Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém:"

Transkript

1 USNESENÍ 69. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. února 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém: usnesením č. 2010/3558 o záměru odprodeje objektu č. p. 3 na ul. Míru v Třinci postaveném na pozemku parc. č. st. 313/1 a pozemku parc. č. st. 313/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m² v k. ú. Konská a obci Třinec. usnesením č. 2010/3559 program 69. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2010/3560 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 69. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. usnesením č. 2010/3561 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2010/3562 rozpočtové opatření č. 4 s 5 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila vlastní rozpočtové opatření č. 22 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města schválit vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 21)

2 usnesením č. 2010/3563 Zprávu o inventarizaci majetku a závazků v roce 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1-4 přednesu. usnesením č. 2010/3564 z důvodu časové tísně o udělení výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 10/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince na zpracování projektové dokumentace Integrované výjezdové centrum Třinec 2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/006/No na vypracování projektové dokumentace Integrované výjezdové centrum Třinec mezi městem Třinec a projekční firmou KOHL Architekti s. r. o., 28. října 178/960, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3565 1) doporučila zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o partnerství č. 2010/02/009/No pro přípravu a realizaci projektu Integrované výjezdové centrum Třinec mezi městem Třinec (partner), Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ul. 30. dubna 24, Ostrava, IČ (partner) a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava, IČ (žadatel), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3566 vyhlásit veřejné zakázky dle 27 (otevřené řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akce a) ZŠ Třinec, Slezská 773 rekonstrukce pavilonu C, D1, F b) ZŠ Třinec, Slezská 773 rekonstrukce pavilonu B 2) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek na akce a) ZŠ Třinec, Slezská 773 rekonstrukce pavilonu C, D1, F b) ZŠ Třinec, Slezská 773 rekonstrukce pavilonu B, kterým je nejnižší nabídková cena 3) rozhodla o složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akce uvedené v bodě 1 tohoto usnesení Hodnotící komise RNDr. Věra Palkovská Mgr. Alena Textorisová Radim Kozlovský Ing. Daniel Fojcik Ing. arch. Boris Petrov Mgr. Rafał Zawadzki hlas poradní Náhradníci Ing. Ivo Kantor Ing. Patrik Žondor PhDr. Milada Hejmejová Alexandra Lipowská Ing. Marcel Karch Strana 2 (celkem 21)

3 4) schválila zadávací dokumentace na akce uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 přednesu. usnesením č. 2010/3567 uzavřít mandátní smlouvu č. 2010/02/007/No na zadavatelskou činnost pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury vrámci projektu Revitalizace povodí Olše mezi městem Třinec a HRAT, s. r. o., se sídlem Družstevní 294, Třinec, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3568 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Rekonstrukce ul. Lidická v Třinci - chodníky 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby Rekonstrukce ul. Lidická v Třinci - chodníky, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek na akci Rekonstrukce ul. Lidická v Třinci - chodníky, kterým je nejnižší nabídková cena 4) rozhodla o složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akce uvedené v bodě 1 tohoto usnesení Hodnotící komise Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Ivo Kantor Mgr. Alena Textorisová Ing. Patrik Žondor Radim Kozlovský PhDr. Milada Hejmejová Ing. Daniel Fojcik Alexandra Lipowská Ing. arch. Boris Petrov Ing. Marcel Karch Mgr. Rafał Zawadzki hlas poradní 5) schválila zadávací dokumentace na akce uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/3569 uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/008/No na zhotovitele stavebních prací Oprava stropu Dům dětí a mládeže v Třinci mezi městem Třinec a firmou ALSTAV, s. r. o., Dukelská 995, PSČ Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 21)

4 usnesením č. 2010/3570 předložení žádosti o poskytnutí podpory do Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu Rekonstrukce ZŠ Třinec, Slezská pavilon B pro rok ) souhlasila s přijetím podpory vroce 2010 ve výši max. 15,3 mil. Kč, což představuje až 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu a s dofinancováním vlastního podílu města Třince (1,7 mil. Kč) a neuznatelných výdajů (13 mil. Kč). usnesením č. 2010/3571 předložení žádosti o poskytnutí podpory do Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu MŠ SNP č. p. 447, zateplení a výměna oken pro rok ) souhlasila s přijetím podpory v roce 2010 ve výši max. 5,4 mil. Kč, což představuje až 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu a s dofinancováním vlastního podílu města Třince ve výši 10% (607 tis. Kč). usnesením č. 2010/3572 podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci projektu Rekonstrukce ul. Lidické v Třinci II. etapa chodníky 2) souhlasila s přijetím příspěvku ve výši max. 9,8 mil. Kč (z celkových uznatelných nákladů, které činí 17,9 mil. Kč) v roce 2010 na realizaci projektu Rekonstrukce ul. Lidické v Třinci II. etapa chodníky a s dofinancováním vlastního podílu města Třinec v roce ) rozhodla o uzavření smlouvy č. 2010/16/001/Sa o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 mezi městem Třinec a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, PRAHA 9, IČ , zastoupeným Ing. Jaroslavem Kauterem. usnesením č. 2010/3573 o záměru pronájmu stožárové části všech sloupů veřejného osvětlení (2860 ks) ve vlastnictví a na území města Třinec za účelem umístění reklamních zařízení za cenu nejvyšší nabídky (bez DPH) za 1 kus reklamního panelu na dobu pěti let, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3574 1) vzala na vědomí žádost společnosti Vsign, s. r. o., o pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem instalace reklamních nosičů, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 4 (celkem 21)

5 2) schválila návrh textu odpovědi Rady města Třince na žádost společnosti Vsign, s. r. o., Dolní Líštná 20, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/3575 1) doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3576 1) doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2004/01/044 Zásady poskytnutí provozní zálohy na sběr, třídění, využívání a odstraňování objemných komunálních odpadů a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3577 tyto dodatky ke smlouvám na údržbu veřejné zeleně města Třince: Dodatek č. 13 ke smlouvě č. 2002/01/008 ze dne pro sektor č. 1 uzavřené mezi městem a UPG, s. r. o., Jablunkovská 407, Třinec, IČ Dodatek č. 15 ke smlouvě č. 2002/01/009 ze dne pro sektor č. 2 uzavřené mezi městem a Ing. Zuzanou Klusovou, Lidická 661, Třinec, IČ Dodatek č. 15 ke smlouvě č. 2002/01/010 ze dne pro sektor č. 3 uzavřené mezi městem a Ing. Zuzanou Klusovou, Lidická 661, Třinec, IČ Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 2002/01/011 ze dne pro sektor č. 4 uzavřené mezi městem a Petrem Dudkem, Bezručova 474, Třinec, IČ Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 2002/01/012 ze dne pro sektor č. 5 uzavřené mezi městem a Ing. Zuzanou Klusovou, Lidická 661, Třinec, IČ Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 2002/01/013 ze dne pro sektor č. 6 uzavřené mezi městem a Petrem Dudkem, Bezručova 474, Třinec, IČ a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3578 Dodatek č. 14 mandátní smlouvy a smlouvy o dílo na správu a údržbu pohřebišť na území města Třince č. 1999/01/001 ze dne uzavřené mezi městem a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Třinec, Jablunkovská 392, , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 21)

6 usnesením č. 2010/3579 a) o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Bezpečnostní kácení dřevin v intravilánu Třince zima 2010 : 1. UPG, s. r. o., Jablunkovská 407, Třinec, IČ Ing. Zuzana Klusová, Lidická 661, Třinec, IČ Karel Turoň, Konská 321, Třinec, IČ RUGOVA LES s. r. o., J. Opletala 174, Frýdek-Místek, IČ , b) uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/01/001/Ka mezi městem Třinec a firmou UPG, s. r. o., Jablunkovská 407, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) rozhodla a) o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Bezpečnostní kácení dřevin v extravilánu Třince zima 2010 takto: 1. Karel Turoň, Konská 321, Třinec, IČ Ing. Zuzana Klusová, Lidická 661, Třinec, IČ Profigreen s. r. o., Trávník 30, Přerov, IČ b) uzavřít Smlouvu o dílo č. 2010/01/002/Hl mezi městem Třinec a firmou Karel Turoň, Konská 321, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/3580 tyto dodatky ke smlouvám a) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2007/01/018/Ga ze dne na sadové úpravy v rámci Rozšíření hřbitova v Lyžbicích o urnový háj uzavřené mezi městem a ZAHRADNICTVÍM ŠIMKOVÁ, s. r. o., č. p. 1139, Bystřice, IČ b) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2007/01/022/Hl ze dne na náhradní výsadbu dřevin na hřbitovech Kojkovice a Starý Folwark uzavřené mezi městem a ZAHRADNICTVÍM ŠIMKOVÁ, s. r. o., č. p. 1139, Bystřice, IČ c) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2008/01/002/Ga ze dne na rekonstrukci stromořadí u hasičské zbrojnice v Třinci-Oldřichovicích uzavřené mezi městem a ZAHRADNICTVÍM ŠIMKOVÁ, s. r. o., č. p. 1139, Bystřice, IČ d) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2009/01/007/Hl ze dne na Sadové úpravy parčík Podlesí uzavřené mezi městem a ZAHRADNICTVÍM ŠIMKOVÁ, s. r. o., č. p. 1139, Bystřice, IČ e) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2009/01/009/Hl ze dne na SÚ kruhový objezd na ul. Nádražní uzavřené mezi městem a ZAHRADNICTVÍM ŠIMKOVÁ, s. r. o., č. p. 1139, Bystřice, IČ f) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2009/01/014/Hl ze dne na SÚ parkoviště Miarka uzavřené mezi městem a Ing. Liborem Vavříkem, Hodoňovice 147, Baška, IČ g) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2009/01/018/Ka ze dne na Náhradní výsadbu dřevin v Třinci podzim 2009 uzavřené mezi městem a Ing. Zuzanou Klusovou, Lidická 661, Třinec, IČ Strana 6 (celkem 21)

7 h) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2003/01/035/Ga ze dne na zajištění havarijní služby v případě ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod mezi městem a společností Ekoaqua ochrana vod spol. s r. o., Krmelínská 646/22, Ostrava Hrabová, IČ i) Dodatek č. 11 smlouvy o dílo č. 1998/01/007 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a Miroslavem Frankem FRAM, se sídlem Výstavní 954, Třinec-Lyžbice, PSČ , IČ a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3581 o odpisu pohledávky za zaměstnanci do roku 2003 ve výši ,10 Kč vůči Základní škole, Třinec, Slezská 773, příspěvkové organizaci, IČ ) vzala na vědomí vznik závazků ve výši ,50 Kč do roku 2003 vůči Základní škole, Třinec, Slezská 773, příspěvkové organizaci, IČ ) uložila VIZ ÚKOLY. usnesením č. 2010/3582 schválit poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkové organizaci, Jablunkovská 241, Třinec, IČO , na nákup vodní matrace k bazální stimulaci postižených dětí a žáků 2) rozhodla o uzavření smlouvy č. 2010/06/211/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč mezi městem Třinec a Střední školou, Základní školou a Mateřskou školou, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkovou organizací, Jablunkovská 241, Třinec, IČO , na nákup vodní matrace k bazální stimulaci postižených dětí a žáků, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) schválila vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/3583 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 2009/06/002/Še, se společností TRISIA, a. s., nám. Svobody 526, Třinec, IČ , spočívajícího v rozšíření účelu použití příspěvku, a to o úhrady za vystoupení, dopravu a přepravu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 7 (celkem 21)

8 usnesením č. 2010/3584 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 2009/06/003/Še se společností TRISIA, a. s., nám. Svobody 526, Třinec, IČ , spočívajícího v rozšíření účelu použití příspěvku, a to o úhrady za vystoupení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3585 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 2009/06/004/Še se společností TRISIA, a. s., nám. Svobody 526, Třinec, IČ , spočívajícího v rozšíření účelu použití příspěvku, a to o úhrady za vystoupení, dopravu a přepravu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3586 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 2009/06/005/Še se společností TRISIA, a. s., nám. Svobody 526, Třinec, IČ , spočívajícího v rozšíření účelu použití příspěvku, a to o úhrady na propagaci, za vystoupení a poplatky OSA, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3587 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 2009/06/006/Še se společností TRISIA, a. s., nám. Svobody 526, Třinec, IČ , spočívajícího v rozšíření účelu použití příspěvku, a to o úhrady za vystoupení a poplatky OSA, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3588 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 2009/06/007/Še se společností TRISIA, a. s., nám. Svobody 526, Třinec, IČ , spočívajícího v rozšíření účelu použití příspěvku na úhrady za tisk, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3589 1) doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, IČ , spočívající v navýšení movitého majetku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 8 (celkem 21)

9 usnesením č. 2010/3590 1) doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, IČ , spočívající v navýšení movitého majetku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3591 1) doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 2010/06/218/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku mezi městem Třinec a občanským sdružením FOTBAL TŘINEC, Tyršova 214, Třinec, IČ , ve výši Kč, k podpoře organizování činností fotbalu dětí a mládeže pro rok 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3592 1) doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 2010/06/214/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , ve výši Kč k podpoře organizování činností hokeje žáků a s tím souvisejících úhrad v roce 2010, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3593 1) doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 2010/06/216/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , ve výši Kč, k podpoře organizování činností hokeje dorostu a s tím souvisejících úhrad v roce 2010, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3594 1) doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 2010/06/215/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , ve výši Kč k podpoře organizování činností hokeje juniorů a s tím souvisejících úhrad v roce 2010, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3595 o poskytnutí účelových finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 přednesu, doporučeného komisí pro rozdělení účelových finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok 2010 Strana 9 (celkem 21)

10 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv č. 2010/06/001/Še až 2010/06/210/Še na poskytnutí finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2010/3596 upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů v domě zvláštního určení Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3597 poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč Slezské humanitě, o. s., se sídlem Sokolovská 1761, Karviná Nové Město, IČ , na dofinancování provozních nákladů v Domově pro seniory 2) rozhodla uzavřít smlouvu č. 2010/08/002/St mezi městem Třinec a Slezskou humanitou, jednající paní Gertrudou Remešovou, ředitelkou, Sokolovská 1761, Karviná Nové Město, IČ , o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1) usnesení 3) schválila vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2010/3598 1) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje pozemku parc. č. 1243/11 ve výměře 915 m 2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince. usnesením č. 2010/3599 a) odprodat část pozemku parc. č ve výměře 463 m 2 v k. ú. Guty a obci Třinec nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1802/3 v k. ú. Guty a obci Třinec ve vlastnictví města Třince panu M. B., bytem Ostrava Hrabůvka, za dohodnutou cenu 80 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/074/Vi. usnesením č. 2010/3600 a) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/028/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely J. R. a H. R., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/69 ve výměře 208 m² Strana 10 (celkem 21)

11 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/029/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely J. M. a V. M., bytem Bystřice, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/70 ve výměře 69 m² c) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/030/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely J. P. a M. P., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/71 ve výměře 69 m² d) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/031/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely V. H. a J. H., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/72 ve výměře 71 m² e) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/032/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely M. S. a M. S., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/73 ve výměře 71 m² f) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/033/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely J. M. a D. M., bytem Třinec, a paní I. M., bytem Orlová, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/74 ve výměře 71 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za kupní cenu ve výši 30 Kč/m² g) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/034/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a panem T. P., bytem Třinec, jako kupujícím, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/75 ve výměře 70 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za kupní cenu ve výši 30 Kč/m² h) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/035/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely F. C. a A. C., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/76 ve výměře 70 m² i) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/036/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely J. N. a M. N., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/77 ve výměře 87 m² j) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/037/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely B. S. a I. S., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/78 ve výměře 80 m² k) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/038/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely K. G. a R. G., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/79 ve výměře 71 m² Strana 11 (celkem 21)

12 l) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/039/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely A. G. a L. G., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/80 ve výměře 71 m² m) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/040/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a panem J. K. a paní J. K., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/81 ve výměře 70 m² n) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/041/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely S. B. a I. B., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/82 ve výměře 71 m² o) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/042/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely I. F. a M. F., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/83 ve výměře 71 m² p) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/043/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely J. C. a R. C., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/84 ve výměře 70 m² q) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/044/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely E. S. a D. S., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/85 ve výměře 69 m² r) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/045/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a paní I. J., bytem Třinec, jako kupujícím, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/86 ve výměře 69 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za kupní cenu ve výši 30 Kč/m² s) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/046/Sk mezi městem Třinec, jako prodávajícím, a manžely J. B. a B. B., bytem Třinec, jako kupujícími, na odprodej části pozemku parc. č. 1236/1 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 1236/87 ve výměře 87 m². usnesením č. 2010/3601 a) odprodat část pozemku parc. č ve výměře 188 m² a část pozemku parc. č. 2297/2 nově označenou dle geometrického plánu jako parc. č. 2297/3 ve výměře 326 m² v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec panu A. P., bytem Třinec, za odhadní cenu, tj. celkem Kč b) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/047/Sk. Strana 12 (celkem 21)

13 usnesením č. 2010/3602 a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince firmě Martin Murin KORINA, se sídlem Třinec Staré Město, Míru 255, IČ , za cenu dle Ceníku ve výši Kč/rok za účelem umístění panelu o velikosti 0 5 m² na dobu neurčitou b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/048/Sk. usnesením č. 2010/3603 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení NN a provozování přípojkové skříně na pozemku parc. č. 1822/1 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/049/Sk 2) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení NN přes pozemek parc. č. 1303/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/050/Sk 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení NN a provozování přípojkové skříně na pozemku parc. č. 2341/3 v k. ú. Český Puncov a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/051/Sk 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení NN přes pozemek parc. č. 3395/4 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/052/Vi 5) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení NN přes pozemek parc. č. 12/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/053/Vi 6) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení NN a provozování přípojkové skříně na pozemku Strana 13 (celkem 21)

14 parc. č. 1060/5 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/075/Vi. usnesením č. 2010/3604 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení NN přes pozemek parc. č. 382/1 v k. ú. Kojkovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/054/Sk 2) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního komunikačního vedení komunikační sítě přes pozemky parc. č. 695, 2098/2 a 2474 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/055/Sk 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního komunikačního vedení komunikační sítě přes pozemek parc. č. 2514/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/056/Sk. usnesením č. 2010/3605 a) změnit účel pronájmu části pozemku parc. č ve výměře 10 m² v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, kterou mají v nájmu manželé R. D. a R. D., bytem Třinec, ze zemědělského využití na využití za účelem umístění stavby skleníku b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2001/05/045. usnesením č. 2010/3606 uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2010/05/082/Sz mezi městem Třinec a panem J. L., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním nebytových prostorů v objektu č. p. 3 na ul. Míru v Třinci na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2009/05/193/Do ze dne Strana 14 (celkem 21)

15 usnesením č. 2010/3607 1) vzala na vědomí žádost nájemců bytového domu č. p na ul. Tyršově v Třinci ze dne o přehodnocení pořadí výměny oken zaslanou Radě města Třince viz příloha č. 1 přednesu 2) schválila návrh textu odpovědi Rady města Třince na žádost nájemců bytového domu č. p na ul. Tyršově v Třinci ze dne o přehodnocení pořadí výměny oken viz příloha č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/3608 1) vzala na vědomí ukončení podnájemního vztahu s paní Kamilou Tomisovou, místem podnikání na ul. Výstavní 1129, Třinec, IČ , DIČ CZ , v nebytových prostorech v celkové výměře 45,90 m² v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, u pana Ing. Arnolda Sikory, místem podnikání ul. Přátelství č. p. 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , ke dni ) rozhodla udělit panu Ing. Arnoldu Sikorovi, místem podnikání ul. Přátelství č. p. 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , souhlas s podnájmem pro pana Manh Cao Van, místem podnikání ul. Koperníkova 863/5, Třinec, IČ , DIČ CZ , v nebytových prostorech v celkové výměře 45,90 m², tj. místnostech č. 1, 2, 3, 4 v 1. nadzemním podlaží a 1,5 m² z místnosti č. 7 ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem provozování prodejny potravin ode dne , a to za stejných platebních podmínek, jako je sjednáno v nájemní smlouvě mezi městem Třinec a panem Ing. Arnoldem Sikorou. usnesením č. 2010/3609 a) ukončit nájemní smlouvu č. 2005/05/207 ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a, IČ , DIČ CZ , zastoupeným Územním pracovištěm vostravě, se sídlem Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, na pronájem pozemku parc. č. 1544/1 v k. ú. a obci Třinec dohodou b) uzavřít Dohodu o ukončení nájmu č. 2010/05/063/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu 2) rozhodla a) ukončit podnájemní smlouvu č. 2005/05/226 ze dne včetně dodatku uzavřenou mezi městem Třinec a Základní kynologickou organizací č. 102 Třinec, se sídlem Třinec, Frýdecká, IČ , na pozemek parc. č. 1544/1 v k. ú. a obci Třinec dohodou b) uzavřít Dohodu o ukončení podnájmu č. 2010/05/081/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu Strana 15 (celkem 21)

16 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) odkoupit od Základní kynologické organizace č. 102 Třinec se sídlem Třinec, Frýdecká, IČ , budovu bez čísla popisného/bez čísla evidenčního stavby občanského vybavení postavené na pozemku parc. č. 1544/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třinec, za cenu 1 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 přednesu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/072/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) odkoupit pozemek parc. č. 1548/1 trvalý travní porost o výměře 1504 m 2 v k. ú. a obci Třinec od společnosti TEKOO spol. s r. o. se sídlem Uherský Brod, U Korečnice 2340, IČ , DIČ CZ , za cenu 370 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/073/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2010/3610 1) vzala na vědomí rozbor čerpání finančních prostředků na opravy bytového a nebytového fondu za rok 2009 předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila Plán oprav bytového a nebytového fondu na rok 2010 dle přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/3611 a) prominout poplatek z prodlení paní J. H., bytem Třinec, ve výši 100 % b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/062/Fa. usnesením č. 2010/3612 uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2010/05/060/Fa mezi městem Třinec a manžely I. W. a L. W., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu v 18 měsíčních splátkách 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2010/05/058/Fa mezi městem Třinec a paní M. C., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu ve 22 měsíčních splátkách b) uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2010/05/059/Fa mezi městem Třinec a panem E. K., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu v 19 měsíčních splátkách c) uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2010/05/061/Fa mezi městem Třinec a paní I. M., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu ve 32 měsíčních splátkách. Strana 16 (celkem 21)

17 usnesením č. 2010/3613 o podání výpovědi z nájmu bytu dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, jestliže nájemci hrubě porušují povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatili nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce, dle 711 odst. 2 písm. d) neužívají-li nájemci byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívají jen občas, s přiznáním přístřeší, nájemcům městského bytu panu T. V. H. a paní D. T. T., užívajícím byt o velikosti K+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec. usnesením č. 2010/3614 neuzavřít nájemní smlouvu na byt o velikosti K+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec s nájemcem R. D. usnesením č. 2010/3615 a) revokovat usnesení zastupitelstva ze dne ve věci bezúplatného převodu pozemků parc. č. 3309/1 a 3312 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec do vlastnictví města Třince od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových b) bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 3309/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1123 m 2 a pozemku parc. č ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 1346 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec do vlastnictví města Třince od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rabínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, za kterou jedná ředitel Územního pracoviště Ostrava na základě Příkazu č. 24/2004 ve znění účinném od c) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2010/05/079/Př. usnesením č. 2010/3616 a) poskytnout souhlas k prodloužení podnájmu městského bytu v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní D. M., bytem Třinec, panu K. Š., bytem Třinec, na dobu 1 roku b) uzavřít Dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2010/05/064/Za. usnesením č. 2010/3617 a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manželům J. Š. a T. Š., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/065/Za Strana 17 (celkem 21)

18 2) rozhodla a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manželům M. B. a E. B., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/066/Za 3) rozhodla a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 862 v k. ú. Třinec a obci Třinec, manželům P. M. a M. M., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/067/Za. usnesením č. 2010/3618 a) přidělit mimo užší pořadí paní A. G., bytem Třinec, byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s dlužnou částkou za užívání bytu a úhrady za plnění s užíváním bytu spojená včetně jejího příslušenství a nákladů soudního řízení ve výši ,50 Kč za podmínky úhrady výše uvedené dlužné částky před podpisem nájemní smlouvy b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/068/Za 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) postoupit pohledávku ve výši ,50 Kč, kterou má město Třinec za paní W. M., bytem Třinec, z titulu dluhu za užívání bytu a úhrady za plnění s užíváním bytu spojená včetně jejího příslušenství a nákladů soudního řízení za úhradu ve stejné výši paní A. G., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2010/05/069/Za 3) rozhodla a) přidělit mimo užší pořadí paní M. S., bytem Třinec, byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, s dlužnou částkou na nájemném a úhradách za plnění s nájmem spojená včetně jejího příslušenství a nákladů soudního řízení ve výši ,00 Kč za podmínky úhrady výše uvedené dlužné částky před podpisem nájemní smlouvy b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/070/Za 4) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) postoupit pohledávku ve výši ,00 Kč, kterou má město Třinec za paní M. Š., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a úhradách za plnění s nájmem spojená včetně jejího příslušenství a nákladů soudního řízení ve stejné výši paní M. S., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2010/05/071/Za. usnesením č. 2010/3619 o záměru pronájmu části pozemku parc. č ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 14,68 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za účelem rozšíření jednosměrné komunikace Strana 18 (celkem 21)

19 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o odprodeji části pozemku parc. č. 3206/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 124 m 2 a části pozemku parc. č ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 264 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec panu M. H., bytem Třinec, za cenu 700 Kč/m 2 v souvislosti svýstavbou bytového domu s tím, že po dobu výstavby bytového domu bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a po kolaudaci kupní smlouva b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2010/05/084/Př. usnesením č. 2010/3620 o odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/3 na nemovitostech - domu č. p. 62 na ul. Míru v Třinci postaveného na pozemku parc. č. st. 500 a pozemků parc. č. st. 500 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č zahrada, vše v k. ú. Konská a obci Třinec, v rámci likvidace předluženého dědictví po zemřelém M. T., bytem Třinec, v dědickém řízení vedeném u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 46 D 522/2006 od JUDr. Jany Matýskové, soudního komisaře pověřeného k projednání dědictví, za cenu Kč prodejem mimo dražbu podle 175u občanského soudního řádu, a to za podmínek, že většina věřitelů pana M. T. se zpeněžením mimo dražbu bude souhlasit a prodej mimo dražbu bude schválen Okresním soudem ve Frýdku-Místku 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/3 na nemovitostech - domu č. p. 62 na ul. Míru v Třinci postaveného na pozemku parc. č. st. 500 a pozemků parc. č. st. 500 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č zahrada, vše v k. ú. Konská a obci Třinec, od pana J. T., bytem Třinec, za kupní cenu Kč, a to za podmínky nabytí podílu na nemovitostech dle bodu 1) tohoto usnesení b) po nabytí podílu na nemovitostech dle bodu 1) tohoto usnesení uzavřít kupní smlouvu č. 2010/05/080/Př. usnesením č. 2010/3621 o následujícím postupu ve věci naložení s majetkem získaným v dědictví po zemřelých I. M. a P. M., posledně bytem nábřeží Míru 1058/88, Český Těšín takto: a) vypovědět Smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitostí č. 2008/05/212 ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností FOR YOU Reality, s. r. o., se sídlem Nádražní 39/7, Český Těšín, IČ , DIČ CZ , ke dni b) po skončení tříměsíční výpovědní lhůty jednat se Slezskou diakonií, se sídlem Český Těšín, Na Nivách 259/7, IČ , DIČ CZ , o kupní ceně za odprodej spoluvlastnického podílu ve výši ¼ rodinného domu č. p na pozemku parc. č. 2458, garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2496/22, pozemků parc. č zastavěná plocha a nádvoří, parc. č zahrada, parc. č. 2502/5 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2496/22 zastavěná plocha a nádvoří včetně příslušenství a součástí, tj. včetně vedlejších staveb (přístřešek pro osobní automobil a kotec pro psa), studny, venkovních úprav, rozestavěné stavby restaurace na pozemcích parc. č a 2502/5 včetně venkovních úprav, vše v k. ú. a obci Český Těšín. Strana 19 (celkem 21)

20 usnesením č. 2010/3622 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2009/05/441/Vi ze dne uzavřenou mezi městem Třinec, jako budoucím povinným z věcného břemena, a společností Distribuce tepla, a. s., se sídlem Třinec-Lyžbice, Máchova 1131, IČ , DIČ CZ , jako budoucím oprávněným z věcného břemena, ve kterém bude zakotven souhlas města se započetím stavebních prací související s umístěním horkovodní přípojky již v době po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a před uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena. usnesením č. 2010/3623 uzavřít Dodatek č. 9/2010 ke Smlouvě o dodávce tepla (č. 11/2002) uzavřené dne 12. února 2002 mezi společností Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Máchova 1131, Třinec, PSČ , IČ , zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vostravě, oddíl B, vl. 1168, zastoupenou Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti, a městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, Třinec, PSČ , IČ , zastoupeným RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města, jehož předmětem je stanovení ceny tepla pro kalendářní rok 2010, a to dle přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3624 1) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožňuje prodloužení konání hudebních produkcí společnosti TRISIA, a. s., se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, v provozovně TRISIA, a. s., nám. Svobody 526, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 02:00 hodin, na dobu určitou do 30. června ) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožňuje prodloužení konání hudebních produkcí společnosti MAX DESIGN s. r. o., se sídlem Frýdecká 572, Třinec, v provozovně K2 MUSIC CLUB, ul. Kopernikova, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 02:00 hodin, na dobu určitou do 30. června usnesením č. 2010/3625 a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci postaveného na pozemku parc. č. 3311/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní V. M., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/085/Za. Strana 20 (celkem 21)

21 RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2010/ /69 ředitelce Základní školy, Třinec, Slezská 773, příspěvkové organizace, postupovat v souladu s bodem 1) a 2) návrhu na usnesení. Zodp.: ředitelka Základní školy, Třinec, Slezská 773 Termín: 71. RMě NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA 257/69 Ing. Janě Kafkové, posoudit alternativní kriteria při tvorbě pořádníku pro výměnu oken bytů ve vlastnictví města Třince (např. lokalita domu, okolní vlivy - např. hluk či prašnost atp.) Zodp.: Ing. Jana Kafková, vedoucí odboru SMM Termín: 72. RMě 258/69 Radimu Kozlovskému, analyzovat (ve spolupráci svedoucí odboru SMM, vedoucím právního oddělení a příp. za účasti Ing. Michaela Trojky) alternativní finanční možnosti oprav oken bytů ve vlastnictví města Třince (např. financování se spoluúčastí nájemníků s následným snížením nájmu) Zodp.: Radim Kozlovský, místostarosta Termín: 72. RMě RNDr. Věra Palkovská Ing. Ivo Kantor STAROSTKA MĚSTA MÍSTOSTAROSTA Strana 21 (celkem 21)

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 22. února 2011 1) vyslechlo rezignaci Mgr. Petra Šišky na funkci člena Zastupitelstva města Třince a složení zákonem předepsaného slibu člena

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 9. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. února 2012 usnesením č. 09/251/2012 doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 09/252/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 09.11.2015. usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 13. prosince 2016 usnesením č. 16/443/2016 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/444/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. května 2013 usnesením č. 2013/2986 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 13.05.2013. usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. listopadu 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: usnesením č. 2010/1 1) jmenovala následující členy hodnotící

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 50. schůze Rady města Jablunkova konané dne 5. března 2013 v 8.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila Odbor ÚPSŘ 50/1133

Více

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 46. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. dubna 2012 usnesením č. 2012/1600 1) schválila program 46. schůze rady města, konané dne 10.04.2012. usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 59/ /1084)

U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 59/ /1084) U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 22. 10. 2013. (Usnesení č. 59/1065 59/1084) Č. j. ST/2608 /2013/51.2 Rada města Štramberka po projednání: 59/1065 Bere na vědomí Zprávu

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více