Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář"

Transkript

1 Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář q Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Vyhlásil PhDr. Jiří Drahota [ředitel]... Naposledy změněno Příloha: podpisy zaměstnanců, kteří se se zněním standardů kvality v poslední verzi seznámili

2

3 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Kritérium a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákom stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své příznivé sociální situace; c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje; d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a gativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. Zásadní ano ano ano 1. Poslání ab proč tu jsme Podpora a integrace dítěte a mladého dospělého s těžším mentálním a kombinovaným postižením a podpora integrace jeho rodiny do společnosti. 2. Kdo jsme Příspěvková organizace zřízená MČ Praha 3, služby poskytujeme v souladu s naší zřizovací listinou a registrací u MHMP 3. Jaké služby poskytujeme Denní stacionář (108/ ; 505/ ) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně bo poskytnutí podmík pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 3

4 sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně terapeutické činnosti jsou zajišťovány s důrazem na práci ve skupinách a interakci mezi klienty a personálem a klienty navzájem. 4. Jaká je naše cílová skupina uživatelů Děti a dorost s mentálním a kombinovaným postižením. 5. Jaké jsou principy naší služby skupinová práce komplexní péče sociální, výchovná a pedagogická intervence směřování k integraci společenské, rodinné, školní a pracovní podpora rodiny týmová práce, interdisciplinární a transdisciplinární komunikace 6. Náš veřejný závazek Poskytovat péči, citlivým a přátelským způsobem pomáhat uživatelům žít důstojný a spokojený život, být jim oporou při začleňování do běžného života. Dosáhnou maximální možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe a obhájení sama sebe. 7. Cíle služby (součást IPSS) podpora individuálního rozvoje respektování potřeb a vůle uživatele naplňování obecných a speciálních potřeb uživatele zkvalitňování života jedince projevující se subjektivně i objektivně životní spokojeností podpora rodiny uživatele vytváření pozitivního společenského klimatu, pro integraci osob s postižením a jejich rodin 4 Standardy kvality poskytování sociální služby

5 8. Principy služby poskytovatele 8.1. Dodržování práv uživatelů a princip uplatnění vůle uživatele Přístup zaměstnanců v přímé péči s uživatelem je určen uplatněním a naplněním vůle uživatele, a to v rozsahu, ve kterém je schopen nést odpovědnost za své jednání. Takovéto jednání je rámcově reflektováno, popsáno a výsledky jsou využity při tvorbě IPSS Projevy uživatele, u kterých by mohlo dojít k pochybnostem, zda-li je uživatel schopen si plně uvědomit souvislosti a důsledky svého jednání je zvolen takový postup, který je vzhledem k projevené vůli uživatele konfliktní. Za respektování vůle uživatele v rámci pravidel (IVVP, ) odpovídají všichni pracovníci v přímé péči. Vedoucí jednotlivých skupin zajišťují písemný záznam při jednáních, která jsou vyhodnocena jako konfliktní, tedy, kdy se vůle uživatele může uplatnit bo je omezena. Tato situace je projednána a jsou stanovena východiska, pro další úpravu v rámci IVVP a to tak aby se takovým situacím předcházelo. O čem konkrétně si uživatelé sami rozhodují? Podle svých mentálních schopností a v souladu s IVVP o účasti bo struktuře jednotlivých bodů denního programu, dle nabídky různých druhů činností (např.: hry, plavání, léčebná tělesná výchova, hipoterapie, canisterapie, arteterapie,relaxace) Jsou někteří uživatelé při rozhodování zvýhodněni? Zvýhodnění některých uživatelů je dáno stupněm a rozsahem jejich postižení, které může omezovat svobodnou volbu činnosti. Jsou situace ve kterých jsou uživatelé omezeni v možnosti vlastního rozhod nutí? Omezení vlastní iniciativy uživatelů jsou dány především zbytným ohledem na jejich na jejich zdravotní stav, bezpečnost, stejně jako na bezpečnost ostatních. Vzhledem k reálné možnosti poskytovat převážně bo trvale individuální péči byla by omezením pro jejich rozhodování i jejich vůle za každou cenu se v dané situaci odloučit od vychovatele či společného programu. Uveďte konkrétní příklady a důvody takových omezení Uživatel bezpečně ohrožuje házením předmětů či fyzicky napadá jiného uživatele. Na vycházce mimo stacionář se chce uživatel za každou cenu odloučit od skupiny, popřípadě vstoupit na vozovku. K omezením je přistupováno z důvodu zachování bezpečí uživatel a jeho okolí s přihlédnutím k jeho mentálním, fyzickým schopnostem a sociálním návykům. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 5

6 8.2. individualizace podpory Princip individualizace podpory (pomoc vychází z individuálně určených potřeb, musí působit na osoby aktivně, snažíme se o zachování, podporu a prohlubování co jvyšší míry samostatnosti a závislosti uživatele, uznáváme jedičnost osobnosti uživatele) 8.3. Zaměření na celek Princip zaměření na celek (snažíme se využívat běžných služeb veřejnosti, podporovat přirozené vztahy uživatele a spolupracovat s ostatními organizacemi, institucemi a rodinou) 8.4. Flexibilita Princip flexibility (služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů, sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, jejich týmová spolupráce, zvyšování odbornosti a prohlubování znalosti při soustavném vzdělávání) 8.5. Empatie Princip empatie (vcítění se do pocitů a situace uživatele, lidsky ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům, vzájemná tolerance a důvěra) 8.6. Metodika a pracovní postupy, vnitřní pravidla Podrobně je upraven postup zaměstnanců při řešení některých typických provozních situací. Standardizují i postupy při řešení typických (nouzových, havarijních) a mimořádných situací Ochrana klientů před předsudky a gativním hodnocením Otevřenou koncepcí a strukturou denního stacionáře, přístupnou intaktní společnosti, osvětovou, publikační a výchovnou činností, poukazující, že zadatelná důstojnost a hodnota lidského života ní dána rozsahem mentálních schopností a výkonností, ale je vlastní každému člověku a lze u každého najít pozitivní stránky a schopnosti Prevence gativních jevů Prevence spočívá ve výběru pracovníků, v jejich vzdělávání, např. formou přítomného kurzu. Pravidelně též v supervizi a vnitřní intervizi jejich práce, je monitorováno dodržování a případné dostatky vysvětlovány a při diskusi odstraňovány. Jako preventivní se jeví důsledné seznámení pracovníků a Pracovním a Organizačním řádem, jejich důsledné dodržování a kontrola ze strany vedoucích pracovníků. 6 Standardy kvality poskytování sociální služby

7 2. Ochrana práv osob Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Zásadní ano ano Základní deklarace Přístup k uživateli je charakterizován úctou k osobnosti, kdy uživatele soudíme, ale přijímáme ho v kontextu rodinné situace, jeho potřeb a zdravotního stavu. Uživatele se snažíme pochopit, a vyhovět přímo jeho osobním přáním a potřebám, zároveň bereme v úvahu i přání zákonného zástupce a možnosti poskytovatele. Všichni zaměstnanci znají základní koncepty lidských práv a práv uživatelů a jednají tak, aby je respektovali 1. Základní lidská práva v sociálních službách osobní svoboda a svoboda pohybu právo na ochranu soukromí dotknutelnost osoby právo na ochranu osobního a rodinného života právo na důstojné zacházení právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko právo na vzdělání právo na léčbu se souhlasem právo stěžovat si Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 7

8 2. Základní práva uživatele: Právo na soukromí: Právo na soukromí je respektováno s ohledem na zdraví a bezpečnost uživatele a uživatelů ostatních Právo na soukromí při hygieně uživatelů: K omezením může dojít pouze v souvislosti s rozsahem a hloubkou postižení konkrétního uživatele a to vždy ve prospěch jeho bezpečí a v souvislosti s bezpečím ostatních uživatelů. Právo volby: Uživatel si dle svého zájmu a rozhodovacích schopností vybírá činnosti a jejich strukturu, která mu vyhovuje, a to s ohledem na denní program ICZ, školní výuku a v návaznosti na kolektiv. Právo si stěžovat Každý uživatel je podrobně seznámen s možnostmi a způsoby jak a kde uplatnit své právo si stěžovat na situace, v nichž jsou naplňována bo jsou poškozována jeho práva ( k tomu též standard 7) 3. Pravidla pro předcházení situacím v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, Jednání s uživateli ze strany všech zaměstnanců v přímé péči je určováno SQSS, IPSS, Etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy ICZ. Při tvorbě IPSS je využito informací rodiny, zákonného zástupce a dalších osob, které k torbě IPSS mohou přispět. IPSS respektuje osobnost a svobodnou vůli uživatele. Každý zaměstnac v přímé péči se seznamuje s pravidly při přijímacím pohovoru a je průběžně školen v jednání tak, aby se vyloučila případná stigmatizace klientů bo porušování lidských práv uživatelů i jakékoli další kolizní situace. Všichni ostatní zaměstnanci jsou v přiměřené míře seznámeni se zásadami v přístupu k uživatelům tak, aby se vyloučily kolizní situace s klienty. Vedení organizace odpovídá za to, že uživatel je přiměřenou, pro něj srozumitelnou formou informován o svých právech a povinnostech. Vzhledem ke struktuře klientů je veškerá dokumentace zpracovávána a konzultována se zá- 8 Standardy kvality poskytování sociální služby

9 konným zástupcem. Klient / zákonný zástupce je s veškerými pravidly seznámen před započetím přijímacího procesu. Je zaveden systém namátkové kontroly na pracovištích 4. Přitom jsou zachovávány základní zásady pro jednání zaměstnanců s klienty: respektují osobní svobodu uživatele a pomáhají mu v udržování si vlastního životního stylu. zprostředkovávají komunikaci uživatele s třetí osobou, při zachování jeho svobodné vůle a soukromí. zachovávají úctu k životu, poškozují čest, dobrou pověst a jméno uživatele soustavně se snaží hledat možnosti, pro zvyšování kvality života u uživatele eliminují přiměřená rizika a zajišťuje klientovi bezpečí a pocit jistoty při styku s uživatelem dbají zaměstnanci na to, aby byl uživatelovi pochám maximální prostor pro jeho osobní rozhodování a uplatňování preferencí v běžném rozhodování. oslovování / tykání vykání / si řídí uživatel, a děje se po vzájemné dohodě, bo na výslovné přání uživatele. uživatel má právo v rámci vlastního rozhodování na přiměřené riziko je povinností zaměstnance poskytujícího péče, aby zajistil, že uživatel v maximální míře rozumí své situaci a možnostem svého rozhodování poskytovatel nabízí svou službou odpovídající podporu uživateli a to tak, aby docházelo k přiměřené závislosti na službě 5. Kolizní situace Každý vedoucí skupiny je povin ohlásit a písemně (protokolárně) zaznamenat, jakékoliv podezření, že práva uživatelů jsou porušována bo že uživatel je vystaven přiměřenému, ponižujícímu a jinak přípustnému jednání, které snižuje jeho důstojnost. Písemný záznam o kolizní situace se, chronologicky, ukládá do pořadače, který je umístěn v kanceláři sociálního pracovníka. Každá takováto zpráva je projednána s vedením organizace, jsou písemně definována nápravná opatření a případné sankce. 6. Příklad kolizních situací a pravidla řešení: V rámci skupiny se zaměstnanci vyvarují toho, že některý z uživatelů se dosta v rámci skupiny do pozice outsidera a je vystaven gativnímu vlivu z toho vyplývajících situací Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 9

10 Situace je popsána v protokolu, týmově rozebrána za přítomnosti vedoucího organizace, do denních plánů a individuálních plánů dotčených uživatelů se promít potřebná změna. Po 1 měsíci pak je provedeno vyhodnocení, zda přijaté opatření vedla k očekávané změně. V rámci poskytování služby dojde ze strany zaměstnanců k situaci, kdy je některý uživatel vystaven posměchu bo jinak ponižující situaci Situace je popsána v protokolu. Věc je následně řešena jako závažné porušení pracovní kázně s okamžitou ztrátou všech nárokových složek platu daného zaměstnance na dobu jméně 3 měsíců, v případě opakování pak řešena výpovědí. V rámci poskytování služby dojde ze strany rodičů, předávajících a přebírajících uživatele k situaci, kdy je některý uživatel vystaven posměchu bo jinak ponižující situaci Situace je popsána v protokolu, osobám, které se jí účastnily z venčí (rodiče bo jiní zástupci uživatelů) je vysvětlen kontext a povinnosti, které mají dodržovat při styku s jinými uživateli. Pokud by se situace opakovala je postup předávání a přebírání uživatele zařízen tak, aby k problematickým situacím mohlo docházet. V souvislosti s porozuměním bo špatnou interpretací organizačních bo provozních předpisů dojde k situaci, ve které je uživatel vystaven přiměřenému psychickému tlaku. Situace je popsána v protokolu a je provedena její analýza v rámci možností jsou organizační a provozní předpisy upraveny tak, aby k podobné situaci přiměřené zátěže uživatel mohlo docházet. 7. Obecné postupy při řešení kolizních situací O každém podezření z kolizní situace ve smyslu tohoto standardu je proveden zápis formou číslovaného protokolu Při každé zjištěné kolizní situace je v přiměřené době a bez odkladu věc řešena a projednána s vedením organizace Ke každé kolizní situaci, jsou v návaznosti na protokol písemně určena nápravná opatření a případné sankce. Protokoly o kolizních situacích se zakládají chronologicky do pořadače v kanceláři sociálního pracovníka a archivují v vč. dokumentace o jejich řešení a projednání. Pokud je kolizní situace vyhodnocena jako závažná, je pro samostatně rozpracován postup, jak podobným situacím předcházet vč. doplnění standardů v části II. 10 Standardy kvality poskytování sociální služby

11 8. Použití kompenzačních a korektivních pomůcek K omezení pohybu z důvodu postižení může dojít pouze v souvislosti s rozsahem a hloubkou postižení konkrétního uživatele, a to vždy ve prospěch jeho bezpečí a v souvislosti s bezpečím ostatních uživatelů. Kompenzační a korektivní pomůcky jsou používány pouze na základě odborného stanoviska příslušného lékaře. Pravidelně se jejich vžití a potřeba přezkoumávají, vyhodnocují a jejich užití se aktualizuje. Jsou užívány pouze v souladu s rehabilitačními, zdravotnickými a diagnostickými doporučeními. Farmakoterapie je užívána pouze podle určení příslušného lékaře Omezení vůle bo jednání uživatel je možné, ohrožuje-li své zdraví, svou bezpečnost, zdraví a bezpečnost ostatních Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici 9. Konkrétní postup při přiměřeném a agresivním chování: slovní usměrnění odchod s vychovatelem do ústraní, kde se vychovatel aktivní snahou zklidní uživatele fyzické omezení uživatel uchopením bo objetím na potřebnou dobu opakované a utuchající projevy agrese přivolá se lékař a psycholog, a je bezprostředně informován zákonný zástupce uživatele v dlouhodobém plánu se tato problematika řeší konzultací s odborníky ve spolupráci se zákonným zástupcem uživatele každá takováto situace se písemně zdokumentuje a záznam se uloží do zdravotní dokumentace Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici 10. Střet zájmů pracovníci poskytovatele by měli být pověřováni přímou péčí o své blízké a rodinné příslušníky poskytovatel by měl vykonávat funkci veřejného opatrovníka osobě, která je jeho uživatel provozovatel by měl ke své činnosti využívat movitosti, bytové prostory pronajaté mu uživatelem Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 11

12 11. Pravidla o přijímání darů každý zaměstnac má právo přijmout dar od uživatel, jeho zástupců či blízkých a to ve formě finanční, věcná a služby o přijetí každého takového daru informuje pověřeného pracovníka, vždy se sepíše darovací smlouva s určením účelu daru kopie darovací smlouvy se archivuje u pověřeného pracovníka vedení organizace namátkově kontroluje, zda byl dar použit v souladu s darovací smlouvou v případě podezření, že je s darováním spojena jakékoli vazba vytvořená v závislosti na poskytování služby, je provedeno takové organizační opatření, které by vyloučilo přiměřený vliv dané osoby na uživatele případné porušení povinnosti informovat zaměstnavatele (utajení přijatého daru) je chápáno jako vážné porušení pracovní kázně. Z tohoto režimu jsou osvobozeny běžné dary květiny při významných dch, drobné dárkové předměty apod. drobné dary, např.: květiny, dárkové předměty se vhodně užijí ve společných prostorách organizace. Dary jako potraviny a nápoje se, při vhodné společenské příležitosti, zkonzumují společně ve skupině, jejímž je obdarovaný člem. Je-li potravinový dar většího charakteru, je rozdělen mezi všechny pracovníky a zkonzumován. 12 Standardy kvality poskytování sociální služby

13 3. Jednání se zájemcem o sociální službu Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákom; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Zásadní ano ano 1. Seznámení veřejnosti s poskytovanou službou Informace o poskytované službě jsou veřejnosti dostupné v obecných databázích státu a zřizovatele, ale také na webových stránkách poskytovatele. Na poskytovatele se může kdokoli obrátit s žádostí o upřesnění, podání detailních informací o poskytované službě atd. každý, Kdo má zájem o poskytovanou službu se může stát žadatelem. 2. Pravidla pro jednání se zájemcem o službu Zájemce o poskytovanou službu je o postupu informován kterýmkoli zaměstnancem poskytovatele. Ten mu pomůže s orientací v porozumění nabídky služeb poskytovatele a seznámí s osobami, se kterými může v této věci dále jednat. Těmito osobami jsou, ředitel, zástupce ředitele, sociální pracovník a některý z klíčových pracovníků. Informace o poskytované rehabilitaci podává vedoucí rehabilitace a ergoterapeutka. Zájemce se informace může dozvědět také telefonicky bo na zveřejněných ových adresách poskytovatele (prostřednictvím webových strák) V případě zájmu jedná se zájemcem jprve k tomu pověřená osoba, která zjistí potřeby, požadavky a přání zájemce a informuje o nabízené službě a možnostech organizace S každým zájemce o sociální službu je postupováno individuálně, dle jeho potřeb a požadavků s přihlédnutím k možnostem organizace. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 13

14 Potřeby a cíle zájemce o sociální službu se získávají technikami popsanými v SQSS č.: 5, a to zvláště za použití bodů 5. a Okruh informací, které potřebuje vědět poskytovatel o zájemci před zapsáním do seznamu žadatelů. datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště adresu trvalého bydliště zákonného zástupce a kontakty na zákonného zástupce osobní, zdravotní a sociální anamnézu rozpis aktuální medikace doporučení konzultujících odborných lékařů kopii očkovacího průkazu se záznamem všech předepsaných očkování pro daný věk žadatele informace o dosavadním průběhu povinné školní docházky popis osobních cílů svéprávnost / zákonný zástupce 3a. Okruh informací které poskytuje organizace zájemci, zákonnému zájemci, o sociální službu. forma a obsah sociální služby časový rozsah Organizační a Provozní řád SQSS Smluvní podmínky Platný ceník Pravidla pro uplatnění stížnosti 4. Postup při vyřizování žádosti (před nástupem do zařízení) Při vyřizování žádosti proběh: zjištění potřeb, požadavků a přání zájemce informace o nabízené službě a možnostech organizace kompletace podkladů, zdravotní, psychologické a další relevantní odborné dokumentace seznámení vedení a konkrétního týmu ICZ o zájemci 14 Standardy kvality poskytování sociální služby

15 informace podává a od zájemců o službu shromažďuje sociální pracovník, který po kompletaci dokladů a informací připraví vše k jednání se zájemcem. Se zájemce se setká vedení organizace: ředitel, sociální pracovník, vedoucí skupin, vedoucí fyzioterapie. Po zhodnocení žádosti obdrží žadatel odpověď na svou žádost v písemné podobě. Žadatel má možnost se proti žádosti odvolat. Osoba, která splňuje podmínky a písemně požádá o poskytování sociální služby je zapsána do registru zájemců. Změní-li svoji vůli bo z jiného důvodu zanik tato žádost (např. změnou zdravotního stavu žadatele apod.) vrátí se veškerá shromážděná dokumentace, případně se poskytnou další požadované informace o možnostech postupu pro vyřešení situace. V tomto registru je pak v pořadí zájemců podle data podání žádosti. 5. Postup jednání s nastupujícím zájemcem Při uvolnění kapacity poskytovatele je před uzavřením smlouvy nutné ověřit zda potřeby, požadavky a přání zájemce aktuálně odpovídají tomu, jak byla uvedena při vyřizování žádosti. Před uzavřením smlouvy je ověřeno, že zájemce zná aktuální podmínky a možnosti související s poskytovanou službou, projedná se s ním zařazení do příslušné skupiny, ceník a náležitosti smlouvy. Vzhledem k struktuře cílové skupiny klientů sociální služby je obvykle jednáno se zákonným zástupcem. Pracovníci zjišťují potřeby a cíle zájemce o sociální službu technikami popsanými v SQSS č.: 5, a to zvláště za použití bodů 5. a Zájemce o sociální službu je seznámen s podmínkami smlouvy, cenou za poskytování sociální služby, Organizačním a Provozním řádem, SQSS, možnostmi jak a kde podávat stížnost, s režimem Schrák důvěry. V písemné formě obdrží podepsanou Smlouvu o poskytnutí sociální služby. Do konkrétní skupiny se vybírá zájemce, který je definován jako vhodný věkem, diagnosticky, schopnostmi apod. Je provedena kompletace zdravotní, psychologické a další relevantní odborné dokumentace a proběh seznámení s konkrétním týmem zaměstnanců, kteří se budou podílet na péči. Poté je sepsána smlouva a dohodnuta zkušební doba v jejímž rámci je sestavován Individuální plán pro poskytování sociální služby. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 15

16 6. Podmínky uzavření smlouvy zájemce spadá do cílové skupiny jsou shledány důvody pro odmítnutí dojde k vzájemné dohodě na obsahu smlouvy 7. Nepřijetí zájemce Zájemce může být odmítnut pouze ze zákonných důvodů: z kapacitních důvodů osoby dle 36, vyhlášky č.505 / 2006 Sb. pokud služba umožňuje zájemci naplnění osobního cíle ní v cílové skupině poskytovatele v případě, že nastal souhlas a dohoda mezi potřebami zájemce a možnostmi poskytovatele služby. jestli-že byla s žadatelem rozvázána, pro hrubé porušení pravidel, smlouva v organizaci samé bo v organizaci nabízející stejnou službu a to před méně ž 6 měsíci odmítnutí zájemci o sociální službu jsou evidováni v pořadači u sociálního pracovníka, včetně odůvodnění případného odmítnutí. Kompetenci pro odmítnutí má statutární zástupce organizace I zájemci, kterého lze přijmout, organizace nabízí poradenství a informace tak, aby mu podle svých možností pomohla řešit danou situaci. Poskytovatel v takovém případě informuje o možnostech a zaměření jiných podobných poskytovatelů. 16 Standardy kvality poskytování sociální služby

17 4. Smlouva o poskytování sociální služby Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy; c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby; Zásadní ano 1. Smlouva o poskytování služby Integrační centrum Zahrada zastoupená řiditelem organizace uzavírá s uživatelem písemnou smlouvu, na základě přání a možností zájemce o službu bo jeho zákonného zástupce a podle možností poskytovatele. 2. Základní náležitosti a obsah smlouvy: Obsahem smlouvy je, že uživatel bude navštěvovat denní stacionář Integrační centrum Zahrada, U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3, formou denního pobytu. Popis poskytované služby ve smlouvě odpovídá povaze registrované služby a zřizovací listiny, jde o denní pobyt ve stacionáři pro vymezenou cílovou skupinu, který je poskytován v pracovní dny od 7:00 hod. do 17:00 hod. Jako základní nabízí ICZ smlouvu v rozsahu pondělí pátek / 08:00 14:00 Obvykle je sjednána zkušební doba 3 měsíce Smlouva obsahuje ustanovení o ceně služby, která je stanovena podle Ceníku a obsahuje stanovenou výši úhrady, způsob platby, splatnost a případně další náležitosti spojené s úhradou Poskytovatel zpravidla nabízí doplňkové služby a proto smlouva obsahuje ujednání o nich Smlouva obsahuje ustanovení, že službu lze ze strany uživatele ukončit kdykoli a to písemnou formou. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 17

18 Smlouva obsahuje ustanovení, že službu lze ze strany poskytovatele ukončit dle sjednaných podmík a ze zákonných důvodů. Jsou uvedeny výpovědní důvody a lhůty: dodržování některých ustanovení smlouvy, zejména vnitřních pravidel hrubé porušení podmík a povinností, placení úhrady, vystupování vůči zaměstnancům poskytovatele způsobem,kdy jsou hrubě porušována jejich práva lidská i občanská, oprávněné zájmy, lidská důstojnost, apod. 3. Nepovinné části smlouvy ujednání o poskytnutí informace o příjmu uživatele a o výši příspěvku 4. Přílohy smlouvy organizační řád provozní řád SQSS 5. Postup při uzavírání smlouvy Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby dotčená osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy informovaný souhlas Poskytovatel aktivně seznamuje zájemce se všemi náležitostmi smlouvy, tak jak to jlépe vyhovuje jeho schopnostem, a přesvědčí se, zda-li uchazeč všemu dobře porozuměl a vše správně pochopil Formuluje uživatel / zákonný zástupce, zohledňuje se míra handicapu smyslového, sociálního, mentálního a fyzického, zdravotní stav, bezpečnost, přání uživatele / zákonného zástupce Vzhledem k struktuře uživatelů služby, jsou podmínky smlouvy v převážné většině formulovány se zákonným zástupce a to vždy s ohledem na prospěch uživatele. Poskytovatel se vždy ujistí, že zájemce / zákonný zástupce obsahu a podmínkám smlouvy a všem ujednáním dobře porozuměl Smlouvu s žadatelem o službu připravuje a uzavírá z pověření ředitele organizace sociální pracovník, podepisuje ředitel organizace. Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby v souladu s SQSS č.3 a IPSS. 18 Standardy kvality poskytování sociální služby

19 veškeré podmínky poskytování soc.služby jsou zájemci přístupné v samotné smlouvě a v jejích přílohách Uživatelům jsou v přiměřené míře přístupné i další dokumenty, které mohou mít vliv na poskytování služby a které jsou přílohami smlouvy, zejména etický kodex a další vnitřní předpisy týkající se organizace a zaměstnanců. Tvorba IPSS se řídí pravidly popsanými v SQSS č.5 a je řešen s každým žadatelem / klientem / zákonným zástupcem individuálně. 6. Postup při jednání o změně smlouvy a změny podmík poskytování služby související se změnami vyplývajícími z organizačních bo jiných změn v činnosti poskytovatele. Vzhledem k povaze poskytované péče dochází k průběžným změnám v postupech a obsahu činností (probíhající změny individuálních pánů, směrování skupin atd.), změny mohou nastávat v rodinných a dalších souvislostech klienta. V běžném rozsahu se promítají do obsahu smlouvy přiměřeně. Je-li potřeba přímo doplňovat smlouvu, bo měnit některá jejich ustanovení, děje se to dodatkem, ve kterém se popíší důvody změny. V případě že jde o změny související s klientem, jeho zákonným zástupcem apod. musí být důvod popsán, musí však být uvedeno, že jde o změnu na jeho návrh resp. vyvolanou okolnostmi z jeho strany. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 19

20 5. Individuální plánování průběhu sociální služby Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby; c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle; d) Poskytovatel má pro postup podle písme b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance; e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám. Zásadní ano ano ano ano 1. Individuální plán péče (IPSS) vytváří tým pracovníků. ředitel zástupce ředitele spec.pedagog klíčový pracovník ostatní relevantní pracovníci rehabilitační pracovník ergoterapeut je-li potřeba pracovní terapeut Konzultace ACCK, APLA, pediatr, rehabilitační lékař, psycholog, etc. Vedoucí skupiny klíčový pracovník je osoba, která je určeným zaměstnancem který je odpovědný za průběh poskytování sociální služby pro konkrétního uživatele a za průběžné hodnocení toho, jak jsou dosahovány cíle IPP. 20 Standardy kvality poskytování sociální služby

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro 1 Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro Slovník pojmů: Uživatel: osoba, které je poskytována sociální služba Poskytovatel: právnická či fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ V HRABYNI Domov pro osoby se zdravotním postižením V Hrabyni dne 1.5. 2007 Schválil: MUDr. Plaček Vladimír ředitel 1 STANDARD

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost

Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost Standardy kvality pro Aktivity s využitím koní Česká hiporehabilitační společnost 21. 10. 2011 1 Obsah Identifikační údaje.......2 Definice termínů...3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 1 - Cíle

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Provozní řád Ř 2 / 2010/2011 Pracoviště Jihlava - odborné sociální poradenství Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 855, 567 330 994, www.psychocentrum.cz, psychocentrum(zavináč)volny.cz PhDr.

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŢIVATELE OSOBNÍ ASISTENCE

Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŢIVATELE OSOBNÍ ASISTENCE Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice Polabiny (dále jen CZP PK nebo Centrum

Více

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory STANDARDY KVALITY Domova pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv

Více