ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE"

Transkript

1 ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

2 Obsah I. Úvodní slovo pøedsedy...2 II. Základní údaje o ŽOP...3 Poslání...3 Shromáždìní èlenù...3 Dotované spolky, organizace a skupiny... 4 Lauderovy školy pøi ŽOP...4 Èlenové statutárních orgánù a vedení ŽOP...4 Synagogy a další turistická centra ve správì ŽOP navštìvované turisty...5 III. Obecní noviny...8 IV. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských svátkù, pietní akty, významné návštìvy...9 Rozhlasový poøad Šalom alejchem...9 Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských svátkù... 9 Pietní akce...13 V. Zpráva o èinnosti jednotlivých oddìlení ŽOP Rabinát Støediska sociální a zdravotní péèe ŽOP Knihovna a informaèní centrum, støedisko pøedarchivní péèe Restaurace Šalom Program Lauderovy školky v Praze ve fakultní mateøské škole pøi Pedagogické fakultì UK Ekonomické oddìlení Bezpeènostní oddìlení...32 VI. Matana, a. s Situace v roce Péèe o mimopražské památky VII. Webové stránky ŽOP...37 VIII. Granty, dotace a dary poskytnuté ŽOP v roce Nadace a instituce...38 Jednotlivci (dary nad Kè) IX. Hospodáøský výsledek ŽOP v roce X. Zpráva auditora...43 Strana 1

3 I. Úvodní slovo pøedsedy Rok 2014 byl rokem velmi úspìšným jak z hlediska sociálního, ekonomického i náboženského. Daøilo se øešit problémy v diskusích, nìkdy i v konfliktních, a je pozitivní, že tyto diskuse vedly k cíli a k správným rozhodnutím. Nebudu se zde vracet ke všemu, co se v uplynulém roce stalo, a pokusím se komentovat jenom nìkteré nejdùležitìjší události loòského roku. Nejvýznamnìjší událostí je výmìna na postu vrchního pražského rabína. Pan rabín Efraim Karol Sidon rezignoval a do této funkce byl uveden rabín David Peter. Pan rabín Sidon zùstává rabínem Židovské obce v Praze a nadále vykonává funkci vrchního zemského rabína. Dále bych se rád vyjádøil k plnìní rozpoètu. Èerpání probíhalo v zásadì vyrovnanì, ale oproti pùvodnímu rozpoètu reprezentace nakonec uvolnila 10 mil. Kè, neboť bylo nutné reagovat na mìnící se vnìjší prostøedí, konkrétnì na nutnost zlepšit bytový fond po uvolnìní velkého množství bytù vlivem deregulace. Všechny opravené byty byly novì pronajaty. Tento výdaj spolu s plnìním rozpoètu projednala reprezentace a schválila jeho krytí z Fondu pro rekonstrukce velkého rozsahu. V loòském roce se rovnìž na základì rozhodnutí Reprezentace podaøilo prodat dùm v Krakovské, což vytvoøilo výraznou rezervu pro pøípadnou investici do majetku obce a následnì i zmìnilo úvahy o zpùsobu rekonstrukce jiného objektu, a sice v Dlouhé ulici 37. Matana nìkolik let jednala o možném pronájmu objektu s developerem, který by budovu zrekonstruoval pro své užití. Podmínkou byl dlouhodobý pronájem (90 let), což bylo znaènì problematické. V situaci, kdy ŽO Praha disponuje podstatnou èástí potøebných financí, reprezentace rozhodla zmìnit strategii a realizovat rekonstrukci vlastními silami. Matana byla povìøena, aby zahájila pøípravné práce pro takovýto postup. Tato investice nebude jednoduchá, ale Matana již pøi budování Hagiboru prokázala, že je schopná takovýto úkol zvládnout. Složité situace vytvoøilo rovnìž schválení Nového obèanského zákoníku a z nìj vyplývající potøeba zmìnit statuty Nadací, které pomáhaly financovat Lauderovy školy a Hagibor. Velmi dùležitou souèástí zmìn v loòském roce byla výmìna na postu øeditele Domova sociální péèe Hagibor. Paní Mgr. Elena Jaroševská, která tento domov od jeho založení vedla a má velké zásluhy o to, že toto zaøízení patøí v souèasnosti mezi nejlepší organizace svého druhu v naší zemi, se rozhodla odejít. S panem tajemníkem jsme jí podìkovali a vyjádøili vdìènost za velkou práci, kterou pro Židovskou obec v Praze odvedla. Vzápìtí jsme pøikroèili k výbìrovému øízení na uvolnìné místo. Výbìrová komise pracovala velmi odpovìdnì a podle dosavadní zkušenosti se zdá, že se podaøilo najít toho pravého. Novým øeditelem se stal Mgr. Martin Roth a je mou milou povinností popøát mu i na tomto místì hodnì úspìchù v jeho nelehké práci. PhDr. Jan Munk Strana 2

4 II. Základní údaje o ŽOP Poslání Židovská obec v Praze sdružuje obèany z více než ètyøiceti procent území Èeské republiky, kteøí se hlásí k židovskému vyznání, národnosti nebo pùvodu a kteøí nejsou pøíslušníky jiných církví nebo náboženských spoleèností nebo jiné židovské obce v ÈR a byli pøijati za èleny. Zajišťuje náboženský a kulturní život svých èlenù, prostøednictvím oddìlení sociální a zdravotní péèe poskytuje pomoc v oblasti sociální a psychosociální èlenùm židovské obce a jejich rodinným pøíslušníkùm, kteøí se ocitli v nepøíznivé životní situaci. Podporuje vzdìlávání svých èlenù v židovských tradicích a pøispívá k všeobecnému vzdìlání v judaismu a židovské historii, zejména pøi práci s mládeží. Aktivnì vystupuje proti všem projevùm antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci a netoleranci a chrání památku židovských obìtí. V roce 2014 bylo k 31. prosinci evidováno 1554 øádných èlenù (z toho 696 mužù a 858 žen), 174 nositelù mimoøádného statusu (z toho 82 mužù a 92 žen) a 10 hostù (z toho 6 mužù a 4 ženy). Prùmìrný vìk èlenù se v posledních letech stabilizoval, spíše vykazoval klesající tendenci: u mužù je 51 rokù (u nositelù mimoøádného statusu 47 a u hostù 36), u žen 56 (u nositelek mimoøádného statusu 52 a u hostù 30). Vedení ŽOP 3. února 2014 odsouhlasilo, aby v souladu se Stanovami ŽOP zaniklo èlenství 111 èlenùm a nositelùm mimoøádného statusu, kteøí jsou v prodlení s placením èlenských pøíspìvkù déle než ètyøi roky. Oproti pøedchozímu roku, ubylo 320 èlenù a nositelù mimoøádného statusu, není tento pokles již tak výrazný. U poètu nositelù mimoøádného statusu došlo již k malému meziroènímu nárùstu, neboť jejich úbytek byl více než kompenzován pøijetím nových nositelù MS. Poèet èlenù se snížil o 67, u nositelù mimoøádného statusu vzrostl poèet o 4, u hostù o 3. Prùmìrný vìk èlenù i nositelù mimoøádného statusu se meziroènì snížil o 1 rok. V dùsledku neplacení pøíspìvkù po dobu delší než dva roky má k 31. prosinci 2014 pozastaveno èlenství celkem 167 èlenù a 25 nositelù mimoøádného statusu. Ještì v roce 2015 bude pravdìpodobnì pokraèovat pokles poètu èlenù, kteøí dlouhodobì na životì Židovské obce v Praze neparticipují, avšak postupnì již dochází ke zmìnì této tendence. Shromáždìní èlenù V nedìli 2. listopadu 2014 probìhlo ve Velkém sále Mìstské knihovny pravidelné shromáždìní èlenù ŽOP. Program byl standardní, veškeré podklady a samotné shromáždìní byly pøipraveny vèas. Pøítomno bylo 112 èlenù ŽOP, takže shromáždìní nebylo usnášeníschopné, protože se nepodaøilo naplnit kvorum. Úèastníkùm se pøedstavil nový vrchní pražský rabín David Peter. Shromáždìní teké pozdravil nový velvyslanec Spojených státù v ÈR pan Andrew Schapiro a zástupce izraelského velvyslance Eran Yuvan. Strana 3

5 Dotované spolky, organizace a skupiny V roce 2014 pøispívala ŽOP na èinnost tìchto spolkù, organizací a skupin: Dìtské divadlo, Rafael Institut, Besamim, Bejachad, Terezínská iniciativa, Chinuch, Institut Terezínské iniciativy, Moishe House. Lauderovy školy pøi ŽOP Také v roce 2014 dotovala ŽOP významným zpùsobem èinnost Lauderových škol (35 % rozpoètu školy). Lauderovy školy pøedstavují jedineèný vzdìlávací projekt urèený dìtem, žákùm a studentùm se zájmem o výchovu v duchu židovství. Základní škola vznikla v roce 1997, od roku 1999 existuje ètyøleté gymnázium a od roku 2009 osmileté gymnázium a mateøská škola. Výuka na všech vzdìlávacích stupních probíhá podle vlastního školního vzdìlávacího programu Le chajim, vycházejícího z rámcových vzdìlávacích programù pro pøedškolní, základní Cvièný seder ve škole a gymnaziální vzdìlávání, navíc obohacených o židovská specifika židovskou výchovu a hebrejštinu. Na konci roku 2014 studovalo na všech tøech stupních Lauderových škol 250 žákù. Èlenové statutárních orgánù a vedení ŽOP V roce 2014 pracovali ve vrcholných orgánech ŽOP tito pøedstavitelé: Pøedseda statutární zástupce obce Jan Munk Vedení plní roli obecní exekutivy Jan Munk, pøedseda Michal Borges, tajemník Eva Lorencová, první místopøedsedkynì Efraim Karol Sidon, vrchní pražský a zemský František Bányai, druhý místopøedseda rabín (do 5.srpna 2014) Tomáš Pasternak David Peter, vrchní pražský rabín Jiøí Pacovský (od 5. srpna 2014) Barbora Rappaport V roce 2014 se vedení sešlo na jedenácti øádných schùzích. Strana 4

6 Reprezentace je volena jednou za ètyøi roky, po shromáždìní èlenù je nejvyšším orgánem obce a plní roli obecního parlamentu. Jednání jsou èlenùm obce pøístupná, termíny jsou uveøejnìny na webové stránce obce. V roce 2014 pracovala Reprezentace ŽOP ve složení: František Bányai Eva Lorencová Marek Bouda Marta Malá Jozef Braun Jan Munk Jiøí Daníèek Vida Neuwirthová Ivana Hrubá Jiøí Pacovský Ivana Jureèková Tomáš Pasternak Pavol Kolan Leo Pavlát Eva Kosáková Zuzana Peterová Pavel Král Barbora Rappaport Tomáš Kraus Jan Roubínek Petr Kuèera Tomáš Schäfer Michaela Vidláková Sylvie Wittmannová Virilní èlenové: Michal Borges, tajemník Efraim Karol Sidon (do 5. srpna 2014) David Peter (od 5. srpna 2014) Revizní komise V roce 2014 pracovala Revizní komise ŽOP ve složení: Jaroslav Nìmec, pøedseda Petr Horák Michal Dostál Petra Jureèková Otto Herman Tomáš Taussig V roce 2014 se uskuteènilo deset øádných jednání reprezentace za úèasti èlenù revizní komise. Synagogy a další turistická centra ve správì ŽOP navštìvované turisty Staronová synagoga Staronová synagoga je dnes nejstarší památkou pražského Židovského Mìsta a nejstarší dochovanou užívanou synagogou ve støední Evropì. Od roku 1995 je národní kulturní památkou. Pravidelnì se zde konají bohoslužby a další náboženské obøady. V roce 2014 se zvedla mírnì návštìvnost, celkem si pøišlo synagogu prohlédnout platících návštìvníkù. I v roce 2014 se daøilo dlouhodobì zlepšovat regulaci vlhkosti a teploty v objektu, a tím zpomalovat degradaci kamenných prvkù. Jeruzalémská synagoga Jeruzalémská synagoga byla jako každý rok i v roce 2014 pøístupna veøejnosti pouze v letních mìsících (duben až øíjen) a pro veøejnost se zde poøádaly také koncerty. Návštìvnost Strana 5

7 synagogy se v roce 2014 nepatrnì zvýšila, celkem si synagogu prohlédlo platících návštìvníkù. Vždy jednu nedìli v mìsíci také pokraèovaly komentované prohlídky, které se tìšily velkému zájmu, a souèasnì byly realizovány každou první støedu v mìsíci komentované veèerní prohlídky, které byly doplnìny o nevšední hudební zážitek, a to varhanní intermezza v podání varhaníka Václava Petera. V roce 2014 pokraèoval již druhým rokem cyklus varhanních koncertù, kde se pøedstavila celá plejáda èeských varhaníkù: Jan Kalfus (21. kvìtna), Josef Popelka (11. èervna), Drahomíra Matznerová (9. èervence), Jan Hora (13. srpna), Václav Peter (10. záøí) a Bohumír Rabas (1. øíjna). Cyklus probíhal za finanèní podpory Ministerstva Jeruzalémská synagoga kultury Èeské republiky a sponzorského daru PhDr. Ing. Zdenky Klapalové. Zaèátek koncertù byl vždy v a program nepøesáhl 70 minut hudby. Návštìvnost koncertù se oproti prvnímu roèníku zvýšila, prùmìrnì se jich zúèastnilo až 150 posluchaèù. Projekt byl èistì osvìtový, bez vstupného. V roce 2014 pokraèovaly také komentované prohlídky v Jeruzalémské synagoze ve dnech 29. kvìtna, 26. èervna, 31. èervence a 28. srpna. Prùmìrná návštìvnost byla 50 osob. Návštìvníky provázela Mgr. Zuzana Pavlovská, na úvod prohlídky se vždy rozeznìly varhany pod rukama varhaníka Václava Petera. Práce nestály ani v Jeruzalémské synagoze. I když se nepodaøilo získat v roce 2014 od Magistrátu hl.m. Prahy dotaci, pokraèovalo postupné restaurování svítidel v interiéru, na kterou pøispìla spoleènost PRE èástkou Kè. Koncerty a kulturní akce v Jeruzalémské synagoze Od 1. dubna do 10.èervna 2014 se konala v Jeruzalémské synagoze výstava Middle Europe Judaica, výstava fotografií Davida Aschkenase. Od 15. èervna do 25.srpna 2014 se konala v Jeruzalémské synagoze výstava Dìti z Výšin. Výstava byla vìnovaná dvacetiletému trvání mateøské školky, která vznikla v rámci Programu Lauderovy školky v Praze ve fakultní mateøské škole Na Výšinách pøi Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy. Od 1. záøí do 31. øíjna 2014 se konala v Jeruzalémské synagoze výstava fotografií Jindøi- Varhaník Václav Peter cha Buxbauma s názvem Šalom v Izraeli. Strana 6

8 16.prosince 2014 Svátky svìtel v Jeruzalémské synagoze. Úèinkující: Milan Hein, divadlo Feigele, Václav Peter varhany, chanukovou svíci zapálil rabín David Peter. Historická mikve V dubnu 2014 byla po nutné rekonstrukci, která spoèívala v osazení provizorních svìtel a vyklizení prostor, veøejnosti zpøístupnìna historická mikve v areálu Pinkasovy synagogy. Jedná se o unikátní komplex rituální láznì z pøelomu 15. a 16. století, který byl objeven pøi archeologickém prùzkumu souvisejícím s hydroizolací Pinkasovy synagogy v roce Tento prostor je veøejnosti otevøen vùbec Historická Mikve v areálu Pinkasovy synagogy poprvé. Bìhem roku 2014 probíhal zkušební provoz, kdy bylo možné navštívit podzemní lázeò s prùvodcem vždy jednou dennì v hodin. Výtìžek ze vstupného byl využit na provoz novodobé mikve, která se nachází ve stejném objektu. Starý židovský høbitov na Žižkovì Starý židovský høbitov na Žižkovì tzv. první židovský høbitov na Olšanech byl založen v roce 1680 jako morové pohøebištì pražské židovské obce. Poèínaje 1. lednem 2014 jej pøevzala ŽOP zpìt do své správy, respektive jeho zachovalou èást. Od roku 1999 tento høbitov spravovalo Židovské muzeum v Praze, které po nezbytných stavebních úpravách a základních restaurátorských pracích umožnilo jeho otevøení pro veøejnost v záøí I pøes výraznou devastaci ve druhé polovinì 20. století je høbitov významnou umìlecko-historickou památkou. Jsou zde pohøbeny význaèné židovské osobnosti a pøedstavitelé židovské obce v Praze rabíni Ezechiel Landau, Eleazar Fleckeles, ale i rodiny prvních prùmyslníkù Jonasové, Jeitelesové, Pribramové a Dormitzerové. Høbitov je otevøen mimo sobot a židovských svátkù od nedìle do ètvrtka vždy od do 16.00, v pátek pak od do Vstupné na høbitov je zdarma. Výroèní zpráva za rok 2014 Starý židovský høbitov na Žižkovì Strana 7

9 III. Obecní noviny V roce 2014 pokraèovalo vydávání interního neprodejného tisku Obecní noviny urèeného èlenùm ŽOP, vyšlo jedenáct øádných èísel. Noviny vycházejí jak v tištìné, tak v elektronické podobì, která je umístìna na webových stránkách obce. Spolu s elektronickou verzí Obecních novin vychází také Jewish Community Newsletter, který informuje zahranièní èleny ŽOP o dìní na obci. Pøeklad obstarávají dobrovolníci bezplatnì. Tento Newsletter je rovnìž umístìn na webu ŽOP. Webová verze ON je barevná. Grafická podoba tištìné verze vychází z korporátního designu ŽOP. Do Obecních novin byl vkládán Rabínský list jako samostatná pøíloha pøipravovaná rabinátem. V roce 2014 nadále vycházela dvojstrana vìnovaná informacím z Lauderových škol, kterou pøipravoval Petr Karas. Pokraèovaly úvahy vrchního rabína Efraima K. Sidona (Úvahy nad Sidurem), rabína Daniela Mayera (Šavuot svátek darování Tory, Chanuka Zázraèné svìtlo, které Makabejští zažehli). V roce 2014 vycházely nadále informace o revitalizaci židovských památek a na pokraèování vycházel Nástin historie sportovního klubu Hagibor Praha z pera Jana Štumbauera. Pozornost byla vìnována novinkám v Židovském muzeu v Praze a bylo pøipomenuto dvacetiletí nezávislého trvání muzea. Ètenáøi byli pravidelnì informováni o aktivitách sociálního oddìlení ŽOP, v rámci rubriky Pìt let èinnosti DSPH vycházely na pokraèování rozhovory s odbornými pracovníky Domova sociální péèe Hagibor (s Markétou Heømanskou, Zdeòkem Kalvachem) a na pokraèování vycházela analýza bezpeènostního oddìlení ŽOP v roce Obecní noviny vìnovaly pozornost dokumentaci dalších židovských høbitovù z pera Ivy Steinové, dále cyklu rozhlasových poøadù vysílaných na stanici Vltava Synagogy Èech a Moravy a zveøejnily Závìreènou zprávu restituèní komise za rok 2013, kterou vypracovala Mgr. Hana Èadová. V rubrice Osudy byly uveøejnìny ukázky z deníku Gustava Abelese, vzpomínka na Podkarpatskou Rus od Štìpána Siladije a medailony Mariany Langerové, Marie Handlové a Jiøího Fiedlera. Byly publikovány vzpomínky a medailony pøi pøíležitosti životních jubileí Gustava Singera (100 let), Josefá Hrušky, Artura Radvanského, Otto Taussiga, Mikuláše Brodera, Dany Lieblové, Gertrud Lutz-Fankhauserové, Rivy Haisové. V roce 2014 Obecní noviny také publikovaly povídky z židovského prostøedí z pera Rut Sidonové ( Skøíò, Jaro na Babì, Pukání kaštanù, Konference paroháèù s vylouèením veøejnosti), Liat Navi (Máma, Ztracené vlaky), Eriky Koppelové (Velký bílý slon), Zuzany Peterové (Teta v komoøe) a druhá øada pøíbìhù Chaima Cigana o létajícím panu Talismanovi. Noviny struènì informovaly o významných projektech, pøinášely pøíspìvky k aktuálním politickým otázkám, informace o Federaci židovských obcí v ÈR. Podrobnì referovaly o výsledku hospodaøení ŽOP za uplynulý rok a o schváleném rozpoètu na rok následující. Pravidelnì vycházely informace o nových knihách, zajímavých výstavách a divadelních pøedstaveních. Pokraèoval psychokoutek paní Goldy a životní pøíbìhy židovských dìtí. V roce 2014 byl šéfredaktorem Petr Balajka. Strana 8

10 IV. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských svátkù, pietní akty, významné návštìvy Rozhlasový poøad Šalom alejchem K pozitivnímu obrazu obce pøispívá již mnoho let rozhlasový poøad ŽOP Šalom alejchem Mír s vámi vysílaný na stanici Regina Praha (92,6 FM). V roce 2014 došlo ke zmìnì vysílacího èasu. Nadále si jej bylo možné poslechnout každou sudou nedìli, ale již ne od do hodin jako dosud. Poèínaje 12. lednem 2014 byl vysílán v novém èase od do hodin. Poøad formou ètených pøíspìvkù, autorských promluv i rozhovorù pøináší nejširší veøejnosti aktuální informace o ŽOP a jejích aktivitách. Pøibližuje židovské dìjiny, judaismus a židovskou kulturu, život Izraele i židovských obcí ve svìtì. Seznamuje též s významnými židovskými osobnostmi, upozoròuje na nové knihy a nejbližší kulturní poøady na židovská témata. Zvláštní pozornost je vìnována problematice šoa a antisemitismu. Koncepènì i obsahovì poøad pøipravuje od jeho vzniku v listopadu 1994 PhDr. Leo Pavlát ve spolupráci s Vidou Neuwirthovou a Janem Jelínkem. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských svátkù Výroèní zpráva za rok 2014 V roce 2014 pokraèovaly diskusní poøady Káva o ètvrté, které se uskuteènily tøináctkrát. Termíny byly pøizpùsobeny možnostem hostù a pøednášejících i židovskému kalendáøi. Hosty v tomto roce byli: Petra Procházková, novináøka, spisovatelka, váleèná zpravodajka a humanitární pracovnice, generál Andor Šándor, bývalý náèelník Vojenské zpravodajské služby ÈR, Benjamin Kuras, spisovatel, Kateøina Dejmalová, øeditelka Lauderových škol, Yvonne Pøeno- Novináøi Petr Fischer a Karel Hvížïala silová, zpìvaèka, moderátorka, Adéla Pollertová, primabalerína, Jan Jelínek, redaktor, Doris Grozdanovièová a rabín Efraim Karol Sidon, prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy a Vysoká škola chemicko-technologická, doc. PhDr. Zdenìk R. Nešpor, Ph.D., vedoucí vìdecký pracovník Sociologického ústavu AV ÈR, a novináøi Karel Hvížïala a Petr Fischer. Poøady pøipravil a odpolednem vždy provázel Jan Neubauer. Poøady jsou realizovány za finanèní podpory Magistrátu hl. mìsta Prahy. Strana 9

11 V roce 2014 také pokraèovaly poøady nazvané Podveèer s Yvonne Pøenosilovou, celkem se konaly sedmkrát a hosty byli herec a moderátor Aleš Háma, hereèka a zpìvaèka Monika Absolonová, zpìvaèka Yvetta Simonová, herci Mojmír Madìriè a Petr Kostka, komentátor Libor Dvoøák, hereèka Jaroslava Obermaierová a moderátor Aleš Cibulka. 30. ledna 2014 pøedstavila autorka Zuzana Peterová svou novou knihu Duše, proè pláèeš? Ukázky z knihy pøeèetla Miriam Kantorková, na klavír hrála Božena Steinerová. Oslava svátku Tu bi-švat. Zleva Lior Sharafi, Gary Koren, Efraim Karol Sidon, Michal Pacovský, Dominik Duka, Jan Munk a Daniel Herman 16. bøezna 2014 Purim pro dìti, dopoledne purimová díla (Chinuch) a odpoledne probìhl na obci Velký dìtský Purim, kde vystoupilo Divadlo Feigele. Veèer se konala v hlavním sále purimová oslava pro dospìlé s programem. Veèer pøipravený agenturou Ernyei art byl zahájen bájeènou Purimšpíl v režii Vidy Neuwirthové. Hostem dalšího programu byli herci Jarka Kreèmerová a Radim Vizvari, který pøítomné zavedl do øíše pantomimy. Veèerem provázel Petr Vacek. Po skonèení programu hrála k poslechu a tanci kapela Trombenik. Èeská unie mládeže zorganizovala ve tøetím patøe ŽOP další pokraèování programu s bubeníky U-Prag a DJ Slaterem. Petr Kostka v poøadu Podveèer s Yvonne Pøenosilovou 15. ledna 2014 oslava svátku Tu bi-švat, židovského Nového roku stromù. 15. bøezna 2014 purimová veèerní oslava, po skonèení ètení Megilat Ester zazpíval hostùm v hlavním sále zpìvák Diego Bar Bransburg Z dìtské oslavy svátku Purim 27. bøezna 2014 projekce filmu Pevný bod. Hovory s Židy a o Židech. Film uvedl a s režisérem filmu Meirem Dohnalem besedoval rabín Efraim Karol Sidon. Strana 10

12 10. dubna 2014 Diskusní veèer v Maislovce na téma: 200 let pospolu. Židé, Ukrajinci a Rusové kdysi a dnes. Hosté: Libor a Milan Dvoøákovi, rusisté a pøekladatelé, Bohdan Kopèák, ukrajinista a publicista. Moderoval Jan Fingerland. 5. kvìtna 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Budoucnost èesko-izraelských vztahù. Od sentimentu k pragmatiènosti? Hosté: Hynek Kmoníèek, øeditel zahranièního odboru Kanceláøe prezidenta republiky, Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v ÈR, a Tomáš Pojar, bývalý èeský velvyslanec v Izraeli. Moderovala Irena Kalhousová. 22. èervna 2014 Judafest 2014, Veletrh èeských židovských organizací. Èeská unie židovské mládeže uspoøádala 3. roèník veletrhu èeských židovských organizací a po vzoru stejnojmenných akcí poøádaných v Budapešti a Vídni se rozhodli letošní roèník pøenést na námìstí Míru, a pøedstavit tak židovskou komunitu veøejnosti. Akce se uskuteènila s finanèní podporou Nadaèního fondu obìtem holocaustu a pod záštitou Federace židovských obci v ÈR a Mìstské èásti Praha èervna 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Výchova Židù v Èechách. Jak, k èemu, kým a kde mají být vedeny židovské dìti? Hosté: Gafna Váòová, lektorka a uèitelka v Lauderových školách, Kateøina Weberová, lektorka a uèitelka v Lauderových školách, Eva Wichsová, organizátorka programù pro dìti a mládež. Moderoval Jan Fingerland. 7. záøí 2014 v rámci Dnù evropského kulturního dìdictví byly uspoøádány komentované prohlídky Starého židovského høbitova na Žižkovì a v Radlicích. 17. záøí 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Starý-nový Blízký východ. Hrozí svìtová válka v Orientu? Hosté: Zora Hesová, arabistka, Asociace pro mezinárodní otázky, Ondøej Beránek, arabista, øeditel Orientálního ústavu AV, Jan Èuøík, arabista. Moderovala Irena Kalhousová. 18. záøí 2014 shromáždìni proti antisemitismu v Senátu Parlamentu Èeské republiky 11. listopadu 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Obraz židovství v èeské katolické kultuøe: od antise- Výroèní zpráva za rok 2014 Diskusní veèer v Maislovce. Zleva: J. E. Gary Koren s tlumoènicí, Hynek Kmoníèek, Tomáš Pojar a Irena Kalhousová Shromáždìní proti antisemitismu v Senátu Parlamentu ÈR Strana 11

13 mitismu k filosemitismu a dál? Host: Martin C. Putna, profesor UK, literární historik a kritik. Moderoval Jan Fingerland. 11. listopadu 2014 probìhlo na Novomìstské radnici probìhlo vyhlášení celostátního ocenìní Peèovatelka roku 2014 Národní cena sociálních služeb. V letošním roce se poprvé objevili ve dvou kategoriích zamìstnanci ŽOP. Paní Irena Èecháková (Penzion Ch. Jordana) byla jednou z ocenìných v kategorii Ambulantní služby a paní Vlasta Rut Sidonová se umístila na prvním místì v kategorii Sociální pracovník. 27. listopadu 2014 setkání s Barbarou Peèovatelka roku 2014 Národní cena Winton, autorkou knihy Není-li to nemožné. Životní pøíbìh sira Nicholase Maciuchová, Vlasta Rut Sidonová sociálních služeb. Zleva: Irena Èecháková, Hana Wintona. Poøad moderoval Tomáš Kraus. Z vernisáže výstavy o dìjinách židovské školy v budovì v Jáchymovì ulici 4. prosince 2014 Den otevøené Jáchymky. Budova v Jáchymovì ulici byla otevøena všem zájemcùm, kteøí mìli zájem seznámit se s institucemi, které zde sídlí (Terezínská iniciativa,institut Terezínské iniciativy s knihovnou, Knihovna ŽOP, Nadace ŽOP a Nadace Hagibor, Sociální dílna Becalel, Støedisko pøedarchivní péèe ŽOP nebo KKL), a prohlédnout si v pøízemí novì instalovanou výstavu o dìjinách budovy a židovské školy, která zde fungovala v letech prosince 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Od sionistické utopie k reálnému sionismu: Izraelská spoleènost v promìnách èasu. Hosté: Daniel Ziss a Irena Kalhousová. 18. prosince 2014 Chanuka pro zamìstnance v Kavárnì na balkonì. 21. prosince 2014 chanuková zábava pro dospìlé ve Spoleèenském sále radnice nazvaná Chanuka tentokrát spoleènì. Na pøípravì se podílely ŽOP, Hakoach, ÈUŽM, Bejt Simcha, Tøígeneraèní komunitní centrum Hagibor, Chinuch, FŽO a Ester Peterova Production, na níž spoèívala hlavní odpovìdnost za organizaci a koordinaci. Program zahájil v odpoledních hodinách chanukový bìh Prahou a chanukové odpoledne pro rodiny Strana 12

14 s dìtmi. Po té následovalo zapálení chanukového svícnu rabínem Davidem Peterem a zahájení hlavního programu, kde byli hosty Josef Laufer, kapela Bengas a DJ Kaya. Veèerem provázela dvojice moderátorù Bohunka Krejèí a Patrik Vojtíšek. Chanuka tentokrát spoleènì: Výroèní zpráva za rok 2014 Pietní akce 27. ledna 2014 byl u pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti uspoøádán ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze koncert ve Španìlské synagoze. Na koncertì zaznìly skladby Ernesta Blocha, Holmera Beckera a Jeffa Hamburga v podání Barbory Perné soprán, Petra Nouzovského violoncello a Ladislava Horáka akordeon. Strana 13

15 27. ledna 2014 uspoøádal Nadaèní fond obìtem holocaustu ve spolupráci s Federací židovských obcí v ÈR již po deváté setkání u pøíležitosti Dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti v Senátu Parlamentu ÈR. Tradiènì se akce zúèastnili pøedstavitelé náboženského života jako vrchní zemsky rabín Efraim Karol Sidon èi pražský arcibiskup Dominik Duka, velvyslanci a další významné osobnosti kulturního, politického a náboženského života Slavnostní setkání uvádìl a závìreènou øeè pronesl pøedseda FŽO v ÈR pan Petr Papoušek. Projevy pøednesli pøedseda Senátu Parlamentu ÈR Milan Štìch, místopøedsedkynì Poslanecké snìmovny Jaroslava Jermanová, za ty, kteøí pøežili šoa, promluvil bývalý vìzeò nacistického tábora Osvìtim-Bøezinka Ludìk Eliáš a øeditelka Muzea romské kultury v Brnì Jana Horváthová. V programu zaznìla dvì hudební díla v podání klavíristky Boženy Steinerové: nejprve dramatická Sonáta è. 6 Sergeje Prokofjeva a pozdìji skladba Franze Liszta. 9. bøezna 2014 se konala v Pinkasovì synagoze vzpomínková tryzna za rodinný tábor v Osvìtimi-Bøezince, který byl v noci z 8. na 9. bøezna 1944 vyvraždìn. Nejprve krátce promluvila pøedsedkynì Terezínské iniciativy Dagmar Lieblová, poté øeditel ŽMP Leo Pavlát zapálil svíce za všechny obìti hromadné vraždy. Hlavní proslov pronesl pamìtník Pavel Stránský. Modlitbu za zavraždìné pøednesl vrchní zemsky rabín Efraim Karol Sidon. Setkání u pøíležitosti Dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti v Senátu ÈR Vzpomínková tryzna v Pinkasovì synagoze 28. dubna 2014 se konala v Pinkasovì synagoze vzpomínka na obìti genocidy Židù Jom ha-šoa 5774 (2014). Modlitbu za mrtvé pøednesl rabín Karol Efraim Sidon, s osobní vzpomínkou na obìti vystoupil tajemník ŽOP Michal Borges; bylo pøeèteno nìkolik desítek jmen zavraždìných. Odpolední akce veøejného ètení jmen obìtí holocaustu poøádaná Institutem Terezínské Strana 14

16 iniciativy a Nadaèním fondem obìtem holocaustu se už po deváté konala na námìstí Míru. Vzpomínka na obìti genocidy Židù Jom ha-šoa v Pinkasovì synagoze Veøejné ètení jmen obìtí holocaustu na námìstí Míru Strana 15

17 V. Zpráva o èinnosti jednotlivých oddìlení ŽOP 1. Rabinát Do pùsobnosti rabinátu patøí: zabezpeèování veškerých náboženských aktivit ŽOP, organizování svátkù, organizace a svolávání zvláštního rabínského soudu, návrhy na jmenování rabínù, kantorù, duchovních, uèitelù náboženství a dalších odborníkù v náboženských záležitostech, vedení matriky židovských sòatkù a další pøíslušné dokumentace a vydávání pøíslušných potvrzení, dohled nad náboženskou výchovou a výukou èlenù ŽOP (pravidelná výuka náboženství v midraši a konání nepravidelních kurzù), dohled nad Vrchní pražský rabín David Peter s rodinou pøijímáním nových èlenù do ŽOP, rozhodování o výbìru žadatelù o pøestup, zajištìní jejich výuky a výchovy k židovství, dozor nad provozem rituální láznì, dohled nad èinností uèitelù náboženství, rozhodování v záležitostech kašrutu, udìlování hechšerù (certifikátù o dodržení pøedpisù kašrutu), dozor na rituálních porážkách a stravování jak v rámci ŽOP, tak i mimo, zabezpeèení vybavenosti synagog, dohled nad stavem rituálních pøedmìtù, odpovìdnost za užívané rituální pøedmìty a jejich stav, spolurozhodování o využití sakrálních objektù ve vlastnictví ŽOP, úzká spolupráce s Lauderovými školami a obèanským sdružením Bejachad, které slouží pøedškolním dìtem. Kontrola košer potravin ve výrobnách a sestavování seznamu košer potravin pro potøeby èlenù ŽOP. Rabinát zodpovídá za fungování Nového židovského høbitova a Starého židovského høbitova na Žižkovì. Rabinát vydává jako mìsíèní pøílohu Obecních novin Rabínské listy. Souèasnì probíhá v midraši ŽOP pravidelná výuka, napø. úvod do judaismu, kurz pøípravy na bar micva, a nejrùznìjší pøednášky, napø. na téma Gemara, Halacha, Mišna, Maharal atd. Rabinát také poskytuje interview do rozhlasových a televizních stanic a do tisku. Vrchní pražský rabín: Efraim K. Sidon, od rabín David Peter Vedoucí rabinátu: Lior Sharafi Rabíni: Menachem Kalcheim (odpovìdný za kašrut) Sekretáøka rabinátu: Alžbìta Turková, od Dagmar Dushinsky Strana 16

18 Kantoøi a vedoucí bohoslužeb: Efraim K. Sidon, Staronová synagoga do , Alexandr Putík, Jeruzalémská synagoga, Bryan Wood, Staronová synagoga. Uèitelé v midraši: Michael Dushinsky, Efraim K. Sidon, David Peter. Mašgiachové: Václav Bittner, Marie Goldbergerová, Jakub Peter, Mark Polevoj, Chaim Koèí. Šámesové: Andrej Nosièenko, Staronová a Vysoká synagoga, Emil Svátek, Jeruzalémská synagoga, Václav Peter, Domov sociální péèe Hagibor. Modlitby: Každodenní ranní a odpolední modlitba probíhá ve Vysoké synagoze, každodenní veèerní modlitba probíhá ve Staronové synagoze, šabatové a sváteèní modlitby ve Staronové a Jeruzalémské synagoze. Rabínský soud (Bejt din): pøedseda rabínského soudu rabín Noach Landsberg, èlenové soudu rabíni Eliezer Damari, Yehuda Yesharim a David Peter. Tajemník soudu David Peter. Za rok 2014 se uskuteènila tøi zasedání rabínského soudu, konvertovali dva dospìlí kandidáti. Kašrut: Kromì rituálního zabezpeèení stravovacích zaøízení ŽOP (restaurace Šalom, Kavárna na balkonì, Lauderovy školy, Hagibor) a restaurace Dinitz, bylo vystaveno 5 nových košer certifikátù potravináøským firmám, 13 certifikátù bylo prodlouženo. V prùbìhu roku byly zajištìny výroby základních košer potravin: napø. sýrù a tvarohu z mlékáren Polná, Olešnice, Pøibyslav (Hermelín), Lacrum Velké Meziøíèí, Otinoves (Niva), Orrero Litovel (Gran Moravia), Tvarùžkárna Loštice a Olma Olomouc; chlebù a peèiva z Biopekárny, United bakeries, firmy Mansson a Mamacoffee, majonézy a keèupu z firmy Spak. Obøízky: pìt. Bar micva: jedna. Svatby: dvì, oddával rabín Efraim K. Sidon. Noví èlenové: ŽOP pøijala za rok 2014 celkem 65 øádných èlenù, 10 èlenù s mimoøádným statusem a 8 hostù. Semináøe a konference: rabín David Peter se zúèastnil jedné mezinárodní konference. Rabín Sidon se zúèastnil dvou konferencí v ÈR. Tryzny a pietní akty: zástupci rabinátu se zúèastnili deseti akcí. Pøednášková èinnost: denní vyuèování judaismu v midraši ŽOP, pøednášky na Hagiboru, v Penzionu Charlese Jordana, v Lauderových školách. Pøednášková èinnost mimo ŽOP: rabín Efraim K. Sidon pøednášel v mimopražských obcích, gymnáziích, školách, židovských spolcích a ve Vzdìlávacím a kulturním centru ŽMP v Praze a v Brnì a na akci Limud v Blansku. Strana 17

19 Nový židovský høbitov Nový židovský høbitov (NŽH) patøí mezi památkovì chránìné objekty. Jelikož se jedná o høbitov, který je kontinuálnì využíván ke konání pohøbù zesnulých židovského vyznání od roku 1895, vyžaduje jeho stav stále nákladnìjší péèi. Provoz tohoto høbitova a urnového háje se øídí øádem neveøejného pohøebištì platným od 1. ledna 2002 a náboženskými zvyklostmi židovské obce. V srpnu 2010 došlo k rozdìlení Nový židovský høbitov záchrana náhrobkù správy NŽH na dvì èásti, èást rituální podøízenou rabinátu ŽOP a èást technickou ve správì Matana, a. s. Pod novì vzniklou správu byla pøevedena i pracovní èeta èítající ètyøi pracovníky v dìlnické profesi (høbitovní dìlníci, zahradníci a údržbáøi). Na této technické správì bìhem roku 2011 již plnì ležela odpovìdnost za správu zelenì, budov, komunikací i náhrobních kamenù a hrobek. Rituální správa byla v srpnu 2011 doplnìna vedoucím, jenž v souèinnosti s technickou správou coby delegát rabinátu ŽOP zajišťoval veškeré èinnosti spojené s pohøby, ukládáním uren, archivací a dohled nad dodržováním rituálních pravidel. Pro styk s veøejností, poskytování základních informací a zajišťování pøístupnosti objektu høbitova byla zachována dvì místa na pozici vrátného. Bìhem roku 2014 se uskuteènilo 18 tradièních pohøbù a bylo uloženo 35 uren. Probìhly rovnìž tradièní pietní akce. Celkovì správa NŽH také v tomto roce pokraèovala v údržbì zelenì a postupné renovaci poškozených náhrobkù, s tím souviselo i doplòování chybìjících náhrobních kamenù. Stavu døevin v prostoru høbitova musí být nadále vìnována velká péèe, protože nìkolik pohøbù bylo komplikováno pozicí vzrostlých stromù v hrobových místech. Prùbìžnì byla aktualizována nová høbitovní databáze tak, aby maximálnì korespondovala se skuteèným stavem. Objekt høbitova byl tradiènì zapojen do Dnù evropského kulturního dìdictví a v jejich rámci probìhly komentované prohlídky doplnìné pøednáškou o pohøebním ritu, která mìla velký ohlas. 2. Støediska sociální a zdravotní péèe ŽOP Hlavním cílem práce støedisek je poskytovat sociální a zdravotní služby na profesionální úrovni podle individuálních potøeb jejich uživatelù. Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou potøebné osoby, zvláštní zøetel je pak vìnován potøebám pøeživších šoa. Strana 18

20 Jednotlivá støediska vzájemnì spolupracují a jsou rozdìlena podle cílové skupiny uživatelù služeb a druhu sociální nebo zdravotní služby. Patøí k nim: 1. Komplexní domácí péèe Ezra terénní sociální a zdravotní péèe, 2. Sociální oddìlení sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi, seniory a osoby se zdravotním postižením, 3. Peèovatelská služba v Penzionu Charlese Jordana, 4. Domov sociální péèe Hagibor, denní stacionáø a odlehèovací služby pobytová a ambulantní sociální péèe, 5. Tøígeneraèní komunitní centrum, 6. Støedisko autodopravy, 7. Støedisko praktického lékaøe zdravotní péèe Komplexní domácí péèe Ezra Komplexní domácí péèe Ezra (dále jen KDP Ezra) je nestátní zdravotnické zaøízení a registrovaná terénní sociální služba Osobní asistence. Od roku 2002 poskytuje uživatelùm služeb propojenou formu zdravotní a sociální péèe v pøirozeném sociálním prostøedí podle individuálních potøeb. Hlavním cílem této komplexní péèe je podporovat a prodloužit život uživatelùm ve vlastním domácím prostøedí, co nejdéle je to možné a bezpeèné. Služby byly poskytovány potøebným osobám uživatelùm se sníženou sobìstaèností z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Komplex sociálních a zdravotních služeb byl poskytován klientùm v jejich pøirozeném sociálním prostøedí, pøi èinnostech, které potøebují, a se zvláštním zøetelem k potøebám pøeživších šoa, nìkdejším obìtem nacionálnìsocialistického násilí, jejichž osobní cíle vycházejí z židovských tradic a koøenù. Služby byly poskytovány na území hlavního mìsta Prahy 12 hodin dennì, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce podle individuálních potøeb klientù. V roce 2014 bylo v péèi KDP Ezra celkem 225 klientù. Tìmto klientùm bylo poskytnuto celkem výkonù sociálních a zdravotních služeb a ergoterapie za rok. Komplex poskytovaných služeb KDP Ezra v roce 2014: domácí zdravotní péèe odborná zdravotní péèe podle odbornosti 925, služby sociální péèe sociální poradenství a výkony osobní asistence podle 39 sociálního zákona 108/2006 a vyhlášky 505, 5, ergoterapie odborná zdravotní péèe podle vyhlášky è. 55/2011 Sb., pùjèovna kompenzaèních pomùcek. Náklady na služby byly financovány z více zdrojù: ŽOP, státní dotace a granty MHMP a Prahy 10, NFOH, zdravotní pojišťovny, granty Claims Conference i dalších spoleèností a spoluúèast klientù. Tým KDP Ezra vedla v roce 2014 øeditelka Ing. Eva Jelínková a byl složený z týmu: hlavní sestry, zdravotních sester, pracovnic v sociálních službách osobních asistentek, sociál- Strana 19

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého listopad 011 roèník XVIII. www.luhacovice.cz Digitalizace LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého Vánoèní jarmark v Luhaèovicích Vánoèní trhy byly odedávna symbolem blížících se Vánoc. Ve sváteènì ladìném

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Akce Cihelna 2004 je minulostí

Akce Cihelna 2004 je minulostí Králický zpravodaj 09/2004-1 Záøí 2004/èíslo 9 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Akce Cihelna 2004 je minulostí Aèkoliv poèasí organizátorùm Dne Sil podpory a výcviku CIHELNA 2004 Králíky pøíliš nepøálo,

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři

Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři 4/únor/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 27. února 2004 Konkurzy na ředitele příspěvkových organizací Èeskolipská radnice pøipravuje vyhlášení konkurzních

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami Titulní foto zrekonstruovaný interiér Mìstské knihovny v Náchodì. Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodští kouzelníci... str. 5 Knížka J. Škvoreckého...

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více