Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín. Závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín Závěrečná zpráva

2

3 Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín závěrečná zpráva Ing. Jiří Růžička Mgr. Oldřich Unar Mgr. Ester Savková Mgr. Eva Hanuliaková Foto titulní strana: Daniel Treat Vsetín, červen 2014 Poděkování Za spolupráci na analýze patří poděkování všem, kdo se podíleli jak na její tvorbě, tak na získávání dat. Zejména děkuji pracovníkům organizací Elim Vsetín, o.p.s., Charita Valašské Meziříčí, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. a Občanské sdružení Pod křídly, bez nichž by tento dokument nemohl vzniknout.

4 Obsah Anotace Hlavní zjištění (manažerské shrnutí) Úvod Teoretická část Vymezení pojmu bezdomovectví a cílové skupiny Obecná teorie Definice cílové skupiny sčítání Použitá metodologie sčítání Obecně Pobytové služby Ambulantní služby Terénní služby Vyloučení duplicity Použitá metodologie mapování Obecně Před zahájením vyplňování dotazníku Vyplňování dotazníku Po vyplnění dotazníku Popis spolupracujících organizací a osob Demografické informace o okresu Vsetín Charakteristika území Počty obyvatel obcí Další demografické údaje Informace o dětských domovech Praktická část Sčítání Vyhodnocení získaných dat ze sčítání Věková struktura Počet osob v době sčítání v pobytových službách a noclehárnách (obsazená lůžka)... 25

5 4.2.3 Počet osob v době sčítání v nízkoprahových denních centrech Počet osob v terénu Shrnutí počtu osob na základě údajů ze sčítání Mapování Vyhodnocení získaných dat z mapování Sociodemografické údaje Ekonomické postavení včetně zdrojů příjmů Zdravotní situace Způsob ztráty bydlení a způsoby nocování Délka bezdomovectví Zkušenost s institucí Zkušenost s trestnou činností Potřeby a postoje osob bez domova Analýza relevantních výzkumů a strategických dokumentů v oblasti bezdomovectví Výsledky SLDB 2011 a porovnání s výsledky sčítání Komunitní plány měst v rámci jednotlivých ORP Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření ke zjištění potřeb uživatelů ve spádové oblasti ORP Vsetín Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku Průzkum stavu bezdomovců v obcích Obce mimo Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm Ubytovny Analýza stávající sítě sociálních služeb pro osoby bez domova na území okresu Vsetín ORP Rožnov pod Radhoštěm ORP Valašské Meziříčí ORP Vsetín Ostatní služby Schéma rozložení služeb... 90

6 4.8 Vývoj služeb do budoucna Návrh vývoje stávajících služeb Vymezení chybějících služeb a návrh na vznik služeb nových Závěr Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam grafů a obrázků Literatura Přílohy Dotazník 10.2 Sčítací formuláře 10.3 Kódy míst sčítání a časy sčítání 10.4 ETHOS

7 Anotace Projekt Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín byl realizován na základě zadání Zlínského kraje s cílem provést sčítání a mapování potřeb osob z cílové skupiny na území tří obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) v okrese Vsetín. Konkrétně se jedná o ORP Rožnov pod Radhoštěm, ORP Valašské Meziříčí a ORP Vsetín. Cílem analýzy bylo rovněž vypracovat metodiku pro provedení sčítání a mapování a porovnat získané výsledky v rámci sčítání s výsledky sčítání lidu domu a bytů v roce Sčítání osob proběhlo v samostatné etapě ve dvou po sobě jdoucích dnech 24. a 25. dubna Sběr dat v dotaznících pro mapování potřeb osob probíhal v rozmezí 18 kalendářních dnů v rozmezí dubna Do sčítání i mapování byly zahrnuty osoby dle koncepční kategorie ETHOS bez střechy a dále osoby z koncepční kategorie ETHOS bez bytu, které využívají některý druh ze sociálních služeb azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy a domy na půl cesty. Výstupem analýzy je odhad počtu bezdomovců na území okresu Vsetín v členění dle jednotlivých ORP, dále údaje o potřebách a struktuře cílové skupiny, srovnání zjištěných údajů s výsledky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a zpracovaná metodika mapování potřeb a sčítání. Klíčová slova: Bezdomovectví, ETHOS, mapování, potřeby, sčítání, sociální služby.

8 1 Hlavní zjištění (manažerské shrnutí) Tato analýza se skládá z několika základních částí. Jsou jimi vymezení pojmu bezdomovectví a cílové skupiny; popis použitých metod pro sčítání a mapování; popis spolupracujících organizací a osob; demografické informace o okresu Vsetín; závěry ze sčítání osob bez přístřeší; závěry z mapování; analýzu relevantních výzkumů a strategických dokumentů; výsledky z průzkumu stavu bezdomovectví v obcích; analýzu stávající sítě sociálních služeb pro osoby bez domova na území okresu Vsetín. Ve fázi sčítání bylo na území okresu Vsetín sečteno 286 osob. Z toho 44 v ORP Rožnov pod Radhoštěm, 141 v ORP Valašské Meziříčí a 101 v ORP Vsetín. V pobytových službách a noclehárnách bylo sečteno 110 osob. Z toho 57 v ORP Valašské Meziříčí a 53 v ORP Vsetín. V nízkoprahových denních centrech bylo sečteno 50 osob. Z toho 37 v ORP Valašské Meziříčí a 13 v ORP Vsetín. V terénu bylo sečteno 176 osob. Z toho 44 v ORP Rožnov pod Radhoštěm, 84 v ORP Valašské Meziříčí a 48 v ORP Vsetín. V průběhu sčítání byly o sečtených osobách dále zjištěny tyto informace: bylo sečteno více mužů (79 %), než žen (21 %), nejčastěji zastoupená věková skupina byla osoby ve věku od let (22 %), druhou nejčetnější skupinu tvoří osoby ve věku od 45 let do 54 let (21 %), průměrný věk u mužů je 42 let, u žen 37 let. V průběhu dotazníkového šetření jsme získali data z 209 dotazníků. Zjištěné informace o respondentech jsou následující: dotazník vyplnilo více mužů (79 %), než žen (21 %), nejčastěji zastoupenou věkovou skupinu respondentů tvořily osoby ve věku let (29 %), druhá nejčetnější skupinu tvoří osoby ve věku od 45 let do 54 let (25 %), průměrný věk u mužů je 46 let, u žen 42 let, nejčastější vzdělání je základní a výuční list bez maturity, 28 % respondentů udává, že absolvovalo rekvalifikační kurz, 98 % respondentů je české národnosti a v průměru 69 % respondentů má trvalé bydliště ve městě, v němž se zdržují. Toto procento je výrazně vyšší ve Vsetíně (76 %) a v Rožnově pod Radhoštěm (81 %), ve Valašském Meziříčí naopak nižší (51 %), co se týče rodinného stavu, uvedli respondenti nejčastěji status rozvedený/á (47 %) a svobodný/á (45 %), občanský průkaz vlastní 96 % respondentů, kartičku zdravotní pojišťovny cca 85 %, Závěrečná zpráva 8

9 zjistili jsme výraznou diferenci v počtu dětí u matek v azylových domech pro matky s dětmi (Valašské Meziříčí 12 dětí, Vsetín 2 děti), většina respondentů je nezaměstnaná (77 % mužů, 60 % žen). Poměr mezi muži a ženami v jednotlivých ORP se však výrazně liší. Zaměstnáno je celkem 9 % respondentů (8 % mužů, 14 % žen), nejčastějším zdrojem příjmů jsou sociální dávky (75 % respondentů; 73 % mužů, 82 % žen), které jsou v některých případech doplněny dalším příjmem (sběr, žebrání, apod.), 63 % dotázaných uvedlo, že má dluhy. Pouze 1/10 ve svých přáních udává, že by dluhy chtěla řešit, překvapilo nás vysoké procento osob, které udávají, že navštěvují lékaře (77 % mužů, 91 % žen), u subjektivního sebehodnocení zdravotního stavu lze vysledovat, že osoby přebývající na ulici se cítí více špatně než osoby využívající pobytové služby. Zároveň s přibývajícím věkem respondentů se vnímání zdravotního stavu zhoršuje, respondenti nejčastěji přespávali v azylových domech (20 %), dále pak v ubytovnách (15 %), v domech na půl cesty (10 %), přespávání na ulici, squatu a jiných nezákonně obsazených prostorách uvedlo 30 % respondentů, v noclehárnách 8 % respondentů, u přátel, v nemocnici, nebytových prostorech a chatách 7 %, kombinaci ubytovny, sociální služby, známých využilo 10 % respondentů, nejčastější způsob ztráty bydlení u mužů je přenechání bydlení partnerovi, po rozvodu, rozchodu (21 %), vystěhování příbuznými nebo majitelem bytu (15 %), vystěhování v důsledku neplacení nájemného nebo služeb (14 %) a odchod ze společného bydlení s rodiči (14 %). U žen převládá vystěhování příbuznými nebo majitelem bytu (19 %) a jiné důvody (19 %) a dále vystěhování v důsledku neplacení nájemného nebo služeb (14 %) a přenechání bytu partnerovi (12 %), nejčastější délka bezdomovectví je 3 5 let (25 % u mužů a 26 % u žen), dále 6 10 let (20 % u mužů a 21 % u žen). Zajímavostí je délka bezdomovectví více jak 11 let u 20 % mužů, zkušenost s nějakým typem instituce udává 50 % respondentů, 37 % uvedlo, že mělo kontakt s policií nebo soudy a 16 % uvedlo, že se stalo obětí trestného činu, z průzkumu potřeb vyplynulo, že většina dotazovaných chce změnit svou situaci a žít běžným způsobem života. Chtějí najít vhodné zaměstnání či trvalejší bydlení. Ve značné míře respondenti očekávají finanční pomoc, využívají nabízené sociální služby a spolupracují s pracovníky služeb. Často po získání informací chtějí svou situaci dále řešit sami. Při porovnání zjištěných údajů s údaji ze sčítání lidu domů a bytů v roce 2011 docházíme zhruba ke stejnému počtu osob za okres. Situace uvnitř jednotlivých ORP se však liší. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 9

10 Řešení bezdomovecké situace je zapracováno v komunitních plánech všech tří ORP. Dále existuje koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR týkající se bezdomovectví. Bezdomovectví je hlavně patrné na území centrálních měst v rámci okresu, tedy obcí Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín. V menších obcích se zjevné bezdomovectví takřka nevyskytuje. Významný problém na území každého ORP představují ubytovny. Osoby v nich žijící patří rovněž do skupiny bezdomovců, byť nebyly samostatně sčítány ani mapovány. Na rozdíl od pobytových sociálních služeb se v ubytovnách sociální práce realizuje pouze v omezené míře. Co se týče pokrytí území službami, je nejhůře pokryto území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Nejvíce komplexní síť služeb je vybudována v ORP Vsetín. V závěru dokumentu je věnována pozornost návrhu optimalizace sítě sociálních služeb, který vzešel ze společného setkání odborníků z organizací poskytovatelů služeb u kulatého stolu. Závěrečná zpráva 10

11 2 Úvod Projekt Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín otevřel prostor pro provedení historicky prvního mapování potřeb bezdomovců a provedení jejich sčítání na území okresu Vsetín. Do této doby byla veškerá mapování prováděna pouze v rámci interního zjišťování realizovaného samotnými poskytovateli služeb pro bezdomovce. Na území České republiky byla dosud realizována mapování nebo sčítání bezdomovců na území jednotlivých měst. Jako příklad uvádíme Sčítání bezdomovců na území hl. města Prahy (2010), Analýza populace bezdomovců v Ústí nad Labem (2011), Analýza situace bezdomovců v Plzni včetně identifikace jejich počtu (2009), Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě (2012), Sčítání bezdomovců ve městě Brně (2010). Součástí analýzy je také metodika popisující realizaci sčítání a mapování. Dokument obsahuje rovněž analýzu poskytovaných služeb a návrh na jejich směřování do budoucna. Zkoumané osoby jsou ze zadání vymezeny koncepční kategorií ETHOS bez střechy a bez bytu, které využívají některý druh sociální služby azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny, nízkoprahová denní centra a terénní programy. Práce tak přináší ucelený pohled na situaci bezdomovců v okrese Vsetín a dále nastiňuje okolnosti, které s bojem s bezdomovectví souvisí. Dokument vznikl díky zadání Zlínského kraje a funkční spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli služeb pro osoby bez přístřeší na území všech ORP v rámci okresu Vsetín. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 11

12 3 Teoretická část 3.1 Vymezení pojmu bezdomovectví a cílové skupiny Obecná teorie Bezdomovectví lze v současné době jen stěží označit za nový a neznámý fenomén. Naše společnost měla v novodobé historii téměř čtvrt století k tomu, aby se s tímto neblahým jevem, jeho příčinami a jeho různými formami nejen seznámila, ale prostřednictvím různých nástrojů (např. legislativních, či nástrojů v podobě specializovaných služeb) tento jev minimalizovala, nebo alespoň udržovala v přijatelných mezích. Přesto však stále zůstávají některé nevyjasněné (či pouze zčásti zodpovězené) otázky, ať již co se týká přesného počtu bezdomovců v České republice, nebo struktury bezdomovecké populace. Také samotné pojmy bezdomovectví a bezdomovec nemusí být vždy chápány jednotně a ve všech jejich formách a projevech. Definice zmíněných pojmů mohou být různé a závisí zpravidla na úhlu pohledu jednotlivých autorů. Vágnerová např. k pojmu bezdomovectví uvádí, že zde nejde jen o vymezení vztahu k bydlení, ale o určitý způsob života. Bezdomovectví je výsledkem generalizovaného psychosociálního selhání, spojeného se ztrátou většiny běžných rolí a úpadkem společenské prestiže. (Vágnerová, 2004: 748). Dle Mareše je bezdomovectví více než nedostatkem přístřeší a více než chudobou. Je součástí širšího procesu marginalizace, založeného na neschopnosti bezdomovců participovat na způsobu života, který je standardní pro většinu populace. (Mareš, 1999: 58). Matoušek definuje bezdomovce jako lidi, kteří žijí bez stálého bydlení, obvykle i bez stálého zaměstnání a jsou odříznuti od zdrojů (včetně systému sociální podpory) běžně dostupných jiným občanům. (Matoušek, 2003: 34). V současnosti jsou používány klasifikace (typologie) bezdomovství, které se snaží pracovat s celou šíří jevu a pokouší se definovat bezdomovství pomocí výčtu jednotlivých situací. Asi nejznámější klasifikaci uvádějí Hradečtí, kdy rozlišují: Zjevné bezdomovství představuje nejviditelnější formu bezdomovství. Do této kategorie patří osoby bez přístřeší žijící na ulicích, na nádražích, v parcích, či na veřejných prostranstvích. Část těchto osob vyhledává pomoc sociálních služeb v azylových domech či noclehárnách, určitý počet zjevných bezdomovců však raději využívá prostoru svobody, i když ta je často spojena s nejistotou a nebezpečím. Závěrečná zpráva 12

13 Skryté bezdomovství zahrnuje lidi bez přístřeší, kteří se z různých důvodů neobracejí na veřejné či charitativní služby, aby nalezli nocleh. Tato forma bezdomovství přitom zdaleka předčí viditelnější formu bezdomovství zjevného. Patří sem bezdomovci využívající nepřijatelné bydlení ve squatech, sklepích, domech určených k demolici, ve starých automobilech, kontejnerech, výměnících, nebo ve stanech, kteří v čase příchodu podzimních sychravých dnů a nocí tyto prostory opouštějí a pokoušejí se najít pomoc tam, kde ji hledají bezdomovci zjevní. Do této kategorie můžeme zařadit také osoby, které využívají jiné formy pomoci, např. ubytování u přítele nebo u příbuzných. Potenciální bezdomovství je kategorie zahrnující osoby žijící v nejistých podmínkách např. nájemních bytů, v domech určených k asanaci či k demolici, v bytech provizorních, zchátralých a často přelidněných, v bytech sociálních, v holobytech či podnájmech. Patří sem také osoby, které čekají na propuštění z různých ústavů, vězení, na opuštění dětského domova, a dále osoby tvořící velkou skupinu migrační a exilní. (Hradecká, Hradecký, 1996: 27 32) Další z možných klasifikací bezdomovství je tzv. typologie ETHOS 1. Tato typologie vznikla na základě činnosti evropské organizace FEANTSA 2 a byla přijata ve snaze porozumět problému na evropské i národní úrovni. Jejím hlavním úkolem je přispět ke zlepšení sběru a srovnávání dat. Může však také pomoci v rozhodování o strategiích k řešení bezdomovství. V roce 2006 byla odborníky různých profesí vytvořena aplikace typologie ETHOS do společenských a ekonomických podmínek České republiky, viz příloha č Aplikace typologie ETHOS vychází ze čtyř základních kategorií dělení bezdomovství, a to: bez střechy (zahrnuje osoby přežívající na ulici nebo ve veřejně přístupných prostorách bez možnosti ubytování, dále osoby bez obvyklého bydliště, které využívají nízkoprahové noclehárny), bez bytu (patří sem osoby v azylových domech a osoby ve veřejných ubytovnách bez vlastního bydlení, dále osoby v různých pobytových zařízeních pro ženy ohrožené domácím násilím či imigranty, osoby v různých institucích před jejich opuštěním, aj.), nejisté bydlení (osoby žijící v nejistém bydlení či ohrožené vystěhováním a domácím násilím), nevyhovující bydlení (osoby žijící v provizorních a neobvyklých stavbách, v nevhodném bydlení či přelidněném bytě). (Hradecký, 2007: 9, 32, 33) 1 ETHOS, European Typology on Homelessness and housing exclusion (Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení). 2 FEANTSA, Fédération européenne des associations nationales travaillant avec sans-abri (Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci). Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 13

14 3.1.2 Definice cílové skupiny sčítání Vzhledem k tomu, že vymezení cílové skupiny našeho průzkumu se v zadání opíralo o klasifikaci bezdomovectví ETHOS, nebyl tak díky její přesné kategorizaci problém při stanovení okruhu osob, kterých se sčítání a dotazníkové šetření bude týkat. Pro účely tohoto průzkumu se tedy osobami bez domova rozumí osoby z koncepční kategorie ETHOS bez střechy a dále osoby z koncepční kategorie ETHOS bez bytu, které využívají některý druh ze sociálních služeb azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy a domy na půl cesty. Konkrétně toto vymezení zahrnuje jak zjevné bezdomovce žijící a přespávající na ulici, tak osoby využívající uvedených sociálních služeb, popř. osoby bez stálého bydlení využívající služeb komerčních ubytoven. 3.2 Použitá metodologie sčítání Dle požadavků zadavatele projektu měl být průzkum počtu osob bez domova proveden v měsíci březnu nebo dubnu, a to v maximálně dvou po sobě jdoucích dnech. Na základě zadání byla vypracována níže uvedená metodika, která zohledňuje výše uvedené požadavky a zahrnuje jednak postup sčítání s ohledem na jednotlivé typy služeb a jejich specifika, a jednak také nástroje na vyloučení možné duplicity při sčítání. Metodika měla následující podobu: Obecně Sčítání osob bez domova na území okresu Vsetín se uskutečnilo v průběhu dvou dnů, a to dne 24. a Sečteny byly osoby spadající do cílové skupiny (viz definice cílové skupiny kap 3.1.2), které v těchto dnech využívaly níže uvedených sociálních služeb a osoby nacházející se v terénu. Sčítání probíhalo následujícím způsobem Pobytové služby Pobytové služby (domy na půl cesty a azylové domy) dodaly počet unicitních klientů, kteří byli v průběhu sčítacích dnů vedeni v evidenci zařízení jako osoby aktuálně využívající službu (tedy seznam osob, které byly evidovány jako uživatelé služby alespoň v jednom ze sčítacích dnů) Ambulantní služby Ambulantní služby (noclehárny a nízkoprahová denní centra) dodaly počty unicitních klientů, kteří využili alespoň v jednom ze sčítacích dnů službu. Způsob sběru dat se v jednotlivých ambulantních sociálních službách lišil: Noclehárny podkladem pro sčítání byly evidence klientů, kteří využili noclehárnu v noci z 23. na (tedy dne opustili noclehárnu), dále z 24. na a z 25. na Závěrečná zpráva 14

15 Nízkoprahová denní centra podkladem pro sčítání byly evidence klientů, kteří využili NDC ve dnech a Terénní služby Terénní služby (terénní programy) dodaly počty unicitních osob bez domova, které byly alespoň v jednom ze sčítacích dnů sečteny v terénu. Terénní programy sečteny byly osoby v předem vytipovaných lokalitách a vybraných časech tak, aby se dosáhlo co největší nasycenosti vzorku. Jednotlivé lokality a časy sčítání byly vybrány pracovníky terénních služeb pro osoby bez přístřeší na základě dlouhodobé zkušenosti s cílovou skupinou v dané lokalitě a na základě aktuálních informací o výskytu osob z této cílové skupiny. Sčítání probíhalo po dobu obou sčítacích dnů, přičemž stanovení jednotlivých časových úseků bylo ponecháno rozhodnutí poskytovatelů terénních služeb Vyloučení duplicity Aby byla zajištěna anonymita a zároveň vyloučena duplicita sečtených osob, byl každé sčítané osobě přidělen kód. Ten byl vytvořen kombinací iniciál osoby, data narození a pohlaví. Každá z výše uvedených pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb dodala po ukončení a vyhodnocení sčítání v jednotlivých službách seznam sečtených unicitních osob (tzn., že každá osoba se v seznamu za každou službu vyskytovala pouze jednou). Tento seznam měl formu seznamu kódů přidělených jednotlivým osobám. Vyhotovené seznamy z jednotlivých sociálních služeb byly následně shromážděny a před stanovením konečného počtu sečtených osob byla (v případech opakovaného výskytu osob se shodným kódem) vyloučena jejich duplicita, tak aby každá osoba byla započtena v rámci sčítání pouze jednou. Osoby bez domova byly v případě duplicity v jednotlivých službách započítány a přiřazeny dle následujícího klíče: Vyloučení duplicity mezi jednotlivými ORP Pokud se vyskytla duplicita osob mezi dvěma či více službami v rámci dvou či více ORP, byla osoba započítána v ORP, kde byla sečtena jako první. Vyloučení duplicity mezi jednotlivými pobytovými službami v rámci ORP Nepředpokládal se výskyt duplicity mezi jednotlivými pobytovými službami. Pokud by však k němu přeci jen došlo (např. klient započítaný ve službě azylové domy v rámci prvního dne sčítání změnil službu a druhého dne byl započítán ve službě domy na půl cesty), byl by klient započítán ve službě, ve které byl sečten jako první. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 15

16 Vyloučení duplicity mezi pobytovými a ambulantními službami v rámci ORP V případě výskytu duplicity mezi pobytovou službou a ambulantní službou byla osoba započtena v rámci pobytové služby. Vyloučení duplicity mezi jednotlivými ambulantními službami a mezi ambulantními a terénními službami v rámci ORP Pokud se vyskytla duplicita mezi jednotlivými ambulantními službami či mezi ambulantními a terénními službami (k čemuž došlo nejčastěji), byla osoba přednostně započtena ve službě noclehárny. V případě duplicity mezi službou nízkoprahová denní centra a terénní programy byla osoba započtena ve službě nízkoprahová denní centra. 3.3 Použitá metodologie mapování Za účelem zmapování struktury cílové skupiny osob bez domova jsme dle zadání zvolili formu dotazníkového šetření. S ohledem na specifika cílové skupiny bylo stanoveno, že dotazníky s osobami bez domova vyplní proškolení tazatelé, kteří budou zároveň nápomocni při případném vysvětlení smyslu jednotlivých otázek, tak aby respondenti mohli zodpovědět pokud možno co nejvíce otázek a aby jejich odpovědi byly relevantní. Konkrétní postup dotazníkového šetření vypadal následovně: Obecně 1) Dotazníkové šetření proběhlo dle harmonogramu ve dnech na území okresu Vsetín. 2) Vyplnění dotazníku bylo ze strany respondentů zcela dobrovolné. 3) Dotazníky s respondenty vyplňovali proškolení tazatelé pověření ke sběru dat v jednotlivých službách a na definovaných místech v terénu. 4) Dotazníkové šetření probíhalo mezi uživateli sociálních služeb azylové domy, noclehárny, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra a terénní programy pro osoby bez přístřeší. Dále mohli být do dotazníkového šetření zapojeni respondenti, kteří splňují kritéria osob bez přístřeší, tzn., jsou bez střechy nad hlavou (nebydlí ve vlastním bydlení, v nájmu, v pronájmu, u rodičů apod.). 5) V terénu, mimo oblast ambulantních a pobytových sociálních služeb, probíhal sběr dotazníků na předem vytipovaných místech, kde se osoby z cílové skupiny zpravidla zdržují. 6) V azylovém domě pro matky s dětmi vyplňovala dotazník (byla respondentem) pouze osoba rodiče. S dětmi se dotazník nevyplňoval Před zahájením vyplňování dotazníku 1) Tazatel postupoval podle pokynů k vyplnění dotazníku a snažil se předcházet vícenásobnému vyplnění dotazníku s jedním respondentem. Závěrečná zpráva 16

17 2) Prvním bodem po oslovení osoby před zahájením vyplňování dotazníku bylo zjištění (ověření) situace bezdomovectví osoby. Za tímto účelem pokládal tazatel ještě před zahájením vyplňování dotazníku otázku Mohu se zeptat, zda máte kde bydlet? Tazatel otázku nemusel pokládat uživateli služeb, jehož zná a kde bylo jasné, že se jedná o osobu z cílové skupiny. 3) Dále tazatel ověřoval, zda osoba již dříve nevyplnila dotazník s někým jiným otázkou Vyplňoval jste již s někým v posledních dnech (v termínu od 8. do 25. dubna 2014) takový dotazník?. 4) Tyto otázky nebyly oficiální součástí dotazníku a sloužily k odfiltrování osob, s nimiž nemusel být dotazník vyplněn. 5) V případě neochoty respondenta k vyplnění dotazníku (z jakéhokoliv jiného důvodu) tazatel nenaléhal a postupoval podle dalšího bodu. 6) Osoby, které byly osloveny, ale dotazník s nimi nemohl být vyplněn nebo jej nechtěly vyplnit, zaznamenal tazatel formou čárky do formuláře Evidence oslovených osob, které nevyplnily dotazník Vyplňování dotazníku 1) Dotazníky tazatelé s respondenty sepisovali ihned po jejich oslovení na místě (např. v kanceláři služeb nebo v terénu). 2) Při vyplňování dotazníku s respondentem postupoval tazatel podle pokynů k vyplnění dotazníku (pokyny byly vyznačeny v dotazníku tučnou kurzívou). 3) Pokud nebylo uvedeno v dotazníku jinak, zaznamenával tazatel u každé otázky pouze jednu odpověď. 4) Zásadní pro následné odfiltrování duplicit (abychom nepracovali s více dotazníky od jednoho respondenta) bylo zjištění iniciál jména a příjmení a data narození respondenta. Zjištěné údaje tazatel zaznamenával do dotazníku. Tyto zjištěné údaje nebyly dále nikde zpracovávány. Z data narození bylo následně analyzováno také rozdělení osob do věkových skupin. V případě, že by respondent datum narození neuvedl, bylo nutné zaznamenat alespoň věk respondenta nebo jako naprosté minimum příslušnost do věkové skupiny (méně než 18 let, let, let, let, let, let, 65 a více let). 5) Tazatelé respondentům předčítali otázky a zaznamenávali jejich odpovědi. 6) Tazatel jednotlivé otázky dotazníku procházel s respondentem pečlivě a rozvážně. V případě, že respondent otázce nerozumí, vysvětlil mu tazatel, jakou informaci od něj žádá. 7) Na závěr tazatel do tabulky na poslední straně v dotazníku vyplnil identifikační údaje. Číslo dotazníku tvořily iniciály jména tazatele a pořadové číslo dotazníku, který vyplnil (př. Jan Novák vyplnil 15. dotazník = JN/015). 8) Po vyplnění dotazníku předal tazatel respondentovi drobnou odměnu za ochotu spolupracovat Po vyplnění dotazníku 1) Tazatelé odevzdávali dotazníky a evidenci oslovených osob, které nevyplnily dotazník, průběžně, vždy v pondělí zástupci Elimu. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 17

18 3.4 Popis spolupracujících organizací a osob Aktivity v rámci výzkumu byly prováděny ve spolupráci s poskytovateli služeb pro cílovou skupinu osob bez přístřeší na území okresu Vsetín. V ORP Vsetín se na mapování a sčítání podíleli pracovníci organizací Elim Vsetín, o.p.s. (služby Azylový dům Elim, Noclehárna Elim, Denní centrum Elim, Terénní práce Elim), Občanské sdružení Pod křídly (Dům na půl cesty Pod křídly ) a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín, o.p.s. (Azylový dům pro ženy a matky s dětmi). V ORP Valašské Meziříčí se podíleli pracovníci organizací Charita Valašské Meziříčí (Azylový dům pro ženy, Denní centrum, Terénní služba Domino), Občanské sdružení Pod křídly (Dům na půl cesty Pod křídly ). V ORP Rožnov pod Radhoštěm se podíleli pracovníci Charity Valašské Meziříčí (Terénní služba Domino). Koordinaci sběru dat na území ORP Valašské Meziříčí prováděla Bc. Hana Sulovská z Charity Valašské Meziříčí. Před zahájením vlastního mapování potřeb a sčítání proběhlo několik instruktivních setkání pro pracovníky, kteří prováděli sběr dat. Ve Vsetíně proběhlo jedno setkání (pro koordinaci sběru dat na území ORP Vsetín). Ve Valašském Meziříčí proběhla dvě setkání (pro koordinaci sběru dat v ORP Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm). Metodiky a podklady pro sčítání a mapování, zpracování výsledků ze sčítání a dotazníkového šetření, zpracování analýz a zpracování závěrečné zprávy prováděl tým pracovníků pod vedením Ing. Jiřího Růžičky. Členové týmu byli Mgr. Oldřich Unar, Mgr. Ester Savková a Mgr. Eva Hanuliaková. Setkání u kulatého stolu ke stanovení dalšího směru poskytovaných služeb, které se odehrálo , se zúčastnili statutární zástupci a sociální pracovníci následujících poskytovatelů služeb: Elim Vsetín, o.p.s. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín, o.p.s. Občanské sdružení Pod křídly Charita Valašské Meziříčí Setkání u kulatého stolu se zúčastnilo 12 osob. Celkem bylo do projektu zapojeno 22 osob. Závěrečná zpráva 18

19 3.5 Demografické informace o okresu Vsetín Charakteristika území Okres Vsetín je jedním ze 4 okresů na území Zlínského kraje. Rozloha okresu Vsetín činí 1143 km 2. Na jeho území se nachází 61 obcí z toho 6 měst. Obce se nacházejí na území 3 obcí s rozšířenou působností. Na území ORP Rožnov pod Radhoštěm je 9 obcí, z toho 2 města. Na území ORP Valašské Meziříčí je 18 obcí, z toho 2 města. Na území ORP Vsetín je 32 obcí, z toho 2 města, 1 městys a 1 obec s pověřeným obecním úřadem. Dále se na území okresu Vsetín nacházejí 2 obce, které však spadají do správního obvodu ORP Valašské Klobouky. Obrázek 1: Mapa okresu Zdroj: ČSÚ Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 19

20 3.5.2 Počty obyvatel obcí Na území okresu Vsetín od roku 2000 klesá počet obyvatel. Tento pokles se zastavil v letech 2007 a 2008, kdy došlo k nepatrnému nárůstu počtu obyvatel. V roce 2000 byl počet obyvatel na území okresu osob. Počty obyvatel k v jednotlivých obcích udává následující tabulka. Tabulka 1: Počet obyvatel v obcích okresu Vsetín k NUTS 4 Název okresu Kód obce Název obce Celkem Muži Ženy Okres celkem CZ0723 Vsetín Branky CZ0723 Vsetín Bystřička CZ0723 Vsetín Dolní Bečva CZ0723 Vsetín Francova Lhota CZ0723 Vsetín Halenkov CZ0723 Vsetín Horní Bečva CZ0723 Vsetín Horní Lideč CZ0723 Vsetín Hošťálková CZ0723 Vsetín Hovězí CZ0723 Vsetín Huslenky CZ0723 Vsetín Hutisko-Solanec CZ0723 Vsetín Choryně CZ0723 Vsetín Jablůnka CZ0723 Vsetín Janová CZ0723 Vsetín Jarcová CZ0723 Vsetín Karolinka CZ0723 Vsetín Kateřinice CZ0723 Vsetín Kelč CZ0723 Vsetín Kladeruby CZ0723 Vsetín Kunovice CZ0723 Vsetín Lačnov CZ0723 Vsetín Leskovec CZ0723 Vsetín Lešná CZ0723 Vsetín Lhota u Vsetína CZ0723 Vsetín Lidečko CZ0723 Vsetín Liptál CZ0723 Vsetín Loučka CZ0723 Vsetín Lužná CZ0723 Vsetín Malá Bystřice CZ0723 Vsetín Mikulůvka CZ0723 Vsetín Nový Hrozenkov CZ0723 Vsetín Oznice Závěrečná zpráva 20

21 CZ0723 Vsetín Podolí CZ0723 Vsetín Police CZ0723 Vsetín Pozděchov CZ0723 Vsetín Prlov CZ0723 Vsetín Prostřední Bečva CZ0723 Vsetín Pržno CZ0723 Vsetín Ratiboř CZ0723 Vsetín Rožnov pod Radhoštěm CZ0723 Vsetín Růžďka CZ0723 Vsetín Seninka CZ0723 Vsetín Střelná CZ0723 Vsetín Střítež nad Bečvou CZ0723 Vsetín Študlov CZ0723 Vsetín Ústí CZ0723 Vsetín Valašská Bystřice CZ0723 Vsetín Valašská Polanka CZ0723 Vsetín Valašská Senice CZ0723 Vsetín Valašské Meziříčí CZ0723 Vsetín Valašské Příkazy CZ0723 Vsetín Velká Lhota CZ0723 Vsetín Velké Karlovice CZ0723 Vsetín Vidče CZ0723 Vsetín Vigantice CZ0723 Vsetín Vsetín CZ0723 Vsetín Zašová CZ0723 Vsetín Zděchov CZ0723 Vsetín Zubří Zdroj: ČSÚ Další demografické údaje Průměrný věk obyvatel na území od roku 2000 narůstá. V roce 2000 činil tento údaj 37,8 let. K je průměrný věk 41,3 let. Nejpočetnější věkovou skupinou na území okresu jsou osoby ve věku let. K činil počet obyvatel v této věkové skupině 68,4 % z celkového počtu obyvatel. Obyvatelé ve věku 65 a více let bylo ke stejnému datu 16,8 % populace a děti ve věku do 14 let představovaly 14,7 %. Co se týče trestné činnosti, dle statistik ČSÚ lze od roku 2003 vysledovat klesající tendenci počtu zjištěných trestných činů. V roce 2012 byl počet zjištěných trestných činů Informace o dětských domovech Na území okresu Vsetín existují 3 dětské domovy a 1 kojenecké a dětské centrum. Podrobnosti udává následující tabulka. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 21

22 Tabulka 2: Dětské domovy Název Kapacita Adresa Dětský domov Valašské Meziříčí 24 dětí Žerotínova 211, Valašské Meziříčí Dětský domov Zašová 24 dětí Zašová 172, Zašová Kojenecké a dětské centrum, Husova 402/15, zařízení pro děti, vyžadující 26 lůžek Valašské Meziříčí okamžitou pomoc, p.o. Dětský domov a základní škola 48 dětí v 6 rodinných Liptál skupinách Liptál 91, Zdroj: data z vlastního šetření Závěrečná zpráva 22

23 4 Praktická část Údaje byly na základě zadání zadavatele zjišťovány ve dvou fázích. První byla fáze mapování potřeb na základě dotazníku a druhá fáze byla sčítání osob ve službách a v terénu. Hodnoty v tabulkách jsou vyčísleny jak absolutně, tak relativně. Údaje v procentech byly zaokrouhlovány na celá čísla. 4.1 Sčítání Dle zadání zadavatele byl proveden průzkum velikosti cílové skupiny ve dvou po sobě jdoucích dnech. Jako rozhodné dny pro sčítání byly s ohledem na termín výplaty sociálních dávek, rozložení velikonočních svátků určeny dny 24. a 25. dubna Osoby byly sčítány dle metodiky v předem vytipovaných místech, časech a sociálních službách. Sčítání probíhalo v terénu kontaktním způsobem. V ambulantních službách byla zaznamenávána přítomnost osob v rozhodných dnech. V pobytových službách byli sečteni klienti, kteří v rozhodných dnech měli uzavřenu smlouvu o poskytování služby. Dále byly ošetřeny případy vícenásobného sečtení osob (duplicity). V rámci sčítání byl zjišťován počet osob vyskytujících se v pobytových sociálních službách (azylové domy, domy na půl cesty), ambulantních službách (noclehárny, nízkoprahová denní centra) a v terénu v předem vytipovaných lokalitách, kde se osoby z cílové skupiny zpravidla vyskytují. Pro účely sčítání v terénu bylo dále stanoveno, že vytipovanou lokalitou je také prostor, na který sčítací komisaře odkáží osoby sečtené na jiném vytipovaném místě. Metodicky bylo také stanoveno, že sčítací komisaři sečetli i osoby spadající do cílové skupiny, které potkali cestou na předem vytipovaná místa. Seznam předem vytipovaných lokalit byl rozčleněn podle jednotlivých ORP. Výskyt bezdomovců v obcích mimo Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm byl zjišťován na základě provedeného předvýzkumu. Předvýzkum jsme realizovali dotazováním kompetentních osob na obcích, zda evidují výskyt bezdomovců a pokud ano, zda je známo místo, kde se tyto osoby shromažďují. V případě kladné odpovědi, byl proveden monitoring situace a ověření, zda se osoby v obci skutečně vyskytují. Byla-li tato skutečnost potvrzena, bylo místo v dané obci zařazeno do seznamu vytipovaných míst pro sčítání. V obcích, kde zkušenost s bezdomovci uvedli, avšak nebyli s to určit místo jejich zdržování (např. protože se jednalo o osoby žijící v jiné než zjevné formě bezdomovectví), nebyly tyto osoby dále sčítány. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 23

24 Sčítány byly i osoby žijící na ubytovnách, pokud se v době sčítání vyskytovaly na předem vytipované lokalitě. Dále byly sčítány také osoby z cílové skupiny hospitalizované v nemocnici. V případě vícenásobně sečtených osob v konkrétním ORP byly tyto osoby započítávány v pořadí pobytové služby, lůžkové ambulantní služby, ostatní ambulantní služby, terén. V případě sečtení jedné osoby vícekrát v různých ORP byla tato osoba započtena tam, kde byla sečtena nejdříve. 4.2 Vyhodnocení získaných dat ze sčítání V následujících odstavcích uvádíme zjištěné údaje ze sčítání osob bez přístřeší. Data jsou prezentována v členění dle ORP a rozdělena podle pohlaví. Ve všech 3 ORP bylo celkem sečteno 286 osob. Z toho 61 žen a 225 mužů Věková struktura Věkové složení sečtených osob se v rámci jednotlivých ORP liší. Nejstarší populace je v ORP Vsetín. Zde bylo více jak 60 % sečtených osob starší 45 let a více jak 30 % osob starších 55 let. Naopak v ORP Rožnov pod Radhoštěm je 55 % osob ve věku mezi 25 až 44 lety a 75 % osob ve věku od 25 do 54 let. V ORP Valašské Meziříčí je rozdělení věkových skupin poměrně rovnoměrné. Zároveň je na výsledcích z ORP Valašské Meziříčí patrný vysoký podíl dětí v azylovém domě pro matky s dětmi a dále také cca 16 % mladých osob do 26 let, které využívají služeb domů na půl cesty. Dohromady tato skupina ve Valašském Meziříčí činí nezanedbatelných 36 %. Tabulka 3: Věková skupina dle ORP (n = 286) ORP Rožnov pod ORP Valašské Věková skupina Radhoštěm Meziříčí ORP Vsetín Celkem počet % počet % počet % počet % do % 28 20% 2 2% 30 10% % 22 16% 11 11% 33 12% % 20 14% 11 11% 41 14% % 23 16% 16 16% 53 19% % 20 14% 30 30% 59 21% % 25 18% 29 29% 64 22% % 3 2% 2 2% 6 2% Celkový součet % % % % Zdroj: data z vlastního šetření Závěrečná zpráva 24

25 Graf 1: Složení věkových skupin dle ORP (n = 286) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ORP Rožnov pod Radhoštěm ORP Valašské Meziříčí ORP Vsetín Okres do 18 Zdroj: data z vlastního šetření Počet osob v době sčítání v pobytových službách a noclehárnách (obsazená lůžka) Následující tabulka ukazuje rozložení osob v pobytových službách (azylové domy, domy na půl cesty) a lůžkových ambulantních službách (noclehárny). Zjištěné údaje vypovídají a naplnění kapacit služeb lůžkových služeb ve dnech sčítání. U azylových domů pro ženy a matky s dětmi jsou v počtech osob zahrnuty i děti. V případě azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí je počet sečtených dětí 28 (21 chlapců, 7 dívek). V azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně je počet sečtených dětí 2 (1 chlapec, 1 dívka). Tabulka 4: Počet osob v pobytových službách a noclehárnách (n = 110) Zařízení ORP Valašské Meziříčí ORP Vsetín Celkový muž žena celkem muž žena celkem součet AD pro ženy a matky s dětmi Vsetín AD pro matky s dětmi Azylový dům Elim Dům na půl cesty Pod křídly Noclehárny Celkový součet Zdroj: data z vlastního šetření Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 25

26 Celkový počet osob v lůžkových službách (azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny) v době sčítání činil 138 osob, z toho 105 mužů a 33 žen Počet osob v době sčítání v nízkoprahových denních centrech Mimo noclehárny spadají na území okresu do režimu ambulantních služeb pro cílovou skupinu nízkoprahová denní centra. Denní centrum ve Valašském Meziříčí disponuje okamžitou kapacitou 15 osob, což je téměř 2x více než ve Vsetíně, kde je okamžitá kapacita denního centra nastavena na 8 osob. Dalším faktem, který ovlivňuje rozdílný počet osob v obou službách je existence azylového domu na území ORP Vsetín. Tabulka 5: Počet osob v nízkoprahových denních centrech (n = 50) Služba ORP Valašské Meziříčí ORP Vsetín Celkový muž žena celkem muž žena celkem součet Nízkoprahová denní centra Zdroj: data z vlastního šetření V nízkoprahových denních centrech bylo v době sčítání započteno 50 osob, z toho 41 mužů a 9 žen Počet osob v terénu Dle nastavené metodiky byly osoby v terénu započítávány až v případě, pokud nebyly sečteny v žádné z pobytových nebo ambulantních služeb. V případě, že 1 osoba byla sečtena vícekrát na různých místech v terénu, byla započtena pouze jednou, a to tam, kde byla sečtena nejdříve. Po prověření lokalit pro sčítání na území jednotlivých ORP se ukázalo, že osoby bez přístřeší se v terénu vyskytují pouze na území obcí Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín a Jablůnka (ORP Vsetín). Sčítání bylo tedy prováděno v souladu s metodikou na vytipovaných místech v těchto obcích. Neznamená to, že by v ostatních obcích bezdomovectví neexistovalo, pouze v rámci nastavených metodik nebylo možné lidi bez přístřeší na jiných místech sečíst (viz kapitola 4.6). Počty sečtených osob jsou patrné z následující tabulky. Tabulka 6: Počet osob v terénu (n = 98) Obec ORP Rožnov pod ORP Valašské ORP Vsetín Celkový Radhoštěm Meziříčí součet muž žena celkem muž žena celkem muž žena celkem Rožnov pod Radhoštěm Valašské Meziříčí Vsetín Závěrečná zpráva 26

27 Obec ORP Rožnov pod ORP Valašské ORP Vsetín Celkový Radhoštěm Meziříčí součet muž žena celkem muž žena celkem muž žena celkem Vsetín - Jablůnka Celkový součet Zdroj: data z vlastního šetření V ORP Rožnov pod Radhoštěm bylo na ulici sečteno 44 osob, z toho 39 mužů a 5 žen. V ORP Valašské Meziříčí bylo na ulici sečteno 25 osob (21 mužů, 4 ženy) a v ORP Vsetín bylo na ulici sečteno 19 mužů a 10 žen, celkem 29 osob. Nižší počty osob na ulici v ORP Valašské Meziříčí a ORP Vsetín jsou způsobeny také sečtením osob, které se vyskytují na ulici, v rámci služeb nízkoprahová denní centra a noclehárny. Vezmeme-li v úvahu fakt, že zjevní bezdomovci využívají služeb terénních programů, denních center a nocleháren, je v rámci ORP složení zjevných bezdomovců následující. Tabulka 7: Počet zjevných bezdomovců (n = 176) Služba ORP Rožnov pod ORP Valašské ORP Vsetín Celkový Radhoštěm Meziříčí součet muž Žena celkem muž žena celkem muž žena celkem noclehárny nízkoprahová denní centra terén Rožnov pod Radhoštěm terén Valašské Meziříčí terén Vsetín terén Vsetín - Jablůnka Celkový součet Zdroj: data z vlastního šetření Shrnutí počtu osob na základě údajů ze sčítání Hradecký uvádí empirický fakt založený na zkušenostech z mapování v jiných zemích vedle počtu sečtených osob v dané lokalitě existuje ještě dalších cca 30 % bezdomovců (Hradecký, 2004). Pokud budeme uvažovat tuto zkušenost jako platnou i pro náš případ, dostáváme následující vyjádření: 30 % ze 176 osob je 53 osob. Potom celkový počet bezdomovců v terénu by se dal odhadnout na počet n = osob. Podporou pro tento výpočet je také skutečnost, že v rámci dotazníkového šetření, které probíhalo delší dobu, než samotné sčítání vyplnilo dotazník dalších 22 osob (11 osob v ORP Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 27

28 Valašské Meziříčí, 4 osoby v ORP Rožnov pod Radhoštěm, 7 osob v ORP Vsetín), které nebyly sečteny. V pobytových službách bylo sečteno 110 osob. Dostáváme se tedy k vyjádření odhadu celkového počtu bezdomovců využívajících terénní, ambulantní a pobytové služby a také těch, kteří pobývají na ulici a žádné služby nevyužívají. Zjištěný počet osob včetně odhadu nesečtených v rámci terénu a nízkoprahových služeb je 230 osob. Pobytové služby využívá 110 osob. Celkem můžeme konstatovat, že na území okresu Vsetín existuje cca 340 osob bez přístřeší. Tabulka 8: Poměr počtu bezdomovců vůči celkovému počtu obyvatel v ORP Rožnov pod Valašské Radhoštěm Meziříčí Vsetín Celkem Počet obyvatel Počet bezdomovců Procento z populace 1,2 3,3 1,5 1,99 Zdroj: ČSÚ a vlastní výzkum Dle Souhrnného materiálu pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020 je odhad počtu bezdomovců v ČR osob (Hradecký a kol. 2012). Procento bezdomovců vůči celé populaci v celorepublikovém měřítku je tedy cca 3. Zjištěné údaje v okrese Vsetín se tedy jeví pod republikovým průměrem. V ORP Valašské Meziříčí je poměr bezdomovců vůči celkové populaci srovnatelný s republikovým průměrem. 4.3 Mapování Mapování potřeb na základě dotazníkového šetření probíhalo ve dnech dubna Dotazníky byly sbírány v zařízení sociálních služeb a také v terénu. O vyplnění dotazníku bylo požádáno 232 osob, z toho nebylo ochotno dotazník vyplnit 12 osob v ORP Rožnov pod Radhoštěm, 1 osoba v ORP Valašské Meziříčí a 2 osoby v ORP Vsetín. Dalších 8 osob na území všech ORP uvedlo, že dotazník již vyplnilo s jiným pracovníkem. Bylo získáno celkem 209 dotazníků (90 % ze všech dotázaných osob). Z toho jedna osoba vyplnila dotazník dvakrát v různých službách. Závěrečná zpráva 28

29 4.4 Vyhodnocení získaných dat z mapování Obsahem další kapitoly je prezentace údajů zjištěných v rámci dotazníkového šetření (mapování potřeb) osob bez přístřeší. Data jsou prezentována v členění dle ORP s dalším rozčleněním dle pohlaví Sociodemografické údaje Soubor sociodemografických údajů zjištěných v rámci dotazníkového šetření skýtá zajímavý materiál k porovnání se zjištěními ze sčítání. V rámci dotazníku jsme se respondentů ptali na pohlaví, věk, vzdělání, občanství a u cizinců délku pobytu v ČR, místo trvalého bydliště, skutečnost vlastnictví dokladu totožnosti a kartičky zdravotní pojišťovny, rodinný stav a údaje o počtu dětí u žen v azylových domech pro ženy a matky s dětmi Pohlaví Obecně známým faktem je, že ve skupině bezdomovců se vyskytuje více mužů než žen. Nejvyšší podíl mužů vůči ženám byl zjištěn v ORP Rožnov pod Radhoštěm, kde vyplnilo dotazník 87 % mužů a 13 % žen. V ORP Rožnov pod Radhoštěm však nejsou poskytovány žádné pobytové ani ambulantní služby. Číslo tedy vyjadřuje složení osob na ulici. Naopak, nejvyšší procento žen na ulici (20 %) bylo zjištěno v ORP Vsetín. Složení mužů a žen ve všech službách v rámci jednotlivých ORP je patrné z tabulky. Tabulka 9: Počet mužů a žen v jednotlivých ORP (n = 209) ORP Muž Žena Okres počet % počet % počet % Rožnov pod Radhoštěm % 4 13 % % Valašské Meziříčí % % % Vsetín % % % Celkový součet % % % Věk Věkové složení osob, které se účastnily dotazníkového šetření je v jednotlivých ORP jiné než je věkové složení sečtených osob v rámci sčítání. Největší rozdíly jsou patrné v ORP Rožnov pod Radhoštěm, kde dotazník vyplnilo 36 % osob ve věku mezi 25 až 44 lety a 68 % osob ve věku od 25 do 54 let. Tento rozdíl při porovnání s výsledky sčítání je způsoben faktem, že 12 osob na území ORP Rožnov pod Radhoštěm odmítlo dotazník vyplnit, ale byli sečteni. Dalším faktorem působícím rozdíl ve zjištěných datech je ten, že mapování potřeb se neprovádělo u dětí v azylových domech pro matky s dětmi. Věková struktura respondentů z ORP Valašské Meziříčí a ve Vsetíně je tak očištěna o tuto cílovou skupinu. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 29

30 Tabulka 10: Věkové skupiny respondentů dotazníků po jednotlivých ORP (n = 209) ORP Rožnov pod ORP Valašské věková ORP Vsetín Okres Radhoštěm Meziříčí skupina počet % počet % počet % počet % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2 2 % 3 3 % 6 3 % Celkový součet % % % % Graf 2: Věkové skupiny respondentů dotazníků po jednotlivých ORP 100% 90% 80% % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ORP Rožnov pod Radhoštěm ORP Valašské Meziříčí ORP Vsetín Okres Vzdělání Skladba vzdělání se na území jednotlivých ORP příliš neliší. Dominantní vzdělání je základní a vyučení bez maturity. Kombinace těchto dvou složek uvádí v každém ORP mezi % respondentů. Střední vzdělání uvádí v každém ORP % respondentů. Ostatní úrovně vzdělání jsou v každém ORP zastoupeny minoritně. Závěrečná zpráva 30

31 Nejvyšší podíl osob se základním vzděláním je u domů na půl cesty. Z hlediska šancí na získání zaměstnání je zajímavým údajem míra vzdělání u nezaměstnaných osob, studentů a matek na mateřské nebo rodičovské dovolené. Počet takových osob, které vyplnily dotazník, je 160 a jejich úroveň vzdělání zcela kopíruje strukturu celého zkoumaného vzorku. Při srovnání vzdělání mezi muži a ženami zjišťujeme, že počet žen s ukončeným základním vzděláním nebo vyučením bez maturity je o 10 % vyšší než mužů. Rozložení vzdělání je patrné z grafu. Graf 3: Skladba vzdělání v ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% základní vyučen bez maturity vyučen s maturitou střední 20% 10% 0% Terénní služba CHVM Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 31

32 Graf 4: Skladba vzdělání v ORP Valašské Meziříčí (n = 84) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% základní vyučen bez maturity vyučen s maturitou střední VOŠ VŠ 0% Dům na půl cesty Denní centrum CHVM Noclehárna CHVM Terénní služba CHVM AD pro matky s dětmi CHVM Graf 5: Skladba vzdělání v ORP Vsetín (n = 94) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% základní vyučen bez maturity vyučen s maturitou střední VOŠ VŠ Závěrečná zpráva 32

33 Graf 6: Skladba vzdělání ve všech ORP v členění dle služeb (n = 209) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% základní vyučen bez maturity vyučen s maturitou střední VOŠ VŠ Graf 7: Skladba vzdělání ve všech ORP (n = 209) 100% 90% 80% % 60% základní vyučen bez maturity 50% 40% vyučen s maturitou střední 30% VOŠ 20% VŠ 10% 0% 5 Rožnov pod Radhoštěm Valašské Meziříčí Vsetín Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 33

34 Graf 8: Porovnání vzdělání dle pohlaví za všechny ORP celkem (n = 209) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% muž žena základní vyučen bez maturity vyučen s maturitou střední VOŠ VŠ Rekvalifikační kurzy Rekvalifikační kurzy jsou dobrým nástrojem pro zvýšení šancí na zaměstnání osob nejen s nízkým stupněm vzdělání. V dotaznících jsme proto zjišťovali také skutečnost, zda respondenti absolvovali nějaké rekvalifikační kurzy. Ve výsledcích jsou patrné rozdíly v množství absolvovaných kurzů mezi jednotlivými ORP. Nejvyšší podíl osob, které uvedly absolvovaný rekvalifikační kurz je v ORP Vsetín (36 %). Naopak nejnižší počet osob s rekvalifikačními kurzy je v ORP Rožnov pod Radhoštěm (13 %). Závěrečná zpráva 34

35 Graf 9: Absolvované rekvalifikační kruzy v ORP Rožnov pod Radhoštěm dle úrovně vzdělání (n = 31) 100% 90% 80% 70% 60% % 40% 30% 2 8 NE ANO neuvedl 20% 10% 1 3 0% střední vyučen bez maturity 0 0 vyučen s základní maturitou Graf 10: Absolvované rekvalifikační kurzy v ORP Valašské Meziříčí dle úrovně vzdělání (n = 84) 100% 90% 80% 70% 60% % 1 2 NE 40% ANO 30% 20% 10% % 0 0 střední VOŠ VŠ vyučen bez maturity vyučen s maturitou základní Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 35

36 Graf 11: Absolvované rekvalifikační kruzy v ORP Vsetín dle úrovně vzdělání (n = 94) 100% 90% 80% 1 70% 60% % 1 NE 40% 30% 2 ANO 20% 10% % 0 střední VOŠ VŠ vyučen bez maturity vyučen s maturitou základní Počet osob s rekvalifikačními kurzy uvádíme v tabulce. Tabulka 11: Absolvované rekvalifikační kruzy ve všech ORP dle služeb (n = 209) ANO NE neuvedl celkem služba počet % počet % počet % počet % Azylový dům Elim 13 39% 20 61% 0 0% % Azylový dům pro ženy Vsetín 2 25% 6 75% 0 0% 8 100% Denní centrum Elim 2 14% 12 86% 0 0% % Dům na půl cesty VM 5 33% 10 67% 0 0% % Dům na půl cesty VS 2 29% 5 71% 0 0% 7 100% Denní centrum CHVM 2 11% 16 89% 0 0% % Noclehárna CHVM 4 44% 5 56% 0 0% 9 100% Terénní služba CHVM Rožnov 4 13% 26 84% 1 3% % Terénní služba CHVM VM 7 23% 23 77% 0 0% % AD pro matky s dětmi VM 3 25% 9 75% 0 0% % Noclehárna Elim 0 0% 2 100% 0 0% 2 100% Terénní práce Elim 15 50% 15 50% 0 0% % Celkový součet 59 28% % 1 0% % Závěrečná zpráva 36

37 Občanství a délka pobytu cizinců v ČR Osoby, které se zúčastnily dotazníkového šetření, jsou z převážné míry občasné České republiky. Ojediněle se vyskytují Slováci a dotazník vyplnil jeden Polák. Všichni cizinci uvedli, že se v ČR zdržují více jak 5 let. S ohledem na lokaci našeho okresu a absencí větších měst není toto zjištění nikterak překvapivé. Zajímavý je obraz ukazující složení osob dle bydliště, kterým se zabýváme v následujícím bodě. Tabulka 12: Občanství všechny ORP dle služeb (n = 209) Služby dle ORP ORP ČR Slovensko Polsko Neuvedl Celkový součet Azylový dům Elim Vsetín Azylový dům pro ženy Vsetín Vsetín Denní centrum Elim Vsetín Noclehárna Elim Vsetín terénní práce Elim Vsetín Dům na půl cesty VM Vsetín Dům na půl cesty VS VM Terénní služba CHVM VM VM Terénní služba CHVM RpR VM Noclehárna CHVM VM Denní centrum CHVM VM AD pro matky s dětmi CHVM R. p. R Celkový součet Trvalé bydliště Většina respondentů při vyplňování dotazníku uvedla, že má trvalé bydliště právě v ORP, kde s nimi byl vyplněn dotazník a v němž se vyskytují. Rožnov pod Radhoštěm (81 %), Valašské Meziříčí (51 %), Vsetín (76 %). V případě Valašského Meziříčí je patrné výrazně nižší procento osob, které uvedly své trvalé bydliště v daném ORP. Tento fakt do jisté míry ovlivňuje přítomnost kapacitně nezanedbatelných služeb azylového domu pro matky s dětmi a domů na půl cesty (celkem 27 osob z celkového počtu 84 dotazníků z ORP Valašské Meziříčí). Další faktor ovlivňující větší podíl osob s trvalým bydlištěm mimo OPR je, že Valašské Meziříčí je ve srovnání se Vsetínem nebo Rožnovem pod Radhoštěm významnější železniční uzel. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 37

38 Tabulka 13: ORP Vsetín osoby ve službách dle bydliště (n = 94) Služba ORP Vsetín ORP Rožnov pod Radhoštěm mimo ORP i okres ORP Valašské Meziříčí Cizinec CELKEM počet % počet % počet % počet % počet % počet % Azylový dům Elim 22 67% 2 6% 7 21% 1 3% 1 3% % Azylový dům pro ženy Vsetín 4 50% 0 0% 4 50% 0 0% 0 0% 8 100% Denní centrum Elim 13 93% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% % Noclehárna Elim 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 2 100% terénní práce Elim 25 83% 0 0% 4 13% 1 3% 0 0% % Dům na půl cesty VS 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 0 0% 7 100% Celkový součet 71 76% 2 2% 16 17% 3 3% 2 1% % Tabulka 14: ORP Valašské Meziříčí osoby ve službách dle bydliště (n = 84) Služba Dům na půl cesty VM Terénní služba CHVM VM Noclehárna CHVM Denní centrum CHVM AD pro matky s dětmi CHVM Celkový součet ORP Valašské Meziříčí ORP Rožnov pod Radhoštěm ORP Vsetín mimo ORP i okres Cizinec Neuvedl Celkem Poč. % Poč. % Poč. % Poč. % Poč. % Poč. % Poč. % 2 13% 2 13% 1 7% 8 53% 0 0% 2 13% % 17 57% 1 3% 2 7% 8 27% 1 3% 1 3% % 7 78% 1 11% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 11 61% 4 22% 0 0% 3 17% 0 0% 0 0% % 6 50% 1 8% 1 8% 4 33% 0 0% 0 0% % 43 51% 9 11% 5 6% 23 27% 1 1% 3 4% % Tabulka 15: ORP Rožnov pod Radhoštěm osoby ve službách dle bydliště (n = 31) ORP Rožnov pod ORP Valašské mimo ORP i Radhoštěm Meziříčí okres Celkem Popisky řádků počet % počet % počet % počet % Terénní služba CHVM RpR 25 81% 1 3% 5 16% % Celkový součet 25 81% 1 3% 5 16% % Závěrečná zpráva 38

39 Graf 12: Podíl osob dle trvalého bydliště (n = 209) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rožnov pod Valašské Meziříčí Vsetín Radhoštěm Polsko Slovensko ORP Valašské Meziříčí mimo ORP i okres ORP Rožnov pod Radhoštěm ORP Vsetín neuvedl Rodinný stav Otázka na rodinný stav ukázala, že naprostá většina respondentů žije formálně sama. Zajímavá je zde také souvztažnost s důvodem vzniku bezdomovectví, kde 21 % osob uvádí rozvod nebo rozchod s partnerem jako důvod ztráty bydlení. Tento fakt také umocňuje skutečnost, že v okrese neexistuje zařízení, kde by mohly nalézt pomoc osob žijící v páru. Mezi bezdomovci, zejména na ulici, je rovněž patrný celospolečenský trend přebývání v neformalizovaných vztazích. Tato oblast nebyla do našeho výzkumu zahrnuta. Tabulka 16: Rodinný stav dle ORP (n = 209) ORP Rožnov pod ORP Valašské Rodinný stav Radhoštěm Meziříčí ORP Vsetín Celkem Počet % Počet % Počet % Počet % partner/partnerka 0 0% 1 1% 0 0% 1 0% rozvedený/á 16 52% 33 39% 50 53% 99 47% svobodný 14 45% 40 48% 40 43% 94 45% vdovec/vdova 1 3% 3 4% 1 1% 5 2% ženatý/vdaná 0 0% 7 8% 3 3% 10 5% Celkový součet % % % % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 39

40 Graf 13: Rodinný stav všechny ORP celkem (n = 209) partner/partnerka rozvedený/á svobodný vdovec/vdova ženatý/vdaná Existence dokladu totožnosti Doklad totožnosti (občanský průkaz) je pro každého z nás vstupní lístek do sociálního systému. V případě jeho ztráty je obtížné prokázat svou totožnost a získat například přístup k finančním prostředkům ze sociálních dávek. Doklad totožnosti je také důležitý pro možnost přijetí do pobytové sociální služby. Je překvapující, v jaké míře dotazovaní respondenti uvádějí držení občanského průkazu. Pouze 2 % respondentů (5 osob) uvádí, že nevlastní žádný doklad totožnosti. Ve všech případech osob bez občanského průkazu se jedná o osoby využívající pouze ambulantní nebo terénní formu služby. Další 1 % respondentů (2 osoby) vlastní pouze náhradní doklad. Jeví se, že zřejmě díky probíhající sociální práci s osobami bez přístřeší není na území celého okresu absence dokladů zásadním problémem. Tabulka 17: Vlastnictví dokladu totožnosti dle ORP (n = 208) Rožnov pod Valašské Doklad Radhoštěm Meziříčí Vsetín Celkem Počet % Počet % Počet % Počet % ANO 30 97% 80 95% 91 97% % NE 1 3% 3 4% 3 3% 7 3% náhradní doklad 0 0% 1 1% 1 1% 2 1% bez dokladů 1 3% 2 2% 2 2% 5 2% Celkový součet % % % % Závěrečná zpráva 40

41 Existence dokladu o zdravotním pojištění Vedle vlastnictví dokladu totožnosti bylo zjišťováno, zda respondenti vlastní kartičku zdravotního pojištění, která je důležitá, aby osoba mohla získat přístup k lékařskému ošetření. Situace s vlastnictvím dokladu o zdravotním pojištění je o něco horší než s dokladem totožnosti. V ORP Vsetín a Valašské Meziříčí nevlastní doklad o pojištění cca 12 % respondentů, v ORP Rožnov pod Radhoštěm je to cca 20 %. Absence dokladu o zdravotním pojištění se obdobně jako v případě dokladů totožnosti objevuje zejména u skupiny osob na ulici využívajících terénní a ambulantní služby (25 osob z 26, které uvedly, že nemají doklad o zdravotním pojištění). Graf 14: Průkaz zdravotní pojišťovny dle ORP (n = 209) 100% 90% 80% 70% 60% 81% 88% 89% 50% 40% ANO NE 30% 20% 10% 19% 12% 11% 0% Rožnov pod Radhoštěm Valašské Meziříčí Vsetín Údaje o počtu dětí ve vlastní péči u žen/mužů, žijících v azylových domech pro matky s dětmi V azylových domech pro ženy a matky s dětmi byl zjišťován počet dětí v péči. V době mapování bylo v azylových domech ubytováno celkem 20 žen. Údaje o počtech dětí jsou uvedeny v tabulce. Zajímavé je zjištění, že v azylovém domě ve Valašském Meziříčí bylo v době mapování 5 matek, které měly více než 3 děti v péči. Ve stejnou dobu v azylovém domě ve Vsetíně byly pouze 2 matky, každá s 1 dítětem. Tento rozdíl ukazuje na problematiku uchopení a vykazování kapacity v azylových domech pro ženy a matky s dětmi. Počet rodičů s dětmi i počet dětí se v čase může značně měnit. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 41

42 Tabulka 18: Počet matek v AD pro matky / počet dětí v péči ORP / počet dětí v péči nemá děti v péči Celkový součet Valašské Meziříčí Vsetín Celkový součet Tabulka 19: Počet matek v AD pro matky / počet dětí celkem ORP / počet dětí celkem děti jsou dospělé nemá děti Celkový součet Valašské Meziříčí Vsetín Celkový součet Ekonomické postavení včetně zdrojů příjmů Ekonomický status Pro zjištění ekonomického statusu jsme zvolili výběr z předem daného výčtu odpovědí. Respondenti měli po přečtení tazatelem možnost si vybrat odpověď, která odpovídá jejich stavu. Není překvapením, že 153 dotázaných (73 %) uvádí, že jsou nezaměstnaní, jsou to osoby v průměrném věku 46 let a největší skupina osob je v ORP Vsetín. 19 respondentů (9 %) uvádí, že jsou zaměstnaní, dále pouze 2 osoby z dotázaných jsou samostatně výdělečně činné (OSVČ), 12 v invalidním důchodu, 9 mužů ve starobním důchodu, jedná se o respondenty využívající především terénní služby. 7 respondentů uvedlo, že jsou studenti, což plně odpovídá věku let a také se jedná o respondenty využívající pobytovou službu typu dům na půl cesty. Jeden respondent uvedl, že není evidován na úřadu práce a z nabízených možností se nikde nezařadil. Tabulka 20: Ekonomický status ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muži ženy Celkem počet % počet % počet % nezaměstnaný 24 89% 2 50% 26 84% v invalidním důchodu 2 7% 1 25% 3 10% ve starobním důchodu 1 4% 0 0% 1 3% jiné 0 0% 1 25% 1 3% Celkový součet % 4 100% % Závěrečná zpráva 42

43 Tabulka 21: Ekonomický status ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muži ženy Celkem počet % počet % počet % zaměstnaný/á 7 11% 3 14% 10 12% nezaměstnaný 44 71% 11 50% 55 65% na mateřské dovolené 0 0% 5 23% 5 6% v invalidním důchodu 3 5% 2 9% 5 6% ve starobním důchodu 2 3% 0 0% 2 2% podnikatel/ka (OSVČ) 1 2% 0 0% 1 1% student/ka 5 8% 1 5% 6 7% Celkový součet % % % Tabulka 22: Ekonomický status ORP Vsetín (n = 94) muži ženy Celkem počet % počet % počet % zaměstnaný/á 6 8% 3 18% 9 10% nezaměstnaný 59 77% 13 76% 72 77% na mateřské dovolené 0 0% 1 6% 1 1% v invalidním důchodu 4 5% 0 0% 4 4% ve starobním důchodu 6 8% 0 0% 6 6% podnikatel/ka (OSVČ) 1 1% 0 0% 1 1% student/ka 1 1% 0 0% 1 1% Celkový součet % % % Tabulka 23: Ekonomický status všechny ORP celkem dle pohlaví (n = 209) muž žena Celkem počet % počet % počet % nezaměstnaný % 26 60% % zaměstnaný 13 8% 6 14% 19 9% v inv. důchodu 9 5% 3 7% 12 6% student 6 4% 1 2% 7 3% ve starobním důchodu 9 5% 0 0% 9 4% na MD 0 0% 6 14% 6 3% podnikatel OSVČ 2 1% 0 0% 2 1% jiné 0 0% 1 2% 1 0% Celkový součet % % % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 43

44 Graf 15: Ekonomický status všechny ORP celkem (n = 209) Celkem v ind.důchodu ve starobním důchodu jiné na MD nezaměstnaný podnikatel OSVČ student zaměstnaný Graf 16: Ekonomický status po ORP (n = 209) 100% 90% 80% 70% 60% % 40% 30% 20% 10% 0% Vsetín Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm Závěrečná zpráva 44

45 Tabulka 24: Ekonomický status všechny ORP celkem dle ORP (n = 209) Rožnov pod Valašské Radhoštěm Meziříčí Vsetín Celkem počet % počet % počet % počet % zaměstnaný/á 0 0% 10 12% 9 10% 19 9% nezaměstnaný 26 84% 55 65% 72 77% % na mateřské dovolené 0 0% 5 6% 1 1% 6 3% v invalidním důchodu 3 10% 5 6% 4 4% 12 6% ve starobním důchodu 1 3% 2 2% 6 6% 9 4% podnikatel/ka (OSVČ) 0 0% 1 1% 1 1% 2 1% student/ka 0 0% 6 7% 1 1% 7 3% jiné 1 3% 0 0% 0 0% 1 0% Celkový součet % % % % Pracovní zkušenosti nezaměstnaných osob U skupiny nezaměstnaných (153 osob) jsme zjišťovali, kdy respondenti naposledy pracovali a na jaké pozici. Z dotázaných respondentů uvedlo pracovní zkušenost 140 osob, což je 92 %. Nicméně doba od posledního zaměstnání je řádově v letech nebo si ani nepamatují, kdy naposledy pracovali. Zajímavé je také spektrum pracovních pozic, především se vyskytují dělnické profese, ale mezi dotázanými byly také osoby, které měly pracovní zkušenost i v jiném oboru a to horník, hasič, hrobař, pokladní, řidič, vrchní číšník, kuchař, pasák ovcí, malíř natěrač, nebo pokladní, ošetřovatel na LDN, automechanik. Mezi dotázanými byli respondenti, kteří byli postiženi utlumením výroby ve společností Schott Solar. Pouze 8 respondentů uvedlo, že nikdy nepracovalo. Jedná se o respondenty ve věkovém průměru 35 let, se vzděláním základním nebo vyučen bez maturity. Tabulka 25: Pracovní zkušenost nezaměstnaných osob ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 26) muži ženy celkem počet % počet % počet % ANO 22 92% 2 100% 24 92% NE 2 8% 0 0% 2 8% Celkový součet % 2 100% % Tabulka 26: Pracovní zkušenost nezaměstnaných osob ORP Valašské Meziříčí (n = 55) muži ženy celkem počet % počet % počet % ANO 43 98% 7 64% 50 91% NE 1 2% 4 36% 5 9% Celkový součet % % % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 45

46 Tabulka 27: Pracovní zkušenost nezaměstnaných osob ORP Vsetín (n = 72) muži ženy celkem počet % počet % počet % ANO 54 92% 12 92% 66 92% NE 5 8% 1 8% 6 8% Celkový součet % % % Graf 17: Pracovní zkušenost nezaměstnaných osob dle ORP (n = 153) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% ne ano 30% 20% 10% 0% Rožnov pod Radhoštěm Valašské Meziříčí Vsetín Zdroje příjmů Zajímali jsme se, jaké jsou zdroje příjmů u cílové skupiny. Zde se nám potvrdila skutečnost, že většina z dotázaných má jako hlavní zdroj sociální dávky (dávky hmotné nouze) případně v kombinaci s rodičovským příspěvkem u žen v azylovém domě, které mají v péči děti, dále starobní nebo invalidní důchod. Sociální dávka, buď jako hlavní zdroj příjmů převažuje. Tuto skutečnost uvedlo 93 osob, což je 44 %. Kombinace sociálních dávek a dalších typů (podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, mzda, invalidní důchod, příjem ze žebrání, příjem za sběr kovů apod.) uvádí 64 osob (31 %). Pouze jeden respondent uvedl, jako hlavní zdroj příjmů příjem za sběr kovů a jiných surovin. Respondenti, kteří nejsou závislí na sociálních dávkách, jsou finančně zajištěni starobním nebo invalidním důchodem, příjmem ze sběru surovin v kombinaci se žebráním nebo využívají partnery, kteří je živí. Pokud respondent využívá sociální službu, je zde velký předpoklad, že v rámci základní sociální poradenství je Závěrečná zpráva 46

47 s ním řešeno jeho finanční zabezpečení. Odpovídá to tomu, že pracovníci v sociálních službách využívají všechny zákonné možnosti, na které má každý občan nárok. Proto zde není výjimkou, že respondent využívá příspěvek na péči. Je zde však ponechána svoboda k rozhodnutí využití sociálních služeb, kdy respondent má jako hlavní zdroj příjmů prostředky ze sběru druhotných surovin. Respondenti jsou také schopni doplnit finanční zdroje k sociálním dávkám sběrem kovů a jiných surovin. Jelikož respondenti na tuto otázku odpovídali bez možnosti výběru, je jistá pravděpodobnost, že neuvedli ve více odpovědích sběr nebo žebrání. Pouze 2 respondenti uvedli, že nemají žádný příjem. Jako hlavní zdroj příjmů, kterým je mzda plat, uvedlo pouze 13 respondentů (6 %). Respondenti také uváděli v jiném příjmů zdroj jako je krádež, sběr lesních plodů, finanční dary od přátel nebo je živí jiné osoby. Tabulka 28: Zdroj příjmů ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muži ženy celkem počet % počet % počet % sociální dávky 11 41% 1 25% 12 39% odměna za příležitostnou práci/brigády 1 4% 1 25% 2 6% žádný 1 4% 0 0% 1 3% důchod doplnění o další příjem (žebrání, sběr apod.) 3 11% 1 25% 4 13% soc. dávky v kombinaci s dalšími příjmy 10 37% 1 25% 11 35% příjem za sběr, žebrání a jiný příjem 1 4% 0 0% 1 3% Celkový součet % 4 100% % Tabulka 29: Zdroj příjmů ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muži ženy celkem počet % počet % počet % sociální dávka 23 37% 7 32% 30 36% starobní důchod 2 3% 0 0% 2 2% invalidní důchod 2 3% 1 5% 3 4% sirotčí důchod 1 2% 0 0% 1 1% mzda - plat 7 11% 2 9% 9 11% odměna za příležitostnou práci/brigády 1 2% 0 0% 1 1% příjem za sběr kovů a jiných surovin 1 2% 0 0% 1 1% žádný 1 2% 0 0% 1 1% důchod doplnění o další příjem (žebrání, sběr apod.) 3 5% 1 5% 4 5% soc. dávky v kombinaci s dalšími příjmy 21 34% 9 41% 30 36% příjem za sběr, žebrání a jiný příjem 0 0% 2 9% 2 2% Celkový součet % % % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 47

48 Tabulka 30: Zdroj příjmů ORP Vsetín (n = 94) muži ženy celkem počet % počet % počet % podpora v nezaměstnanosti 1 1% 0 0% 1 1% sociální dávky 41 53% 10 59% 51 54% starobní důchod 6 8% 0 0% 6 6% invalidní důchod 3 4% 0 0% 3 3% mzda - plat 4 5% 0 0% 4 4% odměna za příležitostnou práci/brigádu 3 4% 0 0% 3 3% příjmy z podnikání 1 1% 0 0% 1 1% soc. dávky v kombinaci s dalšími příjmy 16 21% 7 41% 23 24% příjem za sběr, žebrání a jiný příjem 2 3% 0 0% 2 2% Celkový součet % % % Tabulka 31: Zdroj příjmů celkem za všechny ORP (n = 209) muži ženy celkem počet % počet % počet % podpora v nezaměstnanosti 1 1% 0 0% 1 0% sociální dávky 75 45% 18 42% 93 44% starobní důchod 8 5% 0 0% 8 4% invalidní důchod 5 3% 1 2% 6 3% sirotčí důchod 1 1% 0 0% 1 0% mzda - plat 11 7% 2 5% 13 6% odměna za příležitostnou práci/brigádu 5 3% 1 2% 6 3% příjem za sběr kovů a jiných surovin 1 1% 0 0% 1 0% příjmy z podnikání 1 1% 0 0% 1 0% žádný 2 1% 0 0% 2 1% důchod doplnění o další příjem (žebrání, sběr apod.) 6 4% 2 5% 8 4% soc. dávky v kombinaci s dalšími příjmy 47 28% 17 40% 64 31% příjem za sběr, žebrání a jiný příjem 3 2% 2 5% 5 2% Celkový součet % % % Závěrečná zpráva 48

49 Graf 18: Zdroj příjmů celkem za všechny ORP (n = 209) muž žena důchod - sirotčí, invalidní, starobní (případně doplněn o další příjem ze žebrání, sběr apod.) 20 3 soc. dávky (případně v kombinaci s dalšími příjmy) příjem za sběr kovů a jiných surovin 1 jiný příjem 2 podpora v nezaměstnanosti 1 příjmy z podnikání 1 mzda - plat 11 2 odměna za příležitostnou práci /brigády 5 1 příjem za sběr, žebrání a jiný příjem Zadluženost osob Zajímala nás situace u cílové skupiny týkající se jejich zadluženosti. Zde jsme zjišťovali charakter dluhů. Z celkového počtu dotázaných uvedlo 131 osob (63 %), že má dluhy. Nejvíce respondentů zatížených dluhy je ve Vsetíně a to 62, z toho 52 mužů a 10 žen. V ORP Valašské Meziříčí je 49 osob, z toho 36 mužů a 13 žen, v ORP Rožnov pod Radhoštěm je vzhledem nižšímu počtu zjištěných osob menší zastoupení dluhové problematiky u těchto osob, celkem 20 osob, z toho 17 mužů a 3 ženy. Převažuje kombinace dluhu na zdravotním pojištění spolu s půjčkami, dluhy za nájem a na výživném. Jedná se o dluhy vzniklé z důsledky nepojištěné doby, tedy vyřazení z evidence na úřadu práce. Dluhy na výživném lze u této cílové skupiny velmi těžko snižovat, protože dávky na živobytí případně jiné zdroje příjmů stačí většinou pokrýt základní potřeby osoby. V případě dluhu na výživném se ještě sociální dávka jako sankce snižuje. Není překvapující, že respondenti uvádějí dluhy na nájemném, tato skutečnost patří k příčinám vedoucí k bezdomovectví. Respondenti také mají dluhy u dopravní policie, dluhy za nezaplacené služby za odpad, pokuty od městské policie a dluhy za využití záchytky, za jízdu na černo a pokutu za pití alkoholu na veřejnosti. Tyto dluhy odpovídají životnímu stylu dané cílové skupiny. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 49

50 Tabulka 32: Přehled zadluženosti dle ORP (n = 209) Rožnov pod Radhoštěm Valašské Meziříčí Vsetín celkem počet % počet % počet % počet % ANO 20 65% 49 58% 62 66% % NE 11 35% 35 42% 32 34% 78 37% Celkový součet % % % % Zdravotní situace Zdravotní situace osob bez domova byla zkoumána pomocí otázek zjišťujících jednak skutečnost, zda respondent navštěvuje praktického lékaře (přičemž nebyla stanovena minimální frekvence těchto návštěv), a jednak subjektivní vnímání zdravotního stavu respondenta samotným respondentem. Překvapivým faktem bylo poměrně vysoké procento osob navštěvujících praktického lékaře (80 %), přičemž ve všech ORP v této oblasti dominovaly ženy. Nejvyšší procento osob navštěvujících svého praktického lékaře bylo zaznamenáno v ORP Vsetín (celkem 88 %), nejnižší naopak v ORP Rožnov pod Radhoštěm (68 %). Mezi důvody, proč nenavštěvují svého praktického lékaře, uváděli respondenti nejčastěji, že se cítí zdrávi, nemají důvod, popř. necítí potřebu. Významnou skupinou důvodů však byla skutečnost, že praktický lékař se nachází mimo místo aktuálního pobytu, osoba nemá praktického lékaře, popř. nemá zdravotní kartu, apod. Tabulka 33: Docházka k lékaři v ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO 18 67% 3 75% 21 68% má lékaře 18 67% 3 75% 21 68% NE 9 33% 1 25% 10 32% cítí se zdráv, necítí potřebu, nemá důvod 6 22% 1 25% 7 23% lékař je daleko (mimo místo pobytu) 2 7% 0 0% 2 6% neví 1 4% 0 0% 1 3% Celkový součet % 4 100% % Tabulka 34: Docházka k lékaři v ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO 43 69% 20 91% 63 75% má lékaře 43 69% 20 91% 63 75% NE 17 27% 2 9% 19 23% cítí se zdráv, necítí potřebu, nemá důvod 9 15% 1 5% 10 12% Závěrečná zpráva 50

51 muž žena celkem počet % počet % počet % ostatní důvody (neví, ke komu, nemá kartu, nedochází, lékař je daleko) 5 8% 1 5% 6 7% neuvedl, proč nenavštěvuje lékaře 3 5% 0 0% 3 4% nemá 2 3% 0 0% 2 2% Celkový součet % % % Tabulka 35: Docházka k lékaři v ORP Vsetín (n = 93) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO 67 88% 16 94% 83 89% má lékaře 67 88% 16 94% 83 89% NE 7 9% 0 0% 7 8% necítí potřebu, nemá důvod 4 5% 0 0% 4 5% ostatní důvody (neví, ke komu, nemá kartu, nedochází, lékař je daleko) 3 4% 0 0% 3 3% nemá 2 3% 1 6% 3 3% Celkový součet % % % Tabulka 36: Docházka k lékaři v okrese Vsetín celkem (n = 208) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO % 39 91% % má lékaře % 39 91% % NE 33 20% 3 7% 36 17% cítí se zdráv, necítí potřebu, nemá důvod 17 10% 2 5% 19 9% nechce 2 1% 0 0% 2 1% neví 1 1% 0 0% 1 0% ostatní důvody (neví, ke komu, nemá kartu, nedochází, lékař je daleko) 10 6% 1 2% 11 5% neuvedl, proč nenavštěvuje lékaře 3 2% 0 0% 3 1% nemá 4 3% 1 2% 5 2% Celkový součet % % % Lidé bez domova ve vsetínském okrese vnímají svůj zdravotní stav nejčastěji jako průměrný (celkem 37 % z celkového počtu respondentů). V tomto panuje shoda u obou pohlaví ve všech ORP. Určité rozdíly jsou pak v krajních polohách škály hodnocení, kdy jako velmi dobrý hodnotí svůj zdravotní stav nejvíce osoby bez domova v ORP Vsetín (20 % z počtu respondentů v ORP), nejméně pak v ORP Rožnov pod Radhoštěm (10 %). S tím koresponduje Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 51

52 i opačný pól škály, kdy jako velmi špatný hodnotí svůj zdravotní stav nejčastěji respondenti v ORP Rožnov pod Radhoštěm (26 % z počtu respondentů v ORP), nejméně pak v ORP Vsetín (6 %). Zajímavý výsledek přineslo hodnocení struktury subjektivního vnímání zdravotního stavu z hlediska jednotlivých typů služeb. Zatímco v pobytových službách hodnotí 24 % respondentů svůj zdravotní stav jako velmi dobrý a 7 % jako velmi špatný, v ambulantních a terénních službách (tedy ve službách, které pracují převážně s lidmi žijícími na ulici či v provizorních podmínkách) hodnotí svůj zdravotní stav jako velmi dobrý 13 % respondentů a 13 % jako velmi špatný. Tabulka 37: Sebehodnocení zdravotního stavu ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muž žena celkem počet % počet % počet % ani dobře ani špatně 10 37% 1 25% 11 35% spíše dobře 4 15% 1 25% 5 16% spíše špatně 3 11% 1 25% 4 13% velmi dobře 3 11% 0 0% 3 10% velmi špatně 7 26% 1 25% 8 26% Celkový součet % 4 100% % Tabulka 38: Sebehodnocení zdravotního stavu ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muž žena celkem počet % počet % počet % ani dobře ani špatně 25 40% 8 36% 33 39% spíše dobře 13 21% 6 27% 19 23% spíše špatně 8 13% 2 9% 10 12% velmi dobře 9 15% 4 18% 13 15% velmi špatně 7 11% 2 9% 9 11% Celkový součet % % % Tabulka 39: Sebehodnocení zdravotního stavu ORP Vsetín (n = 94) muž žena celkem počet % počet % počet % ani dobře ani špatně 24 31% 9 53% 33 35% spíše dobře 19 25% 2 12% 21 22% spíše špatně 13 17% 2 12% 15 16% velmi dobře 17 22% 2 12% 19 20% velmi špatně 4 5% 2 12% 6 6% Celkový součet % % % Závěrečná zpráva 52

53 Tabulka 40: Sebehodnocení zdravotního stavu všechny ORP celkem (n = 209) Celkový počet počet % ani dobře ani špatně 77 37% spíše dobře 45 22% spíše špatně 29 14% velmi dobře 35 17% velmi špatně 23 11% Celkový součet % Tabulka 41: Sebehodnocení z hlediska typů sociálních služeb všechny ORP celkem (n = 209) ani dobře velmi velmi dobře spíše dobře spíše špatně celkem ani špatně špatně počet % počet % počet % počet % počet % počet % ambulantní % % % % % % a terénní pobytové % % % % 5 7 % % Co se týká otázky sebehodnocení zdravotního stavu z hlediska věkové struktury, poměrně výmluvně o těchto souvislostech vypovídá následující graf. Za zmínku zde stojí zcela zřejmá souvislost mezi vnímáním zdravotního stavu a věkem, kdy věkové skupiny let a 65+ let spolu ostře kontrastují. Zatímco ve věkové skupině let je nejvíce zastoupeno vnímání zdravotního stavu jako velmi dobře, ve skupině 65+ let tato kategorie zcela chybí a naopak nejvíce zastoupeno je vnímání zdravotního stavu jako velmi špatně. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 53

54 Graf 19: Sebehodnocení z hlediska věkové struktury všechny ORP celkem (n = 209) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% velmi špatně spíše špatně ani dobře ani špatně spíše dobře velmi dobře 20% 10% 0% Způsob ztráty bydlení a způsoby nocování Přespávání za posledních 14 dnů Z dotazníkového šetření jsme chtěli zjistit aktuální místa přespávání. Respondenti měli uvést, kde nejčastěji spali za posledních 14 dnů. V závislosti na datu vyplnění dotazníků se tedy jednalo o období v rozmezí od do Ve sledovaném období respondenti nejvíce volili místo přespání v azylovém domě (42 osob) anebo kombinaci různých míst. Dále na ubytovně 32 osob, 20 v domě na půl cesty, 17 uvedlo jinde (v zahradní chatce se svolením majitele, v nemocnici, v pronajatých nebytových prostorech, na internátě školy, venku u vody, v pracovní buňce, v léčebně, v polorozpadlém domku, ve stanu) na noclehárně 16 osob, na ulici 9 osob. 10 respondentů uvedlo kombinaci ubytovny a sociální služby typu azylový dům, noclehárna a dále přenocování u známých, na ulici. Výsledek odráží roční dobu, kdy respondenti volili azylový dům, dům na půl cesty nebo noclehárnu. Respondenti také volí často ubytovnu, co by přechodné ubytování. Tabulka 42: Aktuální místo přespávání ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) Místo přespávání muž žena Celkem počet % počet % počet % komerční ubytovna 7 26% 1 25% 8 26% přátelé, známí 1 4% 0 0% 1 3% ulice, squat, nezákonně obsazená chata apod % 3 75% 20 65% Závěrečná zpráva 54

55 Místo přespávání muž žena Celkem počet % počet % počet % azylový dům, ubytovna, ulice, známí apod. 2 7% 0 0% 2 6% Celkový součet % 4 100% % Tabulka 43: Aktuální místo přespávání ORP Valašské Meziříčí (n = 84) Místo přespávání muž žena celkem počet % počet % počet % azylový dům 0 0% 12 55% 12 14% noclehárna 10 16% 0 0% 10 12% komerční ubytovna 5 8% 1 5% 6 7% dům na půl cesty 10 16% 3 14% 13 15% přátelé, známí 2 3% 1 5% 3 4% ulice, squat, nezákonně obsazená chata apod % 3 14% 33 39% azylový dům, ubytovna, ulice, známí apod. 1 2% 0 0% 1 1% chatka 1 2% 1 5% 2 2% nemocnice 1 2% 0 0% 1 1% nebytové prostory 2 3% 1 5% 3 4% Celkový součet % % % Tabulka 44: Aktuální místo přespávání ORP Vsetín (n = 94) Místo přespávání muž žena celkem počet % počet % počet % azylový dům 23 30% 7 41% 30 32% noclehárna 6 8% 0 0% 6 6% komerční ubytovna 12 16% 6 35% 18 19% dům na půl cesty 7 9% 0 0% 7 7% přátelé, známí 2 3% 0 0% 2 2% ulice, squat, nezákonně obsazená chata apod. 8 10% 1 6% 9 10% azylový dům, ubytovna, ulice, známí apod % 2 12% 17 18% chatka 1 1% 1 6% 2 2% nemocnice 2 3% 0 0% 2 2% Nebytové prostory 1 1% 0 0% 1 1% Celkový součet % % % Způsoby ztráty bydlení Zajímalo nás, jaké důvody vedly respondenty ke ztrátě bydlení. Někteří respondenti přiznali ztrátu bydlení z důvodů své závislosti, vydědění, darování rodinným příslušníkům, z důvodu úmrtí rodičů, z důvodů rodinných neshod, rozchodem partnerů, z důvodu výkonu trestu, neshoda se spolubydlícím. Z odpovědí je patrný také důvod odchodu ze společné domácnosti z důvodu nevýhodného společného posuzování osob pro stanovení dávek na úřadech práce, Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 55

56 proto volí jiný způsob bydlení, kde jsou posuzování samostatně a mohou tak dosáhnou na přidělení sociální dávky. U skupiny ve věku let převažuje jako důvod ztráty bydlení odchod od rodiny nebo ukončení ústavní/pěstounské péče, ale objevuje se zde také domácí násilí, přenechání bytu partnerovi ztráta v důsledku dluhu. Jedná se zde o respondenty, kteří využívají především dům na půl cesty a azylový dům. Potvrzuje se u této skupiny jako jedna z příčin bezdomovectví institucionální faktor. U mužů převažuje odchod ze společného bydlení z důvodu přenechání bytu partnerce, vystěhování pro neplacení nájemného a odchod ze společného bydlení s rodiči. U žen je hlavním faktorem vystěhování příbuznými a kombinace důvodů (darování bytu, kvůli stížnostem, rodinné důvody), dále se vyskytuje důvod neplacení nájemného a také domácí násilí. Překvapivě u mužů zde nejvíce převažují vztahové faktory. Zajímavostí je, že Hradečtí u této skupiny uvádí faktory materiální a osobní (Hradecká, Hradecký, 1996: 34). U žen převažují také především vztahové faktory. Tabulka 45: Ztráta bydlení muži dle ORP (n = 166) Rožnov pod Valašské Ztráta bydlení - muži Radhoštěm Meziříčí Vsetín Celkem počet % počet % počet % počet % vystěhování v důsledku neplacení nájemního nebo služeb 3 2% 10 6% 11 7% 24 14% v důsledku dluhů 6 4% 4 2% 4 2% 14 8% ztráta služebního bytu v důsledku ztráty zaměstnaní 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% ztráta bydlení z důvodu ukončení poskytování pobytové služby 1 1% 0% 0 0% 1 1% vystěhování příbuznými nebo majitelem bytu 5 3% 12 7% 8 5% 25 15% odchod ze společného bydlení s rodiči 3 2% 8 5% 13 8% 24 14% ukončení ústavní/pěstounské péče 0% 5 3% 3 2% 8 5% přenechání bydlení partnerovi, po rozvodu, rozchodu 6 4% 12 7% 17 10% 35 21% nikdy jsem žádné své bydlení neměl 2 1% 0% 1 1% 3 2% jiné důvody 1 1% 3 2% 15 9% 19 11% přenechání bytu partnerovi, vystěhování příbuznými, dluhy apod. 0 0% 7 4% 5 3% 12 7% Celkový součet 27 16% 62 37% 77 46% % Závěrečná zpráva 56

57 Tabulka 46: Ztráta bydlení ženy dle ORP (n = 43) Rožnov pod Valašské Radhoštěm Meziříčí Vsetín Celkem počet % počet % počet % počet % vystěhování v důsledku neplacení nájemného nebo služeb 1 2% 3 7% 2 5% 6 14% v důsledku dluhů 0 0% 0% 3 7% 3 7% vystěhování příbuznými nebo majitelem bytu 2 5% 3 7% 3 7% 8 19% odchod ze společného bydlení s rodiči 0 0% 2 5% 1 2% 3 7% ukončení ústavní/pěstounské péče 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% přenechání bydlení partnerovi, po rozvodu, rozchodu 1 2% 0 0% 2 5% 3 7% živelná katastrofa 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% domácí násilí 0 0% 3 7% 1 2% 4 9% jiné důvody 0 0% 5 12% 3 7% 8 19% nechce se vyjádřit 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% přenechání bytu partnerovi, vystěhování příbuznými, dluhy apod. 0 0% 3 7% 2 5% 5 12% Celkový součet 4 9% 22 51% 17 40% % Délka bezdomovectví Pro zjištění délky bezdomovectví jsme stanovili kategorie podle délky bezdomovectví v měsících či letech. Celkově za sledovanou skupinu převažuje rozmezí bezdomovectví 3 5 let a 6 10 let. Je zajímavé, že v Rožnově pod Radhoštěm je největší zastoupení v délce 6 a více let, jistý vliv na této skutečnosti může mít poměrně krátká historie práce s cílovou skupinou a absence jiných forem služby mimo terénní práci v daném ORP. 14 respondentů ve Valašském Meziříčí je bez domova méně než 6 měsíců, jedná se především o uživatele služeb domu na půl cesty, azylového domu pro matky s dětmi a také jsou zde zastoupeni uživatele noclehárny. 37 respondentů v průměrném věku 54 let uvedlo délku bezdomovectví 11 a více let. Z této skupiny jsou pouze 3 ženy, v průměrném věku 50 let využívající terénní služby, denní centrum a azylový dům. Muži žijící déle než 11 let bez domova jsou v průměrném věku 54 let a využívají především terénní program a azylový dům. Pouze 1 respondent uvedl, že neví délku svého bezdomovectví. Tabulka 47: Délka bezdomovectví muži dle ORP (n = 166) ORP Rožnov pod ORP Valašské Radhoštěm Meziříčí ORP Vsetín Celkem počet % počet % počet % počet % méně než 6 měsíců 1 4% 8 13% 7 9% 16 10% 6-11 měsíců 3 11% 4 6% 11 14% 18 11% 1-2 roky 3 11% 7 11% 12 16% 22 13% 3-5 let 5 19% 18 29% 19 25% 42 25% Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 57

58 ORP Rožnov pod ORP Valašské Radhoštěm Meziříčí ORP Vsetín Celkem počet % počet % počet % počet % 6-10 let 4 15% 17 27% 12 16% 33 20% více jak 11 let 11 41% 7 11% 16 21% 34 20% neví 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% Celkový součet % % % % Tabulka 48: Délka bezdomovectví ženy dle ORP (n = 43) ORP Rožnov pod ORP Valašské Radhoštěm Meziříčí ORP Vsetín Celkem počet % počet % počet % počet % méně než 6 měsíců 0 0% 6 27% 1 6% 7 16% 6-11 měsíců 0 0% 5 23% 0 0% 5 12% 1-2 roky 1 25% 3 14% 4 24% 8 19% 3-5 let 2 50% 3 14% 6 35% 11 26% 6-10 let 1 25% 4 18% 4 24% 9 21% více jak 11 let 0 0% 1 5% 2 12% 3 7% Celkový součet 4 100% % % % Zkušenost s institucí Poměrně zajímavě dopadlo hodnocení osobní zkušenosti s pobytem ve vybraných institucích, kde předmětem dotazování byly instituce jako dětský domov, výchovný ústav, pěstouni, psychiatrická léčebna, vězení, ústav sociální péče. Téměř polovina všech dotazovaných (celkem 48 %) uvedla, že nemá osobní zkušenost se jmenovanými institucemi (nevyjádřili se celkem čtyři respondenti, tedy 2 %). Tuto skutečnost uváděly ve všech ORP častěji ženy než muži. Zkušenost s žádnou ze jmenovaných institucí uváděli nejčastěji respondenti v ORP Rožnov pod Radhoštěm (59 % mužů a 75 % žen), nejméně často pak respondenti v ORP Valašské Meziříčí (35 % mužů a 59 % žen). Naopak nejčastěji zmiňovanou zkušeností s institucí byl pobyt ve vězení, který uvedlo celkem 27 % dotázaných. Až na ORP Vsetín, kde tuto zkušenost přiznalo 12 % z dotázaných žen, byl pobyt ve vězení uváděn pouze mezi dotazovanými muži, a to 37 % v ORP Valašské Meziříčí, 33 % v ORP Rožnov pod Radhoštěm a 29 % v ORP Vsetín. Z celkového počtu dotazovaných v jednotlivých ORP uvedlo zkušenost s pobytem ve vězení poměrně srovnatelné procento lidí bez domova (ORP Rožnov pod Radhoštěm 29 %, ORP Valašské Meziříčí 27 % a ORP Vsetín 26 %). Další často zmiňovanou zkušeností byl pobyt v psychiatrické léčebně, přičemž v rámci dotazování nebylo specifikováno, zda se jednalo o pobyt na protialkoholním či jiném oddělení. Pobyt v psychiatrické léčebně uvedlo celkem 24 % dotázaných, kdy tuto zkušenost přiznávali jak ženy, tak i muži (22 % mužů a 2 % žen). Nejvyšší podíl respondentů s osobní zkušeností Závěrečná zpráva 58

59 s psychiatrickou léčebnou byl zaznamenán v ORP Vsetín (29 % z celkového počtu respondentů v ORP), nejnižší naopak v ORP Rožnov pod Radhoštěm (16 %). Tabulka 49: Zkušenost s institucí ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 12) muž žena celkem počet % počet % počet % psychiatrická léčebna (PL) 2 18% 1 100% 3 25% vězení 7 64% 0 0% 7 58% kombinace PL a vězení 1 9% 0 0% 1 8% kombinace instituce + vězení + PL 1 9% 0 0% 1 8% Celkový součet % 1 100% % Tabulka 50: Zkušenost s institucí ORP Valašské Meziříčí (n = 47) muž žena celkem počet % počet % počet % dětský domov nebo pěstouni 4 11% 4 44% 8 17% dětský domov a výchovný ústav 1 3% 1 11% 2 4% výchovný ústav 1 3% 1 11% 2 4% psychiatrická léčebna (PL) 7 18% 2 22% 9 19% vězení 15 39% 0 0% 15 32% kombinace PL a vězení 5 13% 0 0% 5 11% kombinace instituce + PL 2 5% 1 11% 3 6% kombinace instituce + vězení + PL 3 8% 0 0% 3 6% Celkový součet % 9 100% % Tabulka 51: Zkušenost s institucí ORP Vsetín (n = 45) muž žena celkem počet % počet % počet % dětský domov nebo pěstouni 3 8% 2 40% 5 11% výchovný ústav 1 3% 0 0% 1 2% psychiatrická léčebna (PL) 14 35% 0 0% 14 31% vězení 9 23% 1 20% 10 22% kombinace PL a vězení 9 23% 0 0% 9 20% kombinace instituce + PL 0 0% 1 20% 1 2% kombinace instituce + vězení + PL 4 10% 1 20% 5 11% Celkový součet % 5 100% % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 59

60 Graf 20: Zkušenost s institucí všechny ORP celkem (n = 104) kombinace instituce+pl 4% kombinace instituce+vězení +PL 9% kombinace PL a vězení 14% vězení 31% dětský domov nebo pěstouni 12% psychiatrická léčebna (PL) 25% dětský domov a výchovný ústav 2% výchový ústav 3% Zkušenost s trestnou činností Zkušenost s trestnou činností osob bez domova (ať již jako oběť či jako pachatel), byla nepřímo zjišťována dotazováním na kontakt s policií či soudy v průběhu posledních dvanácti měsíců, přičemž v případě kladné odpovědi mohl respondent blíže specifikovat, o jakou záležitost se jednalo. Dále se dotazování zaměřilo na zjišťování skutečnosti, zda se respondent stal v období posledních dvanácti měsíců obětí nějakého trestného činu. Také u této otázky mohl respondent v případě kladné odpovědi konkretizovat, o co se jednalo. Kontakt s policií či soudy uvedlo v rámci vsetínského okresu celkem 37 % dotazovaných. V rámci jednotlivých ORP dochází ke značné disproporci, kdy zatímco v ORP Vsetín tuto zkušenost udává 50 % všech dotázaných, v ORP Rožnov pod Radhoštěm pak pouze 10 %. Různá je zmíněná zkušenost také z hlediska pohlaví, avšak zde nelze vysledovat nějaké obecné pravidlo. Co se týká konkrétní specifikace zkušenosti, škála důvodů je velmi pestrá a pohybuje se od běžných přestupků řešených v rámci kompetence obecní policie (např. konzumace alkoholu na veřejnosti, či rušení nočního klidu) až po trestné činy různého stupně závažnosti řešených v rámci kompetence soudů (neplacení výživného, krádeže, ublížení na zdraví, apod.). Pokud jde o určení role osob bez domova v jednotlivých případech, tedy zda osoba vystupuje jako oběť či jako pachatel (bez rozlišení, zda se jednalo o přestupek či trestný čin), lze tuto stanovit pouze orientačně, kdy toto určování bylo v některých případech komplikováno nejednoznačnými odpověďmi. Z celkového počtu respondentů, kteří uvedli zkušenost s policií či soudy (tedy 78 osob) uvedlo 42 osob (34 mužů a 8 žen) skutek, kde dle předpokladu vystupovali jako pachatelé. Celkem 16 osob (13 mužů a 3 ženy) uvedli jednání charakterizující osobu v roli svědka či poškozeného, nebo účastníka v rámci občanského Závěrečná zpráva 60

61 soudního řízení. V ostatních případech nechtěly osoby důvod blíže specifikovat, popř. nebylo zřejmé, o co v dané věci šlo. Tabulka 52: Kontakt s policií či soudy ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO 3 11% 0 0% 3 10% NE 24 89% 4 100% 28 90% Celkový součet % 4 100% % Tabulka 53: Kontakt s policií či soudy ORP Valašské Meziříčí (n = 83) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO 18 30% 10 45% 28 34% NE 43 70% 12 55% 55 66% Celkový součet % % % Tabulka 54: Kontakt s policií či soudy ORP Vsetín (n = 94) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO 40 52% 7 41% 47 50% NE 37 48% 10 59% 47 50% Celkový součet % % % Tabulka 55: Kontakt s policií či soudy všechny ORP celkem (n = 208) Celkový počet počet % ANO 78 37% NE % Celkový součet % Otázka, zda se respondenti stali obětí nějakého trestného činu (přičemž posouzení, zda se jednalo opravdu o skutek kvalifikovaný jako trestný čin, bylo ponecháno na subjektivním hodnocení respondenta), přinesla následující výsledky: Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 61

62 Z celkového počtu respondentů v okrese 16 % z nich uvedlo, že se za posledních 12 měsíců stalo obětí trestného činu. Nejvyšší podíl osob, které se staly obětí trestného činu, byl zaznamenán v ORP Valašské Meziříčí, kde tento činil 19 % z počtu dotázaných v rámci ORP. Nejnižší byl naopak v ORP Rožnov pod Radhoštěm, a to 6 %. Co se týká samotných trestných činů, či nezákonného jednání, jejichž se respondenti stali obětí, jednalo se dle odpovědí respondentů téměř výhradně o fyzická napadení, krádeže a loupeže. Z hlediska typu služby se obětí trestné činnosti stávali častěji uživatelé ambulantních či terénních služeb (tedy osoby převážně žijící na ulici či v provizorních podmínkách), než uživatelé pobytových služeb. Tabulka 56: Oběti trestného činu ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO 2 7% 0 0% 2 6% NE 25 93% 4 100% 29 94% Celkový součet % 4 100% % Tabulka 57: Oběti trestného činu ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO 12 19% 4 18% 16 19% NE 50 81% 18 82% 68 81% Celkový součet % % % Tabulka 58: Oběti trestného činu ORP Vsetín (n = 94) muž žena celkem počet % počet % počet % ANO 14 18% 1 6% 15 16% NE 63 82% 16 94% 79 84% Celkový součet % % % Tabulka 59: Oběti trestného činu všechny ORP celkem (n = 209) počet % ANO 33 16% NE % Celkový součet % Závěrečná zpráva 62

63 Tabulka 60: Oběti trestného činu z hlediska typů sociálních služeb všechny ORP celkem (n = 33) počet % ambulantní a terénní 23 70% pobytové 10 30% Celkový součet % Potřeby a postoje osob bez domova K zjišťování potřeb a postojů jsme zvolili převážně otevřené otázky, kde respondenti dostali prostor svobodně se vyjádřit. Zajímali jsme se o to, zda jsou osoby bez přístřeší spokojeny se svou životní situací či jakou pomoc by přivítali Pomoc při řešení osobní situace První podotázkou zaměřenou na postoje osob bez domova bylo, zda svou situaci řeší a s kým. Bylo zjištěno, že 21 dotázaných osob (9 %) svou situaci řeší spíše sama, neřeší ji s nikým cizím, s žádnou institucí anebo jsou se svým stavem spokojeni. Ve větší míře tento postoj zaujímají muži, z celkového počtu se jen ve 3 % respondentů jedná o postoj žen. Pozitivním zjištěním bylo, že celkově 86 % dotázaných spolupracuje na řešení své situace s odborníky, přičemž 76 % jen s odborníky a 10 % spolupracuje jak s odborníky, tak s další osobou (s rodinou, známým, kamarádem či knězem). Za odborné pracovníky považujeme pracovníky služeb sociální prevence, pracovníky městských úřadů OSPODu, sociálního pracovníka v nemocnici, pracovníky či jiné osoby, poskytující sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. Toto zjištění prokazuje, že uživatelé poskytovaných služeb ve všech ORP bez rozdílu pohlaví využívají možnost pomoci od personálu, že spolupracují, čímž je možný posun v jejich situaci. Nejedná se jen o formální způsob využití základních služeb, ale i o osobní a odborný vhled a pomoc těmto osobám ze strany personálu. Tabulka 61: Řešení osobní situace ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 28) muž žena Celkem počet % počet % počet % ANO % % % odborný pracovník % % % odborný pracovník + další osoba 1 4 % 0 0 % 1 3 % Celkový součet % % % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 63

64 Tabulka 62: Řešení osobní situace ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muž žena Celkem počet % počet % počet % ANO % % % odborný pracovník % % % odborný pracovník + další osoba 3 5 % 1 5 % 4 5 % partner/ka, přítel 2 3 % 1 5 % 3 4 % NE 7 11 % 0 0 % 7 8 % situaci řeší sám 2 3 % 0 0 % 2 2 % neví 2 3 % 0 0 % 2 2 % ostatní 3 5 % 0 0 % 3 4 % Celkový součet % % % Tabulka 63: Řešení osobní situace ORP Vsetín (n = 94) muž žena Celkem počet % počet % počet % ANO % % % odborný pracovník % 9 53 % % odborný pracovník + další osoba % 5 29 % % známí, příbuzní 2 3 % 0 0 % 2 2 % partner/ka, přítel 1 1 % 0 0 % 1 1 % NE % 3 18 % % situaci řeší sám 4 5 % 1 6 % 5 5 % spokojen jak to je 3 4 % 0 0 % 3 3 % neví 0 0 % 1 6 % 1 1 % ostatní 4 5 % 1 6 % 5 5 % Celkový součet % % % Východiska k řešení osobní situace Další otázka měla u respondentů navodit hlubší zamyšlení se nad tím, co by si přáli, aby se jejich situace změnila k lepšímu nebo vyřešila. Jen 9 % dotázaných neví, nemá jasnou představu o něčem konkrétním, co by to mělo být. Převážně se jednalo o muže. Z dotazovaných 22 % osob vidí řešení v nalezení a získání práce, 12 % v bydlení, 17 % uvedlo jak bydlení, tak práci a rodinu. Nutno konstatovat, že polovinu respondentů tvoří osoby mladšího věku a druhou polovinu osoby starší, ve věku 45 a víc let. Můžeme shrnout, že osoby bez přístřeší by rády pracovaly, bydlely, žily s rodinou, bez ohledu na věk, jen 6 % dotázaných vnímá jako překážku horší zdravotní stav, z toho se jedná převážně o respondenty z Rožnova pod Radhoštěm. Na zázrak či výhru ve sportce spoléhá 11 % dotázaných respondentů. Závěrečná zpráva 64

65 Tabulka 64: Východiska k řešení osobní situace ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muž žena celkem počet % počet % počet % zázrak, výhra 2 7 % 1 25 % 3 10 % najít práci 7 26 % 0 0 % 7 23 % najít bydlení 3 11 % 0 0 % 3 10 % najít i práci, byt, rodinu 3 11 % 1 25 % 4 13 % lepší zdraví 5 19 % 1 25 % 6 19 % závislosti 1 4 % 0 0 % 1 3 % dluhy 1 4 % 0 0 % 1 3 % něco obecné, formální 1 4 % 0 0 % 1 3 % neví 2 7 % 0 0 % 2 6 % nic 1 4 % 0 0 % 1 3 % mít víc peněz 1 4 % 1 25 % 2 6 % Celkový součet % % % Tabulka 65: Východiska k řešení osobní situace ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muž žena celkem počet % počet % počet % zázrak, výhra 6 10 % 2 9 % 8 10 % mít víc peněz 0 0 % 1 5 % 1 1 % najít práci % 3 14 % % najít bydlení 7 11 % 7 32 % % najít i práci, byt, rodinu % 5 23 % % lepší zdraví 1 2 % 0 0 % 1 1 % závislosti 2 3 % 0 0 % 2 2 % dluhy 3 5 % 2 9 % 5 6 % něco obecné, formální 5 8 % 1 5 % 6 7 % už to neřeší 1 2 % 0 0 % 1 1 % rodina, přítel/kyně 2 3 % 0 0 % 2 2 % neví 8 13 % 1 5 % 9 11 % nic 2 3 % 0 0 % 2 2 % Celkový součet % % % Tabulka 66: Východiska k řešení osobní situace ORP Vsetín (n = 94) muž žena celkem počet % počet % počet % zázrak, výhra % 0 0 % % mít víc peněz 5 6 % 3 18 % 8 9 % najít práci % 3 18 % % najít bydlení 8 10 % 1 6 % 9 10 % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 65

66 muž žena celkem počet % počet % počet % najít i práci, byt, rodinu % 4 24 % % lepší zdraví 6 8 % 0 0 % 6 6 % dluhy 4 5 % 1 6 % 5 5 % něco obecné, formální 1 1 % 0 0 % 1 1 % nebýt, nežít 0 0 % 1 6 % 1 1 % neví 6 8 % 2 12 % 8 9 % nic 2 3 % 2 12 % 4 4 % ostatní 2 3 % 0 0 % 2 2 % Celkový součet % % % Zařazení do běžného života V další otázce jsme zjišťovali, zda respondenti chtějí žít jako většina ostatních lidí, tedy například mít práci, stabilní bydlení, rodinu a podobně. Již při sestavování dotazníků jsme citlivě vybírali formulaci této otázky tak, abychom se vyhnuli termínu návrat do normálního života a respondenty tak nefrustrovali či je nenálepkovali a otázka byla srozumitelná. Z uvedených odpovědí vyplývá, že 93 % respondentů by chtělo žít jako většina ostatních lidí. Jako hlavní překážku vnímají hlavně to, že nemají zaměstnání (28 %) a peníze (12 %) nebo i práci i peníze (9 %). Současně bylo zjištěno, že všichni dotazovaní respondenti z ORP Rožnov pod Radhoštěm, chtějí žít jako většina ostatních lidí. Z oslovených osob jen 9 % uvedlo jako překážku svou dluhovou situaci a stejné procento vidí překážku hlavně ve svém horším zdravotním stavu. Pouze 4 % dotázaných nedokázalo definovat problém, jedná se spíše o osoby ve věku let. Z těch, co svůj život již nechtějí změnit, se jedná až na dvě osoby o respondenty s věkovou hranicí nad 51 let, jsou spokojeni se stylem života a jsou z ORP Vsetín a Valašské Meziříčí. Tabulka 67: Zařazení do běžného života ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muž žena Celkem počet počet % počet % počet % ANO % % % práce % 3 75 % % nízké vzdělání 1 4 % 0 0 % 1 3 % dluhy 1 4 % 0 0 % 1 3 % věk 1 4 % 1 25 % 2 6 % závislosti 3 11 % 0 0 % 3 10 % neví 1 4 % 0 0 % 1 3 % zdravotní stav 8 30 % 0 0 % 8 26 % Celkový součet % % % Závěrečná zpráva 66

67 Otázka: Chtěl byste žít jako většina ostatních lidí, to znamená mít například práci, stabilní bydlení, rodinu apod.? Pokud ano, co vnímáte jako hlavní překážku, v čem je podle vás hlavní problém? Pokud ne, prosím, uveďte proč? Tabulka 68: Zařazení do běžného života ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muž žena Celkem počet % počet % počet % ANO % % % práce % 4 18 % % bydlení 2 3 % 2 9 % 4 5 % nízké vzdělání 1 2 % 0 0 % 1 1 % dluhy 6 10 % 3 14 % 9 11 % věk 0 % 1 5 % 1 1 % závislosti 4 6 % 0 0 % 4 5 % neví 2 3 % 0 0 % 2 2 % zdravotní stav 5 8 % 0 0 % 5 6 % peníze 4 6 % 4 18 % 8 10 % ostatní 9 15 % 5 23 % % i práce i bydlení 8 13 % 3 14 % % NE 5 8 % 0 0 % 5 6 % práce 1 2 % 0 0 % 1 1 % věk 2 3 % 0 0 % 2 2 % neví 1 2 % 0 0 % 1 1 % ostatní 1 2 % 0 0 % 1 1 % Celkový součet % % % Otázka: Chtěl byste žít jako většina ostatních lidí, to znamená mít například práci, stabilní bydlení, rodinu apod.? Pokud ano, co vnímáte jako hlavní překážku, v čem je podle vás hlavní problém? Pokud ne, prosím, uveďte proč? Tabulka 69: Zařazení do běžného života ORP Vsetín (n = 94) muž žena Celkem počet % počet % počet % ANO % % % práce % 4 24 % % bydlení 4 5 % 1 6 % 5 5 % nízké vzdělání 1 1 % 0 0 % 1 1 % dluhy 6 8 % 2 12 % 8 9 % věk 2 3 % 0 0 % 2 2 % závislosti 5 6 % 1 6 % 6 6 % neví 3 4 % 2 12 % 5 5 % zdravotní stav 5 6 % 1 6 % 6 6 % peníze % 3 18 % % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 67

68 muž žena Celkem počet % počet % počet % ostatní 3 4 % 0 0 % 3 3 % nic 1 1 % 0 0 % 1 1 % i práce i bydlení 7 9 % 0 0 % 7 7 % NE 6 8 % 3 18 % 9 10 % věk 1 1 % 0 0 % 1 1 % spokojen 2 3 % 1 6 % 3 3 % ostatní 3 4 % 2 12 % 5 5 % Celkový součet % % % Otázka: Chtěl byste žít jako většina ostatních lidí, to znamená mít například práci, stabilní bydlení, rodinu apod.? Pokud ano, co vnímáte jako hlavní překážku, v čem je podle vás hlavní problém? Pokud ne, prosím, uveďte proč? Oblasti ke změně Respondenti měli prostor vyjádřit, co konkrétního by ve svém životě změnili. Respondenti patrně vnímali spojitost této otázky s otázkou č. 24 zaměřenou na přání vedoucí ke změně situace. Zatímco otázka č. 24 skýtala prostor pro imaginaci, tato otázka vedla respondenty ke hledání konkrétních oblastí ke změně. Z oslovených respondentů 3 % odmítly na otázku odpovědět, z toho se ve 2/3 jednalo o respondenty z domu na půl cesty ve věkové hranici let. Dále se až na jednu osobu se jednalo o samé muže. Nejčastější odpovědí respondentů bylo, že chtějí změnit všechno, celý svůj život (22 %), 13 % dotázaných ale na svém životě nechce měnit nic. Přitom podle výsledků jako nejčastější odpověď, že chtějí změnit všechno, uvedli respondenti z ORP Rožnov pod Radhoštěm. Odpověď nic převládá u respondentů z ORP Vsetín. Z konkrétních odpovědí vyplynulo, že nejčastěji by si chtěli najít práci (4 %), vhodné bydlení (9 %), či obojí (8 %), přitom z uvedených odpovědí jsou nejvíce motivovanější respondenti z ORP Vsetín, pak z ORP Valašské Meziříčí a nakonec z ORP Rožnov pod Radhoštěm. Z dotazovaných 8 % neví, co by chtěli změnit, z 1/4 se jedná o respondenty z domu na půl cesty ve věku let a ze 2/4 o osoby nad 45 let a více. Za zajímavou zmínku stojí i zjištění, že oslovení respondenti, jen ve 3 % chtějí změnit / mít pod kontrolou svou závislost či své zdraví (5 %), přitom polovina respondentů je z ORP Valašské Meziříčí. Z praxe víme, že osoby bez přístřeší respondenti, se kterými pracujeme, se ve vysokém procentu osob potýkají se závislostí a žijí rizikovým způsobem života. Z výsledků je patrné, že tento způsob života měnit zřejmě nechtějí. Z dalších potřeb by dotazovaní uvítali zlepšení své finanční situace, založení rodiny či partnerský vztah, jen jeden respondent ze Vsetína už nemá nic, co by chtěl ve svém životě změnit. Závěrečná zpráva 68

69 Tabulka 70: Oblasti ke změně ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muž žena celkem počet % počet % počet % bydlení 1 4 % 0 0 % 1 3 % závislosti 1 4 % 0 0 % 1 3 % zaměstnání 3 11 % 0 0 % 3 10 % domov, partner, rodina 1 4 % 0 0 % 1 3 % zdraví 1 4 % 0 0 % 1 3 % všechno % 1 25 % % nic 3 11 % 0 0 % 3 10 % změna-svůj život, prostředí 1 4 % 0 0 % 1 3 % subjektivně imaginární 3 11 % 1 25 % 4 13 % finanční situaci 2 7 % 1 25 % 3 10 % bydlení/ práce 1 4 % 1 25 % 2 6 % Celkový součet % % % Tabulka 71: Oblasti ke změně ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muž žena celkem počet % počet % počet % bydlení 8 13 % 1 5 % 9 11 % závislosti 3 5 % 0 0 % 3 4 % neví 8 13 % 1 5 % 9 11 % zaměstnání 1 2 % 0 0 % 1 1 % domov, partner, rodina 2 3 % 2 9 % 4 5 % zdraví 1 2 % 0 0 % 1 1 % všechno % 5 23 % % nic % 4 18 % % změna-svůj život, prostředí 3 5 % 1 5 % 4 5 % dluhy 2 3 % 1 5 % 3 4 % subjektivně imaginární 3 5 % 3 14 % 6 7 % dostudovat 0 % 2 9 % 2 2 % bydlení/ rodina 1 2 % 0 0 % 1 1 % bydlení/ práce 3 5 % 1 5 % 4 5 % práce/ rodina 2 3 % 1 5 % 3 4 % Celkový součet % % % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 69

70 Tabulka 72: Oblasti ke změně ORP Vsetín (n = 94) muž žena celkem počet % počet % počet % bydlení 4 5 % 4 24 % 8 9 % závislosti 2 3 % 0 0 % 2 2 % neví 6 8 % 1 6 % 7 7 % zaměstnání 4 5 % 0 0 % 4 4 % zdraví 7 9 % 1 6 % 8 9 % všechno % 2 12 % % nic 8 10 % 3 18 % % změna-svůj život, prostředí 9 12 % 1 6 % % subjektivně imaginární 4 5 % 0 0 % 4 4 % nechce odpovídat 5 6 % 1 6 % 6 6 % finanční situaci 1 1 % 1 6 % 2 2 % bydlení/ rodina 4 5 % 0 0 % 4 4 % bydlení/ práce 8 10 % 3 18 % % už nemá co 1 1 % 0 0 % 1 1 % Celkový součet % % % Výhled do budoucnosti V kontextu zjišťování potřeb a postojů u respondentů jsme jednou z otázek chtěli zjistit, zda osoby bez přístřeší mají nějaké své plány. Zda svůj život žijí nahodile, ze dne na den, jak to jde, nebo zda mají plány, kam se v životě ubírat. Zajímalo nás, zda respondenti dokáží bez delšího zamyšlení se odpovědět na to, jestli mají své životní plány, co si myslí, že se jim v časovém období 3 let změní v životě. Ukazuje se, že 41 % dotázaných nemá žádné plány, neví, co bude v budoucnosti, převládají respondenti z ORP Rožnov. Přitom 50 % těchto respondentů tvoří osoby, které jsou 6 a více let bez trvalého domova, a využívají nízkoprahové služby. Je velmi potěšující, že ostatní odpovídající respondenti mají reálné plány do budoucnosti. Z těchto plánů převažuje mít zajištěné bydlení, práci, zajištěný příjem (21 %), ale taky si chtějí založit rodinu, najít partnera/ partnerku či mít děti (6 %). Přitom tuto vizi nemají jen uživatelé domu na půl cesty, ale ve větším procentu i uživatelé dalších služeb, jedná se zejména o osoby ve věku let. Respondenti z ORP Rožnov pod Radhoštěm jsou přitom v hledání práce či bydlení ve stagnaci, spíše neví, nebo asi nebudou žít nebo snad se jejich život změní k lepšímu. Není překvapením, že 8 % dotázaných by v budoucnu raději nežilo, nebo jsou si vědomi, že pokud budou žít dosavadním způsobem života, za 3 roky už žít nebudou. Jedná se převážně o osoby ve věku 45 a starší, bydlící v azylovém domě nebo o osoby, které využívají nízkoprahové služby, ve větší míře je tento postoj u respondentů ze Vsetína. Z dalších odpovědí 5 % respondentů chce ve svém životě změnu k lepšímu bez konkrétních vizí, spíše jen doufají, že bude líp, 4 % se těší na starobní důchod a na to, že budou spokojeně žít v domově pro seniory. 3 % oslovených respondentů řeší svou dluhovou Závěrečná zpráva 70

71 situaci a za 3 roky buď budou oddluženi, nebo v insolvenčním řízení. Jen 3 % respondentů odpovědělo, že žádnou změnu neplánují, nebo jim způsob života vyhovuje. Tabulka 73: Výhled do budoucnosti ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muž žena celkem počet % počet % počet % bydlení, práce, důchod 1 4 % 0 0 % 1 3 % neví % 2 50 % % nebude žít, umře 3 11 % 1 25 % 4 13 % emigrace, cestování 2 7 % 0 0 % 2 6 % dostat se do normálu 1 4 % 0 0 % 1 3 % změna k lepšímu 2 7 % 1 25 % 3 10 % žádné, bez změny 2 7 % 0 0 % 2 6 % chce dostudovat 1 4 % 0 0 % 1 3 % ostatní 2 7 % 0 0 % 2 6 % bude president 1 4 % 0 0 % 1 3 % Celkový součet % % % Tabulka 74: Výhled do budoucnosti ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muž žena celkem počet % počet % počet % bydlení, práce, důchod % 7 32 % % neví % 7 32 % % nebude žít, umře 1 2 % 1 5 % 2 2 % dluhy 3 5 % 0 0 % 3 4 % rodina, svatba 6 10 % 4 18 % % emigrace, cestování 1 2 % 0 0 % 1 1 % změna k lepšímu 3 5 % 0 0 % 3 4 % bude v domově pro seniory 4 6 % 1 5 % 5 6 % žádné, bez změny 2 3 % 1 5 % 3 4 % i byt i rodina 1 2 % 1 5 % 2 2 % Celkový součet % % % Tabulka 75: Výhled do budoucnosti ORP Vsetín (n = 92) muž žena celkem počet % počet % počet % bydlení, práce, důchod % 3 18 % % neví % 5 29 % % nebude žít, umře 8 11 % 2 12 % % dluhy 1 1 % 2 12 % 3 3 % rodina, svatba 3 4 % 0 0 % 3 3 % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 71

72 muž žena celkem počet % počet % počet % emigrace, cestování 1 1 % 0 0 % 1 1 % dostat se do normálu 3 4 % 1 6 % 4 4 % změna k lepšímu 3 4 % 1 6 % 4 4 % bude v domově pro seniory 2 3 % 2 12 % 4 4 % žádné, bez změny 0 0 % 1 6 % 1 1 % chce dostudovat 2 3 % 0 0 % 2 2 % ostatní 1 1 % 0 0 % 1 1 % (prázdné) 0 0 % 0 0 % 0 0 % i byt i rodina 1 1 % 0 0 % 1 1 % Celkový součet % % % Graf 21: Výhled do budoucnosti všechny ORP celkem (n = 206) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% ostatní i byt i rodina chce dostudovat dostat se do normálu emigrace, cestování žádné, bez změny dluhy bude v domově pro seniory změna k lepšímu 20% 10% 0% 70 muž 14 žena rodina, svatba nebude žít, umrě bydlení, práce, důchod neví Druh očekávané pomoci Poslední otevřenou otázkou jsme zjišťovali, jakou konkrétní pomoc by respondenti přivítali. Nejvíce dominuje očekávání pomoci finanční (17 %), ve 14 % by respondenti uvítali pomoc s hledáním vhodného bydlení nebo samotné bydlení, 12 % respondentů by bylo rádo za pomoc s hledáním zaměstnání, 6 % by uvítalo pomoc při hledání jak zaměstnání, tak Závěrečná zpráva 72

73 i bydlení. Největší skupinou odpovědí respondentů ale bylo překvapivě zjištění, že nechtějí žádnou pomoc (20 %). Ve srovnání se zjištěnými výsledky je to dost překvapivé zjištění, když na začátku bylo vyzkoumáno, že respondenti svou situaci řeší s odborníky s organizacemi, poskytující služby sociální prevence, svou situaci chtějí řešit, přesto nechtějí žádnou pomoc. Na druhou stranu výsledek ukazuje, že tito respondenti získají potřebné informace od odborných pracovníků, ale chtějí spoléhat na sebe, chtějí si své záležitosti řešit sami, chtějí být soběstační, což je pro poskytovatele služeb dobré zjištění. Jedná se o polovinu respondentů ze Vsetína a z Valašského Meziříčí, kdy ve Valašském Meziříčí se jedná hlavně o osoby z azylového domu pro matky s dětmi a domu na půl cesty a ve Vsetíně převážně o respondenty z azylového domu pro muže a domu na půl cesty, přičemž tuto odpověď uvedli jak muži, tak i ženy. Jen 6 % oslovených osob neví, jakou pomoc by potřebovali, jedná se převážně o respondenty z nízkoprahových služeb a převažují muži. 5 % oslovených stačí dosavadní pomoc a jedná se převážně o respondenty z Valašského Meziříčí. Možnost neuvést žádnou odpověď využily 4 % oslovených respondentů, jak muži, tak ženy, které převážně využívají služby azylového domu. Tabulka 76: Druh očekávané pomoci ORP Rožnov pod Radhoštěm (n = 31) muž žena Celkem počet % počet % počet % bydlení 5 19 % 0 0 % 5 16 % práce 3 11 % 0 0 % 3 10 % finanční pomoc % 3 75 % % práce a bydlení 4 15 % 0 0 % 4 13 % nic 1 4 % 0 0 % 1 3 % pomoc od státu 1 4 % 0 0 % 1 3 % mít rodinu, děti 1 4 % 0 0 % 1 3 % neuvedl 0 0 % 1 25 % 1 3 % Celkový součet % % % Tabulka 77: Druh očekávané pomoci ORP Valašské Meziříčí (n = 84) muž žena Celkem počet % počet % počet % bydlení 2 3 % 5 23 % 7 8 % práce 7 11 % 1 5 % 8 10 % finanční pomoc 9 15 % 1 5 % % neví 7 11 % 0 0 % 7 8 % práce a bydlení 3 5 % 2 9 % 5 6 % stačí mu dosavadní pomoc 6 10 % 1 5 % 7 8 % nic % 9 41 % % dluhové poradenství 5 8 % 0 0 % 5 6 % pomoc od státu 1 2 % 1 5 % 2 2 % Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 73

74 muž žena Celkem počet % počet % počet % neví co konkrétního 2 3 % 1 5 % 3 4 % mít rodinu, děti 3 5 % 0 0 % 3 4 % ostatní 2 3 % 1 5 % 3 4 % neuvedl 3 5 % 0 0 % 3 4 % Celkový součet % % % Tabulka 78: Druh očekávané pomoci ORP Vsetín (n = 94) muž žena Celkem počet % počet % počet % bydlení % 3 18 % % práce % 1 6 % % finanční pomoc 6 8 % 5 29 % % neví 5 6 % 0 0 % 5 5 % práce a bydlení 3 4 % 1 6 % 4 4 % morální pomoc 2 3 % 1 6 % 3 3 % stačí mu dosavadní pomoc 3 4 % 0 0 % 3 3 % nic % 3 18 % % dluhové poradenství 2 3 % 0 0 % 2 2 % neví co konkrétního 4 5 % 0 0 % 4 4 % ostatní 3 4 % 1 6 % 4 4 % finanční a morální 2 3 % 1 6 % 3 3 % neuvedl 3 4 % 1 6 % 4 4 % Celkový součet % % % Shrnutí postojů a potřeb Při shrnutí zjištění z šesti otevřených otázek zaměřených na sebeidentifikaci potřeb a přání respondentů je nutné si uvědomit, že oslovení respondenti v dotazování poskytovali pouze informace, které v danou chvíli uznali za vhodné sdělit. Především otázka závislostí je tenkým ledem, o kterém mnozí dotazovaní mluvit nechtěli, a z kontinuální práce vnímáme, že vysoké procento dotázaných s tímto problémem ve skutečnosti bojuje. Velké procento dotázaných má dluhy, ale jen ve velmi malém procentu tyto dluhy chtějí řešit nebo je již řeší. Respondenti ve značné míře očekávají finanční pomoc, což jednak ukazuje silnou víru v domněnku, že finanční hotovost vyřeší veškeré problémy, a rovněž indikuje návyk na využívání finanční pomoci od státu, často bez časového omezení. Přesto dotázaní respondenti chtějí svou situaci změnit a žít běžným způsobem života, chtějí najít vhodné zaměstnání či trvalejší bydlení. Závěrečná zpráva 74

75 Osoby bez přístřeší využívají nabízených sociálních služeb, spolupracují s pracovníky. Dále získávají potřebné informace od odborníků. Pak ve značné míře chtějí řešit svou situaci sami. Osoby bez přístřeší neplánují nebo neumí plánovat svou budoucnost, žijí přítomností, s mírným negativním laděním a pohrdáním svým žitím. 4.5 Analýza relevantních výzkumů a strategických dokumentů v oblasti bezdomovectví Výsledky SLDB 2011 a porovnání s výsledky sčítání V rámci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byla poprvé v historii sčítání sledována i doplňková kategorie bezdomovci. Rozlišováni zde byli tzv. primární bezdomovci (lidé bez domova žijící na ulici), a sekundární bezdomovci (lidé bez domova žijící v zařízeních či dočasně v bytech, apod.). Výsledkem sčítání, na němž se podíleli sčítací komisaři z řad pracovníků sociálních služeb, České pošty a Českého statistického úřadu, pak byly údaje o bezdomovcích v rámci jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP), v rámci okresů, krajů i celé republiky (Sčítání, 2011a). Dle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2011 na území Zlínského kraje sečteno celkem 757 bezdomovců, přičemž v okrese Vsetín jich bylo 281. V jednotlivých ORP byly počty bezdomovců následující: ORP Vsetín 202 osob, ORP Valašské Meziříčí 77 osob a ORP Rožnov pod Radhoštěm 2 osoby. Ve vybraných obcích, tedy z hlediska našeho mapování ve městech Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín, byly v roce 2011 sečteny následující počty bezdomovců: Rožnov pod Radhoštěm 0 osob, Valašské Meziříčí 75 osob a Vsetín 170 osob (Sčítání, 2011b). Tabulka 79: Porovnání výsledků sčítání v roce 2011 a 2014 Sčítání bezdomovců ORP Rožnov pod ORP Valašské Meziříčí ORP Vsetín Celkový Radhoštěm součet R p. R. obce celkem VM obce celkem VS obce celkem SLDB Průzkum Zdroj: Český statistický úřad a vlastní dotazníkové šetření Porovnáním uvedených údajů s počty lidí bez domova zjištěnými v rámci našeho průzkumu v roce 2014 lze konstatovat, že ačkoliv celkový součet osob bez domova v rámci okresu Vsetín je téměř totožný, data zjištěná v rámci jednotlivých ORP se poměrně liší. Tyto rozdíly mohou být dány zejména faktem, že v rámci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byli sčítáni zejména bezdomovci zdržující se v zařízeních (např. v azylových domech, nízkoprahových Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 75

76 denních centrech či v nemocnicích), popř. v rámci běžných sčítacích obvodů. Sčítání v terénu pak bylo prováděno pouze výjimečně. To by vysvětlovalo vyšší počet lidí bez domova, který byl zaznamenán v rámci našeho průzkumu v ORP Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm ve srovnání s výsledky SLDB Dalším faktorem, se kterým je nutno počítat, je jednak nárůst počtu bezdomovců v posledních třech letech (tedy v období, které uplynulo od sčítání v roce 2011), kdy jen v rámci našeho dotazníkového šetření uvedlo celkem 76 osob délku bezdomovectví kratší než 3 roky (v ORP Rožnov pod Radhoštěm 8 osob, v ORP Valašské Meziříčí 33 osob a v ORP Vsetín 35 osob), a jednak také pokles počtu bezdomovců, kteří v průběhu uplynulých tří let nalezli útočiště ve standardních formách bydlení (např. pronájem bytu). Vzhledem k nedostatku podrobnějších údajů týkajících se zmíněných oblastí tak nelze učinit jednoznačný závěr ohledně trendů ve vývoji bezdomovectví v okrese Vsetín. Tabulka 80: Délka bezdomovectví (n = 209) ORP Rožnov pod ORP Valašské Meziříčí ORP Vsetín Celkový Radhoštěm součet muž žena celkem muž žena celkem muž žena celkem méně než 6 měsíců měsíců roky let let více jak 11 let neví Celkový součet Komunitní plány měst v rámci jednotlivých ORP Z analýzy vyplynuly stěžejní potřeby osob bez přístřeší (bydlení, práce, materiální a finanční pomoc). Tyto potřeby jsou již zčásti zaneseny do strategických dokumentů Zlínského kraje a také do strategických dokumentů ORP Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Konkrétně se jedná o Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období , Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska pro období , který byl prodloužen o jeden rok na období do Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období a Komunitní plán a rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro obec s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm na období Ve všech těchto dokumentech jsou postihnuta obecná témata reagující na potřebu zajištění přechodného bydlení a to především zachováním kapacity nebo udržením stávajících terénních, ambulantních i pobytových, sociálních služeb typu terénní programy, nízkoprahová denní centra, azylové domy, noclehárny a domy na půl cesty. Závěrečná zpráva 76

77 V dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období , bylo také navrženo vybudování nových kapacit typu noclehárny pro ženy bez přístřeší, tato priorita byla částečně v roce 2013 naplněna, tím, že ve Vsetíně nově vznikla noclehárna pro ženy s kapacitou 4 lůžek. Dále tento plán počítá s podporou řešení problematiky u osob s kumulovanými problémy (dluhy, potřeba pomoci při sebeobsluze, závislosti, bez přístřeší, osoby s duševním onemocněním apod.) spojené se zajištěným adekvátních sociálních služeb pro tyto osoby. Zřízení terénního programu pro osoby bez přístřeší v ORP Rožnov pod Radhoštěm (Zlínský kraj, 2012). Komunitní plán pro sociální služby a péče Vsetínska se zaměřuje na rozvoj zaměstnanosti formou rozvoje práce s klientem, pokračování v projektech na odporu zaměstnanosti, rozvojem vzdělání pro ohrožené skupiny, zajištění sítě krizového bydlení, rozvoj odborného poradenství pro ohrožené skupiny a jejich blízké a vznik preventivního programu zaměřeného na prevenci bezdomovectví, osvětu a šíření informací o problematice ohrožených osob a zajištění vhodných prostor pro udržení a rozvoj aktivit pro ohrožené osoby (Společnost, 2010: 45 57). Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko zahrnuje potřebu zajištění vhodného ubytování nebo bydlení jako základní předpoklad pro další řešení nepříznivé sociální situace lidí žijících v sociálním vyloučení, zachováním kapacity v domech na půl cesty a ve vybudování azylového domu pro muže, ženy a páry bez dětí. Tento plán postihuje také potřebu materiální pomoci lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace formou provozu sociálních šatníků a hmotná podpora pro osoby v akutní krizi (Svazek obcí, 2012). Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro obec s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm reaguje na absenci noclehárny a nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší tím, že do svého plánu zařadil zřízení těchto služeb. Dále uvažuje s krizovou pomocí pro osoby bez přístřeší (Město Rožnov, 2014) Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření ke zjištění potřeb uživatelů ve spádové oblasti ORP Vsetín V rámci příprav na zpracování nového komunitního plánu pro ORP Vsetín proběhlo v roce 2014 dotazníkové šetření k zjištění potřeb uživatelů sociálních služeb a péče ve spádové oblasti ORP Vsetín. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 54 respondentů patřící do skupiny osob bez přístřeší. Do dotazníkového šetření bylo zapojeno i 31 obcí ORP Vsetín, mimo města Vsetín. Starostové 14 obcí uvádí, že se v jejich obci potýkají s problémem bezdomovectví, a to v 5 malých obcích v 9 velkých obcích (nad obyvatel). Starostové obcí mj. uváděli mezi poskytovatele sociálních služeb, s nimiž spolupracují, také azylový dům Vsetín. Ze zprávy není patrné, zda se jedná o azylový dům pro muže nebo pro ženy. Zde je možnost pro poskytovatele soc. služeb představit více své služby a nabídnout možnost spolupráce. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 77

78 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že osoby bez přístřeší mají zájem o trvalejší bydlení. Ve svých odpovědích mimo ubytovnu či podnájem překvapivě uváděli také azylový dům, který však svým charakterem nemá prvky trvalého bydlení, nýbrž slouží pro poskytnutí služby spojené s ubytováním na přechodnou dobu. Zjištění mohou ukazovat na to, že osoby bez přístřeší ve svém uvažování nečiní rozdíl mezi ubytovnou či azylovým domem. Otázkou také zůstává, jaké je jejich vnímání dlouhodobosti. Jako překážku k našetření kauce na podnájem vidí respondenti (v 62 %) své finanční závazky (dluhy), dále jako nezaměstnaní nemají mnoho šancí hradit si vlastní podnájem ze svých příjmů. U této skupiny vyplynulo, že jejich mzda není dostatečná na úhradu nákladů za nájem. Zájem o případnou práci převažuje spíše mezi ženami. Většina dotázaných má zajištěno kde se umýt nebo osprchovat, mají také možnost kde přenocovat a relativně mají také možnost zajištění stravy. Více než tři čtvrtiny dotázaných využívá při řešení své nepříznivé situace sociální službu. Nicméně potřebu sdílet své problémy mát 1/3 dotázaných respondentů, jedná se především o konzultace v dluhovém poradenství, pomoc při jednání na úřadech při vyřizování sociálních dávek. Nejvíce osob by využilo pomoc při hledání bydlení (Hruška a kol, 2014) Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) zadalo při tvorbě své koncepce bezdomovectví zpracování souhrnného materiálu, který popisuje výchozí situaci v oblasti bezdomovectví a služeb pro cílovou skupinu na území celé republiky. Dokument vznikl v roce 2012 (Hradecký a kol., 2012) Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo v roce 2013 koncepci řešení problematiky bezdomovectví. Tento první dokument svého druhu vymezuje směr boje s bezdomovectvím na národní úrovni do roku 2020 (Ministerstvo, 2013). Koncepce se snaží pojmout bezdomovectví jako proces a nastavit plošný přístup k jeho řešení, který zahrnuje kromě sociálních služeb také další dosud nepraktikované přístupy a důraz na prevenci. 4.6 Průzkum stavu bezdomovců v obcích Pro dokreslení situace bezdomovectví na území ORP v rámci okresu Vsetín jsme nad rámec zadání učinili orientační průzkum v menších obcích ORP a také průzkum situace v komerčních ubytovnách. Závěrečná zpráva 78

79 4.6.1 Obce mimo Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm Při průzkumu stavu bezdomovectví v obcích kontaktovali pracovníci služeb osoby na obcích, které by mohly mít povědomí o výskytu bezdomovců (starostové, místostarostové, pracovníci na úřadech) s dotazem, zda vědí o nějakých bezdomovcích na území jejich obce. Na základě získaných odpovědí by se dala zkušenost z průzkumu shrnout tak, že dotazované osoby na obcích vnímají zodpovědnost za vlastní občany, vyjadřují ochotu postarat se o lidi v nouzi v rámci obce a v případě nutnosti mají také zájem o spolupráci se sociální službou. Dále v řadě případů vnímají bezdomovce jako člověka žijícího zjevně na ulici. Ostatní formy přebývání (např. v nevyhovujících prostorách) jako bezdomovectví spíše vnímáno není. Někteří dotazovaní konstatovali praktickou nemožnost pomoci osobám, které žijí jako skrytí bezdomovci (přespávají u přátel, v nevyhovujícím bydlení, apod.) Některé obce uvedly výskyt osob bez přístřeší nebo osob žijících v nevyhovujících podmínkách. Pozn. Pokud osoby na obcích v odpovědi na dotaz uvedly, že řeší problém s bezdomovectvím a dokázaly lokalizovat konkrétní místo, kde se zjevní bezdomovci zdržují, bylo toto místo po ověření přítomnosti bezdomovců zařazeno do seznamu lokalit pro sčítání. V následujících odstavcích uvádíme získaná data z obcí. Dle informací pracovníků se zpravidla nejednalo o zjevné bezdomovce (dle metodiky sčítání), přesto jsou pro účely našeho výzkumu zajímavá. Detailní údaje viz tabulka. Tabulka 81: Počet osob bez přístřeší v obcích ORP Vsetín ORP Valašské Meziříčí ORP Rožnov pod Radhoštěm obec Počet Počet Počet obec obec osob osob osob Horní Lideč 1 Branky 1 Dolní Bečva 2 Karolinka 1 Jarcová 1 Zubří 5 Lhota u Vsetína 1 Kelč 1 Lidečko 1 Krhová 3 Malá Bystřice 2 Podolí 1 Nový Hrozenkov 2 Střítež nad Bečvou 1 Pozděchov 2 Růžďka 1 Střelná 3 Valašská Polanka 5 CELKEM 19 CELKEM 8 CELKEM 7 Zdroj: data z vlastního šetření Čísla v tabulce udávají počet osob, které nebylo možné sečíst buď z důvodu, že se jedná o osoby v tzv. skryté formě bezdomovectví (přespávání v nevyhovujícím bydlení, u přátel, ) nebo se jejich výskyt nedal jednoznačně lokalizovat. V počtech nejsou zahrnuti lidé žijící na ubytovnách. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 79

80 4.6.2 Ubytovny Při monitoringu situace na komerčních ubytovnách, který probíhal nad rámec zadání analýzy, jsme vycházeli ze zkušenosti, že na těchto ubytovnách přebývá mnoho osob, jež dříve využívaly nebo dosud využívají nějakou formu sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, potažmo pro osoby žijící rizikovým způsobem života. Problematika ubytoven je v otázce bezdomovectví poměrně palčivá. Je známo, že osoby žijící na ubytovnách jsou často bezdomovci ve smyslu, že pokud by o ubytovnu přišli, zůstali by na ulici. Faktem také je, že se sociálními pracovníky spolupracují spíše jedinci, kteří v minulosti byli v kontaktu s některou sociální službou Vsetín a okolí Ve Vsetíně a v jeho bezprostředním okolí se nachází celkem 7 komerčních ubytoven, které jsou běžně dostupné cílové skupině osob bez domova. Kapacita ubytoven, jejich úroveň, stejně tak jako platby za služby jsou různé. Od toho se také odvíjí jejich atraktivita a dostupnost pro cílovou skupinu. Přehled ubytoven je uveden v tabulce 82. Tabulka 82: Ubytovny Vsetín a okolí Označení ubytovny Lokalita Kapacita ubytovny Přibližný počet osob bez domova Ubytovna Lázky Vsetín neznámá 4 Ubytovna Jasenice Vsetín neznámá 10 Ubytovna Jablůnka Jablůnka cca 18 osob 15 Ubytovna TJ Spartak Jablůnka cca 15 osob 10 Penzion Jablůnka neznámá 4 Penzion Janová cca 30 osob 10 Ubytovna Crystalex Karolinka neznámá 20 Zdroj: vlastní šetření Práce s lidmi bez domova žijícími na ubytovnách probíhá v rámci ORP Vsetín prostřednictvím služby Terénní práce Elim, kdy hlavním důrazem práce je prevence ztráty bydlení, která zahrnuje zejména pomoc při řešení osobních záležitostí. Cílem je také podpora při hledání vhodnějších a trvalejších forem bydlení. Poskytování jiných služeb na ubytovnách v ORP Vsetín neevidujeme Valašské Meziříčí a okolí Ve Valašském Meziříčí bylo zjištěno cca 15 ubytoven. Podrobnější údaje jsou zobrazeny v tabulce. Závěrečná zpráva 80

81 Tabulka 83: Ubytovny Valašské Meziříčí a okolí Název ubytovny, adresa kapacita Počet osob spolupracující se sociální službou Hotelová ubytovna TK Deza, Kouty 26, V. M. 28 osob Hotelový dům K2, Zašovská 461, V. M. 168 osob Ubytování u Romany, Krhová 399, V. M. 11 osob Ubytovna Abácie, U Abácie 796, V. M. 30 osob Ubytovna Anasam, Kouty 26, V. M. 22 osob Ubytovna Calver, Bynina 188, V. M. 160 osob 6 osob Ubytovna Diamant, Bynina 186, V. M. 200 osob 4 osoby Ubytovna Napoleon, Máchova 1255,V. M. neznámá Ubytovna RK Beskyd, Železničního vojska 1369, V. M. 40 osob 2 osoby Ubytovna u Mlékárny, Zámecká 2/57 V. M. 36 osob Ubytovna ve Sklářské škole, Zašovská 603, V. M. 70 osob Ubytovna Vinárna pod Oborou, U Střelnice 439, V. M. 15 osob Ubytovna TK Zašová 20 osob Ubytovna Akord, Kelč 462, Kelč 15 osob Ubytovna Josef Pitrun, Kelč 443, Kelč 7 osob Zdroj: Vlastní šetření Celková kapacita všech těchto ubytoven činí 822 osob Rožnov pod Radhoštěm a okolí V ORP Rožnově pod Radhoštěm jsme identifikovali 3 ubytovny. Tabulka 84: Ubytovny v Rožnově pod Radhoštěm a okolí Název ubytovny, adresa kapacita Pozn. Ubytovna Sokolovna 43 osob Ubytovna Na Hřišti, Vigantice neznámá Dle našich informací nejsou na pobyt v této ubytovně propláceny dávky. Hotel Květoň, Střítež nad Bečvou neznámá Dle našich informací nejsou na pobyt v této ubytovně propláceny dávky. Zdroj: Vlastní šetření V těchto třech ubytovnách momentálně neprobíhá sociální práce s žádnými osobami. 4.7 Analýza stávající sítě sociálních služeb pro osoby bez domova na území okresu Vsetín Sociální služby, které poskytují pomoc cílové skupině osob bez přístřeší v okrese Vsetín, jsou poskytovány terénní, ambulantní i pobytovou formou. Neznamená to však, že v každém ORP má každá služba své zastoupení. Dále na území okresu působí i služby, které sice s cílovou Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 81

82 skupinou osob bez přístřeší jmenovitě nepracují (např. sociálně aktivizační služby), ale také se významnou mírou podílejí na boji s bezdomovectvím. Pro přehled o síti služeb na území okresu Vsetín uvádíme kompletní seznam služeb vč. informace o poskytovateli, kapacitě a otevírací době ORP Rožnov pod Radhoštěm Terénní (nízkoprahové) služby Název služby: Terénní služba Domino Poskytovatel: Charita Valašské Meziříčí. Kapacita: 6 osob za den. Provozní doba: Terénní pracovníci pracují v terénu s klienty vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek. Místo poskytování: ulice Zámecká 1, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí. Poslání služby: Monitorovat a mapovat lokality kde se cílová skupina zdržuje, udržovat kontakty s lidmi dlouhodobě na ulici, za účelem podpory a prevence a motivovat je ke změně jejich obtížné životní situace související se ztrátou domova. Cílová skupina: Muži a ženy ve věku od 18 let bez domova, bez přístřeší. Personální obsazení: Počet úvazků pro ORP Valašské Meziříčí i Rožnov pod Radhoštěm 3 celé úvazky. V průběhu provozní doby působí v ORP Valašské Meziříčí 2 terénní pracovníci na dva celé úvazky (sociální pracovnice 1 celý úvazek a pracovník v sociálních službách 1 celý úvazek). V ORP Rožnov pod Radhoštěm působí terénní pracovník v sociálních službách na 1 celý úvazek. Pravidelně každé úterý jezdí do Rožnova p. R. také oba terénní pracovníci z Valašského Meziříčí ORP Valašské Meziříčí Terénní (nízkoprahové) služby Název služby: Terénní služba Domino Informace viz ORP Rožnov pod Radhoštěm. Závěrečná zpráva 82

83 Ambulantní služby Název služby: Denní centrum Poskytovatel: Charita Valašské Meziříčí. Místo poskytování: ulice Zámecká 1, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí. Kapacita: Okamžitá kapacita služby je 15 osob. Provozní doba: pondělí pátek. Pondělí až čtvrtek je otevřeno od 8,00 do 15,00 hodin. V pátek od 8,00 do 12,00 hodin. Sobota neděle a svátky je zavřeno. Poslání služby: Poskytnout na přechodnou dobu lidem bez domova pomoc, podporu a zázemí při zajištění jejich základních lidských potřeb (strava, hygiena) v přijatelných podmínkách a důstojným způsobem a pomáhat jim při začleňování do běžného života společnosti. Cílová skupina: Muži a ženy ve věku od 18 let bez domova, bez přístřeší. Personální obsazení: V současné době má tato služba 3 celé úvazky. 1 úvazek sociální pracovník, 2 úvazky pracovník v sociálních službách. V současné době prochází Denním centrem osob za den. Poskytovatel: Charita Valašské Meziříčí. Název služby: Noclehárna Místo poskytování: ulice Zámecká 1, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí. Kapacita: 20 lůžek, přičemž 6 lůžek je pro ženy. Provozní doba: Noclehárna je otevřena celoročně od 19:00 do 7:00 hodin. Příjem probíhá od 19:00 do 21:00 hodin. Poslání služby: Posláním noclehárny ve Valašském Meziříčí je poskytnout mužům a ženám starším osmnácti let, kteří se ocitli bez domova, bez přístřeší, možnost provedení osobní hygieny, přenocování a emoční podpory a snížit tak riziko hlubšího propadu v jejich nepříznivé životní situaci. Cílová skupina: muži a ženy ve věku od 18-ti let bez domova, bez přístřeší, kteří jsou soběstační a schopni sebeobsluhy a mají zájem o přenocování a provedení osobní hygieny. Personální obsazení: Službu zajišťují dva pracovníci v sociálních službách na 2 celé úvazky a dva pracovníci v sociálních službách na DPČ. Sociální práce je zajišťována sociální pracovnicí na DPČ 0,2 úvazek. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 83

84 Pobytové služby Název soc. služby: Dům na půl cesty Pod křídly Poskytovatel: Občanské sdružení Pod křídly. Místo poskytování: Fügnerova 600, Hranická 418, Třánovského 363, Pod Oborou 804 Valašské Meziříčí. Kapacita: 20 ubytovacích jednotek. Poslání: Pomoc mladým lidem, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech, v náhradní rodinné péči a v sociálně slabých rodinách, kteří ve své dospělosti odcházejí do samostatného života. Mezi hlavní cíle patří poskytnutí ubytování, pomoc při řešení problémů, ale také přátelské zázemí. Cílová skupina: Dosažení věku 18 let, mladší 26 let, České státní občanství, dospívání v dětském domově, výchovném ústavu, pěstounské péči nebo v sociálně slabé rodině, není závislý na alkoholu či jiných návykových látkách, není trestně stíhán. Personální zajištění: 4 pracovníci v přímé péči úvazky 2,7. Poskytovatel: Charita Valašské Meziříčí. Název služby: Azylový dům pro matky s dětmi Místo poskytování: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí. Kapacita: 12 bytových jednotek pro 12 matek a 28 dětí. Poslání služby: Vytváření bezpečného prostředí, pomoc těhotné ženě nebo matce a jejím dětem v obtížné životní situaci a podpora jejich začleňování do běžného života společnosti, především podpora jejich samostatnosti a nezávislosti. Cílová skupina: Ženy s dětmi v péči, těhotné ženy nebo ženy usilující o získání dítěte zpět do své péče, které jsou starší 18 let a prožívají domácí násilí, potřebují podporu při péči o děti a domácnost nebo ztratily bydlení. Personální obsazení: Vzhledem k nepřetržitému provozu služby je tým složen z 5,5 úvazků sociálních asistentek, 1,5 úvazku sociálních pracovnic a 0,5 úvazku vedoucí. Služba je součástí úseku služeb pro rodiny v obtížné životní situaci, do týmu tedy spadá ještě 0,2 úvazku úsekové vedoucí. Závěrečná zpráva 84

85 4.7.3 ORP Vsetín Terénní (nízkoprahové) služby Poskytovatel: Elim Vsetín, o.p.s. Kapacita: 6 klientů a 20 kontaktů za den. Název služby: Terénní práce Elim Provozní doba: pondělí, středa a pátek 9,00 14,00 hodin. Místo poskytování: Rokytnice 413, Vsetín. Poslání služby: Pomoc lidem bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí, a to v rovině sociální, duševní, duchovní a praktické. Cílová skupina: Osoby bez přístřeší, muži i ženy starší 18-ti let, kteří žijí a přespávají na ulici či v provizorních podmínkách bez možnosti ubytování, a osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Personální obsazení: Službu zajišťují celkem dva sociální pracovníci a jeden pracovník v sociálních službách. Celková výše úvazku v přímé péči je 0, Ambulantní služby Poskytovatel: Elim Vsetín, o.p.s. Název služby: Denní centrum Elim Místo poskytování: Rokytnice 413, Vsetín. Kapacita: Okamžitá kapacita služby je 8 osob. Provozní doba: pondělí pátek 9:00 11:30 a 13:00-15:00 hodin, sobota 9:00-11:30 hodin, neděle a svátky 13:00-15:00 hodin Poslání služby: Posláním služby je poskytnout lidem bez přístřeší zázemí, kde mohou důstojným způsobem naplňovat své základní životní potřeby a nalézt pomoc při řešení nepříznivé sociální situace. Cílová skupina: Osoby bez přístřeší, muži a ženy starší 18-ti let, kteří: nevyužívají (nebo momentálně nemohou využívat) pobytových sociálních služeb (např. azylového domu), Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 85

86 jsou soběstační v základních životních úkonech a jsou mobilní (zařízení denního centra není bezbariérové). Personální obsazení: Službu zajišťují celkem dva sociální pracovníci a dva pracovníci v sociálních službách. Celková výše úvazku v přímé péči je 2,25. Poskytovatel: Elim Vsetín, o.p.s. Název služby: Noclehárna Elim Místo poskytování: Horní Jasenka 119, Vsetín. Kapacita: 12 lůžek pro muže a 4 pro ženy. Provozní doba: Noclehárna je otevřena celoročně od 18:45 do 7:30 hodin. Příjem probíhá od 18:45 do 21:30 hodin. Poslání služby: Nabídnout osobám, které se nachází v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, důstojné podmínky pro přenocování a vzbudit jejich chuť řešit svou situaci. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži i ženy nad 18 let do 80 let, schopní sebeobsluhy, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit důstojné přenocování a osobní hygienu. Personální obsazení: Službu zajišťují dva sociální pracovníci a 5 pracovníků v sociálních službách. Celková výše úvazku přímé péče je 1, Pobytové služby Název soc. služby: Dům na půl cesty Pod křídly Poskytovatel: Občanské sdružení Pod křídly. Místo poskytování: Rokytnice 481, Vsetín. Kapacita: 7 ubytovacích jednotek. Personální zajištění: 3 pracovníci v přímé péči úvazky 1,3. Závěrečná zpráva 86

87 Název soc. služby: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Poskytovatel: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Místo poskytování: Hrbová 1561, Vsetín, Vsetín. Kapacita: 18 osob v šesti pokojích. Poslání služby: AD pro ženy a matky s dětmi o.p.s. posláním je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života. Cílovou skupinou jsou samotné ženy a matky s dětmi, které jsou bez přístřeší, jsou obětmi domácího násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí a nejsou schopny vlastními silami situaci zvládnout. Personální obsazení: 1 pracovník v sociálních službách, 3,5 sociální pracovník, 0,5 vedoucí služby, dle potřeby pracovníci v sociálních službách (DPP) na zástupy v nepřetržitém provozu. Název služby: Azylový dům Elim Poskytovatel: Elim Vsetín, o.p.s. Místo poskytování: Horní Jasenka 119, Vsetín. Kapacita: 36 lůžek. Poslání služby: Nabídnout osobám, které se nachází v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, důstojné podmínky pro přenocování a vzbudit jejich chuť řešit svou situaci. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži i ženy nad 18 let do 80 let, schopní sebeobsluhy, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit důstojné přenocování a osobní hygienu. Personální obsazení: Službu zajišťují dva sociální pracovníci a 6 pracovníků v sociálních službách. Celková výše úvazku přímé péče je 7, Ostatní služby Značný podíl pomoci v řešení životní situace osob bez přístřeší mají kromě výše uvedených ještě další sociální služby, převážně ambulantní, které těmto osobám rovněž pomáhají. Jedná se o občanské poradny, služby sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a další. Tyto služby mohou osoby bez přístřeší vyhledat současně s tím, že spolupracují s pracovníky denních center, nocleháren či azylových domů, nebo je vyhledají Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 87

88 před vystěhováním, před exekucí a tedy před tím, než tyto služby navštíví. Často mohou ostatní služby fungovat jako preventivní pomoc osobě bez přístřeší, která později zakotví v některé z pobytových služeb. Přesto je důležité je brát jako partnery pomoci, je žádoucí s nimi spolupracovat, doporučovat je jako vhodnou možnost pomoci a spolupráce, jako možnost volby. Kontaktní informace ostatních služeb (cílová skupina jiná než bezdomovci): ORP Rožnov pod Radhoštěm Sociální centrum denních aktivit Iskérka, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poradna pro ženy a dívky aktivizace (Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm), cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny ORP Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace ATTA, Zašovská 784, Valašské Meziříčí, (administrativní budova Městského úřadu, 7 patro), cílová skupina: imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASanky, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, SASanky, Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm, cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny. NZDM Zastávka (CHVM), Vrbenská 803, Valašské Meziříčí, cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Občanská poradna Pod křídly, Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy oběti domácího násilí oběti trestné činnosti osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby se sluchovým postižením osoby v krizi osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy rodiny s dítětem/dětmi senioři. Centrum Amika, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, cílová skupina: dospělí lidé od 18 do 64 let s dlouhodobým duševním onemocněním a lidé, kteří se vlivem své životní situace dostali do psychické krize. Závěrečná zpráva 88

89 ORP Vsetín Sociální rehabilitace Elim, Smetanova 1484, Vsetín, cílová skupina: osoby v krizi a osoby se zdravotním postižením. Odborné sociální poradenství Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, Nemocniční 955, Vsetín, cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi. Intervenční centrum Vsetín Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, Nemocniční 955, Vsetín, cílová skupina: oběti domácího násilí. Odborné sociální poradenství Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Jiráskova 419, Vsetín, cílová skupina: imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby komerčně zneužívané, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny. Poradna pro rodinu, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín, Hrbová 1561, Vsetín, cílová skupina: osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi. Agarta, o. s., Terénní program, Ohrada 1879, Vsetín, cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Agarta, o. s., Kontaktní centrum Klíč, Ohrada 1879, Vsetín, cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. NZDM Centrum Archa, Palackého 138, Vsetín cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba následné péče MOSTY, Palackého 138, Vsetín, cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 89

90 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi MOZAIKA, Poschla 988, Vsetín, Vsetín, MOZAIKA Smetanova 1484, Vsetín, cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny. Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi Vsetín (Azylový dům pro ženy a matky s dětmi), Hrbová 1561, Vsetín, cílová skupina: rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě, rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách, rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze ), rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí, rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti, rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí, rodiny, kde je nezletilý rodič, rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení, těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte, rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce, rodiny azylantů, rodiny, jejichž členům byl stanoven soudní dohled na základě doporučení Odboru sociálně právní ochrany dětí, rodiny ohrožené domácím násilím, rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby). Město Vsetín Terénní sociální práce, Svárov 1080, Vsetín, cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. Domov se zvláštním režimem Pržno, Pržno 7, Jablůnka, cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Služba je určena lidem s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Schéma rozložení služeb Situaci, v níž se pohybují osoby bez přístřeší včetně forem bydlení, využívaných služeb nebo zařízení lze vyjádřit v modelu sítě služeb a bydlení, který je patrný z obrázku 2. Závěrečná zpráva 90

91 Obrázek 2: Model sítě služeb a bydlení BYDLENÍ (vlastní, obecní, podnájem, pronájem, aj.) BYDLENÍ S PODPOROU AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ SLUŽBY PREVENCE POBYTOVÉ SLUŽBY PREVENCE POBYTOVÉ SLUŽBY PÉČE DC SR TP SAS NOC AD DPC < 26 let BYTY AD DZR INSTITUCE (dětský domov, vězení, nemocnice, ) UBYTOVNY ulice Zdroj: Vlastní pozorování 4.8 Vývoj služeb do budoucna V této kapitole uvádíme závěry ze setkání poskytovatelů služeb pro osoby bez přístřeší v okrese Vsetín u kulatého stolu, které se uskutečnilo ve Vsetíně 29. května Setkání se účastnili statutární zástupci organizací poskytujících služby pro bezdomovce a pracovníci v přímé péči. Výstupem jednání bylo stanovení plánů vývoje existujících sociálních služeb, vymezení chybějících služeb a návrh na vznik služeb nových a identifikace problémů a nedostatků, s kterými se v boji s bezdomovectvím potýkáme Návrh vývoje stávajících služeb V následujících odstavcích je navržen vývoj stávajících služeb z pohledu jejich poskytovatelů. Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín 91

bezdomovci v našem prostředí zprávy o konfliktech negace nové konflikty eskalace konfliktů atd. xenofobní prostředí

bezdomovci v našem prostředí zprávy o konfliktech negace nové konflikty eskalace konfliktů atd. xenofobní prostředí ETHOS v prostředí České republiky Mgr. Ilja Hradecký Vnímání očima veřejnosti PODLE AKČNÍHO PLÁNU: nejmenší podporu z veřejných zdrojů si zaslouží bezdomovci 83 % dotázaných vnímá bezdomovce jako problém

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1.

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Rokytnice 413 755 01 tel, fax.571 417 854, E-mail:osh.vsetin@tiscali.cz, oshvs@volny.cz www.osh-vsetin.cz Organizační zajištění obvodových

Více

Sčítání bezdomovců ve městě Brně Tisková zpráva o výstupech projektu. Magistrát města Brna, Odbor sociální péče

Sčítání bezdomovců ve městě Brně Tisková zpráva o výstupech projektu. Magistrát města Brna, Odbor sociální péče Sčítání bezdomovců ve městě Brně Tisková zpráva o výstupech projektu Magistrát města Brna, Odbor sociální péče Autoři zprávy: Mgr. Magda Hežová, Mgr. Roman Loukota, Mgr. Ladislav Ptáček, Mgr. Jiří Sejbal,

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Zjišťování počtu lidí bez domova v Brně

Zjišťování počtu lidí bez domova v Brně Zjišťování počtu lidí bez domova v Brně ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PROJEKTU Magistrát města Brna, Odbor sociální péče Březen, 2014 Zprávu zpracovalo Oddělení sociální prevence a pomoci, OSP MMB. Zjišťování počtu

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky Heleny Gajdušková RF -

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 211 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov.

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov. A 904: Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením - informace o průběhu řešení a monitorování Praha a kraj Středočeský Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy Termín jednání: 22. 10. 2013 Místo jednání: Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy Účastníci jednání: viz

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Magistrát města Brna Odbor bytový Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na ulici.. 1. Žadatel /ka roz. jméno,

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Žádost o pobytovou službu domova pro seniory Datum podání žádosti (podací razítko) Poznámka I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE jméno, příjmení, titul:... rodné příjmení:... datum a místo narození:...... rodné číslo:...

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

AKČNÍ PLÁN ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ Z POHLEDU SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ NA LÉTA 2014 2016

AKČNÍ PLÁN ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ Z POHLEDU SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ NA LÉTA 2014 2016 Příloha č. 1 k NU OSS/3 ZMP dne 12. 6. 2014 AKČNÍ PLÁN ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ Z POHLEDU SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ NA LÉTA 2014 2016 Na základě studie Fenomén bezdomovectví (realizované

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2009 25 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů European

Více