Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

2 1 Základní údaje o škole Přehled učebních plánů Údaje o zaměstnancích školy... 5 Pedagogičtí pracovníci... 5 Přehled o aprobovanosti... 5 Správní zaměstnanci... 5 Školní jídelna Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy Přehled dalších akcí pořádaných školou Zhodnocení realizace preventivního programu 2009/

3 1 Základní údaje o škole Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je úplnou základní školou s devíti ročníky. Na základě zřizovací listiny Města Sokolov č. j.: 2/99-02 ze dne má škola od právní subjektivitu. Vedení školy: Ředitel školy: Zástupce ŘŠ: Charakteristika školy Mgr.Petr Krejčí, Mgr. Jana Ticháčková, Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková, Třídy jednotlivých ročníků, odborné učebny jsou rozmístěny celkem v pěti pavilonech. Není sice už oficiálně školou spádovou, ale žáci z dřívějších spádových obcí do ní docházejí - kromě kmenových žáků z obvodu školy ji od 1. ročníku navštěvují i žáci z Dolního Rychnova, Citic, Hlavna, Dasnic a od 5. ročníku i žáci ze Svatavy. Škola má i třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, do kterých přicházejí žáci z celého sokolovského regionu. Ve školním roce 2009/2010 měla škola 24 tříd a na konci června měla 588 žáků rozdělené do jednotlivých ročníků podle následujícího přehledu: 1. ročník - 2 třídy s 46 žáky 2. ročník - 2 třídy s 53 žáky 3. ročník - 2 třídy s 49 žáky 4. ročník - 3 třídy s 59 žáky ( 4.C třída se sportovním zaměřením ) 5. ročník - 3 třídy s 78 žáky ( 5.C třída se sportovním zaměřením ) 6. ročník - 3 třídy s 74 žáky.( 6.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 7. ročník - 3 třídy s 77 žáky ( 7.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 8. ročník - 3 třídy s 77 žáky ( 8.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 9. ročník - 3 třídy s 75 žáky ( 9.A třída s rozšířenou výukou Tv ) Školní družina měla 3 oddělení s celkovým počtem 90 žáků. Součástí školy je školní jídelna, ve které se měsíčně stravuje zhruba 450 žáků (v jídelně se stravují i žáci z jiných škol.) 3

4 2 Přehled učebních plánů Škola poskytuje úplné základní vzdělání v rozsahu platných učebních dokumentů. V roce 1999 byla zařazena do projektu MŠMT ČR Intenzifikace sportovních tříd se zaměřením na kopanou (chlapci) a volejbal (dívky). Výuka probíhala podle učebních plánů: ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky ročník Základní škola č.j / ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky 9. ročník Základní škola č.j / A Základní škola třídy s rozšířenou výukou Tv č.j.29738/ Volitelné předměty: Sportovní výchova 7. a 8. ročník Informatika 7., 8. a 9. ročník Domácnost 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce 7., 8. a 9. ročník Společenské vědy 7., 8. a 9. ročník Nepovinné předměty: Náprava VPÚ: Pohyb. a sport. aktivity 4. a 5. ročník ( 46 žáků, 2 hod. týdně ) Sportovní hry 6. a 7. ročník Náprava na 1.stupni i v letošním roce je realizována vyučujícími, které mají osvědčení o absolvování kurzu nápravy vývojových poruch učení - nápravu provádějí třídní učitelky jednotlivých tříd. Žákům s výraznou VPU se 1 hod. týdně věnovala D. Vodárková a L. Dioszegiová. Zájmové kroužky a kurzy: Pohybové hry I 1. a 2. ročník (11 žáků) Pohybové hry II 2. a 3. ročník (23 žáků) Náprava VPU 2. a 3. ročník (7 žáků) D. Vodárková Náprava VPU 2. a 3. ročník (5 žáků) L. Dioszegiová Informatika IV. A (10 žáků ) Informatika IV. B (18 žáků) Italština žáci 2. stupně Španělština žáci 2. stupně Nadstandardní vzdělání škola poskytuje v oblasti výpočetní techniky. Ve volitelných předmětech mají žáci možnost se naučit pracovat s moderní výpočetní technikou. Během 3 let se naučí ovládat běžné textové a tabulkové editory, pracovat s grafikou komunikovat pomocí internetu apod. 4

5 Škola se pravidelně zapojuje do projektu KALIBRO. Na 1. stupni řešen Přírodovědný základ pro 5. ročníky a na 2. stupni Tradiční test Český jazyk 7. 3 Údaje o zaměstnancích školy Pedagogičtí pracovníci Stupeň Kvalifik. Nekvalifik. do 1 roku do 5 let do 10 let do 20 let Do 30 let více 1.st st ŠD Celkem Přehled o aprobovanosti Předmět 1. stupeň Čj Nj Aj Ma Fy Ch Př Ze Učitelů celkem Aprobovaných Předmět Dě VkO/Orv Info Hv Vv Pv Tv Učitelů celkem Aprobovaných Správní zaměstnanci Pracovní zařazení Počet Rozpočtář 1 THP 1 Školník 1 Uklízečka 5 Školní jídelna Pracovní zařazení Počet Vedoucí ŠJ 1 Vedoucí kuchařka 1 Kuchařka 2 Prac. v obchod. provozu 2 Uklízečka 1 5

6 4 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu a chování: Prospěch Počet v % Prospělo ,7 Prospělo s vyznamenáním ,4 Neprospělo 19 3,2 Nehodnoceno 1 0,17 Konalo opravné zkoušky 13 2,2 Chování (šk. rok) Počet Pochvaly 161 Snížené známky z chování 14 z toho 2. stupeň 12 z toho 3. stupeň 2 Zameškané hodiny (Šk. rok) Celkem na žáka Omluvené ,8 Neomluvené ,09 Údaje o přijímacím a rozmisťovacím řízení Počet zařazených žáků do 1. třídy 49 Z toho dívek 21 Počet realizovaných odkladů povinné školní docházky Počet zařazených žáků (sportovní třídy) Počet přeřazených žáků do ZvŠ Osmileté gymnázium Ve školní roce ukončilo povinnou školní docházku na základní škole celkem 80 žáků. Z toho v devátém ročníku 75 žáků, 5 žáků v nižších ročnících. 6

7 Ukončení školní docházky (v závorce je uveden počet dívek): Ročník Počet žáků (1) 75 Přehled umístěných žáků: Ročník SŠ + SOU OU Neumístěni Další vzdělávání pedagogických pracovníků Oblast náplně kurzu Počet učitelů Anglický jazyk Jazykový kurz pro mírně pokročilé 2 Jazykový kurz pro středně pokročilé 1 Jazykové kurzy soukromé 3 Letní kurz angličtiny 1 Angličtina pro děti 1 Angličtina pro začátečníky 1 Oxford Professional Development for Primary Teachers 1 Methology Day for Primary Teachers 1 Oxford Methodology Day 1 Německý jazyk Výuka němčiny interaktivně 1 Český jazyk Specifické poruchy učení poruchy v dětském písmu 1 Efektivní metody výuky v Čj a dalších předmětech 1 Počáteční čtenářská gramotnost 1 Bez her a miniprojektů je při češtině nuda 2 ORV, VkO Etická výchova 1 Dějepis 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů 1 7

8 Přírodopis, zeměpis Zeměpis a průřezové téma environmentální výchova 2 Informační technologie Autorská práva a tvorba prezentací 4 Digitální fotografie 4 Interaktivní tabule 4 Hot Potatoes 4 Moodle testy 4 Moodle role žáka 4 Moodle role učitele 4 Práce s grafikou a digitální fotografií 11 Tělesná výchova, výchova ke zdraví Zvládnutí elementárních volejbalových prvků 2 Výchovné poradenství, primární prevence Kvalifikační studium pro výchovné poradce 1 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 3 Šikana jako narušení vztahů ve skupině 3 Konference Škola jako místo setkávání 1 Legislativní aspekty drogové problematiky 1 Školní preventivní program a jeho tvorba 1 Nové informace z oblasti prevence 1 Supervize absolventi komplexního výcviku preventistů 1 Učitel a konflikty 1 Zkušenosti s prací asistenta 1 Management Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání 1 Školení metodiků 4 Školení první pomoci pro učitelky - zdravotnice 2 6 Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Ve školním roce 2009/2010 proběhly následující kontroly: Krajská hygienická stanice jídelna bez závad OSSZ Sokolov bez nápravných opatření 8

9 7 Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny Města Sokolov od Hlavní činností příspěvkové organizace je činnost vymezená školským zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listinou jsou vymezeny okruhy doplňkové činnosti : hostinská činnost, specializovaný maloobchod, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 1. Příjmy Celkové příjmy z toho dotace MěÚ KÚ Poplatky od rodičů Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy tis. Kč 4433 tis. Kč tis. Kč 72 tis. Kč 1489 tis. Kč 1667 tis. Kč 2. Výdaje Investiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje celkem z toho náklady na platy zaměstnanců ostatní osobní náklady zákonné odvody výdaje na učebnice, pomůcky ÚZ stipendia ostatní provozní náklady 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 157 tis. Kč 4673 tis. Kč 619 tis. Kč 1205 tis. Kč 0 Kč 7287 tis. Kč 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy Žáci školy se zúčastňují většiny vypsaných soutěží. Jejich umístění odpovídá charakteru školy přítomnost sportovních tříd se zaměřením na kopanou a volejbal. Přesto, že jsme škola spádová a část prospěchově výborných žáků odchází do 9

10 specializovaných tříd na jiné školy, byli jsme úspěšní i v soutěžích naukového charakteru. Mezi naše nejvýznamnější úspěchy patří: Předmětové soutěže 1. stupeň 4. místo v okresním kole soutěže Matematické oříšky 4. místo v okresním kole v soutěži pro žáky s VPU žáci 2. a 3. ročníků 4. místo v krajském kole čtenářské soutěže pro žáky 3. tříd 4. místo v okresním kole v recitační soutěži žáků 2. a 3. tříd 2. místo v okresním kole v recitační soutěži žáků tříd 3. místo v okresním kole Nj nás baví - 4. ročník 4. místo v okresním kole Nj nás baví - 5. ročník 7. místo v krajském kole Nj nás baví 4. ročník 8. místo v krajském kole Nj nás baví 5. ročník 3. místo v krajském kole Aj nás baví - 4. ročník 4. místo v krajském kole Co víš o Karlovarském kraji? 1. místo v okresním kole vědomostní soutěži Pálí mi to 1. místo ve výtvarné soutěži vyhlášené MK Na farmě 1., 3., 5. místo Den Země Učíme a hrajeme si s Ajaxem okresní kolo 4 žáci (zájezd do Prahy ) 2. stupeň 1. místo v okresním i krajském kole soutěže v NJ Pythagoriáda proběhla v 6. a 7. ročníku Sportovní soutěže 1. stupeň 1. místo Sportovní liga škol 1. stupně 2009/2010 (z 19 škol) v rámci soutěží Sportovní ligy : 2. místo v okresním kole v minitenise 2. místo v okresním kole přespolního běhu 6. místo v krajském kole přespolního běhu 1. místo v okresním kole přehazované 3. místo v krajském kole přehazované 3. místo v okresním kole v šachu 3. místo v okresním kole ve florbaleu dívky 2. místo v okresním kole ve florbalu chlapci 4. místo v krajském kole ve florbalu chlapci 1. místo v okresním kole v košíkové - dívky 1. místo v okresním kole v košíkové chlapci 2. místo v krajském kole v košíkové dívky 2. místo v krajském kole v košíkové chlapci 1. místo v okresním kole ve šplhu 1. místo v okresním kole ve vybíjené otevřená kategorie 2. místo v okresním kole ve vybíjené dívky 10

11 2. místo v krajském kole ve vybíjené otevřená kategorie 3. místo v krajském kole ve vybíjené dívky 1. místo v okresním kole fotbalového turnaje Mc Donald s Cup obě kategorie 4. místo v krajském kole fotbalového turnaje Mc Donald s Cup žáci 3. tříd 1. místo v krajském kole fotbalového turnaje Mc Donald s Cup žáci tříd 11. místo v celorepublikovém kole fotbalového turnaje Mc Donald s Cup 2. místo v okresním kole atletického trojboje 6. místo v krajském kole atletického trojboje 1. místo v okresním kole v ringu chlapci 1. místo v okresním kole v ringu - dívky další: 1. místo v okresním kole v plavání 2. místo v krajském kole v plavání 5. místo v celorepublikovém kole fotbalového turnaje Danone Cup 1. místo ve fotbalovém turnaji v Lítově 2. stupeň Sportovní soutěže běžných tříd 1. místo v okresním kole v přespolním běhu 1. místo v okrskovém, okresním i krajském kole ve volejbalu místo atletický čtyřboj mladších žáků 1. místo atletický čtyřboj mladších žákyň 1., 2. i 3. místo v okrskovém kole ve florbalu 4. místo v okresním kole v silovém víceboji 1. místo v okrskovém, okresním i krajském kole v halovém fotbalu 1. místo v okresním kole soutěže ve šplhu 2. místo v okrskovém kole soutěže v basketbalu 2. místo v okrskovém kole košíkové Nestle - chlapci 1. místo v okrskovém a okresním kole košíkové Nestle - dívky 2. místo v krajském kole košíkové Nestle - dívky 2. místo chlapců a 1. místo dívek v okrskovém kole volejbalu 1. místo c hlapců v okrskovém, okresním i krajském kole orientačního běhu 1. místo dívek v okrskovém a 2. místo v okresním a krajském kole orientačního běhu 1. místo Poháru rozhlasu Sportovní soutěže sportovních tříd fotbal 1. místo v krajském finále Danone cupu Pohár národů 5. místo semifinále Čechy Danone cupu pohár národů 1. místo v okrskovém kole Mc Donald s cupu 1. místo v okresním kole Mc Donald s cupu 1. místo v krajském kole Mc Donald s cupu 11. místo Svátek fotbalu Plzeň 11

12 volejbal 1. místo krajský přebor ve volejbale starších žákyň 6. místo na přeboru republiky starších žákyň 1. místo v ligové skupině kadetek, postup do semifinále I. Ligy a kvalifikace do baráže o Extraligu kadetek 1. místo krajský přebor juniorek 1. místo turnaje sportovních tříd v Třebíči 2. místo ve Vánočním reublikovém finále v Nymburce 3. místo v krajském přeboru ve volejbale starších žákyň 1. a 2. místo Velká cena Habartova Žáci školy ve spolupráci s učiteli vydávají školní časopis Fáčko. 9 Přehled dalších akcí pořádaných školou V průběhu školního roku 2009/2010 probíhali dva projekty. Prvním projektem byl projekt Merkur, který ve spolupráci s ISŠTE Sokolov seznamoval žáky 8. a 9. ročníků s technickými profesemi. Druhý projekt Příběhy bezpráví se věnoval poválečným dějinám, v jeho rámci ve škole probíhaly besedy s pamětníky a byly promítány dokumentární filmy mj. o politických procesech, projekt vyvrcholil besedou v Městském divadle Sokolov, které se zúčastnil celý 2. stupeň Září Říjen Evropský týden mobility akce DDM 4. A Projekt Merkur exkurze Vishay, Vieland (39 žáků) Projekt Merkur praktická činnost (32 žáků) Volná odpoledne: Štrůdlománie Návštěva rodinné poradny s žáky 9. ročníků Beseda Volba povolání s pracovníkem Úřadu práce Okresní kolo přespolního běhu (12 žáků 1. stupně) Okrskové, okresní a krajské kolo v přehazované (žáci 1. stupně) Návštěva keramické dílny v DDM (žáci 1. stupně) Projekt Merkur motivační hodina (48 žáků) Listopad Projekt Záchranný kruh, IZS (202 žáků 4. a 5. tříd) Výstava MERKUR (žáci 1. stupně) Plavání (žáci 4. B) Školní kolo ve stolním tenise (6 žáků 1. stupně) Exkurze na statek Bernard (žáci 3. B) Divadelní představení Ztratil se medvěd MDK (žáci 2. ročníků) Návštěva keramické dílny v DDM (žáci 1. stupně) 12

13 Volná odpoledne - pečení a zdobení perníku ( žáků ) Návštěva okresní knihovny s žáky 6. ročníku (29 žáků) Prezentace středních škol pro vycházející žáky a jejich rodiče Účast žáků 9. ročníku na Burze škol Přespolní běh krajské kolo Výstava učebnic Geom beseda v rámci celostátního projektu Příběhy bezpráví exkurze Techmania Plzeň praktické využití fyzikálních jevů exkurze k okresnímu soudu Prosinec Leden Volná odpoledne: vánoční cukroví, dárky Výlet Boží Dar Ježíškova cesta (žáci 4. A a 5. A) Exkurze na statek Bernard (žáci 3. A) Školní kolo šachy (10 žáků 1. stupně) Plavání (žáci 5. C) Okresní a krajské kolo v plavání (12 žáků 1. stupně) Šachy školní a okresní kolo ( 10 a 6 žáků 4. a 5. tříd) Jazykové odpoledne (31 žák 1. stupně) Školní kolo v matematické olympiádě (žáci 4. a 5. tříd) Výtvarná soutěž MK Historie a současnost města (žáci 4. A) Dopravní výchova -Dopravní hřiště DDM pro žáky 5. tříd Mikuláš kulturní vystoupení žáků 2. st. pro žáky 1. stupně Zájezd - divadelní představení S + H Praha (96 žáků 1. stupně, 12 žáků 2. stupně) Preventivně výchovná akce Dentol alarm (34 žáků 4. B a 5. B) Riskuj vědomostně zábavná soutěž (30 žáků 4. a 5. tříd) Návštěva keramické dílny v DDM (žáci 1. stupně) Vánoční vystoupení a besídky Výstava MERKUR (žáci 3. B) Vánoční míčový trojboj Deváťáci versus učitelé Přednáška pro dívky Čas proměn, lektorka MUDr. R. Kalátová (37 dívek) přednáška s besedou Dravci (celý 2. stupeň) exkurze 7.A Statek Bernard exkurze 9. ročníku Hasičská stanice Projekt Merkur exkurze Witte Nejdek (23 žáků) Krajské kolo soutěže pro žáky s VPU (2 žáci 2. a 3. třídy) Školní kolo v literární soutěži (18 žáků 4. a 5. tříd) Školní kolo ve vybíjené (60 žáků 4. a 5. tříd) Návštěva keramické dílny v DDM (žáci 1. stupně) Okrskové kolo florbalu Okresní kolo florbalu Okresní kolo volejbalu 3+3 Krajské kolo volejbalu 3+3 Okrskové kolo halové kopané 13

14 Únor Březen Duben Okresní kolo halové kopané Okresní kolo dějepisné olympiády Lyžařský kurz (22 žáků) Volná odpoledne: slané pohoštění pro přátele, Valentýn Pythagoriáda proběhla v 6. a 7. ročníku (55 žáků) Okresní kolo soutěže v NJ Krajské kolo v soutěži Co víš o Karlovarském kraji Školní kolo v recitaci (13 žáků tříd) Školní kolo v recitaci (24 žáků 4. a 5. tříd) Školní kolo olympiády v Aj (55 žáků 1. st.) Okrskové a okresní kolo ve florbalu (žáci 5. tříd) Školní kolo ve vybíjené žáci 1. stupně Testy Kalibro pro žáky 5. a 7. ročníků Dopravní výchova - dopravní hřiště DDM žáci 4. tříd Exkurze Pernink HS (žáci 4. B) Maškarní karneval žáci ŠD projekt Merkur ve spolupráci s ISŠTE jazzový koncert pro 8. ročníky exkurze Sokolovský pivovar beseda SZdrŠ Cheb téma antikoncepce okresní kolo v basketbalu okresní kolo soutěže v AJ Volná odpoledne: sladké pohoštění pro přátele Školní kolo recitační soutěže Matematický cvrček (66 žáků 2. a 3. tříd) Matematický klokánek (71 žáků 5. tříd) Školní kolo soutěže v NJ (6 žáků 1. stupně) Školní a krajské kolo čtenářské soutěže (6 a 1 žák 3. tříd) Školní, okrskové, okresní a krajské kolo v košíkové žáků 1. stupně Krajské kolo v halové kopané Krajské kolo soutěže v NJ Krajské kolo basketu exkurze Techmania Plzeň Vlastnosti a šíření zvuku (42 žáků) Okresní kolo matematické olympiády Okresní kolo biologické olympiády Krajské kolo soutěže v orientačním běhu Volná odpoledne: dárek pro maminku Den Země DDM (žáci 4. tříd) Den Země pro žáky 7. tříd (77 dětí) Koncert v MDK (žáci 1. stupně) Okresní kolo v recitaci 14

15 Okresní a krajské kolo Nj nás baví (2 žáci 4. a 5. ročníku) Krajské kolo v Aj (1 žákyně 1. stupně) Soutěž Pálí mi to (2 žáci 1. stupně) Okrskové a okresní a krajské kolo ve vybíjené žáků 1. stupně Školní, okresní kolo ve šplhu (žáci 1. stupně) ŠvP Hnačov ( 23 žáků 5. B) Přednáška a projekce v rámci projektu Planeta Země 3000 Česká republika (celý 2. stupeň) výchovný koncert LŠU exkurze Planeta Země v Národním muzeu v Praze (44 dětí) exkurze k okresnímu soudu přednáška pro angličtináře na téma novodobých dějin s veteránem Vietnamské války okrskové kolo volejbalu okresní kolo volejbalu Květen Výlet němčinářů do Marktrewitz (23 dětí) Volná odpoledne: dárek pro sebe trička, tašky Volná odpoledne: dětská párty ke Dni dětí Okresní, krajské a celorepublikové kolo McDonald s Cupu (žáci 4. C a 5. C) Kinderiáda krajská atletická soutěž žáků 1. stupně Okresní kolo petanque ( žáci 1. stupně) Republikové finále ve fotbalovém turnaji Danone Cup Školní kolo Matematické oříšky (16 žáků 4. tříd) Okresní kolo Matematické oříšky (1 žákyně 4. A) Dětské odpoledne akce MK (58 žáků ŠD) Akce MK Indiánský workshop (31 žák ŠD) Ukázka výcviku služebních psů policie ČR (žáci 2. tříd) ŠvP Nasavrky Keltský svět ( 24 žáků 4. B, 19 žáků 6.B) ŠvP Mariánská (17 žáků 4. A) Zeměpisná přednáška Severní Amerika (79 žáků) Přednáška Vývoj divadla pro 7. a 8. ročník Exkurze Techmania využití fyzikálních jevů v praxi Červen Návštěva HZS Sokolov žáci 3., 4.tříd a žáci 5. C Výtvarná soutěž akce MK (žáci 2. A) Sportovní dopoledne pro žáky 1. stupně za spolupráce žáků 9. ročníků Okresní kolo v atletickém trojboji (9 žáků 1. stupně) Soutěž O nejlepšího plavce 3. tříd (6 žáků) Okrskové a okresní kolo v ringu (žáci 5. tříd) Běh štěstí (10 žáků 1. stupně) Výstava v MDK Sokolov - čisté město (žáci ŠD) Filmové představení pro žáky 1. a 2. stupně Republikové finále volejbalu 3+3 v Hradci Králové Návštěva rodinné poradny z žáky 8. ročníku 15

16 Exkurze Plzeň Techmánie Celodenní výlet 7.A na raftech Třídenní cyklistický výlet 8.A Škola v přírodě 7.A, 9.C Mariánská Exkurze 9. ročníku Terezín Výlety a exkurze tříd o 1. stupeň: SOOS, Karlovy Vary, statek Bernard, ekofarma Kozodoj, Hřebeny, Boží Dar Ježíškova cesta, Dnešice cesta na divoký západ o 2. stupeň: Praha- Národní divadlo, Cheb, Praha, Hartenberské školnění, Plzeň muzeum loutek, Mariánské Lázně Celoročně Sběr starého papíru léčivých bylin, pomerančové kůry, žaludů a kaštanů Volná odpoledne pro žáky 1. i 2. stupně Besedy a soutěže v MK každá třída 1. stupně jednou měsíčně Školní kola sportovních soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Školní kola předmětových soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Návštěvy výstav 1.stupeň zapojen do projektu Zdravé zuby 2., 3.třídy zapojeny do celoročního projektu Policie ČR a Střediska prevence kriminality Ajaxův zápisník Celoroční návštěvy akcí DDM v Sokolově (např. každá tř. 1.stupně se 2 krát ročně účastní prací v keramické dílně) Exkurze a výlety, školy v přírodě Zapojení do projektu FPE na ZČU v Plzni: Výzkum úrovně čtenářských dovedností žáků po výuce čtení metodou analyticko syntetickou nebo genetickou. Pedagogická praxe v ŠD: 3 studentky SOŠ pedagogické v K. Varech Pedagogická praxe na 1. stupni ZŠ: 1 studentka PF UJEP Ústí nad Labem V Sokolově Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno Školskou radou dne: Mgr. Petr Krejčí ředitel školy 16

17 10 Zhodnocení realizace preventivního programu 2009/2010 Preventivní program jako každý rok vycházel z aktuálních potřeb školy, z poptávky rodičů, žáků i učitelů, z ověřených besed a akcí apod. Preventivní program vycházel a vychází z těchto požadavků: - zvyšování sociálních kompetencí žáků: rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své chování a uvědomění si následků svého jednání - posilování komunikačních dovedností: schopnost žáků řešit problémy a konflikty, adekvátně reagovat na stres, neúspěch, kritiku - vytváření pozitivního sociálního klimatu: skupinová práce, atmosféra pohody, klidu, bez strachu a nejistoty, pocit důvěry - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám: pěstovat právní a mravní vědomí - naučit se smysluplně využívat volný čas - pravidelné vzdělávání se - systematičnost ve výchově v oblasti zdravého životního stylu, právní a etické výchovy.. - uplatňování různých forem a metod působení na dítě a skupinu, diferencované působení na rizikové děti, zaměření se na podporu rozvoje osobnosti a sociálního chování - průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně nežádoucích jevů - vytváření podmínek pro smysluplné využívání volného času dětí, spolupráce s rodiči Všechna výše uvedená témata byla a jsou neoddělitelnou součástí života školy při výuce i mimo ni. 1) OBLAST ŠKOLY Na začátku školního roku bylo vedení školy seznámeno s programem, byla dohodnuta pravidla realizace, v průběhu roku se pravidla aktuálně dle situace doplňovala a upřesňovala. Na základě dohody s vedením školy byl opět vytvořen Dopis rodičům. Školní metodik prevence doplňuje adresář kontaktů a zajímavých webových odkazů týkajících se společensky nežádoucích jevů. Nástěnka Prevence je věnována probíhajícím akcím mimo školu, což také souvisí s využíváním volného času a sebevzděláváním. Lze tam najít kontakty, důležité webové odkazy, jak postupovat při řešení šikanování, seznam témat časopisů Prevence. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se smyslem prevence. Každý učitel má u sebe metodiku školního metodika prevence - Jak postupovat při rozpoznání a řešení šikanování. Nově příchozí kolegové s touto metodikou byli seznámeni podrobněji. Žádný z učitelů během školního roku žádné šikanování nenahlásil. Řešili jsme pouze vážnější přestupky proti školnímu řádu a stížnost rodičů. K jednomu zásahu jsme volali ke spolupráci i Policii ČR. Během školního roku byli učitelé průběžně informováni o problematice sociálně patologických jevů a byli jim průběžně předávány informační brožury. Do budoucna 17

18 bude nutná lepší komunikace mezi pedagogy. Jak vyplynulo z mnohých rozhovorů, vyučující nejsou jednotní v přístupech dodržování školního řádu. Spousta vyučujících si z mnoha nabídnutých seminářů vybrala Syndrom vyhoření, což také vypovídá o stavu pedagogů na pracovišti. Průzkum na téma vztahů ve třídě jsme letos po dohodě s vedením školy vynechali. S výsledky loňského roku ale pracujeme průběžně při řešení různých problémů třídních kolektivů. S jednotlivými kolektivy i jedinci jsou průběžně řešeny a došetřovány informace, které žáci přicházejí sami řešit. Řešení prováděl metodik prevence a zástupci školy. Některé děti chodí raději osobně, je tedy méně využívaná schránka důvěry, přínosem je, že problémy jsou pak při diskusi řešeny rychleji a je možnost hledat různá řešení. Ve spolupráci školního metodika prevence, paní zástupkyně, výchovné poradkyně, pana ředitele a třídních učitelů byly průběžně řešeny vzniklé problémy týkající se nevhodného chování žáků. Při řešení vycházíme zejména z metodických pokynů a zákonů týkajících se sociálně negativních jevů. Schránka důvěry byla využita minimálně. Vzkazy se víceméně týkaly vyučujících, tudíž vše řešily zástupkyně školy. Na začátku školního roku byla zmapována témata sociálně patologických jevů ve všech předmětech výuky. V rámci výuky učitelé používali různé formy práce projektové vyučování, brainstorming, skupinové vyučování, dramatickou výchovu, apod. Do náplně hodin byly zakomponovány oblasti týkající se sociálně negativních jevů. Škoda je, že v novém ŠVP se v 6. třídách nevyučuje předmět Zdravý životní styl. Ze sedmé třídy byl také vysunut do osmé a deváté třídy, tudíž témata oblasti prevence je nutné komponovat do jiných předmětů. Proběhly besedy s Mgr. Pospíšilem Sex, AIDS a vztahy, s p. Duringerem Úřad práce, žáci navštívili Rodinnou poradnu, Okresní soud v Sokolově, Policii ČR, HZS Sokolov. Zapojili jsme se do projektu Den Země, žáci se zúčastňovali našeho vlastního projektu Volné odpoledne, navštívili spoustu výstav, vzdělávacích programů apod. Proběhla spousta soutěží, projektových dní či hodin, exkurzí, besed, výletů, škol v přírodě, žáci měli možnost v rámci školy pravidelně jednou měsíčně vyjíždět do chebského divadla. Žáci byli a jsou zapojeni do projektu AJAX a ZDRAVÉ ZUBY, pravidelně se zúčastňovali akcí pořádaných knihovnou. Naši žáci dosáhli výborných výsledků v okresních i krajských naukových, výtvarných a sportovních soutěžích, žáci s rozšířenou výukou sportovní výchovy dosáhli vynikajících výsledků i v celorepublikových sportovních soutěžích ( je součástí výroční zprávy školy). Žáci mají možnost od čtvrté třídy chodit do sportovních tříd(volejbal, kopaná). Žáci i návštěvníci školy byli pomocí nástěnek průběžně aktuálně informováni o akcích, které pořádala škola i jiné instituce (DDM, ZUŠ HDK), na nástěnkách byla zveřejněna centra pomoci, byla obměňována různá témata-např. co dělat, když, první pomoc v různých situacích, řeč barev, řeč těla, můj vztah k drogám, kouření a já, milý školní a domácí Ježíšku, využití volného času, apod. S výsledky bylo následně pracováno, také rodiče měli možnost získat informace o tom, co jejich dětí tíží a co se jim líbí. Nástěnky se také používají pro prezentaci prací žáků (projekt Techmánie, Planeta Země, Já a fyzikální veličiny, Evropa, Asie, Amerika, Afrika, Austrálie, Zdravý životní styl, léta, ). 18

19 Koncem kalendářního roku jsme získali, v rámci projektu ŠIK, televizi, která je umístěna v prvním patře druhého stupně. Zde jsou promítána různá témata, která se týkají nekonfliktního jednání, zdravého životního stylu, volby povolání, první pomoci, prevence Zatím se toto využívá pouze o přestávkách, ale do budoucna počítáme s tím, že si objednáme přímo programy šité na míru - přímo v rámci výuky, a promítání chceme zpestřit vlastními fotografiemi a prezentací školy. Ve škole každý týden pracovala řada kroužků, např. italský a španělský jazyk, pohybové hry apod. Pokračovala řada již tradičních akcí(mikulášská nadílka s programem, poslední zvonění, vánoční týden jsme letos zaměnili za vánoční tělocvičnu, proběhl také turnaj učitelé žáci v míčových sportech). Letos žáci neměli možnost ve škole odevzdávat podzimní plody, pomerančovou kůru, léčivé byliny, starý papír, víčka od PET lahví apod., jelikož ve škole probíhaly stavební práce. Na škole třídíme pet lahve do zvláštních kontejnerů, čímž jsou žáci mimo jiné zapojeni také do enviromentální výchovy. Pro volný čas bylo žákům každý měsíc nabídnuto minimálně jedno volné odpoledne. Program byl pestrý. Akce jsou oblíbeny jak dětmi, tak jejich rodiči. Nejoblíbenějšími akcemi jsou malování na trička, karneval, výroba dárků pro své blízké, pečení perníků, valentýnských srdíček, masopustních koláčků, velikonočních beránků, šneků, štrůdlů, vyrábělo se také sladké i slané pohoštění pro své kamarády, což mělo nevídaný ohlas u rodičů. Žáci jsou svými výrobky také zapojováni do zlepšování prostředí školy a zároveň jsou také seznamováni se zásadami zdravého životního stylu i se společenským chováním. Setkávání žáků celé školy různých věkových kategorií, pomáhá k lepší vzájemné komunikaci a k toleranci, vzájemné pomoci apod. Bohužel stále nemáme vlastní prostor pro volnočasové činnosti event pro činnosti v rámci výuky zdravého životního stylu. Již několik let o učebnu zdravého životního stylu usilujeme, ale stále se nedaří najít vhodné prostory. Učebna by měla zároveň plnit funkci poradny preventisty. Prostory pro volné aktivity event. učebnu zdravého životního stylu ubývají na úkor učeben BFZ, pokud nebyla možnost vařit, či nebyly vařící akce, byli jsme nuceni být v některé z učeben, což se vedení školy prvního stupně nelíbilo. Víceméně všechny akce mimo školu jsou vedením prvního stupně přijímány s nelibostí. Volné odpoledne se prezentuje na vlastních webových stránkách stránky mají, z důvodu časové tísně iniciátorů a nechuti koordinátora IVT, značné rezervy. Letos jsme nepodávali žádnou žádost o dotaci na krajský úřad v rámci prevence, neboť v uplynulých letech neprošla žádná z nich, a máme pocit, že jsou upřednostňovány speciální školy. Podali jsme ale dva projekty přímo na MSMT, prošli jsme do úzkého výběru, od krajského úřadu jsme za ně byli pochváleni, ovšem žádnou částku jsme nezískali. Ze všech prošlých projektů byly financovány pouze dva, a to občanské sdružení Společně k bezpečí a Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně. Školy jako takové finance nezískaly. Učitelé se dle vlastního zájmu zúčastňovali seminářů nejen ze svých odborných předmětů, ale řada učitelů se zúčastnila i seminářů týkajících se sociálně nežádoucích jevů, metodik prevence se zúčastňuje pravidelných schůzek metodiků a seminářů, zaměřených na prevenci, letos proběhlo také supervizí setkání metodiků, které 19

20 absolvovali akreditovaný komplexní výcvik preventistů. Koncem školního roku učitelé dostali seznam mnoha seminářů, ze kterých si mohli vybrat dle zájmu. 2) OBLAST RODINY Rodičům byl na zahajující třídní schůzce prezentován dopis školního metodika prevence týkající se návykových látek, šikany i jiných sociálně negativních jevů. Dopis mimo jiné obsahuje také nabídku školy v oblasti volného času a informace o konzultačních hodinách školního metodika prevence, výchovného poradce a učitelů. Součástí dopisu jsou přílohy Možné příznaky šikanování, Deset aktivit, kterými můžu přispět ke snížení rizika, že mé dítě začne užívat drogy od PhDr.H. Vrbkové, rady psychologů - Zaostřeno na rodinu, Rady pro rodiče i děti k bezpečnému užívání internetu. Zároveň rodiče podepsali souhlas se zadáváním dotazníků a prezentací práce našich žáků na webových stránkách. Během konzultačních hodin pro rodiče a na dalších třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s průběžnou prací v oblasti prevence sociálně negativních jevů. Na nástěnkách se mohli inspirovat vánočními dárky a mohli zjistit, co jejich děti doma nebo ve škole trápí a co se jim líbí. Rodiče problémových žáků byli průběžně zváni do školy, kde byli informováni o chování svých dětí a s následky v případě, že by se chování jejich dětí opakovalo. Vedením školy byla řešena stížnost jednoho z rodičů na šikanu, která se ovšem nebyla prokázána. Někteří rodiče se zapojují do akcí pořádaných školou - zejména Volného odpoledne a různých soutěží, výletů a škol v přírodě. 3) OBLAST VEŘEJNOSTI Okresní metodička prevence-mgr. H. Taušnerová zajistila pro metodiky jen pár akcí. Spolupráce probíhá s Pedagogicko psychologickou poradnou, se školními metodiky prevence v sokolovském okrese. Probíhala tradiční spolupráce s pracovníky Úřadu práce, PaeDr.E.Novou z manželské poradny, s Mgr. M. Chládkovou - centrum protidrogové prevence, s Mgr.P. Pospíšilem-Teenchalenge, s výchovnými poradci středních škol a učilišťv rámci volby povolání, pracovníky projektu Ajax, s Městským úřadem Sokolov, Zdravotním ústavem Karlovy Vary, zdravotníky, kurátory pro mládež, okresní knihovnou-kulturní akce, soutěže, besedy se spisovateli a o spisovatelích, výstavy, Domem dětí a mládeže-dopravní hřiště, keramika, aj., s městským domem kulturykulturní akce, s Baníkem Sokolov-kopaná, volejbal, s autobusy Vyskočil, Liška, Spolupráce s Policií ČR letos byla téměř nulová. Ani OSPOD nepracuje, dle našeho názoru, tak, jak má. Komplexní preventivní program je uložen k nahlédnutí u školního metodika prevence Mgr. Zorky Šimralové. Toto hodnocení preventivního programu je součástí výroční zprávy školy za rok 2009/2010. V Sokolově zpracovala Mgr. Zorka Šimralová školní metodik prevence

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1 Základní údaje o škole...3 Vedení školy:...3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov zs1.sokolov@iol.cz 0168/623616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2000/2001

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov zs1.sokolov@iol.cz 0168/623616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2000/2001 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov zs1.sokolov@iol.cz 0168/623616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2000/2001 1. Charakteristika školy Základní škola v Sokolově, ul. Pionýrů

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled učebních plánů... 4

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Školní rok: 2010/2011. Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Školní rok: 2010/2011. Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok: 2010/2011 Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková Charakteristika školy Základní škola Roudnice n.l.,jungmannova

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Plán práce školy školní rok 2015 / 2016 výňatek

Plán práce školy školní rok 2015 / 2016 výňatek Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov e-mail: info@zsvelkysenov.cz tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 internet: www.zsvelkysenov.cz Plán práce školy školní rok 2015

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více