ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE"

Transkript

1 ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

2 Obsah I. Úvodní slovo pøedsedy...2 II. Základní údaje o ŽOP...3 Poslání...3 Shromáždìní èlenù...3 Dotované spolky, organizace a skupiny... 4 Lauderovy školy pøi ŽOP...4 Èlenové statutárních orgánù a vedení ŽOP...4 Synagogy a další turistická centra ve správì ŽOP navštìvované turisty...5 III. Obecní noviny...8 IV. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských svátkù, pietní akty, významné návštìvy...9 Rozhlasový poøad Šalom alejchem...9 Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských svátkù... 9 Pietní akce...13 V. Zpráva o èinnosti jednotlivých oddìlení ŽOP Rabinát Støediska sociální a zdravotní péèe ŽOP Knihovna a informaèní centrum, støedisko pøedarchivní péèe Restaurace Šalom Program Lauderovy školky v Praze ve fakultní mateøské škole pøi Pedagogické fakultì UK Ekonomické oddìlení Bezpeènostní oddìlení...32 VI. Matana, a. s Situace v roce Péèe o mimopražské památky VII. Webové stránky ŽOP...37 VIII. Granty, dotace a dary poskytnuté ŽOP v roce Nadace a instituce...38 Jednotlivci (dary nad Kè) IX. Hospodáøský výsledek ŽOP v roce X. Zpráva auditora...43 Strana 1

3 I. Úvodní slovo pøedsedy Rok 2014 byl rokem velmi úspìšným jak z hlediska sociálního, ekonomického i náboženského. Daøilo se øešit problémy v diskusích, nìkdy i v konfliktních, a je pozitivní, že tyto diskuse vedly k cíli a k správným rozhodnutím. Nebudu se zde vracet ke všemu, co se v uplynulém roce stalo, a pokusím se komentovat jenom nìkteré nejdùležitìjší události loòského roku. Nejvýznamnìjší událostí je výmìna na postu vrchního pražského rabína. Pan rabín Efraim Karol Sidon rezignoval a do této funkce byl uveden rabín David Peter. Pan rabín Sidon zùstává rabínem Židovské obce v Praze a nadále vykonává funkci vrchního zemského rabína. Dále bych se rád vyjádøil k plnìní rozpoètu. Èerpání probíhalo v zásadì vyrovnanì, ale oproti pùvodnímu rozpoètu reprezentace nakonec uvolnila 10 mil. Kè, neboť bylo nutné reagovat na mìnící se vnìjší prostøedí, konkrétnì na nutnost zlepšit bytový fond po uvolnìní velkého množství bytù vlivem deregulace. Všechny opravené byty byly novì pronajaty. Tento výdaj spolu s plnìním rozpoètu projednala reprezentace a schválila jeho krytí z Fondu pro rekonstrukce velkého rozsahu. V loòském roce se rovnìž na základì rozhodnutí Reprezentace podaøilo prodat dùm v Krakovské, což vytvoøilo výraznou rezervu pro pøípadnou investici do majetku obce a následnì i zmìnilo úvahy o zpùsobu rekonstrukce jiného objektu, a sice v Dlouhé ulici 37. Matana nìkolik let jednala o možném pronájmu objektu s developerem, který by budovu zrekonstruoval pro své užití. Podmínkou byl dlouhodobý pronájem (90 let), což bylo znaènì problematické. V situaci, kdy ŽO Praha disponuje podstatnou èástí potøebných financí, reprezentace rozhodla zmìnit strategii a realizovat rekonstrukci vlastními silami. Matana byla povìøena, aby zahájila pøípravné práce pro takovýto postup. Tato investice nebude jednoduchá, ale Matana již pøi budování Hagiboru prokázala, že je schopná takovýto úkol zvládnout. Složité situace vytvoøilo rovnìž schválení Nového obèanského zákoníku a z nìj vyplývající potøeba zmìnit statuty Nadací, které pomáhaly financovat Lauderovy školy a Hagibor. Velmi dùležitou souèástí zmìn v loòském roce byla výmìna na postu øeditele Domova sociální péèe Hagibor. Paní Mgr. Elena Jaroševská, která tento domov od jeho založení vedla a má velké zásluhy o to, že toto zaøízení patøí v souèasnosti mezi nejlepší organizace svého druhu v naší zemi, se rozhodla odejít. S panem tajemníkem jsme jí podìkovali a vyjádøili vdìènost za velkou práci, kterou pro Židovskou obec v Praze odvedla. Vzápìtí jsme pøikroèili k výbìrovému øízení na uvolnìné místo. Výbìrová komise pracovala velmi odpovìdnì a podle dosavadní zkušenosti se zdá, že se podaøilo najít toho pravého. Novým øeditelem se stal Mgr. Martin Roth a je mou milou povinností popøát mu i na tomto místì hodnì úspìchù v jeho nelehké práci. PhDr. Jan Munk Strana 2

4 II. Základní údaje o ŽOP Poslání Židovská obec v Praze sdružuje obèany z více než ètyøiceti procent území Èeské republiky, kteøí se hlásí k židovskému vyznání, národnosti nebo pùvodu a kteøí nejsou pøíslušníky jiných církví nebo náboženských spoleèností nebo jiné židovské obce v ÈR a byli pøijati za èleny. Zajišťuje náboženský a kulturní život svých èlenù, prostøednictvím oddìlení sociální a zdravotní péèe poskytuje pomoc v oblasti sociální a psychosociální èlenùm židovské obce a jejich rodinným pøíslušníkùm, kteøí se ocitli v nepøíznivé životní situaci. Podporuje vzdìlávání svých èlenù v židovských tradicích a pøispívá k všeobecnému vzdìlání v judaismu a židovské historii, zejména pøi práci s mládeží. Aktivnì vystupuje proti všem projevùm antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci a netoleranci a chrání památku židovských obìtí. V roce 2014 bylo k 31. prosinci evidováno 1554 øádných èlenù (z toho 696 mužù a 858 žen), 174 nositelù mimoøádného statusu (z toho 82 mužù a 92 žen) a 10 hostù (z toho 6 mužù a 4 ženy). Prùmìrný vìk èlenù se v posledních letech stabilizoval, spíše vykazoval klesající tendenci: u mužù je 51 rokù (u nositelù mimoøádného statusu 47 a u hostù 36), u žen 56 (u nositelek mimoøádného statusu 52 a u hostù 30). Vedení ŽOP 3. února 2014 odsouhlasilo, aby v souladu se Stanovami ŽOP zaniklo èlenství 111 èlenùm a nositelùm mimoøádného statusu, kteøí jsou v prodlení s placením èlenských pøíspìvkù déle než ètyøi roky. Oproti pøedchozímu roku, ubylo 320 èlenù a nositelù mimoøádného statusu, není tento pokles již tak výrazný. U poètu nositelù mimoøádného statusu došlo již k malému meziroènímu nárùstu, neboť jejich úbytek byl více než kompenzován pøijetím nových nositelù MS. Poèet èlenù se snížil o 67, u nositelù mimoøádného statusu vzrostl poèet o 4, u hostù o 3. Prùmìrný vìk èlenù i nositelù mimoøádného statusu se meziroènì snížil o 1 rok. V dùsledku neplacení pøíspìvkù po dobu delší než dva roky má k 31. prosinci 2014 pozastaveno èlenství celkem 167 èlenù a 25 nositelù mimoøádného statusu. Ještì v roce 2015 bude pravdìpodobnì pokraèovat pokles poètu èlenù, kteøí dlouhodobì na životì Židovské obce v Praze neparticipují, avšak postupnì již dochází ke zmìnì této tendence. Shromáždìní èlenù V nedìli 2. listopadu 2014 probìhlo ve Velkém sále Mìstské knihovny pravidelné shromáždìní èlenù ŽOP. Program byl standardní, veškeré podklady a samotné shromáždìní byly pøipraveny vèas. Pøítomno bylo 112 èlenù ŽOP, takže shromáždìní nebylo usnášeníschopné, protože se nepodaøilo naplnit kvorum. Úèastníkùm se pøedstavil nový vrchní pražský rabín David Peter. Shromáždìní teké pozdravil nový velvyslanec Spojených státù v ÈR pan Andrew Schapiro a zástupce izraelského velvyslance Eran Yuvan. Strana 3

5 Dotované spolky, organizace a skupiny V roce 2014 pøispívala ŽOP na èinnost tìchto spolkù, organizací a skupin: Dìtské divadlo, Rafael Institut, Besamim, Bejachad, Terezínská iniciativa, Chinuch, Institut Terezínské iniciativy, Moishe House. Lauderovy školy pøi ŽOP Také v roce 2014 dotovala ŽOP významným zpùsobem èinnost Lauderových škol (35 % rozpoètu školy). Lauderovy školy pøedstavují jedineèný vzdìlávací projekt urèený dìtem, žákùm a studentùm se zájmem o výchovu v duchu židovství. Základní škola vznikla v roce 1997, od roku 1999 existuje ètyøleté gymnázium a od roku 2009 osmileté gymnázium a mateøská škola. Výuka na všech vzdìlávacích stupních probíhá podle vlastního školního vzdìlávacího programu Le chajim, vycházejícího z rámcových vzdìlávacích programù pro pøedškolní, základní Cvièný seder ve škole a gymnaziální vzdìlávání, navíc obohacených o židovská specifika židovskou výchovu a hebrejštinu. Na konci roku 2014 studovalo na všech tøech stupních Lauderových škol 250 žákù. Èlenové statutárních orgánù a vedení ŽOP V roce 2014 pracovali ve vrcholných orgánech ŽOP tito pøedstavitelé: Pøedseda statutární zástupce obce Jan Munk Vedení plní roli obecní exekutivy Jan Munk, pøedseda Michal Borges, tajemník Eva Lorencová, první místopøedsedkynì Efraim Karol Sidon, vrchní pražský a zemský František Bányai, druhý místopøedseda rabín (do 5.srpna 2014) Tomáš Pasternak David Peter, vrchní pražský rabín Jiøí Pacovský (od 5. srpna 2014) Barbora Rappaport V roce 2014 se vedení sešlo na jedenácti øádných schùzích. Strana 4

6 Reprezentace je volena jednou za ètyøi roky, po shromáždìní èlenù je nejvyšším orgánem obce a plní roli obecního parlamentu. Jednání jsou èlenùm obce pøístupná, termíny jsou uveøejnìny na webové stránce obce. V roce 2014 pracovala Reprezentace ŽOP ve složení: František Bányai Eva Lorencová Marek Bouda Marta Malá Jozef Braun Jan Munk Jiøí Daníèek Vida Neuwirthová Ivana Hrubá Jiøí Pacovský Ivana Jureèková Tomáš Pasternak Pavol Kolan Leo Pavlát Eva Kosáková Zuzana Peterová Pavel Král Barbora Rappaport Tomáš Kraus Jan Roubínek Petr Kuèera Tomáš Schäfer Michaela Vidláková Sylvie Wittmannová Virilní èlenové: Michal Borges, tajemník Efraim Karol Sidon (do 5. srpna 2014) David Peter (od 5. srpna 2014) Revizní komise V roce 2014 pracovala Revizní komise ŽOP ve složení: Jaroslav Nìmec, pøedseda Petr Horák Michal Dostál Petra Jureèková Otto Herman Tomáš Taussig V roce 2014 se uskuteènilo deset øádných jednání reprezentace za úèasti èlenù revizní komise. Synagogy a další turistická centra ve správì ŽOP navštìvované turisty Staronová synagoga Staronová synagoga je dnes nejstarší památkou pražského Židovského Mìsta a nejstarší dochovanou užívanou synagogou ve støední Evropì. Od roku 1995 je národní kulturní památkou. Pravidelnì se zde konají bohoslužby a další náboženské obøady. V roce 2014 se zvedla mírnì návštìvnost, celkem si pøišlo synagogu prohlédnout platících návštìvníkù. I v roce 2014 se daøilo dlouhodobì zlepšovat regulaci vlhkosti a teploty v objektu, a tím zpomalovat degradaci kamenných prvkù. Jeruzalémská synagoga Jeruzalémská synagoga byla jako každý rok i v roce 2014 pøístupna veøejnosti pouze v letních mìsících (duben až øíjen) a pro veøejnost se zde poøádaly také koncerty. Návštìvnost Strana 5

7 synagogy se v roce 2014 nepatrnì zvýšila, celkem si synagogu prohlédlo platících návštìvníkù. Vždy jednu nedìli v mìsíci také pokraèovaly komentované prohlídky, které se tìšily velkému zájmu, a souèasnì byly realizovány každou první støedu v mìsíci komentované veèerní prohlídky, které byly doplnìny o nevšední hudební zážitek, a to varhanní intermezza v podání varhaníka Václava Petera. V roce 2014 pokraèoval již druhým rokem cyklus varhanních koncertù, kde se pøedstavila celá plejáda èeských varhaníkù: Jan Kalfus (21. kvìtna), Josef Popelka (11. èervna), Drahomíra Matznerová (9. èervence), Jan Hora (13. srpna), Václav Peter (10. záøí) a Bohumír Rabas (1. øíjna). Cyklus probíhal za finanèní podpory Ministerstva Jeruzalémská synagoga kultury Èeské republiky a sponzorského daru PhDr. Ing. Zdenky Klapalové. Zaèátek koncertù byl vždy v a program nepøesáhl 70 minut hudby. Návštìvnost koncertù se oproti prvnímu roèníku zvýšila, prùmìrnì se jich zúèastnilo až 150 posluchaèù. Projekt byl èistì osvìtový, bez vstupného. V roce 2014 pokraèovaly také komentované prohlídky v Jeruzalémské synagoze ve dnech 29. kvìtna, 26. èervna, 31. èervence a 28. srpna. Prùmìrná návštìvnost byla 50 osob. Návštìvníky provázela Mgr. Zuzana Pavlovská, na úvod prohlídky se vždy rozeznìly varhany pod rukama varhaníka Václava Petera. Práce nestály ani v Jeruzalémské synagoze. I když se nepodaøilo získat v roce 2014 od Magistrátu hl.m. Prahy dotaci, pokraèovalo postupné restaurování svítidel v interiéru, na kterou pøispìla spoleènost PRE èástkou Kè. Koncerty a kulturní akce v Jeruzalémské synagoze Od 1. dubna do 10.èervna 2014 se konala v Jeruzalémské synagoze výstava Middle Europe Judaica, výstava fotografií Davida Aschkenase. Od 15. èervna do 25.srpna 2014 se konala v Jeruzalémské synagoze výstava Dìti z Výšin. Výstava byla vìnovaná dvacetiletému trvání mateøské školky, která vznikla v rámci Programu Lauderovy školky v Praze ve fakultní mateøské škole Na Výšinách pøi Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy. Od 1. záøí do 31. øíjna 2014 se konala v Jeruzalémské synagoze výstava fotografií Jindøi- Varhaník Václav Peter cha Buxbauma s názvem Šalom v Izraeli. Strana 6

8 16.prosince 2014 Svátky svìtel v Jeruzalémské synagoze. Úèinkující: Milan Hein, divadlo Feigele, Václav Peter varhany, chanukovou svíci zapálil rabín David Peter. Historická mikve V dubnu 2014 byla po nutné rekonstrukci, která spoèívala v osazení provizorních svìtel a vyklizení prostor, veøejnosti zpøístupnìna historická mikve v areálu Pinkasovy synagogy. Jedná se o unikátní komplex rituální láznì z pøelomu 15. a 16. století, který byl objeven pøi archeologickém prùzkumu souvisejícím s hydroizolací Pinkasovy synagogy v roce Tento prostor je veøejnosti otevøen vùbec Historická Mikve v areálu Pinkasovy synagogy poprvé. Bìhem roku 2014 probíhal zkušební provoz, kdy bylo možné navštívit podzemní lázeò s prùvodcem vždy jednou dennì v hodin. Výtìžek ze vstupného byl využit na provoz novodobé mikve, která se nachází ve stejném objektu. Starý židovský høbitov na Žižkovì Starý židovský høbitov na Žižkovì tzv. první židovský høbitov na Olšanech byl založen v roce 1680 jako morové pohøebištì pražské židovské obce. Poèínaje 1. lednem 2014 jej pøevzala ŽOP zpìt do své správy, respektive jeho zachovalou èást. Od roku 1999 tento høbitov spravovalo Židovské muzeum v Praze, které po nezbytných stavebních úpravách a základních restaurátorských pracích umožnilo jeho otevøení pro veøejnost v záøí I pøes výraznou devastaci ve druhé polovinì 20. století je høbitov významnou umìlecko-historickou památkou. Jsou zde pohøbeny význaèné židovské osobnosti a pøedstavitelé židovské obce v Praze rabíni Ezechiel Landau, Eleazar Fleckeles, ale i rodiny prvních prùmyslníkù Jonasové, Jeitelesové, Pribramové a Dormitzerové. Høbitov je otevøen mimo sobot a židovských svátkù od nedìle do ètvrtka vždy od do 16.00, v pátek pak od do Vstupné na høbitov je zdarma. Výroèní zpráva za rok 2014 Starý židovský høbitov na Žižkovì Strana 7

9 III. Obecní noviny V roce 2014 pokraèovalo vydávání interního neprodejného tisku Obecní noviny urèeného èlenùm ŽOP, vyšlo jedenáct øádných èísel. Noviny vycházejí jak v tištìné, tak v elektronické podobì, která je umístìna na webových stránkách obce. Spolu s elektronickou verzí Obecních novin vychází také Jewish Community Newsletter, který informuje zahranièní èleny ŽOP o dìní na obci. Pøeklad obstarávají dobrovolníci bezplatnì. Tento Newsletter je rovnìž umístìn na webu ŽOP. Webová verze ON je barevná. Grafická podoba tištìné verze vychází z korporátního designu ŽOP. Do Obecních novin byl vkládán Rabínský list jako samostatná pøíloha pøipravovaná rabinátem. V roce 2014 nadále vycházela dvojstrana vìnovaná informacím z Lauderových škol, kterou pøipravoval Petr Karas. Pokraèovaly úvahy vrchního rabína Efraima K. Sidona (Úvahy nad Sidurem), rabína Daniela Mayera (Šavuot svátek darování Tory, Chanuka Zázraèné svìtlo, které Makabejští zažehli). V roce 2014 vycházely nadále informace o revitalizaci židovských památek a na pokraèování vycházel Nástin historie sportovního klubu Hagibor Praha z pera Jana Štumbauera. Pozornost byla vìnována novinkám v Židovském muzeu v Praze a bylo pøipomenuto dvacetiletí nezávislého trvání muzea. Ètenáøi byli pravidelnì informováni o aktivitách sociálního oddìlení ŽOP, v rámci rubriky Pìt let èinnosti DSPH vycházely na pokraèování rozhovory s odbornými pracovníky Domova sociální péèe Hagibor (s Markétou Heømanskou, Zdeòkem Kalvachem) a na pokraèování vycházela analýza bezpeènostního oddìlení ŽOP v roce Obecní noviny vìnovaly pozornost dokumentaci dalších židovských høbitovù z pera Ivy Steinové, dále cyklu rozhlasových poøadù vysílaných na stanici Vltava Synagogy Èech a Moravy a zveøejnily Závìreènou zprávu restituèní komise za rok 2013, kterou vypracovala Mgr. Hana Èadová. V rubrice Osudy byly uveøejnìny ukázky z deníku Gustava Abelese, vzpomínka na Podkarpatskou Rus od Štìpána Siladije a medailony Mariany Langerové, Marie Handlové a Jiøího Fiedlera. Byly publikovány vzpomínky a medailony pøi pøíležitosti životních jubileí Gustava Singera (100 let), Josefá Hrušky, Artura Radvanského, Otto Taussiga, Mikuláše Brodera, Dany Lieblové, Gertrud Lutz-Fankhauserové, Rivy Haisové. V roce 2014 Obecní noviny také publikovaly povídky z židovského prostøedí z pera Rut Sidonové ( Skøíò, Jaro na Babì, Pukání kaštanù, Konference paroháèù s vylouèením veøejnosti), Liat Navi (Máma, Ztracené vlaky), Eriky Koppelové (Velký bílý slon), Zuzany Peterové (Teta v komoøe) a druhá øada pøíbìhù Chaima Cigana o létajícím panu Talismanovi. Noviny struènì informovaly o významných projektech, pøinášely pøíspìvky k aktuálním politickým otázkám, informace o Federaci židovských obcí v ÈR. Podrobnì referovaly o výsledku hospodaøení ŽOP za uplynulý rok a o schváleném rozpoètu na rok následující. Pravidelnì vycházely informace o nových knihách, zajímavých výstavách a divadelních pøedstaveních. Pokraèoval psychokoutek paní Goldy a životní pøíbìhy židovských dìtí. V roce 2014 byl šéfredaktorem Petr Balajka. Strana 8

10 IV. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských svátkù, pietní akty, významné návštìvy Rozhlasový poøad Šalom alejchem K pozitivnímu obrazu obce pøispívá již mnoho let rozhlasový poøad ŽOP Šalom alejchem Mír s vámi vysílaný na stanici Regina Praha (92,6 FM). V roce 2014 došlo ke zmìnì vysílacího èasu. Nadále si jej bylo možné poslechnout každou sudou nedìli, ale již ne od do hodin jako dosud. Poèínaje 12. lednem 2014 byl vysílán v novém èase od do hodin. Poøad formou ètených pøíspìvkù, autorských promluv i rozhovorù pøináší nejširší veøejnosti aktuální informace o ŽOP a jejích aktivitách. Pøibližuje židovské dìjiny, judaismus a židovskou kulturu, život Izraele i židovských obcí ve svìtì. Seznamuje též s významnými židovskými osobnostmi, upozoròuje na nové knihy a nejbližší kulturní poøady na židovská témata. Zvláštní pozornost je vìnována problematice šoa a antisemitismu. Koncepènì i obsahovì poøad pøipravuje od jeho vzniku v listopadu 1994 PhDr. Leo Pavlát ve spolupráci s Vidou Neuwirthovou a Janem Jelínkem. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských svátkù Výroèní zpráva za rok 2014 V roce 2014 pokraèovaly diskusní poøady Káva o ètvrté, které se uskuteènily tøináctkrát. Termíny byly pøizpùsobeny možnostem hostù a pøednášejících i židovskému kalendáøi. Hosty v tomto roce byli: Petra Procházková, novináøka, spisovatelka, váleèná zpravodajka a humanitární pracovnice, generál Andor Šándor, bývalý náèelník Vojenské zpravodajské služby ÈR, Benjamin Kuras, spisovatel, Kateøina Dejmalová, øeditelka Lauderových škol, Yvonne Pøeno- Novináøi Petr Fischer a Karel Hvížïala silová, zpìvaèka, moderátorka, Adéla Pollertová, primabalerína, Jan Jelínek, redaktor, Doris Grozdanovièová a rabín Efraim Karol Sidon, prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy a Vysoká škola chemicko-technologická, doc. PhDr. Zdenìk R. Nešpor, Ph.D., vedoucí vìdecký pracovník Sociologického ústavu AV ÈR, a novináøi Karel Hvížïala a Petr Fischer. Poøady pøipravil a odpolednem vždy provázel Jan Neubauer. Poøady jsou realizovány za finanèní podpory Magistrátu hl. mìsta Prahy. Strana 9

11 V roce 2014 také pokraèovaly poøady nazvané Podveèer s Yvonne Pøenosilovou, celkem se konaly sedmkrát a hosty byli herec a moderátor Aleš Háma, hereèka a zpìvaèka Monika Absolonová, zpìvaèka Yvetta Simonová, herci Mojmír Madìriè a Petr Kostka, komentátor Libor Dvoøák, hereèka Jaroslava Obermaierová a moderátor Aleš Cibulka. 30. ledna 2014 pøedstavila autorka Zuzana Peterová svou novou knihu Duše, proè pláèeš? Ukázky z knihy pøeèetla Miriam Kantorková, na klavír hrála Božena Steinerová. Oslava svátku Tu bi-švat. Zleva Lior Sharafi, Gary Koren, Efraim Karol Sidon, Michal Pacovský, Dominik Duka, Jan Munk a Daniel Herman 16. bøezna 2014 Purim pro dìti, dopoledne purimová díla (Chinuch) a odpoledne probìhl na obci Velký dìtský Purim, kde vystoupilo Divadlo Feigele. Veèer se konala v hlavním sále purimová oslava pro dospìlé s programem. Veèer pøipravený agenturou Ernyei art byl zahájen bájeènou Purimšpíl v režii Vidy Neuwirthové. Hostem dalšího programu byli herci Jarka Kreèmerová a Radim Vizvari, který pøítomné zavedl do øíše pantomimy. Veèerem provázel Petr Vacek. Po skonèení programu hrála k poslechu a tanci kapela Trombenik. Èeská unie mládeže zorganizovala ve tøetím patøe ŽOP další pokraèování programu s bubeníky U-Prag a DJ Slaterem. Petr Kostka v poøadu Podveèer s Yvonne Pøenosilovou 15. ledna 2014 oslava svátku Tu bi-švat, židovského Nového roku stromù. 15. bøezna 2014 purimová veèerní oslava, po skonèení ètení Megilat Ester zazpíval hostùm v hlavním sále zpìvák Diego Bar Bransburg Z dìtské oslavy svátku Purim 27. bøezna 2014 projekce filmu Pevný bod. Hovory s Židy a o Židech. Film uvedl a s režisérem filmu Meirem Dohnalem besedoval rabín Efraim Karol Sidon. Strana 10

12 10. dubna 2014 Diskusní veèer v Maislovce na téma: 200 let pospolu. Židé, Ukrajinci a Rusové kdysi a dnes. Hosté: Libor a Milan Dvoøákovi, rusisté a pøekladatelé, Bohdan Kopèák, ukrajinista a publicista. Moderoval Jan Fingerland. 5. kvìtna 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Budoucnost èesko-izraelských vztahù. Od sentimentu k pragmatiènosti? Hosté: Hynek Kmoníèek, øeditel zahranièního odboru Kanceláøe prezidenta republiky, Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v ÈR, a Tomáš Pojar, bývalý èeský velvyslanec v Izraeli. Moderovala Irena Kalhousová. 22. èervna 2014 Judafest 2014, Veletrh èeských židovských organizací. Èeská unie židovské mládeže uspoøádala 3. roèník veletrhu èeských židovských organizací a po vzoru stejnojmenných akcí poøádaných v Budapešti a Vídni se rozhodli letošní roèník pøenést na námìstí Míru, a pøedstavit tak židovskou komunitu veøejnosti. Akce se uskuteènila s finanèní podporou Nadaèního fondu obìtem holocaustu a pod záštitou Federace židovských obci v ÈR a Mìstské èásti Praha èervna 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Výchova Židù v Èechách. Jak, k èemu, kým a kde mají být vedeny židovské dìti? Hosté: Gafna Váòová, lektorka a uèitelka v Lauderových školách, Kateøina Weberová, lektorka a uèitelka v Lauderových školách, Eva Wichsová, organizátorka programù pro dìti a mládež. Moderoval Jan Fingerland. 7. záøí 2014 v rámci Dnù evropského kulturního dìdictví byly uspoøádány komentované prohlídky Starého židovského høbitova na Žižkovì a v Radlicích. 17. záøí 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Starý-nový Blízký východ. Hrozí svìtová válka v Orientu? Hosté: Zora Hesová, arabistka, Asociace pro mezinárodní otázky, Ondøej Beránek, arabista, øeditel Orientálního ústavu AV, Jan Èuøík, arabista. Moderovala Irena Kalhousová. 18. záøí 2014 shromáždìni proti antisemitismu v Senátu Parlamentu Èeské republiky 11. listopadu 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Obraz židovství v èeské katolické kultuøe: od antise- Výroèní zpráva za rok 2014 Diskusní veèer v Maislovce. Zleva: J. E. Gary Koren s tlumoènicí, Hynek Kmoníèek, Tomáš Pojar a Irena Kalhousová Shromáždìní proti antisemitismu v Senátu Parlamentu ÈR Strana 11

13 mitismu k filosemitismu a dál? Host: Martin C. Putna, profesor UK, literární historik a kritik. Moderoval Jan Fingerland. 11. listopadu 2014 probìhlo na Novomìstské radnici probìhlo vyhlášení celostátního ocenìní Peèovatelka roku 2014 Národní cena sociálních služeb. V letošním roce se poprvé objevili ve dvou kategoriích zamìstnanci ŽOP. Paní Irena Èecháková (Penzion Ch. Jordana) byla jednou z ocenìných v kategorii Ambulantní služby a paní Vlasta Rut Sidonová se umístila na prvním místì v kategorii Sociální pracovník. 27. listopadu 2014 setkání s Barbarou Peèovatelka roku 2014 Národní cena Winton, autorkou knihy Není-li to nemožné. Životní pøíbìh sira Nicholase Maciuchová, Vlasta Rut Sidonová sociálních služeb. Zleva: Irena Èecháková, Hana Wintona. Poøad moderoval Tomáš Kraus. Z vernisáže výstavy o dìjinách židovské školy v budovì v Jáchymovì ulici 4. prosince 2014 Den otevøené Jáchymky. Budova v Jáchymovì ulici byla otevøena všem zájemcùm, kteøí mìli zájem seznámit se s institucemi, které zde sídlí (Terezínská iniciativa,institut Terezínské iniciativy s knihovnou, Knihovna ŽOP, Nadace ŽOP a Nadace Hagibor, Sociální dílna Becalel, Støedisko pøedarchivní péèe ŽOP nebo KKL), a prohlédnout si v pøízemí novì instalovanou výstavu o dìjinách budovy a židovské školy, která zde fungovala v letech prosince 2014 diskusní veèer v Maislovce na téma: Od sionistické utopie k reálnému sionismu: Izraelská spoleènost v promìnách èasu. Hosté: Daniel Ziss a Irena Kalhousová. 18. prosince 2014 Chanuka pro zamìstnance v Kavárnì na balkonì. 21. prosince 2014 chanuková zábava pro dospìlé ve Spoleèenském sále radnice nazvaná Chanuka tentokrát spoleènì. Na pøípravì se podílely ŽOP, Hakoach, ÈUŽM, Bejt Simcha, Tøígeneraèní komunitní centrum Hagibor, Chinuch, FŽO a Ester Peterova Production, na níž spoèívala hlavní odpovìdnost za organizaci a koordinaci. Program zahájil v odpoledních hodinách chanukový bìh Prahou a chanukové odpoledne pro rodiny Strana 12

14 s dìtmi. Po té následovalo zapálení chanukového svícnu rabínem Davidem Peterem a zahájení hlavního programu, kde byli hosty Josef Laufer, kapela Bengas a DJ Kaya. Veèerem provázela dvojice moderátorù Bohunka Krejèí a Patrik Vojtíšek. Chanuka tentokrát spoleènì: Výroèní zpráva za rok 2014 Pietní akce 27. ledna 2014 byl u pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti uspoøádán ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze koncert ve Španìlské synagoze. Na koncertì zaznìly skladby Ernesta Blocha, Holmera Beckera a Jeffa Hamburga v podání Barbory Perné soprán, Petra Nouzovského violoncello a Ladislava Horáka akordeon. Strana 13

15 27. ledna 2014 uspoøádal Nadaèní fond obìtem holocaustu ve spolupráci s Federací židovských obcí v ÈR již po deváté setkání u pøíležitosti Dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti v Senátu Parlamentu ÈR. Tradiènì se akce zúèastnili pøedstavitelé náboženského života jako vrchní zemsky rabín Efraim Karol Sidon èi pražský arcibiskup Dominik Duka, velvyslanci a další významné osobnosti kulturního, politického a náboženského života Slavnostní setkání uvádìl a závìreènou øeè pronesl pøedseda FŽO v ÈR pan Petr Papoušek. Projevy pøednesli pøedseda Senátu Parlamentu ÈR Milan Štìch, místopøedsedkynì Poslanecké snìmovny Jaroslava Jermanová, za ty, kteøí pøežili šoa, promluvil bývalý vìzeò nacistického tábora Osvìtim-Bøezinka Ludìk Eliáš a øeditelka Muzea romské kultury v Brnì Jana Horváthová. V programu zaznìla dvì hudební díla v podání klavíristky Boženy Steinerové: nejprve dramatická Sonáta è. 6 Sergeje Prokofjeva a pozdìji skladba Franze Liszta. 9. bøezna 2014 se konala v Pinkasovì synagoze vzpomínková tryzna za rodinný tábor v Osvìtimi-Bøezince, který byl v noci z 8. na 9. bøezna 1944 vyvraždìn. Nejprve krátce promluvila pøedsedkynì Terezínské iniciativy Dagmar Lieblová, poté øeditel ŽMP Leo Pavlát zapálil svíce za všechny obìti hromadné vraždy. Hlavní proslov pronesl pamìtník Pavel Stránský. Modlitbu za zavraždìné pøednesl vrchní zemsky rabín Efraim Karol Sidon. Setkání u pøíležitosti Dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti v Senátu ÈR Vzpomínková tryzna v Pinkasovì synagoze 28. dubna 2014 se konala v Pinkasovì synagoze vzpomínka na obìti genocidy Židù Jom ha-šoa 5774 (2014). Modlitbu za mrtvé pøednesl rabín Karol Efraim Sidon, s osobní vzpomínkou na obìti vystoupil tajemník ŽOP Michal Borges; bylo pøeèteno nìkolik desítek jmen zavraždìných. Odpolední akce veøejného ètení jmen obìtí holocaustu poøádaná Institutem Terezínské Strana 14

16 iniciativy a Nadaèním fondem obìtem holocaustu se už po deváté konala na námìstí Míru. Vzpomínka na obìti genocidy Židù Jom ha-šoa v Pinkasovì synagoze Veøejné ètení jmen obìtí holocaustu na námìstí Míru Strana 15

17 V. Zpráva o èinnosti jednotlivých oddìlení ŽOP 1. Rabinát Do pùsobnosti rabinátu patøí: zabezpeèování veškerých náboženských aktivit ŽOP, organizování svátkù, organizace a svolávání zvláštního rabínského soudu, návrhy na jmenování rabínù, kantorù, duchovních, uèitelù náboženství a dalších odborníkù v náboženských záležitostech, vedení matriky židovských sòatkù a další pøíslušné dokumentace a vydávání pøíslušných potvrzení, dohled nad náboženskou výchovou a výukou èlenù ŽOP (pravidelná výuka náboženství v midraši a konání nepravidelních kurzù), dohled nad Vrchní pražský rabín David Peter s rodinou pøijímáním nových èlenù do ŽOP, rozhodování o výbìru žadatelù o pøestup, zajištìní jejich výuky a výchovy k židovství, dozor nad provozem rituální láznì, dohled nad èinností uèitelù náboženství, rozhodování v záležitostech kašrutu, udìlování hechšerù (certifikátù o dodržení pøedpisù kašrutu), dozor na rituálních porážkách a stravování jak v rámci ŽOP, tak i mimo, zabezpeèení vybavenosti synagog, dohled nad stavem rituálních pøedmìtù, odpovìdnost za užívané rituální pøedmìty a jejich stav, spolurozhodování o využití sakrálních objektù ve vlastnictví ŽOP, úzká spolupráce s Lauderovými školami a obèanským sdružením Bejachad, které slouží pøedškolním dìtem. Kontrola košer potravin ve výrobnách a sestavování seznamu košer potravin pro potøeby èlenù ŽOP. Rabinát zodpovídá za fungování Nového židovského høbitova a Starého židovského høbitova na Žižkovì. Rabinát vydává jako mìsíèní pøílohu Obecních novin Rabínské listy. Souèasnì probíhá v midraši ŽOP pravidelná výuka, napø. úvod do judaismu, kurz pøípravy na bar micva, a nejrùznìjší pøednášky, napø. na téma Gemara, Halacha, Mišna, Maharal atd. Rabinát také poskytuje interview do rozhlasových a televizních stanic a do tisku. Vrchní pražský rabín: Efraim K. Sidon, od rabín David Peter Vedoucí rabinátu: Lior Sharafi Rabíni: Menachem Kalcheim (odpovìdný za kašrut) Sekretáøka rabinátu: Alžbìta Turková, od Dagmar Dushinsky Strana 16

18 Kantoøi a vedoucí bohoslužeb: Efraim K. Sidon, Staronová synagoga do , Alexandr Putík, Jeruzalémská synagoga, Bryan Wood, Staronová synagoga. Uèitelé v midraši: Michael Dushinsky, Efraim K. Sidon, David Peter. Mašgiachové: Václav Bittner, Marie Goldbergerová, Jakub Peter, Mark Polevoj, Chaim Koèí. Šámesové: Andrej Nosièenko, Staronová a Vysoká synagoga, Emil Svátek, Jeruzalémská synagoga, Václav Peter, Domov sociální péèe Hagibor. Modlitby: Každodenní ranní a odpolední modlitba probíhá ve Vysoké synagoze, každodenní veèerní modlitba probíhá ve Staronové synagoze, šabatové a sváteèní modlitby ve Staronové a Jeruzalémské synagoze. Rabínský soud (Bejt din): pøedseda rabínského soudu rabín Noach Landsberg, èlenové soudu rabíni Eliezer Damari, Yehuda Yesharim a David Peter. Tajemník soudu David Peter. Za rok 2014 se uskuteènila tøi zasedání rabínského soudu, konvertovali dva dospìlí kandidáti. Kašrut: Kromì rituálního zabezpeèení stravovacích zaøízení ŽOP (restaurace Šalom, Kavárna na balkonì, Lauderovy školy, Hagibor) a restaurace Dinitz, bylo vystaveno 5 nových košer certifikátù potravináøským firmám, 13 certifikátù bylo prodlouženo. V prùbìhu roku byly zajištìny výroby základních košer potravin: napø. sýrù a tvarohu z mlékáren Polná, Olešnice, Pøibyslav (Hermelín), Lacrum Velké Meziøíèí, Otinoves (Niva), Orrero Litovel (Gran Moravia), Tvarùžkárna Loštice a Olma Olomouc; chlebù a peèiva z Biopekárny, United bakeries, firmy Mansson a Mamacoffee, majonézy a keèupu z firmy Spak. Obøízky: pìt. Bar micva: jedna. Svatby: dvì, oddával rabín Efraim K. Sidon. Noví èlenové: ŽOP pøijala za rok 2014 celkem 65 øádných èlenù, 10 èlenù s mimoøádným statusem a 8 hostù. Semináøe a konference: rabín David Peter se zúèastnil jedné mezinárodní konference. Rabín Sidon se zúèastnil dvou konferencí v ÈR. Tryzny a pietní akty: zástupci rabinátu se zúèastnili deseti akcí. Pøednášková èinnost: denní vyuèování judaismu v midraši ŽOP, pøednášky na Hagiboru, v Penzionu Charlese Jordana, v Lauderových školách. Pøednášková èinnost mimo ŽOP: rabín Efraim K. Sidon pøednášel v mimopražských obcích, gymnáziích, školách, židovských spolcích a ve Vzdìlávacím a kulturním centru ŽMP v Praze a v Brnì a na akci Limud v Blansku. Strana 17

19 Nový židovský høbitov Nový židovský høbitov (NŽH) patøí mezi památkovì chránìné objekty. Jelikož se jedná o høbitov, který je kontinuálnì využíván ke konání pohøbù zesnulých židovského vyznání od roku 1895, vyžaduje jeho stav stále nákladnìjší péèi. Provoz tohoto høbitova a urnového háje se øídí øádem neveøejného pohøebištì platným od 1. ledna 2002 a náboženskými zvyklostmi židovské obce. V srpnu 2010 došlo k rozdìlení Nový židovský høbitov záchrana náhrobkù správy NŽH na dvì èásti, èást rituální podøízenou rabinátu ŽOP a èást technickou ve správì Matana, a. s. Pod novì vzniklou správu byla pøevedena i pracovní èeta èítající ètyøi pracovníky v dìlnické profesi (høbitovní dìlníci, zahradníci a údržbáøi). Na této technické správì bìhem roku 2011 již plnì ležela odpovìdnost za správu zelenì, budov, komunikací i náhrobních kamenù a hrobek. Rituální správa byla v srpnu 2011 doplnìna vedoucím, jenž v souèinnosti s technickou správou coby delegát rabinátu ŽOP zajišťoval veškeré èinnosti spojené s pohøby, ukládáním uren, archivací a dohled nad dodržováním rituálních pravidel. Pro styk s veøejností, poskytování základních informací a zajišťování pøístupnosti objektu høbitova byla zachována dvì místa na pozici vrátného. Bìhem roku 2014 se uskuteènilo 18 tradièních pohøbù a bylo uloženo 35 uren. Probìhly rovnìž tradièní pietní akce. Celkovì správa NŽH také v tomto roce pokraèovala v údržbì zelenì a postupné renovaci poškozených náhrobkù, s tím souviselo i doplòování chybìjících náhrobních kamenù. Stavu døevin v prostoru høbitova musí být nadále vìnována velká péèe, protože nìkolik pohøbù bylo komplikováno pozicí vzrostlých stromù v hrobových místech. Prùbìžnì byla aktualizována nová høbitovní databáze tak, aby maximálnì korespondovala se skuteèným stavem. Objekt høbitova byl tradiènì zapojen do Dnù evropského kulturního dìdictví a v jejich rámci probìhly komentované prohlídky doplnìné pøednáškou o pohøebním ritu, která mìla velký ohlas. 2. Støediska sociální a zdravotní péèe ŽOP Hlavním cílem práce støedisek je poskytovat sociální a zdravotní služby na profesionální úrovni podle individuálních potøeb jejich uživatelù. Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou potøebné osoby, zvláštní zøetel je pak vìnován potøebám pøeživších šoa. Strana 18

20 Jednotlivá støediska vzájemnì spolupracují a jsou rozdìlena podle cílové skupiny uživatelù služeb a druhu sociální nebo zdravotní služby. Patøí k nim: 1. Komplexní domácí péèe Ezra terénní sociální a zdravotní péèe, 2. Sociální oddìlení sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi, seniory a osoby se zdravotním postižením, 3. Peèovatelská služba v Penzionu Charlese Jordana, 4. Domov sociální péèe Hagibor, denní stacionáø a odlehèovací služby pobytová a ambulantní sociální péèe, 5. Tøígeneraèní komunitní centrum, 6. Støedisko autodopravy, 7. Støedisko praktického lékaøe zdravotní péèe Komplexní domácí péèe Ezra Komplexní domácí péèe Ezra (dále jen KDP Ezra) je nestátní zdravotnické zaøízení a registrovaná terénní sociální služba Osobní asistence. Od roku 2002 poskytuje uživatelùm služeb propojenou formu zdravotní a sociální péèe v pøirozeném sociálním prostøedí podle individuálních potøeb. Hlavním cílem této komplexní péèe je podporovat a prodloužit život uživatelùm ve vlastním domácím prostøedí, co nejdéle je to možné a bezpeèné. Služby byly poskytovány potøebným osobám uživatelùm se sníženou sobìstaèností z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Komplex sociálních a zdravotních služeb byl poskytován klientùm v jejich pøirozeném sociálním prostøedí, pøi èinnostech, které potøebují, a se zvláštním zøetelem k potøebám pøeživších šoa, nìkdejším obìtem nacionálnìsocialistického násilí, jejichž osobní cíle vycházejí z židovských tradic a koøenù. Služby byly poskytovány na území hlavního mìsta Prahy 12 hodin dennì, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce podle individuálních potøeb klientù. V roce 2014 bylo v péèi KDP Ezra celkem 225 klientù. Tìmto klientùm bylo poskytnuto celkem výkonù sociálních a zdravotních služeb a ergoterapie za rok. Komplex poskytovaných služeb KDP Ezra v roce 2014: domácí zdravotní péèe odborná zdravotní péèe podle odbornosti 925, služby sociální péèe sociální poradenství a výkony osobní asistence podle 39 sociálního zákona 108/2006 a vyhlášky 505, 5, ergoterapie odborná zdravotní péèe podle vyhlášky è. 55/2011 Sb., pùjèovna kompenzaèních pomùcek. Náklady na služby byly financovány z více zdrojù: ŽOP, státní dotace a granty MHMP a Prahy 10, NFOH, zdravotní pojišťovny, granty Claims Conference i dalších spoleèností a spoluúèast klientù. Tým KDP Ezra vedla v roce 2014 øeditelka Ing. Eva Jelínková a byl složený z týmu: hlavní sestry, zdravotních sester, pracovnic v sociálních službách osobních asistentek, sociál- Strana 19

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze Komisaøka výstavy Cesta života Eva Kosáková pøi komentované prohlídce na vernisáži Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2009 Obsah 1. Právní rámec èinnosti a orgány muzea - - - - - - - - - 3

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA 2008 Milé sestry a bratøi z Kolpingových rodin! Milé sestry a milí bratøi v Kolpingovì díle, Spoleènost

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

OBČANSKÁ PORADNA BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003. Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz

OBČANSKÁ PORADNA BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003. Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz OBČANSKÁ PORADNA BRNO ČLEN ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH POSLÁNÍ 2003 Poslání...5 Orgány sdružení...6

Více

Pražská informaèní služba

Pražská informaèní služba Pražská informaèní služba Výroèní zpráva 2008 Úvodní slovo Rok 2008 byl pro Pražskou informaèní službu v mnohém rokem pøelomovým. Pøipomínala si sice významné jubileum 50 let od svého založení, ale prošla

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Pražská informaèní služba

Pražská informaèní služba Pražská informaèní služba Výroèní zpráva 2007 Úvodní slovo Rok 2008 je pro Pražskou informaèní službu rokem jubilejním. Je tomu 50 let, co byla založena. Tìší nás, že do nìj vstupujeme s výsledky, které

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA. Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války (28. srpna 2014 1. února 2015)

VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA. Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války (28. srpna 2014 1. února 2015) 1 2015 VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války (28. srpna 2014 1. února 2015) V první únorový den skonèila v Galerii Roberta Guttmanna výstava o

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze Pohled do Galerie Roberta Guttmanna v dobì konání výstavy A vypravuj synu svému Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2010 Obsah 1. Právní rámec èinnosti

Více

Obsah. 1. Slovo úvodem...4. 2. Poruchy autistického spektra...5. 3. Poslání sdružení...6. 4. Aktivity sdružení...6 8. 5. Další èinnost APLA JÈ...

Obsah. 1. Slovo úvodem...4. 2. Poruchy autistického spektra...5. 3. Poslání sdružení...6. 4. Aktivity sdružení...6 8. 5. Další èinnost APLA JÈ... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem...4 2. Poruchy autistického spektra...5 3. Poslání sdružení...6 4. Aktivity sdružení...6 8 5. Další èinnost APLA JÈ... 9 11 6. Orgány sdružení...12 7. Finanèní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více