MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)"

Transkript

1 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na PSL,od obcí,na památník 449,10 Dotace na zateplení čp. ZŠ a MŠ ze SFŽP 125,60 Dotace na analýzu rizik ohrož.prameniště Nové Hrady 912,00 Dotace na revitalizaci čekáren ze SZIF 269,30 Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur. 62,20 Doprava nájem z parkoviště 800,00 Vodní hospodářství stočné, nájem z rybníku 1201,00 Kultura,zájmová činnost kino,knihovna, Zpravodaj, cyklo Maštale, hřiště 295,00 Bytové hospodářství - nájmy 3120,00 Nebytové hospodářství - nájmy 354,20 Příjmy z prodeje majetku, pozemků 100,00 Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu 100,00 Ostatní komunál. služby hřbitovné, náj. nemovit., ost 163,00 Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. 240,00 Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS 1620,00 Všeobecná veřejná správa místní správa, SDH 231,00 Finanční operace úroky přijaté 10,00 PŘÍJMY CELKEM 35133,90 VÝDAJE (v tis. Kč) Zemědělství a lesní hospodářství 158,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 818,80 Doprava místní komunikace, chodníky, dopravní značky 4490,00 Vodní hospodářství kanalizace, rybníky 2780,00 Mateřská škola příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení 1260,00 Základní škola příspěvek na provoz, zateplení, přístavba budovy ZŠ 2420,00 Kultura kino,knihovna,muzeum,rozhlas,zpravodaj,společen.akce,spoz 1210,00 Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org. 900,00 Bytové hospodářství 1450,30 Nebytové hospodářství 550,00 Veřejné osvětlení 1050,00 Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),úp,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost. 3388,90 Ochrana život.prostř. sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,veř.zeleň, ost. 3320,00 Sociální péče - peč. služba, provoz DPS 2560,00 Bezpečnost a pr. ochrana policie, SDH - dobrovolná část 1410,20 Všeobecná veřejná správa zastupitelstvo, činnost místní správy, revitalizace radnice 7023,70 Finanční operace pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,dph, DPPO 1867,70 Výdaje 36657,60 Financování splátky úvěrů 2639,00 Rozpočet je sestaven jako schodkový na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2013 ve výši 4875,4 tis. Kč. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč

2 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4500,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 200,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 400,00 5. daň z příjmu právnic. osob 4300,00 6. daň z příjmu právnic. osob za obec 729,40 7. daň z výnosu DPH 9800,00 8. poplatek za komunální odpad 1000,00 9. poplatek ze psů 20, popl. za užív. veř. prostr. 10, popl. ze vstupného 2, poplatek z ubytovací kapacity 5, odvod výtěž. z provoz. loterií 80, část odvodu z loterií 90, správní poplatky 100, daň z nemovitostí 1800, DANĚ A POPLATKY CELKEM 23036,40 pol. 11xx-15xx 18. SPLÁTKY PŮJČEK 19. splátky půjček od občanů, ze soc. fondu 10, splátka půjčky od SOTM 364, splátka půjčky od ČCE na evang. hřbitov 442, SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 816,80 24xx 23. DOTACE 24. neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 1228, dotace z MPSV na PSL 355, dotace z ÚP na VPP (z min. roku) 44, dotace na PSL od obce Bor 43, dotace od obce Bor na činnost SDH 7, inv. dot. na zateplení ZŠ ze SFŽP 21, inv. dot. na zateplení MŠ ze SFŽP 104, neinv. dotace ze SZIF na revitalizaci čekáren 269, dot.na analýzu rizik ohrožení prameniště N.H 912, DOTACE CELKEM 2984, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. 35. z pronájmu pozemků 50, krmení pro psy 8, příjem za dřevo 10, zalesnění,práce v lese, správa lesa 150, ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 60,00 158,00 odd., 10xx 40. ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1, VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH 43. příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko 53, přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) 95, přísp. SOTM na činnost IC 80, přísp. SOTM na obnovu nevyuž.plochy... 85, půjčka SOTM na obnovu nevyuž.plochy , propagace města 140,00

3 49. VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM 0,00 818, DOPRAVA 51. údržba místních komunikací 1000, komunikace u hřbitova 1200, opravy chodníků, odst. plocha, parkoviště 450, výstavba nových chodníků 600, parkoviště u Santé, nájem parkoviště 800,00 800, úklid čekáren, opravy 30, revitalizace autobusových čekáren Proseč 370, dopravní značky, pasport dopr. značení 40, DOPRAVA CELKEM 800, ,00 22xx 60. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 61. příjmy stočné 1200, rozšíření kanalizace v Podměstí, v Záboří 900, kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV 1500, kanalizace Bor provoz 130, kanalizace V. etapa 200, rybníky příjmy, ost. výdaje 1,00 50, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 1201, ,00 23xx 68. MATEŘSKÁ ŠKOLA 69. příspěvek MŠ na provoz 600, zateplení MŠ čp , zateplení MŠ dokončení 50, rek. umyváren a kuchyně v MŠ v čp , MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 1260, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 75. příspěvek ZŠ na provoz 2220, zateplení ZŠ dokončení 50, přístavba ZŠ 150, ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 2420, KULTURA 80. tržba v kině 20, provoz v kině 40, tržba v obecní knihovně 10, provoz v městské knihovně 430, nákup a prodej knih 20,00 20, kronika, dokumentace, ost. zál. kultury 70, kulturně společenské akce pořádané městem 110, oprava střechy v RS 80, příjem muzeum 60, provoz v muzeu dýmek, opr.budovy 80, památníky výdaje 60, městský rozhlas 50, rek. měst. rozhlasu Podměstská, Záboří 60, tržba za Zpravodaj 30, Zpravodaj - výdaje 150, ost. výdaje v kultuře (SPOZ) 60, KULTURA CELKEM 140, ,00 33xx 97. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 98. opravy na fotbal. hřišti 50, opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště 5,00 100, hřiště u ZŠ osvětlení 200, rekonstrukce dět. hřiště v Podměstí a Záboří 250, cyklo Maštale ,00 100,00

4 103. příspěvky sport. a zájm. organizace 200, TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 155,00 900,00 34xx 105. BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 106. nájmy z bytů čp.252,240,čr 133,Miř,65 370, vyúčt. služeb z min. období 10, provoz v bytových domech 230, úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj. 39, nájmy z bytů v DPS 150, výdaje byty v DPS vyúčtování služeb 20, nájmy v bytovce ZŠ 320, provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb 150, nájmy 10 b.j. + k. cena 520, úrok z úvěru 10 b.j., opravy 200, nájmy 59 b.j. 1760, úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 201, ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb 600, Bytové hospodářství 3120, , nájmy z nebytových prostor 120, nájmy z nebyt. prostor čp , výdaje z nebyt. prostor čp , ost. výdaje z nebyt. prostor 150, nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko 160, provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. 150, nájem garáže u 59 b.j. 24, úpravy kuchyně v č.p , Nebytové hospodářství 354,20 550, veřejné osvětlení - opravy, el. energ. 650, rekonstrukce VO Podměstská, Záboří, V Plůtku 400, Veřejné osvětlení 0, , hřbitovné 73, hřbitovy - provoz 100, půjčka ČCE na evang. hřbitov 442, převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. 100,00 100, čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. 1, územní plán čistopis 350, příjem věcná břemena (T-Mobile) 70, oprava budovy čp. 137 (býv. Kara-dolní) 50, prodej a nákup pozemků 100,00 200, komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy 600, ostatní příjmy 20, ostatní provoz obce brig., VPP,daně,popl. 300, úroky z dlouh. úvěrů sloučené úvěry 295, rekonstrukce střechy na č.p. 375 (býv.stavebniny) 650, TI u hřbitova u 59 b.j. 200, provoz v obecních domech 100, Ostatní komunální služby 363, , ,3633,3635, BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3837, , OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 151. nákup a prodej popelnic 10,00 30, sběr a svoz komunálního odpadu 1200, kontejnery 50, provoz sběrného dvora 350, skládka - uložení zeminy, výdaje 30,00 130, za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 200,00

5 157. analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD 1010, veř. zeleň regenerace zeleně 200, veřejná zeleň, vzhled obce 350, OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM 240, ,00 37xx 161. SOCIÁLNÍ PÉČE 162. peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služby 700, peč. služba - mzdy + poj. 830, peč. služba - obědy 500, auto - peč. služba 80, ost. provoz peč. sl. 100, dům s peč.službou I. - nájmy 340, dům s peč. službou I. - provoz 300, pergola u DPS I. 100, dům s peč. službou II b.j. nájem 580, dům s peč. službou II b.j. provoz 450, oprava domu s peč. sl b.j. 100, příspěvky Seniorcentru, domovu důch., charitě 40, klub seniorů provoz 60, SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1620, ,00 43xx 176. BEZPEČNOST A PR. OCHRANA 177. přísp.měú Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS 0, rezerva na řešení krizových situací 10, výdaje na městskou policii, bezpečnost a pr. ochrana 1100, výdaje na SDH 300, BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM 0, , ,5311, STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA 183. odměny zastupitelstva 1250, sociální pojištění zast. 250, zdravotní pojištění zast. 112, knihy, tisk 5, školení zast. 5, cestovné zast. 30, zprac. úč. na poč., kopír. práce 5, nájem Č. pošta, O2 221, ost. příjmy 5, platy zaměstnanců MÚ 2250, ostatní mzdy (úklid) 70, sociální pojištění zam. 570, zdravotní pojištění zam. 210, povinné pojistné (prac. úraz) 15, knihy, tisk 30, drobný hmotný majetek 50, všeob. materiál 130, voda 10, el. energie 300, poštovní poplatky 60, telekomunikační popl. 180, školení pracovníků 50, ost. služby 385, opravy a udržování 60, programy 50, cestovné zam. 20, pohoštění 10, čl.přísp. Svazu měst a obcí 9,00

6 211. zajištění přestupkové agendy 17, Revitalizace radnice č.p , kopírka 30, auto MÚ - provoz 200, obědy - přísp. zam. 115, sociální fond 260, ost. výdaje MÚ 90, ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 231, , , FINANČNÍ OPERACE 221. úroky, poplatky 10,00 60, pojištění majetku obce 130, daň z příjmu právnic. osob za obec 729, finanční vypořádání vrácení dot.-volby Parlament ČR 48, DPH 900, FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky 10, ,70 63xx,64xx ROZPOČET , , FINANCOVÁNÍ 231. spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj. 55, spl. hypotečního úvěru - 10 b.j. 272, spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 274, spl. dl. úvěru sloučené úvěry na TI 59 b.j.,vn16b.j.,kanal.iv.et. 2036, ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM 2639, Rozpočet je sestaven jako schodkový na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2013 ve výši 4875,4 tis. Kč. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91 Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013 Text Příjmy Příjmy z daní 20 897,00 1111 DPFO - závislá činnost 4 530,00 1112 DPFO - podnikatelé FO 120,00 1113 DPFO - srážková 490,00 1122

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. 2. Návrh (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Org. Položka Návrh Text rozpočtu r. 2015 Daňové příjmy celkem: 283 940 Sdílené daňové příjmy: 218 000 2612, 4634 1111 DPFO -

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap.

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap. Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 479 676 opravy vodovodních vedení 6121 budovy, haly, stavby 555 000 filtr VDJ

Více

Rozpočet města na rok 2006

Rozpočet města na rok 2006 Rozpočet města na rok 2006 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 150 000,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 380 000,- Daň z příjmu právnických osob 6

Více

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2015 7 940 840,74

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2015 7 940 840,74 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2015 7 940 840,74 Schválený Upravený Skutečnost

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více