Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol."

Transkript

1 Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol.

2 Krnov 2011 ISBN

3 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Vytvořila a vydala Chářovská Krnov tel.: fax:

4 OBSAH Úvod ČÁST 1. Vysvětlení základních pojmů Integrace Integrační programy Pracovní rehabilitace Pracovní terapie (ergoterapie) Aktivní politika zaměstnanosti Cílová skupina Úřad práce Nestátní neziskové organizace Evropský sociální fond v České republice Sociální politika pomoc lidem se zdravotním postižením Vymezení sociální politiky Systém sociálních služeb Systém politiky zaměstnanosti Cílová skupina specifika nezaměstnaných osob se zdravotním postižením Vymezení zdravotního postižení Statistiky osob se zdravotním postižením Dělení zdravotního postižení z hlediska legislativy Vliv nezaměstnanosti a zdravotního postižení na osobnost člověka Evaluace způsoby hodnocení integračních programů Evaluace a hodnocení Význam evaluace Možnosti realizace evaluace Úskalí evaluace... 33

5 2. ČÁST 5. Popis integračního programu Jak program vznikl Popis organizace, která program realizuje Specifika regionu Bruntálska Nabídka služeb programu Realizační tým Hodnoticí posouzení pilotního programu První úroveň hodnocení: Reakce Druhá úroveň hodnocení: Učení Třetí úroveň hodnocení: Chování Čtvrtá úroveň hodnocení: Výsledky Hodnoticí posouzení z hlediska cílů Závěry a výstupy Závěr Literatura Seznam zkratek používaných v textu... 71

6 Úvod Ekonomická krize je v současné době prioritním námětem většiny politických diskuzí a rozhovorů. V souvislosti s krizí se odvíjí i sociální politika státu a opatření, která jsou přijímána. Na jedné straně stojí potřeba nezadlužovat více stát a na straně druhé pokusit se udržet sociální stát s jistotou na zachování důstojného života pro občany v případě nepříznivých životních situací. Jednou z těchto nepříznivých situací je také nezaměstnanost a zdravotní postižení. Stejně jako ve skupině nezaměstnaných v evidenci úřadu práce všichni nehledají pracovní uplatnění, tak také u nezaměstnaných osob se zdravotním postižením je situace obdobná. V rámci své praxe jsem se setkala s velkým množstvím lidí se zdravotním postižením, kteří o práci skutečně stáli, ale nedokázali ji získat nebo udržet. Většina z nich bojovala s pocity méněcennosti a obavami, zda by vůbec nějakou práci mohli vykonávat. Tématem této publikace je problematika vytváření, realizace a evaluace integračních programů pro osoby se zdravotním postižením, které umožňují návrat těmto lidem na trh práce v České republice, konkrétně v lokalitě Bruntálska. V letech 2009 a 2010 jsem pracovala jako vedoucí projektu Komplexní integrační program umožňující návrat na trh práce osobám se zdravotním postižením, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu z programu OP LZZ a jehož realizace končí v dubnu roku V této publikaci se dozvíte nejen teoretické zázemí k dané problematice, ale také praktické zkušenosti z realizace projektu. Publikace je členěna na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na objasnění problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Druhá, praktická část popisuje a dokumentuje konkrétní realizovaný program v regionu Bruntálska a hodnotí jeho úspěchy i úskalí. Při hodnoticím posouzení programu bylo využito dotazníků po ukončení některých služeb programu, záznamů polostandardizovaných rozhovorů, statistik vývoje nezaměstnanosti a statistik volných pracovních míst v lokalitě Bruntálska. Jednalo se především o analýzy a syntézy teoretických podkladů, výstupních zpráv z jednotlivých služeb, rozhovorů s uživateli služeb a zpětných vazeb pracovníků programu. 4

7 Přeji Vám příjemné čtení a doufám, že nové poznatky a informace uvedené v této publikaci přispějí k obohacení Vaší praxe i osobního života. Bohdana Richterová 5

8 1. ČÁST 1. Vysvětlení základních pojmů Pro ujasnění a pochopení problematiky integračních programů pro nezaměstnané osoby se zdravotním postižením, které hledají pracovní uplatnění, je důležité vymezení některých pojmů. Základním pojmem je pojem integrace a integrační programy. V této kapitole vysvětlím nejen tyto dva pojmy, ale také některé další, které mají s tématem přímou souvislost. K nim patří pojmy pracovní rehabilitace, pracovní terapie, aktivní politika zaměstnanosti, úřad práce, nestátní neziskové organizace a Evropský sociální fond. Pro větší názornost je teoretické objasnění doplňováno příklady z praxe. 1.1 Integrace V nejširším významu znamená integrace začlenění či spojování určitých částí v celek. Ze sociálního hlediska je pojem integrace chápán jako začlenění minoritní skupiny do skupiny majoritní. V našem případě se jedná o splynutí osob s postižením se společností. Integrace probíhá různými způsoby. Může mít buď směr asimilační, nebo adaptační. Asimilační směr předpokládá, že majoritní společnost reprezentuje jediné správné a přijatelné chování. Minorita se musí ztotožnit s hodnotami a identitou majority. 1) Praktickým příkladem může být zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce za stejných pracovních podmínek, jako mají ostatní zaměstnanci. Paní Jana (52 let, SEŠ s maturitou, invalidní důchod II. stupně po operaci páteře, 7 let nezaměstnaná) nastoupila na pracovní místo účetní v komerční firmě. Na tuto profesi má kvalifikaci i potřebnou praxi. Paní Jana 7 let nebyla zaměstnána zejména kvůli svému zdravotnímu stavu. Lékaři jí diagnostikovali nádor v blízkosti míchy a byl jí přiznán plný invalidní důchod. V období před operací byla paní Jana v domácnosti a jen občas vypomáhala s účetnictvím. Po operaci se její zdravotní stav stabilizoval. 1) Srov. NOVOSAD, L.,

9 Plný důchod jí byl zkrácen na částečný. Návrat do běžného pracovního procesu byl pro ni velmi náročný, ale dokázala se přizpůsobit. Podává stejné pracovní výkony jako její zdraví kolegové v práci. Pokud ji bolí v zádech z důvodu delšího sezení, projde se po kanceláři. Občas musí nastoupit na nemocenskou, doléčit se a absolvovat rehabilitace. Přesto se jí podařilo integrovat zpět do pracovního života. Adaptační integraci vystihuje předpoklad, že integrace je společným problémem minority a majority a je založena na harmonizaci vztahů a partnerství všech zúčastněných. Jedná se především o vzájemné pochopení a akceptaci. Paní Eva (31 let, střední škola, dále SŠ, rodinná škola bez maturity, invalidní důchod III. st. epilepsie, 10 let bez zaměstnání). Paní Eva nastoupila do zaměstnání na chráněné pracovní místo do reklamní agentury. Za úkol měla především kompletovat hotové výrobky, balit je a označovat etiketou. Vzhledem k typu zdravotního znevýhodnění paní Evy a její labilní osobnosti docházelo často k výkyvu nálad a neschopnosti stálé koncentrace na práci. Zaměstnavatel získal na zaměstnání paní Evy dotaci příspěvek na mzdu. Díky této finanční podpoře státu nemusí být její práce pro zaměstnavatele plně zisková. Paní Eva má speciální pracovní režim. Začátek pracovní doby má uzpůsoben vzhledem k rannímu tlumivému účinku léků na devět hodin ráno. Má šestihodinovou pracovní dobu. V případě neschopnosti koncentrace na pracovní činnosti má možnost si udělat častěji krátké přestávky. Paní Eva je ráda za příležitost chodit do zaměstnání. Snaží se odvádět co nejlepší pracovní výkony. V reklamní agentuře pracuje půl roku. Z tohoto stručného popisu asimilačního a adaptačního směru integrace vyplývá, že integraci adaptačního směru lze více chápat jako partnerský vztah. Jedná se o finančně a realizačně náročnější směr. Integrační programy využívají ve většině případů obou směrů integrace lidí se zdravotním postižením. 7

10 1.2 Integrační programy Integrační programy pro nezaměstnané se zdravotním postižením umožňující návrat na trh práce jsou speciálními sociálními programy, které obsahují nabídku služeb směřující k pracovní aktivizaci těchto osob a k nalezení pracovního uplatnění. 2) Tyto programy bývají realizovány většinou nestátními neziskovými organizacemi, které jsou provozovateli chráněných dílen, sociálně terapeutických dílen, poraden pro osoby sociálně a zdravotně znevýhodněné nebo vzdělávacích center pro nezaměstnané. Programy pracovní rehabilitace, které budou vysvětleny v dalším textu, jsou podobné integračním programům. Jejich nabídka je ale zákonem přesně vymezena. Realizaci koordinují a financují jednotlivé úřady práce. V některých regionech je ale přesto minimalizována na poskytování poradenství pracovnicemi úřadu práce. Integrační programy se skládají z různých prvků. Jedná se například o: profesní nebo sociální poradenství, motivační programy, psychologické poradenství, profesní a bilanční diagnostiku, vzdělávací aktivity, rekvalifikační kurzy, programy zapracování, obnovy pracovních návyků, praxí, práce na zkoušku, práce s asistencí, chráněné a podporované zaměstnávání. 2) Srov. PLESNÍK, V. a kol.,

11 Obr. 1 Prezentace integračního programu nezaměstnaným. 1.3 Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace může být na jedné straně chápána jako obdoba integračních programů zajišťovaná prostřednictvím úřadů práce. V tomto případě se jedná o nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Na druhou stranu z hlediska sociální práce můžeme pracovní rehabilitaci chápat jako metodu práce v rámci integračních programů. Níže popíšu obě tyto možnosti výkladu pojmu. a) Pracovní rehabilitace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který má za úkol vyrovnat pracovní příležitosti osob se zdravotním postižením na trhu práce. 3) Příkladem může být zájem pana Petra (45 let, SŠ s maturitou, invalidní důchod II. st. s kombinovaným postižením sluchu a řeči) získat zaměstnání. Více než deset let žije pan Petr v České republice, kde získal status uprchlíka z válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině. Vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění se mu nepodařilo získat zaměstnání. Využil tedy možnosti programu pracovní rehabilitace, o kterém se dozvěděl 3) Srov. JOUZA. L.,

12 prostřednictvím úřadu práce. V současné době pracuje v chráněné dílně v Bruntále na pracovní pozici obsluha průmyslových zařízení na výrobu obalových fólií. Pracovní rehabilitace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je podle zákona č. 435/2004, o zaměstnanosti, 69 74, péče poskytovaná osobě se zdravotním postižením s cílem umožnit jí získat a zachovat si vhodné zaměstnání a usnadnit její zapojení nebo opětovný návrat na trh práce. Podrobněji se budu tématu pracovní rehabilitace věnovat ve 2. kapitole. b) Z hlediska sociální práce můžeme na pracovní rehabilitaci nahlížet jako na metodu sociální práce definovanou cílem a cílovou skupinou. 4) Příkladem může být možnost zemědělských prací pracovní rehabilitace na statku v Něborech pro osoby bez domova, které jsou ubytované v azylovém domě pro muže v Karviné. Zákon o sociálních službách pracovní rehabilitaci nezařazuje do kategorie sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) proto na tuto činnost finančně nepřispívá. Z tohoto důvodu je možnost tuto pracovní rehabilitaci zachovat pouze za finanční podpory z fondů EU nebo ze sponzorských darů. V tomto případě se jedná o metodu práce pracovní aktivizaci osob bez domova. 1.4 Pracovní terapie (ergoterapie) Příprava na práci včetně obnovy pracovních návyků a získání pracovních dovedností má v integračních programech nezastupitelné místo. Její cíl a forma může být různá. Pro lidi s těžším zdravotním postižením se využívá možnosti pracovní terapie. Pracovní terapie neboli ergoterapie je podle Obecného výkladového slovníku pracovní rehabilitace definována jako terapie zaměřená na trénink pracovních dovedností 5). Na rozdíl od pracovní rehabilitace není pro pracovní terapii důležitý pracovní výkon. Nejdůležitější je proces samotný. Velký důraz se klade na přístup k účastníkovi pracovní terapie a vzájemné porozumění. Cílem je tedy smysluplné využití volného času, rozvoj kreativity, vedení k samostatnosti a schopnos- 4) Srov. MATOUŠEK, O., ) ŠVESTKOVÁ, O. aj. 2008, s

13 ti individuálního rozhodování, nácvik jemné motoriky, fixace naučených pracovních i sebeobslužných dovedností, posílení psychické stability. Lidé s těžším zdravotním postižením mohou prostřednictvím pracovní terapie naplňovat některé své potřeby. Může se jednat o potřebu sociálního kontaktu, potřebu denních činností nebo seberealizaci. V některých případech se může jednat o přípravu na získání zaměstnání na otevřeném trhu práce. V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, můžeme nově pro tuto terapii najít název sociální služby sociální rehabilitace nebo sociálně-terapeutické dílny. 1.5 Aktivní politika zaměstnanosti Naplňování cílů integračních programů bývá často propojeno finančně či obsahově s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřující k zajištění maximální možné zaměstnanosti. Je komplexem nástrojů i jednotlivých opatření, kterým stát řeší zaměstnanost (problém nezaměstnanosti). 6) Aktivní politiku zaměstnanosti realizují úřady práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Mezi nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část pátá 2 120, patří: rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování, příspěvek na nový podnikatelský program, poradenství, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, do níž patří i pracovní rehabilitace, cílené programy k řešení nezaměstnanosti. 6) ŠVESTKOVÁ, O. aj. 2008, s. 3 11

14 1.6 Cílová skupina Cílovou skupinou integračních programů a programů pracovní rehabilitace popsaných v této publikaci jsou lidé se zdravotním postižením, kteří jsou z velké části v evidenci úřadu práce. Dle vymezení zákonem se jedná o tyto osoby: a) fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními, b) fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými. Specifika osob se zdravotním postižením budou popsána v samostatné kapitole. 1.7 Úřad práce Další pojem, kterému se budu v této kapitole věnovat, je úřad práce, který má důležitou roli v integračních programech. Často bývá partnerem programů nebo spolupracující organizace, prostřednictvím které bývají oslovovány osoby cílové skupiny s nabídkou programů. Jedná se o státní orgán, který je podřízen MPSV a patří do sféry služeb zaměstnanosti. Síť úřadů práce vznikla v roce 1990 v souvislosti s tehdy novým sociálním problémem nezaměstnaností. Úřady práce sledují ve svém okrese vývoj trhu práce, zpracovávají koncepci vývoje zaměstnanosti, registrují uchazeče o zaměstnání, rozhodují o přiznání podpor v nezaměstnanosti, jejich zastavení nebo odejmutí, poskytují podporu při zřizování nových pracovních míst atd. 7) Ve vztahu k pracovní rehabilitaci mají úkol řídicí a koordinační. Některé služby pracovní rehabilitace zajišťují z vlastních zdrojů, jiné zprostředkovávají od dalších subjektů. Většinou se jedná o nestátní subjekty, které zajišťují integrační programy nebo některé z jeho služeb. V některých případech úřad práce zajišťuje služby prostřednictvím školských zařízení nebo vzdělávacích agentur. 7) Srov. MATOUŠEK, O.,

15 V rámci pilotního programu, který bude popsán v praktické části této publikace, se podařilo propojit nabídku pracovní rehabilitace Úřadu práce v Bruntále s integračním programem realizovaným nestátní neziskovou organizací a financovaným z ESF. 1.8 Nestátní neziskové organizace Realizátory integračních programů jsou nejčastěji nestátní neziskové organizace. Jsou charakterizovány jako organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, nebo pokud zisk vytvoří, vloží jej v plné výši do organizace. K základním typům nestátních neziskových organizací patří: občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů); nadace a nadační fondy (registrované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech); obecně prospěšné společnosti (registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech); církevní právnické osoby (registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech). Neziskové organizace jsou všude tam, kde se lidé chtějí soukromě angažovat a nahradit tak neexistující nebo nedostatečně fungující státní instituce. Působí tak v oblasti kultury, ochrany památek a umění, výzkumu a vzdělávání, zdravotní péče, sociálních služeb, ochrany lidských práv, práce s dětmi a mládeží, v rekreaci, sportu a tělovýchově, v informačních službách. 8) Realizátory integračních programů pro nezaměstnané se zdravotním postižením, kteří hledají pracovní uplatnění, jsou nejčastěji občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. 8) Srov. O neziskových organizacích ( ) 13

16 1.9 Evropský sociální fond v České republice Velká část integračních programů je realizována za finanční podpory Evropského sociálního fondu. Také integrační program, který je popsán v druhé části této publikace, byl finančně podpořen z programu Evropského sociálního fondu OP LZZ. Evropský sociální fond (dále ESF) je jedním ze tří fondů Evropské unie v České republice. Jedná se o Evropské strukturální fondy, mezi které patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti. 9) ESF je důležitým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období činí 3,8 mld. eur. Pro porovnání v kratším programovém období bylo pro ČR přiděleno 456,98 milionu eur. Cíle Evropského sociálního fondu jsou tyto: Pomoct nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce. Zajistit rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce. Umožnit sociální začleňování, pomoct lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce. Pomoct při realizaci celoživotního vzdělávání. Umožnit rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly. Podpořit zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání. Zlepšit přístup a účast žen na trhu práce. Podpořit boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. 9) Srov. Fondy evropské unie 14

17 Základními programy ESF pro programové období v České republice jsou tyto operační programy (dále OP): OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), OP Praha Adaptabilita (OPPA) 10). 10) Srov. Evropský sociální fond 15

18 2. Sociální politika pomoc lidem se zdravotním postižením Kapitola je zaměřena na problematiku sociální politiky v oblasti pomoci lidem se zdravotním postižením. Tato problematika úzce souvisí s možnostmi realizace integračních programů. Státní politika, přesněji sociální politika České republiky (dále ČR) by měla zajišťovat svými opatřeními občanům se zdravotním postižením důstojný život a právo na práci. Náplní kapitoly jsou druhy nástrojů sociální politiky ČR a možnosti pomoci lidem se zdravotním postižením při hledání a získání pracovního uplatnění. 2.1 Vymezení sociální politiky V nejširším slova smyslu je sociální politika souborem nástrojů, metod a opatření směřujících k dosažení stanoveného cíle sociální soudržnosti, tj. dosažení takové stability sociálních systémů, struktur a rolí, aby nebyly ohrožovány sociálním napětím. 11) Zajištění důstojného života a možností pracovního uplatnění je zakotveno v legislativě ČR. Důstojný život je zabezpečen prostřednictvím různých nástrojů sociální politiky. Jedná se především o právní nástroje (např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 140/1994 Sb., o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách), ekonomické nástroje (např. plnění povinného podílu zaměstnávání osob s osobami se zdravotním postižením /dále OZP/ u zaměstnavatelů, kteří mají více než 22 zaměstnanců, daňové úlevy při zaměstnávání OZP), sociální programy (např. programy aktivní politiky zaměstnanosti pro OZP), plošné a adresné dávky (např. příspěvek na péči, jednorázový příspěvek pro tělesně postižené osoby na rehabilitační a kompenzační pomůcky). Také právo pracovat je zakotveno v legislativě ČR. Právo pracovat patří mezi základní lidská práva a je uvedeno v Listině základních práv a svobod. 12) Čl. 26 každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu 11) Srov. FACHINELLI, H., ) Srov. ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 16

19 k němu Čl. 29 osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání Lepší přístup k přípravě, získání a udržení zaměstnání lidem se zdravotním postižením by měly umožnit dva systémy sociální politiky ČR: a) systém sociálních služeb, b) systém politiky zaměstnanosti. V následujícím textu oba systémy blíže popíši. 2.2 Systém sociálních služeb Popis jednotlivých druhů sociálních služeb je ukotven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na možnosti pracovního uplatnění pracovní aktivizace osob se zdravotním postižením se zaměřují dva druhy sociálních služeb. Jedná se o sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitaci. Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Těmto lidem se nedaří nalézt pracovní uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Smyslem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 13) Například na Bruntálsku jsou tyto dílny dvě. Dalším typem sociální služby je sociální rehabilitace. Jedná se o ambulantní, terénní nebo také pobytové služby. V rámci této služby jsou poskytovány specifické činnosti, které směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením. 14) Sociální rehabilitace je vymezená široce a má spoustu různých podob. Prakticky je realizována například u azylových domů, kde je prováděn nácvik sociálních dovedností, pracovně-aktivizační programy, podpora při hledání zaměstnání na trhu práce. I přesto, že se jedná v případě pracovně-aktivizačních 13) Srov. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 67 14) Srov. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 70 17

20 programů o vykonávání pracovních činností, není možné mít uzavřený pracovněprávní vztah a za odvedenou práci poskytovat mzdu. V azylovém domě v Krnově mají možnost muži, kteří jsou tady ubytováni, účastnit se pracovně-aktivizačních programů. Jedná se například o pomocné práce v kuchyni, ve stolařské dílně, při úpravě zeleně. V rámci těchto programů nemůže být uzavřen pracovněprávní vztah a za odvedenou práci nemůže být poskytnuta finanční odměna. Tato skutečnost demotivuje některé uživatele azylového domu účastnit se těchto programů nebo v rámci nich odvádět dobré pracovní výkony. Do oblasti sociální rehabilitace patří také nácviky prostorové orientace pro zrakově postižené, včetně využívání kompenzačních pomůcek. Sociální rehabilitace je realizována také metodou podporovaného zaměstnání, které je v nabídce některých chráněných dílen nebo poradenských center. 15) 15) Srov. TOMISOVÁ, K. Možnosti osob se zdravotním znevýhodněním v zapojení do pracovního procesu nástin současného systému. In prezentace na Dni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Bruntál, Vydané prezentace na CD organizací Sagapo. 18

21 2.3 Systém politiky zaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti má za cíl dosažení plné zaměstnanosti a ochranu proti nezaměstnanosti. Zahrnuje několik opatření, mezi které patří také opatření na podporu rovného zacházení s osobami se zdravotním postižením. 16) Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (dále APZ) ve vztahu k lidem s postižením patří: pracovní rehabilitace, chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna, příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Prvním definovaným nástrojem APZ je pracovní rehabilitace. Ta se může uskutečňovat různými formami, vhodnými s ohledem na zdravotní stav osoby se zdravotním postižením, jako např. vhodným studiem nebo jinou formou přípravy na povolání, teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání, sociálním poradenstvím spojeným s podporou při vyhledávání vhodných pracovních míst atd. Mělo by se jednat o obdobu integračních programů, které jsou podloženy legislativně zákonem č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zajišťuje je stát prostřednictvím úřadů práce. Nyní uvedu pro přehlednost grafické znázornění procesu pracovní rehabilitace tak, jak probíhá v současnosti. Schéma jsem vytvořila na základě dostupné literatury 17), zákona 18) a znalostí z probíhající praxe zajišťování pracovní rehabilitace v oblasti Bruntálska. V následujícím schématu chybí zmínka o tom, jak se mohou potenciální zájemci o pracovní rehabilitaci dozvědět. V současné době neexistuje systematická koncepce předání informací o pracovní rehabilitaci cílové skupině a tato aktivita je v kompetenci jednotlivých ÚP a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb lidem se ZP. 16) Srov. zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti 17) Srov. ANDRÝSKOVÁ, K. a kol., 2008, ŠVESTKOVÁ, O. a kol., ) Srov. zákon č. 345/2004 Sb., o zaměstnanosti,

22 20 Proces pracovní rehabilitace

23 Dalším nástrojem APZ je vytváření a podpora chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen 19). Chráněné pracovní místo je pracovní pozice vytvořená zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě dohody s ÚP. Chráněné pracovní místo musí být přizpůsobeno zdravotním požadavkům osoby se zdravotním postižením a je provozováno po dobu nejméně dvou let. Na pracovním místě se mohou střídat různé osoby se ZP. Na vytvoření pracovního místa poskytuje ÚP příspěvek. Ve společnosti Logicall v Krnově byla v roce 2010 vytvořena dvě chráněná pracovní místa na tzv. pasivní telefonické lince. Vzhledem ke zdravotnímu postižení osob, které na tato místa nastoupily, byla upravena pracovní doba na 6hodinový pracovní úvazek. Jiné úpravy pracoviště nebyly na tuto pracovní pozici nutné. Chráněná pracovní dílna je pracoviště vymezené na základě dohody s ÚP, přizpůsobené pro zaměstnávání osob se ZP. Průměrný roční počet zaměstnanců dílny se ZP musí činit 60 %. Chráněná dílna musí být provozována po dobu nejméně dvou let. Na vytvoření chráněné dílny poskytuje úřad práce příspěvek. Chráněná dílna může také čerpat příspěvky na provozní náklady. Chráněné dílny prošly v posledních dvou letech radikálními změnami. V současné době se nejedná vzhledem k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociální službu. Dílny jsou nuceny ke zvýšení efektivity své práce, ke komerční výrobě a konkurenceschopnosti svých produktů. Současná praxe ukazuje, že velká část chráněných dílen se transformovala na společnosti s ručením omezeným. 20) V těchto dílnách mají šanci získat pracovní uplatnění většinou lidé s menším zdravotním postižením nebo s postižením, které minimálně ovlivňuje jejich pracovní výkony. 19) Srov. zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ) Srov. ÚP Katalog organizací zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením,

24 Obr. 2 Práce v chráněné dílně REINTEGRY. Chráněné dílny, které byly v minulosti zaměřeny na sociálně-integrační programy, musely omezit svou sociální činnost nebo se zaměřit na poskytování sociálně-terapeutických dílen, které nejsou zaměřeny na pracovní výkony a kde lidé, kteří do nich docházejí, nedostávají za svou práci mzdu. Posledním nástrojem APZ jsou příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 21). Jedná se o příspěvky na vytvoření chráněné dílny a její provoz, vytvoření pracovního místa a příspěvky ke mzdě. Do této skupiny nástrojů patří také daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením. Od bylo toto daňové zvýhodnění zrušeno. Sociální politika ČR využívá jak sociálních služeb, tak nástrojů politiky zaměstnanosti na pomoc a podporu pro osoby se zdravotním postižením. Oba systémy by se měly prolínat a doplňovat. Vzhledem k tomu, že zákon o sociálních službách má platnost teprve od , služba podporovaného zaměstnání není legislativně podložena jako druh sociální služby a praxe poskytování pracovní rehabilitace jednotlivými ÚP je velmi od- 21) Srov. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 78 22

25 lišná, domnívám se, že níže uvedený graf, prezentovaný na Dni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Bruntále, ukazuje, jaké jsou možnosti spolupráce systémů do budoucna. 22) Zdroj: Tomisová, K., 2009 Komentář ke znázorněnému schématu: Schéma zachycuje dva systémy pomoci lidem se zdravotním postižením. Světleji jsou vyznačeny sociální služby, tmavěji nástroje politiky zaměstnanosti. Podporované zaměstnávání by mělo zachycovat prolínání obou systémů. Výsledkem spolupráce by měla být možnost zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. 22) Srov. TOMISOVÁ, K. Možnosti osob se zdravotním znevýhodněním v zapojení do pracovního procesu nástin současného systému. In prezentace na Dni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Bruntál, Vydané prezentace na CD organizací Sagapo. 23

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Normativní instrukce č. 2/2013. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013

Normativní instrukce č. 2/2013. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Normativní instrukce č. 2/2013 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013 Určeno pro: Úřad práce České republiky Vypracoval: odbor 41 Počet stran: 6 Č.j.:

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Rovná šance projekt podporovaného zaměstnávání I- III Zkušenosti z realizace projektu ze SROP. Ing. Romana Bélová Slezská diakonie

Rovná šance projekt podporovaného zaměstnávání I- III Zkušenosti z realizace projektu ze SROP. Ing. Romana Bélová Slezská diakonie Rovná šance projekt podporovaného zaměstnávání I- III Zkušenosti z realizace projektu ze SROP Ing. Romana Bélová Slezská diakonie Příprava projektu aneb Na tom musíme stavět Kvalitní příprava projektu

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Rozvojové partnerství

Rozvojové partnerství Rozvojové partnerství Název: Příjemce: Partneři: Asistence Slezská diakonie Moravskoslezský kraj Město Karviná ÚP Karviná Hospodářská komora okr. Karviná Slezská univerzita, OPF Karviná AKLUB Reintegra

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Mgr. Martina Štorová RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti v

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Duben 2013 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více