6 Hodnocení žák a autoevaluace školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Hodnocení žák a autoevaluace školy"

Transkript

1 6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žák V souladu s ustanoveními zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a na základ vyhlášky. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky vydávám po projednání v pedagogické rad školy tento klasifikaní ád. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací práce školy je hodnocení a klasifikace žák. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem tohoto klasifikaního ádu je pomoci tmto pracovníkm a stanovit všem jednoznan platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žák základní školy je souástí jejich výchovy a vzdlávání. Úelem hodnocení a klasifikace je pispívat k odpovdnému vztahu žáka k výchov a vzdlávání v souladu se školskými pedpisy.výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvdení. 1 Hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování žák je: 1.1 jednoznané, 1.2 srozumitelné, 1.3 srovnatelné s pedem stanovenými kritérii, 1.4 vcné, 1.5 všestranné. Hodnocení žák 2 Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení oekávaných výstup formulovaných v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdvodnné, odborn správné a doložitelné.

2 l. I Zásady klasifikace a zpsob získávání podklad pro klasifikaci 1 Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen uitel) uplatuje pimenou náronost a pedagogický takt vi žákovi. 2 Pi celkové klasifikaci pihlíží uitel k vkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v prbhu klasifikaního období zakolísat v uebních výkonech pro uritou indispozici. 3 Klasifikaní stupe urí uitel, který vyuuje píslušnému pedmtu. Výjimku tvoí komisionální zkoušky podle l.v odst.5. 4 Pi urování stupn prospchu v jednotlivých pedmtech na konci klasifikaního období se hodnotí kvalita práce a uební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikaní období. Potom se pihlíží k systematinosti v práci žáka po klasifikaní období. Stupe prospchu se neuruje na základ prmru z klasifikace za píslušné období. 5 Hodnocení chování žáka ve škole i pi akcích školy je nedílnou souástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (vetn verbálních forem), netolerance i xenofobie je povinen ešit okamžit ten pedagogický pracovník, který je projevu pítomen (pop. vykonává dozor). V co nejkratší dob informuje tídního uitele a v pípad závažnjších pestupk editele školy. 6 Pípady zaostávání žák v uení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické rad. 7 Na konci klasifikaního období, v termínu, který urí editel školy, nejpozdji však 48 hodin ped jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší uitelé píslušných pedmt íslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových list a pipraví návrhy na umožnní opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu.ve tídách se slovním hodnocením se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových list slovn. 8 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovn vzdlávacích výsledk a chování žáka získává uitel zejména tmito metodami, formami a prostedky : 8.1 soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 8.2 soustavným sledováním výkon žáka a jeho pipravenosti na vyuování, 8.3 rznými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),didaktickými testy, 8.4 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami pedepsanými uebními osnovami, 8.5 analýzou rzných inností žáka, 8.6 konzultacemi s ostatními uiteli a podle poteby s pracovníky PPP,

3 8.7 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 9 Žák II.stupn musí být z pedmtu vyzkoušen ústn nebo písemn alespo dvakrát za každé pololetí, z toho nejmén jednou ústn. Uitel musí mít dostatené podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka (nap. bodovací systém, pop. jiné metody a formy hodnocení). 10 Po ústním vyzkoušení oznámí uitel žákovi výsledek hodnocení okamžit. Uitel slovn zdvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických inností oznámí žákovi nejpozdji do 7 dn. 11 Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporuují zadávat astji a v kratším rozsahu (do 25 minut). 12 Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, termín kontrolní písemné práce prokonzultuje uitel s tídním uitelem, který koordinuje plán zkoušení. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru. Žáci budou s dostateným pedstihem seznámeni s rámcovým obsahem a pibližným termínem zkoušky. 13 Uitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka. l. II Zásady a pravidla pro sebehodnocení žák (autoevaluace) 1 Krom forem hodnocení práce žák ze strany pedagogických pracovník mají žáci možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváí odpovídající podmínky. Tím je zajišována také zptná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdlávací instituce. 2 Škola mže nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných test (SCIO,KALIBRO,CERMAT, ), které jsou jednoznan formami vnjší srovnávací evaluace, také možnost využívání softwarových produkt, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ovení stupn dosažených znalostí, dovedností, 3 Žák by ml být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úrove následujících kompetencí (v. kompetencí sociálních) : - schopnost pímé aplikace získaných kompetencí v praxi, - schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vdomostí, znalostí, dovedností, - schopnost žáka prosadit se v tídním kolektivu pi ešení týmového úkolu, - schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevených mluvních cviení, psaných text ve form úvah, zamyšlení se, - schopnost výbru pochopení významu jednotlivých ástí rozsáhlejších testovacích soubor, selekce nepodstatných ástí a schopnost ešení dominantních ást úloh, - schopnost zmny své sociální role v kolektivu vrstevník, - schopnost využívání mezipedmtových vazeb, - schopnost aplikovat etické principy v praxi,

4 - schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností, - pochopení své role v kolektivu. l. III Hodnocení výsledk vzdlávání žák 1 Každé pololetí se vydává žákovi vysvdení; za první pololetí lze místo vysvdení vydat žákovi výpis z vysvdení. 2 Hodnocení výsledk vzdlávání žáka na vysvdení je vyjádeno klasifikaním stupnm (dále jen "klasifikace"), slovn nebo kombinací obou zpsob. O zpsobu hodnocení rozhoduje editel školy se souhlasem školské rady. 3 Škola pevede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v pípad pestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným zpsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovn, pevede pro úely pijímacího ízení ke stednímu vzdlávání slovní hodnocení do klasifikace. 4 U žáka s vývojovou poruchou uení rozhodne editel školy o použití slovního hodnocení na základ žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdlávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovn. 5 V posledním roce plnní povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cíl vzdlávání stanovených v 44 zákona. 561/2004 Sb. V pátém a sedmém roníku základního vzdlávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k pijetí ke vzdlávání ve stední škole. l. IV Stupn hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením 15 vyhlášky. 48/2005 Sb. 1 Chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni: velmi dobré, uspokojivé, neuspokojivé. 2 Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni prospchu: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatený,

5 2.5 5 nedostatený. 3 Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou jsou v pípad použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k oekávaným výstupm formulovaným v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu, k jeho vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a k vku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledk vzdlávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon, a naznaení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdvodnní hodnocení a doporuení, jak pedcházet pípadným neúspchm žáka a jak je pekonávat. 4 Pi hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdlávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou hodnoceny tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k oekávaným výstupm formulovaným v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu, k jeho vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a k vku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon. 5 Pi hodnocení žáka podle odstavc 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupn hodnocení íslice, na druhém stupni se použije slovní oznaení stupn hodnocení podle odstavc 1 a 2. l. V Slovní hodnocení v souladu s dikcí 15 odst.2) vyhlášky. 48/2005 Sb. 1 Používá se v prbhu roku ped vystavením vysvdení - kompletní hodnotící škála plyne z tabulky pro slovní hodnocení (viz píloha.1-3. ). 2 Tento pehled zachycuje prbžné msíní hodnocení,s kterým jsou zástupci žáka seznámeni na pravidelných konzultaních dnech,pop. jim je pehled zaslán - v pípad zdvodnné neúasti na konzultaních dnech. Pololetní a výroní vysvdení obsahuje následující hodnotící škálu : žák : 2.1 je pohotový, bystrý, vyjaduje se výstižn a pesn, je aktivní, uí se svdomit a se zájmem, bezpen ovládá základní uivo daného roníku, projevuje zájem o daný pedmt, samostatn si rozšiuje vdomostní obzor, 2.2 uvažuje celkem samostatn, vyjaduje se výstižn, pi aplikaci osvojeného uiva se dopouští jen menších (drobných) chyb, uí se svdomit, zájem o pedmt je kolísavý, 2.3 je mén samostatný v myšlení, vyjaduje se ne dost pesn, zvládá základní uivo daného roníku s drobnými nedostatky,které odstrauje s pomocí uitele, neprojevuje vtší zájem o pedmt,

6 2.4 je nesamostatný v myšlení, vyjaduje se se znanými obtížemi, pi zvládání základního uiva se dopouští podstatných chyb,které nesnadno pekonává, má malý zájem o uení, potebuje stálé podnty, 2.5 je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjaduje se znanými obtížemi, dlá podstatné chyby v základním uivu, které nesnadno pekonává, potebuje asté vedení a pomoc uitele, má malý zájem o uení, potebuje stálé podnty, 2.6 jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen vyjádit samostatn bez pomoci uitele své myšlenky,základní uivo nezvládá a praktické úkoly nedokáže splnit ani za pomoci uitele, nemá zájem o uení. 3 Celkové hodnocení 3.1 Ovládnutí uiva pedepsaného rámcovým vzdlávacím programem Hodnocení 1. a 2. pololetí na pedepsaném formulái SEVT 1 - ovládá bezpen, 2 - ovládá, 3 - v podstat ovládá, 4 - ovládá se znanými mezerami, 5 - neovládá. 3.2 Hodnocení žáka do katalogového listu Úrove myšlení 1 - pohotový, bystrý, dobe chápe souvislosti, 2 - uvažuje celkem samostatn, 3 - menší samostatnost v myšlení, 4 - nesamostatné myšlení, 5 - odpovídá nesprávn i na návodné otázky Úrove vyjadování 1 - výstižné a pomrn pesné, 2 - celkem výstižné,

7 3 - myšlenky vyjaduje ne dost pesn, 4 - myšlenky vyjaduje se znanými obtížemi, 5 - i na návodné otázky odpovídá nesprávn Celková aplikace vdomostí, ešení úkol; chyby, jichž se žák dopouští 1 - užívá vdomostí a spolehliv a uvdomle dovedností,pracuje samostatn, pesn a s jistotou, 2 - dovede používat vdomosti a dovednosti pi ešení úkol, dopouští se jen menších chyb, 3 - eší úkoly s pomocí uitele a s touto pomocí snadno pekonává potíže a odstrauje chyby, 4 - dlá podstatné chyby, nesnadno je pekonává, 5 - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí Píle a zájem o uení 1 - aktivní, uí se svdomit a se zájmem, 2 - uí se svdomit, 3 - k uení a práci nepotebuje vtších podnt, 4 - malý zájem o uení, potebuje stálé podnty, 5 - pomoc a pobízení k uení jsou zatím neúinné. 1 prospl(a) s vyznamenáním, 2 prospl(a), 3 neprospl(a). 1 Žák je hodnocen stupnm l. VI Celkové hodnocení žáka se na vysvdení vyjaduje stupni

8 1.1 prospl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu horším než 2 - chvalitebný, prmr stup prospchu ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupnm velmi dobré; v pípad použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žák podle 14 odst. 1 písm. e), 1.2 prospl(a), není-li v žádném z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 1.3 neprospl(a), je-li v nkterém z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 2 Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni: 2.1 pracoval(a) úspšn, 2.2 pracoval(a). 3 Pi hodnocení žák, kteí nejsou státními obany eské republiky a plní v eské republice povinnou školní docházku, se dosažená úrove znalosti eského jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivuje výkon žáka. Pi hodnocení tchto žák ze vzdlávacího obsahu vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura ureného Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání se na konci tí po sob jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v eské republice vždy považuje dosažená úrove znalosti eského jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivuje výkon žáka. 4 Výstupní hodnocení 4.1 Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádení o dosažené výstupní úrovni vzdlání ve struktue vymezené Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání. 4.2 Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádení o: možnostech žáka a jeho nadání, pedpokladech pro další vzdlávání nebo pro uplatnní žáka, chování žáka v prbhu povinné školní docházky, dalších významných skutenostech ve vzdlávání žáka. 4.3 Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v nmž splní povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém roníku, jestliže se hlásí k pijetí ke vzdlávání ve stední škole. V pípad podání pihlášky k pijetí do oboru vzdlání, v nmž je jako souást pijímacího ízení stanovena rámcovým vzdlávacím programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. íjna.

9 l. VII Postup do vyššího roníku, opakování roníku 1 Do vyššího roníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospl ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem s výjimkou pedmt výchovného zamení stanovených rámcovým vzdlávacím programem a pedmt, z nichž byl uvolnn. Do vyššího roníku postoupí i žák prvního stupn základní školy, který již v rámci prvního stupn opakoval roník, a žák druhého stupn základní školy, který již v rámci druhého stupn opakoval roník, a to bez ohledu na prospch tohoto žáka. 2 Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 3 Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. V období msíce záí do doby hodnocení navštvuje žák nejbližší vyšší roník, popípad znovu devátý roník. 4 Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do 3 pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozvdl, nejpozdji však do 3 pracovních dn od vydání vysvdení, požádat editele školy o komisionální pezkoušení žáka; je-li vyuujícím žáka v daném pedmtu editel školy, krajský úad. Komisionální pezkoušení se koná nejpozdji do 14 dn od doruení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 5 Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje roník, pokud na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou roník opakoval; tomuto žákovi mže editel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování roníku pouze z vážných zdravotních dvod. 6 editel školy mže žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování roníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledk a dvod uvedených v žádosti. l. VIII Klasifikace chování 1 Klasifikaci chování žák navrhuje tídní uitel po projednání s uiteli, kteí ve tíd vyuují, a s ostatními uiteli a rozhoduje o ní editel po projednání v pedagogické rad. 2 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví ád školy, bhem klasifikaního období.

10 3 Kritéria pro jednotlivé stupn chování jsou následující : Stupe 1 - velmi dobré Žák uvdomle dodržuje pravidla chování a aktivn prosazuje ustanovení ádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu tídy a školy, pispívá k jeho upevování a k utváení pracovních podmínek pro vyuování. Mén závažných pestupk se dopouští naprosto ojedinle. Stupe 2 - uspokojivé Žák se dopustí závažného pestupku proti pravidlm chování nebo ádu školy. Zpravidla se pes dtku tídního uitele (pop. editele školy) dopouští dalších pestupk, narušuje innost kolektivu nebo se dopouští poklesk v mravním chování. Stupe 3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se pes dtku editele školy dále dopouští takových závažných provinní, že je jimi vážn ohrožena výchova ostatních žák. Zámrn narušuje innost kolektivu. l. IX Výchovná opatení podle ustanovení 17 vyhlášky. 48/2005 Sb. 1 V souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona. 561/2004 Sb., výchovnými opateními jsou pochvaly nebo jiná ocenní a kázeská opatení. Kázeským opatením je podmínné vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení, vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení, a další kázeská opatení, která nemají právní dsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenní a další kázeská opatení mže udlit i uložit editel školy nebo školského zaízení nebo tídní uitel. 2 editel školy nebo školského zaízení mže v pípad závažného zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitním ádem rozhodnout o podmínném vylouení nebo o vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení. V rozhodnutí o podmínném vylouení stanoví editel školy nebo školského zaízení zkušební lhtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v prbhu zkušební lhty dalšího zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitním ádem, mže editel školy nebo školského zaízení rozhodnout o jeho vylouení. Žáka lze podmínn vylouit nebo vylouit ze školy pouze v pípad, že splnil povinnou školní docházku. 3 Pochvaly a ocenní editele školy.editel školy mže na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podntu jiné právnické i fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické rad udlit pochvalu nebo jiné ocenní za mimoádný projev lidskosti, obanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statený in nebo za dlouhodobou úspšnou práci. 4 Pochvalami a ocenními jsou :

11 4.1 Pochvala editele školy - editel mže žákovi na návrh Rady školy, obce i krajského úadu po projednání v pedagogické rad udlit za mimoádný projev humánnosti, obanské a školské iniciativy, za vysoce záslužný in, za dlouho dobou úspšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu editele školy. 4.2 Cena roku - editel a Rada školy mohou žákovi udlit po projednání v pedagogické rad za vysoce záslužný in pesahující rámec pochvaly uvedený v bod 1/c, za vynikající úspchy ve školní práci spojené se vzornou reprezentací školy cenu roku, která je spojena s vcným darem a s právem zápisu do pamtní knihy školy. 4.3 Výroní cena - editel a Rada školy mohou žákovi udlit po projednání v pedagogické rad za opakované vysoce záslužné iny pesahující rámec pochvaly uvedený v bod 1/c, i za dlouhodobé vynikající úspchy ve školní práci spojené s dlouhodobou ( opakovanou ) vzornou reprezentací školy výroní cenu, která je spojena s vcným darem a právem zápisu do pamtní knihy školy. Tato cena je výlun udlována žákm, kteí v daném roce ukonují základní vzdlání. 4.4 estný list absolventa školy - editel mže absolventm školy, kteí úspšn dokonili povinnou školní docházku v 9. roníku a v prbhu školní docházky vzorn reprezentovali školu, udlit po projednání v pedagogické rad estný list absolventa školy s právem zápisu do pamtní knihy školy. 4.5 Pamtní list absolventa školy - editel mže absolventm školy, kteí úspšn dokonili povinnou školní docházku v 9. roníku, udlit pamtní list absolventa školy. 5 editel školy neprodlen oznámí udlení pochvaly a jiného ocenní a jeho dvody prokazatelným zpsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 6 Udlení pochvaly a jiného ocenní se zaznamená do dokumentace školy. Udlení pochvaly a jiného ocenní se zaznamená na vysvdení za pololetí, v nmž bylo udleno. 7 Pochvaly a ocenní tídního uitele 7.1 Pochvala tídního uitele - tídní uitel mže na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podntu ostatních vyuujících žákovi po projednání s editelem školy udlit pochvalu tídního uitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspšnou práci. 7.2 Tídní uitel neprodlen oznámí udlení pochvaly a jiného ocenní a jeho dvody prokazatelným zpsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udlení pochvaly a se zaznamená do dokumentace školy. Udlení pochvaly a jiného ocenní se zaznamená na vysvdení za pololetí, v nmž bylo udleno. 8. Kázeská opatení 8.1 Pi porušení povinností stanovených školním ádem mže být podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo(-a):

12 8.1.1 Napomenutí tídního uitele - ukládá tídní uitel bezprostedn po pestupku, kterého se žák dopustí; o udlení napomenutí uvdomí tídní uitel prokazateln rodie - dopisem, ústní informací na pravidelných konzultaních dnech a tídních schzkách Dtka tídního uitele ukládá ji tídní uitel po projednání a se souhlasem editele školy za závažnjší i opakované porušení ádu školy, norem slušnosti; dtka tídního uitele se udluje ped kolektivem tídy Dtka editele školy - ukládá ji editel školy po projednání v pedagogické rad za vážná porušení ádu školy zvlášt za porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vi spolužákm i dosplým a další závažná provinní. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi pracovníkm školy se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností ádu školy a jsou postihovány tímto opatením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikaní období editel školy nebo tídní uitel neprodlen oznámí uložení napomenutí nebo dtky a jeho dvody prokazatelným zpsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí nebo dtky se zaznamená do dokumentace školy. l. X Klasifikace ve vyuovacích pedmtech 1 Pi klasifikaci výsledk ve vyuovacích pedmtech se hodnotí v souladu s požadavky uebních osnov. Stupe 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti ucelen, pesn a úpln a chápe vztahy mezi nimi.pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a tvoiv uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí logicky správn, zeteln se u nho projevuje samostatnost a tvoivost.jeho ústní a písemný projev je správný, pesný a výstižný.grafický projev je pesný a estetický. Výsledky jeho innosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatn studovat vhodné texty. Stupe 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstat ucelen, pesn a úpln. Pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a produktivn nebo podle menších podnt uitele uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí správn, v jeho myšlení se projevuje logika a tvoivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledk innosti je zpravidla bez podstatných nedostatk.grafický projev je estetický, bez vtších nepesností. Je schopen samostatn nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

13 Stupe 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk, pojm, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Pi vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických inností projevuje nedostatky. Podstatnjší nepesnosti a chyby dovede za pomoci uitele korigovat. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se dopouští chyb. Uplatuje poznatky a provádí hodnocení jev a zákonitostí podle podnt uitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvoivé, v jeho logice se projevují chyby.v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. V kvalit výsledk jeho innosti se projevují astjší nedostatky, grafický projev je mén estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatn studovat podle návodu uitele. Stupe 4 (dostatený) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk závažné mezery. Pi provádní požadovaných intelektuálních a motorických inností je málo pohotový a má vtší nedostatky.v uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují závažné chyby. Pi využívání poznatk pro výklad a hodnocení jev je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvoivé.jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. V kvalit výsledk jeho innosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí uitele opravit. Pi samostatném studiu má velké tžkosti. Stupe 5 (nedostatený) Žák si požadované poznatky neosvojil ucelen, pesn a úpln, má v nich závažné a znané mezery.jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické innosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatování osvojených vdomostí a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují velmi závažné chyby. Pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí nedovede své vdomosti uplatnit ani s pomocí uitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u nho asté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledk jeho innosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí uitele. Nedovede samostatn studovat. Úrove jeho vdomostí není pedpokladem pro práci ve vyšším roníku. l. XI Komisionální zkoušky 1 Žáci devátých roník a žáci, kteí na daném stupni základní školy dosud neopakovali roník, kteí na konci druhého pololetí neprospli nejvýše ze dvou povinných pedmt s výjimkou pedmt výchovného zamení, konají opravné zkoušky. 2 Opravné zkoušky se konají nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Žák mže v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 3 Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. Ze závažných dvod mže editel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozdji do 15. záí následujícího školního roku. Do té doby je žák zaazen do nejbližšího vyššího roníku, popípad znovu do devátého roníku.

14 4 V odvodnných pípadech mže krajský úad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního pezkoušení podle 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úadu úastní školní inspektor. 5 Komisi pro komisionální pezkoušení (dále jen pezkoušení ) jmenuje editel školy; v pípad, že je vyuujícím daného pedmtu editel školy, jmenuje komisi krajský úad. 6 Komise je tílenná a tvoí ji: 6.1 pedseda, kterým je editel školy, popípad jím povený uitel, nebo v pípad, že vyuujícím daného pedmtu je editel školy, krajským úadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 6.2 zkoušející uitel, jímž je vyuující daného pedmtu ve tíd, v níž je žák zaazen, popípad jiný vyuující daného pedmtu, 6.3 písedící, kterým je jiný vyuující daného pedmtu nebo pedmtu stejné vzdlávací oblasti stanovené Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání. 7 Výsledek pezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o pezkoušení. Výsledek pezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek pezkoušení se vyjádí slovním hodnocením podle 15 odst. 2 nebo stupnm prospchu podle 15 odst. 3. editel školy sdlí výsledek pezkoušení prokazatelným zpsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V pípad zmny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvdení. 8 O pezkoušení se poizuje protokol, který se stává souástí dokumentace školy. 9 Žák mže v jednom dni vykonat pezkoušení pouze z jednoho pedmtu. Není-li možné žáka ze závažných dvod ve stanoveném termínu pezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín pezkoušení. 10 Konkrétní obsah a rozsah pezkoušení stanoví editel školy v souladu se školním vzdlávacím programem. 11 Vykonáním pezkoušení není dotena možnost vykonat opravnou zkoušku. l. XII Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniní škole 1 Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniní škole, koná zkoušku ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstíku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, nebo ve škole zízené pi diplomatické misi nebo konzulárním úadu eské republiky (dále jen zkoušející škola ).: 1.1 ve všech ronících ze vzdlávacího obsahu vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdlávacím

15 programem pro základní vzdlávání, 1.2 v posledních dvou ronících prvního stupn ze vzdlávacího obsahu vlastivdné povahy vztahujícího se k eské republice vzdlávacího oboru lovk a jeho svt, stanoveného Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání, 1.3 na druhém stupni ze vzdlávacího obsahu vztahujícího se k eské republice vzdlávacího oboru Djepis a ze vzdlávacího obsahu vztahujícího se k eské republice vzdlávacího oboru Zempis, stanovených Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání. 2 Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahranií, koná zkoušku z každého pedmtu uvedeného ve školním vzdlávacím programu zkoušející školy. 2.1 Obsahem zkoušky je vzdlávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví editel zkoušející školy v souladu se školním vzdlávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí editel zkoušející školy s dostateným asovým pedstihem zákonného zástupce žáka, nejpozdji však pi stanovení termínu zkoušky. 2.2 Zkoušku lze konat za období nejmén jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních rok. 2.3 Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje editel zkoušející školy. 2.4 Komise je tílenná a tvoí ji: pedseda, kterým je editel zkoušející školy, popípad jím povený uitel, zkoušející uitel, jímž je vyuující daného pedmtu ve tíd, v níž je žák zaazen, popípad jiný vyuující daného pedmtu, písedící, kterým je jiný vyuující daného pedmtu nebo pedmtu stejné vzdlávací oblasti stanovené Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání. 2.5 Termín konání zkoušky dohodne editel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutenila nejpozdji do dvou msíc po skonení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohod mezi zákonným zástupcem žáka a editelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky editel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných dvod v dohodnutém termínu pezkoušet, stanoví editel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutenila nejpozdji do ty msíc po skonení období, za které se zkouška koná. 2.6 Ped konáním zkoušky podle 18 odst. 1 pedloží zákonný zástupce žáka editeli zkoušející školy vysvdení žáka za píslušný roník zahraniní školy a jeho peklad do eského jazyka. Pokud toto vysvdení neobsahuje jednoznané vyjádení o úspšnosti ukonení píslušného roníku základního vzdlávání nebo pololetí školního roku, pedloží zástupce žáka potvrzení zahraniní školy o úspšnosti ukonení píslušného roníku základního vzdlávání nebo pololetí školního roku a jeho peklad do eského jazyka. Pro stanovení stupn celkového hodnocení žáka devátého roníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádení zahraniní školy, že žák úspšn ukonil devátý roník základního vzdlávání. V pípad pochybností o správnosti pekladu je editel zkoušející školy oprávnn požadovat pedložení úedn oveného pekladu.

16 2.7 O zkoušce se poizuje protokol, který se stává souástí dokumentace školy. 2.8 Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádí slovním hodnocením podle 15 odst. 2 nebo stupnm prospchu podle 15 odst. 3. editel zkoušející školy sdlí výsledek zkoušky prokazatelným zpsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. 2.9 Po vykonání zkoušek podle 18 odst. 1 nebo 2 vydá editel zkoušející školy žákovi vysvdení. Na vysvdení žák není hodnocen z chování. Na vysvdení se uvede text Žák(-yn) plní povinnou školní docházku podle 38 školského zákona Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobn podle 15 odst V pípad, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, mže požádat o pezkoušení podle Vykonal-li žák zkoušku ve škole zízené pi diplomatické misi nebo konzulárním úadu eské republiky, zašle editel této školy editeli spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstíku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, kopii vysvdení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniní škole a pokrauje v plnní povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstíku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zaadí editel této školy do píslušného roníku podle výsledk zkoušek podle 18 odst. 1 a na základ vyjádení zahraniní školy o úspšnosti ukonení píslušného roníku základního vzdlávání Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zízené pi diplomatické misi nebo konzulárním úadu eské republiky a pokrauje v plnní povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstíku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zaadí editel této školy do píslušného roníku podle dosavadních výsledk vzdlávání doložených vysvdením Žáka, který plnil povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahranií a pokrauje v plnní povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstíku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zaadí editel této školy do píslušného roníku podle výsledk zkoušek podle 18 odst Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle 18, zaazuje editel spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstíku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, do píslušného roníku po zjištní úrovn jeho dosavadního vzdlání a znalosti vyuovacího jazyka. l. XIII Klasifikace v pedmtech s pevahou výchovného zamení (v souladu s dikcí vyhlášky MŠMT, v pípad souhlasu rodi mže být nahrazena slovním hodnocením )

17 1 Vyuovací pedmty s pevahou výchovného zamení jsou : 1.1 výtvarná výchova hudební výchova a zpv 1.2.tlesná a sportovní výchova. 2 Stupn slovního hodnocení : 2.1 pracoval výborn 2.2 pracoval dobe 2.3 pracoval uspokojiv 3 Žák je hodnocen p r a c o v a l v ý b o r n : Je-li v innostech velmi aktivní, pracuje tvoiv, samostatn, pln využívá své osobní pedpoklady a velmi úspšn, podle požadavk osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky psobivý, originální, procítný, v hudební a tlesné výchov pesný. Osvojené vdomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvoiv. Má výrazn aktivní zájem o umní, estetiku, tlesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. 4 Žák je hodnocen p r a c o v a l d o b e : Je-li v innostech mén aktivní, tvoivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostaten své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo psobivý, dopouští se v nm chyb. Jeho vdomosti a dovednosti mají etnjší mezery a pi jejich aplikaci potebuje pomoc uitele. Nemá dostatený aktivní zájem o umní, o estetiku a tlesnou kulturu. 5 Žák je hodnocen p r a c o v a l u s p o k o j i v : je-li v innostech pevážn pasivní. Rozvoj jeho schopností je málo uspokojivý.úkoly eší s astými chybami. Vdomosti a dovednosti aplikuje jen se znanou pomocí uitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o innosti, nerozvíjí dostaten svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. 6 Pi hodnocení tchto pedmt se postupuje podle požadavk obsažených v uebních osnovách. 7 V tlesné výchov se žák hodnotí s pihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, všeobecné tlesné zdatnosti, výkonnosti a pée o vlastní zdraví. l. XIV Klasifikace pi ukonení kurzu pro získání základního vzdlání 1 Obsah vzdlávání a obsah zkoušek na závr kurzu stanoví škola v souladu s oekávanými výstupy Rámcového vzdlávacího programu pro základní vzdlávání.

18 2 Na závr kurzu koná žák zkoušky z pedmt stanovených školním vzdlávacím programem pro poslední roník základního vzdlávání, s výjimkou pedmt volitelných a nepovinných. 3 Po úspšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvdení. 4 Konání zkoušek je možné i bez pedchozího vzdlávání v denní nebo dálkové form vzdlávání v kurzu. 5 Žákovi, který byl v kurzu pi zkouškách na závr kurzu hodnocen z jednoho nebo více pedmt stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením, umožní editel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se: 5.1 do dvou msíc od poslední zkoušky na závr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením nejvýše ze dvou pedmt, 5.2 nejdíve za pl roku od poslední zkoušky na závr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením z více než dvou pedmt. l.15 Platnost a zrušovací ustanovení Tento klasifikaní ád vstupuje v platnost dne Mgr. Josef Kapinus, editel školy

19 6.2 Autoevaluace školy Vlastní hodnocení školy podle Vyhlášky 15/ II. Hlavní oblasti vlastního hodnocení a) Podmínky ke vzdlávání Cíle - udržet a postupn zlepšovat stávající podmínky ke vzdlávání na škole, soulad ŠVP a RVP, plnní cíl ŠVP Kriteria - dostatek finanních zdroj na zabezpeení chodu školy, hodnocení hodin, znalostí a dovedností žák, aktivita, dobrá skladba pedag. sboru Nástroje - pozorování, dialog, ŠI, zizovatel, veejnost asový harmonogram - prbžn b) Spolupráce s rodii Cíle - spokojenost rodi se školou,udržení tradice spolupráce, sponzoring, lánky v tisku, Kriteria - naplnnost školy v rámci demografie obce a osad Nástroje - rozhovor, dotazník, zápis do 1. roníku, výroní zpráva, dotazník pro rodie asový harmonogram - dle plánu, prbžn c) Výsledky vzdlávání Cíle - dosažení úspchu v pijímacích zkouškách, úspšné zvládnutí výstup ŠVP, dosažení co nejkvalitnjších výsledk odpovídajících individuálním možnostem žák Kriteria - prbh vzdlávacího procesu, píprava na výuku, úrove písemných prací, výsledky v soutžích, úrove závrených prací v 5. a 9. roníku

20 Nástroje - hospitace, písemné testy, analýza žákovských prací, ped a pohospitaní pohovor asový harmonogram - prbžn, plán hospitací a kontrol d) ízení školy, personalistika, Cíle - odborný rst pedagogických pracovník, výbr školení, úrove vedení dokumentace Kriteria - využití DVPP ve výuce, informace veejnosti Nástroje - dotazníky, pozorování, rozhovor, vedení pehled asový harmonogram - plán DVPP, kontrol, hospitací, prb. e) Školní klima Cíle - spokojenost žák, pedagog a ostatních pracovník ve škole, pomoc pi nástupu absolventm Kriteria - spokojený žák, rodi, zamstnanec Nástroje - pozorování, dotazník rozhovor asový harmonogram - tídní schzky, prbžn V Dolním Bukovsku Mgr. Josef Kapinus, editel školy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE okres Chomutov ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák Ve Strupicích dne: 18. 8. 2017 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková Schválil: pedagogická rada 28. 8. 2017 školská

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.)

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.) Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 Klasifikační řád ( součást školního řádu školy ze dne.) projednán na pedagogické radě školy dne. se schválenou platností od. V Praze 2006 Mgr. Josef Knepr,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků - klasifikační řád Vypracoval PaedDr. Jaroslav Baláš Projednáno na pedagogické radě

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655 ŠKOLNÍ ÁD Vypracovala: Mgr. Jana Jandová, editelka školy Schválila

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení

Pravidla pro hodnocení Pravidla pro hodnocení (součást Školního řádu) byla projednána na pedagogické radě školy dne 27. března 2013 a schválena Školskou radou 10. dubna 2013 s platností od 14. dubna 2013 Obsah Úvod str. 2 Hodnocení

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Klasifikační řád Pravidla pro klasifikaci a hodnocení žáků

ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Klasifikační řád Pravidla pro klasifikaci a hodnocení žáků Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Klasifikační řád Pravidla pro klasifikaci a hodnocení žáků Adresa školy: Základní škola Mladá

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Více

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná.j. ZŠ/644/2011 ŠKOLNÍ ÁD OBSAH: Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc... 2 Povinnosti žák k zajištní ádného prbhu vyuování a organizaci

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Spisový znak: 1.2 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 11 Podpis ředitele školy:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Č. j.: 230 451/2016/ZSHM OBSAH 1. Zásady hodnocení žáka...- 2-1.1 Hodnocení učitelem...-

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel. 318 682 165 262 72 Beznice fax 318 683 608 Mgr. Miroslav Blka, editel e-mail: reditel@zsbreznice.cz

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Pravidla pro hodnocení chování a vzdělávání

Pravidla pro hodnocení chování a vzdělávání Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení chování a vzdělávání (příloha ke školnímu řádu) V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě ustanovení 30, odst. 2) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2 Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní školy Velké Losiny

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní školy Velké Losiny PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní školy Velké Losiny Projednáno pedagogickou radou dne: 31. srpna 2012 Schváleno školskou radou dne: --- Schválená platnost ode dne: 1. září 2012

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Na naší škole se používá

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 ke Školnímu řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kapitola I. Obecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Klasifikační řád Soubor pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zákon 561/2004 a vyhláška MŠMT ČR č.48/2005 14-24 vymezují zákonnou normu

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ)

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace (příloha Školního řádu Bolevecké základní školy Plzeň) s účinností

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace (příloha Školního řádu Bolevecké základní školy Plzeň) s účinností

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. základní škola Rakovník, Husovo náměstí 3

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. základní škola Rakovník, Husovo náměstí 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. základní škola Rakovník, Husovo náměstí 3 Příloha č. 1: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (vnitřní metodický pokyn) Úvod Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) a z vyhlášky č. 48/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 1. Zásady hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace a hodnocení

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení 1. Klasifikace se dělí na průběžnou a pololetní. Při průběžné klasifikaci se hodnotí dílčí studijní výsledky žáků. Pololetní klasifikace se uskutečňuje na konci 1.

Více