejností a společenské odpovědnosti firmy. Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Národní park Šumava chrání typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky, včetně všech jejich vývojových stádií. Zajišťuje ochranu přirozených přírodních procesů v souladu s celosvětovým posláním národních parků, a zároveň poskytuje dostatek prostoru pro aktivní ochranu druhové a genetické rozmanitosti. Pro zajištění environmentální výchovy pracují tři střediska ve Vimperku, v Kašperských Horách a ve Stožci. Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava v nich připravila pro děti a mládeže výukové programy. Jejich stěžejní část však probíhá přímo v přírodě. Děkujeme za podporu při psaní publikace vedení vysoké školy, manažerce projektu a odborným garantkám projektu za inspirativní náměty a připomínky, které jsme dle našich možností do textu zapracovali. V neposlední řadě děkujeme Janě Píchové za pomoc při technicko-organizačním zpracování našich myšlenek. 8

9 Úvod Globální svět sousloví často užívané v různých souvislostech. Nejčastěji je uváděna charakteristika prostřednictvím hospodářské a mediální propojenosti světa. Na první pohled se jeví globální svět jako nový fenomén, nutno však podotknout, že proces propojování světa začal již před mnoha staletími. Rozvoj výroby a obchodu, později průmyslová revoluce daly základ postupnému propojování světa na různých úrovních. Po první světové válce vzniká Společnost národů, po druhé světové válce se transformuje na Organizaci spojených národů a vznikají další mezinárodní organizace, jež si kladou za úkol hlídat a regulovat některé procesy probíhající na nadnárodní úrovni. Vznik organizací, zejména těch, které působí v měřítku širším, než regionálním či národním ovlivňuje globalizační procesy. Z toho lze vyvodit poznatek, že nositeli globalizace mimo jiné jsou nadnárodní výrobní a obchodní společnosti a mezinárodní organizace. Globalizace začíná být významným tématem ve druhé polovině 20. století. Zejména pak poslední třetina století se nese ve znamení mnohého úsilí o usměrňování globálních procesů. Více je vnímáno ohrožení, jež plyne z lidské činnosti vztahující se k devastaci přírody, sílí celosvětové úsilí o zpomalení nevratných změn v přírodě a hledání možností nápravy. Současný globalizovaný svět je rovněž mnohovrstevnatý systém mezilidských vztahů, založených na různorodých kritériích, který žije dynamickým životem. Zcela nepochybně ovlivňuje život člověka jako jedince, člena nějaké skupiny, komunity, či součást společnosti. V souvislosti se životem na planetě, s propojeností biosociálního prostředí lidské existence vyvstává celá řada témat, jež přibližují souvislosti globalizovaného světa, jako i mnoho problémů, vyžadujících pozornost a celosvětové úsilí při hledání řešení. Vzhledem k šíři problematiky globalizovaného světa nelze v této publikaci podat úplný výčet všech témat, vztahujících se ke globalizaci, a proto si tento studijní text klade za cíl přiblížit všem čtenářům (nejen koordinátorům environmentální výchovy na školách) alespoň některá témata globálních souvislostí, globálních problémů v návaznosti na globální výchovu a inspirovat tím jejich implementaci do běžné výuky. Text je možné využívat jako studijní pomůcku a inspirační zdroj pro aplikaci témat jednotlivých prvků globální výchovy v běžném 9

10 vzdělávacím prostředí základních a středních škol. Dále mohou být využívány v průřezových tématech, jakými jsou například: multikulturní výchova, mediální výchova, environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, dále v předmětech občanská nauka, výchova ke zdraví, zeměpis, dějepis, pedagogika, psychologie a dalších, dle úvahy a potřeby konkrétních školních vzdělávacích programů. V první kapitole, nesoucí název Globální souvislosti je čtenář uveden do některých souvislostí procesu globalizace, které jsou zmíněny pro snazší uvedení do problematiky. V kapitole následující jsou uváděny Globální problémy v základních souvislostech. Třetí kapitolou je Globální výchova, pojednávající o možnostech uchopení otázek globálního světa a jeho přenesení do vzdělávacího prostředí základních a středních škol. Na začátku kapitol uvádíme klíčová slova a pojmy, kterými se kapitola zabývá. Studijní text v dílčích kapitolách vždy obsahuje shrnutí, otázky k zamyšlení, doplňkové studijní zdroje a užitečné odkazy na odbornou literaturu či internetové zdroje. 10

11 1 Globální souvislosti Studijní cíle Cílem kapitoly je seznámit čtenáře s pojmem globalizace a souvislostmi jak historickými, tak i přírodními a sociálními. Přiblížit výhody a nevýhody procesu globalizace a poukázat na souvislosti globalizovaného světa, které ovlivňují člověka jako jedince i jako součást společnosti. Klíčová slova a pojmy globalizace, globální souvislosti, environmentální souvislosti globálního světa, ekonomické a politické souvislosti globalizace, místo vědy, technologií a médií v globálním světě, migrace, setkávání kultur, chudoba, život trvale udržitelný 1.1 Co je globalizace Pojem globalizace v sobě zahrnuje složitý komplex jevů a procesů, jejichž mnohoznačnost bývá interpretována z různých úhlů pohledu (nejčastěji ekonomického, sociologického, psychologického, antropologického atd.). Pro snadnější uchopení pojmu se nabízí hned několik charakteristik pojmu globalizace: Suša (2006) popisuje globalizaci jako dlouhodobý historický proces, ovlivňující propojenost světa v čím dál, větším měřítku, kde se lidské společnosti stávají více navzájem závislé v různých oblastech. Typická je propojenost sociálních vztahů na velké vzdálenosti v rozmanitých souvislostech. Globalizace je proces integrace světa na více úrovních (sociálních, politických, kulturních) nejčastěji je zmiňována úroveň ekonomická. V rámci ekonomických vztahů je zdůrazňována zejména přeshraniční výměna zboží, na kterou je úzce navázána úloha komunikace probíhající prostřednictvím neustále se zdokonalujících komunikačních technologií. V důsledku globalizace se mění struktura obchodovaného zboží a služeb, stejně jako jejich objem (Mezřický, 2006). Globalizace systém mezinárodních vztahů vyvolaných a souvisejících se založením Brettonwoodských institucí. je tedy spjatá s rozvojem světového obchodu, trhu, hospodářství a finančních systémů jejím smyslem je předejít poruchám světového hospodářského cyklu Globalizace v této podobě rovněž vychází z myšlenky globální sociální solidarity, z kolektivní solidarity, ze snahy zamezit vzniku 11

12 nepřekonatelných rozdílů, tenzí a konfliktů mezi světovým bohatstvím a chudobou (Hybášková, 2006, s. 161). Globalizace je historicky nevyhnutelný proces, kterému je zbytečné se bránit, především v souvislosti s tím, že tento proces je v mnoha směrech žádoucí a má blahodárné účinky na většinu lidstva. Ale jako každý společenský jev má i globalizace své stinné stránky, svou odvrácenou tvář. Jednou z nich je to, že otvírá dveře do epochy, ve které zcela reálně může převládat násilí a chaos. Obrana proti globálním hrozbám musí být také globální a musí se do ní zapojit celá společnost. Taková ochrana se musí stát součástí společenské zodpovědnosti za vlastní činnost všech institucí (národních i mezinárodních), které působí v dnešním globálním světě (Chmelík, 2006, s. 51). Cílek (2010) spatřuje globalizaci jako proces výměny zboží, přejímání organizačních rysů jiných území, duchovní výměnu a v neposlední řadě jako psychologickou potřebu člověka, jako součást mechanismu sociální evoluce. Ekonomický rozměr globalizace začal být zdůrazňován až v minulosti nedávné. Shrnutí Globalizace je dlouhodobý proces propojování světa na úrovni environmentální i sociální. Patrná je zejména v oblasti ekonomických vztahů, výměny zboží, kulturního kapitálu, působení nadnárodních a mezinárodních institucí, mediální a spirituální. Přirozenou součástí globalizačních procesů jsou i změny v přírodním prostředí. Některé jevy a změny, které s sebou globalizace přináší, jsou přirozené a přínosné, jiné naopak mají řadu stinných stránek a neblahých dopadů na život člověka i planety. Náměty k zamyšlení Hledejte souvislosti mezi sítěmi propojujícími svět ve smyslu výhod a nevýhod těchto propojení. Užitečné odkazy Cílek, V. Archeus fragment radostné vědy o trpaslících a příbuzné eseje. Praha: Dokořán, s. ISBN Keller, J. Nedomyšlená společnost. Brno: Doplněk, 1998, vydání s. ISBN Keller, J. Tři sociální světy. Praha: Slon, s. ISBN

13 Lišková, E. (ed.). Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově. Praha: Univerzita Karlova, s. ISBN Mezřický, V. (ed.). Globalizace. Praha: Portál, s. ISBN Mezřický, V. (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, s. ISBN Krátká exkurze do historie globalizace Prapočátky globalizace světa lze najít již v době paleolitu (cca před tisíci lety), v obchodování s pazourkem, těženým v severních částech Evropy, jehož nálezy v různých oblastech Evropy dokazují, že již v dobách dávno minulých existovaly cesty a kulturní kontakty v širších měřítcích. Jiným artiklem dávných dob, jak uvádí Cílek (2010) byl lazurit, který si hledal cesty z Afghánistánu až do přední Asie. V Mykénách se objevoval jantar z Baltského moře K dalším globalizačním vlnám docházelo v 25. století před Kristem, kdy se daly do pohybu nomádské kmeny Blízkého východu a Středomoří a kdy docházelo ke klimatickým změnám, při nichž se některé oblasti změnily v pouště. Jedním z nejmarkantnějších období propojení tehdejšího světa je přelom letopočtu. Příkladem nechť jsou korálky z Vietnamu v Egyptských dílnách, čínská ocel v Řecku, slonovina ze Súdánu. S výměnou zboží se šířilo náboženství a kultura (Cílek, 2010). Therborn (2000, cit. dle Suša, 2006) charakterizuje celkem šest vln globalizace: První vlna proběhla v období šíření velkých světových náboženství a byla spíše globalizací kulturní (šíření písma, jazyků a estetických vzorů), druhá vlna je spojena se zámořskou expanzí evropských států, kolonizací nových území datovanou cca od 16. století. Třetí vlnou bylo období válek evropských mocností v Evropě i kolonizovaných územích, čtvrtou vlnu lokalizuje do období 19. století, kdy se rozvíjí mezinárodní obchod. Druhou světovou válku označuje za počátek páté vlny globalizace, kdy v důsledku rozsáhlého konfliktu vznikla potřeba nadnárodních přístupů a konečně šestou vlnou globalizace je současnost. Řada autorů počátky globalizace klade do období konce druhé světové války. Např. Říhová (2006) události vzniku Brettonwoodských dohod v r a následných institucí přibližuje takto: Jejich 13

14 cílem bylo stabilizovat světovou ekonomiku vytvořením dohod o uspořádání mezinárodní finanční a měnové soustavy po druhé světové válce. Tvůrci Brettonwoodského systému si uvědomovali, že jen rozvoj a udržení celosvětového ekonomického růstu může zabránit dalším ničivým válečným konfliktům, které pokaždé zanechaly na všech zúčastněných zemích nedozírné ekonomické následky. Principem této myšlenky byla možnost zapojení vítězných i poražených zemí bez rozdílu. V popředí zájmu těchto dohod bylo vytvoření ekonomického systému, který prostřednictvím obchodu a hospodářské integrace povede k rychlé obnově válkou zničených ekonomik. Dohody stavěly na systému pevných směnných kurzů hlavních světových měn. Základní platební jednotkou se stal americký dolar vázaný na zlato. Součástí Brettonwoodského systému bylo i vytvoření tří nových mezinárodních institucí, jež měly zajišťovat stabilizaci světové ekonomiky: Mezinárodní měnový fond (MMF, IMF - International Monetary Fund) se stal významnou mezinárodní organizací, v současné době fungující jako specializovaná agentura zapojená do systému OSN. Má význam pro rozvoj mezinárodního obchodu, do kterého vnesl určitý řád. Svým působením napomáhá uspořádat ekonomické vztahy mezi jednotlivými státy. Účelem zřízení MMF bylo zajištění podpory mezinárodní měnové spolupráce zemí, usnadnění rozvoje mezinárodního obchodu, podpora stability měnových kurzů, zabránění konkurenčnímu znehodnocování měny, podpora volné směnitelnosti měn členských zemí, jakožto i poskytování úvěrů k vyrovnání přechodných deficitů v jejich platebních bilancích. Členy Mezinárodního měnového fondu mohou být státy ochotné dodržovat závazky vyplývající z členství v této organizaci za podmínek stanovených Sborem guvernérů. Jedním z kritérií pro přijetí je řízení vlastních zahraničních vztahů. Velikost ani charakter ekonomiky daného státu není rozhodující. MMF se zabývá především dohledem a řízením činnosti a politiky členských zemí v příslušných otázkách (např. směnnými kurzy, mnohostranným platebním systémem a převody), finančními otázkami a péčí o mezinárodní likviditu. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development), označovaná též jako Světová banka (World Bank) je mezivládní mezinárodní organizace. 14

15 V roce 1947 se stala specializovanou institucí v rámci OSN. Hlavní sídlo má ve Washingtonu D. C. Jejím členem může být pouze člen Mezinárodního měnového fondu. Světová banka poskytuje půjčky členským státům, které však musí být i společně s úroky do několika let splaceny. Poskytuje půjčky vládám rozvojových zemí, aby mohly financovat projekty, které Banka považuje za užitečné pro rozvoj těchto zemí, ale vždy jen těm subjektům, které získaly státní záruku za půjčku. Banka může vystupovat i v roli ručitele za nějakou půjčku. Cílem Banky je přispívat k obnově a prosperitě členských států usnadňováním zahraničních kapitálových investic k produktivním účelům za podmínek, že není dostupný soukromý kapitál. Světová banka spojuje pět specializovaných organizací: Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní rozvojovou asociaci (IDA), Mezinárodní finanční korporaci (IFC), Mnohostrannou investiční záruční agenturu (MIGA) a Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ISCID). Všechny tyto organizace hrají nemalou roli při financování projektů v rozvojových zemích. Mezinárodní obchodní organizace (ITO International Trade Organisation), k jejímu založení de facto nedošlo, byla pouze vytvořena Všeobecná dohoda o clech a obchodu označovaná jako GATT (více Říhová, 2010). 26. červena 1945 byla založena Organizace spojených národů (dále jen OSN) ve Spojených státech amerických na základě přijetí Charty OSN 50 státy. Nahradila Společnost národů. Ústředním dokumentem OSN je Charta spojených národů mnohostranná mezinárodní smlouva, uzavřená zástupci zúčastněných států na Konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci v červnu První valné shromáždění OSN se konalo v Londýně začátkem roku V současné době sídlí v New Yorku a má 192 členských států, z nichž každý má své zastoupení ve Valném shromáždění OSN a disponuje jedním platným hlasem. V Chartě OSN jsou zakotveny principy členství, organizační struktura, pravomoci jednotlivých orgánů OSN, principy řešení situací a událostí, principy mezinárodní spolupráce a další. Orgány OSN: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a sekretariát v čele s generálním tajemníkem OSN. Cíle: zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, rozvíjení přátelských vztahů mezi 15

16 národy, založených na úctě k zásadě rovnoprávnosti sebeurčení, zajištění mezinárodní spolupráce v oblasti snižování chudoby a sociálního vyloučení, rozvoje vzdělávacích příležitostí, zlepšování zdravotního stavu lidstva, zajišťování environmentální udržitelnosti, budování globálního partnerství pro rozvoj (více Gura, Rosputinský, 2010). V roce 1946 byla založena Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation) jako první mezinárodní odborná organizace. Soustřeďuje mezinárodní úsilí v oblasti podpory zaměstnanosti, dosahování kvalifikace, naplňování práv zaměstnanců i zaměstnavatelů, v pracovněprávních a sociálních otázkách (více Gura, Rosputinský, 2010). Období od 2. světové války až do poloviny šedesátých let je zlatým věkem ekonomického růstu a rozvíjejícího se obchodu. V roce 1962 vyšla knížka Rachel Carsonové Mlčící jaro, která dle Moldana (2003) ovlivnila veřejné mínění, jež upřelo pozornost k ochraně životního prostředí. Šedesátá a sedmdesátá léta jsou obdobím počátku globálního vnímání problémů ekonomických, hospodářských i environmentálních a uvědoměním si nutnosti začít výše jmenované problémy řešit. Na přelomu 60. a 70. let však v USA narůstala inflace a prohluboval se deficit platební bilance zahraničního obchodu. Spojené státy řešily nepříznivou situaci devalvací dolaru, která měla obnovit domácí ekonomický růst a posílit pozici USA na světových trzích zrušením směnitelnosti dolaru za zlato, a tím i hlavního stavebního pilíře brettonwoodského systému. V letech následoval přechod na systém volně plovoucích kurzů nejvýznamnějších měn, který existuje dodnes. V roce 1971 zrušily USA (mezi jinými i v souvislosti s válkou ve Vietnamu) volnou směnitelnost dolaru a systém, který se o ni opíral, se rozpadl. Byl vytvořen systém volně pohyblivých měnových kurzů členských zemí MMF (tzv. floating), v němž je hodnota jednotlivých měn určována trhem nebo zásahy jednotlivých vlád. V roce 1972 byla OSN svolána Stockholmská konference, která se stala mezníkem v oblasti globální péče o životní prostředí. Označila hlavní ekologické problémy, jakými jsou například: 1) nadměrná produkce odpadů, 2) narušení hydrologického cyklu a klimatického systému planety, 3) nadměrné čerpání obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, 4) ohrožení biodiverzity. 16

17 Tato čtyři ohrožení, jež jsou ohrožením zdraví a života lidské populace i přírody vyžadují řešení v mezinárodním měřítku. Stockholmská konference vyzvala k okamžitým akcím na záchranu životního prostředí. Na její popud vznikly instituce, jejichž úkolem se stala péče o životní prostředí, vytvoření zákonů a standardů na ochranu životního prostředí. Byl založen Program OSN pro životní prostředí United Nations Environment Programme (UNEP). Tématem číslo jedna na poli ochrany životního prostředí v sedmdesátých letech minulého století byla ochrana ovzduší a vod. Kniha Meze růstu, kolektivu autorů pod vedením Meadowsové poukazuje na ničivou roli hospodářského růstu pro životní prostředí. Hospodářský růst přinášející blahobyt však nebylo možné zastavit. Proto Kingstonské měnové dohody uzavřené v roce 1976 vedly k faktické likvidaci Brettonwoodských dohod. V roce 1983 Valné shromáždění OSN ustanovilo Světovou komisi pro životní prostředí a rozvoj. Úkolem komise bylo prozkoumat vztah mezi hospodářským rozvojem a ochranou životního prostředí a navrhnout přijatelná řešení Vídeň - uzavřena světová úmluva o ochraně ozonové vrstvy podepsán Montrealský protokol omezující používání freonů a příbuzných látek, vzhledem k závažnosti situace postupně doplněn dodatky (londýnský, kodaňský, montrealský, pekingský) zpřísňujícími opatření původního montrealského protokolu Světová komise pro životní prostředí vydává zprávu Naše společná budoucnost, ve které specifikuje nutnost urychlení ekonomického růstu v podobě trvale udržitelné. To znamená, že celkovou zátěž prostředí je nutné snižovat vývojem a aplikací ekologicky šetrnějších technologií, dále je nutné snižovat spotřebu energie a materiálů, jako i produkci odpadů. Dokument Naše společná budoucnost již neomezuje životní prostředí pouze na prostředí přírodní, ale zdůrazňuje společný svět, svět lidských, sociálních struktur, které svou činností ovlivňují přírodu Summit Země - celosvětová Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (United Nations Conference on Environment and Development UNCED). Cílem této konference bylo vytvořit dohodu o podobě trvale udržitelného rozvoje. Nutnost odvrácení globální ekologické krize předpokládá změnu vzorců výroby a spotřeby. Byly schváleny a podepsány důležité dokumenty: Úmluva o změně klimatu, Úmluva o ochraně biodiverzity, Deklarace z Rio de Janeiro 17

18 o životním prostředí a rozvoji Agenda 21 akční plán ochrany životního prostředí v nejširších souvislostech a dokument Zásady obhospodařování lesů vznikla Evropská unie na základě Smlouvy o Evropské unii z roku 1992, platné od (Maastrichtská smlouva) a nahradila Evropské společenství Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku bylo věnováno pokroku dosaženému v naplňování závěrů Summitu Země z Rio de Janeiro v roce 1992, hodnotilo oblasti rozvojové, hospodářské, environmentální politiky, záležitosti lidské populace, rozvoj důležitých hospodářských odvětví a problémy životního prostředí. Ani v jedné ze zmíněných oblastí nebyly zaznamenány pozitivní trendy. Podařilo se přesvědčit veřejnost o vážnosti problémů. Přínosem bylo rozpracování Agendy 21 do lokálních rozměrů potřeb jednotlivých států. Dle Duška (2010) je Místní Agenda 21 (MA21) programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních Konference v Kjóto zavazuje smluvní strany Rámcové úmluvy o změně klimatu (uzavřené v Rio de Janeiro) k maximálnímu úsilí zaměřenému na redukci emisí. Byly vysloveny radikální požadavky na snížení emisí Haag 6. konference stran Rámcové úmluvy o změně klimatu usilovala o dohodu konkrétní cesty ke snížení emisí skleníkových plynů v celosvětovém měřítku Johannesburg Světový summit o udržitelném rozvoji dále propracovává koncepci udržitelného rozvoje a jeho návaznost na Agendu 21. Shrnutí Globalizace se objevuje v lidské civilizaci odpradávna, souvisí především s rozvojem výrobních vztahů, obchodu, kultury, zámořskými objevy. V současném slova smyslu jsou počátky globalizace kladeny přibližně do poloviny 20. století, do období konce druhé 18

19 světové války, která vyvolala potřebu nadnárodních přístupů pro řešení rozsáhlého válečného konfliktu a odstraňování jejích důsledků. To vyžadovalo vznik mezinárodních institucí, které si kladly za cíl stabilizovat světovou ekonomiku. Poslední třetina 20. století se nesla ve znamení globální péče o životní prostředí a vytváření koncepce trvalé udržitelnosti. Náměty k přemýšlení Jaké šance má lidská populace na nápravu problémů životního prostředí? Je koncepce udržitelného rozvoje použitelná univerzálně? Jsou lokální a regionální koncepce udržitelného rozvoje funkční součástí celosvětového úsilí o trvale udržitelný život? Užitečné odkazy Dlouhá, J., Dlouhý, J. Mezřický, V. (ed.). Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální problémy Praha: UK, Centrum pro otázky životního prostředí, s. ISBN X. Dušek, J. Faktory regionálního růstu a rozvoje (se zaměřením na spolupráci měst a obcí v Jihočeském kraji). 1. vydání. České Budějovice: VŠERS, s ISBN Gura, R., Rosputinský, P. Vybrané pramene k štúdiu medzinárodných organizácií. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, 291 s. ISBN Moldan, B. Ekologické dimenze udržitelného rozvoje. Praha: Karolinum, s ISBN Moldan, B. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha: Karolinum, s ISBN Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí, s. ISBN Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Úřad vlády České republiky: Praha, s. ISBN Klady a zápory globalizace V současném světě téměř nelze najít oblast, která by v nějaké formě, či v nějaké míře nebyla globalizací zasažena. Jako všechny jevy 19

20 a procesy související s lidskou existencí i globalizace má své klady i zápory. Mezřický (2006) uvádí následující: Klady globalizovaného světa: Růst objemu globálně obchodovatelného zboží Rychlost a komplexnost přímých investic Ekonomický růst původně rozvojových zemí (Jižní Korea, Tchaj- -Wan, Malajsie, Hong Kong), které jsou dnes řazeny mezi země s vyspělými ekonomikami Růst spotřeby Vznik homogenní střední třídy odborných elit v Asii a Latinské Americe Vznik a existence nových organizací nadnárodního charakteru potvrzujících význam organizací starších (EU, NEFTA, ASEAN) Vznik kultury druhé moderny, tzv. translokální kultura, působením masmédií je otevřenější vůči globálním vlivům Nevýhody propojeného světa: Nekontrolovatelný transfer finančního kapitálu, který je vyšší než obchodované zboží odborníci v tomto jevu spatřují potenciální půdu pro ekonomický kolaps Zvyšování nerovnosti přístupu k celkovému společenskému růstu Růst nebo stagnace míry nezaměstnanosti v rozvinutých průmyslových zemích v důsledku rozvoje technologií Nerovnoměrnost růstu spotřeby (mimo spotřební explozi zůstává cca 20 % populace v chudých částech světa) Oslabení role národního státu zejména v případě malých a středních států Vliv nadnárodních společností na chod národních ekonomik Devastace přírodních zdrojů Tlak globálních trhů určovaných nadnárodními společnostmi na destrukci tradičních zemědělských struktur Kulturní invaze Nárůst kulturních antagonismů Technologicky zprostředkované druhé kulturní prostředí Faktem je, že globalizace přináší některým lidem větší prospěch než jiným. Přístup k technologiím a ke kapitálu vytváří pracovní příležitosti pro dělníky v rozvojových zemích a z globalizace mají obrovský prospěch i země a podniky, jež mají možnost investovat kapitál a prodávat moderní technologie. V nedávné době tak například 20

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Důsledky zhoršování životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatická změna. Proč klesá samočisticí vlastnosti

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan

EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan škola studijní program ČVUT, Fakulta architektury B 3501 Architektura a urbanismus předmět přednáška přednášející Ekologie I EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan podpořeno Evropský sociální fond

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Životní prostředí - úvod do problematiky

Životní prostředí - úvod do problematiky Životní prostředí - úvod do problematiky Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Obsah Terminologie Vztah člověka a životního prostředí Hodnocení životního prostředí Integrované pojetí EV Nástroje ochrany

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.17

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Organizace spojených národů

Organizace spojených národů Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

9. 6. Mezinárodní ekonomika

9. 6. Mezinárodní ekonomika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 9. 6. Mezinárodní ekonomika Mezinárodní ekonomika zahrnuje zejména mezinárodní obchod. Míra otevřenosti ekonomiky

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2012/2013 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází z Metodického

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více