M40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40"

Transkript

1 1

2 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek města 8. Pohledávky, závazky, dluhová služba 9. Daň z příjmu za rok Přezkoumání hospodaření 11. Přílohy: 1. Příjmy a výdaje roku 2010 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M40 2. Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce Hospodaření s fondem zaměstnanců 4. Hospodářská činnost 5. Účetní závěrka a příloha účetní závěrky 6. Inventarizace majetku 7. Finanční vypořádání zřízených organizací 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok

3 1. ZÁKONNÁ ÚPRAVA Obsah a náležitosti závěrečného účtu města upravují v legislativním systému České republiky následující zákony: Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; 17 Závěrečný účet (1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. (2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. (3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. (4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis. (5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. (6) Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; 43 Závěrečný účet Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. 3

4 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Shrnutí Město Dubí schválilo rozpočet na rok 2010 na svém 21. Zasedání dne usnesením č. 562/21/2009 s celkovým objemem příjmů ve výši tis. Kč, výdajů ve výši tis. Kč a financováním ve výši tis. Kč. Hospodaření města Dubí skončilo jako schodkové s celkovými příjmy ve výši ,49 tis. Kč, výdaji ve výši ,06 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří schodek ve výši ,57 tis. Kč. Příjmy údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč PŘÍJMY ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % S/UR ROZPOČET Daňové příjmy ,49 108,78 % Nedaňové příjmy , ,74 128,65 % Kapitálové příjmy ,85 135,48 % Přijaté transfery , ,41 61,05 % Změny příjmů srovnání roku 2009 a Přijaté transfery Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy Daňové příjmy rok 2009 rok 2010 V roce 2010 nepatrně vzrostly daňové příjmy, výrazný pokles kapitálových příjmů byl způsoben postupným ukončováním privatizace majetku města. 4

5 Výdaje údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč VÝDAJE ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % S/UR ROZPOČET Běžné výdaje , ,50 91,53 % Kapitálové výdaje ,56 59,63 % Změny výdajů srovnání roku 2009 a Kapitálové výdaje Běžné výdaje Rok 2009 Rok 2010 Finanční odbor Upravený rozpočet výdajů finančního odboru činil v roce tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 5 707,42 tis. Kč, a to zejména na půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení a na pojištění majetku města. Rozpočet byl plněn na 91,92 %. Technický odbor (komentář poskytl Ing. Jaroslav Niče, vedoucí TO) V roce 2010 bylo provedeno mnoho akcí spojených s obnovou majetku města Dubí. Z těch významnějších se jedná o kompletní rekonstrukci komunikace a výstavbu chodníků ve Mstišově ulice Školní a K Emance. Rekonstrukce komunikace byla financována z rozpočtu Ústeckého kraje, město uhradilo ze svého rozpočtu částku tis. Kč na výstavbu nových chodníků. Této rekonstrukci předcházela kompletní obnova kanalizační sítě včetně dešťových vpustí zajišťovaná společností SVS, a. s.. 5

6 Další významnou akcí byla rekonstrukce chodníků v ulici Pohraniční stráže s realizačními náklady ve výši tis. Kč, v rámci které byl rekonstruován povrch novou zámkovou dlažbou. Dále byla dokončena nová komunikace včetně parkoviště spojující ulice Lázeňskou a Křižíkovu. Dokončení této stavby značně přispělo k vyřešení komplikované situace s parkováním vozidel v dané situaci. V průběhu roku byly průběžně zajišťovány opravy poškozených komunikací a chodníků, včetně oprav dešťových vpustí a dopravního značení, opravy autobusových zastávek a ostatního příslušenství ke komunikacím. Bylo provedeno 20 rekonstrukcí kontejnerových stání na separovaný odpad. Na základě zpracované projektové dokumentace byly dokončeny parkové úpravy včetně osázení zeleně v okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie, což společně s obměnou městského mobiliáře přispělo k dalšímu zvýraznění této dominantní kulturní památky města. Částka 800 tis. Kč byla vynaložena na postupnou rekonstrukci a opravy veřejného osvětlení. Nejrozsáhlejší kapitolou z hlediska rozpočtu je zajištění komunálních služeb. Součástí poskytovaných služeb je i provoz sběrného dvora v Dubí, kde je likvidace odpadů pro občany prováděna bezplatně. Na zajištění komunálních služeb město vynaložilo částku tis. Kč. Město věnuje významnou pozornost oblasti využití volného času dětí a mládeže. V roce 2010 bylo zprovozněno nové dětské hřiště v Tovární ulici. V závěru roku byla dokončena rekonstrukce budovy v Tovární ulici č. p. 46, která bude sloužit pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. V říjnu 2010 město získalo, na základě uzavřené kupní a darovací smlouvy, pozemky a budovy sportovního areálu ve Sportovní ulici č. p. 200/1 v Běhánkách (včetně sportovní haly a fotbalového hřiště) a objekt sportovního areálu v ulici U Hřiště č. p. 356 včetně pozemků. Nabytí tohoto majetku vytváří předpoklady pro další rozvoj sportovních aktivit. Byla zahájena výstavba nové multifunkční sportovní haly na Školním náměstí, která bude dokončena v roce Předpokládá se, že toto zařízení bude sloužit nejen pro zajištění tělovýchovné činnosti škol, ale i pro veřejnost. V závěru roku 2009 byla zahájena 2. Etapa prodeje bytových domů, v které bylo nabídnuto celkem 11 nemovitostí (102 bytů). Během roku 2010 došlo k prodeji 9 nemovitostí (84 bytů), z toho 2 nemovitosti byly převedeny stávajícím nájemcům a 7 nemovitostí bylo prodáno tzv. obálkovou metodou. Zisk z prodeje činil tis. Kč. Péče o nemovitý majetek města zahrnuje provoz, údržbu a rekonstrukce zbylého bytového a nebytového fondu, péči a údržbu školských a mateřských zařízení, kulturních zařízení, památek a sportovních areálů. Ve 3 bytových domech byla provedena výměna oken, v Domě s pečovatelskou službou byla rekonstruována plynová kotelna. V rámci plánu oprav a investic nebytového hospodářství došlo k realizaci několika významných akcí např. rekonstrukce přístavby budovy MěÚ, výměna oken v 6 budovách základních škol a 6

7 v objektu kulturního zařízení v Pozorce. S využitím dotace byla provedena výměna oken a zateplení budovy Městského kulturního zařízení. Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí čerpal výdaje v celkové výši ,65 tis. Kč, o 300 tis. Kč méně než v roce Největší část výdajů tvoří výdaje na činnost místní správy. Odbor školství Výdaje odboru školství tvoří zejména příspěvky příspěvkovým organizacím základním školám, mateřským školám a školní jídelně. Čerpání výdajů bylo v souladu se schváleným rozpočtem. Stavební úřad Upravený rozpočet výdajů stavebního úřadu činil 269,60 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 244,68 tis. Kč. Městská policie Upravený rozpočet výdajů městské policie činil tis. Kč, skutečně čerpáno bylo ,06 tis. Kč, což je o více jak 500 tis. Kč méně než v roce Městské kulturní zařízení (komentář poskytla Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ) Rozpočet zahrnuje čerpání na běžný provoz budov, realizaci kulturních akcí ve městě a celého MKZ (knihovna, budovy MKZ včetně provozu volnočasových aktivit, klub seniorů a Lidový dům). Součástí rozpočtu MKZ je sport a tělovýchova, Dubský zpravodaj, poskytnutí neinvestičních dotací jednotám a spolkům, dále proplácení senior pasů do DK Teplice, propagace a spolupráce s partnerskými městy. Hlavní položkou ve výdajích je realizace kulturních a společenských akcí pořádaných Městem Dubí MKZ : plesy, pouť, Dubský dostavník, vodní hrátky, sportovní hry, různé venkovní akce pro širokou veřejnost, Dubské slavnosti a nová akce Lázeňské dny, Adventní koncerty, setkání rodáků. Pořádání zájezdů do divadel, prázdninové výlety a další záležitosti v oblasti kultury. Na akci Sportovní hry byla poskytnuta dotace z fondu malých projektů Cíl 3. Další dotace z kraje ve výši 80 tis. byla poskytnuta na Dubské slavnosti. Město Dubí obdrželo od MPSV dotaci ve výši 250 tis. Kč za umístění v soutěži Obec přátelská rodině. Dotace byla použita na vybavení objektu pro volnočasové aktivity v Bystřici. Čerpání všech dotací proběhlo v souladu s předpisy. Celkové čerpání rozpočtu po úpravách činí 90,1 %. 7

8 3. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2010 (v tis. Kč) 1.Příjmy Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Daňové příjmy ,49 108,78 Nedaňové příjmy , ,74 128,65 Kapitálové příjmy ,85 135,48 Přijaté transfery , ,41 61,05 2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx) ORJ 1 - Finanční odbor ,67 73,69 ORJ 2 Technický odbor ,68 92,93 ORJ 3 Odbor vnitřních věcí , ,54 90,37 ORJ 4 Odbor školství a sociálních věcí , ,73 98,17 ORJ 5 Stavební úřad ,60 244,68 90,76 ORJ 6 Městská policie ,83 88,00 ORJ 7 Městské kulturní zařízení , ,87 78,39 ORJ 8 Dotace ,32 25,53 3. Mzdové výdaje vč.zdravotního a sociálního pojištění pol.50xx ORJ 3 Odbor vnitřních věcí ,56 95,43 ORJ 4 Odbor školství a sociálních věcí 7 7 2,30 32,86 ORJ 6 Městská policie ,73 100,33 ORJ 7 Městské kulturní zařízení ,55 97,72 4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím MŠ Dubánek ,96 642, MŠ Cibuláček ,10 812, MŠ Křemílek ,40 511,40 100,39 MŠ Mstišov ,10 348,05 99,99 ZŠ Dubí ZŠ Dubí , , Školní jídelna Kapitálové výdaje (tř.6) ORJ 2 - Technický odbor ,56 59,63 4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V průběhu roku bylo provedeno celkem 44 rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet příjmů zvýšen na ,80 tis. Kč, výdajů na ,19 tis. Kč a v oblasti financování na ,369 tis. Kč. 8

9 5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Hospodaření města Dubí skončilo v roce 2010 se schodkem ve výši ,57 (výdaje výrazně převýšily příjmy města) Kapitálové Běžné Výdaje Příjmy Po celý rok 2010 město disponovalo dostatkem finančních prostředků na svých účtech. Stav finančních prostředků k je uveden v následující tabulce: Prostředky rozpočtového hospodaření ,90 Běžné účty peněžních fondů ,80 Ostatní běžné účty ,83 CELKEM ,53 Stav hypotečního úvěru byl k ,56 tis.kč, meziročně tedy poklesl pouze o 415 tis. Kč. 6. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Náklady vynaložené na hospodářskou činnost, tj. na správu bytového a nebytového fondu, činily v roce ,43 tis. Kč. Meziroční snížení nákladů o 1 619,77 tis. Kč je způsobeno dalším úbytkem spravovaného majetku (důsledek 2. etapy privatizace bytového fondu). Stejný důvod je i pro pokles výnosů na 2 506,90 tis. Kč (v roce tis. Kč). Hospodářský výsledek byl zjištěn ve výši 568,46 tis. Kč, z něhož byla městu uhrazena daň ve výši 134,33 tis. Kč. Podrobný rozpis nákladů, výnosů a svěřených aktiv a pasiv je uveden v příloze č MAJETEK MĚSTA K město vlastnilo majetek v celkové účetní hodnotě ve výši ,33 tis. Kč, z toho hodnota dlouhodobého hmotného majetku činila ,36 tis. Kč, dlouhodobého nehmotného 9

10 majetku 2 385,23 tis. Kč a dlouhodobého finančního majetku tis. Kč. Podrobná struktura majetku a jeho hodnota je uvedena v příloze č POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, DLUHOVÁ SLUŽBA Pohledávky činily k celkem ,36 tis. Kč. Meziroční snížení o 4 896,64 tis. Kč je způsobeno zejména opravou zaúčtování chybného odpisu pohledávky v roce 2009 (1 091,18 tis. Kč) a snížením záloh hospodářské činnosti (2 008,14 tis. Kč). Závazky činily celkem ,01 tis. Kč a z velké části jsou tvořeny přijatými zálohami. Dluhová služba klesla oproti předchozímu roku na 1,52 % (v roce ,95 %), hranice dluhové služby stanovená MFČR je 30 %. 9. DAŇ Z PŘÍJMU ZA ROK 2010 Daň z příjmu byla vyčíslena ve výši 1 908,55 tis. Kč, a to z daňového základu ve výši ,84 tis. Kč. Na daňovém základu se nejvíce podílely příjmy z prodeje majetku (7 725,43 tis. Kč) a příjmy z pronájmu majetku (1 884,18 tis. Kč). Daň byla řádně přiznána a převedena z výdajového účtu města na příjmový účet města. 10. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření města za rok 2010 provedl na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazků obcí, a požadavku města, Krajský úřad Ústeckého kraje. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika podle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., tj. rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Dubí v budoucnosti. 11. PŘÍLOHY č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2010 č. 2 Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2010 č. 3 Hospodaření s Fondem zaměstnanců č. 4 Hospodářská činnost č. 5 Účetní závěrka, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu č. 6 Inventarizace majetku č. 7 Finanční vypořádání zřízených příspěvkových organizací č. 8 Zprava o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Hospodaření Města Horažďovice se v roce 2012 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 29. února 2012 zastupitelstvem města. Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Projednáno: radou města dne : 1.12. 2014 pracovním zastupitelstvem dne : 1.12. 2014 Zpracoval: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí finanční odbor Zveřejněno dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice za rok 2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice za rok 2007 Čj: MSK 70862/2008 Stejnopis č. 1 KON/1204/2007/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Emil Dymanus Telefon: 595 622 623 Fax: 595 622 282 E-mail: emil.dymanus@kr-moravskoslezsky.cz Datum: 2008-04-30 Zpráva o výsledku

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více