VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martin Dvořák. Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martin Dvořák. Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martin Dvořák Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb 2015

2 Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb Bakalářská práce Martin Dvořák Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2015

3 Bachelor s Dissertation Discount servers as a marketing tool in public services Martin Dvořák The Institute of Hospotality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

4 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne... Martin Dvořák

5 Poděkování Rád bych poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. Josefu Vlčkovi, CSc. za odborné vedení práce a cenné rady, které mi pomohly tuto práci zkompletovat.

6 Abstrakt DVOŘÁK, Martin. Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Hlavním cílem bakalářské práce na téma Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb je zhodnotit výhody a nevýhody slevových portálů a jejich vliv na cestovní ruch. Má práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část se zabývá základními otázkami marketingu a marketingového mixu. Druhá část práce je věnována analýze hotelové sítě Morris a využití jejich ubytovacích kapacit. Poslední část práce se zaměřuje na výsledky provedených analýz a doporučení jak využívat slevové portály ke zlepšení ekonomické situace hotelu. Veškerá použitá data jsem čerpal z literatury a z osobního rozhovoru s generálním ředitelem Stanislavem Malcem. Klíčová slova Marketingový mix, slevový server, sleva, ubytovací kapacity

7 Abstrakt DVOŘÁK, Martin. Discount servers as a marketing tool in public services. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: Pages. The main aim of the bachelor thesis on "Discount servers as a marketing tool in the service sector" is to evaluate the advantages and disadvantages of discount portals and their impact on tourism. My work is divided into three parts. The first theoretical part deals with elementary questions of marketing and marketing mix. The second part analyzes Hotel Morris s network and the use of its accommodation capacity. The last part focuses on the results of the analyzes and recommendations on how to use the discount portals to improve the economic situation of the hotel. I gained all used data from the literature and from personal interview with CEO Stanislav Malec. Keywords Marketing mix, discount server, discount, accommodation capacity

8 OBSAH Úvod Marketing a marketingový mix Produkt Cena Propagace - komunikace Distribuce Slevové portály Psychologie slevových portálů Groupon Slevové portály v ČR Slevomat.cz Vykupto.cz Využití slevových portálů v síti hotelů Morris Golf Hotel Morris Hotel Morris Česká Lípa Park Hotel Morris Nový Bor Návrhová část Závěr Seznam použité literatury: Přílohy:... 68

9 ÚVOD Žijeme v době, kdy často užívaným pomocníkem pro získávání informací je internet. V poslední době je však internet v hojné míře využíván také jako prostředek k nákupu zboží a služeb. Lidé se touto formou nákupu snaží šetřit svůj čas a především své finanční prostředky. Zákazníci mohou v pohodlí domova nabídky internetových obchodů porovnat a vybrat si tu nejvýhodnější. V dnešní době, kdy většina potencionálních zákazníků používá portály tripadvisor.com, booking.com nebo sociální média Facebook, Instagram, se klienti stávají náročnějšími. Monitorují reference a komentáře předešlých uživatelů a podle nich se často rozhodují o koupi. Od roku 2010 v České republice působí takzvané slevové portály jejichž popularitu a především objem prodejů předvídal jistě málokdo z nás. Jedná se o velmi lákavou příležitost hromadného nákupu značně zvýhodněného zboží či služeb, která je českými občany hojně využívána. Slevové servery využívají známý psychologický efekt a tím je sleva. Tato sleva je často podmíněna určitým počtem zájemců a zároveň je časově omezena. Zájemce se tedy v krátkém čase musí rozhodnout, zda nákup uskuteční. Již od roku 2000 pracuji v hotelovém provozu. Můj současný zaměstnavatel se rozhodl využít služeb slevových portálů a prostřednictvím nich nabízet výhodné ubytovací balíčky. Na základě poskytnutých dat zhodnotím, co hotelové síti Morris využívání serverů kolektivního nakupování přineslo. Generální ředitel hotelové sítě Morris se zároveň inspiroval slevovými servery a vytvořil pro své hotely svůj vlastní portál. Nabízí slevové vouchery jak v oblasti ubytování, tak i stravování a jiných služeb. Cílem bakalářské práce je zhodnotit jednotlivé výhody a nevýhody slevových portálů a to konkrétně pro hotelový marketing. Zároveň odpovědět na otázku zda z důvodu nízké ceny neutrpěla kvalita služeb, které jsou nabízené a pokud se kvalit služeb nemění, zda se prodejci vyplatí za takto nízké ceny své výrobky prodávat. Prostřednictvím řízených rozhovorů s generálním ředitelem Stanislavem Malcem bych rád ověřil dvě hypotézy, které se týkají využití slevových portálů hotelovou sítí Morris. 9

10 Hypotéza č. 1 Hotelové síti Morris nabízení ubytování prostřednictvím slevových portálů přináší více pozitiv než negativ Hypotéza č. 2 Uživatel slevových portálů, který využil ubytovacích služeb hotelů sítě Morris, je využije pouze jednorázově nebo opět se slevou. Nabídku hotelu za plnou cenu neakceptuje 10

11 1 MARKETING A MARKETINGOVÝ MIX Zákazník má určité potřeby a přání, které se snaží uspokojit spotřebováváním statků a služeb a podnikatelé se snaží prodejem svých výrobků generovat zisk. Aby prodejci tento zisk vytvářeli, musí nejprve porozumět potřebám potencionálních zákazníků a k tomu jim pomáhá marketing. Marketing je oborem, který je založen především na vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. Philip Kotler a Gary Armstrong marketing definují jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot. 1 Oficiální definice marketingu, kterou ke konci roku 2004 přijala Americká marketingová asociace, zní: Marketing je jednou z činností vykonávaných organizacemi a sadou procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vtahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené. 2 V červenci roku 2013 Americká marketingová asociace schválila novou definici marketingu a ta zní: Marketing je aktivita, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, poskytování a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek. 3 Marketingový mix Marketingový mix je tvořen nástroji a ty firmy využívají k dosažení vytyčených marketingových cílů. Synonymem pro marketingové nástroje jsou čtyři prvky, takzvaná 4P: Product produkt nebo poskytovaná služba, Price cena a její určení, kontrakční podmínky, stanovení slev a různých druhů rabatů, 1 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN str JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 288 s. Marketing (Grada). ISBN str Definition of Marketing. American Marketing Association [online] [cit ]. Dostupné z: https://archive.ama.org/archive/aboutama/pages/definitionofmarketing.aspx 11

12 Place místo, kde se realizují prodeje, tedy trh a jeho distribuční cesty, Promotion marketingová komunikace, propagace a podpora produktů. 4 Marketingový mix služeb obsahuje nejen tradiční 4P, ale zároveň je rozšířen o další 3 prvky. Jedná se o lidské zdroje, procesy a službu zákazníkovi. Viz obrázek č. 1. Lidské zdroje Hlavním činitelem při výrobě a dodávce služeb jsou většinou lidé. Ti se stávají podstatnou složkou diferenciace nabídky a s jejich pomocí firmy mohou zvýšit hodnotu poskytované služby a dosáhnout konkurenční výhody. Procesy V procesech jsou zahrnuty všechny činnosti, postupy, rutiny a mechanismy, které vyrábějí a dodávají služby zákazníkům. Zahrnujeme sem i míru rozhodování zaměstnanců a také otázku přítomnosti zákazníků. Správně řízené procesy jsou hlavním faktorem, na který je třeba se zaměřit, pokud chceme zvyšovat celkovou kvalitu služeb. Služba zákazníkovi Služba zákazníkovi byla zařazena do sedmi prvků marketingového mixu služeb z důvodu rostoucích nároků ze strany spotřebitelů, kteří od poskytovatelů žádají vysokou úroveň služeb a protože je stále důležitější budování dlouhodobého a zároveň úzkého vztahu se zákazníkem. Dalším důvodem je, že služba zákazníkovi je čím dál častěji využívána jako konkurenční nástroj jak se odlišit od ostatních firem. 5 4 TRUČKA, Jaroslav. Marketing jako šachová hra: vítězné strategie pro získání a udržení zákazníků. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 212 s. ISBN str.33 5 PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 247 s. ISBN X. str

13 Obrázek č. 1: Marketingový mix služeb Podukt Propagace Cena Služba zákazníkovi Místo Lidé Procesy Zdroj: PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 247 s. ISBN X. str. 35, vlastní zpracování 1.1 PRODUKT Produkt je cokoli materiálního či nemateriálního co uspokojí potřeby a přání spotřebitele nebo zákazníka prostřednictvím směny. Za materiální neboli hmotný produkt lze považovat například zboží. Lze se ho dotýkat, dívat se na něj, slyšet ho, ochutnat nebo jej vlastnit. Takovým nehmotným produktem, který má opačné vlastnosti než produkt hmotný, lze považovat například služby, místa, myšlenky a podobně. KOMPLEXNÍ PRODUKT Komplexní produkt lze rozdělit do dvou dílčích kategorií a to na zboží a služby. Pokud tedy mluvíme o produktu, myslet tím můžeme služby i zboží. Odborníci na výrobkovou politiku říkají, že produkt se skládá ze tří vrstev. První vrstvou je takzvané jádro produktu, 13

14 které nám odpovídá na otázku: o jaké statky a služby zákazníci jeví zájem a které posléze kupují. Na obrázku č. 2 lze vidět, že jádro výrobku tvoří jeho vnitřní část. Ten, kdo stojí u zrodu výrobku, se musí zamyslet nejen nad primárním užitkem produktu. Je třeba se zaměřit i na střední vrstvu, tedy skutečný výrobek. Ten tvoří kvalita výrobku, styl, značka, doplňky, obal, který by měl upoutat potencionálního zákazníka a jeho vzhled, tedy design. Poslední vrstvou, je vrstva vnější, tedy rozšířený výrobek. Jedná se o služby, které výrobce zákazníkovi musí poskytnout. Okamžitý servis ve formě telefonního čísla, na které může zavolat a kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy. V případě potřeby firma poskytne instalaci výrobku či jeho dodání nebo úvěrování. 6 Obrázek č. 2: Vrstvy produktu Zdroj: Kvalita výrobku Všeobecně přestavuje schopnost produktu plnit své funkce. Jedná se o životnost, spolehlivost, výkon, snadnost užití výrobku či případné opravy. V dnešní době potencionální zákazníci kladou na kvalitu velký důraz a považují ji za samozřejmost. 6 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN str

15 Doplňky Součástí produktu mohou být různé doplňky. Těmito doplňky je možné výrobek vylepšit a pro potencionálního zákazníka z něj učinit zajímavější produkt. Zde vzniká prostor pro konkurenční boj. Pomocí těchto doplňků firmy své výrobky odlišují od těch konkurenčních. Je důležité zjistit, zda jsou kupující spokojeni s doplňky, jež jsou součástí výrobku, které nejčastěji užívají a o jaké další doplňky by měli zájem. Z výsledků dotazování je možné určit doplňky, o které kupující nejeví zájem a pokud se zároveň jedná o vysokonákladové zboží, firma ho přestane realizovat. Design Styl výrobku a jeho design je jedna z dalších možností jak zvýšit jeho hodnotu. Vychází ze vzhledu produktu a jeho cílem je zaujmout případného kupujícího. Líbivost produktu však neznamená jeho lepší funkčnost. Značka Definice podle Kotlera zní: Značka může být vyjádřena jménem, slovním spojením, znakem, symbolem, ztvárněna obrazem, případně kombinací všech uvedených prvků. K základním funkcím značky patří identifikace výrobku a služeb dané firmy a diferenciace. To je odlišení od konkurenčních firem. 7 Značka, kterou výrobce prezentuje, vysoce ovlivňuje tržní hodnotu výrobku. Je tedy významnou součástí nabízeného produktu. Značná část kupujících nakupuje podle značek. Pro příklad, parfém ve flakónu od prestižní značky je vnímán jako vysoce kvalitní a luxusní výrobek. Naproti tomu zcela totožný parfém bez značky s úplně shodnou vůní je považován za méně kvalitní produkt. V dnešní době má svou značku téměř každý výrobek. Je však důležité vědět, že značkový produkt nemusí vždy být synonymem kvalitního produktu. Značky spotřebitelům napomáhají k identifikaci výrobků, které chtějí zakoupit. Vědí, jakou kvalitu mohou od produktu dané značky očekávat. Balení Balením výrobku máme na mysli jeho design, který má potencionálního zákazníka zaujmout a obalový materiál. Produkt lze zabalit do třech vrstev. První vrstvou je vlastní obal výrobku, tedy u parfému je to flakón. Další je dodatečný obal, který před použitím výrobku znehodnotíme. Myslíme tím papírovou krabičku, ve které je flakón uložen. Poslední vrstvou je přepravní balení, ve kterém jsou jednotlivé produkty uloženy a přepravovány na prodejny. Do balení výrobku spadá i příbalová informace, která je součástí 7 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN str

16 výrobků, ať už na jejich obalu či uvnitř. Hlavní myšlenkou obalu je především ochrana produktu. V poslední době se však obal stal významným marketingovým nástrojem. Obrázek č. 3: Úrovně produktu Potenciální Rozšířený Očekávaný Základní Zdroj: PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 247 s. ISBN X. str. 132, vlastní zpracování Základní produkt - neboli produkt obecný, je tvořen základní službou, která musí uspokojit základní potřeby zákazníka. Příkladem může být poskytnuté lůžko v hotelovém pokoji. Očekávaný produkt Je složen z produktu základního a ze souboru základních podmínek, jež spotřebitel očekává. Host hotelu kromě poskytnutého lůžka očekává, příjemné jednání ze strany zaměstnanců hotelu a příjemné hotelové prostředí, uklizený pokoj, v zimní období teplo v pokoji a tak dále. Rozšířený produkt Rozšířený produkt představuje odlišnost nabízených služeb. Odlišnost vzniká přidáním takzvané přidaní hodnoty, která je tvořena spolehlivostí a odpovědností. Dochází zde k situaci, kdy dosavadní zkušenosti ubytované osoby jsou 16

17 předčeny nabízenou službou hotelu. Jako příklad uvedu wifi připojení v hotelu zdarma a podobné nadstandardní služby. Potencionální produkt Potencionální produkt zahrnuje veškeré možné změny a přidané rysy produktu, které kupujícímu přinesou další užitek. Na trh pak vstupuje nový produkt a to za účelem přilákání dalších zákazníků a rozšíření možností jak produkt užívat. Vylepšení produktu ale může ovlivnit výši nákladů a tak může dojít k tomu, že pro některé zákazníky bude cenově nedostupný. 8 ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU Na počátku každého produktu stojí myšlenka. Myšlenka, která přejde do fáze vývoje, ze kterého vznikne zcela nový produkt. Životní cyklus takového produktu započne v den, kdy ho výrobce uvádí na trh. Viz obrázek č. 4. Obrázek č. 4: Životní cyklus produktu objem prodejů a zisk + objemy prodejů zisk čas vývojová zaváděcí růstová fáze fáze - fáze fáze fáze zralosti úpadku ztráty/investice Zdroj: KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN str. 463, vlastní zpracování 8 PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 247 s. ISBN X. str

18 Vývojová fáze Doba kdy firma přemýšlí nad novým produktem a následně začne s jeho vývojem. V této fázi se produkt zatím neprodává, proto jsou příjmy z prodeje nulové. Naopak investiční výdaje stoupají. Zaváděcí fáze Výrobce uvádí produkt na trh. V této fázi firma nedosahuje zisku. Prodeje nového produktu rostou prozatím pomalu a náklady související se jeho zavedením na trh jsou vysoké. Růstová fáze V této fázi trh začne nový produkt přijímat a zisky z jeho prodeje začínají růst. Fáze zralosti V tomto období je zisk stabilní nebo se postupně začne snižovat. Důvodem jsou marketingové náklady, které je třeba vynaložit z důvodu konkurenčního boje. Většina potencionálních zákazníků produkt přijímá, což je důsledek poklesu růstu prodejů. Fáze úpadku Zisk začíná klesat a s prodeji je to stejně tak. Tento cyklus neplatí pro veškeré výrobky a služby. Některé vstoupí na trh a potencionální zákazníci o ně nejeví zájem. Některé výrobky a služby naopak jsou tak žádané, že ve fázi zralosti přetrvávají dlouhý čas. KLASIFIKACE PRODUKTŮ Produkty lze rozdělit na dva druhy a to podle zákazníka, který ho kupuje a k jakému účelu výrobek užije. Jedná se o produkty spotřební a průmyslové. Spotřební produkty Tyto produkty se kupují za účelem soukromé spotřeby. Lze je dělit na: Rychloobrátkové zboží, které spotřebitelé nakupují pravidelně a bez většího porovnávání, příkladem může být každodenní nákup pečiva. Zboží dlouhodobé spotřeby. Při výběru tohoto produktu spotřebitel porovnává kvalitu, styl, cenu a životnost, jako příklad uvedu nákup automobilu. Speciální výrobky jsou zástupci značkového zboží nebo zboží s nevšedními parametry. Kupující jsou většinou ochotni podstoupit dlouhou cestu, aby si 18

19 jej mohli koupit. Příkladem je značkové módní oblečení, luxusní automobily a tak dále. Neznámé a nevyhledávané zboží. Jedná se o výrobky, o kterých spotřebitel zatím neví nebo jejich existenci v podvědomí má, ale nezamýšlí o jejich nákupu. Standardním příkladem můžou být produkty z oblasti pojišťovnictví či darování krve. Průmyslové produkty Tyto výrobky jsou stanoveny pro další zpracování nebo pro další podnikatelské činnosti. Automobil zakoupený firmou k rozvozu jídel je průmyslovým produktem, však automobil zakoupený osobou k soukromému užití je výrobkem spotřebním CENA Cena je hodnota, jíž se zákazníci vzdávají výměnou za získání požadovaného produktu. Cenu lze zaplatit ve formě peněz, zboží, služeb, přízně, volebního hlasu nebo čehokoliv jiného, co má hodnotu pro druhou stranu. 10 Cena jako jediná součást marketingového mixu přináší skutečný výnos. Naopak produkt, distribuce a propagace jsou nositeli nákladů. Cena je zároveň velmi přizpůsobivý prvek. Na rozdíl od ostatních prvků je možné ji snadno a rychle měnit. PROCEDURA STANOVENÍ CENY Stanovení cílů Je třeba vycházet z cílů firemních a marketingových. Jako příklad častých cílů firem mohu uvést dosažení maximálního objemu prodeje a zvětšení tržního podílu. Tyto cíle se podnik snaží naplnit pomocí snižování cen. Ne však vždy tento úkon přinese očekávané výsledky. Dalším cílem je maximalizace zisku. Pro některé firmy je zisk velmi důležitým cílem a to pokud ho vnímají jako motivaci investorů, kteří do podniku přinášejí další finanční prostředky. Dále se firma může soustředit třeba na vysokou kvalitu 9 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN str SOLOMON, Michael R. Marketing: očima světových marketing manažerů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, vi, 572 s. ISBN X. 19

20 výrobku, odrazování konkurence, návratnost nákladů, spokojenost ze strany zákazníků a tak dále. Východiska tvorby ceny Odhad poptávky Odhad poptávky napomáhá ke zjištění možné ceny, kterou by výrobce za daný výrobek měl požadovat. Odhadnutou poptávkou lze určit objemy prodejů, které výrobce může očekávat při určitých cenách. Poptávka nám ukazuje zájem kupujících o daný výrobek. Lze zjistit, jaké množství daného statku jsou ochotni koupit, pokud cena klesne či stoupne a to pomocí mezního užitku, který vydělíme cenou. Marketingový specialisté zabývající se tvorbou cen musí tuto poptávku odhadnout dlouho před tím, než bude produkt uveden na trh. Určení nákladů Náklady, které je třeba vynaložit na výrobu daného produktu, mají důležité postavení při stanovení ceny. Tvoří dolní hranici ceny. Je důležité se zaměřit nejen na celkové náklady, nýbrž i na jednotlivé části, které náklady tvoří. Faktorů, které ovlivňují tvorbu cen - Lze je rozdělit na faktory interní a externí. Za interní můžeme považovat marketingové cíle, které si daná organizace stanovila, marketingový mix, náklady na výrobu a firemní cenovou politiku. Zástupcem externích faktorů je například povaha trhu, na který chceme náš výrobek uvést a poptávka po daném produktu. Další faktor, který ovlivňuje tvorbu cen, je nabídka konkurence a jejich náklady na výrobky a ceny produktů. Za ostatní externí faktory lze považovat ekonomické podmínky či politiku vlády. Metody tvorby cen Je hned několik metod, kterými lze stanovit cenu a to podle nákladů, podle poptávky a podle konkurence. Nyní zde ke každé metodě uvedu příklad. Tvorba cen podle nákladů Pokud chceme zjistit nákladově orientovanou cenu. Je třeba sečíst veškeré náklady, a to náklady fixní a variabilní. K nim přičteme přirážku k nákladům na jednotku výroby. Tím je myšlena marže, tedy výdělek obchodníka. Příklad: Majitel hotelu chce nabídnout k ubytování pokoj. Jeho fixní náklady jsou 100 Kč a variabilní náklady 350 Kč na den, celkem tedy 450 Kč. Hotel za noc požaduje 2200 Kč. Marže je tedy 1750 Kč, přiblibžně 388 %. Stanovit cenu podle tohoto postupu je velmi jednoduché, proto je 20

21 v praxi tato metoda nejčastěji využívána. Její nevýhodou však je, že nebere v potaz hledisko nabídky a poptávky. Tvorba cen podle poptávky Tato metoda je založena na principu zvyšování a snižování poptávaného zboží. Příklad: Pokud spotřebitelé zvýší zájem o hotelovou službu ve formě solné jeskyně, kterou hotel nabízí. Cena této služby se zvýší. Naopak pokud o tuto službu hosté hotelu nejeví zájem, cena bude snížena. V tu chvíli bude cílem výhodnou cenou zaujmout hosta. Tato metoda umožňuje podniku zvyšovat ceny podle poptávky a tak dosáhnout vyšších zisků. Však jen do té doby, dokud jsou spotřebitelé ochotni tuto cenu za zboží či službu zaplatit. Poskytovatelé služeb se musí zabývat vztahem mezi cenou a poptávkou a proměnlivostí poptávky a to v závislosti na ceně. Pro podnik je užitečné zaměřit se na elasticitu poptávky, viz obrázek č. 5. U pružné neboli elastické poptávky dochází k změně ceny, která zapříčiní větší změnu v poptávce. Naopak neelastická poptávka znamená, že změna ceny zapříčiní pouze malou změnu v poptávce. Většina poptávaných služeb je pružných. Příkladem jsou letecké služby, služby zábavních podniků či cestovních kanceláří. Nepružnou poptávku je možné spatřit u služeb jako je zdravotní péče nebo dodávka elektřiny. 11 Obrázek č. 5: Pružná a nepružná poptávka po službách Cena služby Cena služby P1 Pružná poptávka P1 Nepružná poptávka P2 P2 Q1 Velikost poptávky po službě Q2 Q1 Velikost poptávky po službě Q2 Zdroj: PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 247 s. ISBN X. str. 145, vlastní zpracování 11 PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 247 s. ISBN X. str

22 Tvorba cen podle konkurence Tento způsob tvorby cen je poměrně oblíbený. Firmy se inspirují cenami produktů ostatních konkurentů a volí ceny velice podobné či stejné. Spíše však v rámci konkurenčního boje stanovují ceny nižší nebo vyšší. Nižšími cenami vábí potencionální zákazníky v případě, že chtějí zvýšit svůj podíl na trhu. Naopak v případě vyšší ceny je cílem poukázat na výrazně vyšší kvalitu oproti konkurenci. 12 Dále je možné cenu stanovit podle určitých strategií. Příkladem může být cena, která respektuje návratnost investic, cena podle životního cyklu výrobku, cena při uvedení nového výrobku na trh, dále cena pro produktové řady a tvorba cen aukcí. PŘIZPŮSOBOVÁNÍ CEN Dá se říci, že firmy nestanovují pouze jednu jedinou cenu. Spíše se jedná o skladbu cen, které jsou ovlivňovány určitými faktory. Pokud se tyto faktory mění, mění se cena nabízeného produktu. Jedná se o změny ve frekvenci dodávek, v zárukách, v geografické poptávce, v požadavcích tržních subjektů, změny v načasování nákupů a tak dále. Podnik z důvodu rabatů, slev, srážek, náhrad a reklamní podpory málokdy docílí shodného výnosu za každý prodaný výrobek či službu. 13 Geografická tvorba cen Ceny se stanovují pro různé zákazníky podle lokality a země, ve které žijí. Rabat Jedná se o dodatečnou slevu, na kterou zákazník nemá automaticky nárok. Rabat je možné získat k určené ceně a to za podmínek, které stanoví dodavatel produktu. Záměrem poskytování rabatů je navýšení počtu zákazníků a objemů prodejů, zvýšení zisku, časové řízení příjmu objednávek a zlepšení image dražšího zboží i přes levné konkurenční výrobky. Využít je možné rabat hotovostní, kdy je srážka provedena přímo z ceny, či rabat naturální kdy zákazník k zakoupenému produktu získá další zboží. Členíme ho na funkční, množstevní a na časové rabaty. Funkční se zabývá rabaty určenými pro maloobchodní jednotky nebo velkoobchody. Množstevní rabaty je možné užít jako bonus za celkový obrat či 12 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 288 s. Marketing (Grada). ISBN str JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 288 s. Marketing (Grada). ISBN str

23 jako rabat pro jednotlivou objednávku. Příkladem časového rabatu je jeho užití při zavádění nového produktu, sezonní rabat, věrnostní nebo rabat k nějaké zvláštní události, jubileu. Sleva Slevu je možné vysvětlit jako snížení ceny, které je časově omezené. Společnosti, které poskytují slevy, si musejí počínat opatrně, aby ve výsledku nezjistili, že jsou jejich zisky mnohem nižší, než předpokládaly. Nastávají situace, kdy výrobky jsou neustále ve slevě, aby bylo docíleno vysokých prodejů. Kupující si na stále zlevněné zboží zvykne a prodejce přichází o možnost získat z prodeje výrobku vyšší zisk. V některých případech tedy slevy ničí vnímání hodnoty nabídek. Rozlišujeme několik druhů slev: Slevy množstevní Snížíme cenu zákazníkům, kteří nakupují ve velkých objemech. Jsou poskytovány všem kupujícím, kteří splní stanovené podmínky. Nesmí však překročit úspory nákladů prodejce. Příklad: Zakupte sto kusů produktů a získáte 5 % slevu. Slevy hotovostní Snížení ceny zákazníkům, kteří své účty platí promptně. Příklad: Prodávající vystaví fakturu se splatnostní 30 dnů. Pokud kupující fakturu uhradí do pěti dní, může si z částky odečíst 2%. Sezonní slevy Prodejci snižují ceny zboží a služeb mimo sezonu. Příklad: V období slabšího prodeje hotel poskytne slevu na pobyt. Funkční slevy Nazývané také jako obchodní slevy pro obchodníky. Příklad: Obchodník si zajistil externí účetní firmu a té poskytne slevu na své produkty. 14 V dnešní době je sleva často využívaným marketingový nástrojem. Obchody se snaží zákazníky zaujmout výrazně zlevněným zbožím. Kupující pokud vidí, že na jeho vysněný produkt je 50 % sleva, musí ho mít. Bohužel se občas setkáváme s nekalými praktikami obchodníků ve formě navyšování předešlých prodejních cen. Ve výsledku televizor, který před měsícem stál Kč bez slevy. Dnes stojí Kč a je zlevněný z Kč. Tento příklad velmi nadsazuji, ale s podobnými praktikami je snadné se setkat. Sleva je pro 14 KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN str

24 zákazníka velmi silnou motivací ke koupi a prodejci jsou si této skutečnosti vědomi. A tak dochází k tomu, že je tento nástroj marketingu zneužíván. Stanovení skutečné ceny - Pomocník, který výrazně napomáhá k uskutečňování prodejů mezi zákazníkem a výrobcem statků a služeb, je internet. Ten společně s bezdrátovou komunikací spojují prodávající a kupující jako tomu ještě nikdy nebylo. Prostřednictvím internetu je možné se vrátit do éry dynamického způsobu tvorby cen. Jedná se o určování různých cen v závislosti na jednotlivých zákaznících a situacích. Weby jako heureka.cz a zbozi.cz umožňují českým zákazníkům porovnat produkty a jejich ceny snadno a velmi rychle. Známe on-line aukce jako je zahraniční ebay.com a české aukro.cz umožňují kupujícím a prodávajícím vyjednávat ceny u značného množství zboží, od elektroniky až po starožitnosti. Tím se vracíme do doby, kdy obě strany při každém prodeji smlouvali o ceně. 15 Internet dnešním podnikatelům velmi napomáhá ke snižování nákladu a zároveň k dosažení vyšších zisků. Zároveň i pro kupující má velké výhody v podobě nákupů z pohodlí domova a nižších nákladů. Z toho plyne, že obchodování po internetu je výhodné pro obě strany. Dnešní technologie prodávajícím napomáhají lépe stanovit cenu pro konkrétního zákazníka. Umožňují sledovat a shromažďovat preference jednotlivých kupujících. 1.3 PROPAGACE - KOMUNIKACE Propagace produktu je důležitým bodem při jeho uvádění na trh a zároveň při snaze s produktem na trhu přetrvat a být úspěšný. Prostřednictvím tohoto marketingového nástroje informujeme potencionální zákazníky o našem produktu a snažíme se je přesvědčit k jeho koupi. Pomocí marketingové komunikace se zákazník dozví pro jakého zákazníka je produkt určený, jak se užívá a u jaké společnosti je ho možné zakoupit. Propagaci produktu můžeme rozdělit do tří hlavních bodů. Těmi jsou, reklama, podpora prodeje a public relations, tedy vztahy s veřejností. Tyto tři pojmy lze shromáždit do jednoho uceleného a tím je marketingový komunikační mix. 15 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN str

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dana Skálová Jana Rozková Brno 2013 Tímto

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie Anotace Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období tvorby Leden 2013 Obory Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 1. ročník Tematická oblast Klíčové

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více