A. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o novostavbu výrobně skladovací haly, situované ve stávajícím průmyslovém Areálu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o novostavbu výrobně skladovací haly, situované ve stávajícím průmyslovém Areálu."

Transkript

1 A. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o novostavbu výrobně skladovací haly, situované ve stávajícím průmyslovém Areálu. B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Urbanistické řešení Z hlediska urbanistického je navrhovaný objekt haly umístěn tak, aby byla zajištěna jeho dobrá dosažitelnost ze stávajícího provozu a také k ní byl zajištěn příjezd po stávajících areálových komunikacích a zpevněných plochách. Navrhovaný objekt bude součástí stávajícího uzavřeného průmyslového areálu. Architektonické řešení Jedná se o ocelovou halu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Architektonické řešení odpovídá účelu a umístění objektu. Dispoziční řešení: Dispozici haly tvoří jeden stavebně otevřený prostor. 70% plochy je určeno k výrobě, 30% plochy je určeno ke skladování. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Není uvažováno s bezbariérovým užíváním stavby. Řešení vegetačních úprav okolí objektu Před zahájením stavby bude provedeno kácení náletových dřevin v místě záměru. Po skončení stavebních prací je nutno plochu dotčenou výstavbou opravit a uvést do původního stavu. Součástí stavby je úprava stavbou poškozené zatravněné plochy, tedy zahumusování a osetí travním semenem (dle ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání) a vysázení nových keřů v blízkosti objektu. Podrobně viz objekt SO 02. C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, OSVĚTLENÍ SO 01 Výrobně skladovací hala Zastavěná plocha 657 m2 Užitková plocha 626 m2 Obestavěný prostor 7740 m3 Zpevněná plocha (beton) 6 m2 nová plocha + 38 m2 oprava stávající plochy Zpevněná plocha (kačírek) 60 m2 3 D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU Součásti objektu je: Nosná konstrukce haly, opláštění, výplně otvorů (dodávka OK) Spodní stavba (založení), izolace, podlaha, povrchové úpravy (dodávka stavby) Záchytný systém na střeše (dodávka stavby) Betonová zpevněná plocha, oprava stávající betonové plochy Okapový chodník a zpevněné plochy z kačírku; Povrchový odvodňovací žlab z betonových tvarovek. Rozsah dodávky OK / stavba podrobně viz výkresy a tato TZ (následující odstavce) Rozsah venkovních objektů podrobně viz koordinační situace stavby. Zásady návrhu: Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem.

2 Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být s souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením 46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy použitých výrobků! Pro stupeň DUR, DSP (územní rozhodnutí, stavební povolení) byl vypracován rozpočet v podobě agregovaných položek. V dalším stupni PD (provedení stavby) bude provedeno dopracování PD a vypracován přesný položkový rozpočet stavby! Rozpočet ze stupně DUR, DSP neslouží k výběru zhotovitele a k realizaci stavby! Součásti dodávky ocelové konstrukce (OK) haly je vypracování prováděcí a výrobní dokumentace! 4 Zemní práce (dodávka stavby) Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně areálových rozvodů. Pro zjištění přesné trasy areálových rozvodů budou provedeny kopané sondy. Vytýčení sítí včetně provedení sond je součásti dodávky stavby, je zohledněno v rozpočtu stavby. Vlastním zemním pracím pro založení objektu SO 01 bude předcházet provedení sejmutí ornice a srovnání stávajícího terénu (součást objektu SO 02). Výkopy objektu SO 01 tedy nejsou prováděny z úrovně původního terénu, ale z úrovně terénu srovnaného v rámci objektu SO 02. Výkopové práce budou probíhat v horninovém prostředí navážek (hlína s klasty, tř.y) a jejich přímém podloží charakteru jílovitých hlín (tř.f6 CL), konzistence tuhé. Dle ČSN budou výkopové práce probíhat v zeminách zařazených do 3 4tř. těžitelnosti. Odtěžená zemina bude z větší části odvezena na sládku (na zpětné zásypy pod podlahou haly a pod zpevněné plochy bude použit externí hutnitelný materiál). Požadavky na provádění výkopových prací, které je nutno dodržet jsou uvedeny v kap. 4 TKP Zemní práce a v NV 591/2006 Sb. Hladina podzemní vody byla při IG průzkumu naražena pod úrovní dna navrhovaného výkopu, avšak vzhledem k možnosti kolísání její hladiny je v rozpočtu uvažováno s čerpáním vody z výkopu (po obvodu stavební jámy bude provedena odvodňovací rýha zaústěná do jímek z betonových skruží, odkud bude voda čerpána ponornými čerpadly). Výkopy budou provedené jako svahované. Sklon výkopu je navržen 1:1. Šířka výkopu je navržena s ohledem na provedení bednění základových armovaných prvků - šířka výkopu min.500mm od vnější hrany armovaného základového prvku. Při provádění inženýrských sítí v blízkosti objektu (kanalizace, ) bude v trase souběhu sítě s objektem proveden společný výkop pro tyto konstrukce (jedná se zejména o trasu dešťové kanalizace).

3 Po provedení výkopu budou vybourány veškeré případné zjištěné stavební podzemní konstrukce, v případě zjištění stávajících inženýrských sítí bude ověřena jejich funkčnost, dle zjištěného stavu budou provedená příslušná opatření (např. demontáž nefunkčního vedení, přeložení funkčních sítí, ). Materiál z případně vybouraných podzemních konstrukcí bude odvezen na skládku. Vzhledem k výsledkům provedeného inženýrsko-geologického průzkumu, a k požadavkům na zatížení podlahy, je nutné provést výměnu podloží pro uložení nosné drátkobetonové podlahové desky. Požadované deformační charakteristiky v úrovni upravené pláně=úroveň z.s. bet. podlahy jsou přejaty z podkladového materiálu návrh průmyslové podlahy (zpracovatel Ing.Vlasák, 01/2014) Edef,2=80MPa, Edef,2/Edef,2<2,5. V celé ploše půdorysu haly bude provedeno odtěžení neúnosné rostlé zeminy a její nahrazení dostatečně únosnou stabilizační vrstvou z externího materiálu. Stabilizační vrstvu pod navrženou podlahu bude tvořit podloží z hutněné ŠD, frakce 0/63mm. Kladena bude ve vrstvách max.tl.á0,15 0,30m. Míra hutnění jednotlivých vrstev min. D=100%, Id=0,85. Před pokládkou stabilizačních vrstev bude v první fázi provedeno řádné přehutnění snížené z.s. (rostlého terénu na dně výkopu) a odvodnění (dle situace zjištěné na staveništi). Ochrana a separace rostlé zeminy pod stabilizačním polštářem bude provedena separační geotextílií. Pro tento návrh byla uvažována zemní pláň s def. charakteristikou na spodní mezi Eor=2 4 MPa tato zkušenost bude ověřena zkouškami provedenými na stavbě! 5 Výměna podloží bude probíhat v etapách v návaznosti na technologii provádění základů, první vrstva měněného podloží bude sloužit jako podkladní vrstva pro pojezd staveništních mechanismů (vrtná souprava, apod.). Jako náhradu materiálu ŠD (fr.0/63mm), je možné použít pouze tříděný a předrcený recyklát (fr.0/63mm) stavebních sutí z betonových a zděných konstrukcí, případně mísený se štěrkovými zeminami, alt. silničním makadamem. Obsah zrn menších než 2mm max. do 25% a současně obsah jemných částic menších než 0,063mm max. do 5%. Recyklát musí splňovat požadavky a doložit potřebné certifikace stanovené ČSN EN A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (721504) tj. požadavky na geometrické, fyzikální, chemické vlastnosti a trvanlivost. Prioritně musí být zajištěny požadavky na materiálové složení a frakci recyklátu (viz. výše), objemovou stálost, nasákavost, odolnost proti drcení a chemickou nezávadnost. Kvalita materiálu z hlediska hutnění musí být ověřena a doložena zkouškou zhutnitelnosti materiálu - Proctorova zkouška dle ČSN EN Účinnost zhutňovacího prostředku je doporučeno ověřit zhutňovacím pokusem dle ČSN , přílohy H. Pod armované základové prvky bude vždy provedena podkladní vrstva z prostého betonu. Na vyměněné podloží pod podlahou haly bude proveden vrstva zhutněného písku jako podklad pro položení hydroizolační fólie. Při provádění zemních prací je nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti klimatickým vlivům ČSN (voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby a ustanovení ČSN K přejímce základové spáry bude přizván technický dozor a projektant. Základy (dodávka stavby) Založení sloupů OK haly je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách, rozšířených ve zhlaví do základových patek. Založení podezdívky opláštění haly je navrženo základovými prahy uloženými do zhlaví pilot. Piloty budou prováděny technologií CFA, která umožňuje betonáž piloty bez nutnosti dalšího pažení stěn vrtu. Technologie průběžného vrtání pilot (tzv. CFA) spočívá v zavrtání spirálového vrtáku na celou délku piloty, přičemž betonáž piloty probíhá dutým dříkem vrtáku se současným vynášením vývrtku. Postup zhotovení piloty je průběžně sledován pomocí monitoringu, který zaznamenává množství a tlak čerpané betonové směsi ve vztahu k rychlosti vytahování spirálového vrtáku z vrtu. Tímto je jednoznačně a bezpečně zajištěn kontinuální profil piloty. Konstrukční délka pilot bude na stavbě operativně přizpůsobena ověřeným IG poměrům.

4 Při betonáži patek budou do bednění vkládány kotevní bloky vetknutých sloupů OK nutná koordinace mezi dodavatelem základů stavby a dodavatelem OK haly! Provádění základů bude koordinována s prováděním jednotlivých přípojek, ležatých rozvodů vnitřní kanalizace, pokládáním uzemnění. Nutná koordinace s prováděním všech profesí stavby! Navržené materiály: Beton patek a pásy: C25/30 XC2,XA2; výztuž (R) Beton pilot: SC C30/37; výztuž (R) Podrobně viz statický výpočet. Kontrola zakrývaných konstrukcí: V tomto případě se vztahuje na převzetí základové spáry a výztuže před betonáží bude přizván projektant a technický dozor. 6 Použité podklady a normy Pro předmětnou stavbu byl vypracován statický výpočet, jehož závěry jsou v dokumentaci zohledněny. Nosné konstrukce jsou navrženy podle následujících norem ČSN: ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. ČSN Základová půda pod plošnými základy. ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. ČSN Zemní práce ČSN Navrhování betonových konstrukcí Hydroizolace spodní stavby (dodávka stavby) Je uvažováno s namáháním hydroizolace zemní vlhkostí a středním radonovým rizikem. Jako hydroizolace spodní stavby je navržena PVC hydroizolační fólie. Použitá PVC fólie bude splňovat požadavky na pojistnou izolaci zabraňující pronikání ropných a chemický látek do podloží (dodavatel stavby doloží atestem). Hydroizolační fólie bude oboustranně chráněna geotextilií 500g/m2 (separace od podloží, ochrana před provedením drátkobetonové podlahové desky; vrchní geotextilie bude položena dočasně jako provizorní ochranná vrstva). V místě sloupů OK budou na prvky OK fixovány systémové lišty z poplastovaného plechu, a na tyto lišty bude následně navařena hydroizolační fólie součást dodávky fólie. Soklová oblast Svislá hydroizlace v oblasti soklu bude vytažena min.300mm nad úroveň upraveného terénu. Hydorizolace soklu bude chráněna goetextilií a deskami EPS Perimetr, pod úrovni terénu bude toto ochranné souvrství doplněno dekami aglomerovaného dřeva jako doplňková ochrana při provádění hutnění zásypu výkopů). Nosná konstrukce (dodávka OK) Nosná konstrukce haly je řešena formou ocelového prostorového skeletu. Konstrukčně se jedná o svislé sloupy nesoucí vazníkovou konstrukci zastřešení, konstrukce je doplněna nosnými prvky opláštění - vodorovnými paždíky a střešními vaznicemi (upřesní konkrétně vybraný dodavatel OK dle své obvyklé technologie). Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do základů, střešní vazníky jsou na sloupech uloženy kloubově. Konstrukce je uvažována z uzavřených ocelových profilů; dle požadavků požárně bezpečnostního řešení bude svislá nosná ocelová konstrukce haly vykazovat požární odolnost R15/DP1. Konstrukce zastřešení je navržena bez požární odolnosti (nutno dodržet podmínku kloubového uložení na sloupech OK!). Před výrobou a dodáním OK haly je nutná koordinace mezi konkrétně vybraným dodavatelem OK haly a konkrétně vybraným dodavatelem jeřábů, nutno dodržet min SV pod most jeřábu! Ve vazníkovém prostoru ocelové konstrukce zastřešení budou vedeny rozvody TZB; při zpracování realizační PD bude dodavatel OK koordinovat geometrii vazníků s projektovou dokumentací jednotlivých profesí. Součásti dodávky OK je nosná ocelová konstrukce pro

5 osazení VZT zařízení na střeše. Jeřábová dráha (dodávka OK) Jeřábová dráha (JD) je součásti dodávky OK haly: nosný profil, pojezdová kolejnice, krytá napájecí třecí trolej, kotevní příslušenství (vše dle koordinace s konkrétně vybraným dodavatelem jeřábů). Jeřábová dráha bude uložena na nosných sloupech OK haly (ocelové kotevní desky pro přivaření ložisek dráhy). Součásti dodávky je rektifikace JD. 7 Jeřábová dráha (světlá výška pod most jeřábu - min.6500mm) Nosnost JD: kg Modul JD: mm Délka JD: mm Průřez kolejnice: 50 x 30 mm Výška po horní hranu kolejnice: dle minimální světlé výšky požadované Výška po horní hranu konzoly: pod hák nebo most jeřábu nosné profily jeřábové dráhy jsou uloženy na konzolách sloupů haly opatřených ocelovými kotevními deskami pro přivaření ložisek dráhy; ocelová konstrukce drah je otryskána a opatřena nátěrem v odstínu RAL. Před výrobou a dodáním OK haly je nutná koordinace mezi konkrétně vybraným dodavatelem OK haly a konkrétně vybraným dodavatelem jeřábu! Pro výškové osazení jeřábové dráhy jsou rozhodující požadavky na min. světlé výšky pod jeřáb (pod most jeřábu - viz výkresová část) - je požadována světlá výška pod jeřáb min. 6500mm! Obvodový plášť (dodávka OK) Obvodový plášť je navržen z typizovaných kovových panelů. Tyto jsou tvořeny interiérovým a exteriérovým oboustranně žárově pozinkovaným profilovaným plechem, s vloženým tepelně izolačním jádrem. Povrchová úprava na exteriérové straně panelu je v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce min. 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Tepelnou izolaci jádra panelu tvoří tuhá pěna na bázi polyizokyanurátu (PIR). Těsnění spojů panelů je zajištěno antikondenzační páskou, kterou jsou panely opatřeny již z výroby. Základní charakteristiky panelů tl.100mm: Součinitel prostupu tepla U = 0,22 W/m2K Laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw = 26 db Součásti dodávky opláštění haly je řešení prostupů (VZT apod.); tyto prostupy budou před dodávkou haly vyřešeny v realizační dokumentaci dodavatele OK, dle projektů jednotlivých profesí. Součásti dodávky jsou pomocné konstrukce pro osazení rozvodů a kabelových žlabů apod. Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení bude svislý obvodový plášť haly vykazovat požární odolnost min. EW15/DP3 na stavbě bude doloženo certifikátem. Střešní plášť (dodávka OK) Střešní plášť je navržen z typizovaných kovových panelů s dodatečně (na stavbě) ukotvenou PVC střešní krytinou ze strany exteriéru. Panely jsou tvořeny interiérovým a exteriérovým oboustranně žárově pozinkovaným plechem, s vloženým tepelně izolačním jádrem. Interiérový plech žárově zinkovaný ocelový profilovaný plech + polyesterový lak. Exteriérový plech - žárově zinkovaný ocelový plech + povrch ze skelné rohože vhodný pro mechanicky upevněné PVC fólie. Tepelnou izolaci jádra panelu tvoří tuhá pěna na bázi polyizokyanurátu (PIR). Těsnění spojů panelů je zajištěno antikondenzační páskou, kterou jsou panely opatřeny již z výroby. Základní charakteristiky panelů tl.120mm: Součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K Laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw = 26 Db Finální střešní krytinu bude tvořit na stavbě provedená mechanicky kotvená střešní PVC fólie.

6 8 Součásti dodávky haly je ošetření prostupů (VZT apod.); tyto prostupy budou před dodávkou haly vyřešeny v realizační dokumentaci dodavatele OK, dle projektů jednotlivých profesí objektu. Dle požárně bezpečnostního řešení není požadována požární odolnost skladby střešního pláště (za předpokladu dodržení podmínky kloubového uložení střešních vazníků na sloupy ocelové konstrukce!). Součásti dodávky haly je provedení pochozí trasy v protiskluzném provedení PVC-P fólie s protiskluznou úpavou, kašírovaná na spodním povrchu PES tkaninou, lepená ke střešnímu souvrství (na mechanicky kotvenou základní fólii); šířka 1,05m (součást dodávky OK). Záchytný systém (dodávka stavby) Na střeše bude proveden záchytný systém. Podrobně viz samostatná příloha PD. Nosná konstrukce podlahy (dodávka stavby) Nosná konstrukce podlahy v objektu je dimenzována na následující zatížení: užitné zatížení max kg/m2; pojezd vysokozdvižným vozíkem nosnosti max. 5 tun; pojezd kamionem nosnosti max. 40 tun; Pro výše uvedená zatížení je navržena nosná betonová deska tl. 180mm vyztužena ocelovými rozptýlenými drátky. Podlahová deska bude provedena z betonu C25/30; typ desky TAB-Fiber podlaha s řezanými spárami (modul spár 6x6m). Výztuž desky bude provedena ocelovými vlákny se zahnutými konci - typ HE 1/50 - v množství 20 kg/m3. Betonová směs bude hutněna pomocí vibračních lišt a strojně hlazená. Podlaha bude po obvodu dilatována a další dilatační spáry budou řezány a tmeleny v modulu max. 6 x 6m. Napětí od spolupůsobení desky s obvodovou konstrukcí, sloupy apod. nejsou v konstrukčním návrhu zohledněny - aby se minimalizovalo riziko vzniku trhlin, deska musí být důkladně oddělena od stěn, sloupů a dalších prvků konstrukce. Oddělení desky od těchto konstrukcí bude provedeno v souladu s technologickým předpisem dodavatele konkrétně vybraného systému drátkobetonové desky (součást dodávky a ceny za m2). Součásti dodávky nosné betonová desky jsou ukončovací ocelové profily u dveří a vrat, případné dilatační profily v ploše podlahy. Před prováděním betonáže nosné drátkobetonové desky budou položeny veškeré chráničky, budou provedeny veškeré rozvody pod úrovní podlahy, bude položeno uzemnění nutná koordinace s prováděním veškerých profesí! Výpočet podlahy viz dokladová část PD. Nášlapná vrstva podlahy (dodávka stavby) Povrchovou úpravu drátkobetonové desky bude tvořit akrylátová stěrka. Povrch stěrky bude finálně ošetřen pečetícím epoxidovým nátěrem. Finální povrchová úprava podlahy (pečetící epoxidový nátěr) není odolná vůči žhavým jiskrám vznikajícím při sváření a broušení. V případě provozování těchto činností bude v místě sváření a broušení bude na podlahu položena ochranná rohož tato rohož není dodávkou stavby (zajišťuje investor). 9 Parametry speciální třísložková průmyslová podlahovina (složka A kapalná akrylátová pryskyřice; složka B sypká modifikovaná směs na bázi cementů, frakcí křemičitých písků, pigmentů a dalších chemických přísad; složka C speciální směs stupňovaných frakcí křemičitých písků); možnost provádění od 5 do 50mm; hygienická nezávadnost, olejotěsnost, vodotěsnost, bezprašný povrch; absolutní nehořlavost (index šíření plamene 0);

7 možnost pokládky na čerstvý beton (po 5 dnech); pevnost v tlaku ČSN MPa; pevnost v tahu za ohybu ČSN ,7 MPa; obrusnost ČSN ,4 cm3/50 cm2; objemová stálost ČSN ,17 mm/m; vodotěsnost za 30 min. ČSN ,01 l/m2; olejutěsnost za 30 min. ČSN ,0 l/m2; koeficient kluznosti ČSN o pro povrch suchý μę = 0,620; o pro povrch mokrý... μę = 0,648; přídržnost ČSN ,2 MPa; požární odolnost ČSN A (nehořlavé); index šíření plamene ČSN is = 0 mm/min; mrazuvzdornost ČSN > 0,9/25 cyklů koef. Mrazuvzdornosti; minimální teplota pro aplikaci +7 C. Parametry epoxidového pečetícího nátěru: dvoukomponentní bezrozpouštědlový epoxidový nátěr na podlahy; odolný vůči olejům, ropným produktům, slabým kyselinám a zásadám; pevnost v tlaku 100 MPa; pevnost v tahu 15 MPa; přídržnost > lom pevnosti betonu v tahu; zpracovatelnost při 20 C 30 min; pochůznost při 20 C 12 hod; vytvrdnutí při 20 C po 7 dnech. Svislé konstrukce (dodávka stavby) Pod systémový obvodovými skládanými stěnami bude provedena parapetní vyzdívka z pórobetonových tvárnic (objemová hmotnost 400 kg/m3, pevnost zdiva v tlaku 2,60 N/mm2, Rw=46dB) na maltu pevnosti M5 v tl.300mm (bude použita malta v systému zdiva dle předpisu výrobce zvoleného zdiva). Soklové zdivo bude z exteriéru opatřeno kontaktním zateplovacím systémem (desky EPS Perimetr, lepené a mechanicky kotvené (povrchová montáž šrb.hmoždinami); povrchová úprava pryskyřičnou soklovou omítkou prováděnou na zesílenou armovací vrstvu; pod úrovni terénu a do výšky 300mm nad něj bude před provedením omítky armovací vrstva opatřena hydrofobním nátěrem). Soklové zdivo bude z interiéru opatřeno VC omítkou s vloženou armovací vrstvou. Princip vedení rozvodů Veškeré vodorovné rozvody vedené v podstřešním prostoru musí být vedeny nad úrovní spodní hrany vazníkové konstrukce. Podrobně viz svazky jednotlivých profesí. 10 Výplně otvorů vnější (dodávka OK) Kování všech dveří bude před dodáním koordinováno s instalací slaboproudých zařízení (případné el.zámky bude dořešeno v PD pro provedení stavby) a s požárně bezpečnostním řešením stavby. Sekční vrata (dodávka OK) Jsou navržena sekční kovová zateplená exteriérová vrata s elektropohonem (standartní kování, boční umístění pohonu). Vratové křídlo plné, složené z kovových lamel s tepelně izolačním jádrem. Celkový součinitel prostupu tepla Ud=1,2 W/(m2.K). Nosné rámy pro osazení konstrukce vrat jsou rovněž součásti dodávky OK haly. Střešní světlíky (dodávka OK) Střešní světlíky jsou navrženy s hliníkovou nosnou konstrukcí a zateplenou hliníkovou

8 izolační manžetou. Výplň bude provedena z čirého 6komůrkového polykarbonátu tl.20mm (propustnost světla 62%). Celkový koeficient prostupu tepla Uw=1,70 W/m2K; celková laboratorní neprůzvučnost Rw=18dB. Část polí střešních světlíku je navržená otvíravá, otvírání zajištěno servopohem. Plastová okna (dodávka OK) profily: 6-komorová konstrukce, ze 100 % nerecyklovaného stabilizovaného tvrdého PVC, s vyztužením pozinkovanou ocelí; stabilní, odolné nárazům a slunečnímu záření, elektricky nevodivé, těžce zápalné; těsnění: 2x dorazové, 1x středové; zasklení: (Ug=1,1 W/m2K); distanční rámeček zasklení: plast vyztužený sklolaminátem (λ=0,2 W/mk); celkový součinitel prostupu tepla: Uw=1,2 W/m2K; kování: celo-obvodové z ušlechtilé oceli; u sklopných křídel kování umožňující mikroventilaci; připojovací spára: interiérová parotěsná páska, středová komprimační páska, exteriérová vodotěsná difúzně otevřená páska; bude použit ucelený systém těsnících prvků 1 výrobce, v provedení kompatibilním s těsnícími prvky obvodových panelů. barva profilů: bílá; Vnější dveře (dodávka OK) Dveřní křídlo plné, oboustranně hladce opláštěné, s izolační výplní; Rámová izolovaná zárubeň; Ocelový izolovaný práh; Celkový součinitel prostupu tepla Ud=1,20 W/m2K; Kování klika/klika (koule/klika), cylindrický zámek (příprava pro el.zámek) bude upřesněno v dalším stupni PD; Povrchová úprava z výroby, matný vypalovací lak v barvě RAL. Dveře budou vybaveny kováním, které bude ve směru úniku osob umožňovat otevření i v případě uzamčení či jiného zajištění dveří! 11 Povrchové úpravy vnější (dodávka stavby) Parapetní stěny budou ze strany exteriéru opatřeny ETICS. Na napenetrované zdivo budou uchyceny desky EPS Perimetr (tl.50mm; mechanicky kotvené s provizorní stabilizaci lepením; mechanické kotvení povrchová montáž šroubovacími hmoždinkami určenými pro pórobeton). Na desky EPS bude provedena zesílená armovací vrstva (armovací tmel + tkanina) a soklová pryskyřičná dekorativní mozaiková omítka. Pod úrovni terénu a do výšky 300 mm nad něj bude na armovací vrstvu provedeny hydrofobní nátěr. Pod úrovní terénu bude desky EPS chráněny nopovou folií (ukončenou systémovou lištou v úrovni terénu). Při provádění hutnění zásypů pod úrovni terénu budou souvrství chráněno přiložením desek z aglomerovaného dřeva. Z důvodu zachování funkce hydoroizoalce bude 1.kotva ETICS provedena min.150mm nad úrovni upraveného terénu. Obvodový plášť bude dodán včetně vnějších povrchových úprav lakováním součást dodávky OK (viz svislý obvodový plášť ). Povrchové úpravy vnitřní (dodávka stavby) Zděné stěny (podezdívka obvodového pláště) budou v interiéru opatřeny jednovrstvou VC omítkou s vloženou armovací tkaninou (vápenocementová jednovrstvá lehčená omítka; zrnitost 0,6mm, tl.min.15mm). Součásti provádění omítek jsou veškeré penetrace a úpravy podkladu předepsané výrobcem zvoleného omítkového systému. V rozích stěn budou osazeny rohové omítkové profily (hliníkové systémové omítkové profily s integrovanou armovací tkaninou). Finální povrchová úprava stěn bude provedena nátěrem matnou disperzní interiérovou barvou (barva bílá). Rozdílnou tloušťkou podezdívky a skládaného obvodového pláště vznikne vnitřní parapet,

9 který bude po celém obvodu haly obložen keramickým obkladem (vysoce slinuté keramické glazované dlaždice s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, s otěruvzdorností PEI 5). Povrchové úpravy budou dodány ve střední cenové úrovni. Nosná konstrukce, obvodový a střešní plášť bude dodán včetně vnitřních povrchových úprav lakováním z výroby součást dodávky OK. Venkovní plochy Okapový chodník: Mimo zpevněné plochy bude kolem objektu proveden okapový chodník. Okapový chodník je navržen z kačírku (přírodní nedrcené prané kamenivo těžené z vody) frakce 16/22 v tl.70mm. Kačírek bude od podloží separován geotextilií 300 g/m2. Okapový chodník bude lemován obrubníkem kladeným do betonového lože (silniční obrubník při návaznosti na pojížděnou zpevněnou plochu, parkový obrubník při návaznosti na zatravněnou plochu). Barevné řešení Vnější: sokl: soklová mozaiková omítka viz barevné pohledy obvodový plášť vrstva PVC na panely z výroby, v odstínu RAL viz barevné pohledy okno: plastové, rám okna odstín bílé barvy; dveře: šedé, RAL 9006 (mat); vrata: šedé, RAL 9006 (mat); klempířské prvky: RAL 9006 (mat); střešní fólie: světlý odstín šedé barvy. Vnitřní malby: bílá (mat); podlaha: šedá (základní barva ze sortimentu použité průmyslové stěrky) 12 Požárně bezpečnostní řešení (součást rozpočtu dodávky stavby!) Únikové cesty musí mít směry úniku vyznačeny tabulkami dle ČSN všude tam kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. Pro vyznačení únikových cest budou použity bezpečnostní reflexní tabulky odpovídající ČSN ISO Další označení ÚC musí být provedeno také na podlaze haly (barevné čáry), které budou minimální šířky 0,9m vymezovat tak, aby zůstaly vždy volné a aby prostor ÚC nebyl využíván jako sklad. Únikové cesty musí mít elektrické osvětlení. Řešení únikových cest vyhovuje požadavkům ČSN Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů - počet a druh PHP je stanoven dle vyhl.č. 23/2008 Sb. ve znění vyhl.č. 268/2011 Sb. v návaznosti na ČSN PHP jsou umístěny na snadno přístupných a viditelných místech tak, aby jejich rukojeť byla max. 1,5m nad podlahou: 4 x PHP práškový s hasící schopností minimálně 21A každého z nich. Požárně bezpečnostní řešení podrobně viz samostatná příloha PD! PBŘ je nedílnou součástí této PD, tento odstavec jej nenahrazuje! E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Veškeré nové materiály řešené stavby a stavební prvky vyhovují požadavku ČSN Tepelná ochrana budov, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o průmyslovou stavbu s celkovou spotřebou energií do 700 GJ/rok v souladu se zákonem č. 318/2012 není pro stavbu potřeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí: stěnové opláštění (PIR panel 100mm) U=0,22 w/m2k střecha (PIR panel 120mm) U=0,18 w/m2k vrata sekční U=1,20 w/m2k

10 dveře ocelové U=1,20 w/m2k okna plastová U=1,20 w/m2k světlíky polykarbonátové U=1,70 w/m2k F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU Je navrženo hlubinné založení na vrtaných ŽB pilotách, vetknutých do skalního podloží stavby. Podrobně viz statický výpočet (samostatná příloha PD). G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ Viz. Odst. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Souhrnné technické zprávy H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Výstavbou nové haly nedojde k navýšení počtu zaměstnanců areálu. Dorpavu a parkovaná zajišťují stávající areálové zpevněné plochy. 13 I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ a)ochrana před pronikání radonu z podloží, Navržená hydroizolace spodní stavby vyhovuje jako izolace proti střednímu radonovému riziku. b)ochrana před bludnými proudy, Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. c)ochrana před technickou seizmicitou, Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. d)ochrana před hlukem, Stavební neprůzvučnost navržených konstrukcí musí vyhovovat ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků Požadavky. e) protipovodňová opatření, Objekt se nenachází v záplavovém území, opatření proti povodním není řešeno. f)ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Stavba se nenachází na poddolovaném území ani na území s výskytem metanu. J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU. Obecné technické požadavky pro výstavbu dané vyhláškou 268/2009 Sb. A požadavky vyplývající ze stavebního zákona č.183/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny. Při provádění stavby musí dodavatel postupovat v souladu s technickými listy na stavbě použitých výrobků. K. KVALITA PROVEDENÍ, NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. Při realizaci stavby musí zhotovitel postupovat v souladu zejména s následujícími normami a předpisy.

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (změna 2013) Architektonicko-stavební řešení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA Nástavba mateřské školy Elišky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 2 OBSAH 1 DEKHOME C...4 2 STANDARD DEKHOME C...5 3 KONTROLA JAKOSTI...6 4 TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C...7 4.1

Více

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil)

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil) REALIZACE STAVEB A SÍDEL 1 1) Úvod do předmětu a základní informace: - ing. Michal Pánek (A819, 224 35 48 33, panek@fa.cvut.cz, po 14-15h) - ing. Milada Votrubová (A820, 224 35 48 30) - Ústav stavitelství

Více

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, 793 12 Horní Benešov Projektant : Atelier

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a)

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více