Strategie rozvoje školy , Základní škola Bohutín, okres Příbram

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje školy 2013-2017, Základní škola Bohutín, okres Příbram"

Transkript

1 Obsah Strategie rozvoje školy , Základní škola Bohutín, okres Příbram...1 Strategie rozvoje školy...2 Vize:...2 Motto:...3 Plán rozvoje školy I. Pohoda prostředí...4 1)Kultivace sociálního prostředí...4 2)vztah učitel (zaměstnanec školy) žák:...4 3)vztah žák žák:...5 4)vztah učitel učitel, zaměstnanec školy zaměstnanec školy:...6 5)Kultivace organizačního prostředí...7 6)Kultivace věcného prostředí...8 II. Zdravé vyučování )ŠVP pro ZV, Škola porozumění a bezpečí )Metody a formy práce )Projekty, školní akce...12 III. Otevřené partnerství...13 IV. Další aktivity školy...14

2 Strategie rozvoje školy Vize: Chceme být učící se školou. Naším společným cílem je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na jejich další život. Chceme vzdělávat žáky přirozenou aktivitou a samostatností tak, abychom rozvinuli kompetence každého jednotlivého žáka do jeho individuálního maxima. Chceme, aby naši školu opouštěly děti všeobecně vzdělané, děti schopné formulovat vlastní názor, děti otevřeně a slušně vystupující, uvědomující si svoji sounáležitost s lidmi i přírodou, děti připravené se neustále vzdělávat. Chceme být školou smysluplnou, která baví a nenudí, zaměstnancům umožňuje seberealizaci a stálý rozvoj, rodičům garantuje dobré vzdělání a výchovu jejich dětí.

3 Náš ŠVP pro ZV jsme pojmenovali Škola porozumění a bezpečí. Co to znamená, co je naším cílem? Porozumění: Pojem porozumění nabývá širší význam - porozumění učitelů změnám, porozumění potřebám a možnostem naší školy, našich tříd a zejména porozumění potřebám našich žáků, případně přání jejich rodičů, porozumění a pochopení, jak se lidský mozek učí, jaké podmínky musí být splněny, aby proces učení mohl probíhat, usilujeme o porozumění mezi učitelem a žáky i o porozumění mezi žáky navzájem, porozumění sami sobě. Podrobně je porozumění rozvedeno ve filosofii školy v našem ŠVP. Bezpečí: Chceme aby i nadále ve škole panovalo rodinné klima. Dlouhodobě spolupracujeme v rámci projektu Škola podporující zdraví se SZÚ Praha. Cílem je aby vyučování a práce probíhala v nestresujících podmínkách, přizpůsobených pro optimální fungování mozkové činnosti zaměřené na přemýšlení a vstřebávání učiva. Stále vytváříme a zdokonalujeme bezpečné prostředí pro žáky jak z hlediska úrazové prevence, tak vštěpování zdravého životního stylu. Budujeme školu otevřenou rodičům i veřejnosti.

4 Motto: Do školy se nebojíme, na překážkách nestavíme, všechny směle přeskočíme. Umíme na všechno přijít, do světa tak můžem vyjít. Jak naši vizi naplníme? Společně jsme vytvořili dlouhodobou strategii, kterou jsme vystavěli na základě struktury celorepublikového projektu SZÚ Praha Škola podporující zdraví, ve kterém jsme od roku 2005 zapojeni. Do ročních plánů budeme zařazovat jednotlivé kroky a na základě jejich vyhodnocení budeme plánovat další postup.

5 Plán rozvoje školy I. Pohoda prostředí 1) Kultivace sociálního prostředí Chceme rozvíjet pozitivní vztahy v rámci celého školního společenství na základě principů demokracie a slušného chování, chceme podporovat všechny členy školního společenství v úsilí o osobní zodpovědnost za svou vlastní práci a její výsledky. 1) vztah učitel (zaměstnanec školy) žák: Chceme, aby učitelé (zaměstnanci školy) přistupovali k dětem individuálně, aby jim vytvářeli vhodné podmínky pro jejich další rozvoj a zároveň je vedli k osobní odpovědnosti za proces učení. Chceme soustavně umožňovat žákům seznamování s plánem a filozofií školy, aby se podle svých schopností mohli podílet na jejich zpřesňování tak, aby se s nimi mohli ztotožňovat. - pedagogové každoročně se svými žáky sestaví jednoduchá pravidla chování v rámci třídy, jejich dodržování průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme - vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách máme možnost individuálně přistupovat ke každému z nich, což se ne vždy a všem daří - ve škole pracuje žákovský parlament - jsou stanovena jasná pravidla pro soužití ve škole daná školním řádem - pro potřeby hodnocení používáme již od 1. ročníku žákovských portfolií formou sběru prací - v jednotlivých předmětech postupujeme podle tematických plánů, které vytváříme v souladu s osnovnou částí ŠVP naší školy, často nám pomáhají metodiky k učebnicím našeho partnera nakladatelství Fraus - žáky vedeme od nejnižších ročníků k sebehodnocení prostřednictvím jednoduchých škál - při hodnocení zohledňujeme děti se zdravotním znevýhodněním - vytváříme individuální vzdělávací programy pro děti s SPU, a tak jim umožňujeme začlenit se plně do kolektivu dětí ve třídě Chceme dále pokračovat: - chceme zdokonalit učitelské dovednosti v oblasti komunikace se žáky a v individuálním přístupu k nim - zabývat se pravidly chování žáků v žákovském parlamentu, vytvořit žákovský školní řád formulovaný jazykem žáků, který budou žáci na souhlas s ním podepisovat - dohodnutá pravidla budou učitelé důsledněji kontrolovat a postihovat, vytvoříme plány s osobní zodpovědností za dodržování konkrétního pravidla

6 - ke konzultacím o prospěchu a chování dítěte s rodiči zveme často samotné žáky, kteří mají možnost se k hodnocení vyjádřit, chceme tento systém rozšířit pro všechna jednání, kdy je systém U-Ž-R vhodný - práci s žákovskými portfolii dát větší smysl a systém na základě stanovení domluvených pravidel - ve škole opět začneme využívat práce asistentky pedagoga vzhledem k tomu, že je v naší škole žák, který tuto péči potřebuje - zefektivnit výuku spoluprací dvou pedagogů ve výuce (učitel + asistent pedagoga) - rozvíjet a podporovat talentované žáky zapojením do soutěží a olympiád - ve škole bude aktivně pracovat žákovský parlament tvořený volenými zástupci tříd 3. až 9. ročníku podle nových pravidel voleb, vybere si patrona z řad pedagogů - budeme definovat požadavky v jednotlivých předmětech na delší časové úseky a v předstihu s nimi budeme seznamovat žáky - zásadním nedostatkem, který musíme vyřešit je vztah pracovnic školní jídelny k dětem, vidíme ho jako ohrožující pro děti i rodiče 2) vztah žák žák: Chceme, aby vztahy mezi žáky byly přátelské. Proto chceme podporovat kompetence potřebné pro plnohodnotné soužití s ostatními lidmi. - ve třídách 2. stupně organizujeme lyžařský výcvik pro 7. ročník, kapacitu doplňujeme žáky z ostatních ročníků - ke Dni dětí připravujeme projekty Velcí si hrají s malými a Mikulášskou nadílku, kdy starší žáci obstarávají hlavní náplň - v rámci všech tříd školy pořádáme exkurze a školní výlety, kdy děti spolupracují a poznávají se v jiném prostředí - vytváříme situace vhodné ke vzájemné spolupráci žáků při vyučování v jednotlivých třídách, ale i v heterogenních skupinách (včetně žáků z okolních mateřských škol) - k hezkým vztahům mezi sebou jsou vedeni žáci i ve všech odděleních ŠD Chceme dále pokračovat: - žáci 9. ročníku budou pasovat při slavnostním zahájení školního roku nastupující žáky na prvňáčky a stanou se jejich patrony - nejlepší čtenáři 2. stupně budou pasovat prvňáčky na čtenáře 3) vztah učitel učitel, zaměstnanec školy zaměstnanec školy: Usilujeme o zachování harmonických vztahů mezi pedagogy i ostatními zaměstnanci školy. Chceme využívat velký potenciál, který spočívá v tom, že pedagogové umějí společně pracovat na koncepčních materiálech školy, vedení školy je participativní. - společně promýšlíme vizi školy, celoroční plány a na základě toho i další vzdělávání pracovníků

7 - společně vytváříme zásadní dokumenty školy školní vzdělávací program, strategii rozvoje, roční plány, výroční zprávu - zapojujeme se do nejnovějších forem dalšího vzdělávání, a to nejen jednotlivců, ale i společně celého kolektivu - stanovujeme si osobní cíle pedagogického rozvoje - většina učitelů si zakládá osobní portfolia a zásobníky materiálů pro výuku - podařilo se zapojit 5 nových pedagogů do práce v kolektivu Chceme plnit: - budeme si vytvářet každoroční plány osobního pedagogického rozvoje navazující na vizi a plány školy včetně kritérií jejich plnění - vyžadováním vysokých nároků na zaměstnance budeme udržovat jejich osobní rozvoj a seberealizaci - využít osobnostní typologie MBTI ke stanovení rolí i pomoci v práci pro tým - budeme pomáhat nově nastupujícím kolegyním v jejich práci a využijeme spolupráci ke vzájemnému obohacení - budeme více využívat vzájemným zkušeností sdílením dumů, nápadů i vzájemnými hospitacemi - zavedeme ve škole mentoring z řad učitelů, kteří budou provázet (koučinkem, mentorováním) své kolegy v jejich pedagogickém rozvoji - zásadním nedostatkem, který musíme vyřešit je vztah pracovnic školní jídelny k okolí děti, rodiče, veřejnost, spolupráce s učiteli 2) Kultivace organizačního prostředí Organizací života školy chceme vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání a cílů školy. Chceme, aby díky možnosti spolurozhodovat o cílech, plánech i činnosti školy měli zaměstnanci zájem na jejím rozvoji a cítili za něj spoluzodpovědnost. - společně vytváříme realizovatelný roční plán školy - v dostatečném předstihu je zveřejňován měsíční plán práce, který vypracovává vedení školy na základě plánu ročního i dlouhodobého - na pracovních poradách se zabýváme otázkami rozvoje školy, porady mají jasně formulované závěry - dlouhodobě pracujeme v projektu Škola podporující zdraví - sestavujeme rozvrh hodin tak, aby odpovídal hygieně práce a optimálnímu rytmu dne - měníme prostorové uspořádání učeben tak, aby podporovalo formy a metody práce - do vyučovacích hodin zařazujeme podle potřeby v nižších ročnících 1. stupně relaxační tělovýchovné chvilky - během velké přestávky umožňujeme při vhodném počasí pobyt na školní zahradě, kde se děti věnují vhodným spontánním činnostem - k upevnění zásad zdravé výživy jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a Školní mléko - je zajištěn pitný režim žáků - na toaletách jsou zásobníky na mýdlo, toaletní papír i papírové ručníky

8 Chceme plnit: - vytvořit na škole systém rolí koučů a mentorů, koordinátorů důležitých oblastí života školy - ve změněném plánování formulovat úkoly nové, i ty co se nám nedaří plnit, s kritérii plnění i osobní zodpovědností a hodnocením - zápisy z pedagogických rad bude vypracovávat jeden učitel z důvodu sjednocení zápisů - stanovíme si přesný den v týdnu na porady, tak abychom mohli být všichni přítomni, a tím dosáhli přesné informovanosti všech pedagogů a mohli pružně řešit společné problémy i rozvoj školy - podle zájmu dětí zvýšíme možnosti volby relaxační činnosti o přestávkách (pohyb, společenské hry, četba knih) - využít typologie MBTI pro zjištění potřeb žáků a posléze využít možnost volby žáků podle učebního stylu - využít osvědčeného dělení hodin českého i cizího jazyka a matematiky k rozvoji čtenářské i matematické gramotnosti, pokud by nám to finance opět umožnily 3) Kultivace věcného prostředí Podle finančních možností stále zkvalitňovat materiální podmínky ve škole, tak aby uspokojovaly rostoucí potřeby kvalitního vzdělávání v bezpečném a podněcujícím prostředí. - zrealizováno zateplení fasády a půdy školy, výměna oken a dveří, úprava prostor před školou, půdní vestavba, přestavba skladu na šd s kuchyní, rekonstrukce kotelny a topení, rekonstrukce tělocvičny, toalet, vznik školní zahrady jako místa pro pohyb a relaxaci - učebny 1. stupně jsou vybaveny novým nábytkem - nejmenší a největší žáci mají nové výškově měnitelné lavice a židle - máme 3 učebny vybavené interaktivní tabulí - v počítačové učebně je 20 žákovských pc, učitelský pc,dataprojektor, tiskárna - v jedné učebně je pc s dotykovým monitorem a dataprojektorem - některé učebny a chodby mají nové osvětlení - je rozvedena datová síť po celé škole - někteří pedagogové mají zapůjčený notebook - v některých ročnících využíváme interaktivních učebnic - pravidelně nakupujeme pomůcky, výukové nástěnné tabule - obnovujeme výzdobu školy - udržujeme hezkou květinovou výzdobu školy - při dělení šatny byla vytvořena nová učebna pro žáky 1. stupně Chceme dále pokračovat: - zabezpečit školní zahradu a školu (bezpečnostní kamery vně budovy) - zabezpečení školní zahrady ochrannými sítěmi směrem ke škole i do zahrady - pokračovat v realizaci projektu bezpečného přecházení u školy - dovybavit všechny učebny účelným a odolným nábytkem - dovybavit sborovnu notebookem - postupně vybavovat učebny interaktivními tabulemi a počítači

9 - počítačovou učebnu rozšířit tak, aby každý žák měl přidělen jeden počítač - sjednotit sw v počítačové učebně - zapůjčit notebook všem pedagogům, kteří nemají svůj - postupně zakoupit interaktivní učebnice pro předměty, ve kterých je o ně zájem - dovybavit tělocvičnu novým sportovním náčiním a drobnými pomůckami - vybavit pracovny okenními žaluziemi - vyměnit dveře u toalet - zakoupit jazykovou laboratoř - vymalovat chodby a vstupní prostor ve spolupráci se ZUŠ II. Zdravé vyučování 4) ŠVP pro ZV, Škola porozumění a bezpečí Využívat ŠVP a jeho inovace ke zkvalitnění výuky. Zaměřit se na rozvíjení nejdůležitějších kompetencí žáků potřebných pro jejich plnohodnotný život. - máme zpracovaný ŠVP pro ZV, s názvem Škola porozumění a bezpečí, který plníme od a který jsme upravili podle RVP platnému ke dni (předběžná kontrola ČŠI, paní Mgr. Miroslava Březinová, VIII/2013) - umožňujeme žákům osvojovat si učivo i pomocí dlouhodobějších tematických projektů - na 1. stupni vyučujeme matematiku aktivně - metodou prof. Hejného - důraz klademe na rozvoj čtenářské gramotnosti - dlouhodobě podporujeme environmentální vzdělávání - organizujeme celoškolní projekty Chceme dále pokračovat: - náš ŠVP chceme stále upravovat v souladu s požadavky doby - podle možností rozšiřovat nabídku volitelných předmětů - vyprofilovat školu výukou matematiky podle profesora Hejného - rozvíjet čtenářskou gramotnost, vybudovat návaznost prvního a druhého stupně společným plánem - dosáhnout certifikátu Ekoškola 5) Metody a formy práce Chceme využívat takové metody, které vedou k aktivnímu učení všech jednotlivců. - ve vyučování používáme nové a netradiční metody, ale nikoli v potřebné míře - používáme kooperativní učení a individuální učení, zařazujeme problémové úkoly a drobné badatelské metody - ale ne všichni a ne v dostačující míře - umožňujeme žákům osvojovat si učivo pomocí dlouhodobějších tematických projektů, viz další bod

10 - organizujeme celoškolní projekty - používáme ICT technologie Chceme dále pokračovat: Chceme, aby každý učitel měl zásobu kvalitních metod a forem výchovně vzdělávací práce, z nichž by vybíral právě ty, které by byly v určitém okamžiku nejvhodnější pro splnění cíle a jejichž prostřednictvím dosáhne rozvoje každého žáka. Chceme preferovat metody, které vedou k aktivnímu učení žáky, omezovat pasivní předávání poznatků. Formy frontální chceme nahrazovat individuálním a kooperativním učením. - chceme nadále rozvíjet své pedagogické dovednosti a schopnosti pomocí programu DVPP individuálním i celoškolním i samostudiem např.rwct, využití technologií, interní i externí mentoring, PAU, Hejného matematika, typologie MBTI - chceme organizovat vzájemné hospitace pedagogů ve výuce - ve své činnosti se zaměřovat na rozvoj gramotností žáků, především čtenářské gramotnosti - rozšiřovat aktivní vyučování matematiky i na druhý stupeň - využijeme projektu Mentoringem ke kvalitě, zejména jeho výstupu kompetenčního rámce (modulu) pro kvalitní práci každého učitele 6) Projekty, školní akce Chceme, abychom zapojením do zejména dlouhodobějších projektů žákům ukázali propojení školy a reálného života a i touto formou vedli žáky k aktivnímu učení. Exkurze, besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí apod., které pro žáky organizujeme, vhodně doplňují výuku ve škole v rámci našeho ŠVP výukou v autentickém prostředí. - od r jsme zapojeni do sítě Škol podporujících zdraví - pro žáky vytváříme množství třídních i celoškolních projektů, které podporují rozvoj mnoha kompetencí - ekologické projekty Merlin - jsme registrování v projektu Rodiče vítáni Chceme dále pokračovat: - chceme získat titul Ekoškola, jsme zapojeni již několik let a nemáme splněn konečný cíl - chceme se zapojit do mezinárodního projektu Comenius - s Gymnáziem Příbram a dalšími 3 základními školami budeme spolupracovat na projektu Podpora přírodních věd III. Otevřené partnerství

11 V rámci dalšího rozvoje školy chceme získat rodiče pro spolupráci a spolurozhodování, chceme získat jejich podporu pro postupné inovativní kroky. V rámci dobré informovanosti a spoluprací s partnery školy i širší veřejností budovat obraz kvalitní otevřené školy. - rodiče pravidelně informujeme o dění ve škole letáky, žákovské knížky, vývěsky, webové stránky - snažíme se o vytvoření školních ových adresářů pro nejrychlejší přenos aktuálních informací - spolupracujeme se ZUŠ Rožmitál, ve škole máme pobočku s hudebním a výtvarným oborem - píšeme zprávy do místního a regionálního tisku - pro veřejnost organizujeme dny otevřených dveří - pro veřejnost připravujeme jarmarky a školní vystoupení - spolupodílíme se na adventním setkání, půlročním setkání s jubilanty i dalších akcích pořádaných obcí - s rodiči a budoucími prvňáčky navazujeme bližší kontakt spoluprací s mateřskými školami, pořádáme akci Škola před školou - po domluvě s vyučujícím a ředitelstvím školy mají rodiče možnost navštívit vyučování u svého dítěte - ve škole pracuje aktivní školská rada - rodiče se aktivně podílejí na přípravě některých akcí školy - dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro dítě i pro rodiče - spolupracujeme se sportovními kluby i dobrovolnými hasiči Chceme plnit: - neustále informovat o naší činnosti a propagovat naše přednosti a úspěchy všemi možnými prostředky tak, aby se pozitivní obraz školy dostal do podvědomí širokého okolí a umlčel případné škarohlídy, rýpaly a pisatele anonymů - navázat spolupráci s místní knihovnou, spolkem Řimbaba - využít možnosti mezinárodní spolupráce s jinými školami IV. Další aktivity školy V pestré výchovné činnosti při zachování rovnováhy mezi organizovanými a spontánními činnostmi zajišťovat individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí. V rámci vybraných aktivit se věnovat prevenci sociálně patologických jevů, všemi dostupnými prostředky předcházet sociálně patologickým jevům u našich žáků. - vytváříme každoročně Primární preventivní program - v průběhu celého školního roku se věnujeme problematice kázně a prevence - pro žáky pravidelně organizujeme besedy i jiné aktivity týkající se prevence - děti mohou využívat schránku důvěry, jednotlivé podněty řešíme - nabízíme dětem nejrůznější zájmové kroužky - umožňujeme žákům využívat ICT technologie podle stanovených pravidel

12 - pravidelně organizujeme na škole různé soutěže a akce školy - připravujeme výstavy výtvarných i jiných prací našich žáků - žáci se podílejí na plánování a realizaci různých aktivit v mimoškolní činnosti i školní družině Chceme plnit: - pokračovat ve spolupráci s OPS Magdaléna - zřídit školní klub, pokud bude schváleno krajem - rozšíříme nabídku zájmových kroužků - chceme zachovat ve ŠD bezpečné prostředí a podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi V Bohutíně Mgr. Vladimíra Melicharová ředitelka školy

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Základní škola Předín

Základní škola Předín Základní škola Předín ZDRAVÁ ŠKOLA PŘEDÍN projekt Předín 2008 Základní škola a Mateřská škola Předín 675 27 Předín Telefon: 568 884 380 E-mail: Internet: zs-predin@mybox.cz www.zspredin.ic.cz - 2 - Úvod

Více

Základní škola Předín

Základní škola Předín Základní škola Předín ZDRAVÁ ŠKOLA PŘEDÍN Inovovaný školní projekt podpory zdraví Předín 2013 Základní škola a Mateřská škola Předín 675 27 Předín Telefon: 568 884 380 E-mail: Internet: zspredin@seznam.cz

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018 Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace V Orlové červenec 2013 Mgr. Halina Sikorová 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace Škola podporující zdraví Září 2013 1 Charakteristika školy analýza současného stavu Základní škola v Rumburku, Tyršova

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Předkladatel...3 1.2. Zřizovatel...3

Více

Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE

Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy počátečního stavu, akceptuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Telefon/Fax 478 611 501 E-MAIL: skola@mostzs15.cz www:mostzs15.cz PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2009-2012 Zpracovala: Mgr. Dagmar ŠOLAROVÁ ředitelka

Více

Inventář školy podporující zdraví

Inventář školy podporující zdraví Úvod V dnešní době, kdy se lidský život podle celosvětových statistik prodlužuje, paradoxně vidíme, že na člověka jako bytost, číhá hodně nástrah. Mnozí z nás přijali za své, takový životní styl, který

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ Škola plná pohybu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: "Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čj. 1093/2013/2. ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, Křídla 52, 592 31 Nové Město na Moravě tel: 566 615 793, IČO 75021421 Obsah: 1 Identifikační

Více

II. Charakteristika školy

II. Charakteristika školy 1/18 II. Charakteristika školy II.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Název součásti

Více

Projekt podpory zdraví

Projekt podpory zdraví Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Projekt podpory zdraví na období 2014-2017 Vypracovala: Mgr. Hana Saláková Obsah projektu: 1Identifikační údaje str.3 2 Představení školy str.4 3

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, je státní, úplná základní škola, v centru města Litvínova. Škola byla přestěhována z původní ZŠ Litvínov, Šafaříkova 991 do budovy ZŠ Ruská 2059 v rámci optimalizace sítě škol

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Učit se být sám sebou. Učit se žít s ostatními. Učit se komunikovat. Učit se učit. Copyright Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví. Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007 26.června 2007 schváleno Radou školy

Více