41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014"

Transkript

1 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper - p. Bohumil Baloun. Usnesení číslo: 751/41Z/2014 Schválení předloženého programu předložený program jednání. Usnesení číslo: 752/41Z/2014 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - KULTURA JH, o.s. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2014 dle předloženého návrhu mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ a občanským sdružením KULTURA JH, o.s., Novákova 266/II, Jindřichův Hradec, IČ , jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši ,- Kč Usnesení číslo: 753/41Z/2014 Žádost o povolení splátek dluhu - Jiří Němeček, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi městem Jindřichův Hradec a panem Jiřím Němečkem, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu Usnesení číslo: 754/41Z/2014 Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2014 rozdělení částky v rozpočtu města v ORJ 14 - Odbor školství, v položce Příspěvky tělovýchovným a sportovním organizacím v celkové výši tis. Kč pro jednotlivé kategorie, tj. na činnost sportovních organizací, na reprezentaci města, na podporu sportovních akcí, na ocenění sportovců a na rezervu pro nově vzniklé organizace podle upraveného návrhu

2 poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 Odbor školství na činnost v roce 2014 sportovním a tělovýchovným organizacím takto: SK OK J. Hradec - 65 tis. Kč, TJ Slovan J. Hradec tis. Kč, TJ Sokol J. Hradec tis. Kč, FK J. Hradec tis. Kč, BK LIONS J. Hradec tis. Kč, TJ Házená J. Hradec tis. Kč, TJ HBC OLYMP J. Hradec - 70 tis. Kč, VK Vajgar J. Hradec tis. Kč, PK J. Hradec tis. Kč, Tri club Vajgar J. Hradec - 51 tis. Kč, SOS J. Hradec - 51 tis. Kč 3. schvaluje poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 - Odbor školství na činnost v roce 2014 KLH J. Hradec o.s tis.kč 4. ukládá Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy o poskytnutí finančních dotací na činnost v roce 2014 Usnesení číslo: 755/41Z/2014 Propojení vodovodu MK Pod Hradem Jindřichův Hradec- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na uložení vodovodního potrubí na pozemek p.č. 4330/1 v k.ú. Jindřichův Hradec v ulici Pod Hradem mezi Městem Jindřichův Hradec a Povodím Vltavy s.p. se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ , dle předloženého návrhu Usnesení číslo: 756/41Z/2014 Stezka pro chodce a cyklisty Vídeňská - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění stezky pro chodce a cyklisty a stavby autobusové zastávky na pozemky p.č. 4274/4 a 4274/3 v k.ú. Jindřichův Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ , dle předloženého návrhu Usnesení číslo: 757/41Z/2014 Stezka pro chodce a cyklisty Vídeňská - kupní smlouva na pozemek p.č. 3686/30 v k.ú. Jindřichův Hradec uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 3686/30 v k.ú. Jindřichův Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec a vlastníky pozemku paní Alenou Adamcovou, trvale bytem Bieblova 158/10, Černá Pole, Brno a panem Tomášem Jankem, trvale bytem Voroněžská 2379/14, Žabovřesky, Brno, dle předloženého návrhu Usnesení číslo: 758/41Z/2014

3 Prodej pozemku p. č. 1837/14, obec i k. ú. J. Hradec - realizace prodej pozemku p. č. 1837/14, zahrada, o výměře 143 m2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec, paní Martě Tomšíkové, bytem Tyršova 627/II, Jindřichův Hradec, za kupní cenu ,-- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru Usnesení číslo: 759/41Z/2014 Prodej pozemku p.č. 3890/268, obec i k.ú. Jindřichův Hradec- realizace záměru prodej pozemku p.č. 3890/268, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec Vladimíru Havlovi, Řečička 792/III, Jindřichův Hradec za cenu ,-- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. Usnesení číslo: 760/41Z/2014 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - Oděva, v.d. - realizace uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky p.č. 1721/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2, p.č. 1721/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m2, část p.č. 1722/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 30 m2, část p.č. 1722/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 34 m2, vše k.ú. Jindřichův Hradec a staveb účelové komunikace na pozemcích p.č. 1721/5 a p.č. 1721/6 v k.ú. Jindřichův Hradec, mezi městem Jindřichův Hradec (jako budoucí kupujícím) a ODĚVOU, výrobním družstvem, IČ , se sídlem Nádražní ul. 97/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím prodávajícím) za cenu 850,- Kč/m2 dle předloženého návrhu. Usnesení číslo: 761/41Z/2014 Majetkoprávní vypořádání "Komunikace Horní Žďár - Dolní Pěna" - p.procházková, SK Horní Žďár - realizace uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec (jako obdarovaným) a paní Lucií Procházkovou, bytem Horní Žďár 39, Jindřichův Hradec (jako dárcem) na pozemek parc.č. 188/7, zahrada, o výměře 14 m2, v k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec (jako kupující) a Sportovním klubem Horní Žďár, IČ ,se sídlem Horní Žďár 7, Jindřichův Hradec (jako prodávající) na pozemek parc.č. 184/50, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 27 m2, v k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 6.750,- Kč dle předloženého návrhu.

4 Kupní cena bude hrazena z ORJ 40. Usnesení číslo: 762/41Z/2014 Nabídka na bezúplatný převod vodovodního řadu v k.ú. Políkno u J. Hradce (Hrodějová) uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu, na stavbu vodovodního řadu uloženého do pozemků p.č. 237/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 237/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 240/2, ostatní plocha, neplodná půda a p.č. 494/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce mezi městem Jindřichův Hradec jako obdarovaným a Vladimírou Hrodějovou, bytem Políkno 4, Jindřichův Hradec jako dárcem. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vodovodního řadu, dle předloženého návrhu, do pozemků p.č. p.č. 237/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 237/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 240/2, ostatní plocha, neplodná půda a p.č. 494/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce mezi městem Jindřichův Hradec jako oprávněným a Vladimírou Hrodějovou, bytem Políkno 4, Jindřichův Hradec jako povinným. Služebnost bude zřízena bezúplatně. Usnesení číslo: 763/41Z/2014 Prodej pozemků p.č. 1303/4 a p.č. 1386/9, obec J. Hradec, k.ú. Otín u J. Hradce - záměr 1. neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1303/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1757 m² a pozemek p.č. 1386/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce Usnesení číslo: 764/41Z/2014 Prodej pozemků p. č. 70/1, 70/4 a 70/5, k. ú. Buk u J. Hradce - záměr záměr prodat pozemek p. č. 70/1 o vým m2, ostatní plocha, jiná plocha i v částech, pozemek p.č. 70/4 o vým. 459 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemek p. č. 70/5 o vým. 143 m2 ostatní plocha, jiná plocha, vše obec Jindřichův Hradec, k. ú. Buk u Jindřichova Hradce, za těchto podmínek: - obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu: - p. č. 70/1, ost. plocha - 224,--Kč/m2 - p. č. 70/4, ost. plocha - 20,-- Kč/m2 - p. č. 70/5, ost. plocha - 20,-- Kč/m2 plnění je osvobozeno od DPH - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým - kupní cena bude uhrazena do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy - prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se

5 smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a řádně - veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující Usnesení číslo: 765/41Z/2014 Směna části pozemku 3530/1 za část pozemku p.č. 3518/37, k. ú. J. Hradec - záměr záměr města směnit část pozemku p.č. 3530/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 90 m2 obec i k.ú. Jindřichův Hradec ve vlastnictví Města J. Hradec za část pozemku p.č. 3518/37, orná půda, o výměře cca 90 m2 obec i k.ú. Jindřichův Hradec ve vlastnictví Ing. Tomáše Kabeše, Pod Kasárny 977/II, Jindřichův Hradec za těchto podmínek: - výměra bude upřesněna geometrickým plánem. - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým - veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí žadatel záměr města prodat část pozemku p. č. 3530/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 8 m2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec manželům MUDr. Josefu Kunkelovi, trvale bytem Na Palici 341/IV, J. Hradec a MUDr. Vladimíře Kunkelové, trvale bytem, Italských legií 430/III, J. Hradec, za těchto podmínek: - kupní cena 520,-- Kč/m2- - výměra bude upřesněna geometrickým plánem - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým - kupní cena bude uhrazena do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy - prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a řádně - veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující Usnesení číslo: 766/41Z/2014 Návrh na snížení kupní ceny objekt čp. 259/II J. Hradec - změna záměru 1. ruší usnesení ZMě č. 471/27Z/2013 ze dne záměr prodat pozemek p. č. 3975, zast. plocha a nádvoří o výměře 263 m2, jehož součástí je stavba čp. 259/II, obec i k. ú. J. Hradec a pozemek p. č. 3976, ost plocha, jiná plocha o výměře 767 m2, obec i k. ú. J. Hradec, za těchto podmínek: - obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu ,-- Kč - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým - žadatel složí kauci ve výši ,-- Kč při podání nabídky na účet č /0800, VS 39, která bude započtena na kupní cenu. Pokud zájemce, který o koupi v termínu požádal, kupní smlouvu neuzavře, kauce připadne ve prospěch města - kupující uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 5 990,-- Kč

6 - prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a řádně - kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy - žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené - třída energetické náročnosti budovy - G Usnesení číslo: 767/41Z/2014 Nabídka pozemku p. č. 1282/4, a část pozemku p. č. 1282/6, obec J. Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce uzavření darovací smlouvy na pozemek p. č. 1282/4, ostatní plocha, silnice, o výměře 1079 m2, jehož součástí je stavba komunikace, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ , jako dárcem a městem Jindřichův Hradec, jako obdarovaným. - Komunikace bude převzata až po provedené opravě.

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015 14/2015-RADA/728-14. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 14/2015-RADA/729-14. Rada města předložený program jednání RM 14/2015-RADA/730-14. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více