Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, Příbram Identifikátor školy: Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš Termín konání inspekce: 1. a 3. listopad 2005 Čj. Signatura b2-1070/ tb5cz103

2 PŘEDMĚT INSPEKCE Úprava vzdělávacího programu 7. ročníku školy směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků (projekt HODINA) ve školním roce 2004/2005 a 2005/2006 (k termínu inspekce). INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ Koncepční dokumenty, organizace a řízení školy Ve škole se vyučuje podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola čj /96-2 včetně Úprav a doplňků čj /98-22 a podle modelového učebního plánu pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy čj / , v 7. ročníku pak od školního roku 2004/2005 podle úprav učebního plánu čj / Ve třídách 1. a 6. ročníku je vyučováno podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) Škola na míru. Na jeho tvorbě se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Realizace i příprava ŠVP patří k základním koncepčním cílům školy a je postupně vyhodnocována. Při rozšíření učebních plánů v 7. ročníku o jednu hodinu přistoupila škola od školního roku 2004/2005 k systémovému projektu HODINA. Využití disponibilních hodin v7. ročníku odpovídá cílům vlastního ŠVP, a to zejména v oblasti sportovní, jazykové a všeobecné. Učební plán 7. ročníku byl ve školním roce 2004/2005 rozšířen o předměty konverzace v anglickém jazyce, ruský jazyk, výtvarná výchova, sportovní hry, sportovní výchova a základy informatiky. V letošním školním roce jsou zavedeny předměty anglická konverzace, kolektivní sporty a základy informatiky. Tematické zaměření uvedených předmětů vesměs umožňuje rozvoj klíčových kompetencí podle požadavků rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Ve školním roce 2004/2005 vykazuje škola pět tříd 7. ročníku, s celkovým počtem žáků 121. V rámci projektu HODINA byla zajištěna výuka 108 žáků ze všech 7. tříd, a to vsedmi různých skupinách, což představuje sedm hodin výuky týdně. Další skupina (13 žáků) byla v navýšené hodině z personálních důvodů vyučována mimo projekt. Ve školním roce 2005/2006 má škola v 7. ročníku tři třídy s celkovým počtem žáků 79. Do projektu jsou nyní zařazeni všichni žáci 7. ročníku. Výuka probíhá ve čtyřech skupinách, a tedy ve čtyřech hodinách týdně. O způsobu rozšíření výuky a o volbě dalšího volitelného předmětu rozhodl ředitel především na základě rozhovorů s třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími. Zohledněny byly také personální a materiální podmínky školy. Rodiče žáků byli osloveni dopisem a měli možnost vybírat ze širší nabídky. Hodnocení projektu HODINA za uplynulý školní rok probíhalo v rámci diskuse vyučujících a vedení školy, následně bylo také zpracováno hodnocení projektu za uplynulý školní rok. Koncepční začlenění disponibilní hodiny do programu školy, vymezení klíčových kompetencí, spolupráce s rodiči a žáky při výběru dalšího volitelného předmětu a hodnocení a realizace projektu jsou shodně hodnoceny stupněm 1. Personální podmínky Výuku volitelných předmětů v loňském školním roce zajišťovalo sedm pedagogů, z nichž pět mělo předepsanou kvalifikaci. V letošním školním roce byly hodiny přiděleny třem učitelům bez kvalifikace. Všichni učitelé, kteří se podílejí na výuce vprojektu HODINA, se vzdělávají v oblasti ICT. Akcí DVPP se vztahem k předmětům zařazeným do projektu se v loňském školním roce 2

3 zúčastnili tři vyučující, na první pololetí školního roku 2005/2006 nebyla vybrána odpovídající nabídka. Jeden učitel se vzdělává v doplňujícím pedagogickém studiu. Obsah a způsob výuky Výuka v hodinách konverzace z anglického jazyka je zaměřena především na rozvoj a prohlubování komunikativních kompetencí, zřejmá je také podpora vzdělávání v oblasti informačních technologií, k osobnostnímu rozvoji žáků přispívá rovněž sportovní a výtvarná výchova. Obsah výuky v navýšené hodině ruského jazyka ve školním roce 2004/2005 však představuje nárůst poznatkové části učiva, neboť se vzhledem k žákům jednalo o zařazení zcela nového výukového předmětu. V ostatních předmětech projektu jde převážně o procvičování získaných poznatků a jejich praktické využití. Tomu podle dostupných informačních zdrojů odpovídá i výběr užívaných metod a forem práce. V loňském školním roce bylo v 7. ročníku šest integrovaných žáků. V letošním školním roce je v 7. ročníku evidováno sedm žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální péče je v tomto školním roce věnována dvěma žákům při anglické konverzaci. Pro výuku integrovaných žáků ve volitelných předmětech kolektivní sporty, sportovní hry, základy informatiky a výtvarná výchova nebyla individuální péče nutná. Pro konverzaci v anglickém jazyce jsou zpracovány individuální plány. Zvláštní servis pro nadané žáky není vytvořen. Z hlediska rozvoje osobnosti žáka je výuka v navýšené hodině projektu hodnocena stupněm 1, z hlediska podpory rovných příležitostí stupněm 0. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ 1. V pracovnách určených k výuce disponibilních hodin v 7. ročníku je zveřejněno logo Evropského sociálního fondu s vlajkou Evropské unie. 2. Z rozvrhu hodin zřetelně vyplývá, o které disponibilní hodiny byl v sedmých třídách ve školním roce 2004/2005 a 2005/2006 učební plán rozšířen. 3. Z dokumentace přidělení úvazků a vyučovacích hodin jednoznačně vyplývá, kterým vyučujícím byly disponibilní hodiny přiděleny. 4. Vzhledem ke ztrátě třídní knihy třídy VII. B ve školním roce 2004/2005 nejsou k dispozici zápisy o probraném učivu v uvedené třídě z 1. až 20. školního týdne. Ostatní zápisy vtřídních knihách a záznamy o práci ve volitelných předmětech 7. ročníků dokumentují obsah výuky v disponibilních hodinách. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Výkaz o základní škole Škol (MŠMT) V 3-01 podle stavu k ze dne (Základní škola, Příbram VII, Žežická 193) 2. Výkaz o základní škole Škol (MŠMT) V 3-01 podle stavu k ze dne (Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279) 3. Výkaz o základní škole S 3-01 k ze dne (Základní škola, Příbram VII, Žežická 193) 4. Výkaz o základní škole S 3-01 k ze dne (Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279) 5. Hodnocení projektu HODINA za šk. rok 2004/2005, bez uvedení data a čj. 6. Výkaz o ředitelství škol R podle stavu k ze dne Třídní knihy tříd VII. A, VII. C, VII. D a VII. E ze školního roku 2004/2005 3

4 8. Třídní kniha třídy VII. B ze školního roku 2004/2005 se záznamy od 17. ledna Záznamy o práci ve volitelném předmětu Konverzace v anglickém jazyce, školní rok 2004/2005, 7. r. 10. Záznamy o práci ve volitelném předmětu sportovní výchova, školní rok 2004/2005, třída 7. E 11. Záznamy o práci ve volitelném předmětu výtvarná výchova, školní rok 2004/2005, 7. ročník 12. Třídní knihy tříd VII. A, VII. B a VII. C ze školního roku 2005/ Rozvrh hodin podle tříd pro školní rok 2005/ Učitelé vyučující ve třídách a vyučovacích předmětech ve školním roce 2005/ Rozvrh hodin podle tříd pro školní rok 2004/ Učitelé vyučující ve třídách a vyučovacích hodinách ve školním roce 2004/ Individuální vzdělávací plány dvou žáků 7. ročníku 18. Časové tematické plány učiva volitelných předmětů sportovní výchova, výtvarná výchova, konverzace v anglickém jazyce ve školním roce 2004/2005 a 2005/ Zápisy z jednání pedagogické rady ze školních roků 2004/2005 a 2005/ Porady ze školních roků 2004/2005 a 2005/ Koncepce sloučení 6. ZŠ Příbram a 8. ZŠ Příbram a dalšího rozvoje školy ze dne 26. února 2004, bez uvedení čj. 22. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/ Rozhodnutí o změně zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vydané MŠMT dne pod čj /04-21 s účinností od Osobní spisy zaměstnanců školy 103, 105, 112, 114, 115, 122, 127, 138, 139, 229, 233, 237 a 428 ZÁVĚR Ředitel školy respektoval pokyn MŠMT čj / a od 1. září 2004 zvýšil celkový počet hodin u všech žáků 7. ročníku o jednu vyučovací hodinu. Ve školním roce 2004/2005 a 2005/2006 využil disponibilní časovou dotaci k zařazení dalšího volitelného předmětu. Ve školním roce 2004/2005 byla výuka v rámci projektu HODINA zajištěna z větší části kvalifikovaně, v tomto školním roce učiteli bez předepsané kvalifikace. Náplň zařazených předmětů je až na výjimku volena tak, aby nepřinášela nárůst zátěže žáků, v navýšených hodinách jde o praktické procvičování a upevňování učiva a o podporu klíčových kompetencí žáků. Uplatňované metody směřují k jejich aktivizaci. Při výběru dalšího volitelného předmětu byl poskytnut prostor pro přání rodičů. Hodnotící stupnice stupeň 0 stupeň 1 stupeň 2 nezjistitelný nebo nejasný přístup plánovaný a uplatňovaný přístup plánovaný, uplatňovaný a sledovaný přístup 4

5 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Petr Jiroš Petr Jiroš v.r. Člen týmu Mgr. Miroslava Březinová Miroslava Březinová v.r. Člen týmu Ing. Dana Drlíková Dana Drlíková v.r. Člen týmu Jana Muzikářová Jana Muzikářová v.r. V Berouně dne 7. listopadu 2005 Razítko Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do čtrnácti dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Politických vězňů 20, Beroun. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy Datum: 14. listopadu 2005 Razítko Ředitel školy Titul, jméno a příjmení Mgr. Jaroslav Umlauf, ředitel školy Podpis Jaroslav Umlauf v.r. 5

6 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel: b2-1070/ Školská rada: b2-1070/ Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány. 6

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou. Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Vratislavice nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou. Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Vratislavice nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Vratislavice nad Nisou Identifikátor školy: 600 076 964 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Blažkova 9 Blažkova 9, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 121 Termín konání inspekce: 20. říjen 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112 Pražská 112, 280 00 Kolín II Identifikátor: 600 170

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice. Adresa: Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice. Adresa: Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice Adresa: Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava- Mariánské Hory, Karasova 16 Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1161/09-04 Základní škola Tachov, Zárečná 1540, příspěvková organizace Adresa: Zárečná 1540, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více