NV Range - teplovzdušné agregáty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NV Range - teplovzdušné agregáty"

Transkript

1 NV Range - teplovzdušné agregáty Informaèní a servisní pøíruèka Výstraha: Toto zaøízení musí být uzemnìno

2 O B S A H Oddíl 1. Úvod 1 2. Technická data 2 3. Základní požadavky 5 4. Instalace 6 5. Systém rozvodu vzduchu 9 6. Kontrola & test 9 7. Údržba Elektrické schéma zapojení okruhu mezi vnìjším ovládáním a teplovzdušným agregátem NV Nejèastìjší závady, jejich pøíèiny a odstranìní Zkrácený seznam náhradních dílù 16 Tabulka 1. Rozmìry 3 2. Technické parametry Velikosti trysek a tlak plynu na hoøácích pro zemní plyn - skupina H - G Velikosti trysek a tlak plynu na hoøácích pro propan - skupina G Elektrická zátìž 1-fázových teplovzdušných agregátù NV 4 Obrázek Název Název Název Strana Strana Strana 1a. Vodorovný systém uspoøádání pøi zadním, boèním výstupu spalin 8 1b. Svislý systém uspoøádání pøi vrchním, kolmém výstupu spalin 8 2. Umístìní ovládacích prvkù Hlava pro vysoký a nízký plamen a modulaèní cívka Elektrické zapalování - seøízení elektrod pro elektrickou jiskru 12

3 1. ÚVOD Euromatic NV je øada vysoce úèinných teplovzdušných agregátù vytápìných plynem o tepelném výkonu od 10 kw do 140 kw. Tato øada má uzavøený spalovací okruh, který je dodáván jako kompletní systém vèetnì výstupu spalin. Má certifikát pro zemní plyn skupina H - G20 a pro propan G31. Kategorie aplikace II2H3P. Teplovzdušné agregáty jsou navrženy pro volné zavìšení na stropì ve ètyøech vhodných bodech, nebo pøípadnì umístìny na konzolích ve stìnì a jsou urèeny pøedevším pro úsporné vytápìní prùmyslových hal. Smìjí se používat i v místech, kde ovzduší uvnitø haly mùže být zneèištìno napø. prachem, mlhou z oleje, ale teplovzdušné agregáty NV nejsou vzduchotìsné a nesmí se proto používat pøi podtlaku a nemohou být instalovány v nebezpeèných místech, kde jsou zápalné nebo výbušné látky v ovzduší nebo skladem. Pokud jsou dodány s vyšším IP, potom jsou vhodné do hoølavých prachù. Euromatic NV/F má ventilátor, který je namontován vzadu ve støedu každého teplovzdušného agregátu aby pohánìl obìh ohøátého vzduchu lopatkami do vnìjšího prostøedí. Ventilátor odstøedivý se nachází v agregátu NV/C sérii pro rozvod ohøátého vzduchu potrubím na místo urèení a agregát NV/D série bez zamontovaného ventilátoru, která je pro systémy, kde je pohyb vzduchu pohánìn jiným systémem. Teplovzdušné agregáty jsou montovány standardnì s hoøáky pro atmosférický vzduch a automatickou kontrolou zapálení, s èidlem plamene, s kontrolou tlaku plynu a bezpeènostními funkcemi, s vnitøním ventilátorem pro obìh spalin, hlavním ventilátorem pro pohánìní ohøátého vzduchu, s termostatem ventilátoru a limitním termostatem. Na zvláštní objednávku zákazníka je možno dodat hoøáky s vysokým a nízkým plamenem nebo øízené modulaèní hoøáky, vstupní prùchozí spojení, výstupní prùchozí spojení, 45 hlava, 90 výstupní koleno a vertikální a horizontální výstupní žaluzie, atd. Bezpeènost a plynové pøedpisy 1990 (Instalace a použití, doplnìné vydání) Je uzákonìno, že všechna plynová zaøízení budou instalována odborníky a v souladu s pøedpisy ÈSN. Neodborné manipulace s pøístroji mohou být soudnì postižitelné a je ve Vašem vlastním zájmu zajistit bezpeènost, která je vyžadována. 1

4

5 x x x 1.35

6

7 3. Základní požadavky 3.3 Pøívod plynu 3.1 Související dokumenty Pøípojka Instalace topných tìles na teplý vzduchu musí být v souladu s odpovídajícími pøedpisy ÈSN EN1775 a Instalace by mìla být v souladu s odpovídajícími pøedpisy oblastní plynové spoleènosti, s místními a požárními pøedpisy souvisejícími s pøedpisy následujících dokumentù: Místní spoleènost zabývající se rozvodem plynu by mìla být konzultována o místì plánovaném pro instalaci a na objednávku zøídit pøípojku, která je schopna dodávat pøimìøenou dodávku plynu. Existující pøípojka nesmí být použita, bez konzultace s místní spoleèností pro rozvod plynu Plynomìry ÈSN EN Domovní plynovod Plynomìr je namontován k pøípojce místní spoleèností ÈSN Prùmyslové plynovody nebo místním dodavatelem. ÈSN Lok. spotøebièe na plynná paliva Existující plynomìr by mìl být zkontrolován pøede- ÈSN Prùmyslová teplená zaøízení na plyn- vším spoleèností pro rozvod plynu, aby bylo zajištìno, ná paliva že plynomìr správnì funguje pro požadovanou do- ÈSN EN525 - Ohøívaèe vzduchu na plynná paliva dávku plynu. s nepøímým ohøevem a nucenou konvencí do 300 kw. Pro nebytové objek Instalace potrubí ty. Instalace potrubí by mìla být odbornì v souladu ÈSN Zásady pro provádìní a kontrolu ply- s ÈSN EN 1775 a nového zaøízení Montáž potrubí od plynomìru k teplovzdušnému ÈSN Prùmyslové plynové spotøebièe agregátu musí být správného prùmìru. Nepoužívejte ÈSN Požární bezpeènost tepelných zaøí- potrubí menšího prùmìru než je vstupní otvor plynu do zení teplovzdušného agregátu. Kompletní instalace musí ÈSN EN Bezpeènost elektrických spotøebi- být odzkoušena na spolehlivost dle popisu ve výše èù pro domácnosti a podobné úèely uvedeném pøedpisu. ÈSN Revize elektrických zaøízení TPG Odbìrná plynová zaøízení a spotøebi Zvýšení tlaku plynu èe na plynná paliva v budovách. Tam, kde je nezbytné uvést do èinnosti zaøízení pro TPG Pøipojování plynových zaøízení a uvá- zvýšení tlaku plynu, musí být vypnut spínaè nízkého dìní do provozu. tlaku plynu v zaøízení. TPG Základní požadavky na bezpeènost Místní spoleènost pro rozvod plynu musí být nejprve provozu plynových zaøízení konzultována, zda je zøízení posilovaèe tlaku možné. TPG Kontrola tìsnosti plynovodu a pøípojek 3.2 Umístìní Kouøový systém Zvolené místo pro teplovzdušný agregát musí být projektováno s ohledem na splnìní opatøení o uspo- kojivém kouøovém systému a pøimìøeném pøívodu vzduchu. Umístìní musí mít také dostateèný prostor v pøípadì údržby a oprav a rovnìž vzdušná cirkula- ce musí probíhat bez zábran okolo teplovzdušného agregátu. Teplovzdušný agregát nesmí být instalován do pod- mínek pro které nebyl navrhován napø. tam, kde je vysoká koroze nebo slanost a není vhodný pro po- užívání venku. Tam, kde umístìní teplovzdušného agregátu je takové, že by mohl být poškozen mechanicky z vnìjšku napø. jeøábem, visutým vozíkem, musí být vhodnì chránìn. Teplovzdušné agregáty jsou navrženy pro vytápìní v rozsahu teplot od 10 do 25 C. Delta T je 32 C až 33 C. Teplovzdušné agregáty Euromatic NV se vyrábìjí s uzavøeným spalovacím okruhem a mají zamontován vnitøní ventilátor na odtah spalin z výmìníku, který tak vytváøí nasávání vzduchu pro hoøáky. Teplovzdušný agregát je spojen s obìhem vzduchu, který je doporuèen spoleèností Powrmatic Ltd. Nìkolik variant obìhu vzduchu a potrubní vedení spalin je k dispozici. (viz str. 8 obrázky 1a & 1b). Kouøovod by mìl být zakonèen volnì v nezakryté pozici a musí být umístìn tak, aby spaliny nemohly vstupovat otevøenými otvory do haly v takové koncentraci, že by poškozovaly zdraví a nebo byly na obtíž. 3.5 Systém rozvádìní ohøátého vzduchu Následující poznámky mají specifickou dùležitost. Pro teplovzdušné agregáty, které vhání vzduch do haly, musí být vzato na zøetel, že vzestupný proud vzduchu opouštìjící výmìník, bude teplotou modi-

8 ma zapojení pro elektrické obvody teplovzdušného agregátu. Euromatic NV teplovzdušný agregát mùže být objed- nán i na 400 V - 3 N, 50 Hz. fikován. U hal, které mají nízké tepelné ztráty, bývají požadovány jednotlivé teplovzdušné agregáty, aby byla pokryta širší oblast a v halách s vysokým stropem by mìla být použita souprava Calecon, aby se zajistil efektivní rozvod tepla a minimalizovalo se vrstvení. Mìli bychom se vyhnout ohrožení v podobì mlhy, zamezení pøístupu vzduchu, továrnímu kouøi atp. Rùzné prostorové uspoøádání výfukového potrubí je schopno optimalizovat modifikaci extrémního vzduchu ve vhodné podmínky. Rozvodné soupravy dodávající a vracející vzduch, zahrnující filtry, spojení a izolaci nebo pøímé potrubí musí být konstruovány pouze z materiálù, které ne- budou pøíèinou požáru, jsou pøimìøené délky a roz- mìrovì stálé pøi maximálních vnitøních a vnìjších teplotách, kterým budou vystaveny bìhem testu a pøi normální èinnosti. Pøi výbìru materiálu musí být vzato v úvahu i pracovní prostøedí a teplota vzduchu, která bude výsledkem zkušebního pøekroèení limitu termostatu. Tam, kde jsou používány prostory mezi hoølavými stropními trámy k vedení potrubí, mìly by být vhodnì obloženy nehoølavým materiálem. Proud vracejícího vzduchu musí mít zajištìnu volnou cestu. Je-li teplovzdušný agregát instalován v prùmyslové hale, vracející se vzduch a teplý vzduch musí být veden oddìlenì potrubím ve smìru tam i zpìt od teplovzdušného agregátu, aby došlo k zamezení bránìní správné funkce teplovzdušného agregátu. Otvory v prostorách prùmyslové haly, kterými vystupují potrubí,které musí být ohnivzdorné. Péèi je nutno vìnovat zajištìní, aby navracející nasávaný vzduch byl èistý, bez zdrojù zápachù a výfu- kových plynù a za urèitých okolností, pokud by existovala taková možnost, bez zneèištìní prachem, vlasy atp. Dodržováním opatøení pøi zpìtném nasávání vzduchu a opatøeních o zástìnách by se mìlo tìmto zneèištìním pøedcházet. Dále tam, kde je nebezpeèí hoølavého materiálu umístìného blízko vypouštìného vzduchu, je tøeba umístit vhodnou pøekážku. Preventivnì by mìl být chránìn hoølavý materiál zástìnou asi 900 mm od výstupu. 3.7 Elektrické zapojení Elektrické zapojení vodièù k teplovzdušnému agregátu tìlesu musí být instalováno v souhlase s vyhláškou Sb. a místními pøedpisy. Zapojení vodièù má být vedeno v ohebných trubkách. Teplovzdušný agregát je pøipojen na 230 / 250 V, 1 fáze, 50 Hz. Spojení se zdrojem elektrického proudu je izolované a slouží výhradnì teplovzdušnému agregátu. Musí mít oddìlené kontakty nejménì 3 milimetrové na každém pólu. Spojení by mìlo být v sousedství teplo- vzdušného agregátu a snadno pøístupné. Viz sché- 4. Instalace teplovzduš. agregátù NV 4.1 Všeobecnì Døíve než provedeme instalaci, zkontrolujte podmínky místního rozvodu zemního plynu a tlak a zda seøízení je v souladu. Teplovzdušný agregát musí být instalován v souhlase s normami a pøíslušnými požadavky požárními v dané oblasti, zvláštì kde je nebezpeèí parkování vozidel na benzín, kde jsou rozptýleny èástice ze døeva, v oddì- leních zpracovávajících døevo atd. Pøi montáži rùznými metodami je nutno dodržovat mi- nimální prostor pro instalaci a servis. Volný prostor z pravé strany (pøi pohledu na pøední èást agregátu)...1,0 m Volný prostor z levé strany (pøi pohledu na pøední èást agregátu)...0,2 m Od vrcholku agregátu ke stropu...0,2 m Od zadní èásti k nejbližší stìnì...0,6 m Pøi instalacích více teplovzdušných agregátù je nutno dbát minimální vzdálenosti mezi soupravami: Mezi teplovzdušnými agregáty postavenými vedle sebe...3 m Mezi teplovzdušnými agregáty postavenými za se- bou...3 m Doporuèené výšky pro montáž, od podlahy ke spodní hranì teplovzdušného agregátu, jsou: Euro NV 10F - 30F 2.5 m - 3 m Euro NV40F - 140F 3 m - 5 m Euro 'C' a 'D' modely - Doporuèená montážní výška není stanovena. Všechny modely teplovzdušných agregátù NV nesmí být instalovány ve výšce menší než 2.5 m (od podlahy k podstavì agregátu). Hoølavý materiál v sousedství teplovzdušného agre- gátu a spalinový systém musí být tak umístìn nebo zastínìn pøekážkou aby bylo zajištìno, že jeho teplota nepøekroèí 65 C. Dùležité: 1. Teplovzdušné agregáty nesmí být instalovány : a) V takových èástech uvnitø haly, která jsou klasifi- kována jako riziková (výbuch plynù a par). b) Tam, kde je pøedvídatelné nebezpeèí zápalných èástic nebo plynù nebo korozí unikajících plynù nebo páry, které jsou vtaženy do vzduchu pro spalování. V takových pøípadech v instalaci smí být pouze pokraèováno, když je vzduch, který je pøi- vádìn do spalovací komory teplovzdušného agregátu z nezneèištìného zdroje, pøedevším zvenku. 6

9 Varianta pøístupu vzduchu z vnitøku není povo- pující vzduch k hoøákovým polím však nemusí být lena. V jistých situacích, kdy se vyskytují pouze spojen. Pokud to podmínky dovolují (viz oddíl 3.5), je vzduchem roznášené èásteèky, postaèí namon- požadováno odebírat vzduch pro spalování z prostor, tovat filtr na hlavní pøístupový otvor teplovzduš- které jsou ohøívány. V tìchto pøípadech je doporuèeno ného agregátu. Radu v tìchto pøípadech mùžete namontovat 90 koleno se sítem pro vstup vzduchu. získat od Powrmatic Ltd. a P-servis Hradec Král. Maximální dovolená délka potrubí pro odvod spalin je c) V prostorech hoølavých prachù (napø. truhlárny je 6 m, je-li používán pouze kouøovod pak 12 m. Je-li nutno, aby ohøívaný vzduch byl buï pøivádìn nutná odboèka, mohou být použity dva 45 ohyby, zvenèí a nebo na pøívodu ohøívaného vzduchu do musí se však zkrátit potrubí o 0,5 m délky kouøovodu výmìníku osadit filtr. Odvod spalovacího vzduchu na každý 45 ohyb. Pøi zvìtšení prùmìru kouøovodu musí být tepelnì izolován. Pøívod spalovacího lze zvýšit délku potrubí o 25 %. Minimální délka vzduchu musí být zvenèí. Jednotku nutno dodat odvodu spalin (od konce kouøovodu k vrcholu teplov požadovaném elektrickém krytí. vzdušného agregátu) nesmí být menší než 1 m pro d) V oblastech závislých na vážném negativním pro- Euro NV a 1,3 m pro Euro NV støedí, které by ovlivnilo systém. Všechna vnìjší spojení musí být provádìna pomocí e) Pøi instalaci jednotky pod stropem haly (vertikál- stahovacích svorek. Používejte silikonovou vrstvu do ní proud ohøátého vzduchu - jednotka otoèena spár pod svorky aby pøi montáži došlo k úplnému o o 90 ) - minimální výška instalace 4 m. utìsnìní komponent. Celé potrubí pro pøívod vzduchu na hoøáková pole a odvod spalin musí být upevnìno 4.2 Pøíslušenství teplovzdušného agre- nezávisle na teplovzdušném agregátu. Zakonèení gátu potrubí pro pøívod vzduchu a odvod spalin nesmí být Teplovzdušný agregát mùže být také instalován: instalováno, pokud by bylo ménì než: a) zavìšením na ocelových tyèích, øetìzu nebo la mm pod otvorem, oknem nì, šroub M mm pod okapem nebo okapovou rourou b) na specielní konzolové nosníky pøimontované na mm od vnitøního nebo vnìjšího rohu nehoølavou stìnu mm od povrchu uchycení terminálu c) na rovnou nehoølavou plochu, která nepøesahuje mm svisle od jiného terminálu na stejné zdi. vnì pøední hrany teplovzdušného agregátu mm vodorovnì od jiného terminálu na stejné zdi. Pøi všech instalacích je nutno dodržet pøimìøený mm od zemì. závìsný systém, který je schopen unést váhu sou Instalace systému pro odvod spalin pravy (viz tabulka 2 str. 3) a ohled je tøeba vzít i na Pozor: Koncový ochranný kryt kouøovodu, dodávaný pøídavná zaøízení. Pøed instalací teplovzdušného Powrmatikem, musí být namontován do vodorovného agregátu je tøeba všechny nosníky, stìny, konzole, systému. které chceme použít, nechat odzkoušet, zda jsou Vodorovný systém - Výstup spalin zadní vhodné. Všechna podpùrná zaøízení by mìla být stìnou izolovaným dvojitým potrubím chránìna proti rzi a nebo korozi. Pozor: Je-li výstup spalin požadován z boku teplo- Je-li úroveò zvuku v oddìlení dùležitá, mùže být vzdušného agregátu je možné namontovat 90 ohyb teplovzdušný agregát izolován od konstrukce budopøímo k vstupnímu / výstupnímu hrdlu rozdìlovací vy instalací na vhodný antivibraèní podstavec. Ve komory uvnitø teplovzdušného agregátu. všech takových pøípadech, i v pøípadì zavìšeného 1.Vyhledej optimální pozici vývodu kouøovodu, je doteplovzdušného agregátu, je podstatné, aby vše - volen nepatrný sklon dolù od teplovzdušného agreplyn, trubky na vedení elektrických drátù a kouøové gátu smìrem k vývodu kouøovodu, asi 2-3 a odstraò potrubí ve spojení s teplovzdušným agregátem bylo zaslepovací otvor ve stìnì. vyrobeno z ohebných spojení pro udržení dobrého 2.Namontuj vývod kouøovodu do stìny pomocí upevtechnického stavu. òovací podpùrné desky, utìsni silikonem, nebo jiným 4.3 Systém vedení vzduchu potrubím pro materiálem odolným proti povìtrnosti. pøívod vzduchu na hoøáky a odvod 3. Pøipoj dvojèe se soustøedným adaptérem do sekce spalin pro vývod spalin a trubkami pøímého prodloužení po- Všechny modely jsou opatøeny dvìma otvory na kraèuj dvìma potrubími, jedno pøivádí vzduch na hoøáteplovzdušném agregátu, jeden pro pøívod vzduchu ky teplovzdušného agregátu a druhé odvádí spaliny. k hoøákùm a druhý pro odvod spalin. Tyto otvory jsou Pøednostnì namontuj nastavitelné prodloužení z tepvzadu na teplovzdušném agregátu jako standard, lovzdušného agregátu, aby bylo usnadnìno odpojení ale mohou být odchýleny na vrchní desku teplo- kouøovodu pro servis. Nastavitelné prodloužení posuò vzdušného agregátu. Vždy musí být otvor pro odvod do pozice spojení s další trubkou u obou potrubí a tím spalin spojen systémem kouøovodu mimo halu. Vstu- je dokonèeno spojení s pøíslušnou vstupní / výstupní 7

10 hlavou koaxiálního kouøovodu teplovzdušného agre- gátu, aby bylo usnadnìno odpojení kouøovodu pro gátu. servis. Nastavitelné prodloužení posuò do pozice 4.Ujisti se,že vnitøní silikonové tìsnicí kroužky jsou spojení s další trubkou u obou potrubí a tím dokonèi na svém místì a že všechny sekce trubek jsou do spojení s pøíslušnou vstupní / výstupní hlavou rozdìsebe zcela pevnì zasunuty. Zajisti soustøednost po- lovací komory teplovzdušného agregátu. Nepøetrubí použitím spojovacích svorek a rozpìrkami. kraèuj maximální délku nastavitelného prodloužení, 5.Dtto pøi nepoužití koaxiální hlavice. aby mohla zùstat zachována celistvost spojení Vodorovný systém - pøístup vzduchu 4.Ujisti se, že vnitøní silikonové tìsnicí kroužky jsou na k hoøákùm z vnitøku haly svém místì a že všechny sekce trubek jsou do sebe Zkompletuj prùbìh spalinových sekcí od vývodu zcela pevnì zasunuty. Zajisti soustøednost potrubí kouøovodu do hrdlové spojky teplovzdušném agre- použitím spojovacích svorek a rozpìrkami. gátu a zajisti, aby vnitøní silikonové tìsnicí kroužky 5. Dtto pøi celkovém kouøovodu s dvìma trubkami. byly na svém místì. 2. Namontuj 90 koleno na hrdlovou spojku, pro 4.4 Pøipojení plynu vstup vzduchu na hoøáky tak, aby ústí smìøovalo do Aby se usnadnil servis musí být uzavírací ventil a jeho strany teplovzdušného agregátu. spojení s pøívodem plynu namontován na vstupní Svislý systém vývod spalin smìrem stranì do teplovzdušného agregátu. Plyn dodávaný vzhùru teplovzdušnému agregátu musí být veden v trubkách 1.Vyhledej optimální pozici vývodu kouøovodu a vy- a musí mít pøimìøené podpìry. Teplovzdušné agregáty øízni vhodný otvor do støechy. zavìšené na tyèích, lanech nebo øetìzech musí mít 2. Zhotov lemování komínu proti zatékání ve støeše koneèné spojení mezi trubkou dodávající plyn a teplotak, že spodní okraj sekce kouøovodu vyènívá nad vzdušným agregátem ohebného typu, který odpovídá základnou lemování. Utìsni silikonem èi jiným tìsni- ÈSN, pøièemž je tøeba zajistit dostateènou vùli v zacím materiálem odolávajícím povìtrnostním vlivùm. pojení pro normální pohyb teplovzdušného agregátu. 3. Pøipoj dvojèe se soustøedným adaptérem do sekce Pozor: pro vývod spalin a trubkami pøímého prodloužení po- Pøi provádìní koneèného spojení nepoužívejte nekraèuj dolù dvìma potrubími. Pøednostnì namontuj pøimìøené síly u plynových trubek teplovzdušného nastavitelné prodloužení z teplovzdušného agre- agregátu. 8

11 4.5 Elektrické zapojení teriály používané pøi odvodu spalin jako tlumièe hluku Všechny jednotky jsou již pøedzapojené a vyžadují musí odolávat teplotì spalin 100 C bez poškození. pouze koneèné zapojení do hlavního pøívodu elektrické energie a kompletaci ovládacího okruhu ( Umístìní prostorového termostatu V) pøes prostorový termostat, registraèní hodiny, atd. Prostorový termostat by mìl být namontován v místì, a vzdáleného resetu pøi nízké úrovni tlaku (termostat které by všeobecnì reprezentovalo zahøívaný prostor, pro modulaci). Všechny teplovzdušné agregáty musí kde by mìla být požadovaná teplota. být uzemnìny. Pøívod elektrické energie musí být ve- Místa s prùvanem, místa vystavená pøímému teplu, den do místa vedle teplovzdušného agregátu a musí napø. sluneèním paprskùm a místa, kde pohyb vzdubýt vhodnì ukonèen tak, aby byl izolaèním bodem, chu vázne napø. ve výklencích, to všechno jsou místa, který by vylouèil aktivaci jednotky z jiného vzdá- kterým bychom se mìli vyhnout pøi instalaci termoleného místa bìhem servisu. Je tøeba se øídit tech- statu. nickými daty v tabulce 4 a zjistit elektrické zatížení V zásadì by mìl být termostat instalován ve výšce asi teplovzdušného agregátu, který je instalován tak, 1,5 m od podlahy. aby kabely mìly pøíslušnou prùøezovou plochu, Každý prostorový termostat, termostat proti namrzání, používanou pro elektrické instalace dle ÈSN. Délka registraèní hodiny atd., musí být vhodné pro sepnutí vodièù a uzemnìní musí být dle ÈSN. Všechny na 230 V, 5 A a musí spínat pružnì, aby minimalizovaly externí øízení se musí øídit rovnìž ÈSN a musí být kontaktní opotøebení. schváleným typem. Viz schéma zapojení dle pøíloh. Viz schéma elektrického zapojení dle pøiložené doku- Euro NV/D modely musí být elektricky vzájemnì mentace. spojeny se systémem rozvodu vzduchu tak, že jeho start probíhá stejným zpùsobem jako by to byl 6 Kontrola a testování teplovzdušný agregátorový ventilátor. Spojení od teplovzdušného agregátového terminálu 6.1 Elektrická instalace è. 5 musí být vedeno k jedné stranì stykaèového Kontrolu k zajištìní bezpeènosti elektrického zaøízení vinutí motoru ventilátoru, druhý pól je spojen s neut- musí provádìt osoba k tomu urèená dle vyhlášky rálem. 50/78 Sb. 6.2 Instalace plynu 5 Systém rozvodu vzduchu Celá instalace plynu vèetnì mìøicího pøístroje by mìla 5.1 Všeobecnì Euro NV/C a NV/D jsou modely navržené pro dodávky vzduchu potrubím do pøesnì definovaného místa anebo návrat vzduchu potrubím nebo pøívod èerstvého vzduchu pomocí potrubí. Je-li použito potrubí pro pøívod vzduchu, musí být objednáno s ventilátorovou sekcí v objednávce k zajištìní se- rvisní dosažitelnosti k odstøedivému ventilátoru. Vše- chna potrubí musí být nezávisle udržována v chodu teplovzdušným agregátem. Spojení a lemy dodá- vaného potrubí a armatury musí být upevnìny bezpeènì a dotaženy vzduchotìsnì. 5.2 Snížení hluku Je doporuèováno, aby potrubí bylo napojeno na rámeèek teplovzdušného agregátu ohebnou vzduchotìsnou spojkou z nehoølavého materiálu. Pøed montáží musí být zajištìno aby byla dodržována maximální vùle 15 mm mezi koncem potrubí a rá- meèkem. Jsou-li požadovány tlumièe hluku, smìjí být namontovány do potrubí pro pøívod vzduchu a odvod spalin, aby snížily hladinu zvuku vznikajícího pøi pohybu ventilátoru, který tlaèí vzduch, anebo spaliny. Ma- 9 být zkontrolována a pøezkoušena co do kvality a vyèištìna podle ÈSN a Systém rozvodu vzduchu Systém by mìl být zkontrolován zda instalace byla provedena v souladu s požadavky návrhu konstrukce. Zvláštní pozornost je tøeba vìnovat správnému uspo- øádání potrubí a registraèním pøístrojùm, potrubí pro návrat vzduchu a roštùm a všeobecnì adekvátnosti vracení vzduchu v kolobìhu. Pro Euro NV/C zajisti vyváženost potrubí, tak aby bylo dosaženo urèené proudìní vzduchu. 6.4 Kontrola pøed zapálením teplovzdušného agregátu Mìla by být provedena pøedbìžná kontrola pøed zapálením teplovzdušného agregátu a to takto: (a) Zajistìte, aby pøívod elektrického proudu do teplo- vzdušného agregátu byl vypnut. (b) Pøekontrolujte, zda všechny výstupy teplého vzduchu jsou otevøeny. (c) Pøekontrolujte, zda termostat je nastaven na,,max" (d) Pøekontrolujte, zda øízení hodin je nastaveno na,,on" periodu.

12 (e) Pøekontrolujte, zda jiné jisticí prvky na teplovzdušném agregátu jsou správnì nastaveny. (f) Ujistìte se, že pøepínaè Summer/Winter je poloze Winter. (g) Pøekontrolujte, zda tlaèítko termostatu pro pøehøátí není vypnuté. 3. Vypnutí Nastav kontrolní hodiny na OFF nebo prostorový termostat zmìò na MIN nebo OFF. Nevypínat je na hlavním pøívodu elektrické energie do agregátu!! 6.6 Seøízení 6.5 Zapálení teplovzdušného agregátu Tlak plynu na hoøácích Upozornìní: Tlak je seøízen na požadovaný teplotní výkon døíve Na poèátku zapálení teplovzdušného agregátu by se než je teplovzdušný agregát odeslán z výroby. mìlo obèas vyèistit vnitøní potrubí pro pøívod vzdu- V pøípadì vysokého a nízkého plamene a moduchu. laèních jednotek jsou nastaveny tlaky pro obì mož- Dùležité: nosti. Tlaky by mìly být kontrolovány následujícím Vnitøní potrubí zaøízení bylo testováno na spole- zpùsobem. hlivost pøed opuštìním z výroby. Poté co uvedete do chodu hlavní hoøáky pøezkoušejte tìsnost okolí pøi Standardní teplovzdušné jednotky pojení plynu použitím tekutiny pro detekci úniku 1. Nastav vnìjší øízení, aby bylo zajištìno, že hlavní napø. mýdlového roztoku. hoøák je vypnut. Otevøi postranní pøístupová dvíøka. Spoj manometr na test výstupní tlaku plynu v bodì Všechny modely multifunkèního øízení. 1. Zapni elektrický proud a zaèíná sled zapalování. 2. Nastav vnìjší øízení tak, že zapneš hlavní hoøák. Se zpoždìním asi 45 s bude generována zapalovací Srovnej namìøený hoøákový tlak s tlakem uvedeným jiskra a hlavní plynový ventil bude dodávat plyn. v sekci 2. Dùležité: Tlak na hoøácích je nutno seøídit dle Hoøáky poté zahoøí. hodnot uvedených na typovém štítku agregátu. 3. Je-li 2. Když se na hoøácích neobjeví plamen, øídící skøíò- tøeba, seøiïte tlak plynu hoøáku otáèením šroubu ka vypne a kontrolka na tlaèítku reset se rozsvítí. regulátoru proti smìru pohybu hodinových ruèièek na Abychom znovu zahájili zapálení je nutno stisknout snížení tlaku, nebo ve smìru pohybu hodinových tlaèítko reset. ruèièek ke zvýšení tlaku. 10

13 høídelku B do regulátoru. Otoèit høídelkou a nastavit HIGH FIRE (pro vysoký plamen) tlak (otáèením po smìru hodinových ruèièek zvyšujeme tlak) vi) Upevnìte zajiš ovací matku D aniž byste otoèili høídelkou. 3. Dále se doporuèuje pøezkoušet dávkování plynu mìøicím pøístrojem s èíselníkem a ruèièkou. Zajistìte aby další zaøízení dodávaná s mìøícím pøístrojem vii) Povolujte seøizovací šroub A abyste nastavili LOW byla v chodu. FIRE (pro nízký plamen) tlak (proti smìru hodinových 4. Vypnìte hoøák jak uvedeno v 6.5.1, vypnìte ruèièek snižujeme tlak). manometr a znovu zašroubujte uzavírací šroub. viii) Nastavte vnìjší øízení hoøáku na OFF (vypnuto) Zapnìte hoøák jak je uvedeno výše a pøezkoušejte a pøenes tìlo ventilu C na høídelku ventilu a zajistìte tìsnost kolem spoje s použitím detekèní kapaliny aby spony byly ve správné pozici a znovu zkontrolujte napø. mýdlového roztoku. tlaky. 6. Vypnìte hoøák jak uvedeno v 6.5.1, vypnìte manometr Vysoký a nízký plamen a modulaèní a zašroubujte uzavírací šroub. Zapnìte hoøák jak jednotky je uvedeno v a pøezkoušejte tìsnost kolem spoje 1. Nastav vnìjší øízení, aby bylo zajištìno, že hlavní s použitím detekèní kapaliny napø. mýdlového roztoku. hoøák je vypnut. Sejmi postranní pøístupovou desku. Nasaïte boèní pøístupový panel. Spoj manometr na test výstupního tlaku plynu v bodì multifunkèního øízení Kontrolní pøístroj teplovzdušného 2. Nastav vnìjší øízení tak, že zapneš hlavní hoøák agregátu a udržuj vysoký plamen. Srovnej namìøený hoøákoventil 1. Uzavøete uzávìr plynu a ujistìte se, že plynový vý tlak s tlakem uvedeným v sekci 2. Dùležité: Tlak sluchem je možno slyšet, že je uzavøen bìhem 1 na hoøácích je nutno seøídit dle hodnot uvedených na vteøiny, a že svìtelná kontrolka se rozsvítí. Pozor: typovém štítku agregátu. Dále se doporuèuje pøevuzapálení. Teplovzdušný agregát mùže mít jeden pokus na zno- zkoušet dávkování plynu mìøícím pøístrojem s èíselzapnout) Otevøete uzávìr plynu a resetujte (znovu níkem a ruèièkou. Zajistìte aby další zaøízení dodávaná teplovzdušný agregát. s mìøícím pøístrojem byla v chodu. Opakujte 2 2. Pøekontrolujte zda prostorový termostat a všechny uvedenou výše s vnìjšími kontrolami a nastav nízký automatické kontrolní pøístroje pracují spolehlivì. plamen. Dùležité: Tlak na hoøácích je nutno seøídit dle hodnot uvedených na typovém štítku agregátu. 6.7 Pøedání teplovzdušného agregátu 3. Je-li tøeba seøídit tlak plynu pro vysoký plamen, Pøedejte návod k obsluze uživateli nebo kupci do vlastpak pokraèujte od kroku i). Je-li nutné jen seøídit tlak nictví a proveïte instruktáž pokud se týká efektivního pro nízký plamen, tak nastavení zaènìte od kroku vii) a bezpeèného ovládání teplovzduš. agregátu a pøiviz obr. 4 družených kontrolních pøístrojù. Seøiïte automatické i) Nastav vnìjší øízení hlavního hoøáku na OFF. kontrolní pøístroje na hodnoty požadované uživatelem. ii) Otoète zpìt uzávìr D, udržující spirálu k høídelce Nakonec pouète uživatele nebo kupce, že k efektivní a vyjmìte ji. a bezpeèné práci teplovzdušného agregátu je tøeba iii) Nastavte vnìjší øízení hlavního hoøáku na ON. provádìt každoroènì patøièný servis. V pøípadì že iv) Otoète seøizovacím šroubem A plnì po smìru po- prostory nejsou dosud obsazeny, vypnìte pøívod plynu hybu hodinových ruèièek. a elektøiny a ponechte instruktážní literaturu vedle v) Uvolnit zajiš ovací matku M13 E, která zajiš uje plynomìru. 11

14 7 Údržba Pozor: Pøi jakýchkoliv servisních pracích nebo výmìnì vadných dílcù vždy vypnìte a odpojte pøívod elektrické energie a uzavøete plynový ventil. POZNÁMKA: Jestliže na zavìšeném teplovzdušném agregátu je tøeba provést servis, neopírejte o nìj žebøík. Zajistìte si pøístup rampou nebo jiným zpùsobem (štafle). 7.3 Zapalovací a ionizaèní elektroda Prohlédni elektrody a pøesvìdè se, zda jsou v bezvadném a èistém stavu. Zvláštì pøekontroluj, zda elektrody jsou nepoškozené. Pøekontroluj zda zapa- lovací mezera èiní 2,5 mm a zda rektifikaèní sonda je mm nad hoøákem. 7.4 Tepelný výmìník Když jsou hoøáková pole demontována ze zaøízení, zkontroluj primární sekce výmìníku, do které vstupuje 7.1. Všeobecnì plamen z hoøáku, zda jsou èisté. Pravidelnou servisní službu je tøeba provádìt nejménì jednou za rok, kvalifikovanou autorizovanou oso- 7.5 Hlavní ventilátor bou. Po provedení servisních prací nebo po výmìnì nìkterých dílù musí být teplovzdušný agregát ne Modely Euro NV,,F" bo teplovzdušné agregáty kompletnì prohlédnuty 1. Pøekontroluj listy ventilátoru zda nejsou znièené a pøezkoušeny na tìsnost jak uvedeno v sekci 6. a zda na nich nelpí pøíliš mnoho usazenin, které by mohly vést k nevyváženosti. Jestliže se ukáže, že je 7.2 Snímání souboru hlavního hoøáku tøeba ventilátor demontovat, aby mohl být vyèištìn, 1. Zajisti uzavøení plynového ventilu (poloha OFF), postupujte následovnì. pak odšroubuj spojovací matici umístìnou na pøí- 2. Uvolni matici ucpávky kabelu na plášti teplovzdušvodu plynu. ného agregátu, kde prochází elektrický kabel ventilá- 2. Odpoj vodièe elektrického zapalování, zapalovací toru. a ionizaèní elektrody a odpoj konektory z vršku 3. Odpoj vodièe ventilátoru od elektrického terminálu plynového ventilu. na desce s plošnými spoji. 3. Je-li požadavek, pak odmontuj rozdìlovací potrubí 4. Vytáhni kabel vstupním tìsnìním. odšroubováním ètyø šroubkù, kterými jsou upevnìny 5. Sejmi komplet ventilátoru a motoru vyšroubováním na hoøákovou sestavu. 4 šroubù se šestihrannou hlavou, které pøipevòují 4. Vyšroubuj dva šrouby, které zajiš ují hoøáková po- ventilátor k zadnímu panelu. le ve správné poloze a vyjmi komplet hoøáková pole. 6. Zpìtnou montáž proveï v obráceném poøádku. 5. Použitím tvrdého kartáèe - ne drátìným kartáèem - odstraò nahromadìné usazeniny na hoøákových po Modely Euro NV,,C" lích. Pøekontroluj hoøáky zevnitø i zvenèí a pøesvìdè 1. Pøekontroluj listy ventilátoru zda nejsou znièené se zda jsou èisté. Pøezkoušej trysky a jestliže jsou a zda na nich nelpí pøíliš mnoho usazenin, které by poškozené nebo znièené vymìò je za nové stejné mohly vést k nevyváženosti. Pokud je nezbytné develikosti a znaèky dle hodnot uvedených na typovém montovat ventilátor, aby mohl být vyèištìn, postupuj štítku agregátu. Jestliže se domníváš, že je to tøeba, následovnì. vyèisti trysky. Neprotahuj je drátem. 2. Uvolni matici ucpávky kabelu na plášti teplovzduš- 6. Pøi opìtovném smontování trysek, hoøákù a pøíèek ného agregátu, kde prochází elektrický kabel ventiláhoøákových polí postupuj v obráceném poøadí, než toru. jak bylo shora uvedeno. 3. Odpoj vodièe ventilátoru od elektrického terminálu na desce s plošnými spoji. 4. Vytáhni kabel vstupním tìsnìním. 5. Sejmi komplet ventilátoru a motoru vyšroubováním zajiš ovacích šroubù, které pøipevòují ventilátor k montážnímu panelu. 6. Zpìtnou montáž proveï v obráceném poøádku Výmìna vadných dílù Multifunkèní øízení (plynový regulaèní ventil) 1. Vymontuj hoøáková pole jak je døíve popsáno v sekci 7.2

15 2. Uvolni pøírubová spojení na vstupu a výstupu Tlakový spínaè vzduchu z multifunkèního øízení a odmontuj ho. 1. Odpoj elektrická spojení. 3. Spoj znovu nový ventil v obráceném poøadí jak je 2. Odpoj èidlo z tlakového snímaèe vzduchu (hadièka). uvedeno výše potom co jsi se ujistil, že ventil je sprá- 3. Vyšroubuj šroubky upevòující spínaè tlaku vzduchu vnì orientován. Vymìò tìsnicí O kroužky, pokud je a vezmi spínaè. tøeba. 4. Vezmi náhradu a v obráceném poøadí, znovu namontuj èidlo do mínus (-) vylisované na tlakovém sní Hoøáková pole maèi. 1. Sejmi hoøáková pole a demontuj je jak bylo døíve popsáno v sekci Desky tištìných spojù 2. Sejmi èelní desku a støední úložnou desku z hoøá- 1. Odpoj všechna elektrická spojení. kových polí 2. Odpoj øídící skøíòku jak je popsáno výše v Vymìò ta hoøáková pole, která to vyžadují, a smo- 3. Vyšroubuj šroubky zajiš ující desky tištìných spojù ntuj souèásti v obráceném poøádku. a vezmi je. 4. Dej zaøízení do provozu jak je popsáno v sekci Namontuj náhradní v obráceném poøadí Montáž elektrod 1. Odpoj elektrické vodièe z øídící skøíòky nebo z pøíslušné desky plošných spojù. 2. Vyšroubuj šroubky upevòující destièku elektrod k postranní desce hoøákù a vezmi elektrody. 3. Vezmi náhradní elektrody a smontuj je v obráceném poøádku. Pøekontroluj zda zapalovací mezera èiní 2,5 mm (viz obr. 4) a zda rektifikaèní sonda je mm nad hoøákem Limitní termostat Pozor! Zajisti, aby termostaty byly nastaveny správnì, pøed namontováním: Nastavení limitního termostatu: NV 10, C NV 15 A C. 1. Vyšroubuj šroubky, které pøipevòují destièku kapiláry k postrannímu panelu ze vnitø. Vezmi destièku a odstraò pøíchytky kapiláry. 2. Odpoj elektrická spojení z limitního termostatu. Sejmi zajiš ovací matku a vezmi termostat z desky elektriky. 3. Namontuj nový termostat v obráceném poøádku Spalinový ventilátor 1. Odpoj kouøovod 2. Pøeruš elektrické spojení ventilátoru na svorkách desky plošných spojù. 3. Vyšroubuj šroubky zajiš ující vývod odsávacího ventilátoru na montážní desce, uvolni šroubky upevòující montážní desku ventilátoru k rozdìlovací hlavì a sejmi ventilátor. Namontuj náhradní odsávací ventilátor v obráceném poøadí Øídící elektronika 1. Vyšroubuj dva upínací šroubky a vytáhni øídící skøíòku smìrem nahoru, aby byla oddìlena od plošných spojù. 2. Namontuj náhradní v obráceném poøadí. 13

16 8. Spojení k vnìjším øídícím skøíòkám 13 14

17 9. Zjištìná závada Závada Pøíèina Akce Vnitøní odsávací elektro 1. Zkontroluj, zda pøívod elektrické energie do teplovzdušventilátor nebìží ného agregátu je v poøádku a zda je v poøádku i vnìjší øídící obvod. 2. Jednotka je vypnuta - tlaèítko reset 3. Limitní termostat vypnutý 4. Vadná øídící skøíòka 5. Vadné relé pro ventilátor 6. Vadný výfukový ventilátor Vnitøní odsávací elektro 1. Zkontroluj zda je v poøádku tlakový spínaè, když zážehová ventilátor bìží ale sekvence odsávací ventil nastartoval. nestartuje 2. Vadná øídící skøíòka Vnitøní výfukový elektro 1. Zážehová jiskra má špatnou vzdálenost nebo je špatná ventilátor bìží, elektroda (vodiè / keramika). zážehová jiskra 2. Vadná øídící skøíòka je zpozorována, ale hoøáky nehoøí 3. Vadný plynový øídící ventil. plyn 1. Zkontroluj, tlak plynu na vstupu do plynového ventilu Hoøáky hoøí ale elektro 1. Ionizaèní elektroda má špatnou pozici. okamžitì zháší Elektroda (vodiè / keramika) je vadná/ý. Zkontroluj signál plamene Hoøáky hoøí ale po elektro 1. Termostat ventilátoru je vadný nebo nastaven pøíliš 2-3 minutách zháší, vysoko hlavní ventilátor 2. Hlavní ventilátor je vadný - možná bìží s nastavením nebìží,,léto" na spínaèi Hlavní ventilátor elektro 1. Vnìjší øídící skøíòka (nebo spínaè léto/zima) má nastavebìží stále nou letní pozici 2. Vadný termostat ventilátoru Hlavní ventilátor elektro 1. Motorek ventilátoru neb kondenzátor jsou vadné - vymìò selhal 2. Vadný plošný spoj 3.Ventilátorový stykaè je vadný - vymìò (3-fázové agregáty) 15

18 10. Náhradní díly DÍL: Plynový ventil SIT Nova 822 ( ) Plynový ventil Dungs MB DLE 405 B07 S22 Dungs MB DLE 407 B07 S22 Zapalovací elektroda Ionizaèní elektroda Hoøáková trubice P51 AB Hoøáková trubice P51 AB o Havarijní termostat Imit LS1-90 / 110 C TYP OBJEDNACÍ AGREGÁTU: ÈÍSLO: Zapalovací elektronika - Pactrol P16-FI(CE) Dvoustupòová modulovaná elektronika Anglo Nordic MD1003 / MD /HL /MOD Zesilovaè k modulaci Johnsons PIB-24 Spalinový ventolátor - Sifan WFFB Spalinový ventolátor - Airflow Developments 45CTFR-HT Spalinový ventolátor - Airflow Developments 71BTXL Honeywell Pressure Switch C6065A1028 Manostat tlaku /MOD / Spínací deska Danfoss CI , A11 -/C Spínací deska hlavní

19 ZASTOUPENÍ PRO ÈR A SR: P - SERVIS HK s. r. o. Jaromìøská Hradec Králové - Rusek Tel., fax: Tel.: Mobil: , HEATING DIVISION Winterhay Lane Ilminster, Somerset TA19 9PQ Tel: Fax:

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Návod k provozu - Czech - Vydání 10/06 Tento dokument podléhá zmìnám bez pøedchozího upozornìní. Nejnovìjší verzi najdete na adrese http://emanuals.nordson.com/finishing.

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 ÈR Možnosti financování Stacionární plynové kotle Vitogas 100 Nástìnné plynové kotle Vitopend 100 Nástìnné kondenzaèní plynové kotle Vitodens 100 Nástìnné

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz VÝVOJ A VÝROBA Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo www.msvelektronika.cz 1. Øídící a ovládací systémy MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících systémù vozidel, jakož i

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více