Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář"

Transkript

1 Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář q Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Vyhlásil PhDr. Jiří Drahota [ředitel]... Naposledy změněno Příloha: podpisy zaměstnanců, kteří se se zněním standardů kvality v poslední verzi seznámili

2

3 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Kritérium a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákom stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své příznivé sociální situace; c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje; d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a gativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. Zásadní ano ano ano 1. Poslání ab proč tu jsme Podpora a integrace dítěte a mladého dospělého s těžším mentálním a kombinovaným postižením a podpora integrace jeho rodiny do společnosti. 2. Kdo jsme Příspěvková organizace zřízená MČ Praha 3, služby poskytujeme v souladu s naší zřizovací listinou a registrací u MHMP 3. Jaké služby poskytujeme Denní stacionář (108/ ; 505/ ) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně bo poskytnutí podmík pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 3

4 sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně terapeutické činnosti jsou zajišťovány s důrazem na práci ve skupinách a interakci mezi klienty a personálem a klienty navzájem. 4. Jaká je naše cílová skupina uživatelů Děti a dorost s mentálním a kombinovaným postižením. 5. Jaké jsou principy naší služby skupinová práce komplexní péče sociální, výchovná a pedagogická intervence směřování k integraci společenské, rodinné, školní a pracovní podpora rodiny týmová práce, interdisciplinární a transdisciplinární komunikace 6. Náš veřejný závazek Poskytovat péči, citlivým a přátelským způsobem pomáhat uživatelům žít důstojný a spokojený život, být jim oporou při začleňování do běžného života. Dosáhnou maximální možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe a obhájení sama sebe. 7. Cíle služby (součást IPSS) podpora individuálního rozvoje respektování potřeb a vůle uživatele naplňování obecných a speciálních potřeb uživatele zkvalitňování života jedince projevující se subjektivně i objektivně životní spokojeností podpora rodiny uživatele vytváření pozitivního společenského klimatu, pro integraci osob s postižením a jejich rodin 4 Standardy kvality poskytování sociální služby

5 8. Principy služby poskytovatele 8.1. Dodržování práv uživatelů a princip uplatnění vůle uživatele Přístup zaměstnanců v přímé péči s uživatelem je určen uplatněním a naplněním vůle uživatele, a to v rozsahu, ve kterém je schopen nést odpovědnost za své jednání. Takovéto jednání je rámcově reflektováno, popsáno a výsledky jsou využity při tvorbě IPSS Projevy uživatele, u kterých by mohlo dojít k pochybnostem, zda-li je uživatel schopen si plně uvědomit souvislosti a důsledky svého jednání je zvolen takový postup, který je vzhledem k projevené vůli uživatele konfliktní. Za respektování vůle uživatele v rámci pravidel (IVVP, ) odpovídají všichni pracovníci v přímé péči. Vedoucí jednotlivých skupin zajišťují písemný záznam při jednáních, která jsou vyhodnocena jako konfliktní, tedy, kdy se vůle uživatele může uplatnit bo je omezena. Tato situace je projednána a jsou stanovena východiska, pro další úpravu v rámci IVVP a to tak aby se takovým situacím předcházelo. O čem konkrétně si uživatelé sami rozhodují? Podle svých mentálních schopností a v souladu s IVVP o účasti bo struktuře jednotlivých bodů denního programu, dle nabídky různých druhů činností (např.: hry, plavání, léčebná tělesná výchova, hipoterapie, canisterapie, arteterapie,relaxace) Jsou někteří uživatelé při rozhodování zvýhodněni? Zvýhodnění některých uživatelů je dáno stupněm a rozsahem jejich postižení, které může omezovat svobodnou volbu činnosti. Jsou situace ve kterých jsou uživatelé omezeni v možnosti vlastního rozhod nutí? Omezení vlastní iniciativy uživatelů jsou dány především zbytným ohledem na jejich na jejich zdravotní stav, bezpečnost, stejně jako na bezpečnost ostatních. Vzhledem k reálné možnosti poskytovat převážně bo trvale individuální péči byla by omezením pro jejich rozhodování i jejich vůle za každou cenu se v dané situaci odloučit od vychovatele či společného programu. Uveďte konkrétní příklady a důvody takových omezení Uživatel bezpečně ohrožuje házením předmětů či fyzicky napadá jiného uživatele. Na vycházce mimo stacionář se chce uživatel za každou cenu odloučit od skupiny, popřípadě vstoupit na vozovku. K omezením je přistupováno z důvodu zachování bezpečí uživatel a jeho okolí s přihlédnutím k jeho mentálním, fyzickým schopnostem a sociálním návykům. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 5

6 8.2. individualizace podpory Princip individualizace podpory (pomoc vychází z individuálně určených potřeb, musí působit na osoby aktivně, snažíme se o zachování, podporu a prohlubování co jvyšší míry samostatnosti a závislosti uživatele, uznáváme jedičnost osobnosti uživatele) 8.3. Zaměření na celek Princip zaměření na celek (snažíme se využívat běžných služeb veřejnosti, podporovat přirozené vztahy uživatele a spolupracovat s ostatními organizacemi, institucemi a rodinou) 8.4. Flexibilita Princip flexibility (služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů, sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, jejich týmová spolupráce, zvyšování odbornosti a prohlubování znalosti při soustavném vzdělávání) 8.5. Empatie Princip empatie (vcítění se do pocitů a situace uživatele, lidsky ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům, vzájemná tolerance a důvěra) 8.6. Metodika a pracovní postupy, vnitřní pravidla Podrobně je upraven postup zaměstnanců při řešení některých typických provozních situací. Standardizují i postupy při řešení typických (nouzových, havarijních) a mimořádných situací Ochrana klientů před předsudky a gativním hodnocením Otevřenou koncepcí a strukturou denního stacionáře, přístupnou intaktní společnosti, osvětovou, publikační a výchovnou činností, poukazující, že zadatelná důstojnost a hodnota lidského života ní dána rozsahem mentálních schopností a výkonností, ale je vlastní každému člověku a lze u každého najít pozitivní stránky a schopnosti Prevence gativních jevů Prevence spočívá ve výběru pracovníků, v jejich vzdělávání, např. formou přítomného kurzu. Pravidelně též v supervizi a vnitřní intervizi jejich práce, je monitorováno dodržování a případné dostatky vysvětlovány a při diskusi odstraňovány. Jako preventivní se jeví důsledné seznámení pracovníků a Pracovním a Organizačním řádem, jejich důsledné dodržování a kontrola ze strany vedoucích pracovníků. 6 Standardy kvality poskytování sociální služby

7 2. Ochrana práv osob Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Zásadní ano ano Základní deklarace Přístup k uživateli je charakterizován úctou k osobnosti, kdy uživatele soudíme, ale přijímáme ho v kontextu rodinné situace, jeho potřeb a zdravotního stavu. Uživatele se snažíme pochopit, a vyhovět přímo jeho osobním přáním a potřebám, zároveň bereme v úvahu i přání zákonného zástupce a možnosti poskytovatele. Všichni zaměstnanci znají základní koncepty lidských práv a práv uživatelů a jednají tak, aby je respektovali 1. Základní lidská práva v sociálních službách osobní svoboda a svoboda pohybu právo na ochranu soukromí dotknutelnost osoby právo na ochranu osobního a rodinného života právo na důstojné zacházení právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko právo na vzdělání právo na léčbu se souhlasem právo stěžovat si Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 7

8 2. Základní práva uživatele: Právo na soukromí: Právo na soukromí je respektováno s ohledem na zdraví a bezpečnost uživatele a uživatelů ostatních Právo na soukromí při hygieně uživatelů: K omezením může dojít pouze v souvislosti s rozsahem a hloubkou postižení konkrétního uživatele a to vždy ve prospěch jeho bezpečí a v souvislosti s bezpečím ostatních uživatelů. Právo volby: Uživatel si dle svého zájmu a rozhodovacích schopností vybírá činnosti a jejich strukturu, která mu vyhovuje, a to s ohledem na denní program ICZ, školní výuku a v návaznosti na kolektiv. Právo si stěžovat Každý uživatel je podrobně seznámen s možnostmi a způsoby jak a kde uplatnit své právo si stěžovat na situace, v nichž jsou naplňována bo jsou poškozována jeho práva ( k tomu též standard 7) 3. Pravidla pro předcházení situacím v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, Jednání s uživateli ze strany všech zaměstnanců v přímé péči je určováno SQSS, IPSS, Etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy ICZ. Při tvorbě IPSS je využito informací rodiny, zákonného zástupce a dalších osob, které k torbě IPSS mohou přispět. IPSS respektuje osobnost a svobodnou vůli uživatele. Každý zaměstnac v přímé péči se seznamuje s pravidly při přijímacím pohovoru a je průběžně školen v jednání tak, aby se vyloučila případná stigmatizace klientů bo porušování lidských práv uživatelů i jakékoli další kolizní situace. Všichni ostatní zaměstnanci jsou v přiměřené míře seznámeni se zásadami v přístupu k uživatelům tak, aby se vyloučily kolizní situace s klienty. Vedení organizace odpovídá za to, že uživatel je přiměřenou, pro něj srozumitelnou formou informován o svých právech a povinnostech. Vzhledem ke struktuře klientů je veškerá dokumentace zpracovávána a konzultována se zá- 8 Standardy kvality poskytování sociální služby

9 konným zástupcem. Klient / zákonný zástupce je s veškerými pravidly seznámen před započetím přijímacího procesu. Je zaveden systém namátkové kontroly na pracovištích 4. Přitom jsou zachovávány základní zásady pro jednání zaměstnanců s klienty: respektují osobní svobodu uživatele a pomáhají mu v udržování si vlastního životního stylu. zprostředkovávají komunikaci uživatele s třetí osobou, při zachování jeho svobodné vůle a soukromí. zachovávají úctu k životu, poškozují čest, dobrou pověst a jméno uživatele soustavně se snaží hledat možnosti, pro zvyšování kvality života u uživatele eliminují přiměřená rizika a zajišťuje klientovi bezpečí a pocit jistoty při styku s uživatelem dbají zaměstnanci na to, aby byl uživatelovi pochám maximální prostor pro jeho osobní rozhodování a uplatňování preferencí v běžném rozhodování. oslovování / tykání vykání / si řídí uživatel, a děje se po vzájemné dohodě, bo na výslovné přání uživatele. uživatel má právo v rámci vlastního rozhodování na přiměřené riziko je povinností zaměstnance poskytujícího péče, aby zajistil, že uživatel v maximální míře rozumí své situaci a možnostem svého rozhodování poskytovatel nabízí svou službou odpovídající podporu uživateli a to tak, aby docházelo k přiměřené závislosti na službě 5. Kolizní situace Každý vedoucí skupiny je povin ohlásit a písemně (protokolárně) zaznamenat, jakékoliv podezření, že práva uživatelů jsou porušována bo že uživatel je vystaven přiměřenému, ponižujícímu a jinak přípustnému jednání, které snižuje jeho důstojnost. Písemný záznam o kolizní situace se, chronologicky, ukládá do pořadače, který je umístěn v kanceláři sociálního pracovníka. Každá takováto zpráva je projednána s vedením organizace, jsou písemně definována nápravná opatření a případné sankce. 6. Příklad kolizních situací a pravidla řešení: V rámci skupiny se zaměstnanci vyvarují toho, že některý z uživatelů se dosta v rámci skupiny do pozice outsidera a je vystaven gativnímu vlivu z toho vyplývajících situací Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 9

10 Situace je popsána v protokolu, týmově rozebrána za přítomnosti vedoucího organizace, do denních plánů a individuálních plánů dotčených uživatelů se promít potřebná změna. Po 1 měsíci pak je provedeno vyhodnocení, zda přijaté opatření vedla k očekávané změně. V rámci poskytování služby dojde ze strany zaměstnanců k situaci, kdy je některý uživatel vystaven posměchu bo jinak ponižující situaci Situace je popsána v protokolu. Věc je následně řešena jako závažné porušení pracovní kázně s okamžitou ztrátou všech nárokových složek platu daného zaměstnance na dobu jméně 3 měsíců, v případě opakování pak řešena výpovědí. V rámci poskytování služby dojde ze strany rodičů, předávajících a přebírajících uživatele k situaci, kdy je některý uživatel vystaven posměchu bo jinak ponižující situaci Situace je popsána v protokolu, osobám, které se jí účastnily z venčí (rodiče bo jiní zástupci uživatelů) je vysvětlen kontext a povinnosti, které mají dodržovat při styku s jinými uživateli. Pokud by se situace opakovala je postup předávání a přebírání uživatele zařízen tak, aby k problematickým situacím mohlo docházet. V souvislosti s porozuměním bo špatnou interpretací organizačních bo provozních předpisů dojde k situaci, ve které je uživatel vystaven přiměřenému psychickému tlaku. Situace je popsána v protokolu a je provedena její analýza v rámci možností jsou organizační a provozní předpisy upraveny tak, aby k podobné situaci přiměřené zátěže uživatel mohlo docházet. 7. Obecné postupy při řešení kolizních situací O každém podezření z kolizní situace ve smyslu tohoto standardu je proveden zápis formou číslovaného protokolu Při každé zjištěné kolizní situace je v přiměřené době a bez odkladu věc řešena a projednána s vedením organizace Ke každé kolizní situaci, jsou v návaznosti na protokol písemně určena nápravná opatření a případné sankce. Protokoly o kolizních situacích se zakládají chronologicky do pořadače v kanceláři sociálního pracovníka a archivují v vč. dokumentace o jejich řešení a projednání. Pokud je kolizní situace vyhodnocena jako závažná, je pro samostatně rozpracován postup, jak podobným situacím předcházet vč. doplnění standardů v části II. 10 Standardy kvality poskytování sociální služby

11 8. Použití kompenzačních a korektivních pomůcek K omezení pohybu z důvodu postižení může dojít pouze v souvislosti s rozsahem a hloubkou postižení konkrétního uživatele, a to vždy ve prospěch jeho bezpečí a v souvislosti s bezpečím ostatních uživatelů. Kompenzační a korektivní pomůcky jsou používány pouze na základě odborného stanoviska příslušného lékaře. Pravidelně se jejich vžití a potřeba přezkoumávají, vyhodnocují a jejich užití se aktualizuje. Jsou užívány pouze v souladu s rehabilitačními, zdravotnickými a diagnostickými doporučeními. Farmakoterapie je užívána pouze podle určení příslušného lékaře Omezení vůle bo jednání uživatel je možné, ohrožuje-li své zdraví, svou bezpečnost, zdraví a bezpečnost ostatních Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici 9. Konkrétní postup při přiměřeném a agresivním chování: slovní usměrnění odchod s vychovatelem do ústraní, kde se vychovatel aktivní snahou zklidní uživatele fyzické omezení uživatel uchopením bo objetím na potřebnou dobu opakované a utuchající projevy agrese přivolá se lékař a psycholog, a je bezprostředně informován zákonný zástupce uživatele v dlouhodobém plánu se tato problematika řeší konzultací s odborníky ve spolupráci se zákonným zástupcem uživatele každá takováto situace se písemně zdokumentuje a záznam se uloží do zdravotní dokumentace Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici 10. Střet zájmů pracovníci poskytovatele by měli být pověřováni přímou péčí o své blízké a rodinné příslušníky poskytovatel by měl vykonávat funkci veřejného opatrovníka osobě, která je jeho uživatel provozovatel by měl ke své činnosti využívat movitosti, bytové prostory pronajaté mu uživatelem Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 11

12 11. Pravidla o přijímání darů každý zaměstnac má právo přijmout dar od uživatel, jeho zástupců či blízkých a to ve formě finanční, věcná a služby o přijetí každého takového daru informuje pověřeného pracovníka, vždy se sepíše darovací smlouva s určením účelu daru kopie darovací smlouvy se archivuje u pověřeného pracovníka vedení organizace namátkově kontroluje, zda byl dar použit v souladu s darovací smlouvou v případě podezření, že je s darováním spojena jakékoli vazba vytvořená v závislosti na poskytování služby, je provedeno takové organizační opatření, které by vyloučilo přiměřený vliv dané osoby na uživatele případné porušení povinnosti informovat zaměstnavatele (utajení přijatého daru) je chápáno jako vážné porušení pracovní kázně. Z tohoto režimu jsou osvobozeny běžné dary květiny při významných dch, drobné dárkové předměty apod. drobné dary, např.: květiny, dárkové předměty se vhodně užijí ve společných prostorách organizace. Dary jako potraviny a nápoje se, při vhodné společenské příležitosti, zkonzumují společně ve skupině, jejímž je obdarovaný člem. Je-li potravinový dar většího charakteru, je rozdělen mezi všechny pracovníky a zkonzumován. 12 Standardy kvality poskytování sociální služby

13 3. Jednání se zájemcem o sociální službu Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákom; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Zásadní ano ano 1. Seznámení veřejnosti s poskytovanou službou Informace o poskytované službě jsou veřejnosti dostupné v obecných databázích státu a zřizovatele, ale také na webových stránkách poskytovatele. Na poskytovatele se může kdokoli obrátit s žádostí o upřesnění, podání detailních informací o poskytované službě atd. každý, Kdo má zájem o poskytovanou službu se může stát žadatelem. 2. Pravidla pro jednání se zájemcem o službu Zájemce o poskytovanou službu je o postupu informován kterýmkoli zaměstnancem poskytovatele. Ten mu pomůže s orientací v porozumění nabídky služeb poskytovatele a seznámí s osobami, se kterými může v této věci dále jednat. Těmito osobami jsou, ředitel, zástupce ředitele, sociální pracovník a některý z klíčových pracovníků. Informace o poskytované rehabilitaci podává vedoucí rehabilitace a ergoterapeutka. Zájemce se informace může dozvědět také telefonicky bo na zveřejněných ových adresách poskytovatele (prostřednictvím webových strák) V případě zájmu jedná se zájemcem jprve k tomu pověřená osoba, která zjistí potřeby, požadavky a přání zájemce a informuje o nabízené službě a možnostech organizace S každým zájemce o sociální službu je postupováno individuálně, dle jeho potřeb a požadavků s přihlédnutím k možnostem organizace. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 13

14 Potřeby a cíle zájemce o sociální službu se získávají technikami popsanými v SQSS č.: 5, a to zvláště za použití bodů 5. a Okruh informací, které potřebuje vědět poskytovatel o zájemci před zapsáním do seznamu žadatelů. datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště adresu trvalého bydliště zákonného zástupce a kontakty na zákonného zástupce osobní, zdravotní a sociální anamnézu rozpis aktuální medikace doporučení konzultujících odborných lékařů kopii očkovacího průkazu se záznamem všech předepsaných očkování pro daný věk žadatele informace o dosavadním průběhu povinné školní docházky popis osobních cílů svéprávnost / zákonný zástupce 3a. Okruh informací které poskytuje organizace zájemci, zákonnému zájemci, o sociální službu. forma a obsah sociální služby časový rozsah Organizační a Provozní řád SQSS Smluvní podmínky Platný ceník Pravidla pro uplatnění stížnosti 4. Postup při vyřizování žádosti (před nástupem do zařízení) Při vyřizování žádosti proběh: zjištění potřeb, požadavků a přání zájemce informace o nabízené službě a možnostech organizace kompletace podkladů, zdravotní, psychologické a další relevantní odborné dokumentace seznámení vedení a konkrétního týmu ICZ o zájemci 14 Standardy kvality poskytování sociální služby

15 informace podává a od zájemců o službu shromažďuje sociální pracovník, který po kompletaci dokladů a informací připraví vše k jednání se zájemcem. Se zájemce se setká vedení organizace: ředitel, sociální pracovník, vedoucí skupin, vedoucí fyzioterapie. Po zhodnocení žádosti obdrží žadatel odpověď na svou žádost v písemné podobě. Žadatel má možnost se proti žádosti odvolat. Osoba, která splňuje podmínky a písemně požádá o poskytování sociální služby je zapsána do registru zájemců. Změní-li svoji vůli bo z jiného důvodu zanik tato žádost (např. změnou zdravotního stavu žadatele apod.) vrátí se veškerá shromážděná dokumentace, případně se poskytnou další požadované informace o možnostech postupu pro vyřešení situace. V tomto registru je pak v pořadí zájemců podle data podání žádosti. 5. Postup jednání s nastupujícím zájemcem Při uvolnění kapacity poskytovatele je před uzavřením smlouvy nutné ověřit zda potřeby, požadavky a přání zájemce aktuálně odpovídají tomu, jak byla uvedena při vyřizování žádosti. Před uzavřením smlouvy je ověřeno, že zájemce zná aktuální podmínky a možnosti související s poskytovanou službou, projedná se s ním zařazení do příslušné skupiny, ceník a náležitosti smlouvy. Vzhledem k struktuře cílové skupiny klientů sociální služby je obvykle jednáno se zákonným zástupcem. Pracovníci zjišťují potřeby a cíle zájemce o sociální službu technikami popsanými v SQSS č.: 5, a to zvláště za použití bodů 5. a Zájemce o sociální službu je seznámen s podmínkami smlouvy, cenou za poskytování sociální služby, Organizačním a Provozním řádem, SQSS, možnostmi jak a kde podávat stížnost, s režimem Schrák důvěry. V písemné formě obdrží podepsanou Smlouvu o poskytnutí sociální služby. Do konkrétní skupiny se vybírá zájemce, který je definován jako vhodný věkem, diagnosticky, schopnostmi apod. Je provedena kompletace zdravotní, psychologické a další relevantní odborné dokumentace a proběh seznámení s konkrétním týmem zaměstnanců, kteří se budou podílet na péči. Poté je sepsána smlouva a dohodnuta zkušební doba v jejímž rámci je sestavován Individuální plán pro poskytování sociální služby. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 15

16 6. Podmínky uzavření smlouvy zájemce spadá do cílové skupiny jsou shledány důvody pro odmítnutí dojde k vzájemné dohodě na obsahu smlouvy 7. Nepřijetí zájemce Zájemce může být odmítnut pouze ze zákonných důvodů: z kapacitních důvodů osoby dle 36, vyhlášky č.505 / 2006 Sb. pokud služba umožňuje zájemci naplnění osobního cíle ní v cílové skupině poskytovatele v případě, že nastal souhlas a dohoda mezi potřebami zájemce a možnostmi poskytovatele služby. jestli-že byla s žadatelem rozvázána, pro hrubé porušení pravidel, smlouva v organizaci samé bo v organizaci nabízející stejnou službu a to před méně ž 6 měsíci odmítnutí zájemci o sociální službu jsou evidováni v pořadači u sociálního pracovníka, včetně odůvodnění případného odmítnutí. Kompetenci pro odmítnutí má statutární zástupce organizace I zájemci, kterého lze přijmout, organizace nabízí poradenství a informace tak, aby mu podle svých možností pomohla řešit danou situaci. Poskytovatel v takovém případě informuje o možnostech a zaměření jiných podobných poskytovatelů. 16 Standardy kvality poskytování sociální služby

17 4. Smlouva o poskytování sociální služby Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy; c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby; Zásadní ano 1. Smlouva o poskytování služby Integrační centrum Zahrada zastoupená řiditelem organizace uzavírá s uživatelem písemnou smlouvu, na základě přání a možností zájemce o službu bo jeho zákonného zástupce a podle možností poskytovatele. 2. Základní náležitosti a obsah smlouvy: Obsahem smlouvy je, že uživatel bude navštěvovat denní stacionář Integrační centrum Zahrada, U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3, formou denního pobytu. Popis poskytované služby ve smlouvě odpovídá povaze registrované služby a zřizovací listiny, jde o denní pobyt ve stacionáři pro vymezenou cílovou skupinu, který je poskytován v pracovní dny od 7:00 hod. do 17:00 hod. Jako základní nabízí ICZ smlouvu v rozsahu pondělí pátek / 08:00 14:00 Obvykle je sjednána zkušební doba 3 měsíce Smlouva obsahuje ustanovení o ceně služby, která je stanovena podle Ceníku a obsahuje stanovenou výši úhrady, způsob platby, splatnost a případně další náležitosti spojené s úhradou Poskytovatel zpravidla nabízí doplňkové služby a proto smlouva obsahuje ujednání o nich Smlouva obsahuje ustanovení, že službu lze ze strany uživatele ukončit kdykoli a to písemnou formou. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 17

18 Smlouva obsahuje ustanovení, že službu lze ze strany poskytovatele ukončit dle sjednaných podmík a ze zákonných důvodů. Jsou uvedeny výpovědní důvody a lhůty: dodržování některých ustanovení smlouvy, zejména vnitřních pravidel hrubé porušení podmík a povinností, placení úhrady, vystupování vůči zaměstnancům poskytovatele způsobem,kdy jsou hrubě porušována jejich práva lidská i občanská, oprávněné zájmy, lidská důstojnost, apod. 3. Nepovinné části smlouvy ujednání o poskytnutí informace o příjmu uživatele a o výši příspěvku 4. Přílohy smlouvy organizační řád provozní řád SQSS 5. Postup při uzavírání smlouvy Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby dotčená osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy informovaný souhlas Poskytovatel aktivně seznamuje zájemce se všemi náležitostmi smlouvy, tak jak to jlépe vyhovuje jeho schopnostem, a přesvědčí se, zda-li uchazeč všemu dobře porozuměl a vše správně pochopil Formuluje uživatel / zákonný zástupce, zohledňuje se míra handicapu smyslového, sociálního, mentálního a fyzického, zdravotní stav, bezpečnost, přání uživatele / zákonného zástupce Vzhledem k struktuře uživatelů služby, jsou podmínky smlouvy v převážné většině formulovány se zákonným zástupce a to vždy s ohledem na prospěch uživatele. Poskytovatel se vždy ujistí, že zájemce / zákonný zástupce obsahu a podmínkám smlouvy a všem ujednáním dobře porozuměl Smlouvu s žadatelem o službu připravuje a uzavírá z pověření ředitele organizace sociální pracovník, podepisuje ředitel organizace. Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby v souladu s SQSS č.3 a IPSS. 18 Standardy kvality poskytování sociální služby

19 veškeré podmínky poskytování soc.služby jsou zájemci přístupné v samotné smlouvě a v jejích přílohách Uživatelům jsou v přiměřené míře přístupné i další dokumenty, které mohou mít vliv na poskytování služby a které jsou přílohami smlouvy, zejména etický kodex a další vnitřní předpisy týkající se organizace a zaměstnanců. Tvorba IPSS se řídí pravidly popsanými v SQSS č.5 a je řešen s každým žadatelem / klientem / zákonným zástupcem individuálně. 6. Postup při jednání o změně smlouvy a změny podmík poskytování služby související se změnami vyplývajícími z organizačních bo jiných změn v činnosti poskytovatele. Vzhledem k povaze poskytované péče dochází k průběžným změnám v postupech a obsahu činností (probíhající změny individuálních pánů, směrování skupin atd.), změny mohou nastávat v rodinných a dalších souvislostech klienta. V běžném rozsahu se promítají do obsahu smlouvy přiměřeně. Je-li potřeba přímo doplňovat smlouvu, bo měnit některá jejich ustanovení, děje se to dodatkem, ve kterém se popíší důvody změny. V případě že jde o změny související s klientem, jeho zákonným zástupcem apod. musí být důvod popsán, musí však být uvedeno, že jde o změnu na jeho návrh resp. vyvolanou okolnostmi z jeho strany. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 19

20 5. Individuální plánování průběhu sociální služby Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby; c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle; d) Poskytovatel má pro postup podle písme b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance; e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám. Zásadní ano ano ano ano 1. Individuální plán péče (IPSS) vytváří tým pracovníků. ředitel zástupce ředitele spec.pedagog klíčový pracovník ostatní relevantní pracovníci rehabilitační pracovník ergoterapeut je-li potřeba pracovní terapeut Konzultace ACCK, APLA, pediatr, rehabilitační lékař, psycholog, etc. Vedoucí skupiny klíčový pracovník je osoba, která je určeným zaměstnancem který je odpovědný za průběh poskytování sociální služby pro konkrétního uživatele a za průběžné hodnocení toho, jak jsou dosahovány cíle IPP. 20 Standardy kvality poskytování sociální služby

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 1. Definice pojmů 2. Způsoby informování osob o podávání a způsobu vyřizování stížností 3. Zásady, kterými se řídí proces

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Křižovnická pečovatelská služba

Křižovnická pečovatelská služba STANDARD Č. 2 Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Platný od 1. 3. 2015 Obecné práva klientů 1) Organizace respektuje základní lidská práva klienta. 2) Organizace má zmapovány situace, ve kterých

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace Směrnice vychází ze zákona č. 101/2000 Sb.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob Část I. Úvodní ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) v návaznosti na

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více