COMPILAŢIA SUMARĂ ESTE DISPONIBILĂ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COMPILAŢIA SUMARĂ ESTE DISPONIBILĂ!"

Transkript

1 Zvýšení povědomí o příležitostech otevřeného trhu práce pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím odborného vzdělání a vytváření celoživotních strategií 1 Hlavním cílem projektu je umožnit zdravotně postiženým osobám vstoupit na otevřený trh práce tak, že se jim, zaměstnavatelům a zúčastněným stranám poskytne příležitost vzdělávání založená na důkladně prověřených školicích materiálech získaných ze tří předchozích evropských projektů (Conversion, Atlas a Inclusive Adult Education Model-I am 2003), zaměřujících se na příležitosti celoživotní vzdělávání a odborného výcviku pro osoby se zdravotním postižením a na jejich integraci do sjednocujícího proudu vzdělávání, včetně zaměstnanosti. Celý projekt začal v lednu 2009 a nyní se nachází zhruba v polovině svého trvání. Věříme, že měl již značný úspěch při vybudování Komunity zaměřené na vzdělávání. Tato komunita zaměřená na vzdělávání se opírá o : zvědecký a validační výbor, který zkoncipoval souhrnnou kompilaci obsahující sloučený přehled o výše zmíněných dokončených projektech. zinternetové stránky projektu (k dispozici na které tak činí materiály projektu dostupnými a obsahují další užitečné informace o projektu a zúčastněných partnerech. zinternetové portály řízené národními helpdesky 5 partnerských organizací, jejichž cílem je rozšiřovat materiály projektu a zodpovídat případné otázky vyplývající ze základní úrovně. zpartnerské vztahy mezi odborníky a národními helpdesky. Tato partnerství umožní zodpovědět konkrétní otázky díky součinnosti partnerů s různým stupněm zkušenosti v oblasti daného tématu. zspecializované semináře v Rumunsku, České republice, Bulharsku, Maďarsku a Maltě.Budou se konat v průběhu roku 2010 a spojí dohromady širokou škálu zúčastněných stran působících v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v otevřeném trhu práce.

2 COMPILAŢIA SUMARĂ ESTE DISPONIBILĂ! Soubor evropských projektů : ATLAS, Conversion a I am 2003 SOUVISLOSTI 2 Souhrnná kompilace se opírá o dva základní principy: podporovaná zaměstnanost sladěná se zaměřením na celoživotní vzdělávání. Podporovaná zaměstnanost se osvědčila jako důležitý nástroj při dosahování individuálních cílů ve vztahu k otevřenému trhu práce tím, že se zaměřuje na schopnosti a ne na zdravotní postižení. Poskytuje podporu osobám podle jejich individuálních potřeb a zaměstnavatelům nabízí poradenství. Podporované zaměstnávání nezávisí na síle hospodářství a může být zavedeno i v rozvojových zemích a v zemích s vysokou mírou nezaměstnanosti. Program celoživotního vzdělávání dává handicapovaným osobám šanci na posílení a rozšíření jejich sociálních a osobních dovedností, a také na rozvoj a zlepšení jejich osobních a profesních vyhlídek. O čem to je? Souhrnná kompilace shromažďující pro další použití určené materiály, které byly vypracovány dřívějšími evropskými projekty (zaměřenými na vzdělávání), je nástrojem obsahujícím mezinárodně schválené zásady a metody pro boj s diskriminací a pro posílení rovnosti. Souhrnná kompilace poskytuje zaměstnavatelům nezbytné školící materiály pro zaměstnávání osob s tělesným postižením, aby mohly působit jako prostředník pro usnadnění jejich integrace v otevřené trhu práce. Zahrnuje následující témata : zpodporovaná zaměstnanost. zevropský & Mezinárodní právní přehled. zpřehled o situaci, potřebách a úkolech v každé partnerské zemi. zpřehled o tom, co by měli zaměstnavatelé otevřeného trhu práce vědět o zaměstnávání osob s tělesným postižením. zintegrace a profesní perspektivy. Cílovými skupinami tohoto dokumentu jsou profesionálové pracující v oblasti poskytování služeb osobám s tělesným postižením (poskytovatelé služeb, vedoucí pracovníci, přední pracovníci a hlavní agentury odborného vzdělávání), zaměstnavatelé, rozhodující orgány na všech úrovních, zaměstnavatelské svazy, vysokoškolské instituce a odbory. VŠEOBECNÉ INFORMACE Tato kompilace je k dispozici v pěti jazycích používaných v rámci projektu (angličtina, čeština, bulharština, maďarština a rumunština) a je zveřejněna na webových stránkách EASPD

3 NOVINKY Z PARTNERSKÝCH ZEMÍ ČESKÁ REPUBLIKA Hlavní úkoly. V České republice je přibližně lidí s tělesným postižením ve věku nad 15 let a polovina z nich by mohla potenciálně vstoupit do otevřeného trhu práce. Stále však ještě zbývá provést obrovský kus práce : Zaměstnanost musí být sama o sobě propagována jako běžná součást sociálního začleňování. zpracovní prostředí by mělo být přístupné pro každého člověka, včetně osob s těžkým handicapem. zvůči lékařům, kteří svým rozhodnutím ovlivňují odebírání peněžních dávek osobám se zdravotním postižením poté, co získají zaměstnání, by měl existovat odpovídající kontrolní mechanismus. zstát by měl osoby se zdravotním postižením při získávání zaměstnání více podporovat. zzaměstnavatelé by měli mít na zaměstnávání osob se zdravotním postižením vyšší hmotnou zainteresovanost. 3 Co se od projektu očekává. Projekt nabízí jedinečnou příležitost ke sdílení dobrých nápadů a praktických postupů týkajících se zaměstnávání handicapovaných osob pocházejících z ostatních zemí EU a k aplikaci těchto prvků do českého zázemí. Dojmy spojené s účastí v evropském projektu. Možnosti vzdělávání jsou vynikající, protože každý partner přináší svoje vlastní zkušenosti a dělí se o ně s ostatními, a tak propaguje skutečnou zvýšenou hodnotu evropských příspěvků. MALTA Hlavní úkoly. Úsilí vyvíjené v Maltě pro zjednodušení zaměstnávání handicapovaných osob je zaměřeno na : zposkytování dalších vzdělávacích a školících příležitostí osobám, které vstoupí na trh práce po ukončení povinné školní docházky. zdalší rozvoj služeb pro podporu zaměstnanosti s cílem podporovat osoby se zdravotním postižením při jejich vstupu na pracovní trh a při udržení jejich práce. zpropagace posunu směrem ke komunitním službám prostřednictvím poskytovatelů služeb v centru asistované denní pomoci s cílem napomoci začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti. Co od projektu očekáváme. Školicí materiál předložený PASS IT ON bude velmi užitečný. Projekty Atlas a I AM 2003 mají zvláštní význam, vzhledem k tomu, že vzdělávací moduly dodané Conversion budou implementovány do cvičení pro rozvoj zaměstnanců, která jsou velmi potřebná pro pracovní instruktory a asistenční pracovníky. Dojmy spojené s účastí v evropském projektu. PASS IT ON poskytuje mimořádnou šanci na sdílení znalostí a oboustranně získaných učebních dovedností.

4 BULHARSKO Hlavní úkoly. Globální finanční a hospodářská krize má nepříznivý vliv na zlepšení životních a pracovních podmínek v zemi. Hlavní úsilí by mělo být zaměřeno na tyto směry : 4 zstát by měl poskytnout zaměstnavatelům nějaké podněty, jako je například podpora různých programů, opatření, daňové úlevy a sankce, aby měli motivaci zaměstnávat osoby s tělesným postižením. zjak ve velkých, tak malých městech je zapotřebí vytvořit dokonalejší infrastrukturu, a také přístup osob se zdravotním postižením na pracovní místa zpro osoby se zdravotním postižením by mělo být k dispozici více programů týkajících se zaměstnanosti s regulacemi ad hoc. zje nutné dále předávat informace a provádět poradenství pro podporu posunu v postojích, aby se vytvořily předpoklady pro vytvoření pojištění zaměstnání osob se zdravotním postižením. Co od projektu očekáváme. Podporu zájmu zúčastněných stran, orgánů, zaměstnavatelů a poskytovatelů služeb o možnost integrace osob se zdravotním postižením do volného trhu práce. Prostřednictvím národních seminářů a šířením výsledků ze Souhrnné kompilace bude projekt podporovat osoby se zdravotním postižením a zúčastněné strany v tom, že bude její obsah adresovat bulharským zaměstnavatelům, místním a státním orgánům, aby tak došlo k usnadnění pracovních podmínek osob se zdravotním postižením a zvýšil se tak účinek jejího vlivu v povědomí lidí. Dojmy spojené s účastí v evropském projektu. Účast Bulharska v projektu Pass it ON umožňuje rozšiřování osvědčených postupů a odborných znalostí, a to nejen v oblasti projektových materiálů, ale napomáhá i při řízení projektu a budování kapacit. MAĎARSKO Hlavní úkoly. Kvůli krizi v Maďarsku dosáhla míra nezaměstnanosti více než 11%. Vláda provádí velmi přísnou finanční politiku, takže podpora zaměstnanosti je také na poklesu. Na druhé straně byla finanční pokuta (za rehabilitační dávky) pro podniky, které nezaměstnávají nejméně 5% osob se zdravotním postižením, 6krát znásobena, takže podniky jsou tak více tlačeny k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nicméně volný trh práce není ještě dostatečně připraven chápat zaměstnávání osob se zdravotním postižením stejně kvalitně jako zaměstnávání pracovních sil bez něho. V Maďarsku by měly být různé formy pracovního poměru (otevřený trh práce, částečně chráněná, plně chráněná forma) osob se zdravotním postižením navzájem sladěny do uceleného systému, založeného na potřebách a schopnostech osob se zdravotním postižením a na ekonomické únosnosti. Co očekáváme od projektu. Možnost poznat situaci v ostatních zemích a jejich správné postupy, s cílem navzájem se učit se z provedených způsobů řešení. Jeden z hlavních výsledků projektu - Souhrnná kompilace - bude velmi užitečný tím, že bude na individuální a strukturální úrovni shrnovat nejdůležitější poznatky o tom, jak zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením. Šíření těchto poznatků v rámci vnitrostátního semináře bude pro všechny velkou příležitostí. Dojmy spojené s účastí v evropském projektu. Mezinárodní spolupráce zemí západní a východní Evropy se ukázala velmi přínosnou pro usnadnění výměny zkušeností a vzájemné podpory v procesu rozvoje vytýčených cílů.

5 RUMUNSKO Hlavní úkoly. Dokud nebude v Rumunsku ratifikována konvence OSN týkající se práv osob se zdravotním postižením, budou matoucí legislativa a chybějící zaváděcí normativy zaměstnanost osob se zdravotním postižením brzdit. Je zde naléhavá potřeba standardizace podpůrných služeb pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, aby je bylo možné oficiálně identifikovat, a také aby bylo možné v této oblasti vzdělávat a zaměstnávat dostatečně kvalifikované pracovní síly. Rumunsko nedávno zavedlo chráněná pracoviště, ale podařilo se mu tímto způsobem zaměstnat jen 1800 zdravotně postižených osob z celkového počtu osob se zdravotním postižením v celém Rumunsku. Jedním z hlavních problémů je, že v Rumunsku je podpora (finančním nebo jiným způsobem) na zaměstnávání osob se zdravotním postižením soustředěna na samotnou osobu, a nikoliv na zaměstnavatele. Z tohoto důvodu nelze vytvořit pro osoby se zdravotním postižením právním způsobem udržitelná pracovní místa. 5 Co očekáváme od projektu. Tento projekt nabízí důležité informace pro zlepšení služeb pro osoby se zdravotním postižením, jedná se zde zejména o rumunský program Atrium-Informační, poradenské a práci zprostředkující služby - pro osoby se zdravotním postižením. Také tento projekt poskytuje v Rumunsku dobrou příležitost pro šíření odborných informací a nejlepších postupů v oblasti sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením z EU zemí. Dojmy spojené s účastí v evropském projektu. Každý evropský projekt znamená novou zkušenost a příležitost seznámit se s novými odborníky. Tento projekt konkrétně poskytuje možnost výměny informací o životě osob se zdravotním postižením a o sociálních službách, které jsou pro ně v různých evropských zemích k dispozici. To pro nás znamená neutuchající motivaci se pokusit pro osoby se zdravotním postižením zavést v Rumunsku nové koncepce, nové myšlenky a nové služby. RAKOUSKO Osoby se zdravotním postižením v Rakousku nemají do otevřeného trhu práce snadný přístup. Skutečné výhody a nevýhody náhrad a předsudky vedou společnosti k tomu, že zaměstnávají velmi málo osob se zdravotním postižením. Integrace osob se zdravotním postižením do otevřeného trhu práce je průřezovou aktivitou. Nicméně v Rakousku podpora a možnosti financování integrace osob se zdravotním postižením do otevřeného trhu práce skutečně existují. Přínosem tohoto projektu bude předávání znalostí z jiných projektů a dalších zemí do Rakouska. Školicí materiály a metodické postupy budou poskytnuty do několika oddělení v rámci Lebenshilfe und Umgebung- Voitsberg a po úspěšném testování studijních materiálů a postupů, by mohly být implementovány a rozšířeny na regionální i národní úrovni. Diskuse a rozbory prováděné s dalšími poskytovateli služeb a s veřejnými orgány a výzkumnými pracovníky a odborníky v oblasti pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v jiných evropských zemích zpřístupní nové postřehy a provedou přípravy k novým pracovním příležitostem pro osoby se zdravotním postižením. Dokonce i předávání vědomostí z projektu I AM 2003 (vedeným Lebenshilfe) do jiných evropských zemí vede k dalším úvahám a možnostem zlepšení.

6 NIZOZEMÍ Fontys OSO je zapojen do tohoto projektu jako partner, který je zodpovědný za Souhrnnou kompilaci. Základní princip této kompilace obsahuje postup Umístit-Vyškolit-Udržovat, který je cestou k podporované zaměstnanosti, byl však přejmenován na postup Vybrat-Dostat-Udržet (Vybrat práci-dostat práci-udržet si práci). Fontys OSO také představí výsledky projektu ATLAS, do kterého byl Fontys OSO zapojen jako odborný poradní partner zavádějící školení založené na způsobilosti a svým obsahem zamířené na sociální způsobilosti. Školení založené na způsobilosti začíná vždy posouzením, které je také součástí sledovaného školení. 6 Oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením v otevřeném trhu práce je pro Nizozemí již tradiční oblastí zájmu a pro Fontys OSO je jednou z oblastí studia. V této oblasti Fontys OSO úzce spolupracuje s NVS (Nederlandse Vereniging Support/Nizozemská podpora asociací), která je nizozemským zástupcem EUSE (Evropská unie pro podporovanou zaměstnanost). BELGIE Vedením propagačních aktivity na evropské úrovni přináší EASPD do projektu jeho evropskou dimenzi. Jako koordinátor projektu je EASPD s dosavadním pokrokem celkově spokojena. Souhrnná kompilace nyní začíná být zveřejňována v širokém měřítku a šířena prostřednictvím webové stránky projektu a i jiných komunikačních kanálů (Facebook stránka, atd.). EASPD doufá, že projekt dosáhne cílů, které byly stanoveny na jeho začátku. Projekt je rozhodně dobrou příležitostí pro partnery, kteří jsou méně zkušení v řízení projektů spolufinancovaných Evropskou komisí, pro rozšiřování jejich kapacity tímto směrem. Jako přispěvatelé k evropským snahám o větší sociální začlenění prokázaly všechny strany zúčastněné v tomto projektu svoji dobrou angažovanost. EASPD je hrdá na to, že může koordinovat takovou skvělou a úspěšnou spolupráci a těší se na akce plánované pro rok 2010!

7 5 SEMINÁŘŮ v roce 2010 Velmi brzy se budou konat semináře organizované partnery projektu z východních a jihovýchodních zemí. Během těchto seminářů budou analyzovány 3 projekty (Conversion, Atlas a I AM 2003), které poskytly materiály pro Pass It On, a prostřednictvím souběžně pracujících skupin/pracovních seminářů a diskuze pokryjí otázku, jak používat materiály a zkušenosti z různých projektů vzhledem k profilu a potřebám odvětví na národní úrovni. V každém semináři bude prezentována národní situace týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce a hlavní úkoly v oblasti poskytování služeb. 7 Kdy? zrumunsko : března zčeská republika : dubna zbulharsko : června zmaďarsko : 30. září 1. října. zmalta : listopadu Kdo by se měl zúčastnit? zposkytovatelé služeb zzaměstnavatelé zosoby se zdravotním postižením zvzdělávací instituce pro osoby se zdravotním postižením a zaměstnanci zřídící orgány Kontaktní údaje EASPD European Association of Service providers for Persons with Disabilities Oudergemselaan 63, Av. d Auderghem B 1040 Bruxelles Tel : Fax : Website :

8 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

OBSAH ÚVOD METODIKA KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ PŘÍLOHA I PŘÍLOHA II

OBSAH ÚVOD METODIKA KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ PŘÍLOHA I PŘÍLOHA II OBSAH ÚVOD... 2 METODIKA... 3 KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ... 6 1. Pro snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí je nezbytný individuální přístup... 7 2. Zaměstnatelnost a adaptabilitu podporuje nastavení úzké vazby

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více