OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADEA A KONTAKTNÍ MÍTA. Inte)netová ad)e*a (ve vhodných případech)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADEA A KONTAKTNÍ MÍTA. Inte)netová ad)e*a (ve vhodných případech)"

Transkript

1 podací číslo pro import z odeslaného EVRSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Informace & on-line formuláře: ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY I.1) NÁZEV, ADEA A KONTAKTNÍ MÍTA Úřední název: Národní muzeum Poštovní ad)e*a: Václavské nám. 68 bec: Praha 1 SČ: Stát: CZ Kontaktní mí*ta: Národní muzeum Tel.: K rukám: Mgr. Milan Plaček Fax: Inte)netová ad)e*a (ve vhodných případech) becná adresa veřejného zadavatele (URL): Adresa profilu kupujícího (URL): I.2) DUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOTI Ministerstvo nebo jiný národní či federální orgán včetně jejich organizačních složek Národní či federální úřad/agentura Regionální či místní orgán Regionální či místní úřad/agentura Veřejnoprávní instituce Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace Jiný (poím upřeněte): Služby pro širokou veřejnost brana Veřejný pořádek a bezpečnost Životní prostředí Hospodářské a finanční záležitosti Zdravotnictví Bydlení a občanská vybavenost Sociální služby Rekreace, kultura a náboženství Školství Jiný (poím upřeněte): Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů ano ne 1 Jednotný fomulář 3- CS

2 ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY II.1 POPI II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem Výběr výkonného investora rekonstrukce depozitáře II Terezín II.1.2) D)uh zakázky a mí*to p)ovádění *tavebních p)ací, mí*to dodání nebo plnění (vybete pouze %ednu &ategoii - tavební páce, dodáv&y nebo lužby - &teá ne%lépe odpovídá danému předmětu za&áz&y) a) tavební p)áce b) Dodávky c) lužby rovádění rojekt a provádění rovádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem Koupě Nájem Koupě najaté věci Koupě na splátky Kombinace uvedených Kategorie služeb: č. 1 2 V případě zakázky na kategorie služeb 19 až 29 (viz příloha C), souhlasíte se zveřejněním tohoto oznámení? ano ne Hlavní místo provádění stavebních prací Hlavní místo dodání Hlavní místo plnění Terezín Kód NUTS Kód NUTS Kód NUTS C Z II.1.?) Toto oznámení *e týká (ve vhodných případech) uzavření rámcové smlouvy zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému (DNS) t)učný popi* zakázky Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti výkonného investora, kterou bude jménem Národního muzea vybraný uchazeč vykonávat při rekonstrukci Depozitáře II Terezín. II.1.5) polečný *lovník p)o veřejné zakázky (CPV) Hlavní *lovník Doplňkový *lovník (ve vhodných případech) Hlavní předmět Další předměty II.1.6) Na zakázku *e vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) ano ne 2 Jednotný fomulář 3 - CS

3 II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZAKÁZKY ČI ZAKÁZEK II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek (pouze číelné úda%e) (uveďte poím pouze cel&ovou &onečnou hodnotu, včetně všech za&áze&, čátí za&áze& a opcí; infomace o %ednotlivých za&áz&ách poím uveďte v oddíle V. Zadání za&áz&y) Bez DH Včetně DH Sazba DH (%) Hodnota Měna CZK při, nebo nejnižší uvažovaná nabídka Měna /nejvyšší uvažovaná nabídka při, ODDÍL IV: ŘÍZENÍ IV.1) DUH ŘÍZENÍ IV.1.1) D)uh řízení tevřené Jednací s výzvou k účasti v soutěži Užší Urychlené jednací Urychlené užší Jednací bez výzvy k účasti v soutěži Soutěžní dialog IV.2) KITÉIA PO ZADÁNÍ ZAKÁZKY IV.2.1) K)ité)ia p)o zadání zakázky (označte poím přílušnou možnot) Nejnižší nabídková cena nebo ho*podář*ky nejvýhodnější nabídka z hledi*ka K)ité)ia Váha Odůvodnění volby jednacího řízení bez výzvy k úča*ti v *outěži: vyplňte poím přílohu D K)ité)ia IV.2.2) Byla použita elekt)onická d)ažba ano ne Váha 3 Jednotný fomulář 3 - CS

4 IV.?) ADMINITATIVNÍ INFOMACE IV.?.1) pi*ové čí*lo přidělené veřejným zadavatelem (ve vhodných případech) IV.?.2) Předchozí zveřejnění týkající *e *tejné zakázky ano ne Pokud ano (vyplňte poím přílušné polož&y): známení předběžných informací NEBO oznámení na profilu kupujícího Číslo oznámení v Úř. věst.: / - ze dne / / (dd/mm/) známení o zakázce NEBO zjednodušené oznámení o zakázce (DNS) Číslo oznámení v Úř. věst.: Jiná předchozí zveřejnění Číslo oznámení v Úř. věst.: / - / - ze dne ze dne / / (dd/mm/) / / (dd/mm/) 4 Jednotný fomulář 3 - CS

5 ODDÍL V: ZADÁNÍ ZAKÁZKY ZAKÁZKA Č. NÁZEV V.1) DATUM ZADÁNÍ ZAKÁZKY: 1 7 / 0 8 / (dd/mm/) V.2) POČET OBDŽENÝCH NABÍDEK: V.?) NÁZEV A ADEA DODAVATELE, KTEÉMU BYLA ZAKÁZKA ZADÁNA Úřední název: Inženýrská kancelář CONTEC sdružení; Jiří Voborský Inženýrská kancelář a Ing. oštovní adresa: Čeněk Jarský, CSc. - CONTEC Hurbanova 1305/11 bec: Praha 4 SČ: Stát: CZ Tel.: Internetová adresa (URL): Fax: ÚDAJE O HODNOTĚ ZAKÁZKY (pouze číelné úda%e) Bez DH Včetně DH Sazba DH (%) Původní odhadovaná celková hodnota zakázky (ve vhodných případech) Hodnota: Měna CZK při, Celková konečná cena zakázky Cena: Měna CZK při, nebo nejnižší uvažovaná nabídka Měna /nejvyšší hodnocená nabídka při, Pokud jde o )oční či mě*íční hodnotu, uveďte p)o*ím: počet )oků NEBO počet mě*íců V.5) JE PAVDĚPODOBNÉ, ŽE ZAKÁZKA BUDE POVEDENA UBDODAVATELKY ano ne Pokud ano, uveďte pravděpodobnou hodnotu nebo poměr zakázky, která bude provedena subdodavatelsky třetími stranami (pouze číelné úda%e): Hodnota bez DH: Měna: oměr:, (%) Není známo t)učný popi* hodnoty / pomě)u zakázky, kte)á bude p)ovedena *ubdodavatel*ky (%e-li to známo) (použi%te tento oddíl toli&át, &oli&át bude třeba) Jednotný fomulář 3 - CS

6 ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFOMACE VI.1) ZAKÁZKA E VZTAHUJE K POJEKTU NEBO POGAMU FINANCOVANÉMU Z POTŘEDKŮ POLEČENTVÍ Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: ano ne VI.2) OTATNÍ INFOMACE (ve vhodných případech) Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona. VI.?) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ VI.?.1) ubjekt odpovědný za odvolací řízení Úřední název: oštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bec: Brno SČ: Stát: CZ Tel.: Internetová adresa (URL): Fax: ubjekt odpovědný za mediační řízení (ve vhodných případech) Úřední název: oštovní adresa: bec: SČ: Stát: Tel.: Internetová adresa (URL): Fax: VI.?.2) Podání odvolání (vyplňte poím bod VI.3.2 NEB podle potřeby bod VI.3.3) řesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl. VI.?.?) ubjekt, u kte)ého lze zí*kat info)mace o podání odvolání Úřední název: oštovní adresa: bec: SČ: Stát: Tel.: Internetová adresa (URL): Fax: DATUM ODELÁNÍ TOHOTO VYHLÁŠENÍ: / 0 8 / (dd/mm/) 6 Jednotný fomulář 3 - CS

7 Katego)ie č. 1 Předmět PŘÍLOHA C Katego)ie *lužeb uvedené v Oddíle II: Předmět zakázky 1 Údržbářské a opravářské služby 2 ozemní přeprava 2, včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty 3 Letecká přeprava cestujících i nákladů, s výjimkou pošty 4 ozemní přeprava pošty 3 a letecká přeprava pošty 5 Telekomunikační služby 8 Finanční služby: a) ojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby 4 9 očítačové zpracování dat a s tím spojené služby 8 Služby ve výzkumu a vývoji 5 9 Účetnictví a audit 10 růzkum trhu a veřejného mínění 11 oradenství 8 a s tím spojené služby Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související 12 vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz 13 Reklamní služby 14 Úklidové služby a domovní správa 15 Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě 18 Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby Katego)ie č. 7 Předmět 19 ohostinství a ubytovací služby 18 Železnice 19 lavba 20 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě 21 rávní služby 22 ersonální agentury 8 23 átrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz 24 Vzdělávání a odborné vzdělávání 25 Zdravotnictví a sociální služby 28 Rekreace, kultura a sport 9 29 Jiné služby Kategorie služeb ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. d) přílohy IIA směrnice 2004/18/ES. 2 S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Vyňatky jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, existujících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k němu; uvedená směrnice se však vztahuje na finanční služby libovolného druhu dodávané současně s uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu a před nebo po jejím uzavření. 5 S vyjímkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli pro jeho užití při výkonu jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně uhrazena. 8 S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb. 9 Kategorie služeb ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. d) přílohy IIB směrnice 2004/18/ES. 8 S výjimkou pracovních smluv. 9 S výjimkou smluv subjektů rozhlasového a televizního vysílání na získání, tvorbu, produkci nebo koprodukci programů a smluv o vysílacích časech. 7 Jednotný fomulář 3 - CS

8 PŘÍLOHA D Oznámení o zadání zakázky Odůvodnění volby jednacího řízení bez předchozí výzvy k úča*ti v *outěži Důvod pro volbu jednacího řízení bez zveřejnění oznámení musí být v souladu s příslušnými články směrnice 2004/18/ES. (zaš&tněte poím přílušné možnoti) a) Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky v návaznosti na: - otevřené řízení - užší řízení b) Zahrnuté výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici (pouze v případě dodáve&) c) Stavební páce/dodáv&y/lužby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou: - technické, - umělecké, - spojené s ochranou výhradních práv. d) Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici. e) Další tavební páce/dodáv&y/ lužby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici f) Nové tavební páce/lužby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici. g) Zakázka na lužby zadána úspěšnému zájemci nebo jednomu z nich po veřejné soutěži o návrh. h) Zboží kótované a nakoupené na trhu komodit. i) Nákup zboží za obzvláště výhodných podmínek: - od dodavatele, který ukončuje obchodní činnost, - od konkurzních správců nebo likvidátorů firmy v úpadku, po dohodě s věřiteli nebo v podobném řízení. j) Žádná z nabídek obdržených v návaznosti na otevřené řízení, užší řízení nebo soutěžní dialog neodpovídala požadavkům nebo nebyla přijatelná. K jednání byli připuštěni pouze zájemci, kteří splnili kvalitativní výběrová kritéria. 8 Jednotný fomulář 3 - CS

9 Číslo objednávky (Vaše č. jednací): Objednávka k uveřejnění info)mací v I VZ U* Typ formuláře: řádný op)avný I) Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených info)mací v I VZ U Evidenční číslo VZ: Vzor formuláře: 01/0321/10 Kód pro opravný formulář: Datum objednávky: / 0 8 / Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh: Výběr výkonného investora rekonstrukce depozitáře II Terezín II) Info)mace p)o *tati*tické účely IČ zadavatele: IČ dodavatele: Den nar. zadavatele: / / Den nar. dodavatele: / / Kód obce zadavatele (ZÚJ): Kód právní formy dodavatele: 101 Kód právní formy zadavatele: 331 Limit veřejné zakázky / koncese: nadlimitní podlimitní Převažující zd)oj financování Vlastní zdroje zadavatele Soukromé zdroje (např. formou projektu) Zdroje z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR Jiný zdroj financování Zdroje z fondů EU ožadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: ano ne Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU: ano ne Jedná se o veřejnou zakázku s přenesenými riziky dle 158 zákona č. 139/2008: ano ne Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 139/2008: ano ne Jedná se o veřejnou zakázku zahájenou dle zákona č. 40/2004: ano ne ísemná zpráva na základě rámcové smlouvy dle 85 odst. 4 zákona č. 139/2008: ano ne ožadujete uveřejnit formulář v IS VZ US: ano ne III) Objednávající bch. firma / název: Národní muzeum IČ: DIČ: CZ Stát: CZ ídlo Ulice: Václavské nám. Číslo popisné: 68 bec: Praha Číslo orientační: Část obce: Praha 1 SČ: Ob%ednáv&a - CS

10 Kontaktní o*oba říjmení: Richtrová Jméno: Monika Telefon: IV) Faktu)u vy*tavit na bch. firma / název: Národní muzeum IČ: DIČ: CZ Stát: Ulice: Václavské nám. Číslo popisné: 68 bec: Praha Číslo orientační: Část obce: Praha 1 SČ: Bankovní *pojení Číslo účtu: Kód banky: IBAN: SWIFT: V) Faktu)u za*lat na ad)e*u bch. firma / název: Národní muzeum Ulice: Václavské nám. Číslo popisné: 68 bec: Praha Číslo orientační: Část obce: Praha 1 SČ: Stát: CZ VI) Potv)zení objednávky za*lat na ad)e*u říjmení: Richtrová Jméno: Monika bch. firma / název: GORDION, s.r.o. Ulice: Kolmá Číslo popisné: 6 bec: Praha Číslo orientační: 682 Část obce: Praha 9 SČ: Stát: CZ * bjednávka není součástí formuláře dle zákona č. 139/2008 Sb. azítko a podpi* (pouze při listinném odesílání) 2 Ob%ednáv&a - CS

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informace a on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

1 z 9 14.11.2012 15:46

1 z 9 14.11.2012 15:46 1 z 9 14.11.2012 15:46 Evidenční číslo zakázky: 237820 Evidenční číslo formuláře: 7203010037820 Kód pro související formulář: 1A055448 Datum uveřejnění ve VVZ: 14.11.2012 Typ: Řádný IČO zadavatele: 70890366

Více

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397 Page 1 of 8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlásit Kontakty Zaregistrovat Úvodní stránka Aktuality Vyhledávání Podle více parametrů Podle data uveřejnění Podle evidenčních

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3 Středočeský kraj Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3 Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných historických budov a částí areálu

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH Pozor, importujete data z formuláře jiného typu ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Institut postgraduáního vzdělávání ve zdravotnictví Adresa: Ruská 85

Více

OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE

OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název: Ulice, č.p./č.o.: Bušanovice 47 Obec: Bušanovice PSČ: 384 22 Stát: CZ IČO: 00582999 DIČ: CZ 00582999 Kód právní formy: 801 ZÚJ obce: 550159

Více

42 I) DY90P0005Z7I. Oznameni predbeznych informaci POCetliStu: 10smernice2004/l8/ES. C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI. Oddil I: Verejny zadavatel

42 I) DY90P0005Z7I. Oznameni predbeznych informaci POCetliStu: 10smernice2004/l8/ES. C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI. Oddil I: Verejny zadavatel 42 I) Evropska unie Vydani dodatku k Ui'ednimu vestniku Evropske unie 1, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg E-mail: oj5@publications.europa.eu C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI Fax: *352 29 29 42 670 DY90P0005Z7I

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2019. ID formuláře: 541490 Evidenční číslo zakázky: 497411

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Evidenční číslo zakázky: 344346 Kód pro související formulář: 6928A3DA Evidenční číslo formuláře: 7302011044346 Typ: Řádný Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost

Více

Sociálně terapeutické dílny III

Sociálně terapeutické dílny III Moravskoslezský kraj Sociálně terapeutické dílny III Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/7 CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Městská část Praha 4, Praha 4, Táborská

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více