A. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o novostavbu výrobně skladovací haly, situované ve stávajícím průmyslovém Areálu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o novostavbu výrobně skladovací haly, situované ve stávajícím průmyslovém Areálu."

Transkript

1 A. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o novostavbu výrobně skladovací haly, situované ve stávajícím průmyslovém Areálu. B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Urbanistické řešení Z hlediska urbanistického je navrhovaný objekt haly umístěn tak, aby byla zajištěna jeho dobrá dosažitelnost ze stávajícího provozu a také k ní byl zajištěn příjezd po stávajících areálových komunikacích a zpevněných plochách. Navrhovaný objekt bude součástí stávajícího uzavřeného průmyslového areálu. Architektonické řešení Jedná se o ocelovou halu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Architektonické řešení odpovídá účelu a umístění objektu. Dispoziční řešení: Dispozici haly tvoří jeden stavebně otevřený prostor. 70% plochy je určeno k výrobě, 30% plochy je určeno ke skladování. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Není uvažováno s bezbariérovým užíváním stavby. Řešení vegetačních úprav okolí objektu Před zahájením stavby bude provedeno kácení náletových dřevin v místě záměru. Po skončení stavebních prací je nutno plochu dotčenou výstavbou opravit a uvést do původního stavu. Součástí stavby je úprava stavbou poškozené zatravněné plochy, tedy zahumusování a osetí travním semenem (dle ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání) a vysázení nových keřů v blízkosti objektu. Podrobně viz objekt SO 02. C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, OSVĚTLENÍ SO 01 Výrobně skladovací hala Zastavěná plocha 657 m2 Užitková plocha 626 m2 Obestavěný prostor 7740 m3 Zpevněná plocha (beton) 6 m2 nová plocha + 38 m2 oprava stávající plochy Zpevněná plocha (kačírek) 60 m2 3 D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU Součásti objektu je: Nosná konstrukce haly, opláštění, výplně otvorů (dodávka OK) Spodní stavba (založení), izolace, podlaha, povrchové úpravy (dodávka stavby) Záchytný systém na střeše (dodávka stavby) Betonová zpevněná plocha, oprava stávající betonové plochy Okapový chodník a zpevněné plochy z kačírku; Povrchový odvodňovací žlab z betonových tvarovek. Rozsah dodávky OK / stavba podrobně viz výkresy a tato TZ (následující odstavce) Rozsah venkovních objektů podrobně viz koordinační situace stavby. Zásady návrhu: Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem.

2 Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být s souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením 46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy použitých výrobků! Pro stupeň DUR, DSP (územní rozhodnutí, stavební povolení) byl vypracován rozpočet v podobě agregovaných položek. V dalším stupni PD (provedení stavby) bude provedeno dopracování PD a vypracován přesný položkový rozpočet stavby! Rozpočet ze stupně DUR, DSP neslouží k výběru zhotovitele a k realizaci stavby! Součásti dodávky ocelové konstrukce (OK) haly je vypracování prováděcí a výrobní dokumentace! 4 Zemní práce (dodávka stavby) Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně areálových rozvodů. Pro zjištění přesné trasy areálových rozvodů budou provedeny kopané sondy. Vytýčení sítí včetně provedení sond je součásti dodávky stavby, je zohledněno v rozpočtu stavby. Vlastním zemním pracím pro založení objektu SO 01 bude předcházet provedení sejmutí ornice a srovnání stávajícího terénu (součást objektu SO 02). Výkopy objektu SO 01 tedy nejsou prováděny z úrovně původního terénu, ale z úrovně terénu srovnaného v rámci objektu SO 02. Výkopové práce budou probíhat v horninovém prostředí navážek (hlína s klasty, tř.y) a jejich přímém podloží charakteru jílovitých hlín (tř.f6 CL), konzistence tuhé. Dle ČSN budou výkopové práce probíhat v zeminách zařazených do 3 4tř. těžitelnosti. Odtěžená zemina bude z větší části odvezena na sládku (na zpětné zásypy pod podlahou haly a pod zpevněné plochy bude použit externí hutnitelný materiál). Požadavky na provádění výkopových prací, které je nutno dodržet jsou uvedeny v kap. 4 TKP Zemní práce a v NV 591/2006 Sb. Hladina podzemní vody byla při IG průzkumu naražena pod úrovní dna navrhovaného výkopu, avšak vzhledem k možnosti kolísání její hladiny je v rozpočtu uvažováno s čerpáním vody z výkopu (po obvodu stavební jámy bude provedena odvodňovací rýha zaústěná do jímek z betonových skruží, odkud bude voda čerpána ponornými čerpadly). Výkopy budou provedené jako svahované. Sklon výkopu je navržen 1:1. Šířka výkopu je navržena s ohledem na provedení bednění základových armovaných prvků - šířka výkopu min.500mm od vnější hrany armovaného základového prvku. Při provádění inženýrských sítí v blízkosti objektu (kanalizace, ) bude v trase souběhu sítě s objektem proveden společný výkop pro tyto konstrukce (jedná se zejména o trasu dešťové kanalizace).

3 Po provedení výkopu budou vybourány veškeré případné zjištěné stavební podzemní konstrukce, v případě zjištění stávajících inženýrských sítí bude ověřena jejich funkčnost, dle zjištěného stavu budou provedená příslušná opatření (např. demontáž nefunkčního vedení, přeložení funkčních sítí, ). Materiál z případně vybouraných podzemních konstrukcí bude odvezen na skládku. Vzhledem k výsledkům provedeného inženýrsko-geologického průzkumu, a k požadavkům na zatížení podlahy, je nutné provést výměnu podloží pro uložení nosné drátkobetonové podlahové desky. Požadované deformační charakteristiky v úrovni upravené pláně=úroveň z.s. bet. podlahy jsou přejaty z podkladového materiálu návrh průmyslové podlahy (zpracovatel Ing.Vlasák, 01/2014) Edef,2=80MPa, Edef,2/Edef,2<2,5. V celé ploše půdorysu haly bude provedeno odtěžení neúnosné rostlé zeminy a její nahrazení dostatečně únosnou stabilizační vrstvou z externího materiálu. Stabilizační vrstvu pod navrženou podlahu bude tvořit podloží z hutněné ŠD, frakce 0/63mm. Kladena bude ve vrstvách max.tl.á0,15 0,30m. Míra hutnění jednotlivých vrstev min. D=100%, Id=0,85. Před pokládkou stabilizačních vrstev bude v první fázi provedeno řádné přehutnění snížené z.s. (rostlého terénu na dně výkopu) a odvodnění (dle situace zjištěné na staveništi). Ochrana a separace rostlé zeminy pod stabilizačním polštářem bude provedena separační geotextílií. Pro tento návrh byla uvažována zemní pláň s def. charakteristikou na spodní mezi Eor=2 4 MPa tato zkušenost bude ověřena zkouškami provedenými na stavbě! 5 Výměna podloží bude probíhat v etapách v návaznosti na technologii provádění základů, první vrstva měněného podloží bude sloužit jako podkladní vrstva pro pojezd staveništních mechanismů (vrtná souprava, apod.). Jako náhradu materiálu ŠD (fr.0/63mm), je možné použít pouze tříděný a předrcený recyklát (fr.0/63mm) stavebních sutí z betonových a zděných konstrukcí, případně mísený se štěrkovými zeminami, alt. silničním makadamem. Obsah zrn menších než 2mm max. do 25% a současně obsah jemných částic menších než 0,063mm max. do 5%. Recyklát musí splňovat požadavky a doložit potřebné certifikace stanovené ČSN EN A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (721504) tj. požadavky na geometrické, fyzikální, chemické vlastnosti a trvanlivost. Prioritně musí být zajištěny požadavky na materiálové složení a frakci recyklátu (viz. výše), objemovou stálost, nasákavost, odolnost proti drcení a chemickou nezávadnost. Kvalita materiálu z hlediska hutnění musí být ověřena a doložena zkouškou zhutnitelnosti materiálu - Proctorova zkouška dle ČSN EN Účinnost zhutňovacího prostředku je doporučeno ověřit zhutňovacím pokusem dle ČSN , přílohy H. Pod armované základové prvky bude vždy provedena podkladní vrstva z prostého betonu. Na vyměněné podloží pod podlahou haly bude proveden vrstva zhutněného písku jako podklad pro položení hydroizolační fólie. Při provádění zemních prací je nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti klimatickým vlivům ČSN (voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby a ustanovení ČSN K přejímce základové spáry bude přizván technický dozor a projektant. Základy (dodávka stavby) Založení sloupů OK haly je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách, rozšířených ve zhlaví do základových patek. Založení podezdívky opláštění haly je navrženo základovými prahy uloženými do zhlaví pilot. Piloty budou prováděny technologií CFA, která umožňuje betonáž piloty bez nutnosti dalšího pažení stěn vrtu. Technologie průběžného vrtání pilot (tzv. CFA) spočívá v zavrtání spirálového vrtáku na celou délku piloty, přičemž betonáž piloty probíhá dutým dříkem vrtáku se současným vynášením vývrtku. Postup zhotovení piloty je průběžně sledován pomocí monitoringu, který zaznamenává množství a tlak čerpané betonové směsi ve vztahu k rychlosti vytahování spirálového vrtáku z vrtu. Tímto je jednoznačně a bezpečně zajištěn kontinuální profil piloty. Konstrukční délka pilot bude na stavbě operativně přizpůsobena ověřeným IG poměrům.

4 Při betonáži patek budou do bednění vkládány kotevní bloky vetknutých sloupů OK nutná koordinace mezi dodavatelem základů stavby a dodavatelem OK haly! Provádění základů bude koordinována s prováděním jednotlivých přípojek, ležatých rozvodů vnitřní kanalizace, pokládáním uzemnění. Nutná koordinace s prováděním všech profesí stavby! Navržené materiály: Beton patek a pásy: C25/30 XC2,XA2; výztuž (R) Beton pilot: SC C30/37; výztuž (R) Podrobně viz statický výpočet. Kontrola zakrývaných konstrukcí: V tomto případě se vztahuje na převzetí základové spáry a výztuže před betonáží bude přizván projektant a technický dozor. 6 Použité podklady a normy Pro předmětnou stavbu byl vypracován statický výpočet, jehož závěry jsou v dokumentaci zohledněny. Nosné konstrukce jsou navrženy podle následujících norem ČSN: ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. ČSN Základová půda pod plošnými základy. ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. ČSN Zemní práce ČSN Navrhování betonových konstrukcí Hydroizolace spodní stavby (dodávka stavby) Je uvažováno s namáháním hydroizolace zemní vlhkostí a středním radonovým rizikem. Jako hydroizolace spodní stavby je navržena PVC hydroizolační fólie. Použitá PVC fólie bude splňovat požadavky na pojistnou izolaci zabraňující pronikání ropných a chemický látek do podloží (dodavatel stavby doloží atestem). Hydroizolační fólie bude oboustranně chráněna geotextilií 500g/m2 (separace od podloží, ochrana před provedením drátkobetonové podlahové desky; vrchní geotextilie bude položena dočasně jako provizorní ochranná vrstva). V místě sloupů OK budou na prvky OK fixovány systémové lišty z poplastovaného plechu, a na tyto lišty bude následně navařena hydroizolační fólie součást dodávky fólie. Soklová oblast Svislá hydroizlace v oblasti soklu bude vytažena min.300mm nad úroveň upraveného terénu. Hydorizolace soklu bude chráněna goetextilií a deskami EPS Perimetr, pod úrovni terénu bude toto ochranné souvrství doplněno dekami aglomerovaného dřeva jako doplňková ochrana při provádění hutnění zásypu výkopů). Nosná konstrukce (dodávka OK) Nosná konstrukce haly je řešena formou ocelového prostorového skeletu. Konstrukčně se jedná o svislé sloupy nesoucí vazníkovou konstrukci zastřešení, konstrukce je doplněna nosnými prvky opláštění - vodorovnými paždíky a střešními vaznicemi (upřesní konkrétně vybraný dodavatel OK dle své obvyklé technologie). Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do základů, střešní vazníky jsou na sloupech uloženy kloubově. Konstrukce je uvažována z uzavřených ocelových profilů; dle požadavků požárně bezpečnostního řešení bude svislá nosná ocelová konstrukce haly vykazovat požární odolnost R15/DP1. Konstrukce zastřešení je navržena bez požární odolnosti (nutno dodržet podmínku kloubového uložení na sloupech OK!). Před výrobou a dodáním OK haly je nutná koordinace mezi konkrétně vybraným dodavatelem OK haly a konkrétně vybraným dodavatelem jeřábů, nutno dodržet min SV pod most jeřábu! Ve vazníkovém prostoru ocelové konstrukce zastřešení budou vedeny rozvody TZB; při zpracování realizační PD bude dodavatel OK koordinovat geometrii vazníků s projektovou dokumentací jednotlivých profesí. Součásti dodávky OK je nosná ocelová konstrukce pro

5 osazení VZT zařízení na střeše. Jeřábová dráha (dodávka OK) Jeřábová dráha (JD) je součásti dodávky OK haly: nosný profil, pojezdová kolejnice, krytá napájecí třecí trolej, kotevní příslušenství (vše dle koordinace s konkrétně vybraným dodavatelem jeřábů). Jeřábová dráha bude uložena na nosných sloupech OK haly (ocelové kotevní desky pro přivaření ložisek dráhy). Součásti dodávky je rektifikace JD. 7 Jeřábová dráha (světlá výška pod most jeřábu - min.6500mm) Nosnost JD: kg Modul JD: mm Délka JD: mm Průřez kolejnice: 50 x 30 mm Výška po horní hranu kolejnice: dle minimální světlé výšky požadované Výška po horní hranu konzoly: pod hák nebo most jeřábu nosné profily jeřábové dráhy jsou uloženy na konzolách sloupů haly opatřených ocelovými kotevními deskami pro přivaření ložisek dráhy; ocelová konstrukce drah je otryskána a opatřena nátěrem v odstínu RAL. Před výrobou a dodáním OK haly je nutná koordinace mezi konkrétně vybraným dodavatelem OK haly a konkrétně vybraným dodavatelem jeřábu! Pro výškové osazení jeřábové dráhy jsou rozhodující požadavky na min. světlé výšky pod jeřáb (pod most jeřábu - viz výkresová část) - je požadována světlá výška pod jeřáb min. 6500mm! Obvodový plášť (dodávka OK) Obvodový plášť je navržen z typizovaných kovových panelů. Tyto jsou tvořeny interiérovým a exteriérovým oboustranně žárově pozinkovaným profilovaným plechem, s vloženým tepelně izolačním jádrem. Povrchová úprava na exteriérové straně panelu je v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce min. 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Tepelnou izolaci jádra panelu tvoří tuhá pěna na bázi polyizokyanurátu (PIR). Těsnění spojů panelů je zajištěno antikondenzační páskou, kterou jsou panely opatřeny již z výroby. Základní charakteristiky panelů tl.100mm: Součinitel prostupu tepla U = 0,22 W/m2K Laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw = 26 db Součásti dodávky opláštění haly je řešení prostupů (VZT apod.); tyto prostupy budou před dodávkou haly vyřešeny v realizační dokumentaci dodavatele OK, dle projektů jednotlivých profesí. Součásti dodávky jsou pomocné konstrukce pro osazení rozvodů a kabelových žlabů apod. Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení bude svislý obvodový plášť haly vykazovat požární odolnost min. EW15/DP3 na stavbě bude doloženo certifikátem. Střešní plášť (dodávka OK) Střešní plášť je navržen z typizovaných kovových panelů s dodatečně (na stavbě) ukotvenou PVC střešní krytinou ze strany exteriéru. Panely jsou tvořeny interiérovým a exteriérovým oboustranně žárově pozinkovaným plechem, s vloženým tepelně izolačním jádrem. Interiérový plech žárově zinkovaný ocelový profilovaný plech + polyesterový lak. Exteriérový plech - žárově zinkovaný ocelový plech + povrch ze skelné rohože vhodný pro mechanicky upevněné PVC fólie. Tepelnou izolaci jádra panelu tvoří tuhá pěna na bázi polyizokyanurátu (PIR). Těsnění spojů panelů je zajištěno antikondenzační páskou, kterou jsou panely opatřeny již z výroby. Základní charakteristiky panelů tl.120mm: Součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K Laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw = 26 Db Finální střešní krytinu bude tvořit na stavbě provedená mechanicky kotvená střešní PVC fólie.

6 8 Součásti dodávky haly je ošetření prostupů (VZT apod.); tyto prostupy budou před dodávkou haly vyřešeny v realizační dokumentaci dodavatele OK, dle projektů jednotlivých profesí objektu. Dle požárně bezpečnostního řešení není požadována požární odolnost skladby střešního pláště (za předpokladu dodržení podmínky kloubového uložení střešních vazníků na sloupy ocelové konstrukce!). Součásti dodávky haly je provedení pochozí trasy v protiskluzném provedení PVC-P fólie s protiskluznou úpavou, kašírovaná na spodním povrchu PES tkaninou, lepená ke střešnímu souvrství (na mechanicky kotvenou základní fólii); šířka 1,05m (součást dodávky OK). Záchytný systém (dodávka stavby) Na střeše bude proveden záchytný systém. Podrobně viz samostatná příloha PD. Nosná konstrukce podlahy (dodávka stavby) Nosná konstrukce podlahy v objektu je dimenzována na následující zatížení: užitné zatížení max kg/m2; pojezd vysokozdvižným vozíkem nosnosti max. 5 tun; pojezd kamionem nosnosti max. 40 tun; Pro výše uvedená zatížení je navržena nosná betonová deska tl. 180mm vyztužena ocelovými rozptýlenými drátky. Podlahová deska bude provedena z betonu C25/30; typ desky TAB-Fiber podlaha s řezanými spárami (modul spár 6x6m). Výztuž desky bude provedena ocelovými vlákny se zahnutými konci - typ HE 1/50 - v množství 20 kg/m3. Betonová směs bude hutněna pomocí vibračních lišt a strojně hlazená. Podlaha bude po obvodu dilatována a další dilatační spáry budou řezány a tmeleny v modulu max. 6 x 6m. Napětí od spolupůsobení desky s obvodovou konstrukcí, sloupy apod. nejsou v konstrukčním návrhu zohledněny - aby se minimalizovalo riziko vzniku trhlin, deska musí být důkladně oddělena od stěn, sloupů a dalších prvků konstrukce. Oddělení desky od těchto konstrukcí bude provedeno v souladu s technologickým předpisem dodavatele konkrétně vybraného systému drátkobetonové desky (součást dodávky a ceny za m2). Součásti dodávky nosné betonová desky jsou ukončovací ocelové profily u dveří a vrat, případné dilatační profily v ploše podlahy. Před prováděním betonáže nosné drátkobetonové desky budou položeny veškeré chráničky, budou provedeny veškeré rozvody pod úrovní podlahy, bude položeno uzemnění nutná koordinace s prováděním veškerých profesí! Výpočet podlahy viz dokladová část PD. Nášlapná vrstva podlahy (dodávka stavby) Povrchovou úpravu drátkobetonové desky bude tvořit akrylátová stěrka. Povrch stěrky bude finálně ošetřen pečetícím epoxidovým nátěrem. Finální povrchová úprava podlahy (pečetící epoxidový nátěr) není odolná vůči žhavým jiskrám vznikajícím při sváření a broušení. V případě provozování těchto činností bude v místě sváření a broušení bude na podlahu položena ochranná rohož tato rohož není dodávkou stavby (zajišťuje investor). 9 Parametry speciální třísložková průmyslová podlahovina (složka A kapalná akrylátová pryskyřice; složka B sypká modifikovaná směs na bázi cementů, frakcí křemičitých písků, pigmentů a dalších chemických přísad; složka C speciální směs stupňovaných frakcí křemičitých písků); možnost provádění od 5 do 50mm; hygienická nezávadnost, olejotěsnost, vodotěsnost, bezprašný povrch; absolutní nehořlavost (index šíření plamene 0);

7 možnost pokládky na čerstvý beton (po 5 dnech); pevnost v tlaku ČSN MPa; pevnost v tahu za ohybu ČSN ,7 MPa; obrusnost ČSN ,4 cm3/50 cm2; objemová stálost ČSN ,17 mm/m; vodotěsnost za 30 min. ČSN ,01 l/m2; olejutěsnost za 30 min. ČSN ,0 l/m2; koeficient kluznosti ČSN o pro povrch suchý μę = 0,620; o pro povrch mokrý... μę = 0,648; přídržnost ČSN ,2 MPa; požární odolnost ČSN A (nehořlavé); index šíření plamene ČSN is = 0 mm/min; mrazuvzdornost ČSN > 0,9/25 cyklů koef. Mrazuvzdornosti; minimální teplota pro aplikaci +7 C. Parametry epoxidového pečetícího nátěru: dvoukomponentní bezrozpouštědlový epoxidový nátěr na podlahy; odolný vůči olejům, ropným produktům, slabým kyselinám a zásadám; pevnost v tlaku 100 MPa; pevnost v tahu 15 MPa; přídržnost > lom pevnosti betonu v tahu; zpracovatelnost při 20 C 30 min; pochůznost při 20 C 12 hod; vytvrdnutí při 20 C po 7 dnech. Svislé konstrukce (dodávka stavby) Pod systémový obvodovými skládanými stěnami bude provedena parapetní vyzdívka z pórobetonových tvárnic (objemová hmotnost 400 kg/m3, pevnost zdiva v tlaku 2,60 N/mm2, Rw=46dB) na maltu pevnosti M5 v tl.300mm (bude použita malta v systému zdiva dle předpisu výrobce zvoleného zdiva). Soklové zdivo bude z exteriéru opatřeno kontaktním zateplovacím systémem (desky EPS Perimetr, lepené a mechanicky kotvené (povrchová montáž šrb.hmoždinami); povrchová úprava pryskyřičnou soklovou omítkou prováděnou na zesílenou armovací vrstvu; pod úrovni terénu a do výšky 300mm nad něj bude před provedením omítky armovací vrstva opatřena hydrofobním nátěrem). Soklové zdivo bude z interiéru opatřeno VC omítkou s vloženou armovací vrstvou. Princip vedení rozvodů Veškeré vodorovné rozvody vedené v podstřešním prostoru musí být vedeny nad úrovní spodní hrany vazníkové konstrukce. Podrobně viz svazky jednotlivých profesí. 10 Výplně otvorů vnější (dodávka OK) Kování všech dveří bude před dodáním koordinováno s instalací slaboproudých zařízení (případné el.zámky bude dořešeno v PD pro provedení stavby) a s požárně bezpečnostním řešením stavby. Sekční vrata (dodávka OK) Jsou navržena sekční kovová zateplená exteriérová vrata s elektropohonem (standartní kování, boční umístění pohonu). Vratové křídlo plné, složené z kovových lamel s tepelně izolačním jádrem. Celkový součinitel prostupu tepla Ud=1,2 W/(m2.K). Nosné rámy pro osazení konstrukce vrat jsou rovněž součásti dodávky OK haly. Střešní světlíky (dodávka OK) Střešní světlíky jsou navrženy s hliníkovou nosnou konstrukcí a zateplenou hliníkovou

8 izolační manžetou. Výplň bude provedena z čirého 6komůrkového polykarbonátu tl.20mm (propustnost světla 62%). Celkový koeficient prostupu tepla Uw=1,70 W/m2K; celková laboratorní neprůzvučnost Rw=18dB. Část polí střešních světlíku je navržená otvíravá, otvírání zajištěno servopohem. Plastová okna (dodávka OK) profily: 6-komorová konstrukce, ze 100 % nerecyklovaného stabilizovaného tvrdého PVC, s vyztužením pozinkovanou ocelí; stabilní, odolné nárazům a slunečnímu záření, elektricky nevodivé, těžce zápalné; těsnění: 2x dorazové, 1x středové; zasklení: (Ug=1,1 W/m2K); distanční rámeček zasklení: plast vyztužený sklolaminátem (λ=0,2 W/mk); celkový součinitel prostupu tepla: Uw=1,2 W/m2K; kování: celo-obvodové z ušlechtilé oceli; u sklopných křídel kování umožňující mikroventilaci; připojovací spára: interiérová parotěsná páska, středová komprimační páska, exteriérová vodotěsná difúzně otevřená páska; bude použit ucelený systém těsnících prvků 1 výrobce, v provedení kompatibilním s těsnícími prvky obvodových panelů. barva profilů: bílá; Vnější dveře (dodávka OK) Dveřní křídlo plné, oboustranně hladce opláštěné, s izolační výplní; Rámová izolovaná zárubeň; Ocelový izolovaný práh; Celkový součinitel prostupu tepla Ud=1,20 W/m2K; Kování klika/klika (koule/klika), cylindrický zámek (příprava pro el.zámek) bude upřesněno v dalším stupni PD; Povrchová úprava z výroby, matný vypalovací lak v barvě RAL. Dveře budou vybaveny kováním, které bude ve směru úniku osob umožňovat otevření i v případě uzamčení či jiného zajištění dveří! 11 Povrchové úpravy vnější (dodávka stavby) Parapetní stěny budou ze strany exteriéru opatřeny ETICS. Na napenetrované zdivo budou uchyceny desky EPS Perimetr (tl.50mm; mechanicky kotvené s provizorní stabilizaci lepením; mechanické kotvení povrchová montáž šroubovacími hmoždinkami určenými pro pórobeton). Na desky EPS bude provedena zesílená armovací vrstva (armovací tmel + tkanina) a soklová pryskyřičná dekorativní mozaiková omítka. Pod úrovni terénu a do výšky 300 mm nad něj bude na armovací vrstvu provedeny hydrofobní nátěr. Pod úrovní terénu bude desky EPS chráněny nopovou folií (ukončenou systémovou lištou v úrovni terénu). Při provádění hutnění zásypů pod úrovni terénu budou souvrství chráněno přiložením desek z aglomerovaného dřeva. Z důvodu zachování funkce hydoroizoalce bude 1.kotva ETICS provedena min.150mm nad úrovni upraveného terénu. Obvodový plášť bude dodán včetně vnějších povrchových úprav lakováním součást dodávky OK (viz svislý obvodový plášť ). Povrchové úpravy vnitřní (dodávka stavby) Zděné stěny (podezdívka obvodového pláště) budou v interiéru opatřeny jednovrstvou VC omítkou s vloženou armovací tkaninou (vápenocementová jednovrstvá lehčená omítka; zrnitost 0,6mm, tl.min.15mm). Součásti provádění omítek jsou veškeré penetrace a úpravy podkladu předepsané výrobcem zvoleného omítkového systému. V rozích stěn budou osazeny rohové omítkové profily (hliníkové systémové omítkové profily s integrovanou armovací tkaninou). Finální povrchová úprava stěn bude provedena nátěrem matnou disperzní interiérovou barvou (barva bílá). Rozdílnou tloušťkou podezdívky a skládaného obvodového pláště vznikne vnitřní parapet,

9 který bude po celém obvodu haly obložen keramickým obkladem (vysoce slinuté keramické glazované dlaždice s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, s otěruvzdorností PEI 5). Povrchové úpravy budou dodány ve střední cenové úrovni. Nosná konstrukce, obvodový a střešní plášť bude dodán včetně vnitřních povrchových úprav lakováním z výroby součást dodávky OK. Venkovní plochy Okapový chodník: Mimo zpevněné plochy bude kolem objektu proveden okapový chodník. Okapový chodník je navržen z kačírku (přírodní nedrcené prané kamenivo těžené z vody) frakce 16/22 v tl.70mm. Kačírek bude od podloží separován geotextilií 300 g/m2. Okapový chodník bude lemován obrubníkem kladeným do betonového lože (silniční obrubník při návaznosti na pojížděnou zpevněnou plochu, parkový obrubník při návaznosti na zatravněnou plochu). Barevné řešení Vnější: sokl: soklová mozaiková omítka viz barevné pohledy obvodový plášť vrstva PVC na panely z výroby, v odstínu RAL viz barevné pohledy okno: plastové, rám okna odstín bílé barvy; dveře: šedé, RAL 9006 (mat); vrata: šedé, RAL 9006 (mat); klempířské prvky: RAL 9006 (mat); střešní fólie: světlý odstín šedé barvy. Vnitřní malby: bílá (mat); podlaha: šedá (základní barva ze sortimentu použité průmyslové stěrky) 12 Požárně bezpečnostní řešení (součást rozpočtu dodávky stavby!) Únikové cesty musí mít směry úniku vyznačeny tabulkami dle ČSN všude tam kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. Pro vyznačení únikových cest budou použity bezpečnostní reflexní tabulky odpovídající ČSN ISO Další označení ÚC musí být provedeno také na podlaze haly (barevné čáry), které budou minimální šířky 0,9m vymezovat tak, aby zůstaly vždy volné a aby prostor ÚC nebyl využíván jako sklad. Únikové cesty musí mít elektrické osvětlení. Řešení únikových cest vyhovuje požadavkům ČSN Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů - počet a druh PHP je stanoven dle vyhl.č. 23/2008 Sb. ve znění vyhl.č. 268/2011 Sb. v návaznosti na ČSN PHP jsou umístěny na snadno přístupných a viditelných místech tak, aby jejich rukojeť byla max. 1,5m nad podlahou: 4 x PHP práškový s hasící schopností minimálně 21A každého z nich. Požárně bezpečnostní řešení podrobně viz samostatná příloha PD! PBŘ je nedílnou součástí této PD, tento odstavec jej nenahrazuje! E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Veškeré nové materiály řešené stavby a stavební prvky vyhovují požadavku ČSN Tepelná ochrana budov, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o průmyslovou stavbu s celkovou spotřebou energií do 700 GJ/rok v souladu se zákonem č. 318/2012 není pro stavbu potřeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí: stěnové opláštění (PIR panel 100mm) U=0,22 w/m2k střecha (PIR panel 120mm) U=0,18 w/m2k vrata sekční U=1,20 w/m2k

10 dveře ocelové U=1,20 w/m2k okna plastová U=1,20 w/m2k světlíky polykarbonátové U=1,70 w/m2k F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU Je navrženo hlubinné založení na vrtaných ŽB pilotách, vetknutých do skalního podloží stavby. Podrobně viz statický výpočet (samostatná příloha PD). G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ Viz. Odst. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Souhrnné technické zprávy H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Výstavbou nové haly nedojde k navýšení počtu zaměstnanců areálu. Dorpavu a parkovaná zajišťují stávající areálové zpevněné plochy. 13 I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ a)ochrana před pronikání radonu z podloží, Navržená hydroizolace spodní stavby vyhovuje jako izolace proti střednímu radonovému riziku. b)ochrana před bludnými proudy, Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. c)ochrana před technickou seizmicitou, Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. d)ochrana před hlukem, Stavební neprůzvučnost navržených konstrukcí musí vyhovovat ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků Požadavky. e) protipovodňová opatření, Objekt se nenachází v záplavovém území, opatření proti povodním není řešeno. f)ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Stavba se nenachází na poddolovaném území ani na území s výskytem metanu. J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU. Obecné technické požadavky pro výstavbu dané vyhláškou 268/2009 Sb. A požadavky vyplývající ze stavebního zákona č.183/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny. Při provádění stavby musí dodavatel postupovat v souladu s technickými listy na stavbě použitých výrobků. K. KVALITA PROVEDENÍ, NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. Při realizaci stavby musí zhotovitel postupovat v souladu zejména s následujícími normami a předpisy.

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - OPRAVA MĚŘÍCÍCH LABORATOŘÍ INVESTOR: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou Žďár nad

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více