NV Range - teplovzdušné agregáty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NV Range - teplovzdušné agregáty"

Transkript

1 NV Range - teplovzdušné agregáty Informaèní a servisní pøíruèka Výstraha: Toto zaøízení musí být uzemnìno

2 O B S A H Oddíl 1. Úvod 1 2. Technická data 2 3. Základní požadavky 5 4. Instalace 6 5. Systém rozvodu vzduchu 9 6. Kontrola & test 9 7. Údržba Elektrické schéma zapojení okruhu mezi vnìjším ovládáním a teplovzdušným agregátem NV Nejèastìjší závady, jejich pøíèiny a odstranìní Zkrácený seznam náhradních dílù 16 Tabulka 1. Rozmìry 3 2. Technické parametry Velikosti trysek a tlak plynu na hoøácích pro zemní plyn - skupina H - G Velikosti trysek a tlak plynu na hoøácích pro propan - skupina G Elektrická zátìž 1-fázových teplovzdušných agregátù NV 4 Obrázek Název Název Název Strana Strana Strana 1a. Vodorovný systém uspoøádání pøi zadním, boèním výstupu spalin 8 1b. Svislý systém uspoøádání pøi vrchním, kolmém výstupu spalin 8 2. Umístìní ovládacích prvkù Hlava pro vysoký a nízký plamen a modulaèní cívka Elektrické zapalování - seøízení elektrod pro elektrickou jiskru 12

3 1. ÚVOD Euromatic NV je øada vysoce úèinných teplovzdušných agregátù vytápìných plynem o tepelném výkonu od 10 kw do 140 kw. Tato øada má uzavøený spalovací okruh, který je dodáván jako kompletní systém vèetnì výstupu spalin. Má certifikát pro zemní plyn skupina H - G20 a pro propan G31. Kategorie aplikace II2H3P. Teplovzdušné agregáty jsou navrženy pro volné zavìšení na stropì ve ètyøech vhodných bodech, nebo pøípadnì umístìny na konzolích ve stìnì a jsou urèeny pøedevším pro úsporné vytápìní prùmyslových hal. Smìjí se používat i v místech, kde ovzduší uvnitø haly mùže být zneèištìno napø. prachem, mlhou z oleje, ale teplovzdušné agregáty NV nejsou vzduchotìsné a nesmí se proto používat pøi podtlaku a nemohou být instalovány v nebezpeèných místech, kde jsou zápalné nebo výbušné látky v ovzduší nebo skladem. Pokud jsou dodány s vyšším IP, potom jsou vhodné do hoølavých prachù. Euromatic NV/F má ventilátor, který je namontován vzadu ve støedu každého teplovzdušného agregátu aby pohánìl obìh ohøátého vzduchu lopatkami do vnìjšího prostøedí. Ventilátor odstøedivý se nachází v agregátu NV/C sérii pro rozvod ohøátého vzduchu potrubím na místo urèení a agregát NV/D série bez zamontovaného ventilátoru, která je pro systémy, kde je pohyb vzduchu pohánìn jiným systémem. Teplovzdušné agregáty jsou montovány standardnì s hoøáky pro atmosférický vzduch a automatickou kontrolou zapálení, s èidlem plamene, s kontrolou tlaku plynu a bezpeènostními funkcemi, s vnitøním ventilátorem pro obìh spalin, hlavním ventilátorem pro pohánìní ohøátého vzduchu, s termostatem ventilátoru a limitním termostatem. Na zvláštní objednávku zákazníka je možno dodat hoøáky s vysokým a nízkým plamenem nebo øízené modulaèní hoøáky, vstupní prùchozí spojení, výstupní prùchozí spojení, 45 hlava, 90 výstupní koleno a vertikální a horizontální výstupní žaluzie, atd. Bezpeènost a plynové pøedpisy 1990 (Instalace a použití, doplnìné vydání) Je uzákonìno, že všechna plynová zaøízení budou instalována odborníky a v souladu s pøedpisy ÈSN. Neodborné manipulace s pøístroji mohou být soudnì postižitelné a je ve Vašem vlastním zájmu zajistit bezpeènost, která je vyžadována. 1

4

5 x x x 1.35

6

7 3. Základní požadavky 3.3 Pøívod plynu 3.1 Související dokumenty Pøípojka Instalace topných tìles na teplý vzduchu musí být v souladu s odpovídajícími pøedpisy ÈSN EN1775 a Instalace by mìla být v souladu s odpovídajícími pøedpisy oblastní plynové spoleènosti, s místními a požárními pøedpisy souvisejícími s pøedpisy následujících dokumentù: Místní spoleènost zabývající se rozvodem plynu by mìla být konzultována o místì plánovaném pro instalaci a na objednávku zøídit pøípojku, která je schopna dodávat pøimìøenou dodávku plynu. Existující pøípojka nesmí být použita, bez konzultace s místní spoleèností pro rozvod plynu Plynomìry ÈSN EN Domovní plynovod Plynomìr je namontován k pøípojce místní spoleèností ÈSN Prùmyslové plynovody nebo místním dodavatelem. ÈSN Lok. spotøebièe na plynná paliva Existující plynomìr by mìl být zkontrolován pøede- ÈSN Prùmyslová teplená zaøízení na plyn- vším spoleèností pro rozvod plynu, aby bylo zajištìno, ná paliva že plynomìr správnì funguje pro požadovanou do- ÈSN EN525 - Ohøívaèe vzduchu na plynná paliva dávku plynu. s nepøímým ohøevem a nucenou konvencí do 300 kw. Pro nebytové objek Instalace potrubí ty. Instalace potrubí by mìla být odbornì v souladu ÈSN Zásady pro provádìní a kontrolu ply- s ÈSN EN 1775 a nového zaøízení Montáž potrubí od plynomìru k teplovzdušnému ÈSN Prùmyslové plynové spotøebièe agregátu musí být správného prùmìru. Nepoužívejte ÈSN Požární bezpeènost tepelných zaøí- potrubí menšího prùmìru než je vstupní otvor plynu do zení teplovzdušného agregátu. Kompletní instalace musí ÈSN EN Bezpeènost elektrických spotøebi- být odzkoušena na spolehlivost dle popisu ve výše èù pro domácnosti a podobné úèely uvedeném pøedpisu. ÈSN Revize elektrických zaøízení TPG Odbìrná plynová zaøízení a spotøebi Zvýšení tlaku plynu èe na plynná paliva v budovách. Tam, kde je nezbytné uvést do èinnosti zaøízení pro TPG Pøipojování plynových zaøízení a uvá- zvýšení tlaku plynu, musí být vypnut spínaè nízkého dìní do provozu. tlaku plynu v zaøízení. TPG Základní požadavky na bezpeènost Místní spoleènost pro rozvod plynu musí být nejprve provozu plynových zaøízení konzultována, zda je zøízení posilovaèe tlaku možné. TPG Kontrola tìsnosti plynovodu a pøípojek 3.2 Umístìní Kouøový systém Zvolené místo pro teplovzdušný agregát musí být projektováno s ohledem na splnìní opatøení o uspo- kojivém kouøovém systému a pøimìøeném pøívodu vzduchu. Umístìní musí mít také dostateèný prostor v pøípadì údržby a oprav a rovnìž vzdušná cirkula- ce musí probíhat bez zábran okolo teplovzdušného agregátu. Teplovzdušný agregát nesmí být instalován do pod- mínek pro které nebyl navrhován napø. tam, kde je vysoká koroze nebo slanost a není vhodný pro po- užívání venku. Tam, kde umístìní teplovzdušného agregátu je takové, že by mohl být poškozen mechanicky z vnìjšku napø. jeøábem, visutým vozíkem, musí být vhodnì chránìn. Teplovzdušné agregáty jsou navrženy pro vytápìní v rozsahu teplot od 10 do 25 C. Delta T je 32 C až 33 C. Teplovzdušné agregáty Euromatic NV se vyrábìjí s uzavøeným spalovacím okruhem a mají zamontován vnitøní ventilátor na odtah spalin z výmìníku, který tak vytváøí nasávání vzduchu pro hoøáky. Teplovzdušný agregát je spojen s obìhem vzduchu, který je doporuèen spoleèností Powrmatic Ltd. Nìkolik variant obìhu vzduchu a potrubní vedení spalin je k dispozici. (viz str. 8 obrázky 1a & 1b). Kouøovod by mìl být zakonèen volnì v nezakryté pozici a musí být umístìn tak, aby spaliny nemohly vstupovat otevøenými otvory do haly v takové koncentraci, že by poškozovaly zdraví a nebo byly na obtíž. 3.5 Systém rozvádìní ohøátého vzduchu Následující poznámky mají specifickou dùležitost. Pro teplovzdušné agregáty, které vhání vzduch do haly, musí být vzato na zøetel, že vzestupný proud vzduchu opouštìjící výmìník, bude teplotou modi-

8 ma zapojení pro elektrické obvody teplovzdušného agregátu. Euromatic NV teplovzdušný agregát mùže být objed- nán i na 400 V - 3 N, 50 Hz. fikován. U hal, které mají nízké tepelné ztráty, bývají požadovány jednotlivé teplovzdušné agregáty, aby byla pokryta širší oblast a v halách s vysokým stropem by mìla být použita souprava Calecon, aby se zajistil efektivní rozvod tepla a minimalizovalo se vrstvení. Mìli bychom se vyhnout ohrožení v podobì mlhy, zamezení pøístupu vzduchu, továrnímu kouøi atp. Rùzné prostorové uspoøádání výfukového potrubí je schopno optimalizovat modifikaci extrémního vzduchu ve vhodné podmínky. Rozvodné soupravy dodávající a vracející vzduch, zahrnující filtry, spojení a izolaci nebo pøímé potrubí musí být konstruovány pouze z materiálù, které ne- budou pøíèinou požáru, jsou pøimìøené délky a roz- mìrovì stálé pøi maximálních vnitøních a vnìjších teplotách, kterým budou vystaveny bìhem testu a pøi normální èinnosti. Pøi výbìru materiálu musí být vzato v úvahu i pracovní prostøedí a teplota vzduchu, která bude výsledkem zkušebního pøekroèení limitu termostatu. Tam, kde jsou používány prostory mezi hoølavými stropními trámy k vedení potrubí, mìly by být vhodnì obloženy nehoølavým materiálem. Proud vracejícího vzduchu musí mít zajištìnu volnou cestu. Je-li teplovzdušný agregát instalován v prùmyslové hale, vracející se vzduch a teplý vzduch musí být veden oddìlenì potrubím ve smìru tam i zpìt od teplovzdušného agregátu, aby došlo k zamezení bránìní správné funkce teplovzdušného agregátu. Otvory v prostorách prùmyslové haly, kterými vystupují potrubí,které musí být ohnivzdorné. Péèi je nutno vìnovat zajištìní, aby navracející nasávaný vzduch byl èistý, bez zdrojù zápachù a výfu- kových plynù a za urèitých okolností, pokud by existovala taková možnost, bez zneèištìní prachem, vlasy atp. Dodržováním opatøení pøi zpìtném nasávání vzduchu a opatøeních o zástìnách by se mìlo tìmto zneèištìním pøedcházet. Dále tam, kde je nebezpeèí hoølavého materiálu umístìného blízko vypouštìného vzduchu, je tøeba umístit vhodnou pøekážku. Preventivnì by mìl být chránìn hoølavý materiál zástìnou asi 900 mm od výstupu. 3.7 Elektrické zapojení Elektrické zapojení vodièù k teplovzdušnému agregátu tìlesu musí být instalováno v souhlase s vyhláškou Sb. a místními pøedpisy. Zapojení vodièù má být vedeno v ohebných trubkách. Teplovzdušný agregát je pøipojen na 230 / 250 V, 1 fáze, 50 Hz. Spojení se zdrojem elektrického proudu je izolované a slouží výhradnì teplovzdušnému agregátu. Musí mít oddìlené kontakty nejménì 3 milimetrové na každém pólu. Spojení by mìlo být v sousedství teplo- vzdušného agregátu a snadno pøístupné. Viz sché- 4. Instalace teplovzduš. agregátù NV 4.1 Všeobecnì Døíve než provedeme instalaci, zkontrolujte podmínky místního rozvodu zemního plynu a tlak a zda seøízení je v souladu. Teplovzdušný agregát musí být instalován v souhlase s normami a pøíslušnými požadavky požárními v dané oblasti, zvláštì kde je nebezpeèí parkování vozidel na benzín, kde jsou rozptýleny èástice ze døeva, v oddì- leních zpracovávajících døevo atd. Pøi montáži rùznými metodami je nutno dodržovat mi- nimální prostor pro instalaci a servis. Volný prostor z pravé strany (pøi pohledu na pøední èást agregátu)...1,0 m Volný prostor z levé strany (pøi pohledu na pøední èást agregátu)...0,2 m Od vrcholku agregátu ke stropu...0,2 m Od zadní èásti k nejbližší stìnì...0,6 m Pøi instalacích více teplovzdušných agregátù je nutno dbát minimální vzdálenosti mezi soupravami: Mezi teplovzdušnými agregáty postavenými vedle sebe...3 m Mezi teplovzdušnými agregáty postavenými za se- bou...3 m Doporuèené výšky pro montáž, od podlahy ke spodní hranì teplovzdušného agregátu, jsou: Euro NV 10F - 30F 2.5 m - 3 m Euro NV40F - 140F 3 m - 5 m Euro 'C' a 'D' modely - Doporuèená montážní výška není stanovena. Všechny modely teplovzdušných agregátù NV nesmí být instalovány ve výšce menší než 2.5 m (od podlahy k podstavì agregátu). Hoølavý materiál v sousedství teplovzdušného agre- gátu a spalinový systém musí být tak umístìn nebo zastínìn pøekážkou aby bylo zajištìno, že jeho teplota nepøekroèí 65 C. Dùležité: 1. Teplovzdušné agregáty nesmí být instalovány : a) V takových èástech uvnitø haly, která jsou klasifi- kována jako riziková (výbuch plynù a par). b) Tam, kde je pøedvídatelné nebezpeèí zápalných èástic nebo plynù nebo korozí unikajících plynù nebo páry, které jsou vtaženy do vzduchu pro spalování. V takových pøípadech v instalaci smí být pouze pokraèováno, když je vzduch, který je pøi- vádìn do spalovací komory teplovzdušného agregátu z nezneèištìného zdroje, pøedevším zvenku. 6

9 Varianta pøístupu vzduchu z vnitøku není povo- pující vzduch k hoøákovým polím však nemusí být lena. V jistých situacích, kdy se vyskytují pouze spojen. Pokud to podmínky dovolují (viz oddíl 3.5), je vzduchem roznášené èásteèky, postaèí namon- požadováno odebírat vzduch pro spalování z prostor, tovat filtr na hlavní pøístupový otvor teplovzduš- které jsou ohøívány. V tìchto pøípadech je doporuèeno ného agregátu. Radu v tìchto pøípadech mùžete namontovat 90 koleno se sítem pro vstup vzduchu. získat od Powrmatic Ltd. a P-servis Hradec Král. Maximální dovolená délka potrubí pro odvod spalin je c) V prostorech hoølavých prachù (napø. truhlárny je 6 m, je-li používán pouze kouøovod pak 12 m. Je-li nutno, aby ohøívaný vzduch byl buï pøivádìn nutná odboèka, mohou být použity dva 45 ohyby, zvenèí a nebo na pøívodu ohøívaného vzduchu do musí se však zkrátit potrubí o 0,5 m délky kouøovodu výmìníku osadit filtr. Odvod spalovacího vzduchu na každý 45 ohyb. Pøi zvìtšení prùmìru kouøovodu musí být tepelnì izolován. Pøívod spalovacího lze zvýšit délku potrubí o 25 %. Minimální délka vzduchu musí být zvenèí. Jednotku nutno dodat odvodu spalin (od konce kouøovodu k vrcholu teplov požadovaném elektrickém krytí. vzdušného agregátu) nesmí být menší než 1 m pro d) V oblastech závislých na vážném negativním pro- Euro NV a 1,3 m pro Euro NV støedí, které by ovlivnilo systém. Všechna vnìjší spojení musí být provádìna pomocí e) Pøi instalaci jednotky pod stropem haly (vertikál- stahovacích svorek. Používejte silikonovou vrstvu do ní proud ohøátého vzduchu - jednotka otoèena spár pod svorky aby pøi montáži došlo k úplnému o o 90 ) - minimální výška instalace 4 m. utìsnìní komponent. Celé potrubí pro pøívod vzduchu na hoøáková pole a odvod spalin musí být upevnìno 4.2 Pøíslušenství teplovzdušného agre- nezávisle na teplovzdušném agregátu. Zakonèení gátu potrubí pro pøívod vzduchu a odvod spalin nesmí být Teplovzdušný agregát mùže být také instalován: instalováno, pokud by bylo ménì než: a) zavìšením na ocelových tyèích, øetìzu nebo la mm pod otvorem, oknem nì, šroub M mm pod okapem nebo okapovou rourou b) na specielní konzolové nosníky pøimontované na mm od vnitøního nebo vnìjšího rohu nehoølavou stìnu mm od povrchu uchycení terminálu c) na rovnou nehoølavou plochu, která nepøesahuje mm svisle od jiného terminálu na stejné zdi. vnì pøední hrany teplovzdušného agregátu mm vodorovnì od jiného terminálu na stejné zdi. Pøi všech instalacích je nutno dodržet pøimìøený mm od zemì. závìsný systém, který je schopen unést váhu sou Instalace systému pro odvod spalin pravy (viz tabulka 2 str. 3) a ohled je tøeba vzít i na Pozor: Koncový ochranný kryt kouøovodu, dodávaný pøídavná zaøízení. Pøed instalací teplovzdušného Powrmatikem, musí být namontován do vodorovného agregátu je tøeba všechny nosníky, stìny, konzole, systému. které chceme použít, nechat odzkoušet, zda jsou Vodorovný systém - Výstup spalin zadní vhodné. Všechna podpùrná zaøízení by mìla být stìnou izolovaným dvojitým potrubím chránìna proti rzi a nebo korozi. Pozor: Je-li výstup spalin požadován z boku teplo- Je-li úroveò zvuku v oddìlení dùležitá, mùže být vzdušného agregátu je možné namontovat 90 ohyb teplovzdušný agregát izolován od konstrukce budopøímo k vstupnímu / výstupnímu hrdlu rozdìlovací vy instalací na vhodný antivibraèní podstavec. Ve komory uvnitø teplovzdušného agregátu. všech takových pøípadech, i v pøípadì zavìšeného 1.Vyhledej optimální pozici vývodu kouøovodu, je doteplovzdušného agregátu, je podstatné, aby vše - volen nepatrný sklon dolù od teplovzdušného agreplyn, trubky na vedení elektrických drátù a kouøové gátu smìrem k vývodu kouøovodu, asi 2-3 a odstraò potrubí ve spojení s teplovzdušným agregátem bylo zaslepovací otvor ve stìnì. vyrobeno z ohebných spojení pro udržení dobrého 2.Namontuj vývod kouøovodu do stìny pomocí upevtechnického stavu. òovací podpùrné desky, utìsni silikonem, nebo jiným 4.3 Systém vedení vzduchu potrubím pro materiálem odolným proti povìtrnosti. pøívod vzduchu na hoøáky a odvod 3. Pøipoj dvojèe se soustøedným adaptérem do sekce spalin pro vývod spalin a trubkami pøímého prodloužení po- Všechny modely jsou opatøeny dvìma otvory na kraèuj dvìma potrubími, jedno pøivádí vzduch na hoøáteplovzdušném agregátu, jeden pro pøívod vzduchu ky teplovzdušného agregátu a druhé odvádí spaliny. k hoøákùm a druhý pro odvod spalin. Tyto otvory jsou Pøednostnì namontuj nastavitelné prodloužení z tepvzadu na teplovzdušném agregátu jako standard, lovzdušného agregátu, aby bylo usnadnìno odpojení ale mohou být odchýleny na vrchní desku teplo- kouøovodu pro servis. Nastavitelné prodloužení posuò vzdušného agregátu. Vždy musí být otvor pro odvod do pozice spojení s další trubkou u obou potrubí a tím spalin spojen systémem kouøovodu mimo halu. Vstu- je dokonèeno spojení s pøíslušnou vstupní / výstupní 7

10 hlavou koaxiálního kouøovodu teplovzdušného agre- gátu, aby bylo usnadnìno odpojení kouøovodu pro gátu. servis. Nastavitelné prodloužení posuò do pozice 4.Ujisti se,že vnitøní silikonové tìsnicí kroužky jsou spojení s další trubkou u obou potrubí a tím dokonèi na svém místì a že všechny sekce trubek jsou do spojení s pøíslušnou vstupní / výstupní hlavou rozdìsebe zcela pevnì zasunuty. Zajisti soustøednost po- lovací komory teplovzdušného agregátu. Nepøetrubí použitím spojovacích svorek a rozpìrkami. kraèuj maximální délku nastavitelného prodloužení, 5.Dtto pøi nepoužití koaxiální hlavice. aby mohla zùstat zachována celistvost spojení Vodorovný systém - pøístup vzduchu 4.Ujisti se, že vnitøní silikonové tìsnicí kroužky jsou na k hoøákùm z vnitøku haly svém místì a že všechny sekce trubek jsou do sebe Zkompletuj prùbìh spalinových sekcí od vývodu zcela pevnì zasunuty. Zajisti soustøednost potrubí kouøovodu do hrdlové spojky teplovzdušném agre- použitím spojovacích svorek a rozpìrkami. gátu a zajisti, aby vnitøní silikonové tìsnicí kroužky 5. Dtto pøi celkovém kouøovodu s dvìma trubkami. byly na svém místì. 2. Namontuj 90 koleno na hrdlovou spojku, pro 4.4 Pøipojení plynu vstup vzduchu na hoøáky tak, aby ústí smìøovalo do Aby se usnadnil servis musí být uzavírací ventil a jeho strany teplovzdušného agregátu. spojení s pøívodem plynu namontován na vstupní Svislý systém vývod spalin smìrem stranì do teplovzdušného agregátu. Plyn dodávaný vzhùru teplovzdušnému agregátu musí být veden v trubkách 1.Vyhledej optimální pozici vývodu kouøovodu a vy- a musí mít pøimìøené podpìry. Teplovzdušné agregáty øízni vhodný otvor do støechy. zavìšené na tyèích, lanech nebo øetìzech musí mít 2. Zhotov lemování komínu proti zatékání ve støeše koneèné spojení mezi trubkou dodávající plyn a teplotak, že spodní okraj sekce kouøovodu vyènívá nad vzdušným agregátem ohebného typu, který odpovídá základnou lemování. Utìsni silikonem èi jiným tìsni- ÈSN, pøièemž je tøeba zajistit dostateènou vùli v zacím materiálem odolávajícím povìtrnostním vlivùm. pojení pro normální pohyb teplovzdušného agregátu. 3. Pøipoj dvojèe se soustøedným adaptérem do sekce Pozor: pro vývod spalin a trubkami pøímého prodloužení po- Pøi provádìní koneèného spojení nepoužívejte nekraèuj dolù dvìma potrubími. Pøednostnì namontuj pøimìøené síly u plynových trubek teplovzdušného nastavitelné prodloužení z teplovzdušného agre- agregátu. 8

11 4.5 Elektrické zapojení teriály používané pøi odvodu spalin jako tlumièe hluku Všechny jednotky jsou již pøedzapojené a vyžadují musí odolávat teplotì spalin 100 C bez poškození. pouze koneèné zapojení do hlavního pøívodu elektrické energie a kompletaci ovládacího okruhu ( Umístìní prostorového termostatu V) pøes prostorový termostat, registraèní hodiny, atd. Prostorový termostat by mìl být namontován v místì, a vzdáleného resetu pøi nízké úrovni tlaku (termostat které by všeobecnì reprezentovalo zahøívaný prostor, pro modulaci). Všechny teplovzdušné agregáty musí kde by mìla být požadovaná teplota. být uzemnìny. Pøívod elektrické energie musí být ve- Místa s prùvanem, místa vystavená pøímému teplu, den do místa vedle teplovzdušného agregátu a musí napø. sluneèním paprskùm a místa, kde pohyb vzdubýt vhodnì ukonèen tak, aby byl izolaèním bodem, chu vázne napø. ve výklencích, to všechno jsou místa, který by vylouèil aktivaci jednotky z jiného vzdá- kterým bychom se mìli vyhnout pøi instalaci termoleného místa bìhem servisu. Je tøeba se øídit tech- statu. nickými daty v tabulce 4 a zjistit elektrické zatížení V zásadì by mìl být termostat instalován ve výšce asi teplovzdušného agregátu, který je instalován tak, 1,5 m od podlahy. aby kabely mìly pøíslušnou prùøezovou plochu, Každý prostorový termostat, termostat proti namrzání, používanou pro elektrické instalace dle ÈSN. Délka registraèní hodiny atd., musí být vhodné pro sepnutí vodièù a uzemnìní musí být dle ÈSN. Všechny na 230 V, 5 A a musí spínat pružnì, aby minimalizovaly externí øízení se musí øídit rovnìž ÈSN a musí být kontaktní opotøebení. schváleným typem. Viz schéma zapojení dle pøíloh. Viz schéma elektrického zapojení dle pøiložené doku- Euro NV/D modely musí být elektricky vzájemnì mentace. spojeny se systémem rozvodu vzduchu tak, že jeho start probíhá stejným zpùsobem jako by to byl 6 Kontrola a testování teplovzdušný agregátorový ventilátor. Spojení od teplovzdušného agregátového terminálu 6.1 Elektrická instalace è. 5 musí být vedeno k jedné stranì stykaèového Kontrolu k zajištìní bezpeènosti elektrického zaøízení vinutí motoru ventilátoru, druhý pól je spojen s neut- musí provádìt osoba k tomu urèená dle vyhlášky rálem. 50/78 Sb. 6.2 Instalace plynu 5 Systém rozvodu vzduchu Celá instalace plynu vèetnì mìøicího pøístroje by mìla 5.1 Všeobecnì Euro NV/C a NV/D jsou modely navržené pro dodávky vzduchu potrubím do pøesnì definovaného místa anebo návrat vzduchu potrubím nebo pøívod èerstvého vzduchu pomocí potrubí. Je-li použito potrubí pro pøívod vzduchu, musí být objednáno s ventilátorovou sekcí v objednávce k zajištìní se- rvisní dosažitelnosti k odstøedivému ventilátoru. Vše- chna potrubí musí být nezávisle udržována v chodu teplovzdušným agregátem. Spojení a lemy dodá- vaného potrubí a armatury musí být upevnìny bezpeènì a dotaženy vzduchotìsnì. 5.2 Snížení hluku Je doporuèováno, aby potrubí bylo napojeno na rámeèek teplovzdušného agregátu ohebnou vzduchotìsnou spojkou z nehoølavého materiálu. Pøed montáží musí být zajištìno aby byla dodržována maximální vùle 15 mm mezi koncem potrubí a rá- meèkem. Jsou-li požadovány tlumièe hluku, smìjí být namontovány do potrubí pro pøívod vzduchu a odvod spalin, aby snížily hladinu zvuku vznikajícího pøi pohybu ventilátoru, který tlaèí vzduch, anebo spaliny. Ma- 9 být zkontrolována a pøezkoušena co do kvality a vyèištìna podle ÈSN a Systém rozvodu vzduchu Systém by mìl být zkontrolován zda instalace byla provedena v souladu s požadavky návrhu konstrukce. Zvláštní pozornost je tøeba vìnovat správnému uspo- øádání potrubí a registraèním pøístrojùm, potrubí pro návrat vzduchu a roštùm a všeobecnì adekvátnosti vracení vzduchu v kolobìhu. Pro Euro NV/C zajisti vyváženost potrubí, tak aby bylo dosaženo urèené proudìní vzduchu. 6.4 Kontrola pøed zapálením teplovzdušného agregátu Mìla by být provedena pøedbìžná kontrola pøed zapálením teplovzdušného agregátu a to takto: (a) Zajistìte, aby pøívod elektrického proudu do teplo- vzdušného agregátu byl vypnut. (b) Pøekontrolujte, zda všechny výstupy teplého vzduchu jsou otevøeny. (c) Pøekontrolujte, zda termostat je nastaven na,,max" (d) Pøekontrolujte, zda øízení hodin je nastaveno na,,on" periodu.

12 (e) Pøekontrolujte, zda jiné jisticí prvky na teplovzdušném agregátu jsou správnì nastaveny. (f) Ujistìte se, že pøepínaè Summer/Winter je poloze Winter. (g) Pøekontrolujte, zda tlaèítko termostatu pro pøehøátí není vypnuté. 3. Vypnutí Nastav kontrolní hodiny na OFF nebo prostorový termostat zmìò na MIN nebo OFF. Nevypínat je na hlavním pøívodu elektrické energie do agregátu!! 6.6 Seøízení 6.5 Zapálení teplovzdušného agregátu Tlak plynu na hoøácích Upozornìní: Tlak je seøízen na požadovaný teplotní výkon døíve Na poèátku zapálení teplovzdušného agregátu by se než je teplovzdušný agregát odeslán z výroby. mìlo obèas vyèistit vnitøní potrubí pro pøívod vzdu- V pøípadì vysokého a nízkého plamene a moduchu. laèních jednotek jsou nastaveny tlaky pro obì mož- Dùležité: nosti. Tlaky by mìly být kontrolovány následujícím Vnitøní potrubí zaøízení bylo testováno na spole- zpùsobem. hlivost pøed opuštìním z výroby. Poté co uvedete do chodu hlavní hoøáky pøezkoušejte tìsnost okolí pøi Standardní teplovzdušné jednotky pojení plynu použitím tekutiny pro detekci úniku 1. Nastav vnìjší øízení, aby bylo zajištìno, že hlavní napø. mýdlového roztoku. hoøák je vypnut. Otevøi postranní pøístupová dvíøka. Spoj manometr na test výstupní tlaku plynu v bodì Všechny modely multifunkèního øízení. 1. Zapni elektrický proud a zaèíná sled zapalování. 2. Nastav vnìjší øízení tak, že zapneš hlavní hoøák. Se zpoždìním asi 45 s bude generována zapalovací Srovnej namìøený hoøákový tlak s tlakem uvedeným jiskra a hlavní plynový ventil bude dodávat plyn. v sekci 2. Dùležité: Tlak na hoøácích je nutno seøídit dle Hoøáky poté zahoøí. hodnot uvedených na typovém štítku agregátu. 3. Je-li 2. Když se na hoøácích neobjeví plamen, øídící skøíò- tøeba, seøiïte tlak plynu hoøáku otáèením šroubu ka vypne a kontrolka na tlaèítku reset se rozsvítí. regulátoru proti smìru pohybu hodinových ruèièek na Abychom znovu zahájili zapálení je nutno stisknout snížení tlaku, nebo ve smìru pohybu hodinových tlaèítko reset. ruèièek ke zvýšení tlaku. 10

13 høídelku B do regulátoru. Otoèit høídelkou a nastavit HIGH FIRE (pro vysoký plamen) tlak (otáèením po smìru hodinových ruèièek zvyšujeme tlak) vi) Upevnìte zajiš ovací matku D aniž byste otoèili høídelkou. 3. Dále se doporuèuje pøezkoušet dávkování plynu mìøicím pøístrojem s èíselníkem a ruèièkou. Zajistìte aby další zaøízení dodávaná s mìøícím pøístrojem vii) Povolujte seøizovací šroub A abyste nastavili LOW byla v chodu. FIRE (pro nízký plamen) tlak (proti smìru hodinových 4. Vypnìte hoøák jak uvedeno v 6.5.1, vypnìte ruèièek snižujeme tlak). manometr a znovu zašroubujte uzavírací šroub. viii) Nastavte vnìjší øízení hoøáku na OFF (vypnuto) Zapnìte hoøák jak je uvedeno výše a pøezkoušejte a pøenes tìlo ventilu C na høídelku ventilu a zajistìte tìsnost kolem spoje s použitím detekèní kapaliny aby spony byly ve správné pozici a znovu zkontrolujte napø. mýdlového roztoku. tlaky. 6. Vypnìte hoøák jak uvedeno v 6.5.1, vypnìte manometr Vysoký a nízký plamen a modulaèní a zašroubujte uzavírací šroub. Zapnìte hoøák jak jednotky je uvedeno v a pøezkoušejte tìsnost kolem spoje 1. Nastav vnìjší øízení, aby bylo zajištìno, že hlavní s použitím detekèní kapaliny napø. mýdlového roztoku. hoøák je vypnut. Sejmi postranní pøístupovou desku. Nasaïte boèní pøístupový panel. Spoj manometr na test výstupního tlaku plynu v bodì multifunkèního øízení Kontrolní pøístroj teplovzdušného 2. Nastav vnìjší øízení tak, že zapneš hlavní hoøák agregátu a udržuj vysoký plamen. Srovnej namìøený hoøákoventil 1. Uzavøete uzávìr plynu a ujistìte se, že plynový vý tlak s tlakem uvedeným v sekci 2. Dùležité: Tlak sluchem je možno slyšet, že je uzavøen bìhem 1 na hoøácích je nutno seøídit dle hodnot uvedených na vteøiny, a že svìtelná kontrolka se rozsvítí. Pozor: typovém štítku agregátu. Dále se doporuèuje pøevuzapálení. Teplovzdušný agregát mùže mít jeden pokus na zno- zkoušet dávkování plynu mìøícím pøístrojem s èíselzapnout) Otevøete uzávìr plynu a resetujte (znovu níkem a ruèièkou. Zajistìte aby další zaøízení dodávaná teplovzdušný agregát. s mìøícím pøístrojem byla v chodu. Opakujte 2 2. Pøekontrolujte zda prostorový termostat a všechny uvedenou výše s vnìjšími kontrolami a nastav nízký automatické kontrolní pøístroje pracují spolehlivì. plamen. Dùležité: Tlak na hoøácích je nutno seøídit dle hodnot uvedených na typovém štítku agregátu. 6.7 Pøedání teplovzdušného agregátu 3. Je-li tøeba seøídit tlak plynu pro vysoký plamen, Pøedejte návod k obsluze uživateli nebo kupci do vlastpak pokraèujte od kroku i). Je-li nutné jen seøídit tlak nictví a proveïte instruktáž pokud se týká efektivního pro nízký plamen, tak nastavení zaènìte od kroku vii) a bezpeèného ovládání teplovzduš. agregátu a pøiviz obr. 4 družených kontrolních pøístrojù. Seøiïte automatické i) Nastav vnìjší øízení hlavního hoøáku na OFF. kontrolní pøístroje na hodnoty požadované uživatelem. ii) Otoète zpìt uzávìr D, udržující spirálu k høídelce Nakonec pouète uživatele nebo kupce, že k efektivní a vyjmìte ji. a bezpeèné práci teplovzdušného agregátu je tøeba iii) Nastavte vnìjší øízení hlavního hoøáku na ON. provádìt každoroènì patøièný servis. V pøípadì že iv) Otoète seøizovacím šroubem A plnì po smìru po- prostory nejsou dosud obsazeny, vypnìte pøívod plynu hybu hodinových ruèièek. a elektøiny a ponechte instruktážní literaturu vedle v) Uvolnit zajiš ovací matku M13 E, která zajiš uje plynomìru. 11

14 7 Údržba Pozor: Pøi jakýchkoliv servisních pracích nebo výmìnì vadných dílcù vždy vypnìte a odpojte pøívod elektrické energie a uzavøete plynový ventil. POZNÁMKA: Jestliže na zavìšeném teplovzdušném agregátu je tøeba provést servis, neopírejte o nìj žebøík. Zajistìte si pøístup rampou nebo jiným zpùsobem (štafle). 7.3 Zapalovací a ionizaèní elektroda Prohlédni elektrody a pøesvìdè se, zda jsou v bezvadném a èistém stavu. Zvláštì pøekontroluj, zda elektrody jsou nepoškozené. Pøekontroluj zda zapa- lovací mezera èiní 2,5 mm a zda rektifikaèní sonda je mm nad hoøákem. 7.4 Tepelný výmìník Když jsou hoøáková pole demontována ze zaøízení, zkontroluj primární sekce výmìníku, do které vstupuje 7.1. Všeobecnì plamen z hoøáku, zda jsou èisté. Pravidelnou servisní službu je tøeba provádìt nejménì jednou za rok, kvalifikovanou autorizovanou oso- 7.5 Hlavní ventilátor bou. Po provedení servisních prací nebo po výmìnì nìkterých dílù musí být teplovzdušný agregát ne Modely Euro NV,,F" bo teplovzdušné agregáty kompletnì prohlédnuty 1. Pøekontroluj listy ventilátoru zda nejsou znièené a pøezkoušeny na tìsnost jak uvedeno v sekci 6. a zda na nich nelpí pøíliš mnoho usazenin, které by mohly vést k nevyváženosti. Jestliže se ukáže, že je 7.2 Snímání souboru hlavního hoøáku tøeba ventilátor demontovat, aby mohl být vyèištìn, 1. Zajisti uzavøení plynového ventilu (poloha OFF), postupujte následovnì. pak odšroubuj spojovací matici umístìnou na pøí- 2. Uvolni matici ucpávky kabelu na plášti teplovzdušvodu plynu. ného agregátu, kde prochází elektrický kabel ventilá- 2. Odpoj vodièe elektrického zapalování, zapalovací toru. a ionizaèní elektrody a odpoj konektory z vršku 3. Odpoj vodièe ventilátoru od elektrického terminálu plynového ventilu. na desce s plošnými spoji. 3. Je-li požadavek, pak odmontuj rozdìlovací potrubí 4. Vytáhni kabel vstupním tìsnìním. odšroubováním ètyø šroubkù, kterými jsou upevnìny 5. Sejmi komplet ventilátoru a motoru vyšroubováním na hoøákovou sestavu. 4 šroubù se šestihrannou hlavou, které pøipevòují 4. Vyšroubuj dva šrouby, které zajiš ují hoøáková po- ventilátor k zadnímu panelu. le ve správné poloze a vyjmi komplet hoøáková pole. 6. Zpìtnou montáž proveï v obráceném poøádku. 5. Použitím tvrdého kartáèe - ne drátìným kartáèem - odstraò nahromadìné usazeniny na hoøákových po Modely Euro NV,,C" lích. Pøekontroluj hoøáky zevnitø i zvenèí a pøesvìdè 1. Pøekontroluj listy ventilátoru zda nejsou znièené se zda jsou èisté. Pøezkoušej trysky a jestliže jsou a zda na nich nelpí pøíliš mnoho usazenin, které by poškozené nebo znièené vymìò je za nové stejné mohly vést k nevyváženosti. Pokud je nezbytné develikosti a znaèky dle hodnot uvedených na typovém montovat ventilátor, aby mohl být vyèištìn, postupuj štítku agregátu. Jestliže se domníváš, že je to tøeba, následovnì. vyèisti trysky. Neprotahuj je drátem. 2. Uvolni matici ucpávky kabelu na plášti teplovzduš- 6. Pøi opìtovném smontování trysek, hoøákù a pøíèek ného agregátu, kde prochází elektrický kabel ventiláhoøákových polí postupuj v obráceném poøadí, než toru. jak bylo shora uvedeno. 3. Odpoj vodièe ventilátoru od elektrického terminálu na desce s plošnými spoji. 4. Vytáhni kabel vstupním tìsnìním. 5. Sejmi komplet ventilátoru a motoru vyšroubováním zajiš ovacích šroubù, které pøipevòují ventilátor k montážnímu panelu. 6. Zpìtnou montáž proveï v obráceném poøádku Výmìna vadných dílù Multifunkèní øízení (plynový regulaèní ventil) 1. Vymontuj hoøáková pole jak je døíve popsáno v sekci 7.2

15 2. Uvolni pøírubová spojení na vstupu a výstupu Tlakový spínaè vzduchu z multifunkèního øízení a odmontuj ho. 1. Odpoj elektrická spojení. 3. Spoj znovu nový ventil v obráceném poøadí jak je 2. Odpoj èidlo z tlakového snímaèe vzduchu (hadièka). uvedeno výše potom co jsi se ujistil, že ventil je sprá- 3. Vyšroubuj šroubky upevòující spínaè tlaku vzduchu vnì orientován. Vymìò tìsnicí O kroužky, pokud je a vezmi spínaè. tøeba. 4. Vezmi náhradu a v obráceném poøadí, znovu namontuj èidlo do mínus (-) vylisované na tlakovém sní Hoøáková pole maèi. 1. Sejmi hoøáková pole a demontuj je jak bylo døíve popsáno v sekci Desky tištìných spojù 2. Sejmi èelní desku a støední úložnou desku z hoøá- 1. Odpoj všechna elektrická spojení. kových polí 2. Odpoj øídící skøíòku jak je popsáno výše v Vymìò ta hoøáková pole, která to vyžadují, a smo- 3. Vyšroubuj šroubky zajiš ující desky tištìných spojù ntuj souèásti v obráceném poøádku. a vezmi je. 4. Dej zaøízení do provozu jak je popsáno v sekci Namontuj náhradní v obráceném poøadí Montáž elektrod 1. Odpoj elektrické vodièe z øídící skøíòky nebo z pøíslušné desky plošných spojù. 2. Vyšroubuj šroubky upevòující destièku elektrod k postranní desce hoøákù a vezmi elektrody. 3. Vezmi náhradní elektrody a smontuj je v obráceném poøádku. Pøekontroluj zda zapalovací mezera èiní 2,5 mm (viz obr. 4) a zda rektifikaèní sonda je mm nad hoøákem Limitní termostat Pozor! Zajisti, aby termostaty byly nastaveny správnì, pøed namontováním: Nastavení limitního termostatu: NV 10, C NV 15 A C. 1. Vyšroubuj šroubky, které pøipevòují destièku kapiláry k postrannímu panelu ze vnitø. Vezmi destièku a odstraò pøíchytky kapiláry. 2. Odpoj elektrická spojení z limitního termostatu. Sejmi zajiš ovací matku a vezmi termostat z desky elektriky. 3. Namontuj nový termostat v obráceném poøádku Spalinový ventilátor 1. Odpoj kouøovod 2. Pøeruš elektrické spojení ventilátoru na svorkách desky plošných spojù. 3. Vyšroubuj šroubky zajiš ující vývod odsávacího ventilátoru na montážní desce, uvolni šroubky upevòující montážní desku ventilátoru k rozdìlovací hlavì a sejmi ventilátor. Namontuj náhradní odsávací ventilátor v obráceném poøadí Øídící elektronika 1. Vyšroubuj dva upínací šroubky a vytáhni øídící skøíòku smìrem nahoru, aby byla oddìlena od plošných spojù. 2. Namontuj náhradní v obráceném poøadí. 13

16 8. Spojení k vnìjším øídícím skøíòkám 13 14

17 9. Zjištìná závada Závada Pøíèina Akce Vnitøní odsávací elektro 1. Zkontroluj, zda pøívod elektrické energie do teplovzdušventilátor nebìží ného agregátu je v poøádku a zda je v poøádku i vnìjší øídící obvod. 2. Jednotka je vypnuta - tlaèítko reset 3. Limitní termostat vypnutý 4. Vadná øídící skøíòka 5. Vadné relé pro ventilátor 6. Vadný výfukový ventilátor Vnitøní odsávací elektro 1. Zkontroluj zda je v poøádku tlakový spínaè, když zážehová ventilátor bìží ale sekvence odsávací ventil nastartoval. nestartuje 2. Vadná øídící skøíòka Vnitøní výfukový elektro 1. Zážehová jiskra má špatnou vzdálenost nebo je špatná ventilátor bìží, elektroda (vodiè / keramika). zážehová jiskra 2. Vadná øídící skøíòka je zpozorována, ale hoøáky nehoøí 3. Vadný plynový øídící ventil. plyn 1. Zkontroluj, tlak plynu na vstupu do plynového ventilu Hoøáky hoøí ale elektro 1. Ionizaèní elektroda má špatnou pozici. okamžitì zháší Elektroda (vodiè / keramika) je vadná/ý. Zkontroluj signál plamene Hoøáky hoøí ale po elektro 1. Termostat ventilátoru je vadný nebo nastaven pøíliš 2-3 minutách zháší, vysoko hlavní ventilátor 2. Hlavní ventilátor je vadný - možná bìží s nastavením nebìží,,léto" na spínaèi Hlavní ventilátor elektro 1. Vnìjší øídící skøíòka (nebo spínaè léto/zima) má nastavebìží stále nou letní pozici 2. Vadný termostat ventilátoru Hlavní ventilátor elektro 1. Motorek ventilátoru neb kondenzátor jsou vadné - vymìò selhal 2. Vadný plošný spoj 3.Ventilátorový stykaè je vadný - vymìò (3-fázové agregáty) 15

18 10. Náhradní díly DÍL: Plynový ventil SIT Nova 822 ( ) Plynový ventil Dungs MB DLE 405 B07 S22 Dungs MB DLE 407 B07 S22 Zapalovací elektroda Ionizaèní elektroda Hoøáková trubice P51 AB Hoøáková trubice P51 AB o Havarijní termostat Imit LS1-90 / 110 C TYP OBJEDNACÍ AGREGÁTU: ÈÍSLO: Zapalovací elektronika - Pactrol P16-FI(CE) Dvoustupòová modulovaná elektronika Anglo Nordic MD1003 / MD /HL /MOD Zesilovaè k modulaci Johnsons PIB-24 Spalinový ventolátor - Sifan WFFB Spalinový ventolátor - Airflow Developments 45CTFR-HT Spalinový ventolátor - Airflow Developments 71BTXL Honeywell Pressure Switch C6065A1028 Manostat tlaku /MOD / Spínací deska Danfoss CI , A11 -/C Spínací deska hlavní

19 ZASTOUPENÍ PRO ÈR A SR: P - SERVIS HK s. r. o. Jaromìøská Hradec Králové - Rusek Tel., fax: Tel.: Mobil: , HEATING DIVISION Winterhay Lane Ilminster, Somerset TA19 9PQ Tel: Fax:

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOM slouží k navrhování, montáži

Více

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Palivo Kotle na pevná paliva DOR Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí zrnìní oøech I (20-40 mm), o výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V kotli lze topit i jinými

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06 Použití

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 4024450/1 IM-P402-92 AB vydání 1 Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2. Technická data 3. Použití 4. Instalace 5. Propojení 6. Údržba IM-P402-92 AB Issue

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

VENTILÁTORY BLC, XRCMB, XRMB

VENTILÁTORY BLC, XRCMB, XRMB , XRCMB, XRMB POPIS Díky odstøedivým ventilátorem je možné optimálnì vyøešit odstranìní všech typù prachu a problémù pøenosu materiálu v rùzných prostøedích a extrémních klimatických podmínkách s odpovídajícími

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2010/1 www.befhome.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 DLABAÈKA PDS-135 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6)

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

PELLEVENT. Teplo na klíè. Automatické zapalování pelet. Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ

PELLEVENT. Teplo na klíè. Automatické zapalování pelet. Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ AUTOMATICKÝ KOTEL PELLEVENT šetrný k životnímu prostøedí PELLEVENT Automatické zapalování pelet Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování Teplo na klíè kotel PELEVENT

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Pøepoèet jednotek na mezinárodní soustavu jednotek SI Výchozí hodnoty pro diagramy V diagramech 1.1

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Obsah OBSLUHA OHØÍVAÈE NÁVOD K MOTÁ I A SEØÍZENÍ

Obsah OBSLUHA OHØÍVAÈE NÁVOD K MOTÁ I A SEØÍZENÍ IFU 5506/061212 Obsah OBSLUHA OHØÍVAÈE 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE............................................... 2 1.1 Dùle ité pokyny a upozornìní........................................ 2 1.2 Technické údaje...............................................

Více

Obsah. 3. Ekologie a recyklace 32. 4. Záruèní podmínky 32

Obsah. 3. Ekologie a recyklace 32. 4. Záruèní podmínky 32 VH 211 D Ventilatorheizer Wall mounted fan heater F Convecteurs soufflant mural Wand-snelverwarmer Szybkonagrzewaj¹ce, naœcienne ogrzewacze wnêtrzowe Nástìnný rychloohøívaè H Fali gyorsfûtõ Gebrauchs-

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO

Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO,spol. s r.o. Výroba a prodej plynových kotlù THERM Stará osada 258 664 84 Zastávka u Brna ustø.: tel./fax.: fax.: servis.: GSM: 546 429 200 546

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 04/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

VEGA E. Plynový průtokový ohřívač vody. s bateriovým zapalováním. Návod na instalaci, údržbu a obsluhu IFU VEGAE/0 6 0512

VEGA E. Plynový průtokový ohřívač vody. s bateriovým zapalováním. Návod na instalaci, údržbu a obsluhu IFU VEGAE/0 6 0512 VEGA E IFU VEGAE/0 6 0512 Plynový průtokový ohřívač vody s bateriovým zapalováním Návod na instalaci, údržbu a obsluhu CZ Obsah 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE......... 2 1.1 Dùle ité pokyny a upozornìní...... 2 1.2

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2 Elektromìr ODIN pøístroj na meøení elektrické energie od Technická dokumentace Elektromìr ODIN Obsah Všeobecný popis, 3-fázový elektromer... 2 OD4165 pøímé meøení do 65 A... 3 OD4110 nepøímé meøení pøipojení

Více

Teplovodní topení Hydronic (D4W SC)

Teplovodní topení Hydronic (D4W SC) Teplovodní topení Hydronic (D4W SC) Technický popis Návod k zástavbì Návod k provozu Eberspächer spol. s r.o. Jeremiášova 870 (areál IPS) 155 43 Praha 5 Tel.: 02/65 20 548 02/65 20 549 02/65 20 550 Fax:

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

CONDENSING VICTRIX 50 VICTRIX 75 VICTRIX 90 VICTRIX 115

CONDENSING VICTRIX 50 VICTRIX 75 VICTRIX 90 VICTRIX 115 CONDENSING VICTRIX 50 VICTRIX 75 VICTRIX 90 VICTRIX 115 ÚVOD KRÁTKÉ PØEDSTAVENÍ SPOLEÈNOSTI IMMERGAS Immergas je pøedním italským výrobcem plynových kotlù, v jehož hlavním závodì ve mìstì Brescello pracuje

Více

Vzduchová clona ECONOMIC-A

Vzduchová clona ECONOMIC-A Vzduchová clona ECONOMICA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací vzduchové clony dùkladnì pøeètìte všechny

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

ODSÁVACÍ RAMENA TERFU

ODSÁVACÍ RAMENA TERFU ODSÁVACÍ RAMENA TEU POPIS TEU je lokální extraktor s tøecími klouby, navržený pro pracovištì, kde se vyžaduje vysoká flexibilita, napø. laboratoøe a elektronický prùmysl. Díky tøecím kloubùm s kulièkovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-0 0/006 NABÍJECÍ ZDROJ OBSAH ) Obsah balení ) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Popis nabíjecího zdroje 6) Postup

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

Armatury a systémy Premium

Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Popis: Oventrop Unibox E pro plošné vytápìní sloužící k temperování podlahových ploch, nebo stìn pomocí omezení teploty zpáteèky k

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více