Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář"

Transkript

1 Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář q Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Vyhlásil PhDr. Jiří Drahota [ředitel]... Naposledy změněno Příloha: podpisy zaměstnanců, kteří se se zněním standardů kvality v poslední verzi seznámili

2

3 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Kritérium a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákom stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své příznivé sociální situace; c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje; d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a gativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. Zásadní ano ano ano 1. Poslání ab proč tu jsme Podpora a integrace dítěte a mladého dospělého s těžším mentálním a kombinovaným postižením a podpora integrace jeho rodiny do společnosti. 2. Kdo jsme Příspěvková organizace zřízená MČ Praha 3, služby poskytujeme v souladu s naší zřizovací listinou a registrací u MHMP 3. Jaké služby poskytujeme Denní stacionář (108/ ; 505/ ) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně bo poskytnutí podmík pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 3

4 sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně terapeutické činnosti jsou zajišťovány s důrazem na práci ve skupinách a interakci mezi klienty a personálem a klienty navzájem. 4. Jaká je naše cílová skupina uživatelů Děti a dorost s mentálním a kombinovaným postižením. 5. Jaké jsou principy naší služby skupinová práce komplexní péče sociální, výchovná a pedagogická intervence směřování k integraci společenské, rodinné, školní a pracovní podpora rodiny týmová práce, interdisciplinární a transdisciplinární komunikace 6. Náš veřejný závazek Poskytovat péči, citlivým a přátelským způsobem pomáhat uživatelům žít důstojný a spokojený život, být jim oporou při začleňování do běžného života. Dosáhnou maximální možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe a obhájení sama sebe. 7. Cíle služby (součást IPSS) podpora individuálního rozvoje respektování potřeb a vůle uživatele naplňování obecných a speciálních potřeb uživatele zkvalitňování života jedince projevující se subjektivně i objektivně životní spokojeností podpora rodiny uživatele vytváření pozitivního společenského klimatu, pro integraci osob s postižením a jejich rodin 4 Standardy kvality poskytování sociální služby

5 8. Principy služby poskytovatele 8.1. Dodržování práv uživatelů a princip uplatnění vůle uživatele Přístup zaměstnanců v přímé péči s uživatelem je určen uplatněním a naplněním vůle uživatele, a to v rozsahu, ve kterém je schopen nést odpovědnost za své jednání. Takovéto jednání je rámcově reflektováno, popsáno a výsledky jsou využity při tvorbě IPSS Projevy uživatele, u kterých by mohlo dojít k pochybnostem, zda-li je uživatel schopen si plně uvědomit souvislosti a důsledky svého jednání je zvolen takový postup, který je vzhledem k projevené vůli uživatele konfliktní. Za respektování vůle uživatele v rámci pravidel (IVVP, ) odpovídají všichni pracovníci v přímé péči. Vedoucí jednotlivých skupin zajišťují písemný záznam při jednáních, která jsou vyhodnocena jako konfliktní, tedy, kdy se vůle uživatele může uplatnit bo je omezena. Tato situace je projednána a jsou stanovena východiska, pro další úpravu v rámci IVVP a to tak aby se takovým situacím předcházelo. O čem konkrétně si uživatelé sami rozhodují? Podle svých mentálních schopností a v souladu s IVVP o účasti bo struktuře jednotlivých bodů denního programu, dle nabídky různých druhů činností (např.: hry, plavání, léčebná tělesná výchova, hipoterapie, canisterapie, arteterapie,relaxace) Jsou někteří uživatelé při rozhodování zvýhodněni? Zvýhodnění některých uživatelů je dáno stupněm a rozsahem jejich postižení, které může omezovat svobodnou volbu činnosti. Jsou situace ve kterých jsou uživatelé omezeni v možnosti vlastního rozhod nutí? Omezení vlastní iniciativy uživatelů jsou dány především zbytným ohledem na jejich na jejich zdravotní stav, bezpečnost, stejně jako na bezpečnost ostatních. Vzhledem k reálné možnosti poskytovat převážně bo trvale individuální péči byla by omezením pro jejich rozhodování i jejich vůle za každou cenu se v dané situaci odloučit od vychovatele či společného programu. Uveďte konkrétní příklady a důvody takových omezení Uživatel bezpečně ohrožuje házením předmětů či fyzicky napadá jiného uživatele. Na vycházce mimo stacionář se chce uživatel za každou cenu odloučit od skupiny, popřípadě vstoupit na vozovku. K omezením je přistupováno z důvodu zachování bezpečí uživatel a jeho okolí s přihlédnutím k jeho mentálním, fyzickým schopnostem a sociálním návykům. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 5

6 8.2. individualizace podpory Princip individualizace podpory (pomoc vychází z individuálně určených potřeb, musí působit na osoby aktivně, snažíme se o zachování, podporu a prohlubování co jvyšší míry samostatnosti a závislosti uživatele, uznáváme jedičnost osobnosti uživatele) 8.3. Zaměření na celek Princip zaměření na celek (snažíme se využívat běžných služeb veřejnosti, podporovat přirozené vztahy uživatele a spolupracovat s ostatními organizacemi, institucemi a rodinou) 8.4. Flexibilita Princip flexibility (služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů, sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, jejich týmová spolupráce, zvyšování odbornosti a prohlubování znalosti při soustavném vzdělávání) 8.5. Empatie Princip empatie (vcítění se do pocitů a situace uživatele, lidsky ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům, vzájemná tolerance a důvěra) 8.6. Metodika a pracovní postupy, vnitřní pravidla Podrobně je upraven postup zaměstnanců při řešení některých typických provozních situací. Standardizují i postupy při řešení typických (nouzových, havarijních) a mimořádných situací Ochrana klientů před předsudky a gativním hodnocením Otevřenou koncepcí a strukturou denního stacionáře, přístupnou intaktní společnosti, osvětovou, publikační a výchovnou činností, poukazující, že zadatelná důstojnost a hodnota lidského života ní dána rozsahem mentálních schopností a výkonností, ale je vlastní každému člověku a lze u každého najít pozitivní stránky a schopnosti Prevence gativních jevů Prevence spočívá ve výběru pracovníků, v jejich vzdělávání, např. formou přítomného kurzu. Pravidelně též v supervizi a vnitřní intervizi jejich práce, je monitorováno dodržování a případné dostatky vysvětlovány a při diskusi odstraňovány. Jako preventivní se jeví důsledné seznámení pracovníků a Pracovním a Organizačním řádem, jejich důsledné dodržování a kontrola ze strany vedoucích pracovníků. 6 Standardy kvality poskytování sociální služby

7 2. Ochrana práv osob Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Zásadní ano ano Základní deklarace Přístup k uživateli je charakterizován úctou k osobnosti, kdy uživatele soudíme, ale přijímáme ho v kontextu rodinné situace, jeho potřeb a zdravotního stavu. Uživatele se snažíme pochopit, a vyhovět přímo jeho osobním přáním a potřebám, zároveň bereme v úvahu i přání zákonného zástupce a možnosti poskytovatele. Všichni zaměstnanci znají základní koncepty lidských práv a práv uživatelů a jednají tak, aby je respektovali 1. Základní lidská práva v sociálních službách osobní svoboda a svoboda pohybu právo na ochranu soukromí dotknutelnost osoby právo na ochranu osobního a rodinného života právo na důstojné zacházení právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko právo na vzdělání právo na léčbu se souhlasem právo stěžovat si Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 7

8 2. Základní práva uživatele: Právo na soukromí: Právo na soukromí je respektováno s ohledem na zdraví a bezpečnost uživatele a uživatelů ostatních Právo na soukromí při hygieně uživatelů: K omezením může dojít pouze v souvislosti s rozsahem a hloubkou postižení konkrétního uživatele a to vždy ve prospěch jeho bezpečí a v souvislosti s bezpečím ostatních uživatelů. Právo volby: Uživatel si dle svého zájmu a rozhodovacích schopností vybírá činnosti a jejich strukturu, která mu vyhovuje, a to s ohledem na denní program ICZ, školní výuku a v návaznosti na kolektiv. Právo si stěžovat Každý uživatel je podrobně seznámen s možnostmi a způsoby jak a kde uplatnit své právo si stěžovat na situace, v nichž jsou naplňována bo jsou poškozována jeho práva ( k tomu též standard 7) 3. Pravidla pro předcházení situacím v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, Jednání s uživateli ze strany všech zaměstnanců v přímé péči je určováno SQSS, IPSS, Etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy ICZ. Při tvorbě IPSS je využito informací rodiny, zákonného zástupce a dalších osob, které k torbě IPSS mohou přispět. IPSS respektuje osobnost a svobodnou vůli uživatele. Každý zaměstnac v přímé péči se seznamuje s pravidly při přijímacím pohovoru a je průběžně školen v jednání tak, aby se vyloučila případná stigmatizace klientů bo porušování lidských práv uživatelů i jakékoli další kolizní situace. Všichni ostatní zaměstnanci jsou v přiměřené míře seznámeni se zásadami v přístupu k uživatelům tak, aby se vyloučily kolizní situace s klienty. Vedení organizace odpovídá za to, že uživatel je přiměřenou, pro něj srozumitelnou formou informován o svých právech a povinnostech. Vzhledem ke struktuře klientů je veškerá dokumentace zpracovávána a konzultována se zá- 8 Standardy kvality poskytování sociální služby

9 konným zástupcem. Klient / zákonný zástupce je s veškerými pravidly seznámen před započetím přijímacího procesu. Je zaveden systém namátkové kontroly na pracovištích 4. Přitom jsou zachovávány základní zásady pro jednání zaměstnanců s klienty: respektují osobní svobodu uživatele a pomáhají mu v udržování si vlastního životního stylu. zprostředkovávají komunikaci uživatele s třetí osobou, při zachování jeho svobodné vůle a soukromí. zachovávají úctu k životu, poškozují čest, dobrou pověst a jméno uživatele soustavně se snaží hledat možnosti, pro zvyšování kvality života u uživatele eliminují přiměřená rizika a zajišťuje klientovi bezpečí a pocit jistoty při styku s uživatelem dbají zaměstnanci na to, aby byl uživatelovi pochám maximální prostor pro jeho osobní rozhodování a uplatňování preferencí v běžném rozhodování. oslovování / tykání vykání / si řídí uživatel, a děje se po vzájemné dohodě, bo na výslovné přání uživatele. uživatel má právo v rámci vlastního rozhodování na přiměřené riziko je povinností zaměstnance poskytujícího péče, aby zajistil, že uživatel v maximální míře rozumí své situaci a možnostem svého rozhodování poskytovatel nabízí svou službou odpovídající podporu uživateli a to tak, aby docházelo k přiměřené závislosti na službě 5. Kolizní situace Každý vedoucí skupiny je povin ohlásit a písemně (protokolárně) zaznamenat, jakékoliv podezření, že práva uživatelů jsou porušována bo že uživatel je vystaven přiměřenému, ponižujícímu a jinak přípustnému jednání, které snižuje jeho důstojnost. Písemný záznam o kolizní situace se, chronologicky, ukládá do pořadače, který je umístěn v kanceláři sociálního pracovníka. Každá takováto zpráva je projednána s vedením organizace, jsou písemně definována nápravná opatření a případné sankce. 6. Příklad kolizních situací a pravidla řešení: V rámci skupiny se zaměstnanci vyvarují toho, že některý z uživatelů se dosta v rámci skupiny do pozice outsidera a je vystaven gativnímu vlivu z toho vyplývajících situací Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 9

10 Situace je popsána v protokolu, týmově rozebrána za přítomnosti vedoucího organizace, do denních plánů a individuálních plánů dotčených uživatelů se promít potřebná změna. Po 1 měsíci pak je provedeno vyhodnocení, zda přijaté opatření vedla k očekávané změně. V rámci poskytování služby dojde ze strany zaměstnanců k situaci, kdy je některý uživatel vystaven posměchu bo jinak ponižující situaci Situace je popsána v protokolu. Věc je následně řešena jako závažné porušení pracovní kázně s okamžitou ztrátou všech nárokových složek platu daného zaměstnance na dobu jméně 3 měsíců, v případě opakování pak řešena výpovědí. V rámci poskytování služby dojde ze strany rodičů, předávajících a přebírajících uživatele k situaci, kdy je některý uživatel vystaven posměchu bo jinak ponižující situaci Situace je popsána v protokolu, osobám, které se jí účastnily z venčí (rodiče bo jiní zástupci uživatelů) je vysvětlen kontext a povinnosti, které mají dodržovat při styku s jinými uživateli. Pokud by se situace opakovala je postup předávání a přebírání uživatele zařízen tak, aby k problematickým situacím mohlo docházet. V souvislosti s porozuměním bo špatnou interpretací organizačních bo provozních předpisů dojde k situaci, ve které je uživatel vystaven přiměřenému psychickému tlaku. Situace je popsána v protokolu a je provedena její analýza v rámci možností jsou organizační a provozní předpisy upraveny tak, aby k podobné situaci přiměřené zátěže uživatel mohlo docházet. 7. Obecné postupy při řešení kolizních situací O každém podezření z kolizní situace ve smyslu tohoto standardu je proveden zápis formou číslovaného protokolu Při každé zjištěné kolizní situace je v přiměřené době a bez odkladu věc řešena a projednána s vedením organizace Ke každé kolizní situaci, jsou v návaznosti na protokol písemně určena nápravná opatření a případné sankce. Protokoly o kolizních situacích se zakládají chronologicky do pořadače v kanceláři sociálního pracovníka a archivují v vč. dokumentace o jejich řešení a projednání. Pokud je kolizní situace vyhodnocena jako závažná, je pro samostatně rozpracován postup, jak podobným situacím předcházet vč. doplnění standardů v části II. 10 Standardy kvality poskytování sociální služby

11 8. Použití kompenzačních a korektivních pomůcek K omezení pohybu z důvodu postižení může dojít pouze v souvislosti s rozsahem a hloubkou postižení konkrétního uživatele, a to vždy ve prospěch jeho bezpečí a v souvislosti s bezpečím ostatních uživatelů. Kompenzační a korektivní pomůcky jsou používány pouze na základě odborného stanoviska příslušného lékaře. Pravidelně se jejich vžití a potřeba přezkoumávají, vyhodnocují a jejich užití se aktualizuje. Jsou užívány pouze v souladu s rehabilitačními, zdravotnickými a diagnostickými doporučeními. Farmakoterapie je užívána pouze podle určení příslušného lékaře Omezení vůle bo jednání uživatel je možné, ohrožuje-li své zdraví, svou bezpečnost, zdraví a bezpečnost ostatních Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici 9. Konkrétní postup při přiměřeném a agresivním chování: slovní usměrnění odchod s vychovatelem do ústraní, kde se vychovatel aktivní snahou zklidní uživatele fyzické omezení uživatel uchopením bo objetím na potřebnou dobu opakované a utuchající projevy agrese přivolá se lékař a psycholog, a je bezprostředně informován zákonný zástupce uživatele v dlouhodobém plánu se tato problematika řeší konzultací s odborníky ve spolupráci se zákonným zástupcem uživatele každá takováto situace se písemně zdokumentuje a záznam se uloží do zdravotní dokumentace Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici 10. Střet zájmů pracovníci poskytovatele by měli být pověřováni přímou péčí o své blízké a rodinné příslušníky poskytovatel by měl vykonávat funkci veřejného opatrovníka osobě, která je jeho uživatel provozovatel by měl ke své činnosti využívat movitosti, bytové prostory pronajaté mu uživatelem Konkrétní normy jsou zpracovány ve zvláštní směrnici Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 11

12 11. Pravidla o přijímání darů každý zaměstnac má právo přijmout dar od uživatel, jeho zástupců či blízkých a to ve formě finanční, věcná a služby o přijetí každého takového daru informuje pověřeného pracovníka, vždy se sepíše darovací smlouva s určením účelu daru kopie darovací smlouvy se archivuje u pověřeného pracovníka vedení organizace namátkově kontroluje, zda byl dar použit v souladu s darovací smlouvou v případě podezření, že je s darováním spojena jakékoli vazba vytvořená v závislosti na poskytování služby, je provedeno takové organizační opatření, které by vyloučilo přiměřený vliv dané osoby na uživatele případné porušení povinnosti informovat zaměstnavatele (utajení přijatého daru) je chápáno jako vážné porušení pracovní kázně. Z tohoto režimu jsou osvobozeny běžné dary květiny při významných dch, drobné dárkové předměty apod. drobné dary, např.: květiny, dárkové předměty se vhodně užijí ve společných prostorách organizace. Dary jako potraviny a nápoje se, při vhodné společenské příležitosti, zkonzumují společně ve skupině, jejímž je obdarovaný člem. Je-li potravinový dar většího charakteru, je rozdělen mezi všechny pracovníky a zkonzumován. 12 Standardy kvality poskytování sociální služby

13 3. Jednání se zájemcem o sociální službu Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby; c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákom; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Zásadní ano ano 1. Seznámení veřejnosti s poskytovanou službou Informace o poskytované službě jsou veřejnosti dostupné v obecných databázích státu a zřizovatele, ale také na webových stránkách poskytovatele. Na poskytovatele se může kdokoli obrátit s žádostí o upřesnění, podání detailních informací o poskytované službě atd. každý, Kdo má zájem o poskytovanou službu se může stát žadatelem. 2. Pravidla pro jednání se zájemcem o službu Zájemce o poskytovanou službu je o postupu informován kterýmkoli zaměstnancem poskytovatele. Ten mu pomůže s orientací v porozumění nabídky služeb poskytovatele a seznámí s osobami, se kterými může v této věci dále jednat. Těmito osobami jsou, ředitel, zástupce ředitele, sociální pracovník a některý z klíčových pracovníků. Informace o poskytované rehabilitaci podává vedoucí rehabilitace a ergoterapeutka. Zájemce se informace může dozvědět také telefonicky bo na zveřejněných ových adresách poskytovatele (prostřednictvím webových strák) V případě zájmu jedná se zájemcem jprve k tomu pověřená osoba, která zjistí potřeby, požadavky a přání zájemce a informuje o nabízené službě a možnostech organizace S každým zájemce o sociální službu je postupováno individuálně, dle jeho potřeb a požadavků s přihlédnutím k možnostem organizace. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 13

14 Potřeby a cíle zájemce o sociální službu se získávají technikami popsanými v SQSS č.: 5, a to zvláště za použití bodů 5. a Okruh informací, které potřebuje vědět poskytovatel o zájemci před zapsáním do seznamu žadatelů. datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště adresu trvalého bydliště zákonného zástupce a kontakty na zákonného zástupce osobní, zdravotní a sociální anamnézu rozpis aktuální medikace doporučení konzultujících odborných lékařů kopii očkovacího průkazu se záznamem všech předepsaných očkování pro daný věk žadatele informace o dosavadním průběhu povinné školní docházky popis osobních cílů svéprávnost / zákonný zástupce 3a. Okruh informací které poskytuje organizace zájemci, zákonnému zájemci, o sociální službu. forma a obsah sociální služby časový rozsah Organizační a Provozní řád SQSS Smluvní podmínky Platný ceník Pravidla pro uplatnění stížnosti 4. Postup při vyřizování žádosti (před nástupem do zařízení) Při vyřizování žádosti proběh: zjištění potřeb, požadavků a přání zájemce informace o nabízené službě a možnostech organizace kompletace podkladů, zdravotní, psychologické a další relevantní odborné dokumentace seznámení vedení a konkrétního týmu ICZ o zájemci 14 Standardy kvality poskytování sociální služby

15 informace podává a od zájemců o službu shromažďuje sociální pracovník, který po kompletaci dokladů a informací připraví vše k jednání se zájemcem. Se zájemce se setká vedení organizace: ředitel, sociální pracovník, vedoucí skupin, vedoucí fyzioterapie. Po zhodnocení žádosti obdrží žadatel odpověď na svou žádost v písemné podobě. Žadatel má možnost se proti žádosti odvolat. Osoba, která splňuje podmínky a písemně požádá o poskytování sociální služby je zapsána do registru zájemců. Změní-li svoji vůli bo z jiného důvodu zanik tato žádost (např. změnou zdravotního stavu žadatele apod.) vrátí se veškerá shromážděná dokumentace, případně se poskytnou další požadované informace o možnostech postupu pro vyřešení situace. V tomto registru je pak v pořadí zájemců podle data podání žádosti. 5. Postup jednání s nastupujícím zájemcem Při uvolnění kapacity poskytovatele je před uzavřením smlouvy nutné ověřit zda potřeby, požadavky a přání zájemce aktuálně odpovídají tomu, jak byla uvedena při vyřizování žádosti. Před uzavřením smlouvy je ověřeno, že zájemce zná aktuální podmínky a možnosti související s poskytovanou službou, projedná se s ním zařazení do příslušné skupiny, ceník a náležitosti smlouvy. Vzhledem k struktuře cílové skupiny klientů sociální služby je obvykle jednáno se zákonným zástupcem. Pracovníci zjišťují potřeby a cíle zájemce o sociální službu technikami popsanými v SQSS č.: 5, a to zvláště za použití bodů 5. a Zájemce o sociální službu je seznámen s podmínkami smlouvy, cenou za poskytování sociální služby, Organizačním a Provozním řádem, SQSS, možnostmi jak a kde podávat stížnost, s režimem Schrák důvěry. V písemné formě obdrží podepsanou Smlouvu o poskytnutí sociální služby. Do konkrétní skupiny se vybírá zájemce, který je definován jako vhodný věkem, diagnosticky, schopnostmi apod. Je provedena kompletace zdravotní, psychologické a další relevantní odborné dokumentace a proběh seznámení s konkrétním týmem zaměstnanců, kteří se budou podílet na péči. Poté je sepsána smlouva a dohodnuta zkušební doba v jejímž rámci je sestavován Individuální plán pro poskytování sociální služby. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 15

16 6. Podmínky uzavření smlouvy zájemce spadá do cílové skupiny jsou shledány důvody pro odmítnutí dojde k vzájemné dohodě na obsahu smlouvy 7. Nepřijetí zájemce Zájemce může být odmítnut pouze ze zákonných důvodů: z kapacitních důvodů osoby dle 36, vyhlášky č.505 / 2006 Sb. pokud služba umožňuje zájemci naplnění osobního cíle ní v cílové skupině poskytovatele v případě, že nastal souhlas a dohoda mezi potřebami zájemce a možnostmi poskytovatele služby. jestli-že byla s žadatelem rozvázána, pro hrubé porušení pravidel, smlouva v organizaci samé bo v organizaci nabízející stejnou službu a to před méně ž 6 měsíci odmítnutí zájemci o sociální službu jsou evidováni v pořadači u sociálního pracovníka, včetně odůvodnění případného odmítnutí. Kompetenci pro odmítnutí má statutární zástupce organizace I zájemci, kterého lze přijmout, organizace nabízí poradenství a informace tak, aby mu podle svých možností pomohla řešit danou situaci. Poskytovatel v takovém případě informuje o možnostech a zaměření jiných podobných poskytovatelů. 16 Standardy kvality poskytování sociální služby

17 4. Smlouva o poskytování sociální služby Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy; c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby; Zásadní ano 1. Smlouva o poskytování služby Integrační centrum Zahrada zastoupená řiditelem organizace uzavírá s uživatelem písemnou smlouvu, na základě přání a možností zájemce o službu bo jeho zákonného zástupce a podle možností poskytovatele. 2. Základní náležitosti a obsah smlouvy: Obsahem smlouvy je, že uživatel bude navštěvovat denní stacionář Integrační centrum Zahrada, U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3, formou denního pobytu. Popis poskytované služby ve smlouvě odpovídá povaze registrované služby a zřizovací listiny, jde o denní pobyt ve stacionáři pro vymezenou cílovou skupinu, který je poskytován v pracovní dny od 7:00 hod. do 17:00 hod. Jako základní nabízí ICZ smlouvu v rozsahu pondělí pátek / 08:00 14:00 Obvykle je sjednána zkušební doba 3 měsíce Smlouva obsahuje ustanovení o ceně služby, která je stanovena podle Ceníku a obsahuje stanovenou výši úhrady, způsob platby, splatnost a případně další náležitosti spojené s úhradou Poskytovatel zpravidla nabízí doplňkové služby a proto smlouva obsahuje ujednání o nich Smlouva obsahuje ustanovení, že službu lze ze strany uživatele ukončit kdykoli a to písemnou formou. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 17

18 Smlouva obsahuje ustanovení, že službu lze ze strany poskytovatele ukončit dle sjednaných podmík a ze zákonných důvodů. Jsou uvedeny výpovědní důvody a lhůty: dodržování některých ustanovení smlouvy, zejména vnitřních pravidel hrubé porušení podmík a povinností, placení úhrady, vystupování vůči zaměstnancům poskytovatele způsobem,kdy jsou hrubě porušována jejich práva lidská i občanská, oprávněné zájmy, lidská důstojnost, apod. 3. Nepovinné části smlouvy ujednání o poskytnutí informace o příjmu uživatele a o výši příspěvku 4. Přílohy smlouvy organizační řád provozní řád SQSS 5. Postup při uzavírání smlouvy Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby dotčená osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy informovaný souhlas Poskytovatel aktivně seznamuje zájemce se všemi náležitostmi smlouvy, tak jak to jlépe vyhovuje jeho schopnostem, a přesvědčí se, zda-li uchazeč všemu dobře porozuměl a vše správně pochopil Formuluje uživatel / zákonný zástupce, zohledňuje se míra handicapu smyslového, sociálního, mentálního a fyzického, zdravotní stav, bezpečnost, přání uživatele / zákonného zástupce Vzhledem k struktuře uživatelů služby, jsou podmínky smlouvy v převážné většině formulovány se zákonným zástupce a to vždy s ohledem na prospěch uživatele. Poskytovatel se vždy ujistí, že zájemce / zákonný zástupce obsahu a podmínkám smlouvy a všem ujednáním dobře porozuměl Smlouvu s žadatelem o službu připravuje a uzavírá z pověření ředitele organizace sociální pracovník, podepisuje ředitel organizace. Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby v souladu s SQSS č.3 a IPSS. 18 Standardy kvality poskytování sociální služby

19 veškeré podmínky poskytování soc.služby jsou zájemci přístupné v samotné smlouvě a v jejích přílohách Uživatelům jsou v přiměřené míře přístupné i další dokumenty, které mohou mít vliv na poskytování služby a které jsou přílohami smlouvy, zejména etický kodex a další vnitřní předpisy týkající se organizace a zaměstnanců. Tvorba IPSS se řídí pravidly popsanými v SQSS č.5 a je řešen s každým žadatelem / klientem / zákonným zástupcem individuálně. 6. Postup při jednání o změně smlouvy a změny podmík poskytování služby související se změnami vyplývajícími z organizačních bo jiných změn v činnosti poskytovatele. Vzhledem k povaze poskytované péče dochází k průběžným změnám v postupech a obsahu činností (probíhající změny individuálních pánů, směrování skupin atd.), změny mohou nastávat v rodinných a dalších souvislostech klienta. V běžném rozsahu se promítají do obsahu smlouvy přiměřeně. Je-li potřeba přímo doplňovat smlouvu, bo měnit některá jejich ustanovení, děje se to dodatkem, ve kterém se popíší důvody změny. V případě že jde o změny související s klientem, jeho zákonným zástupcem apod. musí být důvod popsán, musí však být uvedeno, že jde o změnu na jeho návrh resp. vyvolanou okolnostmi z jeho strany. Denní stacionář Integrační centrum Zahrada v PRAze 3 19

20 5. Individuální plánování průběhu sociální služby Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby; c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle; d) Poskytovatel má pro postup podle písme b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance; e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám. Zásadní ano ano ano ano 1. Individuální plán péče (IPSS) vytváří tým pracovníků. ředitel zástupce ředitele spec.pedagog klíčový pracovník ostatní relevantní pracovníci rehabilitační pracovník ergoterapeut je-li potřeba pracovní terapeut Konzultace ACCK, APLA, pediatr, rehabilitační lékař, psycholog, etc. Vedoucí skupiny klíčový pracovník je osoba, která je určeným zaměstnancem který je odpovědný za průběh poskytování sociální služby pro konkrétního uživatele a za průběžné hodnocení toho, jak jsou dosahovány cíle IPP. 20 Standardy kvality poskytování sociální služby

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov seniorů Vidim, příspěvková organizace poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006,

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Procedurální standardy kvality sociálních služeb

Procedurální standardy kvality sociálních služeb Procedurální standardy kvality sociálních služeb 1. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace poskytuje dvě sociální služby: Domov pro seniory kapacita 11 osob. Domov se zvláštním režimem kapacita 59 osob. Standard

Více

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Jan Strnad Tento materiál obsahuje přehled povinností poskytovatelů uvedených v dotyčných paragrafech, tedy povinnosti vztahující se primárně

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Název poskytovatele DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 39 Působnost služby Olomoucký kraj

Název poskytovatele DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 39 Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 18.6.2014 Název poskytovatele

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Domov NaNovo, příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 6. 2016 Plánovaná aktualizace: červen 2017 Standard č. 7 Stížnosti

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Standard č. 7 SMĚRNICE Verze 9 - zkrácená k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Tato Směrnice k podávání a vyřizování připomínek,

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Aby jste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NAD VÝTOPNOU 1010, 357 31 HORNÍ SLAVKOV STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ PEČOVATELSKÁ

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A CÍLE

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vypracovala: Mgr. Lenka Pokorná Schválil: Bc. Petr Herynek Účinnost od: 1. 9. 2016 Vnitřní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Centrum pro pomoc obětem

Centrum pro pomoc obětem Centrum pro pomoc obětem Respondeo, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum Vypracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V AZYLOVÝCH DOMECH RYBKA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V AZYLOVÝCH DOMECH RYBKA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V AZYLOVÝCH DOMECH RYBKA Hlavní cíle Azylových domů Rybka Řešení nepříznivé životní situace a vedení k samostatnosti. Pomoc v oblasti: sociální, právní. Podporovat,

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 Financováno z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Standardy kvality

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Popis realizace Charitní asistenční služby - Hlučín

Popis realizace Charitní asistenční služby - Hlučín Popis realizace Charitní asistenční služby - Hlučín Poslání služby Charitní asistenční služba naplňuje své hlavní poslání umožnit svou podporou a pomocí lidem se sníženou soběstačností plnohodnotný život

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více