I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA"

Transkript

1 R O K

2 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin Malý, Slámova 503, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová, Ševčíkova 535, Prachatice - Ing.Miroslav Bojanovský, Krumlovská 109, Prachatice - MUDr.Milan Bolek, Duhová 1176, Prachatice - Mgr.Václav Kuneš, SNP 560, Prachatice - Václav Rosa, Staré Prachatice 35 Komise rady města Při městské radě pracovaly komise v tomto složení : Komise životního prostředí - Václav Rosa (předseda), Bohuslav Nauš, Ing.Vladimír Klouda, Ing.Josef Pudivítr, Bc.Jitka Pöschlová, MVDr.Marie Peřinková (garant za MěÚ) Školská komise - Mgr.Alexandr Zikmund (předseda), Mgr.Eva Gajdošová, Marie Přibíková, Bc.Jiří Machart, Mgr.Vladimír Rychtařík, Mgr.Růžena Štemberková (garant za MěÚ) Komise dopravy - Zdeněk Kollar (předseda), Kpt.Martin Grožaj, Zdeněk Škopek, Ing.Jiří Růžička, RNDr.Jana Krejsová, Zdeněk Rubeš (garant za MěÚ) Komise bytová - Ing.Miroslav Bojanovský (předseda), Ing.Jan Beran, Věra Bicanová, Helena Šimková, Stanislav Švancar, Jana Pořádková (garant za MěÚ) Komise sociální - MUDr.Milan Bolek (předseda), Hana Vlasáková, Alena Bínová, Milada Havelková, Věra Mannová, Ivana Voráčková (garant za MěÚ) Komise kulturní - Mgr.Václav Kuneš (předseda), Mgr.Pavel Fencl, MUDr.Jan Antonín Mager, PaedDr.Jan Klimeš, Mgr.Jana Koutná, Mgr.Růžena Štemberková (garant za MěÚ) Komise povodňová - Ing.Jan Bauer (předseda), Ing.Stanislav Vodička, Kpt.Bc.Jiří Vrána, Ing.Rostislav Eichner, Ing.Ivo Novotný, Václav Rejka, Tomáš Hron, Ing.Jiří Růžička, Zdeněk Rubeš (garant za MěÚ) Komise prevence kriminality - Hana Rabenhauptová (předsedkyně), Ing.Ivo Novotný, Jaroslava Řezanková, Mgr.Vladimír Hettner, Radka Sovová, Blanka Rokůsková (garant za MěÚ) Jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností byla starostou jmenována Komise sociálně právní ochrany dětí - Jaroslava Hauptmanová (předsedkyně komise), Mgr.Květa Kadlecová, Mgr.Alexandr Zikmund, Kpt.Bc.Jiří Vrána, Miroslava Lopušanová, Jana Kochtová (garant za MěÚ) Městské zastupitelstvo - Mgr.David Černý, Luční 833, Prachatice - Karel Dvořák, Okrouhlá 1225, Prachatice - PaedDr.Jan Klimeš, Národní 1007, Prachatice - Ing.Vladimír Klouda, Sokolovská 410, Prachatice - Zdeněk Kollar, Nebahovská 1016, Prachatice - RNDr.Jana Krejsová, Budovatelská 1048, Prachatice - Ing.Bohumil Ondřich, Pod Hradbami 62, Prachatice

3 3 - MUDr.Ladislav Přívozník, Velké náměstí 47, Prachatice - MUDr.Ivan Říha, Italská 768, Prachatice - MUDr.František Stráský, Nemocniční 206, Prachatice - Ing.Vojtěch Toman, Větrná 885, Prachatice - Ing.Jiří Vejvoda, Náměstí Přátelství 657, Prachatice - Ladislav Velich, Česká 679, Prachatice - Mgr.Alexandr Zikmund, Větrná 863, Prachatice - všichni členové Městské rady Prachatice Zastupitelstvo města zřídilo tyto výbory : Kontrolní výbor - Karel Dvořák (předseda), Ing.Josef Pudivítr, Ing.Vojtěch Toman, Ing.Jan Beran, Ladislav Velich, Ing.Karel Pašek (garant za Měú) Finanční výbor - Ing.Bohumil Ondřich (předseda), Vratislav Škorpil, Ing.Josef Fidler, Zdeněk Kollar, Mgr. Alexandr Zikmund Osadní výbor Kahov, Podolí, Oseky a Stádla - Vojtěch Stuchel (předseda), Mgr.Jaroslav Pangl, Jana Sedlecká Osadní výbor Libínské Sedlo, Perlovice a Volovice - Jan Machala (předseda), Pavel Tisoň, Jana Šenkýřová Osadní výbor Staré Prachatice, Ostrov a Městská Lhotka - René Moun starší (předseda), Jan Záhorka, Jan Bauer JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY V roce 2008 se Rada města Prachatice sešla k jednání celkem 24 krát. 14. ledna se rada sešla poprvé v tomto kalendářním roce. Jako první byly projednány majetkové otázky, kde rada projednala a schválila valorizaci nájemného nebytových prostor ve správě Městské správy domů a bytů Prachatice, s.r.o. a valorizaci nájemného za pozemky a ostatní nemovitosti. Dále bylo mimo jiné schváleno vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2008 v celkové výši 1 milion korun. Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení několik rozpočtových opatření a vzala na vědomí zpracování studie III.etapy Regenerace panelového sídliště Šibeniční vrch a zpracování studie stavebních úprav sportovní haly v areálu Městského stadionu Prachatice. Dále rada také schválila dodatek k mandátní smlouvě s Technickými službami, s.r.o. a doporučila zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Prachaticko na rok V dalším jednání rada schválila změnu poplatku za meziknihovní výpůjční službu, vzala na vědomí informaci o projektu Prevence kriminality Partnerství na rok 2008, informaci o odstraňování architektonických bariér v rámci projektu Prachatice - město bez bariér 2008 a informaci o Nemocnici a.s. Prachatice. 28. ledna rada projednala a vzala na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na akci Skládka TKO Libínské Sedlo - 3. sekce a pověřila starostu města Ing.Jana Bauera k dalším úkonům zadavatele. 4. února projednávala rada majetkové otázky a jedno rozpočtové opatření, které doporučila zastupitelstvu ke schválení. Dále vzala na vědomí zpracování a obsah Územní studie Prachatice - lokalita Pod Cvrčkovem, vypracované v listopadu 2007 Ing.Arch.Jiřím Skalickým. Vzdala také na vědomí, že se Mgr.Hana Weissová vzdala funkce ředitelky ZŠ Vodňanská z důvodu odchodu do důchodu. Rada rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na obsazení této funkce a jmenovala konkurzní komisi ve složení Ing.Jan Bauer (předseda), Mgr.Václav Kuneš a Mgr.Růžena Štemberková. Po projednání rada dále schválila platový výměr ředitelky ZŠ Prachatice, Zlatá stezka a převedení výtěžku X.ročníku Plesu města Prachatice ( Kč) Nadačnímu fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. Rada také souhlasila s předloženým hodnocením rozvoje mezinárodních vztahů města Prachatice v roce 2007 a plánem činnosti na rok Doporučila zastupitelstvu schválit navrženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Zlatá stezka, vzala na vědomí závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací v roce 2008 a schválila zaslání vyjádření k návrhu koncepce Programu rozvoje Jihočeského kraje pro období Dále rada schválila nákup kontejnerů na sběr barevného skla a změnu zásad financování dodávek vnitřních zařízení bytů, podílnictví na opravách a úprav v bytech na vlastní náklady nájemníků. Po projednání několika bytových otázek mimo jiné schválila smlouvu o

4 4 pronájmu a užívání tělocvičny juda ve Sportovním zařízení Prachatice, souhlasila s vyhlášením Výzvy 1/2008 k předkládání žádostí o finanční příspěvek na rok 2008 a také s navrženým složením příslušné hodnotitelské komise. Na závěr vzala na vědomí řadu aktuálních informací. 18. února byl v majetkových otázkách mimo jiné projednán pronájem části lesní parcely za účelem vybudování lesního lanového parku a rada schválila příslušné podmínky. Rada dále projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení několik rozpočtových opatření, vzala na vědomí navýšení finančních prostředků na dokončení rekonstrukce Národního domu a na technologické vybavení a schválila návrh na spolufinancování projektu Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, Prachatice. Schválila také návrh na spolufinancování projektů, předkládaných do grantových programů Jihočeského kraje, vzala na vědomí návrh programu slavnostního otevření Národního domu a informaci o záměru vybudování lesního lanového parku, podanou Berndem Bayerköhlerem, zastupujícím investora. Byla projednána také řada bytových otázek, zpráva o odpadovém hospodářství ve městě Prachatice za rok 2007 a byla schválena navržená úprava cen vstupného a pronájmu v zařízeních Sportovního zařízení Prachatice. Rada vzala na vědomí návrh kandidátů do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích a doporučila zastupitelstvu tyto kandidáty schválit a vzala na vědomí také písemnou zprávu o bezpečnostní situaci v Prachaticích za rok 2007, zaslanou Policií ČR, obvodním oddělením Prachatice. 10. března rada v majetkových otázkách mimo jiné schválila pronájem parcel potřebných pro vybudování lyžařských vleků, včetně technického zázemí a také pronájem stavby rozhledny na Libíně za stanovených podmínek. Projednaná rozpočtová opatření doporučila rada zastupitelstvu ke schválení a poté schválila jednu z navržených variant interiérového vybavení Národního domu. Vzala na vědomí výroční zprávu Městské knihovny Prachatice za rok 2007 a výroční zprávu Kulturních a informačních služeb města Prachatice za rok 2007, schválila vstupné do věže kostela sv.jakuba a vstupné pro školy do vybraných objektů. Dále rada projednala a schválila provozní dobu v Kulturním centru O.H.Hajeka a návrh na spolufinancování projektů, předkládaných do grantových programů Jihočeského kraje. Zastupitelstvu také doporučila schválit navrhované změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ Národní a ZŠ Vodňanská. V dalším jednání rada schválila koncepci XVIII.ročníku Slavností solné Zlaté stezky a navrženou výši vstupného a schválila vyslání delegace města na pracovní služební cestu do Zvolena. Po projednání dvou bytových otázek rada doporučila zastupitelstvu schválit na další funkční období členy správní rady Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky Ing.Miroslava Bojanovského a Ing.Františka Štěrbu. Rada ještě schválila umístění prodejních automatů v hale u plaveckého bazénu a schválila vybraného dodavatele zmrzlinových výrobků na koupaliště Hulák. 31. března v majetkových otázkách rada projednávala a schválila poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení ve výši 340 tisíc korun a vyhlášení 2.kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z téhož fondu v celkové výši 660 tisíc korun. Zastupitelstvu města doporučila rada schválit návrh na rozdělení finančních příspěvků ze státní dotace Programu regenerace MPR a MPZ (městských památkových rezervací a zón) na rok 2008 a doporučila schválit také vyhodnocení realizace Strategického plánu rozvoje města Prachatice za rok 2007 a plán realizace v roce 2008 a několik rozpočtových opatření. Poté rada mimo jiné projednala několik bytových otázek, vzala na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2007 a schválila předložený Organizační řád Městského úřadu. 14. dubna se rada v majetkových otázkách mimo jiné zabývala vyhodnocením výběrového řízení na prodej parcely pro výstavbu základní technické vybavenosti pro rodinné domy - ZTV Cvrčkov III a doporučila zastupitelstvu schválit prodej vybranému žadateli. Ke schválení zastupitelstvu doporučila také projednaná rozpočtová opatření. Dále rada schválila zajišťování a poskytování gastronomických služeb pro kulturní zařízení Národní dům podle doporučení hodnotitelské komise, schválila zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ na 108 (přepočtených 106,75) a rozdělení finančních prostředků pro Výzvu 1/2008 v celkové výši 271 tisíc korun na 74 projektů 55 subjektům. 28. dubna rada v majetkových otázkách schválila pronájem pozemku na Libíně za účelem vybudování lesního lanového parku za stanovených podmínek firmě Akademie adrenalinových zážitků, s.r.o. a projednávala také několik žádostí o finanční příspěvky na konání různých akcí. Po projednání rozpočtových opatření rada projednávala provozování Víceúčelového kulturního zařízení Národní dům Prachatice, schválila navýšení počtu zaměstnanců KIS o dva (navýšení provozního příspěvku) a ceník pronájmů. Dále vzala na vědomí

5 5 podané žádosti o příspěvky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a schválila příspěvky podle návrhu. Schválila také předložený plán oprav místních komunikací, projednala několik bytových otázek a dále mimo jiné ještě schválila změnu v konkurzní komisi (ředitel ZŠ Vodňanská) - pro časové zaneprázdnění Ing.Jana Bauera jej ve funkci předsedy komise nahradila Hana Rabenhauptová (byl určen i náhradník, Ing.Martin Malý). 13. května rada projednávala v majetkových otázkách půjčky z Fondu rozvoje bydlení a schválila vyhlášení třetího kola výběrového řízení na poskytnutí půjček v celkové výši 330 tisíc korun. Poté projednala rada rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení, stejně jako Závěrečný účet Města Prachatice za rok Po bytových otázkách projednala výslednou kalkulaci ceny vodného a stočného a doporučila zastupitelstvu schválit předložený návrh. Rada dále schválila ceník pronájmu areálu letního kina, vzala na vědomí informaci o stavu reklamačního řízení v bytovém domě č.p.134 (Štodvín) v ulici Zlatá stezka a schválila pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí pro veřejnou zakázku Stadion Prachatice - Sportovní hala, stavební úpravy května rada nejprve projednala a vzala na vědomí přehled vývoje privatizace bytových domů a doporučila zastupitelstvu města schválit Strategii nakládání s nemovitostmi Města Prachatice, zpracovanou v květnu V majetkových otázkách pak rada vyjádřila souhlas se stavbami v souvislosti se stavbou Hypermarketu Tesco Prachatice a doporučila zastupitelstvu schválit příslušné smlouvy. Po projednání rozpočtových opatření a jejich doporučení zastupitelstvu ke schválení doporučila rada vzít na vědomí strategii místní akční skupiny Chance in Nature - Local Action Group. Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit pořízení navrhované změny Územního plánu sídelního útvaru Prachatice a schválila navrženou aktualizaci Pravidel pro přenechání bytů v domech v majetku Města Prachatice do nájmu. Vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele Kulturních a informačních služeb města Prachatice Ing.Tomáše Nováka k , pověřila dočasným zastupováním paní Jaroslavu Vlčkovou a vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele KIS. Ke dni se vzdala funkce ředitelka ZŠ Vodňanská Mgr.Hana Weissová a rada jmenovala od ředitelkou ZŠ Mgr.Alenu Náchlingerovou. Rada mimo jiné ještě schválila společné vstupné do kulturních zařízení v Prachaticích ve správě KIS města Prachatice, Muzea české loutky a cirkusu a Prachatického muzea; schválila věnování výtěžku z koncertů Dnů duchovní hudby prachatické farní charitě a na opravu zvonu Salve z věže kostela sv.jakuba. 2. června se rada sešla, aby projednala výsledek řízení veřejné zakázky Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Prachatice. Schválila pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí a doporučila zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové opatření. 16. června rada v majetkových otázkách mimo jiné vzala na vědomí průběh výběrového řízení na provádění exekucí soudním exekutorem a souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy s exekutorem, doporučeným komisí. Poté projednala řadu rozpočtových opatření a doporučila je zastupitelstvu ke schválení, vzala na vědomí výsledky voleb 2/3 členů školských rad a jmenovala třetinu školských rad v ZŠ zřizovaných městem. Schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem a rozdělení výsledků hospodaření těchto příspěvkových organizací. Dále rada jmenovala komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele KIS - předseda Ing.Jan Bauer (Ing.Martin Malý), Mgr.Václav Kuneš, Mgr.Růžena Štemberková, Vratislav Škorpil a Ing.Miroslav Bojanovský. Rada udělila výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Prachatice, schválila návštěvy partnerských měst Mauthausenu a Ignaliny, vzala na vědomí předložený program Dnů evropského dědictví v Prachaticích 2008 a zprávu o stávajícím stavu zvonů ve hřbitovním kostele sv.apoštolů Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. Projednala ještě několik bytových otázek a také výsledky několika poptávkových řízení. 14. července po majetkových otázkách rada projednávala několik rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu schválit a poté projednala několik bytových otázek. Rada také udělila výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třetí, sedmé a deváté třídě Základní školy Prachatice, Zlatá stezka a schválila platové zařazení nově jmenované ředitelky ZŠ Vodňanská, Mgr.Aleny Náchlingerové. Mimo jiné rada ještě schválila návštěvu partnerského města Grainet a města Ingolstadt (Německo). 21. července měla rada na programu projednání předložení projektů do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Rada předložený aktualizovaný návrh schválila a pak projednala rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu schválit.

6 6 4. srpna projednala rada obvyklé majetkové otázky a rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení. Poté mimo jiné vzala na vědomí stav rozpracovanosti projektových dokumentací a energetických auditů na školských zařízeních, výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky za rok 2007 a informaci o stavu připravenosti akce Skládka TKO Libínské Sedlo - 3.sekce. 8. srpna vzala rada na vědomí průběžnou informaci ve věci koupě budovy Komerční banky a pověřila starostu, aby v této věci svolal pracovní jednání zastupitelů. 25. srpna rada nejprve jmenovala ředitelkou KIS města Prachatice paní Jaroslavu Vlčkovou, pak projednala různé majetkové otázky, například schválila prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č.p.559 v ulici SNP v Prachaticích pro prachatické pracoviště Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje na dobu 3 let. Rada doporučila zastupitelstvu k přijetí několik rozpočtových opatření a doporučila schválit koupi souboru nemovitostí Komerční banky za cenu maximálně 19 milionů korun. Kromě bytových otázek pak projednala rada petici občanů proti výstavbě sportovní plochy pro bruslení a hokejbal (doporučila zastupitelstvu schválit odpověď starosty města Ing.Jana Bauera), vzala na vědomí informaci o rozpracovanosti stavebních úprav sportovní haly a doporučila zastupitelstvu schválit příslušné rozpočtové opatření. Rada ještě souhlasila s umístěním znaku města na novém praporu Gymnázia Prachatice a vzala na vědomí informace o připravovaných akcích. 22. září rada v majetkových otázkách mimo jiné vyslovila souhlas s podáním výpovědi z nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou Skalka zubní lékařce, která už 5 měsíců neplatí nájem a neordinuje a schválila přijetí daru v hodnotě korun od společnosti Albatros Prachatice, s.r.o., na zakoupení a montáž bazénového zvedáku pro tělesně postižené do plaveckého bazénu v Prachaticích. Dále rada projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení několik rozpočtových opatření. Po projednání bytových otázek vzala rada na vědomí Pracovní řád Městské knihovny Prachatice a schválila Organizační a pracovně - provozní řád Městské knihovny Prachatice s účinností od Dále rada schválila postup při evidenci a nakládání s propagačními a informačními materiály, vydanými Městem Prachatice a několik platových výměrů. Vyjádřila také souhlas s podáním žádosti o prohlášení Hüblerovy kaple za kulturní památku a schválila Pravidla pro přijímání a vyřizování petic. V závěru mimo jiné vzala na vědomí informaci o konání konference Kvetoucí města, Kvetoucí Prachatice a zprávu Úřadu práce v Prachaticích za 1.pololetí října po několika majetkových otázkách projednala rada rozpočtová opatření a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Dále mimo jiné vzala na vědomí zvýšení ceny skládkovného na skládce TKO Libínské Sedlo pro rok 2009 a schválila přidělení bytů zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou Skalka 1120 a SNP 559 podle předloženého návrhu. V závěru pak rada vzala na vědomí informace o průběhu investičních akcí. 20. října se rada po projednání majetkových otázek a rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení, zabývala několika bytovými otázkami, mimo jiné schválila podání výpovědi několika nájemcům z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného. Dále rada mimo jiné schválila plán zimní údržby pro místní komunikace, vzala na vědomí petici Svazu obcí Národního parku Šumava Zachraňme Šumavu a schválila její zveřejnění na úřední desce MěÚ a umístění podpisových archů k petici v podatelně MěÚ do listopadu projednala rada majetkové otázky a řadu rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu schválit. Několik dalších bodů jednání se týkalo bytových otázek - rada mimo jiné schválila nová Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Prachatice. Rada dále doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení nového územního plánu města Prachatice, schválila Ceník vstupného do sportovní haly a tělocvičny judo a Organizační řád Sportovního zařízení Prachatice (příspěvkové organizace) a schválila zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ na 108 (přepočtených 106,95). V závěru rada vzala na vědomí pracovní verzi rozpočtu Města Prachatice na rok listopadu byly na programu jednání rady opět nejprve majetkové otázky a rozpočtová opatření, která doporučila rada zastupitelstvu ke schválení. Dále rada mimo jiné vzala na vědomí Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Prachatice na období a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení. Schválila také odměny za rok 2008 členům komisí rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva

7 7 města Prachatice a doporučila zastupitelstvu schválit cenu vodného a stočného pro domácnosti a ostatní odběratele ve dvousložkové formě ceny podle předloženého návrhu. Doporučila schválit také návrh rozpočtu Města Prachatice na rok prosince rada v majetkových otázkách projednala a schválila poskytnutí finančních příspěvků různým zájmovým organizacím na jejich činnost a projednaná rozpočtová opatření doporučila zastupitelstvu ke schválení. Rada dále vzala na vědomí výroční zprávy Mateřské školy Prachatice, ZŠ Národní, ZŠ Vodňanská a ZŠ Zlatá stezka za školní rok 2007/2008. Rada také po projednání vyjádřila souhlas se zápisem do Kroniky města Prachatice za rok 2007 a schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací za 2.pololetí Schválila také vyslání delegací města na zahraniční pracovní cesty do Grainetu, Waldkirchenu a Mauthausenu. Rada ještě mimo jiné souhlasila s výší vstupného a výší ceny tomboly pro XI. ročník Plesu města Prachatice a projednala několik bytových otázek. 8. prosince se rada sešla v tomto roce naposledy. Projednala nejprve majetkové otázky a rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení. Dále schválila navrženou úpravu a zvýšení ceny podnikatelům za svoz komunálních odpadů na rok 2009 a doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o úvěru mezi Městem Prachatice a Léčebným centrem sv.markéty a.s. Mimo jiné rada ještě vzala na vědomí informaci o Studentské radě města Prachatice a informaci o výchovných problémech na základních školách v roce 2008 a poté schválila několik návrhů na spolufinancování projektů, předložených odborem kultury, školství a cestovního ruchu. Rada také vyhověla žádosti člena povodňové komise Bc.Jiřího Vrány o uvolnění z pracovních důvodů a novým členem povodňové komise Rady města Prachatice jmenovala Bc.Františka Novotného. Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Městské zastupitelstvo se sešlo v tomto roce k jednání celkem 10 krát. Všechna jeho zasedání měla vždy jako první bod programu procedurální otázky - zahájení, seznámení s programem, případně doplnění programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a volbu návrhové komise; jako poslední bod programu bylo různé (informace, připomínky). 18. zasedání Městského zastupitelstva Prachatice, první v tomto roce, se konalo 21.ledna. Druhý a třetí bod jednání uvedl vedoucí finančního odboru Městského úřadu Prachatice Ing.Václav Janda. Ve druhém bodu zastupitelstvo projednalo majetkové otázky a mimo jiné schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Prachatice číslo 1/2008, kterou se stanoví postup při převodech nemovitého a movitého majetku města (nahradila vyhlášku č.6/2003). Ve třetím bodu zastupitelstvo schválilo několik rozpočtových opatření, část z nich se týkala starého a část nového rozpočtu. Čtvrtý bod jednání předložil předseda finančního výboru Ing.Bohumil Ondřich - zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti výboru za rok 2007 a pověřilo Finanční výbor Zastupitelstva města Prachatice činností v roce 2008 podle předloženého harmonogramu. V pátém bodu jednání předložil předseda kontrolního výboru Karel Dvořák zprávu o činnosti tohoto výboru za rok 2007 a plán činnosti na rok Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí, uložilo starostovi města Ing.Janu Bauerovi sledovat využití pozemků pro výstavbu II. a III. etapy firmy M-Technika podle příslušných usnesení zastupitelstva a pověřilo Kontrolní výbor Zastupitelstva města Prachatice k provedení kontrolní činnosti - a) kontrola vybraných paragrafů rozpočtu města, b) kontrola vyplácených odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a c) kontrola dodržování Zásad pro zadávání veřejných zakázek města. V diskuzi informoval starosta Ing.Jan Bauer zastupitele o stanovených termínech jednání rady a zastupitelstva, o plánovaných investičních akcích v průběhu roku 2008 a o plánovaném termínu (9.května 2008) slavnostního otevření zrekonstruovaného Národního domu. Ing.Bauer také odpověděl na dotaz RNDr. Jany Krejsové na aktuální stav projektu Léčebné centrum sv.markéty, že je téměř dokončena projektová dokumentace do úrovně stavebního povolení a podporu tomuto projektu vyjádřil i Jihočeský kraj vyčleněním finančních prostředků ze svého rozpočtu. 19. zasedání zastupitelstva se konalo 3.března. Zastupitelstvo projednalo nejprve majetkové otázky a rozpočtová opatření, oba body jednání předložil Ing.Václav Janda. Čtvrtý bod jednání předložila Mgr.Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ; zastupitelé schválili vyjmutí budovy Sova a příslušné stavební parcely ze seznamu majetku předaného do správy příspěvkové organizace ZŠ Zlatá

8 8 stezka 240, Prachatice a schválili také s tím související změnu zřizovací listiny. V dalším bodu jednání, který předložil vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Bc.Zdeněk Filip, zvolili zastupitelé pro volební období do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích Jitku Hronovou, bytem Pod hradbami 60, Prachatice, Jarmilu Kadlecovou, Slámova 463, Prachatice, Ing.Slavomíra Novotného, Družstevní 236, Prachatice a Ing.Olgu Hinkovou, Pivovarská 165, Prachatice. Starosta Ing.Jan Bauer předložil šestý bod jednání a zastupitelé schválili vyhlášení termínu pro podávání návrhů na udělení Ceny města Prachatice za rok 2007 od 4.3. do V posledním bodu jednání vzali zastupitelé na vědomí ústní informaci Ladislava Marka, předsedy představenstva akciové společnosti Léčebné centrum sv.markéty, o aktuálním stavu projektu tohoto centra a písemnou zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2007 v Prachaticích, zaslanou Policií ČR, obvodním oddělením Prachatice, kterou předložil Ing.Jan Bauer. V diskuzi Ing.Bohumil Ondřich požádal, aby bylo svoláno pracovní jednání zastupitelů, týkající se podrobné prezentace o současném stavu projektu Léčebného centra sv.markéty a Ing.Jan Bauer odpověděl, že jednání bude svoláno. Ing.Bauer také informoval zastupitele o škodách způsobených ničivou vichřicí Emma a o vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ Vodňanská. PaedDr.Jan Klimeš upozornil na prostranství, kde je v rámci programu regenerace sídliště nově vysazená zeleň a není zajištěna řádná péče o ni a dále žádal o informaci, týkající se vystěhování budovy v ulici Nádražní, kde je družina ZŠ Vodňanská. Vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Bc.Ivana Jeřábková odpověděla, že je stanoven plán údržby zeleně a dokončení akce proběhne v jarních měsících. Na druhý dotaz odpověděl Ing.Jan Bauer, že se jedná o úsporná opatření, obdobně jako u jiných školských zařízení a že tato budova bude řešena v souvislosti s výstavbou přeložky komunikace. MUDr.František Stráský upozornil, že není vykonávána pravidelná údržba lokality v areálu bývalé nemocnice (parkoviště u Technických služeb) a Bc.Ivana Jeřábková odpověděla, že bude neprodleně zajištěna náprava. 20. zasedání zastupitelstva se konalo 31.března. Po majetkových otázkách, které ve druhém bodu jednání předložil Ing.Václav Janda, projednávali zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku vlastníkům kulturních památek a využití finanční podpory z programu MPR a MPZ (městské památkové rezervace a zóny). Tento bod jednání předložil vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Bc.Antonín Jurčo a zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku podle rozpisu za předpokladu, že dotčení vlastníci splní veškeré podmínky pro udělení finančního příspěvku a že přislíbená státní finanční podpora v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2008 ve výši 1,715 milionu Kč bude převedena na příslušný účet Města Prachatice. Dále schválili navržené využití finančních prostředků z tohoto programu ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví Města Prachatice. Čtvrtý bod jednání předložil Ing.Václav Janda a zastupitelé schválili navržená rozpočtová opatření. V pátém bodu jednání předložil Bc.Antonín Jurčo vyhodnocení realizace Strategického plánu rozvoje města Prachatice za rok 2007 a plán realizace v roce 2008 a zastupitelé je schválili. Šestý a sedmý bod jednání předložila Mgr.Růžena Štemberková a zastupitelé schválili změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ Vodňanská a ZŠ Národní (v obou případech se jednalo o předání pozemků - parcel). Bc.Antonín Jurčo předložil k jednání další bod a zastupitelé schválili na další funkční období členy správní rady Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky Ing.Miroslava Bojanovského (do ) a Ing.Františka Štěrbu (do ). V devátém bodu zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství ve městě Prachatice za rok 2007, kterou předložila vedoucí odboru životního prostředí MěÚ MVDr.Marie Peřinková. V diskuzi měl několik dotazů PaedDr.Jan Klimeš. Na dotaz k budově č.p.109 v Husově ulici, která je ve velmi špatném stavu, odpověděl Ing.Jan Bauer, že městský úřad má možnost dát majiteli pokutu, nebo budovu opravit na náklady města a poté je na majiteli vymáhat. Na dotaz možnosti volného vstupného na Libínskou rozhlednu pro žáky škol odpověděl Ing.Bauer, že rozhledna je majetkem Města Prachatice, které rozhoduje o podmínkách vstupného. Na návrh použít vyfrézovaný materiál z připravovaného kruhového objezdu na vybudování spojovací komunikace mezi 6.bytovým okrskem a ulicí Husineckou (přes škvárové hřiště) odpověděl vedoucí odboru investic Bc.Jaromír Markytán, že je to řešeno v rámci investiční akce realizace křižovatky. Jeho poslední dotaz, proč nebyli zastupitelé informováni o navýšení vstupného na Slavnosti Zlaté stezky a dozvěděli se to až z novin, zodpověděl Ing.Bauer - vstupné schválila rada a zápisy jsou pravidelně zasílány zastupitelům (v zápisu byly uvedeny konkrétní částky). Novináři byli informováni na tiskové konferenci po zasedání rady města. RNDr.Jana Krejsová požádala o rozšíření galerie fotografií na webových stránkách města, v souvislosti s často přeplněnými kontejnery požádala o dodržování svozu (zároveň přivítala informaci MVDr.Peřinkové o zvažovaném zavedení svozu jednou týdně) a žádala o informaci o možném zastřešení schodiště v Národní ulici. Ing.Jan Bauer odpověděl, že zastřešení schodiště bohužel není součástí projektu regenerace v tomto roce, ale je možné jej zařadit do návrhů na další roky. Další dotazy vznesl

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 1 2 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta Ing.Martin Malý, SNP 428, Prachatice - zástupce starosty Ing.Bc.Robert Zeman,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 5 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA 2010 PaedDr. Zdeněk Janalík starosta města Mgr. František Sovadina kronikář města Kronika byla schválena Radou města Holešova 24. 10. 2011 Znak města 2 Kronika města Holešova 2010

Více

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA 2007 starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík kronikář města Jiřina Šašková Kronika byla schválena Radou města Holešova dne 23. 11. 2009 Kronika města Holešova 2007 Většinu podkladů

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

90. schůze Rady města, 1. v letošním roce, se konala v pondělí 5. ledna. 91. schůze Rady města, 2. v letošním roce, se konala ve čtvrtek 8. ledna.

90. schůze Rady města, 1. v letošním roce, se konala v pondělí 5. ledna. 91. schůze Rady města, 2. v letošním roce, se konala ve čtvrtek 8. ledna. Rada města Kolína, vzniklá na základě 99 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění platných předpisů, funguje v níže uvedeném složení bez personálních změn již od komunálních voleb z října

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Do základních škol letos nastoupí méně prvňáků. V. ročník, číslo 9 (září 2003) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Do základních škol letos nastoupí méně prvňáků. V. ročník, číslo 9 (září 2003) www.prachatice.cz V. ročník, číslo 9 (září 2003) Starostův sloupek Psát o tom, že cestování a poznávání je velice prospěšné, mi přijde v Čechách dosti zbytečné. Jsme národ cestovatelů a mnohé státy se svými významnými turistickými

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2011 Zpracovala : Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2012 0 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 303 červenec 2015 Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce Sekání trávy Když se po půl osmé ráno scházeli na louce pod cvičným hřištěm první soutěžící

Více

Kronika města Chrudimě

Kronika města Chrudimě Kronika města Chrudimě za rok 2004 - 2 - OBSAH OBSAH 3 1. Úvod 9 2. Obecní záležitosti 13 2.1 Seznam členů Zastupitelstva města 13 2.2 Seznam členů Rady města 15 2.3 Seznam pracovníků Městského úřadu 15

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2009 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa za rok 2011 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti OBSAH ÚSEK INTERNÍHO

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2010 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Slavnostního otevření jihozápadní části okruhu 20. září se vedle ministra dopravy Víta Bárty a pražského primátora Pavla Béma zúčastnil i prezident

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova 3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova Rok 2009 byl pro Magistrát města Chomutova v několika rovinách průlomový. V rovině personální z důvodů ekonomické situace vzniklé hospodářskou krizí přistoupilo

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Kronika 2011 Evropa na křižovatce (smrti) rokem Petry Veliké. Petry Kvitové Wimbledonu hráčkou roku 2011 havárií roku. Fukušima

Kronika 2011 Evropa na křižovatce (smrti) rokem Petry Veliké. Petry Kvitové Wimbledonu hráčkou roku 2011 havárií roku. Fukušima Kronika 2011 Rok dvoutisící jedenáctý rozhodně nebyl rokem poklidným, doma i ve světě. Novináři ho ve svém hodnocení nazývají rokem strachu i naděje. A pro svá tvrzení vybrali tři zásadní událostí světových

Více