Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi"

Transkript

1 Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, Opava Klíčová slova Kouř, plyny, teplota, polykarbonáty Abstrakt Příspěvek se zabývá popisem metody určené k posuzování teplot v uzavřených prostorách stavebních objektů s vazbou na ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi. Uvedená metoda posuzování byla podkladem pro zpracování grafických závislostí, umožňujících určení teplot plynů ve sledovaném časovém intervalu. Principy výpočtu byly zvoleny tak, aby grafické závislosti doby evakuace osob a dosažených průměrných teplot v prostoru, bylo možné považovat za konzervativní. Úvod Současné stavební trendy přispívají stále intenzivněji k využití hmot na bázi plastů. Jejich aplikační rozsah je značný. Uvedené materiály jsou využívány rovněž jako prosvětlovací konstrukce. Mezi nejvýznamnější druhy výrobků v této oblasti stavebnictví lze zařadit konstrukce na bázi polykarbonátů. Polykarbonátové konstrukce jsou dnes běžnou součástí střešních plášťů a obvodových stěn, přičemž vykazují velmi dobré vlastnosti tepelně izolační, odolnost proti povětrnostním vlivům, umožňují dobrý prostup světla, jsou tvarovatelné za studena apod. Při vzniku a rozvoji požáru dochází k jejich tepelnému namáhání, měknutí, deformacím a následnému odkapávání a odpadávání. Uvedené charakteristické jevy mohou negativně působit na osoby unikající z prostoru ohroženého požárem. Požárně technické charakteristiky polykarbonátů a technické požadavky z hlediska požární ochrany Materiály na bázi polykarbonátů vykazují zpravidla stupeň hořlavosti C dle ČSN a index šíření plamene i s 40 až 50 mm.min - dle ČSN Ve smyslu ČSN tyto konstrukce převážně jako hořící neodkapávají ani neodpadávají, přičemž odkapávají nebo odpadávají jako nehořící. Požárně technické charakteristiky konkrétních druhů polykarbonátů vyplývají z protokolů o zkouškách provedených příslušnými oprávněnými subjekty. Při posuzování prosvětlovacích konstrukcí na stavbách je nutné zachovat určitou míru obezřetnosti. V současné době se na trhu vyskytuje řada materiálů, které jsou polykarbonátům velmi podobné, ovšem vykazují odchylné požárně technické charakteristiky (např. desky

2 z akrylátového extrudovaného a litého skla, desky z polyvinylchloridu). Konstrukce z těchto materiálů mohou vykazovat nejen odchylný stupeň hořlavosti a index šíření plamene, ale také jiné vlastnosti z hlediska odkapávání (např. mohou odkapávat a odpadávat jako hořící). Ve smyslu technických předpisů požární bezpečnosti staveb je u průsvitných střešních plášťů, světlíků a jiných konstrukcí, které mohou měknout, deformovat se a během evakuace jako nehořící odpadávat nutné navrhnout takové opatření, aby unikající osoby nebyly uvedenými konstrukcemi ohroženy (např. instalace záchytných sítí). Z důvodů provozních a estetických je ovšem dodatečná instalace konstrukcí zabraňujících ohrožení osob přijímána investory staveb zpravidla negativně. Další možností je posouzení ohrožení osob srovnáním průměrné teploty plynů v místě těchto konstrukcí a teploty jejich měknutí nebo ztráty stability. Pokud ve sledovaném časovém intervalu nedojde k popisovaným změnám, nebudou unikající osoby polykarbonátovými konstrukcemi ohroženy a není nutné navrhovat další opatření. Teoretické posouzení ohrožení osob polykarbonáty V následujících odstavcích je blíže rozveden jeden z možných způsobů stanovení teplot v uzavřených prostorách stavebních objektů. Mezi stěžejní vstupní hodnoty uvedené metody lze zařadit tepelný tok sdílený konvekcí a hmotnostní množství kouřových plynů. Naznačený princip řešení s využitím zpracovaných grafických závislostí, lze považovat za relativně jednoduchou metodu využitelnou také pro řadu praktických aplikací. Stanovení průměrné teploty plynů při požáru Nárust teploty plynných zplodin hoření lze stanovit rovnicí Q k Θ = [K] () M cp Θ nárust teploty plynných zplodin hoření [K] Q k konvektivní tepelný tok [kw] M množství plynných zplodin hoření [kg.s - ] c P měrná tepelná kapacita plynů [kj.kg -.K - ] Průměrnou teplotu plynných zplodin hoření lze stanovit rovnicí T g = T 0 + Θ [K] () T g T 0 Θ teplota plynných zplodin hoření [K] teplota okolního vzduchu [K] nárust teploty plynných zplodin hoření [K] Pokud teplota plynných zplodin hoření T g nedosahuje teploty měknutí nebo ztráty stability polykarbonátové konstrukce T p a tedy platí T g < T p, je zřejmé, že osoby nebudou ohroženy odkapávajícími nebo odpadávajícími polykarbonátovými konstrukcemi.

3 Zatřídění do charakteristického druhu požáru Dynamika požáru je ovlivněna celou řadou faktorů (geometrické parametry prostoru, přístup kyslíku, charakter hořlavých látek apod.). Různorodost a rozsah faktorů komplikuje posuzování rozvoje požáru a následně také dosažených teplot. Pro hodnocení lze využít tzv. charakteristických druhů požáru (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru). V tabulce jsou uvedeny závislosti mezi charakteristickými druhy požárů, požárním a průměrným požárním zatížením, skupinami výrob a provozů a skupinami provozů skladů [4]. Tab. Závislosti mezi charakteristickými druhy požárů, požárním zatížením, průměrným požárním zatížením, skupinami výrob a provozů a skupinami provozů skladů Charakteristický druh požáru Pomalý rozvoj požáru Střední rozvoj požáru Rychlý rozvoj požáru Velmi rychlý rozvoj požáru Požární zatížení dle ČSN nebo průměrné požární zatížení dle ČSN [kg.m - ] p; p 6,5 Skupina provozů a výrob dle ČSN (nebo skupina provozů skladů dle ČSN ) (I) 6,5 < p; p 5 (II), 3 (III) 5 < p; p 00 4 (IV), 5 (V) p; p > 00 6 (VI), 7 (VII) Stanovení uvolňovaného tepelného toku Výsledky výzkumu oblasti rozvoje požáru ukazují, že po iniciaci může být požár popsán jednoduchou kvadratickou rovnicí vyjadřující velikost uvolňovaného tepelného toku. Tepelný tok uvolňovaný při rozvoji požáru lze dle [] popsat také rovnicí t Q = 000 k v [kw] (3) Q tepelný tok [kw] t doba od iniciace požáru [s] k v růstová konstanta [s.mw -/ ] Typické hodnoty růstových konstant jsou uvedeny v tab.. Tab. Typické hodnoty růstových konstant pro jednotlivé druhy požáru Druh požáru Hodnota růstové konstanty [s.mw -/ ] Pomalý rozvoj požáru 600 Střední rozvoj požáru 300 3

4 Rychlý rozvoj požáru 50 Velmi rychlý rozvoj požáru 75 Hodnotu růstové konstanty není nutné vždy stanovit pouze s vazbou na charakteristické druhy požárů jak je uvedeno v předchozích odstavcích, ale dle [3] lze uvedenou konstantu stanovit výpočtem s vazbou na technických standard reprezentovaný ČSN a ČSN Stanovení množství plynných zplodin hoření Tvorbu plynných zplodin hoření a jejich šíření stavebním objektem lze hodnotit různými metodikami. Rozsah metod zabývajících se posuzováním kouřových plynů z hlediska kvantity je poměrně značný (např. FIRECALC, ASMET, FPEtool, CFAST). Matematické vyjádření jednotlivých metod je rozvedeno v dostupné technické literatuře [např.,, 4]. Metody pro stanovení množství plynných zplodin hoření jsou často založeny na experimentálních výsledcích a empirických poznatcích. Jednotlivé metody výpočtu zahrnují nejen rozdílný rozsah vstupních hodnot, ale také často zcela odlišné požadavky na jejich charakter. Některé z hodnot, které bývají vyžadovány, mohou být do značné míry ovlivněny konkrétním provozem hodnoceného prostoru a nejsou pro obecné aplikace příliš vhodné. Bylo prokázáno [5], že rozdílnými metodami výpočtu, obdržíme výsledky s diferencí mnohdy 00 % a více. Pro praktické aplikace se jako nejvíce využitelné jeví metody, tvorba plynných zplodin hoření z hlediska kvantitativního je funkcí uvolňovaného tepelného toku a výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů. Při posuzování diferencí mezi hodnotami získanými těmito metodami byly získány přibližně 0% rozdíly. Podrobnější popis uvedených metod není pro hodnocení uvedené problematiky zpracovanými grafickými závislostmi smysluplný a rovněž překračuje možnosti tohoto příspěvku. Stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů Jednou z dominantních vstupních hodnot pro posuzování hmotnostního množství plynných zplodin hoření je stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů. Výška přisávání vzduchu je rovněž jednou ze vstupních hodnot při využití grafických závislostí na obr. až 4. Kouřové plyny uvolněné požárem stoupají ke stropu místnosti. Do sloupce kouřových plynů je přisáván chladnější okolní vzduch, což způsobuje zvětšení objemu a zejména snižování teploty plynů. Sloupec kouřových plynů postupně stoupá až k úrovni stropu nebo podhledu místnosti. Následně dochází ke změnám směru proudění plynů, při současném přisávání dalšího chladnějšího vzduchu do kouřové vrstvy. Kouřové plyny začínají vytvářet vrstvu, která se prohlubuje. Prohlubováním vrstvy plynů se zmenšuje vzdálenost, kterou urazí plyny od zdroje, než dosáhnou kumulované vrstvy plynných zplodin hoření. Zkracováním dráhy šíření kouřových plynů dochází ke zmenšování objemu přisávaného vzduchu a tím ke zvyšování teploty plynných zplodin hoření. Obecně lze konstatovat, že největší množství okolního vzduchu je do sloupce kouřových plynů přisáváno při jeho vertikálním proudění nebo při změnách směru pohybu. Při horizontálním proudění plynů je přisávání vzduchu zanedbatelné. 4

5 Při stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů je nutné zohlednit zejména a) výškovou úroveň hořlavých materiálů v prostoru, b) hloubku kumulovaných kouřových plynů pod stropní konstrukcí ve sledovaném časovém intervalu (zpravidla v době ukončení evakuace osob, které jsou ohroženy polykarbonátovou konstrukcí). Výškovou úroveň hořlavých materiálů v prostoru lze stanovit jako vážený průměr vzdáleností mezi hořlavými materiály a stropní nebo podhledovou konstrukcí. Výšku přisávání vzduchu se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru h lze stanovit rovnicí n Si hi i= h = n [m] (4) S h i= i výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru [m] S i plocha i-tého hořlavého materiálu [m ] h i výška mezi povrchem i-tého hořlavého materiálu a stropní konstrukcí [m] Při praktických aplikacích může stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru h působit určité problémy. Důvodem je zejména nedostatek informací o vybavení interiéru místností. V prostorách administrativního charakteru, bytových objektů a služeb lze výškovou úroveň hořlavých materiálů v prostoru h odhadnout následující rovnicí h = hs δh [m] (5) h h s δh výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru [m] světlá výška prostoru [m] 0 až 30 % h s (doporučeno 5 %) [m] Stanovení výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru h dle rovnice (5) je na straně bezpečnosti. Výškovou úroveň přisávání vzduchu u objektu jiného charakteru (např. výrobní provozy) je nutné stanovit konkrétním výpočtem. Pro určení hodnoty δh pro všechny druhy provozu, by bylo nutné provést řadu statistických srovnání. Při stanovení výšky přisávání okolního vzduchu do sloupce kouřových plynů je nutné dále zohlednit hloubku kumulovaných kouřových plynů pod stropní konstrukcí ve sledovaném časovém intervalu. Úpravou rovnice vyjadřující závislost mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření a výšky stropní konstrukce nad požárem [] lze stanovit výslednou výšku přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů 5

6 , A h 5 5 0, 9 = tu k v h h h h výsledná výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů [m] t u doba evakuace osob [s] k v růstová konstanta [s.mw -/ ] h výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů se zohledněním výškové úrovně hořlavých materiálů v prostoru [m] A plocha prostoru [m ] Rovnice (6) je využitelná při splnění následujících podmínek A h = 0,9 3 a současně h 0, h (7) V případě, že jsou mezní podmínky překročeny, nelze rovnici (6) pro stanovení výsledné výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů využít. Pokud poměr h h lze konstatovat, že kouřové plyny kumulující se pod stropní nebo podhledovou konstrukcí dosud nezačaly klesat (potom platí h = h ). (6) Stanovení teplot v prostoru s využitím grafických závislostí Pro posuzování teplot v uzavřených prostorách byly zpracovány grafické závislosti (obr. až 4). Grafické závislosti byly zpracovány pro charakteristické druhy požáru. Předpoklady pro zpracování grafických závislostí Uvolňovaný tepelný tok pro charakteristické druhy požáru byl stanoven rovnicí (3), přičemž velikosti růstových konstant k v odpovídaly jednotlivým druhům charakteristických požárů (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru). Při posuzování se předpokládalo 80 % tepla sdíleného konvekcí (odpovídá návrhu evropské normy EN 0). Množství kouřových plynů bylo stanoveno zónovým modelem ASMET (Atria Smoke Management Engineering Tools) []. Grafické závislosti byly zpracovány pro výsledné výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů,,5,,,5, 3, 5, 7, 0 a 5 m. Hodnota virtuálního počátku sloupce kouřových plynů byla zanedbána. Výpočty byly provedeny za předpokladu teploty okolního vzduchu 0 C a měrné tepelné kapacity plynů,005 kj.kg -.K -. Popis grafických závislostí doby evakuace osob a teplot plynů v prostoru Na vodorovné ose grafických závislostí znázorněných na obr. až 4, je uvedena doba evakuace osob v minutách (v rozsahu 0,5 až 5 minut). Na vertikální ose je znázorněná teplota ve stupních celsia. Výsledná výška přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů h je uvedena v legendě pod jednotlivými grafy (rozsah až 5 m). 6

7 Na základě stanovené doby evakuace osob t u, výsledné výšky přisávání okolního vzduchu do sloupce kouřových plynů h a dynamiky požáru vyjádřené některým z charakteristických druhů požáru (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru) lze stanovit předpokládanou průměrnou teplotu plynů v hořícím prostoru. T g Teplota plynů T g [ C] ,5 0,75,5,75,5,75 3,5 3,75 4,5 4,75 Čas t u [min],5, m Obr. Teploty plynů pro pomalý rozvoj požáru Teplota plynů T g [ C] ,5 0,75,5,75,5,75 3,5 3,75 4,5 4,75 Čas t u [min],5, Obr. Teploty plynů pro střední rozvoj požáru 7

8 Teplota plynů T g [ C] ,5 0,75,5,75,5,75 3,5 3,75 4,5 4,75 Čas t u [min],5, Obr. 3 Teploty plynů pro rychlý rozvoj požáru Teplota plynů T g [ C] ,5 0,75,5,75,5,75 3,5 3,75 4,5 4,75 Čas t u [min],5, Obr. 4 Teploty plynů pro velmi rychlý rozvoj požáru 8

9 Postup pro stanovení průměrných teplot s využitím grafických závislostí K prognóze průměrné teploty v posuzovaném prostoru s vazbou na předpokládanou dobu evakuace osob je nutné a) stanovit hodnotu požárního nebo průměrného požárního zatížení (metodiky ČSN a ČSN ), b) na základě požárního zatížení a tab. zařadit provoz (využití prostoru) do příslušného charakteristického druhu požáru, c) stanovit předpokládanou dobu evakuace osob z prostor, mohou být osoby ohroženy polykarbonátovou konstrukcí (metodiky ČSN , ČSN ), d) s využitím rovnic (4), (5) a (6) stanovit výslednou výšku přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů, e) ověřit možnost využití rovnice (6) rovnicemi (7), f) na základě předpokládané doby evakuace osob a výsledné výšky přisávání vzduchu do sloupce kouřových plynů stanovit z grafických závislostí (obr. až 4) průměrnou teplotu plynů v prostoru. Závěrečná shrnutí V příspěvku byla rozvedena možnost posouzení ohrožení osob měknutím nebo ztrátou stability polykarbonátových konstrukcí. Popisovanou metodu s využitím grafických závislostí lze považovat za metodu konzervativní. Důvodem jsou zejména následující skutečnosti. Při stanovení hodnoty uvolňovaného tepelného toku byla zanedbána tzv. indukční perioda (intenzita nárůstu tepelného toku bude v počátečním stádiu rozvoje skutečných požárů menší).. Korekce výšky přisávání okolního vzduchu do sloupce kouřových plynů dle rovnice (6) zohledňuje místo prvního zpozorování úrovně kumulovaných plynů (účinná výška přisávání vzduchu bude zpravidla větší). 3. Doporučená hodnota snížení světlé výšky místnosti s vazbou na výškové umístění hořlavých materiálů v místnosti pro uvedené druhy provozu je vyšší než hodnoty zjištěné statistickým srovnáním pro vybrané druhy provozu. Srovnáním výstupů získaných grafickými závislostmi je zřejmé, že s narůstající předpokládanou dobou evakuace osob a narůstající hodnotou uvolňovaného tepelného toku dochází k nárůstu teplot v hořícím prostoru. Naopak se vzrůstající vzdáleností mezi povrchem hořlavých materiálů a kumulovanou vrstvou kouře (výška přisávání okolního vzduchu do sloupce kouřových plynů) a hodnotou množství kouřových plynů dochází ke snižování teplot v hořícím prostoru. Popisovaná metoda umožňuje i bez detailních znalostí řešené problematiky stanovit průměrné teploty plynů, provést prognózu chování hmot na bázi polykarbonátů a následně posoudit ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi. Matematické vztahy uvedené v předchozích odstavcích jsou využitelné pouze v přímém kontextu s posuzováním polykarbonátových konstrukcí dle principů uvedených v příspěvku. Uvedená metoda stanovení teplot ve stavebních objektech představuje jednu z možností různých způsobů řešení stanoveného problému. Možnosti posuzování teplot v uzavřených 9

10 prostorách jsou podstatně širší a při podrobnějším zkoumání mohou poskytnou řadu podnětných poznatků. Grafické závislosti znázorněné na obr. až 4 současně dokládají, že průměrné teploty plynů, zejména ve fázi rozvoje požáru, jsou často nesrovnatelně nižší než předpokládá technická veřejnost zabývající se požární ochranou. Tato skutečnost je sice v převážné většině případů přínosem (např. z hlediska tepelného namáhání stavebních konstrukcí), ovšem v určitých situacích může působit také negativně (např. předpoklad porušení okenních otvorů v době evakuace osob a tím snížení rizika působení kouřových plynů může být nesprávný). Literatura [] Klote, H. J.: Method of Prediction Smoke Movement in Atria With Apllication to Smoke Management. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 994, 98 s. [] Deal, S.: Technical Reference Guide for FPEtool Version 3.. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 995, 49 s. [3] Reichel, V.: Požární odvětrání stavebních objektů v návaznosti na ČSN a ČSN Praha, MV-ředitelství HZS ČR, 000, 34 s. [4] Pokorný, J.: Doktorská disertační práce, Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 00, 0 s. [5] Pokorný, J.: Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního. Praha, MV-generální ředitelství HZS ČR v časopise 50-HOŘÍ č. 0/03, 003, s. -3, ISSN

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. 1 ABSTRAKT Příspěvek se zabývá popisem studie VDMA zaměřené na posouzení vlivu provozních

Více

Lokální požáry, teorie/aplikace

Lokální požáry, teorie/aplikace ODBORNÝ SEMINÁŘ Chování konstrukcí při požáru. Teplotní zatížení. Harmony Club Hotel, Ostrava Lokální požáry, teorie/aplikace Jiří Pokorný Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 19.7.2010 1 POSUZOVÁNÍ

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures

Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky

Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky Pokorný Jiří Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Abstrakt Tento příspěvek se zabývá

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

Kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání s využitím kouřových generátorů

Kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání s využitím kouřových generátorů Kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání s využitím kouřových generátorů Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh E-mail: jirka.pokorny@email.cz

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D. , Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Sálání tepla Zdroj: Wikipedie odstupové vzdálenosg Vnitřní požár požární odolnost Vnější požár téže nebo sousední budovy

Více

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

VNĚJŠÍ KONTATKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEŘNOSTI STAVEB

VNĚJŠÍ KONTATKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEŘNOSTI STAVEB VNĚJŠÍ KONTATKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEŘNOSTI STAVEB ANALÝZA POŽÁRNÍCH RIZIK ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Hrozící požární rizika mohou ohrozit nejen majetek, ale i lidské životy. Základní

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem

Více

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rudolf Kaiser, Petr Kučera, Tomáš Pavlík, Jiří Pokorný Abstrakt: V průběhu let 2009 a 2010 byly v České republice vytvořeny podmínky pro aplikaci metod požárního inženýrství

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST systému VAREA MODUL

POŽÁRNÍ ODOLNOST systému VAREA MODUL Stavební systém pro nízkoenergetické domy POŽÁRNÍ ODOLNOST systému VAREA MODUL výrobce: VAREA MODUL, s.r.o. Sídlo: Štramberk, Náměstí 34, PSČ 742 66 IČ: 285 95 351, DIČ: CZ- 285 95 351 zapsaná v OR Krajského

Více

Požární minimum pro vzduchotechniku (I)

Požární minimum pro vzduchotechniku (I) ožární minimum pro vzduchotechniku (I) - TZB-info z 10 24.11.2015 15:01 Požární minimum pro vzduchotechniku (I) Datum: 19.9.2005 Autor: Ing. Stanislav Toman Organizace: Projektová kancelář ÚT+VZT Zdroj:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha: 8. června 2010 Počet listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha: 8. června 2010 Počet listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54239-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: PRE - P Praha: 8. června 2010 listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P Obsah 1. Charakteristika

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Influence Perforations thermal Insulation Composite System onto Humidity behavior of Structures Ing. Petr Jaroš, Ph.D.,

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy Petr Kuklík Praha 20.10.2011 Obsah: Dřevo ve městě

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech)

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech) Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Konstrukce z trapézových plechů (protipožární

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra

202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra 202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Parametry požáru základy požární taktiky

Parametry požáru základy požární taktiky Parametry požáru základy požární taktiky I. Parametry požáru 1. Hlavní parametry požáru 1.1 Plocha požáru 1.2 Obvod požáru 1.3 Fronta požáru 1.4 Lineární rychlost šíření požáru 1.5 Rychlost odhořívání

Více

Požáry v uzavřených prostorech

Požáry v uzavřených prostorech Požáry v uzavřených prostorech Flashover kontejner HAMRY, HZS Olomouckého kraje, ÚO Prostějov mjr. Ing. Ivo Jahn Výcvik Flashover kontejner TEORIE prezentace požárů v uzavřených prostorech prezentace 3D

Více

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PÁTEŘNÍCH, SVĚTELNÍCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTU ČR GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL Stupeň Dokumentace pro ohlášení stavby

Více

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH Demonstrační cvičení Bc Josef Kopačka Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jiří Hladík Solartec s.r.o. 28. června 2012 Praha Obsah prezentace Úvod Pokusná měření

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Část 1: Vertikální komunikace

Část 1: Vertikální komunikace Část 1: Vertikální komunikace - schodiště názvosloví, druhy, funkční a typologické požadavky, příklad návrhu - schodiště konstrukční a materiálová řešení, statické principy - schodiště technologická a

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu Vzduchový termostat 1. Úvod do problematiky - motivace Jedním z největších problémů, s kterými je třeba se při přesných měření vypořádat, je vliv teploty na měřenou veličinu či měřený objekt, resp. vliv

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více