Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol."

Transkript

1 Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol.

2 Krnov 2011 ISBN

3 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Vytvořila a vydala Chářovská Krnov tel.: fax:

4 OBSAH Úvod ČÁST 1. Vysvětlení základních pojmů Integrace Integrační programy Pracovní rehabilitace Pracovní terapie (ergoterapie) Aktivní politika zaměstnanosti Cílová skupina Úřad práce Nestátní neziskové organizace Evropský sociální fond v České republice Sociální politika pomoc lidem se zdravotním postižením Vymezení sociální politiky Systém sociálních služeb Systém politiky zaměstnanosti Cílová skupina specifika nezaměstnaných osob se zdravotním postižením Vymezení zdravotního postižení Statistiky osob se zdravotním postižením Dělení zdravotního postižení z hlediska legislativy Vliv nezaměstnanosti a zdravotního postižení na osobnost člověka Evaluace způsoby hodnocení integračních programů Evaluace a hodnocení Význam evaluace Možnosti realizace evaluace Úskalí evaluace... 33

5 2. ČÁST 5. Popis integračního programu Jak program vznikl Popis organizace, která program realizuje Specifika regionu Bruntálska Nabídka služeb programu Realizační tým Hodnoticí posouzení pilotního programu První úroveň hodnocení: Reakce Druhá úroveň hodnocení: Učení Třetí úroveň hodnocení: Chování Čtvrtá úroveň hodnocení: Výsledky Hodnoticí posouzení z hlediska cílů Závěry a výstupy Závěr Literatura Seznam zkratek používaných v textu... 71

6 Úvod Ekonomická krize je v současné době prioritním námětem většiny politických diskuzí a rozhovorů. V souvislosti s krizí se odvíjí i sociální politika státu a opatření, která jsou přijímána. Na jedné straně stojí potřeba nezadlužovat více stát a na straně druhé pokusit se udržet sociální stát s jistotou na zachování důstojného života pro občany v případě nepříznivých životních situací. Jednou z těchto nepříznivých situací je také nezaměstnanost a zdravotní postižení. Stejně jako ve skupině nezaměstnaných v evidenci úřadu práce všichni nehledají pracovní uplatnění, tak také u nezaměstnaných osob se zdravotním postižením je situace obdobná. V rámci své praxe jsem se setkala s velkým množstvím lidí se zdravotním postižením, kteří o práci skutečně stáli, ale nedokázali ji získat nebo udržet. Většina z nich bojovala s pocity méněcennosti a obavami, zda by vůbec nějakou práci mohli vykonávat. Tématem této publikace je problematika vytváření, realizace a evaluace integračních programů pro osoby se zdravotním postižením, které umožňují návrat těmto lidem na trh práce v České republice, konkrétně v lokalitě Bruntálska. V letech 2009 a 2010 jsem pracovala jako vedoucí projektu Komplexní integrační program umožňující návrat na trh práce osobám se zdravotním postižením, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu z programu OP LZZ a jehož realizace končí v dubnu roku V této publikaci se dozvíte nejen teoretické zázemí k dané problematice, ale také praktické zkušenosti z realizace projektu. Publikace je členěna na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na objasnění problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Druhá, praktická část popisuje a dokumentuje konkrétní realizovaný program v regionu Bruntálska a hodnotí jeho úspěchy i úskalí. Při hodnoticím posouzení programu bylo využito dotazníků po ukončení některých služeb programu, záznamů polostandardizovaných rozhovorů, statistik vývoje nezaměstnanosti a statistik volných pracovních míst v lokalitě Bruntálska. Jednalo se především o analýzy a syntézy teoretických podkladů, výstupních zpráv z jednotlivých služeb, rozhovorů s uživateli služeb a zpětných vazeb pracovníků programu. 4

7 Přeji Vám příjemné čtení a doufám, že nové poznatky a informace uvedené v této publikaci přispějí k obohacení Vaší praxe i osobního života. Bohdana Richterová 5

8 1. ČÁST 1. Vysvětlení základních pojmů Pro ujasnění a pochopení problematiky integračních programů pro nezaměstnané osoby se zdravotním postižením, které hledají pracovní uplatnění, je důležité vymezení některých pojmů. Základním pojmem je pojem integrace a integrační programy. V této kapitole vysvětlím nejen tyto dva pojmy, ale také některé další, které mají s tématem přímou souvislost. K nim patří pojmy pracovní rehabilitace, pracovní terapie, aktivní politika zaměstnanosti, úřad práce, nestátní neziskové organizace a Evropský sociální fond. Pro větší názornost je teoretické objasnění doplňováno příklady z praxe. 1.1 Integrace V nejširším významu znamená integrace začlenění či spojování určitých částí v celek. Ze sociálního hlediska je pojem integrace chápán jako začlenění minoritní skupiny do skupiny majoritní. V našem případě se jedná o splynutí osob s postižením se společností. Integrace probíhá různými způsoby. Může mít buď směr asimilační, nebo adaptační. Asimilační směr předpokládá, že majoritní společnost reprezentuje jediné správné a přijatelné chování. Minorita se musí ztotožnit s hodnotami a identitou majority. 1) Praktickým příkladem může být zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce za stejných pracovních podmínek, jako mají ostatní zaměstnanci. Paní Jana (52 let, SEŠ s maturitou, invalidní důchod II. stupně po operaci páteře, 7 let nezaměstnaná) nastoupila na pracovní místo účetní v komerční firmě. Na tuto profesi má kvalifikaci i potřebnou praxi. Paní Jana 7 let nebyla zaměstnána zejména kvůli svému zdravotnímu stavu. Lékaři jí diagnostikovali nádor v blízkosti míchy a byl jí přiznán plný invalidní důchod. V období před operací byla paní Jana v domácnosti a jen občas vypomáhala s účetnictvím. Po operaci se její zdravotní stav stabilizoval. 1) Srov. NOVOSAD, L.,

9 Plný důchod jí byl zkrácen na částečný. Návrat do běžného pracovního procesu byl pro ni velmi náročný, ale dokázala se přizpůsobit. Podává stejné pracovní výkony jako její zdraví kolegové v práci. Pokud ji bolí v zádech z důvodu delšího sezení, projde se po kanceláři. Občas musí nastoupit na nemocenskou, doléčit se a absolvovat rehabilitace. Přesto se jí podařilo integrovat zpět do pracovního života. Adaptační integraci vystihuje předpoklad, že integrace je společným problémem minority a majority a je založena na harmonizaci vztahů a partnerství všech zúčastněných. Jedná se především o vzájemné pochopení a akceptaci. Paní Eva (31 let, střední škola, dále SŠ, rodinná škola bez maturity, invalidní důchod III. st. epilepsie, 10 let bez zaměstnání). Paní Eva nastoupila do zaměstnání na chráněné pracovní místo do reklamní agentury. Za úkol měla především kompletovat hotové výrobky, balit je a označovat etiketou. Vzhledem k typu zdravotního znevýhodnění paní Evy a její labilní osobnosti docházelo často k výkyvu nálad a neschopnosti stálé koncentrace na práci. Zaměstnavatel získal na zaměstnání paní Evy dotaci příspěvek na mzdu. Díky této finanční podpoře státu nemusí být její práce pro zaměstnavatele plně zisková. Paní Eva má speciální pracovní režim. Začátek pracovní doby má uzpůsoben vzhledem k rannímu tlumivému účinku léků na devět hodin ráno. Má šestihodinovou pracovní dobu. V případě neschopnosti koncentrace na pracovní činnosti má možnost si udělat častěji krátké přestávky. Paní Eva je ráda za příležitost chodit do zaměstnání. Snaží se odvádět co nejlepší pracovní výkony. V reklamní agentuře pracuje půl roku. Z tohoto stručného popisu asimilačního a adaptačního směru integrace vyplývá, že integraci adaptačního směru lze více chápat jako partnerský vztah. Jedná se o finančně a realizačně náročnější směr. Integrační programy využívají ve většině případů obou směrů integrace lidí se zdravotním postižením. 7

10 1.2 Integrační programy Integrační programy pro nezaměstnané se zdravotním postižením umožňující návrat na trh práce jsou speciálními sociálními programy, které obsahují nabídku služeb směřující k pracovní aktivizaci těchto osob a k nalezení pracovního uplatnění. 2) Tyto programy bývají realizovány většinou nestátními neziskovými organizacemi, které jsou provozovateli chráněných dílen, sociálně terapeutických dílen, poraden pro osoby sociálně a zdravotně znevýhodněné nebo vzdělávacích center pro nezaměstnané. Programy pracovní rehabilitace, které budou vysvětleny v dalším textu, jsou podobné integračním programům. Jejich nabídka je ale zákonem přesně vymezena. Realizaci koordinují a financují jednotlivé úřady práce. V některých regionech je ale přesto minimalizována na poskytování poradenství pracovnicemi úřadu práce. Integrační programy se skládají z různých prvků. Jedná se například o: profesní nebo sociální poradenství, motivační programy, psychologické poradenství, profesní a bilanční diagnostiku, vzdělávací aktivity, rekvalifikační kurzy, programy zapracování, obnovy pracovních návyků, praxí, práce na zkoušku, práce s asistencí, chráněné a podporované zaměstnávání. 2) Srov. PLESNÍK, V. a kol.,

11 Obr. 1 Prezentace integračního programu nezaměstnaným. 1.3 Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace může být na jedné straně chápána jako obdoba integračních programů zajišťovaná prostřednictvím úřadů práce. V tomto případě se jedná o nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Na druhou stranu z hlediska sociální práce můžeme pracovní rehabilitaci chápat jako metodu práce v rámci integračních programů. Níže popíšu obě tyto možnosti výkladu pojmu. a) Pracovní rehabilitace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který má za úkol vyrovnat pracovní příležitosti osob se zdravotním postižením na trhu práce. 3) Příkladem může být zájem pana Petra (45 let, SŠ s maturitou, invalidní důchod II. st. s kombinovaným postižením sluchu a řeči) získat zaměstnání. Více než deset let žije pan Petr v České republice, kde získal status uprchlíka z válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině. Vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění se mu nepodařilo získat zaměstnání. Využil tedy možnosti programu pracovní rehabilitace, o kterém se dozvěděl 3) Srov. JOUZA. L.,

12 prostřednictvím úřadu práce. V současné době pracuje v chráněné dílně v Bruntále na pracovní pozici obsluha průmyslových zařízení na výrobu obalových fólií. Pracovní rehabilitace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je podle zákona č. 435/2004, o zaměstnanosti, 69 74, péče poskytovaná osobě se zdravotním postižením s cílem umožnit jí získat a zachovat si vhodné zaměstnání a usnadnit její zapojení nebo opětovný návrat na trh práce. Podrobněji se budu tématu pracovní rehabilitace věnovat ve 2. kapitole. b) Z hlediska sociální práce můžeme na pracovní rehabilitaci nahlížet jako na metodu sociální práce definovanou cílem a cílovou skupinou. 4) Příkladem může být možnost zemědělských prací pracovní rehabilitace na statku v Něborech pro osoby bez domova, které jsou ubytované v azylovém domě pro muže v Karviné. Zákon o sociálních službách pracovní rehabilitaci nezařazuje do kategorie sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) proto na tuto činnost finančně nepřispívá. Z tohoto důvodu je možnost tuto pracovní rehabilitaci zachovat pouze za finanční podpory z fondů EU nebo ze sponzorských darů. V tomto případě se jedná o metodu práce pracovní aktivizaci osob bez domova. 1.4 Pracovní terapie (ergoterapie) Příprava na práci včetně obnovy pracovních návyků a získání pracovních dovedností má v integračních programech nezastupitelné místo. Její cíl a forma může být různá. Pro lidi s těžším zdravotním postižením se využívá možnosti pracovní terapie. Pracovní terapie neboli ergoterapie je podle Obecného výkladového slovníku pracovní rehabilitace definována jako terapie zaměřená na trénink pracovních dovedností 5). Na rozdíl od pracovní rehabilitace není pro pracovní terapii důležitý pracovní výkon. Nejdůležitější je proces samotný. Velký důraz se klade na přístup k účastníkovi pracovní terapie a vzájemné porozumění. Cílem je tedy smysluplné využití volného času, rozvoj kreativity, vedení k samostatnosti a schopnos- 4) Srov. MATOUŠEK, O., ) ŠVESTKOVÁ, O. aj. 2008, s

13 ti individuálního rozhodování, nácvik jemné motoriky, fixace naučených pracovních i sebeobslužných dovedností, posílení psychické stability. Lidé s těžším zdravotním postižením mohou prostřednictvím pracovní terapie naplňovat některé své potřeby. Může se jednat o potřebu sociálního kontaktu, potřebu denních činností nebo seberealizaci. V některých případech se může jednat o přípravu na získání zaměstnání na otevřeném trhu práce. V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, můžeme nově pro tuto terapii najít název sociální služby sociální rehabilitace nebo sociálně-terapeutické dílny. 1.5 Aktivní politika zaměstnanosti Naplňování cílů integračních programů bývá často propojeno finančně či obsahově s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřující k zajištění maximální možné zaměstnanosti. Je komplexem nástrojů i jednotlivých opatření, kterým stát řeší zaměstnanost (problém nezaměstnanosti). 6) Aktivní politiku zaměstnanosti realizují úřady práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Mezi nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část pátá 2 120, patří: rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování, příspěvek na nový podnikatelský program, poradenství, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, do níž patří i pracovní rehabilitace, cílené programy k řešení nezaměstnanosti. 6) ŠVESTKOVÁ, O. aj. 2008, s. 3 11

14 1.6 Cílová skupina Cílovou skupinou integračních programů a programů pracovní rehabilitace popsaných v této publikaci jsou lidé se zdravotním postižením, kteří jsou z velké části v evidenci úřadu práce. Dle vymezení zákonem se jedná o tyto osoby: a) fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními, b) fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými. Specifika osob se zdravotním postižením budou popsána v samostatné kapitole. 1.7 Úřad práce Další pojem, kterému se budu v této kapitole věnovat, je úřad práce, který má důležitou roli v integračních programech. Často bývá partnerem programů nebo spolupracující organizace, prostřednictvím které bývají oslovovány osoby cílové skupiny s nabídkou programů. Jedná se o státní orgán, který je podřízen MPSV a patří do sféry služeb zaměstnanosti. Síť úřadů práce vznikla v roce 1990 v souvislosti s tehdy novým sociálním problémem nezaměstnaností. Úřady práce sledují ve svém okrese vývoj trhu práce, zpracovávají koncepci vývoje zaměstnanosti, registrují uchazeče o zaměstnání, rozhodují o přiznání podpor v nezaměstnanosti, jejich zastavení nebo odejmutí, poskytují podporu při zřizování nových pracovních míst atd. 7) Ve vztahu k pracovní rehabilitaci mají úkol řídicí a koordinační. Některé služby pracovní rehabilitace zajišťují z vlastních zdrojů, jiné zprostředkovávají od dalších subjektů. Většinou se jedná o nestátní subjekty, které zajišťují integrační programy nebo některé z jeho služeb. V některých případech úřad práce zajišťuje služby prostřednictvím školských zařízení nebo vzdělávacích agentur. 7) Srov. MATOUŠEK, O.,

15 V rámci pilotního programu, který bude popsán v praktické části této publikace, se podařilo propojit nabídku pracovní rehabilitace Úřadu práce v Bruntále s integračním programem realizovaným nestátní neziskovou organizací a financovaným z ESF. 1.8 Nestátní neziskové organizace Realizátory integračních programů jsou nejčastěji nestátní neziskové organizace. Jsou charakterizovány jako organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, nebo pokud zisk vytvoří, vloží jej v plné výši do organizace. K základním typům nestátních neziskových organizací patří: občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů); nadace a nadační fondy (registrované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech); obecně prospěšné společnosti (registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech); církevní právnické osoby (registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech). Neziskové organizace jsou všude tam, kde se lidé chtějí soukromě angažovat a nahradit tak neexistující nebo nedostatečně fungující státní instituce. Působí tak v oblasti kultury, ochrany památek a umění, výzkumu a vzdělávání, zdravotní péče, sociálních služeb, ochrany lidských práv, práce s dětmi a mládeží, v rekreaci, sportu a tělovýchově, v informačních službách. 8) Realizátory integračních programů pro nezaměstnané se zdravotním postižením, kteří hledají pracovní uplatnění, jsou nejčastěji občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. 8) Srov. O neziskových organizacích ( ) 13

16 1.9 Evropský sociální fond v České republice Velká část integračních programů je realizována za finanční podpory Evropského sociálního fondu. Také integrační program, který je popsán v druhé části této publikace, byl finančně podpořen z programu Evropského sociálního fondu OP LZZ. Evropský sociální fond (dále ESF) je jedním ze tří fondů Evropské unie v České republice. Jedná se o Evropské strukturální fondy, mezi které patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti. 9) ESF je důležitým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období činí 3,8 mld. eur. Pro porovnání v kratším programovém období bylo pro ČR přiděleno 456,98 milionu eur. Cíle Evropského sociálního fondu jsou tyto: Pomoct nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce. Zajistit rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce. Umožnit sociální začleňování, pomoct lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce. Pomoct při realizaci celoživotního vzdělávání. Umožnit rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly. Podpořit zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání. Zlepšit přístup a účast žen na trhu práce. Podpořit boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. 9) Srov. Fondy evropské unie 14

17 Základními programy ESF pro programové období v České republice jsou tyto operační programy (dále OP): OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), OP Praha Adaptabilita (OPPA) 10). 10) Srov. Evropský sociální fond 15

18 2. Sociální politika pomoc lidem se zdravotním postižením Kapitola je zaměřena na problematiku sociální politiky v oblasti pomoci lidem se zdravotním postižením. Tato problematika úzce souvisí s možnostmi realizace integračních programů. Státní politika, přesněji sociální politika České republiky (dále ČR) by měla zajišťovat svými opatřeními občanům se zdravotním postižením důstojný život a právo na práci. Náplní kapitoly jsou druhy nástrojů sociální politiky ČR a možnosti pomoci lidem se zdravotním postižením při hledání a získání pracovního uplatnění. 2.1 Vymezení sociální politiky V nejširším slova smyslu je sociální politika souborem nástrojů, metod a opatření směřujících k dosažení stanoveného cíle sociální soudržnosti, tj. dosažení takové stability sociálních systémů, struktur a rolí, aby nebyly ohrožovány sociálním napětím. 11) Zajištění důstojného života a možností pracovního uplatnění je zakotveno v legislativě ČR. Důstojný život je zabezpečen prostřednictvím různých nástrojů sociální politiky. Jedná se především o právní nástroje (např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 140/1994 Sb., o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách), ekonomické nástroje (např. plnění povinného podílu zaměstnávání osob s osobami se zdravotním postižením /dále OZP/ u zaměstnavatelů, kteří mají více než 22 zaměstnanců, daňové úlevy při zaměstnávání OZP), sociální programy (např. programy aktivní politiky zaměstnanosti pro OZP), plošné a adresné dávky (např. příspěvek na péči, jednorázový příspěvek pro tělesně postižené osoby na rehabilitační a kompenzační pomůcky). Také právo pracovat je zakotveno v legislativě ČR. Právo pracovat patří mezi základní lidská práva a je uvedeno v Listině základních práv a svobod. 12) Čl. 26 každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu 11) Srov. FACHINELLI, H., ) Srov. ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 16

19 k němu Čl. 29 osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání Lepší přístup k přípravě, získání a udržení zaměstnání lidem se zdravotním postižením by měly umožnit dva systémy sociální politiky ČR: a) systém sociálních služeb, b) systém politiky zaměstnanosti. V následujícím textu oba systémy blíže popíši. 2.2 Systém sociálních služeb Popis jednotlivých druhů sociálních služeb je ukotven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na možnosti pracovního uplatnění pracovní aktivizace osob se zdravotním postižením se zaměřují dva druhy sociálních služeb. Jedná se o sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitaci. Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Těmto lidem se nedaří nalézt pracovní uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Smyslem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 13) Například na Bruntálsku jsou tyto dílny dvě. Dalším typem sociální služby je sociální rehabilitace. Jedná se o ambulantní, terénní nebo také pobytové služby. V rámci této služby jsou poskytovány specifické činnosti, které směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením. 14) Sociální rehabilitace je vymezená široce a má spoustu různých podob. Prakticky je realizována například u azylových domů, kde je prováděn nácvik sociálních dovedností, pracovně-aktivizační programy, podpora při hledání zaměstnání na trhu práce. I přesto, že se jedná v případě pracovně-aktivizačních 13) Srov. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 67 14) Srov. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 70 17

20 programů o vykonávání pracovních činností, není možné mít uzavřený pracovněprávní vztah a za odvedenou práci poskytovat mzdu. V azylovém domě v Krnově mají možnost muži, kteří jsou tady ubytováni, účastnit se pracovně-aktivizačních programů. Jedná se například o pomocné práce v kuchyni, ve stolařské dílně, při úpravě zeleně. V rámci těchto programů nemůže být uzavřen pracovněprávní vztah a za odvedenou práci nemůže být poskytnuta finanční odměna. Tato skutečnost demotivuje některé uživatele azylového domu účastnit se těchto programů nebo v rámci nich odvádět dobré pracovní výkony. Do oblasti sociální rehabilitace patří také nácviky prostorové orientace pro zrakově postižené, včetně využívání kompenzačních pomůcek. Sociální rehabilitace je realizována také metodou podporovaného zaměstnání, které je v nabídce některých chráněných dílen nebo poradenských center. 15) 15) Srov. TOMISOVÁ, K. Možnosti osob se zdravotním znevýhodněním v zapojení do pracovního procesu nástin současného systému. In prezentace na Dni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Bruntál, Vydané prezentace na CD organizací Sagapo. 18

21 2.3 Systém politiky zaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti má za cíl dosažení plné zaměstnanosti a ochranu proti nezaměstnanosti. Zahrnuje několik opatření, mezi které patří také opatření na podporu rovného zacházení s osobami se zdravotním postižením. 16) Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (dále APZ) ve vztahu k lidem s postižením patří: pracovní rehabilitace, chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna, příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Prvním definovaným nástrojem APZ je pracovní rehabilitace. Ta se může uskutečňovat různými formami, vhodnými s ohledem na zdravotní stav osoby se zdravotním postižením, jako např. vhodným studiem nebo jinou formou přípravy na povolání, teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání, sociálním poradenstvím spojeným s podporou při vyhledávání vhodných pracovních míst atd. Mělo by se jednat o obdobu integračních programů, které jsou podloženy legislativně zákonem č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zajišťuje je stát prostřednictvím úřadů práce. Nyní uvedu pro přehlednost grafické znázornění procesu pracovní rehabilitace tak, jak probíhá v současnosti. Schéma jsem vytvořila na základě dostupné literatury 17), zákona 18) a znalostí z probíhající praxe zajišťování pracovní rehabilitace v oblasti Bruntálska. V následujícím schématu chybí zmínka o tom, jak se mohou potenciální zájemci o pracovní rehabilitaci dozvědět. V současné době neexistuje systematická koncepce předání informací o pracovní rehabilitaci cílové skupině a tato aktivita je v kompetenci jednotlivých ÚP a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb lidem se ZP. 16) Srov. zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti 17) Srov. ANDRÝSKOVÁ, K. a kol., 2008, ŠVESTKOVÁ, O. a kol., ) Srov. zákon č. 345/2004 Sb., o zaměstnanosti,

22 20 Proces pracovní rehabilitace

23 Dalším nástrojem APZ je vytváření a podpora chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen 19). Chráněné pracovní místo je pracovní pozice vytvořená zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě dohody s ÚP. Chráněné pracovní místo musí být přizpůsobeno zdravotním požadavkům osoby se zdravotním postižením a je provozováno po dobu nejméně dvou let. Na pracovním místě se mohou střídat různé osoby se ZP. Na vytvoření pracovního místa poskytuje ÚP příspěvek. Ve společnosti Logicall v Krnově byla v roce 2010 vytvořena dvě chráněná pracovní místa na tzv. pasivní telefonické lince. Vzhledem ke zdravotnímu postižení osob, které na tato místa nastoupily, byla upravena pracovní doba na 6hodinový pracovní úvazek. Jiné úpravy pracoviště nebyly na tuto pracovní pozici nutné. Chráněná pracovní dílna je pracoviště vymezené na základě dohody s ÚP, přizpůsobené pro zaměstnávání osob se ZP. Průměrný roční počet zaměstnanců dílny se ZP musí činit 60 %. Chráněná dílna musí být provozována po dobu nejméně dvou let. Na vytvoření chráněné dílny poskytuje úřad práce příspěvek. Chráněná dílna může také čerpat příspěvky na provozní náklady. Chráněné dílny prošly v posledních dvou letech radikálními změnami. V současné době se nejedná vzhledem k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociální službu. Dílny jsou nuceny ke zvýšení efektivity své práce, ke komerční výrobě a konkurenceschopnosti svých produktů. Současná praxe ukazuje, že velká část chráněných dílen se transformovala na společnosti s ručením omezeným. 20) V těchto dílnách mají šanci získat pracovní uplatnění většinou lidé s menším zdravotním postižením nebo s postižením, které minimálně ovlivňuje jejich pracovní výkony. 19) Srov. zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ) Srov. ÚP Katalog organizací zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením,

24 Obr. 2 Práce v chráněné dílně REINTEGRY. Chráněné dílny, které byly v minulosti zaměřeny na sociálně-integrační programy, musely omezit svou sociální činnost nebo se zaměřit na poskytování sociálně-terapeutických dílen, které nejsou zaměřeny na pracovní výkony a kde lidé, kteří do nich docházejí, nedostávají za svou práci mzdu. Posledním nástrojem APZ jsou příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 21). Jedná se o příspěvky na vytvoření chráněné dílny a její provoz, vytvoření pracovního místa a příspěvky ke mzdě. Do této skupiny nástrojů patří také daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením. Od bylo toto daňové zvýhodnění zrušeno. Sociální politika ČR využívá jak sociálních služeb, tak nástrojů politiky zaměstnanosti na pomoc a podporu pro osoby se zdravotním postižením. Oba systémy by se měly prolínat a doplňovat. Vzhledem k tomu, že zákon o sociálních službách má platnost teprve od , služba podporovaného zaměstnání není legislativně podložena jako druh sociální služby a praxe poskytování pracovní rehabilitace jednotlivými ÚP je velmi od- 21) Srov. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 78 22

25 lišná, domnívám se, že níže uvedený graf, prezentovaný na Dni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Bruntále, ukazuje, jaké jsou možnosti spolupráce systémů do budoucna. 22) Zdroj: Tomisová, K., 2009 Komentář ke znázorněnému schématu: Schéma zachycuje dva systémy pomoci lidem se zdravotním postižením. Světleji jsou vyznačeny sociální služby, tmavěji nástroje politiky zaměstnanosti. Podporované zaměstnávání by mělo zachycovat prolínání obou systémů. Výsledkem spolupráce by měla být možnost zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. 22) Srov. TOMISOVÁ, K. Možnosti osob se zdravotním znevýhodněním v zapojení do pracovního procesu nástin současného systému. In prezentace na Dni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Bruntál, Vydané prezentace na CD organizací Sagapo. 23

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více