Strategie rozvoje školy , Základní škola Bohutín, okres Příbram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje školy 2013-2017, Základní škola Bohutín, okres Příbram"

Transkript

1 Obsah Strategie rozvoje školy , Základní škola Bohutín, okres Příbram...1 Strategie rozvoje školy...2 Vize:...2 Motto:...3 Plán rozvoje školy I. Pohoda prostředí...4 1)Kultivace sociálního prostředí...4 2)vztah učitel (zaměstnanec školy) žák:...4 3)vztah žák žák:...5 4)vztah učitel učitel, zaměstnanec školy zaměstnanec školy:...6 5)Kultivace organizačního prostředí...7 6)Kultivace věcného prostředí...8 II. Zdravé vyučování )ŠVP pro ZV, Škola porozumění a bezpečí )Metody a formy práce )Projekty, školní akce...12 III. Otevřené partnerství...13 IV. Další aktivity školy...14

2 Strategie rozvoje školy Vize: Chceme být učící se školou. Naším společným cílem je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na jejich další život. Chceme vzdělávat žáky přirozenou aktivitou a samostatností tak, abychom rozvinuli kompetence každého jednotlivého žáka do jeho individuálního maxima. Chceme, aby naši školu opouštěly děti všeobecně vzdělané, děti schopné formulovat vlastní názor, děti otevřeně a slušně vystupující, uvědomující si svoji sounáležitost s lidmi i přírodou, děti připravené se neustále vzdělávat. Chceme být školou smysluplnou, která baví a nenudí, zaměstnancům umožňuje seberealizaci a stálý rozvoj, rodičům garantuje dobré vzdělání a výchovu jejich dětí.

3 Náš ŠVP pro ZV jsme pojmenovali Škola porozumění a bezpečí. Co to znamená, co je naším cílem? Porozumění: Pojem porozumění nabývá širší význam - porozumění učitelů změnám, porozumění potřebám a možnostem naší školy, našich tříd a zejména porozumění potřebám našich žáků, případně přání jejich rodičů, porozumění a pochopení, jak se lidský mozek učí, jaké podmínky musí být splněny, aby proces učení mohl probíhat, usilujeme o porozumění mezi učitelem a žáky i o porozumění mezi žáky navzájem, porozumění sami sobě. Podrobně je porozumění rozvedeno ve filosofii školy v našem ŠVP. Bezpečí: Chceme aby i nadále ve škole panovalo rodinné klima. Dlouhodobě spolupracujeme v rámci projektu Škola podporující zdraví se SZÚ Praha. Cílem je aby vyučování a práce probíhala v nestresujících podmínkách, přizpůsobených pro optimální fungování mozkové činnosti zaměřené na přemýšlení a vstřebávání učiva. Stále vytváříme a zdokonalujeme bezpečné prostředí pro žáky jak z hlediska úrazové prevence, tak vštěpování zdravého životního stylu. Budujeme školu otevřenou rodičům i veřejnosti.

4 Motto: Do školy se nebojíme, na překážkách nestavíme, všechny směle přeskočíme. Umíme na všechno přijít, do světa tak můžem vyjít. Jak naši vizi naplníme? Společně jsme vytvořili dlouhodobou strategii, kterou jsme vystavěli na základě struktury celorepublikového projektu SZÚ Praha Škola podporující zdraví, ve kterém jsme od roku 2005 zapojeni. Do ročních plánů budeme zařazovat jednotlivé kroky a na základě jejich vyhodnocení budeme plánovat další postup.

5 Plán rozvoje školy I. Pohoda prostředí 1) Kultivace sociálního prostředí Chceme rozvíjet pozitivní vztahy v rámci celého školního společenství na základě principů demokracie a slušného chování, chceme podporovat všechny členy školního společenství v úsilí o osobní zodpovědnost za svou vlastní práci a její výsledky. 1) vztah učitel (zaměstnanec školy) žák: Chceme, aby učitelé (zaměstnanci školy) přistupovali k dětem individuálně, aby jim vytvářeli vhodné podmínky pro jejich další rozvoj a zároveň je vedli k osobní odpovědnosti za proces učení. Chceme soustavně umožňovat žákům seznamování s plánem a filozofií školy, aby se podle svých schopností mohli podílet na jejich zpřesňování tak, aby se s nimi mohli ztotožňovat. - pedagogové každoročně se svými žáky sestaví jednoduchá pravidla chování v rámci třídy, jejich dodržování průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme - vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách máme možnost individuálně přistupovat ke každému z nich, což se ne vždy a všem daří - ve škole pracuje žákovský parlament - jsou stanovena jasná pravidla pro soužití ve škole daná školním řádem - pro potřeby hodnocení používáme již od 1. ročníku žákovských portfolií formou sběru prací - v jednotlivých předmětech postupujeme podle tematických plánů, které vytváříme v souladu s osnovnou částí ŠVP naší školy, často nám pomáhají metodiky k učebnicím našeho partnera nakladatelství Fraus - žáky vedeme od nejnižších ročníků k sebehodnocení prostřednictvím jednoduchých škál - při hodnocení zohledňujeme děti se zdravotním znevýhodněním - vytváříme individuální vzdělávací programy pro děti s SPU, a tak jim umožňujeme začlenit se plně do kolektivu dětí ve třídě Chceme dále pokračovat: - chceme zdokonalit učitelské dovednosti v oblasti komunikace se žáky a v individuálním přístupu k nim - zabývat se pravidly chování žáků v žákovském parlamentu, vytvořit žákovský školní řád formulovaný jazykem žáků, který budou žáci na souhlas s ním podepisovat - dohodnutá pravidla budou učitelé důsledněji kontrolovat a postihovat, vytvoříme plány s osobní zodpovědností za dodržování konkrétního pravidla

6 - ke konzultacím o prospěchu a chování dítěte s rodiči zveme často samotné žáky, kteří mají možnost se k hodnocení vyjádřit, chceme tento systém rozšířit pro všechna jednání, kdy je systém U-Ž-R vhodný - práci s žákovskými portfolii dát větší smysl a systém na základě stanovení domluvených pravidel - ve škole opět začneme využívat práce asistentky pedagoga vzhledem k tomu, že je v naší škole žák, který tuto péči potřebuje - zefektivnit výuku spoluprací dvou pedagogů ve výuce (učitel + asistent pedagoga) - rozvíjet a podporovat talentované žáky zapojením do soutěží a olympiád - ve škole bude aktivně pracovat žákovský parlament tvořený volenými zástupci tříd 3. až 9. ročníku podle nových pravidel voleb, vybere si patrona z řad pedagogů - budeme definovat požadavky v jednotlivých předmětech na delší časové úseky a v předstihu s nimi budeme seznamovat žáky - zásadním nedostatkem, který musíme vyřešit je vztah pracovnic školní jídelny k dětem, vidíme ho jako ohrožující pro děti i rodiče 2) vztah žák žák: Chceme, aby vztahy mezi žáky byly přátelské. Proto chceme podporovat kompetence potřebné pro plnohodnotné soužití s ostatními lidmi. - ve třídách 2. stupně organizujeme lyžařský výcvik pro 7. ročník, kapacitu doplňujeme žáky z ostatních ročníků - ke Dni dětí připravujeme projekty Velcí si hrají s malými a Mikulášskou nadílku, kdy starší žáci obstarávají hlavní náplň - v rámci všech tříd školy pořádáme exkurze a školní výlety, kdy děti spolupracují a poznávají se v jiném prostředí - vytváříme situace vhodné ke vzájemné spolupráci žáků při vyučování v jednotlivých třídách, ale i v heterogenních skupinách (včetně žáků z okolních mateřských škol) - k hezkým vztahům mezi sebou jsou vedeni žáci i ve všech odděleních ŠD Chceme dále pokračovat: - žáci 9. ročníku budou pasovat při slavnostním zahájení školního roku nastupující žáky na prvňáčky a stanou se jejich patrony - nejlepší čtenáři 2. stupně budou pasovat prvňáčky na čtenáře 3) vztah učitel učitel, zaměstnanec školy zaměstnanec školy: Usilujeme o zachování harmonických vztahů mezi pedagogy i ostatními zaměstnanci školy. Chceme využívat velký potenciál, který spočívá v tom, že pedagogové umějí společně pracovat na koncepčních materiálech školy, vedení školy je participativní. - společně promýšlíme vizi školy, celoroční plány a na základě toho i další vzdělávání pracovníků

7 - společně vytváříme zásadní dokumenty školy školní vzdělávací program, strategii rozvoje, roční plány, výroční zprávu - zapojujeme se do nejnovějších forem dalšího vzdělávání, a to nejen jednotlivců, ale i společně celého kolektivu - stanovujeme si osobní cíle pedagogického rozvoje - většina učitelů si zakládá osobní portfolia a zásobníky materiálů pro výuku - podařilo se zapojit 5 nových pedagogů do práce v kolektivu Chceme plnit: - budeme si vytvářet každoroční plány osobního pedagogického rozvoje navazující na vizi a plány školy včetně kritérií jejich plnění - vyžadováním vysokých nároků na zaměstnance budeme udržovat jejich osobní rozvoj a seberealizaci - využít osobnostní typologie MBTI ke stanovení rolí i pomoci v práci pro tým - budeme pomáhat nově nastupujícím kolegyním v jejich práci a využijeme spolupráci ke vzájemnému obohacení - budeme více využívat vzájemným zkušeností sdílením dumů, nápadů i vzájemnými hospitacemi - zavedeme ve škole mentoring z řad učitelů, kteří budou provázet (koučinkem, mentorováním) své kolegy v jejich pedagogickém rozvoji - zásadním nedostatkem, který musíme vyřešit je vztah pracovnic školní jídelny k okolí děti, rodiče, veřejnost, spolupráce s učiteli 2) Kultivace organizačního prostředí Organizací života školy chceme vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání a cílů školy. Chceme, aby díky možnosti spolurozhodovat o cílech, plánech i činnosti školy měli zaměstnanci zájem na jejím rozvoji a cítili za něj spoluzodpovědnost. - společně vytváříme realizovatelný roční plán školy - v dostatečném předstihu je zveřejňován měsíční plán práce, který vypracovává vedení školy na základě plánu ročního i dlouhodobého - na pracovních poradách se zabýváme otázkami rozvoje školy, porady mají jasně formulované závěry - dlouhodobě pracujeme v projektu Škola podporující zdraví - sestavujeme rozvrh hodin tak, aby odpovídal hygieně práce a optimálnímu rytmu dne - měníme prostorové uspořádání učeben tak, aby podporovalo formy a metody práce - do vyučovacích hodin zařazujeme podle potřeby v nižších ročnících 1. stupně relaxační tělovýchovné chvilky - během velké přestávky umožňujeme při vhodném počasí pobyt na školní zahradě, kde se děti věnují vhodným spontánním činnostem - k upevnění zásad zdravé výživy jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a Školní mléko - je zajištěn pitný režim žáků - na toaletách jsou zásobníky na mýdlo, toaletní papír i papírové ručníky

8 Chceme plnit: - vytvořit na škole systém rolí koučů a mentorů, koordinátorů důležitých oblastí života školy - ve změněném plánování formulovat úkoly nové, i ty co se nám nedaří plnit, s kritérii plnění i osobní zodpovědností a hodnocením - zápisy z pedagogických rad bude vypracovávat jeden učitel z důvodu sjednocení zápisů - stanovíme si přesný den v týdnu na porady, tak abychom mohli být všichni přítomni, a tím dosáhli přesné informovanosti všech pedagogů a mohli pružně řešit společné problémy i rozvoj školy - podle zájmu dětí zvýšíme možnosti volby relaxační činnosti o přestávkách (pohyb, společenské hry, četba knih) - využít typologie MBTI pro zjištění potřeb žáků a posléze využít možnost volby žáků podle učebního stylu - využít osvědčeného dělení hodin českého i cizího jazyka a matematiky k rozvoji čtenářské i matematické gramotnosti, pokud by nám to finance opět umožnily 3) Kultivace věcného prostředí Podle finančních možností stále zkvalitňovat materiální podmínky ve škole, tak aby uspokojovaly rostoucí potřeby kvalitního vzdělávání v bezpečném a podněcujícím prostředí. - zrealizováno zateplení fasády a půdy školy, výměna oken a dveří, úprava prostor před školou, půdní vestavba, přestavba skladu na šd s kuchyní, rekonstrukce kotelny a topení, rekonstrukce tělocvičny, toalet, vznik školní zahrady jako místa pro pohyb a relaxaci - učebny 1. stupně jsou vybaveny novým nábytkem - nejmenší a největší žáci mají nové výškově měnitelné lavice a židle - máme 3 učebny vybavené interaktivní tabulí - v počítačové učebně je 20 žákovských pc, učitelský pc,dataprojektor, tiskárna - v jedné učebně je pc s dotykovým monitorem a dataprojektorem - některé učebny a chodby mají nové osvětlení - je rozvedena datová síť po celé škole - někteří pedagogové mají zapůjčený notebook - v některých ročnících využíváme interaktivních učebnic - pravidelně nakupujeme pomůcky, výukové nástěnné tabule - obnovujeme výzdobu školy - udržujeme hezkou květinovou výzdobu školy - při dělení šatny byla vytvořena nová učebna pro žáky 1. stupně Chceme dále pokračovat: - zabezpečit školní zahradu a školu (bezpečnostní kamery vně budovy) - zabezpečení školní zahrady ochrannými sítěmi směrem ke škole i do zahrady - pokračovat v realizaci projektu bezpečného přecházení u školy - dovybavit všechny učebny účelným a odolným nábytkem - dovybavit sborovnu notebookem - postupně vybavovat učebny interaktivními tabulemi a počítači

9 - počítačovou učebnu rozšířit tak, aby každý žák měl přidělen jeden počítač - sjednotit sw v počítačové učebně - zapůjčit notebook všem pedagogům, kteří nemají svůj - postupně zakoupit interaktivní učebnice pro předměty, ve kterých je o ně zájem - dovybavit tělocvičnu novým sportovním náčiním a drobnými pomůckami - vybavit pracovny okenními žaluziemi - vyměnit dveře u toalet - zakoupit jazykovou laboratoř - vymalovat chodby a vstupní prostor ve spolupráci se ZUŠ II. Zdravé vyučování 4) ŠVP pro ZV, Škola porozumění a bezpečí Využívat ŠVP a jeho inovace ke zkvalitnění výuky. Zaměřit se na rozvíjení nejdůležitějších kompetencí žáků potřebných pro jejich plnohodnotný život. - máme zpracovaný ŠVP pro ZV, s názvem Škola porozumění a bezpečí, který plníme od a který jsme upravili podle RVP platnému ke dni (předběžná kontrola ČŠI, paní Mgr. Miroslava Březinová, VIII/2013) - umožňujeme žákům osvojovat si učivo i pomocí dlouhodobějších tematických projektů - na 1. stupni vyučujeme matematiku aktivně - metodou prof. Hejného - důraz klademe na rozvoj čtenářské gramotnosti - dlouhodobě podporujeme environmentální vzdělávání - organizujeme celoškolní projekty Chceme dále pokračovat: - náš ŠVP chceme stále upravovat v souladu s požadavky doby - podle možností rozšiřovat nabídku volitelných předmětů - vyprofilovat školu výukou matematiky podle profesora Hejného - rozvíjet čtenářskou gramotnost, vybudovat návaznost prvního a druhého stupně společným plánem - dosáhnout certifikátu Ekoškola 5) Metody a formy práce Chceme využívat takové metody, které vedou k aktivnímu učení všech jednotlivců. - ve vyučování používáme nové a netradiční metody, ale nikoli v potřebné míře - používáme kooperativní učení a individuální učení, zařazujeme problémové úkoly a drobné badatelské metody - ale ne všichni a ne v dostačující míře - umožňujeme žákům osvojovat si učivo pomocí dlouhodobějších tematických projektů, viz další bod

10 - organizujeme celoškolní projekty - používáme ICT technologie Chceme dále pokračovat: Chceme, aby každý učitel měl zásobu kvalitních metod a forem výchovně vzdělávací práce, z nichž by vybíral právě ty, které by byly v určitém okamžiku nejvhodnější pro splnění cíle a jejichž prostřednictvím dosáhne rozvoje každého žáka. Chceme preferovat metody, které vedou k aktivnímu učení žáky, omezovat pasivní předávání poznatků. Formy frontální chceme nahrazovat individuálním a kooperativním učením. - chceme nadále rozvíjet své pedagogické dovednosti a schopnosti pomocí programu DVPP individuálním i celoškolním i samostudiem např.rwct, využití technologií, interní i externí mentoring, PAU, Hejného matematika, typologie MBTI - chceme organizovat vzájemné hospitace pedagogů ve výuce - ve své činnosti se zaměřovat na rozvoj gramotností žáků, především čtenářské gramotnosti - rozšiřovat aktivní vyučování matematiky i na druhý stupeň - využijeme projektu Mentoringem ke kvalitě, zejména jeho výstupu kompetenčního rámce (modulu) pro kvalitní práci každého učitele 6) Projekty, školní akce Chceme, abychom zapojením do zejména dlouhodobějších projektů žákům ukázali propojení školy a reálného života a i touto formou vedli žáky k aktivnímu učení. Exkurze, besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí apod., které pro žáky organizujeme, vhodně doplňují výuku ve škole v rámci našeho ŠVP výukou v autentickém prostředí. - od r jsme zapojeni do sítě Škol podporujících zdraví - pro žáky vytváříme množství třídních i celoškolních projektů, které podporují rozvoj mnoha kompetencí - ekologické projekty Merlin - jsme registrování v projektu Rodiče vítáni Chceme dále pokračovat: - chceme získat titul Ekoškola, jsme zapojeni již několik let a nemáme splněn konečný cíl - chceme se zapojit do mezinárodního projektu Comenius - s Gymnáziem Příbram a dalšími 3 základními školami budeme spolupracovat na projektu Podpora přírodních věd III. Otevřené partnerství

11 V rámci dalšího rozvoje školy chceme získat rodiče pro spolupráci a spolurozhodování, chceme získat jejich podporu pro postupné inovativní kroky. V rámci dobré informovanosti a spoluprací s partnery školy i širší veřejností budovat obraz kvalitní otevřené školy. - rodiče pravidelně informujeme o dění ve škole letáky, žákovské knížky, vývěsky, webové stránky - snažíme se o vytvoření školních ových adresářů pro nejrychlejší přenos aktuálních informací - spolupracujeme se ZUŠ Rožmitál, ve škole máme pobočku s hudebním a výtvarným oborem - píšeme zprávy do místního a regionálního tisku - pro veřejnost organizujeme dny otevřených dveří - pro veřejnost připravujeme jarmarky a školní vystoupení - spolupodílíme se na adventním setkání, půlročním setkání s jubilanty i dalších akcích pořádaných obcí - s rodiči a budoucími prvňáčky navazujeme bližší kontakt spoluprací s mateřskými školami, pořádáme akci Škola před školou - po domluvě s vyučujícím a ředitelstvím školy mají rodiče možnost navštívit vyučování u svého dítěte - ve škole pracuje aktivní školská rada - rodiče se aktivně podílejí na přípravě některých akcí školy - dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro dítě i pro rodiče - spolupracujeme se sportovními kluby i dobrovolnými hasiči Chceme plnit: - neustále informovat o naší činnosti a propagovat naše přednosti a úspěchy všemi možnými prostředky tak, aby se pozitivní obraz školy dostal do podvědomí širokého okolí a umlčel případné škarohlídy, rýpaly a pisatele anonymů - navázat spolupráci s místní knihovnou, spolkem Řimbaba - využít možnosti mezinárodní spolupráce s jinými školami IV. Další aktivity školy V pestré výchovné činnosti při zachování rovnováhy mezi organizovanými a spontánními činnostmi zajišťovat individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí. V rámci vybraných aktivit se věnovat prevenci sociálně patologických jevů, všemi dostupnými prostředky předcházet sociálně patologickým jevům u našich žáků. - vytváříme každoročně Primární preventivní program - v průběhu celého školního roku se věnujeme problematice kázně a prevence - pro žáky pravidelně organizujeme besedy i jiné aktivity týkající se prevence - děti mohou využívat schránku důvěry, jednotlivé podněty řešíme - nabízíme dětem nejrůznější zájmové kroužky - umožňujeme žákům využívat ICT technologie podle stanovených pravidel

12 - pravidelně organizujeme na škole různé soutěže a akce školy - připravujeme výstavy výtvarných i jiných prací našich žáků - žáci se podílejí na plánování a realizaci různých aktivit v mimoškolní činnosti i školní družině Chceme plnit: - pokračovat ve spolupráci s OPS Magdaléna - zřídit školní klub, pokud bude schváleno krajem - rozšíříme nabídku zájmových kroužků - chceme zachovat ve ŠD bezpečné prostředí a podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi V Bohutíně Mgr. Vladimíra Melicharová ředitelka školy

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 V plánovaném období bude regionální školství pravděpodobně procházet reformou financování, která bude

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích Vítejte v Kunraticích Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Škola zapojená do projektu SZU Škola podporující zdraví Držitelé titulu EKOŠKOLA Držitelé značky Rodiče vítáni 17.12.2012 1

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015 KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOVÁŘOV Koncepce dalšího rozvoje školy vychází z pěti základních oblastí.

Více

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail: zs.mseno@seznam.cz(info@zsmseno.cz), www.zsmseno.cz, tel,fax:315693140 Strategický plán rozvoje Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny.

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny. 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 je úplnou základní školou se třídami ve všech devíti ročnících. Od 1. ledna 2014 je právním subjektem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice Vědění je poklad - klíčem k němu je škola Při stanovení strategie rozvoje školy musíme vždy citlivě vážit potřeby, zájmy, přání žáků

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 nám. Českého povstání 6/511, 161 00 Praha 6-Ruzyně Identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Identifikátor školy: 600 075 001 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Učit se být sám sebou. Učit se žít s ostatními. Učit se komunikovat. Učit se učit. Copyright Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více