Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ ve Višňové, za školní rok 2006 / 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ ve Višňové, za školní rok 2006 / 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ ve Višňové, za školní rok 2006 / 2007 (Zprávu vypracovala Lenka Vacková, ředitelka školy) Základní škola ve Višňové je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Višňová. Zřizovatelem je obec Višňová. Základní škola je málotřídní čtyřtřídní škola, do které docházejí či dojíždějí žáci z Višňové a z okolních obcí (Drásov, Ouběnice, Ostrov, Obory, Daleké Dušníky). Na počátku školního roku bylo do školy zapsáno 54, na konci také 54 žáků. Stejně jako v uplynulých letech se všechny ročníky vyučovaly podle vzdělávacího programu Obecná škola č.j / Ve 3., 4. a 5. ročníku byl vyučován jako povinný cizí jazyk angličtina. Škola je nadále zařazena do evropské sítě zdravých škol v ČR, pod patronací WHO. Program Zdravé školy se realizoval po celý školní rok podle Koncepce rozvoje školy Ve škole pracovalo celkem 8 zaměstnanců, z toho 6 pedagogických pracovníků 5 učitelů a 1 vychovatelka ŠD. Ředitelkou školy byla Lenka Vacková, učitelka mateřské školy. Zástupcem ředitelky pro ZŠ byl Mgr. J. Umlauf, nově nastoupila Mgr. O. Kubešová, angličtinu vyučovala na částečný úvazek Mgr. D. Karasová, kterou v pololetí, pro zdravotní problémy, vystřídala nekvalifikovaná učitelka M. Kohoutová. V základní škole nemají všechny učitelky dokončené magisterské vzdělání, Mgr. H. Matysová dokončila studium v červnu 2007, paní Š. Dlabačová dokončí studium v roce Ve školní družině pracovala kvalifikovaná vychovatelka paní Eva Mezerová. Provozními zaměstnanci školy jsou: uklízečka paní Alena Bartošová, uklízečka paní Hana Šimonovská a sezónní topič pan Josef Bartoš. Všichni pedagogové pracovali s maximálním vytížením i v odpoledních hodinách, přestože dojíždějí z Příbrami, Drahlína a Dobříše. Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2007/2008 se zúčastnilo 12 dětí, o odklad povinné školní docházky požádali na doporučení PPP a dětských lékařů rodiče 2 dětí. Do 1. ročníku tedy nastoupí 10 žáků. Z 5. ročníku (odcházelo celkem 12 žáků) 1 žákyně přechází do 6. ročníku na ZŠ v Dolních Hbitech, 2 žáci na 2. ZŠ Dobříš, 6 žáků na ZŠ Balbínova v Příbrami a 3 žáci na ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami. Mateřská škola ve Višňové je také součástí právního subjektu s názvem Základní škola a Mateřská škola Višňová. Je dvoutřídní, se školní jídelnou, která připravuje obědy i pro základní školu. V budově, v uvolněné třídě (děti jsou odpoledne spojovány do jedné třídy) je odpoledne umístěna školní družina. Do mateřské školy dojíždějí děti nejenom z Višňové, ale i z Drásova, Ouběnic, Ostrova, Dalekých Dušník a Obor. V tomto školním roce bylo zapsáno 45 dětí, průměrně docházelo 34 dětí. V mateřské škole pracuje celkem 5 zaměstnanců. Vedením celého právního subjektu je jmenována paní Lenka Vacková. Vykonává práci učitelky MŠ, je aprobovaná, má 33 let praxe. Učitelka na plný úvazek je paní Iveta Svobodová, kvalifikovaná učitelka MŠ. Na částečný pracovní úvazek byla v září 2006 přijata Hana Cigánková, se kterou byl 12. září 1

2 ukončen pracovní poměr ve zkušební době a místo ní byla přijata Bc. Dita Červená, nekvalifikovaná učitelka MŠ, na pracovní úvazek 0,65. Ve školní jídelně pracují dvě kuchařky, vedoucí kuchařka paní Iveta Procházková a paní Jana Kočová. Práci vedoucí ŠJ převzala paní Pavlína Sirotková, která ale k pro těhotenství ukončila pracovní poměr. Místo ní práci, pro nedostatek vhodných zájemců, po zbytek školního roku vykonávala paní Lenka Vacková. Provozní pracovnice, školnice paní Jaroslava Kubanová, pracuje na celý pracovní úvazek. Kotelna, která vytápí i ostatní 3 budovy, není součástí zařízení. Zpráva o základní škole: Průměrný prospěch na konci školního roku český jazyk matematika 1. ročník 1,00 1,00 2. ročník 1,28 1,00 3. ročník 1,62 1,43 4. ročník 1,16 1,25 5. ročník 1,58 1,66 Testy KALIBRO: Jako jsou žáci každoročně testováni v soutěži Kalibro, byly letos jejich vědomosti prozkoušeny i z anglického jazyka. Žáci byli předem upozorněni na témata obsažená v tomto testu. Každou gramatickou část měli možnost si zopakovat na jiných příkladech, případně si ji zažít zábavnou formou, tedy hrou. Zde jen připomenu, jak děti byly zvědavé na své výsledky v testu a jak rády soutěží. Výsledky si žáci mohli porovnat zároveň s ostatními školami. Výsledky tohoto testování v anglickém jazyce byly velmi uspokojivé 70% úspěšnost. Toto si děti po právu zasloužily i díky veškerému zázemí, které škola žákům poskytuje. 2

3 PŘEDMĚT REPUBLIKOVÝ PRŮMĚR NAŠE ŠKOLA Český jazyk 62,4 70,5 Matematika 47,4 52,2 Humanitní základ 61,6 55,5 Přírodovědný základ 64,6 62,4 Anglický jazyk 64,2 70,2 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU ZŠ CERMAT Testování žáků probíhalo ve dvou dnech. Dne se hodnotily matematické dovednosti a dovednost v českém jazyce. O den později, , žáci vyplňovali dotazník a byli testováni v obecných dovednostech. Vyplněné dotazníky byly zaslány Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Každý žák získal spolu se svým vysvědčením Osvědčení o dosažených výsledcích žáka. Zde byla vyčíslena úspěšnost žáka v procentech, srovnání s ostatními žáky v ČR, v kraji i ve škole. Nejlépe žáci uspěli v dovednostech v českém jazyce, kde byli o 4 % lepší než průměr v kraji i v ČR. Obecné dovednosti žáků jsou také na výborné úrovni. V matematice jsou žáci v průměru asi o 3 % horší ve srovnání s ostatními žáky 5. ročníků. Výsledky testování je možné hodnotit jako velmi úspěšné. Protože toto testování probíhá pouze na individuální úrovni, podrobné výsledky v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zde neuvádíme. 3

4 Akce základní školy v průběhu školního roku: ZÁŘÍ Výlet na dopravní hřiště v Příbrami Cirkusové představení cirkusu Berousek Den jazyků Drakiáda ŘÍÍJEN Zapojení dětí do akce dotované mléko Zahájení činnosti zájmových kroužků Účast na divadelním představení v divadle Gong v Praze Branný závod na Novém rybníku v Příbrami Projektový den - Lidové pranostiky a přísloví Sběr kaštanů a žaludů výtěžek použit na financování výletů a odměn pro děti Hrabání listí Zahájení sportovní soutěže ve školní družině Výlet školy ve spolupráci s RR do Centra Babylon v Liberci LISTOPAD Loutkové divadelní představení profesionálního souboru Den otevřených dveří pro zájemce z řad rodičů i ostatní veřejnosti Sběr papíru Předvánoční fotografování žáků PROSINEC Mikulášská besídka 5. ročníku pro celou ZŠ i MŠ Vánoční besídka s vánočním jarmarkem v místním pohostinství Vánoční vystoupení žáků 1., 2., a 4. ročníku v Domově důchodců Dobříš Prohlídka výstavy Betlémů v Příbrami Projekt Společenské chování při slavnostních příležitostech přednáška a oběd v restauraci Třídní vánoční besídky LEDEN Ledový den Účast družstva chlapců v turnaji ve vybíjené Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ ÚNOR Maškarní rej ve školní družině BŘEZEN Testy Kalibro Divadelní představení v podání žáků 4. a 5.ročníku pro děti ve školní družině Soutěž MISS VIŠŇOVSKÉ ŠKOLY Účast na sportovním odpoledni na 1. ZŠ v Příbrami DUBEN Projektový den Dopravní soutěž BESIP Vyplnění dopravních testů s jízdou zručnosti 4

5 Pěvecká soutěž dětí DOREMI Sběr papíru Zahájení plaveckého výcviku na Plavecké škole v Příbrami Projektový den Den Země (celoškolní) a jarní úklid Rej čarodějů a čarodějnic spojený se soutěží o nejkrásnější masku KVĚTEN Návštěva žáků 5. ročníku ve školách v Dolních Hbitech a na 4. ZŠ Příbram Turnaj v minifotbalu McDONALD S CUP okrskové kolo 2. a 7. místo Celoškolní poznávací výlet na zámek Kozel a hrad Radyni u Plzně Fotografování dětí Výlet žáků 1. a 5. ročníku do ZOO v Praze ČERVEN V rámci oslav Dne dětí návštěva divadla Káji Maříka v Mníšku pod Brdy Barevný projektový týden Školní kolo soutěže v anglickém jazyce Letní zahradní slavnost a rozloučení se žáky 5. ročníku Vydání vysvědčení Výsledky inspekční činnosti: Inspekce týkající se výuky a metodické či řídící činnosti školy se v tomto školním roce neuskutečnila. Každoročně je škola sledována hygienickou službou. Tento školní rok byly dány do zápisu přetrvávající závady v uspořádání výdejní kuchyňky chybějící umyvadlo, křížení cest čistého a špinavého nádobí, chybějící odkládací prostor na oblečení kuchařek nevyhovující sociální zařízení - viz zápis ze dne 20. září Všechny tyto závady se podařilo v průběhu hlavních prázdnin odstranit. Ostatní činnosti: Spolupráce s mateřskou školou probíhá na standardní úrovni, tak jako každý rok. Budoucí prvňáčci navštívili 2 x - na Den otevřených dveří i před zápisem základní školu. Děti z MŠ soutěžily v rámci různých vhodných činností, účinkovaly na Letní zahradní slavnosti. Pokud bylo představení vhodné, účastnili se hlavně předškoláci i různých divadelních akcí. Plavecký výcvik absolvovalo celkem 46 žáků r. Třídní schůzky proběhly celkem 4 v průběhu školního roku. Rada rodičů při ZŠ ve Višňové se scházela pravidelně a společně řešila otázky a problémy týkající se ZŠ. Z rodičů žáků každé třídy byli zvoleni vždy 2 zástupci, kteří spolupracovali s vedením školy také při přípravě a částečném financování akcí pro děti. Finančně se RR podílela na nákupu pomůcek, odměn na různé soutěže a přispěla na dopravu na akce pořádané školou. Školská rada má tři členy. Za kantory byla zvolena paní Eva Mezerová, zřizovatele zastupuje pan Jiří Šimonovský a rodiče pan Jaroslav Kubát. 5

6 V průběhu roku pracovaly na ZŠ tyto zájmové kroužky: výtvarný (vedla p. učitelka Mgr. Kubešová) hudebně dramatický (Dlabačová) sportovní hry (Mgr. Umlauf) anglický jazyk ( Mgr. Karasová, M. Kohoutová) výpočetní technika (Mezerová) Školní žákovská knihovnička byla otevřena pro žáky pravidelně vždy o přestávkách a odpoledne a obsahuje cca 90 knih a asi 20 audiovizuálních dokumentů. Knihovnu navštěvují pravidelně všichni žáci, v čítárně (sborovna školy) je umístěn i počítač s napojením na Internet a kopírka, které mohou žáci plně využívat. Učitelská knihovna byla obohacena o 10 knih. Po celý školní rok se pedagogové pravidelně setkávali a diskutovali nad otázkami a problémy týkající se metodické práce. Počet Pedagogických rad ve školním roce 4, počet schůzek s rodiči 2. Rodiče ale mají kdykoli možnost po předchozí domluvě individuální konzultace s pedagogy. V roce 2006 byl inventář obou škol obohacen o tyto předměty: Nová sestava PC, přehrávač CD, kopírka, lavice a židle ve 3. třídě, kuchyňský koutek ve sborovně ZŠ, nové knihy, CD, programy pro PC. Zřizovatel pokračoval v další etapě rekonstrukce sociálních zařízení v budově. Byly dokončeny nové toalety v přízemí a připraveny stoupačky do prvního patra. V další etapě se bude pokračovat za rok, práci provedla firma Atlantis. Také byly vymalovány některé třídy a opraven drobný inventář školy. Pedagogičtí zaměstnanci školy se zúčastnili těchto akcí dalšího vzdělávaní: H. Matysová Současná literatura pro děti a mládež 1. díl Š. Dlabačová Současná literatura pro děti a mládež 2. díl Zaměstnanci MŠ a školní jídelny se zúčastnili těchto akcí dalšího vzdělávaní: Iveta Svobodová Lenka Vacková Pavlína Sirotková Iveta Procházková Jóga pro děti, Hudba je radost Jak odstranit grafomotorické potíže. Integrace dítěte se spec. potřebami Nová školská legislativa Hygienické minimum Systém HACCP a kritické body Správná výživa u dětí Celkem 5 vyšel školní časopis Višňovská pecka, do kterého přispívají žáci, učitelé a přátelé ZŠ. 6

7 Na konci školního roku byly pořízeny nové webové stránky školy kde je umístěna mimo jiné, také fotogalerie ze všech akcí školy. Při ZŠ pracuje Školní družina, jejíž náplní je především zájmová a odpočinková činnost. Do školní družiny bylo zapsáno po celý školní rok 35 dětí. Zpráva o mateřské škole: Mimořádné akce mateřské školy: Schůzka s rodiči Výlet starších dětí na Svatou Horu Návštěva ZŠ u příležitosti Dne jazyků Divadelní představení v divadle GONG v Praze Příhody Ferdy Mravence Projekt Posvícení na vsi Loutkové představení O Dvanácti měsíčkách Dračí týden spojený s Drakiádou a výstavou draků Návštěva ZŠ na Den otevřených dveří Mikulášská besídka spolupráce s 5. třídou ZŠ Divadelní představení v Divadle Příbram Cesta do Betléma Návštěva výstavy Betlémů v Příbrami Účast předškolních dětí na projektu Zásady správného stolování a společenská výchova oběd v restauraci Vánoční besídka Maškarní karneval Velikonoční besídka pro rodiče, zdobení kraslic Divadelní představení divadla GONG Plavecký výcvik v plavecké škole v Příbrami Výlet do ZOO v Praze Zahradní slavnost rozloučení s předškoláky Škola pracovala podle RVP, který má zpracovaný na 2 roky. Činnosti byly zaměřené na zkvalitnění práce s předškolními dětmi a na celkovou pozitivní atmosféru školy. Byl zvýšen počet činností pro manuální rozvoj dětí pracovní výchova. Děti vyráběly dárky pro rodiče a důchodkyně v obci, atd. V mateřské škole byla věnována zvýšená péče logopedické prevenci a v některých případech i nápravě řeči (ve spolupráci s logopedickou poradnou Mgr. Šťovíčkové v Příbrami). Rodiče s dětmi navštěvovali logopedickou poradnu v MŠ, kterou vede logopedická asistentka Vacková. Od začátku školního roku pracovala s 10. dětmi. Poslední dobou stoupá počet dětí, které při nástupu do 1. třídy nemají úplně správnou výslovnost a nedaří se přesvědčit rodiče, aby této problematice věnovali zvýšenou péči. Předškolním dětem jsme umožnili seznámit se s prací na počítači skládání obrázkových puzzle, hra Pexeso, omalovánky, řešení labyrintů a další protože nutnost 7

8 jemně manipulovat s ovládáním (myší) vhodně procvičuje jemnou motoriku ruky a koordinaci ruka oko. Je ale třeba zakoupit výkonnější PC, protože pro většinu programů je výkonný počítač podmínkou. Děti navštívily v září Svatou Horu a svatohorské schody, podívaly se na Příbram z výšky a našly a pojmenovaly známé budovy. Jako každoročně jsme se slavnostně, na Zahradní slavnosti celého zařízení a za účasti starosty, rodičů všech dětí i pedagogů obou škol rozloučili s dětmi, které nastoupí do první třídy. Děti dostaly knihu, šerpu absolventa a Pamětní list. Všichni obyvatelé obce se s předškoláky mohli seznámit na tablu, které bylo umístěno v místní prodejně. Dvacet pět dětí se účastnilo devíti lekcí výuky v Plavecké škole. Děti několikrát jely na divadelní představení do divadla v Příbrami a Divadla Gong v Praze, několikrát MŠ navštívil soubor Sedmikráska s maňáskovým představením. Při Mikulášské nadílce děti dostaly hodnotné balíčky od sponzora, před Vánocemi vlastnoručně pekly perníkové ozdoby. Maškarní ples pohádkových postav nadchl děti i dospělé z řad rodičů. Uskutečnily se slavnostní besídky pro rodiče Vánoční, Velikonoční, ke Dni matek a na rozloučenou s předškoláky. Všechny besídky byly doplněny předáním vlastnoručně vyrobených dárků. Na podzim děti pouštěly draky a zúčastnily se Drakiády ve škole. Na konci školního roku děti jely do ZOO v Praze. S rodiči jsme v denním styku, mají vždy možnost jít do třídy se svými dětmi a pohrát si dle možnosti a chuti. Rodiče pomáhají při údržbě zahrady a drobných opravách inventáře. Spolupráce se základní školou je již tradičně na velmi dobré úrovni. Učitelky MŠ absolvovaly 1 hospitaci na začátku školního roku s cílem zjistit adaptaci dětí na školu. Při setkáváních s kantory ZŠ bylo konzultováno zapojení dětí a jejich úspěšnost ve škole, z čehož vyplývají důsledky pro naši další práci. Předškolní děti navštívily na Den otevřených dveří svou budoucí třídu a seznámily se s pokroky prvňáčků. Některé akce (koncerty, sportovní události a divadla) jsou organizovány ve spolupráci se ZŠ. Ředitelka zařízení se pravidelně setkává s hospodářkou OÚ i starostou a jako matrikářka i členka zastupitelstva obce má možnost se detailně seznámit se všemi záležitostmi, které se školy i obce týkají. Vybrané děti, pod vedením p. Vackové, pravidelně účinkují na vítání občánků 2 ročně a příležitostně i při svatebních obřadech, vždy s krátkým kulturním programem. V tomto školním roce se podařilo zajistit finanční krytí na rekonstrukci zahrady v mateřské škole, realizace proběhne v srpnu, září a bude dokončena v říjnu. Podnikatel pan Kozohorský poskytl balíčky pro děti na Mikulášskou nadílku, paní Kuntová z Drásova bude částečně sponzorovat některé prvky při zařizování zahrady. Školní jídelna připravuje obědy i pro strávníky v základní škole, celkem bylo přihlášeno 107 strávníků (i cizích obědy pro důchodce. V průběhu tří měsíců se stravovalo i 6 pracovníků firmy Schindler, kteří budují v obci kanalizaci). Kuchařky Iveta Procházková a Jana Kočová denně uvařily průměrně 160 porcí jídel (přesnídávka, oběd, svačina). Po zápisu dětí do MŠ na školní rok 2007/2008 je celkový počet přihlášených dětí 46. Ve spolupráci se zřizovatelem je průběžně obnovováno zařízení kuchyně, bylo zakoupeno další nerezové nádobí. Koncem tohoto školního roku bylo částečně zrekonstruováno zařízení kuchyňky u horní třídy a provedeny drobné opravy na inventáři podle požadavků hygienické služby. Práci provedla firmy Atlantic pana V. Hovorky. 8

9 Ve Višňové Lenka Vacková, ředitelka školy Přílohy : přehled třídní klasifikace přehled hospodaření školy - výsledovka 9

10 Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole ve Višňové Jednání proběhlo dne...od... hodin v... Účast: p. Jaroslav Kubát, p. Jiří Šimonovský, p. Eva Mezerová p. Lenka Vacková, ředitelka školy, jako host Program: 1. Stručné seznámení se zahájením školního roku a s tím souvisejícími změnami p. Vacková 2. Předložení nově zpracovaného Řádu školy ke schválení 3. Předložení Výroční zprávy za školní rok 2006 / Rada Školy schvaluje: Školní řád pro školní rok 2007 / 2008 Výroční zprávu za školní rok / 200/7 Rada školy bere na vědomí: Informaci k zahálení školního roku 2006/7 Informace o plánovaných akcích školy Ve Višňové... Zapsala: Eva Mezerová Podpisy členů RŠ: Šimonovský Kubát Mezerová 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1 Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Mgr. et Bc. Víchová Eva ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 OBSAH A) Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení školy 4) Žáci školy 5) Údaje o zápisu k povinné školní

Více