Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

2 1 Základní údaje o škole Přehled učebních plánů Údaje o zaměstnancích školy... 5 Pedagogičtí pracovníci... 5 Přehled o aprobovanosti... 5 Správní zaměstnanci... 5 Školní jídelna Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy Přehled dalších akcí pořádaných školou Zhodnocení realizace preventivního programu 2009/

3 1 Základní údaje o škole Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je úplnou základní školou s devíti ročníky. Na základě zřizovací listiny Města Sokolov č. j.: 2/99-02 ze dne má škola od právní subjektivitu. Vedení školy: Ředitel školy: Zástupce ŘŠ: Charakteristika školy Mgr.Petr Krejčí, Mgr. Jana Ticháčková, Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková, Třídy jednotlivých ročníků, odborné učebny jsou rozmístěny celkem v pěti pavilonech. Není sice už oficiálně školou spádovou, ale žáci z dřívějších spádových obcí do ní docházejí - kromě kmenových žáků z obvodu školy ji od 1. ročníku navštěvují i žáci z Dolního Rychnova, Citic, Hlavna, Dasnic a od 5. ročníku i žáci ze Svatavy. Škola má i třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, do kterých přicházejí žáci z celého sokolovského regionu. Ve školním roce 2009/2010 měla škola 24 tříd a na konci června měla 588 žáků rozdělené do jednotlivých ročníků podle následujícího přehledu: 1. ročník - 2 třídy s 46 žáky 2. ročník - 2 třídy s 53 žáky 3. ročník - 2 třídy s 49 žáky 4. ročník - 3 třídy s 59 žáky ( 4.C třída se sportovním zaměřením ) 5. ročník - 3 třídy s 78 žáky ( 5.C třída se sportovním zaměřením ) 6. ročník - 3 třídy s 74 žáky.( 6.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 7. ročník - 3 třídy s 77 žáky ( 7.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 8. ročník - 3 třídy s 77 žáky ( 8.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 9. ročník - 3 třídy s 75 žáky ( 9.A třída s rozšířenou výukou Tv ) Školní družina měla 3 oddělení s celkovým počtem 90 žáků. Součástí školy je školní jídelna, ve které se měsíčně stravuje zhruba 450 žáků (v jídelně se stravují i žáci z jiných škol.) 3

4 2 Přehled učebních plánů Škola poskytuje úplné základní vzdělání v rozsahu platných učebních dokumentů. V roce 1999 byla zařazena do projektu MŠMT ČR Intenzifikace sportovních tříd se zaměřením na kopanou (chlapci) a volejbal (dívky). Výuka probíhala podle učebních plánů: ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky ročník Základní škola č.j / ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky 9. ročník Základní škola č.j / A Základní škola třídy s rozšířenou výukou Tv č.j.29738/ Volitelné předměty: Sportovní výchova 7. a 8. ročník Informatika 7., 8. a 9. ročník Domácnost 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce 7., 8. a 9. ročník Společenské vědy 7., 8. a 9. ročník Nepovinné předměty: Náprava VPÚ: Pohyb. a sport. aktivity 4. a 5. ročník ( 46 žáků, 2 hod. týdně ) Sportovní hry 6. a 7. ročník Náprava na 1.stupni i v letošním roce je realizována vyučujícími, které mají osvědčení o absolvování kurzu nápravy vývojových poruch učení - nápravu provádějí třídní učitelky jednotlivých tříd. Žákům s výraznou VPU se 1 hod. týdně věnovala D. Vodárková a L. Dioszegiová. Zájmové kroužky a kurzy: Pohybové hry I 1. a 2. ročník (11 žáků) Pohybové hry II 2. a 3. ročník (23 žáků) Náprava VPU 2. a 3. ročník (7 žáků) D. Vodárková Náprava VPU 2. a 3. ročník (5 žáků) L. Dioszegiová Informatika IV. A (10 žáků ) Informatika IV. B (18 žáků) Italština žáci 2. stupně Španělština žáci 2. stupně Nadstandardní vzdělání škola poskytuje v oblasti výpočetní techniky. Ve volitelných předmětech mají žáci možnost se naučit pracovat s moderní výpočetní technikou. Během 3 let se naučí ovládat běžné textové a tabulkové editory, pracovat s grafikou komunikovat pomocí internetu apod. 4

5 Škola se pravidelně zapojuje do projektu KALIBRO. Na 1. stupni řešen Přírodovědný základ pro 5. ročníky a na 2. stupni Tradiční test Český jazyk 7. 3 Údaje o zaměstnancích školy Pedagogičtí pracovníci Stupeň Kvalifik. Nekvalifik. do 1 roku do 5 let do 10 let do 20 let Do 30 let více 1.st st ŠD Celkem Přehled o aprobovanosti Předmět 1. stupeň Čj Nj Aj Ma Fy Ch Př Ze Učitelů celkem Aprobovaných Předmět Dě VkO/Orv Info Hv Vv Pv Tv Učitelů celkem Aprobovaných Správní zaměstnanci Pracovní zařazení Počet Rozpočtář 1 THP 1 Školník 1 Uklízečka 5 Školní jídelna Pracovní zařazení Počet Vedoucí ŠJ 1 Vedoucí kuchařka 1 Kuchařka 2 Prac. v obchod. provozu 2 Uklízečka 1 5

6 4 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu a chování: Prospěch Počet v % Prospělo ,7 Prospělo s vyznamenáním ,4 Neprospělo 19 3,2 Nehodnoceno 1 0,17 Konalo opravné zkoušky 13 2,2 Chování (šk. rok) Počet Pochvaly 161 Snížené známky z chování 14 z toho 2. stupeň 12 z toho 3. stupeň 2 Zameškané hodiny (Šk. rok) Celkem na žáka Omluvené ,8 Neomluvené ,09 Údaje o přijímacím a rozmisťovacím řízení Počet zařazených žáků do 1. třídy 49 Z toho dívek 21 Počet realizovaných odkladů povinné školní docházky Počet zařazených žáků (sportovní třídy) Počet přeřazených žáků do ZvŠ Osmileté gymnázium Ve školní roce ukončilo povinnou školní docházku na základní škole celkem 80 žáků. Z toho v devátém ročníku 75 žáků, 5 žáků v nižších ročnících. 6

7 Ukončení školní docházky (v závorce je uveden počet dívek): Ročník Počet žáků (1) 75 Přehled umístěných žáků: Ročník SŠ + SOU OU Neumístěni Další vzdělávání pedagogických pracovníků Oblast náplně kurzu Počet učitelů Anglický jazyk Jazykový kurz pro mírně pokročilé 2 Jazykový kurz pro středně pokročilé 1 Jazykové kurzy soukromé 3 Letní kurz angličtiny 1 Angličtina pro děti 1 Angličtina pro začátečníky 1 Oxford Professional Development for Primary Teachers 1 Methology Day for Primary Teachers 1 Oxford Methodology Day 1 Německý jazyk Výuka němčiny interaktivně 1 Český jazyk Specifické poruchy učení poruchy v dětském písmu 1 Efektivní metody výuky v Čj a dalších předmětech 1 Počáteční čtenářská gramotnost 1 Bez her a miniprojektů je při češtině nuda 2 ORV, VkO Etická výchova 1 Dějepis 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů 1 7

8 Přírodopis, zeměpis Zeměpis a průřezové téma environmentální výchova 2 Informační technologie Autorská práva a tvorba prezentací 4 Digitální fotografie 4 Interaktivní tabule 4 Hot Potatoes 4 Moodle testy 4 Moodle role žáka 4 Moodle role učitele 4 Práce s grafikou a digitální fotografií 11 Tělesná výchova, výchova ke zdraví Zvládnutí elementárních volejbalových prvků 2 Výchovné poradenství, primární prevence Kvalifikační studium pro výchovné poradce 1 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 3 Šikana jako narušení vztahů ve skupině 3 Konference Škola jako místo setkávání 1 Legislativní aspekty drogové problematiky 1 Školní preventivní program a jeho tvorba 1 Nové informace z oblasti prevence 1 Supervize absolventi komplexního výcviku preventistů 1 Učitel a konflikty 1 Zkušenosti s prací asistenta 1 Management Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání 1 Školení metodiků 4 Školení první pomoci pro učitelky - zdravotnice 2 6 Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Ve školním roce 2009/2010 proběhly následující kontroly: Krajská hygienická stanice jídelna bez závad OSSZ Sokolov bez nápravných opatření 8

9 7 Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny Města Sokolov od Hlavní činností příspěvkové organizace je činnost vymezená školským zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listinou jsou vymezeny okruhy doplňkové činnosti : hostinská činnost, specializovaný maloobchod, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 1. Příjmy Celkové příjmy z toho dotace MěÚ KÚ Poplatky od rodičů Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy tis. Kč 4433 tis. Kč tis. Kč 72 tis. Kč 1489 tis. Kč 1667 tis. Kč 2. Výdaje Investiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje celkem z toho náklady na platy zaměstnanců ostatní osobní náklady zákonné odvody výdaje na učebnice, pomůcky ÚZ stipendia ostatní provozní náklady 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 157 tis. Kč 4673 tis. Kč 619 tis. Kč 1205 tis. Kč 0 Kč 7287 tis. Kč 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy Žáci školy se zúčastňují většiny vypsaných soutěží. Jejich umístění odpovídá charakteru školy přítomnost sportovních tříd se zaměřením na kopanou a volejbal. Přesto, že jsme škola spádová a část prospěchově výborných žáků odchází do 9

10 specializovaných tříd na jiné školy, byli jsme úspěšní i v soutěžích naukového charakteru. Mezi naše nejvýznamnější úspěchy patří: Předmětové soutěže 1. stupeň 4. místo v okresním kole soutěže Matematické oříšky 4. místo v okresním kole v soutěži pro žáky s VPU žáci 2. a 3. ročníků 4. místo v krajském kole čtenářské soutěže pro žáky 3. tříd 4. místo v okresním kole v recitační soutěži žáků 2. a 3. tříd 2. místo v okresním kole v recitační soutěži žáků tříd 3. místo v okresním kole Nj nás baví - 4. ročník 4. místo v okresním kole Nj nás baví - 5. ročník 7. místo v krajském kole Nj nás baví 4. ročník 8. místo v krajském kole Nj nás baví 5. ročník 3. místo v krajském kole Aj nás baví - 4. ročník 4. místo v krajském kole Co víš o Karlovarském kraji? 1. místo v okresním kole vědomostní soutěži Pálí mi to 1. místo ve výtvarné soutěži vyhlášené MK Na farmě 1., 3., 5. místo Den Země Učíme a hrajeme si s Ajaxem okresní kolo 4 žáci (zájezd do Prahy ) 2. stupeň 1. místo v okresním i krajském kole soutěže v NJ Pythagoriáda proběhla v 6. a 7. ročníku Sportovní soutěže 1. stupeň 1. místo Sportovní liga škol 1. stupně 2009/2010 (z 19 škol) v rámci soutěží Sportovní ligy : 2. místo v okresním kole v minitenise 2. místo v okresním kole přespolního běhu 6. místo v krajském kole přespolního běhu 1. místo v okresním kole přehazované 3. místo v krajském kole přehazované 3. místo v okresním kole v šachu 3. místo v okresním kole ve florbaleu dívky 2. místo v okresním kole ve florbalu chlapci 4. místo v krajském kole ve florbalu chlapci 1. místo v okresním kole v košíkové - dívky 1. místo v okresním kole v košíkové chlapci 2. místo v krajském kole v košíkové dívky 2. místo v krajském kole v košíkové chlapci 1. místo v okresním kole ve šplhu 1. místo v okresním kole ve vybíjené otevřená kategorie 2. místo v okresním kole ve vybíjené dívky 10

11 2. místo v krajském kole ve vybíjené otevřená kategorie 3. místo v krajském kole ve vybíjené dívky 1. místo v okresním kole fotbalového turnaje Mc Donald s Cup obě kategorie 4. místo v krajském kole fotbalového turnaje Mc Donald s Cup žáci 3. tříd 1. místo v krajském kole fotbalového turnaje Mc Donald s Cup žáci tříd 11. místo v celorepublikovém kole fotbalového turnaje Mc Donald s Cup 2. místo v okresním kole atletického trojboje 6. místo v krajském kole atletického trojboje 1. místo v okresním kole v ringu chlapci 1. místo v okresním kole v ringu - dívky další: 1. místo v okresním kole v plavání 2. místo v krajském kole v plavání 5. místo v celorepublikovém kole fotbalového turnaje Danone Cup 1. místo ve fotbalovém turnaji v Lítově 2. stupeň Sportovní soutěže běžných tříd 1. místo v okresním kole v přespolním běhu 1. místo v okrskovém, okresním i krajském kole ve volejbalu místo atletický čtyřboj mladších žáků 1. místo atletický čtyřboj mladších žákyň 1., 2. i 3. místo v okrskovém kole ve florbalu 4. místo v okresním kole v silovém víceboji 1. místo v okrskovém, okresním i krajském kole v halovém fotbalu 1. místo v okresním kole soutěže ve šplhu 2. místo v okrskovém kole soutěže v basketbalu 2. místo v okrskovém kole košíkové Nestle - chlapci 1. místo v okrskovém a okresním kole košíkové Nestle - dívky 2. místo v krajském kole košíkové Nestle - dívky 2. místo chlapců a 1. místo dívek v okrskovém kole volejbalu 1. místo c hlapců v okrskovém, okresním i krajském kole orientačního běhu 1. místo dívek v okrskovém a 2. místo v okresním a krajském kole orientačního běhu 1. místo Poháru rozhlasu Sportovní soutěže sportovních tříd fotbal 1. místo v krajském finále Danone cupu Pohár národů 5. místo semifinále Čechy Danone cupu pohár národů 1. místo v okrskovém kole Mc Donald s cupu 1. místo v okresním kole Mc Donald s cupu 1. místo v krajském kole Mc Donald s cupu 11. místo Svátek fotbalu Plzeň 11

12 volejbal 1. místo krajský přebor ve volejbale starších žákyň 6. místo na přeboru republiky starších žákyň 1. místo v ligové skupině kadetek, postup do semifinále I. Ligy a kvalifikace do baráže o Extraligu kadetek 1. místo krajský přebor juniorek 1. místo turnaje sportovních tříd v Třebíči 2. místo ve Vánočním reublikovém finále v Nymburce 3. místo v krajském přeboru ve volejbale starších žákyň 1. a 2. místo Velká cena Habartova Žáci školy ve spolupráci s učiteli vydávají školní časopis Fáčko. 9 Přehled dalších akcí pořádaných školou V průběhu školního roku 2009/2010 probíhali dva projekty. Prvním projektem byl projekt Merkur, který ve spolupráci s ISŠTE Sokolov seznamoval žáky 8. a 9. ročníků s technickými profesemi. Druhý projekt Příběhy bezpráví se věnoval poválečným dějinám, v jeho rámci ve škole probíhaly besedy s pamětníky a byly promítány dokumentární filmy mj. o politických procesech, projekt vyvrcholil besedou v Městském divadle Sokolov, které se zúčastnil celý 2. stupeň Září Říjen Evropský týden mobility akce DDM 4. A Projekt Merkur exkurze Vishay, Vieland (39 žáků) Projekt Merkur praktická činnost (32 žáků) Volná odpoledne: Štrůdlománie Návštěva rodinné poradny s žáky 9. ročníků Beseda Volba povolání s pracovníkem Úřadu práce Okresní kolo přespolního běhu (12 žáků 1. stupně) Okrskové, okresní a krajské kolo v přehazované (žáci 1. stupně) Návštěva keramické dílny v DDM (žáci 1. stupně) Projekt Merkur motivační hodina (48 žáků) Listopad Projekt Záchranný kruh, IZS (202 žáků 4. a 5. tříd) Výstava MERKUR (žáci 1. stupně) Plavání (žáci 4. B) Školní kolo ve stolním tenise (6 žáků 1. stupně) Exkurze na statek Bernard (žáci 3. B) Divadelní představení Ztratil se medvěd MDK (žáci 2. ročníků) Návštěva keramické dílny v DDM (žáci 1. stupně) 12

13 Volná odpoledne - pečení a zdobení perníku ( žáků ) Návštěva okresní knihovny s žáky 6. ročníku (29 žáků) Prezentace středních škol pro vycházející žáky a jejich rodiče Účast žáků 9. ročníku na Burze škol Přespolní běh krajské kolo Výstava učebnic Geom beseda v rámci celostátního projektu Příběhy bezpráví exkurze Techmania Plzeň praktické využití fyzikálních jevů exkurze k okresnímu soudu Prosinec Leden Volná odpoledne: vánoční cukroví, dárky Výlet Boží Dar Ježíškova cesta (žáci 4. A a 5. A) Exkurze na statek Bernard (žáci 3. A) Školní kolo šachy (10 žáků 1. stupně) Plavání (žáci 5. C) Okresní a krajské kolo v plavání (12 žáků 1. stupně) Šachy školní a okresní kolo ( 10 a 6 žáků 4. a 5. tříd) Jazykové odpoledne (31 žák 1. stupně) Školní kolo v matematické olympiádě (žáci 4. a 5. tříd) Výtvarná soutěž MK Historie a současnost města (žáci 4. A) Dopravní výchova -Dopravní hřiště DDM pro žáky 5. tříd Mikuláš kulturní vystoupení žáků 2. st. pro žáky 1. stupně Zájezd - divadelní představení S + H Praha (96 žáků 1. stupně, 12 žáků 2. stupně) Preventivně výchovná akce Dentol alarm (34 žáků 4. B a 5. B) Riskuj vědomostně zábavná soutěž (30 žáků 4. a 5. tříd) Návštěva keramické dílny v DDM (žáci 1. stupně) Vánoční vystoupení a besídky Výstava MERKUR (žáci 3. B) Vánoční míčový trojboj Deváťáci versus učitelé Přednáška pro dívky Čas proměn, lektorka MUDr. R. Kalátová (37 dívek) přednáška s besedou Dravci (celý 2. stupeň) exkurze 7.A Statek Bernard exkurze 9. ročníku Hasičská stanice Projekt Merkur exkurze Witte Nejdek (23 žáků) Krajské kolo soutěže pro žáky s VPU (2 žáci 2. a 3. třídy) Školní kolo v literární soutěži (18 žáků 4. a 5. tříd) Školní kolo ve vybíjené (60 žáků 4. a 5. tříd) Návštěva keramické dílny v DDM (žáci 1. stupně) Okrskové kolo florbalu Okresní kolo florbalu Okresní kolo volejbalu 3+3 Krajské kolo volejbalu 3+3 Okrskové kolo halové kopané 13

14 Únor Březen Duben Okresní kolo halové kopané Okresní kolo dějepisné olympiády Lyžařský kurz (22 žáků) Volná odpoledne: slané pohoštění pro přátele, Valentýn Pythagoriáda proběhla v 6. a 7. ročníku (55 žáků) Okresní kolo soutěže v NJ Krajské kolo v soutěži Co víš o Karlovarském kraji Školní kolo v recitaci (13 žáků tříd) Školní kolo v recitaci (24 žáků 4. a 5. tříd) Školní kolo olympiády v Aj (55 žáků 1. st.) Okrskové a okresní kolo ve florbalu (žáci 5. tříd) Školní kolo ve vybíjené žáci 1. stupně Testy Kalibro pro žáky 5. a 7. ročníků Dopravní výchova - dopravní hřiště DDM žáci 4. tříd Exkurze Pernink HS (žáci 4. B) Maškarní karneval žáci ŠD projekt Merkur ve spolupráci s ISŠTE jazzový koncert pro 8. ročníky exkurze Sokolovský pivovar beseda SZdrŠ Cheb téma antikoncepce okresní kolo v basketbalu okresní kolo soutěže v AJ Volná odpoledne: sladké pohoštění pro přátele Školní kolo recitační soutěže Matematický cvrček (66 žáků 2. a 3. tříd) Matematický klokánek (71 žáků 5. tříd) Školní kolo soutěže v NJ (6 žáků 1. stupně) Školní a krajské kolo čtenářské soutěže (6 a 1 žák 3. tříd) Školní, okrskové, okresní a krajské kolo v košíkové žáků 1. stupně Krajské kolo v halové kopané Krajské kolo soutěže v NJ Krajské kolo basketu exkurze Techmania Plzeň Vlastnosti a šíření zvuku (42 žáků) Okresní kolo matematické olympiády Okresní kolo biologické olympiády Krajské kolo soutěže v orientačním běhu Volná odpoledne: dárek pro maminku Den Země DDM (žáci 4. tříd) Den Země pro žáky 7. tříd (77 dětí) Koncert v MDK (žáci 1. stupně) Okresní kolo v recitaci 14

15 Okresní a krajské kolo Nj nás baví (2 žáci 4. a 5. ročníku) Krajské kolo v Aj (1 žákyně 1. stupně) Soutěž Pálí mi to (2 žáci 1. stupně) Okrskové a okresní a krajské kolo ve vybíjené žáků 1. stupně Školní, okresní kolo ve šplhu (žáci 1. stupně) ŠvP Hnačov ( 23 žáků 5. B) Přednáška a projekce v rámci projektu Planeta Země 3000 Česká republika (celý 2. stupeň) výchovný koncert LŠU exkurze Planeta Země v Národním muzeu v Praze (44 dětí) exkurze k okresnímu soudu přednáška pro angličtináře na téma novodobých dějin s veteránem Vietnamské války okrskové kolo volejbalu okresní kolo volejbalu Květen Výlet němčinářů do Marktrewitz (23 dětí) Volná odpoledne: dárek pro sebe trička, tašky Volná odpoledne: dětská párty ke Dni dětí Okresní, krajské a celorepublikové kolo McDonald s Cupu (žáci 4. C a 5. C) Kinderiáda krajská atletická soutěž žáků 1. stupně Okresní kolo petanque ( žáci 1. stupně) Republikové finále ve fotbalovém turnaji Danone Cup Školní kolo Matematické oříšky (16 žáků 4. tříd) Okresní kolo Matematické oříšky (1 žákyně 4. A) Dětské odpoledne akce MK (58 žáků ŠD) Akce MK Indiánský workshop (31 žák ŠD) Ukázka výcviku služebních psů policie ČR (žáci 2. tříd) ŠvP Nasavrky Keltský svět ( 24 žáků 4. B, 19 žáků 6.B) ŠvP Mariánská (17 žáků 4. A) Zeměpisná přednáška Severní Amerika (79 žáků) Přednáška Vývoj divadla pro 7. a 8. ročník Exkurze Techmania využití fyzikálních jevů v praxi Červen Návštěva HZS Sokolov žáci 3., 4.tříd a žáci 5. C Výtvarná soutěž akce MK (žáci 2. A) Sportovní dopoledne pro žáky 1. stupně za spolupráce žáků 9. ročníků Okresní kolo v atletickém trojboji (9 žáků 1. stupně) Soutěž O nejlepšího plavce 3. tříd (6 žáků) Okrskové a okresní kolo v ringu (žáci 5. tříd) Běh štěstí (10 žáků 1. stupně) Výstava v MDK Sokolov - čisté město (žáci ŠD) Filmové představení pro žáky 1. a 2. stupně Republikové finále volejbalu 3+3 v Hradci Králové Návštěva rodinné poradny z žáky 8. ročníku 15

16 Exkurze Plzeň Techmánie Celodenní výlet 7.A na raftech Třídenní cyklistický výlet 8.A Škola v přírodě 7.A, 9.C Mariánská Exkurze 9. ročníku Terezín Výlety a exkurze tříd o 1. stupeň: SOOS, Karlovy Vary, statek Bernard, ekofarma Kozodoj, Hřebeny, Boží Dar Ježíškova cesta, Dnešice cesta na divoký západ o 2. stupeň: Praha- Národní divadlo, Cheb, Praha, Hartenberské školnění, Plzeň muzeum loutek, Mariánské Lázně Celoročně Sběr starého papíru léčivých bylin, pomerančové kůry, žaludů a kaštanů Volná odpoledne pro žáky 1. i 2. stupně Besedy a soutěže v MK každá třída 1. stupně jednou měsíčně Školní kola sportovních soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Školní kola předmětových soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Návštěvy výstav 1.stupeň zapojen do projektu Zdravé zuby 2., 3.třídy zapojeny do celoročního projektu Policie ČR a Střediska prevence kriminality Ajaxův zápisník Celoroční návštěvy akcí DDM v Sokolově (např. každá tř. 1.stupně se 2 krát ročně účastní prací v keramické dílně) Exkurze a výlety, školy v přírodě Zapojení do projektu FPE na ZČU v Plzni: Výzkum úrovně čtenářských dovedností žáků po výuce čtení metodou analyticko syntetickou nebo genetickou. Pedagogická praxe v ŠD: 3 studentky SOŠ pedagogické v K. Varech Pedagogická praxe na 1. stupni ZŠ: 1 studentka PF UJEP Ústí nad Labem V Sokolově Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno Školskou radou dne: Mgr. Petr Krejčí ředitel školy 16

17 10 Zhodnocení realizace preventivního programu 2009/2010 Preventivní program jako každý rok vycházel z aktuálních potřeb školy, z poptávky rodičů, žáků i učitelů, z ověřených besed a akcí apod. Preventivní program vycházel a vychází z těchto požadavků: - zvyšování sociálních kompetencí žáků: rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své chování a uvědomění si následků svého jednání - posilování komunikačních dovedností: schopnost žáků řešit problémy a konflikty, adekvátně reagovat na stres, neúspěch, kritiku - vytváření pozitivního sociálního klimatu: skupinová práce, atmosféra pohody, klidu, bez strachu a nejistoty, pocit důvěry - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám: pěstovat právní a mravní vědomí - naučit se smysluplně využívat volný čas - pravidelné vzdělávání se - systematičnost ve výchově v oblasti zdravého životního stylu, právní a etické výchovy.. - uplatňování různých forem a metod působení na dítě a skupinu, diferencované působení na rizikové děti, zaměření se na podporu rozvoje osobnosti a sociálního chování - průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně nežádoucích jevů - vytváření podmínek pro smysluplné využívání volného času dětí, spolupráce s rodiči Všechna výše uvedená témata byla a jsou neoddělitelnou součástí života školy při výuce i mimo ni. 1) OBLAST ŠKOLY Na začátku školního roku bylo vedení školy seznámeno s programem, byla dohodnuta pravidla realizace, v průběhu roku se pravidla aktuálně dle situace doplňovala a upřesňovala. Na základě dohody s vedením školy byl opět vytvořen Dopis rodičům. Školní metodik prevence doplňuje adresář kontaktů a zajímavých webových odkazů týkajících se společensky nežádoucích jevů. Nástěnka Prevence je věnována probíhajícím akcím mimo školu, což také souvisí s využíváním volného času a sebevzděláváním. Lze tam najít kontakty, důležité webové odkazy, jak postupovat při řešení šikanování, seznam témat časopisů Prevence. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se smyslem prevence. Každý učitel má u sebe metodiku školního metodika prevence - Jak postupovat při rozpoznání a řešení šikanování. Nově příchozí kolegové s touto metodikou byli seznámeni podrobněji. Žádný z učitelů během školního roku žádné šikanování nenahlásil. Řešili jsme pouze vážnější přestupky proti školnímu řádu a stížnost rodičů. K jednomu zásahu jsme volali ke spolupráci i Policii ČR. Během školního roku byli učitelé průběžně informováni o problematice sociálně patologických jevů a byli jim průběžně předávány informační brožury. Do budoucna 17

18 bude nutná lepší komunikace mezi pedagogy. Jak vyplynulo z mnohých rozhovorů, vyučující nejsou jednotní v přístupech dodržování školního řádu. Spousta vyučujících si z mnoha nabídnutých seminářů vybrala Syndrom vyhoření, což také vypovídá o stavu pedagogů na pracovišti. Průzkum na téma vztahů ve třídě jsme letos po dohodě s vedením školy vynechali. S výsledky loňského roku ale pracujeme průběžně při řešení různých problémů třídních kolektivů. S jednotlivými kolektivy i jedinci jsou průběžně řešeny a došetřovány informace, které žáci přicházejí sami řešit. Řešení prováděl metodik prevence a zástupci školy. Některé děti chodí raději osobně, je tedy méně využívaná schránka důvěry, přínosem je, že problémy jsou pak při diskusi řešeny rychleji a je možnost hledat různá řešení. Ve spolupráci školního metodika prevence, paní zástupkyně, výchovné poradkyně, pana ředitele a třídních učitelů byly průběžně řešeny vzniklé problémy týkající se nevhodného chování žáků. Při řešení vycházíme zejména z metodických pokynů a zákonů týkajících se sociálně negativních jevů. Schránka důvěry byla využita minimálně. Vzkazy se víceméně týkaly vyučujících, tudíž vše řešily zástupkyně školy. Na začátku školního roku byla zmapována témata sociálně patologických jevů ve všech předmětech výuky. V rámci výuky učitelé používali různé formy práce projektové vyučování, brainstorming, skupinové vyučování, dramatickou výchovu, apod. Do náplně hodin byly zakomponovány oblasti týkající se sociálně negativních jevů. Škoda je, že v novém ŠVP se v 6. třídách nevyučuje předmět Zdravý životní styl. Ze sedmé třídy byl také vysunut do osmé a deváté třídy, tudíž témata oblasti prevence je nutné komponovat do jiných předmětů. Proběhly besedy s Mgr. Pospíšilem Sex, AIDS a vztahy, s p. Duringerem Úřad práce, žáci navštívili Rodinnou poradnu, Okresní soud v Sokolově, Policii ČR, HZS Sokolov. Zapojili jsme se do projektu Den Země, žáci se zúčastňovali našeho vlastního projektu Volné odpoledne, navštívili spoustu výstav, vzdělávacích programů apod. Proběhla spousta soutěží, projektových dní či hodin, exkurzí, besed, výletů, škol v přírodě, žáci měli možnost v rámci školy pravidelně jednou měsíčně vyjíždět do chebského divadla. Žáci byli a jsou zapojeni do projektu AJAX a ZDRAVÉ ZUBY, pravidelně se zúčastňovali akcí pořádaných knihovnou. Naši žáci dosáhli výborných výsledků v okresních i krajských naukových, výtvarných a sportovních soutěžích, žáci s rozšířenou výukou sportovní výchovy dosáhli vynikajících výsledků i v celorepublikových sportovních soutěžích ( je součástí výroční zprávy školy). Žáci mají možnost od čtvrté třídy chodit do sportovních tříd(volejbal, kopaná). Žáci i návštěvníci školy byli pomocí nástěnek průběžně aktuálně informováni o akcích, které pořádala škola i jiné instituce (DDM, ZUŠ HDK), na nástěnkách byla zveřejněna centra pomoci, byla obměňována různá témata-např. co dělat, když, první pomoc v různých situacích, řeč barev, řeč těla, můj vztah k drogám, kouření a já, milý školní a domácí Ježíšku, využití volného času, apod. S výsledky bylo následně pracováno, také rodiče měli možnost získat informace o tom, co jejich dětí tíží a co se jim líbí. Nástěnky se také používají pro prezentaci prací žáků (projekt Techmánie, Planeta Země, Já a fyzikální veličiny, Evropa, Asie, Amerika, Afrika, Austrálie, Zdravý životní styl, léta, ). 18

19 Koncem kalendářního roku jsme získali, v rámci projektu ŠIK, televizi, která je umístěna v prvním patře druhého stupně. Zde jsou promítána různá témata, která se týkají nekonfliktního jednání, zdravého životního stylu, volby povolání, první pomoci, prevence Zatím se toto využívá pouze o přestávkách, ale do budoucna počítáme s tím, že si objednáme přímo programy šité na míru - přímo v rámci výuky, a promítání chceme zpestřit vlastními fotografiemi a prezentací školy. Ve škole každý týden pracovala řada kroužků, např. italský a španělský jazyk, pohybové hry apod. Pokračovala řada již tradičních akcí(mikulášská nadílka s programem, poslední zvonění, vánoční týden jsme letos zaměnili za vánoční tělocvičnu, proběhl také turnaj učitelé žáci v míčových sportech). Letos žáci neměli možnost ve škole odevzdávat podzimní plody, pomerančovou kůru, léčivé byliny, starý papír, víčka od PET lahví apod., jelikož ve škole probíhaly stavební práce. Na škole třídíme pet lahve do zvláštních kontejnerů, čímž jsou žáci mimo jiné zapojeni také do enviromentální výchovy. Pro volný čas bylo žákům každý měsíc nabídnuto minimálně jedno volné odpoledne. Program byl pestrý. Akce jsou oblíbeny jak dětmi, tak jejich rodiči. Nejoblíbenějšími akcemi jsou malování na trička, karneval, výroba dárků pro své blízké, pečení perníků, valentýnských srdíček, masopustních koláčků, velikonočních beránků, šneků, štrůdlů, vyrábělo se také sladké i slané pohoštění pro své kamarády, což mělo nevídaný ohlas u rodičů. Žáci jsou svými výrobky také zapojováni do zlepšování prostředí školy a zároveň jsou také seznamováni se zásadami zdravého životního stylu i se společenským chováním. Setkávání žáků celé školy různých věkových kategorií, pomáhá k lepší vzájemné komunikaci a k toleranci, vzájemné pomoci apod. Bohužel stále nemáme vlastní prostor pro volnočasové činnosti event pro činnosti v rámci výuky zdravého životního stylu. Již několik let o učebnu zdravého životního stylu usilujeme, ale stále se nedaří najít vhodné prostory. Učebna by měla zároveň plnit funkci poradny preventisty. Prostory pro volné aktivity event. učebnu zdravého životního stylu ubývají na úkor učeben BFZ, pokud nebyla možnost vařit, či nebyly vařící akce, byli jsme nuceni být v některé z učeben, což se vedení školy prvního stupně nelíbilo. Víceméně všechny akce mimo školu jsou vedením prvního stupně přijímány s nelibostí. Volné odpoledne se prezentuje na vlastních webových stránkách stránky mají, z důvodu časové tísně iniciátorů a nechuti koordinátora IVT, značné rezervy. Letos jsme nepodávali žádnou žádost o dotaci na krajský úřad v rámci prevence, neboť v uplynulých letech neprošla žádná z nich, a máme pocit, že jsou upřednostňovány speciální školy. Podali jsme ale dva projekty přímo na MSMT, prošli jsme do úzkého výběru, od krajského úřadu jsme za ně byli pochváleni, ovšem žádnou částku jsme nezískali. Ze všech prošlých projektů byly financovány pouze dva, a to občanské sdružení Společně k bezpečí a Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně. Školy jako takové finance nezískaly. Učitelé se dle vlastního zájmu zúčastňovali seminářů nejen ze svých odborných předmětů, ale řada učitelů se zúčastnila i seminářů týkajících se sociálně nežádoucích jevů, metodik prevence se zúčastňuje pravidelných schůzek metodiků a seminářů, zaměřených na prevenci, letos proběhlo také supervizí setkání metodiků, které 19

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled učebních plánů... 4

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace Štefánikova 2701 Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách plavání, atletiky a ledního hokeje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Praha, listopad 2012 č.j.: ŘED-04/2012 schváleno školskou radou dne 5.11.2012 OBSAH 1. Správní obvod... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy Právní forma IČO 60 611 049 IZO 102 088

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více