Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí Návrh na odepsání pohledávky 3. Nakládání s majetkem města 4. Prominutí nájemného z bytu 5. Změna rozpočtu rok 2004 rozpočtové opatření č Rozpočtové opatření poskytnutí dotace Charitě Kojetín 7. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 52/03/LCD (hypoteční úvěr) 8. Zájmové kroužky při MěDDM Kojetín ve školním roce 2004/ Pronájem nebytových prostor 10. Schválení dodavatele rekonstrukce střechy Masarykovo náměstí č.p Smlouva o dílo oprava místní komunikace v Kovalovicích 12. Zásady Města Kojetín pro poskytování dotací 13. Technicko-organizační opatření při svozu cukrové řepy 14. Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín 15. Aktuální informace, náměty a připomínky, došlá pošta 15/A. Žádost o snížení ceny za pronájem pozemku 15/B. Žádost o umístění do DPS 15/C. Smlouva o dílo na projektové práce kanalizace nám. Svobody 15/D. Žádost o schválení konečné částky na rekonstrukci chirurgické ordinace na poliklinice 15/E. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ZŠ nám. Míru 15/F. Zvýšení kapacity školní družiny při ZŠ Svat. Čecha 15/G. Mimořádná odměna ředitelce MěKS Kojetín 15/H. Modernizace a rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetín 15/CH. Pronájem obecního bytu 2. Návrh na odepsání pohledávky (tisk R/315) R 568/09-04 souhlasí s odepsáním (odúčtováním) pohledávky za Jiřím Pospíšilem (stavební činnost), adresa místa podnikání Přerov, Škodova 3, IČ ve výši ,76 Kč, předloží návrh na odepsání pohledávky ke schválení ZM 09/04.

2 3. Nakládání s majetkem města (tisk R/316) R 569/09-04 souhlasí s prodejem bytu v objektu bydlení č.p. 945 ul. Kroměřížská, byt č. 4, II. kat., velikost 2+1, o výměře 76,25 m 2 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. 515/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti podílu 7625/60340, v k.ú. Kojetín pí Jitce Mazůrkové, za cenu ,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží k projednání a schválení ZM 09/ Prominutí nájemného z bytu (tisk R/317) R 570/09-04 schvaluje snížení nájemného ve služebním bytě nájemce Vladimíra Zaorala v budově Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, o 50% za období červen, července, srpen a září 2004 dle důvodové zprávy tisku R/ Změna rozpočtu rok 2004 rozpočtové opatření č. 2 (tisk R/314) R 571/09-04 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2 v celkové výši ,86 tis. Kč dle přílohy č. 1 a č. 2 k tisku R/314, předloží rozpočtové opatření č. 2 k projednání zastupitelstvu města dne 14. září Rozpočtové opatření poskytnutí dotace Charitě Kojetín (tisk R/314-A) R 572/09-04 souhlasí s rozpočtovým opatřením pro poskytnutí mimořádné dotace Charitě Kojetín na pokrytí provozních nákladů do konce roku 2004 dle důvodové zprávy tisku R/314-A až do výše ,- Kč podle aktuální finanční situace města v termínu říjen až listopad 2004, předloží výše uvedené rozpočtové opatření k projednání ZM 09/04.

3 7. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 52/03/LCD (hypoteční úvěr) (tisk R/324) R 573/09-04 souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 52/03/LCD ze dne mezi Městem Kojetín, IČ , se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, jako dlužníkem na straně jedné, a Českou spořitelnou, a.s., IČ , se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, jako věřitelem na straně druhé, kterým se doplňuje zajištění hypotečního úvěru o zřízení zástavního práva České spořitelny, a.s., k pohledávkám z bankovního účtu společnosti TECHNIS Kojetín spol s.r.o., č. účtu /0800 a to do výše odpovídající pravidelné čtvrtletní splátce hypotečního úvěru, předloží návrh na uzavření dodatku č. 2 k projednání zastupitelstvu města dne Zájmové kroužky při MěDDM Kojetín ve školním roce 2004/2005 (tisk R/322) R 574/09-04 schvaluje výši zápisného do zájmových kroužků při MěDDM Kojetín pro školní rok 2004/2005 dle tisku R/322, pověřuje ředitelku MěDDM Kojetín udělováním slev při zápisném do zájmových útvarů organizovaných MěDDM Kojetín ve školním roce 2004/ Pronájem nebytových prostor (tisk R/323) R 575/09-04 schvaluje pronájem nebytových prostor ve 2. poschodí budovy Polikliniky Kojetín, ul. 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město (po p. Petru Kučerovi) o výměře 10,20 m 2, p. Petru Vodákovi, na dobu neurčitou s účinností od , za účelem zřízení kanceláře ke zprostředkování pojištění a finančních úvěrů. 10. Schválení dodavatele rekonstrukce střechy Masarykovo náměstí č.p. 52 R 576/09-04

4 schvaluje dodavatele díla na akci rekonstrukce střechy na budově č.p. 52 Masarykovo náměstí, Kojetín firmu Vladimír Zdráhal, Stříbrnice za cenu ,- Kč včetně DPH, ukládá odboru MIM zpracovat smlouvu o dílo na výše uvedenou investiční akci rekonstrukce střechy, pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo na investiční akci rekonstrukce střechy na budově č.p. 52, Masarykovo náměstí, Kojetín. 11. Smlouva o dílo oprava místní komunikace v Kovalovicích R 577/09-04 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou Propal, spol. s r.o., Svatopluk Horák, Křenovice č.p. 81, na investiční akci Oprava místní komunikace Kovalovice u Kojetína, za cenu ,- Kč včetně DPH. 12. Zásady Města Kojetín pro poskytování dotací (tisk R/319) R 578/09-04 souhlasí s návrhem nového znění Zásad Města Kojetín pro poskytování dotací na přímou podporu a činnost sportovních oddílů a zájmových kroužků pracujících s mládeží, občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám, působícím v oblasti sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí a tento předloží k projednání zastupitelstvu města 09/ Technicko-organizační opatření při svozu cukrové řepy (tisk R/320) R 579/09-04 bere na vědomí předloženou zprávu o technicko-organizačním opatření při svozu cukrové řepy, ukládá odboru VŽPD sledovat aktuální situaci při svozu cukrové řepy a řešit případné vzniklé problémy.

5 14. Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín (tisk R/321) R 580/09-04 bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín, souhlasí s jejím předložením ZM 09/04 k projednání. 15. Aktuální informace, náměty a připomínky, došlá pošta 15/A. Žádost o snížení ceny za pronájem pozemku R 581/09-04 žádosti Ing. Dušana Meduny o snížení ceny za pronájem pozemku p.č. 621/2 v k.ú. Kojetín ukládá odboru MIM zpracovat pro jednání RM 10/04 podkladový materiál, popisující současný stav pozemku p.č. 621/2 a sousedních pozemků v k.ú. Kojetín, s návrhem na dořešení vzniklého problému. 15/B. Žádost o umístění do DPS R 582/09-04 ukládá starostovi města seznámit p. Jindřicha Smažinku se stanoviskem RM k jeho žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou. 15/C. Smlouva o dílo na projektové práce kanalizace nám. Svobody R 583/09-04 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projektové práce mezi Městem Kojetín a firmou VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc Hodolany, na vypracování projektu pro stavební povolení a pro realizaci stavby Kanalizace Kojetín náměstní Svobody, stoka C IV, za cenu ,- Kč, včetně DPH.

6 15/D. Žádost o schválení konečné částky na rekonstrukci chirurgické ordinace na poliklinice R 584/09-04 žádosti MUDr. Pavla Matouška uznává navýšení nákladů na rekonstrukci chirurgické ordinace na poliklinice Kojetín na celkovou částku ,- Kč, včetně DPH, ukládá odboru MIM zapracovat do dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu ze dne výše uznané navýšení nákladů na rekonstrukci chirurgické ordinace. 15/E. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ZŠ nám. Míru R 585/09-04 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č /04, uzavřené mezi Městem Kojetín a firmou Manďák a.s., 1. máje 532, Kroměříž, na investiční akci Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 rekonstrukce - dodatek č. 2 je soupisem víceprací a méněprací uvedené investiční akce. 15/F. Zvýšení kapacity školní družiny při ZŠ Svat. Čecha R 586/09-04 schvaluje zvýšení kapacity školní družiny při ZŠ Kojetín, Svat. Čecha 586, okres Přerov, z 50 na 60 dětí z důvodu zvýšeného zájmu rodičů o umístění dětí ve školní družině. 15/G. Mimořádná odměna ředitelce MěKS Kojetín R 587/09-04 schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Městského kulturního střediska Kojetín za realizaci úkolů spojených se zajištěním Kojetínských hodů 2004, dle důvodové zprávy předloženého tisku, vyslovuje poděkování zaměstnancům MěKS Kojetín za organizaci a zajištění průběhu Kojetínských hodů 2004.

7 15/H. Modernizace a rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetín R 588/09-04 souhlasí s realizací projektu Modernizace a rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetín v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření Podpora sociální integrace v regionech, předloží výše uvedený projekt k projednání ZM 09/ /CH. Pronájem obecního bytu R 589/09-04 schvaluje pronájem obecního bytu č. 13, I. katergorie, vel. 1+0, v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město (po pí Šimkové), kauce ,- Kč, paní Miladě Janečkové. Zápis provedla: Michaela Daňková V Kojetíně dne 14. září 2004 Ing. Mojmír Haupt v.r. starosta města Ing. Jiří Šírek v.r. místostarosta města

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346)

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346) U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. února 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o vyřizování stížností

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program:

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 140. jednání Rady města

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více