SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A MATKY V TÍSNI NA ZNOJEMSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A MATKY V TÍSNI NA ZNOJEMSKU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A MATKY V TÍSNI NA ZNOJEMSKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lenka MANDUĹOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Milan VENCLÍK Znojmo, 2011

2 ď ž ář á é á í ž í ě š ž ďší řá ě ď žíý ů ě í Á

3 Poděkování Děkuji Ing. Milanovi Venclíkovi za podněty a připomínky při vedení mé bakalářské práce. Děkuji také všem sociálním pracovníkům, kteří mi věnovali svůj čas a poskytli pro účel práce rozhovor. Poděkování patří také mým nejbližším za psychickou podporu a trpělivost.

4 Á Á Š Á ů ý ář ý í Í Í Á ň é á á í ž á á í ž í á č ě ď í í í í í ář é í í ě é í í ž í í ď é ě í Č ů á í ž ý í á ď é í á í ž ý í ž é ě ý ů

5 é Š ó í ž á Š Á Á Č Á š ě í ř ů í Ú ĚŠ Ý Á ž í Á í č í í ě á í ář é á í á í ář é í í Á

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou současného stavu sociálních služeb pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, jako je sociální politika, sociální služby, Domov pro matky v tísni atd. Je zde blíže charakterizována péče o seniory a matky v tísni v celé ČR, jakož i způsob financování a jejich zřizovatele. Praktická část se zaměřuje na konkrétní služby a zařízení pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. Na tuto část navazuje analýza služeb v těchto zařízeních. Záměrem mé práce je vyhodnocení a navržení služeb, které v těchto zařízeních chybí. Klíčová slova: sociální politika, sociální služby, senior, domov pro seniory, agrese, domov pro matky v tísni Precis This thesis deals with the current state of social services for seniors and mothers in need in Znojmo region. The theoretical section explains basic concepts such as social policy, social services, home for mothers in need, etc. There is a closer characteristics of care for the elderly and mothers in need all over the Czech republic, as well as the method of financing and their founders. The practical part focuses on specific services and facilities for the elderly and mothers in need in Znojmo region. This part is followed by the analysis of services in these facilities. The intention of my work is to evaluate and propose services which these facilities lack. Keywords: social policy, social services, senior, retirement homes, aggression, home for mothers in need

7 Obsah ÚVOD... 7 CÍL PRÁCE A METODIKA... 8 TEORETICKÁ ČÁST SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální pomoc Sociální zabezpečení Poskytovatelé sociálních služeb Financování sociálních služeb Podmínky nároku na příspěvek na péči Matky v tísni Azylový dům Agrese Domácí násilí Policie ČR v případech domácího násilí Sociální služby pro seniory Stáří Stárnutí populace v České republice z pohledu demografického Potřeby seniorů Služby pro seniory v domácí péči PRAKTICKÁ ČÁST MATKY V TÍSNI NA ZNOJEMSKU Cílová skupina: Zaměstnanci Domova: Financování zařízení Plánování a průběh poskytování služeb Úhrada za poskytování sociálních služeb v Domově pro matky a otce s dětmi v tísni Shrnutí DOMOVY PRO SENIORY NA ZNOJEMSKU Na Znojemsku zajišťují služby pro seniory tato pobytová zařízení: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace Domov důchodců Božice, příspěvková organizace Shrnutí Souhrnná analýza pobytových sociálních služeb pro seniory a matky v tísni na okrese Znojmo Kvantifikace potřeb sociálních služeb na Znojemsku v budoucnu ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM LITERATURY Legislativa Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků... 65

8 Úvod Ve své bakalářské práci se zabývám dvěma skupinami, kterým je poskytována sociální péče, a to službami pro seniory a službami pro matky v tísni. Česká republika je jednou z evropských zemí, kde je značným problémem stárnutí obyvatelstva, jak naznačují statistická data. Česká republika má v současné době jednu pětinu populace starší šedesáti roků a v roce 2030 to bude celá jedna třetina populace, z čehož vyplývá, že senioři hrají významnou roli ve společnosti. Zajímalo mě jaké služby a zařízení na Znojemsku vlastně existují. Druhou skupinou jsou matky s dětmi, které se ocitnou v nějakém vážném životním problému, který nemohou samy řešit. V naší společnosti se snad od nepaměti vyskytuje problém domácího násilí, který je většinou důvodem, že ženy s dětmi se ocitnou v neřešitelné situaci. Dnes však již existují místa, kde se mohou takto postižené matky s dětmi obrátit o pomoc, kde jim bude poskytnuto přechodné ubytování a nezbytné rady týkající se problému domácího násilí. Od obecného popisu poskytování těchto služeb v rámci celé České republiky, kde se zabývám způsobem financování a jejich zřizovateli, přecházím ke konkrétním zařízením na Znojemsku a zabývám se konkrétními službami, které jsou v daných zařízeních poskytovány. Sama jsem všechna zařízení navštívila a bylo mi umožněno si zařízení prohlédnout a popovídat si s pracovníky jednotlivých zařízení o problematice jejich práce a o nedostatcích. 7

9 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu sociálních služeb poskytovaných pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. Analyzovat sociální služby, jejichž úkolem je uspokojování potřeb příjemců. Práce by měla poukázat na to, zda je nabídka sociálních služeb v Domovech pro seniory a matky v tísni dostatečná. V teoretické části se zaměřuji na popis sociálních služeb poskytovaných v České republice, legislativní podmínky a způsob financování. Objasňuji zde některé základní pojmy související se sociálními službami. V praktické části je uvedena deskripce sociálních služeb poskytovaných v Domovech pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. Je zde uvedena charakteristika daných zařízení. Závěrem jsou zhodnoceny služby pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. Jsou zde zpracovány závěrečné syntézy poznatků, jež byly v práci zjištěny. 8

10 Teoretická část V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy, které jsou důležité pro pochopení dalšího textu. Definovány jsou především pojmy, jako sociální pomoc a sociální služby a další s nimi související. 1. Sociální služby Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo společnost chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Sociální služby, proto zohledňují jak osobu uživatele, tak jeho rodinu, skupiny, do nichž patří, případně zájmy širšího společenství, jejichž jsou tito lidé nositeli Sociální pomoc 2 Cílem sociální pomoci je zabezpečení základních životních potřeb občanům, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci a z objektivních nebo subjektivních důvodů si nejsou schopni vlastním přičiněním, ani s pomocí rodiny zabezpečit tyto potřeby. Sociální pomocí se rovněž rozumí činnosti na úseku prevence vzniku obtížných sociálních situací a celý systém poskytování informací občanům, kteří se do těchto situací dostali, dostávají nebo mohou dostat. Obtížná sociální situace je nepříznivý stav, souhrn nepříznivých podmínek a okolností, vztahujících se k určitému občanovi či skupině společně posuzovaných osob a vlivů, které se jich bezprostředně nebo zprostředkovaně dotýkají. Do obtížné sociální situace se občan dostává v důsledku tzv.: hmotné nouze, občan se nachází v hmotné nouzi, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, 1 MATOUŠEK, O. Sociální služby. 1. vyd. Praha: Portál, s. 9 2 WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika:distanční studijní opora. 1. vyd. Brno. Masarykova univerzita v Brně, s. s. 78 9

11 sociální nouze, občan se nachází v sociální nouzi, jestliže pro nezletilost, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, dysfunkci rodiny, ohrožení práv a zájmů jednáním jiné osoby, nebo z jiných závažných důvodů není fakticky schopen zabezpečovat své základní životní potřeby Sociální zabezpečení V nejširším pojetí si lze pod pojmem sociální zabezpečení představit péči o zdraví, zabezpečení při úrazech, nemocech, invaliditě a nezaměstnanosti, zabezpečení v případě těhotenství a mateřství, pomoc při péči o děti v rodinách, zabezpečení ve stáří a konečně zabezpečení rodinných příslušníků a pozůstalých. 4 Nejčastěji je však sociální zabezpečení chápáno jako veškeré sociální instituce, které poskytují občanům poradenství, ochranu, materiální či peněžní plnění, služby a azyl, to vše za účelem uspokojení jejich sociálních (společensky uznaných) potřeb. V tomto pojetí se sociální zabezpečení dělí na následující tři typy sociálních institucí (tři pilíře): 5 sociální pojištění část současné spotřeby občanů je odložena na případné pokrytí případných budoucích potřeb, vzniklých následkem sociálních událostí (např. stáří, nemoc, invalidita apod.), státní sociální podpora zabezpečení občanů státem v případě státem uznané sociální události (např. rodičovství, pěstounství apod.), sociální pomoc tento pilíř je podrobněji zmíněn v předchozím pododdílu. Sociální služby - poskytovatelé a dostupnost Dne nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho novelizace zákon č. 206/2009 Sb. Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od , poskytovány: 3 WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika:distanční studijní opora. 1. vyd. Brno. Masarykova univerzita v Brně, s.s.78 4 WILDMANNOVÁ, M. Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s WILDMANNOVÁ, M. Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb, s

12 - osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu, - osobě, které byl udělen azyl, - občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, - cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce. Vybrané typy sociálních služeb (azylové domy, kontaktní centra, noclehárny, terénní programy) jsou poskytovány také osobám legálně pobývajícím na území České republiky. Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba Poskytovatelé sociálních služeb 6 Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci, či jiné osoby, které pečují o své blízké, či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna). Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby. Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče. 6 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 11

13 Graf č. 1: Počet sociálních služeb dle jednotlivých skupin vedených v registru poskytovatelů ů služeb Zdroj: Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování. MPSV Pracovní verze ze dne [online] Financování sociálních služeb Sociální služby využívají tyto zdroje: 7 Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým dobým plánem rozvoje sociálních služeb. Dotace ze státního rozpočtu podle odstavců 1 a 2 je poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje. Činnost krajů podle věty první je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 7 Zákon č.. 108/2006 Sb., o sociálních službách 12

14 Žádost o poskytnutí dotace na příslušné následující rozpočtové období předkládá krajský úřad ministerstvu. Žádost obsahuje zejména: a) název kraje, jeho sídlo, identifikační číslo a číslo účtu, b) zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který obsahuje ekonomickou analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění, c) výši požadavku na dotaci. Výše dotace v úhrnu za jednotlivé kraje se stanoví na základě: a) celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném ukazateli pro příslušný rozpočtový rok, b) zpracovaného střednědobého plánu rozvoje služeb kraje, c) počtu vyplácených příspěvků a jejich finančního objemu, d) počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru a jejich kapacit, e) kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Krajské úřady se podílejí na finanční kontrole využití dotací poskytnutých podle odstavců 1 až 5, vykonávané podle zvláštního právního předpisu. Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro stanovení výše dotace, účelu dotace, členění dotace a způsobu poskytování dotace. Podle ustanovení odstavců 1 až 7 se postupuje do 31. prosince Na zajištění povinnosti uvedené v 93 písm. se krajům poskytuje dotace. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. Na zajištění povinnosti uvedené v 92 písm. se obcím s rozšířenou působností poskytuje dotace. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. Dotace ze státního rozpočtu je obcím s rozšířenou působností poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 8 Ze státního rozpočtu mohou být podle zvláštního právního předpisu poskytovány účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Dotace podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo. Dotaci lze poskytnout: 8 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 13

15 a) na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter, b) na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb a na zpracování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb, c) v případě mimořádných situací; mimořádnou situací se rozumí zejména živelní pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie. Na financování činností podle odstavce 3 v oblasti poskytování sociálních služeb se mohou podílet také programy financované v rámci Strukturálních fondů Evropských společenství a dalších programů Evropských společenství. 9 Obec nebo kraj může poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace podle zvláštního zákona k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Sociální služby poskytované zdarma 10 o sociální poradenství, o raná péče, o telefonická krizová pomoc, o tlumočnické služby, o krizová pomoc, o služby následné péče, o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, o terénní programy, o sociální rehabilitace, o sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, o služby sociálně terapeutických dílen. 9 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 10 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 14

16 Úhrada nákladů za sociální služby 11 1) Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. (2) Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle 91. (3) Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. (4) Příjmem osoby se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu s výjimkou příspěvku. Sociální služby poskytované za úhradu Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, chráněném bydlení, zdravotnických zařízeních ústavní péče, centrech sociálně rehabilitačních služeb, hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Péčí se pro účely stanovení úhrady rozumí základní činnosti uvedené v maximální výši úhrady za ubytování a stravu, to stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. 12 Úhrada za péči se stanoví při poskytování 13 pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přiznaného příspěvku, pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku. 11 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 12 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 13 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 15

17 Za poskytování 14 osobní asistence, pečovatelské služby, tísňové péče, průvodcovských a předčitatelských služeb, podpory samostatného bydlení, odlehčovacích služeb, služeb v centrech denních služeb, služeb v denních stacionářích, hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, není-li stanoveno jinak. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis. Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady 15 rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 15 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 16 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 16

18 1.2.3 Podmínky nároku na příspěvek na péči 17 (1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. (2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle 8. (3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, stupni III (těžká závislost), nepotřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. 17 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 17

19 Výše příspěvku 18 Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 19 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 18

20 1.3. Matky v tísni Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je. Wilhelm Von Humboldt Azylový dům Azylový dům je zařízení, které slouží pro práci s lidmi bez přístřeší a lidem v nouzi a nabízí jim potřebnou pomoc. Klienty azylových domů jsou lidé, kteří z různých důvodů ztratili nebo opustili svůj domov, byt, ubytování, neumějí vyřešit komplikované problémy s tím spojené a hledají, nebo přijímají pomoc azylového domu. Azylové domy představují komplex služeb poskytujících individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc osobám, které se ocitnou v krizové situaci. Plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění či zakotvení pro lidi bez přístřeší a pro lidi v nouzi. Toto zařízení je určeno pro muže, ženy a matky s dětmi, převážně pro ty, kteří mají občanství ČR. Dále pomáhá, dle svých možností všem, kteří se na azylový dům obrátí. Nejedná se ovšem o běžnou ubytovnu, ani o noclehárnu. Azylový dům rovněž nesupluje funkci jiných ústavů (záchytná stanice, psychiatrická léčebna, dětský domov, domov důchodců, zdravotnické zařízení apod.). Třetí sociální službou poskytovanou v obecně prospěšných společnostech je krizová pomoc. Ta je určena především pro osoby, které jsou ohroženy na zdraví a životě. Využívat ji mohou zejména matky nebo otcové s dětmi, na kterých je například pácháno domácí násilí a nemají se před násilnickým chováním kam ukrýt. Azyl je osobám v životní krizi poskytován zdarma na sedm dní. Po tuto dobu se o klienty starají pracovnice z odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jelikož se v této práci zabývám problematikou matek v tísni, nebudu více rozvádět ostatní sociální skupiny využívající sociální služby v azylových domech, ale budu se soustředit jen na dané téma. Azylové domy mají pomáhat řešit matkám s dětmi, těhotným ženám, ale i otcům, jejich nepříznivou situaci, ve které se ocitli a nejsou schopni ji sami řešit. Do sociální tísně se mohou dostat těhotné ženy, které jsou společností odmítány, špatné životní podmínky, ztráta zaměstnání, nedostatek finančních prostředků a s tím spojené exekuce a dluhy. Nejčastějším důvodem proč matky s dětmi do azylového domu přicházejí je domácí násilí. 19

21 1.3.2 Agrese Na základě neochoty přijmout skutečnost, že meziosobní vztah je vždy jen dobrovolný, oboustranně emoční, vymykající se racionálně-logické kontrole, mají takoví jedinci tendenci si jej zajistit mocí, násilím. To má různé formy: nejzřetelněji se to děje přísností, vyhrožováním, fyzickým či psychickým terorem či manipulacemi, jak to vídáváme například u jedinců s tzv. částečnými vztahy, vyžadujících od druhého bezpodmínečně komplementární chování Domácí násilí Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého. Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí (či např. vynucenou izolaci), k nimž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři (dochází ale i k násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti mužům či k násilí v homosexuálních vztazích). Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod. S ohledem na skutečnost, že ženy tvoří až 95% obětí partnerského násilí, je domácí násilí v řadě mezinárodních deklarací považováno za jednu z forem násilí na ženách. Podle definice OSN je násilím na ženách míněn každý projev rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tělesnou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení žen, včetně hrozby takovými činy, zastrašování a úmyslného omezování svobody, a to jak ve veřejném či soukromém životě. Domácí násilí je trestný čin. Nikdo nemá právo druhého ponižovat, omezovat jej, či používat fyzického násilí. Násilí je volba ti, kteří se dopouštějí domácího násilí, se mohou rozhodnout, zda se k násilnému chování uchýlí, nebo ne. 20 PONĚŠICKÝ, J., Agrese, násilí a psychologie moci. 2. vyd. Praha: Triton, s

22 Formy násilí: Fyzické násilí bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí, či jiné fyzické útoky, ohrožování zbraní apod. Může být namířeno proti vám, či proti osobám vám blízkým, nebo např. vůči vašemu zvířeti. Psychické násilí nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku či potravy, vydírání sebevraždou, rozbíjení, či ničení Vašich věcí, vyhrožování únosem dětí, znemožněním v zaměstnání, zbavením svéprávnosti apod. Sexuální zneužívání znásilnění, donucení k sexu, či sexuálním praktikám, které odmítáte, ať již násilím, nebo výhružkami. Sociální izolace bránění v návštěvách rodiny, či přátel, sledování telefonátů, pronásledování, nečekané kontrolní návštěvy, či telefonáty. Ekonomická kontrola omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, snaha zakázat vám chodit do práce. Domácí násilí se často vyskytuje v několika formách současně, navíc má vzrůstající tendenci psychické násilí se často vyhrotí v násilí fyzické. Dne 14. března 2006 byl přijat zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Tento zákon umožňuje od vykázání pachatele domácího násilí ze společně obývaného bytu či domu na dobu 10 dnů. Předběžným opatřením bude možno požádat o prodloužení této doby a to maximálně na dobu jednoho roku. Zároveň tento zákon počítá se zřízením tzv. intervenčních center Persefona. Výroční zprávy. [online]. 21

23 1.3.4 Policie ČR v případech domácího násilí Policisté zajistí především ochranu oběti a zabrání pachateli, aby v dalším násilí pokračoval. Pozornost policistů musí být v případech domácího násilí zaměřena na pomoc oběti a zastavení dalšího násilí, nikoliv na chránění domovní svobody. Policie je dle Metodického pokynu ze dne povinna: Řádně přijmout a úplně zdokumentovat oznámení od volajícího. Zajistit bezpečí na místě pro všechny zúčastněné a oddělit od sebe oběť a pachatele. Zdokumentovat všechny informace od oběti, pachatele a svědků. Popsat, popř. fotograficky zdokumentovat vzniklá zranění, poškození zařízení atd. Posoudit riziko hrozby opakování se násilí po odjezdu policie. Poskytnout oběti základní informace, kam se obrátit o další pomoc. Zeptat se oběti, zda si přeje být informována o propuštění pachatele z vyšetřovací vazby nebo vězení. Nabídnout oběti dle konkrétních možností asistenci při převozu do bezpečí, informovat o bezpečnostním plánu, poučit oběť o právech. Informovat orgán sociálně právní ochrany dětí o dětech vyrůstajících v prostředí domácího násilí. Policista je oprávněn zajistit osobu, a to na dobu nejdéle 24 hodin. Pominou-li důvody zajištění, je policista povinen ihned osobu propustit. Prioritou azylových domů je poskytnout klientkám dočasné útočiště a pomoc s doprovodnými službami. Tyto služby se v různých domovech liší, některé domovy využívají pomoci odborníků z medicínské, psychologické a právnické oblasti. Osoby, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené, mají možnost zapojit se do společnosti a žít běžným životem. Služby azylových domů se různí i v tom, že někde poskytují krizové lůžko okamžitě, jinde probíhají nejdříve pohovory s klientkou, a po té je zařazena do pořadníku. 22

24 1.4. Sociální služby pro seniory Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Stáří Jedinečnost je charakteristická pro každého člověka. Duševní, ale i fyzická individualita s přibývajícími léty narůstá. Každý máme jiný žebříček hodnot, preferujeme jiný způsob života a požadujeme rozdílnou péči. Odborníci se shodují na tom, že i ve stáří zůstávají duševně aktivní lidé, kteří zejména 1. neustále zaměstnávají svůj mozek, 2. mají pozitivní vztah k životu, 3. jsou pohybově aktivní, 4. dodávají tělu potravu se všemi důležitými prvky Stárnutí populace v České republice z pohledu demografického Podle střední varianty projekce demografického vývoje zpracované Českým statistickým úřadem by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. V roce 2007 tvořily osoby starší 65 let 14,6% obyvatel České republiky. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle demografické prognózy zpracované Českým statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let (ve srovnání s v roce 2007). Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy (oproti 73,7 let pro muže a 79,9 let pro ženy v roce 2007). Úhrnná plodnost po značném poklesu v devadesátých letech 20. stol. pomalu stoupá. Demografické prognózy předpovídají další růst plodnosti, která v České republice v současnosti patří Důstojné stáří. Jak stárnout důstojně. [online]. 23 NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, L., VIDOVIČOVÁ, L. Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Praha: VUPS

25 k nejnižším na světě. V roce 2007 úhrnná plodnost činila 1,44. Za úroveň plodnosti nezbytnou k přirozené obnově populace se přitom považuje plodnost 2,1. Mezi demografickými ukazateli, však existují významné regionální a místní rozdíly odrážející různé faktory. 24 Tabulka č. 1: Vývoj střední délky života při narození podle Projekce obyvatelstva ČR do r (střední varianta projekce) rok muži ženy ,0 80, ,2 80, ,5 80, ,0 82, ,5 85, ,5 86, ,5 88, ,5 91,0 Pramen: ČSÚ. Projekce obyvatelstva České republiky do r [online]. Tyto údaje svědčí o tom, že počet osob, které budou v následujícím období odkázány na pomoc druhé osoby, se bude v následujícím období výrazně zvyšovat. Pro kvantifikaci rozsahu této potřeby je nezbytné věnovat pozornost vývoji věkové struktury v členění podle pohlaví v pětiletých věkových intervalech. Dosavadní poznatky, totiž ukazují, že míra závislosti na potřebě péče je výrazně diferencována v závislosti na pohlaví Potřeby seniorů Ve své práci na toto téma americký psycholog Maslow definuje tyto základní potřeby: 1. fyziologické potřeby (jídlo, teplo, sex apod.); 2. potřeba bezpečí, (vzájemné) lásky, sounáležitosti a přijetí; 3. potřeba uznání (potřeba nezávislosti, svobody, síly, sebejistoty tváří v tvář světu a požadavek prestiže, respektu ze strany jiných lidí, uznání a pozornosti); 24 NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, L., VIDOVIČOVÁ, L. Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Praha: VUPS

26 4. potřeba seberealizace (touha stát se více a více tím, čím se člověk může stát, jakým je schopen se stát); 5. kognitivní potřeba vědět/znát a rozumět/pochopit. Obrázek č. 1: Maslowova pyramida potřeb Zdroj: Zrcadlo.blogspot.com. Maslowova pyramida lidských potřeb. [online]. Lidské potřeby seřadil hierarchicky podle důležitosti od těch nejnaléhavějších až po nejméně naléhavé. Snažil se objasnit, proč jsou lidé taženi určitými potřebami v určitou dobu. Proč například jeden člověk vynakládá většinu svého času a energie na zajištění své osobní bezpečnosti a jiný zase usiluje o společenské uznání, jeho vysvětlení je, že lidské potřeby jsou řazeny podle určité hierarchie od těch nejnaléhavějších po ty nejméně naléhavé. Tato teorie zdůrazňuje dva základní předpoklady: uspokojená potřeba není motivátorem, a jakmile je jedna potřeba uspokojena, objevuje se jiná a také vyžaduje uspokojení. Je kladen důraz na cíle, bez ohledu na to, jakým způsobem byly dosaženy, což je v této typologii nejpodstatnější. Potřeba, jako cíl zůstává stejná s rostoucím věkem se, ale mění vynaložené úsilí, posloupnost a jakým způsobem ji naplníme Zrcadlo.blogspot.com. Maslowova pyramida lidských potřeb. [online]. 25

27 Snahou každého člověka je uspokojování potřeb bez cizí pomoci. Proto, pokud je to jen trochu možné, měl by mít i starý člověk možnost uspokojovat své potřeby sám. S narůstajícím věkem se, ale starší člověk bez pomoci neobejde, nebude schopen sám uspokojit ani základní fyziologické potřeby Služby pro seniory v domácí péči V případě, že senior je ve svém bydlišti, nebo v domácí péči, má možnost využít služby sociální péče, které mohou zvýšit kvalitu jeho života. Tyto služby také mohou pomoci rodině, starající se o své nejbližší, odlehčit jim na určitou dobu s péčí o ně. Pečovatelská služba - zajišťuje základní úkony péče o člověka a jeho domácnost. Asistenční služba - pomoc při činnostech, které člověk potřebuje. Home Care - domácí odborná zdravotní péče. Denní stacionáře - denní pobyt v prostředí s dohledem, které seniora aktivizuje. Rehabilitační zařízení - zdravotnické zařízení, přechodná péče nemocnice - následné péče ( LDN ) - zdravotní služba následné péče. Respitní, odlehčovací pobyt - přechodná péče, umožňující pečující osobě odpočinek. Jestliže i tyto služby jsou nedostačující a nesoběstačný senior nemůže z různých příčin zůstat v domácím prostředí, má možnost podat si žádost o umístění do pobytového zařízení sociální péče. Domovy pro seniory Domov se zvláštním režimem Gerontopsychiatrická oddělení MAHROVA, Gabriela VENGLAŔOVA, Martina. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008., s

28 PRAKTICKÁ ČÁST 2. Matky v tísni na Znojemsku Zřizovatelem Domova pro matky s dětmi v tísni je Diecézní Charita Brno Oblastní charita Znojmo a je to nezisková organizace. - Posláním Domova pro matky a otce v tísni Znojmo je pomoc matkám a otcům s dětmi popř. těhotným ženám v tíživé životní situaci a podpora matek a otců k plnohodnotnému životu. - Domov pro matky a otce v tísni Znojmo je realizován v okrajové části města ve Znojmě Hradišti, cca 3-4 km pěšky z centra města Cílová skupina: Matky, otci s dětmi do 18 let Těhotné ženy Matky, otci s dětmi a těhotné ženy, v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, oběti domácího násilí Zaměstnanci Domova: - vedoucí zařízení, - 1 sociální pracovnice, - 4 pracovnice v soc. službách - instruktorky, - na zástupy 2 zaměstnanci na DP4 a 2 na DPP, - 1 údržbář. V zařízení pracuje celkem 11 zaměstnanců Financování zařízení Dotace Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo vnitra ČR Jihomoravský kraj 27

29 Úřad práce Znojmo Dárci Firmy (dárci od Kč) Atlanta a.s., Autodružstvo Znojmo, Elektrokov Znojmo, a. s., Farmtec, a.s., Wintter spol. s.r.o. Firmy (dárci do Kč) Laufen CZ, silniční a mostní inženýrství, Dendro Blažíček, Agro Ali, spol. s.r.o., Znojemské strojírny, S-A-S spol., s.r.o. Města a obce Znojmo, Hodonice, Mackovice, Oslnovice, Miroslav, Šatov, Vranov nad Dyjí, Bítov, Hrušovany nad Jevišovkou, Černín, Tasovice, Slup, Hrádek, Vratěnín, Vedrovice, Žerůtky, Fyzické osoby. Cílem zařízení je poskytnout ubytování a pomoc matkám, otcům s dětmi, popř. těhotným ženám. Psychické zklidnění klientů a umožnění výchovy dětí v klidném prostředí, bez ztráty přirozené autority matky, otce. Společně najít optimální východisko ze vzniklé krizové situace. Větší soběstačnost při řešení krizových situací. Pomoc při prosazování práv klientů a jejich dětí. Učit klienty k odpovědnému přístupu k životu, výchovu a rozvoj dětí, péče o domácnost. Návrat uživatelů do společnosti prevence sociálního vyloučení, stabilizace, převzetí zodpovědnosti za vlastní život. Služba obsahuje tyto činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy), b) poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok (vytváření podmínek pro zajištění základní hygieny, možnost prát, žehlit osobní a ložní prádlo), c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 28

30 aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek, doprovod), d) základní sociální poradenství, e) sociálně právní ochrana dětí. Další činnosti: - materiální pomoc (ošacení, potraviny), - aktivizační (vzdělávací, pracovní rehabilitace), - s dětmi - rozvoj dovedností dětí, zvýšení šance na bezproblémový vstup do školského zařízení a příprava na vyučování ve vhodných podmínkách, - pomoci zmírnit handicap, který sociálně vyloučené děti ve svých životech prožívají, - pomoci dětem překonat tíživou situaci a vybudovat pocit bezpečí a klidu, - posilování zdravého sebevědomí dítěte, - začlenění dítěte mezi vrstevníky, pocit sounáležitosti, získávání pracovních dovedností a návyků, - naučit je žít ve společnosti, ujasnit si své role, tolerovat přátele, umět pomoci a přijmout pomoc, naučit je vážit si hodnot, dodat jim zdravou sebedůvěru a učit je s klidem a přehledem brát dané situace života, - pomáhat také tam, kde vlastní rodiče nestačí, kdy nedokáží poskytnout potřebné informace, - ženy, matky, otcové vytváření individuálních plánů, podpora a nácvik rodičovského chování, včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech apod. volnočasové aktivity pro matky, otce a jejich děti, Duchovní (1x týdně duchovní chvilky ), terapeutická skupina s psycholožkou (1x týdně). Pracovníci Domova vytvářejí domácí rodinné prostředí, ve kterém klienti získávají poznatky, dovednosti, pracovní návyky, a po té i zkušenosti, které by měly být schopny dále rozvíjet, i po odchodu ze zařízení. Jedná se o rezidenční (pobytovou) sociální službu, poskytovanou na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok. Jedná se o placenou sociální službu, uživatel se na úhradě provozních nákladů podílí částkou dle zákona o sociálních službách. Služby jsou dostupné celoročně, nepřetržitě. V Domově pro matky a otce v tísni Znojmo jsou dodržovány zásady při poskytování služby. 29

31 Uživatel služby je respektován jako partner. Tato zásada se odráží v chování pracovníků k uživatelům a žadatelům o službu. Poskytovaná služba a činnosti jsou prováděny s respektem k zájmům a osobním cílům uživatele a projevům jeho svobodné vůle. Služba je uživatelům poskytována na zásadě dobrovolnosti z jejich strany. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na přímém poskytování sociální služby, či jsou v přímém kontaktu s uživateli, jsou vázáni Etickým kodexem organizace. Hlavní zásadou komunikace mezi pracovníky organizace a uživatelem je zásada přehlednosti a srozumitelnosti s ohledem na komunikační schopnosti uživatele. Na kvalitě poskytování služby se nesmí odrážet diskriminující vliv, jakéhokoliv diferencujícího sociálního a jiného znaku uživatele (vzhled, věk, bydliště, státní příslušnost, pohlaví, sexuální orientace, etnicita, sociální status, zdravotní handicap, vyznání a další.) Pracovníci Domova preventivně omezují rizika vzniku závislosti uživatele na službě, snaží se v souladu s individuálním plánem o co nejkratší dobu spolupráce, avšak bez snižování kvality poskytované služby s ohledem na uživatelovo vnímání pokroku při řešení nepříznivé sociální situace a naplnění individuálních cílů. Podpora lidského života v jakékoliv formě - těhotné ženy se zde připravují na porod a mateřství, svou situaci nemusí řešit potratem. Poskytovaná služba podporuje samostatnost, motivuje k činnostem, které přispívají k řešení nepříznivé situace, a posiluje sociální začleňování. Vnitřní pravidla: Etický kodex Oblastní charity Znojmo Provozní řád Domovní řád Organizační řád Diecézní charity Brno. Závazné právní předpisy: Ústava ČR Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte Etický kodex sociálních pracovníků ČR Zákon č.108/2006 Sb. Zákon č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů 30

32 Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/88 Sb. v platném znění Zákon o rodině 94/63 Sb. v platném znění. Pracovníci respektují vůli, důstojnost, soukromí a další práva uživatelů služeb a jejich dětí. To vše je zaznamenáno v Individuálním plánu uživatele. Uživatel je seznámen s Ochranou osobních údajů, s Právy a povinnostmi uživatelů, s Postupem při vyřizování stížností. Uživatel může službu odmítnout či ukončit, aniž by pocítil změnu postoje a s tím související změnu kvality služby. Pokud o službu požádá znovu, bude mu poskytnuta ve stejné kvalitě. Domov pro matky a otce v tísni Znojmo poskytuje služby matkám, otcům v tísni, jejich dětem a těhotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci bez ohledu na svůj původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti (Práva a povinnosti uživatelů služeb). V případě, že se uživatelé ocitají v situaci, ve které se mohou cítit v nedůstojném postavení (bez dostatečného oblečení, bez jídla), má Domov pro tyto situace zajištěnou pomoc šatník, potraviny, hygienické potřeby. Pro ztrátu předsudků a negativní hodnocení pořádáme různé společenské akce pro veřejnost (Den otevřených dveří, Dýňová stezka akce pro rodiče s dětmi, Charitní ples, apod..), kde má veřejnost možnost seznámit se s prostředím Domova a jeho obyvateli. Každý pracovník Domova jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů bez jakékoliv formy diskriminace (Etický kodex). V zařízení se jedná o této problematice na poradách a supervizích. Pracovníci jsou proškoleni v kurzech o lidských právech Plánování a průběh poskytování služeb Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno především na jeho schopnostech. Průběh služby je přiměřeně plánován. Průběh služby vychází především z vnitřních zdrojů a možností uživatele, sleduje dosažení dohodnutých osobních cílů a je plánován společně s uživatelem. Při příchodu uživatele do Domova pro matky a otce v tísni je dojednán se sociální pracovnicí (klíčovou pracovnicí) osobní cíl, který je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Průběh 31

33 sociální služby je plánován společně s uživatelem s ohledem na osobní cíle a jeho možnosti. Uživatel si sám určí, které služby využije, které nikoli. Sociální pracovnice domlouvá s uživatelem podmínky poskytnuté služby, naplnění jeho cílů a přání. Na individuálních plánech, kde si uživatel stanovuje krátkodobé a dlouhodobé cíle, které mu pomáhají dosáhnout vytyčeného osobního cíle, pracuje již s kmenovou pracovnicí (s pracovníkem soc. péče instruktorkou), kterou si uživatel dle svého vlastního výběru zvolí sám. Pravidelné schůzky probíhají 1x za 14 dní, při kterých probíhá hodnocení splněných či nesplněných cílů a jejich další případná řešení. Toto je zaznamenáno písemně v individuálních plánech samotným uživatelem nebo pracovnicí. Tento zápis uživatel potvrdí svým podpisem. Zařízení má vytvořenou metodiku pro vypracování individuálního plánu a jeho hodnocení. Naplňování osobních cílů uživatele je v průběhu služby přehodnocováno. Uživatel má možnost měnit své osobní cíle. Změna cíle a jeho přehodnocení je přirozený jev a právo každého uživatele. Při sestavování individuálního plánu je se změnou počítáno, pokud tato změna vede k osamostatnění, pomáhá uživateli dosáhnout kvalitnějšího života, dává uživateli vyřešení nebo částečné řešení jeho dosavadní situace. Změna nesmí vést k závislosti na službě. Zařízení má vypracována písemná vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování procesu poskytování služeb. Zařízení stanoví tato pravidla v závislosti na charakteru služeb. V závislosti na charakteru služby je stanoven způsob, jakým je zaznamenán průběh jejího poskytování (včetně termínů a způsobu, jakým může být poskytování služby přehodnoceno). Individuální plán je vytvořen uživatelem za pomocí kmenového pracovníka dle potřeb uživatele. Vede ke zlepšení situace uživatele, je průběžně aktualizován při dosahování jednotlivých cílů a především hledá různá řešení uživatele služby. Pracovník vede uživatele především k samostatnosti a podporuje ho v překonávání překážek vytyčeného cíle. Schůzky probíhají pravidelně a to 1x za 14 dní, kdy se hodnotí, čeho už bylo dosaženo a čeho je ještě možné dosáhnout. Za plánování a průběh služby pro jednotlivé uživatele odpovídají konkrétní pracovníci zařízení (klíčový pracovník, kmenový pracovník). Osobní cíl uživatele je dojednán se sociálním pracovníkem (klíčovým pracovníkem) při přijetí do zařízení (+ náplň práce sociálního pracovníka). Na individuální plány si mohou uživatelé vybrat svého kmenového pracovníka, dále je však odpovědná za průběh služby, instruktorka konající službu. Všichni zaměstnanci Domova se seznámili se základy psychologie a sociální práce, právní minimum, kurz krizové intervence, problematika domácího násilí. 32

34 Kmenový pracovník má za povinnost: pomáhat vytvořit individuální plán na základě osobních rozhovorů, naslouchání a pozorování, podle potřeb a zájmů uživatele se podílí na vytyčení krátkodobých a dlouhodobých cílů, vede uživatele k samostatnosti a začlenění se do běžného života, pravidelně 1x za 14 dní s uživatelem konzultuje a vyhodnocuje cíle, aktualizuje vytyčené cíle, směruje a motivuje klientku k uskutečnění vytyčeného cíle, informuje na poradách vedoucí a ostatní pracovníky o vedení uživatele a plnění jeho osobních cílů, konzultuje s nimi další postupy. Kmenový pracovník má pravomoc: nahlížet do osobního spisu uživatele, změnit s uživatelem jeho vytyčené cíle, aby neodporovaly jeho růstu a poslání Domova, po dohodě s klientem provést daná opatření, která vedou k uskutečnění jeho cíle. V zařízení je uplatňován systém sdílení potřebných informací o službách, které jsou poskytovány jednotlivým uživatelům. Při příchodu do Domova je uživatel seznámen s Domovním řádem, s Právy a povinnostmi uživatelů služeb, s bezpečnostními a hygienickými předpisy, vnitřními pravidly o poskytování služeb. Dále je informován o Postupu při stížnostech. V I. podlaží jsou na nástěnce vyvěšeny plánované akce Domova a nabídka volnočasových aktivit. Každou neděli večer probíhají schůzky Domova Co týden dal, kde si uživatelé vzájemně sdělují své radosti a starosti, vyjadřují se k provozu a zaměstnancům Domova. Schůzka probíhá pod vedením pracovníka konajícího službu a je proveden zápis. Dále jsou pořádány mimořádné schůzky s vedoucí Domova a uživateli, kde jsou řešeny změny, stížnosti a přání uživatelů. Pracovníci si předávají ústně informace o provozních záležitostech a o uživatelích při předávání služby. Průběh služby je zaznamenám do Deníku služeb, příp. do osobních složek uživatelů. Zařízení má stanovena kritéria pro posouzení toho, zda je dosahováno osobních cílů uživatelů služeb. 33

35 Hodnocení individuálních plánů a naplňování osobních cílů ů uživatelů 1 x za 14 dnů porada zaměstnanců případové supervize o uživatelích. Hodnocení individuálních plánů a naplňování osobních cílů uživatele 1x za měsíc schůzka uživatele s kmenovým a klíčovým pracovníkem, hodnocení indiv. plánů a naplňování osobních cílů uživatelem. Tabulka č. 2: Poskytnutí ubytování rok Počet matek Počet otců Dětem Narozených dětí v Domově Pramen: vlastní zdroj Graf č. 2: Počet ubytovaných matek a otců s dětmi v tísni Znojmo-Hradiště matky otcové děti nar. děti Pramen: vlastní zdroje 34

36 Při vzniku Domova pro matky a otce s dětmi v tísni v roce 1997, byly k dispozici pouze 3 pokoje. V roce 2004 byla kapacita Domova rozšířena o 1 pokoj a 1 krizový pokoj. Od roku 2007 kapacita Domova rozšířena na 12 bytů + krizový byt s 43 lůžky, proto bylo zařízení schopno poskytnout ubytování více klientkám. Uživatelé služeb uzavírají smlouvu: o na dobu 3 měsíců, ta se zpravidla prodlužuje na dobu 1 roku (nedojde-li k jejímu porušení ze strany uživatelky), o ubytování je poskytnuto v samostatné uzamykatelné bytové jednotce s platnou o Úhradou za poskytnutí sociální služby, dále musí uživatelka složit nejpozději do 1 měsíce na pokladně Domova pro matky a otce v tísni Znojmo tzv. vstupní zálohu ve výši 1500,- Kč, z níž bude hrazeno případné poškození zařízení (vyúčtovává se při ukončení ubytování) Úhrada za poskytování sociálních služeb v Domově pro matky a otce s dětmi v tísni POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ V BYTOVÉ JEDNOTCE: žena : 100,- Kč/den matka/otec: 70,- Kč/den dítě: 40,- Kč/den DENNÍ PLATBY matka/otec + 1 dítě 110,- Kč/den matka/otec + 2 děti 150,- Kč/den matka/otec + 3 děti 190,- Kč/den matka/otec + 4 děti 230,- Kč/den matka/otec + 5 dětí 270,- Kč/den MĚSÍČNÍ PLATBY 28 DNÍ 30 DNÍ 31 DNÍ Těhotná žena 1.960,-Kč 2.100,-Kč 2.170,-Kč matka/otec + 1 dítě 3.080,-Kč 3.300,-Kč 3.410,-Kč matka/otec + 2 děti 4.200,-Kč 4.500,-Kč 4.650,-Kč matka/otec + 3 děti 5.320,-Kč 5.700,-Kč 5.890,-Kč 35

37 matka/otec + 4 děti 6.440,-Kč 6.900,-Kč 7.130,-Kč matka/otec + 5 dětí 7.560,-Kč 8.100,-Kč 8.370,-Kč Součástí plateb je nutné počítat s úhradami za užívání: Automatické pračky 20,- Kč / za každé praní Televize 100,- Kč/ za měsíc Internet 10,- Kč/ za 1 hodinu V případě, že bude chtít uživatel/ka telefonovat ze zařízení, je možné využít pevné linky, za stanovený poplatek, který bude sdělen pracovnicí služby Shrnutí Zařízení není schopno vyhovět všem uchazečkám a poskytnout jim ubytování. Pro matky v tísni se na Znojemsku nachází jen jedno zařízení tohoto typu, proto není možné vyhovět všem žádostem. Domovy pro matky v tísní spolu vzájemně spolupracují, a pokud není možné klientce poskytnout ubytování v daném zařízení, je klientce poskytnuta pomoc v podobném zařízení v jiném městě. Dalším problémem je to, že klientky mohou v zařízení bydlet nejdéle rok. Na Znojemsku se nenacházejí sociální byty. Ženy nemají většinou dostatek finančních prostředků a možnost pořízení si bytu. Pokud se jim nedaří sehnat zaměstnání, potýkají se s úhradou základních potřeb, jako je strava atd. Matky, které mají děti již školou povinné, musejí čelit dalším problémům. Tím, že nemají stálé bydlení, jsou děti nuceny měnit školy, kde jsou vyčleňovány z kolektivu, ostatní děti je mezi sebe nechtějí přijímat. Často i pedagogové, nejednají s matkami dětí, ale jednají s vedoucí domova. 36

38 3. Domovy pro seniory na Znojemsku Posláním zařízení je poskytovat kvalitní, individuálně zaměřené, pobytové sociální a zdravotní služby osobám, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jejich situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem těchto zařízení je zachovat důstojnost, rozvíjet soběstačnost, společenské návyky, dovednosti uživatele a tím uspokojit jeho potřeby. Prostřednictvím poskytujících individuálních služeb jej začlenit do společnosti, aby měl možnost žít běžným způsobem, jako ve svém domácím prostředí. Obrázek č. 2: Obce s vyšším podílem obyvatel nad 65 let k Zdroj: Zpracováno podle Územně analytické podklady (1a) v obcích vybraného SO ORP. ČSÚ Poznámka: fialová pole = podíl obyvatel ve věku 65 a více let ve výši 20 až 27 % 37

39 Jak pěkně ukazuje obrázek, podíl seniorů (ve věku 65+) v jednotlivých obcích správního obvodu ORP Znojmo se různí. Ze 111 obcí správního obvodu ORP Znojmo jich má pouze 22 podíl seniorů mezi občany 20 a více procent, maximálně však 27 % (obce Plaveč a Střelice). Tyto obce se soustřeďují především na severu a severozápadě správního obvodu na Jevišovicku, Mikulovicku a částečně též na Vranovsku. Graf č. 3: Charakteristika příjemců příspěvku na péči v SO ORP Znojmo podle věku a přiznaného stupně závislosti, k Zdroj: Oddělení sociální péče, MěÚ Znojmo Mezi osobami 60letými a staršími platí, že čím nižší stupeň závislosti, tím větší podíl příjemců dávky. Uvedená data odrážejí odlišnost v procesu, kterým se na pomoci druhých stávají závislí děti, mladiství a dospělí na straně jedné a senioři na straně druhé. První skupina mladších 60 a zejména 18 let se stává závislou na výraznější pomoci druhých (tj. vyšší stupně závislosti) častěji tak říkajíc naráz vlivem vrozeného postižení, úrazu nebo závažné nemoci. 38

40 Senioři se naopak více závislými na pomoci poskytované druhými osobami, stávají častěji postupně, tak jak jim s vyšším věkem přibývá fyzických omezení a zdravotní stav se zhoršuje. Graf č. 4: Věk příjemců příspěvku na péči v SO ORP Znojmo podle lokality jejich bydliště, stav k Zdroj: Oddělení sociální péče, MěÚ Znojmo Vranovsko a Znojemsko je typický, již dříve zmiňovaný vztah nepřímé úměry mezi stupněm závislosti a počtem osob pobírajících dávku, tedy čím nižší stupeň závislosti, tím vyšší počet příjemců dávky. Výrazně se vymyká Hrušovansko, kde je největší skupina tvořena příjemci příspěvku na péči s přiznaným III. stupněm závislosti, tj. s těžkou závislostí. Prostorové rozmístění jednotlivých typů příjemců příspěvku na péči - tj. podle přiznaného stupně a věku - je do značné míry ovlivněno i rozmístěním specifických druhů pobytových sociálních služeb, jako jsou Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy 39

41 pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, a dále Bytů se zvláštním určením, zejména těch v Domech s pečovatelskou službou. Graf č. 5: Prognóza zastoupení dětí, dospělých a seniorů v populaci JMK ( ) Pramen dat: ČSÚ. Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku [online]. Z hlediska věkového složení bude pokračovat již nastolený trend. Populace jako celek zestárne o deset let průměrný věk je pro rok 2065 odhadován na 50 let. Index stáří bude rovnoměrně růst, takže oproti roku 2009, kdy na 100 dětí připadalo v JMK 114 seniorů, jich bude v roce 2065 více než dvakrát tolik odhadovaný počet je 274 seniorů na 100 dětí. Zatímco bude stoupat podíl seniorů, podíl dospělých v populaci bude klesat. Vývoj podílu dětí bude v podstatě stagnovat (viz graf 12). Rovněž se změní poměr mezi počtem osob v ekonomicky aktivním věku (20 až 64 let) a počtem osob ve věku, kdy se ekonomická aktivita nepředpokládá (0 až 19 let a 65 a více let) v roce 2009 živily 2 osoby v ekonomicky aktivním věku jednu osobu ve věku ekonomicky neproduktivním. Vyrovnání je třeba doplnit, že všechny níže prezentované prognózy započítávají pouze přirozenou obměnu obyvatelstva a neberou v úvahu migraci, která však může předpokládaný vývoj značným dílem ovlivnit. 40

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více