USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 338/ /2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 338/ /2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 338/2011 Plnění usnesení rady města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města k datu 8. prosince Č. usnesení 339/2011 Organizační změny IV/2011 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ stanovuje s účinností od dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě rozdělení pravomocí v městském úřadu a schvaluje s účinností od dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě další organizační změny v městském úřadu. Celkový počet zaměstnanců města Česká Lípa zařazených do MěÚ zůstává k datu nezměněn - 188, společensky účelná pracovní místa 3. 1

2 Č. usnesení 340/2011 Organizační řád MěÚ Česká Lípa Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje organizační řád městského úřadu vč. příloh s účinností od 1. ledna Č. usnesení 341/2011 Svěření působnosti Rady města Česká Lípa dle 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odborům městského úřadu Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ a)/ revokuje usnesení rady města č. 780/00 ze dne , b)/ svěřuje podle 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zcela působnost ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce podle 58 tohoto zákona odborům městského úřadu následovně: 1/ ve věcech dle odst. 1 - stavebnímu úřadu, 2/ ve věcech dle odst. 2 - odboru životního prostředí, 3/ ve věcech dle odst. 3 - odboru životního prostředí, 4/ ve věcech dle odst. 4 - správnímu odboru. Č. usnesení 342/2011 Směrnice pro odpisování majetku schvaluje Směrnici Rady Města č. 3/2011 Odpisy majetku města včetně odpisového plánu. Č. usnesení 343/2011 Odpis nedobytných pohledávek schvaluje odpis 287 nedobytných pohledávek s příslušenstvím dle důvodové zprávy. 2

3 Č. usnesení 344/A/2011 Smlouva o věcném břemeni se spol. Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, , IČ: Trasa 1. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 335, 401/1 a 401/20 v k. ú. Česká Lípa, pro spol. Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumluvkou 266/2, Praha 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL síť telekomu Č. Lípa, trasa 1. vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši ,- Kč + 20% DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 344/B/2011 Smlouva o věcném břemeni se spol. Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, , IČ: trasa 2. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 1824/1, 1833/1, 1837 a 1845 v k. ú. Česká Lípa, pro spol. Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumluvkou 266/2, Praha 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL síť telekomu Č. Lípa, trasa 2. vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši ,- Kč + 20% DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 344/C/2011 Uzavření smlouvy o věcném břemeni na kanalizační přípojku k RD č. p. 2 v k. ú. Stará Lípa schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku k RD č. p. 2 v k. ú. Stará Lípa pro pana Zdeňka Jeřábka a paní Libuši Jeřábkovou, oba bytem ul. Liberecká 2, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává akce Kanalizační přípojka k RD č. p. 2 v k. ú. Stará Lípa vedená přes pozemek p. č. 133/1 v k. ú. Stará Lípa ve vlastnictví města. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 500,- Kč + 20%DPH a bude uhrazena před podepsáním vkladové smlouvy. 3

4 Č. usnesení 344/D/2011 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Protool schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 5127/2 a 5139 v k. ú. Česká Lípa, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL přípojka elektro sítě, Protool s.r.o. vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 344/E/2011 Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Dobranov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 251/1 v k. ú. Dobranov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL Dobranov rozšíření sítě elektro vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 1.000,- Kč + 20% DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 345/A/2011 Smlouva o dílo na tisk Městských novin souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na tisk Městských novin s firmou SAMAB BRNO GROUP, a.s., Cyrilská 14, Brno, IČO v předloženém znění s celkovou cenou plnění ve výši Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH 14% a pověřuje starostku města Hanu Moudrou podpisem této smlouvy. Č. usnesení 345/B/2011 Smlouva o roznášce informačních materiálů - Městských novin souhlasí s mimořádným zadáním veřejné zakázky na distribuci Městských novin za 4

5 podmínek uvedených v důvodové zprávě a souhlasí s uzavřením Smlouvy o Roznášce informačních materiálů číslo /2011 s Českou poštou s. p., Politických vězňů 909/4 Praha 1, IČ v předloženém znění s celkovou cenou plnění ve výši Kč bez DPH. Č. usnesení 345/C/2011 Smlouva o dílo na zajištění služby PP-PLUS pro město Česká Lípa Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění služby PP-PLUS pro město Česká Lípa s Ing. Janem Papežem, IČ: , v předloženém znění. Č. usnesení 345/D/2011 Smlouva o bezúplatném vypořádání technického zhodnocení budovy schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném vypořádání technického zhodnocení budovy mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ: a Městem Česká Lípa, nám. T.G.M. čp. 1, Česká Lípa, IČ: dle důvodové zprávy. Č. usnesení 345/E/2011 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon státní správy podle 160 zákona č. 500/2004 Sb., a to na výkon agendy podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech, s obcí Volfartice. ukládá vedoucí správního odboru zajistit podpisy smlouvy a předat Krajskému úřadu ke schválení. Č. usnesení 345/F/2011 Spisová služba Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje ukončení Smlouvy o dílo a o dodávkách nových verzí softwarového díla "SPISOVÁ SLUŽBA" B /2001 v předloženém znění dle důvodové zprávy a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy licenční č. CNS_SSL_11_12 k užití 3. stupně podpory k softwarovému dílu "SPISOVÁ SLUŽBA/ELISA" v předloženém znění s CNS a. s., 5

6 se sídlem Nad Šafranicí 574, Mělník, IČO , a ukládá odboru kancelář tajemníka MěÚ zajistit podpisy. Č. usnesení 346/2011 Revokace usnesení rady města č. 252/A/2011 ze dne revokuje usnesení rady města č. 252/A/2011 ze dne z důvodu zrušení žádosti ze strany zájemce. Č. usnesení 347/A/2011 Pozemek p. č. 1455/7 v k. ú. Česká Lípa - nájem schvaluje nájem pozemku p. č. 1455/7 v k. ú. Česká Lípa o výměře 242 m 2 Alexandrovi a Jaroslavě Eflerovým, oba bytem Příčná 1879, Česká Lípa, za účelem rozšíření zahrady k RD čp na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční cenu nájemného ve výši 2.420,- Kč bez DPH + valorizace a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 347/B/2011 Pozemky p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy - nájem a žádost o uzavření dodatku bere na vědomí předložené žádosti Milanem Lopušanem, Okřešice, IČ: , o pronájem pozemků p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy a o uzavření speciálního dodatku. neschvaluje pronájem pozemků p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy a uzavření speciálního dodatku ke smlouvě. Č. usnesení 347/C/2011 Nemovitost na st. parcele č. 40 v Manušicích - výpověď smlouvy schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti č. A /2009 ze dne na kapličku na st. parcele č. 40 v Manušicích občanskému sdružení Drobné památky severních Čech, Česká Lípa, IČ: , v souladu s odst této smlouvy. 6

7 Č. usnesení 347/D/2011 Žádost o slevu na nájemném neschvaluje slevu na nájemném z důvodu zatékání paní Květě Černé, bytem Špálova čp. 3256, čb. 14 v České Lípě. Č. usnesení 347/E/2011 Pozemek p. č. 5813/1 v k. ú. Česká Lípa - změna nájemce schvaluje uzavření dohody o postoupení práv a převzetí závazků s firmou Horova Immo s.r.o., Teplice, IČ: , s účinností ode dne podpisu specifikující převedení práv a povinností ze smlouvy č. A /2010 ze dne na firmu GARLORAN s.r.o., Teplice, IČ: , v navrhovaném znění. Č. usnesení 348/2011 Vyhodnocení nabídek k záměru na pronájem sloupů VO ke komerčním účelům a schválení nájemní smlouvy na pronájem sloupů VO souhlasí s doporučením komise pro hodnocení nabídek k záměru na pronájem sloupů veřejného osvětlení v České Lípě ke komerčním účelům v ceně ,- Kč včetně DPH a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s vybraným uchazečem: Otto Žítek-elektro-osvětlení ELOS, Roháče z Dubé 2900, Česká Lípa, IČ Č. usnesení 349/2011 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Údržba veřejné městské zeleně v České Lípě a přidružených obcích schvaluje zadávací dokumentaci pro otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Údržba veřejné městské zeleně v České Lípě a přidružených obcích" a navrhuje složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek dle důvodové zprávy. 7

8 Č. usnesení 350/A/2011 Přidělení veřejné zakázky "Nákup, integrace personálního software včetně zaškolení zaměstnanců" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Nákup, integrace a implementace personálního software včetně zaškolení zaměstnanců" dodavateli FLUX, spol. s r. o., Musílkova 167/13, Praha 5, IČ , schvaluje uzavření Smlouvy na dodání, integraci a implementaci personálního software včetně zaškolení zaměstnanců s vybraným uchazečem v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. Č. usnesení 350/B/2011 Přidělení veřejné zakázky Dodávka kancelářských potřeb pro MěÚ Česká Lípa souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka kancelářských potřeb pro MěÚ Česká Lípa" dodavateli PAPERA s. r. o., Hálkova 2217/13, Svitavy, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o koupi zboží s vybraným uchazečem. Č. usnesení 350/C/2011 Přidělení veřejné zakázky "Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa - poradenství a vzdělávání" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa" dodavateli TREXIMA spol. s r. o., tř. T. Bati 299, Zlín - Louky, IČ: , schvaluje uzavření Smlouvy o poradenství a vzdělávání s vybraným uchazečem v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. Č. usnesení 351/2011 Pronájem druhého pokoje v ubytovně CENTRUM "N" schvaluje pronájem druhého pokoje v ubytovně CENTRUM "N" pí Lýdii Balogové RČ /

9 Č. usnesení 352/2011 Prodej movitých věcí Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, zastupitelka schvaluje prodej movitých věcí kancelářského vybavení dle důvodové zprávy schvaluje uzavření kupní smlouvy v předloženém znění s ČR Úřad práce České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2, IČ , specifikující odkoupení movitých věcí dle důvodové zprávy. Č. usnesení 353/2011 Jednotky sboru dobrovolných hasičů Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje uzavření 22 dohod o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa a 12 dohod o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa Dobranov v předloženém znění dle důvodové zprávy schvaluje 1 dodatek ve spojení se jmenováním velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa a 1 dodatek ve spojení se jmenováním velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa Dobranov v předloženém znění dle důvodové zprávy schvaluje 8 výpovědí dohod o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa a 3 výpovědi dohod o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa Dobranov v předloženém znění dle důvodové zprávy Č. usnesení 354/2011 Schválení darů - účelový dar pro ZŠ Slovanka a nepeněžní dar pro DDM Libertin Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města A// schvaluje Základní škole Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace přijetí účelového daru od Nadace České pojišťovny se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4, IČ: interaktivní učebnice "Prevence rizikového chování dětí a mládeže". B// schvaluje Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace přijetí nepeněžního daru (pekárenské výrobky) od firmy Jizerské pekárny, spol. s r.o., Gen. Svobody 312, Liberec, IČ: v hodnotě 5.000,-- Kč. 9

10 Č. usnesení 355/2011 Schválení pořadníku čekatelů k přijetí do zařízení pečovatelské služby, rok 2011 schvaluje Magdalénu Slavíčkovou, bytem Mistrovice 234, Nový Oldřichov, Marcelu Steinerovou, bytem Dukelská 272/32, Liberec, k přijetí do Domu s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa schvaluje Helenu Mikuleckou, bytem Střelnice 2289, Česká Lípa, Josefu Šebelovou, bytem Osvobození 304, Žandov, k přijetí do Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa neschvaluje Jana Částka, Českokamenická 1799, Česká Lípa k přijetí do Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa. Č. usnesení 356/2011 Zásady RM - Řízení neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou schvaluje Zásady č.1/2012 Řízení neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou v předloženém znění. Č. usnesení 357/A/2011 Změna specifických ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Sport Česká Lípa schvaluje změnu specifických ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Sport Česká Lípa v roce 2011 dle důvodové zprávy. Č. usnesení 357/B/2011 Změna specifických ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa schvaluje změnu specifických ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa v roce 2011 dle důvodové zprávy. 10

11 Č. usnesení 357/C/2011 Změna specifického ukazatele pro Samostatnou školní jídelnu, Česká Lípa, 28. října 2733 Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Samostatné školní jídelně, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace změnu specifického ukazatele pro rok ukazatel č. 4 dle důvodové zprávy. Č. usnesení 358/2011 Stanovení cen zboží, které bude od roku 2012 podléhat nové sazbě DPH 14% Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje ponechání cen zboží prodávaného Městským informačním centrem, u kterého dojde s účinností od ke zvýšení sazby DPH na 14 % ve stávající výši. Č. usnesení 359/2011 Stanovení ceny publikace Zralé město s mladou tváří v české a německé mutaci Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje prodejní cenu publikace Zralé město s mladou tváří v české a německé mutaci na 25 Kč včetně DPH. Č. usnesení 360/A/2011 Zápis z jednání Komise prevence kriminality Předkládá: Mgr. Policer Jan, předseda komise prevence kriminality bere na vědomí předložený zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne Č. usnesení 360/B/2011 Zápis z komise pro komunikaci s veřejností Předkládá: Hudec Tomáš, předseda komise pro komunikaci s veřejností bere na vědomí zápis z 12. jednání komise pro komunikaci s veřejností ze dne a schvaluje upravený statut Městských novin na rok

12 Č. usnesení 361/2011 Informační materiály bere na vědomí materiály pro informaci uvedené v přílohách. Č. usnesení 362/2011 Dohoda o spolupráci při pořádání XIV. reprezentačního plesu města Česká Lípa schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při pořádání XIV. reprezentačního plesu města Česká Lípa s Kulturou Česká Lípa, příspěvkovou organizací, sídlem Boženy Němcové 2942, Česká Lípa, IČ: , v předloženém znění. Č. usnesení 363/2011 Přijetí daru příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy schvaluje přijetí daru příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ: a to dle důvodové zprávy. Č. usnesení 364/2011 Dohoda o umožnění výkonu veřejné služby schvaluje uzavření Dohody o umožnění výkonu veřejné služby v předloženém znění a pověřuje starostku města jejím podpisem. Č. usnesení 365/2011 Darovací smlouva mezi Libereckým krajem a městem Česká Lípa schvaluje darovací smlouvu v navrhovaném znění a ukládá starostce města uvedenou smlouvu podepsat. 12

13 Č. usnesení 366/2011 Odkoupení movitých věcí schvaluje odkoupení movitých věcí dle důvodové zprávy a schvaluje uzavření kupní smlouvy v předloženém znění se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Praha, IČ , specifikující odkoupení movitých věcí dle důvodové zprávy. Č. usnesení 367/2011 Návrh na postup změny sytému parkování v centru města Česká Lípa souhlasí s předloženým návrhem na postupné koncepční řešení parkování v centru města Česká Lípa Mgr. Hana Moudrá, starostka Jiří Kočandrle, místostarosta 13

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015)

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

2. Majetkové záležitosti. 1) ÚV Pracejovice rekonstrukce a modernizace Usnesení č. 4243/2014 (155/2)

2. Majetkové záležitosti. 1) ÚV Pracejovice rekonstrukce a modernizace Usnesení č. 4243/2014 (155/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 155. jednání Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více