VŠB-TU OSTRAVA, FAKULTA HORNICKO-GEOLOGICKÁ. Program výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB-TU OSTRAVA, FAKULTA HORNICKO-GEOLOGICKÁ. Program výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu:"

Transkript

1 VŠB-TU OSTRAVA, FAKULTA HORNICKO-GEOLOGICKÁ Program výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu: Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor Projekt č. 17/22 Dynamika výstupů důlních plynů z podzemních prostor uzavřených dolů. Zpráva o výsledcích řešení ukončené etapy, včetně doplňků Zpracovat návrh doplnění, popř. úpravy právních předpisů, zpracovat interní metodiku k posuzování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území z hlediska výstupů plynů Teoretické zdůvodnění limitů dynamiky výstupů metanu pro klasifikaci stavebních pozemků Doplnění úkolu č.6. bodu ve smyslu zápisu z 2. kontrolního dne č.j.2386/3/1 Doplnění matematického modelu dynamiky výstupů plynů z podloží o vyvození matematických vztahů a stanovení časového průběhu tlaku plynů v nadloží v závislosti na velikosti skokové změny tlaku v posuzovaném intervalu 5-5 Pa. Smlouva č. 3784/2 Uzavřená dne Poskytovatel: Příjemce: Český báňský úřad, Praha VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta Ostrava, prosinec 23

2 Úvod Předkládaná zpráva byla vypracována na základě smlouvy č.3784/2 uzavřené dne v rámci zákona č. 13/22 Sb ze dne 14. března 22 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Předmětem smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem-českým báňským úřadem v Praze a příjemcem-všb-tu Ostrava, Hornicko-geologickou fakultou je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatele v rámci programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor podle projektu č. 17/22 Dynamika výstupů důlních plynů z podzemních prostor uzavřených dolů. V souladu s předmětem řešení projektu obsaženým ve smlouvě a obsahovou náplní jednotlivých etap specifikovanou v Příloze č. 1 k výše uvedené smlouvě, obsahuje předkládaná zpráva výsledky etap podle bodů 9 řešených a ukončených v období IV. čtvrtletí 23 včetně doplňku, tj.: Zpracovat návrh doplnění, popř. úpravy právních předpisů, zpracovat interní metodiku k posuzování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území z hlediska výstupů plynů Teoretické zdůvodnění limitů dynamiky výstupů metanu pro klasifikaci stavebních pozemků Doplnění úkolu č.6. bodu ve smyslu zápisu z 2. kontrolního dne č.j.2386/3/1 Doplnění matematického modelu dynamiky výstupů plynů z podloží o vyvození matematických vztahů a stanovení časového průběhu tlaku plynů v nadloží v závislosti na velikosti skokové změny tlaku v posuzovaném intervalu 5-5 Pa. 2

3 9. Zpracovat návrh doplnění, popř. úpravy právních předpisů, zpracovat interní metodiku k posuzování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území z hlediska výstupů plynů. 9.1 Inventarizace dotčených právních předpisů Problematiky posuzování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území se týkají následující právní předpisy, jejichž přímo související části jsou citovány: a) Zákon č. 44/1988 (Horní zákon ) v platném znění 19 Povolování staveb v chráněném ložiskovém území (1) Povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, může orgán příslušný podle zvláštních předpisů 1 jen se souhlasem ministerstva životního prostředí České republiky po projednání s obvodním báňským úřadem (2) Souhlas ministerstva životního prostředí české republiky podle odstavce 1 si vyžádá orgán příslušný pro povolování staveb a zařízení. Žádost o povolení stavby a zařízení musí žadatel doložit vyjádřením organizace spolu s návrhem podmínek ochrany výhradního ložiska až 121 zákona č. 5/1976 Sb. b) Zákon 5/76 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) byl do srpna 23 změněn zákony č. 137/1982 Sb., č. 13/199 Sb., č. 425/199 Sb., č. 519/1991 Sb., č. 262/1992 Sb., č. 43/1994 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 83/1998 Sb., č. 132/2 Sb., č. 151/2 Sb., č. 239/2 Sb., č. 59/21 Sb., č.254/21 Sb., č. 32/22 Sb., č. 422/22 Sb.,a třemi nálezy Ústavního soudu, které byly vyhlášeny ve sbírce zákonů pod č. 95/2 Sb., č. 96/2 Sb. a č. 45/22 Sb. 55 (1) Stavební povolení se vyžaduje, pokud tento zákon a prováděcí předpisy k němu nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak, u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání; stavební povolení se vyžaduje též u změn dokončených staveb. 3

4 58 Žádost o stavební povolení (1) Žádost o stavební povolení spolu s předepsanou dokumentací podává stavebník u stavebního úřadu. c) Vyhláška č. 132/1998, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 18 (1) Projektová dokumentace stavby (projekt), která se předkládá ke stavebnímu řízení, obsahuje zejména: a) souhrnnou zprávu s údaji doplňujícími základní údaje o stavbě uvedené v žádosti o stavební povolení a s informace o výsledku provedených průzkumů a měření a splnění podmínek rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno; dále musí být ze zprávy dostatečně zřejmé.. (6) Údaje o dodržení podmínek pro navrhování objektů na poddolovaném území (7) Údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy 9.2 Zpracování návrhu doplnění, případně úpravy právních předpisů 9.3 Zpracování interní metodiky k posuzování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území z hlediska rizika výstupů plynů Návrh legislativního zajištění realizace výstupu projektu č. 17/22 Dynamika výstupů důlních plynů z podzemních prostor uzavřených dolů tj.: Návrh vyhlášky ČBÚ, kterou se stanoví podmínky posuzování území, pozemků a staveb a zařízení z hlediska výstupů plynů-návrh interní metodiky k posuzování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území z hlediska nebezpečí výstupů plynů 1. Úvod Návrh doplnění popřípadě úpravy právních předpisů a interní metodiky k posuzování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území z hlediska nebezpečí výstupů plynů je legislativním výstupem projektu č. 17/22, který byl zpracován formou návrhu novelizace 19 Zákona č. 44/1988 Sb. a formou návrhu vyhlášky ČBÚ. Tímto návrhem vyhlášky ČBÚ se stanoví podmínky posuzování území, pozemků a staveb a zařízení z hlediska výstupů plynů, tento návrh je přiložen. Závěrečná zpráva k projektu č. 17/22 obsahuje teoretická východiska a jejich verifikaci měřením v terénu a jsou tak zdůvodněny a podloženy navrhované legislativní úpravy. 4

5 2. Obecně K nekontrolovatelným výstupům důlních plynů na povrch ze starých důlních děl a z utlumovaných, likvidovaných a uzavřených plynujících dolů může dojít v chráněném ložiskovém území a dobývacích prostorech utlumovaných, likvidovaných a uzavřených plynujících dolů. Tento jev je nebezpečný zejména v oblastech s povrchovou zástavbou při kontaktu stavby s podložím a v případě kanalizačních a inženýrských sítí, kde může dojít k nahromadění výbušných nebo dusivých plynů v prostorách stavby a po iniciaci k jejich případné explozi nebo k vytěsnění kyslíku z ovzduší a vzniku nedýchatelné atmosféry. Výbušnou složkou důlních plynů je metan, jehož výbušnost ve směsi se vzduchem se pohybuje v rozmezí 5-14 % za přítomnosti kyslíku min.12 % (je-li inertním plynem N 2 ) nebo 14.6% (je-li inertním plynem CO 2 ). Metan obsažený v důlních plynech vystupujících z uzavřených dolů se obvykle nenachází ve výbušné směsi v důsledku nedostatku kyslíku. Výbušná směs může nastat po smísení důlních plynů se vzduchem po průniku do prostorů staveb, kde je možná akumulace důlních plynů. Aby mohlo dojít k výbuchu směsi plynů musí tato se nacházet v koncentraci odpovídající výbušném rozmezí a dále musí dojít k iniciaci, tj. dodání energie k nastartování chemické reakce-výbuchu. Tato iniciace v případě staveb může být zejména elektrickým zařízením a otevřeným ohněm nebo mechanickou jiskrou a případně dalšími způsoby. Dalším rizikem plynoucím z výstupů důlních plynů do staveb je vznik ovzduší neodpovídajícího hygienickým předpisům zejména z hlediska obsahu metanu a oxidu uhličitého. Existence nebezpečí vyplývajícího z nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch byla potvrzena řadou mimořádných událostí v oblasti dobývacích prostorů utlumovaných, likvidovaných a uzavřených dolů a starých důlních děl v OKR. 2. Současný právní rámec Povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území je upraveno 19 zákona č. 44/1998 Sb., v platném znění (Horní zákon), kde však není řešena problematika potřebná pro rozhodování státní báňské správy v oblasti jejich kompetencí v území s ukončenou hornickou činností s nebezpečím výstupů důlních plynů, tj.: a) vymezení území s výstupem důlních plynů, stanovení stupně nebezpečí výstupu důlních plynů a posuzování nebezpečí výstupů důlních plynů na stavebním pozemku, b) postup měření a hodnocení nebezpečí výstupů důlních plynů na území dobývacího prostoru, kde byla hornická činnost ukončena. c) posuzování staveb a zařízení z hlediska nebezpečí výstupů důlních plynů v chráněném ložiskovém území 3. Návrh právní úpravy Navrhovaná právní úprava umožňuje posoudit a hodnotit nebezpečí nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch a řešit negativní důsledky ukončené hornické činnosti v chráněném ložiskovém území stanovením potřebných ochranných opatření k zabezpečení obecného zájmu, zejména zajištění ochrany zdraví a života občanů na území s výstupy důlních plynů. 5

6 Předkládaný návrh právní úpravy vychází ze základní zásady zabezpečit komplexní ochranu proti výstupům důlních plynů na povrch na území s ukončenou hornickou činností v návaznosti na stávající požadavky stanovené zákonem č. 44/1988 Sb., v platném znění a č. 61/1988 Sb. v platném znění na povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků a povolování a stanovení podmínek k zajišťování a likvidaci důlních děl. Proto návrh ponechává v působnosti SBS i řešení problematiky spojené s výstupem důlních plynů na povrch. Výše uvedenou problematiku řeší předkládaný návrh novelizace ustanovení 19 zákona č. 44/1998 Sb. kterým se stanoví postup při povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území a v území s ukončenou hornickou činností a návrh vyhlášky ČBÚ, jímž se stanoví podmínky posuzování území, pozemků, staveb a zařízení z hlediska nebezpečí výstupů důlních plynů na povrch. Návrh vyhlášky v prvé části stanoví předmět úpravy a výklad pojmů, v části druhé jsou uvedeny požadavky na stanovení a hodnocení nebezpečí výstupů důlních plynů na povrch. Základním dokumentem na základě něhož se stanoví území s nebezpečím výstupů plynů je mapa kategorizace území, kde podle kritérií stanovených ve vyhlášce je území rozděleno podle míry nebezpečí (od nejnižšího po nejvyšší) na čtyři kategorie A, B, C a D. Vedení mapy kategorizace území s nebezpečím výstupů důlních plynů zajišťuje ČBÚ. Podrobnější stanovení nebezpečí výstupů důlních plynů se provádí na stavebních pozemcích a ve stavbách situovaných na území kategorie B a C na základě proměření směrných hodnot nebezpečí na stavebních pozemcích a ve stavbách. V návrhu vyhlášky je uvedena projektovaná hodnota metanu a oxidu uhličitého v nové výstavbě. Postup při hodnocení nebezpečí výstupů důlních plynů tedy zahrnuje hodnocení nebezpečí na území, na pozemku a následně ve stavbách. Hodnocení rizika výstupů důlních plynů na stavebních pozemcích a ve stavbách se provádí na základě vyhodnocení projevů výstupů důlních plynů na povrch, kterými jsou: a) přítomnost, resp. zvýšení obsahu důlních plynů v půdním vzduchu b) přímým výstupem důlních plynů na povrch (exhalací, dynamikou) vyjádřeným jako objemový průtok vystupujícího plynu z jednotky plochy povrchu v (cm 3.m -2.min -1 ) c) přítomnost důlních plynů ve stavbách, vyjádřená koncentrací metanu a oxidu uhličitého. Stanovení nebezpečí výstupů důlních plynů na stavebních pozemcích se provádí za účelem posouzení usměrnění a prevence možného pronikání důlních plynů do staveb. Provádí se na základě vyhodnocení měření koncentrace důlních plynů v půdním vzduchu nebo dynamiky výstupů důlních plynů a posouzení dalších ukazatelů a charakteristik ovlivňujících výstup důlních plynů na povrch jako např. tlak a složení plynů a jejich změny v souvislostí se změnami barometrického tlaku, geologická stavba nadloží, propustnost zemin atd. 6

7 Nebezpečí výstupů důlních plynů ve stavbách se stanoví na základě stanovení průměrné hodnoty koncentrací plynů ve vnitřním prostoru. Průměrná hodnota koncentrace se stanoví dlouhodobým měření (min. 1 měsíc) se zahrnutím období s poklesem barometrického tlaku, pro nové stavby je uvedeny projektovaná hodnota pro dimenzování ochranných opatření ve výši,1 % CH 4 nebo,5 CO 2. Subjekty provádějící měření a hodnocení rizika výstupů důlních plynů musí mít osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti a oprávnění k činnosti vydaná podle zvláštních předpisů. Další náležitosti nezbytné k provádění měření a hodnocení jsou uvedeny v návrhu vyhlášky, kde jsou rovněž stanoveny i limitní hodnoty koncentrace plynů v půdě a hodnot dynamiky výstupů plynů na povrch pro jednotlivé kategorie rizika důlních plynů a limitní hodnoty koncentrace důlních plynů ve stavbách. 4. Návrh Novelizace ustanovení 19 Zákona č. 44/1988 Sb., včetně nadpisu 19 Povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území a v území s ukončenou hornickou činností. 1) Povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území a území s ukončenou hornickou činností s nebezpečím nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů 1) jen se souhlasem orgánů kraje v přenesené působnosti, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem. 2) Souhlas orgánů kraje v přenesené působnosti podle odstavce 1 si vyžádá orgán příslušný pro povolování staveb a zařízení. Žádost o povolení stavby a zařízení musí žadatel doložit vyjádřením organizace spolu s návrhem podmínek ochrany výhradního ložiska. Žádost o povolení stavby a zařízení na území s ukončenou hornickou činností s nebezpečím nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch, musí žadatel doložit hodnocením nebezpečí výstupů důlních plynů spolu s návrhem ochrany stavby a zařízení. 3) Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem : a) požadavky na posuzování území, pozemků, staveb a zařízení z hlediska nebezpečí nekontrolovatelných výstupů důlních plynů, b) v součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky požadavky na ochranu staveb proti pronikání důlních plynů z podzemních prostor utlumovaných, likvidovaných a uzavřených plynujících dolů a ze starých důlních děl. 4) Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v součinnosti s Českým báňským úřadem právním předpisem stanoví vyznačování území s nebezpečím nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v územně plánovací dokumentaci. 5) Vedení mapy kategorizace území s nebezpečím výstupů důlních plynů zabezpečí Český báňský úřad. Vedením mapy může pověřit i jinou právnickou osobu. Podrobnosti o vedení a doplňování mapy kategorizace území stanoví Český báňský úřad závazným právním předpisem. 7

8 6) Ten, kdo navrhuje umístění staveb a zařízení, nebo žádá o povolení stavby na území s nebezpečím nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch dle mapy kategorizace území, je povinen zajistit stanovení kategorie nebezpečí výstupu důlních plynů na stavebním pozemku. Pokud je stavba umístěna na stavebním pozemku stanoveným předpisem dle odstavce 3, musí být preventivně chráněna proti pronikání výstupů důlních plynů z geologického podloží. 7) Ochranná opatření, která musí být provedena na stavbách a zařízeních nesouvisejících s dobýváním výhradního ložiska z důvodu veřejného zájmu, z hlediska ovlivnění hornickou činností a proti pronikání důlních plynů, přesahují-li ve stavbách na území s nebezpečím nekontrolovatelných výstupů důlních plynů, obecně závazným právním předpisem dle odstavce 3, stanovené směrné hodnoty, nařídí stavební úřad v dohodě s obvodním báňským úřadem jako nezbytnou úpravu. 5. Návrh vyhlášky ČBÚ, kterou se stanoví podmínky posuzování území, pozemků, staveb a zařízení z hlediska nebezpečí výstupů důlních plynů na povrch. N á v r h VYHLÁŠKY Českého báňského úřadu ze dne.. kterou se stanoví podmínky posuzování území, pozemků, staveb a zařízení z hlediska nebezpečí výstupů důlních plynů na povrch Česká báňský úřad stanoví podle 6 odst.6 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: (2) Vyhláška upravuje: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) vymezení území s výstupem důlních plynů, stanovení stupně nebezpečí výstupu důlních plynů a posuzování nebezpečí výstupů důlních plynů na stavebním pozemku, 8

9 b) postup měření a hodnocení nebezpečí výstupů důlních plynů na území dobývacího prostoru, kde byla hornická činnost ukončena, c) posuzování staveb a zařízení z hlediska nebezpečí výstupů důlních plynů v chráněném ložiskovém území. 2 Výklad pojmů a) Důlní plyn - směs plynů, zejména CH 4, CO 2 a N 2 vystupujících na povrch z podzemních prostor uzavřených dolů. Podle složení může být tento plyn výbušný buď sám o sobě, nebo po smísení se vzduchem nebo dusivý v důsledku vytěsnění kyslíku z ovzduší. b) Mapa kategorizace území pozemková mapa evidence nemovitosti se zakreslením území s nebezpečím výstupů důlních plynů. Mapu kategorizace území vede fyzická nebo právnická osoba pověřená ČBÚ. c) Měření koncentrace důlních plynů v půdním vzduchu - přímé měření koncentrace složek důlních plynů v půdním vzduchu ve vrtech (sondách) provedených do půdy. d) Měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch - měření objemového průtoku plynů vystupujících z jednotky plochy povrchu. d) Nekontrolovatelné výstupy důlních plynů na povrch samovolné migrace důlních plynů z uzavřených dolů přírodními nebo uměle vytvořenými komunikacemi na povrch. e) Ochranná opatření ke snížení stávajícího nebezpečí výstupů důlních plynů opatření určená k ochraně stavby před výstupy důlních plynů, zejména úprava výměny vzduchu, provedení stavebních úprav nebo jiná vhodná opatření stanovena zvláštním předpisem 1). f) Směrné hodnoty výstupů důlních plynů hodnoty koncentrací důlních plynů v půdním vzduchu, v prostorách staveb a objemového průtoku důlních plynů vystupujících z jednotky plochy povrchu, kterými se stanoví stupeň nebezpečí stavebního pozemku nebo stupeň nebezpečí stavby. g) Stavba - veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně-technické provedení, účel a dobu trvání díla podle 139 písm. b) zákona č. 5/1976 Sb. (stavební zákon). h) Území, kde byla hornická činnost ukončena území dobývacích prostorů utlumovaných, likvidovaných a uzavřených plynujících dolů. i) Území s nebezpečím výstupů důlních plynů chráněné ložiskové území a dobývacího prostoru ohrožené nekontrolovatelnými bodovými nebo plošnými výstupy důlních plynů ze starých důlních děl a z utlumovaných, likvidovaných a uzavřených plynujících dolů. 9

10 ČÁST DRUHÁ POŽADAVKY NA STANOVENÍ A HODNOCENÍ NEBEZPEČÍ VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ NA POVRCH 3 Stanovení území s nebezpečím výstupů důlních plynů na povrch (1) Chráněné ložiskové území a území dobývacího prostoru plynujícího dolu, kde byla hornická činnost ukončena, musí být posouzeno z hlediska nebezpečí nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch. (2) Části území dobývacího prostoru, kde existuje nebezpečí nekontrolovatelných výstupů důlních plynů, se vymezí jako území s nebezpečím výstupů důlních plynů. (3) K zabezpečení ochrany staveb a zařízení (dále jen stavba) se území s nebezpečím výstupů důlních plynů na základě hodnocení míry nebezpečí zařazuje do kategorie A, B, C nebo D tímto způsobem: a) kategorie A území s možnými nahodilými výstupy důlních plynů. Tato území jsou ohraničena nulovou izolínií vlivů dobývacích prací, tzn. hranicí poklesových kotlin, b) kategorie B území ohrožené výstupy důlních plynů. Tato území jsou ohraničena 5 m izolinií souvrství pokryvného útvaru, nacházejícího se uvnitř území s možnými nahodilými výstupy důlních plynů, c) kategorie C území nebezpečné výstupy důlních plynů. Tato území jsou ohraničena konturami ploch vydobytých porubů do hloubky 1 m pod povrchem zvětšenými o 5 m široké bezpečnostní pásmo a dále o důlní díla s bezpečnostními pásmy uvnitř nebezpečného území, d) kategorie D území s měřením prokázanými nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů, jsou ohraničena izolinií naměřené koncentrace metanu v půdě 1 ppm. (4) Hranice území s nebezpečím výstupů důlních plynů se vyznačí v mapě kategorizace území. 4 Stanovení nebezpečí výstupů důlních plynů na povrch (1) K zabezpečení ochrany před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů z uzavřených důlních prostor na stavební pozemky a ve stavbách na území s nebezpečím výstupů důlních plynů kategorie B a C se nebezpečí výstupů plynů na základě proměření směrných hodnot stanoví podle 5 a 6. (2) Směrné hodnoty výstupů důlních plynů se stanoví: 1

11 a) reprezentativním souborem měření koncentrace důlních plynů v půdním vzduchu, nebo b) měřením dynamiky výstupů důlních plynů, c) měřením koncentrace důlních plynů ve vnitřním ovzduší obytných a pobytových prostor stavby, které jsou v přímém kontaktu s podložím a d) posouzením dalších směrných ukazatelů a charakteristik, ovlivňujících transport důlních plynů v základových půdách. (3) Měření a hodnocení směrných hodnot výstupů důlních plynů podle 4, odst. 2 této vyhlášky provede na základě povolení obvodního báňského úřadu oprávněná právnická nebo fyzická osoba podle metodik, uvedených v programu zabezpečení jakosti schválených při vydání oprávnění. (4) Výsledek měření a hodnocení nebezpečí výstupů důlních plynů se poskytuje tomu, kdo o stanovení nebezpečí požádal, dále se předkládá obvodnímu báňskému úřadu a právnické osobě pověřené Českým báňským úřadem vedením mapy kategorizace území. 5 Stanovení nebezpečí výstupů důlních plynů na stavebním pozemku (1) Podle stupně nebezpečí výstupů důlních plynů se stavební pozemek na základě proměření a hodnocení směrných hodnot zařadí do kategorie nebezpečí. Nebezpečí výstupů důlních plynů se stanoví na stavebních pozemcích situovaných v území s nebezpečím výstupů důlních plynů kategorie B a C. (2) Kategorie nebezpečí výstupů důlních plynů na stavebním pozemku se stanoví určením směrných hodnot na základě měření koncentrace plynů v půdním vzduchu nebo na základě měření dynamiky výstupů plynů. (3) Klasifikace stavebních pozemků podle nebezpečí výstupu důlních plynů na základě nejvyšších hodnot výsledků měření koncentrace metanu v půdním vzduchu se stanoví podle následujících hodnot: a. kategorie pozemku PA bez nebezpečí, pozemek, na kterém koncentrace metanu v souboru měření dosáhly % až,5 %, b. kategorie pozemku PB nízké nebezpečí, pozemek, na kterém koncentrace metanu v souboru měření jsou vyšší než,5 % a nepřesáhly 1 %, c. kategorie pozemku PC střední nebezpečí, pozemek, na kterém koncentrace metanu v souboru měření jsou vyšší než 1 % a nepřesáhly 4,5 %, d. kategorie pozemku PD vysoké nebezpečí, pozemek, na kterém koncentrace metanu v souboru měření jsou vyšší než 4,5 %. (4) Klasifikace stavebních pozemků podle nebezpečí výstupu důlních plynů na 11

12 základě nejvyšších hodnot výsledků měření dynamiky výstupu koncentrace metanu se stanoví podle hodnot: a) kategorie pozemku PA bez nebezpečí, pozemek, na kterém naměřená hodnota dynamiky výstupu metanu dosáhla až 5 (cm 3.m -2.min -1 ), b) kategorie pozemku PB nízké nebezpečí, pozemek, na kterém naměřená hodnota dynamiky výstupu metanu je vyšší než 5 a nepřesáhla 1 (cm 3.m -2.min -1 ), c) kategorie pozemku PC střední nebezpečí, pozemek, na kterém naměřená hodnota dynamiky výstupu metanu je vyšší než 1 a nepřesáhla 2 (cm 3.m -2.min -1 ), d) kategorie pozemku PD vysoké nebezpečí, pozemek, na kterém naměřená hodnota dynamiky výstupu metanu je vyšší než 2 (cm 3.m -2.min -1 ). 6 Stanovení nebezpečí výstupů důlních plynů ve stavbách (1) Podle stupně nebezpečí výstupu důlních plynů do obytných nebo pobytových prostor se stavby na základě objemové koncentrace metanu naměřené postupem podle 4 zařazují do: a) 1.stupně - stavba bezpečná, u které naměřené koncentrace metanu ve všech prostorách stavby nepřesáhnou,1 %, b) 2.stupeň stavba ohrožena, u které naměřené koncentrace metanu ve všech prostorách stavby nepřesáhnou,5%, c) 3.stupeň stavba nebezpečná, u které naměřené koncentrace metanu v kterékoliv části stavby jsou vyšší než,5%. (2) Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda mají být ve zkolaudovaných stavbách s prostory, kde je možné nahromadění důlních plynů provedena ochranná opatření ke snížení stávajícího nebezpečí plynoucího z výstupů důlních plynů, je naměření koncentrace,5 % metanu nebo oxidu uhličitého ve vnitřním ovzduší prostoru staveb, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání. (3) Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných stavbách s prostory, kde je možné nahromadění důlních plynů projektována a připravována ochranná opatření k zabezpečení stavby před výstupem plynů je zařazení stavebního pozemku do kategorie PC a PD. Projektovaná hodnota koncentrace metanu a oxidu uhličitého ve stavbách pro dimenzování ochranných opatření se volí,1 %. 12

13 7 Povolení k měření a hodnocení nebezpečí výstupů důlních plynů (1) Výkon činností měření a hodnocení nebezpečí výstupů důlních plynů a vedení dokumentace k jejich provádění povoluje a podmínky stanovuje obvodní báňský úřad. (2) Žádost o povolení musí obsahovat: a) obchodní jméno, popř. jméno a příjmení, sídlo, popř. místo podnikání nebo bydliště, identifikační číslo, popř. rodné číslo, jméno a příjmení vedoucího pracovníka, b) předmět a rozsah činnosti, pro kterou je povolení žádáno, místo provádění činnosti a dobu jejího provádění. (3) Žádost o povolení musí být doložena: a) dokladem, prokazujícím odbornou způsobilost a oprávněním žadatele, b) metrologickým ověřením přístrojové techniky, c) programem zabezpečení jakosti pro povolovanou činnost. (4) Program zabezpečení jakosti pro povolovanou činnost obsahuje: a) metodické postupy, principy měření a hodnocení výstupů důlních plynů, b) použité přístroje, měřidla a jejich kontrolu, c) kontrolu postupů měření a kontrolu výpočtů, d) vypracování postupu při vzniku případných odchylek, e) dokumentování a hodnocení výsledků, jejichž součástí je protokol o hodnocení nebezpečí výstupů důlních plynů, který zahrne: e a) jméno a přesnou identifikaci firmy a pracovníka, který provedl měření, e b) identifikaci objednatele měření a území (pozemku), stavby, datum měření a datum zpracování protokolu, e c) použitou měřící metodu, postup vyhodnocení, e d) informace o měřících přístrojích, platnosti ověřovacího listu, laboratoři, která ověřovala, e e) výsledky měření, a f) podpis držitele zvláštní odborné způsobilosti ČBÚ, který provedl zhodnocení výsledků. 8 Oprávnění a odborná způsobilost (1) Měření a hodnocení nebezpečí výstupů důlních plynů na povrch způsoby stanovenými touto vyhláškou smí vykonávat odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba na základě oprávnění 2) a povolení výkonu činnosti podle této vyhlášky. (2) Práce spojené s měřením a hodnocením nebezpečí výstupů důlních plynů mohou vykonávat kvalifikovaní, odborně způsobilí pracovníci, jejichž způsobilost byla ověřena zkouškou 3). 13

14 (3) Řídit práce podle odst.1 musí osoba, která splňuje zvláštní odbornou způsobilost vedoucího pracovníka 4) k měření a hodnocení výstupů důlních plynů a stanovení kategorií nebezpečí pozemků a k měření a hodnocení výstupů důlních plynů ve stavbách a stanovení stupně nebezpečí stavby. ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem. Související předpisy: a) Zákon č. 44/1988 Sb., (Horní zákon ) v platném znění b) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění c) Zákon 5/76 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) byl do srpna 23 změněn zákony č. 137/1982 Sb., č. 13/199 Sb., č. 425/199 Sb., č. 519/1991 Sb., č. 262/1992 Sb., č. 43/1994 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 83/1998 Sb., č. 132/2 Sb., č. 151/2 Sb., č. 239/2 Sb., č. 59/21 Sb., č.254/21 Sb., č. 32/22 Sb., č. 422/22 Sb., a třemi nálezy Ústavního soudu, které byly vyhlášeny ve sbírce zákonů pod č. 95/2 Sb., č. 96/2 Sb. a č. 45/22 Sb. d) Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona e) Vyhláška ČBÚ č.15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i o projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností f) Vyhláška ČBÚ č. 34/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Odkazy: 1) Vyhláška ČBÚ..., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a bezpečnosti provozu u staveb na území s výstupem důlních plynů-návrh 2) 1 vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb. 3) 6 vyhlášky ČBÚ č. 34/1992 Sb 4) 4 odstavec 2 písm.b vyhlášky ČBÚ č. 34/1992 Sb. 1) zákona č.5/1976 Sb. 14

15 1 Teoretické zdůvodnění limitů dynamiky výstupů metanu pro klasifikaci stavebních pozemků 1.1 Hodnocení nebezpečí výstupů plynů Plyny vystupující z podzemních prostor na povrch se projevují třemi způsoby, které lze kvantitativně a kvalitativně sledovat a měřit: a) přítomností, respektive zvýšením koncentrace plynů v půdě, vyjádřena koncentrací (v ppm nebo %) b) přímým výstupem plynů na povrch (exhalací, dynamikou), vyjádřena v cm 3 /m 2 /min. c) přítomností plynů ve stavebních objektech, kanalizačních a inženýrských sítích a pod. Nebezpečí vyplývající z vystupujících plynů lze tedy hodnotit na základě vyhodnocení výše uvedených projevů. Hodnocení nebezpečí výstupů plynů na povrch a do staveb Nebezpečí výstupů plynů na povrch je hodnoceno z hlediska možnosti jeho vstupu do staveb, zejména prostorů, které jsou ve styku s podložím. Cílem režimu větrání prostoru stavby je dosažení normálního stavu, tj. koncentrace CH 4 do,25 % a CO 2 do,5 % v prostoru stavby. Koncentrace plynů v místnosti (v dalším budeme uvažovat pouze CH 4 ) v závislosti na koncentraci plynů ve vystupujících plynech a dynamice výstupů (předpokládáme nejnepříznivější stav, tj. že stavba není izolovaná a veškerý plyn vystupující z půdy vstoupí do místnosti) je dána diferenciální rovnicí větrání, která popisuje objemovou bilanci metanu v místnosti podle schématu znázorněného na obr. 1 [přítok metanu]-[odtok metanu ]=[akumulace metanu v místnosti] V vět V,c (V vet +Sv /c )*c S.v, c Obr.1 Schéma větrání prostoru stavby 15

16 Rovnice větrání objektu (místnosti) má tvar: S * v dc S * v ( Vvěě + )* c = V * c dt kde: (1) S plocha stavby ve styku s podložím [m 2 ] v dynamika výstupu metanu [m 3 CH 4 /m 2 /min] V vět objemový průtok větracího vzduchu přiváděného do prostoru stavby [m 3 /s] V objem prostoru stavby, ve kterém může dojít k nahromadění plynů [m 3 ] c koncentrace metanu ve vystupujících plynech (v půdě) [-] c koncentrace metanu v prostoru stavby [-] Řešením této rovnice můžeme obdržet jeden z těchto tří výsledků: 1. Doba t, za kterou dosáhne koncentrace metanu v prostoru hodnoty c, jestliže v čase t= byla rovna c 1 2. Koncentrace metanu c, kterou se dosáhne za dobu t 3. Průtok větracího vzduchu, kterým se zajistí, aby po dobu t nepřesáhla koncentrace metanu hodnotu c Řešením rovnice pomocí L-W transformace a úpravou dostáváme rovnici popisující nárůst koncentrace metanu v prostoru stavby v čase ve tvaru: v v c ( t) = *{1 exp[ ( n + ) * t]} v k. n + k * c c kde: (2) k=v/s poměr objemu místnosti a plochy, která je ve styku s podložím [m] n=v vět /V součinitel výměny vzduchu v místnosti. Hodnoty n podle [2] jsou uvedeny v tabulce 1 Tabulka 1 Hodnoty součinitele výměny vzduchu podle [2] součinitel n popis stavu,5 nevětraná nístnost,1 slabé větrání,3 otopné období 16

17 Vytvořením limity pro t=, dostáváme ustálené hodnoty jednotlivých veličin: 1. Koncentrace c v c st = v k. n + c (3) 2. Součinitele výměny vzdušin potřebné pro dosažení požadované koncentrace v místnosti c st n = c v.(1 c c st.. k st ) (4) 3. Přípustná dynamiky plynů vstupujících do objektu pro zajištění koncentrace v místnosti c st v cst. k. n = cst 1 c (5) Výpočty byly provedeny pro hodnoty n=,5, k=2,2 m. Na obr. 2 je znázorněna závislost koncentrace metanu v prostoru stavby v závislosti na koncentraci metanu ve vstupujících plynech pro hodnoty dynamiky výstupů plynů 5, 1,2,3,4 a 5 cm 3 /m 2 /min. Z obrázku č. 2 je patrné, že koncentrace metanu v prostoru stavby ve závislá na koncentraci metanu ve vstupujícím plynu do koncentrace cca 1 %, poté je již závislost nevýrazná. Při dynamice výstupů metanu 5 cm 3 /cm 2 /min. bude koncentrace metanu v prostoru stavby maximálně,25 % bez ohledu na koncentraci metanu ve vstupujících plynech. 17

18 Závislost koncentrace metanu v objektu stavby na koncentraci metanu ve vstupujícím plynu (v půdě) pro n=,5 pro různé hodnoty dynamiky výstupů plynů,3,25 koncentrace metanu v objektu [-],2,15, ,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 koncentrace metanu vstupujícího do objektu [-] Obr. č. 2 Na obr. 3 je znázorněna závislost hodnoty dynamiky vystupujícího metanu do prostoru stavby na jeho koncentraci pro zajištění koncentrace metanu v prostoru stavby,25 % pro hodnoty součinitele výměny ovzduší v místnosti n=,5;,1;,2;.3;;.4;.5. Z obrázku č. 3 je patrné, že při dynamice výstupů plynů 5 cm 3 /m 2 /min. pro n =,5 což je nejnižší uváděná hodnota nepřekročí koncentrace metanu v prostoru stavby hodnotu,25 %. Toto platí za předpokladu, že veškerý metan vystupující z půdy vstoupí do objektu. Ve skutečnosti však v důsledku izolací stavby podíl metanu vstupujícího do objektu stavby bude vždy menší než 1. 18

19 Závislost dynamiky vstupujícího metanu do prostoru stavby na jeho koncentraci pro zajištění koncentrace metanu v prostoru stavby,25 % pro různé hodnoty součinitele výměny ovzduší v místnosti n 7 dynamika vstupujícího CH 4 [m 3 /m 2 /min] n=,5 n=,1 n=,2 n=,3 n=,4 n=, koncentrace CH 4 vstupujícího do místnosti [%] Obr. č. 3 Na obr. 4 je znázorněna závislost hodnoty potřebného součinitele výměny vzduchu na koncentraci vstupujícího metanu pro zajištění jeho koncentrace v místnosti,25 % při různé dynamice jeho vstupu do objektu vyjádřené v cm 3 /m 2 /min. Z obrázku je patrné, že pro hodnoty dynamiky výstupů metanu 5 cm 3 /m 2 /min. nepřesáhne koncentrace metanu v objektu hodnotu,25% při jakékoli koncentraci metanu ve vstupujícím plynu.,6 Závislost hodnoty potřebného součinitele výměny vzduchu na koncentraci vstupujícího CH 4 pro zajištění jeho koncentrace v místnosti,25 % při různé dynamice jeho vstupu do místnosti vyjádřené v cm 3 /m 2 /min.,5 součinitel výměny vzduchu [-],4,3,2 v=5 v=1 v=2 v=3 v=4 v=5, koncentace vstupujícího metanu [%] Obr. č. 4 19

20 Závěry: 1. Koncentrace metanu v objektu stavby nezávisí na koncentraci metanu (při koncentracích nad 5%) vstupujícího, pouze na dynamice výstupu plynů (průtoku) - vstupujícího plynu z jednotky plochy objektu. 2. Výpočty a následná klasifikace je provedena pro situace, kdy veškerý metan vystupující z půdy vstupuje do objektu. Ve skutečnosti existuje izolace základů a prošlé množství metanu bude podstatně nižšší. V současné době však neexistují podklady podle kterých by bylo možno stanovit jaký podíl metanu vystupujícího z půdy vstoupí do objektu, tento problém je nutno dořešit výzkumem. Na základě výše uvedených analýz je možno provést Klasifikaci pozemků podle dynamiky výstupů metanu následujícím způsobem uvdeným v tabulce 2: Tabulka 2 Dynamika výstupů metanu (vstup do objektu stavby) cm 3 /m 2 /min. klasifikace do 5 bez nebezpečí 5-1 nízké nebezpečí 1-2 střední nebezpečí 2 a více vysoké nebezpečí Stanovení součinitele výměny vzdušin podle [2]. Provádí se napuštěním značkovacího plynu (např. CO 2 ) do objektu a sledování poklesu jeho koncentrace v čase Měření poklesu koncentrace značkovacího plynu v čase, směrnice přímky představuje součinitel výměny vzduchu n. n = ln[( c c p ) /( c1 c p )]/( t t1) K dosažení požadované přesnosti nesmí být plyn pohlcován stěnami nebo předměty Seznam použité literatury [1] Cihelka, J., A kol, 1985, Vytápění větrání a klimatizace, SNTL Praha [2] Chyský, J., Hemzal, K., 1993, Větrání a kliamtizace, Technický průvodce sv. 31, nakladatelství Bolit Brno 2

21 11. Doplnění úkolu č.6. bodu ve smyslu zápisu z 2. kontrolního dne č.j.2386/3/1 Doplnění matematického modelu dynamiky výstupů plynů z podloží o vyvození matematických vztahů a stanovení časového průběhu tlaku plynů v nadloží v závislosti na velikosti skokové změny tlaku v posuzovaném intervalu 5-5 Pa 11.1 Nestacionární difuze Při nestacionární difuzi dochází k pohybu plynů v porušeném nadloží, resp. v půdě vlivem koncentračního spádu jednotlivých složek. S ohledem na rozdílnou koncentraci CH 4 a CO 2 a na jejich rozdílné vlastnosti dané součinitelem difuze se řeší pohyb každé složky samostatně. Intenzitu výměnu plynů mezi půdou a povrchem difuzí (rychlost proudění) popisuje 1. Fickův zákon ve tvaru: r C j = D x [m.s -1 ] (6) kde: j vektor rychlosti proudění plynů v důsledku difuze [m.s -1 ] D součinitel difuze (pro jednotlivé plyny je uveden v Tabulce č.1, [m 2.s -1 ] C koncentrace plynu [-] x vzdálenost [m] Změna koncentrace každé složky (CH 4, CO 2 ) v místě a čase v důsledku difuze je popsána 2. Fickovým zákonem vyjádřeným rovnicí: c t = D 2 c 2 x [s -1 ] (7) kde: C koncentrace CH 4, CO 4, je funkcí polohy dané souřadnicí x a času [-], t čas od zahájení experimentu [s]. Pro řešení rovnice (2) jsou dále potřebné počáteční a okrajové podmínky udávající hodnoty koncentrace plynu v počátku souřadnic, tj. pro x= a na počátku 21

22 sledovaného časového úseku tj., pro t=. Obvykle se používají základní okrajové a počáteční podmínky ve tvaru: x=, t=,c=c a x>, C=. Tabulka č. 2 Hodnoty součinitele difuze pro jednotlivé plyny podle Dvojice plynů součinitel difuze [m 2.s -1 ] CH 4 ve vzduchu 1.5*1-5 CO 2 ve vzduchu 1.4*1-5 CH 4 ve vodě 1.5*1-9 CO 2 ve vodě 1.5*1-9 O 2 v N 2 1.5*1-5 Difuze v pórovitém (mezerovitém) prostředí V Tabulce č. 2 jsou uvedeny hodnoty součinitele difuze pro volné plyny, půda však představuje systém, který se skládá z pevných částic, půdního plynu a vody. Podrobné odvození bude uvedeno dále. Přepočet součinitele difuze plynů v pórovitém materiálu (suchém) se provádí podle vzorce: 1.33 D = D * ε [m 2.s -1 ] (8) kde: ε mezerovitost (pórovitost) půdy [-] Pro výpočet pohybu plynů difuzí v suché půdě se použije součinitel D stanovený na základě součinitele D pro jednotlivé plyny ve vzduchu, pro výpočet součinitele difuze ve vodou saturované půdě se použije součinitel D stanovený na základě součinitele D pro vzduch a vodu. Pro zeminu nasycenou vodou z 5% se použije hodnota součinitele D stanovena na základě poloviční hodnoty pórovitosti (v tomto případě se difuze plynu vodou zanedbává). Hodnoty snížení součinitele difuze při difuzi pórovitými látkami ve srovnání s difuzí volnými plyny je uvedena v Tabulce č. 3. Tabulka č. 2 Hodnoty součinitele difuze D v zeminách pórovitost D/D CH 4 /vzduch CO 2 /vzduch CH 4, CO 2 /voda ε * * * * * * * * * Výsledky teoretického výzkumu pohybu plynů v půdě difuzí Výpočty pohybu plynů v půdě difuzí byly provedeny řešením rovnice (7) metodou sítí. Difuze atmosférického kyslíku do půdy byla řešena pro parametry: D=15*1-5 m 2.s -1, (suchá půda) pro ε=.3, řešení bylo provedeno pro hloubku pod povrchem od do 22

23 poměr koncentrací C/C Obr.č.5 Rychlost difuze vzdušného O 2 do hloubky v suché půdě 1,2 1,8,6,4, čas [dny].2 m.4 m.6 m.8 m 1. m 1.2 m 1.4 m 1.6 m 1.8 m 2. m 2.2 m 2.4 m 2.6 m 2.8 m 3. m 3m s krokem,2 m. Výsledky výpočtů rychlosti difuze vzdušného O 2 do suché půdy jsou graficky znázorněny na Obr. č. 5. Z Obr. č. 5 je patrné, že rychlost pronikání vzdušného O 2 (rychlostí vyrovnávání koncentrací) do půdy difuzí podstatně klesá s rostoucí hloubkou, rovněž je zřejmé že konečná stacionární hodnota daná asymptotou křivky s hloubkou klesá. Např. ve hloubce,2 m v půdě dosáhne koncentrace kyslíku 9 % hodnoty na povrchu za 3 dny, v hloubce 1 m dosáhne koncentrace kyslíku 8 % hodnoty na povrchu za 2 dní a v hloubce 3 m dosáhne koncentrace hodnoty 4% hodnoty na povrchu za 25 dní. Tyto výsledky svědčí o značné pomalosti difuzních procesů Na Obr. č. 6 je znázorněn časový průběh dynamiky výstupu CH 4 difuzí vypočtený podle rovnice (7) pro počáteční podmínky: t=, x=3m, C=5%, x<3 m, C-, což znamená, že se počítá šíření metanu difuzí z hloubky 3 m, kde se nachází koncentrace CH 4 5% na povrch. Z obrázku je patrné, že k ustálení dynamiky výstupů plynů dojde za cca 4 h a hodnoty dynamiky výstupů metanu jsou v hodnotách okolo 1-4 cm 3 /m 2 /min., což je ve srovnání s měřenými hodnotami zanedbatelná hodnota. 23

24 Časový průběh dynamiky výstupu CH 4 na povrch difuzí,14,12 dynamika výstupu CH4 [cm3/m2/min],1,8,6,4,2 Obr.č čas [h] 11.3 Proudění-nestacionární filtrace Při filtraci plynů nadložními horninami a půdou je hnacím mechanismem pohybu plynů tlakový rozdíl mezi podzemím a povrchem a také se uplatní stlačitelnost plynů v pórech. Filtrace plynů nadložními horninami je popsána Darcyho rovnicí, přičemž se předpokládá, že tlakové rozdíly jsou malé ve srovnání s absolutním tlakem. Rovnice kontinuity nestacionárního pohybu plynů v půdě má tvar: ε ρ t ρ v = x (9) kde: ρ měrná hmotnost plynů v půdě [kg.m -3 ] ε pórovitost (mezerovitost) půdy [-] v filtrační rychlost plynů v půdě [m.s -1 ] t čas [s] x vertikální souřadnice [m] Pro ideální plyn je měrná hmotnost plynu úměrná absolutnímu tlaku P [Pa], rovnice (9) pak dostává tvar: ε P t P v = x (1) 24

25 Zavedením předpokladu, že relativní tlakové změny plynů jsou malé ve srovnání s absolutním tlakem a dosazením filtrační rychlosti z Darcyho zákona tj.: k p v = µ x (11) kde: k permeabilita nadložních hornin nebo pokryvu [m 2 ], η dynamická viskozita proudících plynů [Pa.s], do rovnice (1), dostáváme rovnici popisující nestacionární filtrační proudění plynů horninami pokryvu. p t kde: k = η.ε x p p x (12) p tlak plynů v porušeném nadloží nebo pokryvu je funkcí vertikální souřadnice x a času t [Pa], t čas měřený od zahájení měření [s], Stanovení dynamiky výstupů plynů na povrch pro hodnoty skokové změny tlaku 5, 1,2, 3, 4 a 5 Pa pro hodnoty: k=1-12 m 2 ε=,25 µ=1,5.1-5 Pa.s h=1 m (hloubka plynového kolektoru pod povrchem) je znázorněno na obr. č. 7, 8, 9, 1, 11,12 25

26 Časový průběh dynamiky výstupu metanu na povrch při skokové změně tlaku 5 Pa,9,8,7 dynamika výstupu CH 4 [cm 3 /m 2 /min],6,5,4,3,2,1 Obr čas [h] Časový průběh dynamiky výstupu metanu na povrch při skokové změně tlaku 1 Pa,18,16,14 dynamika výstupu CH 4 [cm 3 /m 2 /min],12,1,8,6,4,2 Obr čas [h] 26

27 Časový průběh dynamiky výstupu metanu na povrch při skokové změně tlaku 2 Pa,35,3 dynamika výstupu CH 4 [cm 3 /m 2 /min],25,2,15,1,5 Obr čas [h] Časový průběh dynamiky výstupu metanu na povrch při skokové změně tlaku 3 Pa,6,5 dynamika výstupu CH 4 [cm 3 /m 2 /min],4,3,2,1 Obr čas [h] 27

28 Časový průběh dynamiky výstupu metanu na povrch při skokové změně tlaku 4 Pa,7,6 dynamika výstupu CH 4 [cm 3 /m 2 /min],5,4,3,2,1 Obr čas [h] Časový průběh dynamiky výstupu metanu na povrch při skokové změně tlaku 5 Pa,9,8,7 dynamika výstupu CH 4 [cm 3 /m 2 /min],6,5,4,3,2,1 Obr čas [h] Prof.Ing.Pavel Prokop, CSc. zodpovědný řešitel 28

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 172 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.4.101 CHRÁNĚNÁ

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor 1. Úvod Na základě objednávky pana Ing. Pavla Ziky, CSc. předkládáme výsledky z průzkumu stanovení radonového indexu pro projekt stavby sportovního centra v Táboře. Měření bylo prováděno dne 2.8. 2013

Více

č.j. 1881/2003, 565/04, 2515/04, 092/06, 0902/06 Kód projektu: AACBU 2403

č.j. 1881/2003, 565/04, 2515/04, 092/06, 0902/06 Kód projektu: AACBU 2403 Zhodnocení výsledku řešení projektu 1.Specifikace projektu č. 24/2003 Název projektu: Řešení způsobů separátního větrání s použitím chladících zařízení s eliminací bezpečí od vystupujícího metanu Programový

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 3 o autorizovaných inspektorech Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství Vyhláška č. 432 432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 3. prosince 2001, o dokladech Ïádosti o rozhodnutí nebo vyjádfiení a o náleïitostech povolení, souhlasû a vyjádfiení vodoprávního úfiadu Ministerstvo

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje a) prokazování odborné způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje a) prokazování odborné způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin Částka 45 Sbírka zákonů č. 123 / 2012 Strana 1859 123 VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2012 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 92 odst.

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Stránka 1/3 Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Objednatel: Název firmy: Milan Slezák IČ: 87277883 Adresa: Lošany 69, Lošany, 28002 Osoba: Milan Slezák Mobilní tel: 602 555 946 Email: mslezak@centrum.cz

Více

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚNOR 2015 1. Technický projekt hydrogeologického opěrného a ověřovacího vrtu pro vrtanou studnu PIC 1 Náhlov Po odvrtání ověřovacího vrtu bude

Více

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí...

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí... Odbor životního prostředí a zemědělství tel.č. 572 615 266 (268) ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU

Více

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb.

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb. ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zák. ČNR č. 541/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.,

Více

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 2 ČÁST DRUHÁ - OHLAŠOVÁNÍ STAVEB Náležitosti

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel,

Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel, Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel, 24. 11. 2016 Clean energy and climate change mitigation globally Green Gas DPB, a.s. Region ovlivněný důsledky hornické

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo, pokud dochází ke změně parcelního čísla uvést původní a nové parc. č.)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo, pokud dochází ke změně parcelního čísla uvést původní a nové parc. č.)... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy Ulice: Velké náměstí 3 PSČ, obec: 383 01 Prachatice Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo)... Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy Ulice: Velké náměstí 3 PSČ, obec: 383 01 Prachatice ŽÁDOST O POVOLENÍ

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Modelování proudění metanu

Modelování proudění metanu Modelování proudění metanu GOTTFRIED, Jan 1 1 Ing., Institut ekonomiky a systémů řízení, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Třída 17.listopadu 708 33 Ostrava Poruba, jgottfried@iol.cz, http://www.vsb.cz/~vg98015

Více

Hydrogeologie a právo k část 4.

Hydrogeologie a právo k část 4. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 4. Zasakování odpadních vod do půdní vrstvy Do 1.8. 2010 bylo možno vypouštět odpadní vody do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy ve smyslu 38 odstavce 4

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Lenka Vavrušková Komise laboratoří SOVAK 13. 14.9.2012 Nová legislativa poplatků za vypouštění OV Od 1. 6. 2012 platí nové legislativní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

526_2006_sb.txt. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

526_2006_sb.txt. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

Pohled na investiční záměr využití ploch postižených důlní činností ve vztahu k zajištění starých důlních děl

Pohled na investiční záměr využití ploch postižených důlní činností ve vztahu k zajištění starých důlních děl Pohled na investiční záměr využití ploch postižených důlní činností ve vztahu k zajištění starých důlních děl Příklad: Rozvojová zóna Hrušov, Ostrava Pohled na investiční záměr využití ploch postižených

Více

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I R E K T O R Á T Oddělení veřejných zakázek Křížkovského 8 771 47 Olomouc Tel. : +420 585 631 118 FAX : +420 585 631 012 E-mail :petra.jungova@upol.cz

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

Žadatel. fyzická osoba. fyzická osoba oprávněná k podnikání. právnická osoba

Žadatel. fyzická osoba. fyzická osoba oprávněná k podnikání. právnická osoba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ poznámka: v kompetenci ÚMČ Praha 16 Radotín je udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského

Více

Ing. Boris Dvořáček POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO STAVU PODZEMNÍCH OBJEKTŮ

Ing. Boris Dvořáček POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO STAVU PODZEMNÍCH OBJEKTŮ Ing. Boris Dvořáček L9 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO STAVU PODZEMNÍCH OBJEKTŮ Vyhláška Českého báňského úřadu v Praze č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 1

Více

Zhodnocení výsledků řešení projektu

Zhodnocení výsledků řešení projektu Zhodnocení výsledků řešení projektu 1. Specifikace projektu č. 33/2003 Název projektu: Zpracování kriteriální analýzy endogenních požárů, stvení metodiky projektové dokumentace a realizačních opatření

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Jihlava, 27.11.2015 1 3 Účinky záření Lékařské ozáření Běžné rentgenové vyšetření

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, účel stavby, místo)...

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, účel stavby, místo)... Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 123 č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 3. prosince 2001. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 3. prosince 2001. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., vyhlášky

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací 1. Pojmenování (název) životní situace: Povolení ke stavbě, ke změně stavby, ke změně užívání či k zrušení a odstranění stavby vodního díla 2. Základní

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Žádost

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Městský úřad KRALUPY NAD VLTAVOU Odbor životního prostředí Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou

Městský úřad KRALUPY NAD VLTAVOU Odbor životního prostředí Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou Příloha Směrnice č. T S.02/2009, kterou se stanovují pravidla postupu při zpracovávání a vydávání koordinovaných závazných stanovisek a koordinovaných stanovisek Městským úřadem Kralupy nad Vltavou - Vzor

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Jevíčko organizační odbor Palackého nám Jevíčko*)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Jevíčko organizační odbor Palackého nám Jevíčko*) Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Jevíčko organizační odbor Palackého nám. 1 569 43 Jevíčko*) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Čl. II. Přechodná ustanovení

Čl. II. Přechodná ustanovení ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: rozdělovník V Praze dne

Více

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č.

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č. Strana 562 Sbírka zákonů č. 57 / 2016 57 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. února 2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

Více

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY. První náměstek policejního prezidenta

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY. První náměstek policejního prezidenta POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY První náměstek policejního prezidenta Příloha k č. j. PYRO-727-1/ČJ-2015-9400KR Základní právní úprava Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU, o harmonizaci

Více