A. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o novostavbu výrobně skladovací haly, situované ve stávajícím průmyslovém Areálu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o novostavbu výrobně skladovací haly, situované ve stávajícím průmyslovém Areálu."

Transkript

1 A. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o novostavbu výrobně skladovací haly, situované ve stávajícím průmyslovém Areálu. B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Urbanistické řešení Z hlediska urbanistického je navrhovaný objekt haly umístěn tak, aby byla zajištěna jeho dobrá dosažitelnost ze stávajícího provozu a také k ní byl zajištěn příjezd po stávajících areálových komunikacích a zpevněných plochách. Navrhovaný objekt bude součástí stávajícího uzavřeného průmyslového areálu. Architektonické řešení Jedná se o ocelovou halu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Architektonické řešení odpovídá účelu a umístění objektu. Dispoziční řešení: Dispozici haly tvoří jeden stavebně otevřený prostor. 70% plochy je určeno k výrobě, 30% plochy je určeno ke skladování. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Není uvažováno s bezbariérovým užíváním stavby. Řešení vegetačních úprav okolí objektu Před zahájením stavby bude provedeno kácení náletových dřevin v místě záměru. Po skončení stavebních prací je nutno plochu dotčenou výstavbou opravit a uvést do původního stavu. Součástí stavby je úprava stavbou poškozené zatravněné plochy, tedy zahumusování a osetí travním semenem (dle ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání) a vysázení nových keřů v blízkosti objektu. Podrobně viz objekt SO 02. C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, OSVĚTLENÍ SO 01 Výrobně skladovací hala Zastavěná plocha 657 m2 Užitková plocha 626 m2 Obestavěný prostor 7740 m3 Zpevněná plocha (beton) 6 m2 nová plocha + 38 m2 oprava stávající plochy Zpevněná plocha (kačírek) 60 m2 3 D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU Součásti objektu je: Nosná konstrukce haly, opláštění, výplně otvorů (dodávka OK) Spodní stavba (založení), izolace, podlaha, povrchové úpravy (dodávka stavby) Záchytný systém na střeše (dodávka stavby) Betonová zpevněná plocha, oprava stávající betonové plochy Okapový chodník a zpevněné plochy z kačírku; Povrchový odvodňovací žlab z betonových tvarovek. Rozsah dodávky OK / stavba podrobně viz výkresy a tato TZ (následující odstavce) Rozsah venkovních objektů podrobně viz koordinační situace stavby. Zásady návrhu: Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem.

2 Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být s souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením 46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy použitých výrobků! Pro stupeň DUR, DSP (územní rozhodnutí, stavební povolení) byl vypracován rozpočet v podobě agregovaných položek. V dalším stupni PD (provedení stavby) bude provedeno dopracování PD a vypracován přesný položkový rozpočet stavby! Rozpočet ze stupně DUR, DSP neslouží k výběru zhotovitele a k realizaci stavby! Součásti dodávky ocelové konstrukce (OK) haly je vypracování prováděcí a výrobní dokumentace! 4 Zemní práce (dodávka stavby) Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně areálových rozvodů. Pro zjištění přesné trasy areálových rozvodů budou provedeny kopané sondy. Vytýčení sítí včetně provedení sond je součásti dodávky stavby, je zohledněno v rozpočtu stavby. Vlastním zemním pracím pro založení objektu SO 01 bude předcházet provedení sejmutí ornice a srovnání stávajícího terénu (součást objektu SO 02). Výkopy objektu SO 01 tedy nejsou prováděny z úrovně původního terénu, ale z úrovně terénu srovnaného v rámci objektu SO 02. Výkopové práce budou probíhat v horninovém prostředí navážek (hlína s klasty, tř.y) a jejich přímém podloží charakteru jílovitých hlín (tř.f6 CL), konzistence tuhé. Dle ČSN budou výkopové práce probíhat v zeminách zařazených do 3 4tř. těžitelnosti. Odtěžená zemina bude z větší části odvezena na sládku (na zpětné zásypy pod podlahou haly a pod zpevněné plochy bude použit externí hutnitelný materiál). Požadavky na provádění výkopových prací, které je nutno dodržet jsou uvedeny v kap. 4 TKP Zemní práce a v NV 591/2006 Sb. Hladina podzemní vody byla při IG průzkumu naražena pod úrovní dna navrhovaného výkopu, avšak vzhledem k možnosti kolísání její hladiny je v rozpočtu uvažováno s čerpáním vody z výkopu (po obvodu stavební jámy bude provedena odvodňovací rýha zaústěná do jímek z betonových skruží, odkud bude voda čerpána ponornými čerpadly). Výkopy budou provedené jako svahované. Sklon výkopu je navržen 1:1. Šířka výkopu je navržena s ohledem na provedení bednění základových armovaných prvků - šířka výkopu min.500mm od vnější hrany armovaného základového prvku. Při provádění inženýrských sítí v blízkosti objektu (kanalizace, ) bude v trase souběhu sítě s objektem proveden společný výkop pro tyto konstrukce (jedná se zejména o trasu dešťové kanalizace).

3 Po provedení výkopu budou vybourány veškeré případné zjištěné stavební podzemní konstrukce, v případě zjištění stávajících inženýrských sítí bude ověřena jejich funkčnost, dle zjištěného stavu budou provedená příslušná opatření (např. demontáž nefunkčního vedení, přeložení funkčních sítí, ). Materiál z případně vybouraných podzemních konstrukcí bude odvezen na skládku. Vzhledem k výsledkům provedeného inženýrsko-geologického průzkumu, a k požadavkům na zatížení podlahy, je nutné provést výměnu podloží pro uložení nosné drátkobetonové podlahové desky. Požadované deformační charakteristiky v úrovni upravené pláně=úroveň z.s. bet. podlahy jsou přejaty z podkladového materiálu návrh průmyslové podlahy (zpracovatel Ing.Vlasák, 01/2014) Edef,2=80MPa, Edef,2/Edef,2<2,5. V celé ploše půdorysu haly bude provedeno odtěžení neúnosné rostlé zeminy a její nahrazení dostatečně únosnou stabilizační vrstvou z externího materiálu. Stabilizační vrstvu pod navrženou podlahu bude tvořit podloží z hutněné ŠD, frakce 0/63mm. Kladena bude ve vrstvách max.tl.á0,15 0,30m. Míra hutnění jednotlivých vrstev min. D=100%, Id=0,85. Před pokládkou stabilizačních vrstev bude v první fázi provedeno řádné přehutnění snížené z.s. (rostlého terénu na dně výkopu) a odvodnění (dle situace zjištěné na staveništi). Ochrana a separace rostlé zeminy pod stabilizačním polštářem bude provedena separační geotextílií. Pro tento návrh byla uvažována zemní pláň s def. charakteristikou na spodní mezi Eor=2 4 MPa tato zkušenost bude ověřena zkouškami provedenými na stavbě! 5 Výměna podloží bude probíhat v etapách v návaznosti na technologii provádění základů, první vrstva měněného podloží bude sloužit jako podkladní vrstva pro pojezd staveništních mechanismů (vrtná souprava, apod.). Jako náhradu materiálu ŠD (fr.0/63mm), je možné použít pouze tříděný a předrcený recyklát (fr.0/63mm) stavebních sutí z betonových a zděných konstrukcí, případně mísený se štěrkovými zeminami, alt. silničním makadamem. Obsah zrn menších než 2mm max. do 25% a současně obsah jemných částic menších než 0,063mm max. do 5%. Recyklát musí splňovat požadavky a doložit potřebné certifikace stanovené ČSN EN A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (721504) tj. požadavky na geometrické, fyzikální, chemické vlastnosti a trvanlivost. Prioritně musí být zajištěny požadavky na materiálové složení a frakci recyklátu (viz. výše), objemovou stálost, nasákavost, odolnost proti drcení a chemickou nezávadnost. Kvalita materiálu z hlediska hutnění musí být ověřena a doložena zkouškou zhutnitelnosti materiálu - Proctorova zkouška dle ČSN EN Účinnost zhutňovacího prostředku je doporučeno ověřit zhutňovacím pokusem dle ČSN , přílohy H. Pod armované základové prvky bude vždy provedena podkladní vrstva z prostého betonu. Na vyměněné podloží pod podlahou haly bude proveden vrstva zhutněného písku jako podklad pro položení hydroizolační fólie. Při provádění zemních prací je nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti klimatickým vlivům ČSN (voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby a ustanovení ČSN K přejímce základové spáry bude přizván technický dozor a projektant. Základy (dodávka stavby) Založení sloupů OK haly je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách, rozšířených ve zhlaví do základových patek. Založení podezdívky opláštění haly je navrženo základovými prahy uloženými do zhlaví pilot. Piloty budou prováděny technologií CFA, která umožňuje betonáž piloty bez nutnosti dalšího pažení stěn vrtu. Technologie průběžného vrtání pilot (tzv. CFA) spočívá v zavrtání spirálového vrtáku na celou délku piloty, přičemž betonáž piloty probíhá dutým dříkem vrtáku se současným vynášením vývrtku. Postup zhotovení piloty je průběžně sledován pomocí monitoringu, který zaznamenává množství a tlak čerpané betonové směsi ve vztahu k rychlosti vytahování spirálového vrtáku z vrtu. Tímto je jednoznačně a bezpečně zajištěn kontinuální profil piloty. Konstrukční délka pilot bude na stavbě operativně přizpůsobena ověřeným IG poměrům.

4 Při betonáži patek budou do bednění vkládány kotevní bloky vetknutých sloupů OK nutná koordinace mezi dodavatelem základů stavby a dodavatelem OK haly! Provádění základů bude koordinována s prováděním jednotlivých přípojek, ležatých rozvodů vnitřní kanalizace, pokládáním uzemnění. Nutná koordinace s prováděním všech profesí stavby! Navržené materiály: Beton patek a pásy: C25/30 XC2,XA2; výztuž (R) Beton pilot: SC C30/37; výztuž (R) Podrobně viz statický výpočet. Kontrola zakrývaných konstrukcí: V tomto případě se vztahuje na převzetí základové spáry a výztuže před betonáží bude přizván projektant a technický dozor. 6 Použité podklady a normy Pro předmětnou stavbu byl vypracován statický výpočet, jehož závěry jsou v dokumentaci zohledněny. Nosné konstrukce jsou navrženy podle následujících norem ČSN: ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. ČSN Základová půda pod plošnými základy. ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. ČSN Zemní práce ČSN Navrhování betonových konstrukcí Hydroizolace spodní stavby (dodávka stavby) Je uvažováno s namáháním hydroizolace zemní vlhkostí a středním radonovým rizikem. Jako hydroizolace spodní stavby je navržena PVC hydroizolační fólie. Použitá PVC fólie bude splňovat požadavky na pojistnou izolaci zabraňující pronikání ropných a chemický látek do podloží (dodavatel stavby doloží atestem). Hydroizolační fólie bude oboustranně chráněna geotextilií 500g/m2 (separace od podloží, ochrana před provedením drátkobetonové podlahové desky; vrchní geotextilie bude položena dočasně jako provizorní ochranná vrstva). V místě sloupů OK budou na prvky OK fixovány systémové lišty z poplastovaného plechu, a na tyto lišty bude následně navařena hydroizolační fólie součást dodávky fólie. Soklová oblast Svislá hydroizlace v oblasti soklu bude vytažena min.300mm nad úroveň upraveného terénu. Hydorizolace soklu bude chráněna goetextilií a deskami EPS Perimetr, pod úrovni terénu bude toto ochranné souvrství doplněno dekami aglomerovaného dřeva jako doplňková ochrana při provádění hutnění zásypu výkopů). Nosná konstrukce (dodávka OK) Nosná konstrukce haly je řešena formou ocelového prostorového skeletu. Konstrukčně se jedná o svislé sloupy nesoucí vazníkovou konstrukci zastřešení, konstrukce je doplněna nosnými prvky opláštění - vodorovnými paždíky a střešními vaznicemi (upřesní konkrétně vybraný dodavatel OK dle své obvyklé technologie). Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do základů, střešní vazníky jsou na sloupech uloženy kloubově. Konstrukce je uvažována z uzavřených ocelových profilů; dle požadavků požárně bezpečnostního řešení bude svislá nosná ocelová konstrukce haly vykazovat požární odolnost R15/DP1. Konstrukce zastřešení je navržena bez požární odolnosti (nutno dodržet podmínku kloubového uložení na sloupech OK!). Před výrobou a dodáním OK haly je nutná koordinace mezi konkrétně vybraným dodavatelem OK haly a konkrétně vybraným dodavatelem jeřábů, nutno dodržet min SV pod most jeřábu! Ve vazníkovém prostoru ocelové konstrukce zastřešení budou vedeny rozvody TZB; při zpracování realizační PD bude dodavatel OK koordinovat geometrii vazníků s projektovou dokumentací jednotlivých profesí. Součásti dodávky OK je nosná ocelová konstrukce pro

5 osazení VZT zařízení na střeše. Jeřábová dráha (dodávka OK) Jeřábová dráha (JD) je součásti dodávky OK haly: nosný profil, pojezdová kolejnice, krytá napájecí třecí trolej, kotevní příslušenství (vše dle koordinace s konkrétně vybraným dodavatelem jeřábů). Jeřábová dráha bude uložena na nosných sloupech OK haly (ocelové kotevní desky pro přivaření ložisek dráhy). Součásti dodávky je rektifikace JD. 7 Jeřábová dráha (světlá výška pod most jeřábu - min.6500mm) Nosnost JD: kg Modul JD: mm Délka JD: mm Průřez kolejnice: 50 x 30 mm Výška po horní hranu kolejnice: dle minimální světlé výšky požadované Výška po horní hranu konzoly: pod hák nebo most jeřábu nosné profily jeřábové dráhy jsou uloženy na konzolách sloupů haly opatřených ocelovými kotevními deskami pro přivaření ložisek dráhy; ocelová konstrukce drah je otryskána a opatřena nátěrem v odstínu RAL. Před výrobou a dodáním OK haly je nutná koordinace mezi konkrétně vybraným dodavatelem OK haly a konkrétně vybraným dodavatelem jeřábu! Pro výškové osazení jeřábové dráhy jsou rozhodující požadavky na min. světlé výšky pod jeřáb (pod most jeřábu - viz výkresová část) - je požadována světlá výška pod jeřáb min. 6500mm! Obvodový plášť (dodávka OK) Obvodový plášť je navržen z typizovaných kovových panelů. Tyto jsou tvořeny interiérovým a exteriérovým oboustranně žárově pozinkovaným profilovaným plechem, s vloženým tepelně izolačním jádrem. Povrchová úprava na exteriérové straně panelu je v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce min. 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Tepelnou izolaci jádra panelu tvoří tuhá pěna na bázi polyizokyanurátu (PIR). Těsnění spojů panelů je zajištěno antikondenzační páskou, kterou jsou panely opatřeny již z výroby. Základní charakteristiky panelů tl.100mm: Součinitel prostupu tepla U = 0,22 W/m2K Laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw = 26 db Součásti dodávky opláštění haly je řešení prostupů (VZT apod.); tyto prostupy budou před dodávkou haly vyřešeny v realizační dokumentaci dodavatele OK, dle projektů jednotlivých profesí. Součásti dodávky jsou pomocné konstrukce pro osazení rozvodů a kabelových žlabů apod. Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení bude svislý obvodový plášť haly vykazovat požární odolnost min. EW15/DP3 na stavbě bude doloženo certifikátem. Střešní plášť (dodávka OK) Střešní plášť je navržen z typizovaných kovových panelů s dodatečně (na stavbě) ukotvenou PVC střešní krytinou ze strany exteriéru. Panely jsou tvořeny interiérovým a exteriérovým oboustranně žárově pozinkovaným plechem, s vloženým tepelně izolačním jádrem. Interiérový plech žárově zinkovaný ocelový profilovaný plech + polyesterový lak. Exteriérový plech - žárově zinkovaný ocelový plech + povrch ze skelné rohože vhodný pro mechanicky upevněné PVC fólie. Tepelnou izolaci jádra panelu tvoří tuhá pěna na bázi polyizokyanurátu (PIR). Těsnění spojů panelů je zajištěno antikondenzační páskou, kterou jsou panely opatřeny již z výroby. Základní charakteristiky panelů tl.120mm: Součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K Laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw = 26 Db Finální střešní krytinu bude tvořit na stavbě provedená mechanicky kotvená střešní PVC fólie.

6 8 Součásti dodávky haly je ošetření prostupů (VZT apod.); tyto prostupy budou před dodávkou haly vyřešeny v realizační dokumentaci dodavatele OK, dle projektů jednotlivých profesí objektu. Dle požárně bezpečnostního řešení není požadována požární odolnost skladby střešního pláště (za předpokladu dodržení podmínky kloubového uložení střešních vazníků na sloupy ocelové konstrukce!). Součásti dodávky haly je provedení pochozí trasy v protiskluzném provedení PVC-P fólie s protiskluznou úpavou, kašírovaná na spodním povrchu PES tkaninou, lepená ke střešnímu souvrství (na mechanicky kotvenou základní fólii); šířka 1,05m (součást dodávky OK). Záchytný systém (dodávka stavby) Na střeše bude proveden záchytný systém. Podrobně viz samostatná příloha PD. Nosná konstrukce podlahy (dodávka stavby) Nosná konstrukce podlahy v objektu je dimenzována na následující zatížení: užitné zatížení max kg/m2; pojezd vysokozdvižným vozíkem nosnosti max. 5 tun; pojezd kamionem nosnosti max. 40 tun; Pro výše uvedená zatížení je navržena nosná betonová deska tl. 180mm vyztužena ocelovými rozptýlenými drátky. Podlahová deska bude provedena z betonu C25/30; typ desky TAB-Fiber podlaha s řezanými spárami (modul spár 6x6m). Výztuž desky bude provedena ocelovými vlákny se zahnutými konci - typ HE 1/50 - v množství 20 kg/m3. Betonová směs bude hutněna pomocí vibračních lišt a strojně hlazená. Podlaha bude po obvodu dilatována a další dilatační spáry budou řezány a tmeleny v modulu max. 6 x 6m. Napětí od spolupůsobení desky s obvodovou konstrukcí, sloupy apod. nejsou v konstrukčním návrhu zohledněny - aby se minimalizovalo riziko vzniku trhlin, deska musí být důkladně oddělena od stěn, sloupů a dalších prvků konstrukce. Oddělení desky od těchto konstrukcí bude provedeno v souladu s technologickým předpisem dodavatele konkrétně vybraného systému drátkobetonové desky (součást dodávky a ceny za m2). Součásti dodávky nosné betonová desky jsou ukončovací ocelové profily u dveří a vrat, případné dilatační profily v ploše podlahy. Před prováděním betonáže nosné drátkobetonové desky budou položeny veškeré chráničky, budou provedeny veškeré rozvody pod úrovní podlahy, bude položeno uzemnění nutná koordinace s prováděním veškerých profesí! Výpočet podlahy viz dokladová část PD. Nášlapná vrstva podlahy (dodávka stavby) Povrchovou úpravu drátkobetonové desky bude tvořit akrylátová stěrka. Povrch stěrky bude finálně ošetřen pečetícím epoxidovým nátěrem. Finální povrchová úprava podlahy (pečetící epoxidový nátěr) není odolná vůči žhavým jiskrám vznikajícím při sváření a broušení. V případě provozování těchto činností bude v místě sváření a broušení bude na podlahu položena ochranná rohož tato rohož není dodávkou stavby (zajišťuje investor). 9 Parametry speciální třísložková průmyslová podlahovina (složka A kapalná akrylátová pryskyřice; složka B sypká modifikovaná směs na bázi cementů, frakcí křemičitých písků, pigmentů a dalších chemických přísad; složka C speciální směs stupňovaných frakcí křemičitých písků); možnost provádění od 5 do 50mm; hygienická nezávadnost, olejotěsnost, vodotěsnost, bezprašný povrch; absolutní nehořlavost (index šíření plamene 0);

7 možnost pokládky na čerstvý beton (po 5 dnech); pevnost v tlaku ČSN MPa; pevnost v tahu za ohybu ČSN ,7 MPa; obrusnost ČSN ,4 cm3/50 cm2; objemová stálost ČSN ,17 mm/m; vodotěsnost za 30 min. ČSN ,01 l/m2; olejutěsnost za 30 min. ČSN ,0 l/m2; koeficient kluznosti ČSN o pro povrch suchý μę = 0,620; o pro povrch mokrý... μę = 0,648; přídržnost ČSN ,2 MPa; požární odolnost ČSN A (nehořlavé); index šíření plamene ČSN is = 0 mm/min; mrazuvzdornost ČSN > 0,9/25 cyklů koef. Mrazuvzdornosti; minimální teplota pro aplikaci +7 C. Parametry epoxidového pečetícího nátěru: dvoukomponentní bezrozpouštědlový epoxidový nátěr na podlahy; odolný vůči olejům, ropným produktům, slabým kyselinám a zásadám; pevnost v tlaku 100 MPa; pevnost v tahu 15 MPa; přídržnost > lom pevnosti betonu v tahu; zpracovatelnost při 20 C 30 min; pochůznost při 20 C 12 hod; vytvrdnutí při 20 C po 7 dnech. Svislé konstrukce (dodávka stavby) Pod systémový obvodovými skládanými stěnami bude provedena parapetní vyzdívka z pórobetonových tvárnic (objemová hmotnost 400 kg/m3, pevnost zdiva v tlaku 2,60 N/mm2, Rw=46dB) na maltu pevnosti M5 v tl.300mm (bude použita malta v systému zdiva dle předpisu výrobce zvoleného zdiva). Soklové zdivo bude z exteriéru opatřeno kontaktním zateplovacím systémem (desky EPS Perimetr, lepené a mechanicky kotvené (povrchová montáž šrb.hmoždinami); povrchová úprava pryskyřičnou soklovou omítkou prováděnou na zesílenou armovací vrstvu; pod úrovni terénu a do výšky 300mm nad něj bude před provedením omítky armovací vrstva opatřena hydrofobním nátěrem). Soklové zdivo bude z interiéru opatřeno VC omítkou s vloženou armovací vrstvou. Princip vedení rozvodů Veškeré vodorovné rozvody vedené v podstřešním prostoru musí být vedeny nad úrovní spodní hrany vazníkové konstrukce. Podrobně viz svazky jednotlivých profesí. 10 Výplně otvorů vnější (dodávka OK) Kování všech dveří bude před dodáním koordinováno s instalací slaboproudých zařízení (případné el.zámky bude dořešeno v PD pro provedení stavby) a s požárně bezpečnostním řešením stavby. Sekční vrata (dodávka OK) Jsou navržena sekční kovová zateplená exteriérová vrata s elektropohonem (standartní kování, boční umístění pohonu). Vratové křídlo plné, složené z kovových lamel s tepelně izolačním jádrem. Celkový součinitel prostupu tepla Ud=1,2 W/(m2.K). Nosné rámy pro osazení konstrukce vrat jsou rovněž součásti dodávky OK haly. Střešní světlíky (dodávka OK) Střešní světlíky jsou navrženy s hliníkovou nosnou konstrukcí a zateplenou hliníkovou

8 izolační manžetou. Výplň bude provedena z čirého 6komůrkového polykarbonátu tl.20mm (propustnost světla 62%). Celkový koeficient prostupu tepla Uw=1,70 W/m2K; celková laboratorní neprůzvučnost Rw=18dB. Část polí střešních světlíku je navržená otvíravá, otvírání zajištěno servopohem. Plastová okna (dodávka OK) profily: 6-komorová konstrukce, ze 100 % nerecyklovaného stabilizovaného tvrdého PVC, s vyztužením pozinkovanou ocelí; stabilní, odolné nárazům a slunečnímu záření, elektricky nevodivé, těžce zápalné; těsnění: 2x dorazové, 1x středové; zasklení: (Ug=1,1 W/m2K); distanční rámeček zasklení: plast vyztužený sklolaminátem (λ=0,2 W/mk); celkový součinitel prostupu tepla: Uw=1,2 W/m2K; kování: celo-obvodové z ušlechtilé oceli; u sklopných křídel kování umožňující mikroventilaci; připojovací spára: interiérová parotěsná páska, středová komprimační páska, exteriérová vodotěsná difúzně otevřená páska; bude použit ucelený systém těsnících prvků 1 výrobce, v provedení kompatibilním s těsnícími prvky obvodových panelů. barva profilů: bílá; Vnější dveře (dodávka OK) Dveřní křídlo plné, oboustranně hladce opláštěné, s izolační výplní; Rámová izolovaná zárubeň; Ocelový izolovaný práh; Celkový součinitel prostupu tepla Ud=1,20 W/m2K; Kování klika/klika (koule/klika), cylindrický zámek (příprava pro el.zámek) bude upřesněno v dalším stupni PD; Povrchová úprava z výroby, matný vypalovací lak v barvě RAL. Dveře budou vybaveny kováním, které bude ve směru úniku osob umožňovat otevření i v případě uzamčení či jiného zajištění dveří! 11 Povrchové úpravy vnější (dodávka stavby) Parapetní stěny budou ze strany exteriéru opatřeny ETICS. Na napenetrované zdivo budou uchyceny desky EPS Perimetr (tl.50mm; mechanicky kotvené s provizorní stabilizaci lepením; mechanické kotvení povrchová montáž šroubovacími hmoždinkami určenými pro pórobeton). Na desky EPS bude provedena zesílená armovací vrstva (armovací tmel + tkanina) a soklová pryskyřičná dekorativní mozaiková omítka. Pod úrovni terénu a do výšky 300 mm nad něj bude na armovací vrstvu provedeny hydrofobní nátěr. Pod úrovní terénu bude desky EPS chráněny nopovou folií (ukončenou systémovou lištou v úrovni terénu). Při provádění hutnění zásypů pod úrovni terénu budou souvrství chráněno přiložením desek z aglomerovaného dřeva. Z důvodu zachování funkce hydoroizoalce bude 1.kotva ETICS provedena min.150mm nad úrovni upraveného terénu. Obvodový plášť bude dodán včetně vnějších povrchových úprav lakováním součást dodávky OK (viz svislý obvodový plášť ). Povrchové úpravy vnitřní (dodávka stavby) Zděné stěny (podezdívka obvodového pláště) budou v interiéru opatřeny jednovrstvou VC omítkou s vloženou armovací tkaninou (vápenocementová jednovrstvá lehčená omítka; zrnitost 0,6mm, tl.min.15mm). Součásti provádění omítek jsou veškeré penetrace a úpravy podkladu předepsané výrobcem zvoleného omítkového systému. V rozích stěn budou osazeny rohové omítkové profily (hliníkové systémové omítkové profily s integrovanou armovací tkaninou). Finální povrchová úprava stěn bude provedena nátěrem matnou disperzní interiérovou barvou (barva bílá). Rozdílnou tloušťkou podezdívky a skládaného obvodového pláště vznikne vnitřní parapet,

9 který bude po celém obvodu haly obložen keramickým obkladem (vysoce slinuté keramické glazované dlaždice s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, s otěruvzdorností PEI 5). Povrchové úpravy budou dodány ve střední cenové úrovni. Nosná konstrukce, obvodový a střešní plášť bude dodán včetně vnitřních povrchových úprav lakováním z výroby součást dodávky OK. Venkovní plochy Okapový chodník: Mimo zpevněné plochy bude kolem objektu proveden okapový chodník. Okapový chodník je navržen z kačírku (přírodní nedrcené prané kamenivo těžené z vody) frakce 16/22 v tl.70mm. Kačírek bude od podloží separován geotextilií 300 g/m2. Okapový chodník bude lemován obrubníkem kladeným do betonového lože (silniční obrubník při návaznosti na pojížděnou zpevněnou plochu, parkový obrubník při návaznosti na zatravněnou plochu). Barevné řešení Vnější: sokl: soklová mozaiková omítka viz barevné pohledy obvodový plášť vrstva PVC na panely z výroby, v odstínu RAL viz barevné pohledy okno: plastové, rám okna odstín bílé barvy; dveře: šedé, RAL 9006 (mat); vrata: šedé, RAL 9006 (mat); klempířské prvky: RAL 9006 (mat); střešní fólie: světlý odstín šedé barvy. Vnitřní malby: bílá (mat); podlaha: šedá (základní barva ze sortimentu použité průmyslové stěrky) 12 Požárně bezpečnostní řešení (součást rozpočtu dodávky stavby!) Únikové cesty musí mít směry úniku vyznačeny tabulkami dle ČSN všude tam kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. Pro vyznačení únikových cest budou použity bezpečnostní reflexní tabulky odpovídající ČSN ISO Další označení ÚC musí být provedeno také na podlaze haly (barevné čáry), které budou minimální šířky 0,9m vymezovat tak, aby zůstaly vždy volné a aby prostor ÚC nebyl využíván jako sklad. Únikové cesty musí mít elektrické osvětlení. Řešení únikových cest vyhovuje požadavkům ČSN Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů - počet a druh PHP je stanoven dle vyhl.č. 23/2008 Sb. ve znění vyhl.č. 268/2011 Sb. v návaznosti na ČSN PHP jsou umístěny na snadno přístupných a viditelných místech tak, aby jejich rukojeť byla max. 1,5m nad podlahou: 4 x PHP práškový s hasící schopností minimálně 21A každého z nich. Požárně bezpečnostní řešení podrobně viz samostatná příloha PD! PBŘ je nedílnou součástí této PD, tento odstavec jej nenahrazuje! E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Veškeré nové materiály řešené stavby a stavební prvky vyhovují požadavku ČSN Tepelná ochrana budov, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o průmyslovou stavbu s celkovou spotřebou energií do 700 GJ/rok v souladu se zákonem č. 318/2012 není pro stavbu potřeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí: stěnové opláštění (PIR panel 100mm) U=0,22 w/m2k střecha (PIR panel 120mm) U=0,18 w/m2k vrata sekční U=1,20 w/m2k

10 dveře ocelové U=1,20 w/m2k okna plastová U=1,20 w/m2k světlíky polykarbonátové U=1,70 w/m2k F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU Je navrženo hlubinné založení na vrtaných ŽB pilotách, vetknutých do skalního podloží stavby. Podrobně viz statický výpočet (samostatná příloha PD). G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ Viz. Odst. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Souhrnné technické zprávy H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Výstavbou nové haly nedojde k navýšení počtu zaměstnanců areálu. Dorpavu a parkovaná zajišťují stávající areálové zpevněné plochy. 13 I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ a)ochrana před pronikání radonu z podloží, Navržená hydroizolace spodní stavby vyhovuje jako izolace proti střednímu radonovému riziku. b)ochrana před bludnými proudy, Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. c)ochrana před technickou seizmicitou, Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. d)ochrana před hlukem, Stavební neprůzvučnost navržených konstrukcí musí vyhovovat ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků Požadavky. e) protipovodňová opatření, Objekt se nenachází v záplavovém území, opatření proti povodním není řešeno. f)ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Stavba se nenachází na poddolovaném území ani na území s výskytem metanu. J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU. Obecné technické požadavky pro výstavbu dané vyhláškou 268/2009 Sb. A požadavky vyplývající ze stavebního zákona č.183/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny. Při provádění stavby musí dodavatel postupovat v souladu s technickými listy na stavbě použitých výrobků. K. KVALITA PROVEDENÍ, NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. Při realizaci stavby musí zhotovitel postupovat v souladu zejména s následujícími normami a předpisy.

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov A. Technická zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov Úprava interiéru Město Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov Vypracoval: Ing.

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ B. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Architektonické řešení Objekt dílny je navržen jako jednopodlažní jednoduchého obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,6 x 8,35

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.

Více

Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského

Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského Příloha č. 1 Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského Název délka/ks bez včetně 5.1 Rekonstrukce oplocení vnitřního hřiště 160 m 5.2 Rekonstrukce

Více

PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8

PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 DODATEČNÁ INFORMACE č. 12 Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin

Více

REKONSTRUKCE STŘECH NA PAVILONU UČEBEN A STRAVOVÁNÍ VČETNĚ ZATEPLENÍ

REKONSTRUKCE STŘECH NA PAVILONU UČEBEN A STRAVOVÁNÍ VČETNĚ ZATEPLENÍ REKONSTRUKCE STŘECH NA PAVILONU UČEBEN A STRAVOVÁNÍ VČETNĚ ZATEPLENÍ A B PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stránka 1 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A l.l Údaje o stavbě a) Název stavby

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 122/PJ/OVZ/2015 dne: 20. března 2015 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 K podlimitní veřejné

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více