TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE"

Transkript

1 Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: M/01 Sociální činnost - sociálně správní činnost denní Forma zkoušky: ústní Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Simona Bahounková Projednáno předmětovou komisí dne 12. září Schváleno ředitelkou školy:.

2 1. Sociální terminologie. - charakterizujte tyto pojmy sociální, sociální politika, sociální práce, sociální zabezpečení, sociální událost, klient, problém - objasněte termín sociální služby a uveďte příklady - vysvětlete termín sociální dezintegrace, sociální napětí, sociální diskriminace - charakterizujte životní úroveň a její ukazatele - objasněte termín záchranná sociální síť a sociální jistoty 2. Charakteristika sociální péče. - charakterizujte sociální péči užší a širší pojetí - vysvětlete jakými formami je poskytována sociální péče - objasněte cíle sociální péče - popište organizaci a řízení ve věcech sociální pomoci - podoby sociální práce v historii starověk, středověk, moderní stát 3. Teorie a metody sociální práce. - charakterizujte obecné, praktické a specifické teorie - rozdělte metody dle toho, z jakých psychoterapeutických přístupů a teorií vychází - rozdělte metody dle počtu klientů - popište psychoanalýzu v sociální práci 4. Osobnost sociálního pracovníka a etika sociální práce. - popište vzdělání sociálního pracovníka - vyjmenujte vlastnosti, schopnosti a kompetence sociálního pracovníka - popište role soc.pracovníka pečovatel, zprostředkovatel služeb, poradce, personální manažer, administrátor - charakterizujte pojmy etika, morálka - zásady etiky sociální práce, etický kodex 5. Syndrom vyhoření. - charakterizujte syndrom vyhoření - popište příčiny a projevy syndromu vyhoření - vysvětlete fáze a prevenci syndromu vyhoření - supervize charakteristika - funkce, cíle, formy 6. Obtížný sociální klient. - sociální klient - skupiny klientů - rizikový klienti mlčící, nedobrovolný, klient v odporu, depresivní, suicidiální, manipulativní, klient pod vlivem psychoaktivní látky - charakteristika a projevy obtížných sociálních klientů hostilní, závislý, perfekcionistický, seduktivní, úzkostný, úzkostně-agresivní, narcistní, bezohledně agresivní, pedanterií, nepřístupný, histrionský, autoritativní a kverulantský

3 7. Sociální práce s jednotlivcem etapy sociální práce. - první kontakt s klientem - etapy sociální práce anamnestická druhy anamnéz, diagnostická 1.sociální diagnóza a diagnostické metody, navržení řešení, sociální terapie, zpětná vazba - objasněte význam dokumentace v sociální práci 8. Komunikace v sociální práci, rozhovor a poradenství v sociální práci. - charakterizujte komunikaci verbální, neverbální, znaková komunikace, komunikace činem, paralingvistika - vysvětlete rozhovor a jeho význam v sociální práci - objasněte druhy rozhovorů standardizovaný, polostandardizovaný, nestandardizovaný, diagnostický, terapeutický, výchovný a poradenský - popište postup, skladbu rozhovoru a vliv prostředí na rozhovor - sociální percepce čemu se vyvarovat při rozhovoru 9. Sociální práce se skupinou. - charakterizujte skupinovou sociální práci - vysvětlete pojem skupina a její druhy formální, neformální, primární, sekundární, svépomocná, vzdělávací, členská, referenční, homogenní, heterogenní - role ve skupině (členové, vůdce) - charakterizujte svépomocné skupiny a skupinu smírného řešení a postup mediátora 10. Rodina jako základní sociální skupina. - charakterizujte rodinu - objasněte druhy rodin nukleární, vícegenerační, orientační, prokreační, doplněná, náhradní, úplná, neúplná, patriarchální, matriarchální, rovnostářská, endogamní, exogamní, monogamní, polygamní, heterosexuální, homosexuální - popište funkce rodiny - rozdělte rodiny dle funkčnosti - objasněte druhy dysfunkčních rodin nezralá, přetížená, perfekcionistická, autoritářská, liberální, odkládající, rozvodová 11. Dávky a služby pro rodiny s dětmi. - popište formy péče o rodinu a děti - vysvětlete poskytovatele péče o rodinu a děti - charakterizujte sociálně-právní ochranu dětí základní práva dětí - popište základní a odborné poradenství - vyjmenujte peněžité dávky určené pro rodiny s dětmi - popište, jaké služby jsou nabízeny rodinám s dětmi

4 12. Domácí násilí a syndrom CAN. - problematika domácího násilí formy, oběti, příčiny, fáze - charakterizujte dopady domácího násilí a řešení - charakterizujte syndrom CAN - jednotlivé formy syndromu CAN a uveďte příklady - objasněte rizikové dospělé, děti a situace u jednotlivých forem CAN - vysvětlete následky syndromu CAN - popište metody práce s dětmi se syndromem CAN 13. Náhradní rodinná péče. - objasněte příčiny náhradní rodinné péče - pěstounská péče dělení, předpoklady pro vznik NRP, zprostředkování NRP, hmotné zabezpečení NRP, práva a povinnosti pěstouna, dítěte a jeho rodičů - adopce charakteristika, dělení, předpoklady pro osvojení, právní následky osvojení - opatrovnictví charakteristika dělení - poručnictví charakteristika, dělení 14. Kriminalita dětí a mládeže. - specifické příčiny (biologické, dědičnost, rodina, média, sociální skupiny) - kriminogenní skupiny a subkultury mládeže dělení dle způsobu organizace - funkce rodiny a školy v rámci prevence kriminálního chování - charakterizujte nízkoprahová zařízení 15. Kurátorská péče. Krizová intervence. - charakterizujte cíl kurátorské péče - vysvětlete činnost sociálního kurátora pro mládež a kurátora pro dospělé - charakterizujte OSPOD - popište anamnézu v kurátorské péči, terapeutický plán a záznamy kurátora - vysvětlete krizovou intervenci cíle, znaky, formy krizové pomoci - krize spouštěče, typologie krizí, řešení krize 16. Probace a mediace. - charakterizujte probační a mediační službu - organizaci a její cíle - popište probaci, jak probační dohled probíhá - charakterizujte alternativní tresty - charakterizujte mediaci - popište její výhody pro poškozeného i obviněného - objasněte, které případy jsou vhodné pro mediaci a jak probíhá mediační jednání

5 17. Ústavní péče. - funkce a znaky ústavní péče - ústavní péče v resortu zdravotnictví kojenecké ústavy - ústavní péče v resortu školství dětské domovy, diagnostické ústavy, výchovné ústavy - ústavní péče v resortu MPSV ústavy sociální péče, domovy důchodců, penziony pro seniory - ústavní péče v resortu spravedlnosti věznice - objasněte rizika ústavní péče pro soc.pracovníka a uživatele/klienta 18. Péče o staré občany metody práce se seniorskou populací. - charakterizujte pojmy stáří, stárnutí, polymorbidita, chronicita nemocí, nesoběstačnost - popište stěžejní pravidla sociální práce se seniory - vysvětlete tyto druhy pomoci seniorům okamžitá (krizová), dlouhodobá, individuální, skupinová - charakterizujte sociální situaci seniora 19. Služby a dávky pro staré občany. - vysvětlete druhy služeb pro seniory osobní asistence, pečovatelská služba, průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba, odlehčovací služby - popište instituce zdravotní péče - charakterizujte střediska pečovatelské služby, kluby důchodců, domovinky, domy s pečovatelskou službou, kluby důchodců, domovy-penziony pro důchodce, domovy důchodců - objasněte podmínky nároku a výše dávek pro seniory starobní důchod, vdovský a vdovecký důchod - příspěvek na péči 20. Péče o zdravotně postižené občany. - charakterizujte pojmy zdraví, nemoc, příčiny nemocí, průběh nemocí, recidiva, remise, relaps, příznaky nemoci, prevence nemoci, invalidita - objasněte kontakt s klientem, komunikace se OZP - vysvětlete činnost posudkové služby - popište zaměstnávání osob se zdravotním postižení

6 21. Služby a dávky pro zdravotně postižené občany. - charakterizujte osobní asistenci, principy osobní asistence a typy osobní asistence - objasněte asistenci pedagoga, asistenta sociální péče - vysvětlete druhy služeb pro zdravotně postižené občany pečovatelská služba, průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, - charakterizujte invalidní důchody - podmínky nároku a výši dávek - vysvětlete příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku, výhody OZP - objasněte příspěvek na péči 22. Hospicová péče. - charakterizujte hospicovou péči druhy a formy - význam - objasněte problematiku umírání a smrti - popište reakce na informaci o nemoci, o narození postiženého dítěte, o smrti 23. Sociální práce při péči o oběti trestné činnosti. - charakterizujte pojmy viktimologie, kriminologie - primární a sekundární viktimizace - péče o oběti trestné činnosti - metody a postupy práce - sociální poradenství laické, odborné 24. Problematika sociální dezintegrace. - charakterizujte sociální dezintegraci a sociálně dezintegrované osoby - objasněte azylovou péči druhy azylových zařízení (noclehárny, denní pobyty pro bezdomovce, azylové domy, domy na půl cesty, chráněné sociální byty, krizová lůžka, azylové domy pro matky s dětmi - charakterizujte problematiku uprchlíků pojmy, důvody, problémy - popište průběh správního řízení o udělení azylu včetně typů azylových zařízení 25. Sociální práce se závislými klienty. Streetwork. - objasněte pojem sociální deviace a sociální patologie, sociální norma, sociální kontrola, sociální prevence primární, sekundární, terciální - drogová a jiná závislost charakteristika, dělení návykových látek, léčba, zařízení pomáhající drogově závislým lidem, cíle a principy protidrogové politiky - patologické hráčství - charakterizujte streetwork a cílovou skupinu - objasněte formy činnosti streetworkerů přímá, nepřímá a přesahující práce - monitoring streetworkerů, první kontakt a úkoly streetworkera

7

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři 1. 1.1. 1.1.1. Podpora

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2011 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle Zákona

Více

PRŮVODCE PROFESEMI, INSTITUCEMI A SLUŽBAMI VĚNUJÍCÍMI SE PÉČI O RODINY A DĚTI

PRŮVODCE PROFESEMI, INSTITUCEMI A SLUŽBAMI VĚNUJÍCÍMI SE PÉČI O RODINY A DĚTI ( (EGA CENTRUM PRO RODINU Projekt č. 3640069 Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám Realizátor:

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. Monika

Více