Výběrové řízení na. Prodej pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou NISA3point. Podmínky Výběrového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrové řízení na. Prodej pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou NISA3point. Podmínky Výběrového řízení"

Transkript

1 Výběrové řízení na Podmínky Výběrového řízení Se zapracovanou změnou č.1 (prodloužení do , změnou č.2 (prodloužení do )a změnou č.3 (prodloužení do ) Obsah 1. VYHLAŠOVATELÉ VŘ ORGANIZÁTOR VŘ PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Specifikace pozemků 3.2. Specifikace závazků spojených s pozemky 4. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přihlášení se do VŘ a úhrada vstupního poplatku 5.2. Předání dokumentů vztahujících se k VŘ uchazeči 5.3. Náležitosti nabídky na koupi předmětu VŘ, její předložení účastníkem a složení kauce Náležitosti nabídky Předložení nabídky účastníkem Složení kauce a její vypořádání 5.4. Kriteria hodnocení a vyhodnocení návrhů Vyhlašovateli a oznámení výsledků VŘ Kriteria hodnocení nabídek Vyhodnocení nabídek a oznámení výsledků Postup vyhodnocení nabídek 6. ZMĚNY PODMÍNEK A ZRUŠENÍ VEŘEJNÉHO VŘ SOUČINNOST UCHAZEČE PORUŠENÍ POVINNOSTI UCHAZEČE UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KOMUNIKACE, DOTAZY A DORUČOVÁNÍ DŮVĚRNOST NÁKLADY UCHAZEČE ZÁVAZNOST PODMÍNEK A NABÍDKY... 9 Přílohy Příloha I Tabulka: Souhrnná tabulka pozemků - 1 -

2 Výběrové řízení na Podmínky Výběrového řízení Město Hrádek nad Nisou, zastoupené Josefem Horinkou - starostou města, se sídlem: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: , a Ing. Pavel Ouhrabka, narozen dne , Voroněžská 217/5, Liberec jako vlastníci dále specifikovaných pozemků a vyhlašovatelé výběrového řízení, zveřejnili dne na úřední desce Města Hrádek nad Nisou Oznámení o záměru prodat pozemky, resp. oznámení o podávání nabídek ve výběrovém řízení (dále jen VŘ ) na (výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupních smluv na specifikované pozemky). Záměr prodeje a podmínky výběrového řízení (dále jen Podmínky ) jsou dle schváleného usnesení Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou č. 2/34/ZM/14 ze dne a usnesení Rady města Hrádek nad Nisou č. 7/177/RM/15 ze dne (kterým byly aktualizovány tyto Podmínky) Předmětem těchto Podmínek VŘ, je bližší vymezení práv a povinností vyhlašovatelů VŘ, organizátora VŘ a účastníků VŘ, dále specifikace pozemků, které jsou předmětem VŘ, včetně závazků a stanovení procesních, věcných, finančních a časových podmínek VŘ. 1. VYHLAŠOVATELÉ VŘ Město Hrádek nad Nisou a Ing. Pavel Ouhrabka jsou jedinými a výlučnými vlastníky mimo jiné pozemků v části průmyslové a komerční zóny při nově postavené silnici I/35 v k.ú. Oldřichov n. H., obec Hrádek n. N. V zájmu společného postupu v územní přípravě předmětných pozemků a při prodeji těchto pozemků, uzavřely oba subjekty dne písemnou Dohodu o společném postupu, schválenou zastupitelstvem města Hrádek n. N. dne č. usnesení 1/25/ZM/13 vč. Dodatku č. 1 ze dne Dalším účastníkem této Dohody je projekční firma VALBEK spol. s.r.o., která zajišťuje projekční práce a inženýrskou činnost v dojednaném rozsahu. Výběrové řízení naplňuje podmínky vyhlašovatele Město Hrádek nad Nisou vyplývající ze zákona o obcích a z podmínek prodeje nemovitostí z majetku obce dle platných podmínek a bude vyhlášeno i samostatnou výzvou jako dokument na úřední desce MÚ Hrádek n. N., viz informace výše uvedená. 2. ORGANIZÁTOR VŘ Organizátorem VŘ je spol. REALING CZ s.r.o., se sídlem Liberec 1, Voroněžská 144/20, PSČ , IČ , právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24050, a to na základě smlouvy uzavřené s vyhlašovateli. Organizátor je oprávněn veřejně propagovat předmět VŘ i vlastní VŘ, jednat se zájemci i s účastníky VŘ, přebírat od nich potvrzené přihlášky do VŘ a podepsané Podmínky VŘ, poskytovat jim za úhradu (vstupní poplatek) podklady, doklady a informace v rozsahu a v souladu s Podmínkami. Organizátor není oprávněn přebírat nabídky od účastníků VŘ, ani je vyhodnocovat

3 3. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Předmětem VŘ je výběr nejlepší nabídky na prodej pozemků, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupních smluv s vyhlašovateli jako vlastníky. 3.1 Specifikace pozemků a) vlastník město Hrádek nad Nisou pozemky v k.ú. Oldřichov na Hranicích, a to: p.p.č. 354/1, 354/7 a 354/10 o celkové evidované výměře m 2, které jsou dotčeny závazkem dle čl. 3.2, odst. c c1) b) vlastník Ing. Pavel Ouhrabka pozemky v k.ú. Oldřichov na Hranicích, a to: p.p.č. 354/2 ze stávající p. č. 354/2 vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b) oddělením p. č. 354/15* p.p.č. 354/3 p.p.č. 354/15 vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b) oddělením ze stávající p. č. 354/2* p.p.č. 359/1 p.p.č. 359/2 dotčeno závazkem dle odst. 3.2 a2) kořenová čistička p.p.č. 359/3 p.p.č. 359/4 p.p.č. 378/1 vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b) rozdělením stávající p. č. 378* p.p.č. 378/2 vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b) rozdělením stávající p. č. z p. č. 378* p.p.č. 382/3 vznikne oddělením ze stávající p. č. 382/1 dle GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2 b)* o celkové evidované výměře m 2. * Uvedené pozemky jsou parcely v rozsahu po vložení GP do katastru nemovitostí. GP je geometrický plán na oddělení pozemků zelený pás zpracovaný GEODET CZ s.r.o. pod č.p /2007 ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Čermákem a odsouhlasený Katastrálním úřadem dne pod č. 242/2007. Podrobnou specifikaci souboru pozemků (dle odst. 3.1), viz Podklady a doklady pro VŘ, dle podmínek odst. 5.2 a to B) Doklady a podklady 1) Souhrnná tabulka pozemků, která je i přílohou I. těchto Podmínek. 3.2 Specifikace závazků spojených s pozemky, které jsou předmětem VŘ a) pozemky vlastníka Ing. Pavel Ouhrabka a1) nájemní smlouva č se zemědělským podnikem AGRO Chomutice, ohledně obhospodařování předmětných pozemků, a2) smlouva o smlouvě budoucí kupní s Městem Hrádek nad Nisou uzavřená , schválená zastupitelstvem města Hrádek n. N. (usnesení 2/43/ZM/13 ze dne ) vč. Dodatku č. 1 ze dne ohledně prodeje pozemku p.č. 359/2 resp.jeho části městu Hrádek n.n, pro připravovanou výstavbu kořenové čističky odpadních vod

4 b) závazek budoucího vlastníka Budoucí vlastník vzešlý z VŘ, bude mít povinnost v rámci přípravy a realizace výstavby na pozemcích, které jsou předmětem VŘ, realizovat v souladu s územním plánem a požadavky města Hrádek n. N., ochrannou zeleň v pásu na pozemcích p.č. 378/2, 354/15 a 382/3 (vzniklých dle GP viz příloha A), a tuto ochrannou zeleň, následně vč. pozemku převést na obec. Součástí předmětu VŘ je proto i uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Hrádek n. N. a budoucím vlastníkem, na základě které se budoucí vlastník zaváže, že po realizaci předmětné ochranné zeleně, převede předmětné pozemky vč. zeleně, na město Hrádek nad Nisou, a to za symbolickou kupní cenu. c) pozemky vlastníka Město Hrádek nad Nisou c1) Na pozemcích vázne předkupní právo dle Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva, a to ve prospěch Státního pozemkového úřadu ČR (nástupce Pozemkového fondu ČR). Vlastník, tj. Město Hrádek nad Nisou jedná se Státním pozemkovým úřadem ohledně vyřešení tohoto předkupního práva. Vítězný uchazeč touto informací akceptuje toto předkupní právo, které určuje, že pokud bude chtít vlastník prodat pozemky, musí je nabídnout nejprve Státnímu pozemkovému úřadu ČR, který se však vzdá předkupního práva, pokud mu bude doloženo souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Agentury Czech Invest (ACI). Ti vydají souhlasné stanovisko na základě uvedeného záměru nového předpokládaného vlastníka (uchazeče). Dle vyjádření MPO a ACI záměr posoudí a musí být za účelem investiční výstavby v oborech zpracovatelského průmyslu vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb, technologických center a v oblasti výzkumu a vývoje. 5.2 Podrobnou specifikaci závazků (dle odst. 3.2), viz Podklady a doklady pro VŘ, dle podmínek odst. 4. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VŘ se mohou zúčastnit fyzické osoby s bydlištěm na území ČR plně způsobilé k právním úkonům, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo podle zvláštních předpisů (např. soukromý zemědělec, advokát, lékař apod.), právnické osoby se sídlem na území ČR zapsané v OR a zahraniční osoby dle 3024 NOZ a 26 a 27 zák. č. 91/2012, které splní podmínky stanovené těmito Podmínkami. Každý účastník (nebo dále též jako uchazeč) vystupuje ve VŘ samostatně, účast sdružení bez právní subjektivity se nepřipouští. 5. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VŘ bude sestávat z následujících fází: 1. přihlášení se do VŘ a úhrada vstupního poplatku, 2. předání dokumentů vztahujících se k předmětu VŘ organizátorem uchazeči, 3. náležitosti nabídky na koupi předmětu VŘ, její předložení účastníkem a složení kauce, 4. kriteria hodnocení a vyhodnocení návrhů Vyhlašovateli a oznámení výsledků VŘ. 5.1 Přihlášení se do VŘ a úhrada vstupního poplatku Základními podmínkami pro účast ve VŘ je, že zájemce: 1. doručí Organizátorovi řádně vyplněnou a podepsanou Přihlášku k účasti ve VŘ včetně samostatně podepsaných Podmínek VŘ a 2. zaplatí Organizátorovi současně vstupní Poplatek. Po splnění těchto podmínek se zájemce o účast ve VŘ stává účastníkem (uchazečem). Vstupní poplatek ve výši 5.000,- Kč se hradí v hotovosti u organizátora VŘ, nebo převodem na jeho účet, jehož bankovní spojení organizátor zájemci sdělí. Poplatek je nevratný i pro případ, pokud Vyhlašovatelé zruší VŘ bez vyhlášení vítěze a bez uvedení důvodu

5 5.2 Předání dokumentů vztahujících se k předmětu VŘ organizátorem uchazeči Účastník obdrží od Organizátora neprodleně po splnění podmínek dle odst. 5.1 složku Podklady a doklady pro VŘ obsahující následující dokumenty: A Grafické přílohy 1) SITUACE 1: širší vztahy, 2) PŘEHLEDNÁ SITUACE 1:10.000, 3) LETECKÁ MAPA připojení ploch se zákresem, 4) SNÍMEK Z KN se zákresem, 5) ÚZEMNÍ PLÁN se zákresem, 6) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ zákres, 7) SITUACE KOŘENOVÉ ČISTIČKY (z projektové studie Město Hrádek n. N.). B Doklady a podklady 1) SOUHRNNÁ TABULKA POZEMKŮ, 2) LISTY VLASTNICTVÍ, 3) PŘEHLED SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH VZTAHŮ ohledně závazků dle 3.2 a) Podmínek VŘ, 4) GEOMETRICKÝ PLÁN ohledně závazku dle 3.2 b) Podmínek VŘ - zelený pás, 5) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ zpráva, 6) SDĚLENÍ Odboru stavebního a životního prostředí MÚ Hrádek n. N. ohledně funkčního zařazení a využití pozemků dle ÚP, 7) DOPIS ŘSD souhlasné stanovisko s vybudování truck centra, 8) NÁVRH SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ s městem Hrádek n. N. na předmět VŘ, 9) NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY na předmět VŘ. C Projekty a studie 1) STUDIE Sil.I/35 připojení ploch dopravně obslužných zařízení z října 2011 (zpracovaná Valbek s.r.o.) - k nahlédnutí, celé vyhotovení jen na vyžádání, 2) STUDIE Kořenové čističky (investor město Hrádek n. N.) - k nahlédnutí, celé vyhotovení jen na vyžádání u organizátora. Uvedené dokumenty jsou dosud známým výčtem a v době vlastního předávání může jejich rozsah být upřesněn, což bude uvedeno v aktuálním seznamu příloh. Vedle uvedených dokumentů si účastník může vyžádat předložení dalších relevantních dokumentů, a organizátor, pokud má takové dokumenty k dispozici, se zavazuje je poskytnout k nahlédnutí či k pořízení kopie. Pokud je k dispozici nemá, požádá o ně vyhlašovatele. 5.3 Náležitosti nabídky na koupi předmětu VŘ, její předložení účastníkem a složení kauce Náležitosti nabídky Nabídka musí obsahovat minimálně následující náležitosti: a) identifikace účastníka: fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo, event. datum narození, číslo průkazu totožnosti, adresa trvalého bydliště právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo, právní forma, uvedení statutárního orgánu oprávněného jednat, doložené kopií výpisu z OR - 5 -

6 b) doklad o složení peněžité kauce (dle odst ) a uvedení bankovního spojení pro případné vrácení kauce, c) návrh ceny, kterou se účastník zaváže zaplatit zájemce uvede nabídku strukturovanou dle následujících položek: ca) zájemce uvede cenu v Kč/m 2, a to v následujících částkách: cenu za pozemky určené pro výstavbu (funkční určení dl ÚP průmyslová zóna ) cenu za pozemky pro zřízení zeleného pásu ochranná zeleň cenu za pozemek p.č. 359/2 ostatní plocha SMBKS s obcí pro ČOV pozemky ostatní ostatní plocha cb) celkovou nabídkovou kupní cenu za pozemky dle vlastníků cc) celkovou nabídkovou kupní cenu za všechny pozemky jako celek a to při respektování podmínky min. kupní ceny dle čl d) záměr společnosti na využití pozemků podnikatelský záměr, druh přepokládané činnosti, e) návrh termínu uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Smlouvy kupní, f) prohlášení o bezdlužnosti uchazeče vůči orgánům státní správy (nedoplatky na pojistném či daňové nedoplatky) a o tom, že na majetek uchazeče neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, g) vlastnoruční podpis nabídky účastníka resp. oprávněné osoby jednat za účastníka, který bude brán i jako potvrzení souhlasu se zněním návrhů Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (podklad B8 dle čl. 5.2) a Smlouvy kupní (podklad B9 dle čl. 5.2) Předložení nabídky účastníkem Nabídku doručí účastník osobně na podatelnu Městského úřadu Hrádek nad Nisou, nebo doporučeně poštovní službou na adresu MÚ Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, a to nejpozději do , do 11:00 hodin. A to v pracovních dnech PO - ČT od 07:00 do 15:00 hod. a PA od 7:00 do 14:00 hod. tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Za okamžik převzetí nabídky pronajímatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány ani hodnoceny. Nabídky budou zpracovány a podávány písemně, v listinné podobě, v jednom výtisku, v nerozebíratelném stavu. Nabídky budou odevzdány v neprůhledné, zalepené obálce. Obálka musí být zřetelně označena textem: VŘ pozemky PZ Hrádek n. N. NISA3point a výrazným nápisem NEOTVÍRAT Složení kauce a její vypořádání Účastník je povinen složit předem kauci ve výši ,-Kč, a to bankovním převodem na účet MÚ Hrádek nad Nisou, č. ú.: /0800 vedený u ČS, a.s., kde uvede VS: 216. Účastníkům, jejichž nabídky nebudou vybrány, bude kauce vrácena na účet, který v nabídce uvedli, a to do 30 dnů ode dne vyhodnocení nabídek. Účastníkovi, jehož nabídka bude vybrána jako nejlepší pro uzavření předmětných smluv, bude kauce započtena jako úhrada části kupní ceny, resp. ½ kauce bude použita jako část na uhrazení 1/3 Kupní ceny dle článku (N) Smlouvy o Smlouvě budoucí Kupní (viz čl. 5.2) a druhá ½ kauce bude použita na úhradu kupní ceny dle kupní smlouvy na pozemky (viz čl. 5.2). Pokud vybraný účastník s nejvyšší kupní cenou odstoupí a předmětné smlouvy řádně a v dojednané lhůtě neuzavře, propadá část kauce ve výši 20% jako sankce ve prospěch obou vyhlašovatelů, a to oběma rovným dílem

7 5.4 Kritéria hodnocení a vyhodnocení nabídek Vyhlašovateli a oznámení výsledků VŘ Kritéria hodnocení nabídek Základními a rozhodujícími kriterii jsou: Pořadové číslo a kritérium: Váha kritéria: Poznámka: 1. Výše nabídkové ceny za předmět prodeje 2. Hodnocení Záměru společnosti na využití pozemků 75 % 25 % Subjektivní kritérium Vyhlašovatelé jako podmínku pro posuzování předložených nabídek požadují, aby cena uvedená v nabídce byla minimálně v následujících částkách: za pozemky určené pro výstavbu funkční určení PZ cena minimálně 400,- Kč/ m 2 1) za pozemky pro zřízení zeleného pásu f.u.2) ochr. cena minimálně 20,- Kč/ m 2 3) zeleň za pozemek p.č. 359/2 f.u.2) ostatní plocha (budoucí cena minimálně 20,- Kč/ m 2 3) ČOV) za pozemky f.u.2) ostatní plocha cena minimálně 150,- Kč/ m 2 3) Vysvětlivky: 1) minimální cena stanovená pro pozemky obou vlastníků 2 ) Funkční určení pozemků (f.u.) je dle Podkladů pro VŘ B) Podklady a doklady 1. Souhrnná tabulka pozemků 3 ) minimální cena stanovená soukromým vlastníkem na jím vlastněné pozemky Nabídky s nižšími cenami, než jsou uvedené minimální, nebudou posuzovány Vyhodnocení nabídek a oznámení výsledků Doručené obálky s nabídkami bude do 10 pracovních dnů od termínu VŘ otvírat a nabídky posuzovat min. 4 členná komise sestavená ze zástupců nominovaných oběma vyhlašovateli. Přičemž zástupci obou vyhlašovatelé mají rovný počet hlasů. O vyhodnocení bude sepsán protokol. Protokol bude předložen k odsouhlasení orgánům vyhlašovatelů a o odsouhlaseném vyhodnocení svých nabídek budou všichni účastníci informováni písemně. Vybraný uchazeč bude navíc vyzván k uzavření předmětné Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Smlouvy kupní. V případě, že komise nedojde k jednoznačné shodě o vybraném uchazeči, rozhodnou oprávněné orgány (osoby) vyhlašovatelů VŘ. V případě, že vybraný zájemce odstoupí, vyzvou vyhlašovatelé uchazeče, který byl vyhodnocen na dalším následujícím místě Postup vyhodnocení nabídek Hodnocení bude provedeno: a) Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. b) Pro hodnocení číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (tedy nejvyšší cena za prodej), bude použit vzorec: - 7 -

8 hodnota hodnocené nabídky 100 x x váha vyjádřená v procentech nejvýhodnější nabídka (tzn. nejvyšší hodnota) c) Pro kritérium, které nelze vyjádřit číselně (u subjektivních kritérií), se sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. d) Konečné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií či podkritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů. 6. ZMĚNY PODMÍNEK A ZRUŠENÍ VEŘEJNÉHO VŘ Vyhlašovatelé jsou oprávněni Podmínky VŘ v odůvodněném případě upravit, a to bez náhrady. Úprava Podmínek bude každému uchazeči sdělena bez prodlení, a to min. 10 dní před termínem VŘ (předložení nabídek dle 5.3.2). Vyhlašovatelé jsou oprávněni bez náhrady a bez udání důvodů VŘ kdykoliv po celou dobu jeho trvání zrušit. Zrušení VŘ jsou Vyhlašovatelé povinni bez zbytečného odkladu sdělit každému uchazeči způsobem, kterým tomuto uchazeči poskytli Podmínky VŘ. 7. SOUČINNOST UCHAZEČE Vyhlašovatelé jsou oprávněni kdykoliv vyzvat uchazeče k doplnění či odstranění nejasností týkajících se jakýchkoliv informací či dokumentů poskytnutých či předložených uchazečem v rámci VŘ Vyhlašovateli. Vyhlašovatel je dále oprávněn kdykoliv vyzvat uchazeče k hodnověrnému doložení jím v rámci VŘ tvrzených skutečností. Uvedeným výzvám je uchazeč povinen vyhovět, a to včetně dodržení případné lhůty, kterou může Vyhlašovatel ke splnění výzvy uchazeči stanovit. Po dobu od odeslání výzvy Vyhlašovatelem uchazeči do doručení informací či dokumentů, kterými uchazeč výzvu Vyhlašovatele splní, na adresu Vyhlašovatele, neběží ve vztahu k tomuto uchazeči lhůty, které jsou pro Vyhlašovatele těmito Podmínkami stanoveny. 8. PORUŠENÍ POVINNOSTI UCHAZEČE V případě, že se ukáže být jakákoliv informace sdělená uchazečem Vyhlašovatelům nepravdivou, jsou Vyhlašovatelé oprávněni uchazeče z VŘ vyloučit. Vyhlašovatelé jsou oprávněni uchazeče vyloučit i v případě porušení těchto Podmínek, zejména porušení dle článku 7. a 11. těchto Podmínek. O tomto jsou Vyhlašovatelé (prostřednictvím organizátora VŘ) povinni nejpozději do deseti (10) dnů ode dne vyloučení uchazeče informovat. 9. UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VŘ bude ukončeno některým z následujících způsobů: (a) zrušením VŘ dle čl. 6 těchto Podmínek, nebo (b) oznámením výsledků VŘ poslednímu z uchazečů postupem dle čl těchto Podmínek

9 10. KOMUNIKACE, DOTAZY A DORUČOVÁNÍ Veškerá komunikace v rámci VŘ bude vedena v českém jazyce. V případě, že je jakýkoliv dokument předkládaný uchazečem v rámci VŘ vyhotoven v jiném než českém jazyce, je uchazeč povinen současně s takovým dokumentem předložit překlad tohoto dokumentu do českého jazyka vyhotovený soudním překladatelem. Není-li v těchto Podmínkách v konkrétním případě uvedeno výslovně jinak, je uchazeč povinen předkládat veškeré dokumenty, k jejichž předložení je dle Podmínek povinen, v originále nebo úředně ověřené kopii. Podpis uchazeče na jím předkládaných dokumentech musí být úředně ověřen pouze v případě, že taková povinnost vyplývá z právních předpisů nebo výslovného ustanovení těchto Podmínek. K dokumentům podepsaným za uchazeče jinou osobou je uchazeč současně povinen doložit dokumenty prokazující, že taková jiná osoba je za uchazeče oprávněna příslušný úkon učinit, pokud takový dokument již uchazeč Organizátorovi nebo Vyhlašovateli nedoručil dříve. Není-li v těchto Podmínkách v konkrétním případě uvedeno jinak, je uchazeč povinen doručovat veškerou korespondenci a dokumenty v písemné formě, a to na adresu: REALING CZ s.r.o., se sídlem Liberec 1, Voroněžská 144/20, PSČ Způsob doručení vlastní nabídky do VŘ uchazečem viz čl Uchazeč je oprávněn směřovat své dotazy k Organizátorovi výlučně prostřednictvím telefonní linky , nebo , a to v provozní době od 9.00 do hod v pracovních dnech, nebo prostřednictvím u na adresu: Veškerá sdělení a korespondence zasílaná organizátorem nebo Vyhlašovatelem uchazeči budou, není-li těmito Podmínkami výslovně stanoveno jinak, zasílána doporučenou poštou na adresu sídla či bydliště uchazeče, nebude -li dohodnuto jinak. 11. DŮVĚRNOST Uchazeč je povinen zachovávat důvěrnost o obsahu těchto Podmínek a o veškerých informacích, které mu Organizátor nebo Vyhlašovatel v rámci VŘ poskytne, a není oprávněn zpřístupnit jakékoliv třetí osobě (s výjimkou svých zaměstnanců a poradců) jakékoliv informace či dokumenty, které mu budou Vyhlašovatelem zpřístupněny či poskytnuty nad rámec veřejně dostupných dokumentů a informací. Za porušení této povinnosti uchazečem se považuje i situace, kdy některou z informací či dokumentů zpřístupněných uchazeči sdělí či zpřístupní třetí osobě zaměstnanec či poradce uchazeče. 12. NÁKLADY UCHAZEČE Uchazeč nese sám na vlastní účet veškeré náklady, které mu v souvislosti s VŘ vzniknou. Uchazeč nemá právo na náhradu jemu vzniklých nákladů Organizátorem či Vyhlašovatelem, a to ani v případě, že bude VŘ Vyhlašovatelem zrušeno, či bude uchazeč Vyhlašovatelem z VŘ vyloučen. 13. ZÁVAZNOST PODMÍNEK A NABÍDKY Tyto Podmínky jsou pro uchazeče závazné okamžikem, kdy uchazeč doručí organizátorovi tyto Podmínky jím potvrzené. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a podmínkami obsaženými ve vyhlášení VŘ Vyhlašovatelem v tisku nebo i v síti internet, mají přednost tyto Podmínky

10 V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a oboustranně podepsanými ujednáními, jejichž uzavření je těmito Podmínkami předpokládáno, mají přednost oboustranně podepsaná ujednání mezi stranami. Závaznost podané nabídky je minimálně 120 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni skončení lhůty pro podání nabídky. S těmito Podmínkami bez výhrad souhlasím. V Dne: (místo podpisu) (datum podpisu) Za subjekt: (Jméno a příjmení, případně obchodní firma uchazeče) (Identifikace osoby jednající jménem/za uchazeče) (podpis a razítko)

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace se sídlem Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 70983011, DIČ: CZ70983011

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen výzva ) k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH ČERVENEC 2012 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Č. j.: 12007/2014-RVV zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Technické vybavení Městské knihovny Bílovec

Více

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Město Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23/24, 74801 Hlučín, IČ 00300063 (dále jen Vyhlašovatel ), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 1. Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE 14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 90314/2012-MZE 14112 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více