SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:"

Transkript

1 RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 164 Rozesla na d 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: 504. Vyhla sï ka, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o pomoci v hmotâ nouzi 505. Vyhla sï ka, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o sociaâlnõâch sluzïbaâch 506. Vyhla sï ka, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva praâce a sociaâlnõâch veïcõâ CÏ eskeâ republiky cï. 182/1991 Sb., kterou se provaâdõâ zaâkon o sociaâlnõâm zabezpecïenõâ a zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady o puê sobnosti orgaânuê CÏ eskeâ republiky v sociaâlnõâm zabezpecïenõâ, ve zïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê

2 Strana 7018 SbõÂrka zaâkonuê cï. 504 /2006 CÏ aâstka VYHLA SÏ KA ze d 15. listopadu 2006, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o pomoci v hmotâ nouzi Ministerstvo praâce a sociaâlnõâch veïcõâ stanovõâ podle 80zaÂkona cï. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotâ nouzi, (daâle jen ¹zaÂkonª): 1 RaÂmcovy obsah aktivizacïnõâho plaânu (K 19 odst. 2 zaâkona) AktivizacÏnõ plaân obsahuje a) popis prïõâcïin vzniku hmotâ nouze fyzickeâ osoby (daâle jen ¹osobaª) a duê vody jejõâho dlouhodobeâho setrvaâvaânõâ v hmotâ nouzi, b) urcïenõâ rozsahu potrïeby a zpuê sobuê pomoci k prïekonaânõâ hmotâ nouze, c) naâvaznost na individuaâlnõâ akcïnõâ plaân, je-li pro osobu uârïadem praâce zpracovaân 1 ), d) rozsah spolupraâce osoby v hmotâ nouzi se zameïstnancem prïõâslusïâho orgaânu pomoci v hmotâ nouzi, e) zpuê sob prokazovaânõâ vlastnõâ snahy osoby o zvysïovaânõâprïõâjmu vlastnõâ pracõâ 2 ), f) zpuê sob zjisït'ovaânõâ a prokazovaânõâ mozïnosti zvyâsïenõâ prïõâjmu vyuzïitõâm majetku 3 ), g) zpuê sob zjisït'ovaânõâ a prokazovaânõâ mozïnosti zvyâsïenõâ prïõâjmu uplatïnõâm zaâkonnyâch naârokuê a pohledaâvek 4 ), h) mozïnosti a zpuê sob rïesïenõâ zadluzïenosti osoby, i) harmonogram pro plïnõâ jednotlivyâch uâkoluê aktivizacïnõâho plaânu a termõâny pro kontrolu jeho plïnõâ. 2 RaÂmcovy obsah programu individuaâlnõâho motivacïnõâho postupu (K 20 odst. 2 zaâkona) Program individuaâlnõâho motivacïnõâho postupu obsahuje a) popis skutecïnostõâ, ktereâ mohou veâst k sociaâlnõâmu vyloucïenõâ osoby, a oduê vodïnõâ poskytnutõâ pomoci v hmotâ nouzi, b) urcïenõâ rozsahu potrïeby a zpuê sobuê pomoci k prïekonaânõâ hmotâ nouze osoby tak, aby zõâskala 1. zaâkladnõâ duê stojâ podmõânky pro zïivot (naprïõâklad nocleh, ubytovaânõâ, stravu, poprïõâpadeï prïimeïrïeâ osïacenõâ a obuv odpovõâdajõâcõâ rocïnõâmu obdobõâ), 2. zdroj prïõâjmuê, 3. osobnõâ doklady, 4. doklady tyâkajõâcõâ se pracovïpraâvnõâch a jinyâch obdobnyâch vztahuê, poprïõâpadeï samostatâ vyâdeïlecïâ cïinnosti, 5. prïõâstup ke zdravotnõâ peâcïi, 6. doklady o dosazïeâm vzdeïlaânõâ a dalsïõâ doklady prokazujõâcõâ znalosti a dovednosti (naprïõâklad certifikaâty, osveïdcïenõâ), 7. zaâkladnõâ sociaâlnõâ naâvyky a aby bylminimalizovaân vliv sociaâlï patologickyâch jevuê, 8. mozïnost spolupraâce s poskytovateli sociaâlnõâch sluzïeb, zejmeâna v oblasti sociaâlnõâho poradenstvõâ a sluzïeb sociaâlnõâ prevence (naprïõâklad azylovyâmi domy, domy na puê lcesty, sluzïbami naâsledâ peâcïe, tereânnõâmi programy), poprïõâpadeï teâzï s odbornyâm zdravotnickyâm zarïõâzenõâm bo se strïediskem ProbacÏnõ a mediacïnõâ sluzïby, c) rozsah spolupraâce osoby v hmotâ nouzi se zameïstnancem prïõâslusïâho orgaânu pomoci v hmotâ nouzi, d) cïasovyâ rozpis pro plïnõâ jednotlivyâch uâkoluê tohoto programu a termõâny pro kontrolu jeho plïnõâ. 3 ZvyÂsÏenõ cïaâstky zï ivobytõâ osoby zduê vodu dietnõâho stravovaânõâ (K 29 zaâkona) (1) CÏ aâstka zïivobytõâ stanovenaâ zaâkom se u osob, jejichzï zdravotnõâ stav podle doporucïenõâ prïõâslusïâho odborâho leâkarïe vyzïaduje zvyâsïeâ naâklady na dietnõâ stravovaânõâ, zvysïuje meïsõâcïï a) u diety nõâzkobõâlkovinâ o KcÏ, b) u diety prïi dialyâze o 960 KcÏ, c) u diety pankreatickeâ o KcÏ, 1 ) 33 odst. 2 zaâkona cï. 435/2004 Sb., o zameïstnanosti. 2 ) 12 zaâkona cï. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotâ nouzi. 3 ) 14 zaâkona cï. 111/2006 Sb. 4 ) 13 zaâkona cï. 111/2006 Sb.

3 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 504 /2006 Strana 7019 d) u diety nõâzkocholesteroloveâ prïi hypercholesterolemii bo hyperlipoproteimii o KcÏ, e) u diety diabetickeâ o KcÏ, f) u diety prïi omocïnõâ fenylketonuriõâ o KcÏ, g) u diety prïi omocïnõâ celiakiõâ o KcÏ, h) u diety prïi osteoporoâze, pokud celoteïlovaâ kostnõâ densita poklesla o võâce zï o 25 %, tj. T-skoÂre je horsïõâ zï ±2,5 o KcÏ, i) u diety prïi laktoâzoveâ intoleranci o KcÏ, j) u diety v teïhotenstvõâ aprïi kojenõâ do 1 roku veïku dõâteïte o KcÏ. (2) OdbornyÂm leâkarïem prïõâslusïnyâm k potvrzenõâ potrïeby prïõâslusïâho typu diety se rozumõâ pro dietu a) nõâzkobõâlkovinnou leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarï- stvõâ bo frologie, b) prïi dialyâze leâkarï prïõâslusïâho oddeïlenõâ zdravotnickeâho zarïõâzenõâ, kde je osoba v dialyzacïnõâm programu, c) pankreatickou leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarïstvõâ bo gastroenterologie, d) nõâzkocholesterolovou, prïi hypercholesterolemii bo hyperlipoproteimii, leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarïstvõâ bo endokrinologie, e) diabetickou leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru diabetologie bo registrujõâcõâ praktickyâ leâkarï, kteryâ maâ osobu s ohledem na tuto diagnoâzu v dispenzaârnõâ peâcïi, f) prïi omocïnõâ fenylketonuriõâ leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarïstvõâ bo gastroenterologie, u deïtõâ amlaâdezïe leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru deïtskaâ gastroenterologie a hepatologie, bo registrujõâcõâ praktickyâ l eâkarï pro deïti a dorost, kteryâ maâ osobu s ohledem na tuto diagnoâzu v dispenzaârnõâ peâcïi, g) prïi omocïnõâ celiakiõâ leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarïstvõâ bo gastroenterologie, u deïtõâ a mlaâdezïe leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru deïtskaâ gastroenterologie a hepatologie, bo registrujõâcõâ praktickyâ l eâkarï pro deïti a dorost, kteryâ maâ osobu s ohledem na tuto diagnoâzu v dispenzaârnõâ peâcïi, h) prïi osteoporoâze leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru vnitrïnõâ leâkarï- stvõâ, endokrinologie, revmatologie, ortopedie bo gykologie a porodnictvõâ, i) prïi laktoâzoveâ intoleranci leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru gastroenterologie, j) v teïhotenstvõâ leâkarï poskytujõâcõâ osobeï specializovanou ambulantnõâ peâcïi v oboru gykologie a porodnictvõâ, k) prïi kojenõâ do 1 roku veïku dõâteïte jeho registrujõâcõâ praktickyâ leâkarï pro deïti a dorost. (3) Pokud zdravotnõâ stav osoby vyzïaduje võâce typuê dietnõâho stravovaânõâ, zvysïuje se cïaâstka zïivobytõâ osoby pouze jednou, a to o cïaâstku odpovõâdajõâcõâ teâ z diet, kteraâ je jvysïsïõâ. 4 PruÊ kaz zameïstnance opraâvïâho k provaâdeïnõâ sociaâlnõâho sïetrïenõâ (K 63 odst. 1 zaâkona) (1) PruÊ kaz zameïstnance prïõâslusïâho orgaânu pomoci v hmotâ nouzi opraâvïâho k provaâdeïnõâ sociaâlnõâho sïetrïenõâ obsahuje a) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, prïõâjmenõâ, titulzameïstnance a jeho podpis, b) barevnou fotografii zameïstnance o rozmeïrech 35 mm x 45 mm, c) naâzev a otisk uârïednõâho razõâtka prïõâslusïâho orgaânu pomoci v hmotâ nouzi, kteryâ pruê kaz vydal, d) cïõâslo pruê kazu, e) dobu platnosti pruê kazu. (2) Vzor pruê kazu zameïstnance opraâvïâho k provaâdeïnõâ sociaâlnõâho sïetrïenõâ je uveden v prïõâloze k teâto vyhlaâsïce. 5 ZrusÏovacõÂ ustanovenõâ ZrusÏuje se: 1. VyhlaÂsÏka cï. 308/2003 Sb., kterou se stanovõâ cïaâstky, o ktereâ se pro uâcïely sociaâlnõâ potrïebnosti zvysïuje zïivotnõâ minimum osob, jejichzï zdravotnõâ stav vyzïaduje zvyâsïeâ naâklady na dietnõâ stravovaânõâ. 2. VyhlaÂsÏka cï. 270/2006 Sb., kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 308/2003 Sb., kterou se stanovõâ cïaâstky, o ktereâ se pro uâcïely sociaâlnõâ potrïebnosti zvysïuje zïivotnõâ minimum osob, jejichzï zdravotnõâ stav vyzïaduje zvyâsïeâ naâklady na dietnõâ stravovaânõâ. 6 UÂ cïinnost Tato vyhlaâsïka nabyâvaâ uâcïinnosti dm 1. ledna Ministr: RNDr. NecÏas v. r.

4 Strana 7020 SbõÂrka zaâkonuê cï. 504 /2006 CÏ aâstka 164 PrÏõÂloha k vyhlaâsïce cï. 504/2006 Sb. Vzor pr kazu zam stnance oprávn ného k provád ní sociálního šet ení p ední strana zadní strana Identifika ní pr kaz zam stnance oprávn ného k provád ní sociálního šet ení je obdélníkového tvaru o rozm rech 75 mm x 105 mm a je vyroben z kartonu. Fotografie o rozm ru 35 x 45 mm je p elepována destruk ní hologramovou samolepkou o rozm rech 10 mm x 30 mm.

5 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana VYHLA SÏ KA ze d 15. listopadu 2006, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o sociaâlnõâch sluzïbaâch Ministerstvo praâce a sociaâlnõâch veïcõâ stanovõâ podle 119 odst. 2 zaâkona cï. 108/2006 Sb., o sociaâlnõâch sluzïbaâch: CÏ A ST PRVNI ZPUÊ SOB HODNOCENI U KONUÊ PE CÏ E O VLASTNI OSOBU A U KONUÊ SOBEÏ STACÏ NOSTI PRO U CÏ ELY STANOVENI STUPNEÏ ZA VISLOSTI 1 (1) Schopnost osoby zvlaâdat uâkony peâcïe o vlastnõâ osobu a uâkony sobeïstacïnosti se pro uâcïely stanovenõâ stupï zaâvislosti hodnotõâ podle cïinnostõâ, ktereâ jsou pro jednotliveâ uâkony stanoveny v prïõâloze cï. 1 k teâto vyhlaâsïce. (2) PrÏi hodnocenõâ schopnosti osoby zvlaâdat uâkony peâcïe o vlastnõâ osobu a uâkony sobeïstacïnosti se posuzuje, zda je osoba schopna dlouhodobeï, samostatï, spolehliveï a opakovaï rozpoznat potrïebu uâkonu, uâkon fyzicky provaâdeït obvyklyâm zpuê sobem a kontrolovat spraâvnost provaâdeïnõâ uâkonu. (3) PrÏi hodnocenõâ schopnosti osoby zvlaâdat uâkony peâcïe o vlastnõâ osobu a uâkony sobeïstacïnosti se prïihlõâzïõâ k provedenõâ uâkonu s pouzïitõâm kompenzacïnõâ pomuê cky jen v prïõâpadech stanovenyâch v prïõâloze cï. 1 kteâto vyhlaâsïce. 2 U osob do 18 let veïku se prïi hodnocenõâ schopnosti zvlaâdat uâkony peâcïe o vlastnõâ osobu a uâkony sobeïstacïnosti prïihlõâzïõâ k potrïebeï pomoci a dohledu prïi uâkoch bo prïi ÏkteryÂch cïinnostech v raâmci uâkonuê stanovenyâch v prïõâloze cï. 1 k teâto vyhlaâsïce, ktereâ tyto osoby jsou schopny bez pomoci bo dohledu zvlaâdat z duê vodu nõâzkeâho veïku a tomu odpovõâdajõâcõâmu stavu vyâvoje teïlesnyâch, smyslovyâch a dusïevnõâch funkcõâ a praktickyâch dovednostõâ, nutnyâch pro peâcïi o vlastnõâ osobu a sobeïstacïnost. CÏ A ST DRUHA ROZSAH U KONUÊ POSKYTOVANY CH VRA MCI ZA KLADNIÂCH CÏ INNOSTI U JEDNOTLIVY CH DRUHUÊ SOCIA LNIÂCH SLUZÏ EB A MAXIMA LNI VY SÏE U HRAD ZA POSKYTOVA NI NEÏ KTERY CH SOCIA LNIÂCH SLUZÏ EB 3 ZaÂkladnõ sociaâlnõâ poradenstvõâ ZaÂkladnõ sociaâlnõâ poradenstvõâ se prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb zajisït'uje v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ informace smeïrïujõâcõâ k rïesïenõâ prïõâzniveâ sociaâlnõâ situace prostrïednictvõâm sociaâlnõâ sluzïby, b) poskytnutõâ informace o mozïnostech vyâbeïru druhu sociaâlnõâch sluzïeb podle potrïeb osob a o jinyâch formaâch pomoci, naprïõâklad o daâvkaâch pomoci v hmotâ nouzi a daâvkaâch sociaâlnõâ peâcïe, c) poskytnutõâ informace o zaâkladnõâch praâvech a povinnostech osoby, zejmeâna v souvislosti s poskytovaânõâm sociaâlnõâch sluzïeb, a o mozïnostech vyuzïõâvaânõâ beïzïï dostupnyâch zdrojuê pro zabraâïnõâ sociaâlnõâho vyloucïenõâ a zabraâïnõâ vzniku zaâvislosti na sociaâlnõâ sluzïbeï, d) poskytnutõâ informace o mozïnostech podpory cïlenuê rodiny v prïõâpadech, kdy se spolupodõâlejõâ na peâcïi o osobu. 4 Odbor sociaâlnõâ poradenstvõâ ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ odborâho sociaâlnõâho poradenstvõâ se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: zprostrïedkovaânõâ navazujõâcõâch sluzïeb, b) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: poskytnutõâ poradenstvõâ v oblastech orientace v sociaâlnõâch systeâmech, praâva, psychologie a v oblasti vzdeïlaâvaânõâ; tato zaâkladnõâ cïinnost muêzïe byât zajisït'ovaâna poskytovaânõâm poradenstvõâ alesponï ve2zteïchto oblastõâ, c) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu sprïirozenyâm sociaâlnõâm prostrïedõâm. 5 Osobnõ asistence (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ osobnõâ asistence se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 2. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 3. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, 4. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, b) pomoc prïi osobnõâ hygieï:

6 Strana 7022 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi pouzïitõâ WC, c) pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: pomoc prïi prïõâpraveï jõâdla a pitõâ, d) pomoc prïi zajisïteïnõâ chodu domaâcnosti: 1. pomoc s uâklidem a uâdrzïbou domaâcnosti a osobnõâch veïcõâ, 2. naâkupy a beïzïâ pochuê zky, e) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. pomoc a podpora rodiï vpeâcïi o dõâteï, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 3. pomoc s naâcvikem a upevnï ovaânõâm motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, f) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: doprovaâzenõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity, na orgaâny verïejâ moci a instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït, g) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ. (2) MaximaÂlnõ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ osobnõâ asistence cïinõâ 85KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê; pokud poskytovaânõâ sluzïby, vcïetï cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ. 6 PecÏovatelska sluzïba (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ pecïovatelskeâ sluzïby se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 2. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 3. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm prostoru, 4. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, b) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, c) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. zajisïteïnõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, 2. dovoz bo donaâsïka jõâdla, 3. pomoc prïi prïõâpraveï jõâdla a pitõâ, 4. prïõâprava a podaânõâ jõâdla a pitõâ; tato zaâkladnõâ cïinnost muêzïe byât zajisït'ovaâna jen v rozsahu uâkonuê podle boduê 3a4, d) pomoc prïi zajisïteïnõâ chodu domaâcnosti: 1. beïzïnyâ uâklid a uâdrzïba domaâcnosti, 2. uâdrzïba domaâcõâch spotrïebicïuê, 3. pomoc prïi zajisïteïnõâ velkeâho uâklidu domaâcnosti, naprïõâklad sezonnõâho uâklidu, uâklidu po malovaânõâ, 4. donaâsïka vody, 5. topenõâ v kamch vcïetï donaâsïky a prïõâpravy topiva, uâdrzïba topnyâch zarïõâzenõâ, 6. beïzïâ naâkupy a pochuê zky, 7. velkyâ naâkup, naprïõâklad tyâdennõâ naâkup, naâkup osïacenõâ a zbytâho vybavenõâ domaâcnosti, 8. pranõâ a zïehlenõâ lozïnõâho praâdla, poprïõâpadeï jeho drobâ opravy, 9. pranõâ a zïehlenõâ osobnõâho praâdla, poprïõâpadeï jeho drobâ opravy, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. doprovaâzenõâ deïtõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, kleâkarïi a doprovaâzenõâ zpeït, 2. doprovaâzenõâ dospeïlyâch do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na orgaâny verïejâ moci a instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït. (2) MaximaÂlnõ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ pecïovatelskeâ sluzïby cïinõâ a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a) a b), põâsm. c) bodech 3 a4apõâsm. d) bodech 1 azï 6; pokud poskytovaânõâ teïchto uâkonuê, vcïetï cïasu zbytâho k jejich zajisïteïnõâ, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. c) bodeï KcÏ denï za poskytnutõâ celodennõâ stravy v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy, c) 20 KcÏ za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. c) bodeï 2, d) 100 KcÏ zauâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. d) bodeï 7, e) 50 KcÏ za kilogram praâdla za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. d) bodech 8 a 9. 7 TõÂsnÏ ovaâ peâcïe (1) ZaÂkladnõ cïinnosti prïi poskytovaânõâ tõâsnï oveâ peâcïe se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ bo zprostrïedkovaânõâ odkladâ pomoci prïi krizoveâ situaci:

7 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana poskytovaânõâ prïetrzïiteâ distancïnõâ hlasoveâ a elektronickeâ komunikace, 2. v prïõâpadeï akutnõâho ohrozïenõâzïivota bo zdravõâ zprostrïedkovaânõâ zaâkroku zdravotnickeâ zaâchranâ sluzïby, policie bo hasicïuê, b) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, c) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: podpora a pomoc prïi vyuzïõâvaânõâbeïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, d) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ tõâsnï oveâ peâcïe se rovnaâ skutecïnyâm naâkladuê m na provoz technickyâch komunikacïnõâch prostrïedkuê. 8 PruÊ vodcovskeâ a prïedcïitatelskeâ sluzïby (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ pruê vodcovskyâch a prïedcïitatelskyâch sluzïeb se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. doprovaâzenõâ deïtõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, k l eâkarïi, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity a doprovaâzenõâ zpeït, 2. doprovaâzenõâ dospeïlyâch do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity, na orgaâny verïejâ moci a instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït, b) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, 2. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 3. prïedcïõâtaânõâ bo jinyâ zpuê sob zprostrïedkovaânõâ informace osobaâm s poruchami komunikace. (2) MaximaÂlnõÂ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ pruêvodcovskyâch a prïedcïitatelskyâch sluzïeb cïinõâ 85KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê ; pokud poskytovaânõâ sluzïby, vcïetï cïasu zbytâho k zajisïteïnõâuâkonuê, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ. 9 Podpora samostatâho bydlenõâ (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ podpory samostatâho bydlenõâ se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi zajisïteïnõâ chodu domaâcnosti: 1. pomoc s uâklidem a uâdrzïbou domaâcnosti a osobnõâch veïcõâ, 2. podpora prïi zõâskaâvaânõâ naâvykuê souvisejõâcõâch se zajisïteïnõâm chodu domaâcnosti, 3. pomoc prïi uâdrzïbeï domaâcõâch spotrïebicïuê, 4. pomoc se zajisïteïnõâm stravy, 5. pomoc prïi zajisïteïnõâ velkeâho uâklidu domaâcnosti, naprïõâklad sezonnõâho uâklidu, uâklidu po malovaânõâ, 6. podpora v hospodarïenõâ s peïzi vcïetï pomoci s naâkupy a beïzïnyâmi pochuê zkami, b) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. podpora prïi zvlaâdaânõâ vyâchovy deïtõâ v rodiï, 2. pracovï vyâchovnaâ cïinnost s deïtmi, 3. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 4. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, 5. podpora v oblasti partrskyâch vztahuê, 6. podpora prïi zõâskaâvaânõâ naâvykuê souvisejõâcõâch se zarïazenõâm do pracovnõâho procesu, c) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. doprovaâzenõâ deïtõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, k l eâkarïi, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity a doprovaâzenõâ zpeït, 2. doprovaâzenõâ dospeïlyâch do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, zameïstnaânõâ, k leâkarïi, na zaâjmoveâ aktivity, na orgaâny verïejâ moci a instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït, 3. podpora prïi zõâskaâvaânõâ naâvykuê souvisejõâcõâch se zarïazenõâm do beïzïâho spolecïenskeâho prostrïedõâ vcïetï vyuzïõâvaânõâbeïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, d) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, e) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ. (2) MaximaÂlnõÂ vyâsïe uâhrady za poskytovaânõâ podpory samostatâho bydlenõâ cïinõâ85kcï za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê ; pokud poskytovaânõâ sluzïby, vcïetï cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ. 10 OdlehcÏovacõÂ sluzïby (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ odlehcïovacõâch sluzïeb se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê:

8 Strana 7024 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 CÏ aâstka 164 a) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, 2. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 3. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 4. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, b) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, c) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. zajisïteïnõâ stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby a odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, 2. pomoc prïi prïõâpraveï stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby, d) poskytnutõâ ubytovaânõâ, jde-li o pobytovou formu sluzïby: 1. ubytovaânõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: 1. doprovaâzenõâ do sïkoly, sïkolskeâho zarïõâzenõâ, k leâkarïi, do zameïstnaânõâ, na zaâjmoveâ a volnocïasoveâ aktivity, na orgaâny verïejâ moci, instituce poskytujõâcõâ verïejâ sluzïby a jiâ navazujõâcõâ sociaâlnõâ sluzïby a doprovaâzenõâ zpeït, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê 1. pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê, 2. pomoc prïi vyrïizovaânõâ beïzïnyâch zaâlezïitostõâ, h) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 2. podpora prïi zajisïteïnõâ chodu domaâcnosti. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ odlehcïovacõâch sluzïeb cïinõâ a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), b), põâsm. c) bodeï 2, põâsm. e) azï h); pokud poskytovaânõâ teïchto uâkonuê, vcïetï cïasu zbytâho k jejich zajisïteïnõâ, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. c) bodeï KcÏ denï za celodennõâ stravu v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy, c) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. d), vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s poskytnutõâm ubytovaânõâ. 11 Centra dennõâch sluzïeb (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v centrech dennõâch sluzïeb se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, b) poskytnutõâ stravy bo pomoc prïi zajisïteïnõâ stravy: 1. zajisïteïnõâ stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby a odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, 2. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, c) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 2. podpora prïi zõâskaâvaânõâ naâvykuê souvisejõâcõâch se zarïazenõâm do beïzïâho spolecïenskeâho prostrïedõâ vcïetï vyuzïõâvaânõâbeïzïï dostupnyâch sluzïeb a informacïnõâch zdrojuê, d) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, e) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v centrech dennõâch sluzïeb cïinõâ a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), põâsm. b) bodeï 2 apõâsm. c) azï f); pokud poskytovaânõâ teïchto uâkonuê, vcïetï cïasu zbytâho k jejich zajisïteïnõâ, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. b) bodeï 1

9 CÏ aâstka 164 SbõÂrka zaâkonuê cï. 505 /2006 Strana KcÏ denï za celodennõâ stravu v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 12 DennõÂ stacionaârïe (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v dennõâch stacionaârïõâch se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 2. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 3. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm prostoru, 4. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, b) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi pouzïitõâ WC, c) poskytnutõâ stravy: zajisïteïnõâ stravy prïimeïrïeâ dobeï poskytovaânõâ sluzïby a odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, d) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. pracovï vyâchovnaâ cïinnost, 2. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 3. vytvorïenõâ podmõâk pro zajisït'ovaânõâ prïimeïrïeâho vzdeïlaâvaânõâ bo pracovnõâho uplatïnõâ, e) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, f) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v dennõâch stacionaârïõâch cïinõâ a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecïï spotrïebovaâho cïasu zbytâho k zajisïteïnõâ uâkonuê, za uâkony uvedeâ v odstavci 1 põâsm. a), b) a d) azï g); pokud poskytovaânõâ teïchto uâkonuê, vcïetï cïasu zbytâho k jejich zajisïteïnõâ, trvaâ celou hodinu, vyâsïe uâhrady se pomeïrï kraâtõâ, b) za uâkon uvedenyâ v odstavci 1 põâsm. c) KcÏ denï za celodennõâ stravu v rozsahu minimaâlï 3 hlavnõâch jõâdel, KcÏ za obeïd, vcïetï provoznõâch naâkladuê souvisejõâcõâch s prïõâpravou stravy. 13 TyÂdennõÂ stacionaârïe (1) ZaÂkladnõÂ cïinnosti prïi poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v tyâdennõâch stacionaârïõâch se zajisït'ujõâ v rozsahu teïchto uâkonuê: a) poskytnutõâ ubytovaânõâ: 1. ubytovaânõâ, 2. uâklid, pranõâ a drobâ opravy lozïnõâho a osobnõâho praâdla a osïacenõâ, zïehlenõâ, b) poskytnutõâ stravy: zajisïteïnõâ celodennõâ stravy odpovõâdajõâcõâ veïku, zaâsadaâm racionaâlnõâ vyâzïivy a potrïebaâm dietnõâho stravovaânõâ, minimaâlï v rozsahu 3 hlavnõâch jõâdel, c) pomoc prïi osobnõâ hygieï bo poskytnutõâ podmõâk pro osobnõâ hygienu: 1. pomoc prïi uâkoch osobnõâ hygieny, 2. pomoc prïi zaâkladnõâ peâcïi o vlasy a hty, 3. pomoc prïi pouzïitõâ WC, d) pomoc prïi zvlaâdaânõâ beïzïnyâch uâkonuê peâcïe o vlastnõâ osobu: 1. pomoc prïi obleâkaânõâ a svleâkaânõâ vcïetï speciaâlnõâch pomuê cek, 2. pomoc prïi prïesunu na luêzïko bo vozõâk, 3. pomoc prïi prostoroveâ orientaci, samostatâm pohybu ve vnitrïnõâm i vïjsïõâm prostoru, 4. pomoc a podpora prïi podaâvaânõâ jõâdla a pitõâ, e) vyâchovâ, vzdeïlaâvacõâ a aktivizacïnõâ cïinnosti: 1. pracovï vyâchovnaâ cïinnost, 2. pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu sprïirozenyâm sociaâlnõâm prostrïedõâm, 3. naâcvik a upevnï ovaânõâ motorickyâch, psychickyâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ, 4. vytvorïenõâ podmõâk pro zajisït'ovaânõâ prïimeïrïeâho vzdeïlaâvaânõâ bo pracovnõâho uplatïnõâ, f) zprostrïedkovaânõâ kontaktu se spolecïenskyâm prostrïedõâm: pomoc prïi obnovenõâ bo upevïnõâ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prïi dalsïõâch aktivitaâch podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, g) sociaâlï terapeutickeâ cïinnosti: socioterapeutickeâ cïinnosti, jejichzï poskytovaânõâ vede k rozvoji bo udrzïenõâ osobnõâch a sociaâlnõâch schopnostõâ a dovednostõâ podporujõâcõâch sociaâlnõâ zacïlenï ovaânõâ osob, h) pomoc prïi uplatnï ovaânõâ praâv, opraâvïnyâch zaâjmuê pomoc prïi komunikaci vedoucõâ k uplatnï ovaânõâ praâv a opraâvïnyâch zaâjmuê. (2) MaximaÂlnõÂvyÂsÏe uâhrady za poskytovaânõâ sociaâlnõâch sluzïeb v tyâdennõâch stacionaârïõâch cïinõâ a) 160 KcÏ denï celkem za uâkony uvedeâ v odstav-

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ČÍSLO CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. www.cermat.cz OBSAH

ČÍSLO CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. www.cermat.cz OBSAH CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ www.cermat.cz ČÍSLO 1 2006 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou již starý známý časopis EDA, jen v novém kabátě a s novým logem. Symbolicky tím chceme dát

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

Sociální reforma 2012

Sociální reforma 2012 Sociální reforma 2012 Změny a dopady pro rodiny dětí se zdravotním handicapem 14.4.2012 Národní rada osob se zdravotním postižen ením ČR Prosazování práv osob se ZP Osvěta široké veřejnosti ejnosti Realizace

Více

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 46. ČÍSLU BULLETINU DOTEKY 2 Milí čtenáři Doteků, den 14. březen 2006 se stal jak pro Vás uživatele, tak pro nás poskytovatele sociálních služeb

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více