Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol."

Transkript

1 Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol.

2 Krnov 2011 ISBN

3 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Vytvořila a vydala Chářovská Krnov tel.: fax:

4 OBSAH Úvod ČÁST 1. Vysvětlení základních pojmů Integrace Integrační programy Pracovní rehabilitace Pracovní terapie (ergoterapie) Aktivní politika zaměstnanosti Cílová skupina Úřad práce Nestátní neziskové organizace Evropský sociální fond v České republice Sociální politika pomoc lidem se zdravotním postižením Vymezení sociální politiky Systém sociálních služeb Systém politiky zaměstnanosti Cílová skupina specifika nezaměstnaných osob se zdravotním postižením Vymezení zdravotního postižení Statistiky osob se zdravotním postižením Dělení zdravotního postižení z hlediska legislativy Vliv nezaměstnanosti a zdravotního postižení na osobnost člověka Evaluace způsoby hodnocení integračních programů Evaluace a hodnocení Význam evaluace Možnosti realizace evaluace Úskalí evaluace... 33

5 2. ČÁST 5. Popis integračního programu Jak program vznikl Popis organizace, která program realizuje Specifika regionu Bruntálska Nabídka služeb programu Realizační tým Hodnoticí posouzení pilotního programu První úroveň hodnocení: Reakce Druhá úroveň hodnocení: Učení Třetí úroveň hodnocení: Chování Čtvrtá úroveň hodnocení: Výsledky Hodnoticí posouzení z hlediska cílů Závěry a výstupy Závěr Literatura Seznam zkratek používaných v textu... 71

6 Úvod Ekonomická krize je v současné době prioritním námětem většiny politických diskuzí a rozhovorů. V souvislosti s krizí se odvíjí i sociální politika státu a opatření, která jsou přijímána. Na jedné straně stojí potřeba nezadlužovat více stát a na straně druhé pokusit se udržet sociální stát s jistotou na zachování důstojného života pro občany v případě nepříznivých životních situací. Jednou z těchto nepříznivých situací je také nezaměstnanost a zdravotní postižení. Stejně jako ve skupině nezaměstnaných v evidenci úřadu práce všichni nehledají pracovní uplatnění, tak také u nezaměstnaných osob se zdravotním postižením je situace obdobná. V rámci své praxe jsem se setkala s velkým množstvím lidí se zdravotním postižením, kteří o práci skutečně stáli, ale nedokázali ji získat nebo udržet. Většina z nich bojovala s pocity méněcennosti a obavami, zda by vůbec nějakou práci mohli vykonávat. Tématem této publikace je problematika vytváření, realizace a evaluace integračních programů pro osoby se zdravotním postižením, které umožňují návrat těmto lidem na trh práce v České republice, konkrétně v lokalitě Bruntálska. V letech 2009 a 2010 jsem pracovala jako vedoucí projektu Komplexní integrační program umožňující návrat na trh práce osobám se zdravotním postižením, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu z programu OP LZZ a jehož realizace končí v dubnu roku V této publikaci se dozvíte nejen teoretické zázemí k dané problematice, ale také praktické zkušenosti z realizace projektu. Publikace je členěna na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na objasnění problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Druhá, praktická část popisuje a dokumentuje konkrétní realizovaný program v regionu Bruntálska a hodnotí jeho úspěchy i úskalí. Při hodnoticím posouzení programu bylo využito dotazníků po ukončení některých služeb programu, záznamů polostandardizovaných rozhovorů, statistik vývoje nezaměstnanosti a statistik volných pracovních míst v lokalitě Bruntálska. Jednalo se především o analýzy a syntézy teoretických podkladů, výstupních zpráv z jednotlivých služeb, rozhovorů s uživateli služeb a zpětných vazeb pracovníků programu. 4

7 Přeji Vám příjemné čtení a doufám, že nové poznatky a informace uvedené v této publikaci přispějí k obohacení Vaší praxe i osobního života. Bohdana Richterová 5

8 1. ČÁST 1. Vysvětlení základních pojmů Pro ujasnění a pochopení problematiky integračních programů pro nezaměstnané osoby se zdravotním postižením, které hledají pracovní uplatnění, je důležité vymezení některých pojmů. Základním pojmem je pojem integrace a integrační programy. V této kapitole vysvětlím nejen tyto dva pojmy, ale také některé další, které mají s tématem přímou souvislost. K nim patří pojmy pracovní rehabilitace, pracovní terapie, aktivní politika zaměstnanosti, úřad práce, nestátní neziskové organizace a Evropský sociální fond. Pro větší názornost je teoretické objasnění doplňováno příklady z praxe. 1.1 Integrace V nejširším významu znamená integrace začlenění či spojování určitých částí v celek. Ze sociálního hlediska je pojem integrace chápán jako začlenění minoritní skupiny do skupiny majoritní. V našem případě se jedná o splynutí osob s postižením se společností. Integrace probíhá různými způsoby. Může mít buď směr asimilační, nebo adaptační. Asimilační směr předpokládá, že majoritní společnost reprezentuje jediné správné a přijatelné chování. Minorita se musí ztotožnit s hodnotami a identitou majority. 1) Praktickým příkladem může být zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce za stejných pracovních podmínek, jako mají ostatní zaměstnanci. Paní Jana (52 let, SEŠ s maturitou, invalidní důchod II. stupně po operaci páteře, 7 let nezaměstnaná) nastoupila na pracovní místo účetní v komerční firmě. Na tuto profesi má kvalifikaci i potřebnou praxi. Paní Jana 7 let nebyla zaměstnána zejména kvůli svému zdravotnímu stavu. Lékaři jí diagnostikovali nádor v blízkosti míchy a byl jí přiznán plný invalidní důchod. V období před operací byla paní Jana v domácnosti a jen občas vypomáhala s účetnictvím. Po operaci se její zdravotní stav stabilizoval. 1) Srov. NOVOSAD, L.,

9 Plný důchod jí byl zkrácen na částečný. Návrat do běžného pracovního procesu byl pro ni velmi náročný, ale dokázala se přizpůsobit. Podává stejné pracovní výkony jako její zdraví kolegové v práci. Pokud ji bolí v zádech z důvodu delšího sezení, projde se po kanceláři. Občas musí nastoupit na nemocenskou, doléčit se a absolvovat rehabilitace. Přesto se jí podařilo integrovat zpět do pracovního života. Adaptační integraci vystihuje předpoklad, že integrace je společným problémem minority a majority a je založena na harmonizaci vztahů a partnerství všech zúčastněných. Jedná se především o vzájemné pochopení a akceptaci. Paní Eva (31 let, střední škola, dále SŠ, rodinná škola bez maturity, invalidní důchod III. st. epilepsie, 10 let bez zaměstnání). Paní Eva nastoupila do zaměstnání na chráněné pracovní místo do reklamní agentury. Za úkol měla především kompletovat hotové výrobky, balit je a označovat etiketou. Vzhledem k typu zdravotního znevýhodnění paní Evy a její labilní osobnosti docházelo často k výkyvu nálad a neschopnosti stálé koncentrace na práci. Zaměstnavatel získal na zaměstnání paní Evy dotaci příspěvek na mzdu. Díky této finanční podpoře státu nemusí být její práce pro zaměstnavatele plně zisková. Paní Eva má speciální pracovní režim. Začátek pracovní doby má uzpůsoben vzhledem k rannímu tlumivému účinku léků na devět hodin ráno. Má šestihodinovou pracovní dobu. V případě neschopnosti koncentrace na pracovní činnosti má možnost si udělat častěji krátké přestávky. Paní Eva je ráda za příležitost chodit do zaměstnání. Snaží se odvádět co nejlepší pracovní výkony. V reklamní agentuře pracuje půl roku. Z tohoto stručného popisu asimilačního a adaptačního směru integrace vyplývá, že integraci adaptačního směru lze více chápat jako partnerský vztah. Jedná se o finančně a realizačně náročnější směr. Integrační programy využívají ve většině případů obou směrů integrace lidí se zdravotním postižením. 7

10 1.2 Integrační programy Integrační programy pro nezaměstnané se zdravotním postižením umožňující návrat na trh práce jsou speciálními sociálními programy, které obsahují nabídku služeb směřující k pracovní aktivizaci těchto osob a k nalezení pracovního uplatnění. 2) Tyto programy bývají realizovány většinou nestátními neziskovými organizacemi, které jsou provozovateli chráněných dílen, sociálně terapeutických dílen, poraden pro osoby sociálně a zdravotně znevýhodněné nebo vzdělávacích center pro nezaměstnané. Programy pracovní rehabilitace, které budou vysvětleny v dalším textu, jsou podobné integračním programům. Jejich nabídka je ale zákonem přesně vymezena. Realizaci koordinují a financují jednotlivé úřady práce. V některých regionech je ale přesto minimalizována na poskytování poradenství pracovnicemi úřadu práce. Integrační programy se skládají z různých prvků. Jedná se například o: profesní nebo sociální poradenství, motivační programy, psychologické poradenství, profesní a bilanční diagnostiku, vzdělávací aktivity, rekvalifikační kurzy, programy zapracování, obnovy pracovních návyků, praxí, práce na zkoušku, práce s asistencí, chráněné a podporované zaměstnávání. 2) Srov. PLESNÍK, V. a kol.,

11 Obr. 1 Prezentace integračního programu nezaměstnaným. 1.3 Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace může být na jedné straně chápána jako obdoba integračních programů zajišťovaná prostřednictvím úřadů práce. V tomto případě se jedná o nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Na druhou stranu z hlediska sociální práce můžeme pracovní rehabilitaci chápat jako metodu práce v rámci integračních programů. Níže popíšu obě tyto možnosti výkladu pojmu. a) Pracovní rehabilitace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který má za úkol vyrovnat pracovní příležitosti osob se zdravotním postižením na trhu práce. 3) Příkladem může být zájem pana Petra (45 let, SŠ s maturitou, invalidní důchod II. st. s kombinovaným postižením sluchu a řeči) získat zaměstnání. Více než deset let žije pan Petr v České republice, kde získal status uprchlíka z válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině. Vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění se mu nepodařilo získat zaměstnání. Využil tedy možnosti programu pracovní rehabilitace, o kterém se dozvěděl 3) Srov. JOUZA. L.,

12 prostřednictvím úřadu práce. V současné době pracuje v chráněné dílně v Bruntále na pracovní pozici obsluha průmyslových zařízení na výrobu obalových fólií. Pracovní rehabilitace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je podle zákona č. 435/2004, o zaměstnanosti, 69 74, péče poskytovaná osobě se zdravotním postižením s cílem umožnit jí získat a zachovat si vhodné zaměstnání a usnadnit její zapojení nebo opětovný návrat na trh práce. Podrobněji se budu tématu pracovní rehabilitace věnovat ve 2. kapitole. b) Z hlediska sociální práce můžeme na pracovní rehabilitaci nahlížet jako na metodu sociální práce definovanou cílem a cílovou skupinou. 4) Příkladem může být možnost zemědělských prací pracovní rehabilitace na statku v Něborech pro osoby bez domova, které jsou ubytované v azylovém domě pro muže v Karviné. Zákon o sociálních službách pracovní rehabilitaci nezařazuje do kategorie sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) proto na tuto činnost finančně nepřispívá. Z tohoto důvodu je možnost tuto pracovní rehabilitaci zachovat pouze za finanční podpory z fondů EU nebo ze sponzorských darů. V tomto případě se jedná o metodu práce pracovní aktivizaci osob bez domova. 1.4 Pracovní terapie (ergoterapie) Příprava na práci včetně obnovy pracovních návyků a získání pracovních dovedností má v integračních programech nezastupitelné místo. Její cíl a forma může být různá. Pro lidi s těžším zdravotním postižením se využívá možnosti pracovní terapie. Pracovní terapie neboli ergoterapie je podle Obecného výkladového slovníku pracovní rehabilitace definována jako terapie zaměřená na trénink pracovních dovedností 5). Na rozdíl od pracovní rehabilitace není pro pracovní terapii důležitý pracovní výkon. Nejdůležitější je proces samotný. Velký důraz se klade na přístup k účastníkovi pracovní terapie a vzájemné porozumění. Cílem je tedy smysluplné využití volného času, rozvoj kreativity, vedení k samostatnosti a schopnos- 4) Srov. MATOUŠEK, O., ) ŠVESTKOVÁ, O. aj. 2008, s

13 ti individuálního rozhodování, nácvik jemné motoriky, fixace naučených pracovních i sebeobslužných dovedností, posílení psychické stability. Lidé s těžším zdravotním postižením mohou prostřednictvím pracovní terapie naplňovat některé své potřeby. Může se jednat o potřebu sociálního kontaktu, potřebu denních činností nebo seberealizaci. V některých případech se může jednat o přípravu na získání zaměstnání na otevřeném trhu práce. V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, můžeme nově pro tuto terapii najít název sociální služby sociální rehabilitace nebo sociálně-terapeutické dílny. 1.5 Aktivní politika zaměstnanosti Naplňování cílů integračních programů bývá často propojeno finančně či obsahově s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřující k zajištění maximální možné zaměstnanosti. Je komplexem nástrojů i jednotlivých opatření, kterým stát řeší zaměstnanost (problém nezaměstnanosti). 6) Aktivní politiku zaměstnanosti realizují úřady práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Mezi nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část pátá 2 120, patří: rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování, příspěvek na nový podnikatelský program, poradenství, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, do níž patří i pracovní rehabilitace, cílené programy k řešení nezaměstnanosti. 6) ŠVESTKOVÁ, O. aj. 2008, s. 3 11

14 1.6 Cílová skupina Cílovou skupinou integračních programů a programů pracovní rehabilitace popsaných v této publikaci jsou lidé se zdravotním postižením, kteří jsou z velké části v evidenci úřadu práce. Dle vymezení zákonem se jedná o tyto osoby: a) fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními, b) fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými. Specifika osob se zdravotním postižením budou popsána v samostatné kapitole. 1.7 Úřad práce Další pojem, kterému se budu v této kapitole věnovat, je úřad práce, který má důležitou roli v integračních programech. Často bývá partnerem programů nebo spolupracující organizace, prostřednictvím které bývají oslovovány osoby cílové skupiny s nabídkou programů. Jedná se o státní orgán, který je podřízen MPSV a patří do sféry služeb zaměstnanosti. Síť úřadů práce vznikla v roce 1990 v souvislosti s tehdy novým sociálním problémem nezaměstnaností. Úřady práce sledují ve svém okrese vývoj trhu práce, zpracovávají koncepci vývoje zaměstnanosti, registrují uchazeče o zaměstnání, rozhodují o přiznání podpor v nezaměstnanosti, jejich zastavení nebo odejmutí, poskytují podporu při zřizování nových pracovních míst atd. 7) Ve vztahu k pracovní rehabilitaci mají úkol řídicí a koordinační. Některé služby pracovní rehabilitace zajišťují z vlastních zdrojů, jiné zprostředkovávají od dalších subjektů. Většinou se jedná o nestátní subjekty, které zajišťují integrační programy nebo některé z jeho služeb. V některých případech úřad práce zajišťuje služby prostřednictvím školských zařízení nebo vzdělávacích agentur. 7) Srov. MATOUŠEK, O.,

15 V rámci pilotního programu, který bude popsán v praktické části této publikace, se podařilo propojit nabídku pracovní rehabilitace Úřadu práce v Bruntále s integračním programem realizovaným nestátní neziskovou organizací a financovaným z ESF. 1.8 Nestátní neziskové organizace Realizátory integračních programů jsou nejčastěji nestátní neziskové organizace. Jsou charakterizovány jako organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, nebo pokud zisk vytvoří, vloží jej v plné výši do organizace. K základním typům nestátních neziskových organizací patří: občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů); nadace a nadační fondy (registrované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech); obecně prospěšné společnosti (registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech); církevní právnické osoby (registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech). Neziskové organizace jsou všude tam, kde se lidé chtějí soukromě angažovat a nahradit tak neexistující nebo nedostatečně fungující státní instituce. Působí tak v oblasti kultury, ochrany památek a umění, výzkumu a vzdělávání, zdravotní péče, sociálních služeb, ochrany lidských práv, práce s dětmi a mládeží, v rekreaci, sportu a tělovýchově, v informačních službách. 8) Realizátory integračních programů pro nezaměstnané se zdravotním postižením, kteří hledají pracovní uplatnění, jsou nejčastěji občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. 8) Srov. O neziskových organizacích ( ) 13

16 1.9 Evropský sociální fond v České republice Velká část integračních programů je realizována za finanční podpory Evropského sociálního fondu. Také integrační program, který je popsán v druhé části této publikace, byl finančně podpořen z programu Evropského sociálního fondu OP LZZ. Evropský sociální fond (dále ESF) je jedním ze tří fondů Evropské unie v České republice. Jedná se o Evropské strukturální fondy, mezi které patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti. 9) ESF je důležitým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období činí 3,8 mld. eur. Pro porovnání v kratším programovém období bylo pro ČR přiděleno 456,98 milionu eur. Cíle Evropského sociálního fondu jsou tyto: Pomoct nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce. Zajistit rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce. Umožnit sociální začleňování, pomoct lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce. Pomoct při realizaci celoživotního vzdělávání. Umožnit rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly. Podpořit zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání. Zlepšit přístup a účast žen na trhu práce. Podpořit boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. 9) Srov. Fondy evropské unie 14

17 Základními programy ESF pro programové období v České republice jsou tyto operační programy (dále OP): OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), OP Praha Adaptabilita (OPPA) 10). 10) Srov. Evropský sociální fond 15

18 2. Sociální politika pomoc lidem se zdravotním postižením Kapitola je zaměřena na problematiku sociální politiky v oblasti pomoci lidem se zdravotním postižením. Tato problematika úzce souvisí s možnostmi realizace integračních programů. Státní politika, přesněji sociální politika České republiky (dále ČR) by měla zajišťovat svými opatřeními občanům se zdravotním postižením důstojný život a právo na práci. Náplní kapitoly jsou druhy nástrojů sociální politiky ČR a možnosti pomoci lidem se zdravotním postižením při hledání a získání pracovního uplatnění. 2.1 Vymezení sociální politiky V nejširším slova smyslu je sociální politika souborem nástrojů, metod a opatření směřujících k dosažení stanoveného cíle sociální soudržnosti, tj. dosažení takové stability sociálních systémů, struktur a rolí, aby nebyly ohrožovány sociálním napětím. 11) Zajištění důstojného života a možností pracovního uplatnění je zakotveno v legislativě ČR. Důstojný život je zabezpečen prostřednictvím různých nástrojů sociální politiky. Jedná se především o právní nástroje (např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 140/1994 Sb., o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách), ekonomické nástroje (např. plnění povinného podílu zaměstnávání osob s osobami se zdravotním postižením /dále OZP/ u zaměstnavatelů, kteří mají více než 22 zaměstnanců, daňové úlevy při zaměstnávání OZP), sociální programy (např. programy aktivní politiky zaměstnanosti pro OZP), plošné a adresné dávky (např. příspěvek na péči, jednorázový příspěvek pro tělesně postižené osoby na rehabilitační a kompenzační pomůcky). Také právo pracovat je zakotveno v legislativě ČR. Právo pracovat patří mezi základní lidská práva a je uvedeno v Listině základních práv a svobod. 12) Čl. 26 každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu 11) Srov. FACHINELLI, H., ) Srov. ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 16

19 k němu Čl. 29 osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání Lepší přístup k přípravě, získání a udržení zaměstnání lidem se zdravotním postižením by měly umožnit dva systémy sociální politiky ČR: a) systém sociálních služeb, b) systém politiky zaměstnanosti. V následujícím textu oba systémy blíže popíši. 2.2 Systém sociálních služeb Popis jednotlivých druhů sociálních služeb je ukotven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na možnosti pracovního uplatnění pracovní aktivizace osob se zdravotním postižením se zaměřují dva druhy sociálních služeb. Jedná se o sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitaci. Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Těmto lidem se nedaří nalézt pracovní uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Smyslem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 13) Například na Bruntálsku jsou tyto dílny dvě. Dalším typem sociální služby je sociální rehabilitace. Jedná se o ambulantní, terénní nebo také pobytové služby. V rámci této služby jsou poskytovány specifické činnosti, které směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením. 14) Sociální rehabilitace je vymezená široce a má spoustu různých podob. Prakticky je realizována například u azylových domů, kde je prováděn nácvik sociálních dovedností, pracovně-aktivizační programy, podpora při hledání zaměstnání na trhu práce. I přesto, že se jedná v případě pracovně-aktivizačních 13) Srov. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 67 14) Srov. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 70 17

20 programů o vykonávání pracovních činností, není možné mít uzavřený pracovněprávní vztah a za odvedenou práci poskytovat mzdu. V azylovém domě v Krnově mají možnost muži, kteří jsou tady ubytováni, účastnit se pracovně-aktivizačních programů. Jedná se například o pomocné práce v kuchyni, ve stolařské dílně, při úpravě zeleně. V rámci těchto programů nemůže být uzavřen pracovněprávní vztah a za odvedenou práci nemůže být poskytnuta finanční odměna. Tato skutečnost demotivuje některé uživatele azylového domu účastnit se těchto programů nebo v rámci nich odvádět dobré pracovní výkony. Do oblasti sociální rehabilitace patří také nácviky prostorové orientace pro zrakově postižené, včetně využívání kompenzačních pomůcek. Sociální rehabilitace je realizována také metodou podporovaného zaměstnání, které je v nabídce některých chráněných dílen nebo poradenských center. 15) 15) Srov. TOMISOVÁ, K. Možnosti osob se zdravotním znevýhodněním v zapojení do pracovního procesu nástin současného systému. In prezentace na Dni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Bruntál, Vydané prezentace na CD organizací Sagapo. 18

21 2.3 Systém politiky zaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti má za cíl dosažení plné zaměstnanosti a ochranu proti nezaměstnanosti. Zahrnuje několik opatření, mezi které patří také opatření na podporu rovného zacházení s osobami se zdravotním postižením. 16) Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (dále APZ) ve vztahu k lidem s postižením patří: pracovní rehabilitace, chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna, příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Prvním definovaným nástrojem APZ je pracovní rehabilitace. Ta se může uskutečňovat různými formami, vhodnými s ohledem na zdravotní stav osoby se zdravotním postižením, jako např. vhodným studiem nebo jinou formou přípravy na povolání, teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání, sociálním poradenstvím spojeným s podporou při vyhledávání vhodných pracovních míst atd. Mělo by se jednat o obdobu integračních programů, které jsou podloženy legislativně zákonem č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zajišťuje je stát prostřednictvím úřadů práce. Nyní uvedu pro přehlednost grafické znázornění procesu pracovní rehabilitace tak, jak probíhá v současnosti. Schéma jsem vytvořila na základě dostupné literatury 17), zákona 18) a znalostí z probíhající praxe zajišťování pracovní rehabilitace v oblasti Bruntálska. V následujícím schématu chybí zmínka o tom, jak se mohou potenciální zájemci o pracovní rehabilitaci dozvědět. V současné době neexistuje systematická koncepce předání informací o pracovní rehabilitaci cílové skupině a tato aktivita je v kompetenci jednotlivých ÚP a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb lidem se ZP. 16) Srov. zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti 17) Srov. ANDRÝSKOVÁ, K. a kol., 2008, ŠVESTKOVÁ, O. a kol., ) Srov. zákon č. 345/2004 Sb., o zaměstnanosti,

22 20 Proces pracovní rehabilitace

23 Dalším nástrojem APZ je vytváření a podpora chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen 19). Chráněné pracovní místo je pracovní pozice vytvořená zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě dohody s ÚP. Chráněné pracovní místo musí být přizpůsobeno zdravotním požadavkům osoby se zdravotním postižením a je provozováno po dobu nejméně dvou let. Na pracovním místě se mohou střídat různé osoby se ZP. Na vytvoření pracovního místa poskytuje ÚP příspěvek. Ve společnosti Logicall v Krnově byla v roce 2010 vytvořena dvě chráněná pracovní místa na tzv. pasivní telefonické lince. Vzhledem ke zdravotnímu postižení osob, které na tato místa nastoupily, byla upravena pracovní doba na 6hodinový pracovní úvazek. Jiné úpravy pracoviště nebyly na tuto pracovní pozici nutné. Chráněná pracovní dílna je pracoviště vymezené na základě dohody s ÚP, přizpůsobené pro zaměstnávání osob se ZP. Průměrný roční počet zaměstnanců dílny se ZP musí činit 60 %. Chráněná dílna musí být provozována po dobu nejméně dvou let. Na vytvoření chráněné dílny poskytuje úřad práce příspěvek. Chráněná dílna může také čerpat příspěvky na provozní náklady. Chráněné dílny prošly v posledních dvou letech radikálními změnami. V současné době se nejedná vzhledem k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociální službu. Dílny jsou nuceny ke zvýšení efektivity své práce, ke komerční výrobě a konkurenceschopnosti svých produktů. Současná praxe ukazuje, že velká část chráněných dílen se transformovala na společnosti s ručením omezeným. 20) V těchto dílnách mají šanci získat pracovní uplatnění většinou lidé s menším zdravotním postižením nebo s postižením, které minimálně ovlivňuje jejich pracovní výkony. 19) Srov. zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ) Srov. ÚP Katalog organizací zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením,

24 Obr. 2 Práce v chráněné dílně REINTEGRY. Chráněné dílny, které byly v minulosti zaměřeny na sociálně-integrační programy, musely omezit svou sociální činnost nebo se zaměřit na poskytování sociálně-terapeutických dílen, které nejsou zaměřeny na pracovní výkony a kde lidé, kteří do nich docházejí, nedostávají za svou práci mzdu. Posledním nástrojem APZ jsou příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 21). Jedná se o příspěvky na vytvoření chráněné dílny a její provoz, vytvoření pracovního místa a příspěvky ke mzdě. Do této skupiny nástrojů patří také daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením. Od bylo toto daňové zvýhodnění zrušeno. Sociální politika ČR využívá jak sociálních služeb, tak nástrojů politiky zaměstnanosti na pomoc a podporu pro osoby se zdravotním postižením. Oba systémy by se měly prolínat a doplňovat. Vzhledem k tomu, že zákon o sociálních službách má platnost teprve od , služba podporovaného zaměstnání není legislativně podložena jako druh sociální služby a praxe poskytování pracovní rehabilitace jednotlivými ÚP je velmi od- 21) Srov. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 78 22

25 lišná, domnívám se, že níže uvedený graf, prezentovaný na Dni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Bruntále, ukazuje, jaké jsou možnosti spolupráce systémů do budoucna. 22) Zdroj: Tomisová, K., 2009 Komentář ke znázorněnému schématu: Schéma zachycuje dva systémy pomoci lidem se zdravotním postižením. Světleji jsou vyznačeny sociální služby, tmavěji nástroje politiky zaměstnanosti. Podporované zaměstnávání by mělo zachycovat prolínání obou systémů. Výsledkem spolupráce by měla být možnost zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. 22) Srov. TOMISOVÁ, K. Možnosti osob se zdravotním znevýhodněním v zapojení do pracovního procesu nástin současného systému. In prezentace na Dni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Bruntál, Vydané prezentace na CD organizací Sagapo. 23

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v uplynulém roce se nám podařilo

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více