Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově Kyselka,část Radošov č.p.137, Ostrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově Kyselka,část Radošov č.p.137,363 01 Ostrov"

Transkript

1 Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově Kyselka,část Radošov č.p.137, Ostrov. Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2003 Základní osnova: A/ zpráva o činnosti: a/ formální náležitosti b/ vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti: 1/ Zlepšení kvality a efektivity sociálních služeb 2/ Podpora a kvalita výchovně vzdělávacího procesu příjemců soc.služeb 3/ Podpora integrace příjemců soc.služeb do společnosti 4/ Podpora a kvalita volnočasových aktivit příjemců soc.služeb v zařízení soc. péče 5/ Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců 6/ Prezentace zařízení sociální péče na veřejnosti a spolupráce se zákonnými zástupci 7/ Kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů,které nelze zhodnotit příplatkem za vedení c/ vyhodnocení doplňkové činnosti d/ údaje o probíhajících investičních akcí e/ údaje o výsledcích proběhlých kontrol f/ plnění opatření uložených radou g/ návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace B/ zpráva o hospodaření vyhodnocení hospodaření organizace tabulkové přílohy Počet listů: 8 Přílohy: č.1 /4/ č.2 /1/ Zpracovala: Pařížská Marie, č.3 /2/ ředitelka - 1 -

2 A/ zpráva o činnosti: a/ formální náležitosti název a sídlo příspěvkové organizace: Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137, Ostrov název a sídlo zřizovatele: Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor sociálních věcí Karlovy Vary,Závodní 353/88,Karlovy Vary Dvory,Česká republika - 2 -

3 b/ vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti: 1/ Zlepšení kvality a efektivity sociálních služeb: organizace byla zřízena,aby poskytovala celoroční ústavní sociální péči pro mentálně postižené. Máme kapacitu 50 klientů - mužů ve věkové skupině 15 a více let. Hlavním předmětem činnosti organizace je podle zřizovací listiny poskytování zejména bydlení,zaopatření,zdravotní péče,rehabilitace,kulturní a rekreační péče,osobního vybavení, přiměřeného pracovního uplatnění a výchovy zaměřené k pracovní činnosti,vzdělání a přípravy pro povolání. Jedním z hlavních úkolů bylo poskytování bydlení. Po dokončení přepažování pokojů jsme získali celkem 2 jednolůžkové,14 dvoulůžkových, 3 třílůžkové a dva pokoje/ 5 a 6 lůžek/.pokojů 1-2 lůžkových máme z celkového počtu 60%. Pokoje jsou vybavovány novým nábytkem,bereme zřetel i na přání klienta,takže může mít i nábytek dle vlastního výběru.naplňujeme tak zavádění Standardu soc.péče /SSP/ - č.1,2,3, 10,14. Posílilo se soukromí klientů. Poskytování stravování bylo dalším úkolem.stravování jsme poskytovali 5x denně.stravovací jednotku máme 62,-Kč na klienta a den.na složení jídelníčku se podíleli i klienti,kteří se zúčastňovali každý týden stravovací komise.v jídelníčku byly zastoupeny prvky zdravé výživy /celozrnné pečivo,ovoce,zelenina,../. Stravovací jednotku jsme za loňský rok vyčerpali,zůstatek máme + 6,42Kč. Osobní vybavení je upřesněno vnitřním předpisem.oděv,drogerie, byla poskytována jen klientům mladším 18 let,kteří nemají důchod.klienti s důchodem si toto vybavení hradí samostatně. Důležitým úkolem je poskytování zdravotní a rehabilitační péče: Z celkové zdravotní péče uvádíme - věkové složení klientů let = 8 klientů,26 59 = 42 klientů - nástup klientů do ústavu 1,odchod 1,úmrtí 0 Ambulantní péči pro klienty v ústavu zajišťují praktický lékař - MUDr.Kunešová a psychiatr MUDr.Beran. Celkově ošetřeno 584 klientů,mimo ústav ošetřeno u specialistů 64 klientů. Hospitalizováno v PLD Dobřany 3 klienti v celkové době 508 dní,ddú Černovice 1 kl. 55 dní,nemocniční ošetření 1 kl. 8 dní. Hygienický standard dle platných předpisů kontrolu provádí vrchní sestra,za hyg.dohled odpovídá MUDr.Kunešová. Rehabilitační činnost byla prováděna v tělocvičně /zařízení sponzoroval RC K.Vary/ rehabilitační sestrou v rámci částečného úvazku. Podklady pro výše uvedenou péči zpracovala vrchní sestra p.halámková.příloha č.2. Zdravotní a rehabilitační péči hodnotíme jako dostatečnou vzhledem ke spokojenosti klientů a jejich opatrovníků.změna v organizaci péče a dovybavení ordinace a tělocvičny přispěla k posílení kvality standardu č.1,2,3,

4 2/ Podpora a kvalita výchovně vzdělávacího procesu příjemců soc.služeb:. O přiměřené pracovní uplatnění a výchovu zaměřenou k pracovní činnosti se staráme každý den.klienti se podíleli na úklidu v zařízení,v případě potřeby pomáhali v kuchyni,prádelně, při sezonní práci úklid sněhu,trávy.od jara do podzimu pracují ve skupinách na zahradě,pečují o skleníky,květiny,udržují za ped.vedení park a přístupové cesty. Klienti se střídají i v rámci našeho hospodářství pečují o 2 ovce a 1 kozu. Podle smluvních závazků pracovali i pro závod Mattoni,skládali papírové reklamy.skupina klientů pomáhala dle potřeby u Š.P.S.Podlahářství v K.Varech.Vážíme si každé pracovní nabídky,jsme rádi,že klienti mohli pracovat i mimo ústav a setkávat se s veřejností. V rámci hlavní činnosti jsme klienty také vzdělávali.na zařízení byla 1 třída Pomocné školy se 7 žáky,vedená ve spolupráci se SŠ Stará Role v K.Varech.Vzhledem k vyššímu věku klientů byla k třída uzavřena a v rámci ústavu pokračují 3 třídy Večerní školy.vedou je 3 kvalifikované vychovatelky /mají spec.vychovatelství/.celkem sem dochází 18 klientů.vždy 4 hodiny týdně si opakují tzv.trivium /počítání,psaní,čtení/,mají logopedická cvičení, V této oblasti plníme standard č.1,2,3,14,16. 3/ Podpora integrace příjemců soc.služeb do společnosti: Připomínání naučeného pomohlo ke zkvalitnění písemného styku,styku s rodinou,veřejností. Ke vzdělávání patřila i příprava pro povolání.zde jsme již dříve spolupracovali s ÚSP Zbůh a máme vyučeného pomocníka zahradníka.v případě zlepšení znalostí a poznatků klientů využijeme možnosti se vyučit i dále. Přípravou pro povolání a pro život bylo i tzv.volné bydlení.zde bydlí celkem 12 klientů.samostatně si uklízejí,získávají zkušenosti s nakupováním,učí se připravovat i jednodušší jídla /svačiny,víkendové večeře, /.Mají více práv,ale i více povinností.vzhledem k tomu,že u nás nemáme tzv.chráněné bydlení,je náš způsob přechodem k němu.takto již uspěli dva klienti. Dnes samostatně bydlí a chodí do práce. Řešení této oblasti hodnotíme s ohledem na podmínky ústavu velice dobře,chceme tak připravit klienta na začlenění do společnosti.jedná se o naplňování standardu č.2,3. 4/ Vyhodnocení poskytování kulturní a rekreační péče,podpora a kvalita volnočasových aktivit příjemců soc.služeb v zařízení: při poskytování výše uvedené péče jsme využívali nejen nabídky jiných ústavů,sdružení, ale máme řadu vlastních akcí s dlouhou tradicí. Výčet akcí je uveden v příloze č.1,kterou zpracovala p.hlavní vychovatelka. Do akcí jsme zapojili všechny naše klienty s ohledem k indiv.zvláštnostem. Všechny akce jejich náplň,časové vymezení,výběr klientů,sledovali klienti,ale i jejich opatrovníci.jsou stále pěkně hodnoceny oběma stranami a je o ně velký zájem. Výčet akcí sledoval široký záběr zájmů klientů /kultura,sport,rekreace/. Širší nabídka pro naplnění zájmů klienta nám napomáhá plnit standard č.3 v této oblasti. 5/ Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců: pro zaměstnance zajišťovala vzdělávání tato školící střediska,organizace - KÚ K.Vary - 4 -

5 - Mosca Praha - Demonia Praha - Vzdělávací centrum pro veřej.správu ČR Obsahem školení bylo: zařazování zaměstnanců do tříd,inventury,daně 2003,nový program na mzdy,vedení skladů,vedení pokladny,archivace,řešení problémových situací,odpadové hospodářství,vzdělávání klientů,zavádění standardů, Školení se zúčastnili zaměstnanci administrativy,zdravotní,výchovní,sociální. Celkový náklad na školení byl 7 695,-Kč. Školení se zúčastnilo 17 zaměstnanců. Na našem ústavu probíhá i vlastní vzdělávání zaměstnanců: I v loňském roce probíhaly měsíčně vždy před poradami oddělení odborné semináře,které přispívají ke vzdělávání našich zaměstnanců.roční plán seminářů sestavuje hl.vychovatelka. Témata jsou volena dle potřeby se zaměřením výchovným i zdravotnickým.ke zkvalitnění úrovně seminářů přispívají i přednášky ústavních lékařů prakt.lékaře,psychiatra. Naplňujeme tak standard č.11. 6/ Prezentace zařízení soc.péče na veřejnosti a spolupráce se zákonnými zástupci:. - zpracovaný propagační materiál ústavu /svázaný,omyvatelný/.je k dispozici i na KÚodboru soc.věcí,materiál je stále aktualizován - reklama na vozidlech - internetové stránky budou doplněny a aktualizovány po obdržení certifikace ISO pro EU /1.pololetí 2004/ - akce ústavu pro rodiče,sponzory,přátele ústavu, a další veřejnost /Mikulášská,den otevřených dveří, / Výše uvedená prezentace se ukazuje jako vyhovující,je možné ji obměňovat,doplňovat. Plníme standard č.13,14,16. Spolupráci se zákonnými zástupci a další informace zpracovala soc.pracovnice ústavu jako přílohu č.3. Z výše uvedeného plnění hlavní činnosti hodnotíme vybraná řešení kladně,pomáhají nám naplňovat a splňovat nastavené standardy sociální péče s ohledem na podmínky ústavu a na principu dodržování práv a svobod klientů. Využijeme naší činnosti i k získání certifikátu ISO pro EU,jehož získávání u nás probíhá.je to Pro nás cíl nejvyšší. 7/ Kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů,které nelze zhodnotit příplatkem za vedení: - zajišťování praxe studentům: na základě smlouvy zajišťujeme praxi studentů SPgŠ v K.Varech a to po celý rok dle jejich požadavků. Našeho zařízení používají k praxi i studenti VŠ hlavně pedagogického a sociálního zaměření zde se jedná o praxi 2-3 studentů v roce v rozsahu týdnů. Pracovnice KÚ odboru soc.věcí v K.Varech využívají našeho zařízení na prohlídku a sledování práce soc.pracovnice pro svoje praxe. - již před 2 lety jsem se zapojila do práce se standardy kvality služeb v rámci členství - 5 -

6 ve výboru sekce managmentu při ČMKOS zdravotnictví a soc.péče v Praze.Zde jsme měli možnost jako ředitelé organizací připomínkovat problematiku vyvíjejících se standardů soc.péče. - větší nároky na organizaci volněčasových aktivit přinesl rekreační pobyt klientů v Itálii.Sama jsem ho organizačně zabezpečila dopravu autobusem tam i zpět,ubytování i stravování klientů.byla jsem vedoucí zájezdu,organizovala jsem výlet do San Marina,nákupy na tržišti.sledovala jsem průběh rekreace klientů naplňování jejich potřeb a zájmů.klientům se zájezd libil,těší se na příští rok. c/ vyhodnocení doplňkové činnosti: doplňkovou činností v našem ústavu je pronájem nemovitostí. Jedná se o pronájem ošetřovny ordinace pro praktickou lékařku a psychiatra. Pronájem je uzavřen na dobu určitou od do Nájemci pronajímané prostory používají k výkonu lékařské praxe: - praktický lékař p.kunešová vždy v úterý od 14 do 16 hodin.nájemné v místě obvyklé je 2 560,-Kč za rok,splatné do 30.9.kalendářního roku na náš účet. - psychiatr p.beran vždy ve středu od 9 do 11 hodin.nájemné je v místě obvyklé ve výši 2 560,-Kč za rok,splatné stejně. Oba lékaři pronájem řádně ve stanoveném termínu uhradili. Činnost obou lékařů hodnotíme velice kladně,mají pěkný vztah ke klientům/prověřený léty práce u nás/. V případě naší nespokojenosti můžeme řešit výpovědí smluv /lhůta 3 měsíce/. Pronájem jiné nemovitosti nelze uzavřít,protože všechny prostory řádně využíváme ke své činnosti d/ údaje o probíhajících investičních akcí: V loňském roce u nás žádné investiční akce neproběhly.s investičním oddělením jsme spolupracovaly v rámci výběrového řízení pro Energetický audit.spolupráce výborná.ea byl vybranou firmou stanoven,závěry budou postupně naplňovány. Investiční záměry jsou řádně nahlášeny s výhledem do roku 2008 a budou od letošního roku dle finančních možností realizovány. e/ údaje o výsledcích proběhlých kontrol: za uplynulé období proběhla na zařízení řada kontrol: KHES v K.Varech nás navštívila několikrát během roku - provedla kontrolu provozu kuchyně - kontrolu manipulace a likvidace nebezpečných odpadů - kontrolu hyg.zaměření na provoz ústavu - kontrola závodní preventivní péče Výsledky všech kontrol byly bez zápisu závěrů a bez pokut. Dále proběhla kontrola orgánů PO v K.Varech.Nebyly nalezeny závady. Kontrola OSSZ v K.Varech byla v lednu,bez závad. Další proběhla v červenci,též bez závad

7 Kontrola KÚ ekonomického oddělení byla konzultační v rámci přechodu organizace na příspěvkovou.nebyl shledán problém. Z vnitřního kontrolního systému ústavu: Plány řídící a kontrolní činnosti zpracovává kromě ředitelky také sociální pracovnice,vrchní sestra a hlavní vychovatelka.zpracovávají je dle vnitřní směrnice ústavu.po kontrolách následují zápisy se závěry,jejichž naplňování se dále kontroluje a řeší dle potřeby. Pokud máme tento systém za uplynulé období zhodnotit přispěl především k systému kontrol přímého nadřízeného vzhledem k podřízeným a umožnil propojení a doplňování celého systému. Kontrolní systém pomáhá plnit standard č.16 zajištění kvality služeb a sleduje i standard č.17 ekonomiku. f/ plnění opatření uložených radou: opatření uložená radou v rámci přechodu z organizační složky KK na organizaci příspěvkovou naše organizace splnila,je funkční. g/ návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace: 1/ efektivně hospodařit s finančními prostředky,aby naše hospodaření nebylo na konci roku ztrátové 2/ řádně nastavit standardy sociální péče tak,aby došlo ke zkvalitnění poskytování služeb klientům s dodržením základního principu dodržení jejich práv a svobod 3/ získat certifikát ISO v rámci EU 4/ v případě přidělení investičních prostředků využít je ke zlepšení vybavení ústavu 5/ systém vnitřní kontroly doplňovat o závěry proběhlých kontrol a řídit se jimi 6/ využít nabízeného vzdělávání zaměstnanců,které přispěje ke zkvalitnění jejich práce, zvláště pak při naplňování standardů sociální péče 7/ prohlubovat spolupráci s opatrovníky a veřejností poskytováním kvalitních a rychlých informací aktualizace internetových stránek Opatření pomohou zkvalitnit standardy č.16 a

8 B/ zpráva o hospodaření: naše příspěvková organizace uzavřela rok 2003 s částkou ,-Kč. První polovinu roku jsme byli organizační složkou Karl.kraje a od jsme se stali příspěvkovou organizací. Přiložená tabulková část / 5 listů/ podrobně sleduje hospodaření v jednotlivých oblastech. Vysvětlující komentář v závěru tabulky. Hospodaření organizace zpracovala ekonomka a statutární zástupkyně ředitelky p.eva Beránková

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Zpráva o činnosti v roce 011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Motto: Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým. Charles Dickens. I. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva organizace DOMOV DOLNÍ CETNO, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Výroční zpráva organizace DOMOV DOLNÍ CETNO, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb, 294 30 Dolní Cetno 28, IČ: 00874728 Výroční zpráva organizace DOMOV DOLNÍ CETNO, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za rok 2014 Obsah: 1. Plnění úkolů v oblasti

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace TRANSFORMAČNÍ PLÁN Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace Březen 2013 ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Základní informace o PO

Základní informace o PO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ke dni 31. 12. 2007 Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Základní informace

Více

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Management Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka IČO: 00212733 telefon: 546 418 811 fax: 546

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1411/10-B Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou Sídlo: 664 01 Bílovice nad Svitavou, Babice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová ředitelka školy Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více