Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/ schváleno školskou radou dne:

2 Charakteristika školy název školy: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní okres Nový Jičín,příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: město Příbor identifikátor zařízení: IZO: 83 zařazena do sítě škol : IČO DIČ CZ Základní škola Npor. Loma Příbor zajišťovala ve školním roce 9/ vzdělání a výchovu v 7-ti třídách. 9.ročníku, a to v devíti třídách. stupně a osmi třídách. stupně. Výuka ve škole probíhala v.,. a 3., v 6., 7. a 8.ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č.j. Npor. 84/8, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 6847/96-. Obor vzdělávání : 79--C/ Základní škola Ve škole máme speciální učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, výpočetní techniky, jazykové učebny pro JA, JN, cvičnou kuchyň, dvě pracovny dílen a přírodovědnou pracovnu na. stupni. K výuce tělesné výchovy slouží dvě tělocvičny, krytá běžecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál. Součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běžecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným množstvím pomůcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. celkový počet žáků počet tříd.stupně 36.stupeň:.stupeň: počet tříd.stupně 9 9 chlapců: školní družina dívek: 98 8 Od.. 8 pracuje nově zvolená školská rada v počtu 9 členů: 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogických pracovníků a 3 zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. e mail : telefon FAX

3 Hodnocení školního roku 9/ Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Velmi dobrých výsledků jsme dosáhli v soutěžích a olympiádách na okresní, krajské i republikové úrovni. Děvčata z 8. a 9. tříd se umístila na. místě v krajském kole košíkové a děvčata ze 6. a 7. tříd se zúčastnila republikového finále v košíkové Nestlé cup. Základní učivo bylo ve všech předmětech probráno a škola jako každoročně pořádala spoustu zajímavých akcí. Jsme zapojeni v projektu Škola podporující zdraví schváleného a podporovaného Státním zdravotním ústavem. Škola pracuje již 7 let v hnutí Na vlastních nohou. Jako každoročně organizovala stonožkový týden, ve kterém všichni žáci malovali a prodávali obrázky a získali 96 Kč. Dne. října 9 jsme se zúčastnili setkání s paní Bělou Gran Jensen v Kopřivnici a ředitel školy pak 6. března u příležitosti Dne učitelů v Policejním muzeu v Praze převzal ocenění za práci ve stonožkovém hnutí. 3. května slavila stonožka let a let spolupráce s armádou České republiky na stadiónu Juliska v Praze a této akce se naši žáci spolu s ředitelem a paní učitelkou Vladislavou Strnadovou také zúčastnili. Škola se na veřejnosti prezentuje na webových stránkách, v atlase škol. O všech akcích školy informujeme v Měsíčníku města Příbora a v Učitelských novinách. Některé akce školy natáčela Local TV Příbor. Pro žáky a rodiče byly připraveny tyto akce: září stonožkový týden říjen branný den, poznávání města Příbora prosinec Den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční koncert Den her duben,květen Den Země, Den zdraví Den Evropy červen dětský den Během školního roku učitelé pro žáky připravili projekty a projektové dny, namátkou vybíráme některé z nich: Poznej své město, Poznáváme Evropu zážitky a poznatky dětí z návštěv cizích zemí, Podívej se, co dovedu půlroční projekt s výstavkou dětských prací v rámci Dne otevřených dveří, Halloween Den strašidel v tělocvičně školy, Čertí škola, Indiánský den, Hudba podzimu, Možná přijde i Mikuláš a další. Pro žáky organizujeme exkurze, besedy, návštěvy muzeí, divadel a kulturní akce, některé z nich uvádíme v tabulce. exkurze besedy, kulturní akce vycházky, výstavy, akce Dějepisná exkurze Štramberk 6. ročník zámek Kunín, Hodslavice 4. ročník Mikuláš Planetárium, Klimkovice. ročník Vánoce na dědině Rožnov 4.-. ročník Vánoční besídky Obecná škola Kozlovice 6. ročník Zahradnictví 3. ročník Muzeum Příbor Vánoce,Velikonoce Planetárium, Hornické muzeum 9.ročník Záchranná služba Nový Jičín.-6. ročník SVČ Luna chovatelství Česká televize Ostrava 8. ročník Cykloservis 6. ročník Bobování, sáňkování Primus, Alpisport 8. ročník Technické služby 7. ročník Stavění iglú Městský úřad Příbor 8. ročník Čistička odpadních vod 8. ročník BaV klub bubnování Archeopark Chotěbuz 7. ročník Pila Příbor ročník Rozvodná soustava 9. ročník Úřad práce Nový Jičín 8. ročník Pozorování přírody prvouka Muzeum Komenského Přerov. ročník besedy, kulturní akce Psí útulek Kopřivnice 3. ročník Knihovna Příbor Farma Michálek. stupeň Kulturní pořady KD Kopřivnice Hrabyně,Darkovičky 9. ročník Divadlo loutek Ostrava Ostravská univerzita chemický kroužek Koncert Janáčkovy filharmonie ZOO Ostrava 7. ročník, vítězové soutěží besedy s Policií ČR 3 Rodný dům S. Freuda

4 Zúčastnili jsme se soutěží: MO, OJČ, ZO, DO, Pythagoriáda, dopravní soutěž, recitace, stolní tenis, kopaná, florbal, košíková, přehazovaná,vybíjená, volejbal. Na škole pracoval žákovský parlament. V odpoledních hodinách mohli žáci navštěvovat tyto zájmové kroužky, které vedou pedagogičtí pracovníci naší školy. č název kroužku ruční práce sportovní hry veselé čtení aerobik lego volejbal výtvarný chemický veselé čtení počet žáků 4 6 CELKEM ročník.-. r. 6., 7. r.. r.., 3. r r. 9. r r. 9. r.. r. 4 Kromě toho mnoho žáků navštěvovalo basketbal a atletiku, které vedli trenéři v tělocvičnách a na školním hřišti. Žáci se zapojili do sběru starého papíru a v podzimních měsících také do sběru kaštanů a žaludů. Starého papíru se nasbíralo 78 kg a kaštanů a žaludů 64 kg. 4

5 Během loňského školního roku jsme prováděli stavební úpravy pracovny chemie a počítačové učebny. Rovněž máme zrekonstruovanou pracovnu fyziky. Obě odborné pracovny fyziky i chemie jsou bezbariérové. Součástí školy je i školní jídelna, která byla rovněž nově zrekonstruována a vařit se začalo v měsíci září 9. Vaří se na bázi moderních technologií, během školního roku byl instalován nový terminál a od září mají strávníci možnost výběru ze dvou jídel.

6 Na škole pracovalo pedagogických pracovníků, vychovatelky školní družiny, hospodářka, školník, 6 provozních pracovníků, vedoucí školní jídelny a kuchařek. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43 let. Na. stupni pracovalo 9 pedagogických pracovnic. Na. stupni pedagogů, z toho muži a 3 žen. Ve. ročníku pracovala asistentka pedagoga u žáka s tělesným postižením a v 8. ročníku osobní asistent, rovněž u tělesně postiženého žáka. V tělocvičnách a na školním hřišti pracuje správce tělocvičen. Všichni vyučující splňují předepsanou kvalifikaci, aprobovaně se vyučovalo 8,6 % předmětů. Věkové složení pedagogů 9% 39% do 3 let 3-4 let 4- let nad let 3% % Aprobovanost jednotlivých předmětů % 89% % % % % % % % 9% 6% % VP R v/ Vz d 33% PČ TV H V PŘ C H F M O V Z 6 VV 33% % D Č J 6% 4% % % C J % % 8%

7 Cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty Na škole se vyučoval jako povinný cizí jazyk jazyk anglický od 3. až do 9. ročníku, jazyk německý od 8. do 9. ročníku. Cizímu jazyku bylo vyučováno aprobovaně v jazyce německém a neaprobovaně v jazyce anglickém. Ve volitelných předmětech se cizímu jazyku vyučovalo v 7., 8. a 9. ročníku, a to jazyku německému, jazyku anglickému a jazyku ruskému. Jazyk ruský a německý byl vyučován aprobovaně. Jako další volitelné předměty jsme v tomto školním roce zařadili dopravní výchovu, dramatickou výchovu, informatiku, sportovní hry a domácnost. Jako nepovinné předměty byla zařazena zdravotní tělesná výchova a náboženství. Integrovaní žáci Na naší škole se dlouhodobě věnujeme žákům, u kterých byla diagnostikována vývojová porucha učení nebo chování, a vytváříme dobré podmínky pro výuku žáků, kteří mají zdravotní handicap. Výuku reedukace vedou zkušené paní učitelky, které pravidelně absolvují odborné semináře a průběžně se vzdělávají. V letošním školním roce s těmito dětmi pracovala Ivana Říčková, Irena Bukovjanová, Jitka Šmídová, Simona Macková a Lidmila Janotová. Ve školním roce 9/ bylo na naší škole evidováno 8 integrovaných žáků, u kterých byla diagnostikována porucha učení nebo chování. Během školního roku byli někteří žáci v PPP Nový Jičín přešetřeni a nově vyšetřeni, takže počet těchto žáků byl na konci školního roku 38. Druhý ročník navštěvoval chlapec s kombinovanými vadami, se kterým pracovala asistentka pedagoga Jana Kranichová. Osmou třídu navštěvoval tělesně postižený žák, o kterého se staral osobní asistent. Oba asistenti při práci s těmito žáky prokázali velikou trpělivost, lidskost a hlavně snahu těmto chlapcům usnadnit život a výuku v běžné třídě. Kompenzační pomůcky a doplňkový materiál pro výuku těchto žáků zapůjčilo SPC v Novém Jičíně. Žákům, kterým byla reedukace ukončena, byla i nadále věnována péče a individuální přístup ve výuce. Vyučující podle potřeby vypracovali individuální plány, a to hlavně do jazykových předmětů. Žákům, kteří docházeli do reedukace, vypracovaly dyslektické asistentky IVP. Tyto plány byly konzultovány s rodiči i vedením školy. Rodiče měli možnost po celý školní rok navštívit jednotlivé hodiny nápravy, individuálně hovořit s dyslektickou asistentkou nebo se zúčastnit společného sezení rodičů, na kterém mohli shlédnout ukázky práce s dětmi či využití různého materiálu a pomůcek k odstraňování poruch. Podle individuálních potřeb žáků doplňujeme vybavenost dyslektické učebny. Dostatečné množství materiálu bylo zakoupeno i pro rozvoj psaní, slovní zásoby, prostorové orientace a logického myšlení. Nadále se při reedukaci osvědčil počítačový program DYS EDICE, který je u dětí velice oblíbený a přináší nejen zábavu, ale i dobré výsledky při nápravě poruch učení. Během školního 9/ provedla kontrolu dokumentace Mgr. Jana Sopuchová, pracovnice PPP v Novém Jičíně. Drobné nedostatky v zápisech a dokumentech byly odstraněny během kontroly. Spolupráce s PPP v Novém Jičíně je na velice dobré úrovni. 7

8 Zdravotní tělesná výchova Týdně probíhala vyučovací hodina zdravotní tělesné výchovy pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové. Na základě lékařské zprávy docházelo na cvičení 6 žáků. Výuka probíhala děleně, tj, x min Školní družina V září 9 bylo přihlášeno do školní družiny 76 dětí, převážně z.-3. třídy, děti byly ze 4. ročníku. Děti byly rozděleny do dvou oddělení s tím, že část brzy po obědě odcházela na autobus (dojíždějící z okolních obcí) a část do různých zájmových kroužků ZŠ nebo ZUŠ. Během celého školního roku se počet dětí měnil zanedbatelně, až v červnu klesl na číslo 43, a to v souvislosti s přemístěním školní družiny do tříd školy, kdy byly prostory školní družiny poskytnuty potřebám MŠ Pionýrů, která ve vlastní budově prováděla rozsáhlé rekonstrukce. Vychovatelka Naděžda Tománková měla v péči po celý rok děti z. ročníku a několik dětí ze 3. ročníku, vychovatelka Diana Ryšánková pak převážně děti z. ročníku a starší dětí. Vzhledem ke studiu vychovatelky Diany Ryšánkové pravidelně každý čtvrtek přebírala její oddělení vychovatelka Marie Londýnová. Na základě dlouhodobých zkušeností a potřeb rodičů zajišťovala ŠD provoz ráno od 6. hodin a odpoledne pak do 6.3 hodin. Před vyučováním a po něm si vychovatelky a třídní učitelky děti předávaly a zajišťovaly tak jejich bezpečnost. V době prázdnin a dnech ředitelského volna byl provoz školní družiny celodenní, v době letních prázdnin bylo možno podnikat i celodenní výlety. Školní družina je přizpůsobena všestranným zájmům dětí, podle svých individuáních potřeb se věnují různým odpočinkovým činnostem (společenské hry, kreslení, hry se stavebnicemi, pohybové hry, četba apod.) Ve vymezeném čase se věnujeme činnostem zájmovým: tělovýchovné (k dispozici je tělocvična školy, hřiště), estetické a pracovně-technické i přírodovědné (vycházky do okolí, soutěže, kvízy), popřípadě dopravní či společensko-vědní (společenské, smyslové hry, soutěže). V souladu s přáním rodičů mají děti možnost si pod dohledem vychovatelky zpracovávat své domácí úkoly. Po celou dobu pobytu ve školní družině jsou děti vedeny ke správným návykům v chování, upevňování kladných vzájemných vztahů, udržování pořádku, slušnosti a ohleduplnosti tak, aby svým jednáním neškodili sobě ani ostatním. 8

9 Přijímání žáků Do školy jsou žáci přijímáni na základě zápisu dětí do. tříd z našeho obvodu. Do čtvrtých a pátých tříd přicházejí někteří žáci ze Základní školy Trnávka a ze Základní školy Mošnov. Celkem v tomto školním roce dojíždělo do školy 7 žáků z těchto měst a obcí: Bartošovice Hukvaldy Frenštát pod Radhoštěm Kateřinice Kopřivnice Libhošť Lubina Mošnov Rychaltice Sedlnice Skotnice Štramberk Tichá Trnávka Veřovice Ženklava Místní část Příbor - Hájov CELKEM 7 dojíždějící žáci Frenštát pod Radhoštěm; místní část Hájov; 9 Bartošovice ; Hukvaldy ; 3 Kateřinice; Ženklava; Veřovice; Trnávka; Štramberk; Sedlnice; Tichá; Kopřivnice ; 4 Mošnov; Rychaltice; Skotnice; Libhošť; Lubina; V. ročníku bylo 7 žáků s odročenou školní docházkou. 9

10 Na osmileté Masarykovo gymnázium v Příboře byli přijati žáci z pátých ročníků. Z devátých ročníků odchází z naší školy 46 žáků, kteří byli přijati na střední školy a střední odborná učiliště a žáci z 8. ročníků. název školy Masarykovo gymnázium Příbor počet žáků celkem 6 studijní,učební obor čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium z toho chlapců 3 Jazykové gymnázium Ostrava - Poruba živé jazyky Gymnázium a SOŠ Nový Jičín pedagogické lyceum 8 8 Mendlova střední škola Nový Jičín VOŠ,SPŠ,OA,SOU Kopřivnice obchodní akademie zdravotnický asistent zdravotní lyceum obchodník ekonomické lyceum obchodní akademie strojírenství mechanik seřizovač klempíř strojírenská výroba SOŠ dopravy a cestovního ruchu management dopravy SŠ prof. Zdeňka Matějčka,Ostrava,7. listopadu soc. vých. činnost SŠ gastronomie a služeb TGM Frýdek - Místek aranžér kuchař 3 SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek Místek hotelnictví,turismus elektrikář silnoproud instalatér SOŚ stavební Ostrava stavebnictví Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek Místek opravář zemědělských strojů SOŠ požární ochrany Frýdek - Místek požární ochrana SOŠ oděvní a podnikatelská Frýdek - Místek informatika v ekonomice SŠ Odry kadeřnice SŠ Šenov u Nového Jičín mechanik strojů a zařízení instalatér zedník 4 4 SŠ informačních technologií s.r.o.,frýdek - Místek obalová technika EDUCA SOŠ Nový Jičín management v ekonomice 7 CELKEM

11 Umístění žáků 8 gymnázia 4 letá gymnázia 8 letá SOŠ zdravotní SOŠ ekonomické SOŠ ostatní učební obory 6 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu neprospělo 3 Prospěch žáků % % 48 % % % po če tž ák vy ů zn am en án í pr os pě li ne pr os pě li 38 za hr an ič í 4, 3, 3,,,,,,, ý celkem prospělo prospěl s vyznamenáním o ce lko v celkem.st celkem.st. počet žáků zahraničí 4

12 Tabulka docházky omluvených hodin celkem.stupeň.stupeň celkem neomluvené hodiny celkem průměr na žáka 64,7,6 86, průměr na žáka,,3,6.st. 3.st. z chování 6 7 Kontroly , Kontrola prověření údajů o hospodaření s veřejnými prostředky v roce 8 a soulad uskutečněných operací s právními předpisy, schválenými rozpočty a uzavřenými smlouvami paní Eva Srněnská Prověření plánovaných a připravovaných operací v roce v návaznosti na uzavřené smlouvy, programy a projekty a jejich soulad s posláním organizace dle zřizovací listiny paní Eva Srněnská Kontrola placení pojistného na zdravotní pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna Ryparová paní Jarmila.. 9 Prověření odstranění nedostatků zjištěných při následné veřejnoprávní kontrole, která byla provedena ve dnech a paní Eva Srněnská 4.. Hygienická kontrola ve školní jídelně dodržování právních předpisů paní Zdeňka Pavelková. 3. Kontrola individuálních vzdělávacích plánů dětí s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení Mgr. Jana Lopuchová. 7. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění Bc. Lenka Vajdová

13 Výsledky soutěží a olympiád Letos jsme se zapojili do těchto soutěží a olympiád: olympiáda z jazyka českého zeměpisná olympiáda dějepisná olympiáda Pythagoriáda 6., 7. ročník sportovní soutěže: stolní tenis, košíková, malá kopaná, florbal, volejbal, vybíjená, přehazovaná dopravní soutěž recitační soutěž Úspěchy v okresních a vyšších kolech: Jiří Halfar Družstvo mladších žáků Družstvo chlapců Mladší chlapci Mladší dívky Starší dívky. místo v okresním kole zeměpisné olympiády. místo v okresním kole dopravní soutěže 3. místo v okresním kole halové kopané. místo v okresním kole basketbalu. místo v krajském kole basketbalu. místo v krajském kole basketbalu a kvalifikace na republikové kolo Dále se žáci zapojili do literárních a výtvarných soutěží. Další soutěže a akce Soutěže, které organizuje škola: DOREMIČKO přírodovědné soutěže.stupeň drakiáda.,. a 3. ročník gymnastická soutěž O velikonočního zajíce.,. a 3. ročník mladý básník autorská soutěž 4. a.ročník Ceny na tyto soutěže věnuje Školní sportovní klub. Úspěšní žáci z přírodovědné soutěže a žáci, kteří nejlépe školu reprezentovali v soutěžích a olympiádách, se již tradičně zúčastnili poznávacího zájezdu do Ostravy. 3

14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce jsme se zapojili do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na akcích a kurzech KVIC v Novém Jičíně, Frýdku Místku a Ostravě. Dále pak akcí organizovaných agenturou Descartes Olomouc. Metodik prevence studuje kvalifikační studium a výchovný poradce se zapojil do programu pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly kurzy ke školnímu vzdělávacímu programu, moderní a inovativní prvky ve výuce, práce s dětmi s poruchami učení, ale i oborové kurzy k jednotlivým předmětům. Vedení školy se účastnilo metodických poraden a školení ke změnám zákonů nemocenské pojištění, datové schránky. Akce pořádané KVIC v Novém Jičíně hodnotí vyučující většinou kladně. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vidí potřebnost a nutnost. Pan ředitel Drtil pracuje v okresním kabinetě matematiky. Poznatky z akcí KVIC si učitelé předávají na pravidelných metodických dnech, dále pak na zasedáních MS a PK a při vzájemných diskusích. Velmi se nám tento typ předávání zkušeností osvědčil a budeme v něm pokračovat i v příštím školním roce. Celkem se kurzů zúčastnilo pedagogů. 4

15 název kurzu Komunikace s obtížným dítětem či rodičem Putování časem aneb jak na dějepisné učivo ve ročníku Využití overballů v hodinách tělesné výchovy Jak lze ve škole systematicky podporovat čtenářskou gramotnost Magický papír Anglicky s důvtipem a tvořivě Čeština inovace, motivace Ekoateliér Tančící stoly Čeština pro život Pozitivní psychologie v práci učitele Větrné elektrárny v praxi Škola - ekonomika Škola - právo Netradiční sporty v tělesné výchově Konverzační kurz anglického jazyka I Matematika vesele i vážně I Metodická poradna pro ICT Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě Funny and Clever English Cards Motivační pohybové hry Metodická poradna Letní škola pro učitele angličtiny Informatika ve škole seminář v Praze Icebrekery a Energizery Schopnost vystupovat přiměřeně asertivně Činnostní učení ve výuce v JČ v. ročníku ZŠ Aktivní zapojení žáků do výuky matematiky v. a. ročníku Úspěšný žák digitálního věku Nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky počet 4 Pro příští školní rok vidíme nutnost většího zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání především na týmovou spolupráci, nové formy práce, osobnostní a sociální výchovu, práce s handicapovaným dítětem, školní management a samozřejmě jazykové vzdělávání, multikulturní výchovu. Nadále si budou učitelé zkušenosti předávat na společných schůzkách, při vzájemných hospitacích tak, aby je využili především směrem k dětem ve vyučovacím procesu.

16 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na škole je metodikem prevence paní učitelka Vladislava Strnadová, studuje pod hlavičkou KVIC Opava Prevence sociálně patologických jevů. Ukončení studia říjen. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY a/ průběžné v hodinách předmětů rodinná výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví, dramatická výchova, přírodopis, chemie apod., případně třídnické hodiny b/ schránka důvěry, umístění na vhodném místě c/ volnočasové aktivity viz přehled kroužků, navázána spolupráce s Bav Klubem Příbor návštěva výuky djembe bubnů, návštěva divadla PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO RODIČE a/ jednorázové Stonožkový týden, Den otevřených dveří, Vánoční koncert, rozloučení s deváťáky, Den dětí, informace o škole - organizace školního roku, nabídka volnočasových aktivit, poskytování poradenských služeb, individuální konzultace b/ průběžné informace na třídních schůzkách, telefonické konzultace s třídním učitelem, letáčky pro rodiče, pohovory s výchovným poradcem či metodikem prevence (konzultační hodiny ) c/ seznámení rodičů s preventivním týmem na škole Vyučující jsou informováni na pedagogických radách ředitelem školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, případně na metodických dnech, kde se seznamují s obsahem a se závěry ze školení ( DVPP ). Pravidelně je sledováno záškoláctví, projevy šikany a nevhodné chování žáků. Je posílena zodpovědnost třídních učitelů - vedení dokumentace, předávání informací metodikovi prevence. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŠKOLNÍ ROK / Podrobně viz minimální preventivní program na rok / průběžné Schránka důvěry, konzultace metodika prevence, výchovného poradce, probírání důležitých témat na třídnických hodinách, vytvoření zásobníku her jednorázové opakování úspěšných aktivit besedy Policie ČR, Městská policie, Renarkon Ostrava apod. nabídka a podpora volnočasových aktivit ZUŠ, DDM Luna, BaV klub Příbor, atletika, basketbal apod. kroužky zřizované školou (viz výše) metodické dny pro pedagogy přednášková činnost pro rodiče možnost účastnit se na životě školy a přispívat k rozvíjení kladných vztahů učitel/žák, učitel/rodič, žák/rodič 6

17 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 9 náklady výnosy HLAVNÍ ČINNOST VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST.7.687,78 Kč ,64 Kč.39.78,7 Kč 37.48,- Kč hospodářský výsledek , Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 9 náklady 4.34.,- Kč výnosy 4.34.,- Kč Příspěvek zřizovatele na provoz ROK HLAVNÍ ČINNOST VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST náklady.6.48,4 Kč 33.7,33 Kč výnosy ,34 Kč 46.7,- Kč hospodářský výsledek 4.933,97 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK náklady ,9 Kč Výnosy ,9 Kč 7

18 Na škole pracují dva odborové svazy ZO ČMOS pedagogických pracovníků a ZO ČMOS nepedagogických pracovníků. Každoročně sestavujeme kolektivní smlouvu pro kalendářní rok, návrh čerpání FKSP. V rozpočtu FKSP je vyčleněna částka pro odborovou organizaci, zaměstnancům přispíváme na penzijní připojištění. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči, velký úspěch má tradiční Den dětí, který spolu s rodiči, školskou radou a učiteli pro děti pořádáme. Školní rok 9/ byl na Základní škole Npor. Loma v Příboře úspěšně zakončen 3. června rozhlasovou relací ředitele školy, ve níž byli vyhodnoceni nejlepší žáci školy, kteří byli při slavnostním předání vysvědčení odměněni věcnou cenou. Školní rok proběhl v pořádku, ve všech předmětech bylo splněno základní učivo podle osnov. V příštím školním roce pokračujeme ve výuce ve všech ročnících kromě.ročníku podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č.j. 84/8. Budeme opět klást důraz na další zkvalitňování výchovně vzdělávací práce posílením nových forem práce, informativní výchovou, motivací. Nepůjde jen o předávání poznatků, ale hledání a objevování poznatků na základě vlastní činnosti. Půjde o vytváření prostoru pro žáky. Nebudeme klást důraz jen na vnější kázeň, ale i na vnitřní. Žákům nabídneme škálu volitelných předmětů, po vyučování budeme nadále propůjčovat prostory školy pro práci zájmových kroužků, tělovýchovný areál pro oddíl košíkové a pro další sportovní aktivity. Pravidelně budeme pořádat akce pro žáky: Den her, lyžařský kurz, návštěva divadel, hudebních a literárních pořadů, muzeí, historické exkurze, akce ke Dni Země, Den zdraví a sportovní den. Dále to budou akce: stonožkový týden, běh O pohár osvobození města Příbora. Po vyučování nabídneme žákům práci v zájmových kroužcích. Na škole bude pracovat žákovský parlament. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budeme zkvalitňovat účast pedagogů podle potřeby školy, především v oblasti práce s žáky se SPU, handicapovanými žáky. Vedení školy se zapojí do aktivního vzdělávání v oblasti školského managementu. Nadále budeme pokračovat v organizaci vzájemných hospitací a školení vyučujících na počítačích především v programu Bakaláři. Mgr. Ján Drtil ředitel školy 8

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 schváleno školskou radou dne: 2.10.2014 1 Charakteristika školy

Více

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 02 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 203/204 OBSAH.! CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3! 2.! PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5! 3.! RÁMCOVÝ POPIS

Více

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 2 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 24/25 OBSAH. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2011/2012 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více