kvalita života Vlídné a spokojené město

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kvalita života Vlídné a spokojené město"

Transkript

1 kvalita života Vlídné a spokojené město Praha chce být městem atraktivním a usiluje o spokojenost svých obyvatel i návštěvníků. Chce zajistit dobrou kvalitu života města jako přitažlivé a vyvážené komunity i rovnost příležitostí. K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: podporovat rovnost příležitostí pro obyvatele města v přístupu ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péči; chránit identitu a charakter lokálních komunit i v Praze žijících národností, usilovat o vyváženou strukturu územních společenství z hlediska věkové skladby obyvatel, bydlení, nabídky občanského vybavení a různosti pracovních příležitostí, zabezpečovat všem skupinám obyvatel a návštěvníkům města jejich bezpečnost a ochranu svobod a práv, zvyšovat občanskou hrdost Pražanů, posilovat jejich identifikaci s městem i spoluúčast na jeho rozvoji, podporovat rozvoj Prahy jako tvořivého, vlídného a obohacujícího města využíváním a rozvíjením jeho tradic, hodnot a potenciálů. 35

2 Proměny sociálního prostředí Postavení Prahy mezi evropskými velkoměsty i její rozvoj jsou a budou významným způsobem ovlivňovány množstvím, skladbou a aktivitami obyvatel města. Pražská populace stárne výrazně jsou zde zastoupeny vyšší věkové skupiny, žije tu více osamělých lidí, zejména starších žen. Ve výhledovém období bude skupina obyvatel nad 60 let stále početnější, zatímco podíl lidí v ekonomicky aktivním věku i dětí bude klesat. Věková skladba stav 1995 Věková skladba prognóza muži tisíc obyvatel ženy 20 věk tisíc obyvatel Zdroj: Demo Art Vývoj počtu obyvatel v Praze 1 a Praze 2 (v tisících obyvatel) rok sčítání Praha 1 Praha 2 Zdroj: ČSÚ Odhad počtu osob podle druhu pobytu maximální varianta minimální varianta trvale bydlící přítomní noční přítomní denní Zdroj: PřF UK, ÚRM ÚSK Průměrná velikost pražských domácností se dlouhodobě snižuje. Přibývá domácností jednotlivců, bezdětných a málodětných, úplné rodiny s více než třemi dětmi jsou výjimkou. Tyto trendy způsobí Praze řadu problémů, mimo jiné na trhu práce, kde nedostatek mladých pracovníků z řad obyvatel Prahy bude nutně vyrovnáván nově příchozími nejen z ČR. V souvislosti s tím vzroste poptávka na trhu s byty, zvýší se nároky na novou výstavbu. Rostoucí počet obyvatel v důchodovém věku bude zvyšovat nároky v sociální oblasti. Zatímco podíl trvale bydlících v Praze řadu let mírně klesá, počet dlouhodobě přítomných osob a návštěvníků města stoupá. Tento vývoj bude pokračovat i nadále. Výrazný úbytek trvalého obyvatelstva postihuje zejména pražské centrum a některé části vnitřního města. V současné době je v Praze v běžném dni celkem přítomno kolem tisíc osob. K roku 2010 činí nejvyšší odhad tisíc denně přítomných osob. V porovnání s celorepublikovým průměrem je v hlavním městě vyšší podíl osob s úplným středním a vysokoškolským vzděláním. Tento rys Prahy by měl být v budoucnosti programově rozvíjen. V Praze došlo k poměrně výraznému sociálnímu rozvrstvení. Ve srovnání s republikovým průměrem se zde vytvořila mnohem početnější vrstva bohatých obyvatel, současně vzrostl i počet sociálně potřebných. Vrstva výrazně chudých je dosud zastoupena minimálně. Větší část pražských obyvatel lze řadit do střední třídy, podíl této vrstvy však v posledním období stagnuje. Praha byla v uplynulém půlstoletí městem převážně jednoho životního způsobu. Po opětovném otevření se světu Praha získává svůj bývalý nadnárodní a multikulturní charakter. Lze očekávat, že se zapojováním do evropských struktur bude tato tendence ještě zesilovat. Otevření se světu mělo pro Prahu kladné i záporné důsledky. Vytvořila se společenstva dlouhodobě přítomných cizinců a významněji začaly být činné komunity občanů ČR jiné národnosti, které do života města vnášejí nové prvky a obohacují tak jeho společenské a kulturní prostředí. Praha dosud není plně připravena přijímat vlivy otevřené společnosti. Skutečným hrozbám, které s sebou přinesla liberalizace společenských podmínek, však město zatím nedokáže efektivně čelit. Do Prahy pronikly mafie, těžící z nedokonalého právního řádu, výrazně vzrostla pouliční kriminalita. Praha se stala tranzitním i cílovým městem pro distribuci drog, tíživým problémem je prostituce. Situace v Praze se v tomto ohledu vyrovnala úrovni západoevropských velkoměst. Počáteční nadšení obyvatel města, živené pocitem spoluodpovědnosti za politické dění, záhy podlehlo rozčarování nad realitou a smysluplností spoluúčasti na veřejném životě a vyústilo opět v pasivitu. K odtržení jednotlivce od společenství 36

3 přispěla i veřejná správa, která ne vždy dokáže s plným pochopením řešit problémy, s nimiž se na ni občané obracejí. Tento stav je nutno změnit, má-li se ve společnosti vytvořit klima příznivé pro obnovení účasti veřejnosti na komunální politice. Dobrá adresa pro život Zda se Praha stane městem tvořivých a spokojených občanů, do značné míry závisí na tom, jakou budou mít její obyvatelé možnost podílet se na hodnotách, které celkovou kvalitu života vytvářejí na životě v dostatku, klidu a bezpečí, ve zdravém a obohacujícím prostředí, při plném využívání osobních a občanských svobod, účasti na společenském životě a vlivu na věci veřejné i možnosti ovlivňovat svůj vlastní osud. Je záležitostí všech, kteří v Praze žijí, pracují a podnikají, aby podporovali její rozvoj jako tvořivého, vlídného a obohacujícího města. Předpoklady pro zvyšování občanské hrdosti, posilování identifikace s městem a spoluúčasti na jeho rozvoji spočívají v navazování na pražské tradice, hodnoty a potenciály. Základem toho, aby se Praha stala městem dobré adresy pro život, je stabilizace sociální situace, vytváření vyvážené struktury územních společenství z hlediska věkové skladby obyvatel, bydlení, nabídky občanského vybavení a různosti pracovních příležitostí. Nedílnou součástí tohoto procesu je přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péči, bezpečnost a ochrana svobod a práv všech skupin obyvatel a návštěvníků Prahy. Vzhledem k mnohotvárnosti a multikulturní povaze města nelze opomíjet ani ochranu identity a charakteru lokálních komunit a všech národností žijících v Praze. Základním strategickým záměrem městského společenství v sociální sféře je podpora a realizace takových aktivit, které povedou ke zlepšení kvality života a k uspokojení potřeb občanů i návštěvníků Prahy. Cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu (prosinec 1999) Ukrajinci 28,4 % Němci 2,8 % Slováci 11,0 % Vietnamci 5,6 % Poláci 2,5 % Rusové, Bělorusové 14,3 % Jugoslávci 7,6 % z USA, Kanady 3,6 % ostatní 20,1 % Číňané 4,1 % Zdroj: MV ČR 37

4 Strategické cíle L 1 L 1.1 L 1.2 L 1.3 L 1.4 L 1.5 L 1.6 L 1.7 L 2 L 2.1 L 2.2 L 2.3 L 3 L 3.1 Posilování tradičního postavení Prahy jako centra vzdělanosti a humanity Rozšíření a zkvalitnění vzdělanosti na úroveň integrované evropské ekonomiky Propojení vysokých škol s vědecko- -výzkumnými pracovišti Zavedení multikulturní výchovy jako prostředku ke snížení rasové nesnášenlivosti a diskriminace Vytvoření funkčního systému zdravotní péče za aktivní spoluúčasti správy města Podpora účinného systému sociální práce a péče s ohledem na demografické a socioekonomické trendy Preferování alternativních způsobů sociální péče Integrování lidí se zdravotním postižením mezi zdravou populaci a handicapovaných dětí do běžných škol Dynamizace bytové výstavby a podpora uchování a regenerace stávajícího bytového fondu Podpora všech forem bytové výstavby v hl. m. Praze, propojování podnikatelských záměrů s rozvojem funkce bydlení Vznik fungujícího trhu s byty při respektování nezbytných sociálních jistot Odstranění zanedbanosti bytového fondu se zvláštním zaměřením na panelová sídliště Vytvoření image Prahy jako bezpečné metropole pro obyvatele i návštěvníky Prosazování účinného systému prevence a snižování kriminality se zvláštním zřetelem na její latentní formy a nadnárodní prvky L 3.2 L 3.3 L 3.4 L 4 L 4.1 L 4.2 L 5 L 5.1 L 5.2 L 5.3 L 5.4 L 5.5 Zvýšení spoluodpovědnosti občanů za bezpečí v místě bydliště, zabránění vzniku ohnisek kriminality Ochrana lidí na území města při mimořádných událostech a krizových situacích Předcházení nežádoucích situací ve městě a minimalizace škody při jejich vzniku Zvýšení občanské hrdosti obyvatel Prahy, posílení jejich identifikace s městem a spoluúčasti na jeho rozvoji Podpora územní identity a vědomí sounáležitosti obyvatel s územním společenstvím Podpora a stimulace občanských aktivit ke zlepšení městského prostředí Kultivace prostředí města, podpora rozmanitosti aktivit jeho obyvatel i návštěvníků Vytváření esteticky hodnotného městského prostředí na základě dialogu mezi historickým dědictvím, kulturními tradicemi a novými rozvojovými záměry Posílení image Prahy jako kulturního a historického fenoménu i v mezinárodním měřítku Využití kulturních aktivit ke zvýšení atraktivnosti, návštěvnické a ekonomické přitažlivosti města Zlepšení kultury využívání volného času a odpočinku, zachování a doplňování nabídky pro sportovní a rekreační aktivity Zefektivnění systému podpory kulturních, sportovních a rekreačních aktivit 38

5 100 Podíl žáků a studentů v Praze a v České republice (počet studentů na 1000 obyvatel, školní rok 1999/2000) L1 Posilování tradičního postavení Prahy jako centra vzdělanosti a humanity Poměrně vysoká úroveň vzdělání a kvalifikace obyvatel Prahy je jednou z nejsilnějších stránek města. Tuto strategickou výhodu je nutné pěstovat rozvíjením a transformací školské soustavy na kvalitativně vyšší stupeň, podporující celoživotní učení občanů a integraci etnickou i kulturní tak, aby se obnovily multikulturní tradice Prahy. Kapacity pražských škol zajišťují výuku nejen pro děti a mládež z Prahy, ale i ze Středočeského kraje, někdy i z jiných částí republiky a ze zahraničí (především vysoké školy a specializované střední školy). Poptávka po studiu na vyšších stupních škol se blíží průměrné poptávce v rozvinutých zemích. Výhledově je proto nutné zvyšovat kapacitní možnosti škol a podporovat vznik nových studijních oborů, má-li Praha uspět v konkurenci evropských metropolí. Výhledové rozložení vysokých škol a kolejí základní školy Česká republika střední školy Praha vysoké školy Zdroj: ÚIV současné areály VŠ výhledové areály VŠ dostavba současných areálů VŠ koleje interna pediatrie infekce + TRN neurologie psychiatrie gynekologie chirurgie AR IP onkologie a RT geriatrie a ošetřovatelská péče ostatní Počet lůžek na obyvatel (k ) Praha zbytek ČR Zdroj: ÚZIS Postavení pražského zdravotnictví se odvíjí od významu Prahy jako hlavního města republiky a je bezprostředně spojeno s rolí vědy a vysokých škol v jejím rozvoji. Kromě úrovně potřebné pro běžné zdravotní služby obyvatelstvu a návštěvníkům poskytují pražská zdravotnická zařízení v řadě oborů specializovanou péči pražskému regionu i celé republice. Zvláštní postavení v systému pražského zdravotnictví mají fakultní nemocnice s nadregionální působností, u kterých je nutné respektovat univerzitní charakter, zahrnující potřebnou výuku. Špičková pražská pracoviště vytvářejí prostředí, umožňující přejímání a rozšiřování nejnovějších poznatků lékařské vědy. Stárnutí pražské populace a s věkem stoupající nemocnost zvyšuje nároky na lékařskou a ošetřovatelskou péči. Ve městě se navíc koncentrují rizikové skupiny obyvatelstva, jejichž zdravotní péče často není pokryta zdravotním pojištěním. Strategie rozvoje pražského zdravotnictví musí tyto zvláštnosti respektovat. Při koncipování rozvoje i praktickém řízení města je nutné zajišťovat občanům, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci, pomoc k jejímu překonání a korigovat nepřiměřené důsledky nerovností ve schopnostech a možnostech lidí. V současnosti sílí trend, aby roli státu v oblasti sociálních služeb stále více přebíralo město, jeho části a nestátní organizace při preferenci rozvoje sociální práce před sociální péčí. Na území Prahy působí značný počet organizací, zabývajících se poskytováním sociální pomoci. Chybí však informační centrum, které by zajišťovalo koordinaci jejich činnosti a veřejnosti poskytovalo na principu jedněch dveří informace o nabízených službách. Město tyto organizace podporuje každoročně vyhlašovanými granty, které umožňují reagovat na aktuální potřeby. Tento systém bude uplatňován i v dalších letech. Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 1.1 Rozšíření a zkvalitnění vzdělanosti na úroveň integrované evropské ekonomiky Vytvářet podmínky k celoživotnímu učení a rekvalifikaci dospělých, podporovat 39

6 atmosféru vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání, mimo jiné i vybavením škol odpovídající informační technikou. Využívat vzdělávacích institucí jako vícefunkčních center vzdělanosti a kultury. Rozšiřovat škálu vzdělávacích příležitostí jak na úrovni středních škol, tak především v prvních letech terciárního vzdělávání pro absolventy gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť. Zvýšit kapacitu a kvalitu poradenství při volbě povolání pro mládež i dospělé. L 1.2 Propojení vysokých škol s vědecko-výzkumnými pracovišti Integrovat výukové, studijní a ubytovací kapacity, propojovat funkčně i prostorově vysoké školy s vědecko-výzkumnými pracovišti. Zachovat a nadále lokalizovat vysoké školy ve vnitřním městě. L 1.3 Zavedení multikulturní výchovy jako prostředku ke snížení rasové nesnášenlivosti a diskriminace Podporovat mimoškolní vzdělávání dětí a dospělých v mateřských jazycích národ nostních menšin. Usilovat o integraci přibývajících imigrantů do českého prostředí. Hledat vstřícné metody multikulturní výchovy a zařazení dětí z národnostních a etnických menšin ve školách. Zabývat se otázkami optimální struktury a funkčnosti alternativních škol na území hlavního města. L 1.4 Vytvoření funkčního systému zdravotní péče za aktivní spoluúčasti správy města Vypracovat podklady pro stanovení spádových území zdravotních zařízení a jejich sítě na území hl. m. Prahy k zajištění územní a časové dostupnosti základní i specializované péče. Podporovat doplnění chybějících složek zdravotních služeb (např. preventivní péči na školách, zdravotní péče o děti, protidrogová centra). Podporovat zařízení umožňující pravidelné střídání ústavní a domácí péče (tzv. semimurální péče), a tím snižovat poptávku po dražší péči lůžkové. L 1.5 Podpora účinného systému sociální práce a péče s ohledem na demografické a socioekonomické trendy Vytvářením materiálních a prostorových podmínek podporovat subjekty poskytující různé formy pomoci lidem v sociální tísni a krizových situacích. Vzdělávat a specializovat sociální pracovníky na úroveň odpovídající evropským standardům. Rozšířit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zajišťování sociálních služeb. Podporovat inovativní postupy v oboru zdravotních a sociálních služeb zvyšující jejich kvalitu, zlepšovat poradenskou činnost. Vzhledem k demografické situaci rozvíjet všechny formy sociální práce se staršími občany. L 1.6 Preferování alternativních způsobů sociální péče Podporovat terénní zdravotní péči a sociální pomoc. Zvýšit konkurenceschopnost městských a nestátních zařízení umožňujících zvýšení kvality i rozsahu sociální péče. Preferovat vznik a provoz sociálních zařízení s menší kapacitou, snažit se o jejich rozmístění na celém území Prahy. Stimulovat a podporovat rodiny k domácí péči o své handicapované členy. Monitorovat kvalitu sociálních služeb a hájit zájmy klientů a marginálních skupin, potřebujících sociální pomoc a využívajících sociální služby. L 1.7 Integrování lidí se zdravotním postižením mezi zdravou populaci a handicapovaných dětí do běžných škol Odstraňovat bariéry v objektech a vstupech do nich, na veřejných prostranstvích a při použití všech druhů veřejné dopravy. Usnadnit příjemcům sociální pomoci co nejširší pracovní uplatnění a integraci do společnosti, umožnit jim pobyt v domácím prostředí. Podporovat osobní asistenci pro děti s handicapem, aby mohly chodit do běžných škol. 40

7 Bytová výstavba v Praze (počet bytů v tisících) zahájené dokončené rozestavěné Zdroj: ČSÚ L 2 Dynamizace bytové výstavby a podpora uchování a regenerace stávajícího bytového fondu Strategie rozvoje bydlení v Praze vychází z koncepce městské bytové politiky a je založena na principu odpovědnosti každého jednotlivce a jeho rodiny za uspokojování vlastních bytových potřeb. Město však považuje za svoji povinnost pomoci pronájmem komunálních bytů za určitých, předem daných podmínek těm svým občanům, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit přiměřené bydlení a ocitli se v této situaci nezaviněně. V Praze převažuje bydlení s vysokou koncentrací, jen malou část tvoří bydlení venkovského a rodinného typu. Domovní fond za posledních čtyřicet let výrazně zchátral, na panelové zástavbě se projevily závažné konstrukční i technologické závady. Obytná funkce vnitřního města zůstává v podstatě zachována, i když dlouhodobě dochází k úbytku trvale bydlících obyvatel i počtu bytů. Vzhledem k minulému způsobu hospodaření s bytovým fondem došlo v Praze k vysokému stupni sociální promíšenosti. Tento stav je žádoucí zachovat, protože je jedním z faktorů zpomalujících degradaci obytných souborů a bránících vzniku sociálně problémových území. Odhaduje se, že v současné době je v Praze 510 tisíc trvale obydlených bytů, jejichž kvalita je z hlediska technického vybavení dobrá. Prostorové parametry bytů jsou horší na byt i na osobu připadá méně plochy i obytných místností než v ostatních městech ČR nebo ve srovnatelných evropských městech. Dlouhodobým problémem je málo funkční trh s byty. Faktický nedostatek bytů je prohlubován zvyšováním počtu domácností, nárůstem počtu dlouhodobě přítomných osob ve městě a využíváním bytů na jiné účely. Obnova a trvalé rozšiřování bytového fondu, zvyšování jeho kvality a fungující trh s byty jsou pro život města, jeho ekonomiku a atraktivitu nezbytné. Bytová výstavba podle evidence stavebních úřadů (stav v roce 1999) Ďáblice Čakovice Letňany Praha 8 Praha 6 Praha 7 Praha 9 Praha 1 Praha 3 Řepy Praha 2 Praha 10 Praha 13 Praha 5 Praha 4 Praha 15 Kbely Praha 14 Horní Počernice Újezd nad Lesy Radotín Praha 12 Libuš Praha 11 Uhříněves Zbraslav výstavba zahájená výstavba rozestavěná výstavba dokončená hranice územní kompetence stavebních úřadů Zdroj: ČSÚ 41

8 Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 2.1 Podpora všech forem bytové výstavby v hl. m. Praze, propojování podnikatelských záměrů s rozvojem funkce bydlení Podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, orientovaného na výstavbu bytů. Umožnit včasnou přípravou plánovací dokumentace a infrastruktury využití pozemků vymezených územním plánem pro bytovou výstavbu. Vést evidenci nabídky pozemků, zjednodušit procesní pravidla správních rozhodnutí a vytvářet podmínky pro vznik smíšeného typu společností pro bytovou výstavbu. Zjednodušit projednávání všeho, co souvisí s činností investorů i budoucích uživatelů. Přispívat k pestré nabídce bytů podle požadavků trhu z hlediska velikosti, standardu, lokalizace, forem bydlení a vlastnictví. L 2.2 Vznik fungujícího trhu s byty při respektování nezbytných sociálních jistot Podporovat dostupnost bydlení, orientovat obecní a státní prostředky na obnovu a efektivní výstavbu komunálních bytů, včetně domů s byty zvláštního určení a tzv. startovních bytů pro mladé občany a jejich rodiny. Vytvořit účinné podmínky pro zachování sociální promíšenosti v obytných územích. Výstavbu komunálních bytů zabezpečovat rozptýleně v celém městě, a zamezit tak vzniku sociálně problémových lokalit. Vytvořit mechanismy na podporu vzniku a fungování neziskových organizací pro výstavbu a správu relativně levného bytového fondu. L 2.3 Odstranění zanedbanosti bytového fondu se zvláštním zaměřením na panelová sídliště Prostřednictvím modernizace, oprav a údržby zlepšovat stávající bytový domovní fond. Vytvořit účinné legislativní podmínky pro zachování a regulaci bytové funkce v historickém jádru města a v dalších městských centrech. Majetková kriminalita v Praze (počet trestných činů) krádeže vloupáním krádeže prosté krádeže motor. vozidel L 3 Vytvoření image Prahy jako bezpečné metropole pro obyvatele i návštěvníky vloupání do bytů kapesní krádeže krádeže věcí z motor. vozidel Zdroj: Policie ČR Prevence kriminality a sociálně patologických jevů spolu s výkonnými bezpečnostními systémy jsou hlavními cestami, jak zvýšit obecný pocit bezpečí ve městě. Kriminalitu v Praze ovlivňuje specifický charakter centra města se soustředěním turistů, dealerů drog a kapsářů, dále pak pozice Prahy jako křižovatky dopravních cest, přitažlivost města pro organizovaný zločin i nevhodné urbanistické řešení některých obytných celků. Pražané pociťují velké obavy ze zločinu, skepticky hodnotí bezpečnostní situaci ve městě a jsou málo spokojeni s prací policie. S obecnou kriminalitou úzce souvisí některé sociálně patologické jevy. V Praze v současnosti roste počet uživatelů drog a věk prvokonzumentů se snižuje, podobně je tomu i u prostituce. Nebezpečí těchto jevů spočívá v jejich vysoké zdravotní rizikovosti a v napojení na organizovaný zločin. Proto je nutné se zaměřit na dlouhodobý program sociální a situační prevence. Sponzoři nejsou příliš ochotni ani motivováni tyto programy finančně podporovat. Dotovat je musí město a státní správa a zároveň se zabývat i problémem koordinace aktivit. K důležitým úkolům státní správy i samosprávy patří zabezpečení osob a města před přírodními i dalšími katastrofami. Tento úkol plní hlavní bezpečnostní složky (Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba) na území města sdružené v Jednotném bezpečnostním systému hlavního města Prahy (JBS HMP). 42

9 Stabilizovaná střediska drogové prevence Březiněves Suchdol Dolní Chabry Ďáblice Čakovice prevence primární prevence sekundární prevence terciární pro všechny věkové kategorie pro děti a mládež jedno středisko Zdroj: MHMP Zličín Přední Kopanina Nebušice Řevnice Řepy Praha 13 Řeporyje Lipence Mníšek pod Brdy Lysolaje Praha 6 Praha 7 Slivenec Lochkov Radotín Praha 5 Velká Chuchle Zbraslav Praha 1 Troja Praha 2 Praha 12 Praha 4 Libuš Praha 8 Praha 3 Kunratice Praha 10 Praha 11 Šeberov Letňany Praha 9 Kbely Praha 14 Štěrboholy Dolní Měcholupy Praha 15 Petrovice Křeslice Újezd Vinoř Satalice Dolní Počernice Dubeč Uhříněves Horní Počernice Běchovice Koloděje Královice Benice Nedvězí Kolovraty Klánovice Újezd nad Lesy Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 3.1 Prosazování účinného systému prevence a snižování kriminality se zvláštním zřetelem na její latentní formy a nadnárodní prvky Formulovat program prevence kriminality v Praze se zvláštním zřetelem na její latentní formy a na podporu obětem trestných činů. Zvýšenou pozornost věnovat prevenci kriminality dětí a mladistvých ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi. Naplnit koncepci protidrogové politiky Prahy, minimalizovat společenská a zdravotní rizika související s prostitucí. Eliminovat projevy rasové diskriminace a násilí, prohlubovat výchovu k rasové a kulturní toleranci. L 3.2 Zvýšení spoluodpovědnosti občanů za bezpečí v místě bydliště, zabránění vzniku ohnisek kriminality Vést cílenou mediální politiku zdůrazňující pozitivní výsledky v boji s kriminalitou a význam aktivních občanských postojů k policii i k blízkému sociálnímu okolí. Vytvářet důvěru vůči bezpečnostním složkám, snižovat strach a obavy veřejnosti ze zločinnosti. Podporovat program spolupráce příslušníků Městské policie s obyvateli hlídkových okrsků při ochraně majetku a veřejného pořádku. L 3.3 Ochrana lidí na území města při mimořádných událostech a krizových situacích Ke zvládání mimořádných situací rozvíjet Jednotný bezpečnostní systém hlavního města Prahy, stanovit odpovědnost za způsob a podmínky aktivace jeho subsystémů. Legislativně i funkčně zabezpečit součinnost a kompatibilitu systémů města, Středočeského kraje a ČR. Zřídit samostatné informační středisko, které by průběžně informovalo sdělovací prostředky a obyvatelstvo o bezpečnostní situaci v Praze a o činnosti JBS HMP. L 3.4 Předcházení nežádoucích situací ve městě a minimalizace škody při jejich vzniku Systémově zlepšit kolektivní ochranu osob, přizpůsobit ji normám EU. Realizovat a udržovat protipovodňová opatření. Co nejvíce omezit negativní vliv staveb a jiných překážek na volný průtok vody při povodni. 43

10 L 4 Zvýšení občanské hrdosti obyvatel Prahy, posílení jejich identifikace s městem a spoluúčasti na jeho rozvoji Ve veřejném životě stále převládá malá účast obyvatel na rozhodování o chodu města, nízká schopnost a vůle zaujímat občanské postoje i slabá identifikace se širším obytným prostředím a s Prahou jako svým městem. Nerespektování právního řádu a ignorování jeho vymahatelnosti často umožňují prosazovat úzce soukromé zájmy před zájmy veřejnými. Veřejné správní instituce ustavené jako služba občanům svým přístupem často ztěžují prosazování práv občanů, obyvatelé však mnohdy svá práva neznají ani neuplatňují. K účasti na společenském životě by měli být motivováni všichni občané. Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 4.1 Podpora územní identity a vědomí sounáležitosti obyvatel s územním společenstvím Vytvářet a prohlubovat tradici příslušnosti obyvatel k bydlišti a městským částem, především nově vzniklým. Podporovat aktivity posilující především u dětí a mládeže pocit domova v širších územních a sociálních souvislostech. L 4.2 Podpora a stimulace občanských aktivit ke zlepšení městského prostředí Zvýšit informovanost občanů o dění v místním společenství a jejich účast na rozhodování o veřejných záležitostech. Stimulovat aktivní spoluúčast obyvatel na péči o bydliště a jeho bezprostřední okolí i veřejné prostory a zeleň. Granty, příspěvky a dotace na kulturní aktivity v Praze (v milionech Kč) tanec divadlo hudba L 5 Kultivace prostředí města, podpora rozmanitosti aktivit jeho obyvatel i návštěvníků literatura film výtvarné umění, foto ostatní Zdroj: MHMP Jedinečný charakter Prahy spočívá ve stále živém dialogu mezi historickým dědictvím, kulturními tradicemi a novými rozvojovými aktivitami. Mezinárodní význam města je často spojován s rolí, kterou Praha v minulosti plnila jako křižovatka kultur a kterou chce znovu plnit. Vždy, když toto postavení Praha měla, ovlivňoval kulturní význam i její ekonomickou atraktivitu. Po listopadu 1989 město dostalo šanci využít svůj historický a kulturní potenciál, jímž může inspirativně působit na ekonomické a sociální procesy, a tím i na svůj rozvoj. Obraz kulturnosti města je však vytvářen nejen jeho tradicí a významnými současnými kulturními počiny, ale i kultivovaností prostředí města a rozmanitostí a pestrostí jeho aktivit. Přívětivé město musí nabízet i dostatek příležitostí v oblasti volného času, sportu a rekreace. Rozmístění těchto aktivit v území zatím není rovnoměrné, okrajové části jsou vybaveny nedostatečně. Praha proto musí rozvíjet oba aspekty své kulturnosti kulturu jako produkt i kulturu jako duchovní klima města. Strategie kultury a volného času vychází z poznání, že kulturní prostředí působí jako stimulátor rozvoje ekonomiky, kultura funguje jako smíšená ekonomika a kulturní rozvoj přesahuje hranice subvencovaného umění. Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 5.1 Vytváření esteticky hodnotného městského prostředí na základě dialogu mezi historickým dědictvím, kulturními tradicemi a novými rozvojovými záměry Zohledňovat kulturní a estetická hlediska při realizaci rozvojových záměrů města. Zlepšit kvalitu a kulturu využití veřejných otevřených prostorů. L 5.2 Posílení image Prahy jako kulturního a historického fenoménu i v mezinárodním měřítku Zpřehledňovat a zpřístupňovat kulturní podobu města promyšlenou informační strategií jak směrem k obyvatelům města a českým občanům, tak směrem k potenciálním návštěvníkům a podnikatelským aktivitám ze zahraničí. 44

11 Propagovat Prahu jako město celoročního kulturního a společenského dění a celoroční atraktivity. L 5.3 Využití kulturních aktivit ke zvýšení atraktivnosti, návštěvnické a ekonomické přitažlivosti města Využít program Praha evropské město kultury roku 2000 k prodloužení stávajících a vytváření nových kulturních aktivit. Zajišťovat kulturní nabídku v průběhu celého roku, rozprostřít kulturní dění do celého města. L 5.4 Zlepšení kultury využívání volného času a odpočinku, zachování a doplňování nabídky pro sportovní a rekreační aktivity Rozvíjet a podporovat zájmové a sportovní organizace, koordinovat využívání jejich zařízení, podporovat rozšiřování nabídky volnočasových aktivit po celém území města. Zachovat a vybavit stávající i potenciální prostory pro krátkodobou rekreaci. Spoluvytvářet a podporovat ucelený systém sportovních a volnočasových aktivit, orientovaný na děti a mládež. L 5.5 Zefektivnění systému podpory kulturních, sportovních a rekreačních aktivit Iniciovat potřebné legislativní úpravy reagující na současný stav a požadavky kul tury a sportu, směřující ke zvýšení efektivnosti jejich podpory. Optimalizovat stávající síť kulturních zařízení zřizovaných městem, podporovat kulturní aktivity na základě grantových principů. Podporovat kulturní, společenské a osvětové aktivity národnostních menšin. Podporovat transformaci sítě divadel zřizovaných hl. m. Prahou z příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou v soukromoprávní subjekty financované z více zdrojů. Rozšiřovat podporu činnosti soukromoprávních subjektů v odvětví kultury v rámci grantového systému, zejména na bázi víceletých grantů. 45

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města.

prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města. prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města. K naplnění této strategické vize bude městská správa

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI

KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI Ing. Jiří Mejstřík Praha, prosinec 2013 Kde v Praze bydlí cizinci Autor : Ing. Jiří Mejstřík, tel.: 236 005 676, e-mail: mejstrik@ipr.praha.eu Mgr. Michal Němec technická spolupráce

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ZBRASLAV SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Podkladem pro SWOT analýzu byly: - Profil Zbraslavi - další dříve zpracované studie a

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více