OKRES CHEB ÚZEMNÍ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRES CHEB ÚZEMNÍ PLÁN"

Transkript

1 (c)terplan - a.s., Platnéřská 19, Praha 1 SVAZEK I. VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU OKRES CHEB ÚZEMNÍ PLÁN AKTUALIZACE PRŮVODNÍ ZPRÁVY NÁVRHU Ing. arch. Martin Říha výrobní náměstek Ing. Stanislav Pfauser vedoucí výrobního útvaru A RNDr. Arnošt/Valter hlavní projektant listopad 1994 Zakázka číslo Závěrečná úprava dokumentace byla provedena v únoru 1996.

2 OBSAH: strana SVAZEK I - Aktualizace průvodní zprávy návrhu A. ÚVOD... 2 B. DOPRAVA Železniční Silniční Hraniční přechody C. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ D. ENERGETIKA A SPOJE E. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ F. REGIONÁLNÍ ÚSES KOLEKTIV ZPRACOVATELŮ: RNDr. Arnošt Valter Ing. arch. Karel Beránek Ing. Marie VJichsová Ing. Karel Jileček RNDr. Renata Řezáčova Ludmila Stárková Libuše Vágnerová

3 - 2 - A. ÚVOD Územní plán velkého územního celku okresu Cheb (dále jen ÚPN VÚC) byl zpracován Terplanem Praha v r S ohledem na rychle probíhající vnitrostátní sociálně-ekonomické změny byla územně plánovací dokumentace postupně aktualizována. V pořadí druhá aktualizace byla a.s. Terplan dokončena v únoru Jejím obecně stanoveným cílem bylo "zpracovat úpravy návrhu ÚPN VÚC a vytvořit podmínky pro schválení ÚPN VÚC ve vládě ČR", aby se mohl stát "závazným podkladem pro územně plánovací a stavebně správní činnost v rámci daného území". Zapracování nových skutečností do ÚPN VÚC bylo provedeno formou doplňku k průvodní zprávě, úplným přepracováním Směrnic pro uspořádání území a úpravou a doplněním hlavního výkresu -komplexního urbanistického návrhu v měřítku 1 : Hlavní pozornost byla soustředěna na veřejně prospěšné stavby a vymezení regionálních územních systémů ekologické stability. Na základě dohody MH ČR a MŽP ČR nebylo posouzení ÚPN VÚC z hlediska vlivů na životní prostředí jako koncepce (ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb.) v rámci aktualizace prováděno. Aktualizovaný ÚPN VÚC byl v průběhu měsíců duben - květen 1994 projednán v úrovni okresních a centrálních orgánů. Po ukončení projednávacího procesu objednal pořizovatel - MH ČR regionální pracoviště Chomutov (dopisem č.j. RPCH/237/94 ze dne ) technickou pomoc pro "zpracování připomínek z projednávání aktualizace ÚPN VÚC okresu Cheb, v okresní a resortní úrovni, včetně úprav textové části (svazky I,II) i grafiky (1 : komplexní výkres) u akceptovatelných připomínek". V souladu s uvedeným zadáním provedl zpracovatel ÚPN VÚC v první fázi vyhodnocení připomínek (písemně zpracovaných stanovisek, doporučení, požadavků), a to ve formě tabulkových přehledů. V přehledech byl současně uveden názor zpracovatele na řešení jednotlivých připomínek (převzetí, odmítnutí, způsob úpravy atd.).

4 - 3 - Originální nezkrácené zněni připomínek a jejich tabelární a textové vyhodnocení je uloženo u pořizovatele a zpracovatele územně plánovací dokumentace. Ve vztahu k využitelnosti připomínek a jejich následnému promítnutí do zpracované dokumentace ÚPN byly tyto v zásadě rozděleny do dvou skupin: 1. Připomínky akceptovatelné Kromě souhlasných stanovisek jsou to především ty, které přinášejí nové skutečnosti, vedou ke zdůvodnitelným změnám dílčích řešení nebo směřují ke zpřesnění a nezbytnému doplnění informací, aniž by byla narušena celková koncepce ÚPN, zaměření a cíle, které sleduje. 2. Připomínky neakceptovatelné Zpracovatel odmítá akceptovat ty připomínky, které požadují na územním plánu řešení otázek, které mu podle novelizovaného zákona o územním plánování a vyhlášky č. 84/1976 Sb. (ve znění č.377/1992 Sb.) nepřísluší, resp. překračují rámec požadavků kladených na ÚPN VÚC. Do této kategorie byly zahrnuty i požadavky (připomínky, stanoviska, doporučení), vycházející z nesprávné argumentace nebo z jednostranných, věcně nepodložených tvrzení a některé připomínky k formulacím návrhu "Směrnic", které s ohledem na jejich stručný charakter nelze dále rozvíjet do požadovaných podrobností. Závěrečná úprava ÚPN VÚC, včetně Směrnic pro uspořádání území, byla provedena po schválení této územně plánovací dokumentace usnesením vlády České republiky č. 485 ze dne 30. srpna Součástí tohoto usnesení je nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část ÚPN VÚC. Text tohoto vládního dokumentu je zařazen do přílohové částti Směrnic pro uspořádání území.

5 - 4 - B. DOPRAVA Současné období je charakterizováno poklesem mezinárodní nákladní železniční přepravy a naproti tomu prudkým vzrůstem mezinárodní silniční dopravy, a to jak dálkové tranzitní, tak i regionální mezi příhraničními oblastmi. Obdobně lze zaznamenat i silný nárůst v mezinárodní přepravě osob. Úměrné tomu jsou problémy, které nastaly v silniční síti, jež není zdaleka přizpůsobena enormním kapacitním požadavkům. Ani urychlené odstraňování závad na silniční síti a otevírání nových hraničních přechodů nedokáže zvládnout nápor na objemy a směry zátěžových proudů. Příznivější obrat může nastat až po vybudování nových kapacitních tras (silnice 1/6, dálnice D5). V souvislosti s tím je třeba sledovat i možnosti převedení části objemů ze silniční na železniční dopravu, a to buď formou přímého převodu, nebo uplatněním kombinovaného způsobu dopravy zboží (rentabilita převozu kamionů po železnici je převážně otázkou zavedení výhodnějších tarifů). Obecně se do koncepce dopravy v řešeném území promítají koncepční změny v evropské dopravní síti. V SRN nabývají na důležitosti koridory propojující oba bývalé německé státy, resp. směr na budoucí hl.město Berlín, propojení severních částí Německa s Polskem a východní Evropou atd.). V dalším textu je uváděn komentář k jednotlivým dopravním akcím (stavbám), uvedeným jmenovitě v zadání aktualizace s tím, že je současně proveden výběr těch z nich, které je možno zařadit mezi veřejně prospěšné stavby a schválit je v rámci ÚPN VÚC

6 Ž e l e z n i č n í d o p r a v a Úvahy o dobudování železniční sítě jsou vedeny dvěma směry: výstavbou nových vysokorychlostních tratí (VRT) a modernizací stávající vybrané železniční sítě. Oba způsoby je však nutno vzájemně koordinovat. Z dosavadních, převážně jen studijních materiálů GŘ ČD (Koncepční studie vysokorychlostních tratí v ČSFR (ČR), Modernizace vybrané železniční sítě ČD, Rozvoj železniční infrastruktury ve vztahu k dopravní soustavě ČSFR) vyplývají tyto závěry: a) Výstavba nových VRT by přinesla bezesporu nejvyšší časové efekty, je však investičně velmi náročná a z hlediska sou časných ekonomických možností ČR i resortu dopravy do roku 2000 prakticky nerealizovatelná. Pokud v dalším období (do r. 2010) se s výstavbou vůbec začne, bude s největší pravdě podobností dána přednost koridoru Praha - Berlín (výstavba váže na zájem SRN na tomto směru a eventuelní finanční pod poru s tím spojenou; bez účasti cizího kapitálu není reali zace ani v tomto prognózním období reálná). b) K horizontu r přichází v úvahu zahájení modernizace stávající vybrané železniční sítě a to ve dvou variantách (způsobech realizace): - uvedení tratí do optimalizovaného (normového) stavu, t. j. rekonstrukce pro rychlost na jakou byly konstruovány; - zvýšení traťové rychlosti maximálně na 160 km/hod. První varianta způsobu realizace představuje v případě trati Praha - Plzeň - Cheb sice krátkodobé řešení, ale umožní při minimálních nákladech dosažení určitých časových zisků v přepravě. Druhá varianta (zvýšení tratové rychlosti na 160 km/hod.) by znamenala pro tuto trať výstavbu některých nových úseků (vzhledem k nepříznivým terénním podmínkám).

7 - 6 - Vysokorychlostní tratě Návrh ÚPN VÚC z r vycházel ze Studie SÚDOP (1990), která sledovala tři varianty napojení na západoevropský systém, z nichž první dvě procházejí řešeným územím: Varianta I (Praha - Žatec - K.Vary - Cheb - Norimberk) Varianta II (Praha - Plzeň - Cheb - Norimberk) Varianta III (Praha - Plzeň - Rozvadov) Trasy procházející územím okresu byly pojaty do urbanistického výkresu ÚPN VÚC z r s tím, že jde zatím jen o orientační směry a že pro vyhodnocení eventuelních dopadů do území chybí podrobnější technické řešení. Dále bylo v průvodní zprávě ÚPN VÚC uvedeno, že "výsledné řešení bude závislé na celé řadě vnitrostátních a mezinárodních jednání a nelze vyloučit ani to, že by místo nových vysokorychlostních tratí dostal přednost systém přestavby stávající sítě pro zvýšené rychlosti". Tyto konstatace zůstávají i nadále v platnosti právě tak jako upozornění, že v případě rozhodnutí o variantě II b.ude zpochybněna potřeba zdvoukolejnění celé trasy železniční tratě v 'úseku Plzeň - Cheb. Od doby zpracování ÚPN VÚC došlo k dalšímu posunu názorů alespoň pokud se týká reálnosti výstavby VRT v uvedených směrech Varianta I vedená z Prahy přes Žatec podkrušnohorskými pánvemi nepřichází již vůbec v úvahu (investičně, technicky a provozně nejnáročnější, střety s ochranou přírody a osídlením, obtížné překonávání terénních překážek apod.). Varianta II z Prahy přes Plzeň - M. Lázně - Cheb - Pomezí je silně zpochybněna (souběh se stávající rychlíkovou tratí, která se má rekonstruovat a v pozdějším stadiu modernizovat - zdvoukolejnit na rychlost do 160 km). Varianta III z Prahy přes Plzeň a Rozvadov má relativně největší šanci na eventuelní realizaci, ale až po stabilizaci naší ekonomiky (patrně ne dříve jak po r. 2010). Z hlediska mezi-

8 7 národních přepravních proudů se ukazuje jako nejvhodnější, představuje nejkratší spojení z Prahy směrem k západu a i pro německou stranu je z uvedených tří variant nejpřijatelnější. Uvedené argumenty směřují k závěru, že trasa VRT směrující do západní Evropy z Prahy přes Bavorsko se chebskému regionu s největší pravděpodobností vyhne. V opačném případě zůstává nezodpovězena otázka, jaký význam by měla pro chebský region. V evropském rozměru spočívá přínos VRT především v tom,že usnadní zapojení jednotlivých státních útvarů do ekonomických aktivit, vytváří pro ně relativně rovnocenné podmínky, napomáhá ke zvyšování jejich ekonomického potenciálu a v konečném důsled ku iniciuje i růst životní úrovně. Obdobný vliv jako v makroprostoru se může projevit i v rámci menších regionů. Podmínkou však je, aby v příslušném regionu byla na VRT zřízena stanice. V pří padě, že trasa VRT bude dopravním zařízením jen tranzitním, ne má pro chebský region kladný přínos (snad kromě období výstavby, kdy poskytne nové pracovní příležitosti). Naopak by představova la určitou územní a technickou bariéru pro rozvoj sídel a ostat ní infrastrukturu a současně i dodatečnou zátěž životního prostře dí (hluk, vibrace, zábor půd, zásah do přirozené konfigurace te rénu a územních systémů ekologické stability území, atd.). V grafické dokumentaci 1 : je ponechán jako ideový námět zákres VRT - varianta Praha - Plzeň - Cheb - Norimberk. Její zapracování do ÚPN VÚC je třeba chápat jen jako určitý "sig nál", upozornění na možný výhledový zásah do území, který by měl být brán při jeho využívání v úvahu. Vzhledem k velmi malé pravděpodobnosti realizace (s níž nelze kromě toho v žádném pří padě počítat v návrhovém období) a s ohledem na celkovou neurči tost záměru, u něhož je navíc lokalizace trasy chebským prosto rem sporná, není možno VRT zařadit mezi veřejně prospěšné stavby.

9 Modernizace trati Plzeň - Cheb a zdvoukolejnění trati Cheb - státní hranice - Schirnding Rychlíková trať č. 170 Zdice - Plzeň - Cheb - státní hranice (- Schirnding) vytváří v území významný dopravní koridor, procházející důležitým železničním uzlem Cheb. Technická úroveň, provozní výkonnost a vybavení stanic jsou v průběhu trasy proměnné, v případě uzlu Cheb jsou zcela nedostatečné a je nutno urychlit jeho přestavbu. V souladu s tehdejšími záměry FMD předpokládal návrh ÚPN VÚC z r postupné zdvoukolejnění a elektrizaci celého tahu Zdice - Plzeň - státní hranice a pokračování v přestavbě železničního uzlu Cheb. Při tom bylo upozorněno, že realizace těchto záměrů je přímo závislá na rozhodnutí o výstavbě VRT a o její zvolené trase (zejména se jednalo o zvážení výstavby druhé koleje na stávající železniční trati č. 170). Uvedené informace o dosavadním stavu i koncepční úvahy zůstávají rámcově v platnosti. Od doby ukončení prací na ÚPN VÚC byly resortem dopravy zpracovány některé nové materiály, na podkladě kterých lze koncepci rozvoje upřesnit a podrobněji rozvést. Podle projednané "Dopravní politiky ČR pro 90. léta" (GŘ ČD, 1992) a "Zásad modernizace vybrané železniční sítě českých drah" (GŘ ČD, květen 1993) je trat č. 170 zařazena do vybraných prioritních směrů (tranzitních koridorů s vazbou na evropskou železniční sít). Její modernizace je v první fázi uvažována formou uvedení tratě do optimalizovaného stavu. Jedná se o souhrn opatření a úprav, s cílem dosáhnout vyšší provozní rychlosti do roku 2000 (elektrizace trati, modernizace sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, eventuelně pro zvýšení průchodnosti navíc i úprava oblouků, rozšíření tunelů, rekonstrukce nebo. nová výstavba mostů, opěrných zdí atd.). Pro účely optimalizace se počítá s dosažením maximální rychlosti až do 120 km/hod. Zdvoukolejnění není v této variantě (etapě) uvažováno.

10 - 9 - Druhý kvalitativně vyšší způsob modernizace trati (o kterém zatím nebylo rozhodnuto) by znamenal další posun rychlosti až do 160 km/hod. Pokud by přicházel v další perspektivě v úvahu (po r. 2000), byl by svázán s investičně daleko náročnějšími úpravami, neboť by vyvolal výstavbu souběžné druhé koleje, úpravu stanic, mimoúrovňové křížení s pozemními komunikacemi atd. Zdvoukolejnění v dosavadním průběhu stávající tratě č. 170 by bylo technicky nesmírně náročné a pro některé úseky vedené v členitějším terénu by znamenalo najít zcela nové průchodnější trasy. Takovouto koncepcí se zabývá námět ing. Tikmana "Modernizace trati Plzeň - Cheb - Schirnding ve vysokorychlostních parametrech km/hod." (GŘ ČD - odbor podnikové strategie a řízení, 1992). Námět je zpracován jen v grafickém provedení (měřítko 1 : ) a byl zaslán na vědomí všem dotčeným OkÚ. V průvodním dopise se potvrzuje, že pro tuto trať přichází v současné době v úvahu jen její uvedení do optimalizovaného stavu. Současně se konstatuje, že se jedná o směr, kde je zájem zvýšit výkonnost železniční trati na kvalitativně vyšší úroveň (po směru Praha - Děčín je tato trať. v pořadí ČR druhá nejdůležitější a nejfrekventovanější, přičemž není elektrifikovaná a je jednokolejná). Prezentované výhledové řešení mají územní orgány OkÚ vzít na vědomí s tím, že bude sloužit pro srovnání s výstavbou VRT a jako podklad pro jednání s německou stranou. Oproti návrhu ÚPN VÚC řeší námět zdvoukolejnění tratě ve značně pozměněné trase. Navrhované odchylky zdůvodňuje tím, že především z geomorfologických hledisek prakticky nelze zdvoukolejnění, které by umožňovalo dosáhnout vyšších cestovních rychlostí, provést v trase současné. Platí to především pro úsek Stříbro - Planá - Mariánské Lázně, kde je navržena trať ve zcela nové poloze a je údajně o 13 km kratší než stávající. Od Mariánských Lázní do Lipové je navržena druhá kolej v koridoru dnešní trati. Z Lipové do Chebu je současná trať již dvoukolejná Kromě využití tohoto již vybudovaného dvoukolejného úseku počítá

11 -10- námět ještě s variantním řešením v úseku Lipová - Cheb (JZ okraj města), kde vede zcela novou trať v souběhu s uvažovaným koridorem VRT. Od JZ okraje města je pak návrh na zdvoukolejnění (kromě varianty napřímení oblouků u Hraničné a Pomezí) veden ke státní hranici SRN v současné trase. Urbanistická studie prostorového uspořádání obcí Pomezí n. Ohří a Dolní Hraničně (Pragoprojekt a.s. Praha, středisko Karlovy Vary, 1992) počítá při jižní straně železniční tratě s územní rezervou pro její případné zdvoukolejnění. Návrh ing. Tikmana z června 1992 lze pokládat za ideový námět, který není oficielní, neboť nebyl schválen MD ČR a není ani podložen studií proveditelnosti (trasa není ani podrobně zdokumentována). Přes uvedené výhrady by měla být navržená trasa po omezenou dobu (do r. 2000) územně chráněna. Pokud bude návaznou projektovou přípravou trasa stabilizována, je možno ji zařadit mezi stavby veřejně prospěšné. Nesporné je zdvoukolejnění a elektrizace úseku Cheb - státní hranice (- Schirnding), které je navrženo zařadit mezi veřejně prospěšné stavby. Ověření možnosti obnovení železniční trati Cheb - Slapany - státní hranice - Waldsassen V návrhu ÚPN VÚC z r byl námět na obnovení této trati zdůvodněn takto: "V případě zdvoukolejnění trasy Cheb - Schirnding se po dobu výstavby nabízí jako odklonová trasa možnost obnovení zrušené trati Cheb - Slapany - Waldsassen, která by mohla později sloužit jako oblastní železniční trať. pro každodenní cesty mezi dotčenou oblastí Bavorska a Chebska." Po provedených konzultacích na MD a GŘ ČD (květen 1993) lze dospět k těmto závěrům: Zdvoukolejnění trati Cheb - Schirnding je proveditelné při plném provozu současné trati. Odklon přes Waldsassen - Slapany nebyl resortem dopravy zkoumán, právě tak jako přes Selb - Aš.

12 Obnova tratě pro regionální přepravu by byla příliš nákladná a nerentabilní. GŘ ČR s obnovou nepočítá zejména pro nezájem německé strany. Odmítavé stanovisko ke znovuzprovozně-ní železničního spojení Cheb - Waldsassen bylo potvrzeno v zápise z jednání delegace České republiky a delegace Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech (Praha 2.-4.srpna 1993). V současné době je traťový úsek Cheb - Slapany - státní hranice v desolátním stavu. Železniční svršek je v délce cca 500 m za krajní odbočnou výhybkou směrem na Slapany a dále od Slapan ke státní hranici snesen. Železniční těleso i v někte rých dalších úsecích zarůstá vegetací. Obdobná situace je i na německé straně, kde navíc by eventuelní obnova tratě narazila na střety zájmů s novou investiční výstavbou, což vylučuje vést trať plně v původním směru. S ohledem na výše uvedené problémy a nezájem obou stran není reálné nadále počítat s obnovou trati.doporučuje se územně chránit jen tu část tratového tělesa, která umožní napojení nové trasy zdvoukolejnění trati Plzeň - Cheb (modernizace) do nádraží v Chebu. Jedná se o počáteční úsek až k sídlu Podhrad (křížení opuštěné trati Cheb - Slapany - Waldsassen s navrhovanou dvoukolejnou trati). Překladiště kombinované dopravy V rámci výhledové přestavby železničního uzlu Cheb bude nezbytné sledovat možnosti a podmínky pro zřízení překladiště kombinované dopravy, které by mělo nahradit původně prosazova nou představu zřízení kontejnerového terminálu. Reálnost pře kladiště bude podmíněna průkazností o dostatečné zátěži zdro jové a cílové dopravy (kombinované) a eventuálně územní ochra nou plochy.

13 Silnič n í d o p r a v a Severní obchvat Chebu - silnice 1/6 Silnice č. 6 Praha - Karlovy Vary - Cheb - Pomezí (Bayreuth) je součástí evropského silničního tahu E 48. Návaznost na dálniční sít v SRN je zajištěna spolkovou silnicí č. 303 a č ve směru na dálnici A93 Mnichov - Weiden - Mitterreich(Hof- Berlín). Pro oblast Chebska má silnice č. 6 nadřazený význam, neboť ji propojuje s významnými sídelními a průmyslovými centry západních a středních Čech. V mezinárodních vztazích umožňuje návaznost na hraniční přechody do SRN - Pomezí n.o. a zprostředkovaně Vojtanov (silnice č. 21), Svatý Kříž (silnice č. 214) a Aš (silnice č. 215). I když v rámci celostátní koncepce silniční sítě je silnice č. 6 zařazena do kategorie typu "rychlostní čtyřpruhová" je v řešeném území zatím jen dvoupruhová, s celou řadou dopravních závad. To se týká především jejího průchodu městem Cheb, kde osobní i nákladní doprava je obtížně převáděna po nevyhovujících průtazích. Po několika studijních pracech, v nichž se hledal nejoptimálnější způsob obchvatu Chebu; se teprve před dvěma lety ustálil názor na převedení silnice 1/6 kolem Chebu severním směrem. ÚPN VÚC z r již s tímto řešením počítal, ale definitivně celou záležitost neuzavřel, s ohledem na varianty, které tehdy přicházely v úvahu. V současné době je definitivní trasa obchvatu Chebu (od křižovatky Y až ke státní hranici SRN) stabilizována Podle Studie souboru staveb (Pragoprojekt Karlovy Vary,1993) je severní obchvat města Chebu silnicí 1/6 členěn na 2 stavby. První stavba, navazující na právě budovaný obchvat německého Schirndingu,je vymezena od hraničního přechodu v Pomezí ke křížení nové trasy obchvatu silnice 1/6 se silnicí 1/21. Její délka činí 8,9 km a je projektována v kat. R 24,5/100. Jedná se o úsek

14 od km 0,0 do 1,377 a od km 7,700 do 8,900, který bude realizován jako čtyřpruh. Mezi těmito úseky bude realizován dvoupruh kategorie 11,5/100 se zajištěním územní rezervy na budoucí doplnění na úplný čtyřpruh v kategorii R 24,5/100. Zprovoznění stavby je plánováno v září roku 1996, dokončení celé I. stavby v červenci Náročnější mostní objekty si vynucuje překlenutí vodní nádrže Skalka (v délce cca 310 m) a mimoúrovňové vykřížení trati ČD (v délce 59 m) v prostoru Pomezí n.ohří. Mimo výstavbu plánovaného obchvatu připravuje Generální ředitelství cel spolu se zprovozněním I. stavby severního obchvatu Cheb přesun současné celnice blíže ke státní hranici jako samostatnou stavbu. Pro umístění odpočívky, resp. záchytného parkoviště pro kamiony včetně celního a pasového odbavení a doprovodných služeb, je vymezena rozsáhlá plocha mezi tratí ČD Cheb - Schirnding a obchvatovou komunikací. Na této ploše budou podle dohody bývalé VČS s německou stranou odbavovány kamiony, vystupující z ČR. Ostatní doprava bude odbavována na německé straně na připravovaných plochách v Schirndingu. Druhá stavba severního obchvatu Chebu začíná od křížení nové trasy se silnicí 1/21 a končí na křižovatce Y mezi obcí Potočiště a severním okrajem nádrže Jesenice. Osek druhé stavby v délce 7,29 km bude realizován v kateg. R 24,5/100. II.stavba severního obchvatu je ve své trase projekčně stabilizovaná. V současné době SÚDOP Praha zpracovává podklady pro stavební povolení. Dokončení dokumentace je předpokládáno v r Výstavba obchvatu města Chebu silnicí 1/6 je územně lokalizována v definitivní podobě a projekčně dořešena. Jako veřejně prospěšná stavba je do dokumentace ÚPN VÚC pojata v celém rozsahu (první a druhá stavba o celkové délce 16,09 km), i když na první stavbu bylo již vydáno územní rozhodnutí (výstavba byla navíc zahájena). Kromě toho je jako veřejně prospěšná stavba navrženo samostatně přebudování hraničního přechodu v Pomezí n.o. (plochy pro celní odbavení, odstavné plochy pro kamiony a navazující komerční aktivity).

15 Silnice 1/6 - čtyřpruh v úseku Odrava - Sokolov Silnice 1/6 má pro dopravní spojení řešeného území s vnitrozemím a s hraničním přechodem do SRN klíčový význam. Její dopravní zatížení po otevření hranic výrazně stouplo a vyžádá si kromě vybudování obchvatu mimo Cheb přestavbu v celém průběhu na čtyřpruhovou rychlostní komunikaci kategorie R 24,5/100. V návaznosti na plánovaný severní obchvat města Chebu byla zpracována studie přestavby silnice v úseku Sokolov - Cheb, resp. Sokolov - Odrava (Pragoprojekt Karlovy Vary, 11/1993, Ing. Šebek). Oproti původně předloženým třem variantám (vedeným v nové trase, mimo dnešní těleso silnice 1/6) se řešení ustálilo na variantě Nula plus, jejíž podstatou je snaha o maximální využití dnešního silničního tělesa všude tam, kde jeho parametry splňují požadavky kategorie R 24,5/100. Pouze v úsecích, kde jsou koncentrovány závady ve směrovém a výškovém vedení trasy, jsou navrženy přeložky, které opouštějí dnešní silniční těleso. Uvedeným zásadám odpovídá základní t.zv. "červená varianta". Odchylky od dnešní trasy jsou navrženy v prostoru Kamenný Dvůr - Zlatá a Arnoltov - Březová (vesměs na území okresu Sokolov). Okresu Cheb se týká pouze počátek úpravy při okresní hranici. Jde o úsek, který je ve studii řešen odlišně t.zv. "zelené variantě", která posunuje přeložku jižně ještě v dnešní trasy (v "červené variantě" probíhá v úseku Návrší - Zlatá severně od dnešní trasy). Na území okresu Cheb zasahuje jen počáteční, malá od část příslušného úseku silnice 1/6 v přímé návaznosti na akci Severní obchvat Chebu ( v prostoru křižovatky Ypsilon). Přestavbu silnice 1/6 v úseku Odrava - Sokolov se navrhuje zařadit do veřejně prospěšných staveb. Navržená rekonstrukce nevyvolá žádné výraznější nové územní důsledky, jde pouze o menší, lokální odchylky od původní trasy.

16 V aktualizovaném ÚPN jsou evidovány obě varianty, které se území okresu dotýkají. Bude nutno upřesnit trasu v další přípravě rekonstrukce pro realizaci, v návaznosti na schválený obchvat Chebu. Přeložka silnice 1/21 v úseku Nová Hospoda - Planá - Velká Hledsebe Otázku definitivního vedení trasy obchvatu v úseku Planá - Velká Hledsebe nechával ÚPN VÚC z r otevřenou, nebot k tomu chyběly potřebné podklady (Studie PGP řešící 4 varianty byla dokončena až koncem r. 1991). Po zvážení celé řady územně technických problémů a střetů byla Pragoprojektem Praha dokončena v únoru 1993 nová studie "Přeložka silnice 1/21 Nová Hospoda -Planá - Velká Hleďsebe" zvažující již jen dvě varianty obchvatu. Z nich varianta 1 obchází Chodovou Planou po východní straně, přiklání,. se více k lázeňskému území a intenzivně využívaným prostorům příměstské rekreace. Až na některé dílčí úpravy je totožná s trasou, která byla zakotvena v ÚPN SÚ a byla rovněž převzata do původního návrhu ÚPN VÚC. Varianta 2 začíná stejně jako varianta 1 na obchvatu v Plané, obchází Chodovou Planou západním směrem, kde podchází železniční trať Plzeň - Cheb. Silnici II. tř. (přejezd na hraniční přechod Broumov - SRN) kříží úrovňově. Severně obce Chodová Planá se přibližuje ke stávající silnici 1/21, kterou v dalším průběhu sleduje až k Trstěnicím. Zde se odklání východním směrem od zástavby sídla, míjí objekt rozvodny ZČE a úrovňově kříží silnici Drmoul - Mariánské Lázně. Severně od Drmoulu kříží úrovňově silnici 1/21 a západním obloukem se vyhýbá obci Velká HleSsebe; u koupaliště se připojuje na silnici 1/21. Při projednáváni obou variant (leden - březen 1993) větši-na připomínkujících orgánů a institucí upřednostňovala variantu 2, a to především z hlediska příznivějších dopadů na osídlení, nižších záborů půdy a z hlediska ekonomie výstavby. Pokud se týká zájmů ochrany přírody a krajiny, byla stanoviska poněkud rozporná. K vyjasnění této otázky by mělo dojít

17 v rámci prováděného hodnoceni obou variant z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., jejich veřejnoprávního projednání a expertního posouzení. Teprve pak (patr-ně koncem r. 1994) může dojít k rozhodnutí o definitivní volbě výsledné varianty. Komunikace obchvatu Mariánských Lázní je navržena v kategorii S 11,5/80 se dvěma jízdními pruhy 3,5 m. Do "Programu investiční výstavby na silniční síti v ČR na léta s výhledem do r. 2000" (SSF ČR z prosince 1991) není tato akce zařazena. Neujasněnost termínu realizace přetrvává, není vyloučeno, že bude posunuta až za horizont r Z hlediska koncepce ÚPN VÚC jsou obě variantní trasy přijatelné. Pro preferenci varianty 2 vyznívá především vztah k osídlení. Na základě zpracované hlukové studie byly provedeny i následné posuny trasy v prostoru Drmoulu a Chodové Plané do vzdálenějších poloh od obytných území. Jediným kritickým místem (a to pro obě varianty) je zaústění obchvatu do stávající silnice 1/21, které je v bezprostředním kontaktu s koupalištěm Riviera ve Velké Hlecisebi (přístup ke koupališti bude technicky řešen podchodem). Preferovaná varianta má poněkud nepříznivé podmínky pro napojení Mariánských Lázní a silnice 1/24 na Karlovy Vary. V rámci studie Pragoprojektu byl zohledněn již variantní návrh vedení vysokorychlostní tratě Praha - Plzeň - Cheb a modernizace stávající tratě Plzeň - Cheb, t.j. zdvoukolejnění a úpravy pro vyšší rychlosti. Jelikož oba návrhy ČD nejsou zcela ujasněny, bude nutné v dalších stupních projektové dokumentace tuto koordinaci znovu ověřit. Z hlediska širších regionálních vazeb je podstatné, že technické řešení trasy silnice 1/21 Planá - Velká Hledsebe prověřilo přijatelným způsobem napojení na silnici 11/200 v úseku Planá - Nová Hospoda, který je součástí dálničního přivaděče od dálnice D5 ve směru na Cheb.

18 Na základě původně negativního stanoviska OÚ Chodová Planá (z ) k variantě 2, která obchází obec západním obloukem (zvýšený přenos zplodin z dopravy na obec vlivem převládajících západních větrů), byla Pragoprojektem zvážena i možnost propojení obou variant v místech jejich největšího přiblížení, t.j. severně od Chodové Plané. Přeložka silnice 1/21 v úseku Planá - Velká Hleďsebe je do aktualizovaného ÚPN VÚC přebírána podle varianty 2, t.j. ve směru přes Trstěnice a Drmoul. Navrhuje se její zařazení do veřejně prospěšných staveb. Přeložka silnice 1/21 Vojtanov Silnice č. 21 přivádějící od Chebu a dále z vnitrozemí dálkovou dopravu k hraničnímu přechodu Vojtanov do saské části SRN má nadregionální význam, čemuž odpovídá i značné zatížení, především kamionovou dopravou. Ve svém průběhu řešeným územím má celou řadu technických závad, které budou v kritických úsecích postupně odstraňovány (obchvat Mariánských Lázní, obchvat Chebu). V místě křížení siln. 1/21, 11/215 a železniční tratě č.147 doporučujeme územně chránit plochu pro výstavbu MOK Horní Lomany, jehož výsledné řešení je podmíněno dopracováním variantních ná vrhů a rozhodnutím o konečném návrhu (dosud nebylo pro rozporné názory na řešení vydáno stavební povolení). V místě napojení Františkových Lázní na silnici 1/21 (pros tor Strážov) je sledována mimoúrovňová křižovatka, nesporná z hle diska bezpečnosti provozu a zatížení na silnici 1/21. Projektová dokumentace je v současné době ve fázi studie zpracovávána PGP Karlovy Vary. V posledním úseku Horní Lomany - Vojtanov se předpokládá úprava silnice do jednotné šířkové kategorie S 11,5/80 a západní obchvat Vojtanova. S obchvatem již původní OPN VÚC počítal, ne mohl však zohlednit návrh nového technického řešení "Přeložka silnice 1/21 Vojtanov", které zpracoval Pragoprojekt Praha a,s..

19 středisko Karlovy Vary, až v říjnu Účelem přeložky silnice č. 21 Vojtanov - státní hranice SRN v délce 1,2 km v kategorii S 11,5/80 je vybudování obchvatové komunikace kolem obce a následně i její prodloužení na území SRN, kde se u Schónbergu plánuje vybudování nového objektu společných služeb pasové a celní kontroly orgánů ČR a SRN a parkoviště pro cca 150 kamionů. Projektové řešení plánovaného obchvatu počítá s úpravou v místě křížení trasy se silnicí 11/213 (Skalná - Hazlov) a s rekonstrukcí gravitačního vodovodu z prameniště Schónberg (stávající vodovodní řad JS 100), který slouží pro zásobování obce Vojtanov. Pro překlenutí ekologicky významné údolní nivy hraničního potoka Sázek (biokoridor regionálního významu) je navrhován mostní objekt v délce přes 90 m. Podle SIÚ v Plzni se s výstavbou má začít v r. 1995, zprovoznění obchvatu se očekává v r Výstavba obchvatu je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Její realizací se odstraní nepříznivé dopady průjezdné kamionové dopravy na životní prostředí obyvatel obce. Současně dojde ke zvýšení dopravní výkonnosti komunikace a urychlí se celní odbavování na důležitém dopravním koridoru ČR - SRN. Obchvat města Aše Otevřením hraničního přechodu Aš - Selb, který zprostředkovává průjezd již kolem 2 mil. vozidel ročně, vzrostly mnohonásobně nároky na tranzitní přepravu Aši. Původní řešení, odvedení dopravy průtahem (obvodovou komunikací), se již v r prokazovalo jako nedostatečné. Na tuto situaci reagoval ÚPN VÚC (Terplan 1391) tím, že doporučoval urychleně dořešit a následně realizovat obchvat, který by odlehčil mimořádně přetížené centrum města od dopravy směřující k hraničnímu přechodu Aš - Selb a výhledově i ke zvažovaným přechodům ve směru Hranice a Doubrava. V návrhu ÚPN VÚC nebyl obchvat lokalizován, bylo však doporučeno vést jej ve vzdálenější poloze od města, s dřívějším odpojením od dnešní silnice č. 215.

20 Výše uvedeným požadavkům plně vyhovuje návrh obchvatu promítnutý do ÚPN SÚ Aše (nově upravený koncept, jehož autorem je ing. arch. Jelínek, AIA Stavoprojekt s.r.o. Karlovy Vary,1993). Obchvat v délce cca 6,5 km začíná jižně od sídla Mokřiny, u osady Nový Ždár kříží železniční trat č. 148 (Cheb - Aš - Hranice v Čechách). Ve svém dalším průběhu (generelně mezi tratí č.148 a státní hranicí SRN) překonává trať ČD č. 723 Aš - státní hranice - Selb a dopravně velmi frekventovanou silniční přístupovou komunikaci k hraničnímu přechodu Aš - Selb (MUK). V prostoru SZ okraje Aše a obce Krásné překračuje obchvatová komunikace již podruhé trat ČD č a oblouky překonává technicky náročný svažitý terén východně od Krásné do údolí Ašského potoka, kde se napojuje na dnešní silnici č Podkladem pro lokalizaci obchvatové komunikace je "Studie obchvatu Aše" (Silnice s.p. Plzeň, 6/1992) zpracovaná v několika variantách. Podle této "Studie" je první úsek v délce cca 4 km (odklon z komunikace 11/215 u Mokřin až k MUK se Selbskou ulicí v Aši) navržen v kategorii S 9,5/70; druhý úsek v délce cca 2,5 km uzavírající obchvat města na SZ a ústící na silnici 11/216 je navržen v kategorii S 7,5/60. SIÚ Plzeň i SSF Praha s návrhem dopravního řešení souhlasí. Podle SSF je vybudování prvního úseku zahrnuto do plánu investiční výstavby silniční sítě na léta s předpokládaným zahájením v r Druhý úsek obchvatu (od silnice III/O2115 až k silnici 11/216) je SSF považován za trasu výhledovou. Vybudování druhého úseku obchvatu města Aše je nezbytnou podmínkou pro ev. převedení dopravy ze směrů Hranice a Bad Elster -Doubrava - Aš - Selb po silnici 11/216 mimo město a tím i podmínkou pro ev. otevření hraničních přechodů v Hranici a Doubravě pro silniční dopravu. Realizace obchvatu v této odsunuté poloze zakládá změny v koncepci rozvoje města Aše. Jedná se především o využití nově vymezených výrobně skladovacích ploch podél obchvatové komunikace (námět na založení "průmyslového parku", s kterým ÚPN VÚC z r ani původní ÚPN SÚ nepočítal).

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1

Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1 Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1 Věcně shodné připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR) Území

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích:

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: Historie přivaděče a obchvatu obce Dlouhoňovice V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: červeně: jižní obchvat Žamberka žlutě: oblast přivaděče na R35 Choceň - Žamberk 8.1.2008

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ Vlivy hodnocených záměrů na ovzduší jsou posuzovány z hlediska jejich vlivu na změnu emisní zátěže, resp. imisní situace řešeného území. V případě silničních staveb

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více