Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj Vysočina Rozloha ORP 838 km 2 Počet obyvatel ORP Počet obcí s pověřeným úřadem 3 Obce s pověřeným úřadem Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytkou, Počet obcí 93 Bačice Kojetice Příštpo Benetice Koněšín Pyšel Biskupice-Pulkov Kouty Račice Bochovice Kozlany Radkovice u Hrotovic Bransouze Kožichovice Radonín Budišov Krahulov Radošov Čáslavice Krhov Rohy Čechočovice Lesůňky Rokytnice nad Rokytnou Čechtín Lipník Rouchovany Názvy obcí Červená Lhota Litovany Rudíkov Číhalín Loukovice Římov Číchov Markvartice Slavětice Číměř Mastník Slavičky Dalešice Mikulovice Smrk Dolní Vilémovice Myslibořice Stařeč Dukovany Nárameč Stropešín Heraltice Nová Ves Střítež Hodov Nový Telečkov Studnice Horní Heřmanice Odunec Svatoslav Horní Smrčné Okřešice Šebkovice 3

4 Horní Újezd Okříšky Štěměchy Horní Vilémovice Opatov Trnava Hrotovice Ostašov Třebenice Hroznatín Petrovice Hvězdoňovice Petrůvky Valdíkov Chlístov Pokojovice Valeč Chlum Pozďatín Vladislav Jaroměřice nad Rokytnou Přeckov Vlčatín Kamenná Předín Výčapy Klučov Přešovice Zárubice Kojatín Přibyslavice Zašovice Hustota zalidnění 90 osob/km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 17 Název a typ dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Předín Opatov EKOREGION 5 Horácko ekologický mikroregion Mikroregion Podhůří Mařenky Mikroregion sko Rokytná ekologický mikroregion Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic Sdružení pro plynofikaci Budišovsko Sdružení pro plynofikaci Pozďatínska Skládka tuhého komunálního odpadu Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí VODOVODY A KANALIZACE Zásobování vodou Okříšky Svazek obcí mikroregionu Černé lesy Cyklostezka Jihlava Raabs Svazek obcí mikroregionu Loucko 4 polyfunkční polyfunkční polyfunkční polyfunkční polyfunkční polyfunkční polyfunkční monotematický monotematický monotematický monotematický monotematický monotematický polyfunkční polyfunkční polyfunkční

5 Mikroregion Velkomeziříčsko Bítešsko polyfunkční 5

6 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP působí 17 dobrovolných svazků obcí (Skládka TKO, VODOVODY A KANALIZACE (VaK), Cyklostezka Jihlava Raabs, Dobrovolný svazek obcí Předín Opatov, Rokytná ekologický mikroregion, Mikroregion Velkomeziříčsko Bítešsko, Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic, Sdružení pro plynofikaci Budišovsko, Sdružení pro plynofikaci Pozďatínska, Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí, Zásobovaní vodou Okříšky, EKOREGION 5, Horácko ekologický mikroregion, Mikroregion Podhůří Mařenky, Mikroregion, sko, Svazek obcí mikroregionu Loucko, Svazek obcí mikroregionu Černé lesy), přičemž v těchto svazcích je sdruženo 93 obcí ze všech 93 obcí spadajících do správního obvodu ORP. DSO působící v území ORP 6

7 Polyfunkční a monotematické DSO * * Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování kanalizace apod.) Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není časově omezena. 7

8 2.1 Obecné informace V území SO ORP je 8 poměrně výrazných dobrovolných svazků obcí (DSO) Jedná se o DSO: Horácko ekologický mikroregion, Rokytná ekologický mikroregion, Skládka TKO, VaK, Mikroregion sko, Svazek obcí mikroregionu Černé lesy, Mikroregion Podhůří Mařenky a Cyklostezka Jihlava Raabs. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí v území správního obvodu převažuje organizační struktura zahrnující nejvyšší orgán (valnou hromadu, členskou schůzi aj.), v němž mají zástupce všechny členské obce daného dobrovolného svazku obcí, dále kolektivní výkonný orgán (rada), osobu vystupující za svazek z pozice statutárního orgánu (předseda) a konečně kolektivní kontrolní orgán (dozorčí rada). Nejvyšší orgán = Každý člen má při rozhodování tohoto orgánu jeden hlas a není tedy rozhodující velikost dané obce. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a samozřejmě volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku. Na jeho rozhodnutí je samozřejmě také vázáno disponování s celistvostí svazku, resp. jeho rozšiřování o nové členy, rozdělování či zrušení svazku. Dále je nejvyšší orgán potvrzovatelem roční účetní závěrky a samozřejmě také schvaluje pravidelné roční rozpočty. Nejvyšší orgán se schází pravidelně nejméně 2 krát za kalendářní rok. Výkonný orgán = Volený zpravidla jednotlivec, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. Má právo zastupovat svazek navenek a zavazovat jej při jednání se třetími osobami. Orgán, který zastupuje svazek = Tento (zpravidla) jednotlivec zastupuje svazek při jednání s třetími osobami, má právo svazek zavazovat v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích a zpravidla také odpovídá za řádné vedení účetnictví a daňovou agendu. Kontrolní orgán = Kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku dohlíží především na hospodaření svazku, dále pak také na soulad činnosti orgánů svazku se stanovami a s právními předpisy. 2.3 Financování dobrovolného svazku obcí Dobrovolné svazky obcí jsou ve všech případech financovány především z členských příspěvků a dále z dotací, úvěrů a jiné finanční výpomoci, výnosy z pronájmu majetku, zisk z hospodářské činnosti svazku. Základním kritériem pro stanovení výše pravidelného finančního příspěvku je počet trvale usídlených obyvatel členských obcí k určenému datu (většinou 1. leden roku, za který se příspěvek platí). O konkrétní výši příspěvku rozhoduje zpravidla nejvyšší orgán svazku v závislosti na plánovaném hospodaření svazku. 8

9 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Dobrovolný svazek obcí Předín - Opatov 9

10 Název DSO Adresa IČ Dobrovolný svazek obcí Předín - Opatov Předín 243, Předín, Web - Počet členů DSO 2 Název ORP Adresa IČ Předín Předín 243, Předín, Opatov Opatov 149, Opatov, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Výbor svazku obcí Dozorčí rada Základní informace o DSO dle stanov Úkoly v oblasti ochrany ŽP Úkoly v oblasti odvádění a čištění odpadních vod Koordinace investičních akcí v zájmovém území Slaďování zájmů a činností místních samospráv Zastupování členů svazku obcí při jednáních s třetími osobami ve věcech zájmu svazku obcí Správa společného majetku Propagace svazku obcí a zájmového území Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec Takové akce a aktivity na úseku samostatné činnosti, které se z objektivních důvodů netýkají členských obcí povinnost respektovat zájmy svazku obcí Může vstupovat do svazků již vytvořených polyfunkční Výbor svazku obcí, Dozorčí rada, Valná hromada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Rozhodovat o všech záležitostech svazku obcí, které nejsou vyhrazeny valné hromadě Volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedu svazku Statutární orgán. Rozhoduje prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy. Dohlížet na výkon působnosti výboru svazku obcí a celou činnost svazku obcí 10

11 Valná hromada Kontrolovat roční účetní uzávěrku, hospodaření s majetkem svazku a s jeho finančními prostředky Předkládat valné hromadě a zastupitelstvům členských obcí zprávu o výsledcích své práce Svolat valnou hromadu, v příp. špatného hospodaření svazku Rozhodovat o změnách nebo doplnění stanov Schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření Schvalovat a projednávat zprávy dozorčí rady Schvalovat směrnice a předpisy svazku obcí Rozhodovat o dalších otázkách, které si svazek určí k projednání Rozhoduje 2/3 většinou přítomných členů. Financování DSO Základní členské příspěvky (Kč 10,- na obyvatele) Další členské příspěvky (Kč 10,- na obyvatele) Prostředky získané od státu nebo jiných osob, majetek vložený z majetku členských obcí Majetek získaný vlastní činností Závěr a doporučení Dobrovolný svazek obcí Předín Opatov sdružuje dvě obce, které náleží do ORP. Jedná se o polyfunkční svazek, jehož oblast hlavních aktivit se týká vybudování splaškové kanalizace a ČOV. Tento dobrovolný svazek obcí má ideální organizační strukturu, která zahrnuje nejvyšší, výkonný a kontrolní orgán. Členské obce se scházejí dle potřeby, minimálně 2 x do roka. Svazek zastává spíše okrajovou pozici v daném ORP, protože se jedná o málo aktivní svazek (což je dáno účelem vzniku svazku) s nízkou územní působností v rámci daného správního obvodu. V současné době svazek aktivní činnost nevyvíjí splácí úvěr, který byl poskytnut na dílo Kanalizace a ČOV Předín Opatov. Po splacení těchto závazků bude zřejmě svazek DSO Předín Opatov zrušen. Z těchto důvodu se neřadí mezi vhodné svazky pro prohlubování meziobecní spolupráce. 11

12 3.2 EKOREGION 5 12

13 Název DSO EKOREGION 5 Adresa Rouchovany 35, Rouchovany, IČ Web - Počet členů DSO Název Dukovany Horní Dubňany Mohelno Rešice Rouchovany Slavětice ORP Moravský Krumlov Náměšť nad Oslavou Moravský Krumlov 6 Adresa IČ Dukovany 99, Dukovany, Horní Dubňany 41, Tulešice, Mohelno 84, Mohelno, Rešice 97, Tulešice, Rouchovany 35, Rouchovany, Slavětice 58, Hrotovice, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Rada svazku Základní informace o DSO dle stanov Samostatné působnosti členských obcí v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy, a dále správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, které jsou ve vlastnictví členských obcí a v souvislosti s ochranou a tvorbou zdravého ŽP. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností a přijatými granty, dotacemi a členskými příspěvky. Budovat, provozovat a udržovat zařízení, která vlastní nebo užívá. Přispívat k propagaci a rozvoji a vzdělanosti regionu jako významného energetické regionu. polyfunkční Rada svazku, Kontrolní komise svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedu Stanovovat výši členského příspěvku. Schvalovat, upravovat a doplňovat stanovy Jmenovat členy rady a kontrolní komise Musí se účastnit všichni členové Rady. Rozhoduje za souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady. 13

14 Kontrolovat finanční hospodaření svazku, plnění rozpočtu, plnění členských povinností Kontrolní komise Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku, k vyúčtování hospodaření a k plnění předmětu činnosti svazku Svolat mimořádné zasedání Rady Předseda/Místopředseda Zastupovat svazek navenek Podepisovat za svazek dokumenty Statutární orgán Financování DSO Členské příspěvky A další Závěr a doporučení DSO Ekoregion 5 sdružuje tři obce, které patří do ORP a další tři, které do daného ORP nespadají. Toto sdružení obcí se nachází v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany. Oblast hlavních aktivit tohoto svazku je zaměřená na životní prostředí, cestovní ruch, energetiku, rozvoj obcí a regionu. Tento svazek je činný. Vzhledem k malé územní působnosti tohoto svazku v rámci SO ORP není vhodným svazkem k prohlubování meziobecní spolupráce v rámci celého SO ORP. 14

15 3.3 Horácko ekologický mikroregion 15

16 Název DSO Adresa IČ Web Horácko ekologický mikroregion Budišov 360, Budišov, Počet členů DSO Název Budišov Čikov Číměř Dalešice Hodov Hroznatín Kamenná Kojatín Koněšín Kozlany Kramolín Nárameč Nový Telečkov Ocmanice Okarec Oslavička Pozďatín Pyšel Přeckov Rohy Rudíkov 34 ORP Adresa IČ Budišov 360, Budišov, Náměšť nad Oslavou Čikov 68, Čikov, Číměř 50, Vladislav, Dalešice 87, Dalešice, Hodov 54, Hodov, Hroznatín 4, Rudíkov, Kamenná 70, Budišov, Kojatín 38, Budišov u e, Koněšín 145, Koněšín, Kozlany 12, Koněšín, Náměšť nad Oslavou Kramolín 10, Kramolín-vodní dílo, Nárameč 7, Budišov, Nový Telečkov 12, Rudíkov, Náměšť nad Oslavou Ocmanice 47, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou Okarec 35, Koněšín, Velké Meziříčí Oslavička 39, Rudíkov, Pozďatín 75, Budišov, Pyšel 120, Náměšť nad Oslavou, Přeckov 5, Rudíkov, Rohy 52, Rudíkov, Rudíkov 2, Rudíkov,

17 Slavičky Smrk Stropešín Studenec Studnice u Budišova Tasov Trnava Třebenice Třesov Valdíkov Vladislav Vlčatín Zahrádka Slavičky 29, Vladislav, Smrk 30, Vladislav, Stropešín 3, Hrotovice, Náměšť nad Oslavou Studenec 60, Koněšín, Studnice 2, Budišov u e, Velké Meziříčí Tasov 240, Tasov, Trnava 32, 1, Třebenice 58, Lipník u Hrotovic, Náměšť and Oslavou Třesov 6, Koněšín, Valdíkov 8, Budišov, Vladislav 76, Vladislav, Vlčatín 1, Rudíkov, Náměšť and Oslavou Zahrádka 6, Náměšť nad Oslavou, Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území Slaďování zájmů a činností místních samospráv Zastupování členů sdružení při jednáních s třetími osobami ve věcech zájmů regionu Vytváření zmnožování a správa společného majetku Společný postup při dosahování ekologické stability regionu Propagace sdružení a zájmového území Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany ŽP, cestovního ruchu a péče o zvířata Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadu obslužnosti daného území Zavádění, zdokonalování a rozšiřování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví sdružených obcí 17

18 Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Rada Provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin Správa majetku obcí zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi. Takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí polyfunkční Valná hromada, rada, dozorčí rada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat stanovy jednací řád, příp. volební řád Volit a odvolávat členy rady a dozorčí rady Schvalovat rozpočet a vyúčtování výsledků hospodaření za předchozí kalendářní rok Rozhodovat o uzavření smluv o dílo v ceně díla nad Kč ,-- Rozhodovat o přijetí nových členů Rozhodovat o výši a splatnosti dalšího členského příspěvku Rozhodovat o zrušení sdružení, vstupu do likvidace a jmenování likvidátora i stanovení výše jeho odměny Projednávat a schvalovat zprávy o činnosti rady a dozorčí rady Rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje sdružení Schvalovat směrnice a předpisy související s činností sdružení Schvalovat řádnou účetní závěrku Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí rady a dozorčí rady Rozhodovat o významných majetkových dispozicích sdružení Rozhodovat o významných majetkových dispozicích sdružení Rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s vlastním majetkem sdružení, zejména nemovitostmi Změnit nebo zrušit na návrh dozorčí rady rozhodnutí rady Změnit nebo zrušit na návrh dozorčí rady pravomocné rozhodnutí rady nebo předsedy sdružení či místopředsedy, kterými byly porušeny obecně závazné právní předpisy, stanovy nebo jiné předpisy sdružení Rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se sdružení a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila Je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů, s výjimkami uvedenými ve stanovách. Řídit činnost sdružení a rozhodovat o všech záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu. Kontrolovat lnění usnesení valné hromady, pravidelně podávat zprávy o své činnosti Svolávat a připravovat valné hromady. Jednat navenek jménem sdružení předseda, místopředseda Volit ze svých členů předsedu a místopředsedu 18

19 Předseda sdružení Dozorčí rada Svolat a řídit schůze rady a navrhovat program jednání Organizovat přípravu schůzí rady Rozhodovat o přizvání dalších účastníků jednání Jednat jménem rady navenek ve všech věcech sdružení Organizovat a řídit jednání a práci rady Dohlížet na výkon působnosti rady a uskutečňování předmětu činnosti sdružení Nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti sdružení Kontrolovat účetní záznamy Přezkoumávat účetní uzávěrku a předkládat své vyjádření valné hromadě Kontrolovat veškerou činnost sdružení a projednávat stížnosti členů sdružení Rozhoduje na základě většiny svých členů. Základní členské příspěvky Další členské příspěvky (15 Kč na obyvatele) Prostředky získané od státu nebo jiných osob Závěr a doporučení Financování DSO Horácko ekologický mikroregion sdružuje celkem 26 obcí z ORP. Jedná se o polyfunkční a aktivní svazek, jehož hlavními aktivitami jsou koordinace investičních akcí v zájmovém území, slaďování zájmů a činností místních správ, společný postup při dosahování ekologické stability regionu, ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů, jenž přesahují svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. Výsledkem aktivní činnosti práce svazku je např. zajištění fungování lodní dopravy na Dalešické přehradě (dosažení tohoto cíle trvalo několik let a bylo třeba vyvinout značnou spolupráci), dále v letošním roce v rámci podpory turistického ruchu v mikroregionu vydal svazek Turistický průvodce Horáckem 2014 a připravuje realizaci projektu Regionální síť mikroregionu Horácko realizaci vysokorychlostní optické páteřní regionální propojovací sítě mikroregionu Horácko s rozpočtem 40 mil. Kč za účelem poskytnout kvalitní spolehlivé broadbandové a další síťové a Internetové služby široké veřejnosti v mikroregionu a umožnit tak rovný tržní vstup služeb privátního sektoru působícího v oblasti ICT. Valná hromada mikroregionu se schází 1x ročně, rada mikroregionu se schází 3x až 6x ročně, dle potřeby. Vzhledem k jeho zančnému územnímu přesahu do jiných ORP není tento svazek vhodným kandidátem k dalšímu prohlubování meziobecní spolupráce. 19

20 3.4 Mikroregion Podhůří Mařenky 20

21 Název DSO Adresa IČ Mikroregion Podhůří Mařenky Rokytnice nad Rokytnou 67, Rokytnice n. R., Web - Počet členů DSO Název Předín Rokytnice nad Rokytnou Čáslavice Římov Štěměchy Chlístov Markvartice ORP 7 Adresa Předín 243, Předín, Rokytnice nad Rokytnou 67, Rokytnice n. R., Čáslavice 23, Čáslavice, Římov 1, Stařeč, Štěměchy 43, Předín, Chlístov 11, Chlístov, Markvartice 67, Stařeč, IČ Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov Koordinace společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy venkova a spolupráce při jejich prosazování Rozvoj sociálního a kulturního života obcí a společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče Shromažďování finančních prostředků z vlastních zdrojů, nadací a fondů jak tuzemských tak zahraničních pro financování své činnosti a dosahování svých cílů Zřízení studijního, koordinačního a informační centra pro podporu řešení společné problematiky Vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí Ochrana společných zájmů, zmnožování sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec polyfunkční Valná hromada, předseda/místopředseda, rada mikroregionu Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Schvalovat stanovy sdružení Volit z členů sdružení předsedu a místopředsedu a radu 21

22 Předseda/Místopředseda Rada mikroregionu mikroregionu Schvalovat zprávu o revizi hospodaření Schvalovat vstup nových členů do sdružení Schvalovat výši členských příspěvků a jejich splatnost Činit další úkony dle stanov Je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Rozhoduje nadpoloviční většina přítomných. Jednat jménem sdružení a zastupovat ho navenek Zajišťovat administrativní činnost svazku, prostřednictví zaměstnanců obecního úřadu té obce, kterou zastupuje Připravovat veškeré podklady pro zasedání valné hromady Zajišťovat záležitosti sdružení, pokud nejsou v kompetenci jiného orgánu Statutární orgán Financování DSO Příjmy z finančních příspěvků členů svazku (Kč 3,-- na jednoho obyvatele) Dary a dotace Závěr a doporučení Mikroregion Podhůří Mařenky sdružuje 7 obcí v rámci ORP. Tento polyfunkční svazek je zaměřený na rozvoj sociálního a kulturního života obcí, zřízení studijního, koordinačního a informační centra pro podporu řešení společné problematiky a problematika cestovního ruchu a životního prostředí. Přesto, že je tento svazek aktivní, vzhledem k nízkému počtu členů není vhodný pro prohlubování meziobecní spolupráce v rámci celého SO ORP. 22

23 3.5 Mikroregion sko 23

24 Název DSO Adresa IČ Web Mikroregion TŘEBÍČSKO Masarykovo nám. 116/6, Vnitřní Město, Počet členů DSO Název Kožichovice Střítež Stařeč Trnava Krahulov Mastník Okřešice Čechočovice ORP 9 Adresa IČ Karlovo nám. 104/55,, Kožichovice 36, 1, Střítež 34, 1, Jakubské nám. 50, Stařeč, Trnava 32, 1, Krahulov 41, Okříšky, Mastník 14, Stařeč, Okřešice 33,, 1, Čechočovice 79, Stařeč, Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov - V souladu s ust. 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. - Spolupráce obcí svazku především v oblastech: - Ochrana společenských zájmů obcí mikroregionu, koordinace činnosti a podpora rozvoje mikroregionu - Vytváření podmínek pro získání všech dostupných finančních zdrojů do mikroregionu - Spolupráce se sousedními obcemi a mikroregiony - Vytváření společenských projektů za účelem podpory rozvoje mikroregionu, především v oblasti: a) územního plánování b) vnější dopravní dostupnosti c) nezaměstnanosti d) rozvoje průmyslu, podnikání a služeb e) rozvoje cestovního ruchu f) rozvoje ŽP g) rozvoje školství, kultury, zdravotnictví a sportu 24

25 - Předmět činnosti svazku je průběžně konkretizován radou svazku a ve formě plánu činnosti svazku vypracovaného radou svazku předkládán pro každý kalendářní rok nebo jeho část ke schválení jeho členské schůzi. Typ DSO Organizační struktura polyfunkční členská schůze, rada, předseda, kontrolní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Členská schůze Schvalovat, měnit a doplňovat stanovy formou číslovaného dodatku ke stanovám, který musí být předložen příslušnému státnímu orgánu k registraci Schvalovat radou předložený plán činnosti svazku na příslušný kalendářní rok nebo jeho část, hodnocení činnosti svazku z hlediska realizace přijatých usnesení Volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy rady a členy kontrolní komise Schvalovat rozpočet, rozpočtové změny, vyúčtování hospodaření (závěrečný účet svazku), účetní závěrku a zprávu o kontrolních zjištěních v hospodaření svazku Rozhodovat prostou většinou všech hlasů každoročně o způsobu rozdělení zisku svazku a podílu členů na úhradě jeho ztráty Rozhodovat o přijetí nových členských obcí do svazku Rozhodovat o vyloučení členské obce ze svazku Rozhodovat o zrušení, sloučení, rozdělení svazku, příp. o jiné formě jeho zániku, o jeho transformaci, vstupu do likvidace a jmenování likvidátora, o dělení likvidačního zůstatku Rozhodovat o výši a splatnosti pravidelného (ročního) členského příspěvku Rozhodovat o uzavření smluv s předmětem smlouvy v hodnotě nad Kč Rozhodovat o hospodaření s majetkem v hodnotě nad Kč Schvalovat volební a jednací řády orgánů svazku Rozhodovat o změnách názvu svazku, příp. o vytvoření a změnách loga svazku Rozhodovat o vstupu svazku do dalších subjektů Rozhodovat o otázkách, které si Členská schůze vyhradí ke svému výlučnému rozhodování Je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců členských obcí. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných zástupců členských obcí, není-li uvedeno ve stanovách jinak. Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku, tvořeným všemi členskými obcemi svazku. Členové jsou zde zastupování svými statutárními, případně zplnomocněnými zástupci, každá členská obec má 1 hlas. 25

26 Klesne-li počet členů rady, provede členská schůze doplňovací volby nových členů na svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů rady o více než 50%, je rada povinna svolat do jednoho měsíce mimořádnou členskou schůzi k provedení doplňovacích voleb. Před skončením svého funkčního období je rada povinna svolat členskou schůzi tak, aby se sešla do 90 dnů po proběhnutí voleb do zastupitelstev obcí. Rada svazku Řídit svazek a rozhodovat o všech jeho záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny členskou schůzí, nebo si je členská schůze nevyhradila ke svému rozhodnutí Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost a za dodržování stanov. Odpovídá za hospodaření svazku, správu majetku a nakládání s finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu. Sestavovat rozpočet, předkládat ho členské schůzi ke schválení Zajišťovat plnění povinností svazku, dle rozpočtu Předkládat členské schůzi plán činností svazku Schvalovat výši nepravidelného (účelového) příspěvku členských obcí svazku Schvalovat odborné pracovní komise svazku Svolávat zasedání členské schůze Zpracovávat návrh pořadu jednání členské schůze s tím, že členské obce svazku mohou podat své návrhy na doplnění pořadu jednání o dodatkové záležitosti tak, aby radě byly návrhy doručeny nejméně 3 dny před konáním členské schůze Rozhodovat o hospodaření s majetkem v hodnotě do Kč ,-- Rozhodovat o uzavření smluv s předmětem smlouvy v hodnotě do Kč ,-- Statutární orgán svazku Je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců členských obcí K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpolovičního počtu přítomných členů rady svazku. Počet členů rady je dán počtem členských obcí ve svazku, z toho je jeden předseda a jeden místopředseda. Funkční období člena (předsedy, místopředsedy) rady je čtyřleté kopíruje funkční období zastupitelstev obcí dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Členové jsou zde zastupováni svými statutárními, příp. zplnomocněnými zástupci, každá obec má jeden hlas. Klesne-li počet členů rady, provede členská schůze doplňovací volby nových členů na svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů rady o více než 50%, je rada povinna svolat do jednoho měsíce mimořádnou členskou schůzi k provedení doplňovacích voleb. Před skončením svého funkčního období je rada povinna svolat členskou schůzi tak, aby se sešla do 90 dnů po proběhnutí voleb do zastupitelstev obcí. 26

27 Předseda Kontrolní komise Organizovat a řídit jednání členské schůze a rady svazku, nepověří-li touto činností jiného předsedajícího člena rady spolupodepisovat za svazek - podepisování za svazek (provádění písemných právních úkonů) se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis 2 členové rady, z nichž jedním je vždy předseda nebo místopředseda). spolupodepisovat zápis ze zasedání členské schůze a rady svazku Je volen a odvoláván členskou schůzí svazku. Je členem rady voleným členskou schůzí svazku. Funkční období předsedy je čtyřleté kopíruje funkční období zastupitelstev obcí dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jednat a podepisovat jménem svazku 1. Je oprávněn řídit Řídí jednání členské schůze. 2. Podílí se na rozhodování svazku hlasováním na členské schůzi a na jednání rady svazku, 3. Spolupodepisuje za svazek. Základním zdrojem příjmů svazku je: Volit si předsedu ze svých řad Kontrolovat plnění usnesení přijatých členskou schůzí a radou, účetní operace a to, zda jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy Kontrolovat hospodaření s majetkem svazku Účastnit se členské schůze Rozhoduje většinou svých členů. Financování DSO a) základní členský příspěvek stanovený ve výši 1 Kč na jednoho obyvatele každé členské obce, který je každá členská obec povinna zaplatit na účet svazku do 30 dnů ode dne vzniku členství b) pravidelný (roční) členský příspěvek, o jehož výši a termínu splatnosti rozhoduje každoročně členská schůze svazku c) nepravidelný (účelový) členský příspěvek, jehož výši a splatnost schvaluje podle potřeby rada svazku podle podílů jednotlivých členských obcí na realizovaném projektu d) finanční dotace a dary. 27

28 Závěr a doporučení Mikroregion sko je polyfunkční a aktivní svazek, který sdružuje celkem 9 členů v rámci ORP. Předmětem hlavních aktivit svazku je vytváření společenských projektů za účelem podpory rozvoje mikroregionu především v oblastech územního plánování, vnější dopravní dostupnosti, nezaměstnanosti, rozvoje průmyslu, podnikání, služeb, cestovního ruchu, životního prostředí, školství, kultury, zdravotnictví a sportu. Svazek má ideální organizační strukturu, která je tvořena nejvyšším, výkonným, kontrolním a statutárním orgánem. V současné době je svazek smluvním partnerem města e v projektu Rozhledna a TouristPoint, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Podílel se na přípravě uvedeného projektu a poskytuje mu společenskou podporu včetně propagace. Svazek plánuje rozvíjet a podporovat činnosti podle stanov svazku a priorit členských obcí - především takové, které něčím přesahují jejich hranice. Po zařazení do plánu činnosti plánuje umožnit realizovat záměry, které schválí orgány svazku v novém volebním období. V současné době svazek nevylučuje po dokončení stavby rozhledny se podílet na projektech v oblasti cestovního ruchu a v dalších oblastech k podpoře rozvoje, např. budování značení a odpočívek k rozhledně z členských obcí, s možným čerpáním dotací (např. kraje, MMR nebo od dalších poskytovatelů). Plánuje pokračovat ve spolupráci se Svazem měst a obcí, např. formou zajišťování dalšího vzdělávání pro zastupitele v členských obcích svazku. V případně úspěšnosti projektu ZMVŠ, o. p. s.,, chce podpořit rozvoj lidských zdrojů vzděláváním ve zvolených oblastech. Svazek plánuje aktualizovat strategické dokumenty podle vůle členských obcí, k tomu chce využít analýz z projektu Obce sobě. Další projekty bude připravovat podle priorit a možností v novém volebním a programovém období. Bude se podílet na spolupráci členských obcí podle zvoleného tématu, vytvářet prostor k rozvoji, setkávání zástupců členských obcí, předávání informací a sdílení zkušeností. Mikroregion sko není z důvodu malé členské základny vhodným kandidátem k dalšímu prohlubování meziobecní spolupráce v rámci tohoto ORP. 28

29 3.6 Rokytná ekologický mikroregion 29

30 Název DSO Adresa IČ Web ROKYTNÁ ekologický mikroregion nám. Míru 2, Jaroměřice nad Rokytnou, =19510 Počet členů DSO Název Jaroměřice n. Rokytnou Blatnice Bohušice Dolní Lažany Dolní Vilémovice Horní Újezd Klučov Kojetice Kožichovice Lesůňky Lipník Loukovice Mikulovice Myslibořice Ostašov Petrůvky Příštpo Slavičky Šebkovice Výčapy Zárubice 21 ORP Adresa IČ nám. Míru 2, Jaroměřice nad Rokytnou, Budějovice Blatnice 132, Jaroměřice n. Rok., Budějovice Bohušice 37, Jaroměřice n. Rok., Budějovice Dolní Lažany 1, Jaroměřice n. Rok., Dolní Vilémovice 142, Lipník, Horní Újezd 3, Stařeč, Klučov 5, Lipník, Kojetice 131, Kojetice, Kožichovice 36, 1, Lesůňky 2, Jaroměřice nad Rokytnou, Lipník 106, p. Lipník, Loukovice 43, Stařeč, Mikulovice 16, Stařeč, Myslibořice 14, Myslibořice, Ostašov 7, Lipník u Hortovic, Petrůvky 3, Lipník, Příštpo 57, Jaroměřice nad Rokytnou, Slavičky 29, Vladislav, Šebkovice 1, Šebkovice, Výčapy 79, 1, Zárubice 5, Lipník u Hrotovic,

31 Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Rada Základní informace o DSO dle stanov Koordinace Významných investičních akcí v zájmovém území Slaďování zájmů a činností místních samospráv Zastupování členů svazku při jednání s třetími osobami ve věcech zájmů regionu Vytváření, zmnožování a správa společného majetku Společný postup při dosahování ekologické stability regionu Propagace svazku a zájmového území Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při dosahování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec Takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. polyfunkční Valná hromada, Rada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Měnit a doplňovat stanovy Volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy rady Schvalovat rozpočet a vyúčtování výsledků hospodaření za předchozí kalendářní rok Rozhodovat o uzavření smluv o dílo v ceně díla nad Kč ,-- Rozhodovat o přijetí nových členů Rozhodovat o výši a splatnosti dalšího členského příspěvku Rozhodovat o zrušení svazku, vstupu do likvidace a jmenovat likvidátora i stanovit výši jeho odměny Rozhodovat o vyloučení člena Rozhodovat o dalších záležitostech svazku, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila Je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu 2/3 všech členů, s výjimkami vyplývajících ze stanov. Rozhodovat o všech záležitostech svazku, které nejsou stanovami vyhrazeny valné hromadě Řídit běžnou činnost svazku Jednat navenek jménem svazku předseda, místopředseda (Přejímá povinnosti kontrolní komise) Financování DSO Základní členské příspěvky (20,- Kč na 1 obyvatele) Další členské příspěvky Prostředky získané od státu nebo jiných osob 31

32 Závěr a doporučení DSO Rokytná ekologický mikroregion zahrnuje celkem 18 obcí v rámci SO ORP. Jedná se o polyfunkční svazek obcí. Mezi jeho hlavní předmět činnosti patří problematika cestovního ruchu a životního prostředí, spolupráce obcí v kulturní a sportovní oblasti, dále pak rozvoj obcí a koordinace jejich činností. I přesto, že na území ORP zastává tento svazek jednu z hlavních pozic, nelze jej doporučit k dalšímu prohlubování meziobecní spolupráce a to zejména z důvodu přesahu jeho členské základny do ORP Budějovice. 32

33 3.7 Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic 33

34 Název DSO Adresa IČ Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic Kojetice 131, okres, Web - Počet členů DSO Název Mikulovice Horní Újezd Kojetice Římov Rokytnice nad Rokytnou Čáslavice Chlístov Loukovice Šebkovice Babice ORP 10 Adresa Mikulovice 16, Stařeč, Horní Újezd 3, Stařeč, Kojetice 131, Kojetice, Římov 1, Stařeč, Rokytnice nad Rokytnou 67, Rokytnice n. R., Čáslavice 23, Čáslavice, Chlístov 11, Chlístov, Loukovice 43, Stařeč, Šebkovice 1, Šebkovice Budějovice Babice 3, Lesonice, IČ Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov Zlepšení ochrany ŽP a zvýšení čistoty ve sdružených obcích Zajištění výstavby regulačních stanic, vysokotlakých a středotlakých plynových rozvodů do sdružených obcí Zajištění provozu tohoto zařízení kompetentním provozovatelem a to až do předání komplexnímu provozovateli polyfunkční Výbor sdružení, předseda a 2 místopředsedové, Dozorčí rada sdružení Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Výbor sdružení Volit a odvolávat předsedu a dva místopředsedy ze svého středu Rozhoduje prostou většinou všech hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy. Předseda / Místopředsedové Podepisovat za sdružení 34

35 Dozorčí rada Kontrolovat účetnictví sdružení Podávat písemnou zprávu o výsledcích své kontroly výboru sdružení Volit předsedu DR Rozhoduje většinou hlasů všech svých členů Financování DSO Základní vklady zakladatelů Příspěvky zakladatelů na provoz vybudovaného sdružení Závěr a doporučení Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic je monotematické dobrovolné sdružení obcí, ve kterém se sdružuje celkem 9 obcí z daného ORP za daným účelem. Tento svazek byl vytvořen pouze za účelem plynofikace, členové tohoto sdružení se schází dle potřeby, min. 3 x do roka. Mezi hlavní aktivity svazku patří zajištění přívodu plynu a jeho údržba. V současné době je stavební činnost spojená s plynofikací ukončena, svazek zpracovává věcná břemena s vlastníky pozemků. Po ukončení této činnosti bude provedena likvidace svazku v souladu se stanovami DSO. Vzhledem ke skutečnosti, že svazek není svojí činností zaměřen do více oblastí zájmu a tomu, že bude za nedlouho zrušen, se neřadí mezi vhodné svazky k prohlubování další meziobecní spolupráce. 35

36 3.8 Sdružení pro plynofikaci Budišovsko 36

37 Název DSO Adresa IČ Sdružení pro plynofikaci Budišovsko Budišov 110, okr., Web - Počet členů DSO Název Budišov Nárameč Smrk Valdíkov Hodov Rudíkov Studnice u Budišova Rohy Kamenná Vlčatín Hroznatín ORP 11 Adresa IČ Budišov 360, Budišov, Nárameč 7, Budišov, Smrk 30, Vladislav, Valdíkov 8, Budišov, Hodov 54, Hodov, Rudíkov 2, Rudíkov, Studnice 2, Budišov u e, Rohy 52, Rudíkov, Kamenná 70, Budišov, Vlčatín 1, Rudíkov, Hroznatín 4, Rudíkov, Základní informace o DSO dle stanov Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Členská schůze Výstavba středotlakých a nízkotlakých rozvodů plynu v obcích svazku monotematický Členská schůze, Výbor Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Měnit a doplňovat stanovy Volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy výboru Schvalovat rozpočet a vyúčtování výsledků hospodaření za předchozí kalendářní rok Rozhodovat o uzavření smluv o dílo v ceně díla nad Kč ,-- Rozhodovat o přijetí nových členů Rozhodovat o výši a splatnosti dalšího členského příspěvku Rozhodovat o zrušení sdružení, vstupu do likvidace a jmenování 37

38 Výbor likvidátora i stanovení výše jeho odměny Rozhodovat o věcech týkajících se sdružení, které si sama vyhradila Musí být přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. Řídit činnost sdružení a rozhodovat o všech záležitostech sdružení, které nejsou stanovami vyhrazeny členské schůzi. Jednat jménem sdružení Financování DSO Základní členské příspěvky (Kč 10,- na jednoho obyvatele) Další členské příspěvky Prostředky získané od státu nebo jiných osob Závěr a doporučení Sdružení pro plynofikaci Budišovsko zahrnuje 11 obcí na území ORP a jeho zaměření je monotematické. Předmětem činnosti tohoto svazku je zajištění přívodu plynu a jeho údržba. Tento svazek není příliš aktivní a zastává spíše okrajovou pozici v daném ORP. Organizační struktura není úplná. Rozsah územní působnosti daného svazku na území ORP je nízká. 38

39 3.9 Sdružení pro plynofikaci Pozďatínska 39

40 Název DSO Adresa IČ Sdružení pro plynofikaci oblasti Pozďatínska Pozďatín 75, Budišov, Web - Počet členů DSO 2 Název ORP Adresa IČ Pozďatín Pozďatín 75, Budišov, Kojatín Kojatín 38, Budišov u e, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada sdružení Představenstvo sdružení Základní informace o DSO dle stanov Výstavba středotlakých rozvodů plynu do obcí a v obcích Kojatína, Pozďatína, příp. jiných obcí dle zvláštní dohody sdružení a plynofikace budov v majetku uvedených obcí monotematický Valná hromada, Představenstvo, Dozorčí rada, příp. revizor účtu Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Měnit stanovy Volit a odvolávat členy představenstva sdružení Volit a odvolávat revizora účtů, příp. členy dozorčí rady Schvalovat roční účetní uzávěrku a rozdělovat hospodářský výsledek Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení sdružení Stanovovat zásady odměňování členů představenstva, dozorčí rady (revizora účtu) a kolegia Rozhodovat o dalších otázkách, které občanský zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, nebo které si valná hromada vyhradí k rozhodnutí Musí být přítomna nadpoloviční většina zástupců členů sdružení. Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných zástupců členů sdružení, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. Řídit činnost sdružení v období mezi valnými hromadami a jednat jeho jménem Rozhodovat o všech záležitostech sdružení, pokud nejde o věci stanovami sdružení svěřené do působnosti valné hromady Zabezpečit vedení účetnictví a předkládat valné hromad ke schválení roční závěrku Svolávat valnou hromadu, jestliže sdružení je po dobu delší než tři 40

41 měsíce v platební neschopnosti a na žádost kteréhokoli člena sdružení. Kooptovat svoje členy do příští valné hromady, aby jeho počet neklesl pod polovinu. Rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů, v příp. rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Volit svého předsedu, který má na svou žádost právo na účast při jednání představenstva Dozorčí rada sdružení Kontrolovat dodržování stanov Kontrolovat hospodaření sdružení a účetní uzávěrku Podávat zprávy valné hromadě sdružení jednou ročně Předseda/Místopředseda Jednat navenek jménem sdružení Podepisovat dokumenty za sdružení Financování DSO Základní členský vklad: Pozďatín - Kč ,-- Kojatín - Kč 8 800,-- Další členské poplatky Úvěry, další příspěvky získané od státu nebo od jiných osob Závěr a doporučení Sdružení pro plynofikaci Pozďatínska sdružuje dvě obce, které náleží do ORP. Jedná se o monotematický svazek, který byl zřízen za účelem zajištění přívodu plynu a údržby plynovodu do členských obcí. Z tohoto důvodu není vhodným svazkem pro prohlubování meziobecní spolupráce pro celé SO ORP. 41

42 3.10 Skládka tuhého komunálního odpadu 42

43 Název DSO Adresa IČ Web Skládka tuhého komunálního odpadu (Skládka TKO) Komenského náměstí 17,, Počet členů DSO Název Hrotovice Jaroměřice nad Rokytnou Budějovice Náměšť nad Oslavou Babice Bačice-Udeřice Benetice Biskupice Blanné Blatnice Blížkovice Bohušice Bochovice Bransouze Brtnice Brtnička Březník Budišov Cidlina Čáslavice ORP 166 Adresa nám. 8 května, Hrotovice, nám. Míru 2, Jaroměřice n. Rok., nám. Míru 31, Budějovice, 676 Budějovice Náměšť nad Masarykovo nám. 104, Náměšť n. Osl., Oslavou Karlovo nám. 104/5,, Budějovice Babice 3, Lesonice, Bačice 36, Hrotovice, Benetice 46, Benetice, Biskupice 4, Rouchovany, Znojmo Blanné 27, Blanné, Budějovice Blatnice 132, Jaroměřice n. Rok., Znojmo Blížkovice 130, Blížkovice, Budějovice Bohušice 37, Jaroměřice n. Rok., Obec Bochovice, Rudíkov, Bransouze 40, Bransouze, Jihlava nám. Svobody 379, Brtnice, Jihlava Brtnička 10, Předín, Náměšť nad Oslavou Březník 247, Březník, Budišov 360, Budišov, Budějovice Cidlina 35, Lesonice, Čáslavice 23, Čáslavice, IČ 43

44 Častohostice Čechočovice Čechtín Červená Lhota Číhalín Číchov Čikov Číměř Dalešice Dědice Dešov Dolní Heřmanice Dolní Vilémovice Dolní Lažany Domamil Dukovany Horní Dubňany Horní Heřmanice Horní Vilémovice Horní Smrčné Horní Újezd Hartvíkovice Heraltice Hluboké Hodov Hornice Hostim Hroznatín Budějovice OÚ Častohostice, Častohostice, Čechočovice 79, Stařeč, Čechtín 55, p. Čechtín, Červená Lhota 30, Čechtín, Číhalín 68,, Číchov 60, Okříšky, Náměšť nad Oslavou Čikov 68, Čikov, Číměř 50, Vladislav, Dalešice 87, Dalešice, Budějovice Dědice 40, Nové Syrovice, Budějovice Dešov 147, Dešov, Velké Meziříčí Dolní Heřmanice 100, Dolní Vilémovice 142, Lipník, Dolní Lažany 1, Jaroměřice n. Rok., 675 Budějovice Budějovice Domamil 135, Domamil, Dukovany 99, Dukovany, Moravský Krumlov Horní Dubňany 41, Tulešice, Horní Heřmanice 13, Rudíkov, Horní Vilémovice 13, Čechtín, Horní Smrčné 20, Horní Smrčné, Horní Újezd 3, Stařeč, Náměšť nad Oslavou Hartvíkovice 31, Hartvíkovice, Heraltice 78, Okříšky, Náměšť nad Oslavou Hluboké 31, Náměšť nad Oslavou, Hodov 54, Hodov, Budějovice Hornice 13, Třebelovice, Znojmo Hostim 165, Hostim, Hroznatín 4, Rudíkov,

45 Hrutov Hvězdoňovice Chlístov Chlum Jakubov Jamolice Jasenice Jindřichovice Jinošov Jiřice u Mor. Budějovic Kamenice Kamenná Kladeruby nad Oslavou Klučov Kněžice Kojatice Kojatín Kojetice Komárovice Koněšín Kouty Kozlany Kožichovice Krahulov Kralice nad Oslavou Kramolín Krhov Krokočín Jihlava Hrutov 11, Předín, Hvězdoňovice 8, Okříšky, Chlístov 11, Chlístov, Chlum 63, Čechtín, Jakubov u Mor. Budějovic 155, Lesonice, Budějovice Moravský Krumlov Jamolice 8, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou Jasenice 50, Jasenice, Telč Jindřichovice 15, Želetava, Náměšť nad Oslavou Jinošov 24, Náměšť nad Oslavou, Znojmo Jiřice u Mor. Budějovic 7, Hostim, Jihlava Kamenice 481, Kamenice u Jihlavy, Kamenná 70, Budišov, Náměšť nad Kladeruby nad Oslavou 36, Mohelno, 675 Oslavou Klučov 5, Lipník, Jihlava Kněžice 1, Kněžice, Budějovice Kojatice 68, Třebelovice, Kojatín 38, Budišov u e, Kojetice 131, Kojetice, Budějovice Komárovice 41, Želetava, Koněšín 145, Koněšín, Kouty 11, Kouty u e, Kozlany 12, Koněšín, Kožichovice 36, 1, Krahulov 41, Okříšky, Náměšť nad Jinošovská 78, Kralice nad Oslavou, 675 Oslavou Náměšť nad Oslavou Kramolín 10, Kramolín-vodní dílo, Krhov 25, Hrotovice, Náměšť nad Krokočín 18, Náměšť nad Oslavou, 675 Oslavou

46 Kuroslepy Láz Lesná Lesní Jakubov Lesonice Lesůňky Lhánice Lipník Litohoř Litovany Loukovice Lukov Markvartice Martínkov Mastník Meziříčko Mikulovice Mohelno Myslibořice Nový Telečkov Nové Syrovice Nová Ves Naloučany Nárameč Nimpšov Ocmanice Náměšť nad Oslavou Kuroslepy 19, Mohelno, Budějovice Láz 13, Nové Syrovice, Budějovice Lesná 54, Želetava, Náměšť nad Oslavou Lesní Jakubov 30, Rapotice, Budějovice Lesonice 117, Lesonice, Lesůňky 2, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou Lhánice 25, Mohelno, Lipník 106, p. Lipník, Budějovice Litohoř 155, Litohoř, Litovany 57, Rouchovany, Loukovice 43, Stařeč, Budějovice Lukov 10, Budějovice, Markvartice 67, Stařeč, Budějovice Martínkov 29, Lesonice, Mastník 14, Stařeč, Budějovice Meziříčko 5, Želetava, Mikulovice 16, Stařeč, Náměšť nad Oslavou Mohelno 84, Mohelno, Myslibořice 14, Myslibořice, Nový Telečkov 12, Rudíkov, Budějovice Nové Syrovice 2, Nové Syrovice, Nová Ves 11, Okříšky, Náměšť nad Naloučany 29, Náměšť nad Oslavou, 675 Oslavou Nárameč 7, Budišov, Budějovice Nimpšov 36, Nové Syrovice, Náměšť nad Ocmanice 47, Náměšť nad Oslavou, 675 Oslavou

47 Odunec Okarec Okřešice Okříšky Opatov Oponešice Oslavička Ostašov Petrovice Petrůvky Pokojovice Popůvky Pozďatín Přeckov Předín Přešovice Přibyslavice Příštpo Pucov Pyšel Rácovice Račice Radkovice Radonín Radošov Rohy Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany OÚ Odunec, Hrotovice, Náměšť nad Oslavou Okarec 35, Koněšín, Okřešice 33,, 1, Jihlavská 1, Okříšky, Opatov 149, Opatov, Budějovice Oponešice 27, Třebelovice Velké Meziříčí Oslavička 39, Rudíkov, Ostašov 7, Lipník u Hrotovic, Petrovice 68, Okříšky, Petrůvky 3, Lipník, Pokojovice 50, Okříšky, Náměšť nad Oslavou Popůvky 17, Mohelno, Pozďatín 75, Budišov, Přeckov 5, Rudíkov, Předín 243, Předín, Přešovice 29, Rouchovany, Na Návsi 40, Přibyslavice, Okříšky, Příštpo 57, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou Pucov 19, Náměšť nad Oslavou, Pyšel 120, Náměšť nad Oslavou, Budějovice Rácovice 45, Třebelovice, Račice 5, Hrotovice, Radkovice u Hrotovic 13, Radkovice u Hrot., Radonín 39, Okříšky, Radošov 38, Čechtín, Rohy 52, Rudíkov, Rokytnice nad Rokytnou 67, Rokytnice n. R., Rouchovany 35, Rouchovany,

ORP Moravské Budějovice

ORP Moravské Budějovice Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Budějovice 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ivančice 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Dokument Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Varnsdorf 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Rok vykázání LHE: ORP: Identifikační údaje vlastníka/nájemce odevzdávajícího LHE: Jméno vlastníka lesa(jméno, příjmení, titul) nebo (název firmy)

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jihlava 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Broumov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Lysá nad Labem 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rýmařov 1 1 Obecné

Více

ORP Moravský Krumlov

ORP Moravský Krumlov Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Moravský Krumlov

Více

ORP Frýdlant nad Ostravicí

ORP Frýdlant nad Ostravicí Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ostravicí 1 1 Obecné

Více

Svazek obcí Mikroregion České Středohoří S T A N O V Y. svazku obcí. 1. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Svazek obcí Mikroregion České Středohoří S T A N O V Y. svazku obcí. 1. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo S T A N O V Y svazku obcí 1. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Název : Svazek obcí - 2. Sídlo svazku obcí : Žitenice, Pohořanská 118, PSČ 411 41 3. Svazek obcí vzniká dnem podpisu zakladatelské

Více

ORP Frenštát pod Radhoštěm

ORP Frenštát pod Radhoštěm Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nový Bydžov 1 1 Obecné

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 1324/19 - SPIS 477/2019/PJ V

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH:

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace... 2 2 Provozovatel - identifikace... 2 3 Míra odpovědnosti za obnovu majetku... 2 4 Tabulka plánu financování obnovy

Více

Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 7657/17 - SPIS 86/2017/PJ/8 V

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY Dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Slušovicko

STANOVY Dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Slušovicko STANOVY Dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Slušovicko I. Název a sídlo členů dobrovolného svazku obcí Zakládajícími členy dobrovolného svazku obcí jsou níže uvedené obce, které svazek založily podpisem

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Bohumín 1 1 Obecné

Více

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Porovnání Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 4945584 Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Orlová 1 1 Obecné

Více

Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs

Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs Stanovy dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs Čl. I. Základní ustanovení 1. Dobrovolný svazek obcí (dále jen Svazek ) je právnickou osobou ve smyslu ust. 49 a násl. zák. Č. 128/2000

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Odry 1 1 Obecné informace

Více

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Opatov Radoš ov Nový Telečkov Horní Smrčné Svat oslav Horní Heřmanice Bochovice Chlum Kouty

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nová Paka 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER Název

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

STANOVY Mikroregionu Moštěnka

STANOVY Mikroregionu Moštěnka STANOVY Mikroregionu Moštěnka I. Název a sídlo členů svazku obcí 1. Obec Horní Moštěnice, sídlo: Dr. A. Stojana 41, 751 17 Horní Moštěnice 2. Obec Vlkoš, sídlo: Ke Mlýnu č.206, 751 25 Vlkoš 3. Obec Vežky,

Více

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Benetice Biskupice Bransouze Budišov Čáslavice Červená Lhota Číhalín Dalešice Myslivecký spolek

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Podbořany 1 1 Obecné

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Litvínov 1 1 Obecné

Více

Organizační řád svazku obcí Ladův kraj

Organizační řád svazku obcí Ladův kraj Organizační řád svazku obcí Ladův kraj základní vnitřní organizace a řízení organizační struktura úkoly, činnost a působnost jednotlivých orgánů a pozic a vztahy mezi nimi, pravomoci a odpovědnosti osob

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jaroměř 1 1 Obecné

Více

LINKA 101 VELKÁ BÍTEŠ - TASOV - BUDIŠOV - TRNAVA - TŘEBÍČ Pracovní dny

LINKA 101 VELKÁ BÍTEŠ - TASOV - BUDIŠOV - TRNAVA - TŘEBÍČ Pracovní dny LINKA 101 VELKÁ BÍTEŠ - TASOV - BUDIŠOV - TRNAVA - TŘEBÍČ číslo spoje 31 33 1 35 3 5 37 7 39 9 51 11 13 101 131 133 103 jede v X X X X X X X X X X X X X 6+ 6+ 6+ 6+ 41 43 Velká Bíteš,,1.BS 6:16 14:16 18:16

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Vizovice 1 1 Obecné

Více

Organizační řád KlimNet z. s.

Organizační řád KlimNet z. s. Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád KlimNet z. s. 1. Spolek KlimNet z. s. se sídlem: 28. října 141, 742 83 Klimkovice, IČ: 26666936 (dále jen Spolek ) vydává v souladu se stanovami Spolku následující

Více

DODATEK Č. 2 KE STANOVÁM SVAZKU OBCÍ ŘÍČANY OSTROVAČICE, kterým se vyhlašuje jejich nové úplné znění

DODATEK Č. 2 KE STANOVÁM SVAZKU OBCÍ ŘÍČANY OSTROVAČICE, kterým se vyhlašuje jejich nové úplné znění SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE se sídlem v Říčanech u Brna, náměstí Osvobození 340, PSČ 664 82 DODATEK Č. 2 KE STANOVÁM SVAZKU OBCÍ ŘÍČANY OSTROVAČICE, kterým se vyhlašuje jejich nové úplné znění ČÁST

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016 Územní obvod Moravské Budějovice Územní obvod Náměšť nad

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Dobříš 1 1 Obecné

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ Čj. ORÚP 2099/17 - SPIS 464/2017/Hr/1 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ dle 6, 25, 30 odst. 2 a 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a dle

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Kaplice 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Horažďovice 1 1 Obecné

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob S T A T U T zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD 1 NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA 1. Název sdružení: Euroregion Praděd 2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablunkov 1 1 Obecné

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mikulov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Králíky 1 1 Obecné

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

ORP Nové Město nad Metují

ORP Nové Město nad Metují Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Sušice 1 1 Obecné

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Chomutov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Vimperk 1 1 Obecné

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ

ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ S T A N O V Y Život na vesnici, z.s. Název spolku zní: ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ Život na vesnici, z.s. Sídlo: Pardubická 160 Opatovice nad Labem 533 45 ČLÁNEK II. SÍDLO A ADRESA SPOLKU Korespondenční adresa:

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ústí nad Orlicí 1

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP SVITAVY 1 1 Obecné

Více

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany 10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany David Hána, Jiří Nemeškal Pro další podrobnější analýzu a vypracování odhadu budoucího vývoje okolí Jaderné elektrárny

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Stanovy Mikroregionu Sokolov - východ

Stanovy Mikroregionu Sokolov - východ Stanovy Mikroregionu Sokolov - východ Článek 1 Preambule Uzavřením svazku obcí deklarují zakládající členové svazku Mikroregion Sokolov východ svou vůli rozvíjet partnerství a soudržnost obcí při řešení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EVROPSKÉ A SROVNÁVACÍ PRÁVO STANOVY Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (dále také ČSESP ) je spolek, jehož fungování se řídí těmito

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více