O SLATINĚ VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, č. 4 duben 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, č. 4 duben 2012"

Transkript

1 Pane Elingře, přesto, že jste byl nyní oficiálně představen, již roky vás občané mohou často potkávat v ulicích naší městské části. Ano, je tomu tak. O Městskou část Brno- Slatina se již starám od roku 2001, od kdy mě mohou občané Slatiny potkávat na ulicích. Moje činnost v této lokalitě spočívá v řešení přestupků na místě, či jejich následné postoupení příslušným správním orgánům nebo Policii České republiky. Nedílnou součástí moji práce je i preventivní působení pochůzkovou činností po Slatině, ale i odhalování přestupků a ukládání blokových pokut, v současné době převážně kontrolou na dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel na ulici Tuřanka, nebo dodržováním zákazu stání v obytné zóně na Přemyslově náměstí. Ale osobně se přikláním a preferuji právě preventivní činnost orientovanou pro občany Slatiny. Zalistoval jsem ve starých číslech Aktualit, a již v roce 2007 je v nich zveřejněn rozhovor s vámi pod titulkem Slatina je klidná městská část. Můžete tuto větu zopakovat i v roce 2012? V současné chvíli jsem o tom přesvědčen, že Slatina ve srovnání s jinými městskými částmi je klidným a bezpečným místem. Ano, i zde se můžeme setkat s některými A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2012 STRÁŽNÍK PRO SLATINU Pod tímto titulkem byl v minulém vydání Aktualit ve Slatině představen Marek Elingr, který je územně zodpovědný za městskou část Brno-Slatina. Dnes, v rámci podpory projektu Městské policie nazvaného Poznej svého strážníka, přinášíme s panem Elingrem rozhovor. prvky kriminality, ale ty můžeme i díky právě všímavosti a aktivnímu přístupu občanů Slatiny eliminovat na minimum. Svůj podíl na tomto stavu má i vedení slatinské radnice, které zprostředkovává pravidelná setkání Městské policie s Policií České republiky a zástupci radnice, na která navazují konkrétní součinnostní opatření, například zaměřená na podávání alkoholických nápojů mládeži, či kontrolu ubytoven. Ve Slatině asi kriminalita příliš nekvete, ale co veřejný pořádek, chování některých skupin mládeže, častých návštěvníků restauračních zařízení a pejskařů? Domnívám se, že s kriminalitou v podobě drobných krádeží se díky současné ekonomické situaci budeme setkávat i nadále, ale věřím, že bude mít sestupnou tendenci. Co se týká veřejného pořádku ve Slatině, myslím si, že Slatina je čistější, novější. Nové barevné fasády na domech, nové chodníky, upravené parky, nová parkovací místa v sídlišti, častější údržba zelených ploch. Jen tak dál. Pravdou je, že chování některých skupin mládeže, převážně těch navštěvujících restaurační zařízení, a následně jejich pozdní odchod z nich, je oprávněně trnem v oku. Proto se autohlídky Městské policie v nočních hodinách zaměřují právě na odchody PŘEČTĚTE SI: Charitní šatník str. 3 Slatina má dům seniorů str. 3 Co ve Slatině chybí str. 8 Divadlo informuje str. 9 Dětský koutek str. 11 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ve čtvrtek dne 26. dubna 2012 v 17:00 hodin si u pomníků před kostelem Povýšení sv. Kříže u příležitosti 67. výročí našeho osvobození z nacistické okupace připomeneme oběti z řad slatinských občanů a příslušníků spojeneckých armád. K hojné účasti na vzpomínkové akci vás zve starosta Jiří Ides z restauračních zařízení a jejich následné rozjezdy trolejbusy a autobusy MHD. Co se týká pejskařů - hlídky se zaměřují na dodržování vyhlášek MMB, a to na povinnosti osoby doprovázejícího psa mít ho pod neustálým dohledem a přímým vlivem, mít psa na vodítku a bez vodítka ho opatřit náhubkem, vybavit psa evidenční známkou a zaplatit příslušný poplatek. Povinnost úklidu psího exkrementu je již v dnešní době samozřejmostí. Rada městské části rozhodla o zpracování projektové dokumentace na instalaci kamerového systému v ulicích Slatiny. Jak dalece pomohou nainstalované kamery vaší práci? Přítomnost funkčního kamerového systému je pro práci ať městské, či státní policie, stěžejní. Spočívá v pořízení záznamu jako důkazního prostředku použitelného při trestním či správním řízení, ale také především v prevenci kriminality a přestupkového jednání v městské části, a to je právě ta správná cesta ke spokojenosti občanů bydlících ve Slatině. Věřím, že díky soustavné práci vedení slatinské radnice v čele s panem starostou, se kamerového systému dočkáme již v tomto volebním období. Nemohu také opomenout vznikající nový pilotní projekt, který je chystán společně Městskou policií a radnicí, tzv. Kontaktní místo pro občana, které vznikne ve Vyškovské ulici. Ale o tom snad až někdy příště. A na závěr jaký je váš osobní vztah ke Slatině a k jejím občanům? Můj osobní vztah je velice pozitivní. Stejně pozitivně se snažím přistupovat i k občanům Slatiny. Podle slov strážníka pana Elingra, Slatina zůstává klidným a bezpečným místem, navíc je novější, čistější a pěkně barevná. Foto: Štěpán Cenek Děk uj i z a ro z h ov or. Jiří Toman

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a vzala na vědomí: přehled pohledávek MČ za nájemci bytů k finanční plán nákladů a výnosů zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY Brno- Slatina na r. 2012, který je sestaven jako přebytkový s výnosy ve výši tis. Kč a náklady ve výši tis. Kč odpisový plán zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina na r s celkovým objemem odpisů ve výši 381 tis. Kč finanční plán nákladů a výnosů zřízené příspěvkové organizace Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, na r. 2012, který je sestaven jako vyrovnaný s výnosy i náklady ve výši tis. Kč odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, na r s celkovým objemem odpisů ve výši 20 tis. Kč finanční plán nákladů a výnosů zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, na r. 2012, který je sestaven jako vyrovnaný s výnosy i náklady ve výši tis. Kč finanční plán nákladů a výnosů zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, na r. 2012, který je sestaven jako vyrovnaný s výnosy i náklady ve výši tis. Kč odpisový plán zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, na r s celkovým objemem odpisů ve výši 28 tis. Kč výsledky rozpočtového hospodaření MČ Brno- Slatina za r s příjmy ve výši Kč ,90, výdaji ve výši Kč ,57 a financováním ve výši Kč ,67 pololetní zprávu VO o řízeních o správních deliktech při porušení obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna vydaných za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku přehled soudních sporů vedených MČ za r a ukládá vedoucímu VO v jednotlivých případech postupovat podle navrhovaných řešení a předkládat aktualizovaný přehled soudních sporů vedených MČ čtvrtletně informace podané starostou ve věci nájmu pozemku a ukládá vedoucímu VO, aby ve spolupráci s MO a FK Media připravil návrh nového smluvního vztahu schválila: mzdové prostředky pro zřízenou příspěvkovou organizaci TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina na rok 2012 v celkovém objemu tis. Kč zlepšený výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY Brno- Slatina za rok 2011 ve výši Kč ,85 Kč a jeho rozdělení: fond odměn 1.000,00 Kč, rezervní fond ,85 Kč zlepšený výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1 za rok 2011 ve výši ,21 Kč a jeho převod do rezervního fondu zlepšený výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 za rok 2011 ve výši 4.527,43 Kč a jeho převod do rezervního fondu zlepšený výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 za rok 2011 ve výši ,42 Kč a jeho rozdělení: fond odměn ,00 Kč, rezervní fond ,42 Kč rozpočtové opatření č. 2/2012, kterým MČ přijímá neinvestiční dotace a zapojuje do rozpočtu zůstatek investiční dotace na výstavbu parkoviště z r Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na tis. Kč, výdaje na tis. Kč a mění financování na tis. Kč do komise pro výběr dodavatele projektové dokumentace kamerového systému v MČ Brno- Slatina členy komise: Mgr. Štěpán Cenek, Ing. Petr Fleissig, Ph.D. a Ing. Jiří Navrátil požádala: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB u ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 o doplnění spádového obvodu o ulici Ponětovickou, o vyřazení ulic Tovačovského a Turgeněvova a upozorňuje na chybné označení ulice Řipská správně patří Řípská. Dále RMČ upozorňuje u ZŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 na chybné označení ulic Podstránecká správně patří Podstránská a Pomezí správně patří Pomezní rozhodla: o zvýšení příspěvku na provoz na rok 2012 pro zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 o 60 tis. Kč určených na uhrazení zvýšených nákladů na vodu a elektrickou energii o bezúplatném poskytnutí sálu na Přemyslově nám. 18 JSDH Brno Slatina na od 16:30 do 19:00 hod. za účelem pořádání dětského karnevalu dle Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne a pověřuje VO vypracováním příslušné smlouvy o provedení opravy podlahy ve výdejně jídla v ZŠ Přemyslovo nám. 1 v období červenec - srpen 2012 souhlasila s uspořádáním sbírky odloženého šatstva ve dnech 20. a v prostorách oratoře místního kostela a pověřuje místostarostu Ing. Jiřího Navrátila organizačním zajištěním sběru. Zastupitelstvo městské části Brno-Slatina na svém jednání ratifikovalo: rozpočtové opatření č. 17/2011, kterým MČ přijala neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje na vybavení JSDH a nové třídy MŠ. Rozpočtové opatření zvýšilo příjmy rozpočtu na tis. Kč, výdaje na tis. Kč, financování zůstalo na tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení jmenovalo: pracovní skupinu pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2012 ve složení: Bc. Petr Semrád, Ing. Karel Fiala, Ing. Václav Klajsner, Ing. Pavel Drahovzal a Evžen Šik stanovilo: objem veřejné podpory malého rozsahu de minimis - neziskovým organizacím v roce 2012 v celkové výši do Kč s tím, že celkový objem bude částečně kryt ze schváleného rozpočtu na rok 2012 a částečně z nevyčerpaných finančních prostředků minulých let zvolilo: členem kontrolního výboru p. Jiřího Čížka. Jiří Ides, starosta Sotva se v půli března nad Slatinou rozzářilo předjarní sluníčko, Přemyslovo náměstí se zaplnilo maminkami s kočárky i drobotinou na koloběžkách a kolech. A na lavičkách nezbyl kousek volného místa. 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ZNÁTE SVÉ ZASTUPITELE? Poslední dvojící našeho pravidelného seriálu rozhovorů, ve kterých klademe tři otázky zastupitelům naší městské části, jsou pánové Radomír Čech a Petr Adamec. Narodil jste se ve Slatině, nebo jak dlouho jste občanem naší městské části? ČECH: Ve Slatině jsem se nenarodil, ale můj vztah ke Slatině je daný historicky již mými rodiči a prarodiči, kteří se ve Slatině narodili a dlouhou dobu zde žili a aktivně působili. Asi největším vzorem byl pro mě dědeček Jan Čech, který se dlouhodobě věnoval ochotnickému divadlu a já jsem často na jeho představení chodil, když jsem tady v dětství pobýval. Otec Jaroslav Čech ve Slatině strávil celé svoje dětství a celé mládí. V současnosti je nejvíce činný strýc Jan Čech, který je znám svými sportovními aktivitami a patří bezpochyby k zásadním členům spartakovského sdružení. Já jsem ve Slatině čtvrtým rokem a můj čas, kdy pobývám ve Slatině, je daný hlavně v pracovních dnech, protože zde mám sídlo svých firem. ADAMEC: Nejprve bych chtěl pozdravit všechny občany naší městské části. Nepocházím ze Slatiny, narodil jsem se ve Střelicích u Brna. Ve Slatině bydlím od podzimu roku Jakou oblastí se v zastupitelstvu zabýváte? ČECH: Jako řádný člen zastupitelstva v rámci poslaneckého klubu TOP 09 řeším společně s ostatními běžné projednávání návrhů, které jsou na zastupitelstvu předkládány. Vzhledem k svému profesnímu zaměření na obor komunikace a marketing, jsem členem Redakční rady Aktualit o Slatině, kde jsem podporoval přechod na barevnou formu prezentace a velmi vylepšenou grafickou úpravu, tak jak jsou realizovány v dnešní podobě. Přiznám se, že v poslední době, kdy se musím hodně věnovat rozvoji firem, nemám tolik času na spolupráci s redakcí, což mě určitě mrzí. ADAMEC: Musím podotknout, že toto je moje první volební období, ve kterém je stále se co učit. Jsem člen komise pro místní rozvoj, a tato práce mně baví, protože je velice různorodá. Je to pro mne výzva, protože rád se učím novým věcem. S čím jste ve Slatině spokojen a naopak co by se mělo podle vašeho názoru změnit? ČECH: Spokojen jsem především s tím, že na zastupitelstvu jsou kolem mne rozumní lidé, kteří i přes různou politickou a někdy i názorovou odlišnost, se dokáží dohodnout na zásadních směrech vedoucích ke zlepšení životní úrovně obyvatel Slatiny. Co by se určitě mělo do budoucna změnit, není bohužel jen o tom, co bychom chtěli, jako např. více zeleně, méně průmyslové výstavby, která enormně zatěžuje dopravu ve Slatině, více kulturních a společenských aktivit, rozvoj sportu a tělovýchovy... atd. Naše představy jsou však nutně redukovány o finanční možnosti v rámci rozpočtu, který máme na celkové hospodaření ve Slatině, a z toho je potřeba vycházet. Mým osobním přáním je ovšem výrazné omezení dopravy a parkovacího stání v historickém centru Slatiny, a tudíž větší možnost oddychu pro rodiny s dětmi na procházkách v zeleném prostředí. ADAMEC: Asi nejvíce co mě vadí, a je to vážný problém Slatiny, je stále narůstající kamionová doprava a dlouhé čekání na obchvat naší městské části. Dalším problémem je narůstající vandalismus a drobná kriminalita. Naopak s čím jsem spokojen, je nedávno dokončená regenerace bytových domů na ulicích Tilhonově a Vlnité. Nesmím také zapomenout na naše krásné náměstí, které je zvláště v letních měsících středem odpočinku a zábavy. Jsem rád, že na různých místech jsou nové lavičky a že na mnoha ulicích jsou opravené chodníky. V závěru bych chtěl všem občanům Slatiny popřát hodně zdraví a spokojenosti. Děkuji za rozhovor. Jiří Toman DIECÉZNÍ CHARITA BRNO SBĚR ŠATSTVA CHARITNÍ ŠATNÍK Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu posloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi? Můžete je donést do budovy Oratoria u kostela ve Slatině v pátek od 13:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin. Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme! CO MŮŽETE DAROVAT? letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské čisté a složené do plastového pytle nebo krabice lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony látky minimálně 1m domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky obuv veškerou nepoškozenou batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot potřeby osobní hygieny čistící prostředky funkční ruční nářadí NEMŮŽEME PŘIJMOUT nábytek, ledničky a další elektrospotřebiče znečištěné nebo vlhké prádlo a oděvy zmačkané prádlo SLATINA MÁ DŮM SENIORŮ Málokdo z občanů Slatiny ví něco bližšího o jednom z pěkných rodinných domků v klidné ulici Ondřeje Veselého. Jen informační tabule na zdi a odpočívající babičky v altánku na předzahrádce napovídají, že zde žijí starší lidé v rámci tzv. odlehčovací služby pro seniory Českého červeného kříže Brno-město. Posláním humanitární společnosti Český červený kříž je mimo jiné předcházet utrpení a zmírňovat jej a chránit zdraví a úctu k lidské bytosti. V souladu s tímto posláním nabízí oblastní spolek ČČK Brno-město řadu služeb, mezi nimi také odlehčovací službu pro seniory. Služba je poskytována v nově zrekonstruovaném rodinném domě v ulici Ondřeje Veselého 5a ve Slatině. K dispozici je zde ubytování rodinného typu v sedmi jednolůžkových a třech dvojlůžkových pokojích. Všechny pokoje mají bezbariérový přístup. Odlehčovací služba poskytuje pomoc a podporu seniorům po přechodnou dobu (od dvou dnů do šesti měsíců), kdy jim péči nemůže zabezpečit jejich rodina. Podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a zachovává jejich důstojnost. Služba je určena seniorům starším 65 let, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči jiného člověka v jejich přirozeném sociálním prostředí. Příkladem je situace, kdy blízcí plánují dovolenou, potřebují si odpočinout a nabrat nové síly nebo musí na určitou dobu do nemocnice. Pracovníci odlehčovací služby nabízejí klientům pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, zprostředkovávají jim kontakt se společenským prostředím nebo sociálně terapeutickou a aktivizační činnost. V nabídce je i poskytování celodenní stravy. Více se lze dozvědět na webu telefonicky na čísle nebo em na adrese Text článku byl převzat z Brněnského Metropolitanu. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ ÚNOROVÉ PLESÁNÍ Je to sice již skoro dva měsíce, ale když se před žáky deváté třídy zmíním o únoru, nenapadnou většinu z nich jarní prázdniny, ale pátek 17. února. Důvod je prostý. Byl to den, který se jim opravdu vydařil. A jak to všechno začalo? V lednu byli vyzváni, aby se aktivně zapojili do přípravy školní Oldies party ve stylu 70. a 80. let. Tedy období, kdy jejich rodiče byli přibližně v jejich věku a prožívali podobné starosti jako nyní oni. První lásky, volba střední školy, hudba, oblékání. Původní myšlenka, zapojit se formou módní přehlídky, dostávala s přibývajícím množstvím přinesených kousků oblečení konkrétnější podobu. Fantazie pracovala naplno a tak se není co divit, že začaly padat návrhy na oživení formou tance, různých scének či cvičení ve stylu spartakiády. Výsledkem bylo asi dvacetiminutové vystoupení v podání většiny žáků deváté třídy. Ti, kteří se rozhodli nevystupovat, pomáhali s výběrem hudby, převlékáním modelů, přípravou účesů, fotografováním a natáčením. Pak přišel očekávaný večer. Oldies party byla zahájena. Všichni účinkující byli připraveni, hudba přichystána, garderobiérky a fotografky na svých místech. Plesoví hosté již měli objednán svůj první nápoj. Vystoupení deváťáků mohlo začít. Vše probíhalo v rychlém sledu: módní přehlídka, taneční vystoupení Sladké mámení, ukázka diskotékového oblečení, výstup Kryštofa Kachlíře jako punkera Kaliče s účesem zvaným Hroty svobody, ukázka loučení se svobodou v podání ženicha Marka Andrysíka a nevěsty Petra Poláčka. Vrcholem byla spartakiádní Poupata v choreografii 9.A. Vystupující se bavili. Obecenstvo se bavilo. Pěkný večer právě začal. Za všechny přihlížející jim za vynaložené úsilí a krásné zážitky, které v nás jejich vystoupení zanechalo, děkuje jejich třídní učitelka Hana Dohnalová ZEMĚPISNÁOLYMPIÁDA Na začátku měsíce března se naši žáci zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády. 4 Z celkového počtu 35 úspěšných řešitelů mohli postoupit do okresního finále pouze vítězové jednotlivých kategorií. Naši školu tak budou reprezentovat: v kategorii A Víťa Štor ze 6.B, v kategorii B Radim Křivánek ze 7.A a v kategorii C Viktor Šťastný z 8.A. Mgr. Lukáš Plachý JSTE TO, CO JÍTE Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu dětí trpících obezitou, jsme v rámci primární prevence využili workshopu zaměřeného na problematiku zdravé stravy. Ve středu navštívily naši školu studentky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s cílem rozšířit znalosti žáků sedmé třídy v oblasti zdravé stravy. Hravou formou si děti vyzkoušely vytvořit vlastní zdravý jídelníček, hledaly rozdíly mezi zdravou a nezdravou stravou a získaly spoustu nových informací z oblasti správné životosprávy. Studentky s žáky dále pohovořily na téma poruch příjmů potravy a dalších onemocnění týkajících se nezdravého způsobu stravování. Doufám, že si nyní budou všichni vědomi faktu, že opravdu jsme to, co jíme. Mgr. Dagmar Kolářová POHÁDKA SE LÍBILA Ve čtvrtek 7. března navštívili žáci 3.A naší školy divadlo Radost. Shlédli pohádku Mlsný drak a Čárymůra. Pohádka byla veselá, rozpustilá, vtipná, dětem se líbila. Během představení se děti dobře bavily, zasmály a z divadla odcházely spokojené. Mgr. Věra Škardová ŠPLHÁŠ,ŠPLHÁM Rok se s rokem sešel a opět se nám blíží krásné jarní teploty, které nás vyženou v hodinách tělocviku ven na školní hřiště. Ale ještě předtím se uskutečňuje několik závodů ve šplhu na tyči. Na začátku března proběhlo školního kolo, kterého se zúčastnili žáci druhého stupně. Letos opět velmi kvalitní soutěž vyhecovala účastníky k jejich osobním rekordům. Kolemjdoucí museli slyšet z tělocvičny potlesk a fandění a za takové atmosféry prostě pomalu šplhat nešlo. Nejrychlejší šplhouni budou naši školu reprezentovat v obvodním kole, které budeme pořádat koncem měsíce. Naše naděje na úspěch jsou především vítězové kategorií Martin Novák z 8. B, Petr Šebesta z 6. B, Kristýna Herzánová z 9. A a Petra Křenková ze 7. A. Držte nám pěsti, ať se nám z obvodního kola podaří prošplhat do městského finále, kde každoročně patříme mezi favority. Mgr. Lukáš Plachý NAŠI MLADÍ PLAVCI Ve středu 29. února proběhly na ZŠ Arménská městské závody v plavání žáků ročníku. Naši školu reprezentovali žáci ze 3. B, 5. A a 5. B. Děti měly možnost vybrat si plavecký styl a ve své kategorii si změřily síly se soupeři z jiných škol. Ve velké konkurenci obsadila Barbora Důbravová ze 3. B 1. místo v plaveckém stylu prsa. Zuzana Prokešová z téže třídy si stylem kraul doplavala pro 4. místo, Barbora Důbravová byla 6. Naši páťáci se také nenechali zahanbit. Martin Grufík z 5. A doplaval kraulem 6., v téže disciplíně mezi děvčaty skončila na 4. místě Leona Křesalová. Stylem prsa Leona Křesalová zaplavala 5. nejlepší čas a Daniela Hrubá 6., obě děvčata jsou z 5. B. Naše úspěchy završila 2. místem štafeta složená z chlapců z 5. A a děvčat z 5. B, jmenovitě Martin Grufík, Matěj Slavík, Leona Křesalová a Daniela Hrubá. Všem gratulujeme k pěknému umístění a chválíme je za vzornou reprezentaci. Mgr. Jana Šindelářová A ZASE TY PENÍZE!!! V minulém čísle aktualit jsme vás informovali o zapojení školy do celostátní soutěže ve FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. Školní kolo proběhlo úspěšně a my vám dnes přinášíme jeho výsledky. V okresním kole nás bude reprezentovat družstvo složené z medailistů školního kola: Anna Šarlota Životská (8.A), Marek Malimánek (9.A) a Martin Motal (9.A), náhradníky jsou žáci ze čtvrté až šesté pozice: Gabriel Irša (8.B), Kristýna Herzánová (9.A) a Denisa Stojanovičová (8.B). Všichni tito žáci zodpověděli správně devět z jedenácti otázek, což je velmi dobrý výsledek. Gratulujeme jim k výborným znalostem a postupu do další fáze soutěže. Hana Dohnalová MASOPUSTNÍ KARNEVAL Dne 16. března se v tělocvičně ZŠ konal velký masopustní rej. Celou taneční zábavou, na které se sešlo velké množství krásných masek (princezny, kovbojové, různá zvířátka či nejroztodivnější příšery.), nás provázela princezna společně s klaunem. Mezi zábavnými hudebními skladbami čekala na všechny účastníky spousta tradičních i netradičních her, do kterých se s chutí zapojili i rodiče. Celé zábavné odpoledne uteklo velice rychle a hodně dětí mrzelo, že rej masek nemohl pokračovat déle. Již teď se těšíme na příští rok! Kvačková Barbara a Bc. Anežka Jakubcová AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ NA PŘÍPRAVĚ HODNĚ ZÁLEŽÍ Štěstí přeje připraveným, jak říká známý výrok Petra Novotného. I naši budoucí prvňáčci se již začali pilně chystat na první třídu v tzv. Edukativně stimulačních skupinách, což není nic jiného, než příprava předškoláků. Prvních pět lekcí měly děti v prostředí mateřské školy, tedy tam, kde to dobře znají. Na dalších pět lekcí přicházejí do základní školy, což umožňuje jejich rychlejší adaptaci na prostředí, ve kterém se od září budou učit. Během této přípravy se děti prostřednictvím mnoha činností rozvíjejí v rozumových schopnostech a dovednostech, které jsou důležité v první třídě. Pod vedením zkušených pedagogů se budoucí prvňáčci seznamují především se správným držením tužky, obohacují si slovní zásobu a rozvíjejí sluchové a zrakové vnímání. Při různých aktivitách, hrách a úkolech si také procvičují početní představy, pravolevou orientaci a pohybové dovednosti. Po celou dobu přípravy dětí jsou přítomni i jejich rodiče, kteří tak mají jedinečnou příležitost ke sledování svého dítěte během různých činností, vidí, jaké dělá pokroky a zároveň své dítě porovnávají s ostatními předškoláky. Navíc dostávají další náměty pro práci s dítětem doma a nechybí ani pomoc při řešení problémů. PaedDr. Jarmila Balejová NEJLEPŠÍ TÝDEN NA HORÁCH Po roce jsme se opět vrátili se žáky tříd do lyžařského střediska Deštné v Orlických horách. Ve dnech od 3. března do 9. března se naším útočištěm stala chata Jedlová. Ubytování, strava, společenská místnost a sjezdovka vzdálená jen pár kroků od chaty nám umožnila ideální podmínky pro výcvik. Slunečné počasí a výborné sněhové podmínky byly zárukou vydařeného výcviku lyžařů a snowboardistů. Každodenní výuku na lyžích a snowboardu jsme zpestřili dopoledním výjezdem na sjezdovku Martu a odpolední vycházkou k nedalekému kostelu. Cestu zpátky jsme oživili jízdou na čemkoli po sjezdovce. Volné chvíle jsme věnovali přednáškám, hrám v režii žáků i učitelů a odpočinku. Zábavným vyvrcholením byl karneval zakončený diskotékou v maskách. Ve čtvrtek porovnali své umění lyžaři i snowboardisté ve slalomu. Vítězkou mezi lyžaři se stala Natálie Prátová z 9. B a snowboard nejlépe ovládl Jan Skácel z 9.A. Velká pochvala patří začátečníkům, kteří s nasazením bojovali o pěkné umístění. Poslední večer jsme vypustili lampión štěstí, na který jsme napsali svá přání A co na to naši žáci: Super týden na LVK, se super učiteli a bezva partou. Dík za vše. (Barbora Benešová, 7.A) Moc se mi tam líbilo. Bylo tam hodně zábavy. Hned bych se vrátila. Nejlepší týden s nejlepšími lidmi a učiteli. (Jennifer Sklenárová, 7.B) Škoda, že to bylo naposledy (žáci 9. tříd). Mgr. Pavlína Zámečníková, Mgr. Eva Říhová VÝUKA ANGLIČTINY Od ledna naši prvňáci a druháci navštěvují kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím. Výuka probíhá osvědčenou metodou Wattsenglish, která je založena na osvojování si řeči přirozenou cestou. Děti si anglický jazyk osvojují podobně jako mateřskou řeč a brzy jsou schopné porozumět a dokonce samy v angličtině komunikovat. V jednotlivých lekcích si hravou formou osvojují nejen slovíčka a fráze, ale díky rodilému mluvčímu správnou výslovnost. Angličtinu děti učí kvalifikovaní lektoři, výhradně rodilí mluvčí, kteří procházejí náročným několikakolovým výběrovým řízením a pravidelně absolvují metodická školení Wattsenglish. PaedDr. Jarmila Balejová NĚMČIČKY 2012 V týdnu od 13. do 17. února vítal každý den lyžařský svah v Němčičkách některé žáky z tříd. Stalo se tak již popáté a jistě ne naposledy. Jako každým rokem zde probíhal lyžařský výcvik menších dětí od úplných začátečníků až po dobré lyžaře. Jak se týden lyžování dětem líbil, napsaly samy. Já jsem tam prožila krásný týden lyží. Lyžovala jsem poprvé, ale ve středu jsem už byla na vleku a lyžovala rychle. (Adriana D.) Každý den před začátkem výcviku jsme měli rozcvičku na lyžích. Rozcvičovali jsme se pomocí různých her. Nejlepší byla Bomba a Domino. Byla to legrace. (Veronika P.) V Němčičkách jsou dobří instruktoři. (Lída R.) Bylo tam hodně sněhu a hezké počasí. (Adam R.) Bylo to prima. Nacvičovali jsme plužení a carving. V restauraci jsme si mohli koupit čaj a něco na zub. (Zuzana N.) Nejlepší byl závod ve slalomu a skokánky. Byl jsem v prvním družstvu. Měli jsme nejlepšího trenéra. V Němčičkách bylo nádherně. (Lukáš Ch.) Škoda, že se nelyžovalo dva týdny. (Hana P.) A kdo se umístil na nejlepších místech v závodě ve slalomu? Z jednotlivých družstev to byli K.Haltmarová (4.A), P. Sosnar (3.B), T. Strapáčová (4.B). Blahopřejeme. PaedDr. Iveta Mervartová 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ÚNOR A BŘEZEN VE FANTÁZII Modrotisková tvořivá dílna Sobotní dopoledne probíhalo ve znamení lidového tvoření. Každý z účastníků měl dopředu objednané plátno. Tiskařské reservy neboli Papu, pro nanášení na plátno, bylo pro tvoření také dostatek. Po následné instruktáži se všichni dali do práce. Někteří si pro tisk vyrobili svoje vlastní razítka a šablony. K dispozici byly různé obrázkové náměty, ze kterých se dalo čerpat. Pod rukama přítomných vznikaly na látkách veselé vzory. Postupně tak vznikaly vzory budoucích ubrusů, kuchyňských zástěr, polštářků a dokonce i letních šatiček. Po důkladném zaschnutí reservy se látky na Fantázii sešily k sobě a poslaly na probarvení přímo do Olešnice do modrotiskové dílny pana Danzingera. (Modrá barva, do které se plátno namáčí se jmenuje Indigo a získává se z rostliny zvané Indigovník. Po probarvení se plátno důkladně propere ve speciální lázni a vzory zakryté reservou zůstávají bílé). Věříme, že všechny vámi vyrobené modrotiskové dekorace zdobí vaše domovy a že se dílnička všem líbila Florbalový turnaj Žeru florbal, takový byl nápis na butonu pro všechny účastníky 3. ročníku florbalového turnaje. Třetí březnový den byl plný slunce a přímo zval k pohybu. Pro 76 dětských účastníků to nebylo kolo, ale florbal. Bouřlivou diváckou kulisu tvořili kamarádi a rodiče hráčů. Pohár pro vítěze si v nejmladší kategorii odneslo družstvo Sluníčko A ze stejnojmenného pracoviště DDM Junior v Komárově, 6 v mladší kategorii kolektiv kamarádů z Jiříkovic - Jerycho, v nejstarší kategorii patří pohár týmu FC Rouspro Slatina z pořádající Fantázie. Ve všech kategoriích se bojovalo o každý míček, hrálo s velkým nasazením a tak slova na připínací placce byla více než pravdivá! PŘIPRAVUJEME Velikonoční příměstský tábor (čtvrtek pátek). Cena: 440 (220 Kč/den) Scházení dětí: 8:00-9:00 hod. Činnost 9:00-15:00 hod., odchod 15:00-16:00 hod. Lze se přihlásit i na jednotlivé dny Výlet na kolech pro děti let, začátek v 9:00 hod. Na výlet je třeba se předem přihlásit. Tvořivé dílny: Velikonoční dílna pro děti od 6 let čtvrtek 9:00 13:00 hod. Na děti čeká osm stanovišť, kde si vyrobí velikonoční a jarní dekorace. Na dílnu se není třeba hlásit předem. S sebou: přezůvky, dvě vyfouknutá vejce, 60 Kč a tašku na výrobky Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi 2-6 let čtvrtek 14:00 17:00 hod. Na aktivitu se není třeba hlásit předem. S sebou: přezůvky, zástěrku a 30 Kč Keramika - aromalampy (sobota) Máte pocit, že potřebujete trošku odpočinku a relaxace? Pro tento účel jsme pro vás připravili tvořivou dílnu keramiky, kde si vyrobíme aromalampu. Na Fantázii si odpočinete od běžných domácích i pracovních starostí. A následně vám domov provoní vlastnoručně vyrobená aromalampa. Nezapomeňte vzít s sebou pracovní oděv a přezůvky. Na tuto dílnu je třeba se přihlásit předem a v případě dílny pro dospělé složit zálohu 100 Kč. Dílna pro dospělé 10:00-13:00 hod., cena: 250 Kč. Dílna pro děti 14:00-17:00 hod., cena: 100 Kč. Přihlášení je možné mailem: telefonicky: , ; další informace najdete: Středeční FREE KLUB pro náctileté duben a květen 14:30 16:00 hod. Přečti si nabídku a vyber si, co tě zaujme. Nemusíš se přihlašovat, přijď si vyzkoušet. Každý měsíc nová výtvarná technika. Duben Fimo zvířátka, figurky, korálky. Květen Přívěsky z pryskyřice, drátků, korálků. Vitráže duben 4.4, 20.4., květen 4.5., v pátek od 16:00 do 19:00 hod. Základním principem zpracování skla Tiffany technikou do vitráže je způsob skládání a spojování kousků skla pomocí cínové pájky do různých vzorů. Nápady, vzory a náměty vám ukáže lektorka tohoto kurzu Eliška Krejčová. Kurz probíhá v pátek vždy 1x za 14 dnů na Fantázii od 16:00-19:00 hod. Cena: 75 Kč (3 hodiny) + 2 Kč/gram hotového výrobku. Na dílnu je třeba se přihlásit předem ÚKLID STRÁNSKÉ SKÁLY Již tradiční akce, na kterou zveme děti, mámy, táty, babičky, dědy, celé rodiny i jednotlivce. Máte rádi Stránskou skálu? A chcete se při procházkách po ní kochat krásou zeleně namísto ošklivosti odpadků? Pokud ano, pojďte ji s námi v pátek odpoledne uklidit. Sraz je ve 14:00 hod. před Fantázií nebo ve 14:30 hod. přímo na Stránské u trianglu. Na závěr akce nás čeká tajuplná jeskynní hra a oheň s opékáním špekáčků. Nezapomeňte si na sebe vzít pracovní oblečení, rukavice a baterku na prozkoumávání jeskyní. LETNÍ PRÁZDNINY S FANTÁZIÍ Pro děti: Tábor na kolech I od 6 do 12 let RS Štíří důl, Krucemburk Tábor na kolech II od 11 do 16 let, RS Štíří důl, Krucemburk Vodácký tábor od 13 let Vltava Stanový tábor od 6 do 13 let Ostrý Kámen Příměstské tábory: Cena za týden 1100 Kč. Lze se přihlásit i na jednotlivé dny (220 Kč/den). Keramický: Všeobecný: , , , , , , Pro rodiče s dětmi: Chorvatsko: Makarská riviéra, Živogošče (Nabízíme dvě volné chatky) Tábor na kolech I.: RS Štíří důl, Krucemburk Tábor na kolech II.: RS Štíří důl, Krucemburk Tábor pod stany Ostrý Kámen Pěkné prožití jarních svátků všem dětem a jejich rodičům přeje Fantázie. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE SLATINSKÉ OBĚTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Marie JIRÁNKOVÁ ( ) Marie JIRÁNKOVÁ se narodila 6. března 1893 v Horní Radouni, okres Jindřichův Hradec, jako Pulpytlová. Dne 11. prosince 1920 se provdala za vdovce Václava Jiránka, narozeného 17. srpna 1878 v Zadražanech, okres Nový Bydžov. Manžel, který měl z prvního manželství tři syny (Julia *1903, Václava *1906 a Miloše *1907) a dvě dcery (Žofii *1909 a Marii *1911), měl v té době už také továrničku na výrobu armatur v Brně, Křenová 10, kde také bydleli. Po třech letech se jim narodil další syn Vlastislav (17. dubna 1923). PŘIPOMÍNÁME SI 1. dubna je Mezinárodní den ptactva 1. dubna 1907 se narodil skladatel Gejza Dusík 1. dubna 1922 zemřel poslední rakousko-uherský císař Karel I. 1. dubna 2007 zemřel filmový a televizní režisér Ladislav Rychman 2. dubna je Mezinárodní den dětské knihy 2. dubna 1897 se narodila herečka Marie Waltrová 2. dubna 1932 se narodil sochař Karel Nepraš 2. dubna-14. června 1982 si Velká Británie ve válce s Argentinou uhájila Falklandské ostrovy (Malviny) 2. dubna 1997 byla uzavřena unie Ruska a Běloruska pod názvem Společenství svrchovaných republik 3. dubna 1897 zemřel německý skladatel Johannes Brahms 3. dubna 1922 se narodil evangelický teolog Jan Milíč Lochman 3. dubna 1962 zemřel spisovatel a novinář Josef Kopta 4. dubna 1832 se narodil architekt Národního divadla v Praze Josef Zítek 4. dubna 1882 se narodil malíř, grafik, sochař Emil Filla 4. dubna 1937 zemřel spisovatel a významný literární kritik F.X. Šalda 5. dubna 1997 zemřel spisovatel a autor rozhlasových her František Kožík 6. dubna 1812 se narodil ruský filozof a spisovatel Alexandr Ivanovič Gercen 6. dubna 1947 zemřel v Brně skladatel, hudební kritik, pedagog Václav Kaprál 6. dubna 1957 zemřel světoznámý zápasník Gustav Frištenský 7. dubna je Světový den zdraví Minulost města Brna pod názvem DĚJINY BRNA Kdy vlastně začínaly dějiny Brna a jak lidé osidlovali oblast na soutoku Svitavy a Svratky o tom se dozvídáme v Prvním svazku sedmidílných DĚJIN BRNA, který vydal Archiv města Brna. Kniha má 570 stran, na nichž je podána podrobná charakteristika přírodních poměrů a raná historie města na podkladě archeologických pramenů. Jsou tu i rejstříky archeologických lokalit s nálezy v jednotlivých městských částí Brna, mnoho map, náčrtů Začátkem třicátých let Václav Jiránek postavil novou továrnu na výrobu armatur ve Slatině, Tuřanka 92 blízko slatinského nádraží. Tam se také celá rodina přestěhovala. Za Protektorátu byla Marie Jiránková pro odbojovou činnost proti okupantům zatčena (údajně podlehla nástrahám nepřátelského provokatéra kvůli bratrovi Janu Pulpytlovi, narozenému , který pod jménem Jan Podhajský byl důstojníkem Čsl. armádního sboru v Sovětském svazu) a po odsouzení byla dne 1. července 1942 popravena. Ještě jí nebylo 50 let. Vlastimil JIRÁNEK ( ) Vlastimil (Vlastislav) JIRÁNEK se narodil 17. dubna 1923 jako syn otce Václava Jiránka, narozeného 17. srpna 1878 v Zadražanech 7. dubna 1947 zemřel americký průmyslník Henry Ford 8. dubna je Mezinárodní den Romů 8. dubna 1907 zemřela herečka Hana Kvapilová 8. dubna 1977 zemřel autor knih pro mládež a redaktor Oldřich Syrovátka 8. dubna 2002 zemřel scénograf Josef Svoboda 9. dubna 2007 zemřel básník a filozof Egon Bondy, vl. jménem Zdeněk Fišer 10. dubna 1847 se narodil americký vydavatel a publicista Joseph Pulitzer 11. dubna 1887 se narodil spisovatel Vojtěch Martinek 12. dubna je Mezinárodní den letectví a kosmonautiky výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce dubna 1922 se narodil anglický spisovatel John Braine 14. dubna 1907 se narodil herec a režisér Ladislav Boháč 14. dubna 1947 zemřel polský lékař Ludwig Zamenhof, tvůrce esperanta 14. dubna 1922 se narodila herečka Stella Zázvorková dubna 1912 se potopila loď Titanic, zahynulo 1513 lidí a 703 se zachránili 15. dubna 1452 se narodil italský malíř, sochař, architekt Leonardo da Vinci 15. dubna 1942 zemřel rakouský spisovatel Robert Musil 15. dubna 1997 zemřel politik Zdeněk Mlynář 16. dubna je Mezinárodní den hlasu 16. dubna dubna 1952 žil spisovatel Jaromír John, vl. jménem Bohumil Markalous 16. dubna 1972 zemřel herec Rudolf Deyl st. 18. dubna je Mezinárodní den ochrany památek 18. dubna 1937 se narodil architekt Jan Kaplický a obrovská fotografická příloha vhodně doplňující text knihy. První svazek vyšel v nákladu výtisků a zájemci jej získají v Archivu města Brna na Nové radnici nebo na Přední ulici v Brně-Černovicích za 540 korun, v knihkupectvích bude asi cena vyšší. Do roku 2018 má vyjít dalších šest svazků Dějin Brna. Letos by měl vyjít druhý svazek Dějin Brna věnovaný středověku do konce 15. století. Třetí svazek bude věnován dějinám města v době stavovského státu a habsburské monarchie, čtvrtý době rozvoje průmyslu v 19. století a pátý dějinám města ve 20. století. Šestý svazek bude věnován minulosti později u Nového Bydžova, a matky Marie, rozené Pulpytlové, narozené 6. března 1893 v obci Horní Radouň u Jindřichova Hradce. Měli továrnu JIRÁNEK a spol., továrna armatur pro vodovody a slévárna kovů čp. 383 (Tuřanka 92 - za nádražím). Vlastimil vychodil zdejší obecnou a měšťanskou školu, vystudoval obchodní akademii a potom pracoval v otcově podniku. Za Protektorátu byl pro odbojovou činnost v roce 1942 zatčen Gestapem a delší dobu vězněn. Po propuštění však v důsledku prožitých útrap, způsobených výslechy a dlouhým vězněním, krátce po návratu domů na zotavenou 13. února 1943 zemřel ve věku nedožitých 20 let. Byl pohřben v rozsáhlé rodinné hrobce na slatinském hřbitově, kde je umístěna i vzpomínka na jeho matku. Bohumil Reichstädter 18. dubna 1947 byl popraven slovenský prezident Jozef Tiso 19. dubna 1882 zemřel anglický přírodovědec Charles Darwin, zakladatel vývojové teorie a moderní biologie 19. dubna 1967 zemřel kancléř SRN v letech Konrád Adenauer 20. dubna 1937 se narodil novinář a politik Jiří Dienstbier 21. dubna 1892 se narodil skladatel a dirigent Jaroslav Kvapil 21. dubna 1947 se narodil písničkář Jaroslav Hutka 22. dubna je Den Země 22. dubna 1992 byly Slovinsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina přijaty do OSN jako členské země 23. dubna je Světový den knihy a autorského práva 23. dubna 1922 se v Brně narodil filmový režisér Jiří Sequens 23. dubna 1942 skončil v Mauthausenu život odbojáře Norberta Tomka, je po něm pojmenováno náměstí v Brně-Husovicích 24. dubna 1822 se narodil slovenský básník Janko Král 24. dubna 1907 se narodil skladatel Václav Trojan 25. dubna 1932 se narodil spisovatel a dramatik Miloš Rejnuš 26. dubna Mezinárodní vzpomínka na Černobyl 27. dubna je Světový den grafiky 29. dubna je Mezinárodní den tance, Den holocaustu 30. dubna 1922 zemřel skladatel a kapelník František Kmoch Karel Janiš připojeným obcím k Brnu a sedmý díl přinese soupis uměleckých památek. Na náročný sedmidílný projekt Dějin Brna vyčlenilo vedení města 15 milionů korun. Autory jednotlivých svazků jsou odborníci z Historického ústavu Masarykovy univerzity, Archivu města Brna, Historického ústavu Akademie věd ČR a badatelé z příbuzných vědních oborů. Naposled vyšly dějiny Brna v roce 1969 a 1973, vycházejí též sborníky statí a materiálů pod názvem Brno v minulosti a dnes nedávno již 23. díl. Takže ať plynule další díly Dějin Brna vycházejí! Karel Janiš 7

8 NAHLÉDNUTÍ DO KLUBU DŮCHODCŮ Především bych vás chtěla seznámit s novým názvem našeho klubu. Měli jsme snahu, aby náš klub pracoval legálně. Po žádosti o informaci nám bylo řečeno, že můžeme existovat buď pod městskou organizací Svazu důchodců, nebo pod ústředím Svazu důchodců ČR Praha. Rozhodli jsme se dát přihlášku do Prahy, a tak jsme získali nový název ZOSD ČESKÉ REPUBLIKY, KD BRNO-SLATINA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI MČ BRNO-SLATINA. Nejdůležitější je, že jsme občanské sdružení registrované na Ministerstvu vnitra České republiky. A nyní informace pro vás, kteří se pravidelně nezúčastňujete besed klubu. Na besedě 7.3., kde bylo přítomno 62 členů, si přítomní mohli prohlédnout ruční práce a dovednosti našich členek. Různorodost a množství těchto věcí nás všechny překvapila a všem se tyto ukázky zručnosti a nápaditosti našich členek moc líbily. Chtěla bych všem poděkovat a konstatovat, že i ve Slatině jsou ženy pracovité, nápadité a manuálně zručné. Na této besedě byl také přítomen pan Kvasnica ze Slatiny, chovatel severského psího plemene Hasky. Krásně a srozumitelně nás seznámil i s dalším obyvatelem severských, ale i našich krajin s vlky, s jejich uspořádáním ve smečce, výchovou mláďat a s celým jejich způsobem života. Bylo to velmi poučné. Na závěr pan Kvasnica odpověděl na dotazy přítomných. V březnu jsme uspořádali další akce v úterý a v každou sudou středu zpívání, navštívili jsme taneční podvečer v Bosonohách, Josefský podvečer v Tuřanech, prohlédli jsme si brněnské podzemí, uspořádali jsme maškarní merendy Sportem ku zdraví a koncem března jsme se léčili v termálu Mošoň v Maďarsku. Oslavili jsme také dvakrát 70. a jednou 80. narozeniny našich dlouholetých členek paní Goliášové, Hlásenské a Kheilové. Všem jim přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a domácí pohodu. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení a chodíme do solných jeskyní. Naše činnost je různorodá a záleží na každém, co si podle svého zájmu vybere. Chystáme se do Fantázie a za dětmi do školky. V měsíci květnu uspořádáme Výroční členskou schůzi, na které vystoupí děti z mateřské školky, bude podáno občerstvení a zatančíme si. Plánujeme už patnáctou společnou rekreaci na Třech Studních od 9.7. do a dále vám nabízíme dovolenou v červenci a srpnu v Rybárně Strachotín na Novomlýnských nádržích. Se všemi akcemi na každý měsíc vás seznamujeme na besedách a na plakátech. Všechny vás co nejsrdečněji zveme, přijďte se mezi nás podívat, vždyť kluby důchodců jsou proto, aby člověk nikdy nebyl sám. Jarka Pešová, předsedkyně klubu ZÁJEZDOVÝ KALENDÁŘ KLUBU DŮCHODCŮ NA ROK 2012 Duben: Termální lázně Mošoň Zámek Telč, Kralice Květen: Kroměříž, Chropyně Termální lázně Mošoň Červen: Zámek Blansko, kuřata Termální lázně Mošoň Červenec srpen: Dovolená Tři Studně Září: Napajedla, Baťovo muzeum Termální lázně Mošoň Říjen: Strachotín-burčák Termální lázně Mošoň Listopad: Termální lázně Mošoň podle zájmu Prosinec: Posezení u stromečku Silvestr Vedoucí zájezdů: Jiří Čížek, tel Přihlášky: paní Chobolová, tel CO VE SLATINĚ CHYBÍ? Je to kolumbárium. V dnešní době se rozloučení se zesnulým občanem děje většinou v krematoriu. Pozůstalí dostanou urnu a nemají ji kam uložit. Problém by se vyřešil postavením kolumbária na místním hřbitově ve Slatině. Myslím si, že by to občané uvítali. Místostarosta pan Ing. Jiří Navrátil je o návrhu informován. Doufám, že bude realizován. Jaroslav Ševčík V současné době je kapacita místního hřbitova omezena v počtu jen několika desítek míst pro uložení ostatků zemřelých. Město Brno vypracovalo investiční záměr na rozšíření stávajícího hřbitova ve Slatině podél ulice Šlapanická, Za kostelem a soukromým pozemkem. Po uskutečnění plánovaného záměru kapacita hřbitova bude dostatečná pro potřeby městské části. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace vedení naší městské části bude pochopitelně požadovat do projektu zakomponovat i výstavbu kolumbária. Jiří Navrátil, místostarosta Ke vzniku 2. ukrajinského frontu 67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ Jižní Moravu a město Brno před 67 lety osvobodila vojska 2. ukrajinského frontu Rudé armády od nacistické okupace. V projevech jsou uváděny údaje o tom, kdy která městská část byla osvobozena, kolik sovětských vojáků padlo, k jakým materiálním škodám došlo při bojových operacích a další informace. Chtěl bych obrátit pozornost čtenářů k počátkům 2. ukrajinského frontu Rudé armády před téměř 70 lety. Původně byla vojska tohoto frontu součástí STEPNÍHO FRONTU od 9. července Zúčastnila se bojů v kurském oblouku, o Belgogorod a Charkov. 20. října 1943 byl Stepní front přejmenován na 2. UKRAJINSKÝ FRONT. Velitelem byl Ivan Štěpanovič KONĚV ( ), který v květnu 1944 se stal velitelem 1. ukrajinského frontu a velitelem 2. ukrajinského frontu se stal Rodion Jakovlevič MALINOVSKIJ ( ). Vojska pod jeho velením bojovala v letech v Maďarsku, Rakousku, v bratislavsko-brněnské a pražské operaci. Po ukončení války v Evropě byla vojska frontu postupně přesunuta na východ do války proti Japonsku a v červenci-říjnu 1945 byla součástí ZABAJKALSKÉHO FRONTU pod velením R.J. Malinovského. Bojů na jižní Moravě a v Brně se zúčastnili příslušníci těchto vojsk 2. UF: 53. armáda, která vznikla v srpnu 1941 ve střední Asii při obraně jihovýchodních hranic SSSR, od dubna 1942 byla Rezervou Hlavního stanu, v roce 1943 v bojích u Kursku a o Dněpr. Od března 1944 byl velitelem genplk. Ivan Mefodjevič MANAGAROV ( ). 6. gardová tanková armáda sestavená 12. září 1944 ze 6. tankové armády. Velitelem byl genplk. tankových vojsk Andrej Grigorjevič KRAVČENKO ( ). 1. gardová jezdecko-mechanizovaná skupina, které velel od roku 1944 generál armády Issa Alexandrovič PLIJEV ( ). 5. letecká armáda od června 1942 v bojích o severní Kavkaz. Velitelem byl genplk. letectva Sergej Kondratjevič GORJUNOV ( ). Náčelníkem štábu 2. UF byl generál armády Matvěj Vasiljevič ZACHAROV ( ). Bojů na jižní Moravě se v rámci 2. UF též zúčastnili rumunští vojáci. Po vítězném protifašistickém povstání v srpnu 1944 přestalo být Rumunsko spojencem hitlerovského Německa ve válce proti SSSR a bylo stanoveno, že 12 rumunských divizí bude bojovat po boku Rudé armády proti nacismu. Po bojích v Maďarsku a na Slovensku vstoupily na východní Moravu a počátkem května severně od Brna dvě rumunské armády 1. rumunská armáda, které velel sborový generál Vasile ATANASIU, byla podřízena 53. armádě, pronásledovala ustupující německé jednotky po Havlíčkův Brod. Dále to byla 4. rumunská armáda, které velel sborový generál Nicolae DĂSCĂLESCU. Plnila bojové úkoly na východní Moravě. Na 1500 padlých Rumunů svezených z Čech a Moravy mají své místo uložení na Ústředním hřbitově v Brně. Karel Janiš AKTUALITY O SLATINĚ

9 DIVADELNÍ SOUBOR J.K. TYLA INFORMUJE Projekty Divadlo dětem a Divadlo seniorům 2012 Když jsme minulý rok plánovali realizaci prvního ročníku projektů Divadlo dětem a Divadlo seniorům, v rámci kterých vyjíždíme sehrát bezplatně divadelní představení těm, kteří nemohou přijet za námi do divadla, netušili jsme, jak příznivé ohlasy bude tato aktivita mít. Jen za první tři měsíce tohoto roku jsme sehráli představení v těchto domovech důchodců (v některých i vícekrát) - v Domově pro seniory Okružní, v Domově pro seniory Kociánka, v Domově pro seniory Grand Residence v Modřicích a v Domě naděje v Brně - Vinohradech. Pro děti vyjíždíme zahrát pohádky do Fakultní dětské nemocnice v Brně. Divadlo ve Slatině I když je o naše představení zájem i v okolních obcích, prioritní pro nás zůstává činnost na domácí půdě - ve Slatině. V letošním roce jsme doposud uspořádali Maškarní ples pro děti, sehráli reprízy pohádky Popelka a uvedli premiéru detektivní hry Past. Podíleli jsme se na slatinském Fašanku a v nejbližší době plánujeme aktivně se zapojit i do letošního ročníku Slatinského kulturního léta. Pravidelně také hrajeme v dopoledních hodinách představení pro žáky mateřských a základních škol z okolních obcí a městských částí. Blíží se také společenská akce Setkání slatinských divadelníků 2012, které proběhne v sobotu 12. května od 14:00 hodin v sídle divadla. Jedná se o setkání bývalých i současných členů souboru. Pokud máte něco společného s historií slatinského divadla nebo kontakt na někoho, kdo v divadle působil a rád by se zúčastnil, tak nás, prosím, kontaktujte na u Informace o činnosti divadla můžete sledovat na webových stránkách na vývěskách u nákupního centra Slatinka (vedle supermarketu Albert) a u SK Slatina (Spartak). Mgr. Martin Krytinář předseda divadla Divadelní soubor J.K. Tyla ve Slatině uspořádá V SOBOTU 12. KVĚTNA 2012 OD 14:00 HODIN v sídle divadla na Přemyslově náměstí 18 (Brno-Slatina)! "" # $$$ %& SETKÁNÍ SLATINSKÝCH DIVADELNÍKŮ 2012 Máte něco společného s historií slatinského divadla? Pak nás co nejdříve kontaktujte! Těšíme se na Vás! Informace podají: Martin Krytinář, předseda tel.: Petr Čampa, místopředseda tel.: KDO JE FINANČNÍ ARBITR? Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, '( )*+, + -. /*. který rozhoduje spory mezi zákazníky " " Hráčům Slatiny se tentokrát ve 2. lize nedařilo. Po šesti výhrách v řadě přišly (spotřebiteli) a finančními institucemi, dvě porážky. Litovat můžeme zejména porážky 8:10 v Olomouci, přestože jsme hráli bez našeho nejlepšího hráče Pavla bezplatného a efektivního vyřizování Böhma. Stejným poměrem jsme prohráli sporů mezi občany a finančními 5 2 institucemi. Jde na příklad o spor zákazníka AKK Brno již čtyřbodový náskok (stále i v Havířově. Po této porážce mělo první s bankou o správnost zaúčtované platby, o zápas více) a nám nezbývalo, než je nebo při zneužití platební karty!"#$$ neoprávněnou osobou, o spor držitele předplalo. Vyhráli jsme 12:6 a další výhrou 10:8 % &' ( ) doma '* porazit, &+ což se nakonec podařicené karty jízdného,-.()'/# s některými 0.&!$ provozovateli veřejné dopravy, o spor o výši vyhrát 2. ligu. Pro postup do 1. ligy stačí -)0 doma 1$ s Ostravou jsme potvrdili snahu poplatku za předčasné splacení úvěru, jediné - vyhrát poslední dva zápasy doma ) ( 4 ' 5556 &+ -.&' atd. Občané se mohou na finančního arbitra obracet. 2 '&7 * s ' jakýmikoliv. 6 6 ;$< <=> ="" dotazy, které dobrý strk! 1.4 s Přerovem a 15.4 s Kroměříží. Takže ) - & -.:- 8' 678 se týkají jeho činnosti. Ivan Hamer Kontakt: ' ) '0 &+ "6!161$!$!"#$$!"#"" % &' tel Konečně bez kabátku, jen v šatičkách a se zmrzlinou v ruce jaro už je tady! 0 1 " " 2"" 3 a to výlučně na návrh zákazníka. Jeho 4 04 % hlavním posláním je zajištění rychlého, 6 & % & % : 8 ;%3 7 0 & ) 7 & ;%3 7 0 & & 7 %3 7 SPORTOVNÍ KULEČNÍK 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Jsme tu zpět po měsíční pauze na stránkách Aktualit o Slatině v rubrice informací ze sportu a činnosti našeho sportovního klubu SK Slatina. V uplynulém měsíci březnu už startovaly mistrovské fotbalové soutěže, a hlavně se naše první fotbalové mužstvo dospělých poprvé ukázalo pod novým vedením v zahajovacím utkání I.B třídy. Sami diváci pak mohli vidět, jaké změny proběhly v kádru mužstva oproti loňské sezoně, i jak se nám změnilo zázemí a okolí - už tu nejsou přestárlé topoly a brzy podél hřiště vyrostou nové ochranné sítě a bude dokončeno kompletní ozvučení celého areálu. A nyní již k aktuálním zprávám z našich sportovních oddílů. Ing.Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A. Tým má za sebou první zápas v jarní sezoně doma s Újezdem (do uzávěrky tohoto článku nebyl výsledek znám), ale našim hlavním cílem pro jarní sezonu je vyhnout se starostem se sestupem a posunout se do klidného středu tabulky. Jistě to není nereálné, naše Á-čko je zatím na 13. místě se ziskem 13 bodů, ale jen 6 bodů od středu tabulky. Tým prošel mnoha změnami jak v hráčském kádru, tak ve vedení mužstva a na jeho hře je to znát. Hráči i organizační tým srdečně zve všechny fanoušky na tato další utkání: v neděli 8.4. v Hustopečích, v sobotu doma přivítáme Svatobořice-Mistřín a v neděli jede mužstvo do Hroznové Lhoty, která je zatím poslední. Muži B vstoupí do nové sezony v neděli 1.4. doma s B mužstvem Jundrova a tým bude jistě pomýšlet na čelo tabulky ve skupině B III. třídy městské soutěže. Z nynějšího 4. místa tabulky se ziskem 23 bodů k tomu má dobře našlápnuto. Další zápasy jsou: neděle 8.4. v Tuřanech, sobota doma Chrlice B a v sobotu v Bílovicích. První dorost starší začíná naostro novou sezonu zápasem s Boskovicemi 5.4. ve 12 hod. Uvidíme jak se týmu bude dařit po zimní přípravě. Další zápasy jsou: neděle 8.4. ve St.Lískovci, v neděli konečně doma s Kyjovem, v sobotu v Ivančicích, v sobotu domácí zápas s MS Brno a 5.5. mužstvo hraje na Svratce Brno. Týmu držíme palce, startovní pozici má dobrou, a to 6. místo v tabulce se ziskem 22 bodů a jen 8 bodů od čela tabulky. První dorost mladší do jarní části sezony vstoupí kluci s odhodláním posunout se v tabulce z průběžného 9. místa se ziskem 21 bodů o něco výš. Kluci začínají, stejně tak jak dorost starší, zápasem s Boskovicemi 5.4. v 10 hod. Následují další zápasy: neděle 8.4. ve St.Lískovci, v neděli konečně doma s Kyjovem, v sobotu v Ivančicích, v sobotu domácí zápas s MS Brno a 5.5. mužstvo hraje na Svratce Brno. Týmu držíme palce. 10 Starší žáci se umístili v Korčian halové lize, která se hrála v Brně v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity, na konečném 13. místě, když porazili v souboji o 13. příčku MS Brno 2:0. Vítězem tohoto turnaje se stala Bystrc, která tak přerušila dvouleté kralování Kohoutovic. Právě Kohouty porazila Dosta ve finále. Třetí skončila Líšeň, vítěz základní části. Klukům začíná jarní sezona zápasem v neděli 8.4. v Kuřimi a následují zápasy: sobota doma se Slavkovem a v sobotu doma s Čebínem. Průběžně jsou kluci zatím na na 8. místě se ziskem 9 bodů. Mladší žáci se umístili na konečném 11. místě Zimní halové ligy mladších žáků v Ivančicích, ve finálové skupině o místo kluci jednou vyhráli a dvakrát byli poraženi. Klukům děkujeme za předvedené výkony a držíme palce do jarní části sezony, začínají v neděli 8.4. zápasem v Kuřimi. Následují zápasy: sobota doma se Slavkovem a v sobotu doma s Čebínem. Mladší přípravka má již za sebou Zimní halovou ligu ve sportovní hale při ZŠ Tuháčkova. Do uzávěrky tohoto článku není k dispozici výsledek finále, máme výsledky pouze po šesti kolech a naši kluci měli z 20 zápasů 46 bodů a byli na skvělém 2. místě v tabulce. Finále se hrálo Jarní část sezony kluci začnou zápasem v pátek 6.4. v Soběšicích. Kluci kralují tabulce s 21 body, Jen tak dál, držíme palce! Následují zápasy: pátek doma Bosonohy a v neděli na Moravské Slavii. Naši úplně nejmenší (ročníky 2004 a mladší) odehráli také MINI Zimní halovou ligu v Komárově a celkově skončili na 6. místě. Chlapci, děkujeme za vaši účast i předvedené výkony! Starší přípravka pravidelně trénuje v tělocvičně a zároveň kluci hrají také Zimní halovou ligu v Brně-Komárově při ZŠ Tuháčkova za účasti 16 družstev převážně z Brna. Kluci mají za sebou pět hracích dnů a jsou zatím po základní části na 12. místě s 13 body a skorem 17:38. Halová liga pokračovala systémem PlayOf a závěr turnaje je Klukům držíme palce a přejeme dobré výsledky. Mužstvo Starších pánů se během zimy připravuje v tělocvičně a někteří hráči prý i individuálně. Do jarní části sezony tým startuje ze skvělé druhé příčky tabulky Brněnské ligy starších pánů a tým začíná v pondělí 2.4. na Moravské Slavii A, hostí doma Obřany a jede hrát na hřiště UOMP. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Oddíl se připravuje na slavnostní vystoupení na XV. Všesokolském sletu, který se koná v Praze července Česká obec sokolská v roce 2012 slaví 150. výročí svého založení založení Sokola a oslav této významné události se také zúčastní naše děvčata z ČASPV se svým vystoupením. Oddíl pravidelně cvičí v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 v termínech - Mladší žákyně: Cvičení na nářadí, aerobik, míčové hry, soutěže a spousta dalšího pro holky od 1. do 5. třídy v pondělí hod. Lady aerobik - pondělí hod. Kontaktní osoba Majka Konečná tel.: , .cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU V sobotu 10. března dopoledne hostil náš oddíl v divizní soutěži Slovan Hodonín A, náš tým SK Slatina A zvítězil na body poměrem 10:4 (poměr sad byl 36:19). Odpoledne se naše divizní Ačko utkalo s týmem TJ Jiskra Strážnice-A a po urputném boji skončil zápas remízou na body 9:9 (poměr sad byl 36:32 v náš prospěch). Pravidelné treninky pro žáky úterý a čtvrtek od 16:00 hod. v patře budovy SK Slatina ul. Tuřanka 1. Vítáme každého zájemce o stolní tenis, kluci a holky ze Slatiny a širokého okolí neváhejte a přijďte se k nám podívat a zapojte se do našich oddílů mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Zájemci o tenis mohou si přijít zahrát do nafukovací haly na dvou antukových kurtech a zanedlouho na všech čtyřech venkovních antukových kurtech. Pronájem kurtů v hale u Karla Velana na tel. čísle Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík (tel.: ). ODDÍL KULTURISTIKY Naše posilovna v budově SK Slatina zve zájemce o posílení těla i ducha a je určena nejen pro členy oddílu, ale i pro veřejnost. Neváhejte a přijďte si k nám protáhnout své tělo a nabrat fyzičku. Provozní informace najdete na vývěsce u vjezdu do areálu SK Slatina z ulice Tuřanka. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Stále hledáme nové členy do svých řad a v jarní sezoně budeme především běhat venku a připravovat se na závody. Kdo by měl zájem o zkušenosti a zajímavosti z běhů či maratonů, ozvěte se nám. Případní zájemci o členství v oddíle nebo o zajímavé informace se mohou telefonicky hlásit u Václava Klajsnera tel SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev, neváhejte a přijďte za námi! Sledujte naše webové stránky a také AKTUALITY O SLATINĚ

11 BRNĚNSKÁ JARNÍ ZOO Tradiční otevírání Zoo Brno po zimě. Pro návštěvníky bude připravena jízda na ponících, komentované krmení u vybraných expozic, soutěžní stezka o ceny a především velikonoční jarmark v prostorách areálu Dětské zoo. Návštěvníci zde mohou nejen zhlédnout, ale i vyzkoušet ruční výrobu tradičních velikonočních dekorací. Zejména malé děti potěší i tradiční symboly jara v podobě malých kuřátek a dalších jarních mláďat Oslavy Dne Země věnované záchraně velkých zvířat jihovýchodní Asie. Zahájení proběhne ve 14 hodin v přednáškovém sále tematickou prezentací týkající se letošní kampaně, jejich cílů a informacemi jak můžete pomoci i vy. V areálu zoo bude rozmístěna soutěžní stezka s touto tématikou. V prodejně upomínkových předmětů bude možno nakoupit propagační předměty spojené s kampaní. A Kluby ČR pomáhají Prošli jste si léčbou závislostí na alkoholu a následnou péčí, jste nezaměstnaní nebo nemáte odpovídající zaměstnání? Potřebujete pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání? A Kluby ČR pro vás provozují poradenské centrum, kde můžete využít služeb při hledání zaměstnání, psychologické poradenství a můžete se naučit novým dovednostem potřebným na otevřeném trhu práce. Pro bližší informace nás navštivte na adrese Křenová 62a, Brno, I. patro, nebo kontaktujte na tel.: , Připravila Martina Potschová DĚTSKÝ KOUTEK ATV Moravia s.r.o. Opravujeme: televizory, LCD, LED, Plasmy, rádia, videa, věže, Comba s HDD, DVD, MW trouby aj. V záruce značky: FUNAI, SENCOR, TOSHIBA, DAEWOO, SANYO a SMARTON Najdete nás na adrese: Táborská 236, Brno Tel.: , Pracovní doba: Po - Čt hod. Pá hod. Pálení čarodějnic v LAS PEGAS Jarní servisní prohlídka od do !!! ŽIVÁ HUDBA!!! bohatý program pro děti, opékání špekáčků, selátko na rožni, spousta dobrého pití pondělí od 16:00 AGROTEC a. s. Olomoucka Brno ŠKODA Service ŠKODA ŠKODA 11 ŠKODA_inz indd :22:04

12 Přijďte se podívat na zrekonstruované moderní zařízení vyrábějící energii z odpadu. Ukážeme Vám novou dotřiďovací linku na tříděný odpad. Předvedeme Vám vozidla na svoz odpadu. Společnost SAKO Brno, a.s. pořádá při příležitosti oslav Dne Země DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do provozovny v Brně Líšni na Jedovnické 2 v neděli 15. dubna 2012 PROGRAM: Film o rekonstrukci zařízení na energetické využívání odpadu Prohlídka provozu Ukázka vozové techniky Soutěže pro děti Prohlídky provozu probíhají po skupinách v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Pro zajištění bezpečnosti je počet návštěvníků ve skupině omezený. Doporučujeme zajistit si místo na prohlídce na: tel.: , Spojení MHD: zastávka Bělohorská tramvaje č.8, autobusů č. 55, 75. Změna programu vyhrazena. Více informací na DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, a flétnou, pro teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-7 let. Tel.: , Podlahářské práce, parkety, vinyly, masiv, PVC apod. Info tel.: KADEŘNICTVÍ KLÁRA ŠMERDOVÁ - dámské, pánské, dětské, Brno-Slatina, Prostějovská 14, konečná trolejbusu 33. Tel.: EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče-tv-dvd-audio, tel.: , , ZDARMA poradenství v oblasti exekucí, půjček, konsolisací apod. BEST KREDIT s.r.o., Gajdošova 7, Brno , cz, Tel.: , KOVÁŘSTVÍ ZÁMEČNICTVÍ Libor Janků, zhotovuje brány, mříže, ploty a zábradlí. Předzahrádkové ploty včetně podezdívek. Tel.: Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac.desky. Vrba MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Geodetické práce, Tilhonova 50b, Brno, Tel.: Vyměním OB 3+1 ve Slatině za OB 1+1. Tel.: Koupím byt v OV 2+1 ve Slatině, event. vyměním byt 4+1 v OV za byt 2+1 v OV, vše ve Slatině. Tel.: Pronajmu garáž na Langrové 1. Tel.: Vyměním OB 2 + kk, slunný, s balkonem, ul. Tilhonova, po revitalizaci, za jakýkoliv byt jdoucí do privatizace. Tel.: Koupím RD V Brně, Slatině. Vjezd a zahrada výhodou. Tel.: Koupím garáž, hotovost připravena! Volejte Hledám ke koupi byt v Brně-Slatině. Prosím nabídněte. Tel.: Doktor koupí byt hotově ihned i zadlužený T: Vyměním OB 2+kk, ulice Vlnitá 5 ve Slatině za větší 3+1, rovněž ve Slatině, tel Vyměním OB 2+1 (s komorou) za OB ve Slatině tel.: Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Integrovaná střední škola polygrafická Šmahova 110, Brno - Slatina tel POZOR PRÁZDNINY 85. Pionýrská skupina LETKA, Dědická 17, Brno pořádá pro Vaše děti netradiční letní pobyty. Vybírejte z naší nabídky: LETNÍ STANOVÉ TÁBORY Umožněte Vašemu dítěti prožít mnoho nezapomenutelných zážitků a dobrodružství na pozadí atraktivního příběhu z literatury či historie v rámci celotáborové hry, a to vše v malebném prostředí České Kanady u obce Valtínov. TERMÍNY: 1. turnus cena Kč 15 dní her táborového dobrodružství a nových zážitků 2. turnus cena Kč Cykloturistický tábor KOLOVALT tábor s využitím jízdních kol účastníků pro výlety i v rámci celotáborové hry 3. turnus cena Kč Tábor pro děti ve věku 5-8 let 4. turnus cena Kč 9 dní her táborového dobrodružství a nových zážitků VODÁCKÉ TÁBORY Netradiční prázdniny v krásném prostředí české řeky Vltavy - 14 dní vodáckého výcviku, sportování, koupání a dobré nálady. TERMÍNY: 1. turnus cena Kč 2. turnus cena Kč Vzhledem k charakteru tábora a programu je tábor určen pro děti a mládež od 12 do 18 let. Veškeré informace a přihlášky hledejte na Těšíme se na Vás.

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 3 březen 2012 PŘEČTĚTE SI: Strážník pro Slatinu str. 2 Policie varuje seniory str. 3 Fašanku, fašanku str. 5 Když všichni utíkají, oni přicházejí str. 7 Dětský koutek str.

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

O SLATINĚ. č. 2 únor 2015

O SLATINĚ. č. 2 únor 2015 A K T U A L I T Y O SLATINĚ Slatinský č. 2 únor 2015 Starosta Slatiny pan Jiří Ides: Pane starosto, občanům naší městské části se otevřením nového obchodního domu rozšiřují již tak bohaté možnosti výběru

Více

O SLATINĚ. č. 3 březen 2014 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ. č. 3 březen 2014 PŘEČTĚTE SI: A K T U A L I T Y O SLATINĚ Farmářské č. 3 březen 2014 Při privatizaci domu Vyškovská 2 a 4 jsme mysleli na zachování volných nebytových prostor pro potřeby naší městské části a pro jejich jakékoliv využití

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

O SLATINĚ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. č. 9 září 2012

O SLATINĚ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. č. 9 září 2012 Dnes jsme položili panu místostarostovi Městské části Brno-Slatina Ing. Jiřímu Navrátilovi jedinou otázku co čeká slatinské školy a školky ve školním roce 2012/2013? V souvislosti se vzrůstajícím počtem

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

O SLATINĚ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012. č. 12 prosinec 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012. č. 12 prosinec 2012 PŘEČTĚTE SI: V posledním letošním vydání Aktualit o Slatině jsme požádali pana starostu Jiřího Idese o rekapitulaci toho, co se ve Slatině během roku 2012 podařilo, a naopak, v čem zůstávají dluhy. Dokončená regenerace

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283.

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2012 VÝSTAVBA SLATINY POKRAČUJE Na začátku loňského roku jsme na stránkách Aktualit pod tímto názvem zveřejnili rozhovor s vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Více

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2013 Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. A. France S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

Více

O SLATINĚ. č. 9 září 2014

O SLATINĚ. č. 9 září 2014 Stejně jako každý rok jsme směřovali nejvýznamnější opravy a investice do letních měsíců. Patří mezi ně opravy chodníků na ulicích Tilhonova, Mikulčická, Strážnická, Černozemní, Slavkovská, Vlnitá a Křehlíkova.

Více

O SLATINĚ. Foto: Štěpán Cenek. na Přemyslově náměstí v sobotu 14. 12. 2013 od 14:00 hod.

O SLATINĚ. Foto: Štěpán Cenek. na Přemyslově náměstí v sobotu 14. 12. 2013 od 14:00 hod. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 12 prosinec 2013 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem pracovníků Úřadu městské části Brno-Slatina, jménem členů Zastupitelstva i jménem

Více

O SLATINĚ TERÉNKY PATŘÍ SPORTU I REKREACI. č. 7-8 červenec - srpen 2013

O SLATINĚ TERÉNKY PATŘÍ SPORTU I REKREACI. č. 7-8 červenec - srpen 2013 Paní inženýrko, můžete jen v krátkosti shrnout průběh výstavby Terének? Byl areál dokončen a předán v plánovaném termínu? Investorem stavby Odpočinková a sportovní zóna Terénky, k.ú. Brno Slatina bylo,

Více

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI: A K T U A L I T Y O SLATINĚ Shromáždění PŘEČTĚTE SI: k výročí 28. října str. 2 Změny v dopravě na náměstí str. 3 Hody 2013 ve fotografii str. 4-5 č. 10 říjen 2013 SLATINSKÉ HODY 2013 Tradiční slatinské

Více

O SLATINĚ SLATINA PARTNEREM HC KOMETA BRNO

O SLATINĚ SLATINA PARTNEREM HC KOMETA BRNO A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2013 SLATINA PARTNEREM HC KOMETA BRNO HC Kometa Brno, jako zástupce brněnského hokeje, začala novou spolupráci s městskými částmi statutárního města Brna, ze

Více

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Brno-Zidenice ˇ. Veřejná architektonická soutěž na revitalizaci parku a vyhlídky Bílá hora

Brno-Zidenice ˇ. Veřejná architektonická soutěž na revitalizaci parku a vyhlídky Bílá hora Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 042 V e s e l é s v á t k y v e l i k o n oˇc n í, s p o u s t u p o h o d y, r a d o s t i a d o b r é n á l a d y vám preje

Více

DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen

DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ květen Místní sdružení ODS Brno-Černovice pořádá DĚTSKÝ DEN v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod.

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více