Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Transkript

1 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Mgr. Jiří Hrubý Boskovice

2 PROGRAM SETKÁNÍ Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování systém podávání žádosti základní informace a nastavení projektu typy šablon

3 ROLE MAS ANIMACE ŠKOL školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu MAS předkládá seznam škol, které projevily zájem animaci využívat

4

5 SYSTÉM ŽÁDOSTI V OP VVV elektronické podání prostřednictvím IS KP1+ formální hodnocení hodnocení přijatelnosti doklady k právnímu aktu právní akt zálohová platba zprávy o realizaci, žádosti o platbu závěrečná zpráva o realizaci

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo výzvy: 02_16_022 druh výzvy: průběžná alokace: přes 4 mld. Kč fond: ESF

7 ČASOVÉ NASTAVENÍ vyhlášení výzvy: zahájení příjmu žádostí: ukončení příjmu žádostí: nejpozději délka trvání projektu: 24 měsíců zahájení realizace: nejdříve ukončení realizace: nejpozději udržitelnost: nerelevantní

8 RELEVANTNÍ PRAVIDLA A DOKUMENTY Výzva a její přílohy (např. Přehled šablon a jejich věcný výklad) Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů Příručka IS KP14+ Metodická doporučení (výše platů, obvyklé ceny)

9 ZÁKLADNÍ INFORMACE II výše podpory: 100 % podmínka: zapojení do dotazníkového šetření MŠMT z listopadu 2015/března 2016 každá škola (IČ) podává 1 projekt maximální rozpočet je stanoven mj. počtem dětí/žáků k výběr pouze z předpřipravených tzv. šablon aktivit dokladování pouze výsledků a výstupů

10 FINANČNÍ NASTAVENÍ min. rozpočet: Kč max. rozpočet: Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč) ZŠ i MŠ min Kč Příklad: ZŠ a MŠ s 250 dětmi/žáky = (ZŠ) (MŠ) (děti/žáci) => Kč

11 FINANČNÍ NASTAVENÍ každá šablona má svoji jednotkovou cenu jednotková cena zahrnuje i náklady na administraci způsob financování: ex-ante výše zálohové platby: 60 % 40 % proplaceno po první Zprávě o realizaci (6 měsíců)

12 VÝBĚR ŠABLON min. 1 šablonu z oblasti vyhodnocené dotazníkovým šetřením jako nejslabší kontrola přijatelnosti projektu výběr zbývajících šablon je na rozhodnutí školy omezení maximálním rozpočtem možnost volby 1 šablony vícekrát pozor na duplicitu aktivit s jinými projekty školy zřízené dle 16 mají omezený výběr

13 OBSAH ŠABLONY číslo a název aktivity investiční priorita specifický cíl cíle a popis realizace aktivity cílová skupina výstup aktivity dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu dokládání výstupů pro kontrolu na místě indikátor výstupu celkové náklady na aktivitu v Kč podrobná specifikace šablony

14

15

16 TEMATICKÉ OBLASTI PRO MŠ 1. Personální podpora 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

17 1.1 ŠKOLNÍ ASISTENT nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní nepedagogickou podporu, zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou, podpora při administrativní a organizační činnosti pedagoga nutnost identifikovat alespoň 3 děti ohrožené školním neúspěchem odborná kvalifikace: stejná jako u asistenta pedagoga min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3 žáci OŠN Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

18 1.2 ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG min. 3 děti s potřebou podpůrných opatření 1. stupně/ se SVP odborná kvalifikace: dle zákona o PP min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3x plán pedagogické podpory/ind. vzd. plán u SVP Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

19 1.3 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG min. 3 děti s potřebou podpůrných opatření 1. stupně/ se SVP odborná kvalifikace: dle zákona o PP min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3x plán pedagogické podpory/ind. vzd. plán u SVP Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

20 1.4 SOCIÁLNÍ PEDAGOG min. 3 děti ohrožení školním neúspěchem není pedagogický pracovník podpora propojení školy a jinými subjekty (policie, státní zástupce, zdravotnická zařízení), mediace mezi školou, rodiči a uvedenými institucemi a pomoc s právními a sociálními otázkami odborná kvalifikace: VŠ (sociální pedagogika, sociální práce) min. 12 měsíců doklady: DPČ/DPP/smlouva, report, kvalifikace, 3 děti OŠN Kč (0,1 úvazku na 1 měsíc)

21 1.5 CHŮVA cílem je personální podpora předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti min. 2 dvouleté děti (které dovrší 3 let nejdříve ve 2. pololetí šk. r.) pomoc PP s péčí o dvouleté děti, zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte není pedagogickým pracovníkem odborná kvalifikace: dle NSK (Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky či Chůva pro dětské koutky) či středoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví, sociální péče. doklady: DPČ/DPP/smlouva, report, kvalifikace, 2 dvouleté děti Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

22 2.1 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PP MŠ - 40 HODIN pouze akreditované prezenční kurzy tematické zaměření na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe pedagogů apod. kurz bude obsahovat teoretickou i praktickou část, musí obsah min. 4 témata z metodického výkladu doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

23 2.2 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PP MŠ - 16 HODIN pouze akreditované prezenční kurzy tematické zaměření na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe pedagogů apod. kurz bude obsahovat teoretickou i praktickou část, musí obsah min. 4 témata z metodického výkladu doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

24 2.3 VZDĚLÁVÁNÍ PP DVPP 16 HODIN varianty čtenářská pregramotnost matematická pregramotnost inkluze pouze prezenční akreditované kurzy doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

25 2.4 SPECIFIKA PRÁCE PEDAGOGA S DVOULETÝMI DĚTMI V MŠ 24 HODIN zaměření na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole pouze prezenční akreditované kurzy kurz bude obsahovat teoretickou i praktickou část, musí obsah min. 4 témata z metodického výkladu doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

26 2.5 PROFESNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ PROSTŘEDNICTVÍM SUPERVIZE skupinová supervize v celkovém rozsahu 20 hodin/šk. rok doplněnou o individuální supervizi v celkovém rozsahu 10 hod./ šk. rok skupinové supervize se zúčastní 3 8 pedagogů doklady: prezenční listiny, zpráva supervizora, kvalifikace Kč (1 cyklus)

27 2.6 SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ Z RŮZNÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM VZÁJEMNÝCH NÁVŠTĚV PP s vedením školy identifikuje oblast pro rozvoj -> výběr hostitelské školy -> pedagog průvodce = vzájemné vzdělávání min. 16 hodin spolupráce během 10 měsíců min. 2 návštěvy, min. ½ hodin na návštěvách, zbývající část dle uvážení (příprava, reflexe, doporučení pro další práci) doklady: zápis o návštěvách - jména, data, reflexe, zhodnocení + zápis z interního sdílení zkušeností pro ostatní PP školy; dohoda o spolupráci škol Kč (1 cyklus)

28 3.1 PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD A PROBLÉMŮ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V MŠ DVPP v rozsahu min. 60 hod. se zaměřením na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku vzdělávací program musí být akreditovaný absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činnosti logopedického asistenta v MŠ praktická část alespoň 20 hodin doklady: osvědčení o DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 PP)

29 3.2 INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ DVPP v rozsahu min. 40 hod. se zaměřením na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí vzdělávací program musí být akreditovaný teoretická i praktická část doklady: osvědčení o DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 PP)

30 3.3 ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ V MŠ odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do ZŠ min. rozsah 12 hodin (např. 6 setkání po 2 hod.) pro skupinu min. 8 rodičů doklady: zápis o setkáních, prezenční listiny Kč (1 cyklus)

31 TEMATICKÉ OBLASTI PRO ZŠ 1. Personální podpora 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

32 1.1 ŠKOLNÍ ASISTENT nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní nepedagogickou podporu, rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti pedagoga nutnost identifikovat alespoň 3 žáky ohrožené školním neúspěchem odborná kvalifikace: min. střední vzdělání (pedagogika, asistent pedagoga) min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3 žáci OŠN Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

33 1.2 ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG min. 3 žáci s potřebou podpůrných opatření 1. stupně/ se SVP odborná kvalifikace: dle zákona o PP min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3x plán pedagogické podpory/ind. vzd. plán u SVP Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

34 1.3 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG min. 3 žáci s potřebou podpůrných opatření 1. stupně/ se SVP odborná kvalifikace: dle zákona o PP min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3x plán pedagogické podpory/ind. vzd. plán u SVP Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

35 1.4 SOCIÁLNÍ PEDAGOG min. 3 žáci ohrožení školním neúspěchem není pedagogický pracovník podpora vzdělávání soc. znevýhodněných žáků, prevence obtíží v oblasti chování, včasné odhalení ohrožených dětí odborná kvalifikace: VŠ (sociální pedagogika, sociální práce) min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3 žáci OŠN Kč (0,1 úvazku na 1 měsíc)

36 2.1 VZDĚLÁVÁNÍ PP DVPP 16 HODIN varianty: čtenářská gramotnost matematická gramotnost cizí jazyky inkluze pouze akreditované prezenční kurzy doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

37 2.2 VZDĚLÁVÁNÍ PP DVPP 32 HODIN varianty: čtenářská gramotnost matematická gramotnost cizí jazyky mentoring pouze akreditované prezenční kurzy doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

38 2.3 VZDĚLÁVÁNÍ PP ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI DVPP 32 HODIN získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze ve vzdělávání pouze akreditované prezenční kurzy doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

39 2.4 VZDĚLÁVÁNÍ PP DVPP 56 HODIN varianty čtenářská gramotnost matematická gramotnost cizí jazyky mentoring pouze akreditované prezenční kurzy doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

40 2.5 VZDĚLÁVÁNÍ PP ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI DVPP 56 HODIN získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze ve vzdělávání pouze akreditované prezenční kurzy doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

41 2.6 VZDĚLÁVÁNÍ PP DVPP 80 HODIN varianty čtenářská gramotnost matematická gramotnost cizí jazyky mentoring pouze akreditované prezenční kurzy doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

42 2.7 VZDĚLÁVÁNÍ PP ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI DVPP 80 HODIN získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze ve vzdělávání pouze akreditované prezenční kurzy doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

43 2.8 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI - DVPP 8 HODIN vzdělávání pro alespoň 1/2 pedagogického sboru připravené dle potřeb konkrétní školy budování kultury školy z hlediska vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, sociální znevýhodnění, problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy apod. pouze akreditované kurzy realizace přímo ve škole, příp. i mimo školu doklady: osvědčení o absolvování DVPP, potvrzení o zaměstnání Kč (za 1 účastníka)

44 2.9 VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ ZŠ tematické oblasti: čtenářská gramotnost matematická gramotnost inkluze minitým 3 PP, schůzky k aktivitám na podporu tématu každý PP absolvuje 2x vzdělávací cyklus 6 hod. společného plánování a reflexí 2 hodiny hospitací u kolegů 2 hodiny reflexe hospitovaných hodin doklady: zápis o vzájemné spolupráci - jména, data, reflexe Kč (1 šablona)

45 2.10 SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ Z RŮZNÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM VZÁJEMNÝCH NÁVŠTĚV cílem je získání a přenos příkladů dobré praxe PP s vedením školy identifikuje oblast pro rozvoj -> výběr hostitelské školy -> pedagog průvodce = vzájemné vzdělávání min. 16 hodin spolupráce během 10 měsíců min. 2 návštěvy, min. ½ hodin na návštěvách, zbývající část dle uvážení (příprava, reflexe, doporučení pro další práci) doklady: zápis o návštěvách - jména, data, reflexe, zhodnocení + zápis z interního sdílení zkušeností pro ostatní PP školy, potvrzení o zaměstnání Kč (1 cyklus vzájemných návštěv)

46 2.11 TANDEMOVÁ VÝUKA NA ZŠ tandemová výuka není hospitace 2 PP společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu 5 po sobě jdoucích měsíců po každé hodině proběhne reflexe a zhodnocení celý cyklus = 10 hodin výuky a 10 hod. přípravy možnost využít studenta 4. či 5. ročníku pedagogické fakulty doklady: záznam z realizace tandemové výuky (jména PP, stručný popis průběhu), třídní kniha se záznamem Kč (1 cyklus)

47 2.12 CLIL VE VÝUCE NA ZŠ pedagog-lektor cizího jazyka vede 2 své kolegy, kteří nevyučují cizí jazyk připraví min. 25 výukových lekcí cizího jazyka (po 60 min.) v průběhu 5 po sobě jdoucích měsíců ve spolupráci s nejazykářem připraví 5 CLIL minilekcí (aktivita v jedné vyučovací hodině v délce alespoň 20 minut), která je následně realizována doporučení: DVPP ke CLIL doklady: záznam z 25 lekcí, záznam z 10 CLIL minilekcí, třídní kniha se záznamem, Kč (1 cyklus)

48 2.13 NOVÉ METODY VE VÝUCE NA ZŠ cílem je prohloubit profesní kompetence PP prostřednictví vzájemné spolupráce s prvky mentoringu pedagog-expert vede 2 své kolegy (pedagog-začátečník) podpora ucelených přístupů (např. Hejného metoda, Čtením a psaním ke kritickému učení a další) podpora metod v návaznosti na dotazníkové šetření, Metodiku pro hodnocení rozvoje gramotností ČŠI podpora obecných témat z oblasti společného vzdělávání a osobnostního rozvoje expert připraví a zrealizuje pro začátečníky min. 5 hodin (60 min.) vzdělávacích setkání/lekcí/mentorských rozhovorů z vybrané oblasti expert ve spolupráci s každým začátečníkem připraví 1 minilekci (aktivita v jedné vyučovací hodině v délce alespoň 20 minut), která je následně realizována doklady: záznam z 5 lekcí, záznam z 2 minilekcí, třídní kniha se záznamem Kč (1 cyklus)

49 3.1 ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO ŽÁKY ZŠ volnočasová aktivita se zaměřením na rozvoj klíčové kompetence min. 6 žáků zařazení min. 2 žáků ohrožených školním neúspěchem min. 16 schůzek (90 min) v 5 po sobě jdoucích měsících zpravidla 1x týdně průměrná návštěvnost min. 75 % veden pedagogickým pracovníkem doklady: třídní kniha klubu, 2 žáci OŠN Kč (1 cyklus)

50 3.2 KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER PRO ŽÁKY ZŠ cílem je rozvoj logického a strategického myšlení dětí min. 6 žáků zařazení min. 2 žáků ohrožených školním neúspěchem min. 16 schůzek (90 min) v 5 po sobě jdoucích měsících zpravidla 1x týdně průměrná návštěvnost min. 75 % veden pedagogickým pracovníkem doklady: třídní kniha klubu, 2 žáci OŠN Kč (1 cyklus)

51 3.3 DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM doučování vedené pedagogem, asistentem pedagoga či jinou určenou osobou (např. student 4. či 5 ročníku PedF) pro skupinu min. 3 žáků OŠN žáci se mohou v průběhu realizace obměňovat min. 16 hodin (60 min) v 5 po sobě jdoucích měsících zpravidla 1x týdně průměrná návštěvnost min. 75 % doklady: třídní kniha klubu, 3 žáci OŠN Kč (1 cyklus)

52 3.3 PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM odpolední škola vedená pedagogem, asistentem pedagoga či jinou určenou osobou (např. student 4. či 5 ročníku PedF) pro skupinu min. 3 žáků OŠN žáci se mohou v průběhu realizace obměňovat min. 48 hodin (60 min) v 5 po sobě jdoucích měsících zpravidla 3x týdně průměrná návštěvnost min. 75 % doklady: třídní kniha klubu, 3 žáci OŠN Kč (1 cyklus)

53 4.1 ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ ZŠ odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému min. rozsah 12 hodin (např. 6 setkání po 2 hod.) pro skupinu min. 8 rodičů doklady: zápis o setkáních, prezenční listiny Kč (1 cyklus)

54 INDIKÁTORY (VÝSTUPY) počet podpůrných personálních opatření počet podpořených osob pracovníci ve vzdělávání počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům počet platforem pro odborná tematická setkání počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí

55 INDIKÁTORY ZA PROJEKT celkový počet účastníků (bagatelní podpora 24 hodin) počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích celkový počet dětí, žáků a studentů v podpořených organizacích

56 REALIZACE PROJEKTU zprávy o realizaci, žádosti o platbu závěrečná zpráva o realizaci nepodstatná změna podstatná změna dokladování realizace uchovávání dokumentů není potřeba samostatný projektový účet zadávání veřejných zakázek povinná publicita

57 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Jiří Hrubý

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Zveřejnění výzvy http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF Časové

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Časové nastavení. Základní informace

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Časové nastavení. Základní informace Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF Časové

Více

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Úvod Veškeré informace (např. znění výzvy, přehled kontaktních osob, vzorové dokumenty pro příjemce) budou zveřejněny

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

URL Aplikace MS https://mseu.mssf.cz. - Nastavení informačního systému MS Získání přístupových kódů - Vyplnění vlastní žádosti

URL Aplikace MS https://mseu.mssf.cz. - Nastavení informačního systému MS Získání přístupových kódů - Vyplnění vlastní žádosti URL Aplikace MS2014+ -https://mseu.mssf.cz - Nastavení informačního systému MS2014+ - Získání přístupových kódů - Vyplnění vlastní žádosti Zřízení elektronického podpisu v aplikaci MS2014+ - Kvalifikovaný

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I 14. 4. 2016 Základní přehled I. Aktivity pro základní a mateřské školy 1. Personální podpora II. Aktivity pro mateřské školy

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-22 v MAS Sdružení SPLAV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Obsah prezentace 1. Informace o 1. výzvě MŠMT 2. Přehled šablon 3. Příprava

Více

MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, zpracování a administraci projektů

MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, zpracování a administraci projektů Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, zpracování a administraci

Více

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Ing. Ludmila Solovská Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací místnost zámku Konice 17.2.2016 VÝZVA Č. 14 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ

Více

Šablony pro MŠ a ZŠ. Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. Cíl výzvy a podporované aktivity

Šablony pro MŠ a ZŠ. Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. Cíl výzvy a podporované aktivity Šablony pro MŠ a ZŠ Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku Cíl výzvy a podporované aktivity Podpora MŠ a ZŠ formou projektů zjednodušeného vykazování Personální podpora Doučování žáků Osobnostně

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j: MSMT 175/2016 V Praze dne ---------- ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů zjednodušeného

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Šablony pro MŠ a ZŠ. Nové Město n. M Bystřice n. P

Šablony pro MŠ a ZŠ. Nové Město n. M Bystřice n. P Šablony pro MŠ a ZŠ Nové Město n. M. 22.6.2016 Bystřice n. P. - 23.6.2016 Projekty MŠMT Šablony - Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 066 928 200 Kč Fond: ESF Časové

Více

Seminář pro školy. k šablonám. Žamberk 11. července 2016

Seminář pro školy. k šablonám. Žamberk 11. července 2016 Seminář pro školy k šablonám Žamberk 11. července 2016 Program Bod programu I. Blok Základní informace o výzvě II. Blok Představení šablon III. Blok Administrace projektu IV. Blok ISKP 14+ I. BLOK Základní

Více

Dokládání výstupů a projektových indikátorů pro výzvu Šablony 1

Dokládání výstupů a projektových indikátorů pro výzvu Šablony 1 Dokládání výstupů a projektových indikátorů pro výzvu Šablony 1 Zpráva o realizaci projektu (ZoR projektu) a výstupy se dokládají pouze elektronicky prostřednictvím systému IS KP14+. Poštou se nic nezasílá.

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 7. 12. 2016 48 věc: Souhlas s realizací projektů v OP VVV a uzavření smlouvy o partnerství v ZŠ důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT 175/2016 V Praze dne 31. května 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 21. 9. 2016 53 věc: Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem a s realizací projektů v OP VVV důvod předložení: 102

Více

Vzdělávací seminář pro zástupce mateřských škol

Vzdělávací seminář pro zástupce mateřských škol Vzdělávací seminář pro zástupce mateřských škol PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ 22. Č ERVNA 2016 VO ŠÁRNA, RADUŇ Role MAS v animaci škol animace informování, metodická a administrativní

Více

Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Příloha č. 1 Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj

Více

Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ Pravlov

Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ Pravlov Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ Pravlov Zahájení realizace projektu: 1.1.2017 Ukončení realizace projektu: 31.1.2018 Výše dotace: 273 626,00 Financování projektu:

Více

Vzdělávací seminář pro zástupce základních škol

Vzdělávací seminář pro zástupce základních škol Vzdělávací seminář pro zástupce základních škol PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ 22. Č ERVNA 2016 VO ŠÁRNA, RADUŇ Role MAS v animaci škol animace informování, metodická a administrativní

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022/02_16_023 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF

Více

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti Seminář Financování projektů z fondů EU 30. března 2016 PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska 13:30 14:30 Dotační možnosti 14:30 14:40

Více

Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Příloha č. 1 Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj

Více

Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sestavení projektu a jeho rozpočtu... 3 3. Šablony

Více

Seminář pro školy. pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016

Seminář pro školy. pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016 Seminář pro školy pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016 Program Bod programu I. Blok Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony II. Blok Projekty a výzvy

Více

Animace škol a školských zařízení

Animace škol a školských zařízení Informační seminář Šablony pro MŠ a ZŠ I Animace škol a školských zařízení Dobruška, 21. dubna 2016 DRUHY PROJEKTŮ V OP VVV ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VS. MAP HARMONOGRAM PROJEKTŮ ŠABLON V OP VVV

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT 175/2016 V Praze dne 23. června 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Zasedací síň, Hranice, 16. 9.2015 Bc. Tomáš Václavík Mgr. František Kopecký, t.vaclavik@regionhranicko.cz 731456266 Co je to MAP: Zaměřen na rozvoj kvalitního

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 7. 12. 2016 20 věc: Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace z oblasti školství důvod předložení: 85 písm. c) zákona

Více

MAP Semilsko úvodní setkání

MAP Semilsko úvodní setkání MAP Semilsko úvodní setkání představení MAS Brána do Českého ráje představení projektu MAP Semilsko představení nabídky Animace škol 18. dubna 2016 MěÚ Semily, Divadelní sál MAS Brána do Českého ráje,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Žádost o podporu. Číslo programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Žádost o podporu. Číslo programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 1 Žádost o podporu Identifikace operace Registrační číslo projektu: Identifikace žádosti (Hash): Zkrácený název projektu: 7CHnPP Učení je zábava Projekt Číslo programu: 02 Název programu: Operační program

Více

Workshop 1: Šablony pro mateřské a základní školy

Workshop 1: Šablony pro mateřské a základní školy Workshop 1: Šablony pro mateřské a základní školy Základní data výzvy Výzva č. 02_16_023: pro MŠ a ZŠ v Praze Výzva č. 02_16_022: pro MŠ a ZŠ v krajích Žádosti je možné podávat do: 30. 6. 2017 Projekty

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění na webových

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

Změny v hodnotách indikátorů

Změny v hodnotách indikátorů Změny v hodnotách indikátorů Číslo výzvy: Registrační číslo projektu v ISKP14+: Žadatel: Název projektu: 02_15_007 CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239 Slezská univerzita v Opavě Přímá a jasná podpora školské

Více

Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sestavení projektu a jeho rozpočtu... 3 3. Šablony

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ. vyhlašuje

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ. vyhlašuje Č. j: MSMT-27382/2016-5 V Praze dne 16. listopadu 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP správního obvodu Praha 22

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP správního obvodu Praha 22 MČ Praha 22 MAP MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP správního obvodu Praha 22 Program Realizační tým administrativní a odborná sekce Představení projektu

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT-27382/2016-5 V Praze dne 16. listopadu 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

Dotazník pro MAS a nositele MAP vyhodnocení odpověděla polovina ze všech ORP

Dotazník pro MAS a nositele MAP vyhodnocení odpověděla polovina ze všech ORP Dotazník pro MAS a nositele MAP vyhodnocení odpověděla polovina ze všech ORP Mateřské školy 1) Personální podpora MŠ - školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, chůva: 91 % - školní

Více

MAP ORP LITOMĚŘICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

MAP ORP LITOMĚŘICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588 1.4.2016 31.3.2018 REALIZÁTOR PROJEKTU: MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ PARTNER P RO JEK TU: MĚSTO LITOMĚŘICE Obsah Představení projektu Řídící

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Prezentuje: Ing. Tereza Jašková, projektová manažerka odboru CERA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Prezentuje: Ing. Tereza Jašková, projektová manažerka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 9. 5. 2011 Prezentuje: Ing. Tereza Jašková, projektová manažerka odboru CERA Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní

Více

Šablony pro SŠ a VOŠ I. Výzva č. 02_16_035 a 02_16_042

Šablony pro SŠ a VOŠ I. Výzva č. 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I Výzva č. 02_16_035 a 02_16_042 Program semináře Principy zjednodušeného vykazování Základní informace o výzvě Představení šablon Indikátory Co zkontrolovat před podáním žádosti o

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT-27382/2016 V Praze dne 20. prosince 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

MAP vzdělávání ORP Zábřeh

MAP vzdělávání ORP Zábřeh MAP vzdělávání ORP Zábřeh jednání Řídícího výboru 20.4.2016 Zábřeh Přínos MAP Odůvodnění investice do škol a dalších vzdělávacích institucí prostřednictvím OP VVV a IROP prokázání souladu projektu se Strategickým

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol Pozvánka na kulatý stůl s řediteli škol které se koná v úterý 13. 9. 2016 v 13.30 hod v kanceláři MAS Moravská brána, budova MěÚ (přízemí vlevo), Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Program: 1. Stručné shrnutí

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 1 Metodický výklad k výzvě METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Inkluzivní vzdělávání Prioritní osa: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Šablona I/1.1 Školní asistent Šablona I/1.5 Chůva

Šablona I/1.1 Školní asistent Šablona I/1.5 Chůva Šablona I/1.1 Školní asistent 1) Jak má ředitel školy postupovat při stanovení finančního ohodnocení a zařazení školního asistenta v MŠ? Ředitel řeší konkrétní případ - asistent je nepedagogický pracovník

Více

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA)

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Zlín UTB 21. 11. 2016 Mgr. Petr Pagáč Odborný

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Zápis setkání zástupců MŠ a ZŠ SO ORP Železný Brod. k tvorbě Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání , od 8:30 hod, Železný Brod

Zápis setkání zástupců MŠ a ZŠ SO ORP Železný Brod. k tvorbě Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání , od 8:30 hod, Železný Brod Zápis setkání zástupců MŠ a ZŠ SO ORP Železný Brod k tvorbě Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání Přítomní: viz prezenční listina 26. 5. 2016, od 8:30 hod, Železný Brod Jednání zahájil starosta města

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

PROKOM. Zahájení Ukončení

PROKOM. Zahájení Ukončení PROKOM Zahájení - 1. 9. 2016 Ukončení - 28. 2. 2019 5. 10. 2016 1 PROKOM Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro žáky ze 37 základních škol

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 IDENTIFIKACE VÝZVY Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Možnosti financování základního a předškolního vzdělávání z fondů EU. MAP správního obvodu Prahy června 2017

Možnosti financování základního a předškolního vzdělávání z fondů EU. MAP správního obvodu Prahy června 2017 Možnosti financování základního a předškolního vzdělávání z fondů EU MAP správního obvodu Prahy 8 15. června 2017 Fondy EU 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Komunitární programy Podpora školství a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze 05 Vytvořen v souladu s METODICKÝM

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-35330/2015-3 V Praze dne ---------- ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Budování kapacit pro rozvoj škol

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Struktura semináře Základní informace o projektu EU peníze středním školám Zdroje informací Informace k tvorbě a realizaci projektu Finanční řízení Věcný obsah

Více

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00 * Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: 460 000 000,- Kč Vyhlášení: 15.7. 2015 Ukončení: 28.8. 2015 ve 13.00 Základní údaje * Žadatelé základní a střední školy * Financování 100 % uznatelných nákladů (85%

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

+420 359 901 896 info@profi-skola.cz www.profi-skola.cz Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

+420 359 901 896 info@profi-skola.cz www.profi-skola.cz Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování +420 359 901 896 info@profi-skola.cz www.profi-skola.cz Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Datum zahájení příjmu žádostí: 30.

Více

ŠABLONY OTÁZKY A ODPOVĚDI

ŠABLONY OTÁZKY A ODPOVĚDI Animační činnost Místní akční skupiny Hradecký venkov pro základní a mateřské školy je poskytována zaměstnanci kanceláře MAS zdarma. Sídlo kanceláře: Budova Městského úřadu Nechanice, Husovo nám. 83, 503

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Stručné představení projektu KAP a P-KAP KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji P-KAP Podpora

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více