NV Range - teplovzdušné agregáty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NV Range - teplovzdušné agregáty"

Transkript

1 NV Range - teplovzdušné agregáty Informaèní a servisní pøíruèka Výstraha: Toto zaøízení musí být uzemnìno

2 O B S A H Oddíl 1. Úvod 1 2. Technická data 2 3. Základní požadavky 5 4. Instalace 6 5. Systém rozvodu vzduchu 9 6. Kontrola & test 9 7. Údržba Elektrické schéma zapojení okruhu mezi vnìjším ovládáním a teplovzdušným agregátem NV Nejèastìjší závady, jejich pøíèiny a odstranìní Zkrácený seznam náhradních dílù 16 Tabulka 1. Rozmìry 3 2. Technické parametry Velikosti trysek a tlak plynu na hoøácích pro zemní plyn - skupina H - G Velikosti trysek a tlak plynu na hoøácích pro propan - skupina G Elektrická zátìž 1-fázových teplovzdušných agregátù NV 4 Obrázek Název Název Název Strana Strana Strana 1a. Vodorovný systém uspoøádání pøi zadním, boèním výstupu spalin 8 1b. Svislý systém uspoøádání pøi vrchním, kolmém výstupu spalin 8 2. Umístìní ovládacích prvkù Hlava pro vysoký a nízký plamen a modulaèní cívka Elektrické zapalování - seøízení elektrod pro elektrickou jiskru 12

3 1. ÚVOD Euromatic NV je øada vysoce úèinných teplovzdušných agregátù vytápìných plynem o tepelném výkonu od 10 kw do 140 kw. Tato øada má uzavøený spalovací okruh, který je dodáván jako kompletní systém vèetnì výstupu spalin. Má certifikát pro zemní plyn skupina H - G20 a pro propan G31. Kategorie aplikace II2H3P. Teplovzdušné agregáty jsou navrženy pro volné zavìšení na stropì ve ètyøech vhodných bodech, nebo pøípadnì umístìny na konzolích ve stìnì a jsou urèeny pøedevším pro úsporné vytápìní prùmyslových hal. Smìjí se používat i v místech, kde ovzduší uvnitø haly mùže být zneèištìno napø. prachem, mlhou z oleje, ale teplovzdušné agregáty NV nejsou vzduchotìsné a nesmí se proto používat pøi podtlaku a nemohou být instalovány v nebezpeèných místech, kde jsou zápalné nebo výbušné látky v ovzduší nebo skladem. Pokud jsou dodány s vyšším IP, potom jsou vhodné do hoølavých prachù. Euromatic NV/F má ventilátor, který je namontován vzadu ve støedu každého teplovzdušného agregátu aby pohánìl obìh ohøátého vzduchu lopatkami do vnìjšího prostøedí. Ventilátor odstøedivý se nachází v agregátu NV/C sérii pro rozvod ohøátého vzduchu potrubím na místo urèení a agregát NV/D série bez zamontovaného ventilátoru, která je pro systémy, kde je pohyb vzduchu pohánìn jiným systémem. Teplovzdušné agregáty jsou montovány standardnì s hoøáky pro atmosférický vzduch a automatickou kontrolou zapálení, s èidlem plamene, s kontrolou tlaku plynu a bezpeènostními funkcemi, s vnitøním ventilátorem pro obìh spalin, hlavním ventilátorem pro pohánìní ohøátého vzduchu, s termostatem ventilátoru a limitním termostatem. Na zvláštní objednávku zákazníka je možno dodat hoøáky s vysokým a nízkým plamenem nebo øízené modulaèní hoøáky, vstupní prùchozí spojení, výstupní prùchozí spojení, 45 hlava, 90 výstupní koleno a vertikální a horizontální výstupní žaluzie, atd. Bezpeènost a plynové pøedpisy 1990 (Instalace a použití, doplnìné vydání) Je uzákonìno, že všechna plynová zaøízení budou instalována odborníky a v souladu s pøedpisy ÈSN. Neodborné manipulace s pøístroji mohou být soudnì postižitelné a je ve Vašem vlastním zájmu zajistit bezpeènost, která je vyžadována. 1

4

5 x x x 1.35

6

7 3. Základní požadavky 3.3 Pøívod plynu 3.1 Související dokumenty Pøípojka Instalace topných tìles na teplý vzduchu musí být v souladu s odpovídajícími pøedpisy ÈSN EN1775 a Instalace by mìla být v souladu s odpovídajícími pøedpisy oblastní plynové spoleènosti, s místními a požárními pøedpisy souvisejícími s pøedpisy následujících dokumentù: Místní spoleènost zabývající se rozvodem plynu by mìla být konzultována o místì plánovaném pro instalaci a na objednávku zøídit pøípojku, která je schopna dodávat pøimìøenou dodávku plynu. Existující pøípojka nesmí být použita, bez konzultace s místní spoleèností pro rozvod plynu Plynomìry ÈSN EN Domovní plynovod Plynomìr je namontován k pøípojce místní spoleèností ÈSN Prùmyslové plynovody nebo místním dodavatelem. ÈSN Lok. spotøebièe na plynná paliva Existující plynomìr by mìl být zkontrolován pøede- ÈSN Prùmyslová teplená zaøízení na plyn- vším spoleèností pro rozvod plynu, aby bylo zajištìno, ná paliva že plynomìr správnì funguje pro požadovanou do- ÈSN EN525 - Ohøívaèe vzduchu na plynná paliva dávku plynu. s nepøímým ohøevem a nucenou konvencí do 300 kw. Pro nebytové objek Instalace potrubí ty. Instalace potrubí by mìla být odbornì v souladu ÈSN Zásady pro provádìní a kontrolu ply- s ÈSN EN 1775 a nového zaøízení Montáž potrubí od plynomìru k teplovzdušnému ÈSN Prùmyslové plynové spotøebièe agregátu musí být správného prùmìru. Nepoužívejte ÈSN Požární bezpeènost tepelných zaøí- potrubí menšího prùmìru než je vstupní otvor plynu do zení teplovzdušného agregátu. Kompletní instalace musí ÈSN EN Bezpeènost elektrických spotøebi- být odzkoušena na spolehlivost dle popisu ve výše èù pro domácnosti a podobné úèely uvedeném pøedpisu. ÈSN Revize elektrických zaøízení TPG Odbìrná plynová zaøízení a spotøebi Zvýšení tlaku plynu èe na plynná paliva v budovách. Tam, kde je nezbytné uvést do èinnosti zaøízení pro TPG Pøipojování plynových zaøízení a uvá- zvýšení tlaku plynu, musí být vypnut spínaè nízkého dìní do provozu. tlaku plynu v zaøízení. TPG Základní požadavky na bezpeènost Místní spoleènost pro rozvod plynu musí být nejprve provozu plynových zaøízení konzultována, zda je zøízení posilovaèe tlaku možné. TPG Kontrola tìsnosti plynovodu a pøípojek 3.2 Umístìní Kouøový systém Zvolené místo pro teplovzdušný agregát musí být projektováno s ohledem na splnìní opatøení o uspo- kojivém kouøovém systému a pøimìøeném pøívodu vzduchu. Umístìní musí mít také dostateèný prostor v pøípadì údržby a oprav a rovnìž vzdušná cirkula- ce musí probíhat bez zábran okolo teplovzdušného agregátu. Teplovzdušný agregát nesmí být instalován do pod- mínek pro které nebyl navrhován napø. tam, kde je vysoká koroze nebo slanost a není vhodný pro po- užívání venku. Tam, kde umístìní teplovzdušného agregátu je takové, že by mohl být poškozen mechanicky z vnìjšku napø. jeøábem, visutým vozíkem, musí být vhodnì chránìn. Teplovzdušné agregáty jsou navrženy pro vytápìní v rozsahu teplot od 10 do 25 C. Delta T je 32 C až 33 C. Teplovzdušné agregáty Euromatic NV se vyrábìjí s uzavøeným spalovacím okruhem a mají zamontován vnitøní ventilátor na odtah spalin z výmìníku, který tak vytváøí nasávání vzduchu pro hoøáky. Teplovzdušný agregát je spojen s obìhem vzduchu, který je doporuèen spoleèností Powrmatic Ltd. Nìkolik variant obìhu vzduchu a potrubní vedení spalin je k dispozici. (viz str. 8 obrázky 1a & 1b). Kouøovod by mìl být zakonèen volnì v nezakryté pozici a musí být umístìn tak, aby spaliny nemohly vstupovat otevøenými otvory do haly v takové koncentraci, že by poškozovaly zdraví a nebo byly na obtíž. 3.5 Systém rozvádìní ohøátého vzduchu Následující poznámky mají specifickou dùležitost. Pro teplovzdušné agregáty, které vhání vzduch do haly, musí být vzato na zøetel, že vzestupný proud vzduchu opouštìjící výmìník, bude teplotou modi-

8 ma zapojení pro elektrické obvody teplovzdušného agregátu. Euromatic NV teplovzdušný agregát mùže být objed- nán i na 400 V - 3 N, 50 Hz. fikován. U hal, které mají nízké tepelné ztráty, bývají požadovány jednotlivé teplovzdušné agregáty, aby byla pokryta širší oblast a v halách s vysokým stropem by mìla být použita souprava Calecon, aby se zajistil efektivní rozvod tepla a minimalizovalo se vrstvení. Mìli bychom se vyhnout ohrožení v podobì mlhy, zamezení pøístupu vzduchu, továrnímu kouøi atp. Rùzné prostorové uspoøádání výfukového potrubí je schopno optimalizovat modifikaci extrémního vzduchu ve vhodné podmínky. Rozvodné soupravy dodávající a vracející vzduch, zahrnující filtry, spojení a izolaci nebo pøímé potrubí musí být konstruovány pouze z materiálù, které ne- budou pøíèinou požáru, jsou pøimìøené délky a roz- mìrovì stálé pøi maximálních vnitøních a vnìjších teplotách, kterým budou vystaveny bìhem testu a pøi normální èinnosti. Pøi výbìru materiálu musí být vzato v úvahu i pracovní prostøedí a teplota vzduchu, která bude výsledkem zkušebního pøekroèení limitu termostatu. Tam, kde jsou používány prostory mezi hoølavými stropními trámy k vedení potrubí, mìly by být vhodnì obloženy nehoølavým materiálem. Proud vracejícího vzduchu musí mít zajištìnu volnou cestu. Je-li teplovzdušný agregát instalován v prùmyslové hale, vracející se vzduch a teplý vzduch musí být veden oddìlenì potrubím ve smìru tam i zpìt od teplovzdušného agregátu, aby došlo k zamezení bránìní správné funkce teplovzdušného agregátu. Otvory v prostorách prùmyslové haly, kterými vystupují potrubí,které musí být ohnivzdorné. Péèi je nutno vìnovat zajištìní, aby navracející nasávaný vzduch byl èistý, bez zdrojù zápachù a výfu- kových plynù a za urèitých okolností, pokud by existovala taková možnost, bez zneèištìní prachem, vlasy atp. Dodržováním opatøení pøi zpìtném nasávání vzduchu a opatøeních o zástìnách by se mìlo tìmto zneèištìním pøedcházet. Dále tam, kde je nebezpeèí hoølavého materiálu umístìného blízko vypouštìného vzduchu, je tøeba umístit vhodnou pøekážku. Preventivnì by mìl být chránìn hoølavý materiál zástìnou asi 900 mm od výstupu. 3.7 Elektrické zapojení Elektrické zapojení vodièù k teplovzdušnému agregátu tìlesu musí být instalováno v souhlase s vyhláškou Sb. a místními pøedpisy. Zapojení vodièù má být vedeno v ohebných trubkách. Teplovzdušný agregát je pøipojen na 230 / 250 V, 1 fáze, 50 Hz. Spojení se zdrojem elektrického proudu je izolované a slouží výhradnì teplovzdušnému agregátu. Musí mít oddìlené kontakty nejménì 3 milimetrové na každém pólu. Spojení by mìlo být v sousedství teplo- vzdušného agregátu a snadno pøístupné. Viz sché- 4. Instalace teplovzduš. agregátù NV 4.1 Všeobecnì Døíve než provedeme instalaci, zkontrolujte podmínky místního rozvodu zemního plynu a tlak a zda seøízení je v souladu. Teplovzdušný agregát musí být instalován v souhlase s normami a pøíslušnými požadavky požárními v dané oblasti, zvláštì kde je nebezpeèí parkování vozidel na benzín, kde jsou rozptýleny èástice ze døeva, v oddì- leních zpracovávajících døevo atd. Pøi montáži rùznými metodami je nutno dodržovat mi- nimální prostor pro instalaci a servis. Volný prostor z pravé strany (pøi pohledu na pøední èást agregátu)...1,0 m Volný prostor z levé strany (pøi pohledu na pøední èást agregátu)...0,2 m Od vrcholku agregátu ke stropu...0,2 m Od zadní èásti k nejbližší stìnì...0,6 m Pøi instalacích více teplovzdušných agregátù je nutno dbát minimální vzdálenosti mezi soupravami: Mezi teplovzdušnými agregáty postavenými vedle sebe...3 m Mezi teplovzdušnými agregáty postavenými za se- bou...3 m Doporuèené výšky pro montáž, od podlahy ke spodní hranì teplovzdušného agregátu, jsou: Euro NV 10F - 30F 2.5 m - 3 m Euro NV40F - 140F 3 m - 5 m Euro 'C' a 'D' modely - Doporuèená montážní výška není stanovena. Všechny modely teplovzdušných agregátù NV nesmí být instalovány ve výšce menší než 2.5 m (od podlahy k podstavì agregátu). Hoølavý materiál v sousedství teplovzdušného agre- gátu a spalinový systém musí být tak umístìn nebo zastínìn pøekážkou aby bylo zajištìno, že jeho teplota nepøekroèí 65 C. Dùležité: 1. Teplovzdušné agregáty nesmí být instalovány : a) V takových èástech uvnitø haly, která jsou klasifi- kována jako riziková (výbuch plynù a par). b) Tam, kde je pøedvídatelné nebezpeèí zápalných èástic nebo plynù nebo korozí unikajících plynù nebo páry, které jsou vtaženy do vzduchu pro spalování. V takových pøípadech v instalaci smí být pouze pokraèováno, když je vzduch, který je pøi- vádìn do spalovací komory teplovzdušného agregátu z nezneèištìného zdroje, pøedevším zvenku. 6

9 Varianta pøístupu vzduchu z vnitøku není povo- pující vzduch k hoøákovým polím však nemusí být lena. V jistých situacích, kdy se vyskytují pouze spojen. Pokud to podmínky dovolují (viz oddíl 3.5), je vzduchem roznášené èásteèky, postaèí namon- požadováno odebírat vzduch pro spalování z prostor, tovat filtr na hlavní pøístupový otvor teplovzduš- které jsou ohøívány. V tìchto pøípadech je doporuèeno ného agregátu. Radu v tìchto pøípadech mùžete namontovat 90 koleno se sítem pro vstup vzduchu. získat od Powrmatic Ltd. a P-servis Hradec Král. Maximální dovolená délka potrubí pro odvod spalin je c) V prostorech hoølavých prachù (napø. truhlárny je 6 m, je-li používán pouze kouøovod pak 12 m. Je-li nutno, aby ohøívaný vzduch byl buï pøivádìn nutná odboèka, mohou být použity dva 45 ohyby, zvenèí a nebo na pøívodu ohøívaného vzduchu do musí se však zkrátit potrubí o 0,5 m délky kouøovodu výmìníku osadit filtr. Odvod spalovacího vzduchu na každý 45 ohyb. Pøi zvìtšení prùmìru kouøovodu musí být tepelnì izolován. Pøívod spalovacího lze zvýšit délku potrubí o 25 %. Minimální délka vzduchu musí být zvenèí. Jednotku nutno dodat odvodu spalin (od konce kouøovodu k vrcholu teplov požadovaném elektrickém krytí. vzdušného agregátu) nesmí být menší než 1 m pro d) V oblastech závislých na vážném negativním pro- Euro NV a 1,3 m pro Euro NV støedí, které by ovlivnilo systém. Všechna vnìjší spojení musí být provádìna pomocí e) Pøi instalaci jednotky pod stropem haly (vertikál- stahovacích svorek. Používejte silikonovou vrstvu do ní proud ohøátého vzduchu - jednotka otoèena spár pod svorky aby pøi montáži došlo k úplnému o o 90 ) - minimální výška instalace 4 m. utìsnìní komponent. Celé potrubí pro pøívod vzduchu na hoøáková pole a odvod spalin musí být upevnìno 4.2 Pøíslušenství teplovzdušného agre- nezávisle na teplovzdušném agregátu. Zakonèení gátu potrubí pro pøívod vzduchu a odvod spalin nesmí být Teplovzdušný agregát mùže být také instalován: instalováno, pokud by bylo ménì než: a) zavìšením na ocelových tyèích, øetìzu nebo la mm pod otvorem, oknem nì, šroub M mm pod okapem nebo okapovou rourou b) na specielní konzolové nosníky pøimontované na mm od vnitøního nebo vnìjšího rohu nehoølavou stìnu mm od povrchu uchycení terminálu c) na rovnou nehoølavou plochu, která nepøesahuje mm svisle od jiného terminálu na stejné zdi. vnì pøední hrany teplovzdušného agregátu mm vodorovnì od jiného terminálu na stejné zdi. Pøi všech instalacích je nutno dodržet pøimìøený mm od zemì. závìsný systém, který je schopen unést váhu sou Instalace systému pro odvod spalin pravy (viz tabulka 2 str. 3) a ohled je tøeba vzít i na Pozor: Koncový ochranný kryt kouøovodu, dodávaný pøídavná zaøízení. Pøed instalací teplovzdušného Powrmatikem, musí být namontován do vodorovného agregátu je tøeba všechny nosníky, stìny, konzole, systému. které chceme použít, nechat odzkoušet, zda jsou Vodorovný systém - Výstup spalin zadní vhodné. Všechna podpùrná zaøízení by mìla být stìnou izolovaným dvojitým potrubím chránìna proti rzi a nebo korozi. Pozor: Je-li výstup spalin požadován z boku teplo- Je-li úroveò zvuku v oddìlení dùležitá, mùže být vzdušného agregátu je možné namontovat 90 ohyb teplovzdušný agregát izolován od konstrukce budopøímo k vstupnímu / výstupnímu hrdlu rozdìlovací vy instalací na vhodný antivibraèní podstavec. Ve komory uvnitø teplovzdušného agregátu. všech takových pøípadech, i v pøípadì zavìšeného 1.Vyhledej optimální pozici vývodu kouøovodu, je doteplovzdušného agregátu, je podstatné, aby vše - volen nepatrný sklon dolù od teplovzdušného agreplyn, trubky na vedení elektrických drátù a kouøové gátu smìrem k vývodu kouøovodu, asi 2-3 a odstraò potrubí ve spojení s teplovzdušným agregátem bylo zaslepovací otvor ve stìnì. vyrobeno z ohebných spojení pro udržení dobrého 2.Namontuj vývod kouøovodu do stìny pomocí upevtechnického stavu. òovací podpùrné desky, utìsni silikonem, nebo jiným 4.3 Systém vedení vzduchu potrubím pro materiálem odolným proti povìtrnosti. pøívod vzduchu na hoøáky a odvod 3. Pøipoj dvojèe se soustøedným adaptérem do sekce spalin pro vývod spalin a trubkami pøímého prodloužení po- Všechny modely jsou opatøeny dvìma otvory na kraèuj dvìma potrubími, jedno pøivádí vzduch na hoøáteplovzdušném agregátu, jeden pro pøívod vzduchu ky teplovzdušného agregátu a druhé odvádí spaliny. k hoøákùm a druhý pro odvod spalin. Tyto otvory jsou Pøednostnì namontuj nastavitelné prodloužení z tepvzadu na teplovzdušném agregátu jako standard, lovzdušného agregátu, aby bylo usnadnìno odpojení ale mohou být odchýleny na vrchní desku teplo- kouøovodu pro servis. Nastavitelné prodloužení posuò vzdušného agregátu. Vždy musí být otvor pro odvod do pozice spojení s další trubkou u obou potrubí a tím spalin spojen systémem kouøovodu mimo halu. Vstu- je dokonèeno spojení s pøíslušnou vstupní / výstupní 7

10 hlavou koaxiálního kouøovodu teplovzdušného agre- gátu, aby bylo usnadnìno odpojení kouøovodu pro gátu. servis. Nastavitelné prodloužení posuò do pozice 4.Ujisti se,že vnitøní silikonové tìsnicí kroužky jsou spojení s další trubkou u obou potrubí a tím dokonèi na svém místì a že všechny sekce trubek jsou do spojení s pøíslušnou vstupní / výstupní hlavou rozdìsebe zcela pevnì zasunuty. Zajisti soustøednost po- lovací komory teplovzdušného agregátu. Nepøetrubí použitím spojovacích svorek a rozpìrkami. kraèuj maximální délku nastavitelného prodloužení, 5.Dtto pøi nepoužití koaxiální hlavice. aby mohla zùstat zachována celistvost spojení Vodorovný systém - pøístup vzduchu 4.Ujisti se, že vnitøní silikonové tìsnicí kroužky jsou na k hoøákùm z vnitøku haly svém místì a že všechny sekce trubek jsou do sebe Zkompletuj prùbìh spalinových sekcí od vývodu zcela pevnì zasunuty. Zajisti soustøednost potrubí kouøovodu do hrdlové spojky teplovzdušném agre- použitím spojovacích svorek a rozpìrkami. gátu a zajisti, aby vnitøní silikonové tìsnicí kroužky 5. Dtto pøi celkovém kouøovodu s dvìma trubkami. byly na svém místì. 2. Namontuj 90 koleno na hrdlovou spojku, pro 4.4 Pøipojení plynu vstup vzduchu na hoøáky tak, aby ústí smìøovalo do Aby se usnadnil servis musí být uzavírací ventil a jeho strany teplovzdušného agregátu. spojení s pøívodem plynu namontován na vstupní Svislý systém vývod spalin smìrem stranì do teplovzdušného agregátu. Plyn dodávaný vzhùru teplovzdušnému agregátu musí být veden v trubkách 1.Vyhledej optimální pozici vývodu kouøovodu a vy- a musí mít pøimìøené podpìry. Teplovzdušné agregáty øízni vhodný otvor do støechy. zavìšené na tyèích, lanech nebo øetìzech musí mít 2. Zhotov lemování komínu proti zatékání ve støeše koneèné spojení mezi trubkou dodávající plyn a teplotak, že spodní okraj sekce kouøovodu vyènívá nad vzdušným agregátem ohebného typu, který odpovídá základnou lemování. Utìsni silikonem èi jiným tìsni- ÈSN, pøièemž je tøeba zajistit dostateènou vùli v zacím materiálem odolávajícím povìtrnostním vlivùm. pojení pro normální pohyb teplovzdušného agregátu. 3. Pøipoj dvojèe se soustøedným adaptérem do sekce Pozor: pro vývod spalin a trubkami pøímého prodloužení po- Pøi provádìní koneèného spojení nepoužívejte nekraèuj dolù dvìma potrubími. Pøednostnì namontuj pøimìøené síly u plynových trubek teplovzdušného nastavitelné prodloužení z teplovzdušného agre- agregátu. 8

11 4.5 Elektrické zapojení teriály používané pøi odvodu spalin jako tlumièe hluku Všechny jednotky jsou již pøedzapojené a vyžadují musí odolávat teplotì spalin 100 C bez poškození. pouze koneèné zapojení do hlavního pøívodu elektrické energie a kompletaci ovládacího okruhu ( Umístìní prostorového termostatu V) pøes prostorový termostat, registraèní hodiny, atd. Prostorový termostat by mìl být namontován v místì, a vzdáleného resetu pøi nízké úrovni tlaku (termostat které by všeobecnì reprezentovalo zahøívaný prostor, pro modulaci). Všechny teplovzdušné agregáty musí kde by mìla být požadovaná teplota. být uzemnìny. Pøívod elektrické energie musí být ve- Místa s prùvanem, místa vystavená pøímému teplu, den do místa vedle teplovzdušného agregátu a musí napø. sluneèním paprskùm a místa, kde pohyb vzdubýt vhodnì ukonèen tak, aby byl izolaèním bodem, chu vázne napø. ve výklencích, to všechno jsou místa, který by vylouèil aktivaci jednotky z jiného vzdá- kterým bychom se mìli vyhnout pøi instalaci termoleného místa bìhem servisu. Je tøeba se øídit tech- statu. nickými daty v tabulce 4 a zjistit elektrické zatížení V zásadì by mìl být termostat instalován ve výšce asi teplovzdušného agregátu, který je instalován tak, 1,5 m od podlahy. aby kabely mìly pøíslušnou prùøezovou plochu, Každý prostorový termostat, termostat proti namrzání, používanou pro elektrické instalace dle ÈSN. Délka registraèní hodiny atd., musí být vhodné pro sepnutí vodièù a uzemnìní musí být dle ÈSN. Všechny na 230 V, 5 A a musí spínat pružnì, aby minimalizovaly externí øízení se musí øídit rovnìž ÈSN a musí být kontaktní opotøebení. schváleným typem. Viz schéma zapojení dle pøíloh. Viz schéma elektrického zapojení dle pøiložené doku- Euro NV/D modely musí být elektricky vzájemnì mentace. spojeny se systémem rozvodu vzduchu tak, že jeho start probíhá stejným zpùsobem jako by to byl 6 Kontrola a testování teplovzdušný agregátorový ventilátor. Spojení od teplovzdušného agregátového terminálu 6.1 Elektrická instalace è. 5 musí být vedeno k jedné stranì stykaèového Kontrolu k zajištìní bezpeènosti elektrického zaøízení vinutí motoru ventilátoru, druhý pól je spojen s neut- musí provádìt osoba k tomu urèená dle vyhlášky rálem. 50/78 Sb. 6.2 Instalace plynu 5 Systém rozvodu vzduchu Celá instalace plynu vèetnì mìøicího pøístroje by mìla 5.1 Všeobecnì Euro NV/C a NV/D jsou modely navržené pro dodávky vzduchu potrubím do pøesnì definovaného místa anebo návrat vzduchu potrubím nebo pøívod èerstvého vzduchu pomocí potrubí. Je-li použito potrubí pro pøívod vzduchu, musí být objednáno s ventilátorovou sekcí v objednávce k zajištìní se- rvisní dosažitelnosti k odstøedivému ventilátoru. Vše- chna potrubí musí být nezávisle udržována v chodu teplovzdušným agregátem. Spojení a lemy dodá- vaného potrubí a armatury musí být upevnìny bezpeènì a dotaženy vzduchotìsnì. 5.2 Snížení hluku Je doporuèováno, aby potrubí bylo napojeno na rámeèek teplovzdušného agregátu ohebnou vzduchotìsnou spojkou z nehoølavého materiálu. Pøed montáží musí být zajištìno aby byla dodržována maximální vùle 15 mm mezi koncem potrubí a rá- meèkem. Jsou-li požadovány tlumièe hluku, smìjí být namontovány do potrubí pro pøívod vzduchu a odvod spalin, aby snížily hladinu zvuku vznikajícího pøi pohybu ventilátoru, který tlaèí vzduch, anebo spaliny. Ma- 9 být zkontrolována a pøezkoušena co do kvality a vyèištìna podle ÈSN a Systém rozvodu vzduchu Systém by mìl být zkontrolován zda instalace byla provedena v souladu s požadavky návrhu konstrukce. Zvláštní pozornost je tøeba vìnovat správnému uspo- øádání potrubí a registraèním pøístrojùm, potrubí pro návrat vzduchu a roštùm a všeobecnì adekvátnosti vracení vzduchu v kolobìhu. Pro Euro NV/C zajisti vyváženost potrubí, tak aby bylo dosaženo urèené proudìní vzduchu. 6.4 Kontrola pøed zapálením teplovzdušného agregátu Mìla by být provedena pøedbìžná kontrola pøed zapálením teplovzdušného agregátu a to takto: (a) Zajistìte, aby pøívod elektrického proudu do teplo- vzdušného agregátu byl vypnut. (b) Pøekontrolujte, zda všechny výstupy teplého vzduchu jsou otevøeny. (c) Pøekontrolujte, zda termostat je nastaven na,,max" (d) Pøekontrolujte, zda øízení hodin je nastaveno na,,on" periodu.

12 (e) Pøekontrolujte, zda jiné jisticí prvky na teplovzdušném agregátu jsou správnì nastaveny. (f) Ujistìte se, že pøepínaè Summer/Winter je poloze Winter. (g) Pøekontrolujte, zda tlaèítko termostatu pro pøehøátí není vypnuté. 3. Vypnutí Nastav kontrolní hodiny na OFF nebo prostorový termostat zmìò na MIN nebo OFF. Nevypínat je na hlavním pøívodu elektrické energie do agregátu!! 6.6 Seøízení 6.5 Zapálení teplovzdušného agregátu Tlak plynu na hoøácích Upozornìní: Tlak je seøízen na požadovaný teplotní výkon døíve Na poèátku zapálení teplovzdušného agregátu by se než je teplovzdušný agregát odeslán z výroby. mìlo obèas vyèistit vnitøní potrubí pro pøívod vzdu- V pøípadì vysokého a nízkého plamene a moduchu. laèních jednotek jsou nastaveny tlaky pro obì mož- Dùležité: nosti. Tlaky by mìly být kontrolovány následujícím Vnitøní potrubí zaøízení bylo testováno na spole- zpùsobem. hlivost pøed opuštìním z výroby. Poté co uvedete do chodu hlavní hoøáky pøezkoušejte tìsnost okolí pøi Standardní teplovzdušné jednotky pojení plynu použitím tekutiny pro detekci úniku 1. Nastav vnìjší øízení, aby bylo zajištìno, že hlavní napø. mýdlového roztoku. hoøák je vypnut. Otevøi postranní pøístupová dvíøka. Spoj manometr na test výstupní tlaku plynu v bodì Všechny modely multifunkèního øízení. 1. Zapni elektrický proud a zaèíná sled zapalování. 2. Nastav vnìjší øízení tak, že zapneš hlavní hoøák. Se zpoždìním asi 45 s bude generována zapalovací Srovnej namìøený hoøákový tlak s tlakem uvedeným jiskra a hlavní plynový ventil bude dodávat plyn. v sekci 2. Dùležité: Tlak na hoøácích je nutno seøídit dle Hoøáky poté zahoøí. hodnot uvedených na typovém štítku agregátu. 3. Je-li 2. Když se na hoøácích neobjeví plamen, øídící skøíò- tøeba, seøiïte tlak plynu hoøáku otáèením šroubu ka vypne a kontrolka na tlaèítku reset se rozsvítí. regulátoru proti smìru pohybu hodinových ruèièek na Abychom znovu zahájili zapálení je nutno stisknout snížení tlaku, nebo ve smìru pohybu hodinových tlaèítko reset. ruèièek ke zvýšení tlaku. 10

13 høídelku B do regulátoru. Otoèit høídelkou a nastavit HIGH FIRE (pro vysoký plamen) tlak (otáèením po smìru hodinových ruèièek zvyšujeme tlak) vi) Upevnìte zajiš ovací matku D aniž byste otoèili høídelkou. 3. Dále se doporuèuje pøezkoušet dávkování plynu mìøicím pøístrojem s èíselníkem a ruèièkou. Zajistìte aby další zaøízení dodávaná s mìøícím pøístrojem vii) Povolujte seøizovací šroub A abyste nastavili LOW byla v chodu. FIRE (pro nízký plamen) tlak (proti smìru hodinových 4. Vypnìte hoøák jak uvedeno v 6.5.1, vypnìte ruèièek snižujeme tlak). manometr a znovu zašroubujte uzavírací šroub. viii) Nastavte vnìjší øízení hoøáku na OFF (vypnuto) Zapnìte hoøák jak je uvedeno výše a pøezkoušejte a pøenes tìlo ventilu C na høídelku ventilu a zajistìte tìsnost kolem spoje s použitím detekèní kapaliny aby spony byly ve správné pozici a znovu zkontrolujte napø. mýdlového roztoku. tlaky. 6. Vypnìte hoøák jak uvedeno v 6.5.1, vypnìte manometr Vysoký a nízký plamen a modulaèní a zašroubujte uzavírací šroub. Zapnìte hoøák jak jednotky je uvedeno v a pøezkoušejte tìsnost kolem spoje 1. Nastav vnìjší øízení, aby bylo zajištìno, že hlavní s použitím detekèní kapaliny napø. mýdlového roztoku. hoøák je vypnut. Sejmi postranní pøístupovou desku. Nasaïte boèní pøístupový panel. Spoj manometr na test výstupního tlaku plynu v bodì multifunkèního øízení Kontrolní pøístroj teplovzdušného 2. Nastav vnìjší øízení tak, že zapneš hlavní hoøák agregátu a udržuj vysoký plamen. Srovnej namìøený hoøákoventil 1. Uzavøete uzávìr plynu a ujistìte se, že plynový vý tlak s tlakem uvedeným v sekci 2. Dùležité: Tlak sluchem je možno slyšet, že je uzavøen bìhem 1 na hoøácích je nutno seøídit dle hodnot uvedených na vteøiny, a že svìtelná kontrolka se rozsvítí. Pozor: typovém štítku agregátu. Dále se doporuèuje pøevuzapálení. Teplovzdušný agregát mùže mít jeden pokus na zno- zkoušet dávkování plynu mìøícím pøístrojem s èíselzapnout) Otevøete uzávìr plynu a resetujte (znovu níkem a ruèièkou. Zajistìte aby další zaøízení dodávaná teplovzdušný agregát. s mìøícím pøístrojem byla v chodu. Opakujte 2 2. Pøekontrolujte zda prostorový termostat a všechny uvedenou výše s vnìjšími kontrolami a nastav nízký automatické kontrolní pøístroje pracují spolehlivì. plamen. Dùležité: Tlak na hoøácích je nutno seøídit dle hodnot uvedených na typovém štítku agregátu. 6.7 Pøedání teplovzdušného agregátu 3. Je-li tøeba seøídit tlak plynu pro vysoký plamen, Pøedejte návod k obsluze uživateli nebo kupci do vlastpak pokraèujte od kroku i). Je-li nutné jen seøídit tlak nictví a proveïte instruktáž pokud se týká efektivního pro nízký plamen, tak nastavení zaènìte od kroku vii) a bezpeèného ovládání teplovzduš. agregátu a pøiviz obr. 4 družených kontrolních pøístrojù. Seøiïte automatické i) Nastav vnìjší øízení hlavního hoøáku na OFF. kontrolní pøístroje na hodnoty požadované uživatelem. ii) Otoète zpìt uzávìr D, udržující spirálu k høídelce Nakonec pouète uživatele nebo kupce, že k efektivní a vyjmìte ji. a bezpeèné práci teplovzdušného agregátu je tøeba iii) Nastavte vnìjší øízení hlavního hoøáku na ON. provádìt každoroènì patøièný servis. V pøípadì že iv) Otoète seøizovacím šroubem A plnì po smìru po- prostory nejsou dosud obsazeny, vypnìte pøívod plynu hybu hodinových ruèièek. a elektøiny a ponechte instruktážní literaturu vedle v) Uvolnit zajiš ovací matku M13 E, která zajiš uje plynomìru. 11

14 7 Údržba Pozor: Pøi jakýchkoliv servisních pracích nebo výmìnì vadných dílcù vždy vypnìte a odpojte pøívod elektrické energie a uzavøete plynový ventil. POZNÁMKA: Jestliže na zavìšeném teplovzdušném agregátu je tøeba provést servis, neopírejte o nìj žebøík. Zajistìte si pøístup rampou nebo jiným zpùsobem (štafle). 7.3 Zapalovací a ionizaèní elektroda Prohlédni elektrody a pøesvìdè se, zda jsou v bezvadném a èistém stavu. Zvláštì pøekontroluj, zda elektrody jsou nepoškozené. Pøekontroluj zda zapa- lovací mezera èiní 2,5 mm a zda rektifikaèní sonda je mm nad hoøákem. 7.4 Tepelný výmìník Když jsou hoøáková pole demontována ze zaøízení, zkontroluj primární sekce výmìníku, do které vstupuje 7.1. Všeobecnì plamen z hoøáku, zda jsou èisté. Pravidelnou servisní službu je tøeba provádìt nejménì jednou za rok, kvalifikovanou autorizovanou oso- 7.5 Hlavní ventilátor bou. Po provedení servisních prací nebo po výmìnì nìkterých dílù musí být teplovzdušný agregát ne Modely Euro NV,,F" bo teplovzdušné agregáty kompletnì prohlédnuty 1. Pøekontroluj listy ventilátoru zda nejsou znièené a pøezkoušeny na tìsnost jak uvedeno v sekci 6. a zda na nich nelpí pøíliš mnoho usazenin, které by mohly vést k nevyváženosti. Jestliže se ukáže, že je 7.2 Snímání souboru hlavního hoøáku tøeba ventilátor demontovat, aby mohl být vyèištìn, 1. Zajisti uzavøení plynového ventilu (poloha OFF), postupujte následovnì. pak odšroubuj spojovací matici umístìnou na pøí- 2. Uvolni matici ucpávky kabelu na plášti teplovzdušvodu plynu. ného agregátu, kde prochází elektrický kabel ventilá- 2. Odpoj vodièe elektrického zapalování, zapalovací toru. a ionizaèní elektrody a odpoj konektory z vršku 3. Odpoj vodièe ventilátoru od elektrického terminálu plynového ventilu. na desce s plošnými spoji. 3. Je-li požadavek, pak odmontuj rozdìlovací potrubí 4. Vytáhni kabel vstupním tìsnìním. odšroubováním ètyø šroubkù, kterými jsou upevnìny 5. Sejmi komplet ventilátoru a motoru vyšroubováním na hoøákovou sestavu. 4 šroubù se šestihrannou hlavou, které pøipevòují 4. Vyšroubuj dva šrouby, které zajiš ují hoøáková po- ventilátor k zadnímu panelu. le ve správné poloze a vyjmi komplet hoøáková pole. 6. Zpìtnou montáž proveï v obráceném poøádku. 5. Použitím tvrdého kartáèe - ne drátìným kartáèem - odstraò nahromadìné usazeniny na hoøákových po Modely Euro NV,,C" lích. Pøekontroluj hoøáky zevnitø i zvenèí a pøesvìdè 1. Pøekontroluj listy ventilátoru zda nejsou znièené se zda jsou èisté. Pøezkoušej trysky a jestliže jsou a zda na nich nelpí pøíliš mnoho usazenin, které by poškozené nebo znièené vymìò je za nové stejné mohly vést k nevyváženosti. Pokud je nezbytné develikosti a znaèky dle hodnot uvedených na typovém montovat ventilátor, aby mohl být vyèištìn, postupuj štítku agregátu. Jestliže se domníváš, že je to tøeba, následovnì. vyèisti trysky. Neprotahuj je drátem. 2. Uvolni matici ucpávky kabelu na plášti teplovzduš- 6. Pøi opìtovném smontování trysek, hoøákù a pøíèek ného agregátu, kde prochází elektrický kabel ventiláhoøákových polí postupuj v obráceném poøadí, než toru. jak bylo shora uvedeno. 3. Odpoj vodièe ventilátoru od elektrického terminálu na desce s plošnými spoji. 4. Vytáhni kabel vstupním tìsnìním. 5. Sejmi komplet ventilátoru a motoru vyšroubováním zajiš ovacích šroubù, které pøipevòují ventilátor k montážnímu panelu. 6. Zpìtnou montáž proveï v obráceném poøádku Výmìna vadných dílù Multifunkèní øízení (plynový regulaèní ventil) 1. Vymontuj hoøáková pole jak je døíve popsáno v sekci 7.2

15 2. Uvolni pøírubová spojení na vstupu a výstupu Tlakový spínaè vzduchu z multifunkèního øízení a odmontuj ho. 1. Odpoj elektrická spojení. 3. Spoj znovu nový ventil v obráceném poøadí jak je 2. Odpoj èidlo z tlakového snímaèe vzduchu (hadièka). uvedeno výše potom co jsi se ujistil, že ventil je sprá- 3. Vyšroubuj šroubky upevòující spínaè tlaku vzduchu vnì orientován. Vymìò tìsnicí O kroužky, pokud je a vezmi spínaè. tøeba. 4. Vezmi náhradu a v obráceném poøadí, znovu namontuj èidlo do mínus (-) vylisované na tlakovém sní Hoøáková pole maèi. 1. Sejmi hoøáková pole a demontuj je jak bylo døíve popsáno v sekci Desky tištìných spojù 2. Sejmi èelní desku a støední úložnou desku z hoøá- 1. Odpoj všechna elektrická spojení. kových polí 2. Odpoj øídící skøíòku jak je popsáno výše v Vymìò ta hoøáková pole, která to vyžadují, a smo- 3. Vyšroubuj šroubky zajiš ující desky tištìných spojù ntuj souèásti v obráceném poøádku. a vezmi je. 4. Dej zaøízení do provozu jak je popsáno v sekci Namontuj náhradní v obráceném poøadí Montáž elektrod 1. Odpoj elektrické vodièe z øídící skøíòky nebo z pøíslušné desky plošných spojù. 2. Vyšroubuj šroubky upevòující destièku elektrod k postranní desce hoøákù a vezmi elektrody. 3. Vezmi náhradní elektrody a smontuj je v obráceném poøádku. Pøekontroluj zda zapalovací mezera èiní 2,5 mm (viz obr. 4) a zda rektifikaèní sonda je mm nad hoøákem Limitní termostat Pozor! Zajisti, aby termostaty byly nastaveny správnì, pøed namontováním: Nastavení limitního termostatu: NV 10, C NV 15 A C. 1. Vyšroubuj šroubky, které pøipevòují destièku kapiláry k postrannímu panelu ze vnitø. Vezmi destièku a odstraò pøíchytky kapiláry. 2. Odpoj elektrická spojení z limitního termostatu. Sejmi zajiš ovací matku a vezmi termostat z desky elektriky. 3. Namontuj nový termostat v obráceném poøádku Spalinový ventilátor 1. Odpoj kouøovod 2. Pøeruš elektrické spojení ventilátoru na svorkách desky plošných spojù. 3. Vyšroubuj šroubky zajiš ující vývod odsávacího ventilátoru na montážní desce, uvolni šroubky upevòující montážní desku ventilátoru k rozdìlovací hlavì a sejmi ventilátor. Namontuj náhradní odsávací ventilátor v obráceném poøadí Øídící elektronika 1. Vyšroubuj dva upínací šroubky a vytáhni øídící skøíòku smìrem nahoru, aby byla oddìlena od plošných spojù. 2. Namontuj náhradní v obráceném poøadí. 13

16 8. Spojení k vnìjším øídícím skøíòkám 13 14

17 9. Zjištìná závada Závada Pøíèina Akce Vnitøní odsávací elektro 1. Zkontroluj, zda pøívod elektrické energie do teplovzdušventilátor nebìží ného agregátu je v poøádku a zda je v poøádku i vnìjší øídící obvod. 2. Jednotka je vypnuta - tlaèítko reset 3. Limitní termostat vypnutý 4. Vadná øídící skøíòka 5. Vadné relé pro ventilátor 6. Vadný výfukový ventilátor Vnitøní odsávací elektro 1. Zkontroluj zda je v poøádku tlakový spínaè, když zážehová ventilátor bìží ale sekvence odsávací ventil nastartoval. nestartuje 2. Vadná øídící skøíòka Vnitøní výfukový elektro 1. Zážehová jiskra má špatnou vzdálenost nebo je špatná ventilátor bìží, elektroda (vodiè / keramika). zážehová jiskra 2. Vadná øídící skøíòka je zpozorována, ale hoøáky nehoøí 3. Vadný plynový øídící ventil. plyn 1. Zkontroluj, tlak plynu na vstupu do plynového ventilu Hoøáky hoøí ale elektro 1. Ionizaèní elektroda má špatnou pozici. okamžitì zháší Elektroda (vodiè / keramika) je vadná/ý. Zkontroluj signál plamene Hoøáky hoøí ale po elektro 1. Termostat ventilátoru je vadný nebo nastaven pøíliš 2-3 minutách zháší, vysoko hlavní ventilátor 2. Hlavní ventilátor je vadný - možná bìží s nastavením nebìží,,léto" na spínaèi Hlavní ventilátor elektro 1. Vnìjší øídící skøíòka (nebo spínaè léto/zima) má nastavebìží stále nou letní pozici 2. Vadný termostat ventilátoru Hlavní ventilátor elektro 1. Motorek ventilátoru neb kondenzátor jsou vadné - vymìò selhal 2. Vadný plošný spoj 3.Ventilátorový stykaè je vadný - vymìò (3-fázové agregáty) 15

18 10. Náhradní díly DÍL: Plynový ventil SIT Nova 822 ( ) Plynový ventil Dungs MB DLE 405 B07 S22 Dungs MB DLE 407 B07 S22 Zapalovací elektroda Ionizaèní elektroda Hoøáková trubice P51 AB Hoøáková trubice P51 AB o Havarijní termostat Imit LS1-90 / 110 C TYP OBJEDNACÍ AGREGÁTU: ÈÍSLO: Zapalovací elektronika - Pactrol P16-FI(CE) Dvoustupòová modulovaná elektronika Anglo Nordic MD1003 / MD /HL /MOD Zesilovaè k modulaci Johnsons PIB-24 Spalinový ventolátor - Sifan WFFB Spalinový ventolátor - Airflow Developments 45CTFR-HT Spalinový ventolátor - Airflow Developments 71BTXL Honeywell Pressure Switch C6065A1028 Manostat tlaku /MOD / Spínací deska Danfoss CI , A11 -/C Spínací deska hlavní

19 ZASTOUPENÍ PRO ÈR A SR: P - SERVIS HK s. r. o. Jaromìøská Hradec Králové - Rusek Tel., fax: Tel.: Mobil: , HEATING DIVISION Winterhay Lane Ilminster, Somerset TA19 9PQ Tel: Fax:

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R Vestavné vaøidlové desky 60 Návod k instalaci a pou ití PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Projektování a instalace

Projektování a instalace Elektrické vytápìní Projektování a instalace Vydání èerven 2001 Tiskové chyby a technické zmìny jsou vyhrazeny. Obsah Typ Strana Akumulaèní kamna 4 59 Dimenzování akumulaèních kamen 9 11 Tabulky pro dimenzování

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe Penzion v pasivním standardu, který se zrodil v hlavì investora pana Jana Ivièièe se nyní buduje v lokalitì vinných sklepù vinaøské obce Nechory u obce

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871550/3 IM-P087-21 MI vydání 4 R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5. Vzdálené napojení 6. Vyhledávání závad 7.

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Sporák. Návod k instalaci a pou ití

Sporák. Návod k instalaci a pou ití + $"' 2 Sporák Návod k instalaci a pou ití C 649 P Sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800

Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800 Náhrada hořákových automatik série R74 automatikami série EC/RM7800 SERVISNÍ LISTY Původní automatika série R74 Nová automatika série EC/RM7800 Hořákové automatiky Honeywell série R74 byly prvními mikroprocesorovými

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a èistý systém ohøevu vody pomocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohøevu vody zaloený na technologii

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více