Strategie rozvoje školy , Základní škola Bohutín, okres Příbram

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje školy 2013-2017, Základní škola Bohutín, okres Příbram"

Transkript

1 Obsah Strategie rozvoje školy , Základní škola Bohutín, okres Příbram...1 Strategie rozvoje školy...2 Vize:...2 Motto:...3 Plán rozvoje školy I. Pohoda prostředí...4 1)Kultivace sociálního prostředí...4 2)vztah učitel (zaměstnanec školy) žák:...4 3)vztah žák žák:...5 4)vztah učitel učitel, zaměstnanec školy zaměstnanec školy:...6 5)Kultivace organizačního prostředí...7 6)Kultivace věcného prostředí...8 II. Zdravé vyučování )ŠVP pro ZV, Škola porozumění a bezpečí )Metody a formy práce )Projekty, školní akce...12 III. Otevřené partnerství...13 IV. Další aktivity školy...14

2 Strategie rozvoje školy Vize: Chceme být učící se školou. Naším společným cílem je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na jejich další život. Chceme vzdělávat žáky přirozenou aktivitou a samostatností tak, abychom rozvinuli kompetence každého jednotlivého žáka do jeho individuálního maxima. Chceme, aby naši školu opouštěly děti všeobecně vzdělané, děti schopné formulovat vlastní názor, děti otevřeně a slušně vystupující, uvědomující si svoji sounáležitost s lidmi i přírodou, děti připravené se neustále vzdělávat. Chceme být školou smysluplnou, která baví a nenudí, zaměstnancům umožňuje seberealizaci a stálý rozvoj, rodičům garantuje dobré vzdělání a výchovu jejich dětí.

3 Náš ŠVP pro ZV jsme pojmenovali Škola porozumění a bezpečí. Co to znamená, co je naším cílem? Porozumění: Pojem porozumění nabývá širší význam - porozumění učitelů změnám, porozumění potřebám a možnostem naší školy, našich tříd a zejména porozumění potřebám našich žáků, případně přání jejich rodičů, porozumění a pochopení, jak se lidský mozek učí, jaké podmínky musí být splněny, aby proces učení mohl probíhat, usilujeme o porozumění mezi učitelem a žáky i o porozumění mezi žáky navzájem, porozumění sami sobě. Podrobně je porozumění rozvedeno ve filosofii školy v našem ŠVP. Bezpečí: Chceme aby i nadále ve škole panovalo rodinné klima. Dlouhodobě spolupracujeme v rámci projektu Škola podporující zdraví se SZÚ Praha. Cílem je aby vyučování a práce probíhala v nestresujících podmínkách, přizpůsobených pro optimální fungování mozkové činnosti zaměřené na přemýšlení a vstřebávání učiva. Stále vytváříme a zdokonalujeme bezpečné prostředí pro žáky jak z hlediska úrazové prevence, tak vštěpování zdravého životního stylu. Budujeme školu otevřenou rodičům i veřejnosti.

4 Motto: Do školy se nebojíme, na překážkách nestavíme, všechny směle přeskočíme. Umíme na všechno přijít, do světa tak můžem vyjít. Jak naši vizi naplníme? Společně jsme vytvořili dlouhodobou strategii, kterou jsme vystavěli na základě struktury celorepublikového projektu SZÚ Praha Škola podporující zdraví, ve kterém jsme od roku 2005 zapojeni. Do ročních plánů budeme zařazovat jednotlivé kroky a na základě jejich vyhodnocení budeme plánovat další postup.

5 Plán rozvoje školy I. Pohoda prostředí 1) Kultivace sociálního prostředí Chceme rozvíjet pozitivní vztahy v rámci celého školního společenství na základě principů demokracie a slušného chování, chceme podporovat všechny členy školního společenství v úsilí o osobní zodpovědnost za svou vlastní práci a její výsledky. 1) vztah učitel (zaměstnanec školy) žák: Chceme, aby učitelé (zaměstnanci školy) přistupovali k dětem individuálně, aby jim vytvářeli vhodné podmínky pro jejich další rozvoj a zároveň je vedli k osobní odpovědnosti za proces učení. Chceme soustavně umožňovat žákům seznamování s plánem a filozofií školy, aby se podle svých schopností mohli podílet na jejich zpřesňování tak, aby se s nimi mohli ztotožňovat. - pedagogové každoročně se svými žáky sestaví jednoduchá pravidla chování v rámci třídy, jejich dodržování průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme - vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách máme možnost individuálně přistupovat ke každému z nich, což se ne vždy a všem daří - ve škole pracuje žákovský parlament - jsou stanovena jasná pravidla pro soužití ve škole daná školním řádem - pro potřeby hodnocení používáme již od 1. ročníku žákovských portfolií formou sběru prací - v jednotlivých předmětech postupujeme podle tematických plánů, které vytváříme v souladu s osnovnou částí ŠVP naší školy, často nám pomáhají metodiky k učebnicím našeho partnera nakladatelství Fraus - žáky vedeme od nejnižších ročníků k sebehodnocení prostřednictvím jednoduchých škál - při hodnocení zohledňujeme děti se zdravotním znevýhodněním - vytváříme individuální vzdělávací programy pro děti s SPU, a tak jim umožňujeme začlenit se plně do kolektivu dětí ve třídě Chceme dále pokračovat: - chceme zdokonalit učitelské dovednosti v oblasti komunikace se žáky a v individuálním přístupu k nim - zabývat se pravidly chování žáků v žákovském parlamentu, vytvořit žákovský školní řád formulovaný jazykem žáků, který budou žáci na souhlas s ním podepisovat - dohodnutá pravidla budou učitelé důsledněji kontrolovat a postihovat, vytvoříme plány s osobní zodpovědností za dodržování konkrétního pravidla

6 - ke konzultacím o prospěchu a chování dítěte s rodiči zveme často samotné žáky, kteří mají možnost se k hodnocení vyjádřit, chceme tento systém rozšířit pro všechna jednání, kdy je systém U-Ž-R vhodný - práci s žákovskými portfolii dát větší smysl a systém na základě stanovení domluvených pravidel - ve škole opět začneme využívat práce asistentky pedagoga vzhledem k tomu, že je v naší škole žák, který tuto péči potřebuje - zefektivnit výuku spoluprací dvou pedagogů ve výuce (učitel + asistent pedagoga) - rozvíjet a podporovat talentované žáky zapojením do soutěží a olympiád - ve škole bude aktivně pracovat žákovský parlament tvořený volenými zástupci tříd 3. až 9. ročníku podle nových pravidel voleb, vybere si patrona z řad pedagogů - budeme definovat požadavky v jednotlivých předmětech na delší časové úseky a v předstihu s nimi budeme seznamovat žáky - zásadním nedostatkem, který musíme vyřešit je vztah pracovnic školní jídelny k dětem, vidíme ho jako ohrožující pro děti i rodiče 2) vztah žák žák: Chceme, aby vztahy mezi žáky byly přátelské. Proto chceme podporovat kompetence potřebné pro plnohodnotné soužití s ostatními lidmi. - ve třídách 2. stupně organizujeme lyžařský výcvik pro 7. ročník, kapacitu doplňujeme žáky z ostatních ročníků - ke Dni dětí připravujeme projekty Velcí si hrají s malými a Mikulášskou nadílku, kdy starší žáci obstarávají hlavní náplň - v rámci všech tříd školy pořádáme exkurze a školní výlety, kdy děti spolupracují a poznávají se v jiném prostředí - vytváříme situace vhodné ke vzájemné spolupráci žáků při vyučování v jednotlivých třídách, ale i v heterogenních skupinách (včetně žáků z okolních mateřských škol) - k hezkým vztahům mezi sebou jsou vedeni žáci i ve všech odděleních ŠD Chceme dále pokračovat: - žáci 9. ročníku budou pasovat při slavnostním zahájení školního roku nastupující žáky na prvňáčky a stanou se jejich patrony - nejlepší čtenáři 2. stupně budou pasovat prvňáčky na čtenáře 3) vztah učitel učitel, zaměstnanec školy zaměstnanec školy: Usilujeme o zachování harmonických vztahů mezi pedagogy i ostatními zaměstnanci školy. Chceme využívat velký potenciál, který spočívá v tom, že pedagogové umějí společně pracovat na koncepčních materiálech školy, vedení školy je participativní. - společně promýšlíme vizi školy, celoroční plány a na základě toho i další vzdělávání pracovníků

7 - společně vytváříme zásadní dokumenty školy školní vzdělávací program, strategii rozvoje, roční plány, výroční zprávu - zapojujeme se do nejnovějších forem dalšího vzdělávání, a to nejen jednotlivců, ale i společně celého kolektivu - stanovujeme si osobní cíle pedagogického rozvoje - většina učitelů si zakládá osobní portfolia a zásobníky materiálů pro výuku - podařilo se zapojit 5 nových pedagogů do práce v kolektivu Chceme plnit: - budeme si vytvářet každoroční plány osobního pedagogického rozvoje navazující na vizi a plány školy včetně kritérií jejich plnění - vyžadováním vysokých nároků na zaměstnance budeme udržovat jejich osobní rozvoj a seberealizaci - využít osobnostní typologie MBTI ke stanovení rolí i pomoci v práci pro tým - budeme pomáhat nově nastupujícím kolegyním v jejich práci a využijeme spolupráci ke vzájemnému obohacení - budeme více využívat vzájemným zkušeností sdílením dumů, nápadů i vzájemnými hospitacemi - zavedeme ve škole mentoring z řad učitelů, kteří budou provázet (koučinkem, mentorováním) své kolegy v jejich pedagogickém rozvoji - zásadním nedostatkem, který musíme vyřešit je vztah pracovnic školní jídelny k okolí děti, rodiče, veřejnost, spolupráce s učiteli 2) Kultivace organizačního prostředí Organizací života školy chceme vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání a cílů školy. Chceme, aby díky možnosti spolurozhodovat o cílech, plánech i činnosti školy měli zaměstnanci zájem na jejím rozvoji a cítili za něj spoluzodpovědnost. - společně vytváříme realizovatelný roční plán školy - v dostatečném předstihu je zveřejňován měsíční plán práce, který vypracovává vedení školy na základě plánu ročního i dlouhodobého - na pracovních poradách se zabýváme otázkami rozvoje školy, porady mají jasně formulované závěry - dlouhodobě pracujeme v projektu Škola podporující zdraví - sestavujeme rozvrh hodin tak, aby odpovídal hygieně práce a optimálnímu rytmu dne - měníme prostorové uspořádání učeben tak, aby podporovalo formy a metody práce - do vyučovacích hodin zařazujeme podle potřeby v nižších ročnících 1. stupně relaxační tělovýchovné chvilky - během velké přestávky umožňujeme při vhodném počasí pobyt na školní zahradě, kde se děti věnují vhodným spontánním činnostem - k upevnění zásad zdravé výživy jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a Školní mléko - je zajištěn pitný režim žáků - na toaletách jsou zásobníky na mýdlo, toaletní papír i papírové ručníky

8 Chceme plnit: - vytvořit na škole systém rolí koučů a mentorů, koordinátorů důležitých oblastí života školy - ve změněném plánování formulovat úkoly nové, i ty co se nám nedaří plnit, s kritérii plnění i osobní zodpovědností a hodnocením - zápisy z pedagogických rad bude vypracovávat jeden učitel z důvodu sjednocení zápisů - stanovíme si přesný den v týdnu na porady, tak abychom mohli být všichni přítomni, a tím dosáhli přesné informovanosti všech pedagogů a mohli pružně řešit společné problémy i rozvoj školy - podle zájmu dětí zvýšíme možnosti volby relaxační činnosti o přestávkách (pohyb, společenské hry, četba knih) - využít typologie MBTI pro zjištění potřeb žáků a posléze využít možnost volby žáků podle učebního stylu - využít osvědčeného dělení hodin českého i cizího jazyka a matematiky k rozvoji čtenářské i matematické gramotnosti, pokud by nám to finance opět umožnily 3) Kultivace věcného prostředí Podle finančních možností stále zkvalitňovat materiální podmínky ve škole, tak aby uspokojovaly rostoucí potřeby kvalitního vzdělávání v bezpečném a podněcujícím prostředí. - zrealizováno zateplení fasády a půdy školy, výměna oken a dveří, úprava prostor před školou, půdní vestavba, přestavba skladu na šd s kuchyní, rekonstrukce kotelny a topení, rekonstrukce tělocvičny, toalet, vznik školní zahrady jako místa pro pohyb a relaxaci - učebny 1. stupně jsou vybaveny novým nábytkem - nejmenší a největší žáci mají nové výškově měnitelné lavice a židle - máme 3 učebny vybavené interaktivní tabulí - v počítačové učebně je 20 žákovských pc, učitelský pc,dataprojektor, tiskárna - v jedné učebně je pc s dotykovým monitorem a dataprojektorem - některé učebny a chodby mají nové osvětlení - je rozvedena datová síť po celé škole - někteří pedagogové mají zapůjčený notebook - v některých ročnících využíváme interaktivních učebnic - pravidelně nakupujeme pomůcky, výukové nástěnné tabule - obnovujeme výzdobu školy - udržujeme hezkou květinovou výzdobu školy - při dělení šatny byla vytvořena nová učebna pro žáky 1. stupně Chceme dále pokračovat: - zabezpečit školní zahradu a školu (bezpečnostní kamery vně budovy) - zabezpečení školní zahrady ochrannými sítěmi směrem ke škole i do zahrady - pokračovat v realizaci projektu bezpečného přecházení u školy - dovybavit všechny učebny účelným a odolným nábytkem - dovybavit sborovnu notebookem - postupně vybavovat učebny interaktivními tabulemi a počítači

9 - počítačovou učebnu rozšířit tak, aby každý žák měl přidělen jeden počítač - sjednotit sw v počítačové učebně - zapůjčit notebook všem pedagogům, kteří nemají svůj - postupně zakoupit interaktivní učebnice pro předměty, ve kterých je o ně zájem - dovybavit tělocvičnu novým sportovním náčiním a drobnými pomůckami - vybavit pracovny okenními žaluziemi - vyměnit dveře u toalet - zakoupit jazykovou laboratoř - vymalovat chodby a vstupní prostor ve spolupráci se ZUŠ II. Zdravé vyučování 4) ŠVP pro ZV, Škola porozumění a bezpečí Využívat ŠVP a jeho inovace ke zkvalitnění výuky. Zaměřit se na rozvíjení nejdůležitějších kompetencí žáků potřebných pro jejich plnohodnotný život. - máme zpracovaný ŠVP pro ZV, s názvem Škola porozumění a bezpečí, který plníme od a který jsme upravili podle RVP platnému ke dni (předběžná kontrola ČŠI, paní Mgr. Miroslava Březinová, VIII/2013) - umožňujeme žákům osvojovat si učivo i pomocí dlouhodobějších tematických projektů - na 1. stupni vyučujeme matematiku aktivně - metodou prof. Hejného - důraz klademe na rozvoj čtenářské gramotnosti - dlouhodobě podporujeme environmentální vzdělávání - organizujeme celoškolní projekty Chceme dále pokračovat: - náš ŠVP chceme stále upravovat v souladu s požadavky doby - podle možností rozšiřovat nabídku volitelných předmětů - vyprofilovat školu výukou matematiky podle profesora Hejného - rozvíjet čtenářskou gramotnost, vybudovat návaznost prvního a druhého stupně společným plánem - dosáhnout certifikátu Ekoškola 5) Metody a formy práce Chceme využívat takové metody, které vedou k aktivnímu učení všech jednotlivců. - ve vyučování používáme nové a netradiční metody, ale nikoli v potřebné míře - používáme kooperativní učení a individuální učení, zařazujeme problémové úkoly a drobné badatelské metody - ale ne všichni a ne v dostačující míře - umožňujeme žákům osvojovat si učivo pomocí dlouhodobějších tematických projektů, viz další bod

10 - organizujeme celoškolní projekty - používáme ICT technologie Chceme dále pokračovat: Chceme, aby každý učitel měl zásobu kvalitních metod a forem výchovně vzdělávací práce, z nichž by vybíral právě ty, které by byly v určitém okamžiku nejvhodnější pro splnění cíle a jejichž prostřednictvím dosáhne rozvoje každého žáka. Chceme preferovat metody, které vedou k aktivnímu učení žáky, omezovat pasivní předávání poznatků. Formy frontální chceme nahrazovat individuálním a kooperativním učením. - chceme nadále rozvíjet své pedagogické dovednosti a schopnosti pomocí programu DVPP individuálním i celoškolním i samostudiem např.rwct, využití technologií, interní i externí mentoring, PAU, Hejného matematika, typologie MBTI - chceme organizovat vzájemné hospitace pedagogů ve výuce - ve své činnosti se zaměřovat na rozvoj gramotností žáků, především čtenářské gramotnosti - rozšiřovat aktivní vyučování matematiky i na druhý stupeň - využijeme projektu Mentoringem ke kvalitě, zejména jeho výstupu kompetenčního rámce (modulu) pro kvalitní práci každého učitele 6) Projekty, školní akce Chceme, abychom zapojením do zejména dlouhodobějších projektů žákům ukázali propojení školy a reálného života a i touto formou vedli žáky k aktivnímu učení. Exkurze, besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí apod., které pro žáky organizujeme, vhodně doplňují výuku ve škole v rámci našeho ŠVP výukou v autentickém prostředí. - od r jsme zapojeni do sítě Škol podporujících zdraví - pro žáky vytváříme množství třídních i celoškolních projektů, které podporují rozvoj mnoha kompetencí - ekologické projekty Merlin - jsme registrování v projektu Rodiče vítáni Chceme dále pokračovat: - chceme získat titul Ekoškola, jsme zapojeni již několik let a nemáme splněn konečný cíl - chceme se zapojit do mezinárodního projektu Comenius - s Gymnáziem Příbram a dalšími 3 základními školami budeme spolupracovat na projektu Podpora přírodních věd III. Otevřené partnerství

11 V rámci dalšího rozvoje školy chceme získat rodiče pro spolupráci a spolurozhodování, chceme získat jejich podporu pro postupné inovativní kroky. V rámci dobré informovanosti a spoluprací s partnery školy i širší veřejností budovat obraz kvalitní otevřené školy. - rodiče pravidelně informujeme o dění ve škole letáky, žákovské knížky, vývěsky, webové stránky - snažíme se o vytvoření školních ových adresářů pro nejrychlejší přenos aktuálních informací - spolupracujeme se ZUŠ Rožmitál, ve škole máme pobočku s hudebním a výtvarným oborem - píšeme zprávy do místního a regionálního tisku - pro veřejnost organizujeme dny otevřených dveří - pro veřejnost připravujeme jarmarky a školní vystoupení - spolupodílíme se na adventním setkání, půlročním setkání s jubilanty i dalších akcích pořádaných obcí - s rodiči a budoucími prvňáčky navazujeme bližší kontakt spoluprací s mateřskými školami, pořádáme akci Škola před školou - po domluvě s vyučujícím a ředitelstvím školy mají rodiče možnost navštívit vyučování u svého dítěte - ve škole pracuje aktivní školská rada - rodiče se aktivně podílejí na přípravě některých akcí školy - dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro dítě i pro rodiče - spolupracujeme se sportovními kluby i dobrovolnými hasiči Chceme plnit: - neustále informovat o naší činnosti a propagovat naše přednosti a úspěchy všemi možnými prostředky tak, aby se pozitivní obraz školy dostal do podvědomí širokého okolí a umlčel případné škarohlídy, rýpaly a pisatele anonymů - navázat spolupráci s místní knihovnou, spolkem Řimbaba - využít možnosti mezinárodní spolupráce s jinými školami IV. Další aktivity školy V pestré výchovné činnosti při zachování rovnováhy mezi organizovanými a spontánními činnostmi zajišťovat individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí. V rámci vybraných aktivit se věnovat prevenci sociálně patologických jevů, všemi dostupnými prostředky předcházet sociálně patologickým jevům u našich žáků. - vytváříme každoročně Primární preventivní program - v průběhu celého školního roku se věnujeme problematice kázně a prevence - pro žáky pravidelně organizujeme besedy i jiné aktivity týkající se prevence - děti mohou využívat schránku důvěry, jednotlivé podněty řešíme - nabízíme dětem nejrůznější zájmové kroužky - umožňujeme žákům využívat ICT technologie podle stanovených pravidel

12 - pravidelně organizujeme na škole různé soutěže a akce školy - připravujeme výstavy výtvarných i jiných prací našich žáků - žáci se podílejí na plánování a realizaci různých aktivit v mimoškolní činnosti i školní družině Chceme plnit: - pokračovat ve spolupráci s OPS Magdaléna - zřídit školní klub, pokud bude schváleno krajem - rozšíříme nabídku zájmových kroužků - chceme zachovat ve ŠD bezpečné prostředí a podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi V Bohutíně Mgr. Vladimíra Melicharová ředitelka školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 395, Svatava, 357 03 Tel.: 352609048 Email: skolasvatava@seznam.cz www.skolasvatava.cz IČO: 69983551 KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary Všestary 57 503 12 Všestary KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2012-2016 PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy ÚVOD Při sestavování koncepce rozvoje Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta

Strategický plán rozvoje školy na léta Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2016-2021 1) analýzy současného

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Základní škola Videčská

Základní škola Videčská Základní škola Videčská Rožnov p. R., příspěvková organizace ul. Videčská č. 63 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571757711 fax: 571757710 e mail zsvidecska@zsvidecska.cz www.zsvidecska.cz Koncepce školy

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

R O Č N Í P L Á N Š K O L Y /

R O Č N Í P L Á N Š K O L Y / ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES R O Č N Í P L Á N Š K O L Y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Č. j.: 0154/2012 Vypracovala: Mgr. Šárka Holečková Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Počet stran: 5

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích Vítejte v Kunraticích Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Škola zapojená do projektu SZU Škola podporující zdraví Držitelé titulu EKOŠKOLA Držitelé značky Rodiče vítáni 17.12.2012 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čeperka, okres Pardubice. K. Světlé 75, Opatovice nad Labem. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čeperka, okres Pardubice. K. Světlé 75, Opatovice nad Labem. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čeperka, okres Pardubice K. Světlé 75, 533 45 Opatovice nad Labem Identifikátor školy: 600 096 360 Termín konání inspekce: 20.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 V plánovaném období bude regionální školství pravděpodobně procházet reformou financování, která bude

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Výchova se může zdařit jen za podmínky, že dítěti rozumíme, že je chápeme a bereme v úvahu takové, jaké je, že počítáme

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-479/11-J. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-479/11-J. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-479/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, příspěvková

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více