kvalita života Vlídné a spokojené město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kvalita života Vlídné a spokojené město"

Transkript

1 kvalita života Vlídné a spokojené město Praha chce být městem atraktivním a usiluje o spokojenost svých obyvatel i návštěvníků. Chce zajistit dobrou kvalitu života města jako přitažlivé a vyvážené komunity i rovnost příležitostí. K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: podporovat rovnost příležitostí pro obyvatele města v přístupu ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péči; chránit identitu a charakter lokálních komunit i v Praze žijících národností, usilovat o vyváženou strukturu územních společenství z hlediska věkové skladby obyvatel, bydlení, nabídky občanského vybavení a různosti pracovních příležitostí, zabezpečovat všem skupinám obyvatel a návštěvníkům města jejich bezpečnost a ochranu svobod a práv, zvyšovat občanskou hrdost Pražanů, posilovat jejich identifikaci s městem i spoluúčast na jeho rozvoji, podporovat rozvoj Prahy jako tvořivého, vlídného a obohacujícího města využíváním a rozvíjením jeho tradic, hodnot a potenciálů. 35

2 Proměny sociálního prostředí Postavení Prahy mezi evropskými velkoměsty i její rozvoj jsou a budou významným způsobem ovlivňovány množstvím, skladbou a aktivitami obyvatel města. Pražská populace stárne výrazně jsou zde zastoupeny vyšší věkové skupiny, žije tu více osamělých lidí, zejména starších žen. Ve výhledovém období bude skupina obyvatel nad 60 let stále početnější, zatímco podíl lidí v ekonomicky aktivním věku i dětí bude klesat. Věková skladba stav 1995 Věková skladba prognóza muži tisíc obyvatel ženy 20 věk tisíc obyvatel Zdroj: Demo Art Vývoj počtu obyvatel v Praze 1 a Praze 2 (v tisících obyvatel) rok sčítání Praha 1 Praha 2 Zdroj: ČSÚ Odhad počtu osob podle druhu pobytu maximální varianta minimální varianta trvale bydlící přítomní noční přítomní denní Zdroj: PřF UK, ÚRM ÚSK Průměrná velikost pražských domácností se dlouhodobě snižuje. Přibývá domácností jednotlivců, bezdětných a málodětných, úplné rodiny s více než třemi dětmi jsou výjimkou. Tyto trendy způsobí Praze řadu problémů, mimo jiné na trhu práce, kde nedostatek mladých pracovníků z řad obyvatel Prahy bude nutně vyrovnáván nově příchozími nejen z ČR. V souvislosti s tím vzroste poptávka na trhu s byty, zvýší se nároky na novou výstavbu. Rostoucí počet obyvatel v důchodovém věku bude zvyšovat nároky v sociální oblasti. Zatímco podíl trvale bydlících v Praze řadu let mírně klesá, počet dlouhodobě přítomných osob a návštěvníků města stoupá. Tento vývoj bude pokračovat i nadále. Výrazný úbytek trvalého obyvatelstva postihuje zejména pražské centrum a některé části vnitřního města. V současné době je v Praze v běžném dni celkem přítomno kolem tisíc osob. K roku 2010 činí nejvyšší odhad tisíc denně přítomných osob. V porovnání s celorepublikovým průměrem je v hlavním městě vyšší podíl osob s úplným středním a vysokoškolským vzděláním. Tento rys Prahy by měl být v budoucnosti programově rozvíjen. V Praze došlo k poměrně výraznému sociálnímu rozvrstvení. Ve srovnání s republikovým průměrem se zde vytvořila mnohem početnější vrstva bohatých obyvatel, současně vzrostl i počet sociálně potřebných. Vrstva výrazně chudých je dosud zastoupena minimálně. Větší část pražských obyvatel lze řadit do střední třídy, podíl této vrstvy však v posledním období stagnuje. Praha byla v uplynulém půlstoletí městem převážně jednoho životního způsobu. Po opětovném otevření se světu Praha získává svůj bývalý nadnárodní a multikulturní charakter. Lze očekávat, že se zapojováním do evropských struktur bude tato tendence ještě zesilovat. Otevření se světu mělo pro Prahu kladné i záporné důsledky. Vytvořila se společenstva dlouhodobě přítomných cizinců a významněji začaly být činné komunity občanů ČR jiné národnosti, které do života města vnášejí nové prvky a obohacují tak jeho společenské a kulturní prostředí. Praha dosud není plně připravena přijímat vlivy otevřené společnosti. Skutečným hrozbám, které s sebou přinesla liberalizace společenských podmínek, však město zatím nedokáže efektivně čelit. Do Prahy pronikly mafie, těžící z nedokonalého právního řádu, výrazně vzrostla pouliční kriminalita. Praha se stala tranzitním i cílovým městem pro distribuci drog, tíživým problémem je prostituce. Situace v Praze se v tomto ohledu vyrovnala úrovni západoevropských velkoměst. Počáteční nadšení obyvatel města, živené pocitem spoluodpovědnosti za politické dění, záhy podlehlo rozčarování nad realitou a smysluplností spoluúčasti na veřejném životě a vyústilo opět v pasivitu. K odtržení jednotlivce od společenství 36

3 přispěla i veřejná správa, která ne vždy dokáže s plným pochopením řešit problémy, s nimiž se na ni občané obracejí. Tento stav je nutno změnit, má-li se ve společnosti vytvořit klima příznivé pro obnovení účasti veřejnosti na komunální politice. Dobrá adresa pro život Zda se Praha stane městem tvořivých a spokojených občanů, do značné míry závisí na tom, jakou budou mít její obyvatelé možnost podílet se na hodnotách, které celkovou kvalitu života vytvářejí na životě v dostatku, klidu a bezpečí, ve zdravém a obohacujícím prostředí, při plném využívání osobních a občanských svobod, účasti na společenském životě a vlivu na věci veřejné i možnosti ovlivňovat svůj vlastní osud. Je záležitostí všech, kteří v Praze žijí, pracují a podnikají, aby podporovali její rozvoj jako tvořivého, vlídného a obohacujícího města. Předpoklady pro zvyšování občanské hrdosti, posilování identifikace s městem a spoluúčasti na jeho rozvoji spočívají v navazování na pražské tradice, hodnoty a potenciály. Základem toho, aby se Praha stala městem dobré adresy pro život, je stabilizace sociální situace, vytváření vyvážené struktury územních společenství z hlediska věkové skladby obyvatel, bydlení, nabídky občanského vybavení a různosti pracovních příležitostí. Nedílnou součástí tohoto procesu je přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péči, bezpečnost a ochrana svobod a práv všech skupin obyvatel a návštěvníků Prahy. Vzhledem k mnohotvárnosti a multikulturní povaze města nelze opomíjet ani ochranu identity a charakteru lokálních komunit a všech národností žijících v Praze. Základním strategickým záměrem městského společenství v sociální sféře je podpora a realizace takových aktivit, které povedou ke zlepšení kvality života a k uspokojení potřeb občanů i návštěvníků Prahy. Cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu (prosinec 1999) Ukrajinci 28,4 % Němci 2,8 % Slováci 11,0 % Vietnamci 5,6 % Poláci 2,5 % Rusové, Bělorusové 14,3 % Jugoslávci 7,6 % z USA, Kanady 3,6 % ostatní 20,1 % Číňané 4,1 % Zdroj: MV ČR 37

4 Strategické cíle L 1 L 1.1 L 1.2 L 1.3 L 1.4 L 1.5 L 1.6 L 1.7 L 2 L 2.1 L 2.2 L 2.3 L 3 L 3.1 Posilování tradičního postavení Prahy jako centra vzdělanosti a humanity Rozšíření a zkvalitnění vzdělanosti na úroveň integrované evropské ekonomiky Propojení vysokých škol s vědecko- -výzkumnými pracovišti Zavedení multikulturní výchovy jako prostředku ke snížení rasové nesnášenlivosti a diskriminace Vytvoření funkčního systému zdravotní péče za aktivní spoluúčasti správy města Podpora účinného systému sociální práce a péče s ohledem na demografické a socioekonomické trendy Preferování alternativních způsobů sociální péče Integrování lidí se zdravotním postižením mezi zdravou populaci a handicapovaných dětí do běžných škol Dynamizace bytové výstavby a podpora uchování a regenerace stávajícího bytového fondu Podpora všech forem bytové výstavby v hl. m. Praze, propojování podnikatelských záměrů s rozvojem funkce bydlení Vznik fungujícího trhu s byty při respektování nezbytných sociálních jistot Odstranění zanedbanosti bytového fondu se zvláštním zaměřením na panelová sídliště Vytvoření image Prahy jako bezpečné metropole pro obyvatele i návštěvníky Prosazování účinného systému prevence a snižování kriminality se zvláštním zřetelem na její latentní formy a nadnárodní prvky L 3.2 L 3.3 L 3.4 L 4 L 4.1 L 4.2 L 5 L 5.1 L 5.2 L 5.3 L 5.4 L 5.5 Zvýšení spoluodpovědnosti občanů za bezpečí v místě bydliště, zabránění vzniku ohnisek kriminality Ochrana lidí na území města při mimořádných událostech a krizových situacích Předcházení nežádoucích situací ve městě a minimalizace škody při jejich vzniku Zvýšení občanské hrdosti obyvatel Prahy, posílení jejich identifikace s městem a spoluúčasti na jeho rozvoji Podpora územní identity a vědomí sounáležitosti obyvatel s územním společenstvím Podpora a stimulace občanských aktivit ke zlepšení městského prostředí Kultivace prostředí města, podpora rozmanitosti aktivit jeho obyvatel i návštěvníků Vytváření esteticky hodnotného městského prostředí na základě dialogu mezi historickým dědictvím, kulturními tradicemi a novými rozvojovými záměry Posílení image Prahy jako kulturního a historického fenoménu i v mezinárodním měřítku Využití kulturních aktivit ke zvýšení atraktivnosti, návštěvnické a ekonomické přitažlivosti města Zlepšení kultury využívání volného času a odpočinku, zachování a doplňování nabídky pro sportovní a rekreační aktivity Zefektivnění systému podpory kulturních, sportovních a rekreačních aktivit 38

5 100 Podíl žáků a studentů v Praze a v České republice (počet studentů na 1000 obyvatel, školní rok 1999/2000) L1 Posilování tradičního postavení Prahy jako centra vzdělanosti a humanity Poměrně vysoká úroveň vzdělání a kvalifikace obyvatel Prahy je jednou z nejsilnějších stránek města. Tuto strategickou výhodu je nutné pěstovat rozvíjením a transformací školské soustavy na kvalitativně vyšší stupeň, podporující celoživotní učení občanů a integraci etnickou i kulturní tak, aby se obnovily multikulturní tradice Prahy. Kapacity pražských škol zajišťují výuku nejen pro děti a mládež z Prahy, ale i ze Středočeského kraje, někdy i z jiných částí republiky a ze zahraničí (především vysoké školy a specializované střední školy). Poptávka po studiu na vyšších stupních škol se blíží průměrné poptávce v rozvinutých zemích. Výhledově je proto nutné zvyšovat kapacitní možnosti škol a podporovat vznik nových studijních oborů, má-li Praha uspět v konkurenci evropských metropolí. Výhledové rozložení vysokých škol a kolejí základní školy Česká republika střední školy Praha vysoké školy Zdroj: ÚIV současné areály VŠ výhledové areály VŠ dostavba současných areálů VŠ koleje interna pediatrie infekce + TRN neurologie psychiatrie gynekologie chirurgie AR IP onkologie a RT geriatrie a ošetřovatelská péče ostatní Počet lůžek na obyvatel (k ) Praha zbytek ČR Zdroj: ÚZIS Postavení pražského zdravotnictví se odvíjí od významu Prahy jako hlavního města republiky a je bezprostředně spojeno s rolí vědy a vysokých škol v jejím rozvoji. Kromě úrovně potřebné pro běžné zdravotní služby obyvatelstvu a návštěvníkům poskytují pražská zdravotnická zařízení v řadě oborů specializovanou péči pražskému regionu i celé republice. Zvláštní postavení v systému pražského zdravotnictví mají fakultní nemocnice s nadregionální působností, u kterých je nutné respektovat univerzitní charakter, zahrnující potřebnou výuku. Špičková pražská pracoviště vytvářejí prostředí, umožňující přejímání a rozšiřování nejnovějších poznatků lékařské vědy. Stárnutí pražské populace a s věkem stoupající nemocnost zvyšuje nároky na lékařskou a ošetřovatelskou péči. Ve městě se navíc koncentrují rizikové skupiny obyvatelstva, jejichž zdravotní péče často není pokryta zdravotním pojištěním. Strategie rozvoje pražského zdravotnictví musí tyto zvláštnosti respektovat. Při koncipování rozvoje i praktickém řízení města je nutné zajišťovat občanům, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci, pomoc k jejímu překonání a korigovat nepřiměřené důsledky nerovností ve schopnostech a možnostech lidí. V současnosti sílí trend, aby roli státu v oblasti sociálních služeb stále více přebíralo město, jeho části a nestátní organizace při preferenci rozvoje sociální práce před sociální péčí. Na území Prahy působí značný počet organizací, zabývajících se poskytováním sociální pomoci. Chybí však informační centrum, které by zajišťovalo koordinaci jejich činnosti a veřejnosti poskytovalo na principu jedněch dveří informace o nabízených službách. Město tyto organizace podporuje každoročně vyhlašovanými granty, které umožňují reagovat na aktuální potřeby. Tento systém bude uplatňován i v dalších letech. Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 1.1 Rozšíření a zkvalitnění vzdělanosti na úroveň integrované evropské ekonomiky Vytvářet podmínky k celoživotnímu učení a rekvalifikaci dospělých, podporovat 39

6 atmosféru vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání, mimo jiné i vybavením škol odpovídající informační technikou. Využívat vzdělávacích institucí jako vícefunkčních center vzdělanosti a kultury. Rozšiřovat škálu vzdělávacích příležitostí jak na úrovni středních škol, tak především v prvních letech terciárního vzdělávání pro absolventy gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť. Zvýšit kapacitu a kvalitu poradenství při volbě povolání pro mládež i dospělé. L 1.2 Propojení vysokých škol s vědecko-výzkumnými pracovišti Integrovat výukové, studijní a ubytovací kapacity, propojovat funkčně i prostorově vysoké školy s vědecko-výzkumnými pracovišti. Zachovat a nadále lokalizovat vysoké školy ve vnitřním městě. L 1.3 Zavedení multikulturní výchovy jako prostředku ke snížení rasové nesnášenlivosti a diskriminace Podporovat mimoškolní vzdělávání dětí a dospělých v mateřských jazycích národ nostních menšin. Usilovat o integraci přibývajících imigrantů do českého prostředí. Hledat vstřícné metody multikulturní výchovy a zařazení dětí z národnostních a etnických menšin ve školách. Zabývat se otázkami optimální struktury a funkčnosti alternativních škol na území hlavního města. L 1.4 Vytvoření funkčního systému zdravotní péče za aktivní spoluúčasti správy města Vypracovat podklady pro stanovení spádových území zdravotních zařízení a jejich sítě na území hl. m. Prahy k zajištění územní a časové dostupnosti základní i specializované péče. Podporovat doplnění chybějících složek zdravotních služeb (např. preventivní péči na školách, zdravotní péče o děti, protidrogová centra). Podporovat zařízení umožňující pravidelné střídání ústavní a domácí péče (tzv. semimurální péče), a tím snižovat poptávku po dražší péči lůžkové. L 1.5 Podpora účinného systému sociální práce a péče s ohledem na demografické a socioekonomické trendy Vytvářením materiálních a prostorových podmínek podporovat subjekty poskytující různé formy pomoci lidem v sociální tísni a krizových situacích. Vzdělávat a specializovat sociální pracovníky na úroveň odpovídající evropským standardům. Rozšířit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zajišťování sociálních služeb. Podporovat inovativní postupy v oboru zdravotních a sociálních služeb zvyšující jejich kvalitu, zlepšovat poradenskou činnost. Vzhledem k demografické situaci rozvíjet všechny formy sociální práce se staršími občany. L 1.6 Preferování alternativních způsobů sociální péče Podporovat terénní zdravotní péči a sociální pomoc. Zvýšit konkurenceschopnost městských a nestátních zařízení umožňujících zvýšení kvality i rozsahu sociální péče. Preferovat vznik a provoz sociálních zařízení s menší kapacitou, snažit se o jejich rozmístění na celém území Prahy. Stimulovat a podporovat rodiny k domácí péči o své handicapované členy. Monitorovat kvalitu sociálních služeb a hájit zájmy klientů a marginálních skupin, potřebujících sociální pomoc a využívajících sociální služby. L 1.7 Integrování lidí se zdravotním postižením mezi zdravou populaci a handicapovaných dětí do běžných škol Odstraňovat bariéry v objektech a vstupech do nich, na veřejných prostranstvích a při použití všech druhů veřejné dopravy. Usnadnit příjemcům sociální pomoci co nejširší pracovní uplatnění a integraci do společnosti, umožnit jim pobyt v domácím prostředí. Podporovat osobní asistenci pro děti s handicapem, aby mohly chodit do běžných škol. 40

7 Bytová výstavba v Praze (počet bytů v tisících) zahájené dokončené rozestavěné Zdroj: ČSÚ L 2 Dynamizace bytové výstavby a podpora uchování a regenerace stávajícího bytového fondu Strategie rozvoje bydlení v Praze vychází z koncepce městské bytové politiky a je založena na principu odpovědnosti každého jednotlivce a jeho rodiny za uspokojování vlastních bytových potřeb. Město však považuje za svoji povinnost pomoci pronájmem komunálních bytů za určitých, předem daných podmínek těm svým občanům, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit přiměřené bydlení a ocitli se v této situaci nezaviněně. V Praze převažuje bydlení s vysokou koncentrací, jen malou část tvoří bydlení venkovského a rodinného typu. Domovní fond za posledních čtyřicet let výrazně zchátral, na panelové zástavbě se projevily závažné konstrukční i technologické závady. Obytná funkce vnitřního města zůstává v podstatě zachována, i když dlouhodobě dochází k úbytku trvale bydlících obyvatel i počtu bytů. Vzhledem k minulému způsobu hospodaření s bytovým fondem došlo v Praze k vysokému stupni sociální promíšenosti. Tento stav je žádoucí zachovat, protože je jedním z faktorů zpomalujících degradaci obytných souborů a bránících vzniku sociálně problémových území. Odhaduje se, že v současné době je v Praze 510 tisíc trvale obydlených bytů, jejichž kvalita je z hlediska technického vybavení dobrá. Prostorové parametry bytů jsou horší na byt i na osobu připadá méně plochy i obytných místností než v ostatních městech ČR nebo ve srovnatelných evropských městech. Dlouhodobým problémem je málo funkční trh s byty. Faktický nedostatek bytů je prohlubován zvyšováním počtu domácností, nárůstem počtu dlouhodobě přítomných osob ve městě a využíváním bytů na jiné účely. Obnova a trvalé rozšiřování bytového fondu, zvyšování jeho kvality a fungující trh s byty jsou pro život města, jeho ekonomiku a atraktivitu nezbytné. Bytová výstavba podle evidence stavebních úřadů (stav v roce 1999) Ďáblice Čakovice Letňany Praha 8 Praha 6 Praha 7 Praha 9 Praha 1 Praha 3 Řepy Praha 2 Praha 10 Praha 13 Praha 5 Praha 4 Praha 15 Kbely Praha 14 Horní Počernice Újezd nad Lesy Radotín Praha 12 Libuš Praha 11 Uhříněves Zbraslav výstavba zahájená výstavba rozestavěná výstavba dokončená hranice územní kompetence stavebních úřadů Zdroj: ČSÚ 41

8 Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 2.1 Podpora všech forem bytové výstavby v hl. m. Praze, propojování podnikatelských záměrů s rozvojem funkce bydlení Podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, orientovaného na výstavbu bytů. Umožnit včasnou přípravou plánovací dokumentace a infrastruktury využití pozemků vymezených územním plánem pro bytovou výstavbu. Vést evidenci nabídky pozemků, zjednodušit procesní pravidla správních rozhodnutí a vytvářet podmínky pro vznik smíšeného typu společností pro bytovou výstavbu. Zjednodušit projednávání všeho, co souvisí s činností investorů i budoucích uživatelů. Přispívat k pestré nabídce bytů podle požadavků trhu z hlediska velikosti, standardu, lokalizace, forem bydlení a vlastnictví. L 2.2 Vznik fungujícího trhu s byty při respektování nezbytných sociálních jistot Podporovat dostupnost bydlení, orientovat obecní a státní prostředky na obnovu a efektivní výstavbu komunálních bytů, včetně domů s byty zvláštního určení a tzv. startovních bytů pro mladé občany a jejich rodiny. Vytvořit účinné podmínky pro zachování sociální promíšenosti v obytných územích. Výstavbu komunálních bytů zabezpečovat rozptýleně v celém městě, a zamezit tak vzniku sociálně problémových lokalit. Vytvořit mechanismy na podporu vzniku a fungování neziskových organizací pro výstavbu a správu relativně levného bytového fondu. L 2.3 Odstranění zanedbanosti bytového fondu se zvláštním zaměřením na panelová sídliště Prostřednictvím modernizace, oprav a údržby zlepšovat stávající bytový domovní fond. Vytvořit účinné legislativní podmínky pro zachování a regulaci bytové funkce v historickém jádru města a v dalších městských centrech. Majetková kriminalita v Praze (počet trestných činů) krádeže vloupáním krádeže prosté krádeže motor. vozidel L 3 Vytvoření image Prahy jako bezpečné metropole pro obyvatele i návštěvníky vloupání do bytů kapesní krádeže krádeže věcí z motor. vozidel Zdroj: Policie ČR Prevence kriminality a sociálně patologických jevů spolu s výkonnými bezpečnostními systémy jsou hlavními cestami, jak zvýšit obecný pocit bezpečí ve městě. Kriminalitu v Praze ovlivňuje specifický charakter centra města se soustředěním turistů, dealerů drog a kapsářů, dále pak pozice Prahy jako křižovatky dopravních cest, přitažlivost města pro organizovaný zločin i nevhodné urbanistické řešení některých obytných celků. Pražané pociťují velké obavy ze zločinu, skepticky hodnotí bezpečnostní situaci ve městě a jsou málo spokojeni s prací policie. S obecnou kriminalitou úzce souvisí některé sociálně patologické jevy. V Praze v současnosti roste počet uživatelů drog a věk prvokonzumentů se snižuje, podobně je tomu i u prostituce. Nebezpečí těchto jevů spočívá v jejich vysoké zdravotní rizikovosti a v napojení na organizovaný zločin. Proto je nutné se zaměřit na dlouhodobý program sociální a situační prevence. Sponzoři nejsou příliš ochotni ani motivováni tyto programy finančně podporovat. Dotovat je musí město a státní správa a zároveň se zabývat i problémem koordinace aktivit. K důležitým úkolům státní správy i samosprávy patří zabezpečení osob a města před přírodními i dalšími katastrofami. Tento úkol plní hlavní bezpečnostní složky (Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba) na území města sdružené v Jednotném bezpečnostním systému hlavního města Prahy (JBS HMP). 42

9 Stabilizovaná střediska drogové prevence Březiněves Suchdol Dolní Chabry Ďáblice Čakovice prevence primární prevence sekundární prevence terciární pro všechny věkové kategorie pro děti a mládež jedno středisko Zdroj: MHMP Zličín Přední Kopanina Nebušice Řevnice Řepy Praha 13 Řeporyje Lipence Mníšek pod Brdy Lysolaje Praha 6 Praha 7 Slivenec Lochkov Radotín Praha 5 Velká Chuchle Zbraslav Praha 1 Troja Praha 2 Praha 12 Praha 4 Libuš Praha 8 Praha 3 Kunratice Praha 10 Praha 11 Šeberov Letňany Praha 9 Kbely Praha 14 Štěrboholy Dolní Měcholupy Praha 15 Petrovice Křeslice Újezd Vinoř Satalice Dolní Počernice Dubeč Uhříněves Horní Počernice Běchovice Koloděje Královice Benice Nedvězí Kolovraty Klánovice Újezd nad Lesy Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 3.1 Prosazování účinného systému prevence a snižování kriminality se zvláštním zřetelem na její latentní formy a nadnárodní prvky Formulovat program prevence kriminality v Praze se zvláštním zřetelem na její latentní formy a na podporu obětem trestných činů. Zvýšenou pozornost věnovat prevenci kriminality dětí a mladistvých ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi. Naplnit koncepci protidrogové politiky Prahy, minimalizovat společenská a zdravotní rizika související s prostitucí. Eliminovat projevy rasové diskriminace a násilí, prohlubovat výchovu k rasové a kulturní toleranci. L 3.2 Zvýšení spoluodpovědnosti občanů za bezpečí v místě bydliště, zabránění vzniku ohnisek kriminality Vést cílenou mediální politiku zdůrazňující pozitivní výsledky v boji s kriminalitou a význam aktivních občanských postojů k policii i k blízkému sociálnímu okolí. Vytvářet důvěru vůči bezpečnostním složkám, snižovat strach a obavy veřejnosti ze zločinnosti. Podporovat program spolupráce příslušníků Městské policie s obyvateli hlídkových okrsků při ochraně majetku a veřejného pořádku. L 3.3 Ochrana lidí na území města při mimořádných událostech a krizových situacích Ke zvládání mimořádných situací rozvíjet Jednotný bezpečnostní systém hlavního města Prahy, stanovit odpovědnost za způsob a podmínky aktivace jeho subsystémů. Legislativně i funkčně zabezpečit součinnost a kompatibilitu systémů města, Středočeského kraje a ČR. Zřídit samostatné informační středisko, které by průběžně informovalo sdělovací prostředky a obyvatelstvo o bezpečnostní situaci v Praze a o činnosti JBS HMP. L 3.4 Předcházení nežádoucích situací ve městě a minimalizace škody při jejich vzniku Systémově zlepšit kolektivní ochranu osob, přizpůsobit ji normám EU. Realizovat a udržovat protipovodňová opatření. Co nejvíce omezit negativní vliv staveb a jiných překážek na volný průtok vody při povodni. 43

10 L 4 Zvýšení občanské hrdosti obyvatel Prahy, posílení jejich identifikace s městem a spoluúčasti na jeho rozvoji Ve veřejném životě stále převládá malá účast obyvatel na rozhodování o chodu města, nízká schopnost a vůle zaujímat občanské postoje i slabá identifikace se širším obytným prostředím a s Prahou jako svým městem. Nerespektování právního řádu a ignorování jeho vymahatelnosti často umožňují prosazovat úzce soukromé zájmy před zájmy veřejnými. Veřejné správní instituce ustavené jako služba občanům svým přístupem často ztěžují prosazování práv občanů, obyvatelé však mnohdy svá práva neznají ani neuplatňují. K účasti na společenském životě by měli být motivováni všichni občané. Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 4.1 Podpora územní identity a vědomí sounáležitosti obyvatel s územním společenstvím Vytvářet a prohlubovat tradici příslušnosti obyvatel k bydlišti a městským částem, především nově vzniklým. Podporovat aktivity posilující především u dětí a mládeže pocit domova v širších územních a sociálních souvislostech. L 4.2 Podpora a stimulace občanských aktivit ke zlepšení městského prostředí Zvýšit informovanost občanů o dění v místním společenství a jejich účast na rozhodování o veřejných záležitostech. Stimulovat aktivní spoluúčast obyvatel na péči o bydliště a jeho bezprostřední okolí i veřejné prostory a zeleň. Granty, příspěvky a dotace na kulturní aktivity v Praze (v milionech Kč) tanec divadlo hudba L 5 Kultivace prostředí města, podpora rozmanitosti aktivit jeho obyvatel i návštěvníků literatura film výtvarné umění, foto ostatní Zdroj: MHMP Jedinečný charakter Prahy spočívá ve stále živém dialogu mezi historickým dědictvím, kulturními tradicemi a novými rozvojovými aktivitami. Mezinárodní význam města je často spojován s rolí, kterou Praha v minulosti plnila jako křižovatka kultur a kterou chce znovu plnit. Vždy, když toto postavení Praha měla, ovlivňoval kulturní význam i její ekonomickou atraktivitu. Po listopadu 1989 město dostalo šanci využít svůj historický a kulturní potenciál, jímž může inspirativně působit na ekonomické a sociální procesy, a tím i na svůj rozvoj. Obraz kulturnosti města je však vytvářen nejen jeho tradicí a významnými současnými kulturními počiny, ale i kultivovaností prostředí města a rozmanitostí a pestrostí jeho aktivit. Přívětivé město musí nabízet i dostatek příležitostí v oblasti volného času, sportu a rekreace. Rozmístění těchto aktivit v území zatím není rovnoměrné, okrajové části jsou vybaveny nedostatečně. Praha proto musí rozvíjet oba aspekty své kulturnosti kulturu jako produkt i kulturu jako duchovní klima města. Strategie kultury a volného času vychází z poznání, že kulturní prostředí působí jako stimulátor rozvoje ekonomiky, kultura funguje jako smíšená ekonomika a kulturní rozvoj přesahuje hranice subvencovaného umění. Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 5.1 Vytváření esteticky hodnotného městského prostředí na základě dialogu mezi historickým dědictvím, kulturními tradicemi a novými rozvojovými záměry Zohledňovat kulturní a estetická hlediska při realizaci rozvojových záměrů města. Zlepšit kvalitu a kulturu využití veřejných otevřených prostorů. L 5.2 Posílení image Prahy jako kulturního a historického fenoménu i v mezinárodním měřítku Zpřehledňovat a zpřístupňovat kulturní podobu města promyšlenou informační strategií jak směrem k obyvatelům města a českým občanům, tak směrem k potenciálním návštěvníkům a podnikatelským aktivitám ze zahraničí. 44

11 Propagovat Prahu jako město celoročního kulturního a společenského dění a celoroční atraktivity. L 5.3 Využití kulturních aktivit ke zvýšení atraktivnosti, návštěvnické a ekonomické přitažlivosti města Využít program Praha evropské město kultury roku 2000 k prodloužení stávajících a vytváření nových kulturních aktivit. Zajišťovat kulturní nabídku v průběhu celého roku, rozprostřít kulturní dění do celého města. L 5.4 Zlepšení kultury využívání volného času a odpočinku, zachování a doplňování nabídky pro sportovní a rekreační aktivity Rozvíjet a podporovat zájmové a sportovní organizace, koordinovat využívání jejich zařízení, podporovat rozšiřování nabídky volnočasových aktivit po celém území města. Zachovat a vybavit stávající i potenciální prostory pro krátkodobou rekreaci. Spoluvytvářet a podporovat ucelený systém sportovních a volnočasových aktivit, orientovaný na děti a mládež. L 5.5 Zefektivnění systému podpory kulturních, sportovních a rekreačních aktivit Iniciovat potřebné legislativní úpravy reagující na současný stav a požadavky kul tury a sportu, směřující ke zvýšení efektivnosti jejich podpory. Optimalizovat stávající síť kulturních zařízení zřizovaných městem, podporovat kulturní aktivity na základě grantových principů. Podporovat kulturní, společenské a osvětové aktivity národnostních menšin. Podporovat transformaci sítě divadel zřizovaných hl. m. Prahou z příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou v soukromoprávní subjekty financované z více zdrojů. Rozšiřovat podporu činnosti soukromoprávních subjektů v odvětví kultury v rámci grantového systému, zejména na bázi víceletých grantů. 45

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY. na období 2009 2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY. na období 2009 2015 PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY na období 2009 2015 PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY na období 2009 2015 říjen 2009 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město

role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město role Prahy Úspěšné a respektované město Praha usiluje o to, aby se stala úspěšným, konkurenceschopným a respektovaným městem s prosperující ekonomikou, zajišťující dobré existenční podmínky svým obyvatelům,

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 167

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 167 Vybrané ukazatele Česká republika Hlavní město Praha Středočeský Jihomoravský Moravskoslezský Ústecký Jihočeský Olomoucký 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8. verze Praha, únor 2004 1 OBSAH 1. ÚVOD... 5 1.1

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Pracovní verze 2.1 ze dne 4. 7. 2013 (s vyznačenými změnami oproti 2. pracovní verzi ze dne 28. 6. 2013) Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Kancelář strategie

Více

2.6 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

2.6 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.6 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.6.1 OBYVATELSTVO V hlavním městě Praze žije 1,2 milionu trvale bydlících obyvatel, z nichž více než 90 % tvoří občané České republiky. Jejich podíl však postupně klesá,

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 Úvod... 4 1. Kriminalita její zdroje a formy... 8 2. Koncepce prevence kriminality na období 2012-2015... 10 2.1. Systém prevence kriminality

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 1 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČR JAKO SOUČÁST SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ BUDOUCNOSTI 6 3 STRATEGICKÁ VIZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 8 4 PRIORITY A CÍLE UDRŽITELNÉHO

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství

I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství I.A. Rozdělení kompetencí v oblasti obecního školství Městská část Praha Zličín zajišťuje úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb., v

Více