Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi"

Transkript

1 Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, Opava Klíčová slova Kouř, plyny, teplota, polykarbonáty Abstrakt Příspěvek se zabývá popisem metody určené k posuzování teplot v uzavřených prostorách stavebních objektů s vazbou na ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi. Uvedená metoda posuzování byla podkladem pro zpracování grafických závislostí, umožňujících určení teplot plynů ve sledovaném časovém intervalu. Principy výpočtu byly zvoleny tak, aby grafické závislosti doby evakuace osob a dosažených průměrných teplot v prostoru, bylo možné považovat za konzervativní. Úvod Současné stavební trendy přispívají stále intenzivněji k využití hmot na bázi plastů. Jejich aplikační rozsah je značný. Uvedené materiály jsou využívány rovněž jako prosvětlovací konstrukce. Mezi nejvýznamnější druhy výrobků v této oblasti stavebnictví lze zařadit konstrukce na bázi polykarbonátů. Polykarbonátové konstrukce jsou dnes běžnou součástí střešních plášťů a obvodových stěn, přičemž vykazují velmi dobré vlastnosti tepelně izolační, odolnost proti povětrnostním vlivům, umožňují dobrý prostup světla, jsou tvarovatelné za studena apod. Při vzniku a rozvoji požáru dochází k jejich tepelnému namáhání, měknutí, deformacím a následnému odkapávání a odpadávání. Uvedené charakteristické jevy mohou negativně působit na osoby unikající z prostoru ohroženého požárem. Požárně technické charakteristiky polykarbonátů a technické požadavky z hlediska požární ochrany Materiály na bázi polykarbonátů vykazují zpravidla stupeň hořlavosti C dle ČSN a index šíření plamene i s 40 až 50 mm.min - dle ČSN Ve smyslu ČSN tyto konstrukce převážně jako hořící neodkapávají ani neodpadávají, přičemž odkapávají nebo odpadávají jako nehořící. Požárně technické charakteristiky konkrétních druhů polykarbonátů vyplývají z protokolů o zkouškách provedených příslušnými oprávněnými subjekty. Při posuzování prosvětlovacích konstrukcí na stavbách je nutné zachovat určitou míru obezřetnosti. V současné době se na trhu vyskytuje řada materiálů, které jsou polykarbonátům velmi podobné, ovšem vykazují odchylné požárně technické charakteristiky (např. desky

2 z akrylátového extrudovaného a litého skla, desky z polyvinylchloridu). Konstrukce z těchto materiálů mohou vykazovat nejen odchylný stupeň hořlavosti a index šíření plamene, ale také jiné vlastnosti z hlediska odkapávání (např. mohou odkapávat a odpadávat jako hořící). Ve smyslu technických předpisů požární bezpečnosti staveb je u průsvitných střešních plášťů, světlíků a jiných konstrukcí, které mohou měknout, deformovat se a během evakuace jako nehořící odpadávat nutné navrhnout takové opatření, aby unikající osoby nebyly uvedenými konstrukcemi ohroženy (např. instalace záchytných sítí). Z důvodů provozních a estetických je ovšem dodatečná instalace konstrukcí zabraňujících ohrožení osob přijímána investory staveb zpravidla negativně. Další možností je posouzení ohrožení osob srovnáním průměrné teploty plynů v místě těchto konstrukcí a teploty jejich měknutí nebo ztráty stability. Pokud ve sledovaném časovém intervalu nedojde k popisovaným změnám, nebudou unikající osoby polykarbonátovými konstrukcemi ohroženy a není nutné navrhovat další opatření. Teoretické posouzení ohrožení osob polykarbonáty V následujících odstavcích je blíže rozveden jeden z možných způsobů stanovení teplot v uzavřených prostorách stavebních objektů. Mezi stěžejní vstupní hodnoty uvedené metody lze zařadit tepelný tok sdílený konvekcí a hmotnostní množství kouřových plynů. Naznačený princip řešení s využitím zpracovaných grafických závislostí, lze považovat za relativně jednoduchou metodu využitelnou také pro řadu praktických aplikací. Stanovení průměrné teploty plynů při požáru Nárust teploty plynných zplodin hoření lze stanovit rovnicí Q k Θ = [K] () M cp Θ nárust teploty plynných zplodin hoření [K] Q k konvektivní tepelný tok [kw] M množství plynných zplodin hoření [kg.s - ] c P měrná tepelná kapacita plynů [kj.kg -.K - ] Průměrnou teplotu plynných zplodin hoření lze stanovit rovnicí T g = T 0 + Θ [K] () T g T 0 Θ teplota plynných zplodin hoření [K] teplota okolního vzduchu [K] nárust teploty plynných zplodin hoření [K] Pokud teplota plynných zplodin hoření T g nedosahuje teploty měknutí nebo ztráty stability polykarbonátové konstrukce T p a tedy platí T g < T p, je zřejmé, že osoby nebudou ohroženy odkapávajícími nebo odpadávajícími polykarbonátovými konstrukcemi.

3 Zatřídění do charakteristického druhu požáru Dynamika požáru je ovlivněna celou řadou faktorů (geometrické parametry prostoru, přístup kyslíku, charakter hořlavých látek apod.). Různorodost a rozsah faktorů komplikuje posuzování rozvoje požáru a následně také dosažených teplot. Pro hodnocení lze využít tzv. charakteristických druhů požáru (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru). V tabulce jsou uvedeny závislosti mezi charakteristickými druhy požárů, požárním a průměrným požárním zatížením, skupinami výrob a provozů a skupinami provozů skladů [4]. Tab. Závislosti mezi charakteristickými druhy požárů, požárním zatížením, průměrným požárním zatížením, skupinami výrob a provozů a skupinami provozů skladů Charakteristický druh požáru Pomalý rozvoj požáru Střední rozvoj požáru Rychlý rozvoj požáru Velmi rychlý rozvoj požáru Požární zatížení dle ČSN nebo průměrné požární zatížení dle ČSN [kg.m - ] p; p 6,5 Skupina provozů a výrob dle ČSN (nebo skupina provozů skladů dle ČSN ) (I) 6,5 < p; p 5 (II), 3 (III) 5 < p; p 00 4 (IV), 5 (V) p; p > 00 6 (VI), 7 (VII) Stanovení uvolňovaného tepelného toku Výsledky výzkumu oblasti rozvoje požáru ukazují, že po iniciaci může být požár popsán jednoduchou kvadratickou rovnicí vyjadřující velikost uvolňovaného tepelného toku. Tepelný tok uvolňovaný při rozvoji požáru lze dle [] popsat také rovnicí t Q = 000 k v [kw] (3) Q tepelný tok [kw] t doba od iniciace požáru [s] k v růstová konstanta [s.mw -/ ] Typické hodnoty růstových konstant jsou uvedeny v tab.. Tab. Typické hodnoty růstových konstant pro jednotlivé druhy požáru Druh požáru Hodnota růstové konstanty [s.mw -/ ] Pomalý rozvoj požáru 600 Střední rozvoj požáru 300 3

4 Rychlý rozvoj požáru 50 Velmi rychlý rozvoj požáru 75 Hodnotu růstové konstanty není nutné vždy stanovit pouze s vazbou na charakteristické druhy požárů jak je uvedeno v předchozích odstavcích, ale dle [3] lze uvedenou konstantu stanovit výpočtem s vazbou na technických standard reprezentovaný ČSN a ČSN Stanovení množství plynných zplodin hoření Tvorbu plynných zplodin hoření a jejich šíření stavebním objektem lze hodnotit různými metodikami. Rozsah metod zabývajících se posuzováním kouřových plynů z hlediska kvantity je poměrně značný (např. FIRECALC, ASMET, FPEtool, CFAST). Matematické vyjádření jednotlivých metod je rozvedeno v dostupné technické literatuře [např.,, 4]. Metody pro stanovení množství plynných zplodin hoření jsou často založeny na experimentálních výsledcích a empirických poznatcích. Jednotlivé metody výpočtu zahrnují nejen rozdílný rozsah vstupních hodnot, ale také často zcela odlišné požadavky na jejich charakter. Některé z hodnot, které bývají vyžadovány, mohou být do značné míry ovlivněny konkrétním provozem hodnoceného prostoru a nejsou pro obecné aplikace příliš vhodné. Bylo prokázáno [5], že rozdílnými metodami výpočtu, obdržíme výsledky s diferencí mnohdy 00 % a více. Pro praktické aplikace se jako nejvíce využitelné jeví metody, tvorba plynných zplodin hoření z hlediska kvantitativního je funkcí uvolňovaného tepelného toku a výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů. Při posuzování diferencí mezi hodnotami získanými těmito metodami byly získány přibližně 0% rozdíly. Podrobnější popis uvedených metod není pro hodnocení uvedené problematiky zpracovanými grafickými závislostmi smysluplný a rovněž překračuje možnosti tohoto příspěvku. Stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů Jednou z dominantních vstupních hodnot pro posuzování hmotnostního množství plynných zplodin hoření je stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů. Výška přisávání vzduchu je rovněž jednou ze vstupních hodnot při využití grafických závislostí na obr. až 4. Kouřové plyny uvolněné požárem stoupají ke stropu místnosti. Do sloupce kouřových plynů je přisáván chladnější okolní vzduch, což způsobuje zvětšení objemu a zejména snižování teploty plynů. Sloupec kouřových plynů postupně stoupá až k úrovni stropu nebo podhledu místnosti. Následně dochází ke změnám směru proudění plynů, při současném přisávání dalšího chladnějšího vzduchu do kouřové vrstvy. Kouřové plyny začínají vytvářet vrstvu, která se prohlubuje. Prohlubováním vrstvy plynů se zmenšuje vzdálenost, kterou urazí plyny od zdroje, než dosáhnou kumulované vrstvy plynných zplodin hoření. Zkracováním dráhy šíření kouřových plynů dochází ke zmenšování objemu přisávaného vzduchu a tím ke zvyšování teploty plynných zplodin hoření. Obecně lze konstatovat, že největší množství okolního vzduchu je do sloupce kouřových plynů přisáváno při jeho vertikálním proudění nebo při změnách směru pohybu. Při horizontálním proudění plynů je přisávání vzduchu zanedbatelné. 4

5 Při stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů je nutné zohlednit zejména a) výškovou úroveň hořlavých materiálů v prostoru, b) hloubku kumulovaných kouřových plynů pod stropní konstrukcí ve sledovaném časovém intervalu (zpravidla v době ukončení evakuace osob, které jsou ohroženy polykarbonátovou konstrukcí). Výškovou úroveň hořlavých materiálů v prostoru lze stanovit jako vážený průměr vzdáleností mezi hořlavými materiály a stropní nebo podhledovou konstrukcí. Výšku přisávání vzduchu se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru h lze stanovit rovnicí n Si hi i= h = n [m] (4) S h i= i výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru [m] S i plocha i-tého hořlavého materiálu [m ] h i výška mezi povrchem i-tého hořlavého materiálu a stropní konstrukcí [m] Při praktických aplikacích může stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru h působit určité problémy. Důvodem je zejména nedostatek informací o vybavení interiéru místností. V prostorách administrativního charakteru, bytových objektů a služeb lze výškovou úroveň hořlavých materiálů v prostoru h odhadnout následující rovnicí h = hs δh [m] (5) h h s δh výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru [m] světlá výška prostoru [m] 0 až 30 % h s (doporučeno 5 %) [m] Stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru h dle rovnice (5) je na straně bezpečnosti. Výškovou úroveň přisávání vzduchu u objektu jiného charakteru (např. výrobní provozy) je nutné stanovit konkrétním výpočtem. Pro určení hodnoty δh pro všechny druhy provozu, by bylo nutné provést řadu statistických srovnání. Při stanovení výšky přisávání okolního vzduchu do sloupce kouřových plynů je nutné dále zohlednit hloubku kumulovaných kouřových plynů pod stropní konstrukcí ve sledovaném časovém intervalu. Úpravou rovnice vyjadřující závislost mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření a výšky stropní konstrukce nad požárem [] lze stanovit výslednou výšku přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů 5

6 , A h 5 5 0, 9 = tu k v h h h h výsledná výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů [m] t u doba evakuace osob [s] k v růstová konstanta [s.mw -/ ] h výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru [m] A plocha prostoru [m ] Rovnice (6) je využitelná při splnění následujících podmínek A h = 0,9 3 a současně h 0, h (7) V případě, že jsou mezní podmínky překročeny, nelze rovnici (6) pro stanovení výsledné výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů využít. Pokud poměr h h lze konstatovat, že kouřové plyny kumulující se pod stropní nebo podhledovou konstrukcí dosud nezačaly klesat (potom platí h = h ). (6) Stanovení teplot v prostoru s využitím grafických závislostí Pro posuzování teplot v uzavřených prostorách byly zpracovány grafické závislosti (obr. až 4). Grafické závislosti byly zpracovány pro charakteristické druhy požáru. Předpoklady pro zpracování grafických závislostí Uvolňovaný tepelný tok pro charakteristické druhy požáru byl stanoven rovnicí (3), přičemž velikosti růstových konstant k v odpovídaly jednotlivým druhům charakteristických požárů (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru). Při posuzování se předpokládalo 80 % tepla sdíleného konvekcí (odpovídá návrhu evropské normy EN 0). Množství kouřových plynů bylo stanoveno zónovým modelem ASMET (Atria Smoke Management Engineering Tools) []. Grafické závislosti byly zpracovány pro výsledné výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů,,5,,,5, 3, 5, 7, 0 a 5 m. Hodnota virtuálního počátku sloupce kouřových plynů byla zanedbána. Výpočty byly provedeny za předpokladu teploty okolního vzduchu 0 C a měrné tepelné kapacity plynů,005 kj.kg -.K -. Popis grafických závislostí doby evakuace osob a teplot plynů v prostoru Na vodorovné ose grafických závislostí znázorněných na obr. až 4, je uvedena doba evakuace osob v minutách (v rozsahu 0,5 až 5 minut). Na vertikální ose je znázorněná teplota ve stupních celsia. Výsledná výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů h je uvedena v legendě pod jednotlivými grafy (rozsah až 5 m). 6

7 Na základě stanovené doby evakuace osob t u, výsledné výšky přisávání okolního vzduchu do sloupce kouřových plynů h a dynamiky požáru vyjádřené některým z charakteristických druhů požáru (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru) lze stanovit předpokládanou průměrnou teplotu plynů v hořícím prostoru. T g Teplota plynů T g [ C] ,5 0,75,5,75,5,75 3,5 3,75 4,5 4,75 Čas t u [min],5, m Obr. Teploty plynů pro pomalý rozvoj požáru Teplota plynů T g [ C] ,5 0,75,5,75,5,75 3,5 3,75 4,5 4,75 Čas t u [min],5, Obr. Teploty plynů pro střední rozvoj požáru 7

8 Teplota plynů T g [ C] ,5 0,75,5,75,5,75 3,5 3,75 4,5 4,75 Čas t u [min],5, Obr. 3 Teploty plynů pro rychlý rozvoj požáru Teplota plynů T g [ C] ,5 0,75,5,75,5,75 3,5 3,75 4,5 4,75 Čas t u [min],5, Obr. 4 Teploty plynů pro velmi rychlý rozvoj požáru 8

9 Postup pro stanovení průměrných teplot s využitím grafických závislostí K prognóze průměrné teploty v posuzovaném prostoru s vazbou na předpokládanou dobu evakuace osob je nutné a) stanovit hodnotu požárního nebo průměrného požárního zatížení (metodiky ČSN a ČSN ), b) na základě požárního zatížení a tab. zařadit provoz (využití prostoru) do příslušného charakteristického druhu požáru, c) stanovit předpokládanou dobu evakuace osob z prostor, mohou být osoby ohroženy polykarbonátovou konstrukcí (metodiky ČSN , ČSN ), d) s využitím rovnic (4), (5) a (6) stanovit výslednou výšku přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů, e) ověřit možnost využití rovnice (6) rovnicemi (7), f) na základě předpokládané doby evakuace osob a výsledné výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů stanovit z grafických závislostí (obr. až 4) průměrnou teplotu plynů v prostoru. Závěrečná shrnutí V příspěvku byla rozvedena možnost posouzení ohrožení osob měknutím nebo ztrátou stability polykarbonátových konstrukcí. Popisovanou metodu s využitím grafických závislostí lze považovat za metodu konzervativní. Důvodem jsou zejména následující skutečnosti. Při stanovení hodnoty uvolňovaného tepelného toku byla zanedbána tzv. indukční perioda (intenzita nárůstu tepelného toku bude v počátečním stádiu rozvoje skutečných požárů menší).. Korekce výšky přisávání okolního vzduchu do sloupce kouřových plynů dle rovnice (6) zohledňuje místo prvního zpozorování úrovně kumulovaných plynů (účinná výška přisávání vzduchu bude zpravidla větší). 3. Doporučená hodnota snížení světlé výšky místnosti s vazbou na výškové umístění hořlavých materiálů v místnosti pro uvedené druhy provozu je vyšší než hodnoty zjištěné statistickým srovnáním pro vybrané druhy provozu. Srovnáním výstupů získaných grafickými závislostmi je zřejmé, že s narůstající předpokládanou dobou evakuace osob a narůstající hodnotou uvolňovaného tepelného toku dochází k nárůstu teplot v hořícím prostoru. Naopak se vzrůstající vzdáleností mezi povrchem hořlavých materiálů a kumulovanou vrstvou kouře (výška přisávání okolního vzduchu do sloupce kouřových plynů) a hodnotou množství kouřových plynů dochází ke snižování teplot v hořícím prostoru. Popisovaná metoda umožňuje i bez detailních znalostí řešené problematiky stanovit průměrné teploty plynů, provést prognózu chování hmot na bázi polykarbonátů a následně posoudit ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi. Matematické vztahy uvedené v předchozích odstavcích jsou využitelné pouze v přímém kontextu s posuzováním polykarbonátových konstrukcí dle principů uvedených v příspěvku. Uvedená metoda stanovení teplot ve stavebních objektech představuje jednu z možností různých způsobů řešení stanoveného problému. Možnosti posuzování teplot v uzavřených 9

10 prostorách jsou podstatně širší a při podrobnějším zkoumání mohou poskytnou řadu podnětných poznatků. Grafické závislosti znázorněné na obr. až 4 současně dokládají, že průměrné teploty plynů, zejména ve fázi rozvoje požáru, jsou často nesrovnatelně nižší než předpokládá technická veřejnost zabývající se požární ochranou. Tato skutečnost je sice v převážné většině případů přínosem (např. z hlediska tepelného namáhání stavebních konstrukcí), ovšem v určitých situacích může působit také negativně (např. předpoklad porušení okenních otvorů v době evakuace osob a tím snížení rizika působení kouřových plynů může být nesprávný). Literatura [] Klote, H. J.: Method of Prediction Smoke Movement in Atria With Apllication to Smoke Management. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 994, 98 s. [] Deal, S.: Technical Reference Guide for FPEtool Version 3.. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 995, 49 s. [3] Reichel, V.: Požární odvětrání stavebních objektů v návaznosti na ČSN a ČSN Praha, MV-ředitelství HZS ČR, 000, 34 s. [4] Pokorný, J.: Doktorská disertační práce, Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 00, 0 s. [5] Pokorný, J.: Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního. Praha, MV-generální ředitelství HZS ČR v časopise 50-HOŘÍ č. 0/03, 003, s. -3, ISSN

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

1.1 Udržitelný rozvoj

1.1 Udržitelný rozvoj 1 UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Ekonomické souvislosti ochrany ŽP Cíl: Pro prostudování této kapitoly jste schopni: rozšířit si svoji znalost o další důležité pojmy z oblasti udržitelného rozvoje, pochopit makroekonomické

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

URČENÍ INICIAČNÍHO ZDROJE V PRŮBĚHU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU A VÝBUCHU DETERMINE THE SOURCE OF IGNITION DURING FIRE INVESTIGATION

URČENÍ INICIAČNÍHO ZDROJE V PRŮBĚHU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU A VÝBUCHU DETERMINE THE SOURCE OF IGNITION DURING FIRE INVESTIGATION URČENÍ INICIAČNÍHO ZDROJE V PRŮBĚHU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU A VÝBUCHU DETERMINE THE SOURCE OF IGNITION DURING FIRE INVESTIGATION Miroslava NEJTKOVÁ miroslava.nejtkova@ioolb.izscr.cz Došlo 15.

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více