Globální souvislosti, problémy a výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální souvislosti, problémy a výchova"

Transkript

1 Publikace je zpracována v rámci projektu EVVO Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Lubomír PÁNA, Klaudia POSPÍŠILOVÁ Globální souvislosti, problémy a výchova České Budějovice 2012

2

3 Vzor citace: PÁNA, L., POSPÍŠILOVÁ, K. Globální souvislosti, problémy a výchova. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, 148 s. ISBN Anotace: Globalizace je komplikovaným fenoménem současného světa. Je každodenní součástí života člověka kdekoliv na světě, ve více nebo méně manifestované podobě. Na orientaci v globálních souvislostech a problémech je orientovaná i globální výchova, která výše zmíněné požadavky na člověka reflektuje a hledá formy a metody zprostředkovávání světa tak, aby utvářela osobnost člověka žádoucím způsobem. Stručný přehled globálních souvislostí a globálních problémů, který si nečiní nároky na úplnost vzhledem k šíři problematiky, kterou globalizovaný svět v sobě skrývá, může posloužit jako inspirace pro vlastní pedagogickou práci. Ediční rada VŠERS: Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. GLOBÁLNÍ SOUVISLOSTI, PROBLÉMY A VÝCHOVA doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., Mgr. Klaudia Pospíšilová Garanti projektu: doc. Ing. Marie Hesková, CSc. doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, České Budějovice, ISBN

4 POUŽÍVANÉ SYMBOLY Začátek kapitoly Výklad dílčího pojmu Shrnutí kapitoly Nejdůležitější pojmy Informace o problému Zastavení, konec bloku nebo kapitoly Studijní povinná literatura Kontrolní otázky a testy

5 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1 Globální souvislosti Co je globalizace Krátká exkurze do historie globalizace Klady a zápory globalizace Globální souvislosti Souvislosti biologické (klima, voda, biodiverzita, suroviny) Souvislosti ekonomické a politické Souvislosti vědy a rozvoje technologií Souvislosti mediální Souvislosti sociální Perspektivy globálního světa, život trvale udržitelný Shrnutí 47 2 Globální problémy Několik pohledů na globální problémy Globální problémy v rovině ekologické Klimatické změny Změny v hydrosféře Degradace obnovitelných a neobnovitelných zdrojů Znečišťování obnovitelných zdrojů a zacházení s odpady Globální problémy v rovině sociální Demografický růst Chudoba - prohlubující se propast mezi bohatými a chudými Migrace Zdravotní stav lidstva Analfabetizmus a nedostatek vzdělávacích příležitostí Bezpečnostní hrozby Shrnutí 96

6 3 Globální výchova Globální výchova - výchova k souvislostem Žák a učitel v pojetí globální výchovy Některá témata globální výchovy Mikrosvět člověka a jeho místo v makrosvětě Globální environmentální výchova Výchova multikulturní, interkulturní Inspirace pro praxi 113 A1 Neobvyklé perspektivy 113 A2 Zrcadlová stezka 115 A3 Pitná voda z lesa 116 A4 Můj obraz půdy 116 A5 Klima v tísni 117 A6 Klimatické změny - výzva ke skromnosti nebo globální katastrofa? 119 A7 Máme to, co chceme? 121 A8 Mobilem propojeni 123 A9 Globální vesnice 124 A10 Globální - lokální 127 A11 Ekostopy jednotlivých zemí a globální souvislosti 129 A12 Bohoušovy džíny Případové studie pro výuku 133 Závěr 135 Seznam zdrojů 137

7 Předmluva Naše publikace Globální souvislosti, problémy a výchova je součástí projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt vychází z 9 odst.1 vyhl. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a z potřeb základních i středních škol a školských zařízení. Je určen pro koordinátory environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) Jihočeského, Středočeského, Plzeňského kraje a kraje Vysočina, kteří již tuto činnost vykonávají, či se na ni připravují. Klade si za cíl zvýšit jejich kvalifikaci, vybavit je vhodnými kompetencemi. V uvedených krajích vznikla střediska pro environmentální vzdělávání, výchovu a poradenskou činnost, na něž se mohou koordinátoři EVVO i ostatní pracovníci škol obracet při začlenění environmentálního vzdělávání do školních vzdělávacích programů a při jejich realizaci. V rámci své ediční činnosti vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií 16 publikací, z nichž některé budou vydány jako studijní texty (opory) nebo monografie. Zvolená forma publikace odpovídá obsahu, který bude využíván spíše k praktickým účelům (studijní text), anebo k seznámení s teorií (monografie). V našem případě jsme zvolili formu studijního odborného textu. Každá publikace řeší a popisuje svoji problematiku a zároveň se obsahově prolíná a doplňuje s ostatními. Jsou to: Domácí ekologie a životní cyklus výrobku, odpadové hospodářství; Environmentální výchova v České republice a v EU; Environmentální výchova v terénu; Environmentální politika; Ekologická etika; Ekologizace provozu školy; Financování EVVO v ČR; Metodologie EVVO; Role a funkce koordinátora EVVO; Principy udržitelného rozvoje; Práce se skupinou, programy a nabídka Střediska ekologické výchovy; Systém EVVO v ČR, Školní projekty v EVVO, EVVO a praxe; Vývoj vztahu člověka a přírody/krajiny; Zdravá města a místní Agenda 21; Životní prostředí v České republice a regionu. Naše publikace napomůže naplnit hlavní cíl projektu, tj. zvýšit kvalifikaci a vybavit vhodnými kompetencemi nejen pedagogy, kteří na základních a středních školách a ve školských zařízeních vykonávají roli koordinátora EVVO, případně, kteří se na tuto funkci připravují, ale i dalších zájemců o environmentální problematiku. Pro vydání publikace je významným faktorem nejen samotná 7

8 realizace zmíněného projektu, ale také partneři projektu. Například Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, jehož jedním z bodů činnosti je Poradenská, metodická a osvětová činnost, zajišťuje lesní pedagogiku pro různé cílové skupiny, z nichž nejčastější jsou školy. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích si velmi dobře uvědomuje potřebu společenské a ekologické zodpovědnosti, což se snaží dlouhodobě promítat do svých vzdělávacích programů. Stěžejními oblastmi aktivit gymnázia je vzdělávání dětí a mládeže s cílem, aby absolvent školy měl široký vzdělanostní rozhled, slušnou sumu vědomostí a uměl vyhledávat, třídit, využívat a aplikovat získané informace. Lesy České republiky, s. p. mají dlouholeté zkušenosti v oblasti environmentálni osvěty. Podpora vzdělávání je jednou z priorit v politice komunikace s veřejností a společenské odpovědnosti firmy. Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Národní park Šumava chrání typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky, včetně všech jejich vývojových stádií. Zajišťuje ochranu přirozených přírodních procesů v souladu s celosvětovým posláním národních parků, a zároveň poskytuje dostatek prostoru pro aktivní ochranu druhové a genetické rozmanitosti. Pro zajištění environmentální výchovy pracují tři střediska ve Vimperku, v Kašperských Horách a ve Stožci. Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava v nich připravila pro děti a mládeže výukové programy. Jejich stěžejní část však probíhá přímo v přírodě. Děkujeme za podporu při psaní publikace vedení vysoké školy, manažerce projektu a odborným garantkám projektu za inspirativní náměty a připomínky, které jsme dle našich možností do textu zapracovali. V neposlední řadě děkujeme Janě Píchové za pomoc při technicko-organizačním zpracování našich myšlenek. 8

9 Úvod Globální svět sousloví často užívané v různých souvislostech. Nejčastěji je uváděna charakteristika prostřednictvím hospodářské a mediální propojenosti světa. Na první pohled se jeví globální svět jako nový fenomén, nutno však podotknout, že proces propojování světa začal již před mnoha staletími. Rozvoj výroby a obchodu, později průmyslová revoluce daly základ postupnému propojování světa na různých úrovních. Po první světové válce vzniká Společnost národů, po druhé světové válce se transformuje na Organizaci spojených národů a vznikají další mezinárodní organizace, jež si kladou za úkol hlídat a regulovat některé procesy probíhající na nadnárodní úrovni. Vznik organizací, zejména těch, které působí v měřítku širším, než regionálním či národním ovlivňuje globalizační procesy. Z toho lze vyvodit poznatek, že nositeli globalizace mimo jiné jsou nadnárodní výrobní a obchodní společnosti a mezinárodní organizace. Globalizace začíná být významným tématem ve druhé polovině 20. století. Zejména pak poslední třetina století se nese ve znamení mnohého úsilí o usměrňování globálních procesů. Více je vnímáno ohrožení, jež plyne z lidské činnosti vztahující se k devastaci přírody, sílí celosvětové úsilí o zpomalení nevratných změn v přírodě a hledání možností nápravy. Současný globalizovaný svět je rovněž mnohovrstevnatý systém mezilidských vztahů, založených na různorodých kritériích, který žije dynamickým životem. Zcela nepochybně ovlivňuje život člověka jako jedince, člena nějaké skupiny, komunity, či součást společnosti. V souvislosti se životem na planetě, s propojeností biosociálního prostředí lidské existence vyvstává celá řada témat, jež přibližují souvislosti globalizovaného světa, jako i mnoho problémů, vyžadujících pozornost a celosvětové úsilí při hledání řešení. Vzhledem k šíři problematiky globalizovaného světa nelze v této publikaci podat úplný výčet všech témat, vztahujících se ke globalizaci, a proto si tento studijní text klade za cíl přiblížit všem čtenářům (nejen koordinátorům environmentální výchovy na školách) alespoň některá témata globálních souvislostí, globálních problémů v návaznosti na globální výchovu a inspirovat tím jejich implementaci do běžné výuky. Text je možné využívat jako studijní pomůcku a inspirační zdroj pro aplikaci témat jednotlivých prvků globální výchovy v běžném 9

10 vzdělávacím prostředí základních a středních škol. Dále mohou být využívány v průřezových tématech, jakými jsou například: multikulturní výchova, mediální výchova, environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, dále v předmětech občanská nauka, výchova ke zdraví, zeměpis, dějepis, pedagogika, psychologie a dalších, dle úvahy a potřeby konkrétních školních vzdělávacích programů. V první kapitole, nesoucí název Globální souvislosti je čtenář uveden do některých souvislostí procesu globalizace, které jsou zmíněny pro snazší uvedení do problematiky. V kapitole následující jsou uváděny Globální problémy v základních souvislostech. Třetí kapitolou je Globální výchova, pojednávající o možnostech uchopení otázek globálního světa a jeho přenesení do vzdělávacího prostředí základních a středních škol. Na začátku kapitol uvádíme klíčová slova a pojmy, kterými se kapitola zabývá. Studijní text v dílčích kapitolách vždy obsahuje shrnutí, otázky k zamyšlení, doplňkové studijní zdroje a užitečné odkazy na odbornou literaturu či internetové zdroje. 10

11 1 Globální souvislosti Studijní cíle Cílem kapitoly je seznámit čtenáře s pojmem globalizace a souvislostmi jak historickými, tak i přírodními a sociálními. Přiblížit výhody a nevýhody procesu globalizace a poukázat na souvislosti globalizovaného světa, které ovlivňují člověka jako jedince i jako součást společnosti. Klíčová slova a pojmy globalizace, globální souvislosti, environmentální souvislosti globálního světa, ekonomické a politické souvislosti globalizace, místo vědy, technologií a médií v globálním světě, migrace, setkávání kultur, chudoba, život trvale udržitelný 1.1 Co je globalizace Pojem globalizace v sobě zahrnuje složitý komplex jevů a procesů, jejichž mnohoznačnost bývá interpretována z různých úhlů pohledu (nejčastěji ekonomického, sociologického, psychologického, antropologického atd.). Pro snadnější uchopení pojmu se nabízí hned několik charakteristik pojmu globalizace: Suša (2006) popisuje globalizaci jako dlouhodobý historický proces, ovlivňující propojenost světa v čím dál, větším měřítku, kde se lidské společnosti stávají více navzájem závislé v různých oblastech. Typická je propojenost sociálních vztahů na velké vzdálenosti v rozmanitých souvislostech. Globalizace je proces integrace světa na více úrovních (sociálních, politických, kulturních) nejčastěji je zmiňována úroveň ekonomická. V rámci ekonomických vztahů je zdůrazňována zejména přeshraniční výměna zboží, na kterou je úzce navázána úloha komunikace probíhající prostřednictvím neustále se zdokonalujících komunikačních technologií. V důsledku globalizace se mění struktura obchodovaného zboží a služeb, stejně jako jejich objem (Mezřický, 2006). Globalizace systém mezinárodních vztahů vyvolaných a souvisejících se založením Brettonwoodských institucí. je tedy spjatá s rozvojem světového obchodu, trhu, hospodářství a finančních systémů jejím smyslem je předejít poruchám světového hospodářského cyklu Globalizace v této podobě rovněž vychází z myšlenky globální sociální solidarity, z kolektivní solidarity, ze snahy zamezit vzniku 11

12 nepřekonatelných rozdílů, tenzí a konfliktů mezi světovým bohatstvím a chudobou (Hybášková, 2006, s. 161). Globalizace je historicky nevyhnutelný proces, kterému je zbytečné se bránit, především v souvislosti s tím, že tento proces je v mnoha směrech žádoucí a má blahodárné účinky na většinu lidstva. Ale jako každý společenský jev má i globalizace své stinné stránky, svou odvrácenou tvář. Jednou z nich je to, že otvírá dveře do epochy, ve které zcela reálně může převládat násilí a chaos. Obrana proti globálním hrozbám musí být také globální a musí se do ní zapojit celá společnost. Taková ochrana se musí stát součástí společenské zodpovědnosti za vlastní činnost všech institucí (národních i mezinárodních), které působí v dnešním globálním světě (Chmelík, 2006, s. 51). Cílek (2010) spatřuje globalizaci jako proces výměny zboží, přejímání organizačních rysů jiných území, duchovní výměnu a v neposlední řadě jako psychologickou potřebu člověka, jako součást mechanismu sociální evoluce. Ekonomický rozměr globalizace začal být zdůrazňován až v minulosti nedávné. Shrnutí Globalizace je dlouhodobý proces propojování světa na úrovni environmentální i sociální. Patrná je zejména v oblasti ekonomických vztahů, výměny zboží, kulturního kapitálu, působení nadnárodních a mezinárodních institucí, mediální a spirituální. Přirozenou součástí globalizačních procesů jsou i změny v přírodním prostředí. Některé jevy a změny, které s sebou globalizace přináší, jsou přirozené a přínosné, jiné naopak mají řadu stinných stránek a neblahých dopadů na život člověka i planety. Náměty k zamyšlení Hledejte souvislosti mezi sítěmi propojujícími svět ve smyslu výhod a nevýhod těchto propojení. Užitečné odkazy Cílek, V. Archeus fragment radostné vědy o trpaslících a příbuzné eseje. Praha: Dokořán, s. ISBN Keller, J. Nedomyšlená společnost. Brno: Doplněk, 1998, vydání s. ISBN Keller, J. Tři sociální světy. Praha: Slon, s. ISBN

13 Lišková, E. (ed.). Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově. Praha: Univerzita Karlova, s. ISBN Mezřický, V. (ed.). Globalizace. Praha: Portál, s. ISBN Mezřický, V. (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, s. ISBN Krátká exkurze do historie globalizace Prapočátky globalizace světa lze najít již v době paleolitu (cca před tisíci lety), v obchodování s pazourkem, těženým v severních částech Evropy, jehož nálezy v různých oblastech Evropy dokazují, že již v dobách dávno minulých existovaly cesty a kulturní kontakty v širších měřítcích. Jiným artiklem dávných dob, jak uvádí Cílek (2010) byl lazurit, který si hledal cesty z Afghánistánu až do přední Asie. V Mykénách se objevoval jantar z Baltského moře K dalším globalizačním vlnám docházelo v 25. století před Kristem, kdy se daly do pohybu nomádské kmeny Blízkého východu a Středomoří a kdy docházelo ke klimatickým změnám, při nichž se některé oblasti změnily v pouště. Jedním z nejmarkantnějších období propojení tehdejšího světa je přelom letopočtu. Příkladem nechť jsou korálky z Vietnamu v Egyptských dílnách, čínská ocel v Řecku, slonovina ze Súdánu. S výměnou zboží se šířilo náboženství a kultura (Cílek, 2010). Therborn (2000, cit. dle Suša, 2006) charakterizuje celkem šest vln globalizace: První vlna proběhla v období šíření velkých světových náboženství a byla spíše globalizací kulturní (šíření písma, jazyků a estetických vzorů), druhá vlna je spojena se zámořskou expanzí evropských států, kolonizací nových území datovanou cca od 16. století. Třetí vlnou bylo období válek evropských mocností v Evropě i kolonizovaných územích, čtvrtou vlnu lokalizuje do období 19. století, kdy se rozvíjí mezinárodní obchod. Druhou světovou válku označuje za počátek páté vlny globalizace, kdy v důsledku rozsáhlého konfliktu vznikla potřeba nadnárodních přístupů a konečně šestou vlnou globalizace je současnost. Řada autorů počátky globalizace klade do období konce druhé světové války. Např. Říhová (2006) události vzniku Brettonwoodských dohod v r a následných institucí přibližuje takto: Jejich 13

14 cílem bylo stabilizovat světovou ekonomiku vytvořením dohod o uspořádání mezinárodní finanční a měnové soustavy po druhé světové válce. Tvůrci Brettonwoodského systému si uvědomovali, že jen rozvoj a udržení celosvětového ekonomického růstu může zabránit dalším ničivým válečným konfliktům, které pokaždé zanechaly na všech zúčastněných zemích nedozírné ekonomické následky. Principem této myšlenky byla možnost zapojení vítězných i poražených zemí bez rozdílu. V popředí zájmu těchto dohod bylo vytvoření ekonomického systému, který prostřednictvím obchodu a hospodářské integrace povede k rychlé obnově válkou zničených ekonomik. Dohody stavěly na systému pevných směnných kurzů hlavních světových měn. Základní platební jednotkou se stal americký dolar vázaný na zlato. Součástí Brettonwoodského systému bylo i vytvoření tří nových mezinárodních institucí, jež měly zajišťovat stabilizaci světové ekonomiky: Mezinárodní měnový fond (MMF, IMF - International Monetary Fund) se stal významnou mezinárodní organizací, v současné době fungující jako specializovaná agentura zapojená do systému OSN. Má význam pro rozvoj mezinárodního obchodu, do kterého vnesl určitý řád. Svým působením napomáhá uspořádat ekonomické vztahy mezi jednotlivými státy. Účelem zřízení MMF bylo zajištění podpory mezinárodní měnové spolupráce zemí, usnadnění rozvoje mezinárodního obchodu, podpora stability měnových kurzů, zabránění konkurenčnímu znehodnocování měny, podpora volné směnitelnosti měn členských zemí, jakožto i poskytování úvěrů k vyrovnání přechodných deficitů v jejich platebních bilancích. Členy Mezinárodního měnového fondu mohou být státy ochotné dodržovat závazky vyplývající z členství v této organizaci za podmínek stanovených Sborem guvernérů. Jedním z kritérií pro přijetí je řízení vlastních zahraničních vztahů. Velikost ani charakter ekonomiky daného státu není rozhodující. MMF se zabývá především dohledem a řízením činnosti a politiky členských zemí v příslušných otázkách (např. směnnými kurzy, mnohostranným platebním systémem a převody), finančními otázkami a péčí o mezinárodní likviditu. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development), označovaná též jako Světová banka (World Bank) je mezivládní mezinárodní organizace. 14

15 V roce 1947 se stala specializovanou institucí v rámci OSN. Hlavní sídlo má ve Washingtonu D. C. Jejím členem může být pouze člen Mezinárodního měnového fondu. Světová banka poskytuje půjčky členským státům, které však musí být i společně s úroky do několika let splaceny. Poskytuje půjčky vládám rozvojových zemí, aby mohly financovat projekty, které Banka považuje za užitečné pro rozvoj těchto zemí, ale vždy jen těm subjektům, které získaly státní záruku za půjčku. Banka může vystupovat i v roli ručitele za nějakou půjčku. Cílem Banky je přispívat k obnově a prosperitě členských států usnadňováním zahraničních kapitálových investic k produktivním účelům za podmínek, že není dostupný soukromý kapitál. Světová banka spojuje pět specializovaných organizací: Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní rozvojovou asociaci (IDA), Mezinárodní finanční korporaci (IFC), Mnohostrannou investiční záruční agenturu (MIGA) a Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ISCID). Všechny tyto organizace hrají nemalou roli při financování projektů v rozvojových zemích. Mezinárodní obchodní organizace (ITO International Trade Organisation), k jejímu založení de facto nedošlo, byla pouze vytvořena Všeobecná dohoda o clech a obchodu označovaná jako GATT (více Říhová, 2010). 26. červena 1945 byla založena Organizace spojených národů (dále jen OSN) ve Spojených státech amerických na základě přijetí Charty OSN 50 státy. Nahradila Společnost národů. Ústředním dokumentem OSN je Charta spojených národů mnohostranná mezinárodní smlouva, uzavřená zástupci zúčastněných států na Konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci v červnu První valné shromáždění OSN se konalo v Londýně začátkem roku V současné době sídlí v New Yorku a má 192 členských států, z nichž každý má své zastoupení ve Valném shromáždění OSN a disponuje jedním platným hlasem. V Chartě OSN jsou zakotveny principy členství, organizační struktura, pravomoci jednotlivých orgánů OSN, principy řešení situací a událostí, principy mezinárodní spolupráce a další. Orgány OSN: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a sekretariát v čele s generálním tajemníkem OSN. Cíle: zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, rozvíjení přátelských vztahů mezi 15

16 národy, založených na úctě k zásadě rovnoprávnosti sebeurčení, zajištění mezinárodní spolupráce v oblasti snižování chudoby a sociálního vyloučení, rozvoje vzdělávacích příležitostí, zlepšování zdravotního stavu lidstva, zajišťování environmentální udržitelnosti, budování globálního partnerství pro rozvoj (více Gura, Rosputinský, 2010). V roce 1946 byla založena Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation) jako první mezinárodní odborná organizace. Soustřeďuje mezinárodní úsilí v oblasti podpory zaměstnanosti, dosahování kvalifikace, naplňování práv zaměstnanců i zaměstnavatelů, v pracovněprávních a sociálních otázkách (více Gura, Rosputinský, 2010). Období od 2. světové války až do poloviny šedesátých let je zlatým věkem ekonomického růstu a rozvíjejícího se obchodu. V roce 1962 vyšla knížka Rachel Carsonové Mlčící jaro, která dle Moldana (2003) ovlivnila veřejné mínění, jež upřelo pozornost k ochraně životního prostředí. Šedesátá a sedmdesátá léta jsou obdobím počátku globálního vnímání problémů ekonomických, hospodářských i environmentálních a uvědoměním si nutnosti začít výše jmenované problémy řešit. Na přelomu 60. a 70. let však v USA narůstala inflace a prohluboval se deficit platební bilance zahraničního obchodu. Spojené státy řešily nepříznivou situaci devalvací dolaru, která měla obnovit domácí ekonomický růst a posílit pozici USA na světových trzích zrušením směnitelnosti dolaru za zlato, a tím i hlavního stavebního pilíře brettonwoodského systému. V letech následoval přechod na systém volně plovoucích kurzů nejvýznamnějších měn, který existuje dodnes. V roce 1971 zrušily USA (mezi jinými i v souvislosti s válkou ve Vietnamu) volnou směnitelnost dolaru a systém, který se o ni opíral, se rozpadl. Byl vytvořen systém volně pohyblivých měnových kurzů členských zemí MMF (tzv. floating), v němž je hodnota jednotlivých měn určována trhem nebo zásahy jednotlivých vlád. V roce 1972 byla OSN svolána Stockholmská konference, která se stala mezníkem v oblasti globální péče o životní prostředí. Označila hlavní ekologické problémy, jakými jsou například: 1) nadměrná produkce odpadů, 2) narušení hydrologického cyklu a klimatického systému planety, 3) nadměrné čerpání obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, 4) ohrožení biodiverzity. 16

17 Tato čtyři ohrožení, jež jsou ohrožením zdraví a života lidské populace i přírody vyžadují řešení v mezinárodním měřítku. Stockholmská konference vyzvala k okamžitým akcím na záchranu životního prostředí. Na její popud vznikly instituce, jejichž úkolem se stala péče o životní prostředí, vytvoření zákonů a standardů na ochranu životního prostředí. Byl založen Program OSN pro životní prostředí United Nations Environment Programme (UNEP). Tématem číslo jedna na poli ochrany životního prostředí v sedmdesátých letech minulého století byla ochrana ovzduší a vod. Kniha Meze růstu, kolektivu autorů pod vedením Meadowsové poukazuje na ničivou roli hospodářského růstu pro životní prostředí. Hospodářský růst přinášející blahobyt však nebylo možné zastavit. Proto Kingstonské měnové dohody uzavřené v roce 1976 vedly k faktické likvidaci Brettonwoodských dohod. V roce 1983 Valné shromáždění OSN ustanovilo Světovou komisi pro životní prostředí a rozvoj. Úkolem komise bylo prozkoumat vztah mezi hospodářským rozvojem a ochranou životního prostředí a navrhnout přijatelná řešení Vídeň - uzavřena světová úmluva o ochraně ozonové vrstvy podepsán Montrealský protokol omezující používání freonů a příbuzných látek, vzhledem k závažnosti situace postupně doplněn dodatky (londýnský, kodaňský, montrealský, pekingský) zpřísňujícími opatření původního montrealského protokolu Světová komise pro životní prostředí vydává zprávu Naše společná budoucnost, ve které specifikuje nutnost urychlení ekonomického růstu v podobě trvale udržitelné. To znamená, že celkovou zátěž prostředí je nutné snižovat vývojem a aplikací ekologicky šetrnějších technologií, dále je nutné snižovat spotřebu energie a materiálů, jako i produkci odpadů. Dokument Naše společná budoucnost již neomezuje životní prostředí pouze na prostředí přírodní, ale zdůrazňuje společný svět, svět lidských, sociálních struktur, které svou činností ovlivňují přírodu Summit Země - celosvětová Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (United Nations Conference on Environment and Development UNCED). Cílem této konference bylo vytvořit dohodu o podobě trvale udržitelného rozvoje. Nutnost odvrácení globální ekologické krize předpokládá změnu vzorců výroby a spotřeby. Byly schváleny a podepsány důležité dokumenty: Úmluva o změně klimatu, Úmluva o ochraně biodiverzity, Deklarace z Rio de Janeiro 17

18 o životním prostředí a rozvoji Agenda 21 akční plán ochrany životního prostředí v nejširších souvislostech a dokument Zásady obhospodařování lesů vznikla Evropská unie na základě Smlouvy o Evropské unii z roku 1992, platné od (Maastrichtská smlouva) a nahradila Evropské společenství Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku bylo věnováno pokroku dosaženému v naplňování závěrů Summitu Země z Rio de Janeiro v roce 1992, hodnotilo oblasti rozvojové, hospodářské, environmentální politiky, záležitosti lidské populace, rozvoj důležitých hospodářských odvětví a problémy životního prostředí. Ani v jedné ze zmíněných oblastí nebyly zaznamenány pozitivní trendy. Podařilo se přesvědčit veřejnost o vážnosti problémů. Přínosem bylo rozpracování Agendy 21 do lokálních rozměrů potřeb jednotlivých států. Dle Duška (2010) je Místní Agenda 21 (MA21) programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních Konference v Kjóto zavazuje smluvní strany Rámcové úmluvy o změně klimatu (uzavřené v Rio de Janeiro) k maximálnímu úsilí zaměřenému na redukci emisí. Byly vysloveny radikální požadavky na snížení emisí Haag 6. konference stran Rámcové úmluvy o změně klimatu usilovala o dohodu konkrétní cesty ke snížení emisí skleníkových plynů v celosvětovém měřítku Johannesburg Světový summit o udržitelném rozvoji dále propracovává koncepci udržitelného rozvoje a jeho návaznost na Agendu 21. Shrnutí Globalizace se objevuje v lidské civilizaci odpradávna, souvisí především s rozvojem výrobních vztahů, obchodu, kultury, zámořskými objevy. V současném slova smyslu jsou počátky globalizace kladeny přibližně do poloviny 20. století, do období konce druhé 18

19 světové války, která vyvolala potřebu nadnárodních přístupů pro řešení rozsáhlého válečného konfliktu a odstraňování jejích důsledků. To vyžadovalo vznik mezinárodních institucí, které si kladly za cíl stabilizovat světovou ekonomiku. Poslední třetina 20. století se nesla ve znamení globální péče o životní prostředí a vytváření koncepce trvalé udržitelnosti. Náměty k přemýšlení Jaké šance má lidská populace na nápravu problémů životního prostředí? Je koncepce udržitelného rozvoje použitelná univerzálně? Jsou lokální a regionální koncepce udržitelného rozvoje funkční součástí celosvětového úsilí o trvale udržitelný život? Užitečné odkazy Dlouhá, J., Dlouhý, J. Mezřický, V. (ed.). Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální problémy Praha: UK, Centrum pro otázky životního prostředí, s. ISBN X. Dušek, J. Faktory regionálního růstu a rozvoje (se zaměřením na spolupráci měst a obcí v Jihočeském kraji). 1. vydání. České Budějovice: VŠERS, s ISBN Gura, R., Rosputinský, P. Vybrané pramene k štúdiu medzinárodných organizácií. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, 291 s. ISBN Moldan, B. Ekologické dimenze udržitelného rozvoje. Praha: Karolinum, s ISBN Moldan, B. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha: Karolinum, s ISBN Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí, s. ISBN Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Úřad vlády České republiky: Praha, s. ISBN Klady a zápory globalizace V současném světě téměř nelze najít oblast, která by v nějaké formě, či v nějaké míře nebyla globalizací zasažena. Jako všechny jevy 19

20 a procesy související s lidskou existencí i globalizace má své klady i zápory. Mezřický (2006) uvádí následující: Klady globalizovaného světa: Růst objemu globálně obchodovatelného zboží Rychlost a komplexnost přímých investic Ekonomický růst původně rozvojových zemí (Jižní Korea, Tchaj- -Wan, Malajsie, Hong Kong), které jsou dnes řazeny mezi země s vyspělými ekonomikami Růst spotřeby Vznik homogenní střední třídy odborných elit v Asii a Latinské Americe Vznik a existence nových organizací nadnárodního charakteru potvrzujících význam organizací starších (EU, NEFTA, ASEAN) Vznik kultury druhé moderny, tzv. translokální kultura, působením masmédií je otevřenější vůči globálním vlivům Nevýhody propojeného světa: Nekontrolovatelný transfer finančního kapitálu, který je vyšší než obchodované zboží odborníci v tomto jevu spatřují potenciální půdu pro ekonomický kolaps Zvyšování nerovnosti přístupu k celkovému společenskému růstu Růst nebo stagnace míry nezaměstnanosti v rozvinutých průmyslových zemích v důsledku rozvoje technologií Nerovnoměrnost růstu spotřeby (mimo spotřební explozi zůstává cca 20 % populace v chudých částech světa) Oslabení role národního státu zejména v případě malých a středních států Vliv nadnárodních společností na chod národních ekonomik Devastace přírodních zdrojů Tlak globálních trhů určovaných nadnárodními společnostmi na destrukci tradičních zemědělských struktur Kulturní invaze Nárůst kulturních antagonismů Technologicky zprostředkované druhé kulturní prostředí Faktem je, že globalizace přináší některým lidem větší prospěch než jiným. Přístup k technologiím a ke kapitálu vytváří pracovní příležitosti pro dělníky v rozvojových zemích a z globalizace mají obrovský prospěch i země a podniky, jež mají možnost investovat kapitál a prodávat moderní technologie. V nedávné době tak například 20

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Eva JADERNÁ Životní prostředí

Více

Globalizace a globální problémy

Globalizace a globální problémy Globalizace a globální problémy Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální problémy 2005 2007 Editoří: Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický Univerzita Karlova v Praze Centrum pro

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Martina LESKOVCOVÁ, Lada MATOUŠKOVÁ

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR Rada vlády pro udržitelný rozvoj Ministry of the Environment STRATEGIC FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CR Government Council for Sustainable Development obalka-brozura_i.indd 1 STRATEGIC FRAMEWORK

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 1 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČR JAKO SOUČÁST SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ BUDOUCNOSTI 6 3 STRATEGICKÁ VIZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 8 4 PRIORITY A CÍLE UDRŽITELNÉHO

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP)

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) ING. MARCELLA ŠIMÍČKOVÁ, CSc. Ostrava Obsah: 1 Předmět

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Autor: Zuzana Polívková

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současný stav ekologické výchovy na střední škole v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. František

Více

Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti

Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Vlastivědná učebnice Editoři: B. Svozil, A. Hynek Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Vlastivědná učebnice Editoři: B. Svozil, A. Hynek Autoři textů Úvodní

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie)

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Univerzita Pardubice F a k u l t a e k o n o m i c k o s p r á v n í Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Výzkumný úkol VaV 320/02/01 Alternativní

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vědecký časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více