KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: IČ: zastoupená Janem Herynkem, členem představenstva registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395 (dále jen Prodávající nebo Strana prodávající ) a HEIM Trade SE na straně druhé se sídlem: Vídeňská 264/120b, Brno IČ Zastoupená: MUDr. Annou Hozovou, předsedkyní představenstva registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 24 (dále jen Kupující nebo Strana kupující ) t a k t o : I. Prohlášení Strany prodávající 1. Strana prodávající prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví tyto nemovité věci - pozemky p.č. 1428/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5192 m2, součástí pozemku je stavba bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku p.č. 1428/2 p.č. 1428/12, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 605m2, p.č. 1428/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, součástí pozemku je stavba bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku p.č. 1428/13 p.č. 1428/14, ostatní manipulační plocha o výměře 2437m2 p.č. 1428/15, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 908m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví č pro k.ú. Mšeno nad Nisou a obec Jablonec na d Nisou, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec na d Nisou. 2. Geometrickým plánem vyhotoveným Ing. Tomášem Švábem, Ph.D. GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziřící, IČ: , vypracovaným pod číslem /2014, který dne schválil příslušný katastrální úřad a který tvoří nedílnou součást této smlouvy 1

2 jako příloha č. 1, došlo k rozdělení a sloučení pozemků uvedených v čl. I. odst. 1.této smlouvy takto: z pozemku p. č. 1428/2, zastavěná plocha o výměře 5192 m2, vnikl nové pozemek označený takto: p.č. 1428/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5008 m2,součástí pozemku je stavba bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku p.č. 1428/2 pozemek p.č. 1428/13, zastavěná plocha o výměře 26 zanikl. z pozemku p. č. 1428/15, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 908 m2, vnikly nové pozemky označené takto: p.č. 1428/15, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 365 m2 p.č. 1428/28, zastavěná plocha o výměře 184 m2, součástí pozemku je stavba bez čp/če, tech. obj., stavba stojí na pozemku p.č. 1428/28 p.č. 1428/29, ostatní plocha manipulační plocha o výměře 333 m2 p.č. 1428/30, ostatní plocha manipulační plocha o výměře 236 m2 II. Prodej převáděných nemovitostí 1. Strana prodávající touto smlouvou prodává straně kupující do jejího výlučného vlastnictví nemovité věci, a to pozemky: p.č. 1428/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5008 m2,součástí pozemku je stavba bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku p.č. 1428/2, p.č. 1428/15, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 365 m2, p.č. 1428/30, ostatní plocha manipulační plocha o výměře 236 m2, v k.ú. Mšeno nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, které vzniky dle geometrického plánu uvedeného v čl. I. odst. 2. této smlouvy, p.č. 1428/12, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 605m2, p.č. 1428/14, ostatní manipulační plocha o výměře 2437m2, v k.ú. Mšeno nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, zapsané na LV č (dále jen převáděné nemovitosti ). Převáděné nemovitosti jsou dle této smlouvy převedeny včetně všech součástí a veškerého příslušenství, a to za kupní cenu sjednanou dohodou dle čl. III. této smlouvy. 2. Strana kupující touto smlouvou od strany prodávající převáděné nemovité věci včetně všech součástí a veškerého příslušenství za kupní cenu sjednanou dohodou kupuje a přijímá je do výlučného vlastnictví. 3. Prodávající prohlašuje, že ohledně převáděných nemovitých věcí neučinila žádné právní jednání, které není uvedeno v této smlouvě či je v rozporu s právním jednáním činěným touto smlouvou, a že je tedy oprávněna uzavřít tuto kupní smlouvu 2

3 III. Sjednání a zaplacení kupní ceny 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou jako řízená a řídící osoba součástí koncernu. S ohledem na tuto skutečnost zajistil Prodávající na stanovení ceny obvyklé (hodnoty) nemovitého majetku pro převod majetku zpracování znaleckého posudku. Znalecký posudek zpracovala společnost ZNALCI A ODHADCI znalecký ústav, spol. s r.o., pod č. ZU / Smluvní strany stanovily cenu převáděných nemovitostí dohodou v souladu se závěry znaleckého posudku uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy na částku ,-Kč (slovy: Třicetpětmilionůkorunčeských) Sjednanou kupní cenu ve výši ,- Kč se Kupující zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne vkladu vlastnického práva k převáděným nemovitostem ve prospěch Prodávajícího do katastru nemovitostí, a to bezhotovostním převodem nebo započtením pohledávek. 3. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího, případně dnem doručení zápočtu či dnem uzavření dohody o započtení. Smluvní strany tímto prohlašují, že souhlasí se shora specifikovaným způsobem zaplacení sjednané kupní ceny za převáděné nemovité věci. IV. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Smluvní strany ujednaly, že v případě, že Kupující předmětné nemovitosti zcizí ve lhůtě 24 měsíců ode dne, kdy bude Kupující zapsán jako vlastník předmětných nemovitostí na příslušném katastru, třetí osobě, zavazuje se o této skutečnosti informovat Prodávajícího a předložit Prodávajícímu uzavřenou smlouvu o převodu předmětných nemovitostí. V případě, že bude kupní cena, za kterou Kupující převede předmětné nemovitosti na třetí osobu, vyšší než kupní cena sjednaná v této smlouvě, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu doplatek kupní ceny ve výši odpovídající rozdílu kupních cen. Tzn. například, jestliže Kupující zcizí předmětné nemovitosti ve výše uvedené lhůtě za kupní cenu ve výši ,- Kč, je zavázán uhradit Prodávajícímu doplatek kupní ceny dle této smlouvy ve výši ,- Kč. 2. Doplatek kupní ceny uvedený v čl. IV. odst. 1 této smlouvy se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy byla Kupujícímu plně uhrazena celá kupní cena převáděných nemovitostí v případě jejich převodu na třetí osobu. VI. Prohlášení smluvních stran, poplatky 1. Strana prodávající se zavazuje uvádět v této smlouvě ohledně převáděných nemovitých 3

4 věcí jen pravdivé skutečnosti. Strana prodávající prohlašuje, že si není vědoma jakékoliv skutečnosti, která by mohla vést ke zpochybnění jejího vlastnického práva k převáděným nemovitým věcem či k zamítnutí převodu vlastnického práva podle této smlouvy, že na převáděných nemovitých věcech neváznou ke dni uzavření této smlouvy žádné dluhy, nájemní práva, věcná břemena, práva třetích osob nebo jiné právní povinnosti omezující vlastnické právo, které by nebyly patrny z výpisu z katastru nemovitostí či z této smlouvy, nebo o kterých by nebyl Kupující informován. Kupující si je vědom všech omezení vlastnického práva, která jsou uvedena na příslušném listu vlastnictví. 2. Dále se strana prodávající zavazuje převáděné nemovité věci po dobu platnosti této smlouvy nezcizit ani nezatížit věcným právem nebo jiným právem ve prospěch třetí osoby, není-li v této smlouvě sjednáno jinak, neučinit žádné právní jednání, které by vedlo k porušení jakéhokoliv prohlášení shora v tomto odstavci nebo k tomu, že by se některé z nich stalo nepravdivým nebo neplatným, a udržovat převáděné nemovité věci až do dne předání straně kupující ve stavu, v němž se nachází ke dni uzavření této smlouvy. Na stranu kupující přechází nebezpečí škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení stavu převáděných nemovitých věcí okamžikem jejího předání. 3. Strana kupující prohlašuje, že je s právním i faktickým stavem převáděných nemovitých věcí seznámena a že je kupuje v tom stavu, v jakém se nachází. 4. Poplatky spojené s provedením vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch Kupujícího hradí Kupující. Každá ze smluvních stran nese samostatně náklady spojené s úředním ověřením podpisů na této smlouvě. 5.Strana prodávající je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a bere na vědomí, že je proto povinna vyplnit přiznání k této dani a vyplněné přiznání podat místně příslušnému správci daně nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, a že ve stejné lhůtě je povinna zaplatit zálohu na uvedenou daň v zákonné výši. VII. Převod a předání převáděných nemovitých věcí 1. Strana kupující nabude vlastnictví k převáděným nemovitým věcem vkladem svého vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Okamžikem vkladu do katastru nemovitostí přejdou na stranu kupující veškerá práva a povinnosti spojená s vlastnictvím převáděných nemovitých věcí, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. Právní účinky vkladu vzniknou na základě rozhodnutí o jeho povolení k okamžiku, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. 2.Návrh vkladu všech práv podle této smlouvy učiní obě strany. Je sjednáno, že správní poplatek za vklad práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující. 3.Převáděné nemovitosti předá Prodávající Kupujícímu do 10 dnů ode dne úhrady celé kupní ceny. VIII. Závěrečné prohlášení účastníků 4

5 1. Účastníci prohlašují, že jsou touto smlouvou vázáni i za situace, kdy vkladové řízení bude přerušeno či návrh vkladu práva podle ní do katastru nemovitostí bude zamítnut. Pro ten případ se zavazují odstranit příčiny přerušení řízení nebo zamítnutí návrhu a vklad práva do katastru nemovitostí v co nejkratší době řádně provést. 2. Dále účastníci výslovně prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kteréhokoli z nich byl v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy insolvenční návrh, že takový návrh sami nepodali, že nejsou jakkoliv omezeni činit právní jednání, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti kterémukoli z nich byl veden výkon rozhodnutí nebo nařízena exekuce. 3. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, když jedno vyhotovení bude přiloženo k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, po jednom pak obdrží každá ze stran. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou. 4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich veškerá, i předsmluvní, ujednání týkající se prodeje převáděných nemovitých věcí, účelu smlouvy, jakož i veškerých smluvních podmínek, že si kupní smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což potvrzují svými podpisy. V.dne.. V.dne.. za KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. za HEIM Trade SE MUDr. Anna Hozová, předsedkyně představenstva 5

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více