Výběrové řízení na. Prodej pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou NISA3point. Podmínky Výběrového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrové řízení na. Prodej pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou NISA3point. Podmínky Výběrového řízení"

Transkript

1 Výběrové řízení na Podmínky Výběrového řízení Se zapracovanou změnou č.1 (prodloužení do , změnou č.2 (prodloužení do )a změnou č.3 (prodloužení do ) Obsah 1. VYHLAŠOVATELÉ VŘ ORGANIZÁTOR VŘ PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Specifikace pozemků 3.2. Specifikace závazků spojených s pozemky 4. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přihlášení se do VŘ a úhrada vstupního poplatku 5.2. Předání dokumentů vztahujících se k VŘ uchazeči 5.3. Náležitosti nabídky na koupi předmětu VŘ, její předložení účastníkem a složení kauce Náležitosti nabídky Předložení nabídky účastníkem Složení kauce a její vypořádání 5.4. Kriteria hodnocení a vyhodnocení návrhů Vyhlašovateli a oznámení výsledků VŘ Kriteria hodnocení nabídek Vyhodnocení nabídek a oznámení výsledků Postup vyhodnocení nabídek 6. ZMĚNY PODMÍNEK A ZRUŠENÍ VEŘEJNÉHO VŘ SOUČINNOST UCHAZEČE PORUŠENÍ POVINNOSTI UCHAZEČE UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KOMUNIKACE, DOTAZY A DORUČOVÁNÍ DŮVĚRNOST NÁKLADY UCHAZEČE ZÁVAZNOST PODMÍNEK A NABÍDKY... 9 Přílohy Příloha I Tabulka: Souhrnná tabulka pozemků - 1 -

2 Výběrové řízení na Podmínky Výběrového řízení Město Hrádek nad Nisou, zastoupené Josefem Horinkou - starostou města, se sídlem: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: , a Ing. Pavel Ouhrabka, narozen dne , Voroněžská 217/5, Liberec jako vlastníci dále specifikovaných pozemků a vyhlašovatelé výběrového řízení, zveřejnili dne na úřední desce Města Hrádek nad Nisou Oznámení o záměru prodat pozemky, resp. oznámení o podávání nabídek ve výběrovém řízení (dále jen VŘ ) na (výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupních smluv na specifikované pozemky). Záměr prodeje a podmínky výběrového řízení (dále jen Podmínky ) jsou dle schváleného usnesení Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou č. 2/34/ZM/14 ze dne a usnesení Rady města Hrádek nad Nisou č. 7/177/RM/15 ze dne (kterým byly aktualizovány tyto Podmínky) Předmětem těchto Podmínek VŘ, je bližší vymezení práv a povinností vyhlašovatelů VŘ, organizátora VŘ a účastníků VŘ, dále specifikace pozemků, které jsou předmětem VŘ, včetně závazků a stanovení procesních, věcných, finančních a časových podmínek VŘ. 1. VYHLAŠOVATELÉ VŘ Město Hrádek nad Nisou a Ing. Pavel Ouhrabka jsou jedinými a výlučnými vlastníky mimo jiné pozemků v části průmyslové a komerční zóny při nově postavené silnici I/35 v k.ú. Oldřichov n. H., obec Hrádek n. N. V zájmu společného postupu v územní přípravě předmětných pozemků a při prodeji těchto pozemků, uzavřely oba subjekty dne písemnou Dohodu o společném postupu, schválenou zastupitelstvem města Hrádek n. N. dne č. usnesení 1/25/ZM/13 vč. Dodatku č. 1 ze dne Dalším účastníkem této Dohody je projekční firma VALBEK spol. s.r.o., která zajišťuje projekční práce a inženýrskou činnost v dojednaném rozsahu. Výběrové řízení naplňuje podmínky vyhlašovatele Město Hrádek nad Nisou vyplývající ze zákona o obcích a z podmínek prodeje nemovitostí z majetku obce dle platných podmínek a bude vyhlášeno i samostatnou výzvou jako dokument na úřední desce MÚ Hrádek n. N., viz informace výše uvedená. 2. ORGANIZÁTOR VŘ Organizátorem VŘ je spol. REALING CZ s.r.o., se sídlem Liberec 1, Voroněžská 144/20, PSČ , IČ , právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24050, a to na základě smlouvy uzavřené s vyhlašovateli. Organizátor je oprávněn veřejně propagovat předmět VŘ i vlastní VŘ, jednat se zájemci i s účastníky VŘ, přebírat od nich potvrzené přihlášky do VŘ a podepsané Podmínky VŘ, poskytovat jim za úhradu (vstupní poplatek) podklady, doklady a informace v rozsahu a v souladu s Podmínkami. Organizátor není oprávněn přebírat nabídky od účastníků VŘ, ani je vyhodnocovat

3 3. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Předmětem VŘ je výběr nejlepší nabídky na prodej pozemků, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupních smluv s vyhlašovateli jako vlastníky. 3.1 Specifikace pozemků a) vlastník město Hrádek nad Nisou pozemky v k.ú. Oldřichov na Hranicích, a to: p.p.č. 354/1, 354/7 a 354/10 o celkové evidované výměře m 2, které jsou dotčeny závazkem dle čl. 3.2, odst. c c1) b) vlastník Ing. Pavel Ouhrabka pozemky v k.ú. Oldřichov na Hranicích, a to: p.p.č. 354/2 ze stávající p. č. 354/2 vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b) oddělením p. č. 354/15* p.p.č. 354/3 p.p.č. 354/15 vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b) oddělením ze stávající p. č. 354/2* p.p.č. 359/1 p.p.č. 359/2 dotčeno závazkem dle odst. 3.2 a2) kořenová čistička p.p.č. 359/3 p.p.č. 359/4 p.p.č. 378/1 vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b) rozdělením stávající p. č. 378* p.p.č. 378/2 vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b) rozdělením stávající p. č. z p. č. 378* p.p.č. 382/3 vznikne oddělením ze stávající p. č. 382/1 dle GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b)* o celkové evidované výměře m 2. * Uvedené pozemky jsou parcely v rozsahu po vložení GP do katastru nemovitostí. GP je geometrický plán na oddělení pozemků zelený pás zpracovaný GEODET CZ s.r.o. pod č.p /2007 ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Čermákem a odsouhlasený Katastrálním úřadem dne pod č. 242/2007. Podrobnou specifikaci souboru pozemků (dle odst. 3.1), viz Podklady a doklady pro VŘ, dle podmínek odst. 5.2 a to B) Doklady a podklady 1) Souhrnná tabulka pozemků, která je i přílohou I. těchto Podmínek. 3.2 Specifikace závazků spojených s pozemky, které jsou předmětem VŘ a) pozemky vlastníka Ing. Pavel Ouhrabka a1) nájemní smlouva č se zemědělským podnikem AGRO Chomutice, ohledně obhospodařování předmětných pozemků, a2) smlouva o smlouvě budoucí kupní s Městem Hrádek nad Nisou uzavřená , schválená zastupitelstvem města Hrádek n. N. (usnesení 2/43/ZM/13 ze dne ) vč. Dodatku č. 1 ze dne ohledně prodeje pozemku p.č. 359/2 resp.jeho části městu Hrádek n.n, pro připravovanou výstavbu kořenové čističky odpadních vod

4 b) závazek budoucího vlastníka Budoucí vlastník vzešlý z VŘ, bude mít povinnost v rámci přípravy a realizace výstavby na pozemcích, které jsou předmětem VŘ, realizovat v souladu s územním plánem a požadavky města Hrádek n. N., ochrannou zeleň v pásu na pozemcích p.č. 378/2, 354/15 a 382/3 (vzniklých dle GP viz příloha A), a tuto ochrannou zeleň, následně vč. pozemku převést na obec. Součástí předmětu VŘ je proto i uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Hrádek n. N. a budoucím vlastníkem, na základě které se budoucí vlastník zaváže, že po realizaci předmětné ochranné zeleně, převede předmětné pozemky vč. zeleně, na město Hrádek nad Nisou, a to za symbolickou kupní cenu. c) pozemky vlastníka Město Hrádek nad Nisou c1) Na pozemcích vázne předkupní právo dle Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva, a to ve prospěch Státního pozemkového úřadu ČR (nástupce Pozemkového fondu ČR). Vlastník, tj. Město Hrádek nad Nisou jedná se Státním pozemkovým úřadem ohledně vyřešení tohoto předkupního práva. Vítězný uchazeč touto informací akceptuje toto předkupní právo, které určuje, že pokud bude chtít vlastník prodat pozemky, musí je nabídnout nejprve Státnímu pozemkovému úřadu ČR, který se však vzdá předkupního práva, pokud mu bude doloženo souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Agentury Czech Invest (ACI). Ti vydají souhlasné stanovisko na základě uvedeného záměru nového předpokládaného vlastníka (uchazeče). Dle vyjádření MPO a ACI záměr posoudí a musí být za účelem investiční výstavby v oborech zpracovatelského průmyslu vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb, technologických center a v oblasti výzkumu a vývoje. 5.2 Podrobnou specifikaci závazků (dle odst. 3.2), viz Podklady a doklady pro VŘ, dle podmínek odst. 4. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VŘ se mohou zúčastnit fyzické osoby s bydlištěm na území ČR plně způsobilé k právním úkonům, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo podle zvláštních předpisů (např. soukromý zemědělec, advokát, lékař apod.), právnické osoby se sídlem na území ČR zapsané v OR a zahraniční osoby dle 3024 NOZ a 26 a 27 zák. č. 91/2012, které splní podmínky stanovené těmito Podmínkami. Každý účastník (nebo dále též jako uchazeč) vystupuje ve VŘ samostatně, účast sdružení bez právní subjektivity se nepřipouští. 5. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VŘ bude sestávat z následujících fází: 1. přihlášení se do VŘ a úhrada vstupního poplatku, 2. předání dokumentů vztahujících se k předmětu VŘ organizátorem uchazeči, 3. náležitosti nabídky na koupi předmětu VŘ, její předložení účastníkem a složení kauce, 4. kriteria hodnocení a vyhodnocení návrhů Vyhlašovateli a oznámení výsledků VŘ. 5.1 Přihlášení se do VŘ a úhrada vstupního poplatku Základními podmínkami pro účast ve VŘ je, že zájemce: 1. doručí Organizátorovi řádně vyplněnou a podepsanou Přihlášku k účasti ve VŘ včetně samostatně podepsaných Podmínek VŘ a 2. zaplatí Organizátorovi současně vstupní Poplatek. Po splnění těchto podmínek se zájemce o účast ve VŘ stává účastníkem (uchazečem). Vstupní poplatek ve výši 5.000,- Kč se hradí v hotovosti u organizátora VŘ, nebo převodem na jeho účet, jehož bankovní spojení organizátor zájemci sdělí. Poplatek je nevratný i pro případ, pokud Vyhlašovatelé zruší VŘ bez vyhlášení vítěze a bez uvedení důvodu

5 5.2 Předání dokumentů vztahujících se k předmětu VŘ organizátorem uchazeči Účastník obdrží od Organizátora neprodleně po splnění podmínek dle odst. 5.1 složku Podklady a doklady pro VŘ obsahující následující dokumenty: A Grafické přílohy 1) SITUACE 1: širší vztahy, 2) PŘEHLEDNÁ SITUACE 1:10.000, 3) LETECKÁ MAPA připojení ploch se zákresem, 4) SNÍMEK Z KN se zákresem, 5) ÚZEMNÍ PLÁN se zákresem, 6) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ zákres, 7) SITUACE KOŘENOVÉ ČISTIČKY (z projektové studie Město Hrádek n. N.). B Doklady a podklady 1) SOUHRNNÁ TABULKA POZEMKŮ, 2) LISTY VLASTNICTVÍ, 3) PŘEHLED SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH VZTAHŮ ohledně závazků dle 3.2 a) Podmínek VŘ, 4) GEOMETRICKÝ PLÁN ohledně závazku dle 3.2 b) Podmínek VŘ - zelený pás, 5) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ zpráva, 6) SDĚLENÍ Odboru stavebního a životního prostředí MÚ Hrádek n. N. ohledně funkčního zařazení a využití pozemků dle ÚP, 7) DOPIS ŘSD souhlasné stanovisko s vybudování truck centra, 8) NÁVRH SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ s městem Hrádek n. N. na předmět VŘ, 9) NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY na předmět VŘ. C Projekty a studie 1) STUDIE Sil.I/35 připojení ploch dopravně obslužných zařízení z října 2011 (zpracovaná Valbek s.r.o.) - k nahlédnutí, celé vyhotovení jen na vyžádání, 2) STUDIE Kořenové čističky (investor město Hrádek n. N.) - k nahlédnutí, celé vyhotovení jen na vyžádání u organizátora. Uvedené dokumenty jsou dosud známým výčtem a v době vlastního předávání může jejich rozsah být upřesněn, což bude uvedeno v aktuálním seznamu příloh. Vedle uvedených dokumentů si účastník může vyžádat předložení dalších relevantních dokumentů, a organizátor, pokud má takové dokumenty k dispozici, se zavazuje je poskytnout k nahlédnutí či k pořízení kopie. Pokud je k dispozici nemá, požádá o ně vyhlašovatele. 5.3 Náležitosti nabídky na koupi předmětu VŘ, její předložení účastníkem a složení kauce Náležitosti nabídky Nabídka musí obsahovat minimálně následující náležitosti: a) identifikace účastníka: fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo, event. datum narození, číslo průkazu totožnosti, adresa trvalého bydliště právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo, právní forma, uvedení statutárního orgánu oprávněného jednat, doložené kopií výpisu z OR - 5 -

6 b) doklad o složení peněžité kauce (dle odst ) a uvedení bankovního spojení pro případné vrácení kauce, c) návrh ceny, kterou se účastník zaváže zaplatit zájemce uvede nabídku strukturovanou dle následujících položek: ca) zájemce uvede cenu v Kč/m 2, a to v následujících částkách: cenu za pozemky určené pro výstavbu (funkční určení dl ÚP průmyslová zóna ) cenu za pozemky pro zřízení zeleného pásu ochranná zeleň cenu za pozemek p.č. 359/2 ostatní plocha SMBKS s obcí pro ČOV pozemky ostatní ostatní plocha cb) celkovou nabídkovou kupní cenu za pozemky dle vlastníků cc) celkovou nabídkovou kupní cenu za všechny pozemky jako celek a to při respektování podmínky min. kupní ceny dle čl d) záměr společnosti na využití pozemků podnikatelský záměr, druh přepokládané činnosti, e) návrh termínu uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Smlouvy kupní, f) prohlášení o bezdlužnosti uchazeče vůči orgánům státní správy (nedoplatky na pojistném či daňové nedoplatky) a o tom, že na majetek uchazeče neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, g) vlastnoruční podpis nabídky účastníka resp. oprávněné osoby jednat za účastníka, který bude brán i jako potvrzení souhlasu se zněním návrhů Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (podklad B8 dle čl. 5.2) a Smlouvy kupní (podklad B9 dle čl. 5.2) Předložení nabídky účastníkem Nabídku doručí účastník osobně na podatelnu Městského úřadu Hrádek nad Nisou, nebo doporučeně poštovní službou na adresu MÚ Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, a to nejpozději do , do 11:00 hodin. A to v pracovních dnech PO - ČT od 07:00 do 15:00 hod. a PA od 7:00 do 14:00 hod. tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Za okamžik převzetí nabídky pronajímatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány ani hodnoceny. Nabídky budou zpracovány a podávány písemně, v listinné podobě, v jednom výtisku, v nerozebíratelném stavu. Nabídky budou odevzdány v neprůhledné, zalepené obálce. Obálka musí být zřetelně označena textem: VŘ pozemky PZ Hrádek n. N. NISA3point a výrazným nápisem NEOTVÍRAT Složení kauce a její vypořádání Účastník je povinen složit předem kauci ve výši ,-Kč, a to bankovním převodem na účet MÚ Hrádek nad Nisou, č. ú.: /0800 vedený u ČS, a.s., kde uvede VS: 216. Účastníkům, jejichž nabídky nebudou vybrány, bude kauce vrácena na účet, který v nabídce uvedli, a to do 30 dnů ode dne vyhodnocení nabídek. Účastníkovi, jehož nabídka bude vybrána jako nejlepší pro uzavření předmětných smluv, bude kauce započtena jako úhrada části kupní ceny, resp. ½ kauce bude použita jako část na uhrazení 1/3 Kupní ceny dle článku (N) Smlouvy o Smlouvě budoucí Kupní (viz čl. 5.2) a druhá ½ kauce bude použita na úhradu kupní ceny dle kupní smlouvy na pozemky (viz čl. 5.2). Pokud vybraný účastník s nejvyšší kupní cenou odstoupí a předmětné smlouvy řádně a v dojednané lhůtě neuzavře, propadá část kauce ve výši 20% jako sankce ve prospěch obou vyhlašovatelů, a to oběma rovným dílem

7 5.4 Kritéria hodnocení a vyhodnocení nabídek Vyhlašovateli a oznámení výsledků VŘ Kritéria hodnocení nabídek Základními a rozhodujícími kriterii jsou: Pořadové číslo a kritérium: Váha kritéria: Poznámka: 1. Výše nabídkové ceny za předmět prodeje 2. Hodnocení Záměru společnosti na využití pozemků 75 % 25 % Subjektivní kritérium Vyhlašovatelé jako podmínku pro posuzování předložených nabídek požadují, aby cena uvedená v nabídce byla minimálně v následujících částkách: za pozemky určené pro výstavbu funkční určení PZ cena minimálně 400,- Kč/ m 2 1) za pozemky pro zřízení zeleného pásu f.u.2) ochr. cena minimálně 20,- Kč/ m 2 3) zeleň za pozemek p.č. 359/2 f.u.2) ostatní plocha (budoucí cena minimálně 20,- Kč/ m 2 3) ČOV) za pozemky f.u.2) ostatní plocha cena minimálně 150,- Kč/ m 2 3) Vysvětlivky: 1) minimální cena stanovená pro pozemky obou vlastníků 2 ) Funkční určení pozemků (f.u.) je dle Podkladů pro VŘ B) Podklady a doklady 1. Souhrnná tabulka pozemků 3 ) minimální cena stanovená soukromým vlastníkem na jím vlastněné pozemky Nabídky s nižšími cenami, než jsou uvedené minimální, nebudou posuzovány Vyhodnocení nabídek a oznámení výsledků Doručené obálky s nabídkami bude do 10 pracovních dnů od termínu VŘ otvírat a nabídky posuzovat min. 4 členná komise sestavená ze zástupců nominovaných oběma vyhlašovateli. Přičemž zástupci obou vyhlašovatelé mají rovný počet hlasů. O vyhodnocení bude sepsán protokol. Protokol bude předložen k odsouhlasení orgánům vyhlašovatelů a o odsouhlaseném vyhodnocení svých nabídek budou všichni účastníci informováni písemně. Vybraný uchazeč bude navíc vyzván k uzavření předmětné Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Smlouvy kupní. V případě, že komise nedojde k jednoznačné shodě o vybraném uchazeči, rozhodnou oprávněné orgány (osoby) vyhlašovatelů VŘ. V případě, že vybraný zájemce odstoupí, vyzvou vyhlašovatelé uchazeče, který byl vyhodnocen na dalším následujícím místě Postup vyhodnocení nabídek Hodnocení bude provedeno: a) Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. b) Pro hodnocení číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (tedy nejvyšší cena za prodej), bude použit vzorec: - 7 -

8 hodnota hodnocené nabídky 100 x x váha vyjádřená v procentech nejvýhodnější nabídka (tzn. nejvyšší hodnota) c) Pro kritérium, které nelze vyjádřit číselně (u subjektivních kritérií), se sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. d) Konečné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií či podkritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů. 6. ZMĚNY PODMÍNEK A ZRUŠENÍ VEŘEJNÉHO VŘ Vyhlašovatelé jsou oprávněni Podmínky VŘ v odůvodněném případě upravit, a to bez náhrady. Úprava Podmínek bude každému uchazeči sdělena bez prodlení, a to min. 10 dní před termínem VŘ (předložení nabídek dle 5.3.2). Vyhlašovatelé jsou oprávněni bez náhrady a bez udání důvodů VŘ kdykoliv po celou dobu jeho trvání zrušit. Zrušení VŘ jsou Vyhlašovatelé povinni bez zbytečného odkladu sdělit každému uchazeči způsobem, kterým tomuto uchazeči poskytli Podmínky VŘ. 7. SOUČINNOST UCHAZEČE Vyhlašovatelé jsou oprávněni kdykoliv vyzvat uchazeče k doplnění či odstranění nejasností týkajících se jakýchkoliv informací či dokumentů poskytnutých či předložených uchazečem v rámci VŘ Vyhlašovateli. Vyhlašovatel je dále oprávněn kdykoliv vyzvat uchazeče k hodnověrnému doložení jím v rámci VŘ tvrzených skutečností. Uvedeným výzvám je uchazeč povinen vyhovět, a to včetně dodržení případné lhůty, kterou může Vyhlašovatel ke splnění výzvy uchazeči stanovit. Po dobu od odeslání výzvy Vyhlašovatelem uchazeči do doručení informací či dokumentů, kterými uchazeč výzvu Vyhlašovatele splní, na adresu Vyhlašovatele, neběží ve vztahu k tomuto uchazeči lhůty, které jsou pro Vyhlašovatele těmito Podmínkami stanoveny. 8. PORUŠENÍ POVINNOSTI UCHAZEČE V případě, že se ukáže být jakákoliv informace sdělená uchazečem Vyhlašovatelům nepravdivou, jsou Vyhlašovatelé oprávněni uchazeče z VŘ vyloučit. Vyhlašovatelé jsou oprávněni uchazeče vyloučit i v případě porušení těchto Podmínek, zejména porušení dle článku 7. a 11. těchto Podmínek. O tomto jsou Vyhlašovatelé (prostřednictvím organizátora VŘ) povinni nejpozději do deseti (10) dnů ode dne vyloučení uchazeče informovat. 9. UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VŘ bude ukončeno některým z následujících způsobů: (a) zrušením VŘ dle čl. 6 těchto Podmínek, nebo (b) oznámením výsledků VŘ poslednímu z uchazečů postupem dle čl těchto Podmínek

9 10. KOMUNIKACE, DOTAZY A DORUČOVÁNÍ Veškerá komunikace v rámci VŘ bude vedena v českém jazyce. V případě, že je jakýkoliv dokument předkládaný uchazečem v rámci VŘ vyhotoven v jiném než českém jazyce, je uchazeč povinen současně s takovým dokumentem předložit překlad tohoto dokumentu do českého jazyka vyhotovený soudním překladatelem. Není-li v těchto Podmínkách v konkrétním případě uvedeno výslovně jinak, je uchazeč povinen předkládat veškeré dokumenty, k jejichž předložení je dle Podmínek povinen, v originále nebo úředně ověřené kopii. Podpis uchazeče na jím předkládaných dokumentech musí být úředně ověřen pouze v případě, že taková povinnost vyplývá z právních předpisů nebo výslovného ustanovení těchto Podmínek. K dokumentům podepsaným za uchazeče jinou osobou je uchazeč současně povinen doložit dokumenty prokazující, že taková jiná osoba je za uchazeče oprávněna příslušný úkon učinit, pokud takový dokument již uchazeč Organizátorovi nebo Vyhlašovateli nedoručil dříve. Není-li v těchto Podmínkách v konkrétním případě uvedeno jinak, je uchazeč povinen doručovat veškerou korespondenci a dokumenty v písemné formě, a to na adresu: REALING CZ s.r.o., se sídlem Liberec 1, Voroněžská 144/20, PSČ Způsob doručení vlastní nabídky do VŘ uchazečem viz čl Uchazeč je oprávněn směřovat své dotazy k Organizátorovi výlučně prostřednictvím telefonní linky , nebo , a to v provozní době od 9.00 do hod v pracovních dnech, nebo prostřednictvím u na adresu: Veškerá sdělení a korespondence zasílaná organizátorem nebo Vyhlašovatelem uchazeči budou, není-li těmito Podmínkami výslovně stanoveno jinak, zasílána doporučenou poštou na adresu sídla či bydliště uchazeče, nebude -li dohodnuto jinak. 11. DŮVĚRNOST Uchazeč je povinen zachovávat důvěrnost o obsahu těchto Podmínek a o veškerých informacích, které mu Organizátor nebo Vyhlašovatel v rámci VŘ poskytne, a není oprávněn zpřístupnit jakékoliv třetí osobě (s výjimkou svých zaměstnanců a poradců) jakékoliv informace či dokumenty, které mu budou Vyhlašovatelem zpřístupněny či poskytnuty nad rámec veřejně dostupných dokumentů a informací. Za porušení této povinnosti uchazečem se považuje i situace, kdy některou z informací či dokumentů zpřístupněných uchazeči sdělí či zpřístupní třetí osobě zaměstnanec či poradce uchazeče. 12. NÁKLADY UCHAZEČE Uchazeč nese sám na vlastní účet veškeré náklady, které mu v souvislosti s VŘ vzniknou. Uchazeč nemá právo na náhradu jemu vzniklých nákladů Organizátorem či Vyhlašovatelem, a to ani v případě, že bude VŘ Vyhlašovatelem zrušeno, či bude uchazeč Vyhlašovatelem z VŘ vyloučen. 13. ZÁVAZNOST PODMÍNEK A NABÍDKY Tyto Podmínky jsou pro uchazeče závazné okamžikem, kdy uchazeč doručí organizátorovi tyto Podmínky jím potvrzené. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a podmínkami obsaženými ve vyhlášení VŘ Vyhlašovatelem v tisku nebo i v síti internet, mají přednost tyto Podmínky

10 V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a oboustranně podepsanými ujednáními, jejichž uzavření je těmito Podmínkami předpokládáno, mají přednost oboustranně podepsaná ujednání mezi stranami. Závaznost podané nabídky je minimálně 120 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni skončení lhůty pro podání nabídky. S těmito Podmínkami bez výhrad souhlasím. V Dne: (místo podpisu) (datum podpisu) Za subjekt: (Jméno a příjmení, případně obchodní firma uchazeče) (Identifikace osoby jednající jménem/za uchazeče) (podpis a razítko)

Výběrové řízení na prodej pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou NISA3point

Výběrové řízení na prodej pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou NISA3point Výběrové řízení na prodej pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou NISA3point Podmínky Výběrového řízení OBSAH 1. Organizátor VŘ...2 2. Předmět VŘ... 3 3. Vyhlašovatelé VŘ... 2 3.1. Specifikace pozemků

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání nabídkového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Koberce Kozák s.r.o. Nabídkové řízení čís. 10/2015 (dále i jako řízení ) Tímto se vyhlašuje konání nabídkového řízení

Více

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ : 457 97 072, DIČ : CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 Adresa pro

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel Obec Načeradec vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ #1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ 1597/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1413/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název zakázky: Klecová technologie pro chov slepic Předmět zakázky: Dodávka Datum vyhlášení 24.06.2014 zakázky: Název/ obchodní Mendelova univerzita v Brně firma zadavatele:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY UPGRADE VEŘEJNÉHO ROZHLASU NA BEZDRÁTOVÝ Číslo zakázky 3/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada obce rozhodnutím

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451. vyhlašují. výběrové řízení

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451. vyhlašují. výběrové řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451 vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k. ú. Michalovice, obec Petrovice I, okres

Více

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328 Městská část Praha 18 (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu na služby, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Č.j.: SŠ-ŘŠ/000/2009 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 15. dubna 2009 Věc : Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov 1 obec Braškov - zakázka malého rozsahu Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov V ý z v a k doložení kvalifikace a podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

ze 180. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. září 2014

ze 180. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. září 2014 ze 180. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2755/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 180. schůze rady města. 2. Nemovitosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Dodávka a instalace dvou klíčových digitálních tiskových technologií

Dodávka a instalace dvou klíčových digitálních tiskových technologií ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ zakázky zadávané ve výběrové řízení v souladu s Projektovou příručkou Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, přílohy L- Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele

Více

Dodávka a montáž průtokových ohřívačů

Dodávka a montáž průtokových ohřívačů Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1379/2014 Haniš/286 028 366 12. 5. 2014 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Havarijní pojištění vozidel a pojištění pojízdných strojů a zařízení rozděleno na části 1 a 2 Předmět zakázky : Mendelova univerzita v Brně

Havarijní pojištění vozidel a pojištění pojízdných strojů a zařízení rozděleno na části 1 a 2 Předmět zakázky : Mendelova univerzita v Brně Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž o nejvhodnější nabídku na prodej majetku

V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž o nejvhodnější nabídku na prodej majetku STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 _ vyhlašuje v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova,Odbor investiční výstavby Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova,Odbor investiční výstavby Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova,Odbor investiční výstavby Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: POČET LISTŮ DOPISU: OIV/96189/Kzl/11 VYŘIZUJE: Bc. Martina

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

11111111111I11111111111111111111" 1111111" 11111111111111111111I111111

11111111111I11111111111111111111 1111111 11111111111111111111I111111 11111111111I11111111111111111111" 1111111" 11111111111111111111I111111 3262/BVY /2013-BVYR Č.j.: UZSVM/BVY/3191/2013-BVYR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Název zakázky: Servisní smlouva na provádění údržby klimatizačních systémů Mendelovy univerzity v Brně v areálu Brno Černá Pole Předmět zakázky: služba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Divadelní fakulta. v y h l a š u j e

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Divadelní fakulta. v y h l a š u j e AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Divadelní fakulta se sídlem: Karlova 26, 110 00 Praha 1 v y h l a š u j e podle 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Obchodní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Nákup a dodání hemodialyzačního monitoru pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s. Horní Brána 429 381 27 Český Krumlov IČO: 26095149

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují výběrové

Více