SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A MATKY V TÍSNI NA ZNOJEMSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A MATKY V TÍSNI NA ZNOJEMSKU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A MATKY V TÍSNI NA ZNOJEMSKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lenka MANDUĹOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Milan VENCLÍK Znojmo, 2011

2 ď ž ář á é á í ž í ě š ž ďší řá ě ď žíý ů ě í Á

3 Poděkování Děkuji Ing. Milanovi Venclíkovi za podněty a připomínky při vedení mé bakalářské práce. Děkuji také všem sociálním pracovníkům, kteří mi věnovali svůj čas a poskytli pro účel práce rozhovor. Poděkování patří také mým nejbližším za psychickou podporu a trpělivost.

4 Á Á Š Á ů ý ář ý í Í Í Á ň é á á í ž á á í ž í á č ě ď í í í í í ář é í í ě é í í ž í í ď é ě í Č ů á í ž ý í á ď é í á í ž ý í ž é ě ý ů

5 é Š ó í ž á Š Á Á Č Á š ě í ř ů í Ú ĚŠ Ý Á ž í Á í č í í ě á í ář é á í á í ář é í í Á

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou současného stavu sociálních služeb pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, jako je sociální politika, sociální služby, Domov pro matky v tísni atd. Je zde blíže charakterizována péče o seniory a matky v tísni v celé ČR, jakož i způsob financování a jejich zřizovatele. Praktická část se zaměřuje na konkrétní služby a zařízení pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. Na tuto část navazuje analýza služeb v těchto zařízeních. Záměrem mé práce je vyhodnocení a navržení služeb, které v těchto zařízeních chybí. Klíčová slova: sociální politika, sociální služby, senior, domov pro seniory, agrese, domov pro matky v tísni Precis This thesis deals with the current state of social services for seniors and mothers in need in Znojmo region. The theoretical section explains basic concepts such as social policy, social services, home for mothers in need, etc. There is a closer characteristics of care for the elderly and mothers in need all over the Czech republic, as well as the method of financing and their founders. The practical part focuses on specific services and facilities for the elderly and mothers in need in Znojmo region. This part is followed by the analysis of services in these facilities. The intention of my work is to evaluate and propose services which these facilities lack. Keywords: social policy, social services, senior, retirement homes, aggression, home for mothers in need

7 Obsah ÚVOD... 7 CÍL PRÁCE A METODIKA... 8 TEORETICKÁ ČÁST SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální pomoc Sociální zabezpečení Poskytovatelé sociálních služeb Financování sociálních služeb Podmínky nároku na příspěvek na péči Matky v tísni Azylový dům Agrese Domácí násilí Policie ČR v případech domácího násilí Sociální služby pro seniory Stáří Stárnutí populace v České republice z pohledu demografického Potřeby seniorů Služby pro seniory v domácí péči PRAKTICKÁ ČÁST MATKY V TÍSNI NA ZNOJEMSKU Cílová skupina: Zaměstnanci Domova: Financování zařízení Plánování a průběh poskytování služeb Úhrada za poskytování sociálních služeb v Domově pro matky a otce s dětmi v tísni Shrnutí DOMOVY PRO SENIORY NA ZNOJEMSKU Na Znojemsku zajišťují služby pro seniory tato pobytová zařízení: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace Domov důchodců Božice, příspěvková organizace Shrnutí Souhrnná analýza pobytových sociálních služeb pro seniory a matky v tísni na okrese Znojmo Kvantifikace potřeb sociálních služeb na Znojemsku v budoucnu ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM LITERATURY Legislativa Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků... 65

8 Úvod Ve své bakalářské práci se zabývám dvěma skupinami, kterým je poskytována sociální péče, a to službami pro seniory a službami pro matky v tísni. Česká republika je jednou z evropských zemí, kde je značným problémem stárnutí obyvatelstva, jak naznačují statistická data. Česká republika má v současné době jednu pětinu populace starší šedesáti roků a v roce 2030 to bude celá jedna třetina populace, z čehož vyplývá, že senioři hrají významnou roli ve společnosti. Zajímalo mě jaké služby a zařízení na Znojemsku vlastně existují. Druhou skupinou jsou matky s dětmi, které se ocitnou v nějakém vážném životním problému, který nemohou samy řešit. V naší společnosti se snad od nepaměti vyskytuje problém domácího násilí, který je většinou důvodem, že ženy s dětmi se ocitnou v neřešitelné situaci. Dnes však již existují místa, kde se mohou takto postižené matky s dětmi obrátit o pomoc, kde jim bude poskytnuto přechodné ubytování a nezbytné rady týkající se problému domácího násilí. Od obecného popisu poskytování těchto služeb v rámci celé České republiky, kde se zabývám způsobem financování a jejich zřizovateli, přecházím ke konkrétním zařízením na Znojemsku a zabývám se konkrétními službami, které jsou v daných zařízeních poskytovány. Sama jsem všechna zařízení navštívila a bylo mi umožněno si zařízení prohlédnout a popovídat si s pracovníky jednotlivých zařízení o problematice jejich práce a o nedostatcích. 7

9 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu sociálních služeb poskytovaných pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. Analyzovat sociální služby, jejichž úkolem je uspokojování potřeb příjemců. Práce by měla poukázat na to, zda je nabídka sociálních služeb v Domovech pro seniory a matky v tísni dostatečná. V teoretické části se zaměřuji na popis sociálních služeb poskytovaných v České republice, legislativní podmínky a způsob financování. Objasňuji zde některé základní pojmy související se sociálními službami. V praktické části je uvedena deskripce sociálních služeb poskytovaných v Domovech pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. Je zde uvedena charakteristika daných zařízení. Závěrem jsou zhodnoceny služby pro seniory a matky v tísni na Znojemsku. Jsou zde zpracovány závěrečné syntézy poznatků, jež byly v práci zjištěny. 8

10 Teoretická část V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy, které jsou důležité pro pochopení dalšího textu. Definovány jsou především pojmy, jako sociální pomoc a sociální služby a další s nimi související. 1. Sociální služby Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo společnost chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Sociální služby, proto zohledňují jak osobu uživatele, tak jeho rodinu, skupiny, do nichž patří, případně zájmy širšího společenství, jejichž jsou tito lidé nositeli Sociální pomoc 2 Cílem sociální pomoci je zabezpečení základních životních potřeb občanům, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci a z objektivních nebo subjektivních důvodů si nejsou schopni vlastním přičiněním, ani s pomocí rodiny zabezpečit tyto potřeby. Sociální pomocí se rovněž rozumí činnosti na úseku prevence vzniku obtížných sociálních situací a celý systém poskytování informací občanům, kteří se do těchto situací dostali, dostávají nebo mohou dostat. Obtížná sociální situace je nepříznivý stav, souhrn nepříznivých podmínek a okolností, vztahujících se k určitému občanovi či skupině společně posuzovaných osob a vlivů, které se jich bezprostředně nebo zprostředkovaně dotýkají. Do obtížné sociální situace se občan dostává v důsledku tzv.: hmotné nouze, občan se nachází v hmotné nouzi, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, 1 MATOUŠEK, O. Sociální služby. 1. vyd. Praha: Portál, s. 9 2 WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika:distanční studijní opora. 1. vyd. Brno. Masarykova univerzita v Brně, s. s. 78 9

11 sociální nouze, občan se nachází v sociální nouzi, jestliže pro nezletilost, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, dysfunkci rodiny, ohrožení práv a zájmů jednáním jiné osoby, nebo z jiných závažných důvodů není fakticky schopen zabezpečovat své základní životní potřeby Sociální zabezpečení V nejširším pojetí si lze pod pojmem sociální zabezpečení představit péči o zdraví, zabezpečení při úrazech, nemocech, invaliditě a nezaměstnanosti, zabezpečení v případě těhotenství a mateřství, pomoc při péči o děti v rodinách, zabezpečení ve stáří a konečně zabezpečení rodinných příslušníků a pozůstalých. 4 Nejčastěji je však sociální zabezpečení chápáno jako veškeré sociální instituce, které poskytují občanům poradenství, ochranu, materiální či peněžní plnění, služby a azyl, to vše za účelem uspokojení jejich sociálních (společensky uznaných) potřeb. V tomto pojetí se sociální zabezpečení dělí na následující tři typy sociálních institucí (tři pilíře): 5 sociální pojištění část současné spotřeby občanů je odložena na případné pokrytí případných budoucích potřeb, vzniklých následkem sociálních událostí (např. stáří, nemoc, invalidita apod.), státní sociální podpora zabezpečení občanů státem v případě státem uznané sociální události (např. rodičovství, pěstounství apod.), sociální pomoc tento pilíř je podrobněji zmíněn v předchozím pododdílu. Sociální služby - poskytovatelé a dostupnost Dne nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho novelizace zákon č. 206/2009 Sb. Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od , poskytovány: 3 WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika:distanční studijní opora. 1. vyd. Brno. Masarykova univerzita v Brně, s.s.78 4 WILDMANNOVÁ, M. Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s WILDMANNOVÁ, M. Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb, s

12 - osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu, - osobě, které byl udělen azyl, - občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, - cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce. Vybrané typy sociálních služeb (azylové domy, kontaktní centra, noclehárny, terénní programy) jsou poskytovány také osobám legálně pobývajícím na území České republiky. Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba Poskytovatelé sociálních služeb 6 Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci, či jiné osoby, které pečují o své blízké, či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna). Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby. Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče. 6 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 11

13 Graf č. 1: Počet sociálních služeb dle jednotlivých skupin vedených v registru poskytovatelů ů služeb Zdroj: Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování. MPSV Pracovní verze ze dne [online] Financování sociálních služeb Sociální služby využívají tyto zdroje: 7 Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým dobým plánem rozvoje sociálních služeb. Dotace ze státního rozpočtu podle odstavců 1 a 2 je poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje. Činnost krajů podle věty první je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 7 Zákon č.. 108/2006 Sb., o sociálních službách 12

14 Žádost o poskytnutí dotace na příslušné následující rozpočtové období předkládá krajský úřad ministerstvu. Žádost obsahuje zejména: a) název kraje, jeho sídlo, identifikační číslo a číslo účtu, b) zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který obsahuje ekonomickou analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění, c) výši požadavku na dotaci. Výše dotace v úhrnu za jednotlivé kraje se stanoví na základě: a) celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném ukazateli pro příslušný rozpočtový rok, b) zpracovaného střednědobého plánu rozvoje služeb kraje, c) počtu vyplácených příspěvků a jejich finančního objemu, d) počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru a jejich kapacit, e) kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Krajské úřady se podílejí na finanční kontrole využití dotací poskytnutých podle odstavců 1 až 5, vykonávané podle zvláštního právního předpisu. Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro stanovení výše dotace, účelu dotace, členění dotace a způsobu poskytování dotace. Podle ustanovení odstavců 1 až 7 se postupuje do 31. prosince Na zajištění povinnosti uvedené v 93 písm. se krajům poskytuje dotace. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. Na zajištění povinnosti uvedené v 92 písm. se obcím s rozšířenou působností poskytuje dotace. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. Dotace ze státního rozpočtu je obcím s rozšířenou působností poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 8 Ze státního rozpočtu mohou být podle zvláštního právního předpisu poskytovány účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Dotace podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo. Dotaci lze poskytnout: 8 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 13

15 a) na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter, b) na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb a na zpracování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb, c) v případě mimořádných situací; mimořádnou situací se rozumí zejména živelní pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie. Na financování činností podle odstavce 3 v oblasti poskytování sociálních služeb se mohou podílet také programy financované v rámci Strukturálních fondů Evropských společenství a dalších programů Evropských společenství. 9 Obec nebo kraj může poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace podle zvláštního zákona k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Sociální služby poskytované zdarma 10 o sociální poradenství, o raná péče, o telefonická krizová pomoc, o tlumočnické služby, o krizová pomoc, o služby následné péče, o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, o terénní programy, o sociální rehabilitace, o sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, o služby sociálně terapeutických dílen. 9 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 10 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 14

16 Úhrada nákladů za sociální služby 11 1) Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. (2) Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle 91. (3) Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. (4) Příjmem osoby se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu s výjimkou příspěvku. Sociální služby poskytované za úhradu Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, chráněném bydlení, zdravotnických zařízeních ústavní péče, centrech sociálně rehabilitačních služeb, hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Péčí se pro účely stanovení úhrady rozumí základní činnosti uvedené v maximální výši úhrady za ubytování a stravu, to stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. 12 Úhrada za péči se stanoví při poskytování 13 pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přiznaného příspěvku, pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku. 11 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 12 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 13 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 15

17 Za poskytování 14 osobní asistence, pečovatelské služby, tísňové péče, průvodcovských a předčitatelských služeb, podpory samostatného bydlení, odlehčovacích služeb, služeb v centrech denních služeb, služeb v denních stacionářích, hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, není-li stanoveno jinak. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis. Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady 15 rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 15 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 16 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 16

18 1.2.3 Podmínky nároku na příspěvek na péči 17 (1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. (2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle 8. (3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, stupni III (těžká závislost), nepotřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. 17 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 17

19 Výše příspěvku 18 Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 19 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 18

20 1.3. Matky v tísni Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je. Wilhelm Von Humboldt Azylový dům Azylový dům je zařízení, které slouží pro práci s lidmi bez přístřeší a lidem v nouzi a nabízí jim potřebnou pomoc. Klienty azylových domů jsou lidé, kteří z různých důvodů ztratili nebo opustili svůj domov, byt, ubytování, neumějí vyřešit komplikované problémy s tím spojené a hledají, nebo přijímají pomoc azylového domu. Azylové domy představují komplex služeb poskytujících individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc osobám, které se ocitnou v krizové situaci. Plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění či zakotvení pro lidi bez přístřeší a pro lidi v nouzi. Toto zařízení je určeno pro muže, ženy a matky s dětmi, převážně pro ty, kteří mají občanství ČR. Dále pomáhá, dle svých možností všem, kteří se na azylový dům obrátí. Nejedná se ovšem o běžnou ubytovnu, ani o noclehárnu. Azylový dům rovněž nesupluje funkci jiných ústavů (záchytná stanice, psychiatrická léčebna, dětský domov, domov důchodců, zdravotnické zařízení apod.). Třetí sociální službou poskytovanou v obecně prospěšných společnostech je krizová pomoc. Ta je určena především pro osoby, které jsou ohroženy na zdraví a životě. Využívat ji mohou zejména matky nebo otcové s dětmi, na kterých je například pácháno domácí násilí a nemají se před násilnickým chováním kam ukrýt. Azyl je osobám v životní krizi poskytován zdarma na sedm dní. Po tuto dobu se o klienty starají pracovnice z odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jelikož se v této práci zabývám problematikou matek v tísni, nebudu více rozvádět ostatní sociální skupiny využívající sociální služby v azylových domech, ale budu se soustředit jen na dané téma. Azylové domy mají pomáhat řešit matkám s dětmi, těhotným ženám, ale i otcům, jejich nepříznivou situaci, ve které se ocitli a nejsou schopni ji sami řešit. Do sociální tísně se mohou dostat těhotné ženy, které jsou společností odmítány, špatné životní podmínky, ztráta zaměstnání, nedostatek finančních prostředků a s tím spojené exekuce a dluhy. Nejčastějším důvodem proč matky s dětmi do azylového domu přicházejí je domácí násilí. 19

21 1.3.2 Agrese Na základě neochoty přijmout skutečnost, že meziosobní vztah je vždy jen dobrovolný, oboustranně emoční, vymykající se racionálně-logické kontrole, mají takoví jedinci tendenci si jej zajistit mocí, násilím. To má různé formy: nejzřetelněji se to děje přísností, vyhrožováním, fyzickým či psychickým terorem či manipulacemi, jak to vídáváme například u jedinců s tzv. částečnými vztahy, vyžadujících od druhého bezpodmínečně komplementární chování Domácí násilí Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého. Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí (či např. vynucenou izolaci), k nimž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři (dochází ale i k násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti mužům či k násilí v homosexuálních vztazích). Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod. S ohledem na skutečnost, že ženy tvoří až 95% obětí partnerského násilí, je domácí násilí v řadě mezinárodních deklarací považováno za jednu z forem násilí na ženách. Podle definice OSN je násilím na ženách míněn každý projev rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tělesnou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení žen, včetně hrozby takovými činy, zastrašování a úmyslného omezování svobody, a to jak ve veřejném či soukromém životě. Domácí násilí je trestný čin. Nikdo nemá právo druhého ponižovat, omezovat jej, či používat fyzického násilí. Násilí je volba ti, kteří se dopouštějí domácího násilí, se mohou rozhodnout, zda se k násilnému chování uchýlí, nebo ne. 20 PONĚŠICKÝ, J., Agrese, násilí a psychologie moci. 2. vyd. Praha: Triton, s

22 Formy násilí: Fyzické násilí bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí, či jiné fyzické útoky, ohrožování zbraní apod. Může být namířeno proti vám, či proti osobám vám blízkým, nebo např. vůči vašemu zvířeti. Psychické násilí nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku či potravy, vydírání sebevraždou, rozbíjení, či ničení Vašich věcí, vyhrožování únosem dětí, znemožněním v zaměstnání, zbavením svéprávnosti apod. Sexuální zneužívání znásilnění, donucení k sexu, či sexuálním praktikám, které odmítáte, ať již násilím, nebo výhružkami. Sociální izolace bránění v návštěvách rodiny, či přátel, sledování telefonátů, pronásledování, nečekané kontrolní návštěvy, či telefonáty. Ekonomická kontrola omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, snaha zakázat vám chodit do práce. Domácí násilí se často vyskytuje v několika formách současně, navíc má vzrůstající tendenci psychické násilí se často vyhrotí v násilí fyzické. Dne 14. března 2006 byl přijat zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Tento zákon umožňuje od vykázání pachatele domácího násilí ze společně obývaného bytu či domu na dobu 10 dnů. Předběžným opatřením bude možno požádat o prodloužení této doby a to maximálně na dobu jednoho roku. Zároveň tento zákon počítá se zřízením tzv. intervenčních center Persefona. Výroční zprávy. [online]. 21

23 1.3.4 Policie ČR v případech domácího násilí Policisté zajistí především ochranu oběti a zabrání pachateli, aby v dalším násilí pokračoval. Pozornost policistů musí být v případech domácího násilí zaměřena na pomoc oběti a zastavení dalšího násilí, nikoliv na chránění domovní svobody. Policie je dle Metodického pokynu ze dne povinna: Řádně přijmout a úplně zdokumentovat oznámení od volajícího. Zajistit bezpečí na místě pro všechny zúčastněné a oddělit od sebe oběť a pachatele. Zdokumentovat všechny informace od oběti, pachatele a svědků. Popsat, popř. fotograficky zdokumentovat vzniklá zranění, poškození zařízení atd. Posoudit riziko hrozby opakování se násilí po odjezdu policie. Poskytnout oběti základní informace, kam se obrátit o další pomoc. Zeptat se oběti, zda si přeje být informována o propuštění pachatele z vyšetřovací vazby nebo vězení. Nabídnout oběti dle konkrétních možností asistenci při převozu do bezpečí, informovat o bezpečnostním plánu, poučit oběť o právech. Informovat orgán sociálně právní ochrany dětí o dětech vyrůstajících v prostředí domácího násilí. Policista je oprávněn zajistit osobu, a to na dobu nejdéle 24 hodin. Pominou-li důvody zajištění, je policista povinen ihned osobu propustit. Prioritou azylových domů je poskytnout klientkám dočasné útočiště a pomoc s doprovodnými službami. Tyto služby se v různých domovech liší, některé domovy využívají pomoci odborníků z medicínské, psychologické a právnické oblasti. Osoby, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené, mají možnost zapojit se do společnosti a žít běžným životem. Služby azylových domů se různí i v tom, že někde poskytují krizové lůžko okamžitě, jinde probíhají nejdříve pohovory s klientkou, a po té je zařazena do pořadníku. 22

24 1.4. Sociální služby pro seniory Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Stáří Jedinečnost je charakteristická pro každého člověka. Duševní, ale i fyzická individualita s přibývajícími léty narůstá. Každý máme jiný žebříček hodnot, preferujeme jiný způsob života a požadujeme rozdílnou péči. Odborníci se shodují na tom, že i ve stáří zůstávají duševně aktivní lidé, kteří zejména 1. neustále zaměstnávají svůj mozek, 2. mají pozitivní vztah k životu, 3. jsou pohybově aktivní, 4. dodávají tělu potravu se všemi důležitými prvky Stárnutí populace v České republice z pohledu demografického Podle střední varianty projekce demografického vývoje zpracované Českým statistickým úřadem by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. V roce 2007 tvořily osoby starší 65 let 14,6% obyvatel České republiky. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle demografické prognózy zpracované Českým statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let (ve srovnání s v roce 2007). Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy (oproti 73,7 let pro muže a 79,9 let pro ženy v roce 2007). Úhrnná plodnost po značném poklesu v devadesátých letech 20. stol. pomalu stoupá. Demografické prognózy předpovídají další růst plodnosti, která v České republice v současnosti patří Důstojné stáří. Jak stárnout důstojně. [online]. 23 NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, L., VIDOVIČOVÁ, L. Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Praha: VUPS

25 k nejnižším na světě. V roce 2007 úhrnná plodnost činila 1,44. Za úroveň plodnosti nezbytnou k přirozené obnově populace se přitom považuje plodnost 2,1. Mezi demografickými ukazateli, však existují významné regionální a místní rozdíly odrážející různé faktory. 24 Tabulka č. 1: Vývoj střední délky života při narození podle Projekce obyvatelstva ČR do r (střední varianta projekce) rok muži ženy ,0 80, ,2 80, ,5 80, ,0 82, ,5 85, ,5 86, ,5 88, ,5 91,0 Pramen: ČSÚ. Projekce obyvatelstva České republiky do r [online]. Tyto údaje svědčí o tom, že počet osob, které budou v následujícím období odkázány na pomoc druhé osoby, se bude v následujícím období výrazně zvyšovat. Pro kvantifikaci rozsahu této potřeby je nezbytné věnovat pozornost vývoji věkové struktury v členění podle pohlaví v pětiletých věkových intervalech. Dosavadní poznatky, totiž ukazují, že míra závislosti na potřebě péče je výrazně diferencována v závislosti na pohlaví Potřeby seniorů Ve své práci na toto téma americký psycholog Maslow definuje tyto základní potřeby: 1. fyziologické potřeby (jídlo, teplo, sex apod.); 2. potřeba bezpečí, (vzájemné) lásky, sounáležitosti a přijetí; 3. potřeba uznání (potřeba nezávislosti, svobody, síly, sebejistoty tváří v tvář světu a požadavek prestiže, respektu ze strany jiných lidí, uznání a pozornosti); 24 NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, L., VIDOVIČOVÁ, L. Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Praha: VUPS

26 4. potřeba seberealizace (touha stát se více a více tím, čím se člověk může stát, jakým je schopen se stát); 5. kognitivní potřeba vědět/znát a rozumět/pochopit. Obrázek č. 1: Maslowova pyramida potřeb Zdroj: Zrcadlo.blogspot.com. Maslowova pyramida lidských potřeb. [online]. Lidské potřeby seřadil hierarchicky podle důležitosti od těch nejnaléhavějších až po nejméně naléhavé. Snažil se objasnit, proč jsou lidé taženi určitými potřebami v určitou dobu. Proč například jeden člověk vynakládá většinu svého času a energie na zajištění své osobní bezpečnosti a jiný zase usiluje o společenské uznání, jeho vysvětlení je, že lidské potřeby jsou řazeny podle určité hierarchie od těch nejnaléhavějších po ty nejméně naléhavé. Tato teorie zdůrazňuje dva základní předpoklady: uspokojená potřeba není motivátorem, a jakmile je jedna potřeba uspokojena, objevuje se jiná a také vyžaduje uspokojení. Je kladen důraz na cíle, bez ohledu na to, jakým způsobem byly dosaženy, což je v této typologii nejpodstatnější. Potřeba, jako cíl zůstává stejná s rostoucím věkem se, ale mění vynaložené úsilí, posloupnost a jakým způsobem ji naplníme Zrcadlo.blogspot.com. Maslowova pyramida lidských potřeb. [online]. 25

27 Snahou každého člověka je uspokojování potřeb bez cizí pomoci. Proto, pokud je to jen trochu možné, měl by mít i starý člověk možnost uspokojovat své potřeby sám. S narůstajícím věkem se, ale starší člověk bez pomoci neobejde, nebude schopen sám uspokojit ani základní fyziologické potřeby Služby pro seniory v domácí péči V případě, že senior je ve svém bydlišti, nebo v domácí péči, má možnost využít služby sociální péče, které mohou zvýšit kvalitu jeho života. Tyto služby také mohou pomoci rodině, starající se o své nejbližší, odlehčit jim na určitou dobu s péčí o ně. Pečovatelská služba - zajišťuje základní úkony péče o člověka a jeho domácnost. Asistenční služba - pomoc při činnostech, které člověk potřebuje. Home Care - domácí odborná zdravotní péče. Denní stacionáře - denní pobyt v prostředí s dohledem, které seniora aktivizuje. Rehabilitační zařízení - zdravotnické zařízení, přechodná péče nemocnice - následné péče ( LDN ) - zdravotní služba následné péče. Respitní, odlehčovací pobyt - přechodná péče, umožňující pečující osobě odpočinek. Jestliže i tyto služby jsou nedostačující a nesoběstačný senior nemůže z různých příčin zůstat v domácím prostředí, má možnost podat si žádost o umístění do pobytového zařízení sociální péče. Domovy pro seniory Domov se zvláštním režimem Gerontopsychiatrická oddělení MAHROVA, Gabriela VENGLAŔOVA, Martina. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008., s

28 PRAKTICKÁ ČÁST 2. Matky v tísni na Znojemsku Zřizovatelem Domova pro matky s dětmi v tísni je Diecézní Charita Brno Oblastní charita Znojmo a je to nezisková organizace. - Posláním Domova pro matky a otce v tísni Znojmo je pomoc matkám a otcům s dětmi popř. těhotným ženám v tíživé životní situaci a podpora matek a otců k plnohodnotnému životu. - Domov pro matky a otce v tísni Znojmo je realizován v okrajové části města ve Znojmě Hradišti, cca 3-4 km pěšky z centra města Cílová skupina: Matky, otci s dětmi do 18 let Těhotné ženy Matky, otci s dětmi a těhotné ženy, v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, oběti domácího násilí Zaměstnanci Domova: - vedoucí zařízení, - 1 sociální pracovnice, - 4 pracovnice v soc. službách - instruktorky, - na zástupy 2 zaměstnanci na DP4 a 2 na DPP, - 1 údržbář. V zařízení pracuje celkem 11 zaměstnanců Financování zařízení Dotace Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo vnitra ČR Jihomoravský kraj 27

29 Úřad práce Znojmo Dárci Firmy (dárci od Kč) Atlanta a.s., Autodružstvo Znojmo, Elektrokov Znojmo, a. s., Farmtec, a.s., Wintter spol. s.r.o. Firmy (dárci do Kč) Laufen CZ, silniční a mostní inženýrství, Dendro Blažíček, Agro Ali, spol. s.r.o., Znojemské strojírny, S-A-S spol., s.r.o. Města a obce Znojmo, Hodonice, Mackovice, Oslnovice, Miroslav, Šatov, Vranov nad Dyjí, Bítov, Hrušovany nad Jevišovkou, Černín, Tasovice, Slup, Hrádek, Vratěnín, Vedrovice, Žerůtky, Fyzické osoby. Cílem zařízení je poskytnout ubytování a pomoc matkám, otcům s dětmi, popř. těhotným ženám. Psychické zklidnění klientů a umožnění výchovy dětí v klidném prostředí, bez ztráty přirozené autority matky, otce. Společně najít optimální východisko ze vzniklé krizové situace. Větší soběstačnost při řešení krizových situací. Pomoc při prosazování práv klientů a jejich dětí. Učit klienty k odpovědnému přístupu k životu, výchovu a rozvoj dětí, péče o domácnost. Návrat uživatelů do společnosti prevence sociálního vyloučení, stabilizace, převzetí zodpovědnosti za vlastní život. Služba obsahuje tyto činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy), b) poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok (vytváření podmínek pro zajištění základní hygieny, možnost prát, žehlit osobní a ložní prádlo), c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 28

30 aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek, doprovod), d) základní sociální poradenství, e) sociálně právní ochrana dětí. Další činnosti: - materiální pomoc (ošacení, potraviny), - aktivizační (vzdělávací, pracovní rehabilitace), - s dětmi - rozvoj dovedností dětí, zvýšení šance na bezproblémový vstup do školského zařízení a příprava na vyučování ve vhodných podmínkách, - pomoci zmírnit handicap, který sociálně vyloučené děti ve svých životech prožívají, - pomoci dětem překonat tíživou situaci a vybudovat pocit bezpečí a klidu, - posilování zdravého sebevědomí dítěte, - začlenění dítěte mezi vrstevníky, pocit sounáležitosti, získávání pracovních dovedností a návyků, - naučit je žít ve společnosti, ujasnit si své role, tolerovat přátele, umět pomoci a přijmout pomoc, naučit je vážit si hodnot, dodat jim zdravou sebedůvěru a učit je s klidem a přehledem brát dané situace života, - pomáhat také tam, kde vlastní rodiče nestačí, kdy nedokáží poskytnout potřebné informace, - ženy, matky, otcové vytváření individuálních plánů, podpora a nácvik rodičovského chování, včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech apod. volnočasové aktivity pro matky, otce a jejich děti, Duchovní (1x týdně duchovní chvilky ), terapeutická skupina s psycholožkou (1x týdně). Pracovníci Domova vytvářejí domácí rodinné prostředí, ve kterém klienti získávají poznatky, dovednosti, pracovní návyky, a po té i zkušenosti, které by měly být schopny dále rozvíjet, i po odchodu ze zařízení. Jedná se o rezidenční (pobytovou) sociální službu, poskytovanou na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok. Jedná se o placenou sociální službu, uživatel se na úhradě provozních nákladů podílí částkou dle zákona o sociálních službách. Služby jsou dostupné celoročně, nepřetržitě. V Domově pro matky a otce v tísni Znojmo jsou dodržovány zásady při poskytování služby. 29

31 Uživatel služby je respektován jako partner. Tato zásada se odráží v chování pracovníků k uživatelům a žadatelům o službu. Poskytovaná služba a činnosti jsou prováděny s respektem k zájmům a osobním cílům uživatele a projevům jeho svobodné vůle. Služba je uživatelům poskytována na zásadě dobrovolnosti z jejich strany. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na přímém poskytování sociální služby, či jsou v přímém kontaktu s uživateli, jsou vázáni Etickým kodexem organizace. Hlavní zásadou komunikace mezi pracovníky organizace a uživatelem je zásada přehlednosti a srozumitelnosti s ohledem na komunikační schopnosti uživatele. Na kvalitě poskytování služby se nesmí odrážet diskriminující vliv, jakéhokoliv diferencujícího sociálního a jiného znaku uživatele (vzhled, věk, bydliště, státní příslušnost, pohlaví, sexuální orientace, etnicita, sociální status, zdravotní handicap, vyznání a další.) Pracovníci Domova preventivně omezují rizika vzniku závislosti uživatele na službě, snaží se v souladu s individuálním plánem o co nejkratší dobu spolupráce, avšak bez snižování kvality poskytované služby s ohledem na uživatelovo vnímání pokroku při řešení nepříznivé sociální situace a naplnění individuálních cílů. Podpora lidského života v jakékoliv formě - těhotné ženy se zde připravují na porod a mateřství, svou situaci nemusí řešit potratem. Poskytovaná služba podporuje samostatnost, motivuje k činnostem, které přispívají k řešení nepříznivé situace, a posiluje sociální začleňování. Vnitřní pravidla: Etický kodex Oblastní charity Znojmo Provozní řád Domovní řád Organizační řád Diecézní charity Brno. Závazné právní předpisy: Ústava ČR Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte Etický kodex sociálních pracovníků ČR Zákon č.108/2006 Sb. Zákon č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů 30

32 Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/88 Sb. v platném znění Zákon o rodině 94/63 Sb. v platném znění. Pracovníci respektují vůli, důstojnost, soukromí a další práva uživatelů služeb a jejich dětí. To vše je zaznamenáno v Individuálním plánu uživatele. Uživatel je seznámen s Ochranou osobních údajů, s Právy a povinnostmi uživatelů, s Postupem při vyřizování stížností. Uživatel může službu odmítnout či ukončit, aniž by pocítil změnu postoje a s tím související změnu kvality služby. Pokud o službu požádá znovu, bude mu poskytnuta ve stejné kvalitě. Domov pro matky a otce v tísni Znojmo poskytuje služby matkám, otcům v tísni, jejich dětem a těhotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci bez ohledu na svůj původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti (Práva a povinnosti uživatelů služeb). V případě, že se uživatelé ocitají v situaci, ve které se mohou cítit v nedůstojném postavení (bez dostatečného oblečení, bez jídla), má Domov pro tyto situace zajištěnou pomoc šatník, potraviny, hygienické potřeby. Pro ztrátu předsudků a negativní hodnocení pořádáme různé společenské akce pro veřejnost (Den otevřených dveří, Dýňová stezka akce pro rodiče s dětmi, Charitní ples, apod..), kde má veřejnost možnost seznámit se s prostředím Domova a jeho obyvateli. Každý pracovník Domova jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů bez jakékoliv formy diskriminace (Etický kodex). V zařízení se jedná o této problematice na poradách a supervizích. Pracovníci jsou proškoleni v kurzech o lidských právech Plánování a průběh poskytování služeb Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno především na jeho schopnostech. Průběh služby je přiměřeně plánován. Průběh služby vychází především z vnitřních zdrojů a možností uživatele, sleduje dosažení dohodnutých osobních cílů a je plánován společně s uživatelem. Při příchodu uživatele do Domova pro matky a otce v tísni je dojednán se sociální pracovnicí (klíčovou pracovnicí) osobní cíl, který je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Průběh 31

33 sociální služby je plánován společně s uživatelem s ohledem na osobní cíle a jeho možnosti. Uživatel si sám určí, které služby využije, které nikoli. Sociální pracovnice domlouvá s uživatelem podmínky poskytnuté služby, naplnění jeho cílů a přání. Na individuálních plánech, kde si uživatel stanovuje krátkodobé a dlouhodobé cíle, které mu pomáhají dosáhnout vytyčeného osobního cíle, pracuje již s kmenovou pracovnicí (s pracovníkem soc. péče instruktorkou), kterou si uživatel dle svého vlastního výběru zvolí sám. Pravidelné schůzky probíhají 1x za 14 dní, při kterých probíhá hodnocení splněných či nesplněných cílů a jejich další případná řešení. Toto je zaznamenáno písemně v individuálních plánech samotným uživatelem nebo pracovnicí. Tento zápis uživatel potvrdí svým podpisem. Zařízení má vytvořenou metodiku pro vypracování individuálního plánu a jeho hodnocení. Naplňování osobních cílů uživatele je v průběhu služby přehodnocováno. Uživatel má možnost měnit své osobní cíle. Změna cíle a jeho přehodnocení je přirozený jev a právo každého uživatele. Při sestavování individuálního plánu je se změnou počítáno, pokud tato změna vede k osamostatnění, pomáhá uživateli dosáhnout kvalitnějšího života, dává uživateli vyřešení nebo částečné řešení jeho dosavadní situace. Změna nesmí vést k závislosti na službě. Zařízení má vypracována písemná vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování procesu poskytování služeb. Zařízení stanoví tato pravidla v závislosti na charakteru služeb. V závislosti na charakteru služby je stanoven způsob, jakým je zaznamenán průběh jejího poskytování (včetně termínů a způsobu, jakým může být poskytování služby přehodnoceno). Individuální plán je vytvořen uživatelem za pomocí kmenového pracovníka dle potřeb uživatele. Vede ke zlepšení situace uživatele, je průběžně aktualizován při dosahování jednotlivých cílů a především hledá různá řešení uživatele služby. Pracovník vede uživatele především k samostatnosti a podporuje ho v překonávání překážek vytyčeného cíle. Schůzky probíhají pravidelně a to 1x za 14 dní, kdy se hodnotí, čeho už bylo dosaženo a čeho je ještě možné dosáhnout. Za plánování a průběh služby pro jednotlivé uživatele odpovídají konkrétní pracovníci zařízení (klíčový pracovník, kmenový pracovník). Osobní cíl uživatele je dojednán se sociálním pracovníkem (klíčovým pracovníkem) při přijetí do zařízení (+ náplň práce sociálního pracovníka). Na individuální plány si mohou uživatelé vybrat svého kmenového pracovníka, dále je však odpovědná za průběh služby, instruktorka konající službu. Všichni zaměstnanci Domova se seznámili se základy psychologie a sociální práce, právní minimum, kurz krizové intervence, problematika domácího násilí. 32

34 Kmenový pracovník má za povinnost: pomáhat vytvořit individuální plán na základě osobních rozhovorů, naslouchání a pozorování, podle potřeb a zájmů uživatele se podílí na vytyčení krátkodobých a dlouhodobých cílů, vede uživatele k samostatnosti a začlenění se do běžného života, pravidelně 1x za 14 dní s uživatelem konzultuje a vyhodnocuje cíle, aktualizuje vytyčené cíle, směruje a motivuje klientku k uskutečnění vytyčeného cíle, informuje na poradách vedoucí a ostatní pracovníky o vedení uživatele a plnění jeho osobních cílů, konzultuje s nimi další postupy. Kmenový pracovník má pravomoc: nahlížet do osobního spisu uživatele, změnit s uživatelem jeho vytyčené cíle, aby neodporovaly jeho růstu a poslání Domova, po dohodě s klientem provést daná opatření, která vedou k uskutečnění jeho cíle. V zařízení je uplatňován systém sdílení potřebných informací o službách, které jsou poskytovány jednotlivým uživatelům. Při příchodu do Domova je uživatel seznámen s Domovním řádem, s Právy a povinnostmi uživatelů služeb, s bezpečnostními a hygienickými předpisy, vnitřními pravidly o poskytování služeb. Dále je informován o Postupu při stížnostech. V I. podlaží jsou na nástěnce vyvěšeny plánované akce Domova a nabídka volnočasových aktivit. Každou neděli večer probíhají schůzky Domova Co týden dal, kde si uživatelé vzájemně sdělují své radosti a starosti, vyjadřují se k provozu a zaměstnancům Domova. Schůzka probíhá pod vedením pracovníka konajícího službu a je proveden zápis. Dále jsou pořádány mimořádné schůzky s vedoucí Domova a uživateli, kde jsou řešeny změny, stížnosti a přání uživatelů. Pracovníci si předávají ústně informace o provozních záležitostech a o uživatelích při předávání služby. Průběh služby je zaznamenám do Deníku služeb, příp. do osobních složek uživatelů. Zařízení má stanovena kritéria pro posouzení toho, zda je dosahováno osobních cílů uživatelů služeb. 33

35 Hodnocení individuálních plánů a naplňování osobních cílů ů uživatelů 1 x za 14 dnů porada zaměstnanců případové supervize o uživatelích. Hodnocení individuálních plánů a naplňování osobních cílů uživatele 1x za měsíc schůzka uživatele s kmenovým a klíčovým pracovníkem, hodnocení indiv. plánů a naplňování osobních cílů uživatelem. Tabulka č. 2: Poskytnutí ubytování rok Počet matek Počet otců Dětem Narozených dětí v Domově Pramen: vlastní zdroj Graf č. 2: Počet ubytovaných matek a otců s dětmi v tísni Znojmo-Hradiště matky otcové děti nar. děti Pramen: vlastní zdroje 34

36 Při vzniku Domova pro matky a otce s dětmi v tísni v roce 1997, byly k dispozici pouze 3 pokoje. V roce 2004 byla kapacita Domova rozšířena o 1 pokoj a 1 krizový pokoj. Od roku 2007 kapacita Domova rozšířena na 12 bytů + krizový byt s 43 lůžky, proto bylo zařízení schopno poskytnout ubytování více klientkám. Uživatelé služeb uzavírají smlouvu: o na dobu 3 měsíců, ta se zpravidla prodlužuje na dobu 1 roku (nedojde-li k jejímu porušení ze strany uživatelky), o ubytování je poskytnuto v samostatné uzamykatelné bytové jednotce s platnou o Úhradou za poskytnutí sociální služby, dále musí uživatelka složit nejpozději do 1 měsíce na pokladně Domova pro matky a otce v tísni Znojmo tzv. vstupní zálohu ve výši 1500,- Kč, z níž bude hrazeno případné poškození zařízení (vyúčtovává se při ukončení ubytování) Úhrada za poskytování sociálních služeb v Domově pro matky a otce s dětmi v tísni POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ V BYTOVÉ JEDNOTCE: žena : 100,- Kč/den matka/otec: 70,- Kč/den dítě: 40,- Kč/den DENNÍ PLATBY matka/otec + 1 dítě 110,- Kč/den matka/otec + 2 děti 150,- Kč/den matka/otec + 3 děti 190,- Kč/den matka/otec + 4 děti 230,- Kč/den matka/otec + 5 dětí 270,- Kč/den MĚSÍČNÍ PLATBY 28 DNÍ 30 DNÍ 31 DNÍ Těhotná žena 1.960,-Kč 2.100,-Kč 2.170,-Kč matka/otec + 1 dítě 3.080,-Kč 3.300,-Kč 3.410,-Kč matka/otec + 2 děti 4.200,-Kč 4.500,-Kč 4.650,-Kč matka/otec + 3 děti 5.320,-Kč 5.700,-Kč 5.890,-Kč 35

37 matka/otec + 4 děti 6.440,-Kč 6.900,-Kč 7.130,-Kč matka/otec + 5 dětí 7.560,-Kč 8.100,-Kč 8.370,-Kč Součástí plateb je nutné počítat s úhradami za užívání: Automatické pračky 20,- Kč / za každé praní Televize 100,- Kč/ za měsíc Internet 10,- Kč/ za 1 hodinu V případě, že bude chtít uživatel/ka telefonovat ze zařízení, je možné využít pevné linky, za stanovený poplatek, který bude sdělen pracovnicí služby Shrnutí Zařízení není schopno vyhovět všem uchazečkám a poskytnout jim ubytování. Pro matky v tísni se na Znojemsku nachází jen jedno zařízení tohoto typu, proto není možné vyhovět všem žádostem. Domovy pro matky v tísní spolu vzájemně spolupracují, a pokud není možné klientce poskytnout ubytování v daném zařízení, je klientce poskytnuta pomoc v podobném zařízení v jiném městě. Dalším problémem je to, že klientky mohou v zařízení bydlet nejdéle rok. Na Znojemsku se nenacházejí sociální byty. Ženy nemají většinou dostatek finančních prostředků a možnost pořízení si bytu. Pokud se jim nedaří sehnat zaměstnání, potýkají se s úhradou základních potřeb, jako je strava atd. Matky, které mají děti již školou povinné, musejí čelit dalším problémům. Tím, že nemají stálé bydlení, jsou děti nuceny měnit školy, kde jsou vyčleňovány z kolektivu, ostatní děti je mezi sebe nechtějí přijímat. Často i pedagogové, nejednají s matkami dětí, ale jednají s vedoucí domova. 36

38 3. Domovy pro seniory na Znojemsku Posláním zařízení je poskytovat kvalitní, individuálně zaměřené, pobytové sociální a zdravotní služby osobám, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jejich situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem těchto zařízení je zachovat důstojnost, rozvíjet soběstačnost, společenské návyky, dovednosti uživatele a tím uspokojit jeho potřeby. Prostřednictvím poskytujících individuálních služeb jej začlenit do společnosti, aby měl možnost žít běžným způsobem, jako ve svém domácím prostředí. Obrázek č. 2: Obce s vyšším podílem obyvatel nad 65 let k Zdroj: Zpracováno podle Územně analytické podklady (1a) v obcích vybraného SO ORP. ČSÚ Poznámka: fialová pole = podíl obyvatel ve věku 65 a více let ve výši 20 až 27 % 37

39 Jak pěkně ukazuje obrázek, podíl seniorů (ve věku 65+) v jednotlivých obcích správního obvodu ORP Znojmo se různí. Ze 111 obcí správního obvodu ORP Znojmo jich má pouze 22 podíl seniorů mezi občany 20 a více procent, maximálně však 27 % (obce Plaveč a Střelice). Tyto obce se soustřeďují především na severu a severozápadě správního obvodu na Jevišovicku, Mikulovicku a částečně též na Vranovsku. Graf č. 3: Charakteristika příjemců příspěvku na péči v SO ORP Znojmo podle věku a přiznaného stupně závislosti, k Zdroj: Oddělení sociální péče, MěÚ Znojmo Mezi osobami 60letými a staršími platí, že čím nižší stupeň závislosti, tím větší podíl příjemců dávky. Uvedená data odrážejí odlišnost v procesu, kterým se na pomoci druhých stávají závislí děti, mladiství a dospělí na straně jedné a senioři na straně druhé. První skupina mladších 60 a zejména 18 let se stává závislou na výraznější pomoci druhých (tj. vyšší stupně závislosti) častěji tak říkajíc naráz vlivem vrozeného postižení, úrazu nebo závažné nemoci. 38

40 Senioři se naopak více závislými na pomoci poskytované druhými osobami, stávají častěji postupně, tak jak jim s vyšším věkem přibývá fyzických omezení a zdravotní stav se zhoršuje. Graf č. 4: Věk příjemců příspěvku na péči v SO ORP Znojmo podle lokality jejich bydliště, stav k Zdroj: Oddělení sociální péče, MěÚ Znojmo Vranovsko a Znojemsko je typický, již dříve zmiňovaný vztah nepřímé úměry mezi stupněm závislosti a počtem osob pobírajících dávku, tedy čím nižší stupeň závislosti, tím vyšší počet příjemců dávky. Výrazně se vymyká Hrušovansko, kde je největší skupina tvořena příjemci příspěvku na péči s přiznaným III. stupněm závislosti, tj. s těžkou závislostí. Prostorové rozmístění jednotlivých typů příjemců příspěvku na péči - tj. podle přiznaného stupně a věku - je do značné míry ovlivněno i rozmístěním specifických druhů pobytových sociálních služeb, jako jsou Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy 39

41 pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, a dále Bytů se zvláštním určením, zejména těch v Domech s pečovatelskou službou. Graf č. 5: Prognóza zastoupení dětí, dospělých a seniorů v populaci JMK ( ) Pramen dat: ČSÚ. Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku [online]. Z hlediska věkového složení bude pokračovat již nastolený trend. Populace jako celek zestárne o deset let průměrný věk je pro rok 2065 odhadován na 50 let. Index stáří bude rovnoměrně růst, takže oproti roku 2009, kdy na 100 dětí připadalo v JMK 114 seniorů, jich bude v roce 2065 více než dvakrát tolik odhadovaný počet je 274 seniorů na 100 dětí. Zatímco bude stoupat podíl seniorů, podíl dospělých v populaci bude klesat. Vývoj podílu dětí bude v podstatě stagnovat (viz graf 12). Rovněž se změní poměr mezi počtem osob v ekonomicky aktivním věku (20 až 64 let) a počtem osob ve věku, kdy se ekonomická aktivita nepředpokládá (0 až 19 let a 65 a více let) v roce 2009 živily 2 osoby v ekonomicky aktivním věku jednu osobu ve věku ekonomicky neproduktivním. Vyrovnání je třeba doplnit, že všechny níže prezentované prognózy započítávají pouze přirozenou obměnu obyvatelstva a neberou v úvahu migraci, která však může předpokládaný vývoj značným dílem ovlivnit. 40

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS.

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS. Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče Bc. Zdeňka Marková, DiS. Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem diplomové práce je založení neziskového zařízení poskytujícího

Více

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Oblastní charita Znojmo jako sociální pomoc osobám v hmotné nouzi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Sociálně - ekonomické cíle a aspekty charitativní organizace

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Sociálně - ekonomické cíle a aspekty charitativní organizace Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Sociálně - ekonomické cíle a aspekty charitativní organizace Iveta Melicharová Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta Katedra věd o výchově Analýza péče o seniory (porovnání veřejného a soukromého sektoru) Autor: Tereza Dušková Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D. Místo:

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE)

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií JANA KRÁČMAROVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika sociální práce STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální pracovník

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2014 2016

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2014 2016 Město Český Těšín 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2014 2016 Komunitní plánování sociálních služeb Český Těšín Vize komunitního plánování sociálních služeb Plánovat a poskytovat

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Problematika rodin dlouhodobě žijících na sociálních dávkách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy Nezaměstnanost a statní politika zaměstnanosti Bakalářská práce Předkládá: Jaroslav Palšovič Vedoucí práce: Ing. Bohumila Čabanová

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA PUBLIC SERVICE Bakalářská diplomová práce Blanka Zahradníková Vedoucí bakalářské diplomové práce: PhDr.

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

Sociální služby a jejich financování

Sociální služby a jejich financování Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Sociální služby a jejich financování Sociální práce Vypracoval: Pavel Končel Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Čelákovice 2011 Čestné prohlášení

Více