kvalita života Vlídné a spokojené město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kvalita života Vlídné a spokojené město"

Transkript

1 kvalita života Vlídné a spokojené město Praha chce být městem atraktivním a usiluje o spokojenost svých obyvatel i návštěvníků. Chce zajistit dobrou kvalitu života města jako přitažlivé a vyvážené komunity i rovnost příležitostí. K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: podporovat rovnost příležitostí pro obyvatele města v přístupu ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péči; chránit identitu a charakter lokálních komunit i v Praze žijících národností, usilovat o vyváženou strukturu územních společenství z hlediska věkové skladby obyvatel, bydlení, nabídky občanského vybavení a různosti pracovních příležitostí, zabezpečovat všem skupinám obyvatel a návštěvníkům města jejich bezpečnost a ochranu svobod a práv, zvyšovat občanskou hrdost Pražanů, posilovat jejich identifikaci s městem i spoluúčast na jeho rozvoji, podporovat rozvoj Prahy jako tvořivého, vlídného a obohacujícího města využíváním a rozvíjením jeho tradic, hodnot a potenciálů. 35

2 Proměny sociálního prostředí Postavení Prahy mezi evropskými velkoměsty i její rozvoj jsou a budou významným způsobem ovlivňovány množstvím, skladbou a aktivitami obyvatel města. Pražská populace stárne výrazně jsou zde zastoupeny vyšší věkové skupiny, žije tu více osamělých lidí, zejména starších žen. Ve výhledovém období bude skupina obyvatel nad 60 let stále početnější, zatímco podíl lidí v ekonomicky aktivním věku i dětí bude klesat. Věková skladba stav 1995 Věková skladba prognóza muži tisíc obyvatel ženy 20 věk tisíc obyvatel Zdroj: Demo Art Vývoj počtu obyvatel v Praze 1 a Praze 2 (v tisících obyvatel) rok sčítání Praha 1 Praha 2 Zdroj: ČSÚ Odhad počtu osob podle druhu pobytu maximální varianta minimální varianta trvale bydlící přítomní noční přítomní denní Zdroj: PřF UK, ÚRM ÚSK Průměrná velikost pražských domácností se dlouhodobě snižuje. Přibývá domácností jednotlivců, bezdětných a málodětných, úplné rodiny s více než třemi dětmi jsou výjimkou. Tyto trendy způsobí Praze řadu problémů, mimo jiné na trhu práce, kde nedostatek mladých pracovníků z řad obyvatel Prahy bude nutně vyrovnáván nově příchozími nejen z ČR. V souvislosti s tím vzroste poptávka na trhu s byty, zvýší se nároky na novou výstavbu. Rostoucí počet obyvatel v důchodovém věku bude zvyšovat nároky v sociální oblasti. Zatímco podíl trvale bydlících v Praze řadu let mírně klesá, počet dlouhodobě přítomných osob a návštěvníků města stoupá. Tento vývoj bude pokračovat i nadále. Výrazný úbytek trvalého obyvatelstva postihuje zejména pražské centrum a některé části vnitřního města. V současné době je v Praze v běžném dni celkem přítomno kolem tisíc osob. K roku 2010 činí nejvyšší odhad tisíc denně přítomných osob. V porovnání s celorepublikovým průměrem je v hlavním městě vyšší podíl osob s úplným středním a vysokoškolským vzděláním. Tento rys Prahy by měl být v budoucnosti programově rozvíjen. V Praze došlo k poměrně výraznému sociálnímu rozvrstvení. Ve srovnání s republikovým průměrem se zde vytvořila mnohem početnější vrstva bohatých obyvatel, současně vzrostl i počet sociálně potřebných. Vrstva výrazně chudých je dosud zastoupena minimálně. Větší část pražských obyvatel lze řadit do střední třídy, podíl této vrstvy však v posledním období stagnuje. Praha byla v uplynulém půlstoletí městem převážně jednoho životního způsobu. Po opětovném otevření se světu Praha získává svůj bývalý nadnárodní a multikulturní charakter. Lze očekávat, že se zapojováním do evropských struktur bude tato tendence ještě zesilovat. Otevření se světu mělo pro Prahu kladné i záporné důsledky. Vytvořila se společenstva dlouhodobě přítomných cizinců a významněji začaly být činné komunity občanů ČR jiné národnosti, které do života města vnášejí nové prvky a obohacují tak jeho společenské a kulturní prostředí. Praha dosud není plně připravena přijímat vlivy otevřené společnosti. Skutečným hrozbám, které s sebou přinesla liberalizace společenských podmínek, však město zatím nedokáže efektivně čelit. Do Prahy pronikly mafie, těžící z nedokonalého právního řádu, výrazně vzrostla pouliční kriminalita. Praha se stala tranzitním i cílovým městem pro distribuci drog, tíživým problémem je prostituce. Situace v Praze se v tomto ohledu vyrovnala úrovni západoevropských velkoměst. Počáteční nadšení obyvatel města, živené pocitem spoluodpovědnosti za politické dění, záhy podlehlo rozčarování nad realitou a smysluplností spoluúčasti na veřejném životě a vyústilo opět v pasivitu. K odtržení jednotlivce od společenství 36

3 přispěla i veřejná správa, která ne vždy dokáže s plným pochopením řešit problémy, s nimiž se na ni občané obracejí. Tento stav je nutno změnit, má-li se ve společnosti vytvořit klima příznivé pro obnovení účasti veřejnosti na komunální politice. Dobrá adresa pro život Zda se Praha stane městem tvořivých a spokojených občanů, do značné míry závisí na tom, jakou budou mít její obyvatelé možnost podílet se na hodnotách, které celkovou kvalitu života vytvářejí na životě v dostatku, klidu a bezpečí, ve zdravém a obohacujícím prostředí, při plném využívání osobních a občanských svobod, účasti na společenském životě a vlivu na věci veřejné i možnosti ovlivňovat svůj vlastní osud. Je záležitostí všech, kteří v Praze žijí, pracují a podnikají, aby podporovali její rozvoj jako tvořivého, vlídného a obohacujícího města. Předpoklady pro zvyšování občanské hrdosti, posilování identifikace s městem a spoluúčasti na jeho rozvoji spočívají v navazování na pražské tradice, hodnoty a potenciály. Základem toho, aby se Praha stala městem dobré adresy pro život, je stabilizace sociální situace, vytváření vyvážené struktury územních společenství z hlediska věkové skladby obyvatel, bydlení, nabídky občanského vybavení a různosti pracovních příležitostí. Nedílnou součástí tohoto procesu je přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péči, bezpečnost a ochrana svobod a práv všech skupin obyvatel a návštěvníků Prahy. Vzhledem k mnohotvárnosti a multikulturní povaze města nelze opomíjet ani ochranu identity a charakteru lokálních komunit a všech národností žijících v Praze. Základním strategickým záměrem městského společenství v sociální sféře je podpora a realizace takových aktivit, které povedou ke zlepšení kvality života a k uspokojení potřeb občanů i návštěvníků Prahy. Cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu (prosinec 1999) Ukrajinci 28,4 % Němci 2,8 % Slováci 11,0 % Vietnamci 5,6 % Poláci 2,5 % Rusové, Bělorusové 14,3 % Jugoslávci 7,6 % z USA, Kanady 3,6 % ostatní 20,1 % Číňané 4,1 % Zdroj: MV ČR 37

4 Strategické cíle L 1 L 1.1 L 1.2 L 1.3 L 1.4 L 1.5 L 1.6 L 1.7 L 2 L 2.1 L 2.2 L 2.3 L 3 L 3.1 Posilování tradičního postavení Prahy jako centra vzdělanosti a humanity Rozšíření a zkvalitnění vzdělanosti na úroveň integrované evropské ekonomiky Propojení vysokých škol s vědecko- -výzkumnými pracovišti Zavedení multikulturní výchovy jako prostředku ke snížení rasové nesnášenlivosti a diskriminace Vytvoření funkčního systému zdravotní péče za aktivní spoluúčasti správy města Podpora účinného systému sociální práce a péče s ohledem na demografické a socioekonomické trendy Preferování alternativních způsobů sociální péče Integrování lidí se zdravotním postižením mezi zdravou populaci a handicapovaných dětí do běžných škol Dynamizace bytové výstavby a podpora uchování a regenerace stávajícího bytového fondu Podpora všech forem bytové výstavby v hl. m. Praze, propojování podnikatelských záměrů s rozvojem funkce bydlení Vznik fungujícího trhu s byty při respektování nezbytných sociálních jistot Odstranění zanedbanosti bytového fondu se zvláštním zaměřením na panelová sídliště Vytvoření image Prahy jako bezpečné metropole pro obyvatele i návštěvníky Prosazování účinného systému prevence a snižování kriminality se zvláštním zřetelem na její latentní formy a nadnárodní prvky L 3.2 L 3.3 L 3.4 L 4 L 4.1 L 4.2 L 5 L 5.1 L 5.2 L 5.3 L 5.4 L 5.5 Zvýšení spoluodpovědnosti občanů za bezpečí v místě bydliště, zabránění vzniku ohnisek kriminality Ochrana lidí na území města při mimořádných událostech a krizových situacích Předcházení nežádoucích situací ve městě a minimalizace škody při jejich vzniku Zvýšení občanské hrdosti obyvatel Prahy, posílení jejich identifikace s městem a spoluúčasti na jeho rozvoji Podpora územní identity a vědomí sounáležitosti obyvatel s územním společenstvím Podpora a stimulace občanských aktivit ke zlepšení městského prostředí Kultivace prostředí města, podpora rozmanitosti aktivit jeho obyvatel i návštěvníků Vytváření esteticky hodnotného městského prostředí na základě dialogu mezi historickým dědictvím, kulturními tradicemi a novými rozvojovými záměry Posílení image Prahy jako kulturního a historického fenoménu i v mezinárodním měřítku Využití kulturních aktivit ke zvýšení atraktivnosti, návštěvnické a ekonomické přitažlivosti města Zlepšení kultury využívání volného času a odpočinku, zachování a doplňování nabídky pro sportovní a rekreační aktivity Zefektivnění systému podpory kulturních, sportovních a rekreačních aktivit 38

5 100 Podíl žáků a studentů v Praze a v České republice (počet studentů na 1000 obyvatel, školní rok 1999/2000) L1 Posilování tradičního postavení Prahy jako centra vzdělanosti a humanity Poměrně vysoká úroveň vzdělání a kvalifikace obyvatel Prahy je jednou z nejsilnějších stránek města. Tuto strategickou výhodu je nutné pěstovat rozvíjením a transformací školské soustavy na kvalitativně vyšší stupeň, podporující celoživotní učení občanů a integraci etnickou i kulturní tak, aby se obnovily multikulturní tradice Prahy. Kapacity pražských škol zajišťují výuku nejen pro děti a mládež z Prahy, ale i ze Středočeského kraje, někdy i z jiných částí republiky a ze zahraničí (především vysoké školy a specializované střední školy). Poptávka po studiu na vyšších stupních škol se blíží průměrné poptávce v rozvinutých zemích. Výhledově je proto nutné zvyšovat kapacitní možnosti škol a podporovat vznik nových studijních oborů, má-li Praha uspět v konkurenci evropských metropolí. Výhledové rozložení vysokých škol a kolejí základní školy Česká republika střední školy Praha vysoké školy Zdroj: ÚIV současné areály VŠ výhledové areály VŠ dostavba současných areálů VŠ koleje interna pediatrie infekce + TRN neurologie psychiatrie gynekologie chirurgie AR IP onkologie a RT geriatrie a ošetřovatelská péče ostatní Počet lůžek na obyvatel (k ) Praha zbytek ČR Zdroj: ÚZIS Postavení pražského zdravotnictví se odvíjí od významu Prahy jako hlavního města republiky a je bezprostředně spojeno s rolí vědy a vysokých škol v jejím rozvoji. Kromě úrovně potřebné pro běžné zdravotní služby obyvatelstvu a návštěvníkům poskytují pražská zdravotnická zařízení v řadě oborů specializovanou péči pražskému regionu i celé republice. Zvláštní postavení v systému pražského zdravotnictví mají fakultní nemocnice s nadregionální působností, u kterých je nutné respektovat univerzitní charakter, zahrnující potřebnou výuku. Špičková pražská pracoviště vytvářejí prostředí, umožňující přejímání a rozšiřování nejnovějších poznatků lékařské vědy. Stárnutí pražské populace a s věkem stoupající nemocnost zvyšuje nároky na lékařskou a ošetřovatelskou péči. Ve městě se navíc koncentrují rizikové skupiny obyvatelstva, jejichž zdravotní péče často není pokryta zdravotním pojištěním. Strategie rozvoje pražského zdravotnictví musí tyto zvláštnosti respektovat. Při koncipování rozvoje i praktickém řízení města je nutné zajišťovat občanům, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci, pomoc k jejímu překonání a korigovat nepřiměřené důsledky nerovností ve schopnostech a možnostech lidí. V současnosti sílí trend, aby roli státu v oblasti sociálních služeb stále více přebíralo město, jeho části a nestátní organizace při preferenci rozvoje sociální práce před sociální péčí. Na území Prahy působí značný počet organizací, zabývajících se poskytováním sociální pomoci. Chybí však informační centrum, které by zajišťovalo koordinaci jejich činnosti a veřejnosti poskytovalo na principu jedněch dveří informace o nabízených službách. Město tyto organizace podporuje každoročně vyhlašovanými granty, které umožňují reagovat na aktuální potřeby. Tento systém bude uplatňován i v dalších letech. Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 1.1 Rozšíření a zkvalitnění vzdělanosti na úroveň integrované evropské ekonomiky Vytvářet podmínky k celoživotnímu učení a rekvalifikaci dospělých, podporovat 39

6 atmosféru vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání, mimo jiné i vybavením škol odpovídající informační technikou. Využívat vzdělávacích institucí jako vícefunkčních center vzdělanosti a kultury. Rozšiřovat škálu vzdělávacích příležitostí jak na úrovni středních škol, tak především v prvních letech terciárního vzdělávání pro absolventy gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť. Zvýšit kapacitu a kvalitu poradenství při volbě povolání pro mládež i dospělé. L 1.2 Propojení vysokých škol s vědecko-výzkumnými pracovišti Integrovat výukové, studijní a ubytovací kapacity, propojovat funkčně i prostorově vysoké školy s vědecko-výzkumnými pracovišti. Zachovat a nadále lokalizovat vysoké školy ve vnitřním městě. L 1.3 Zavedení multikulturní výchovy jako prostředku ke snížení rasové nesnášenlivosti a diskriminace Podporovat mimoškolní vzdělávání dětí a dospělých v mateřských jazycích národ nostních menšin. Usilovat o integraci přibývajících imigrantů do českého prostředí. Hledat vstřícné metody multikulturní výchovy a zařazení dětí z národnostních a etnických menšin ve školách. Zabývat se otázkami optimální struktury a funkčnosti alternativních škol na území hlavního města. L 1.4 Vytvoření funkčního systému zdravotní péče za aktivní spoluúčasti správy města Vypracovat podklady pro stanovení spádových území zdravotních zařízení a jejich sítě na území hl. m. Prahy k zajištění územní a časové dostupnosti základní i specializované péče. Podporovat doplnění chybějících složek zdravotních služeb (např. preventivní péči na školách, zdravotní péče o děti, protidrogová centra). Podporovat zařízení umožňující pravidelné střídání ústavní a domácí péče (tzv. semimurální péče), a tím snižovat poptávku po dražší péči lůžkové. L 1.5 Podpora účinného systému sociální práce a péče s ohledem na demografické a socioekonomické trendy Vytvářením materiálních a prostorových podmínek podporovat subjekty poskytující různé formy pomoci lidem v sociální tísni a krizových situacích. Vzdělávat a specializovat sociální pracovníky na úroveň odpovídající evropským standardům. Rozšířit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zajišťování sociálních služeb. Podporovat inovativní postupy v oboru zdravotních a sociálních služeb zvyšující jejich kvalitu, zlepšovat poradenskou činnost. Vzhledem k demografické situaci rozvíjet všechny formy sociální práce se staršími občany. L 1.6 Preferování alternativních způsobů sociální péče Podporovat terénní zdravotní péči a sociální pomoc. Zvýšit konkurenceschopnost městských a nestátních zařízení umožňujících zvýšení kvality i rozsahu sociální péče. Preferovat vznik a provoz sociálních zařízení s menší kapacitou, snažit se o jejich rozmístění na celém území Prahy. Stimulovat a podporovat rodiny k domácí péči o své handicapované členy. Monitorovat kvalitu sociálních služeb a hájit zájmy klientů a marginálních skupin, potřebujících sociální pomoc a využívajících sociální služby. L 1.7 Integrování lidí se zdravotním postižením mezi zdravou populaci a handicapovaných dětí do běžných škol Odstraňovat bariéry v objektech a vstupech do nich, na veřejných prostranstvích a při použití všech druhů veřejné dopravy. Usnadnit příjemcům sociální pomoci co nejširší pracovní uplatnění a integraci do společnosti, umožnit jim pobyt v domácím prostředí. Podporovat osobní asistenci pro děti s handicapem, aby mohly chodit do běžných škol. 40

7 Bytová výstavba v Praze (počet bytů v tisících) zahájené dokončené rozestavěné Zdroj: ČSÚ L 2 Dynamizace bytové výstavby a podpora uchování a regenerace stávajícího bytového fondu Strategie rozvoje bydlení v Praze vychází z koncepce městské bytové politiky a je založena na principu odpovědnosti každého jednotlivce a jeho rodiny za uspokojování vlastních bytových potřeb. Město však považuje za svoji povinnost pomoci pronájmem komunálních bytů za určitých, předem daných podmínek těm svým občanům, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit přiměřené bydlení a ocitli se v této situaci nezaviněně. V Praze převažuje bydlení s vysokou koncentrací, jen malou část tvoří bydlení venkovského a rodinného typu. Domovní fond za posledních čtyřicet let výrazně zchátral, na panelové zástavbě se projevily závažné konstrukční i technologické závady. Obytná funkce vnitřního města zůstává v podstatě zachována, i když dlouhodobě dochází k úbytku trvale bydlících obyvatel i počtu bytů. Vzhledem k minulému způsobu hospodaření s bytovým fondem došlo v Praze k vysokému stupni sociální promíšenosti. Tento stav je žádoucí zachovat, protože je jedním z faktorů zpomalujících degradaci obytných souborů a bránících vzniku sociálně problémových území. Odhaduje se, že v současné době je v Praze 510 tisíc trvale obydlených bytů, jejichž kvalita je z hlediska technického vybavení dobrá. Prostorové parametry bytů jsou horší na byt i na osobu připadá méně plochy i obytných místností než v ostatních městech ČR nebo ve srovnatelných evropských městech. Dlouhodobým problémem je málo funkční trh s byty. Faktický nedostatek bytů je prohlubován zvyšováním počtu domácností, nárůstem počtu dlouhodobě přítomných osob ve městě a využíváním bytů na jiné účely. Obnova a trvalé rozšiřování bytového fondu, zvyšování jeho kvality a fungující trh s byty jsou pro život města, jeho ekonomiku a atraktivitu nezbytné. Bytová výstavba podle evidence stavebních úřadů (stav v roce 1999) Ďáblice Čakovice Letňany Praha 8 Praha 6 Praha 7 Praha 9 Praha 1 Praha 3 Řepy Praha 2 Praha 10 Praha 13 Praha 5 Praha 4 Praha 15 Kbely Praha 14 Horní Počernice Újezd nad Lesy Radotín Praha 12 Libuš Praha 11 Uhříněves Zbraslav výstavba zahájená výstavba rozestavěná výstavba dokončená hranice územní kompetence stavebních úřadů Zdroj: ČSÚ 41

8 Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 2.1 Podpora všech forem bytové výstavby v hl. m. Praze, propojování podnikatelských záměrů s rozvojem funkce bydlení Podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, orientovaného na výstavbu bytů. Umožnit včasnou přípravou plánovací dokumentace a infrastruktury využití pozemků vymezených územním plánem pro bytovou výstavbu. Vést evidenci nabídky pozemků, zjednodušit procesní pravidla správních rozhodnutí a vytvářet podmínky pro vznik smíšeného typu společností pro bytovou výstavbu. Zjednodušit projednávání všeho, co souvisí s činností investorů i budoucích uživatelů. Přispívat k pestré nabídce bytů podle požadavků trhu z hlediska velikosti, standardu, lokalizace, forem bydlení a vlastnictví. L 2.2 Vznik fungujícího trhu s byty při respektování nezbytných sociálních jistot Podporovat dostupnost bydlení, orientovat obecní a státní prostředky na obnovu a efektivní výstavbu komunálních bytů, včetně domů s byty zvláštního určení a tzv. startovních bytů pro mladé občany a jejich rodiny. Vytvořit účinné podmínky pro zachování sociální promíšenosti v obytných územích. Výstavbu komunálních bytů zabezpečovat rozptýleně v celém městě, a zamezit tak vzniku sociálně problémových lokalit. Vytvořit mechanismy na podporu vzniku a fungování neziskových organizací pro výstavbu a správu relativně levného bytového fondu. L 2.3 Odstranění zanedbanosti bytového fondu se zvláštním zaměřením na panelová sídliště Prostřednictvím modernizace, oprav a údržby zlepšovat stávající bytový domovní fond. Vytvořit účinné legislativní podmínky pro zachování a regulaci bytové funkce v historickém jádru města a v dalších městských centrech. Majetková kriminalita v Praze (počet trestných činů) krádeže vloupáním krádeže prosté krádeže motor. vozidel L 3 Vytvoření image Prahy jako bezpečné metropole pro obyvatele i návštěvníky vloupání do bytů kapesní krádeže krádeže věcí z motor. vozidel Zdroj: Policie ČR Prevence kriminality a sociálně patologických jevů spolu s výkonnými bezpečnostními systémy jsou hlavními cestami, jak zvýšit obecný pocit bezpečí ve městě. Kriminalitu v Praze ovlivňuje specifický charakter centra města se soustředěním turistů, dealerů drog a kapsářů, dále pak pozice Prahy jako křižovatky dopravních cest, přitažlivost města pro organizovaný zločin i nevhodné urbanistické řešení některých obytných celků. Pražané pociťují velké obavy ze zločinu, skepticky hodnotí bezpečnostní situaci ve městě a jsou málo spokojeni s prací policie. S obecnou kriminalitou úzce souvisí některé sociálně patologické jevy. V Praze v současnosti roste počet uživatelů drog a věk prvokonzumentů se snižuje, podobně je tomu i u prostituce. Nebezpečí těchto jevů spočívá v jejich vysoké zdravotní rizikovosti a v napojení na organizovaný zločin. Proto je nutné se zaměřit na dlouhodobý program sociální a situační prevence. Sponzoři nejsou příliš ochotni ani motivováni tyto programy finančně podporovat. Dotovat je musí město a státní správa a zároveň se zabývat i problémem koordinace aktivit. K důležitým úkolům státní správy i samosprávy patří zabezpečení osob a města před přírodními i dalšími katastrofami. Tento úkol plní hlavní bezpečnostní složky (Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba) na území města sdružené v Jednotném bezpečnostním systému hlavního města Prahy (JBS HMP). 42

9 Stabilizovaná střediska drogové prevence Březiněves Suchdol Dolní Chabry Ďáblice Čakovice prevence primární prevence sekundární prevence terciární pro všechny věkové kategorie pro děti a mládež jedno středisko Zdroj: MHMP Zličín Přední Kopanina Nebušice Řevnice Řepy Praha 13 Řeporyje Lipence Mníšek pod Brdy Lysolaje Praha 6 Praha 7 Slivenec Lochkov Radotín Praha 5 Velká Chuchle Zbraslav Praha 1 Troja Praha 2 Praha 12 Praha 4 Libuš Praha 8 Praha 3 Kunratice Praha 10 Praha 11 Šeberov Letňany Praha 9 Kbely Praha 14 Štěrboholy Dolní Měcholupy Praha 15 Petrovice Křeslice Újezd Vinoř Satalice Dolní Počernice Dubeč Uhříněves Horní Počernice Běchovice Koloděje Královice Benice Nedvězí Kolovraty Klánovice Újezd nad Lesy Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 3.1 Prosazování účinného systému prevence a snižování kriminality se zvláštním zřetelem na její latentní formy a nadnárodní prvky Formulovat program prevence kriminality v Praze se zvláštním zřetelem na její latentní formy a na podporu obětem trestných činů. Zvýšenou pozornost věnovat prevenci kriminality dětí a mladistvých ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi. Naplnit koncepci protidrogové politiky Prahy, minimalizovat společenská a zdravotní rizika související s prostitucí. Eliminovat projevy rasové diskriminace a násilí, prohlubovat výchovu k rasové a kulturní toleranci. L 3.2 Zvýšení spoluodpovědnosti občanů za bezpečí v místě bydliště, zabránění vzniku ohnisek kriminality Vést cílenou mediální politiku zdůrazňující pozitivní výsledky v boji s kriminalitou a význam aktivních občanských postojů k policii i k blízkému sociálnímu okolí. Vytvářet důvěru vůči bezpečnostním složkám, snižovat strach a obavy veřejnosti ze zločinnosti. Podporovat program spolupráce příslušníků Městské policie s obyvateli hlídkových okrsků při ochraně majetku a veřejného pořádku. L 3.3 Ochrana lidí na území města při mimořádných událostech a krizových situacích Ke zvládání mimořádných situací rozvíjet Jednotný bezpečnostní systém hlavního města Prahy, stanovit odpovědnost za způsob a podmínky aktivace jeho subsystémů. Legislativně i funkčně zabezpečit součinnost a kompatibilitu systémů města, Středočeského kraje a ČR. Zřídit samostatné informační středisko, které by průběžně informovalo sdělovací prostředky a obyvatelstvo o bezpečnostní situaci v Praze a o činnosti JBS HMP. L 3.4 Předcházení nežádoucích situací ve městě a minimalizace škody při jejich vzniku Systémově zlepšit kolektivní ochranu osob, přizpůsobit ji normám EU. Realizovat a udržovat protipovodňová opatření. Co nejvíce omezit negativní vliv staveb a jiných překážek na volný průtok vody při povodni. 43

10 L 4 Zvýšení občanské hrdosti obyvatel Prahy, posílení jejich identifikace s městem a spoluúčasti na jeho rozvoji Ve veřejném životě stále převládá malá účast obyvatel na rozhodování o chodu města, nízká schopnost a vůle zaujímat občanské postoje i slabá identifikace se širším obytným prostředím a s Prahou jako svým městem. Nerespektování právního řádu a ignorování jeho vymahatelnosti často umožňují prosazovat úzce soukromé zájmy před zájmy veřejnými. Veřejné správní instituce ustavené jako služba občanům svým přístupem často ztěžují prosazování práv občanů, obyvatelé však mnohdy svá práva neznají ani neuplatňují. K účasti na společenském životě by měli být motivováni všichni občané. Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 4.1 Podpora územní identity a vědomí sounáležitosti obyvatel s územním společenstvím Vytvářet a prohlubovat tradici příslušnosti obyvatel k bydlišti a městským částem, především nově vzniklým. Podporovat aktivity posilující především u dětí a mládeže pocit domova v širších územních a sociálních souvislostech. L 4.2 Podpora a stimulace občanských aktivit ke zlepšení městského prostředí Zvýšit informovanost občanů o dění v místním společenství a jejich účast na rozhodování o veřejných záležitostech. Stimulovat aktivní spoluúčast obyvatel na péči o bydliště a jeho bezprostřední okolí i veřejné prostory a zeleň. Granty, příspěvky a dotace na kulturní aktivity v Praze (v milionech Kč) tanec divadlo hudba L 5 Kultivace prostředí města, podpora rozmanitosti aktivit jeho obyvatel i návštěvníků literatura film výtvarné umění, foto ostatní Zdroj: MHMP Jedinečný charakter Prahy spočívá ve stále živém dialogu mezi historickým dědictvím, kulturními tradicemi a novými rozvojovými aktivitami. Mezinárodní význam města je často spojován s rolí, kterou Praha v minulosti plnila jako křižovatka kultur a kterou chce znovu plnit. Vždy, když toto postavení Praha měla, ovlivňoval kulturní význam i její ekonomickou atraktivitu. Po listopadu 1989 město dostalo šanci využít svůj historický a kulturní potenciál, jímž může inspirativně působit na ekonomické a sociální procesy, a tím i na svůj rozvoj. Obraz kulturnosti města je však vytvářen nejen jeho tradicí a významnými současnými kulturními počiny, ale i kultivovaností prostředí města a rozmanitostí a pestrostí jeho aktivit. Přívětivé město musí nabízet i dostatek příležitostí v oblasti volného času, sportu a rekreace. Rozmístění těchto aktivit v území zatím není rovnoměrné, okrajové části jsou vybaveny nedostatečně. Praha proto musí rozvíjet oba aspekty své kulturnosti kulturu jako produkt i kulturu jako duchovní klima města. Strategie kultury a volného času vychází z poznání, že kulturní prostředí působí jako stimulátor rozvoje ekonomiky, kultura funguje jako smíšená ekonomika a kulturní rozvoj přesahuje hranice subvencovaného umění. Vybrané aktivity a principy realizace cílů L 5.1 Vytváření esteticky hodnotného městského prostředí na základě dialogu mezi historickým dědictvím, kulturními tradicemi a novými rozvojovými záměry Zohledňovat kulturní a estetická hlediska při realizaci rozvojových záměrů města. Zlepšit kvalitu a kulturu využití veřejných otevřených prostorů. L 5.2 Posílení image Prahy jako kulturního a historického fenoménu i v mezinárodním měřítku Zpřehledňovat a zpřístupňovat kulturní podobu města promyšlenou informační strategií jak směrem k obyvatelům města a českým občanům, tak směrem k potenciálním návštěvníkům a podnikatelským aktivitám ze zahraničí. 44

11 Propagovat Prahu jako město celoročního kulturního a společenského dění a celoroční atraktivity. L 5.3 Využití kulturních aktivit ke zvýšení atraktivnosti, návštěvnické a ekonomické přitažlivosti města Využít program Praha evropské město kultury roku 2000 k prodloužení stávajících a vytváření nových kulturních aktivit. Zajišťovat kulturní nabídku v průběhu celého roku, rozprostřít kulturní dění do celého města. L 5.4 Zlepšení kultury využívání volného času a odpočinku, zachování a doplňování nabídky pro sportovní a rekreační aktivity Rozvíjet a podporovat zájmové a sportovní organizace, koordinovat využívání jejich zařízení, podporovat rozšiřování nabídky volnočasových aktivit po celém území města. Zachovat a vybavit stávající i potenciální prostory pro krátkodobou rekreaci. Spoluvytvářet a podporovat ucelený systém sportovních a volnočasových aktivit, orientovaný na děti a mládež. L 5.5 Zefektivnění systému podpory kulturních, sportovních a rekreačních aktivit Iniciovat potřebné legislativní úpravy reagující na současný stav a požadavky kul tury a sportu, směřující ke zvýšení efektivnosti jejich podpory. Optimalizovat stávající síť kulturních zařízení zřizovaných městem, podporovat kulturní aktivity na základě grantových principů. Podporovat kulturní, společenské a osvětové aktivity národnostních menšin. Podporovat transformaci sítě divadel zřizovaných hl. m. Prahou z příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou v soukromoprávní subjekty financované z více zdrojů. Rozšiřovat podporu činnosti soukromoprávních subjektů v odvětví kultury v rámci grantového systému, zejména na bázi víceletých grantů. 45

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02 Příloha 6 k usnesení Zastupitelstva HMP ze dne PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MČ celkem 1 2 3 v Kč Praha 1 Praha 2 Praha 3 4 760 385,54 0,00 0,00 2 192 825,02 183 277,34 3 522 257,31 2 127 781,02 1 054

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl.

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl. Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne.vydat podle 44 odst.

Více

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 551 23,68 40 652,00 Požár bez účasti JPO 8 0,34 0,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 176 7,56 0,00

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 533 26,53 29 215,00 Požár bez účasti JPO 9 0,45 500,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 188 9,36 0,00

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽA A TĚLOVÝCHOVY Určeno ředitelům mateřských, základních, speciálních, středních a soukromých škol na území hl. m.prahy Váš dopis

Více

Aktuální součtová tabulka Období od : do:

Aktuální součtová tabulka Období od : do: Aktuální součtová tabulka Období od : 1.4.2012 do: 30.6.2012 Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 706 31,31 85 860,10 Požár bez účasti JPO 16 0,71 20,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní

Více

pracovní skupina Rozvoj měst

pracovní skupina Rozvoj měst pracovní skupina Rozvoj měst výstupy z 2.WS realizovaného 11. 7. 2013 Pracovní verze vize opatření B6: Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí Zájmové strany: projektanti

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy 3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k 31.12. z celku RU 01 1 106 311,1 1 052 195,3

Více

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012 Soubor rozpočtů Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 MČ hl.m.prahy 1 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 150,50 13,00 5,00 40,00 434 648,00 115 900,00 18 150,00 25 800,00 48 550,00 28 450,00 25 750,00

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SZ SPU 228397/2015 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková 11 Doručeno 15 09 2016 MCP11/16/049982 listy 4 druh cd pfflohy 1 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. června 2006 č. 690 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 I. s c h v a

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-8/2011-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

5. Vybrané ekonomické údaje

5. Vybrané ekonomické údaje 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2010 Projednání návrhů finančních vypořádání s představiteli jednotlivých městských částí hl. m. Prahy proběhlo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 33964/ENV/14 Ing. Soukupová/l.2321 14. 5. 2014 Věc: Posuzování

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-4/2009-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m.

Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy Volební strany jsou u jednotlivých městských částí uvedeny v abecedním

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více