Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář"

Transkript

1 Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář q Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Vyhlásil PhDr. Jiří Drahota [ředitel]... Naposledy změněno Příloha: podpisy zaměstnanců, kteří se se zněním standardů kvality v poslední verzi seznámili

2

3 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Kritérium a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákom stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své příznivé sociální situace; c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje; d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a gativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. Zásadní ano ano ano 1. Poslání ab proč tu jsme Podpora a integrace dítěte a mladého dospělého s těžším mentálním a kombinovaným postižením a podpora integrace jeho rodiny do společnosti. 2. Kdo jsme Příspěvková organizace zřízená MČ Praha 3, služby poskytujeme v souladu s naší zřizovací listinou a registrací u MHMP 3. Jaké služby poskytujeme Denní stacionář (108/ ; 505/ ) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně bo poskytnutí podmík pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 3

4 sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně terapeutické činnosti jsou zajišťovány s důrazem na práci ve skupinách a interakci mezi klienty a personálem a klienty navzájem. 4. Jaká je naše cílová skupina uživatelů Děti a dorost s mentálním a kombinovaným postižením. 5. Jaké jsou principy naší služby skupinová práce komplexní péče sociální, výchovná a pedagogická intervence směřování k integraci společenské, rodinné, školní a pracovní podpora rodiny týmová práce, interdisciplinární a transdisciplinární komunikace 6. Náš veřejný závazek Poskytovat péči, citlivým a přátelským způsobem pomáhat uživatelům žít důstojný a spokojený život, být jim oporou při začleňování do běžného života. Dosáhnou maximální možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe a obhájení sama sebe. 7. Cíle služby (součást IPSS) podpora individuálního rozvoje respektování potřeb a vůle uživatele naplňování obecných a speciálních potřeb uživatele zkvalitňování života jedince projevující se subjektivně i objektivně životní spokojeností podpora rodiny uživatele vytváření pozitivního společenského klimatu, pro integraci osob s postižením a jejich rodin 4 Standardy kvality poskytování sociální služby

5 8. Principy služby poskytovatele 8.1. Dodržování práv uživatelů a princip uplatnění vůle uživatele Přístup zaměstnanců v přímé péči s uživatelem je určen uplatněním a naplněním vůle uživatele, a to v rozsahu, ve kterém je schopen nést odpovědnost za své jednání. Takovéto jednání je rámcově reflektováno, popsáno a výsledky jsou využity při tvorbě IPSS Projevy uživatele, u kterých by mohlo dojít k pochybnostem, zda-li je uživatel schopen si plně uvědomit souvislosti a důsledky svého jednání je zvolen takový postup, který je vzhledem k projevené vůli uživatele konfliktní. Za respektování vůle uživatele v rámci pravidel (IVVP, ) odpovídají všichni pracovníci v přímé péči. Vedoucí jednotlivých skupin zajišťují písemný záznam při jednáních, která jsou vyhodnocena jako konfliktní, tedy, kdy se vůle uživatele může uplatnit bo je omezena. Tato situace je projednána a jsou stanovena východiska, pro další úpravu v rámci IVVP a to tak aby se takovým situacím předcházelo. O čem konkrétně si uživatelé sami rozhodují? Podle svých mentálních schopností a v souladu s IVVP o účasti bo struktuře jednotlivých bodů denního programu, dle nabídky různých druhů činností (např.: hry, plavání, léčebná tělesná výchova, hipoterapie, canisterapie, arteterapie,relaxace) Jsou někteří uživatelé při rozhodování zvýhodněni? Zvýhodnění některých uživatelů je dáno stupněm a rozsahem jejich postižení, které může omezovat svobodnou volbu činnosti. Jsou situace ve kterých jsou uživatelé omezeni v možnosti vlastního rozhod nutí? Omezení vlastní iniciativy uživatelů jsou dány především zbytným ohledem na jejich na jejich zdravotní stav, bezpečnost, stejně jako na bezpečnost ostatních. Vzhledem k reálné možnosti poskytovat převážně bo trvale individuální péči byla by omezením pro jejich rozhodování i jejich vůle za každou cenu se v dané situaci odloučit od vychovatele či společného programu. Uveďte konkrétní příklady a důvody takových omezení Uživatel bezpečně ohrožuje házením předmětů či fyzicky napadá jiného uživatele. Na vycházce mimo stacionář se chce uživatel za každou cenu odloučit od skupiny, popřípadě vstoupit na vozovku. K omezením je přistupováno z důvodu zachování bezpečí uživatel a jeho okolí s přihlédnutím k jeho mentálním, fyzickým schopnostem a sociálním návykům. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 5

6 8.2. individualizace podpory Princip individualizace podpory (pomoc vychází z individuálně určených potřeb, musí působit na osoby aktivně, snažíme se o zachování, podporu a prohlubování co jvyšší míry samostatnosti a závislosti uživatele, uznáváme jedičnost osobnosti uživatele) 8.3. Zaměření na celek Princip zaměření na celek (snažíme se využívat běžných služeb veřejnosti, podporovat přirozené vztahy uživatele a spolupracovat s ostatními organizacemi, institucemi a rodinou) 8.4. Flexibilita Princip flexibility (služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů, sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, jejich týmová spolupráce, zvyšování odbornosti a prohlubování znalosti při soustavném vzdělávání) 8.5. Empatie Princip empatie (vcítění se do pocitů a situace uživatele, lidsky ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům, vzájemná tolerance a důvěra) 8.6. Metodika a pracovní postupy, vnitřní pravidla Podrobně je upraven postup zaměstnanců při řešení některých typických provozních situací. Standardizují i postupy při řešení typických (nouzových, havarijních) a mimořádných situací Ochrana klientů před předsudky a gativním hodnocením Otevřenou koncepcí a strukturou denního stacionáře, přístupnou intaktní společnosti, osvětovou, publikační a výchovnou činností, poukazující, že zadatelná důstojnost a hodnota lidského života ní dána rozsahem mentálních schopností a výkonností, ale je vlastní každému člověku a lze u každého najít pozitivní stránky a schopnosti Prevence gativních jevů Prevence spočívá ve výběru pracovníků, v jejich vzdělávání, např. formou přítomného kurzu. Pravidelně též v supervizi a vnitřní intervizi jejich práce, je monitorováno dodržování a případné dostatky vysvětlovány a při diskusi odstraňovány. Jako preventivní se jeví důsledné seznámení pracovníků a Pracovním a Organizačním řádem, jejich důsledné dodržování a kontrola ze strany vedoucích pracovníků. 6 Standardy kvality poskytování sociální služby

7 2. Ochrana práv osob Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Zásadní ano ano Základní deklarace Přístup k uživateli je charakterizován úctou k osobnosti, kdy uživatele soudíme, ale přijímáme ho v kontextu rodinné situace, jeho potřeb a zdravotního stavu. Uživatele se snažíme pochopit, a vyhovět přímo jeho osobním přáním a potřebám, zároveň bereme v úvahu i přání zákonného zástupce a možnosti poskytovatele. Všichni zaměstnanci znají základní koncepty lidských práv a práv uživatelů a jednají tak, aby je respektovali 1. Základní lidská práva v sociálních službách osobní svoboda a svoboda pohybu právo na ochranu soukromí dotknutelnost osoby právo na ochranu osobního a rodinného života právo na důstojné zacházení právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko právo na vzdělání právo na léčbu se souhlasem právo stěžovat si Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 7

8 2. Základní práva uživatele: Právo na soukromí: Právo na soukromí je respektováno s ohledem na zdraví a bezpečnost uživatele a uživatelů ostatních Právo na soukromí při hygieně uživatelů: K omezením může dojít pouze v souvislosti s rozsahem a hloubkou postižení konkrétního uživatele a to vždy ve prospěch jeho bezpečí a v souvislosti s bezpečím ostatních uživatelů. Právo volby: Uživatel si dle svého zájmu a rozhodovacích schopností vybírá činnosti a jejich strukturu, která mu vyhovuje, a to s ohledem na denní program ICZ, školní výuku a v návaznosti na kolektiv. Právo si stěžovat Každý uživatel je podrobně seznámen s možnostmi a způsoby jak a kde uplatnit své právo si stěžovat na situace, v nichž jsou naplňována bo jsou poškozována jeho práva ( k tomu též standard 7) 3. Pravidla pro předcházení situacím v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, Jednání s uživateli ze strany všech zaměstnanců v přímé péči je určováno SQSS, IPSS, Etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy ICZ. Při tvorbě IPSS je využito informací rodiny, zákonného zástupce a dalších osob, které k torbě IPSS mohou přispět. IPSS respektuje osobnost a svobodnou vůli uživatele. Každý zaměstnac v přímé péči se seznamuje s pravidly při přijímacím pohovoru a je průběžně školen v jednání tak, aby se vyloučila případná stigmatizace klientů bo porušování lidských práv uživatelů i jakékoli další kolizní situace. Všichni ostatní zaměstnanci jsou v přiměřené míře seznámeni se zásadami v přístupu k uživatelům tak, aby se vyloučily kolizní situace s klienty. Vedení organizace odpovídá za to, že uživatel je přiměřenou, pro něj srozumitelnou formou informován o svých právech a povinnostech. Vzhledem ke struktuře klientů je veškerá dokumentace zpracovávána a konzultována se zá- 8 Standardy kvality poskytování sociální služby

9 konným zástupcem. Klient / zákonný zástupce je s veškerými pravidly seznámen před započetím přijímacího procesu. Je zaveden systém namátkové kontroly na pracovištích 4. Přitom jsou zachovávány základní zásady pro jednání zaměstnanců s klienty: respektují osobní svobodu uživatele a pomáhají mu v udržování si vlastního životního stylu. zprostředkovávají komunikaci uživatele s třetí osobou, při zachování jeho svobodné vůle a soukromí. zachovávají úctu k životu, poškozují čest, dobrou pověst a jméno uživatele soustavně se snaží hledat možnosti, pro zvyšování kvality života u uživatele eliminují přiměřená rizika a zajišťuje klientovi bezpečí a pocit jistoty při styku s uživatelem dbají zaměstnanci na to, aby byl uživatelovi pochám maximální prostor pro jeho osobní rozhodování a uplatňování preferencí v běžném rozhodování. oslovování / tykání vykání / si řídí uživatel, a děje se po vzájemné dohodě, bo na výslovné přání uživatele. uživatel má právo v rámci vlastního rozhodování na přiměřené riziko je povinností zaměstnance poskytujícího péče, aby zajistil, že uživatel v maximální míře rozumí své situaci a možnostem svého rozhodování poskytovatel nabízí svou službou odpovídající podporu uživateli a to tak, aby docházelo k přiměřené závislosti na službě 5. Kolizní situace Každý vedoucí skupiny je povin ohlásit a písemně (protokolárně) zaznamenat, jakékoliv podezření, že práva uživatelů jsou porušována bo že uživatel je vystaven přiměřenému, ponižujícímu a jinak přípustnému jednání, které snižuje jeho důstojnost. Písemný záznam o kolizní situace se, chronologicky, ukládá do pořadače, který je umístěn v kanceláři sociálního pracovníka. Každá takováto zpráva je projednána s vedením organizace, jsou písemně definována nápravná opatření a případné sankce. 6. Příklad kolizních situací a pravidla řešení: V rámci skupiny se zaměstnanci vyvarují toho, že některý z uživatelů se dosta v rámci skupiny do pozice outsidera a je vystaven gativnímu vlivu z toho vyplývajících situací Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 9

10 Situace je popsána v protokolu, týmově rozebrána za přítomnosti vedoucího organizace, do denních plánů a individuálních plánů dotčených uživatelů se promít potřebná změna. Po 1 měsíci pak je provedeno vyhodnocení, zda přijaté opatření vedla k očekávané změně. V rámci poskytování služby dojde ze strany zaměstnanců k situaci, kdy je některý uživatel vystaven posměchu bo jinak ponižující situaci Situace je popsána v protokolu. Věc je následně řešena jako závažné porušení pracovní kázně s okamžitou ztrátou všech nárokových složek platu daného zaměstnance na dobu jméně 3 měsíců, v případě opakování pak řešena výpovědí. V rámci poskytování služby dojde ze strany rodičů, předávajících a přebírajících uživatele k situaci, kdy je některý uživatel vystaven posměchu bo jinak ponižující situaci Situace je popsána v protokolu, osobám, které se jí účastnily z venčí (rodiče bo jiní zástupci uživatelů) je vysvětlen kontext a povinnosti, které mají dodržovat při styku s jinými uživateli. Pokud by se situace opakovala je postup předávání a přebírání uživatele zařízen tak, aby k problematickým situacím mohlo docházet. V souvislosti s porozuměním bo špatnou interpretací organizačních bo provozních předpisů dojde k situaci, ve které je uživatel vystaven přiměřenému psychickému tlaku. Situace je popsána v protokolu a je provedena její analýza v rámci možností jsou organizační a provozní předpisy upraveny tak, aby k podobné situaci přiměřené zátěže uživatel mohlo docházet. 7. Obecné postupy při řešení kolizních situací O každém podezření z kolizní situace ve smyslu tohoto standardu je proveden zápis formou číslovaného protokolu Při každé zjištěné kolizní situace je v přiměřené době a bez odkladu věc řešena a projednána s vedením organizace Ke každé kolizní situaci, jsou v návaznosti na protokol písemně určena nápravná opatření a případné sankce. Protokoly o kolizních situacích se zakládají chronologicky do pořadače v kanceláři sociálního pracovníka a archivují v vč. dokumentace o jejich řešení a projednání. Pokud je kolizní situace vyhodnocena jako závažná, je pro samostatně rozpracován postup, jak podobným situacím předcházet vč. doplnění standardů v části II. 10 Standardy kvality poskytování sociální služby

11 8. Použití kompenzačních a korektivních pomůcek K omezení pohybu z důvodu postižení může dojít pouze v souvislosti s rozsahem a hloubkou postižení konkrétního uživatele, a to vždy ve prospěch jeho bezpečí a v souvislosti s bezpečím ostatních uživatelů. Kompenzační a korektivní pomůcky jsou používány pouze na základě odborného stanoviska příslušného lékaře. Pravidelně se jejich vžití a potřeba přezkoumávají, vyhodnocují a jejich užití se aktualizuje. Jsou užívány pouze v souladu s rehabilitačními, zdravotnickými a diagnostickými doporučeními. Farmakoterapie je užívána pouze podle určení příslušného lékaře Omezení vůle bo jednání uživatel je možné, ohrožuje-li své zdraví, svou bezpečnost, zdraví a bezpečnost ostatních Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici 9. Konkrétní postup při přiměřeném a agresivním chování: slovní usměrnění odchod s vychovatelem do ústraní, kde se vychovatel aktivní snahou zklidní uživatele fyzické omezení uživatel uchopením bo objetím na potřebnou dobu opakované a utuchající projevy agrese přivolá se lékař a psycholog, a je bezprostředně informován zákonný zástupce uživatele v dlouhodobém plánu se tato problematika řeší konzultací s odborníky ve spolupráci se zákonným zástupcem uživatele každá takováto situace se písemně zdokumentuje a záznam se uloží do zdravotní dokumentace Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici 10. Střet zájmů pracovníci poskytovatele by měli být pověřováni přímou péčí o své blízké a rodinné příslušníky poskytovatel by měl vykonávat funkci veřejného opatrovníka osobě, která je jeho uživatel provozovatel by měl ke své činnosti využívat movitosti, bytové prostory pronajaté mu uživatelem Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 11

12 11. Pravidla o přijímání darů každý zaměstnac má právo přijmout dar od uživatel, jeho zástupců či blízkých a to ve formě finanční, věcná a služby o přijetí každého takového daru informuje pověřeného pracovníka, vždy se sepíše darovací smlouva s určením účelu daru kopie darovací smlouvy se archivuje u pověřeného pracovníka vedení organizace namátkově kontroluje, zda byl dar použit v souladu s darovací smlouvou v případě podezření, že je s darováním spojena jakékoli vazba vytvořená v závislosti na poskytování služby, je provedeno takové organizační opatření, které by vyloučilo přiměřený vliv dané osoby na uživatele případné porušení povinnosti informovat zaměstnavatele (utajení přijatého daru) je chápáno jako vážné porušení pracovní kázně. Z tohoto režimu jsou osvobozeny běžné dary květiny při významných dch, drobné dárkové předměty apod. drobné dary, např.: květiny, dárkové předměty se vhodně užijí ve společných prostorách organizace. Dary jako potraviny a nápoje se, při vhodné společenské příležitosti, zkonzumují společně ve skupině, jejímž je obdarovaný člem. Je-li potravinový dar většího charakteru, je rozdělen mezi všechny pracovníky a zkonzumován. 12 Standardy kvality poskytování sociální služby

13 3. Jednání se zájemcem o sociální službu Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákom; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Zásadní ano ano 1. Seznámení veřejnosti s poskytovanou službou Informace o poskytované službě jsou veřejnosti dostupné v obecných databázích státu a zřizovatele, ale také na webových stránkách poskytovatele. Na poskytovatele se může kdokoli obrátit s žádostí o upřesnění, podání detailních informací o poskytované službě atd. každý, Kdo má zájem o poskytovanou službu se může stát žadatelem. 2. Pravidla pro jednání se zájemcem o službu Zájemce o poskytovanou službu je o postupu informován kterýmkoli zaměstnancem poskytovatele. Ten mu pomůže s orientací v porozumění nabídky služeb poskytovatele a seznámí s osobami, se kterými může v této věci dále jednat. Těmito osobami jsou, ředitel, zástupce ředitele, sociální pracovník a některý z klíčových pracovníků. Informace o poskytované rehabilitaci podává vedoucí rehabilitace a ergoterapeutka. Zájemce se informace může dozvědět také telefonicky bo na zveřejněných ových adresách poskytovatele (prostřednictvím webových strák) V případě zájmu jedná se zájemcem jprve k tomu pověřená osoba, která zjistí potřeby, požadavky a přání zájemce a informuje o nabízené službě a možnostech organizace S každým zájemce o sociální službu je postupováno individuálně, dle jeho potřeb a požadavků s přihlédnutím k možnostem organizace. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 13

14 Potřeby a cíle zájemce o sociální službu se získávají technikami popsanými v SQSS č.: 5, a to zvláště za použití bodů 5. a Okruh informací, které potřebuje vědět poskytovatel o zájemci před zapsáním do seznamu žadatelů. datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště adresu trvalého bydliště zákonného zástupce a kontakty na zákonného zástupce osobní, zdravotní a sociální anamnézu rozpis aktuální medikace doporučení konzultujících odborných lékařů kopii očkovacího průkazu se záznamem všech předepsaných očkování pro daný věk žadatele informace o dosavadním průběhu povinné školní docházky popis osobních cílů svéprávnost / zákonný zástupce 3a. Okruh informací které poskytuje organizace zájemci, zákonnému zájemci, o sociální službu. forma a obsah sociální služby časový rozsah Organizační a Provozní řád SQSS Smluvní podmínky Platný ceník Pravidla pro uplatnění stížnosti 4. Postup při vyřizování žádosti (před nástupem do zařízení) Při vyřizování žádosti proběh: zjištění potřeb, požadavků a přání zájemce informace o nabízené službě a možnostech organizace kompletace podkladů, zdravotní, psychologické a další relevantní odborné dokumentace seznámení vedení a konkrétního týmu ICZ o zájemci 14 Standardy kvality poskytování sociální služby

15 informace podává a od zájemců o službu shromažďuje sociální pracovník, který po kompletaci dokladů a informací připraví vše k jednání se zájemcem. Se zájemce se setká vedení organizace: ředitel, sociální pracovník, vedoucí skupin, vedoucí fyzioterapie. Po zhodnocení žádosti obdrží žadatel odpověď na svou žádost v písemné podobě. Žadatel má možnost se proti žádosti odvolat. Osoba, která splňuje podmínky a písemně požádá o poskytování sociální služby je zapsána do registru zájemců. Změní-li svoji vůli bo z jiného důvodu zanik tato žádost (např. změnou zdravotního stavu žadatele apod.) vrátí se veškerá shromážděná dokumentace, případně se poskytnou další požadované informace o možnostech postupu pro vyřešení situace. V tomto registru je pak v pořadí zájemců podle data podání žádosti. 5. Postup jednání s nastupujícím zájemcem Při uvolnění kapacity poskytovatele je před uzavřením smlouvy nutné ověřit zda potřeby, požadavky a přání zájemce aktuálně odpovídají tomu, jak byla uvedena při vyřizování žádosti. Před uzavřením smlouvy je ověřeno, že zájemce zná aktuální podmínky a možnosti související s poskytovanou službou, projedná se s ním zařazení do příslušné skupiny, ceník a náležitosti smlouvy. Vzhledem k struktuře cílové skupiny klientů sociální služby je obvykle jednáno se zákonným zástupcem. Pracovníci zjišťují potřeby a cíle zájemce o sociální službu technikami popsanými v SQSS č.: 5, a to zvláště za použití bodů 5. a Zájemce o sociální službu je seznámen s podmínkami smlouvy, cenou za poskytování sociální služby, Organizačním a Provozním řádem, SQSS, možnostmi jak a kde podávat stížnost, s režimem Schrák důvěry. V písemné formě obdrží podepsanou Smlouvu o poskytnutí sociální služby. Do konkrétní skupiny se vybírá zájemce, který je definován jako vhodný věkem, diagnosticky, schopnostmi apod. Je provedena kompletace zdravotní, psychologické a další relevantní odborné dokumentace a proběh seznámení s konkrétním týmem zaměstnanců, kteří se budou podílet na péči. Poté je sepsána smlouva a dohodnuta zkušební doba v jejímž rámci je sestavován Individuální plán pro poskytování sociální služby. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 15

16 6. Podmínky uzavření smlouvy zájemce spadá do cílové skupiny jsou shledány důvody pro odmítnutí dojde k vzájemné dohodě na obsahu smlouvy 7. Nepřijetí zájemce Zájemce může být odmítnut pouze ze zákonných důvodů: z kapacitních důvodů osoby dle 36, vyhlášky č.505 / 2006 Sb. pokud služba umožňuje zájemci naplnění osobního cíle ní v cílové skupině poskytovatele v případě, že nastal souhlas a dohoda mezi potřebami zájemce a možnostmi poskytovatele služby. jestli-že byla s žadatelem rozvázána, pro hrubé porušení pravidel, smlouva v organizaci samé bo v organizaci nabízející stejnou službu a to před méně ž 6 měsíci odmítnutí zájemci o sociální službu jsou evidováni v pořadači u sociálního pracovníka, včetně odůvodnění případného odmítnutí. Kompetenci pro odmítnutí má statutární zástupce organizace I zájemci, kterého lze přijmout, organizace nabízí poradenství a informace tak, aby mu podle svých možností pomohla řešit danou situaci. Poskytovatel v takovém případě informuje o možnostech a zaměření jiných podobných poskytovatelů. 16 Standardy kvality poskytování sociální služby

17 4. Smlouva o poskytování sociální služby Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy; c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby; Zásadní ano 1. Smlouva o poskytování služby Integrační centrum Zahrada zastoupená řiditelem organizace uzavírá s uživatelem písemnou smlouvu, na základě přání a možností zájemce o službu bo jeho zákonného zástupce a podle možností poskytovatele. 2. Základní náležitosti a obsah smlouvy: Obsahem smlouvy je, že uživatel bude navštěvovat denní stacionář Integrační centrum Zahrada, U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3, formou denního pobytu. Popis poskytované služby ve smlouvě odpovídá povaze registrované služby a zřizovací listiny, jde o denní pobyt ve stacionáři pro vymezenou cílovou skupinu, který je poskytován v pracovní dny od 7:00 hod. do 17:00 hod. Jako základní nabízí ICZ smlouvu v rozsahu pondělí pátek / 08:00 14:00 Obvykle je sjednána zkušební doba 3 měsíce Smlouva obsahuje ustanovení o ceně služby, která je stanovena podle Ceníku a obsahuje stanovenou výši úhrady, způsob platby, splatnost a případně další náležitosti spojené s úhradou Poskytovatel zpravidla nabízí doplňkové služby a proto smlouva obsahuje ujednání o nich Smlouva obsahuje ustanovení, že službu lze ze strany uživatele ukončit kdykoli a to písemnou formou. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 17

18 Smlouva obsahuje ustanovení, že službu lze ze strany poskytovatele ukončit dle sjednaných podmík a ze zákonných důvodů. Jsou uvedeny výpovědní důvody a lhůty: dodržování některých ustanovení smlouvy, zejména vnitřních pravidel hrubé porušení podmík a povinností, placení úhrady, vystupování vůči zaměstnancům poskytovatele způsobem,kdy jsou hrubě porušována jejich práva lidská i občanská, oprávněné zájmy, lidská důstojnost, apod. 3. Nepovinné části smlouvy ujednání o poskytnutí informace o příjmu uživatele a o výši příspěvku 4. Přílohy smlouvy organizační řád provozní řád SQSS 5. Postup při uzavírání smlouvy Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby dotčená osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy informovaný souhlas Poskytovatel aktivně seznamuje zájemce se všemi náležitostmi smlouvy, tak jak to jlépe vyhovuje jeho schopnostem, a přesvědčí se, zda-li uchazeč všemu dobře porozuměl a vše správně pochopil Formuluje uživatel / zákonný zástupce, zohledňuje se míra handicapu smyslového, sociálního, mentálního a fyzického, zdravotní stav, bezpečnost, přání uživatele / zákonného zástupce Vzhledem k struktuře uživatelů služby, jsou podmínky smlouvy v převážné většině formulovány se zákonným zástupce a to vždy s ohledem na prospěch uživatele. Poskytovatel se vždy ujistí, že zájemce / zákonný zástupce obsahu a podmínkám smlouvy a všem ujednáním dobře porozuměl Smlouvu s žadatelem o službu připravuje a uzavírá z pověření ředitele organizace sociální pracovník, podepisuje ředitel organizace. Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby v souladu s SQSS č.3 a IPSS. 18 Standardy kvality poskytování sociální služby

19 veškeré podmínky poskytování soc.služby jsou zájemci přístupné v samotné smlouvě a v jejích přílohách Uživatelům jsou v přiměřené míře přístupné i další dokumenty, které mohou mít vliv na poskytování služby a které jsou přílohami smlouvy, zejména etický kodex a další vnitřní předpisy týkající se organizace a zaměstnanců. Tvorba IPSS se řídí pravidly popsanými v SQSS č.5 a je řešen s každým žadatelem / klientem / zákonným zástupcem individuálně. 6. Postup při jednání o změně smlouvy a změny podmík poskytování služby související se změnami vyplývajícími z organizačních bo jiných změn v činnosti poskytovatele. Vzhledem k povaze poskytované péče dochází k průběžným změnám v postupech a obsahu činností (probíhající změny individuálních pánů, směrování skupin atd.), změny mohou nastávat v rodinných a dalších souvislostech klienta. V běžném rozsahu se promítají do obsahu smlouvy přiměřeně. Je-li potřeba přímo doplňovat smlouvu, bo měnit některá jejich ustanovení, děje se to dodatkem, ve kterém se popíší důvody změny. V případě že jde o změny související s klientem, jeho zákonným zástupcem apod. musí být důvod popsán, musí však být uvedeno, že jde o změnu na jeho návrh resp. vyvolanou okolnostmi z jeho strany. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 19

20 5. Individuální plánování průběhu sociální služby Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby; c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle; d) Poskytovatel má pro postup podle písme b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance; e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám. Zásadní ano ano ano ano 1. Individuální plán péče (IPSS) vytváří tým pracovníků. ředitel zástupce ředitele spec.pedagog klíčový pracovník ostatní relevantní pracovníci rehabilitační pracovník ergoterapeut je-li potřeba pracovní terapeut Konzultace ACCK, APLA, pediatr, rehabilitační lékař, psycholog, etc. Vedoucí skupiny klíčový pracovník je osoba, která je určeným zaměstnancem který je odpovědný za průběh poskytování sociální služby pro konkrétního uživatele a za průběžné hodnocení toho, jak jsou dosahovány cíle IPP. 20 Standardy kvality poskytování sociální služby

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace poskytuje dvě sociální služby: Domov pro seniory kapacita 11 osob. Domov se zvláštním režimem kapacita 59 osob. Standard

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Aby jste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A CÍLE

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Jméno a příjmení, funkce

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ (výtisk č.1 - sídlo) Zpracoval: vedoucí služby Vydal: Mgr.Jana Hančilová

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 1. Definice pojmů 2. Způsoby informování osob o podávání a způsobu vyřizování stížností 3. Zásady, kterými se řídí proces

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více