ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU ES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU ES"

Transkript

1 ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU III. ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ, ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠTÁ A ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - ZMĚNA ZÁKONA č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. Článek LXXII, článek LXXIII a článek LXXIV Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) 1 Obsah CELEX č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) V čl. LXXII 2 odst. 1 písm. d) se za slovo výrobou vkládá slovo i. Směrnice Rady 2003/96/, ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny a směrnice Rady 1992/12/EHS ze dne 25. února 1992, o obecné úpravě, držení, pohybu a kontrole výrobků podléhajících spotřební dani. Ustanovení 32003L0096 čl. 21 odst. 2 Pro účely této směrnice zahrnuje slovo výroba v čl. 4 písm. c) a čl. 5 odst. 1 směrnice 92/12/EHS případně i těžbu. Stupeň slučitel nosti Poznám ka 2 V čl. LXXII 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 6a zní: c) neoprávněný odběr plynu odběr plynu, který je jako neoprávněný stanoven energetickým zákonem 6a), s výjimkou odběru plynu při opakovaném neplacení smluvených záloh nebo nezaplacení vyúčtování za odebraný plyn, nebo odběru plynu v rozporu se smlouvou o dodávkách plynu a) 74 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb.. 1

2 3 V čl. LXXII 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova, z jehož soustavy nebo podzemního zásobníku plynu byl plyn neoprávněně odebrán. 4 V čl. LXXII 3 odst. 1 písm. c) se za slovo použila vkládají slova nebo prodala V čl. LXXII 3 odst. 1 písmeno d) zní: d) fyzická nebo právnická osoba, která použila nebo prodala plyn osvobozený od daně k účelům, na které se osvobození nevztahuje, nebo. V čl. LXXII 5 odst. 1 písmeno b) zní: b) zjištění neoprávněného odběru plynu z distribuční nebo přepravní soustavy nebo z podzemního zásobníku plynu,. V čl. LXXII 5 odst. 1 písmeno d) zní: d) použití nebo prodeje plynu osvobozeného od daně k účelům, na které se osvobození nevztahuje, nebo. V čl. LXXII 5 odstavec 2 zní: (2) Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká, pokud fyzická nebo právnická osoba nabyla a) zdaněný plyn a prodá takový plyn jiné fyzické nebo právnické osobě, nebo b) plyn osvobozený od daně a prodá takový plyn držiteli povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.. 2

3 9 V čl. LXXII 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: (3) Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká na daňovém území právnické nebo fyzické osobě při dodání plynu prokazatelně k přímé spotřebě mimo daňové území.. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec L0096 Čl. 21 odst. 5 Pro účely článků 5 a 6 směrnice 92/12/EHS podléhají elektřina a zemní plyn zdanění a jsou zdanitelné v okamžiku dodání distributorem nebo redistributorem. Pokud se dodání ke spotřebě uskuteční v členském státě, v němž distributor nebo redistributor nejsou usazeni, povinnost přiznat a odvést daň členského státu dodání má společnost, která musí být registrována v členském státě dodání. Daň se ve všech případech ukládá a vybírá podle postupů stanovených každým členským státem. 3

4 10 V čl. LXXII se za 7 vkládá nový 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6b a 6c zní: 7a Oprava základu a výše daně (1) Dodavatel může opravit základ daně a výši daně a) při zrušení nebo vrácení celé dodávky plynu nebo části dodávky plynu, nebo b) při zjištění nižšího množství dodaného plynu, než je množství dodaného plynu uvedené na dokladu podle 17 nebo 17a. (2) Dodavatel je povinen opravit základ daně a výši daně při zjištění vyššího množství dodaného plynu, než je množství dodaného plynu uvedené na dokladu podle 17 nebo 17a. (3) Oprava základu daně a výše daně se považuje za samostatné dodání, které nastalo ve zdaňovacím období a) ve kterém byl opravný doklad vydán pro osoby, které nejsou registrovány jako plátci daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu 6b), nebo b) určeném podle zvláštního právního předpisu upravujícího daň z přidané hodnoty 6c). (4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná k původnímu dni dodání b) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 6c) 42 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.. 4

5 V čl. LXXII 8 odst. 1 písmeno a) zní: a) v kotelnách, pokud součtový instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody je nižší než 50 kw a pokud je jimi vyrobené teplo dodáno domácnostem, nebo pro výrobu tepla v domácnostech; tento plyn je uveden pod kódem nomenklatury nebo , V čl. LXXII 8 odst. 1 písm. c) se slova pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem, zrušují. V čl. LXXII 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 32003L0096 čl. 15 odst. 1 písm. h) 32003L0096 čl. 15 odst. 1 písm. d) Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, mohou členské státy uplatňovat pod finanční kontrolou plné nebo částečné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění na elektřinu, zemní plyn, uhlí a pevná paliva používané domácnostmi nebo organizacemi, které dotyčný členský stát považuje za dobročinné. V případě těchto dobročinných organizací mohou členské státy omezit osvobození od daně nebo její snížení na použití pro neobchodní činnosti. Pokud dochází ke smíšenému používání, uplatňuje se zdanění úměrně ke každému typu použití. Pokud je některý typ používání zanedbatelný, může se považovat za nulový; Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, mohou členské státy uplatňovat pod finanční kontrolou plné nebo částečné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění na elektřinu vyrobenou kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie, pokud jsou kombinované generátory šetrné k životnímu prostředí. Členské státy mohou používat vnitrostátní definice kombinované výroby šetrné k životnímu prostředí (nebo výroby s vysokou účinností), dokud Rada na základě zprávy a návrhu Komise jednomyslně nepřijme společnou definici; h) ke krytí ztrát při přepravě, distribuci a skladování, v uznatelné a prokazatelné výši.. 5

6 14 V čl. LXXII 8 odstavec 3 zní: (3) Je-li plyn uvedený v odstavci 1 písm. b) až g) nabýván konečným spotřebitelem od dodavatele prostřednictvím plynárenského zařízení 6), je takový plyn osvobozen od daně pouze tehdy, pokud byl odebrán do odběrného místa 8) vybaveného měřidlem, jehož typ a výrobní číslo je uvedeno v povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně V čl. LXXII 8 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. V čl. LXXII 9 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova od dodavatele. 17 V čl. LXXII 9 odst. 3 se za slovo zařízení 6) vkládá slovo od dodavatele. 6

7 18 V čl. LXXII 10 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní: 10 (1) Celní úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti fyzické osoby, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů 10a). (2) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle 9 odst. 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Nevydává-li stát takové doklady, pak navrhovatel předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce. Věta první a druhá platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad výpis z evidence Rejstříku trestů. (3) Celní úřad vydá povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, jsou-li splněny tyto podmínky: a) návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v 9 odst. 2 a 3, b) fyzická osoba, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, je bezúhonná, c) navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle insolvenčního zákona, d) navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle 11 odst. 4 písm. b) nebo c). (4) Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně se vydává na dobu 5 let. (1) 7

8 a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.. 19 V čl. LXXII v 11 odst. 1 se slova 9 odst. 2 písm. c) a d) a v 9 odst. 3 nahrazují slovy 9 odst. 2 písm. a), c) a d), 9 odst. 3 a v 10 odst. 3 písm. b) a c). 20 V čl. LXXII 11 odst. 2 se za slova odběr plynu osvobozeného od daně vkládají slova, nebo ke změně údajů uvedených v 9 odst. 2 písm. a). 21 V čl. LXXII se na konci textu 12 doplňují slova, nabytí plynu provozovatelem distribuční soustavy 2), provozovatelem přepravní soustavy 3) nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu 4). 8

9 22 V čl. LXXII 14 zní: 14 (1) Celní úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti fyzické osoby, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů 10a). (2) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle 13 odst. 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Nevydává-li stát takové doklady, pak navrhovatel předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce. Věta první a druhá platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad výpis z evidence Rejstříku trestů. (3) Celní úřad vydá povolení k nabytí plynu bez daně, jsou-li splněny tyto podmínky: a) návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v 13 odst. 2, b) fyzická osoba, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, je bezúhonná, c) navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle insolvenčního zákona, d) navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle 15 odst. 4 písm. b) nebo c). (4) Povolení k nabytí plynu bez daně se vydává na dobu 5 let.. 9

10 23 V čl. LXXII 15 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí: (1) Držitel povolení k nabytí plynu bez daně je povinen oznámit celnímu úřadu každou změnu údajů uvedených v 13 odst. 2 písm. a) a c) a v 14 odst. 3 písm. b) a c) do 15 dnů ode dne jejich změny. (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 13 odst. 2 písm. a), celní úřad na základě oznámení rozhodne do 30 dnů o změně původního povolení k nabytí plynu bez daně.. Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 3 a 4. V čl. LXXII 16 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova, s výjimkou provozovatele distribuční soustavy 2), provozovatele přepravní soustavy 3) nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu 4). V čl. LXXII 17 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova podle vymezení uvedeného v 4. 10

11 26 V čl. LXXII 17 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova, nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnosti obsahu dokladu elektronickou výměnou informací 13a). Poznámka pod čarou č. 13a zní: 13a) Čl. 2 Doporučení Komise 1994/820/ ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací H0820 Čl. 2 11

12 27 V čl. LXXII se za 17 vkládá nový 17a, který včetně nadpisu zní: 28 17a Oprava daňového dokladu a dokladu o prodeji (1) Pokud dojde k opravě základu daně a výše daně podle 7a, je dodavatel, který vystavil původní daňový doklad nebo doklad o prodeji, povinen vystavit daňový dobropis nebo daňový vrubopis. (2) Daňový dobropis je doklad, kterým se upravuje základ daně, popřípadě výše daně při opravě podle 7a odst. 1. (3) Daňový vrubopis je doklad, kterým se upravuje základ daně, popřípadě výše daně při opravě podle 7a odst. 2. (4) Daňový dobropis a daňový vrubopis musí obsahovat b) údaje podle 17 odst. 2 písm. a), b), c), f), i) a j), rozdíl mezi opraveným a původním množstvím dodaného plynu v MWh spalného tepla a tomu odpovídající daň a číslo původního daňového dokladu, je-li opravován daňový doklad, nebo a) údaje podle 17 odst. 4 písm. a), b), e) a f), rozdíl mezi opraveným a původním množstvím dodaného plynu v MWh spalného tepla a číslo původního dokladu o prodeji, je-li opravován doklad o prodeji.. V čl. LXXII 18 odst. 1, 19 odst. 1 a v 20 se na konci úvodních částí ustanovení doplňují slova v MWh spalného tepla. 12

13 29 V čl. LXXII 18 odst. 1 písm. f) se za slovo spotřebu vkládají slova včetně technicky zdůvodněných skutečných ztrát podle 8 odst. 1 písm. h) a na konci textu písmene f) se doplňují slova ; ztráty jsou v evidenci vedeny odděleně. 30 V čl. LXXII 18 odst. 2 se slovo nabýván nahrazuje slovem nabyt a slovo dodáván se nahrazuje slovem dodán V čl. LXXII 19 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova včetně technicky zdůvodněných skutečných ztrát podle 8 odst. 1 písm. h); ztráty jsou v evidenci vedeny odděleně. V čl. LXXII 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: d) prodaného plynu osvobozeného od daně.. V čl. LXXII 19 odst. 2 se slovo nabýván nahrazuje slovy nabyt a kterým je dodán. 34 V čl. LXXII 20 se na konci textu písmene b) doplňují slova včetně ztrát podle 8 odst. 1 písm. h); ztráty jsou v evidenci vedeny odděleně. 13

14 V čl. LXXII 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: h) ozbrojené síly členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy a civilní zaměstnanci je doprovázející s výjimkou ozbrojených sil České republiky a jejich civilních zaměstnanců.. V čl. LXXII 22 odstavec 2 zní: (2) Osobám požívajícím výsad a imunit, s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. h), vzniká nárok na vrácení daně dnem dodání zdaněného plynu.. V čl. LXXII 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: (3) Osobám požívajícím výsad a imunit uvedeným v odstavci 1 písm. h) vzniká nárok na vrácení daně dnem použití zdaněného plynu těmito osobami v souvislosti s vlastní činností těchto ozbrojených sil.. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec L0012 čl. 23 odst. 1 Výrobky podléhající spotřební dani jsou osvobozeny od spotřební daně, jsou-li určeny pro ozbrojené síly jiných členských států Organizace severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých lze tuto spotřební daň vyměřit, jakož i pro ozbrojené síly podle článku 1 rozhodnutí 90/640/EHS, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen. Výhody osvobození od daně mohou být poskytovány podle postupu pro vrácení spotřebních daní L0012 čl. 23 odst. 1 Výrobky podléhající spotřební dani jsou osvobozeny od spotřební daně, jsou-li určeny pro ozbrojené síly jiných členských států Organizace severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých lze tuto spotřební daň vyměřit, jakož i pro ozbrojené síly podle článku 1 rozhodnutí 90/640/EHS, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen. Výhody osvobození od daně mohou být poskytovány podle postupu pro vrácení spotřebních daní L0012 čl. 23 odst. 1 Výrobky podléhající spotřební dani jsou osvobozeny od spotřební daně, jsou-li určeny pro ozbrojené síly jiných členských států Organizace severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých lze tuto spotřební daň vyměřit, jakož i pro ozbrojené síly podle článku 1 rozhodnutí 90/640/EHS, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen. Výhody osvobození od daně mohou být poskytovány podle postupu pro vrácení spotřebních daní. 14

15 38 V čl. LXXII 26 odst. 3 se slova 6 měsíců nahrazují slovy 3 let. 39 V čl. LXXII 29 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova na své úřední desce a zrušují. 40 V čl. LXXII 29 odst. 2 písm. d) se slovo datum nahrazuje slovy dobu platnosti, datum V čl. LXXIII 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: j) opakovaným dodáním dodání pevných paliv ve sjednaných lhůtách během zdaňovacího období, přičemž se v rámci smlouvy jedná o dodání pevných paliv stejného druhu, která jsou navzájem zastupitelná.. V čl. LXXIII 2 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova, případně nejpozději poslední den zdaňovacího období, ve kterém nastalo opakované dodání. 43 V čl. LXXIII 3 odst. 1 písmeno b) zní: b) fyzická nebo právnická osoba, která použila nebo prodala pevná paliva osvobozená od daně k účelům, na které se osvobození nevztahuje, nebo. 15

16 44 V čl. LXXIII 5 odst. 1 písmeno b) zní: b) použití nebo prodeje pevných paliv osvobozených od daně k účelům, na které se osvobození nevztahuje, nebo. 45 V čl. LXXIII 5 odstavec 2 zní: (2) Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká, pokud fyzická nebo právnická osoba nabyla b) zdaněná pevná paliva a prodá taková pevná paliva jiné fyzické nebo právnické osobě, nebo c) pevná paliva osvobozená od daně a prodá taková pevná paliva držiteli povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně.. 46 V čl. LXXIII 5 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká na daňovém území právnické nebo fyzické osobě při dodání pevných paliv prokazatelně k přímé spotřebě mimo daňové území L0096 Čl. 21 odst. 5 Pro účely článků 5 a 6 směrnice 92/12/EHS podléhají elektřina a zemní plyn zdanění a jsou zdanitelné v okamžiku dodání distributorem nebo redistributorem. Pokud se dodání ke spotřebě uskuteční v členském státě, v němž distributor nebo redistributor nejsou usazeni, povinnost přiznat a odvést daň členského státu dodání má společnost, která musí být registrována v členském státě dodání. Daň se ve všech případech ukládá a vybírá podle postupů stanovených každým členským státem. 47 V čl. LXXIII 6 odst. 4 se slovo ČSN zrušuje. 16

17 48 V čl. LXXIII se za 7 vkládá nový 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní: 7a Oprava základu a výše daně (1) Dodavatel může opravit základ daně a výši daně a) při zrušení nebo vrácení celé dodávky pevných paliv nebo části dodávky pevných paliv, nebo b) při zjištění nižšího množství dodaných pevných paliv, než je množství dodaných pevných paliv uvedené na dokladu podle 17 nebo 17a. (2) Dodavatel je povinen opravit základ daně a výši daně při zjištění vyššího množství dodaných pevných paliv, než je množství dodaných pevných paliv uvedené na dokladu podle 17 nebo 17a. (3) Oprava základu daně a výše daně se považuje za samostatné dodání, které nastalo ve zdaňovacím období a) ve kterém byl opravný doklad vydán pro osoby, které nejsou registrovány jako plátci daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu 2a), nebo b) určeném podle zvláštního právního předpisu upravujícího daň z přidané hodnoty 2b). (4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná k původnímu dni dodání a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 2b) 42 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.. 17

18 49 50 V čl. LXXIII 8 odst. 1 písm. b) se slova pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem, zrušují. V čl. LXXIII 8 odst. 1 písm. c) se slova území. Toto nahrazují slovy území; toto L0096 čl. 15 odst. 1 písm. d) Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, mohou členské státy uplatňovat pod finanční kontrolou plné nebo částečné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění na elektřinu vyrobenou kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie, pokud jsou kombinované generátory šetrné k životnímu prostředí. Členské státy mohou používat vnitrostátní definice kombinované výroby šetrné k životnímu prostředí (nebo výroby s vysokou účinností), dokud Rada na základě zprávy a návrhu Komise jednomyslně nepřijme společnou definici; 18

19 51 V čl. LXXIII 10 včetně poznámky pod čarou č. 4a zní: 10 (1) Celní úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti fyzické osoby, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů 4a). (2) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle 9 odst. 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Nevydává-li stát takové doklady, pak navrhovatel předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce. Věta první a druhá platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad výpis z evidence Rejstříku trestů. (3) Celní úřad vydá povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně, jsou-li splněny tyto podmínky: a) návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v 9 odst. 2 a 3, b) fyzická osoba, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, je bezúhonná, 19

20 c) navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle insolvenčního zákona, d) navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle 11 odst. 3 písm. b) nebo c). (4) Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně se vydává na dobu 5 let. 4a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.. 52 V čl. LXXIII 11 odst. 1 se slova 9 odst. 2 písm. c) nahrazují slovy 9 odst. 2 písm. a) a c), 9 odst. 3 a v 10 odst. 3 písm. b) a c). 53 V čl. LXXIII 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 9 odst. 2 písm. a), celní úřad na základě oznámení rozhodne do 30 dnů o změně původního povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně.. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 20

21 54 V čl. LXXIII 14 zní: 14 (1) Celní úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti fyzické osoby, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů 4a). (2) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle 13 odst. 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Nevydává-li stát takové doklady, pak navrhovatel předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce. Věta první a druhá platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad výpis z evidence Rejstříku trestů. (3) Celní úřad vydá povolení k nabytí pevných paliv bez daně, jsou-li splněny tyto podmínky: a) návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v 13 odst. 2, b) fyzická osoba, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, je bezúhonná, 21

22 c) navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle insolvenčního zákona, d) navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle 15 odst. 4 písm. b) nebo c). (4) Povolení k nabytí pevných paliv bez daně se vydává na dobu 5 let V čl. LXXIII 15 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí: (1) Držitel povolení k nabytí pevných paliv bez daně je povinen oznámit celnímu úřadu každou změnu údajů uvedených v 13 odst. 2 písm. a), c) a v 14 odst. 3 písm. b) a c) do 15 dnů ode dne jejich změny. (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 13 odst. 2 písm. a), celní úřad na základě oznámení rozhodne do 30 dnů o změně původního povolení k nabytí pevných paliv bez daně.. Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 3 a 4. V čl. LXXIII 17 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova, pokud jsou dodána pevná paliva osvobozená od daně nebo pevná paliva v množství větším než 35 GJ spalného tepla v původním vzorku. V čl. LXXIII 17 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova, nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnosti obsahu dokladu elektronickou výměnou informací 7a). Poznámka pod čarou č. 7a zní: 7a) Čl. 2 Doporučení Komise 1994/820/ ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací H0820 Čl. 2 22

23 58 V čl. LXXIII se za 17 vkládá nový 17a, který včetně nadpisu zní: 59 17a Oprava daňového dokladu a dokladu o prodeji (1) Pokud dojde k opravě základu daně a výše daně podle 7a, je dodavatel, který vystavil původní daňový doklad nebo doklad o prodeji povinen vystavit daňový dobropis nebo daňový vrubopis. (2) Daňový dobropis je doklad, kterým se upravuje základ daně popřípadě výše daně při opravě podle 7a odst. 1. (3) Daňový vrubopis je doklad, kterým se upravuje základ daně popřípadě výše daně při opravě podle 7a odst. 2. (4) Daňový dobropis a daňový vrubopis musí obsahovat a) údaje podle 17 odst. 2 písm. a), b), g) a h), rozdíl mezi opraveným a původním množstvím dodaných pevných paliv v GJ spalného tepla v původním vzorku a tomu odpovídající daň a číslo původního daňového dokladu, je-li opravován daňový doklad, nebo b) údaje podle 17 odst. 4 písm. a), b), e) a f), rozdíl mezi opraveným a původním množstvím dodaných pevných paliv v GJ spalného tepla v původním vzorku a číslo původního dokladu o prodeji, je-li opravován doklad o prodeji.. V čl. LXXIII 18 odst. 1 úvodní části ustanovení a v 19 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo množství vkládají slova v GJ spalného tepla v původním vzorku. 23

24 60 V čl. LXXIII 18 odst. 1 se na konci textu písmene f) a v 19 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova včetně technicky zdůvodněných skutečných ztrát podle 8 odst. 3; ztráty jsou v evidenci vedeny odděleně. 61 V čl. LXXIII 18 odst. 2 se za slova písm. b) vkládají slova a g) V čl. LXXIII 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: e) prodaných pevných paliv osvobozených od daně.. V čl. LXXIII 19 odstavec 2 zní: (2) Evidence podle odst. 1 písm. a), b), c) a e) se člení podle fyzických nebo právnických osob, od kterých jsou pevná paliva nabyta a kterým jsou dodána, a obsahuje jejich identifikační údaje.. V čl. LXXIII 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: h) ozbrojené síly členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy a civilní zaměstnanci je doprovázející s výjimkou ozbrojených sil České republiky a jejich civilních zaměstnanců L0012 čl. 23 odst. 1 Výrobky podléhající spotřební dani jsou osvobozeny od spotřební daně, jsou-li určeny pro ozbrojené síly jiných členských států Organizace severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých lze tuto spotřební daň vyměřit, jakož i pro ozbrojené síly podle článku 1 rozhodnutí 90/640/EHS, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen. Výhody osvobození od daně mohou být poskytovány podle postupu pro vrácení spotřebních daní. 24

25 V čl. LXXIII 21 odstavec 2 zní: (2) Osobám požívajícím výsad a imunit, s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. h), vzniká nárok na vrácení daně dnem dodání zdaněných pevných paliv.. V čl. LXXII 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: (3) Osobám požívajícím výsad a imunit uvedeným v odstavci 1 písm. h) vzniká nárok na vrácení daně dnem použití zdaněných pevných paliv těmito osobami v souvislosti s vlastní činností těchto ozbrojených sil.. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. V čl. LXXIII 25 odst. 3 se slova 6 měsíců nahrazují slovy 3 let L0012 čl. 23 odst. 1 Výrobky podléhající spotřební dani jsou osvobozeny od spotřební daně, jsou-li určeny pro ozbrojené síly jiných členských států Organizace severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých lze tuto spotřební daň vyměřit, jakož i pro ozbrojené síly podle článku 1 rozhodnutí 90/640/EHS, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen. Výhody osvobození od daně mohou být poskytovány podle postupu pro vrácení spotřebních daní L0012 čl. 23 odst. 1 Výrobky podléhající spotřební dani jsou osvobozeny od spotřební daně, jsou-li určeny pro ozbrojené síly jiných členských států Organizace severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých lze tuto spotřební daň vyměřit, jakož i pro ozbrojené síly podle článku 1 rozhodnutí 90/640/EHS, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen. Výhody osvobození od daně mohou být poskytovány podle postupu pro vrácení spotřebních daní. 68 V čl. LXXIII 28 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova na své úřední desce a zrušují. 25

26 69 V čl. LXXIII 28 odst. 2 písm. c) se slovo datum nahrazuje slovy dobu platnosti, datum V čl. LXXIV 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: j) registračním číslem číslo, pod kterým je evidováno odběrné místo 10) u provozovatele distribuční soustavy 5), zpravidla EAN kód, ke které je odběrné místo 10) připojeno, nebo v případech, kdy není registrační číslo u provozovatele distribuční soustavy přiděleno, typ a výrobní číslo elektroměru.. V čl. LXXIV 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 5a zní: c) neoprávněný odběr elektřiny odběr elektřiny, který je jako neoprávněný stanoven energetickým zákonem 5a), s výjimkou odběru elektřiny při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu včetně záloh nebo s výjimkou odběru elektřiny při neplnění platebních povinností vyplývajících z výsledků vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru elektřiny, anebo odběru elektřiny v rozporu se smlouvou o dodávkách elektřiny a) 51 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb.. 26

27 72 V čl. LXXIV 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova, z jehož soustavy byla elektřina neoprávněně odebrána V čl. LXXIV 3 odst. 1 písmeno c) zní: c) fyzická nebo právnická osoba, která použila nebo prodala elektřinu osvobozenou podle 8 odst. 2 k účelům, na které se osvobození nevztahuje, nebo. V čl. LXXIV 5 odst. 1 se za písmeno a) vkládá písmeno b), které zní: b) zjištění neoprávněného odběru elektřiny z distribuční nebo přenosové soustavy,. Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d). V čl. LXXIV 5 odst. 1 písmeno c) zní: c) použití nebo prodeje elektřiny osvobozené od daně podle 8 odst. 2 k účelům, na které se osvobození nevztahuje, nebo. V čl. LXXIV 5 odstavec 2 zní: (2) Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká, pokud fyzická nebo právnická osoba nabyla a) zdaněnou elektřinu a prodá takovou elektřinu jiné fyzické nebo právnické osobě, nebo b) elektřinu osvobozenou od daně a prodá takovou elektřinu držiteli povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně.. 27

28 77 V čl. LXXIV se za 7 vkládá nový 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a a 8b zní: 7a Oprava základu a výše daně (1) Dodavatel může opravit základ daně a výši daně a) při zrušení celé dodávky elektřiny nebo části dodávky elektřiny, nebo b) při zjištění nižšího množství dodané elektřiny, než je množství dodané elektřiny uvedené na dokladu podle 17 nebo 17a. (2) Dodavatel je povinen opravit základ daně a výši daně při zjištění vyššího množství dodané elektřiny, než je množství dodané elektřiny uvedené na dokladu podle 17 nebo 17a. (3) Oprava základu daně a výše daně se považuje za samostatné dodání elektřiny, které nastalo ve zdaňovacím období a) ve kterém byl opravný doklad vydán pro osoby, které nejsou registrovány jako plátci daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu 8a), nebo b) určeném podle zvláštního právního předpisu upravujícího daň z přidané hodnoty 8b). (4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná k původnímu dni dodání a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 8b) 42 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.. 28

29 78 79 V čl. LXXIV 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: d) určená k použití nebo použitá ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě v uznatelné a prokazatelné výši, maximálně však ve výši 1,5 % u sítí velmi vysokého napětí, 2,9 % u sítí vysokého napětí a 11,6 % u sítí nízkého napětí vztaženo ke vtoku do sítě dané napěťové úrovně.. V čl. LXXIV 8 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e). 80 V čl. LXXIV 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 9a zní: f) jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území; toto osvobození se netýká elektřiny použité jako pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla vymezená v zákoně o spotřebních daních 9a) L0096 Čl. 15 odst. 1 písm. f) Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, mohou členské státy uplatňovat pod finanční kontrolou plné nebo částečné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění na energetické produkty dodávané jako pohonná hmota nebo palivo pro plavbu po vnitrozemských vodách (včetně rybolovu) na jiných než soukromých rekreačních plavidlech a elektřinu vyrobenou na palubě plavidla a) 49 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb.. 81 Poznámka pod čarou č. 11 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje. 29

30 82 V čl. LXXIV 9 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova, je-li elektřina nabývána od dodavatele. 83 V čl. LXXIV 9 odst. 2 písmeno d) zní: d) výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis z živnostenského rejstříku 12), nebo výpis z jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatel zahraniční osobou; výpis nesmí být v den podání návrhu starší než 30 dnů; pokud navrhovatel nemá povinnost být zapsán v takových rejstřících, návrh na vydání povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně obsahuje ověřený opis rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, je-li povinen takovou licenci držet.. 30

31 84 V čl. LXXIV 10 včetně poznámky pod čarou č. 12a zní: 10 (1) Celní úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti fyzické osoby, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů 12a). (2) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle 9 odst. 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Nevydává-li stát takové doklady, pak navrhovatel předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce. Věta první a druhá platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad výpis z evidence Rejstříku trestů. (3) Celní úřad vydá povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně, jsou-li splněny tyto podmínky: a) návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v 9 odst. 2 a 3, b) fyzická osoba, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, je bezúhonná, 31

32 85 c) navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle insolvenčního zákona, d) navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle 11 odst. 4 písm. b) nebo c). (4) Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně se vydává na dobu 5 let. 12a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.. V čl. LXXIV 11 odst. 1 se slova 9 odst. 2 písm. c) a d) a v 9 odst. 3 nahrazují slovy 9 odst. 2 písm. a), c) a d), 9 odst. 3 a v 10 odst. 3 písm. b) a c). 86 V čl. LXXIV 11 odst. 2 se za slova odběr elektřiny osvobozené od daně vkládají slova, nebo ke změně údajů uvedených v 9 odst. 2 písm. a). 87 V čl. LXXIV se na konci textu 12 doplňují slova, provozovatelem distribuční soustavy 5) nebo provozovatelem přenosové soustavy 6). 32

33 88 V čl. LXXIV 14 zní: 14 (1) Celní úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti fyzické osoby, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů 12a). (2) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle 13 odst. 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Nevydává-li stát takové doklady, pak navrhovatel předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce. Věta první a druhá platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad výpis z evidence Rejstříku trestů. (3) Celní úřad vydá povolení k nabytí elektřiny bez daně, jsou-li splněny tyto podmínky: a) návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v 13 odst. 2, b) fyzická osoba, která je navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, je bezúhonná, 33

34 c) navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle insolvenčního zákona, d) navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle 15 odst. 4 písm. b) nebo c). (4) Povolení k nabytí elektřiny bez daně se vydává na dobu 5 let V čl. LXXIV 15 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí: (1) Držitel povolení k nabytí elektřiny bez daně je povinen oznámit celnímu úřadu každou změnu údajů uvedených v 13 odst. 2 písm. a) a c) a v 14 odst. 3 písm. b) a c) do 15 dnů ode dne jejich změny. (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 13 odst. 2 písm. a), celní úřad na základě oznámení rozhodne do 30 dnů o změně původního povolení k nabytí elektřiny bez daně.. Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 3 a 4. V čl. LXXIV 16 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova, s výjimkou operátora trhu s elektřinou 4), provozovatele distribuční soustavy 5) nebo provozovatele přenosové soustavy 6). 34

35 91 V čl. LXXIV 17 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova, nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnosti obsahu dokladu elektronickou výměnou informací 15a). Poznámka pod čarou č. 15a zní: 31994H0820 Čl. 2 15a) Čl. 2 Doporučení Komise 1994/820/ ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací.. 35

36 92 V čl. LXXIV se za 17 vkládá nový 17a, který včetně nadpisu zní: 93 17a Oprava daňového dokladu a dokladu o prodeji (1) Pokud dojde k opravě základu daně a výše daně podle 7a, je dodavatel, který vystavil původní daňový doklad nebo doklad o prodeji, povinen vystavit daňový dobropis nebo daňový vrubopis. (2) Daňový dobropis je doklad, kterým se upravuje základ daně, popřípadě výše daně při opravě podle 7a odst. 1. (3) Daňový vrubopis je doklad, kterým se upravuje základ daně, popřípadě výše daně při opravě podle 7a odst. 2. (4) Daňový dobropis a daňový vrubopis musí obsahovat a) údaje podle 17 odst. 2 písm. a), b), c), h) a i), rozdíl mezi opraveným a původním množstvím dodané elektřiny v MWh a tomu odpovídající daň a číslo původního daňového dokladu, je-li opravován daňový doklad, nebo b) údaje podle 17 odst. 4 písm. a), b), e) a f), rozdíl mezi opraveným a původním množstvím dodané elektřiny v MWh a číslo původního dokladu o prodeji, je-li opravován doklad o prodeji.. V čl. LXXIV 18 odst. 1 a v 19 odst. 1 se na konci úvodních částí ustanovení doplňují slova v MWh. 36

37 94 V čl. LXXIV 18 odst. 1 písm. g) se za slovo spotřebu vkládají slova včetně ztrát podle 8 odst. 1 písm. d) a na konci textu písmene g) se doplňují slova ; ztráty jsou v evidenci vedeny odděleně V čl. LXXIV 19 odst. 1 se na konci textu písmene d) a v 20 se na konci textu písmene b) doplňují slova včetně ztrát podle 8 odst. 1 písm. d); ztráty jsou v evidenci vedeny odděleně. V čl. LXXIV 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: e) prodané elektřiny osvobozené od daně podle 8 odst. 2.. V čl. LXXIV 19 odst. 2 se za slovo nabyta vkládají slova a kterým je dodána. 98 V čl. LXXIV 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: h) ozbrojené síly členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy a civilní zaměstnanci je doprovázející s výjimkou ozbrojených sil České republiky a jejich civilních zaměstnanců L0012 čl. 23 odst. 1 Výrobky podléhající spotřební dani jsou osvobozeny od spotřební daně, jsou-li určeny pro ozbrojené síly jiných členských států Organizace severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých lze tuto spotřební daň vyměřit, jakož i pro ozbrojené síly podle článku 1 rozhodnutí 90/640/EHS, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen. Výhody osvobození od daně mohou být poskytovány podle postupu pro vrácení spotřebních daní. 37

38 V čl. LXXIV 22 odstavec 2 zní: (2) Osobám požívajícím výsad a imunit, s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. h), vzniká nárok na vrácení daně dnem dodání zdaněné elektřiny.. V čl. LXXIV 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: (3) Osobám požívajícím výsad a imunit uvedeným v odstavci 1 písm. h) vzniká nárok na vrácení daně dnem použití zdaněné elektřiny těmito osobami v souvislosti s vlastní činností těchto ozbrojených sil.. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. V čl. LXXIV 26 odst. 3 se slova 6 měsíců nahrazují slovy 3 let L0012 čl. 23 odst. 1 Výrobky podléhající spotřební dani jsou osvobozeny od spotřební daně, jsou-li určeny pro ozbrojené síly jiných členských států Organizace severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých lze tuto spotřební daň vyměřit, jakož i pro ozbrojené síly podle článku 1 rozhodnutí 90/640/EHS, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen. Výhody osvobození od daně mohou být poskytovány podle postupu pro vrácení spotřebních daní L0012 čl. 23 odst. 1 Výrobky podléhající spotřební dani jsou osvobozeny od spotřební daně, jsou-li určeny pro ozbrojené síly jiných členských států Organizace severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých lze tuto spotřební daň vyměřit, jakož i pro ozbrojené síly podle článku 1 rozhodnutí 90/640/EHS, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen. Výhody osvobození od daně mohou být poskytovány podle postupu pro vrácení spotřebních daní. 102 V čl. LXXIV 29 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova na své úřední desce a zrušují. 38

39 103 V čl. LXXIV 29 odst. 2 písm. d) se slovo datum nahrazuje slovy dobu platnosti, datum. Směrnice Rady 2003/96/ ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. CELEX: 32003L0096 Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a kontrole výrobků podléhajících spotřební dani. CELEX: 31992L0012 Doporučení Komise 1994/820/ ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací. CELEX: 31994H

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 785 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 156 10. funkční období 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 418 ze 7. volebního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny.

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. Ekologické daně 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Správcem ekologických daní jsou celní orgány.

Více

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 1. Daň ze

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 1) Změna zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů: Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací SMĚRNICE

Více

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017,

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce Strana 7790 Sbírka zákonů č. 454 / 2008 454 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 9. funkční období 171 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony (Navazuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2012, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2012, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2012, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_20_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zahrnují: daň ze zemního plynu a některých dalších plynů daň

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb.

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb. IV. VYHLÁŠKA č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000

Více

124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Rejstříku trestů

124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Rejstříku trestů 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

291/2014 Sb. VYHLÁŠKA

291/2014 Sb. VYHLÁŠKA 291/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm.

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Č ÁST PRVNÍ

ZÁKON kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Č ÁST PRVNÍ Strana 1544 Sbírka zákonů č. 124 / 2008 Částka 39 124 ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1. Strana 4977 388 VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 290 9. funkční období 290 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 85 ze 7. volebního

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 10 10. funkční období 10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 292 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 839/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších

Více

3. V 2 odst. 1 písm. a) se slova části IX nahrazují slovy částech IX a XI. 4. V 2 odst. 1 písm. b) se za slovo šťávy vkládá slovo, saláty.

3. V 2 odst. 1 písm. a) se slova části IX nahrazují slovy částech IX a XI. 4. V 2 odst. 1 písm. b) se za slovo šťávy vkládá slovo, saláty. Strana 2746 Sbírka zákonů č. 166 / 2016 166 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. května 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 129 Vládní návrh na vydání zákona, zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o bankách Čl.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 438. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

18. korekční faktor regulační báze aktiv, 19. korekční faktor zisku, 20. korekční faktor za použití přenosové sítě,

18. korekční faktor regulační báze aktiv, 19. korekční faktor zisku, 20. korekční faktor za použití přenosové sítě, Strana 4581 348 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů Energetický

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO 226/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České

Více

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES IVI. Vládní nvládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých

Více

o spotřebních daních

o spotřebních daních ZÁKON č. 353/003 Sb., o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/003 Sb., zákona č. 37/004 Sb., zákona č. 313/004 Sb., zákona č. 558/004 Sb., zákona č. 693/004 Sb., zákona č. 179/005 Sb., zákona č. 17/005

Více

ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1762 Sbírka zákonů č. 185 / 2013 Částka 77 185 ZÁKON ze dne 11. června 2013, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb.,

Více

výrobnu biometanu nebo výrobnu tepla v systému operátora trhu.

výrobnu biometanu nebo výrobnu tepla v systému operátora trhu. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 346 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 135 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 135 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 358 9. funkční období 358 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor 398 USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 398/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 398/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 398/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 662 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 11.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 662 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 11. 76 9. funkční období 76 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 208/ Pozměňovací návrh poslance Ing. Ladislav Šincla 1 Stávající text článku I se doplňuje takto: X1. V 118 odst.

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 22. října 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 22. října 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 22. října 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 346. Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2)

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 29 Rozeslána dne 29. března 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 81. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3818 Sbírka zákonů č. 299 / 2011 299 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 8. března 2011 Cena Kč 55, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 8. března 2011 Cena Kč 55, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 17 Rozeslána dne 8. března 2011 Cena Kč 55, O B S A H : 47. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 733/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 733/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 733/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

52/2 52/2 USNESENÍ. 9. funkční období

52/2 52/2 USNESENÍ. 9. funkční období 52/2 9. funkční období 52/2 USNESENÍ Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí č. 29 ze dne 13. března 2013 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ,

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru.

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru. Strana 238 Sbírka zákonů č. 30 / 2012 30 VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne... 2003, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992

Více

V Y H L Á Š KA. Předmět úpravy

V Y H L Á Š KA. Předmět úpravy V Y H L Á Š KA č. I Energetického regulačního úřadu ze dne, kterou se stanoví podrobnosti o vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje a o. 1 Předmět úpravy

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více