I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA"

Transkript

1 R O K

2 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin Malý, Slámova 503, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová, Ševčíkova 535, Prachatice - Ing.Miroslav Bojanovský, Krumlovská 109, Prachatice - MUDr.Milan Bolek, Duhová 1176, Prachatice - Mgr.Václav Kuneš, SNP 560, Prachatice - Václav Rosa, Staré Prachatice 35 Komise rady města Při městské radě pracovaly komise v tomto složení : Komise životního prostředí - Václav Rosa (předseda), Bohuslav Nauš, Ing.Vladimír Klouda, Ing.Josef Pudivítr, Bc.Jitka Pöschlová, MVDr.Marie Peřinková (garant za MěÚ) Školská komise - Mgr.Alexandr Zikmund (předseda), Mgr.Eva Gajdošová, Marie Přibíková, Bc.Jiří Machart, Mgr.Vladimír Rychtařík, Mgr.Růžena Štemberková (garant za MěÚ) Komise dopravy - Zdeněk Kollar (předseda), Kpt.Martin Grožaj, Zdeněk Škopek, Ing.Jiří Růžička, RNDr.Jana Krejsová, Zdeněk Rubeš (garant za MěÚ) Komise bytová - Ing.Miroslav Bojanovský (předseda), Ing.Jan Beran, Věra Bicanová, Helena Šimková, Stanislav Švancar, Jana Pořádková (garant za MěÚ) Komise sociální - MUDr.Milan Bolek (předseda), Hana Vlasáková, Alena Bínová, Milada Havelková, Věra Mannová, Ivana Voráčková (garant za MěÚ) Komise kulturní - Mgr.Václav Kuneš (předseda), Mgr.Pavel Fencl, MUDr.Jan Antonín Mager, PaedDr.Jan Klimeš, Mgr.Jana Koutná, Mgr.Růžena Štemberková (garant za MěÚ) Komise povodňová - Ing.Jan Bauer (předseda), Ing.Stanislav Vodička, Kpt.Bc.Jiří Vrána, Ing.Rostislav Eichner, Ing.Ivo Novotný, Václav Rejka, Tomáš Hron, Ing.Jiří Růžička, Zdeněk Rubeš (garant za MěÚ) Komise prevence kriminality - Hana Rabenhauptová (předsedkyně), Ing.Ivo Novotný, Jaroslava Řezanková, Mgr.Vladimír Hettner, Radka Sovová, Blanka Rokůsková (garant za MěÚ) Jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností byla starostou jmenována Komise sociálně právní ochrany dětí - Jaroslava Hauptmanová (předsedkyně komise), Mgr.Květa Kadlecová, Mgr.Alexandr Zikmund, Kpt.Bc.Jiří Vrána, Miroslava Lopušanová, Jana Kochtová (garant za MěÚ) Městské zastupitelstvo - Mgr.David Černý, Luční 833, Prachatice - Karel Dvořák, Okrouhlá 1225, Prachatice - PaedDr.Jan Klimeš, Národní 1007, Prachatice - Ing.Vladimír Klouda, Sokolovská 410, Prachatice - Zdeněk Kollar, Nebahovská 1016, Prachatice - RNDr.Jana Krejsová, Budovatelská 1048, Prachatice - Ing.Bohumil Ondřich, Pod Hradbami 62, Prachatice

3 3 - MUDr.Ladislav Přívozník, Velké náměstí 47, Prachatice - MUDr.Ivan Říha, Italská 768, Prachatice - MUDr.František Stráský, Nemocniční 206, Prachatice - Ing.Vojtěch Toman, Větrná 885, Prachatice - Ing.Jiří Vejvoda, Náměstí Přátelství 657, Prachatice - Ladislav Velich, Česká 679, Prachatice - Mgr.Alexandr Zikmund, Větrná 863, Prachatice - všichni členové Městské rady Prachatice Zastupitelstvo města zřídilo tyto výbory : Kontrolní výbor - Karel Dvořák (předseda), Ing.Josef Pudivítr, Ing.Vojtěch Toman, Ing.Jan Beran, Ladislav Velich, Ing.Karel Pašek (garant za Měú) Finanční výbor - Ing.Bohumil Ondřich (předseda), Vratislav Škorpil, Ing.Josef Fidler, Zdeněk Kollar, Mgr. Alexandr Zikmund Osadní výbor Kahov, Podolí, Oseky a Stádla - Vojtěch Stuchel (předseda), Mgr.Jaroslav Pangl, Jana Sedlecká Osadní výbor Libínské Sedlo, Perlovice a Volovice - Jan Machala (předseda), Pavel Tisoň, Jana Šenkýřová Osadní výbor Staré Prachatice, Ostrov a Městská Lhotka - René Moun starší (předseda), Jan Záhorka, Jan Bauer JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY V roce 2008 se Rada města Prachatice sešla k jednání celkem 24 krát. 14. ledna se rada sešla poprvé v tomto kalendářním roce. Jako první byly projednány majetkové otázky, kde rada projednala a schválila valorizaci nájemného nebytových prostor ve správě Městské správy domů a bytů Prachatice, s.r.o. a valorizaci nájemného za pozemky a ostatní nemovitosti. Dále bylo mimo jiné schváleno vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2008 v celkové výši 1 milion korun. Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení několik rozpočtových opatření a vzala na vědomí zpracování studie III.etapy Regenerace panelového sídliště Šibeniční vrch a zpracování studie stavebních úprav sportovní haly v areálu Městského stadionu Prachatice. Dále rada také schválila dodatek k mandátní smlouvě s Technickými službami, s.r.o. a doporučila zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Prachaticko na rok V dalším jednání rada schválila změnu poplatku za meziknihovní výpůjční službu, vzala na vědomí informaci o projektu Prevence kriminality Partnerství na rok 2008, informaci o odstraňování architektonických bariér v rámci projektu Prachatice - město bez bariér 2008 a informaci o Nemocnici a.s. Prachatice. 28. ledna rada projednala a vzala na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na akci Skládka TKO Libínské Sedlo - 3. sekce a pověřila starostu města Ing.Jana Bauera k dalším úkonům zadavatele. 4. února projednávala rada majetkové otázky a jedno rozpočtové opatření, které doporučila zastupitelstvu ke schválení. Dále vzala na vědomí zpracování a obsah Územní studie Prachatice - lokalita Pod Cvrčkovem, vypracované v listopadu 2007 Ing.Arch.Jiřím Skalickým. Vzdala také na vědomí, že se Mgr.Hana Weissová vzdala funkce ředitelky ZŠ Vodňanská z důvodu odchodu do důchodu. Rada rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na obsazení této funkce a jmenovala konkurzní komisi ve složení Ing.Jan Bauer (předseda), Mgr.Václav Kuneš a Mgr.Růžena Štemberková. Po projednání rada dále schválila platový výměr ředitelky ZŠ Prachatice, Zlatá stezka a převedení výtěžku X.ročníku Plesu města Prachatice ( Kč) Nadačnímu fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. Rada také souhlasila s předloženým hodnocením rozvoje mezinárodních vztahů města Prachatice v roce 2007 a plánem činnosti na rok Doporučila zastupitelstvu schválit navrženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Zlatá stezka, vzala na vědomí závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací v roce 2008 a schválila zaslání vyjádření k návrhu koncepce Programu rozvoje Jihočeského kraje pro období Dále rada schválila nákup kontejnerů na sběr barevného skla a změnu zásad financování dodávek vnitřních zařízení bytů, podílnictví na opravách a úprav v bytech na vlastní náklady nájemníků. Po projednání několika bytových otázek mimo jiné schválila smlouvu o

4 4 pronájmu a užívání tělocvičny juda ve Sportovním zařízení Prachatice, souhlasila s vyhlášením Výzvy 1/2008 k předkládání žádostí o finanční příspěvek na rok 2008 a také s navrženým složením příslušné hodnotitelské komise. Na závěr vzala na vědomí řadu aktuálních informací. 18. února byl v majetkových otázkách mimo jiné projednán pronájem části lesní parcely za účelem vybudování lesního lanového parku a rada schválila příslušné podmínky. Rada dále projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení několik rozpočtových opatření, vzala na vědomí navýšení finančních prostředků na dokončení rekonstrukce Národního domu a na technologické vybavení a schválila návrh na spolufinancování projektu Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, Prachatice. Schválila také návrh na spolufinancování projektů, předkládaných do grantových programů Jihočeského kraje, vzala na vědomí návrh programu slavnostního otevření Národního domu a informaci o záměru vybudování lesního lanového parku, podanou Berndem Bayerköhlerem, zastupujícím investora. Byla projednána také řada bytových otázek, zpráva o odpadovém hospodářství ve městě Prachatice za rok 2007 a byla schválena navržená úprava cen vstupného a pronájmu v zařízeních Sportovního zařízení Prachatice. Rada vzala na vědomí návrh kandidátů do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích a doporučila zastupitelstvu tyto kandidáty schválit a vzala na vědomí také písemnou zprávu o bezpečnostní situaci v Prachaticích za rok 2007, zaslanou Policií ČR, obvodním oddělením Prachatice. 10. března rada v majetkových otázkách mimo jiné schválila pronájem parcel potřebných pro vybudování lyžařských vleků, včetně technického zázemí a také pronájem stavby rozhledny na Libíně za stanovených podmínek. Projednaná rozpočtová opatření doporučila rada zastupitelstvu ke schválení a poté schválila jednu z navržených variant interiérového vybavení Národního domu. Vzala na vědomí výroční zprávu Městské knihovny Prachatice za rok 2007 a výroční zprávu Kulturních a informačních služeb města Prachatice za rok 2007, schválila vstupné do věže kostela sv.jakuba a vstupné pro školy do vybraných objektů. Dále rada projednala a schválila provozní dobu v Kulturním centru O.H.Hajeka a návrh na spolufinancování projektů, předkládaných do grantových programů Jihočeského kraje. Zastupitelstvu také doporučila schválit navrhované změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ Národní a ZŠ Vodňanská. V dalším jednání rada schválila koncepci XVIII.ročníku Slavností solné Zlaté stezky a navrženou výši vstupného a schválila vyslání delegace města na pracovní služební cestu do Zvolena. Po projednání dvou bytových otázek rada doporučila zastupitelstvu schválit na další funkční období členy správní rady Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky Ing.Miroslava Bojanovského a Ing.Františka Štěrbu. Rada ještě schválila umístění prodejních automatů v hale u plaveckého bazénu a schválila vybraného dodavatele zmrzlinových výrobků na koupaliště Hulák. 31. března v majetkových otázkách rada projednávala a schválila poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení ve výši 340 tisíc korun a vyhlášení 2.kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z téhož fondu v celkové výši 660 tisíc korun. Zastupitelstvu města doporučila rada schválit návrh na rozdělení finančních příspěvků ze státní dotace Programu regenerace MPR a MPZ (městských památkových rezervací a zón) na rok 2008 a doporučila schválit také vyhodnocení realizace Strategického plánu rozvoje města Prachatice za rok 2007 a plán realizace v roce 2008 a několik rozpočtových opatření. Poté rada mimo jiné projednala několik bytových otázek, vzala na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2007 a schválila předložený Organizační řád Městského úřadu. 14. dubna se rada v majetkových otázkách mimo jiné zabývala vyhodnocením výběrového řízení na prodej parcely pro výstavbu základní technické vybavenosti pro rodinné domy - ZTV Cvrčkov III a doporučila zastupitelstvu schválit prodej vybranému žadateli. Ke schválení zastupitelstvu doporučila také projednaná rozpočtová opatření. Dále rada schválila zajišťování a poskytování gastronomických služeb pro kulturní zařízení Národní dům podle doporučení hodnotitelské komise, schválila zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ na 108 (přepočtených 106,75) a rozdělení finančních prostředků pro Výzvu 1/2008 v celkové výši 271 tisíc korun na 74 projektů 55 subjektům. 28. dubna rada v majetkových otázkách schválila pronájem pozemku na Libíně za účelem vybudování lesního lanového parku za stanovených podmínek firmě Akademie adrenalinových zážitků, s.r.o. a projednávala také několik žádostí o finanční příspěvky na konání různých akcí. Po projednání rozpočtových opatření rada projednávala provozování Víceúčelového kulturního zařízení Národní dům Prachatice, schválila navýšení počtu zaměstnanců KIS o dva (navýšení provozního příspěvku) a ceník pronájmů. Dále vzala na vědomí

5 5 podané žádosti o příspěvky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a schválila příspěvky podle návrhu. Schválila také předložený plán oprav místních komunikací, projednala několik bytových otázek a dále mimo jiné ještě schválila změnu v konkurzní komisi (ředitel ZŠ Vodňanská) - pro časové zaneprázdnění Ing.Jana Bauera jej ve funkci předsedy komise nahradila Hana Rabenhauptová (byl určen i náhradník, Ing.Martin Malý). 13. května rada projednávala v majetkových otázkách půjčky z Fondu rozvoje bydlení a schválila vyhlášení třetího kola výběrového řízení na poskytnutí půjček v celkové výši 330 tisíc korun. Poté projednala rada rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení, stejně jako Závěrečný účet Města Prachatice za rok Po bytových otázkách projednala výslednou kalkulaci ceny vodného a stočného a doporučila zastupitelstvu schválit předložený návrh. Rada dále schválila ceník pronájmu areálu letního kina, vzala na vědomí informaci o stavu reklamačního řízení v bytovém domě č.p.134 (Štodvín) v ulici Zlatá stezka a schválila pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí pro veřejnou zakázku Stadion Prachatice - Sportovní hala, stavební úpravy května rada nejprve projednala a vzala na vědomí přehled vývoje privatizace bytových domů a doporučila zastupitelstvu města schválit Strategii nakládání s nemovitostmi Města Prachatice, zpracovanou v květnu V majetkových otázkách pak rada vyjádřila souhlas se stavbami v souvislosti se stavbou Hypermarketu Tesco Prachatice a doporučila zastupitelstvu schválit příslušné smlouvy. Po projednání rozpočtových opatření a jejich doporučení zastupitelstvu ke schválení doporučila rada vzít na vědomí strategii místní akční skupiny Chance in Nature - Local Action Group. Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit pořízení navrhované změny Územního plánu sídelního útvaru Prachatice a schválila navrženou aktualizaci Pravidel pro přenechání bytů v domech v majetku Města Prachatice do nájmu. Vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele Kulturních a informačních služeb města Prachatice Ing.Tomáše Nováka k , pověřila dočasným zastupováním paní Jaroslavu Vlčkovou a vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele KIS. Ke dni se vzdala funkce ředitelka ZŠ Vodňanská Mgr.Hana Weissová a rada jmenovala od ředitelkou ZŠ Mgr.Alenu Náchlingerovou. Rada mimo jiné ještě schválila společné vstupné do kulturních zařízení v Prachaticích ve správě KIS města Prachatice, Muzea české loutky a cirkusu a Prachatického muzea; schválila věnování výtěžku z koncertů Dnů duchovní hudby prachatické farní charitě a na opravu zvonu Salve z věže kostela sv.jakuba. 2. června se rada sešla, aby projednala výsledek řízení veřejné zakázky Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Prachatice. Schválila pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí a doporučila zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové opatření. 16. června rada v majetkových otázkách mimo jiné vzala na vědomí průběh výběrového řízení na provádění exekucí soudním exekutorem a souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy s exekutorem, doporučeným komisí. Poté projednala řadu rozpočtových opatření a doporučila je zastupitelstvu ke schválení, vzala na vědomí výsledky voleb 2/3 členů školských rad a jmenovala třetinu školských rad v ZŠ zřizovaných městem. Schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem a rozdělení výsledků hospodaření těchto příspěvkových organizací. Dále rada jmenovala komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele KIS - předseda Ing.Jan Bauer (Ing.Martin Malý), Mgr.Václav Kuneš, Mgr.Růžena Štemberková, Vratislav Škorpil a Ing.Miroslav Bojanovský. Rada udělila výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Prachatice, schválila návštěvy partnerských měst Mauthausenu a Ignaliny, vzala na vědomí předložený program Dnů evropského dědictví v Prachaticích 2008 a zprávu o stávajícím stavu zvonů ve hřbitovním kostele sv.apoštolů Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. Projednala ještě několik bytových otázek a také výsledky několika poptávkových řízení. 14. července po majetkových otázkách rada projednávala několik rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu schválit a poté projednala několik bytových otázek. Rada také udělila výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třetí, sedmé a deváté třídě Základní školy Prachatice, Zlatá stezka a schválila platové zařazení nově jmenované ředitelky ZŠ Vodňanská, Mgr.Aleny Náchlingerové. Mimo jiné rada ještě schválila návštěvu partnerského města Grainet a města Ingolstadt (Německo). 21. července měla rada na programu projednání předložení projektů do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Rada předložený aktualizovaný návrh schválila a pak projednala rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu schválit.

6 6 4. srpna projednala rada obvyklé majetkové otázky a rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení. Poté mimo jiné vzala na vědomí stav rozpracovanosti projektových dokumentací a energetických auditů na školských zařízeních, výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky za rok 2007 a informaci o stavu připravenosti akce Skládka TKO Libínské Sedlo - 3.sekce. 8. srpna vzala rada na vědomí průběžnou informaci ve věci koupě budovy Komerční banky a pověřila starostu, aby v této věci svolal pracovní jednání zastupitelů. 25. srpna rada nejprve jmenovala ředitelkou KIS města Prachatice paní Jaroslavu Vlčkovou, pak projednala různé majetkové otázky, například schválila prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č.p.559 v ulici SNP v Prachaticích pro prachatické pracoviště Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje na dobu 3 let. Rada doporučila zastupitelstvu k přijetí několik rozpočtových opatření a doporučila schválit koupi souboru nemovitostí Komerční banky za cenu maximálně 19 milionů korun. Kromě bytových otázek pak projednala rada petici občanů proti výstavbě sportovní plochy pro bruslení a hokejbal (doporučila zastupitelstvu schválit odpověď starosty města Ing.Jana Bauera), vzala na vědomí informaci o rozpracovanosti stavebních úprav sportovní haly a doporučila zastupitelstvu schválit příslušné rozpočtové opatření. Rada ještě souhlasila s umístěním znaku města na novém praporu Gymnázia Prachatice a vzala na vědomí informace o připravovaných akcích. 22. září rada v majetkových otázkách mimo jiné vyslovila souhlas s podáním výpovědi z nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou Skalka zubní lékařce, která už 5 měsíců neplatí nájem a neordinuje a schválila přijetí daru v hodnotě korun od společnosti Albatros Prachatice, s.r.o., na zakoupení a montáž bazénového zvedáku pro tělesně postižené do plaveckého bazénu v Prachaticích. Dále rada projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení několik rozpočtových opatření. Po projednání bytových otázek vzala rada na vědomí Pracovní řád Městské knihovny Prachatice a schválila Organizační a pracovně - provozní řád Městské knihovny Prachatice s účinností od Dále rada schválila postup při evidenci a nakládání s propagačními a informačními materiály, vydanými Městem Prachatice a několik platových výměrů. Vyjádřila také souhlas s podáním žádosti o prohlášení Hüblerovy kaple za kulturní památku a schválila Pravidla pro přijímání a vyřizování petic. V závěru mimo jiné vzala na vědomí informaci o konání konference Kvetoucí města, Kvetoucí Prachatice a zprávu Úřadu práce v Prachaticích za 1.pololetí října po několika majetkových otázkách projednala rada rozpočtová opatření a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Dále mimo jiné vzala na vědomí zvýšení ceny skládkovného na skládce TKO Libínské Sedlo pro rok 2009 a schválila přidělení bytů zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou Skalka 1120 a SNP 559 podle předloženého návrhu. V závěru pak rada vzala na vědomí informace o průběhu investičních akcí. 20. října se rada po projednání majetkových otázek a rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení, zabývala několika bytovými otázkami, mimo jiné schválila podání výpovědi několika nájemcům z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného. Dále rada mimo jiné schválila plán zimní údržby pro místní komunikace, vzala na vědomí petici Svazu obcí Národního parku Šumava Zachraňme Šumavu a schválila její zveřejnění na úřední desce MěÚ a umístění podpisových archů k petici v podatelně MěÚ do listopadu projednala rada majetkové otázky a řadu rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu schválit. Několik dalších bodů jednání se týkalo bytových otázek - rada mimo jiné schválila nová Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Prachatice. Rada dále doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení nového územního plánu města Prachatice, schválila Ceník vstupného do sportovní haly a tělocvičny judo a Organizační řád Sportovního zařízení Prachatice (příspěvkové organizace) a schválila zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ na 108 (přepočtených 106,95). V závěru rada vzala na vědomí pracovní verzi rozpočtu Města Prachatice na rok listopadu byly na programu jednání rady opět nejprve majetkové otázky a rozpočtová opatření, která doporučila rada zastupitelstvu ke schválení. Dále rada mimo jiné vzala na vědomí Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Prachatice na období a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení. Schválila také odměny za rok 2008 členům komisí rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva

7 7 města Prachatice a doporučila zastupitelstvu schválit cenu vodného a stočného pro domácnosti a ostatní odběratele ve dvousložkové formě ceny podle předloženého návrhu. Doporučila schválit také návrh rozpočtu Města Prachatice na rok prosince rada v majetkových otázkách projednala a schválila poskytnutí finančních příspěvků různým zájmovým organizacím na jejich činnost a projednaná rozpočtová opatření doporučila zastupitelstvu ke schválení. Rada dále vzala na vědomí výroční zprávy Mateřské školy Prachatice, ZŠ Národní, ZŠ Vodňanská a ZŠ Zlatá stezka za školní rok 2007/2008. Rada také po projednání vyjádřila souhlas se zápisem do Kroniky města Prachatice za rok 2007 a schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací za 2.pololetí Schválila také vyslání delegací města na zahraniční pracovní cesty do Grainetu, Waldkirchenu a Mauthausenu. Rada ještě mimo jiné souhlasila s výší vstupného a výší ceny tomboly pro XI. ročník Plesu města Prachatice a projednala několik bytových otázek. 8. prosince se rada sešla v tomto roce naposledy. Projednala nejprve majetkové otázky a rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení. Dále schválila navrženou úpravu a zvýšení ceny podnikatelům za svoz komunálních odpadů na rok 2009 a doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o úvěru mezi Městem Prachatice a Léčebným centrem sv.markéty a.s. Mimo jiné rada ještě vzala na vědomí informaci o Studentské radě města Prachatice a informaci o výchovných problémech na základních školách v roce 2008 a poté schválila několik návrhů na spolufinancování projektů, předložených odborem kultury, školství a cestovního ruchu. Rada také vyhověla žádosti člena povodňové komise Bc.Jiřího Vrány o uvolnění z pracovních důvodů a novým členem povodňové komise Rady města Prachatice jmenovala Bc.Františka Novotného. Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Městské zastupitelstvo se sešlo v tomto roce k jednání celkem 10 krát. Všechna jeho zasedání měla vždy jako první bod programu procedurální otázky - zahájení, seznámení s programem, případně doplnění programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a volbu návrhové komise; jako poslední bod programu bylo různé (informace, připomínky). 18. zasedání Městského zastupitelstva Prachatice, první v tomto roce, se konalo 21.ledna. Druhý a třetí bod jednání uvedl vedoucí finančního odboru Městského úřadu Prachatice Ing.Václav Janda. Ve druhém bodu zastupitelstvo projednalo majetkové otázky a mimo jiné schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Prachatice číslo 1/2008, kterou se stanoví postup při převodech nemovitého a movitého majetku města (nahradila vyhlášku č.6/2003). Ve třetím bodu zastupitelstvo schválilo několik rozpočtových opatření, část z nich se týkala starého a část nového rozpočtu. Čtvrtý bod jednání předložil předseda finančního výboru Ing.Bohumil Ondřich - zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti výboru za rok 2007 a pověřilo Finanční výbor Zastupitelstva města Prachatice činností v roce 2008 podle předloženého harmonogramu. V pátém bodu jednání předložil předseda kontrolního výboru Karel Dvořák zprávu o činnosti tohoto výboru za rok 2007 a plán činnosti na rok Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí, uložilo starostovi města Ing.Janu Bauerovi sledovat využití pozemků pro výstavbu II. a III. etapy firmy M-Technika podle příslušných usnesení zastupitelstva a pověřilo Kontrolní výbor Zastupitelstva města Prachatice k provedení kontrolní činnosti - a) kontrola vybraných paragrafů rozpočtu města, b) kontrola vyplácených odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a c) kontrola dodržování Zásad pro zadávání veřejných zakázek města. V diskuzi informoval starosta Ing.Jan Bauer zastupitele o stanovených termínech jednání rady a zastupitelstva, o plánovaných investičních akcích v průběhu roku 2008 a o plánovaném termínu (9.května 2008) slavnostního otevření zrekonstruovaného Národního domu. Ing.Bauer také odpověděl na dotaz RNDr. Jany Krejsové na aktuální stav projektu Léčebné centrum sv.markéty, že je téměř dokončena projektová dokumentace do úrovně stavebního povolení a podporu tomuto projektu vyjádřil i Jihočeský kraj vyčleněním finančních prostředků ze svého rozpočtu. 19. zasedání zastupitelstva se konalo 3.března. Zastupitelstvo projednalo nejprve majetkové otázky a rozpočtová opatření, oba body jednání předložil Ing.Václav Janda. Čtvrtý bod jednání předložila Mgr.Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ; zastupitelé schválili vyjmutí budovy Sova a příslušné stavební parcely ze seznamu majetku předaného do správy příspěvkové organizace ZŠ Zlatá

8 8 stezka 240, Prachatice a schválili také s tím související změnu zřizovací listiny. V dalším bodu jednání, který předložil vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Bc.Zdeněk Filip, zvolili zastupitelé pro volební období do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích Jitku Hronovou, bytem Pod hradbami 60, Prachatice, Jarmilu Kadlecovou, Slámova 463, Prachatice, Ing.Slavomíra Novotného, Družstevní 236, Prachatice a Ing.Olgu Hinkovou, Pivovarská 165, Prachatice. Starosta Ing.Jan Bauer předložil šestý bod jednání a zastupitelé schválili vyhlášení termínu pro podávání návrhů na udělení Ceny města Prachatice za rok 2007 od 4.3. do V posledním bodu jednání vzali zastupitelé na vědomí ústní informaci Ladislava Marka, předsedy představenstva akciové společnosti Léčebné centrum sv.markéty, o aktuálním stavu projektu tohoto centra a písemnou zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2007 v Prachaticích, zaslanou Policií ČR, obvodním oddělením Prachatice, kterou předložil Ing.Jan Bauer. V diskuzi Ing.Bohumil Ondřich požádal, aby bylo svoláno pracovní jednání zastupitelů, týkající se podrobné prezentace o současném stavu projektu Léčebného centra sv.markéty a Ing.Jan Bauer odpověděl, že jednání bude svoláno. Ing.Bauer také informoval zastupitele o škodách způsobených ničivou vichřicí Emma a o vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ Vodňanská. PaedDr.Jan Klimeš upozornil na prostranství, kde je v rámci programu regenerace sídliště nově vysazená zeleň a není zajištěna řádná péče o ni a dále žádal o informaci, týkající se vystěhování budovy v ulici Nádražní, kde je družina ZŠ Vodňanská. Vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Bc.Ivana Jeřábková odpověděla, že je stanoven plán údržby zeleně a dokončení akce proběhne v jarních měsících. Na druhý dotaz odpověděl Ing.Jan Bauer, že se jedná o úsporná opatření, obdobně jako u jiných školských zařízení a že tato budova bude řešena v souvislosti s výstavbou přeložky komunikace. MUDr.František Stráský upozornil, že není vykonávána pravidelná údržba lokality v areálu bývalé nemocnice (parkoviště u Technických služeb) a Bc.Ivana Jeřábková odpověděla, že bude neprodleně zajištěna náprava. 20. zasedání zastupitelstva se konalo 31.března. Po majetkových otázkách, které ve druhém bodu jednání předložil Ing.Václav Janda, projednávali zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku vlastníkům kulturních památek a využití finanční podpory z programu MPR a MPZ (městské památkové rezervace a zóny). Tento bod jednání předložil vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Bc.Antonín Jurčo a zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku podle rozpisu za předpokladu, že dotčení vlastníci splní veškeré podmínky pro udělení finančního příspěvku a že přislíbená státní finanční podpora v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2008 ve výši 1,715 milionu Kč bude převedena na příslušný účet Města Prachatice. Dále schválili navržené využití finančních prostředků z tohoto programu ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví Města Prachatice. Čtvrtý bod jednání předložil Ing.Václav Janda a zastupitelé schválili navržená rozpočtová opatření. V pátém bodu jednání předložil Bc.Antonín Jurčo vyhodnocení realizace Strategického plánu rozvoje města Prachatice za rok 2007 a plán realizace v roce 2008 a zastupitelé je schválili. Šestý a sedmý bod jednání předložila Mgr.Růžena Štemberková a zastupitelé schválili změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ Vodňanská a ZŠ Národní (v obou případech se jednalo o předání pozemků - parcel). Bc.Antonín Jurčo předložil k jednání další bod a zastupitelé schválili na další funkční období členy správní rady Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky Ing.Miroslava Bojanovského (do ) a Ing.Františka Štěrbu (do ). V devátém bodu zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství ve městě Prachatice za rok 2007, kterou předložila vedoucí odboru životního prostředí MěÚ MVDr.Marie Peřinková. V diskuzi měl několik dotazů PaedDr.Jan Klimeš. Na dotaz k budově č.p.109 v Husově ulici, která je ve velmi špatném stavu, odpověděl Ing.Jan Bauer, že městský úřad má možnost dát majiteli pokutu, nebo budovu opravit na náklady města a poté je na majiteli vymáhat. Na dotaz možnosti volného vstupného na Libínskou rozhlednu pro žáky škol odpověděl Ing.Bauer, že rozhledna je majetkem Města Prachatice, které rozhoduje o podmínkách vstupného. Na návrh použít vyfrézovaný materiál z připravovaného kruhového objezdu na vybudování spojovací komunikace mezi 6.bytovým okrskem a ulicí Husineckou (přes škvárové hřiště) odpověděl vedoucí odboru investic Bc.Jaromír Markytán, že je to řešeno v rámci investiční akce realizace křižovatky. Jeho poslední dotaz, proč nebyli zastupitelé informováni o navýšení vstupného na Slavnosti Zlaté stezky a dozvěděli se to až z novin, zodpověděl Ing.Bauer - vstupné schválila rada a zápisy jsou pravidelně zasílány zastupitelům (v zápisu byly uvedeny konkrétní částky). Novináři byli informováni na tiskové konferenci po zasedání rady města. RNDr.Jana Krejsová požádala o rozšíření galerie fotografií na webových stránkách města, v souvislosti s často přeplněnými kontejnery požádala o dodržování svozu (zároveň přivítala informaci MVDr.Peřinkové o zvažovaném zavedení svozu jednou týdně) a žádala o informaci o možném zastřešení schodiště v Národní ulici. Ing.Jan Bauer odpověděl, že zastřešení schodiště bohužel není součástí projektu regenerace v tomto roce, ale je možné jej zařadit do návrhů na další roky. Další dotazy vznesl

9 9 Ing.Vladimír Klouda - žádal o opravu schodiště v ulici Volovická a Sokolovská, které je ve špatném stavu a Bc.Ivana Jeřábková odpověděla, že schodiště bylo vybudováno svépomocí občanů na místě nevhodném pro veřejné schodiště. Na žádost o informaci o památníku v ulici SNP reagovali Ing.Jan Bauer a Mgr.Václav Kuneš, že památník byl z rozhodnutí zastupitelstva zbourán s tím, že pamětní desky budou zachovány a instalovány na místním hřbitově. Dotaz na umístění zahrádky před restaurací Černý medvěd zodpověděl Ing.Jan Bauer - průchodem kolem terasy se zabýval odbor komunálních služeb a dopravy i místostarostka Hana Rabenhauptová a vzhledem k rozšířenému chodníku je zde dostatek prostoru i pro maminky s kočárky. Na žádost Ing.Bohumila Ondřicha o umístění odpadkových košů v Husově ulici odpověděla Bc.Ivana Jeřábková, že koše jsou osazeny v postranních ulicích (Věžní a Dlouhá) z důvodu nedostatku prostoru a případného bránění průchodu v Husově ulici. Na žádost občanky Prachatic o umístění většího počtu laviček a odpočívadel do místních parků a současně o zajištění stínu v těchto místech výsadbou košatých stromů odpověděl starosta Ing.Jan Bauer, že odpočinková místa jsou postupně doplňována v rámci programu regenerace nebo při výstavbě či obnově parků a hřišť, ale požadavek na zajištění stínu je individuální a existují rozdílné názory. 21. zasedání zastupitelstva se konalo 2.června. Ve druhém bodu jednání, který předložil Ing.Václav Janda, projednali zastupitelé 22 majetkových otázek. Další dva body jednání předložil také Ing.Václav Janda - zastupitelé nejprve schválili navržená rozpočtová opatření a poté schválili Závěrečný účet Města Prachatice za rok 2007 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením Města Prachatice za rok 2007 bez výhrad. V pátém bodu, který předložil Bc.Antonín Jurčo, zastupitelé vzali na vědomí informaci o strategii místní akční skupiny Chance in nature - Local Action Group. Bc.Antonín Jurčo předložil i šestý bod jednání, ve kterém zastupitelé vzali na vědomí informaci o podaných žádostech o změnu územního plánu sídelního útvaru Prachatice, schválili pořízení Změny č.6/94 a pověřili odbor stavebně správní a regionálního rozvoje vyřizováním dalších žádostí o změnu územního plánu v rámci zpracování nového územního plánu. Další bod jednání předložil místostarosta Ing. Martin Malý a zastupitelstvo schválilo výslednou kalkulaci ceny vodného a stočného roku 2007 v členění od do a od do ve městě Prachatice a finanční vypořádání dle smlouvy o provozování vodohospodářského majetku města ve výši 172,4 tisíce Kč, který předložil VaK JČ a.s. České Budějovice. V osmém bodu, který předložila Hana Rabenhauptová, místostarostka města, vzali zastupitelé na vědomí informaci o projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in nature - Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice a schválilo Komunitní plán sociálních služeb Města Prachatice V diskuzi informoval starosta Ing.Jan Bauer zastupitele o odstoupení Mgr.Hany Weissové z funkce a o nástupu Mgr.Aleny Náchlingerové do funkce ředitelky ZŠ Vodňanská od Dále informoval o odstoupení Ing.Tomáše Nováka z funkce ředitele KIS, o dočasném pověření paní Jaroslavy Vlčkové řízením této organizace a o výběrovém řízení na funkci ředitele KIS. Starosta upozornil také na termíny významných červnových kulturních akcí. Na dotaz PaedDr.Jana Klimeše na založení vinice uvedl Ing.Bauer, že se v rámci Slavností Zlaté stezky připravuje křest vína Via Aurea z vinařství Kovacs a do budoucna se také plánuje vybudování vinice, která by měla sloužit spíše jako turistická atrakce. RNDr.Jana Krejsová se dotazovala na aktuální využití dvou pavilonů oddělených od ZŠ Zlatá stezka, které jsou ve správě Městské správy domů a bytů a na posunutý termín otevření koupaliště Hulák. Ing.Jan Bauer odpověděl, že o využití pavilonů se zatím diskutuje a termín otevření koupaliště musel být posunut z provozně technických důvodů. 22. zasedání zastupitelstva se konalo 23.června. Druhý a třetí bod jednání předložil Ing.Václav Janda a zastupitelé projednali majetkové otázky a poté schválili navržená rozpočtová opatření. Bc.Antonín Jurčo předložil další bod jednání a zastupitelé schválili předloženou Strategii nakládání s nemovitostmi Města Prachatice zpracovanou v květnu Pátý bod předložil starosta Ing.Jan Bauer a zastupitelé na jeho návrh jmenovali porotu pro posouzení návrhů na udělení Ceny města Prachatice ve složení : Hana Rabenhauptová, místostarostka, Ing.Miroslav Bojanovský, člen rady, Mgr.Václav Kuneš, člen rady, PaedDr.Jan Klimeš, člen zastupitelstva, Mgr.Pavel Fencl, ředitel Prachatického muzea, Mgr.Marie Horová, profesorka Gymnázia Prachatice. V šestém bodu jednání vzali zastupitelé na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Prachatice za rok 2007, kterou předložil ředitel městské policie Ing.Ivo Novotný. V dalším bodu jednání, předloženém Ing.Janem Bauerem a Ladislavem Markem, předsedou představenstva akciové společnosti Léčebné centrum sv.markéty, zastupitelé delegovali Ing.Martina Malého, místostarostu města, hlasováním na Valné hromadě obchodní společnosti Léčebné centrum sv.markéty a.s. se sídlem Prachatice, Lázně 117, konané dne a pověřili jej hlasováním ve smyslu přijatých usnesení. V diskuzi pozval Ing.Jan Bauer všechny přítomné na Slavnosti solné Zlaté stezky a na Bohemia Jazz Fest. Dotaz PaedDr.Jana Klimeše, zda se rada zabývala otázkou zvyšování daní z nemovitostí, zodpověděl

10 10 Ing.Bauer, že případná změna výše daně bude předmětem jednání dne a na dalším zastupitelstvu budou podány průběžné informace. Na dotaz Ing.Bohumila Ondřicha, zda bude na dalším jednání zastupitelstva předložena změna cen pozemků, odpověděl Ing. Martin Malý, že jednání o změně cen již probíhají a materiály budou předloženy na některém z dalších jednání zastupitelstva. 23. zasedání zastupitelstva se konalo 23.července. Zastupitelstvo ve druhém bodu, který předložil Ing.Václav Janda, po dlouhém jednání schválilo výši obvyklých cen při prodeji pozemků v majetku města Prachatice s tím, že se tyto ceny vztahují k žádostem předloženým městu v termínu od Třetí bod jednání předložil Ing.Václav Janda a zastupitelstvo zrušilo obecně závaznou vyhlášku číslo 4/94 a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (se stanovením místního koeficientu ve výši 3). Ve čtvrtém bodu jednání, předloženém Ing.Janem Bauerem, delegovalo zastupitelstvo starostu Ing.Jana Bauera jako zástupce vedení města zastupováním Města Prachatice na Valné hromadě společnosti Tatran Prachatice a.s. (v likvidaci), konané dne a pověřilo jej hlasováním ve smyslu přijatých usnesení. Pátý bod předložil také Ing.Jan Bauer - zastupitelstvo vzalo na vědomí aktuální informaci o přípravě realizace projektu Léčebné centrum sv.markéty, a.s. a pověřilo Ing.Bauera, aby předložil na příštím zasedání zastupitelstva příslušné podklady, týkající se zapojení města do tohoto projektu za stanovených podmínek. V posledním bodu jednání zastupitelé vyjádřili souhlas s konáním veřejné sbírky v rámci akce Běh pro zdraví, která se uskuteční dne 2.září V diskuzi pozval Ing.Jan Bauer všechny přítomné na 3.ročník festivalu Bohemia Jazz Fest, RNDr.Jana Krejsová pozitivně hodnotila výstavbu dětského hřiště v ulici Národní a Ing.Vladimír Klouda požadoval rekonstrukci poškozeného venkovního schodiště v ulici Volovická. 24. zasedání zastupitelstva, které se konalo 25.srpna, mělo jako druhý bod na programu jednání majetkové otázky, předložené Ing.Václavem Jandou. Ing.Janda předložil i třetí bod jednání a zastupitelé beze změn schválili předložená rozpočtová opatření. V dalším bodu, předloženém Ing.Martinem Malým, zastupitelé vzali na vědomí informaci o nabídce na koupi souboru nemovitostí Komerční banky a tuto koupi neschválili. Petici občanů proti výstavbě Sportovní plochy na bruslení a hokejbal předložil v dalším bodu jednání Bc.Jaromír Markytán. Zastupitelé vzali petici na vědomí a schválili odpověď starosty města Prachatice, Ing.Jana Bauera, na tuto petici. V diskuzi RNDr.Jana Krejsová pozitivně hodnotila pokračující výstavbu hřiště u ZŠ Národní a vznesla dotaz na zajištění jeho provozu. Ing.Jan Bauer odpověděl, že provoz bude zajišťovat ZŠ Národní ve stanoveném režimu. PaedDr.Jan Klimeš v souvislosti se záměrem rozšíření supermarketu Terno doporučil odstranit plot v přiléhající Šnečí ulici a upozornil na stav střešní krytiny na domu bývalé hasičské zbrojnice č.p zasedání zastupitelstva města se konalo 11.září. Druhý bod jednání předložil Ing.Jan Bauer a zastupitelstvo schválilo, aby případným příjemcem příspěvku Jihočeského kraje na dofinancování projektu Léčebné centrum sv.markéty - Wellnes centrum byla společnost Léčebné centrum sv.markéty a.s. se sídlem Prachatice, Lázně 117. Poté byla ve třetím bodu projednána majetková otázka, kterou předložil Ing.Václav Janda a ve čtvrtém bodu (předložil Ing.Martin Malý) zastupitelstvo vyjádřilo souhlas se zněním čestného prohlášení vlastníka o nezcizení majetku po dobu 10-ti let a jeho užívání v souvislosti s nájemní smlouvou s Tělovýchovnou jednotou Libín V diskuzi informovala místostarostka Hana Rabenhauptová o akci Běh pro zdraví, konané 2.září, o konferenci Entente Florale, která se bude konat v Prachaticích 25. a 26.září, dále o akci Pět dní pro neziskový prostor v Prachaticích a o koncertu skupiny z Jedličkova ústavu. PaedDr.Jan Klimeš upozornil na stav chodníku před restaurací Parkán ve Věžní ulici a místostarosta Ing.Martin Malý vysvětlil, že žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce komunikací v centru města (Horní, Neumannova, Klášterní, Věžní a Husova) byla předložena do Regionálního operačního programu a čeká se na rozhodnutí. Hana Rabenhauptová v té souvislosti upozornila na přípravu rozpočtu pro rok 2009, která v současné době probíhá a je tedy vhodná příležitost podněty, týkající se rekonstrukce komunikací, směrovat na vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, Bc.Ivanu Jeřábkovou. RNDr.Jana Krejsová navrhla, aby v areálu hřiště Národní byl nastaven režim umožňující přístupnost hřiště veřejnosti a zejména dětem i o víkendu. Ing.Martin Malý v odpovědi informoval o nastaveném systému provozu hřiště, který zajišťuje ZŠ Národní pod dozorem, aby se zabránilo vzniku škod na tomto zařízení.

11 zasedání zastupitelstva se konalo 10.října. Ve druhém bodu jednání, předloženém Ing.Václavem Jandou, projednali zastupitelé majetkové otázky a ve třetím bodu, který předložil Ing.Jan Bauer, schválili realizaci investiční akce Rekonstrukce veřejných WC v lokalitě Parkán. V dalším bodu zastupitelé schválili beze změn rozpočtová opatření, která předložil Ing.Václav Janda. V posledním bodu jednání předložila ředitelka ZŠ Národní zastupitelům zprávu o provozu školního hřiště při ZŠ Národní. V diskuzi informoval Ing.Jan Bauer o probíhající přípravě rozpočtu města na rok 2009 s tím, že podrobný harmonogram bude k dispozici v zápisu z jednání rady města v nejbližším termínu. 27. zasedání Zastupitelstva města Prachatice se konalo 23.prosince a bylo poslední v tomto roce. Ve druhém bodu podal zastupitelům informace o reformě Policie ČR Plk.Ing.Bc.Roman Rypáček. Další dva body jednání předložil Ing.Martin Malý - ve třetím bodu zastupitelé schválili předložený Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Prachatice na období , ve čtvrtém schválili cenu vodného a stočného pro domácnosti a ostatní odběratele na rok 2009 dle předložené kalkulace ve dvousložkové formě ceny. Bez DPH bude pohyblivá složka celkem 57,78 Kč/m 3, z toho vodné 28,36 Kč/m 3 a stočné 29,42 Kč/m 3 a pevná složka podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru (pro domácnosti s průtokem do 2,5 m 3 /H to bude bez DPH 780 korun). Pátý bod jednání předložil Ing.Václav Janda a zastupitelstvo schválilo Rozpočet Města Prachatice na rok 2009, zmocnilo Radu města Prachatice prováděním rozpočtových opatření v uvedených případech a vzalo na vědomí položkový rozpis rozpočtu na rok V šestém bodu jednání, který předložil Ing.Martin Malý, schválilo zastupitelstvo úhradu ztráty tržby společnosti VaK JČ a.s. z důvodu změny typu vodoměrů za období ve výši Kč. Sedmý bod jednání předložil Ing.Václav Janda a zastupitelstvo schválilo navržená rozpočtová opatření. Další dva body se týkaly územního plánu města a předložil je Bc.Antonín Jurčo; zastupitelé vzali na vědomí projednání návrhu zadání Změny č.6/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice a schválili konečný návrh zadání této změny, poté schválili pořízení nového územního plánu města Prachatice a vzali na vědomí předloženou vizi řešení tohoto plánu. V desátém bodu jednání, předloženém Ing.Janem Bauerem, schválili zastupitelé vyhlášení výběrového řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města Prachatice a pověřili starostu města Ing.Jana Bauera sestavením pracovní skupiny, která předloží ekonomické rozvahy jednotlivých variant do příštího jednání zastupitelstva. Jedenáctý bod jednání předložil opět Ing.Jan Bauer a zastupitelé vzali na vědomí informaci o zapojení města Prachatice do projektu Léčebné centrum sv.markéty a schválili uzavření Smlouvy o úvěru mezi Městem Prachatice a Léčebným centrem sv.markéty a.s. podle přiloženého návrhu. Poté zastupitelé projednávali 25 majetkových otázek, předložených Ing.Václavem Jandou. Ve třináctém bodu, který předložil Bc.Antonín Jurčo, zastupitelé vzali na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky za rok 2007 a schválili na další funkční období ode dne členy správní rady tohoto fondu Mgr.Pavla Fencla do a MUDr.Jana Antonína Magera do V dalším bodu zastupitelé schválili návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Prachaticko na rok 2009 včetně výhledu na roky (tento bod předložil Mgr.Vlastimil Lukášek). Patnáctý bod předložila Mgr.Růžena Štemberková a zastupitelstvo schválilo navrhovanou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Prachatice Národní Ing.Jan Bauer předložil další bod a zastupitelstvo vzalo na vědomí důvodovou zprávu a zápis ze zasedání poroty pro udělení Ceny města Prachatice a neschválilo udělení ceny za rok Zastupitelstvo schválilo nový název ulice v lokalitě nad ulicí Javorovou - Lísková (předložil Bc.Zdeněk Filip) a dále schválilo také odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prachatice, podle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing.Karlem Paškem. V diskuzi upozornil Ladislav Velich na parkování na chodníku před hernou Jahoda Ing.Jan Bauer odpověděl, že na provoz heren a vietnamských provozoven připravuje město pro příští rok určitá opatření. B/ MĚSTSKÝ ÚŘAD Vedení Městského úřadu Prachatice Ing.Jan Bauer - starosta Hana Rabenhauptová - místostarostka Ing.Martin Malý - místostarosta Ing.Karel Pašek - tajemník

12 12 Odbor kanceláře starosty Ing.Hana Princová - vedoucí Eva Podlahová (od července na mateřské dovolené), Ing.Eva Štěrbová (od 1.6.), Ilona Horálková, Jana Houšková - sekretariát Odbor vnitřních věcí Bc.Zdeněk Filip - vedoucí oddělení správních evidencí Eva Matysová - vedoucí oddělení, matrika, Drahomíra Česká - matrika, Petra Popová - podatelna, Jana Sufčáková - občanské průkazy, Milada Houšková, Ilona Vondrušková - cestovní doklady, Lenka Hesounová - evidence obyvatel, Jiří Zoubek - podatelna, krizové řízení oddělení provozní Ing.Jaroslav Mráz - vedoucí oddělení, doprava, Marie Šímová, Jarmila Šímová - ústředna, Lenka Čermáková - ohlašovna, pokladna, Petr Patera, Milan Batysta - informatici, Jiří Mikoška - řidič, Pavel Vlachynský - řidič, údržbář oddělení přestupkové Mgr.Miluše Schwingerová - vedoucí oddělení, přestupky, Jaroslav Sova, DiS.Eva Kuttenbergová - přestupky, Michal Fajtl - přestupky v dopravě Odbor finanční Ing.Václav Janda - vedoucí oddělení účetnictví a poplatků Blanka Láchová, Hana Bušková, Anna Bryxová, Marie Petrová, Hana Jiraňová - účtárna, Věra Mrázová - pohledávky, Ivana Květoňová, Hana Syslová - poplatky, Renáta Jandová - hroby oddělení majetkové Vlasta Křížková, Božena Čejková, Felix Fatka, Naděžda Hudcová - majetek, rozpočet Odbor komunálních služeb a dopravy Bc.Ivana Jeřábková - vedoucí oddělení komunálních služeb Jiřina Pavlíčková - sekretariát, Jana Pořádková - byty, Jiří Pancer, Stanislav Podlaha - technici, Zdeněk Rubeš - energetik, vedoucí oddělení oddělení silničního hospodářství Věra Švehlová, Radek Hečko - silniční hospodářství oddělení dopravně správních agend Alena Kneiflová - registr řidičů, Václav Skoba, Jarmila Koritarová, Miroslava Machovcová, Iva Pavlíková - registr vozidel, Ludmila Volčíková - řidičské průkazy, vedoucí oddělení Odbor živnostenský Ilja Pinter - vedoucí oddělení registrační a správní Ing.Marcela Žáková - vedoucí oddělení, Naďa Kotrbová, Hana Kindlmanová, Jana Jeřábková oddělení kontrolní Josef Friedek - vedoucí oddělení, Jarmila Pešková Odbor investic Bc.Jaromír Markytán - vedoucí Jan Křiváček (do konce roku), Radim Fišer (od 1.6.) - investice, Pavel Hraba (od 28.2.), Miloslav Kukačka - technici, Pavla Rácová - referent Odbor životního prostředí MVDr.Marie Peřinková - vedoucí oddělení životního prostředí Marta Zifčáková - ovzduší, kácení stromů, Ing.Josef Starý - odpady, Mgr.Lenka Randáková - ochrana přírody, zemědělský půdní fond

13 13 oddělení ekologie krajiny Jaroslav Lafata - vedoucí oddělení, vodní hospodaření, Mgr.Martin Kubička - vodní hospodaření, povolování vodovodů a studní, Miroslav Vincík - vodní hospodaření, Alena Veleková - lesní hospodaření, lovecké a rybářské lístky Odbor kultury, školství a cestovního ruchu Mgr.Růžena Štemberková - vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu sekretariát - Mgr.Monika Hurská (do ), Ludmila Srbená (od 1.11.), Jiřina Dolejšková, Jitka Lohynská (do ), Bohuslava Jindráková (od 1.11.) oddělení školství Jiří Šobr, Miroslava Lopušanová Odbor sociálních věcí Jaroslava Hauptmanová - vedoucí oddělení dávkové Ivana Kubičková - vedoucí oddělení, dávky hmotné nouze, Marie Šuláková, Zdeňka Bendová, Marcela Talafousová, DiS (od 1.4.), Lucie Ludačková, DiS (od července na mateřské dovolené) - dávky hmotné nouze oddělení sociálně právní ochrany dětí Světlana Růžičková - vedoucí oddělení, sociálně právní ochrana dětí, Alena Dejmková, Rostislav Skotnica, DiS (od 1.2.) - sociálně právní ochrana dětí, Jana Trojanová - odborný referent, Bc.Lenka Špilauerová - kurátor pro mládež, Bc.Marcela Sovová - poradce pro národnostní menšiny oddělení sociální péče Ivana Voráčková - vedoucí oddělení, mimořádné výhody, senioři, Lucie Bísková, DiS - odborný referent, Marie Maunová - doplňková péče, dávky zdravotně postiženým, Bc.Iva Slavíková - příspěvky na péči Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Bc.Antonín Jurčo - vedoucí Petra Fišerová - sekretariát, archiv oddělení regionálního rozvoje a památkové péče Mgr.Vlastimil Lukášek - vedoucí oddělení, územní plán, rozvoj města, Mgr.Jiří Srch - regionální rozvoj, Ing.Arch.Dana Marková - architektura, památková péče, Tomáš Turek, Ing.Lucie Kozlerová - památková péče oddělení stavebně správní Luboš Kvasnička - vedoucí oddělení, Ing.Jaroslav Hais, Milena Frňková - stavební řízení, Ing.Hana Jakšová - územní a stavební řízení, Miroslav Pech - stavební řízení, Ing.Ivana Staňková - stavební řízení Právník - JUDr.Bedřich Tichý Městská policie - Ing.Ivo Novotný - ředitel Z celkového počtu zaměstnanců jich v přepočtu přibližně tři čtvrtiny vyřizuje agendu pro stát, čili zajišťuje státní správu podle zákonem definovaných požadavků. Webové stránky města Obsah webových stránek schvaluje redakční rada, ve které jsou zástupci Města Prachatice, Infocentra a firmy Tribase. Zpracovatelem technické části stránek je pan Pavlíček z prachatické firmy Tribase Network, s.r.o. Stránky jsou průběžně obnovovány a doplňovány a zájemci tu najdou mimo jiné přehled volných nemovitostí, nabízených městem k pronájmu nebo k prodeji, odkaz na obecně závazné vyhlášky, které platí na území města, nebo mohou nahlédnout například do strategického plánu rozvoje města. Od minulého roku zde existuje nová možnost zobrazení pro slabozraké - text je možné zvětšit na požadovanou velikost a zároveň jej hlasově reprodukovat. Stránky byly v minulém roce nově graficky zpracovány a přehledněji uspořádány. Garantem za Městský úřad Prachatice se stala Jana Houšková a o aktuálnost šesti hlavních sekcí se starají další subjekty, jako KIS, městská knihovna nebo městská policie.

14 14 Od března tohoto roku byla zavedena pro nevidomé, zrakově postižené nebo starší osoby zvuková podoba Radničního listu, včetně úryvků rozhovorů, reportáží nebo anket a pozvánek na různé zajímavé akce. Další novinkou jsou dokumenty, zpracovávané studiem JVP Voldřich každý měsíc na dané téma. V dubnu to byl například dokument Prachatice Infomail Infomail je služba, zřízená na serveru Přihlášeným účastníkům jsou zasílány zprávy em. Jsou tu jednak ty zprávy, které jsou zájemcům zasílány formou SMS a kromě toho zprávy z Internetových novin tohoto serveru a upozornění na kulturní a sportovní akce, prezentované na serveru. Odbor kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ zasílal každý měsíc informace podnikatelům v oblasti cestovního ruchu. Elektronická podatelna Od července minulého roku funguje na městském úřadu elektronická podatelna pro příjem datových zpráv ověřených elektronickým podpisem. Většina zaměstnanců MěÚ z toho důvodu absolvovala příslušná školení. Při rekonstrukci byla původní podatelna dispozičně i technologicky připravena také na zřízení místa pro Czech POINT. Czech POINT (český podací a ověřovací informační národní terminál). Toto pracoviště, které je součástí zmodernizované podatelny, začalo pracovat od začátku roku. Hned v prvních měsících, kdy bylo vydáváno měsíčně průměrně více než 100 dokladů (výpisů z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, obchodních a živnostenských rejstříků ), se ukázalo, že přispívá k podstatnému urychlení při zajišťování příslušných dokladů. Zasílání SMS zpráv Zájemci si mohou nechat zasílat na své mobilní telefony prostřednictvím SMS zpráv informace z městského úřadu. Systém, ve kterém bylo zaregistrováno více než 300 občanů města, je využíván především k varování před hrozícím nebezpečím, ať už se jedná o živelné pohromy nebo jiné mimořádné události a k podávání informací o dopravních uzávěrách nebo opravách inženýrských sítí a podobně. Bezbariérový přístup Do budovy MěÚ je bezbariérový přístup z Klášterní ulice a v přízemí budovy je už delší dobu k dispozici bezbariérové WC. Romská školička Toto zařízení, které připravili pracovníci odboru sociálních věcí, je náhradním řešením pro romské děti, které nechodí do mateřské školy. Cílem školičky je tyto děti připravit na základní školu a podle ohlasů učitelů se jim to opravdu daří. Děti si tu při čtení pohádek, cvičení a hraní rozšiřovaly českou slovní zásobu a také se učily zdravotní prevenci. Dvakrát týdně - ve čtvrtek a v pátek, se dětem věnovala zdravotně sociální pracovnice pro Romy Marie Špilauerová a pracovnice odboru sociálních věcí Bc.Marcela Sovová. Děti byly velmi dobře připraveny na návštěvu Mikuláše a kromě básniček a písniček si pro něj přichystaly i malé taneční představení. Poradní sbor Poradní sbor, který se pravidelně schází s vedením města, tvoří zástupci jednotlivých organizací zdravotně postižených a seniorů. Při těchto setkáních se vzájemně informují o dění ve městě a snaží se hledat řešení různých problémů, týkajících se především potřeb a zájmů těchto skupin občanů. Rada seniorů Podobně jako poradní sbor, spolupracuje s vedením města na řešení společných problémů řadu let i rada seniorů. Rada se vyjadřuje k různým projednávaným dokumentům a podává informace jak v kabelové televizi, tak v Radničním listu, nebo na webových stránkách města. Studentská rada Studentskou radu, která působila jako poradní orgán vedení města ve věcech týkajících se zejména dětí a mládeže, tvořili zástupci všech základních a středních škol na území města - své zástupce tu tedy měly ZŠ Národní, Vodňanská a Zlatá stezka, dále ZŠ Zlatá stezka (dříve speciální škola), SPgŠ a VOŠS Prachatice, Gymnázium Prachatice, SOA a SOU služeb a prachatická pobočka SOU Netolice. Rada se scházela každý

15 15 měsíc a setkání měla pravidelně 3 části - informace z radnice, informace jednotlivých členů (poznatky a zajímavosti) a diskuze se zadáním témat na příští setkání. Na poslední jednání před prázdninami byli pozváni i ředitelé škol a zástupci rodičů, aby viděli, jak práce studentské rady vypadá. Na ovou adresu bylo možné studentské radě posílat různé připomínky, dotazy nebo návrhy. Na podzim navštívili členové studentské rady Klub Bouda v Českém Krumlově, kde měli možnost zúčastnit se multimediálního večera s názvem Evropa mladýma očima a seznámit se s projekty z různých zemí Evropy. Na prosincové schůzce, které se zúčastnil i starosta Ing.Jan Bauer, představili studenti obsáhlý projekt na příští rok. Prezentace města Město Prachatice se každoročně prezentuje na několika veletrzích cestovního ruchu jak v rámci euroregionu Šumava, tak i s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Jihočeským krajem. Za plakát ke Slavnostem solné Zlaté stezky 2007 získalo Město Prachatice cenu odborné veřejnosti v soutěži Tourpropag. C/ HOSPODAŘENÍ MĚSTA Tepelné hospodářství, s.r.o. Společnost zásobuje tepelnou energií a teplou užitkovou vodou asi prachatických domácností a další odběratele, jednatelem je Ing.Vladislav Zoch. V lednu došlo k řadě poruch na tepelném potrubí, které už je na hranici životnosti a jeho opravy jsou poměrně nákladné. V letních měsících pak byly provedeny plánované opravy, které není možné provádět v topné sezóně. Parní kotel K2 byl přestavěn na vodní provoz a byla úplně zrekonstruována jeho vyzdívka, tím se zvýšila jeho účinnost asi o 5% - rozpočet této akce byl 2,5 milionu korun. Dosluhující kotelna v ZŠ Vodňanská byla nahrazena výměníkovou stanicí a včetně přípojky si vyžádala 1,8 mil.korun. Cenu tepla zvýší zavádění ekologicky šetrnějšího paliva - zemního plynu, neustálý růst cen vody a elektřiny a také nově zavedená ekologická daň. Městské lesy Prachatice, s.r.o. Městské lesy Prachatice obhospodařují lesy o celkové výměře hektarů, které se rozkládají v náročném terénu na svazích hor kolem města. Z této výměry zabírá 69 ha přírodní rezervace Libín a tzv.hospodářské lesy dalších ha. Jednatelem společnosti je Ing.František Štěrba. Společnost provádí pěstební a těžební činnost, ochranu lesa a opravy a údržby cest. Průměrná roční těžba, na kterou společnost uzavírá smlouvy se soukromníky, se pohybuje kolem 8000 m 3 kulatiny. Kromě šesti pracovníků v pěstební činnosti, kteří také každoročně zajišťují prodej vánočních stromků, zaměstnávají Městské lesy Prachatice také pět pracovníků technicko-hospodářských. Technické služby, s.r.o. Jednatelem společnosti je Ing.Rostislav Eichler. Technické služby zajišťují se dvěma popelářskými vozy celoročně svoz tuhého komunálního odpadu jak v Prachaticích (týdně téměř popelnic a 400 kontejnerů), tak i v okolí Prachatic, na Volarsku, Netolicku a Lhenicku. Kromě toho zajišťují úklid, čištění, drobné opravy a zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství a také správu a údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení a dopravního značení. Zimní údržbu místních komunikací zajišťují s jedním silničním sypačem, dvěma vlastními a dvěma smluvně zabezpečenými traktory s radlicí a se dvěma vozidly Multicar M26 s radlicí a posypovou nástavbou na údržbu chodníků. V místech, která nemohou být udržována strojově, zabezpečuje údržbu 10 pracovníků ručně. Pokud je zima mírná, je třeba těmto pracovníkům zajistit náhradní práci, například na technické údržbě. Technické služby účtují městu jen provedené úkony v zimní údržbě a na mírné zimě vlastně prodělávají. V minulém roce byl nahrazen dosluhující vůz na svoz odpadu Liaz z roku 1982 novým vozem, který je větší, pobere až 11 tun odpadu a tak během týdne ušetří jen na přejezdech na skládku 250 kilometrů.

16 16 Městská správa domů a bytů, s.r.o. Jednatelem této společnosti (SDaB) je Ing.Jiří Vejvoda. Společnost spravuje přibližně 1400 bytových a přes 300 nebytových prostor. Město sice bytové domy prodává už několik let stávajícím nájemcům, takže počet bytů ve vlastnictví města klesá, ale prodej byl zatím pozastaven. Problémem jsou neplatiči nájemného. Nejnovější dlužníci na nájemném a službách dluží městu asi 1 milion korun, ale celkové dluhy jsou 4 miliony. Město podle příslušných zákonných norem nejprve zašle dlužníkovi výzvu k zaplacení s daným termínem úhrady, pokud nereaguje, následuje exekuční příkaz, který se může vztahovat na jakýkoliv příjem (mzdu, důchod, sociální dávky, nemocenské nebo stipendium) nebo peníze na účtu. Pokud neuspěje, předá město případ soudu, který může žádat vymáhání movitých i nemovitých věcí. Pravidelně jednou za čtvrt roku předkládá odbor komunálních služeb a dopravy ve spolupráci s Městskou správou domů a bytů s.r.o. radě města k projednání vyhodnocení úhrad nájemného z obecních bytů. Na základě vyhodnocení pak předkládá radě návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu. V květnu rada schválila podání výpovědi z nájmu bytu osmi nájemníkům, kteří hrubě porušovali své povinnosti a nezaplatili nájemné a služby související s bydlením za dobu delší než 3 měsíce. V těchto případech nemusí pronajímatel podávat výpověď prostřednictvím soudu, ani zajišťovat náhradní bydlení, pouze přístřeší a prostor na uskladnění věcí na dobu nezbytně nutnou. Jako poskytované přístřeší jsou využívány holobyty ve Slunečné ulici nebo buňky v Nádražní ulici. Pokud nájemci ve výpovědní tříměsíční lhůtě uhradí všechny své dluhy i penále, mohou požádat o obnovení nájemní smlouvy, ale pouze na dobu určitou (na 1 rok). Výpověď z bytu může dostat i nájemník, který bez ohlášení pronajímá byt dalším osobám a sám jej neužívá. Městská správa domů a bytů je si vědoma situace, kdy většina výtahů v bytových domech je velmi stará a proto kromě pravidelné kontroly a údržby se snaží každý rok vyměnit aspoň jeden výtah (náklady jsou asi milion korun). V nejnovějším bytovém domě Štodvín spadla večer 19.března ze zdi kuchyňská skříňka a digestoř. Padající skříňku zachytila ramenem matka půlročního dítěte, které si hrálo nedaleko. Statik konstatoval, že přichycení skříňky a digestoře bylo standardní. Dodavatelská firma tedy postupovala podle předpisů, ale přesto slíbila, že budou všechny linky překontrolovány a zavěšeny na další dva šrouby, aby se nic podobného neopakovalo. Zástupci města se poškozené rodině omluvili a slíbili odškodnění a náhradu zničených věcí. Ani z posudku statika nebylo zřejmé, co pád skříňky zavinilo, doporučil ale posílit upevnění v místech, kde dochází k vibracím (ventilátor digestoře). Majitelé bytu s jeho vyjádřením nesouhlasili a celá kauza se táhla delší dobu. Začátkem května majitelé nepustili do bytu jednatele SDaB a zástupce dodavatele a firmy, která linku montovala. V polovině května zkontrolovali pracovníci firmy, která linky montovala, všechny byty, jejichž nájemníci o kontrolu měli zájem. Sportovní zařízení Sportovní zařízení města Prachatice, které je od minulého roku příspěvkovou organizací, spravuje plavecký bazén, sportovní areál (sportovní halu, stadion, ubytovnu a kiosk) a veřejné koupaliště Hulák. Ředitelem je Mgr.Jaroslav Černý. K plaveckému bazénu patří také pára a minigolf, další prostory si tu pronajímají solárium, fitness centrum, maséři a bufet. Významnou část návštěvníků bazénu tvoří děti, absolvující pod odborným vedením učitelek Plavecké školy plavecký výcvik. Pára, o kterou je velký zájem, byla v provozu třikrát týdně a její využívání bylo zahrnuto ve vstupném do bazénu. Areál stadionu, kde jsou dvě hřiště (jedno s umělým trávníkem), 6 tenisových kurtů, 2 volejbalové kurty, areál pro skateboard, minigolfový areál s 18 drahami a atletický sektor, využívá nejvíc TJ Tatran se sportovními kluby - Judo, Volejbal, Karate, Skateboard, Šachy, Lyžaři, Asociace sport pro všechny - ASPV a samostatné kluby Stolní tenis, Tenisový klub a Kopaná. Součástí sportovní haly jsou speciální haly pro judo a stolní tenis a je tu také instalována cvičná horolezecká stěna. Nové ceny vstupného do bazénu začaly platit od 1.března - poslední úprava cen byla před 4 lety - důvodem byl rychlý růst cen energií. Rada města schválila zároveň nový ceník pro atletickou část areálu, kde doposud nebyly stanoveny pevné ceny. V atletickém areálu jsou zvýhodněny místní základní a střední školy. Velký zájem byl jako každý rok o prázdninový tábor, který pod názvem Týden pro radost pořádali zaměstnanci bazénu. Bazén byl v tomto roce v provozu už dvacet let a proto prošel nejen tradiční běžnou údržbou, ale byla také provedena nákladná rekonstrukce akumulačních jímek, které byly stále původní. Rekonstrukce těchto

17 17 důležitých zařízení se skládá z mnoha po sobě jdoucích náročných technických operací a proto musela být tentokrát letní odstávka delší než jindy. Opravy si vyžádaly náklady přes 700 tisíc korun. V tomto roce proběhla také rekonstrukce sportovní haly s rozpočtem 15 milionů (z toho 5 milionů státní dotace), ale zastupitelstvo města uvolnilo z rezerv rozpočtu města dalších asi 2,5 milionu, protože se proti původnímu plánu musela navíc vyměnit celá konstrukce střechy. Při rekonstrukci byla mimo jiné vyměněna okna, dveře a sociální zařízení, budova byla zateplena a přístavbou vznikla tribuna s kapacitou asi 100 míst a víceúčelová místnost. Správcem veřejného koupaliště Hulák je Roman Nesper a o bezpečnost plavců se starají vždy dva z celkem pěti proškolených plavčíků. V posledním červencovém týdnu překonalo koupaliště rekord - přišlo více než návštěvníků. D/ ROZVOJ MĚSTA Investiční akce Náročnou investiční akcí byla rekonstrukce Národního domu, která byla v tomto roce dokončena, včetně vybavení interiéru. Další velkou investiční akcí byla výstavba třetí kruhové křižovatky Husinecká - Pivovarská - Kasárenská a rozsáhlá rekonstrukce sportovní haly na Městském stadionu Prachatice. Byla také provedena řada oprav památkově chráněných objektů jak v městské památkové rezervaci, tak i mimo ni, například byly opraveny omítky a provedena izolační infuzní clona zdiva na boční fasádě Knížecího domu, č.p.9, provedena sanační opatření na fasádě domu č.p.44 a dokončena restaurátorská oprava nástěnných maleb na fasádě spodní části Dolní brány. Na pozdně gotickém domě č.p.70 (dětské oddělení knihovny) v Husově ulici byla obnovena fasáda a provedena kompletní výměna střešní krytiny. Dál byla mimo jiné opravena hřbitovní kaple sv.ap. Petra a Pavla, kde bylo také opraveno technické vybavení a vyměněn pohon zvonů a instalován nový zvon. Řada investičních akcí se týkala sportovišť, například umělý povrch na hřišti v areálu koupaliště Hulák, víceúčelové hřiště s umělým povrchem při ZŠ Národní, nebo cyklistická stezka Lázně sv.markéty - Leptač. Na městském stadionu byly také opraveny stávající tribuny. Průmyslová zóna Město Prachatice plně vybavilo inženýrskými sítěmi pozemky o celkové výměře m 2, které vlastní v průmyslové zóně v Krumlovské ulici (včetně přístupové komunikace). Zóna je určena pro umístění výrobních nebo výrobně-obchodních provozů a celkově tu město investovalo 25 milionů korun. V průmyslové zóně má provoz M-Technika s.r.o, kde se vyrábí návěsy nákladních automobilů, firma A.Růžičky, J.Růžičkové a P.Růžičky tu vyrábí a renovuje nástroje, dále se tu vyrábí vratové systémy (Petr Vojta), výrobky z kovu (Josef Kovačík) a elektronika (InTiCom Systéme Tschechien s.r.o.). Protože je zóna prakticky obsazená, další významný investor - německá společnost Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH, která se specializuje na nadstandardní výbavu interiérů budov a komplexů po celé Evropě, se usídlil na pozemcích navazujících na průmyslovou zónu. Ve vybudované hale vzniklo Řemeslnické centrum B & H a další tři haly má investor v plánu. Fond rozvoje bydlení Město Prachatice mohli opět vlastníci bytových domů (fyzické osoby) požádat o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na opravu bytových domů. Pro tento rok byla v rozpočtu města na tyto účely vyčleněna částka 1 milion korun. Půjčky byly poskytovány podle vyhláškou stanovených kritérií - 1/ na získání bytu vestavbou, nástavbou nebo rekonstrukcí nebytového prostoru (s maximální lhůtou splatnosti 8 let, maximálním úrokem

18 18 4% a s horní hranicí půjčky 300 tisíc Kč na 1 byt), 2/ na opravu pláště budovy ( fasáda, střecha, okna - 4 roky, 4%, do 100 tisíc Kč), 3/ na změnu vytápění z lokálního na plynové, elektrické nebo centrální zásobování teplem (4 roky, 4%, 100 tisíc Kč), 4/ na zateplení obytného domu (4 roky, 4%, 100 tisíc Kč), 5/ na odstraňování škod, způsobených živelnou pohromou na obytném domě (8 let, 3%, 200 tisíc Kč na jeden byt). V prvním kole bylo vyčerpáno pouze 340 tisíc korun, bylo proto vyhlášeno druhé kolo. Ani ve druhém kole nebyly prostředky dočerpány a bylo tedy vyhlášeno i třetí kolo, do kterého zbylo ještě 330 tisíc korun. E/ SPOLKOVÁ ČINNOST Ve městě pracuje celkem více než 90 kulturních, společenských, sportovních a dalších neziskových organizací, spolků a klubů. Mnoho zájmových útvarů je také soustředěno v Domě dětí a mládeže a ve Středisku zájmové činnosti Dřípatka při ZŠ Vodňanská. Na projekty v oblasti sportu, kultury a volného času vyčlenilo v tomto roce zastupitelstvo města finanční prostředky ve výši 271 tisíc korun. Občané starší 18 let, občanská a humanitární sdružení a organizace, právnické či fyzické osoby, mohli podávat projekty zaměřené zejména na zájmovou činnost dětí a mládeže, na sport, požární ochranu, prevenci kriminality, na sociální oblast, ochranu životního prostředí a kulturu. Ze 78 podaných projektů bylo vybráno 74 projektů od 55 subjektů. Junák, svaz skautů a skautek ČR V Prachaticích sdružuje skauty Junák, středisko Zlatá stezka, jehož vedoucím je Petr Vokoun. Činnost střediska byla obnovena v roce 1990 a v současné době tu pracují 3 oddíly, které se scházejí v klubovnách v Kasárenské ulici. Je to smečka vlčat Tygříci (chlapci z 1. až 6.třídy), sdružený oddíl Orion (původně dívčí, který má dvě družiny) a Klub oldskautů. Letos se opět uskutečnily letní tábory oddílu Orion i vlčat. Skauti pořádají kromě pravidelných schůzek během roku různé výpravy a tábory a řadu akcí i pro veřejnost. V tomto roce připravili například turnaj v sudoku, který se konal 8.listopadu v DDM pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každoročně se podílejí na šíření Betlémského světla a zúčastňují se různých charitativních akcí. Hlídka vlků z oddílu Orion vyhrála závod vlčat v okresním kole závodu vlčat O putovní totem náčelníka, který se konal v květnu ve Vodňanech. Na tříkilometrové trati museli soutěžící plnit různé úkoly, například ošetřit drobná poranění, prokázat schopnost orientace v přírodě a mimo jiné i předvést své manuální a kuchařské dovednosti. Svaz důchodců Městská organizace Svazu důchodců ČR měla v tomto roce více než 400 členů z Prachatic i okolí, Pro své členy připravuje nejrůznější činnosti a akce - besedy na různá témata, klubová setkání, exkurze a zájezdy, rekreační pobyty, zájezdy do divadla v Českých Budějovicích a další. Mezi pravidelné akce patří návštěvy představení divadelní přehlídky Štít města Prachatic, oslavy Dne matek a Dne seniorů. V čele organizace je volený výbor, předsedou je Jiří Dolejš a místopředsedkyní Zdena Hrůzová. Senioři mají své zástupce v Radě seniorů, kde ve spolupráci s vedením města projednávají aktuální záležitosti města a seniorů. Pod názvem Šetrná peněženka se konal seminář, na kterém se v polovině ledna dozvěděli zájemci v souvislosti se zvýšením životních nákladů, jaké jsou možnosti šetření v domácnosti, zejména snižováním energetické náročnosti. Organizátorkou a průvodkyní celé akce byla Zdena Hrůzová a místostarosta města Ing.Martin Malý vysvětlil pomocí počítačové prezentace, proč dochází k reformě veřejných financí. Velký zájem byl také o besedu nazvanou Šumava Karla Klostermanna, kterou pořádala městská organizace spolu s Prachatickým muzeem pro prachatické seniory v únoru v Radničním sále. Každou poslední středu v měsíci se konalo taneční odpoledne - na konci ledna to byl například maškarní rej s vyhlášením nejlepších masek a nejlepšího tanečního páru. Členky městské organizace se zapojily do projektu OSN, UNICEF - Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Všechny ušité panenky byly vystaveny v dubnu v muzeu loutek a poté odeslány Českému výboru pro UNICEF. Panenky se prodávají za finanční částku, potřebnou na očkování jednoho dítěte (v tomto roce za 600 korun). Pěvecký kroužek s názvem Radost se v tomto roce spojil s pěveckým sborem Přátelství a nadále vystupují na různých akcích pod novým názvem Radostné přátelství - sbormistryní je Mgr.Emilie Popielová.

19 19 Soubor vystupoval například při oslavě Dne matek v městském divadle nebo na výstavě Hobby v Českých Budějovicích. Pod vedením instruktorů z Waldkirchenu a majitele prodejny sportovních potřeb Romana Kahudy se konala v dubnu ukázka tzv.hůlkové chůze, nordic walking, která seniorům přiblížila tuto novou turistickou aktivitu se stále rostoucí popularitou v celé Evropě. Následně si mohli zájemci tuto chůzi vyzkoušet se zapůjčenými holemi. V září v rámci akce Den bez aut opět skupina seniorů propagovala tuto chůzi při procházce městem. Studenti z oboru kuchař-číšník prachatické pobočky odborného učiliště Netolice připravili pro seniory už třetí díl seriálu o zdravé výživě - tentokrát zaměřený na soju. Velký zájem byl o návštěvu Hoštic, kam se senioři vydali v červnu, aby se podívali, kde se točila slavná trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno,..příjemnou součástí společného hodnocení práce za prvního půl roku byl 3.ročník soutěže Prachatická buchta, kterého se zúčastnilo 70 soutěžících. Mezinárodní den seniorů oslavili členové městské organizace SD v Národním domě, který byl otevřen pro všechny seniory z Prachatic a také pro organizace, které pro ně vyvíjí různé činnosti. V programu, kterým provázela místopředsedkyně MO Zdena Hrůzová, vystoupil také pěvecký soubor Radostné přátelství. V závěru roku se konala řada setkání v klubu seniorů Pod Hradbami, například setkání s jubilanty roku Jiří Dolejš a Růžena Náchlingerová převzali na 7.sjezdu Svazu důchodců v Praze ocenění jako zasloužilí členové. Klub vojenských důchodců Tento klub má více než 120 členů a jeho předsedou je pan Emil Steinmayer. V tomto roce připravil klub pro své členy opět bohatou činnost - například 3 tradiční hudební okénka, která s oblibou navštěvuje i prachatická veřejnost. Organizuje také různé zájezdy - letos to bylo na výstavu Hobby do Českých Budějovic, zájezd s návštěvou kláštera Plasy a Manětínského zámku a také zájezd do Vojenského muzea v Lešanech. V polovině září se vydařil výlet do Strakonic, kde senioři navštívili muzeum středního Pootaví a poté si v Hoslovicích prohlédli středověký vodní mlýn. Společenský večer k Mezinárodnímu dni veteránů se konal v restauraci Družba, jinak se členové klubu scházejí v klubovně, vybudované v areálu bývalých kasáren. Při klubu pracuje sekce techniků, která kromě večera ke Dni veteránů připravila také 2 setkání členů sekce a příznivců. Sídlí tu také regionální pracoviště Klubu vojenských důchodců, které vyřizuje různé záležitosti členů. Klub úzce spolupracuje s Klubem vojenských důchodců Rokycany a Strakonice, navázal spolupráci s protiletadlovou brigádou ze Strakonic a spolupracuje také s ostatními prachatickými organizacemi seniorů a zdravotně postižených. Klub také získal ocenění za nejzajímavější prezentaci v rámci akce 5 dní pro neziskový prostor v Prachaticích. Seniorská občanská společnost (SOS), občanské sdružení Společnost začala v Prachaticích pracovat od 25.května 2007 jako pobočka Seniorské občanské společnosti, o.s. Jihočeského kraje a jejím řízením pověřila ustavující členská schůze (28.dubna) výbor v čele s předsedou Ing.Čestmírem Jiranem a místopředsedkyní Mgr.Janou Benešovou. Seniorská občanská společnost nahradila dřívější Jihočeské středisko sociální pomoci a služeb. Sdružení navázalo spolupráci s některými společenskými organizacemi ve městě a uzavřelo s nimi dohody, aby mohly být mimo jiné koordinovány programy činnosti (např.s Baráčnickou obcí Vitoraz, Svazem postižených civilizačními chorobami, Centrem pro zdravotně postižené, Hospicem sv.jana N.Neumanna, Městskou knihovnou Prachatice a dalšími). Činnost SOS je velmi pestrá - besedy, vycházky, kurzy a kulturní programy. Zájemci se mohli každé odpoledne zúčastnit kondičních vycházek, každé úterý cvičení ve vodě v Plaveckém bazénu, nebo každý čtvrtek tělocviku v tělocvičně gymnázia. Některé akce (například Pohybová terapie rukou nebo Psychosociální kurz paměti) se konaly v Domě s pečovatelskou službou v ulici SNP (Komunitním centru), počítačové kurzy v budově SPgŠ a programy Hudebního podzimu s knihovnou se konaly v Radničním sále. Seniorská občanská společnost také v tomto roce organizovala ve spolupráci s VOŠS Prachatice a Městem Prachatice Akademii 3.věku. Většina z pěti různě zaměřených přednášek se konala v Radničním sále Staré radnice, stejně jako slavnostní zakončení s kulturním programem kapely Cink. V září se ve spolupráci s VOŠS a SPgŠ Prachatice uskutečnil druhý ročník projektu Senioři komunikují, opět za přispění Nadačního fondu Livie a Václava Klausových. Jednalo se o kurzy práce s počítačem pro začátečníky, včetně využití mobilního telefonu a bankovní karty.

20 20 Klub zdravotně postižených Asociace rodičů a přátel postižených dětí sdružuje zdravotně postižené děti, jejich rodiče a přátele a sídlí v Domu dětí a mládeže v Ševčíkově ulici. Klub nabízí poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotní, integrované pobyty dětí a mladých lidí, rehabilitační cvičení a plavání a také různou zájmovou a sportovní činnost. Ve vedení organizace je Eva Poštová. Klub zdravotně postižených využívá bezbariérové prostory se sociálním zařízením ve vile u Hůlů rybníka a také přilehlou zahradu, kde si mohou děti zahrát kuželky, případně na záhonech něco pěstovat. Ve vile má klub rehabilitační bazének plný barevných míčků, který mohou využívat nejen handicapované děti, ale i děti zdravé, navštěvující s rodiči klub Klubíčko.V poradním sboru zdravotně postižených, který spolupracuje s městem, má klub svého zástupce. Klub se přihlásil k projektu vyhlášenému v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008, ve kterém jde především o využití bohaté kulturní rozmanitosti Evropy a o poučení z kulturního dědictví a tradic. Milan Severa, člen týmu Europe DIRECT z Českých Budějovic, si s dětmi v klubu povídal a promítal jim a součástí programu byla i soutěž o zajímavé ceny. Soubor Česká píseň Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice byl i v roce 2008 velmi aktivní. Členové sboru celkem absolvovali 31 akcí, mimo jiné sbor jako každý rok významně přispěl ke kulturnímu životu města několika koncerty při různých příležitostech (velikonoční, adventní koncert pod vánočním stromem a vánoční koncert v kostele sv.ap.petra a Pavla). Tradiční je také účast sboru v průvodu při Slavnostech Zlaté solné stezky. Sbor vystupoval na Mezinárodním sborovém festivalu ve Freyungu, řadu koncertů absolvoval při svém týdenním pobytu na italské riviéře a koncertoval také v Rakousku. Zpestřením práce bylo vystoupení na Stodole Michala Tučného v Hošticích u Volyně nebo účast na vánočním koncertu v Plzni. Během roku spolupracoval sbor se čtyřmi různými orchestry a navázal spolupráci s několika dalšími uměleckými tělesy (Musica Amica - Plzeň a Schnopfhagen Liederkranz - Oberneukirchen). Sdružení členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody Dřípatka Sdružení Dřípatka připravilo i v tomto roce pro všechny zájemce o přírodu a cestování řadu besed, které se konaly v budově CEV v Rumpálově ulici. V únoru přednášel Karel Matějka o Zakarpatské Ukrajině, v březnu to byla přednáška Mexiko René Kyselého a v dubnu pak přednáška O.Čížka a M.Konvičky (Proč) vymírají motýli? V listopadu se konala velmi poutavá přednáška Pavla Šindeláře (rok studoval religionostiku v Číně) s názvem Rok, který změnil Čínu, studentem v předolympijské Číně. Sdružení Dřípatka vyhlásilo v únoru v rámci projektu Biologická ochrana lesa, který je společný s Městskými lesy Prachatice, soutěž O nejlépe vyrobenou ptačí budku - vítězem se na konci dubna stal Pavel Řezník ze ZŠ Zlatá stezka. Odborná porota spolu s jednatelem Městských lesů Prachatice Ing.Františkem Štěrbou odměnila soutěžící věcnými cenami a účastnickými listy - vyrobené budky byly v rámci projektu vyvěšeny v lesích okolo Prachatic. Šumavský ochotnický spolek (ŠOS) V tomto roce soubor ještě třikrát uvedl velmi úspěšnou inscenaci hry Jana Krause Nahniličko a také třikrát Goldoniho Poprask na laguně aneb Živí a zdraví. Třinácti repríz se dočkala inscenace Gogolovy Ženitby a desetkrát byla uvedena pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký. ŠOS kromě několika prachatických divadelních představení i jinak výrazně přispíval do kulturního života města. Koncem ledna to bylo například vystoupení na Masopustním odpoledni v Domově seniorů mistra Křišťana, koncem března pak v Městské knihovně Prachatice při vernisáži výstavy o Karlu Klostermannovi. Tradičně se soubor zapojil do celoměstských akcí - Pálení čarodějnic (30.4.), Slavnosti Zlaté solné stezky (27. a 28.6.), Loučení s létem (5.10.) a Čertovský rej (5.12.). Třináct krátkých představení (historie, scénka) předvedli členové souboru v letních měsících návštěvníkům nočních prohlídek kostelní věže a na konci listopadu v Národním domě přispěli připravenou scénkou k pobavení hostů, připomínajících si 10 let Ing.Jana Bauera ve funkci starosty města. ŠOS v tomto roce oslavil 80.výročí založení divadelního spolku v Prachaticích. Oslavy začaly už v září výstavou fotografií z činnosti spolku v městské knihovně. Koncem září se členové spolku vydali na zahraniční turné na Slovensko, kde sehráli několik představení Gogolovy Ženitby, v říjnu pak proběhl týden oslav 80.výročí se všemi čtyřmi momentálně hranými představeními ŠOSu - Dlouhý, široký a bystrozraký,

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 3 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 7 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 9 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 6 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Do voleb Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis č.11. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Václav Kuneš, Hana Rabenhauptová, MUDr. Ivan Říha, Ladislav Velich

Zápis č.11. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Václav Kuneš, Hana Rabenhauptová, MUDr. Ivan Říha, Ladislav Velich Přítomni: Zápis č.11 z 11. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 10.11.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č.

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č. Přítomni: Zápis č.34 z 34. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 16. ledna 2006, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 1 0 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Do voleb Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 1 1 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta Ing.Martin Malý, Slámova 503, Prachatice - zástupce starosty Ing.Bc.Robert

Více

Zápis č. 12. Program:

Zápis č. 12. Program: Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.12.2016, konaného od 15,00 hodin v prostorách Společenského sálu Národního domu v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Mgr. Hana Bolková

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 1 2 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta Ing.Martin Malý, SNP 428, Prachatice - zástupce starosty Ing.Bc.Robert Zeman,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

ZÁPIS č. 48. z jednání Rady města Prachatice ze dne , konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 48. z jednání Rady města Prachatice ze dne , konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 48 z jednání Rady města Prachatice ze dne 3.10.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluvena: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Mgr.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis č.3. Přítomni: Omluveni: Ing. Vladimír Klouda, RNDr. Jana Krejsová, Ladislav Velich

Zápis č.3. Přítomni: Omluveni: Ing. Vladimír Klouda, RNDr. Jana Krejsová, Ladislav Velich Přítomni: Zápis č.3 z 3. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 27.1.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

ZÁPIS č. 32. z jednání Rady města Prachatice ze dne , konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 32. z jednání Rady města Prachatice ze dne , konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 32 z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.1.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluven: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Mgr.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. května 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. května 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. května 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 5 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

ZÁPIS č. 29. z jednání Rady města Prachatice ze dne 7.12.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 29. z jednání Rady města Prachatice ze dne 7.12.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 29 z jednání Rady města Prachatice ze dne 7.12.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 1. 6. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, Z. Zeman, R. Hruda, M. Dvořák, ing. J. Vašíček,

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 4 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁPIS č. 22. z jednání Rady města Prachatice ze dne 8.9.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 22. z jednání Rady města Prachatice ze dne 8.9.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 22 z jednání Rady města Prachatice ze dne 8.9.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluvena: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 19.1.2007

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 19.1.2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 19.1.2007 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák. Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Z Á P I S. z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.1.2017 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 27.11.2006

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 27.11.2006 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 27.11.2006 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha, Zapisovatel:

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček ze 78. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. května 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

ZÁPIS č. 30. z jednání Rady města Prachatice ze dne , konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 30. z jednání Rady města Prachatice ze dne , konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 30 z jednání Rady města Prachatice ze dne 21.12.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více