Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu je stanovit pravidla, kterými se řídí prodej a směna pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ) fyzickým nebo právnickým osobám, které požádají o prodej nebo směnu pozemku z majetku města. Určuje rozdělení pozemků, které se mají stát předmětem prodeje, jednak podle druhu pozemku a dále podle lokality, v níž se takový pozemek nachází. Stanoví zásady a metody, jak bude v jednotlivých případech, spadajících pod působnost tohoto vnitřního předpisu, postupováno. Tento vnitřní předpis upravuje některé stránky výkonu vlastnického práva města k majetku a naplnění ustanovení 38 a 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) Tento vnitřní předpis upravuje postupy při prodeji jednotlivých pozemků jedinému žadateli do výměry m². Pozemky prodávané jednomu žadateli, které spolu územně nesouvisejí, se posuzují samostatně, i když jejich součet v rámci jednoho kalendářního roku překročí výměru m². V případě prodeje pozemků jednomu žadateli pro účely získání pozemků k realizaci investiční akce, se ustanovení tohoto předpisu neuplatní. Prodej pozemků pro tento účel a prodeje pozemků v tzv. obytných zónách budou realizovány v samostatném režimu, schváleném pro daný účel zastupitelstvem města. 1

2 1.3. Tímto předpisem se řídí všechny orgány města a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu, kteří do procesu prodeje zasáhnou. Článek 2 Předmět prodeje 2.1. Předmětem prodeje jsou pozemky ve vlastnictví města: - stavební parcely, zcela nebo částečně zastavěné stavbou ve vlastnictví jiného vlastníka, - stavební parcely, nezastavěné stavbou, - pozemkové parcely, určené územním plánem k zastavění stavbou, - pozemkové parcely ostatní. Pro individuálně prodávané pozemky, pokud jsou v katastru nemovitostí evidovány jako stavební parcela nezastavěná stavbou, bude po zveřejnění záměru prodeje postupováno dle čl. 6 odst. 5 tohoto předpisu. Článek 3 Zonace pozemků k prodeji 3.1. Za účelem vyjádření atraktivity lokality, v níž se nachází prodávaný pozemek, je území obce rozděleno do tří zón Území obce města Dvůr Králové nad Labem se skládá ze sedmi katastrálních území. Zóna 1 Je tvořena katastrálním územím Dvůr Králové nad Labem, vyjma částí tohoto katastrálního území, spadajících do zóny 2. Zóna 2 Části katastrálního území Dvůr Králové nad Labem lokality Nový Vorlech, Borovičky, části katastrálního území Lipnice u Dvora Králové - parcely přímo přístupné z komunikace II/300 a parcely sousedící s katastrálním územím Dvůr Králové nad Labem, v lokalitě Městská Podstráň, část katastrálního území Verdek - parcely přímo dostupné z komunikace II/299, část katastrálního území Žirecká Podstráň lokalita na Borku celé katastrální území Sylvárov. Zóna 3 Části katastrálního území Dvůr Králové nad Labem lokality Lipnice u Dvora Králové, Verdek, Žirecká Podstráň, nezahrnuté do zóny 2, celé katastrální území Žireč Městys, celé katastrální území Žireč Ves, celé katastrální území Zboží u Dvora Králové. Rozdělení pozemků do zón 1, 2, 3 je v grafické příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto předpisu. Článek 4 Typy pozemků k prodeji A: parcela se stavebním pozemkem nezastavěným stavbou, inženýrské sítě dostupné na hraně pozemku, přístupná z veřejné komunikace. B: stavební parcela zastavěná obytným domem ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek a s bytovými jednotkami v soukromém vlastnictví fyzických nebo právnických osob. 2

3 C: stavební parcela zastavěná rodinným domem nebo jinou stavbou než obytným domem pro účely podnikání v soukromém vlastnictví fyzické nebo právnické osoby. D: parcela určená územním plánem k zastavění stavbou, evidovaná v katastru nemovitostí jako stavební parcela, která nemá vlastnosti parcely definované typem pozemku k prodeji, uvedeným pod písmenem A. E: parcela určená k ostatním účelům užití. Článek 5 Kupní cena Kupní cena za 1 m² prodávané parcely se stanoví podle níže uvedené tabulky v závislosti na zóně, v níž se prodávaný pozemek nachází a typu pozemku k prodeji dle článku 4 tohoto předpisu Zóna Typ pozemku A B C D E Článek 6 Zásady prodeje pozemků 6.1. Při prodeji stavebních parcel pod bytovými domy ve spoluvlastnictví soukromých vlastníků bytových jednotek bude postupováno podle následujících pravidel: o prodej požádá Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ ) a žádost doloží souhlasem všech vlastníků jednotek v domě s nákupem pozemků stavebních parcel pod domy, v nichž se nacházejí jednotky, jejichž vlastníci jsou členy příslušného SVJ, stavební parcely pod bytovými domy budou prodány do podílového spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek v rozsahu, odpovídajícím podílu každého vlastníka bytové jednotky na společných částech domu, - podmínkou ukončení prodeje pozemků pod bytovými domy v rámci jednoho SVJ podáním návrhu na vklad změny vlastnického práva do katastru nemovitostí prodávajícím je, že bude uhrazena celá kupní cena, tedy spoluvlastnické podíly všech kupujících Stavební parcely pod rodinnými domy budou prodávány na žádost vlastníka stavby v celé výměře parcely, tedy včetně plochy nezastavěné stavbou Při prodeji stavebního pozemku pod samostatně stojící garáží bude postupováno obdobně jako při prodeji stavební parcely pod rodinným domem Při prodeji stavebních parcel (případně pozemkových parcel) zastavěných stavbou, určenou ke komerčním účelům, bude posuzována využitelnost pozemků pro další rozvoj města a trvalost nebo dočasnost komerčních staveb. Podle těchto hledisek bude přistupováno k posuzování záměru prodeje na základě žádosti vlastníka stavby. 3

4 6.5. V případě prodeje pozemkových parcel v územích, definovaných platným územním plánem jako území zastavitelná a při prodeji nezastavěných stavebních parcel, které jsou umístěny v lokalitě bez inženýrských sítí v blízkosti pozemku a bez možnosti napojení na místní komunikaci, bude návrh na schválení záměru prodeje předkládán na základě žádosti žadatele o koupi pozemku k účelu, který je v souladu s platným územním plánem. Pokud se ke zveřejnění záměru prodeje pozemku typu D přihlásí jeden nebo více dalších zájemců kromě žadatele, původní záměr prodeje bude zrušen a vyhlášen záměr prodeje tohoto pozemku za kupní cenu minimálně o 10 % vyšší než je kupní cena, stanovená pro tento typ pozemku v článku 5 tohoto předpisu. Konkrétní výši minimální ceny pro vyhlášení výběrového řízení na zájemce o koupi pozemku obálkovou metodou stanoví svým rozhodnutím rada města Při prodeji ostatních pozemkových parcel k jiným účelům, než dle čl. 6.5., bude postupováno formou posouzení účelu žádosti Z vlastnictví města nebudou dle tohoto předpisu prodávány parcely nebo jejich části, které jsou v katastru nemovitostí evidovány pod způsobem využití: - komunikace (silnice, místní komunikace, účelová - ostatní komunikace), - pozemek určený k plnění funkce veřejné zeleně, - lesní pozemek, - vodní plochy, a dále pozemky, navazující na pozemky zastavěné stavbou občanské vybavenosti, stavbou technické vybavenosti a pozemky druhu ostatní plocha, manipulační plocha, tvořící s těmito stavbami jeden funkční celek a dále pozemky, v nichž jsou uloženy liniové stavby vodovodní a kanalizační infrastruktury města Pozemky, které jsou v době projednávání záměru prodeje předmětem platné nájemní smlouvy, a žadatelem o prodej pozemku je stávající nájemce tohoto pozemku, budou přednostně nabídnuty tomuto žadateli za cenu dle čl. 5 tohoto předpisu. Pokud se k zveřejnění záměru prodeje přihlásí jediný další zájemce a stávající nájemce pozemku přistoupí na cenu, navrženou tímto jiným zájemcem, bude pozemek prodán jeho dosavadnímu nájemci za vyšší nabídnutou a nájemcem akceptovanou cenu. V případě že se ke zveřejnění záměru prodeje přihlásí dva a více další zájemců, původní záměr prodeje bude zrušen a vyhlášen nový záměr prodeje výběrovým řízením obálkovou metodou. V takovém případě bude minimální cena k podávání nabídek v obálkové metodě stanovena na úrovni ceny dle čl. 5 zvýšené nejméně o 10 %., konkrétní výši minimální nabídkové ceny v obálkové metodě určí svým rozhodnutím rada města V případě, že se po zveřejnění záměru prodeje pozemku dle čl. 4 písm. A, E tohoto předpisu přihlásí více žadatelů, bude stávající záměr zrušen a vyhlášeno nové zveřejnění záměru prodeje formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena bude zvýšena nejméně o 10 % oproti ceně stanovené pro daný pozemek článkem 5 tohoto předpisu. Konkrétní výši minimální nabídkové ceny určí rozhodnutím rada města. 4

5 Článek 7 Postup při prodeji pozemků 7.1. Podkladem pro projednání záměru prodeje je písemná žádost občana, fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby (dále jen žadatel ), předložená odboru ekonomiky a majetku města (dále jen OEMM ) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Žádost je podávána písemnou formou, prostřednictvím podatelny Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, musí obsahovat přesné označení pozemku číslem parcelním a katastrálním územím, doložené výřezem z katastrální mapy a důvod žádosti o odkoupení pozemku z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. V případě žádosti o koupi části pozemku, který je v katastru nemovitostí označen jedním parcelním číslem, musí být součástí návrhu žadatele nákres části, požadované k odkoupení v měřítku 1 : 500. O této podmínce bude žadatel informován odborem OEMM včetně nutnosti, opatřit po schválení záměru prodeje na vlastní náklady geometrický plán vymezující nový pozemek a zajistit souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku Žádost dle bodu 7.1. tohoto článku prověří odbor OEMM s ohledem na záměry města v dané lokalitě a do 30 dnů předloží materiál radě města. Současně s rozhodnutím rady města nebo zastupitelstva města o záměru prodeje, pokud si zastupitelstvo města toto rozhodnutí vyhradí, je uloženo odboru OEMM zveřejnit záměr na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Po uplynutí lhůty ke zveřejnění záměru, k němuž nejsou vzneseny námitky či žádost jiného žadatele, je nejbližšímu zastupitelstvu města předložen materiál o prodeji dotčeného majetku města Po schválení prodeje zastupitelstvem města informuje odbor OEMM žadatele o schválení usnesení o prodeji pozemku, zašle mu text kupní smlouvy na vědomí (včetně již vyplněného čísla účtu a variabilního symbolu platby) a vyzve ho k uhrazení kupní ceny a dostavení se k podpisu příslušného počtu výtisků kupní smlouvy. Po podpisu kupní smlouvy kupujícím i statutárním zástupcem města, podepsanou kupní smlouvu, v případě prodeje části příslušné parcely doplněnou o geometrický plán a souhlas stavebního úřadu s dělením parcely a případný územní souhlas se změnou způsobu využití pozemku, zašle odbor OEMM územně příslušnému katastrálnímu pracovišti k provedení vkladu změny vlastnického práva do katastru nemovitostí. Článek 8 Směna pozemků 8.1. Změna vlastnictví prostřednictvím směny pozemků bude využívána v případech existence vzájemně výhodných zájmů města a vlastníka pozemku, s kterým má zájem město svůj pozemek za pozemek v jeho vlastnictví směnit Základní zásadou je směňovat pozemky téhož druhu pozemku ve smyslu katastrálního zákona a pokud možno v odpovídající lokalitě. Pokud nelze některý z těchto požadavků naplnit, má přednost zlepšení kvality pozemkového vlastnictví města nebo výhodnost navrhované směny pro budoucí realizaci rozvojových zájmů města Pro výběr pozemků města ke směně platí přiměřeně postupy a zásady pro prodej pozemků. Základní zásadou je směna ekvivalentních pozemků v shodném ocenění, jehož výsledkem je směna bez finanční kompenzace. 5

6 8.4. Pokud nebude možno dosáhnout směny pozemků bez finanční kompenzace, platí: při vyšší ceně pozemků městem směnou vydávaných oproti pozemkům, které město směnou nabývá, platí ocenění rozdílu cenami jako při prodeji pozemků, při vyšší ceně pozemků směnou nabývaných než vydávaných, bude rozdíl druhému směniteli vyrovnán za cenu za 1 m² ve výši znaleckého ocenění pozemků druhého směnitele, na základě znaleckého posudku, vypracovaného na náklad druhého směnitele. Článek 9 Závěrečná ustanovení 9.1. Zastupitelstvo města může v konkrétních případech rozhodnout o postupu odlišném od postupů stanovených tímto předpisem Nedílnou součástí tohoto vnitřního předpisu je příloha č. 1 mapa zonace pozemků k prodeji Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. Z/570/ Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem dne Tímto předpisem se ruší vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 03/2011 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem ze dne Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem Mgr. Edita VAŇKOVÁ starostka města 6

7 7

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Tato Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II. - I. etapa (dále jenom pravidla)

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ ve vlastnictví České republiky - příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany České republiky a příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem či pachtem nemovitých věcí schválené Radou města dne 15.4.2015 pod usnesením č. RM 05/12/15 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1726 ze dne 21.7.2015 k návrhu na vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016 Rada hlavního

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více