Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací program (ŠVP) vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) do konkrétních podmínek školy. Po ukončení školního roku 2007/08 bude upravován a aktualizován na základě nově získaných poznatků. 1. Předkladatel Škola : Ředitel školy : Zástupkyně ředitele : Koordinátor ŠVP : Základní škola a Mateřská škola Jince, Slavíkova 26, Jince Mgr. Jiří Havlát, , Mgr. Dagmar Hůlová, , Mgr. Jaroslava Půlkrábková, , www : IČO : IZO : Zřizovatel : Městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, Jince Kontakty : č. tel. : www : Školní vzdělávací program byl schválen ředitelem školy dne: verze ŠVP Trilobit je platná od verze ŠVP Trilobit byla projednána školskou radou a zapsána pod čj. ZS -.. /2013. Mgr. Jiří Havlát ředitel školy 2

3 2. Charakteristika školy Škola se jiţ řadu let zaměřuje na ekologickou výchovu. Vzhledem i k bohaté historii pravěku v našem regionu zvolili jsme pro školní vzdělávací program název Trilobit Historie školy V roce 1882 byla vystavěna nová školní budova a škola trojtřídní nákladem zlatých. Budova školy byla přestavěna v roce Velkých změn zaznamenala budova školy v letech , kdy se provedla přístavba školy. V roce 2004 byla otevřena nová školní jídelna a v roce 2005 proběhla 2.etapa rekonstrukce školy. V roce 2006 byla opravena fasáda školy. V roce 2009 byla zahájena a v roce 2010 ukončena přístavba školy škola získala šatny, 2 klasické třídy a 2 odborné učebny. V roce 2012 byla slavnostně otevřena nová školní tělocvična Úplnost a velikost školy Škola je úplnou, spádovou školou. Má problémy s naplněností tříd a tím i s ekonomickou oblastí (počty ţáků ve třídách jednoho ročníku jsou např apod.). Průměrně do školy dojíţdí 70 dětí z okolních obcí. Poloha školy není ideální. Budova je umístěna přímo u frekventované silnice a děti, které dojíţdějí, musí od autobusové zastávky tuto silnici přecházet Materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky Ve školní budově je celkem 18 učeben, z toho jsou 2 počítačové, 1 jazyková, další kmenové třídy jsou vymezeny na výuku přírodopisu, hudební a výtvarné výchovy, matematiky, v jedné učebně je 1 oddělení školní druţiny, v dalších pak školní knihovna a pracovna keramiky. Ve starší počítačové učebně byly v roce 2012 obměněny všechny počítače a spolu se školní knihovnou funguje jako školní klub, kde mohou ţáci trávit odpoledne a za dohledu pedagoga se věnovat přípravě na výuku, vyhledávání informací na internetu. V budově školy je školní jídelna, kde se stravuje kolem 200 strávníků. ŠD má svoji samostatnou místnost, kde je jedno oddělení, druhé oddělení je do 15 hodin v jedné třídě. V odpoledních hodinách mohou děti trávit čas na školním dvoře nebo na travnatém hřišti za školní tělocvičnou. Škola má od školního roku 2012/2013 k dispozici novou, prostornou tělocvičnu, která je kompletně vybavena včetně zázemí se sprchami a šatnami. Za tělocvičnou je k dispozici menší travnaté hřiště, které je vyuţíváno pouze k drobným hrám a k odpočinku dětí před odpoledním vyučováním. Materiálně technické vybavení školy je díky úspěšnosti v získávání dotací z projektů OPVK na výborné úrovni. Škola má 2 kompletně vybavené počítačové učebny s připojením k internetu (10 a 14 PC), V 11 třídách jsou IT, učitelé mají k dispozici notebooky, digitální fotoaparáty a kamery, ve 2 třídách jsou vizualizéry. Výhodou je, ţe ve škole funguje počítačová síť s moţností připojení v kaţdém kabinetě a třídě (počítače jsou v 5 kabinetech, ve všech třídách a ve sborovně). Kaţdý pracovník školy i kaţdý ţák má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e- mailovou schránku s adresou. Pro dodrţování pitného reţimu slouţí nápojový automat a účast školy v projektu Školní mléko. V celé škole jsou nová sociální zařízení, na všech toaletách jsou k dispozici toaletní papíry, tekutá mýdla a papírové ručníky. Školní jídelna je nově zrekonstruovaná, stejně jako osvětlení chodeb a tříd. Škola disponuje i keramickou dílnou, skleníkem na výuku pěstitelských prací, školní dílnou. Školní dílna je od roku 2013 nově zrekonstruovaná a je vybavena z finančních prostředků projektu OPVK novým nářadím. Od září 2013 bude budova školních dílen zateplena. 3

4 2.4. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří celkem 17 učitelů a 1 vychovatelka školní druţiny. Ve sboru jsou 2 muţi. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením. Škola má dvě kvalifikované učitelky na výuku logopedie a na práci s integrovanými ţáky. Průměrný věk pedagogického sboru je 49 let. Vedení školy klade důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou pedagogika, psychologie, moderní metody v didaktice předmětů i práce s výpočetní a komunikační technikou Charakteristika žáků Ve školním roce 2006/2007 školu navštěvovalo 250 ţáků (127 chlapců, 123 dívek). 1. stupeň 124 ţáků 58 chlapců 66 dívek 6 tříd 2. stupeň 126 ţáků 69 chlapců 57 dívek 6 tříd Celkový počet ţáků se postupně stabilizoval. Ve školním roce 2013/2014 je předpokládaný počet ţáků 249. Ţákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit. Jsou pro ně pořádány různé soutěţe, projektové dny a celá řada akcí (besedy, přednášky, návštěvy divadel, muzeí), organizovány výlety aj. V rámci projektu OPVK začaly od šk. roku 2012/2013 fungovat na škole další zájmové krouţky zaměřené na ruční práce. Také pokračuje činnost školního klubu, kde ţáci účelně tráví svůj volný čas. Na škole probíhá celoroční soutěţ tříd, kterou organizuje Ţákovská samospráva. Na konci školního roku probíhá vyhodnocení této soutěţe a nejlepší třídy obdrţí věcné a peněţní ceny (z prostředků SRPdŠ při ZŠ Jince) Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty V roce 2002 byla škola přijata do mezinárodního projektu Comenius, kde navázala spolupráci se školami ze 6 států EU. Projekt byl ukončen v roce 2005, ale spolupráce se zahraničními školami trvá dál. Škola v současné době pracuje na projektu OPVK Uţ vím, čím budu? Aneb co se v mládí naučíš.v rámci tohoto projektu spolupracuje se školami na Slovensku Spolupráce školy s rodiči žáků, školskou radou a jinými subjekty Škola organizuje nejméně 4x do roka třídní schůzky, které probíhají formou individuálních konzultací s rodiči ţáků. Veškeré výchovné a prospěchové problémy jsou vţdy řešeny podle aktuální situace setkáním zúčastněných stran: rodiče ţák třídní učitel (popř. vyučující jednotlivého předmětu) výchovný poradce vedení školy. 4

5 Prakticky vţdy se daří případné problémy vyřešit i díky vytvořenému vztahu vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými stranami. Rodiče mají moţnost navštívit své děti i v běţné výuce, být s nimi při vycházkách a na výletech, pomáhat jim v přípravách na školní jarmarky, besídky.. Vedení školy a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v Příbrami, s Odborem soc. věcí MěÚ Příbram i s Policií ČR. Velmi dobrou spolupráci má škola i se svým zřizovatelem, který má zájem o dění na škole a snaţí se škole v rámci svých moţností pomáhat. Škola úzce spolupracuje i se všemi místními organizacemi. Na škole je od roku 2005 zřízena Školská rada, která se s vedením školy schází minimálně 2x za školní rok. 5

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV ZŠ Želatovská, Přerov 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV 2 ZŠ Želatovská, Přerov ZŠ Želatovská, Přerov 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora škola žákům otevřená Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 2 Charakteristika ŠVP 3 3 Charakteristika školy 6

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti Údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Některé obce,

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola B. Hrozného Lysá nad Labem je městská škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, založená v roce 1745. Poskytuje stupeň základního

Více

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, LESNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, LESNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, LESNÍ 575/12 ŠKOLA PRO EVROPU II. ETAPA KVALITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2013 V Liberci 1.3. 2009 razítko: Mgr. Bc. Jiří Dvořák, ředitel školy OBSAH: 1. Název programu...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Aktuální statistika Počet žáků k 30.9.2009 390 Počet žáků v družině 90 Počet žáků ve školním klubu 150 Počet pedagogů 28 Počet správních zaměstnanců 11 Počet kmenových tříd 17 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2007 V Proboštově dne 30.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Učit se být sám sebou. Učit se žít s ostatními. Učit se komunikovat. Učit se učit. Copyright Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP ZV a upravený dle ŠVP z 1. 9. 2007 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, Liberec V, 460 01 Platnost dokumentu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní charakteristika školy Základní škola Rosice, okres Chrudim Název školy: Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy, Praha 13, Mládí 135 Co se v Mládí naučíš 2. verze platná od 1. září 2009 Základní škola, Praha 13, Mládí 135 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-539/13-E. Mgr. Romanem Matouškem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-539/13-E. Mgr. Romanem Matouškem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice Sídlo: 534 01

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více