SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:"

Transkript

1 RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 164 Rozesla na d 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: 504. Vyhla sï ka, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o pomoci v hmotâ nouzi 505. Vyhla sï ka, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o sociaâlnõâch sluzïbaâch 506. Vyhla sï ka, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva praâce a sociaâlnõâch veïcõâ CÏ eskeâ republiky cï. 182/1991 Sb., kterou se provaâdõâ zaâkon o sociaâlnõâm zabezpecïenõâ a zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady o puê sobnosti orgaânuê CÏ eskeâ republiky v sociaâlnõâm zabezpecïenõâ, ve zïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê

2 Strana 7018 SbõÂrka zaâkonuê cï. 504 /2006 CÏ aâstka VYHLA SÏ KA ze d 15. listopadu 2006, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o pomoci v hmotâ nouzi Ministerstvo praâce a sociaâlnõâch veïcõâ stanovõâ podle 80zaÂkona cï. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotâ nouzi, (daâle jen ¹zaÂkonª): 1 RaÂmcovy obsah aktivizacïnõâho plaânu (K 19 odst. 2 zaâkona) AktivizacÏnõ plaân obsahuje a) popis prïõâcïin vzniku hmotâ nouze fyzickeâ osoby (daâle jen ¹osobaª) a duê vody jejõâho dlouhodobeâho setrvaâvaânõâ v hmotâ nouzi, b) urcïenõâ rozsahu potrïeby a zpuê sobuê pomoci k prïekonaânõâ hmotâ nouze, c) naâvaznost na individuaâlnõâ akcïnõâ plaân, je-li pro osobu uârïadem praâce zpracovaân 1 ), d) rozsah spolupraâce osoby v hmotâ nouzi se zameïstnancem prïõâslusïâho orgaânu pomoci v hmotâ nouzi, e) zpuê sob prokazovaânõâ vlastnõâ snahy osoby o zvysïovaânõâprïõâjmu vlastnõâ pracõâ 2 ), f) zpuê sob zjisït'ovaânõâ a prokazovaânõâ mozïnosti zvyâsïenõâ prïõâjmu vyuzïitõâm majetku 3 ), g) zpuê sob zjisït'ovaânõâ a prokazovaânõâ mozïnosti zvyâsïenõâ prïõâjmu uplatïnõâm zaâkonnyâch naârokuê a pohledaâvek 4 ), h) mozïnosti a zpuê sob rïesïenõâ zadluzïenosti osoby, i) harmonogram pro plïnõâ jednotlivyâch uâkoluê aktivizacïnõâho plaânu a termõâny pro kontrolu jeho plïnõâ. 2 RaÂmcovy obsah programu individuaâlnõâho motivacïnõâho postupu (K 20 odst. 2 zaâkona) Program individuaâlnõâho motivacïnõâho postupu obsahuje a) popis skutecïnostõâ, ktereâ mohou veâst k sociaâlnõâmu vyloucïenõâ osoby, a oduê vodïnõâ poskytnutõâ pomoci v hmotâ nouzi, b) urcïenõâ rozsahu potrïeby a zpuê sobuê pomoci k prïekonaânõâ hmotâ nouze osoby tak, aby zõâskala 1. zaâkladnõâ duê stojâ podmõânky pro zïivot (naprïõâklad nocleh, ubytovaânõâ, stravu, poprïõâpadeï prïimeïrïeâ osïacenõâ a obuv odpovõâdajõâcõâ rocïnõâmu obdobõâ), 2. zdroj prïõâjmuê, 3. osobnõâ doklady, 4. doklady tyâkajõâcõâ se pracovïpraâvnõâch a jinyâch obdobnyâch vztahuê, poprïõâpadeï samostatâ vyâdeïlecïâ cïinnosti, 5. prïõâstup ke zdravotnõâ peâcïi, 6. doklady o dosazïeâm vzdeïlaânõâ a dalsïõâ doklady prokazujõâcõâ znalosti a dovednosti (naprïõâklad certifikaâty, osveïdcïenõâ), 7. zaâkladnõâ sociaâlnõâ naâvyky a aby bylminimalizovaân vliv sociaâlï patologickyâch jevuê, 8. mozïnost spolupraâce s poskytovateli sociaâlnõâch sluzïeb, zejmeâna v oblasti sociaâlnõâho poradenstvõâ a sluzïeb sociaâlnõâ prevence (naprïõâklad azylovyâmi domy, domy na puê lcesty, sluzïbami naâsledâ peâcïe, tereânnõâmi programy), poprïõâpadeï teâzï s odbornyâm zdravotnickyâm zarïõâzenõâm bo se strïediskem ProbacÏnõ a mediacïnõâ sluzïby, c) rozsah spolupraâce osoby v hmotâ nouzi se zameïstnancem prïõâslusïâho orgaânu pomoci v hmotâ nouzi, d) cïasovyâ rozpis pro plïnõâ jednotlivyâch uâkoluê tohoto programu a termõâny pro kontrolu jeho plïnõâ. 3 ZvyÂsÏenõ cïaâstky zï ivobytõâ osoby zduê vodu dietnõâho stravovaânõâ (K 29 zaâkona) (1) CÏ aâstka zïivobytõâ stanovenaâ zaâkom se u osob, jejichzï zdravotnõâ stav podle doporucïenõâ prïõâslusïâho odborâho leâkarïe vyzïaduje zvyâsïeâ naâklady na dietnõâ stravovaânõâ, zvysïuje meïsõâcïï a) u diety nõâzkobõâlkovinâ o KcÏ, b) u diety prïi dialyâze o 960 KcÏ, c) u diety pankreatickeâ o KcÏ, 1 ) 33 odst. 2 zaâkona cï. 435/2004 Sb., o zameïstnanosti. 2 ) 12 zaâkona cï. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotâ nouzi. 3 ) 14 zaâkona cï. 111/2006 Sb. 4 ) 13 zaâkona cï. 111/2006 Sb.

3 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 504 /2006 Strana 7019 d) u diety nõâzkocholesteroloveâ prïi hypercholesterolemii bo hyperlipoproteimii o KcÏ, e) u diety diabetickeâ o KcÏ, f) u diety prïi omocïnõâ fenylketonuriõâ o KcÏ, g) u diety prïi omocïnõâ celiakiõâ o KcÏ, h) u diety prïi osteoporoâze, pokud celoteïlovaâ kostnõâ densita poklesla o võâce zï o 25 %, tj. T-skoÂre je horsïõâ zï ±2,5 o KcÏ, i) u diety prïi laktoâzoveâ intoleranci o KcÏ, j) u diety v teïhotenstvõâ aprïi kojenõâ do 1 roku veïku dõâteïte o KcÏ. (2) OdbornyÂm leâkarïem prïõâslusïnyâm k potvrzenõâ potrïeby prïõâslusïâho typu diety se rozumõâ pro dietu a) nõâzkobõâlkovinnou leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarï- stvõâ bo frologie, b) prïi dialyâze leâkarï prïõâslusïâho oddeïlenõâ zdravotnickeâho zarïõâzenõâ, kde je osoba v dialyzacïnõâm programu, c) pankreatickou leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarïstvõâ bo gastroenterologie, d) nõâzkocholesterolovou, prïi hypercholesterolemii bo hyperlipoproteimii, leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarïstvõâ bo endokrinologie, e) diabetickou leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru diabetologie bo registrujõâcõâ praktickyâ leâkarï, kteryâ maâ osobu s ohledem na tuto diagnoâzu v dispenzaârnõâ peâcïi, f) prïi omocïnõâ fenylketonuriõâ leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarïstvõâ bo gastroenterologie, u deïtõâ amlaâdezïe leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru deïtskaâ gastroenterologie a hepatologie, bo registrujõâcõâ praktickyâ l eâkarï pro deïti a dorost, kteryâ maâ osobu s ohledem na tuto diagnoâzu v dispenzaârnõâ peâcïi, g) prïi omocïnõâ celiakiõâ leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarïstvõâ bo gastroenterologie, u deïtõâ a mlaâdezïe leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru deïtskaâ gastroenterologie a hepatologie, bo registrujõâcõâ praktickyâ l eâkarï pro deïti a dorost, kteryâ maâ osobu s ohledem na tuto diagnoâzu v dispenzaârnõâ peâcïi, h) prïi osteoporoâze leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarï- stvõâ, endokrinologie, revmatologie, ortopedie bo gykologie a porodnictvõâ, i) prïi laktoâzoveâ intoleranci leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru gastroenterologie, j) v teïhotenstvõâ leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru gykologie a porodnictvõâ, k) prïi kojenõâ do 1 roku veïku dõâteïte jeho registrujõâcõâ praktickyâ leâkarï pro deïti a dorost. (3) Pokud zdravotnõâ stav osoby vyzïaduje võâce typuê dietnõâho stravovaânõâ, zvysïuje se cïaâstka zïivobytõâ osoby pouze jednou, a to o cïaâstku odpovõâdajõâcõâ teâ z diet, kteraâ je jvysïsïõâ. 4 PruÊ kaz zameïstnance opraâvïâho k provaâdeïnõâ sociaâlnõâho sïetrïenõâ (K 63 odst. 1 zaâkona) (1) PruÊ kaz zameïstnance prïõâslusïâho orgaânu pomoci v hmotâ nouzi opraâvïâho k provaâdeïnõâ sociaâlnõâho sïetrïenõâ obsahuje a) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, prïõâjmenõâ, titulzameïstnance a jeho podpis, b) barevnou fotografii zameïstnance o rozmeïrech 35 mm x 45 mm, c) naâzev a otisk uârïednõâho razõâtka prïõâslusïâho orgaânu pomoci v hmotâ nouzi, kteryâ pruê kaz vydal, d) cïõâslo pruê kazu, e) dobu platnosti pruê kazu. (2) Vzor pruê kazu zameïstnance opraâvïâho k provaâdeïnõâ sociaâlnõâho sïetrïenõâ je uveden v prïõâloze k teâto vyhlaâsïce. 5 ZrusÏovacõÂ ustanovenõâ ZrusÏuje se: 1. VyhlaÂsÏka cï. 308/2003 Sb., kterou se stanovõâ cïaâstky, o ktereâ se pro uâcïely sociaâlnõâ potrïebnosti zvysïuje zïivotnõâ minimum osob, jejichzï zdravotnõâ stav vyzïaduje zvyâsïeâ naâklady na dietnõâ stravovaânõâ. 2. VyhlaÂsÏka cï. 270/2006 Sb., kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 308/2003 Sb., kterou se stanovõâ cïaâstky, o ktereâ se pro uâcïely sociaâlnõâ potrïebnosti zvysïuje zïivotnõâ minimum osob, jejichzï zdravotnõâ stav vyzïaduje zvyâsïeâ naâklady na dietnõâ stravovaânõâ. 6 UÂ cïinnost Tato vyhlaâsïka nabyâvaâ uâcïinnosti dm 1. ledna Ministr: RNDr. NecÏas v. r.

4 Strana 7020 SbõÂrka zaâkonuê cï. 504 /2006 CÏ aâstka 164 PrÏõÂloha k vyhlaâsïce cï. 504/2006 Sb. Vzor pr kazu zam stnance oprávn ného k provád ní sociálního šet ení p ední strana zadní strana Identifika ní pr kaz zam stnance oprávn ného k provád ní sociálního šet ení je obdélníkového tvaru o rozm rech 75 mm x 105 mm a je vyroben z kartonu. Fotografie o rozm ru 35 x 45 mm je p elepována destruk ní hologramovou samolepkou o rozm rech 10 mm x 30 mm.

5 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana VYHLA SÏ KA ze d 15. listopadu 2006, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o sociaâlnõâch sluzïbaâch Ministerstvo praâce a sociaâlnõâch veïcõâ stanovõâ podle 119 odst. 2 zaâkona cï. 108/2006 Sb., o sociaâlnõâch sluzïbaâch: CÏ A ST PRVNI ZPUÊ SOB HODNOCENI U KONUÊ PE CÏ E O VLASTNI OSOBU A U KONUÊ SOBEÏ STACÏ NOSTI PRO U CÏ ELY STANOVENI STUPNEÏ ZA VISLOSTI 1 (1) Schopnost osoby zvlaâdat uâkony peâcïe o vlastnõâ osobu a uâkony sobeïstacïnosti se pro uâcïely stanovenõâ stupï zaâvislosti hodnotõâ podle cïinnostõâ, ktereâ jsou pro jednotliveâ uâkony stanoveny v prïõâloze cï. 1 k teâto vyhlaâsïce. (2) PrÏi hodnocenõâ schopnosti osoby zvlaâdat uâkony peâcïe o vlastnõâ osobu a uâkony sobeïstacïnosti se posuzuje, zda je osoba schopna dlouhodobeï, samostatï, spolehliveï a opakovaï rozpoznat potrïebu uâkonu, uâkon fyzicky provaâdeït obvyklyâm zpuê sobem a kontrolovat spraâvnost provaâdeïnõâ uâkonu. (3) PrÏi hodnocenõâ schopnosti osoby zvlaâdat uâkony peâcïe o vlastnõâ osobu a uâkony sobeïstacïnosti se prïihlõâzïõâ k provedenõâ uâkonu s pouzïitõâm kompenzacïnõâ pomuê cky jen v prïõâpadech stanovenyâch v prïõâloze cï. 1 kteâto vyhlaâsïce. 2 U osob do 18 let veïku se prïi hodnocenõâ schopnosti zvlaâdat uâkony peâcïe o vlastnõâ osobu a uâkony sobeïstacïnosti prïihlõâzïõâ k potrïebeï pomoci a dohledu prïi uâkoch bo prïi ÏkteryÂch cïinnostech v raâmci uâkonuê stanovenyâch v prïõâloze cï. 1 k teâto vyhlaâsïce, ktereâ tyto osoby jsou schopny bez pomoci bo dohledu zvlaâdat z duê vodu nõâzkeâho veïku a tomu odpovõâdajõâcõâmu stavu vyâvoje teïlesnyâch, smyslovyâch a dusïevnõâch funkcõâ a praktickyâch dovednostõâ, nutnyâch pro peâcïi o vlastnõâ osobu a sobeïstacïnost. CÏ A ST DRUHA ROZSAH U KONUÊ POSKYTOVANY CH VRA MCI ZA KLADNIÂCH CÏ INNOSTI U JEDNOTLIVY CH DRUHUÊ SOCIA LNIÂCH SLUZÏ EB A MAXIMA LNI VY SÏE U HRAD ZA POSKYTOVA NI NEÏ KTERY CH SOCIA LNIÂCH SLUZÏ EB 3 ZaÂkladnõ sociaâlnõâ poradenstvõâ ZaÂkladnõ sociaâlnõâ poradenstvõâ se prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb zajisït'uje v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ informace smeïrïujõâcõâ k rïesïenõâ prïõâzniveâ sociaâlnõâ situace prostrïednictvõâm sociaâlnõâ sluzïby, b) poskytnutõâ informace o mozïnostech vyâbeïru druhu sociaâlnõâch sluzïeb podle potrïeb osob a o jinyâch formaâch pomoci, naprïõâklad o daâvkaâch pomoci v hmotâ nouzi a daâvkaâch sociaâlnõâ peâcïe, c) poskytnutõâ informace o zaâkladnõâch praâvech a povinnostech osoby, zejmeâna v souvislosti s poskytovaânõâm sociaâlnõâch sluzïeb, a o mozïnostech vyuzïõâvaânõâ beïzïï dostupnyâch zdrojuê pro zabraâïnõâ sociaâlnõâho vyloucïenõâ a zabraâïnõâ vzniku zaâvislosti na sociaâlnõâ sluzïbeï, d) poskytnutõâ informace o mozïnostech podpory cïlenuê rodiny v prïõâpadech, kdy se spolupodõâlejõâ na peâcïi o osobu. 4 Odbor sociaâlnõâ poradenstvõâ ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ odborâho sociaâlnõâho poradenstvõâ se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: zprostrïedkovaânõâ navazujõâcõâch sluzïeb, b) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: poskytnutõâ poradenstvõâ v oblastech orientace v sociaâlnõâch systeâmech, praâva, psychologie a v oblasti vzdeïlaâvaânõâ; tato zaâkladnõâ cïinnost muêzïe byât zajisït'ovaâna poskytovaânõâm poradenstvõâ alesponï ve2zteïchto oblastõâ, c) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu sprïirozenyâm sociaâlnõâm prostrïedõâm. 5 Osobnõ asistence (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ osobnõâ asistence se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 2. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 3. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, 4. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, b) pomoc prïi osobnõâ hygieï:

6 Strana 7022 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi pouzïitõâ WC, c) pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: pomoc prïi prïõâpraveï jõâdla a pitõâ, d) pomoc prïi zajisïteïnõâ chodu domaâcnosti: 1. pomoc s uâklidem a uâdrzïbou domaâcnosti a osobnõâch veïcõâ, 2. naâkupy a beïzïâ pochuê zky, e) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. pomoc a podpora rodiï vpeâcïi o dõâteï, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 3. pomoc s naâcvikem a upevnï ovaânõâm motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, f) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: doprovaâzenõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity, na orgaâny verïejâ moci a instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït, g) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ. (2) MaximaÂlnõ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ osobnõâ asistence cïinõâ 85KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê; pokud poskytovaânõâ sluzïby, vcïetï cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ. 6 PecÏovatelska sluzïba (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ pecïovatelskeâ sluzïby se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 2. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 3. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm prostoru, 4. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, b) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, c) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. zajisïteïnõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, 2. dovoz bo donaâsïka jõâdla, 3. pomoc prïi prïõâpraveï jõâdla a pitõâ, 4. prïõâprava a podaânõâ jõâdla a pitõâ; tato zaâkladnõâ cïinnost muêzïe byât zajisït'ovaâna jen v rozsahu uâkonuê podle boduê 3a4, d) pomoc prïi zajisïteïnõâ chodu domaâcnosti: 1. beïzïnyâ uâklid a uâdrzïba domaâcnosti, 2. uâdrzïba domaâcõâch spotrïebicïuê, 3. pomoc prïi zajisïteïnõâ velkeâho uâklidu domaâcnosti, naprïõâklad sezonnõâho uâklidu, uâklidu po malovaânõâ, 4. donaâsïka vody, 5. topenõâ v kamch vcïetï donaâsïky a prïõâpravy topiva, uâdrzïba topnyâch zarïõâzenõâ, 6. beïzïâ naâkupy a pochuê zky, 7. velkyâ naâkup, naprïõâklad tyâdennõâ naâkup, naâkup osïacenõâ a zbytâho vybavenõâ domaâcnosti, 8. pranõâ a zïehlenõâ lozïnõâho praâdla, poprïõâpadeï jeho drobâ opravy, 9. pranõâ a zïehlenõâ osobnõâho praâdla, poprïõâpadeï jeho drobâ opravy, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. doprovaâzenõâ deïtõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, kleâkarïi a doprovaâzenõâ zpeït, 2. doprovaâzenõâ dospeïlyâch do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na orgaâny verïejâ moci a instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït. (2) MaximaÂlnõ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ pecïovatelskeâ sluzïby cïinõâ a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a) a b), põâsm. c) bodech 3 a4apõâsm. d) bodech 1 azï 6; pokud poskytovaânõâ teïchto uâkonuê, vcïetï cïasu zbytâho k jejich zajisïteïnõâ, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. c) bodeï KcÏ denï za poskytnutõâ celodennõâ stravy v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy, c) 20 KcÏ za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. c) bodeï 2, d) 100 KcÏ zauâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. d) bodeï 7, e) 50 KcÏ za kilogram praâdla za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. d) bodech 8 a 9. 7 TõÂsnÏ ovaâ peâcïe (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ tõâsnï oveâ peâcïe se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ bo zprostrïedkovaânõâ odkladâ pomoci prïi krizoveâ situaci:

7 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana poskytovaânõâ prïetrzïiteâ distancïnõâ hlasoveâ a elektronickeâ komunikace, 2. v prïõâpadeï akutnõâho ohrozïenõâzïivota bo zdravõâ zprostrïedkovaânõâ zaâkroku zdravotnickeâ zaâchranâ sluzïby, policie bo hasicïuê, b) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, c) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: podpora a pomoc prïi vyuzïõâvaânõâbeïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, d) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ tõâsnï oveâ peâcïe se rovnaâ skutecïnyâm naâkladuê m na provoz technickyâch komunikacïnõâch prostrïedkuê. 8 PruÊ vodcovskeâ a prïedcïitatelskeâ sluzïby (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ pruê vodcovskyâch a prïedcïitatelskyâch sluzïeb se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. doprovaâzenõâ deïtõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, k l eâkarïi, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity a doprovaâzenõâ zpeït, 2. doprovaâzenõâ dospeïlyâch do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity, na orgaâny verïejâ moci a instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït, b) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 3. prïedcïõâtaânõâ bo jinyâ zpuê sob zprostrïedkovaânõâ informace osobaâm s poruchami komunikace. (2) MaximaÂlnõÂ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ pruêvodcovskyâch a prïedcïitatelskyâch sluzïeb cïinõâ 85KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê ; pokud poskytovaânõâ sluzïby, vcïetï cïasu zbytâho k zajisïteïnõâuâkonuê, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ. 9 Podpora samostatâho bydlenõâ (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ podpory samostatâho bydlenõâ se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi zajisïteïnõâ chodu domaâcnosti: 1. pomoc s uâklidem a uâdrzïbou domaâcnosti a osobnõâch veïcõâ, 2. podpora prïi zõâskaâvaânõâ naâvykuê souvisejõâcõâch se zajisïteïnõâm chodu domaâcnosti, 3. pomoc prïi uâdrzïbeï domaâcõâch spotrïebicïuê, 4. pomoc se zajisïteïnõâm stravy, 5. pomoc prïi zajisïteïnõâ velkeâho uâklidu domaâcnosti, naprïõâklad sezonnõâho uâklidu, uâklidu po malovaânõâ, 6. podpora v hospodarïenõâ s peïzi vcïetï pomoci s naâkupy a beïzïnyâmi pochuê zkami, b) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. podpora prïi zvlaâdaânõâ vyâchovy deïtõâ v rodiï, 2. pracovï vyâchovnaâ cïinnost s deïtmi, 3. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 4. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 5. podpora v oblasti partrskyâch vztahuê, 6. podpora prïi zõâskaâvaânõâ naâvykuê souvisejõâcõâch se zarïazenõâm do pracovnõâho procesu, c) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. doprovaâzenõâ deïtõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, k l eâkarïi, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity a doprovaâzenõâ zpeït, 2. doprovaâzenõâ dospeïlyâch do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na zaâjmoveâ aktivity, na orgaâny verïejâ moci a instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït, 3. podpora prïi zõâskaâvaânõâ naâvykuê souvisejõâcõâch se zarïazenõâm do beïzïâho spolecïenskeâho prostrïedõâ vcïetï vyuzïõâvaânõâbeïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, d) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, e) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ. (2) MaximaÂlnõÂ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ podpory samostatâho bydlenõâ cïinõâ85kcï za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê ; pokud poskytovaânõâ sluzïby, vcïetï cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ. 10 OdlehcÏovacõÂ sluzïby (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ odlehcïovacõâch sluzïeb se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê:

8 Strana 7024 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka 164 a) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 2. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 3. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 4. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, b) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, c) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. zajisïteïnõâ stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby a odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, 2. pomoc prïi prïõâpraveï stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby, d) poskytnutõâ ubytovaânõâ, jde-li o pobytovou formu sluzïby: 1. ubytovaânõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. doprovaâzenõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, k leâkarïi, do zameïstnaânõâ, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity, na orgaâny verïejâ moci, instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a jiâ navazujõâcõâ sociaâlnõâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, h) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 2. podpora prïi zajisïteïnõâ chodu domaâcnosti. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ odlehcïovacõâch sluzïeb cïinõâ a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), b), põâsm. c) bodeï 2, põâsm. e) azï h); pokud poskytovaânõâ teïchto uâkonuê, vcïetï cïasu zbytâho k jejich zajisïteïnõâ, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. c) bodeï KcÏ denï za celodennõâ stravu v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy, c) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. d), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ. 11 Centra dennõâch sluzïeb (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v centrech dennõâch sluzïeb se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, b) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. zajisïteïnõâ stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby a odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, 2. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, c) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 2. podpora prïi zõâskaâvaânõâ naâvykuê souvisejõâcõâch se zarïazenõâm do beïzïâho spolecïenskeâho prostrïedõâ vcïetï vyuzïõâvaânõâbeïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, d) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, e) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v centrech dennõâch sluzïeb cïinõâ a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), põâsm. b) bodeï 2 apõâsm. c) azï f); pokud poskytovaânõâ teïchto uâkonuê, vcïetï cïasu zbytâho k jejich zajisïteïnõâ, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. b) bodeï 1

9 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana KcÏ denï za celodennõâ stravu v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 12 DennõÂ stacionaârïe (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v dennõâch stacionaârïõâch se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 2. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 3. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm prostoru, 4. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, b) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi pouzïitõâ WC, c) poskytnutõâ stravy: zajisïteïnõâ stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby a odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, d) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. pracovï vyâchovnaâ cïinnost, 2. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 3. vytvorïenõâ podmõâk pro zajisït'ovaânõâ prïimeïrïeâho vzdeïlaâvaânõâ bo pracovnõâho uplatïnõâ, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v dennõâch stacionaârïõâch cïinõâ a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), b) a d) azï g); pokud poskytovaânõâ teïchto uâkonuê, vcïetï cïasu zbytâho k jejich zajisïteïnõâ, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. c) KcÏ denï za celodennõâ stravu v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 13 TyÂdennõÂ stacionaârïe (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v tyâdennõâch stacionaârïõâch se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, b) poskytnutõâ stravy: zajisïteïnõâ celodennõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, minimaâlï v rozsahu 3 hlavnõâch jõâdel, c) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, d) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 2. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 3. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, 4. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, e) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. pracovï vyâchovnaâ cïinnost, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu sprïirozenyâm sociaâlnõâm prostrïedõâm, 3. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 4. vytvorïenõâ podmõâk pro zajisït'ovaânõâ prïimeïrïeâho vzdeïlaâvaânõâ bo pracovnõâho uplatïnõâ, f) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, h) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v tyâdennõâch stacionaârïõâch cïinõâ a) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstav-

10 Strana 7026 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka 164 ci 1 põâsm. a), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. b) KcÏ denï za celodennõâ stravu, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 14 Domovy pro osoby se zdravotnõâm postizïenõâm (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v domovech pro osoby se zdravotnõâm postizïenõâm se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, b) poskytnutõâ stravy: zajisïteïnõâ celodennõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, minimaâlï v rozsahu 3 hlavnõâch jõâdel, c) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 2. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 3. pomoc prïi vstaâvaânõâ zluê zïka, uleâhaânõâ, zmeïna poloh, 4. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 5. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, d) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, e) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. pracovï vyâchovnaâ cïinnost, 2. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 3. vytvorïenõâ podmõâk pro zajisït'ovaânõâ prïimeïrïeâho vzdeïlaâvaânõâ bo pracovnõâho uplatïnõâ, 4. volnocïasoveâ azaâjmoveâ aktivity, f) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. podpora a pomoc prïi vyuzïõâvaânõâ beïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, h) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v domovech pro osoby se zdravotnõâm postizïenõâm cïinõâ a) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. b) KcÏ denï za celodennõâ stravu, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 15 Domovy pro seniory (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v domovech pro seniory se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, b) poskytnutõâ stravy: zajisïteïnõâ celodennõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, minimaâlï v rozsahu 3 hlavnõâch jõâdel, c) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 2. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 3. pomoc prïi vstaâvaânõâ zluê zïka, uleâhaânõâ, zmeïna poloh, 4. pomoc prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 5. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, d) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. podpora a pomoc prïi vyuzïõâvaânõâ beïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) aktivizacïnõâcïinnosti:

11 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana volnocïasoveâ azaâjmoveâ aktivity, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu sprïirozenyâm sociaâlnõâm prostrïedõâm, 3. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, h) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v domovech pro seniory cïinõâ a) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. b) KcÏ denï za celodennõâ stravu, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 16 Domovy se zvlaâsïtnõâm rezï imem (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v domovech se zvlaâsïtnõâm rezïimem se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, b) poskytnutõâ stravy: zajisïteïnõâ celodennõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, minimaâlï v rozsahu 3 hlavnõâch jõâdel, c) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, d) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 2. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 3. pomoc prïi vstaâvaânõâ zluê zïka, uleâhaânõâ, zmeïna poloh, 4. pomoc prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 5. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. podpora a pomoc prïi vyuzïõâvaânõâ beïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) aktivizacïnõâcïinnosti: 1. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu sprïirozenyâm sociaâlnõâm prostrïedõâm, 2. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, h) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v domovech se zvlaâsïtnõâm rezïimem cïinõâ a) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. b) KcÏ denï za celodennõâ stravu, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 17 ChraÂÏÂ bydlenõâ (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ chraâïâho bydlenõâ se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. pomoc s prïõâpravou stravy, 2. zajisïteïnõâ celodennõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, minimaâlï v rozsahu 3 hlavnõâch jõâdel, b) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ, ktereâ maâ znaky bydlenõâ v domaâcnosti, 2. v prïõâpadeï potrïeby pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, c) pomoc prïi zajisïteïnõâ chodu domaâcnosti: 1. pomoc prïi beïzïâm uâklidu a uâdrzïbeï domaâcnosti, 2. pomoc prïi uâdrzïbeï domaâcõâch spotrïebicïuê, 3. podpora v hospodarïenõâ s peïzi vcïetï pomoci s naâkupy a beïzïnyâmi pochuê zkami, d) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu sprïirozenyâm sociaâlnõâm prostrïedõâm, 2. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 3. zajisïteïnõâ podmõâk pro prïimeïrïeâ vzdeïlaâvaânõâ, 4. podpora v oblasti partrskyâch vztahuê, 5. podpora prïi zõâskaâvaânõâ naâvykuê souvisejõâcõâch se zarïazenõâm do pracovnõâho procesu, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm:

12 Strana 7028 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka doprovaâzenõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na zaâjmoveâ aktivity, na orgaâny verïejâ moci a instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït, 2. podporu a pomoc prïi vyuzïõâvaânõâ beïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, 3. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ. (2) MaximaÂlnõ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ chraâïâho bydlenõâ cïinõâ a) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. a) KcÏ denï za celodennõâ stravu, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy, b) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. b), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ. 18 SociaÂlnõ sluzï by poskytovaâ ve zdravotnickyâch zarïõâzenõâch uâ stavnõâ peâcïe (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb ve zdravotnickyâch zarïõâzenõâch uâstavnõâ peâcïe se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, b) poskytnutõâ stravy: zajisïteïnõâ celodennõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, minimaâlï v rozsahu 3 hlavnõâch jõâdel, c) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, d) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 2. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 3. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 4. pomoc prïi vstaâvaânõâ z l uêzïka, uleâhaânõâ, zmeïna poloh, 5. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. podpora a pomoc prïi vyuzïõâvaânõâ beïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) aktivizacïnõâcïinnosti: naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, h) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb ve zdravotnickyâch zarïõâzenõâch uâstavnõâ peâcïe cïinõâ a) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. b) KcÏ denï za celodennõâ stravu, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 19 Rana peâcïe ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ raâ peâcïe se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. zhodnocenõâ schopnostõâ a dovednostõâ dõâteïte i rodicïuê, zjisït'ovaânõâ potrïeb rodiny a dõâteïte s postizïenõâm bo zvyâhodïnõâm, 2. specializovaâ poradenstvõâ rodicïuê m a dalsïõâm blõâzkyâm osobaâm, 3. podpora a posilovaânõâ rodicïovskyâch kompetencõâ, 4. upevnï ovaânõâ a naâcvik dovednostõâ rodicïuê bo jinyâch pecïujõâcõâch osob, ktereâ napomaâhajõâ prïimeïrïeâmu vyâvoji dõâteïte a soudrzïnosti rodiny, 5. vzdeïlaâvaânõâ rodicïuê, naprïõâklad formou individuaâlnõâho a skupinoveâho poskytovaânõâ informacõâ a zdrojuê informacõâ, seminaârïuê, puêjcïovaânõâ literatury, 6. nabõâdka programuê a technik podporujõâcõâch vyâvoj dõâteïte, 7. instrukce prïi naâcviku a upevnï ovaânõâ dovednostõâ dõâteïte s cõâlem maximaâlnõâho mozïâho vyuzïitõâ a rozvoje jeho schopnostõâ v oblasti kognitivnõâ, senzorickeâ, motorickeâ a sociaâlnõâ,

13 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana 7029 b) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 2. podpora a pomoc prïi vyuzïõâvaânõâ beïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, c) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: 1. psychosociaâlnõâ podpora formou naslouchaânõâ, 2. podpora vyâmeïny zkusïenostõâ, 3. porïaâdaânõâ setkaânõâ a pobytovyâch kurzuê pro rodiny, d) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci, naâcvik dotazovaânõâ a komunikacïnõâch dovednostõâ, podpora sveâpomocnyâch aktivit rodicïuê, 2. doprovaâzenõâ rodicïuê prïi vyrïizovaânõâ zïaâdostõâ, na jednaânõâ a vysïetrïenõâ s dõâteïtem, poprïõâpadeï jinaâ obdobnaâ jednaânõâ vzaâlezïitostech tyâkajõâcõâch se vyâvoje dõâteïte. 20 Telefonicka krizovaâ pomoc ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ telefonickeâ krizoveâ pomoci se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) telefonickaâ krizovaâ pomoc: krizovaâ praâce s osobou spocïõâvajõâcõâ v jednoraâzoveâm bo opakovaâm telefonickeâm kontaktu osoby s pracovisïteïm telefonickeâ krizoveâ intervence, b) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ. 21 TlumocÏnicke sluzïby ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ tlumocïnickyâch sluzïeb se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. tlumocïenõâ pomocõâ znakoveâho jazyka pro sluchoveï postizïeâ, 2. tlumocïenõâ pomocõâ Lormovy dotekoveâ abecedy, poprïõâpadeï znakovaânõâ ruku v ruce, bo obdobnyâch metod pro osoby s kombinovanyâm zrakovyâm a sluchovyâm postizïenõâm, b) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ. 22 Azylove domy (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v azylovyâch domech se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. vytvorïenõâ podmõâk pro samostatnou prïõâpravu bo pomoc s prïõâpravou stravy, 2. zajisïteïnõâ bo poskytnutõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, tato zaâkladnõâ cïinnost muêzïe byât zajisït'ovaâna jen v rozsahu 1 uâkonu, b) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ po dobu zpravidla prïevysïujõâcõâ 1 rok, 2. umozïïnõâ celkoveâ hygieny teïla, 3. vytvorïenõâ podmõâk pro zajisïteïnõâ uâklidu, pranõâ a zïehlenõâ osobnõâho praâdla, vyâmeïny lozïnõâho praâdla, c) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ vyplyâvajõâcõâch z individuaâlnõâch plaânuê, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, vcïetï uplatnï ovaânõâ zaâkonnyâch naârokuê a pohledaâvek. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v azylovyâch domech cïinõâ a) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. a) bodeï KcÏ denï za celodennõâ stravu v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy, b) za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. b) celkem KcÏ denï, bo 2. jde-li o rodinu s zletilyâmi deïtmi 60 KcÏ denï za dospeïlou osobu a 30 KcÏ denï zadõâteï, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ. 23 Domy na puê l cesty (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v domech na puê lcesty se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ v prostrïedõâ, ktereâ maâ znaky bydlenõâ v domaâcnosti, po dobu zpravidla prïevysïujõâcõâ 1 rok, 2. vytvorïenõâ podmõâk pro zajisïteïnõâ uâklidu, pranõâ a zïehlenõâ osobnõâho praâdla, vyâmeïny lozïnõâho praâdla, b) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu

14 Strana 7030 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka 164 s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 2. podpora a pomoc prïi vyuzïõâvaânõâ beïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, c) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: 1. socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 2. aktivity zameïrïeâ na budovaânõâ a rozvoj pracovnõâch naâvykuê a dovednostõâ zbytnyâch pro integraci osob na trh praâce, d) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v domech na puê lcesty cïinõâ za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a) 90 KcÏ denï celkem, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ. 24 Kontaktnõ centra ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v kontaktnõâch centrech se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: 1. socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 2. poskytovaânõâ informacõâ o rizicõâch spojenyâch se soucïasnyâm zpuê sobem zïivota a jejich snizïovaânõâ prostrïednictvõâm metod zalozïenyâch na prïõâstupu minimalizace sïkod, b) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, c) poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. zajisïteïnõâ podmõâk pro beïzïâ uâkony osobnõâ hygieny, 2. zajisïteïnõâ podmõâk pro celkovou hygienu teïla. 25 Krizova pomoc ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ krizoveâ pomoci se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ ubytovaânõâ, jde-li o pobytovou formu sluzïby: 1. ubytovaânõâ na omezenou dobu zpravidla prïesahujõâcõâ 7 dnõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, b) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy, jde-li o pobytovou formu sluzïby: zajisïteïnõâ celodennõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, c) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: krizovaâ intervence a dalsïõâ socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k prïekonaânõâ krizoveâho stavu a zahaâjenõâ naâsledâho terapeutickeâho procesu, d) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê a prïi obstaraâvaânõâ osobnõâch zaâlezïitostõâ: 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ. 26 NõÂzkoprahova dennõâ centra ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v nõâzkoprahovyâch dennõâch centrech se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. umozïïnõâ celkoveâ hygieny teïla, 2. pomoc prïi osobnõâ hygieï, b) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. vytvorïenõâ podmõâk pro prïõâpravu stravy, 2. poskytnutõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ; tato zaâkladnõâ cïinnost muêzïe byât zajisït'ovaâna jen v rozsahu 1 uâkonu, c) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob. 27 NõÂzkoprahova zarïõâzenõâ pro deïti a mlaâdezï ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v nõâzkoprahovyâch zarïõâzenõâch pro deïti a mlaâdezï se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. zajisïteïnõâ podmõâk pro spolecïensky prïijatelâ volnocïasoveâ aktivity, 2. pracovï vyâchovnaâ cïinnost s deïtmi, 3. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 4. zajisïteïnõâ podmõâk pro prïimeïrïeâ vzdeïlaâvaânõâ, b) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: aktivity umozïnï ujõâcõâ lepsïõâ orientaci ve vztazõâch odehraâvajõâcõâch se ve spolecïenskeâm prostrïedõâ, c) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ

15 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana 7031 vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, d) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê a prïi obstaraâvaânõâ osobnõâch zaâlezïitostõâ: 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob. 28 NoclehaÂrny ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v noclehaârnaâch se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. zajisïteïnõâ podmõâk pro beïzïâ uâkony osobnõâ hygieny, 2. zajisïteïnõâ podmõâk pro celkovou hygienu teïla, b) poskytnutõâ prïenocovaânõâ: 1. prïenocovaânõâ, 2. uâklid, vyâmeïna lozïnõâho praâdla. 29 SluzÏby naâsledâ peâcïe ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sluzïeb naâsledâ peâcïe se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k trvaleâ abstinci, prevenci relapsu, rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, b) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: aktivity umozïnï ujõâcõâ lepsïõâ orientaci ve vztazõâch odehraâvajõâcõâch se ve spolecïenskeâm prostrïedõâ, c) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob. 30 SociaÂlÏ aktivizacïnõâ sluzï by pro rodiny s deïtmi ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlï aktivizacïnõâch sluzïeb pro rodiny s deïtmi se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. pracovï vyâchovnaâ cïinnost s deïtmi, 2. pracovï vyâchovnaâ cïinnost s dospeïlyâmi, naprïõâklad podpora a naâcvik rodicïovskeâho chovaânõâ vcïetï vedenõâ hospodarïenõâ a udrzïovaânõâ domaâcnosti, podpora a naâcvik sociaâlnõâch kompetencõâ v jednaânõâ nauârïadech, sïkolaâch, sïkolskyâch zarïõâzenõâch; prïitom alesponï 70% teïchto cïinnostõâ je zajisït'ovaâno formou tereânnõâ sluzïby, 3. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ dõâteïte, 4. zajisïteïnõâ podmõâk a poskytnutõâ podpory pro prïimeïrïeâ vzdeïlaâvaânõâ deïtõâ, 5. zajisïteïnõâ podmõâk pro spolecïensky prïijatelâ volnocïasoveâ aktivity, b) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: doprovaâzenõâ deïtõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, k l eâkarïi, na zaâjmoveâ aktivity a doprovaâzenõâ zpeït, c) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, d) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê a prïi obstaraâvaânõâ osobnõâch zaâlezïitostõâ: 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob. 31 SociaÂlÏ aktivizacïnõâ sluzï by pro seniory a osoby se zdravotnõâm postizïenõâm ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlï aktivizacïnõâch sluzïeb pro seniory a osoby se zdravotnõâm postizïenõâm se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: zaâjmoveâ, vzdeïlaâvacõâ a volnocïasoveâ aktivity, b) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, c) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ. 32 SociaÂlÏ terapeutickeâ dõâlny (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v sociaâlï terapeutickyâch dõâlnaâch se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: pomoc prïi beïzïnyâch uâkoch osobnõâ hygieny, b) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. zajisïteïnõâ stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby a odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, 2. pomoc prïi prïõâpraveï stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby,

16 Strana 7032 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka 164 c) naâcvik dovednostõâ pro zvlaâdaânõâ peâcïe o vlastnõâ osobu, sobeïstacïnosti a dalsïõâch cïinnostõâ vedoucõâch k sociaâlnõâmu zacïlenï ovaânõâ: 1. naâcvik obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 2. naâcvik prïesunu na vozõâk a z vozõâku, d) podpora vytvaârïenõâ a zdokonalovaânõâ zaâkladnõâch pracovnõâch naâvykuê a dovednostõâ: 1. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch, sociaâlnõâch a pracovnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ, zprostrïedkovaânõâ kontaktu s prïirozenyâm sociaâlnõâm prostrïedõâm. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v sociaâlï terapeutickyâch dõâlnaâch cïinõâ za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. b) bodeï KcÏ denï za celodennõâ stravu v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 33 Terapeuticke komunity (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v terapeutickyâch komunitaâch se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ stravy: 1. vytvorïenõâ podmõâk pro samostatnou prïõâpravu bo pomoc s prïõâpravou stravy, 2. zajisïteïnõâ bo poskytnutõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, b) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ, 2. zajisïteïnõâ podmõâk pro uâklid, pranõâ lozïnõâho praâdla a zïehlenõâ, 3. zajisïteïnõâ podmõâk pro celkovou hygienu teïla, c) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: aktivity umozïnï ujõâcõâ lepsïõâ orientaci ve vztazõâch odehraâvajõâcõâch se ve spolecïenskeâm prostrïedõâ, d) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: 1. pracovnõâ terapie a dalsïõâ socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k trvaleâ abstinci, prevenci relapsu, rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 2. vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ, aktivizacïnõâ a volnocïasoveâ aktivity, e) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v terapeutickyâch komunitaâch cïinõâ a) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. a) bodeï KcÏ denï za celodennõâ stravu v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy, b) 130 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. b), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ. 34 TereÂnnõ programy ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ tereânnõâch programuê se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: aktivity umozïnï ujõâcõâ lepsïõâ orientaci ve vztazõâch odehraâvajõâcõâch se ve spolecïenskeâm prostrïedõâ, b) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 3. sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 4. poskytovaânõâ informacõâ o rizicõâch, spojenyâch se soucïasnyâm zpuê sobem zïivota a snizïovaânõâ teïchto rizik; v prïõâpadeï uzïivatele naâvykovyâch bo omamnyâch a psychotropnõâch laâtek prostrïednictvõâm metod prïõâstupu minimalizace sïkod. 35 SociaÂlnõ rehabilitace (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâ rehabilitace se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) naâcvik dovednostõâ pro zvlaâdaânõâ peâcïe o vlastnõâ osobu, sobeïstacïnosti a dalsïõâch cïinnostõâ vedoucõâch k sociaâlnõâmu zacïlenï ovaânõâ: 1. naâcvik obsluhy beïzïnyâch zarïõâzenõâ a spotrïebicïuê, 2. naâcvik peâcïe o domaâcnost, naprïõâklad peâcïe o odeïvy, uâklid, drobâ uâdrzïbaârïskeâ praâce, chod kuchyï, nakupovaânõâ, 3. naâcvik peâcïe o deïti bo dalsïõâcïleny domaâcnosti, 4. naâcvik samostatâho pohybu vcïetï orientace ve vnitrïnõâm i venkovnõâm prostoru, 5. naâcvik dovednostõâ potrïebnyâch k uârïednõâm uâkonuê m, naprïõâklad vlastnorucïnõâho podpisu, b) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. doprovaâzenõâ dospeïlyâch do sïkoly, sïkolskeâho za-

17 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana 7033 rïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na zaâjmoveâ aktivity a doprovaâzenõâ zpeït, 2. naâcvik schopnosti vyuzïõâvat dopravnõâ prostrïedky, 3. naâcvik chovaânõâ vruê znyâch spolecïenskyâch situacõâch, 4. naâcvik beïzïnyâch a alternativnõâch zpuê sobuê komunikace, kontaktu a praâce s informacemi, c) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: upevnï ovaânõâ zõâskanyâch motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, d) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. podaâvaânõâ informacõâ o mozïnostech zõâskaâvaânõâ rehabilitacïnõâch a kompenzacïnõâch pomuê cek, 2. informacïnõâ servis a zprostrïedkovaâvaânõâ sluzïeb, e) poskytnutõâ ubytovaânõâ, jde-li o pobytovou formu sluzïby v centrech sociaâlï rehabilitacïnõâch sluzïeb: 1. ubytovaânõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, f) poskytnutõâ stravy, jde-li o pobytovou formu sluzïby v centrech sociaâlï rehabilitacïnõâch sluzïeb: 1. zajisïteïnõâ celodennõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâ stravy, minimaâlï v rozsahu 3 hlavnõâch jõâdel, 2. pomoc prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, g) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu, jde-li o pobytovou formu sluzïby v centrech sociaâlï rehabilitacïnõâch sluzïeb: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v centrech sociaâlï rehabilitacïnõâch sluzïeb cïinõâ a) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. e), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. f) bodeï KcÏ za celodennõâ stravu, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy, c) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. g); pokud poskytovaânõâ teïchto uâkonuê, vcïetï cïasu zbytâho k jejich zajisïteïnõâ, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ. CÏ A ST TRÏ ETI ZDRAVOTNI STAVY VYLUCÏ UJIÂCI POSKYTOVA NI POBYTOVY CH SOCIA LNIÂCH SLUZÏ EB 36 Poskytnutõ pobytoveâ sociaâlnõâ sluzïby se vylucïuje, jestlizïe a) zdravotnõâ stav osoby vyzïaduje poskytnutõâ uâstavnõâ peâcïe ve zdravotnickeâm zarïõâzenõâ, b) osoba nõâ schopna pobytu v zarïõâzenõâ sociaâlnõâch sluzïeb z duê vodu akutnõâ infekcïnõâ moci, bo c) chovaânõâ osoby by z duê vodu dusïevnõâ poruchy zaâvazïnyâm zpuê sobem narusïovalo kolektivnõâ souzïitõâ; to platõâ, jde-li o poskytnutõâ pobytoveâ sociaâlnõâ sluzïby v domoveï se zvlaâsïtnõâm rezïimem. CÏ A ST CÏ TVRTA KVALIFIKACÏ NI KURZ PRO PRACOVNIÂKY V SOCIA LNIÂCH SLUZÏ BA CH 37 (1) KvalifikacÏnõ kurz pro pracovnõâky v sociaâlnõâch sluzïbaâch se sklaâdaâ z obecâ a zvlaâsïtnõâ cïaâsti. (2) Obecna cïaâst kurzu obsahuje tyto tematickeâ okruhy: a) uâvod do problematiky kvality v sociaâlnõâch sluzïbaâch, standardy kvality sociaâlnõâch sluzïeb, b) zaâklady komunikace, rozvoj komunikacïnõâch dovednostõâ, asertivita, metody alternativnõâ komunikace, c) uâvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, d) zaâklady ochrany zdravõâ, e) etika vyâkonu cïinnosti pracovnõâka v sociaâlnõâch sluzïbaâch, lidskaâ praâva a duê stojnost, f) zaâklady prevence vzniku zaâvislosti osob na sociaâlnõâ sluzïbeï, g) sociaâlï praâvnõâ minimum, h) metody sociaâlnõâ praâce. (3) ZvlaÂsÏtnõ cïaâst kurzu obsahuje tyto tematickeâ okruhy: a) zaâklady peâcïe o mocâ, zaâklady hygieny, uâvod do problematiky psychosociaâlnõâch aspektuê chronickyâch infekcïnõâch omocïnõâ, b) aktivizacïnõâ, vzdeïlaâvacõâ a vyâchovâ techniky, zaâklady pedagogiky volâho cïasu, c) prevence tyâraânõâ a zuzïõâvaânõâ osob, kteryâm jsou poskytovaâny sociaâlnõâ sluzïby, d) zaâklady vyâuky peâcïe o domaâcnost, e) odbornaâ praxe, f) krizovaâ intervence, g) uâvod do problematiky zdravotnõâho postizïenõâ, h) zvlaâdaânõâ jednaânõâ osoby, ktereâ je poskytovaâna sociaâlnõâ sluzïba, jestlizïe toto jednaânõâ ohrozïuje jejõâ

18 Strana 7034 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka 164 zdravõâ a zïivot bo zdravõâ a zïivot jinyâch fyzickyâch osob, vcïetï pravidelsïetrâ sebeobrany. (4) MinimaÂlnõ rozsah kurzu je celkem 150 vyâukovyâch hodin, prïicïemzï zvlaâsïtnõâ cïaâst kurzu cïinõâ minimaâlï 80 vyâukovyâch hodin. (5) PocÏet vyâukovyâch hodin jednotlivyâch tematickyâch okruhuê zvlaâsïtnõâ cïaâsti kurzu se stanovõâ s prïihleâdnutõâm k odborâmu zameïrïenõâ uâcïastnõâkuê kurzu, jejich pracovnõâmu zarïazenõâ a druhu sociaâlnõâ sluzïby, kterou poskytujõâ. CÏ A ST PA TA HODNOCENI PLNEÏ NI STANDARDUÊ KVALITY SOCIA LNIÂCH SLUZÏ EB 38 (1) PlÏnõ standarduê kvality sociaâlnõâch sluzïeb se hodnotõâ podle stupï splïnõâ jednotlivyâch kriteâriõâ systeâmem bodoveâho hodnocenõâ, prïicïemzï se za kazïdeâ kriteârium zapocïtou a) 3 body, jestlizïe kriteârium je splïno vyâborï, b) 2 body, jestlizïe kriteârium je splïno dobrïe, c) 1 bod, jestlizïe kriteârium je splïno dostatecïï, bo d) 0 boduê, jestlizïe kriteârium nõâ splïno. (2) Standardy kvality sociaâlnõâch sluzïeb jsou uvedeny v prïõâloze cï. 2 k teâto vyhlaâsïce. (3) PoskytovatelsociaÂlnõÂch sluzïeb (daâle jen ¹poskytovatelª) a) splnï uje standardy kvality sociaâlnõâch sluzïeb vyâborï, jestlizïe celkovyâ pocïet boduê cïinõâ 90 azï 100 % z maximaâlnõâho celkoveâho pocïtu boduê, ktereâho podle prïõâlohy cï. 2 muêzïe dosaâhnout, b) splnï uje standardy kvality sociaâlnõâch sluzïeb dobrïe, jestlizïe celkovyâ pocïet boduê cïinõâ 70azÏ 89%zma- ximaâlnõâho celkoveâho pocïtu boduê, ktereâho podle prïõâlohy cï. 2 muêzïe dosaâhnout, c) splnï uje standardy kvality sociaâlnõâch sluzïeb dostatecïï, jestlizïe celkovyâ pocïet boduê cïinõâ 50azÏ 69% z maximaâlnõâho dosazïitelâho celkoveâho pocïtu boduê, ktereâho podle prïõâlohy cï. 2 muê zïe dosaâhnout, d) splnï uje standardy kvality sociaâlnõâch sluzïeb, jestlizïe 1. Ïktere z kriteâriõâ, ktereâ je oznacïeno v prïõâloze cï. 2 jako zaâsadnõâ, nõâ hodnoceno pocïtem boduê podle odstavce 1 põâsm. a) bo b), bo 2. celkovyâ pocïet boduê je nizïsïõâ zï 50 % z maximaâlnõâho celkoveâho pocïtu boduê, ktereâho podle prïõâlohy cï. 2 muêzïe dosaâhnout. CÏ A ST SÏ ESTA ZVLA SÏ TNI OPRA VNEÏ NI ZAMEÏ STNANCE OBCE 39 Vzor zvlaâsïtnõâho opraâvïnõâ zameïstnance obce, kteryâm se prokazuje prïi provaâdeïnõâ sociaâlnõâho sïetrïenõâ a kontroly vyuzïõâvaânõâprïõâspeïvku na peâcïi, je uveden v prïõâloze cï. 3 k teâto vyhlaâsïce. CÏ A ST SEDMA PRÏ ECHODNE USTANOVENI 40 Za kvalifikacïnõâ kurz podle 37 se povazïuje i kurz uskutecïïnyâ prïede dm 1. ledna 2007 vzdeïlaâvacõâ institucõâ akreditovanou podle prïedpisuê o zameïstnanosti 1 ), pokud obsah a rozsah tohoto kurzu bylsrovnatelnyâ s kvalifikacïnõâm kurzem podle 37, a akreditovanyâ kvalifikacïnõâ kurz v oboru vsïeobecnyâ sanitaârï podle zaâkona o leâkarïskyâch zdravotnickyâch povolaânõâch 2 ) uskutecïïnyâ prïede dm 1. ledna CÏ A ST OSMA U CÏ INNOST 41 Tato vyhlaâsïka nabyâvaâ uâcïinnosti dm 1. ledna Ministr: RNDr. NecÏas v. r. 1 ) 108 zaâkona cï. 435/2004 Sb., o zameïstnanosti, ve zïnõâzaâkona cï. 382/2005 Sb. VyhlaÂsÏka cï. 524/2004 Sb., o akreditaci zarïõâzenõâ k provaâdeïnõâ rekvalifikace uchazecïuê o zameïstnaânõâ a zaâjemcuê o zameïstnaânõâ. 2 ) ZaÂkon cï. 96/2004 Sb., o podmõânkaâch zõâskaâvaânõâ a uznaâvaânõâ zpuê sobilosti k vyâkonu leâkarïskyâch zdravotnickyâch povolaânõâ a k vyâkonu cïinnostõâ souvisejõâcõâch s poskytovaânõâm zdravotnõâ peâcïe a o zmeïï ÏkteryÂch souvisejõâcõâch zaâkonuê (zaâkon o leâkarïskyâch zdravotnickyâch povolaânõâch), ve zïnõâ zaâkona cï. 125/2005 Sb.

19 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana 7035 PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 505/2006 Sb. innosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony pé e o vlastní osobu a úkony sob sta nosti a odchylný zp sob hodnocení t chto úkon u osob do 18 let v ku I. Úkony pé e o vlastní osobu a) p íprava stravy: 1. rozlišení jednotlivých druh potravin a nápoj, 2. výb r nápoj, 3. výb r jednoduchých hotových potravin podle pot eby a ú elu, 4. vybalení potravin, 5. otevírání nápoj ; u osob do 5 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i úkonu; b) podávání a porcování stravy: 1. podávání stravy v obvyklém denním režimu, 2. schopnost dát stravu na talí bo misku a jejich p esení, 3. rozd lení stravy na menší kousky za používání alespo lžíce, 4. míchání, lití tekutin, 5. uchopení nádoby s nápojem, 6. spolehlivé a bezpe né p esení nápoje, lahve, šálku bo jiné nádoby; u osob do 3 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i úkonu; c) p ijímání stravy, dodržování pitného režimu: 1. p esení stravy k úst m alespo lžící, 2. p esení nápoje k úst m, 3. konzumace stravy a nápoj obvyklým zp sobem; d) mytí t la: 1. umytí rukou, obli eje, 2. utírání se; u osob do 3 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i úkonu; e) koupání bo sprchování: 1. provedení celkové hygieny, v etn vlas, 2. pé e o pokožku; u osob do 6 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i úkonu; f) pé e o ústa, vlasy, hty, holení: 1. išt ní zub bo zubní protézy, 2. esání vlas, 3. išt ní ht, st íhání bo opilování ht,

20 Strana 7036 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka holení; u osob do 3 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i úkonu; u osob do 7 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i innostech uvedených v bodech 2 až 4; u osob do 15 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i innostech uvedených v bod 4; g) výkon fyziologické pot eby v etn hygieny: 1. regulace vyprazd ování mo e a stolice, 2. zaujetí vhodné polohy p i výkonu fyziologické pot eby, 3. manipulace s od vem p ed a po vyprázdn ní, 4. o ista po provedení fyziologické pot eby, 5. vyhledání WC; u osob do 3 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i úkonu; h) vstávání z l žka, uléhání, zm na poloh: 1. zm na polohy t la z polohy v leže do polohy v sed bo ve stoji a opa n, pop ípad s p idržováním bo s oporou, 2. zm na polohy ze sedu a do sedu, 3. zm na polohy z boku na bok; i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sed : 1. schopnost vydržet v poloze v sed po dobu alespo 30 minut, 2. udržování polohy t la v požadované poloze p i delším sezení; j) stání, schopnost vydržet stát: 1. stání, pop ípad s p idržováním bo s oporou o kompenza ní pom cku, 2. setrvání ve stoji, pop ípad s p idržováním bo s oporou po dobu alespo 10 minut; u osob do 2 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i innosti uvedené v bod 2; k) p emis ování p edm t denní pot eby: 1. vykonávání koordinovaných inností p i manipulaci s p edm ty, 2. rozlišení p edm t, 3. uchopení p edm tu rukou bo ob ma rukama, 4. zdvihnutí p edm tu ze stolu, ze zem, 5. p enášení p edm tu z jednoho místa na druhé, 6. vyhledání a rozeznání p edm t ; u osob do 2 let v ku se p ihlíží k pot eb pomoci a dohledu p i innostech uvedených v bodech 1, 2 a 4 až 6; l) ch ze po rovin : 1. ch ze, pop ípad s použitím kompenza ních pom cek krok za krokem,

PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM O ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM O ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM O ZAMĚSTNANOSTI Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/ 2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti Zákon č. 65/ 1965 Sb. zákoník práce (od 1. 1. 2007

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 12. prosince 2007, kteryâm se stanovõâ podmõânky ochrany zdravõâ prïi praâci

NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 12. prosince 2007, kteryâm se stanovõâ podmõânky ochrany zdravõâ prïi praâci 361 NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 12. prosince 2007, kteryâm se stanovõâ podmõânky ochrany zdravõâ prïi praâci VlaÂda narïizuje podle 21 põâsm. a) zaâkona cï. 309/ /2006 Sb., kteryâm se upravujõâ dalsïõâ

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 138 RozeslaÂna dne 31. srpna 2006 Cena KcÏ 13,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 138 RozeslaÂna dne 31. srpna 2006 Cena KcÏ 13,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 138 RozeslaÂna dne 31. srpna 2006 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 430. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy o stanovenõâ geodetickyâch referencïnõâch systeâmuê a staâtnõâch

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 132 RozeslaÂna dne 23. srpna 2006 Cena KcÏ 38,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 132 RozeslaÂna dne 23. srpna 2006 Cena KcÏ 38,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 132 RozeslaÂna d 23. srpna 2006 Cena KcÏ 38,50 OBSAH: 410. Vyhla sï ka o ochraï civilnõâho letectvõâ prïed protipraâvnõâmi cïiny a o zmeïï

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 53 RozeslaÂna dne 27. cïervna 2007 Cena KcÏ 55,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 53 RozeslaÂna dne 27. cïervna 2007 Cena KcÏ 55,± OBSAH: RocÏnõÂk 2007 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 53 RozeslaÂna dne 27. cïervna 2007 Cena KcÏ 55,± OBSAH: 146. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy o emisnõâch limitech a dalsïõâch podmõânkaâch provozovaânõâ

Více

funkcïnõâ zpuê sobilost po dobu prïedpoklaâdaneâ zïivotnosti,

funkcïnõâ zpuê sobilost po dobu prïedpoklaâdaneâ zïivotnosti, CÏ aâstka 110 SbõÂrka zaâkonuê cï. 291 /2001 Strana 6631 291 VYHLAÂ SÏ KA Ministerstva pruê myslu a obchodu ze dne 27. cïervence 2001, kterou se stanovõâ podrobnosti uâ cïinnosti uzï itõâ energie prïi

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

PosouzenõÂ ochrany majetku - rodinnyâ duêm

PosouzenõÂ ochrany majetku - rodinnyâ duêm PosouzenõÂ ochrany majetku - rodinnyâ duêm (vlastnõâ bezpecïnostnõâ a pozïaâ rnõâ posouzenõâ) DotaznõÂk Projekt vznikl pod zaâsïtitou Asociace technickyâch bezpecïnostnõâch sluzïeb GreÂmium Alarm, odboru

Více

Kompendium úmluv, doporučení a usnesení Rady Evropy týkajících se penitenciární oblasti

Kompendium úmluv, doporučení a usnesení Rady Evropy týkajících se penitenciární oblasti 2009 Kompendium úmluv, doporučení a usnesení Rady Evropy týkajících se penitenciární oblasti Komentář k vydání české verze kompendia Už více než 40 let Rada Evropy tvoří standardy týkající se oblasti vězeňství,

Více

Ú É Á Č ď Ú ž Ů ž Á Á ž Á Ř É š Ú Ě Ě Ť ž Ú Í Č Ů Ú ů ž Ý ú ú Č ž ú ž ď ž ů ů ú š š ž Ů ž š Á ť Á ú Ů ž ť šť šť ž š ž ů ž ž Ů ž ž š ž š ž Ů Á šť šť ž šť ž š šť ž ž Ů Í ž ž ž š ž ŠÍ ž Á Ý š ž ž Ů ž ů Ů

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní stabilizace

Více

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice. P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.cz POPIS REALIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikátor služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

I. Úkony pé e o vlastní osobu

I. Úkony pé e o vlastní osobu PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 505/2006 Sb. innosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony pé e o vlastní osobu a úkony sob sta nosti a odchylný zp sob hodnocení t chto úkon u osob do 18 let v ku I.

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Denní hygiena Běžná denní hygiena Péče o ústa Česání a mytí vlasů Péče o nehty na rukou Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Vysmrkání se Použití intimspreje Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

ý ď Í Ž ú Ž é š é Š Ž Ú ú ú ú š é Š Ž Í Ú ú Í ú ú š é Ž Ú ú ú ý ú ť é ž é Ž ú ó ý ý Ž š é š é Ú ú ý ú ť ú ť ý Ž Í ú ý ů é ý Ž É ú ý ú ů ž ž š ú Í š ý ú ÚÁ Ú é ž ý Ú Ě ú ó ý ý ů Ž ú Ž é Ý Ž Ž Ž Í Ú Ž é

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

í ř íí í ě ý ó Š ď Í ý ů Čí é í š ě ú é í ší Ý ů é í š ě í í ř Ú í í íš ř ť Ž ř í ě í é í š Ú ě ý é ž í ý š í ř í Ž ý ú ý ší Í í ů ý ů é é ý ů ý é í é í í ě í í í ží í ď ží ý é ř ý ý ě ý í Ťíž é í é é

Více

Hygiena. celku je chránit pracovníky i spotřebitele před infekčními i dalšími chorobami. Možná nebezpečí ohrožení zdraví strávníků

Hygiena. celku je chránit pracovníky i spotřebitele před infekčními i dalšími chorobami. Možná nebezpečí ohrožení zdraví strávníků Téma č. 18 obor Kuchařské práce/zařízení závodů Hygiena Účel Účelem hygienických opatření při práci v kuchyni a potravinářství jako celku je chránit pracovníky i spotřebitele před infekčními i dalšími

Více

Článek 1 Předmět. Článek 2 Ceník ubytování. Článek 3 Finanční normy stravovací jednotky a provozní náklady stravovacího provozu

Článek 1 Předmět. Článek 2 Ceník ubytování. Článek 3 Finanční normy stravovací jednotky a provozní náklady stravovacího provozu Článek 1 Předmět Tato příloha stanoví a) ceník za základní činnost ubytování a stravování v souladu s 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a 17 vyhlášky MPSV

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

Č Č ó Ř Ň ň Ň Ň ú ť Ž Ž ň Č Ř ó Ý ť Č Č ň Č Č Č Č ň Č ň Č Č ů Č Č Č ú Ž Č Č Č Ž Š Ž Š ú Č Č Í ň Ž ť Ž ť ú Ý Č Č ú Ř Č Š ú ú Ý ď ú ť ť ť ť ť Č Š Ž Í Ř Ř ů Í Ř Ý Ř ů ů Ř ó ň ň ň ď ů Ř ů ú Ž Č Ž Ž Č ť Š Š

Více

ČÍSLO CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. www.cermat.cz OBSAH

ČÍSLO CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. www.cermat.cz OBSAH CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ www.cermat.cz ČÍSLO 1 2006 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou již starý známý časopis EDA, jen v novém kabátě a s novým logem. Symbolicky tím chceme dát

Více

í í ť í í í š ř í ří ř š í ý í í íí ůú ú ůů ů ů í ř řú ý ř ý ý ř í ří ů ří Ú í ř ý ř ý ý í ří í ý š í ř í š ší ž í í ř í í ú í ů ú ř í š í ž ž ů ý í Č Ú í í í ť Á ří í ř í ý í í ů ů ď ý í í ů íí ů í ž

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

Á Ý Á Í Š š ů Š ž ú ř ž ú ř ř š ů ř ř ů Ů ř ů ň ů ř š é ů ž ř š ž é ř é ř š š ž ř ž ř ů ž ř ů ž ů é ř ž é ž ž ř ř ň ž ř ř ů š é ř ž ů ŠÍ é ř ň ů ř š é ř é ř š é ů ž š é ů é ú š é ž š š é é ř é é š ř ň

Více

ú Í Š Š Ť Í Š Š ň Ó Š Í Í Š Í ž Í Í Í ú Š Ů Č Š Š Á Í Š ú Í Ť Ů Í ž ž Ť Š Í ž ú ž Č ž Ú ž ť Í Í ú Ú ž ú ú Í ž Í Í Í ú ú Ú Í Ó ú Í Ů ú ú Ú Ó Í Í Í ú ú ž ú Í ú ž Č Ú Í ň É Í ú Í ú Í Č ň ň Č Ú ň ň ž Í Í ž

Více

Vnitřní směrnice č. 56 Název směrnice: Metodický pokyn pro PS Podrobný výklad základních a fakultativních úkonů včetně účtování

Vnitřní směrnice č. 56 Název směrnice: Metodický pokyn pro PS Podrobný výklad základních a fakultativních úkonů včetně účtování DOMOV PRO SENIORY tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná 380 706 210, IČ 00668109 Vnitřní směrnice č. 56 Název směrnice: Metodický pokyn pro PS Podrobný výklad základních a fakultativních úkonů včetně účtování

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku PrÏõÂloha cï. 12 k vyhlaâsïce cï. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku 1 Adresa rejst íkového soudu Krajský/m stský soud v I. REJST ÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 26. brï ezna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 26. brï ezna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 26. brï ezna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH: 106. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ o hygienickyâch pozïadavcõâch na zotavovacõâ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V K 1 Základní informace, možnost poradit se Možnosti řešit nepříznivou sociální situaci Identi ikace vlastních potřeb Vytvoření pocitu přijetí a bezpečí pro řešení situace Podpora motivace k přijetí dlouhodobých

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 11. května 2016 v 10:00 h V Praze 5. května 2016 Čj. 2234/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013) Domov klidného stáří v Žinkovech, přísp.org. Poskytování informací Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013) Preambule

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

ň Ý Á Ú ú ň Ó š š š ú ó ú ů ů ů š ů ů ů š ů ů ú ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ó ú ú ó ů ů ň ů ň ů ů ú ú ú ó š ó ú ú ó š ú š š š ú ú ů ň ú ů ú ú ú ů ú ú ň ů ú š ň ú š š š š ú ň ů ň ú š ů ů ň ů ů ů ů ú ů ú ú ň ú ú

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: 56. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ, kterou se stanovõâ obsah a cïasoveâ rozmezõâ preventivnõâch prohlõâdek

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: 56. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ, kterou se stanovõâ obsah a cïasoveâ rozmezõâ preventivnõâch prohlõâdek RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 19 RozeslaÂna dne 28. brïezna 1997 Cena KcÏ 100,± OBSAH: 56. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ, kterou se stanovõâ obsah a cïasoveâ rozmezõâ

Více

KONTAKT: Mgr. HÁJKOVÁ MILOSLAVA, TELEFON: 317 740 198

KONTAKT: Mgr. HÁJKOVÁ MILOSLAVA, TELEFON: 317 740 198 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. HÁJKOVÁ MILOSLAVA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována ve 2. patře hlavní budovy - Zámek. Přístup je bezbariérový.

Více

citlivý účel 2 zdroj osobního příjemce osobního údaje 4 - orgány veřejné správy pro plnění úkolů veřejné správy;

citlivý účel 2 zdroj osobního příjemce osobního údaje 4 - orgány veřejné správy pro plnění úkolů veřejné správy; ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ STANOVENÍ ROZSAHU A ÚČELU UŽIVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY Stanovení rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

ŠÍ Ů ČÍ č Ť č č č ň Í Í č č ň ň č Ť ň ť č Í č Ť č č Ť Í Í č ť Ť č č Ťč č Ě Ťč Ť ň č Ť ť Ť Ť Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ť č č Ú č Ť Ď Ť ť č ň Ť Ť Í č č Ť Ď č č č č č ň Ť ň č Ť č Ť č Ý Ť ť ň č č č č č č ť Ť Ý č

Více

ř Ů ú ú ř š ý ú š ž ř ý ř ý ú ý ř ž ž ř ž Ú ř ř ů ú ú ř Š ř ž ž ř ř ř ř ý ý Ů ú š ř ž ú ž š ň š ý ý ů š ř ř ř ř ř Č ř Č ř ý ý ů ú ů žš ř ř ř ř ú š ř ž ř Ů Ů ř ř ř ň ý ů ř ů Ú ň ý ř ý Ú ř š š ž ý ř ž ý

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I.

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování I.

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly P O K Y N ředitele odboru interního auditu a kontroly Ročník: 2012 V Praze 15. června 2012 Číslo: 10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI ODBORU INTERNÍHO

Více

323/2001 Sb. VYHLÁ KA Ministerstva vnitra. ze dne 29. srpna 2001,

323/2001 Sb. VYHLÁ KA Ministerstva vnitra. ze dne 29. srpna 2001, 323/2001 Sb. VYHLÁ KA Ministerstva vnitra ze dne 29. srpna 2001, kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 238/2000 Sb., o Hasi ském záchranném sboru eské republiky a o zm n n kterých zákon Zm na:

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3655 /GŘ VZ-2003 V Praze dne 30. října 2003 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Ý Á Ý Č č í č í ě Č ň é Ž í Ž í í ý Ť ž í ě é ý í č Ž í č ě ě ší ž í ě ý í Ě Á ČÁ ň í Č Ú ý žší č í č í ě ť č ž í é č Č Ž úč Š Ú Č Ž í í ě ť Ž í ě Ú Č ě Ž í ě ŠÍě ú ěž ý š ě í Ž í í í í Ž í ě í š č í í

Více

Á Á Á Í ň Í Č é ČÍ ÚČ Ž Ř é é é é é é é é é Ů Č Č é é Č é é Ů é é é é é Ů é Ž é é Ť Á é Ř é é Ů Í Í Ř Ů ČÍŠ é é é Í Í ÚČ é Ů é é é ň é Č é ŠÍ Ů é Ů Ů é Ď ů é Ů Ů é Ů é é é é é é é Ů é é é é Ů é Ů é é é

Více

Zákon č. 21/2006 Sb.,

Zákon č. 21/2006 Sb., Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.

Více

Í ř ří ý ř ř Č Č Ó Č ý ř ý Í ř Č ř Ó Ó ř ř ř ů ň ů řů ý ů ř ř ř ý Í š ř š ú Á ó š ř šř ů š Í ř Í Č ýš ó ó ů ó ř ó ň ý ů ř ř ý ř ř ý ř ř ř ř ř š ř ř š ů ů ř ýš ř š ó ú ř š ó ú ó ř ú ý ň ý úó ř ř ý ýš ó

Více

ě ř š Š š ů í ť í í Ž ě ří š ř ě ř Š ě ó ě ž ě Š ý š ř ě š ě ě š ší Š ó ě ř ě š ě ě ě š ů š Ý ě ř ě Š ě ě ě š š ě í ř Ě ř š ó ě í í š ě ř ě š ě ě ě í í š ř ě š ě ě ě í š ř ř ě Š ě ě š ě ř Š ě ó ě Ť ě š

Více

ÁŠ Í č ť é ž é č Ó Ž í Ť Ž č íč š é Č í Í ČÁ É É Ě É í Á š í ď í Ž í é Ž é č í ť í í ž í Ž Ťí ě í ěť í ě š ě č í Ž Ť í š ě í Ž Ž í ť é í Ží í Ží í é ě é í í í é í í ž ě é šíť Ťí é Ž í ě í Ó ť í ť č í ž

Více

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení Čj.: SOAP/006-1716/2012 BADATELSKÝ ŘÁD Badatelský řád Státního oblastního archivu v Plzni vydaný na základě 36 písm. a) zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

ď í ů ů í í Í Í ť č í Í Í Ň Á Č Á í í ň ň Í íů í í í í ů č í íů í č í Í í ň í ň í č í í í č ň í í ň ň í í í í í í í í í č í ň í í č í í ň ú č í í ó ň čí í í ů ň í í í í í í í č ň ů í č ů ů í ň ú í í í

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Domov Slunovrat, Ostrava- Přívoz, příspěvková organizace

Domov Slunovrat, Ostrava- Přívoz, příspěvková organizace 2016 Domov Slunovrat, Ostrava- Přívoz, příspěvková organizace Plán činnosti organizace v oblasti sociální péče na rok 2016 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o. 28. ledna 2016 OBSAH ÚVOD... 3 1. Název

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav Informace dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ) 1. Název Masarykův onkologický ústav 2. Důvod a způsob založení povinného

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více