VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb."

Transkript

1 Příloha Návrh prováděcích předpisů VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb.

2 VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k provedení 10 odst. 4zákona: Čl. I Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. se mění takto: 1. V části třetí text pod nadpisem zní: (K 5 odst. 1, 10 odst. 4 a 67 odst. 7 zákona). 2. Za 27 se vkládá nový 27a, který zní: 27a (1) Provozovatel vozidla kategorie M2 a M3, 2) které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, informuje přepravované osoby starší tří let o povinnosti použít tento zádržný bezpečnostní systém a) ústní informací, kterou sdělí přepravovaným osobám řidič vozidla, průvodčí, průvodce nebo osoba stanovená jako vedoucí skupiny přepravovaných osob, nebo b) audiovizuálními prostředky, nebo c) symboly nebo piktogramy. (2) Vzor piktogramu se symbolem podle odstavce 1 písm. c) je uveden v příloze č. 7a.. 3. Za přílohu č. 7 se vkládá nová příloha č. 7a, která zní: Příloha č. 7a k vyhlášce č. 30/2001 Sb. Piktogram se symbolem k označení sedadla vybaveného zádržným bezpečnostním systémem ve vozidle kategorie M2 a M3 (Vyobrazení piktogramu se symbolem) Čl. II Účinnost

3 Obecná část: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení Odůvodnění I. Dne 8. dubna 2003 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/20/EC, kterou se doplňuje Směrnice Rady č. 91/671/EEC o přibližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny. Česká republika je povinna zapracovat tuto směrnici do svého právního řádu. Toto zapracování provádí novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která se nyní nachází procesu legislativního projednávání. Uvedená směrnice m.j. nově zavádí povinnost, aby provozovatel vozidla kategorie M2 a M3 (tj. autobusu), pokud jsou sedadla v tomto vozidle vybavena zádržným bezpečnostním systémem (zpravidla bezpečnostními pásy), informoval přepravované osoby o povinnosti tento zádržný bezpečnostní systém použít. Tato povinnost byla nově zapracována do ustanovení 10 odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích, spolu se zmocněním upravit způsoby tohoto informování prováděcím právním předpisem. Předložený návrh vyhlášky provádí toto zákonné zmocnění. II. Předložený návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je vyhláška vydávána. III. Platná právní úprava uvedenou povinnost provozovatele vozidla kategorie M2 a M3 neobsahuje. Tato povinnost byla nově zavedena výše citovanou normou EU, kterou je nezbytné transponovat do právního řádu České republiky. IV. Realizace předloženého návrhu novely vyhlášky si nevyžaduje výdaje finančních prostředků ze státního rozpočtu ani ostatních veřejných rozpočtů a nemá žádné sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí. Dopad návrhu vyhlášky na hospodářské subjekty bude minimální. Tento dopad bude spočívat v tom, že provozovatel vozidla kategorie M2 a M3, které bude vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, bude muset zajistit informování přepravovaných osob o povinnosti použít tento systém, a to některým ze stanovených způsobů. Vynaložení určitých finančních nákladů představují pouze způsoby informování uvedené v 27a odst. 1 písm. b) a c), pokud by provozovatel zvolil některý z uvedených způsobů informování. Použití audiovizuálního systému lze předpokládat u dálkových spojů, kde jsou vozidla zpravidla již dnes vybavena audiovizuální technikou (videopřehrávače), takže by šlo pouze o pořízení videosekvence příslušného obsahu.

4 Levnějším způsobem je informace prostřednictvím piktogramu u sedadla. Navíc lze předpokládat, že tyto piktogramy bude do vozidla dávat již výrobce. Provozovatel může zvolit také způsob, který nevyžaduje výdej žádný finančních prostředků, a to ústní informaci podanou přepravovaným osobám řidičem nebo jinou pověřenou osobou. Zvláštní část: K bodu 1: V souladu se strukturou vyhlášky je potřeba uvést do textu v úvodu příslušné části vyhlášky odkaz na ustanovení zákona, které nové ustanovení vyhlášky provádí. K bodu 2: Způsoby informování osob přepravovaných ve vozidle kategorie M2 a M3 o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, je-li jím sedadlo v tomto vozidle vybaveno, jsou převzaty ze Směrnice Rady č. 91/671/EEC o přibližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny, ve znění Směrnice EU č. 2003/20/EC, která v článku 2 odst. 2 písm. b) tyto způsoby taxativně vyjmenovává. K bodu 3: V příloze je třeba uvést vyobrazení piktogramu, kterým může být sedadlo ve vozidle kategorie M2 a M3 označeno, jestliže je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem. Vyobrazení piktogramu je rovněž převzato z citované normy EU. K čl. II: Účinnost vyhlášky je navrhována k datu účinnosti novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.

5 VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k provedení 104 odst. 5, 116 odst. 3 a 7, 118b odst. 5, 125b odst. 7 a 125c odst. 3 zákona: Čl. I Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., se mění takto: 1. 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní: 1 Řidičský průkaz České republiky (1) Řidičský průkaz České republiky (dále jen řidičský průkaz ) je dokument o rozměrech 54 x 86 mm a svým provedením odpovídá řidičskému průkazu vzoru Evropských společenství II. (2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny včeském jazyce, písmem latinské abecedy, kromě podpisu. (3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden a) nápis Česká republika, b) rozeznávací značka České republiky CZ, vytištěná bezbarvě v modrém pravoúhelníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd, c) nápis ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ provedený velkými písmeny v českém jazyce, d) nápis Model Evropských společenství v českém jazyce a slova řidičský průkaz v jazycích ostatních členských států Evropských společenství (dále jen členský stát ), která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu. (4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod číselnými kódy uvedeny následující údaje: 1. příjmení držitele řidičského průkazu, 2. jméno nebo další jména držitele řidičského průkazu, 3. datum a místo narození držitele řidičského průkazu, 4a. datum vydání řidičského průkazu, 4b. datum platnosti řidičského průkazu, 4c. název, sídlo a otisk razítka úřadu, který řidičský průkaz vydal, 4d. rodné číslo držitele řidičského průkazu,

6 5. série a číslo řidičského průkazu, 6. fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu 1), 7. podpis držitele řidičského průkazu nebo otisk jeho palce, 8. obec pobytu, 9. skupiny a podskupiny řidičského oprávnění, jejichž udělení držiteli řidičský průkaz osvědčuje. (5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod číselnými kódy uvedeny následující údaje: čip. 9. skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, 10. datum prvního vydání skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění; toto datum musí být uvedeno v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodů výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, 11. datum omezení skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění anebo ukončení její platnosti, 12. harmonizační kódy podle 11, 13. záznamy o omezení řidičského oprávnění, 14. jiné záznamy. (6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je umístěno místo pro datový (7) Vzor řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden v příloze č ) Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. 2. V 10 odst. 2 zní: (2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny v jazyce nebo jazycích členského státu, který řidičský průkaz vydal, písmem latinské abecedy, kromě podpisu.. 3. V 10 odst. 3 písmeno b) zní: b) rozeznávací značka členského státu, který řidičský průkaz vydal, vytištěná bezbarvě v modrém pravoúhelníku a v kruhu dvanácti žlutých hvězd. 4. V 10 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: d) nápis Model Evropských společenství v jazyce nebo jazycích členského státu, který řidičský průkaz vydal, a slova řidičský průkaz v ostatních jazycích členských států, které jsou vytištěny v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu.. 5. V 10 odstavec 7 zní:

7 (7) Pro vzor řidičského průkazu vzoru Evropských společenství II platí obdobně vzor řidičského průkazu uvedený v příloze č V 13 odst. 1 se slova a spojů zrušují včetně nadpisu zní: 16 Zapisování skupiny a podskupiny řidičského oprávnění při výměně řidičského průkazu vydaného členským státem Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného v Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku nebo ve Švýcarsku a řidičského průkazu vydaného cizím státem (1) Neodpovídá-li skupina nebo podskupina řidičského oprávnění uvedená v řidičském průkazu vydaném členským státem Evropských společenství, v řidičském průkazu vydaném v Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku nebo ve Švýcarsku nebo v řidičském průkazu vydaném cizím státem skupině nebo podskupině řidičského oprávnění 2), obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do řidičského průkazu řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny v rozsahu nejblíže vyšším s omezením. (2) Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění včetně jejich omezení odpovídající řidičským oprávněním uvedeným v řidičském průkazu vydaném členským státem Evropských společenství, v řidičském průkazu vydaném v Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku, nebo ve Švýcarska nebo v řidičském průkazu vydaném cizím státem jsou uvedeny v příloze č. 9a ) 81 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 8. Za 16 se vkládá nový 16a, který včetně nadpisu zní: 16a Potvrzení o zadržení řidičského průkazu (1) V potvrzení o zadržení řidičského průkazu musí být uvedeno a) jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu, b) série, číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a název a sídlo úřadu, který jej vydal c) důvod zadržení řidičského průkazu, d) datum zadržení řidičského průkazu, e) otisk razítka policejního útvaru a podpis policisty, který zadržel řidičský průkaz. (2) Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9b.. 9. V 17 odst. 2 písmeno g) zní: g) údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za které byla uložena pokuta Kč a vyšší, a to po dobu tří let od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty,.

8 10. V 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí: n) údaje o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení, a záznamy o odečtu bodů, o) údaje o pozbytí odborné způsobilosti a řidičského oprávnění dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení a údaje o vrácení řidičského oprávnění V 17 odst. 3 písmeno h) zní: h) rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za které byla uložena pokuta Kč a vyšší,. 12. V 17 odst. 3 písmeno j) zní: j) oznámení o uložení pokuty 1000 Kč a vyšší za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení Policií České republiky nebo obecní policií Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní: ČÁST TŘETÍ KAUCE A STÁTNÍ DOZOR 18a Potvrzení o převzetí kauce (1) Potvrzení o převzetí kauce musí obsahovat a) jméno, příjmení a adresu pobytu řidiče motorového vozidla, b) registrační značku motorového vozidla, c) důvod vyměření kauce, d) výši vybrané kauce, e) název a sídlo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého bude vybraná kauce složena do úschovy, f) datum vybrání kauce, g) otisk razítka policejního útvaru a podpis policisty, který vybral kauci, h) poučení o povinnosti, jejíž splnění je zajišťováno kaucí, o důvodech, pro které může kauce propadnout, a o možnosti započtení kauce na zaplacení pokuty v případě jejího uložení. (2) Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č b Pověření k provádění státního dozoru (1) Pověření k provádění státního dozoru musí obsahovat a) označení správního orgánu, který pověření k provádění státního dozoru (dále jen pověření ) vydal,

9 b) jméno a příjmení pověřeného pracovníka, c) fotografii nebo jiným způsobem pořízenou podobenku pověřeného pracovníka, d) evidenční číslo pověření, e) dobu platnosti pověření, f) datum vydání pověření, otisk razítka orgánu, který pověření vydal a podpis pracovníka tohoto orgánu, který pověření vydal. (2) Ministerstvo dopravy vede evidenci vydaných pověření. (3) Vzor pověření je uveden v příloze č Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

10 14. Příloha č. 1 zní: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 31/2001 Sb. Vzor řidičského průkazu České republiky.

11 15. Za přílohu č. 9 se vkládají nové přílohy č. 9a a 9b, které znějí: Příloha č. 9a k vyhlášce č. 31/2001 Sb. Seznam skupin a podskupin řidičských oprávnění podle 16 odst. 2.. Příloha č. 9b k vyhlášce č. 31/2001 Sb. Potvrzení o zadržení řidičského průkazu (Vzor tiskopisu) Za přílohu č. 10 se doplňují přílohy č. 11 a 12, které znějí: Příloha č. 11 k vyhlášce č. 31/2001 Sb. Potvrzení o převzetí kauce (Vzor tiskopisu) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 31/2001 Sb. Pověření k provádění státního dozoru (Vzor tiskopisu).. Čl. II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

12 Odůvodnění Obecná část: I. Česká republika je povinna vydávat řidičské průkazy vzoru Evropských společenství podle Směrnice Rady č. 91/439/EHS, o řidičských průkazech, ve znění směrnic Rady č. 96/47/ES, č. 97/26/ES, č. 2000/56/ES a 2002/256/ES. Vzhledem k tomu je potřeba upravit ustanovení vyhlášky upravující řidičský průkaz České republiky a vzorové provedení řidičského průkazu vzoru Evropských společenství II. Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích zavádí některé nové instituty, které vyžadují úpravu v prováděcím právním předpisu. Jde zejména o výměnu řidičských průkazů Evropských společenství a řidičských průkazů vydaných cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949). Dále pak jsou nově zaváděny instituty zadržení řidičského průkazu, vybírání kaucí a výkonu státního odborného dozoru, u kterých zákon zmocňuje upravit prováděcím předpisem náležitosti a vzor dokladů sloužících k výkonu těchto působností. II. Předložený návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je vyhláška vydávána. III. Platná právní úprava obsahuje pouze úpravu náležitostí a vzoru řidičského průkazu České republiky. Tuto úpravu je nutno změnit, resp. nahradit ji úpravou řidičského průkazu vzoru Evropských společenství, který bude v České republice vydáván od jejího vstupu do Evropské unie. Ostatní úpravy jsou zařazovány nově. IV. Realizace předloženého návrhu novely vyhlášky si vyžádá výdaje na zajišťování vydávání řidičských průkazů ĆR podle vzoru řidičského průkazu Evropských společenství. Tyto výdaje jsou vyčísleny v důvodové zprávě k návrhu novely zákona č 361/2000 Sb. Realizace vyhlášky si dále vyžádá určité výdaje ze státního rozpočtu na tiskopisy potvrzení o zadržení řidičského průkazu, potvrzení o převzetí kauce a pověření k provádění státního dozoru. Novela nemá žádné sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí. Zvláštní část: K bodu 1: Ustanovení nově upravuje podobu a obsah řidičského průkazu České republiky v souladu s příslušnými normami komunitárního práva. Po stránce formální i obsahové vychází ze směrnice Rady č. 91/439/EHS, o řidičských průkazech, ve znění směrnic Rady č. 96/47/ES, č. 97/26/ES, č. 2000/56/ES a 2002/256/ES. V řidičském průkazu se zaznamenávají údaje potřebné pro identifikaci držitele řidičského oprávnění, určení rozsahu

13 řidičského oprávnění, jakož i případné další skutečnosti relevantní pro výkon řidičského oprávnění. Ve vyhlášce se opakují i údaje, které bude řidičský průkaz obsahovat a které jsou uvedeny již v zákoně. Důvodem opakování těchto údajů ve vyhlášce je jejich přiřazení k příslušným číselným kódům, které usnadňují orientaci kontrolního orgánu v obsahu údajů v případě užití řidičského průkazu v zahraničí. Řidičský průkaz bude obsahovat i ochranné prvky proti padělání. Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1 vyhlášky. K bodům 2 až 5: Upravuje se ustanovení vyhlášky o řidičském průkazu vzoru Evropských společenství, aby tato úprava odpovídala výše citovaným normám Evropské unie. K bodu 6: V ustanovení se upravuje název Ministerstva dopravy, aby odpovídal současnému platnému stavu. K bodu 7: V členských státech Evropské unie jsou platné, kromě řidičských průkazů odpovídajících vzorům uvedeným vpříslušných směrnicích EU, také v minulosti vydané řidičské průkazy, které těmto vzorům neodpovídají. V roce 2000 Komise vydala přehled všech platných řidičských průkazů členských států Evropských společenství a zároveň svým rozhodnutím č. 2000/275/ES ze dne 21. března 2000 rozhodla o tom, že tyto řidičské průkazy se uznávají jako řidičské průkazy opravňující k řízení motorových vozidel ve všech členských státech Evropské unie. Pro naplnění tohoto rozhodnutí Komise také stanovila ekvivalenty řidičských oprávnění zapisované v platných řidičských průkazech vydávaných v členských státech ES. Stejný režim pak platí ohledně řidičských průkazů vydaných v Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a ve Švýcarsku. Jde o členské státy EEA (Evropského ekonomického prostoru), které uzavřely sevropskými společenstvími dohodu o vzájemném uznávaní řidičských průkazů. Protože se vstupem České republiky do Evropské unie stane tato dohoda závaznou i pro ČR, je nutno do úpravy ekvivalentů skupin a podskupin řidičských oprávnění zahrnout nejen výměnu řidičských průkazů Evropských společenství, ale i výměnu řidičských průkazů vydaných výše uvedenými čtyřmi státy. Podle výše uvedených dokumentů budou úřady obce s rozšířenou působností při výměně platných řidičských průkazů udělovat ekvivalentní řidičská oprávnění. K bodu 8: Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích nově zavedla institut zadržení řidičského průkazu. Při tomto zadržení vystaví policista řidiči potvrzení o zadržení řidičského průkazu. Ustanovení vyhlášky upravuje na základě zákonného zmocnění náležitosti a vzor tohoto potvrzení o zadržení řidičského průkazu. K bodům 9 až 12: Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích upravuje některé evidenční úkony vregistru řidičů, a to v souvislosti se zavedením bodového systému. Jednak zavádí povinnost evidovat přestupky již od pokuty Kč, a dále je nutné evidovat i skutečnosti spojené s bodovým systémem, tj. počet udělených a odečtených bodů a pozbytí řidičského

14 oprávnění v případě dovršení stanoveného nejvyššího počtu bodů, jakož i jeho vrácení. V tomto smyslu je potřeba upravit i příslušná ustanovení vyhlášky týkající se registru řidičů. K bodu 13: Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích dále zavádí nové instituty vybírání kaucí a provádění státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru. Ustanovení upravují náležitosti dokladů, které bude potřeba vydávat při vybírání kaucí, a dále dokladu, kterým se bude prokazovat pracovník krajského úřadu nebo ministerstva při výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru podle zákona. K bodům 14: Nově se upravuje příloha č. 1. Dosavadní příloha č. 1 upravuje dosavadní vzor řidičského průkazu České republiky. Tento vzor je potřeba nahradit novým vzorem řidičského průkazu České republiky, který odpovídá výše citované směrnici EU. K bodu 15: Příloha č. 9a uvádí ekvivalenty řidičských oprávnění k řidičským oprávněním uvedeným v řidičském průkazu vydaném členským státem Evropských společenství, v řidičském průkazu vydaném v Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku nebo ve Švýcarska nebo v řidičském průkazu vydaném cizím státem. K bodu 16: Příloha č. 9b upravuje vzor tiskopisu potvrzení o zadržení řidičského průkazu. Přílohy č. 11 a 12 upravují vzor tiskopisů dokladů nově zaváděných novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích. K čl. II: Účinnost vyhlášky je navrhována k datu účinnosti novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.

15 VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č..../2004 Sb., k provedení 45a zákona: Čl. I Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., se mění takto: 1. Za 5 se vkládá nový 5a, který včetně nadpisu zní: 5a Výuka a výcvik v rámci doškolovacího kurzu (1) Výuka v rámci doškolovacího kursu obsahuje výuku předpisů o provozu na pozemních komunikacích a výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy. (2) Výuka předpisů o provozu na pozemních komunikacích podle odstavce 1 zahrnuje tyto tematické celky a) předpisy o provozu na pozemních komunikacích, 3) b) řešení dopravních situací, c) občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost řidiče. (3) Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy podle odstavce 1 zahrnuje tyto tematické celky: a) činitelé ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, b) vliv alkoholu, jiných návykových látek, léčiv, stavu mysli a únavy na chování řidiče, c) problematika vzájemných vztahů jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích (dopravní etika), d) rozbor příčin dopravních nehod. (4) Výcvik v rámci doškolovacího kursu je zaměřen na respektování a užívání zásad bezpečné jízdy při řízení motorového vozidla.. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Čl. II

16 Obecná část: Odůvodnění I. Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích zavádí nově institut bodového hodnocení vybraných přestupků a trestných činů spáchaných řidiči motorových vozidel v provozu na pozemních komunikacích. Důsledkem dosažení nejvyššího stanoveného počtu bodů je pozbytí odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a pozbytí řidičského oprávnění na dobu jednoho roku. Jestliže chce řidič získat po uplynutí stanovené lhůty své řidičské oprávnění zpět. musí se podle zákona podrobit doškolovacímu kursu v autoškole a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tuto materii upravuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož přímá novela je součástí zákona, kterým se novelizuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Zákon zmocňuje prováděcí právní předpis k úpravě obsahu a rozsahu tohoto doškolovacího kursu. II. Předložený návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je vyhláška vydávána. III. Platná právní úprava uvedený doškolovací kurs neobsahuje. Jde o institut nově zavedený vzhledem k zavedení systému bodového hodnocení IV. Realizace předloženého návrhu novely vyhlášky si nevyžaduje výdaje finančních prostředků ze státního rozpočtu ani ostatních veřejných rozpočtů a nemá žádné sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí. Náklady na doškolovací kursy a přezkoušení si bude hradit sám postižený. Zvláštní část: K bodu 1: Nově zařazený 5a upravuje rozsah a obsah doškolovacího kursu. Doškolovací kurs bude zaměřen především na témata týkající se předcházení porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích a změn v chování řidiče ve smyslu respektování potřeb bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. K čl. II: Účinnost vyhlášky je navrhována k datu účinnosti novely zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, k jehož provedení je vydávána.

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

7. V 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

7. V 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní: Strana 766 Sbírka zákonů č.72 / 2011 Částka 28 72 VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.,

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., Strana 3042 Sbírka zákonů č. 284 / 2013 284 VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. května 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000

Více

www.autoskoly.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění

www.autoskoly.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění www.autoskoly.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění Datum účinnosti: 31.1.2001 Poslední změny provedeny vyhláškou č. 194/2006

Více

www.autoskolahumpolec.cz

www.autoskolahumpolec.cz www.autoskolahumpolec.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění Datum účinnosti: 31.1.2001 Poslední změny provedeny vyhláškou

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, Strana 3524 Sbírka zákonů č. 269 / 2012 269 VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 928) Návrh na zamítnutí

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. ČÁST PÁTÁ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ Hlava první Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 46 (1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí:

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí: PS160049917 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 238 USNESENÍ Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 50. schůze ve středu dne 14. prosince 2016 Vládní návrh zákona,

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

o řidičských průkazech a o registru řidičů 1 Řidičský průkaz České republiky

o řidičských průkazech a o registru řidičů 1 Řidičský průkaz České republiky 31 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 738/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017, Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne..2017, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 808 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 808 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 119 9. funkční období 119 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Více

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví Strana 1858 Sbírka zákonů č. 170 / 2014 Částka 71 170 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření 87a (6) Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem

Více

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ministerstvo dopravy

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 105 Rozeslána dne 14. října 2011 Cena Kč 107, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 105 Rozeslána dne 14. října 2011 Cena Kč 107, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 105 Rozeslána dne 14. října 2011 Cena Kč 107, O B S A H : 297. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ

229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ 229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail:

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 60 USNESENÍ výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 22. května 2008 k vládnímu návrhu zákona o Policii

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 46 USNESENÍ hospodářského výboru ze 6. schůze konané dne 11.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 46 USNESENÍ hospodářského výboru ze 6. schůze konané dne 11. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 46 USNESENÍ hospodářského výboru ze 6. schůze konané dne 11. listopadu 2010 k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

6. Za 18b se vkládá nový 18c, který včetně nadpisu zní:

6. Za 18b se vkládá nový 18c, který včetně nadpisu zní: Strana 1626 Sbírka zákonů č. 75 / 2016 75 VYHLÁŠKA ze dne 9. března 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1066 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 135 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 135 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 358 9. funkční období 358 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších

Více

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4787 360 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dopravní značky 10. část

Dopravní značky 10. část Dopravní značky 10. část SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (1) Speciální označení vozidel jsou a) "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1), O1 67

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb. Změna: 177/2004 Sb. Změna: 194/2006 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů

Více

(3) Na přední straně řidičského průkazu jsou pod číselnými kódy uváděny následující údaje o držiteli řidičského průkazu:

(3) Na přední straně řidičského průkazu jsou pod číselnými kódy uváděny následující údaje o držiteli řidičského průkazu: 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 14. prosince 2000, č. 478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě (Výňatky)

VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 14. prosince 2000, č. 478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 55/2003 Sb. Změna: 281/2007 Sb. Změna: 281/2007 Sb. (část) Změna: 269/2012 Sb. Změna: 269/2012 Sb. (část) Změna: 106/2013 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 14. prosince 2000, č. 478/2000

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

ČÁSTKA 140 Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014.

ČÁSTKA 140 Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014. Metodický zpravodaj autoškol č. 81/2014 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2013

Více

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl.

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl. N á v r h III. ZÁKON ze dne.., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 300 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO 226/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986

Více

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl.

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl. N á v r h I. ZÁKON ze dne.., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (část,, odst., písm. a pod.) Navrhovaný předpis

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

Změna zákona o sociálních službách

Změna zákona o sociálních službách III. N á v r h ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku..

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku.. Strana 4426 Sbírka zákonů č. 293 / 2016 293 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Metodika. č. 1/2008. Ministerstvo dopravy. vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Metodika. č. 1/2008. Ministerstvo dopravy. vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Ministerstvo dopravy Metodika č. 1/2008 vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ZPRACOVAL OVĚŘIL ÚTVAR O 150 O 150 FUNKCE ředitel odboru

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

N á v r h ZÁKON ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON ze dne 2013, III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

POKYN OBECNÉ POVAHY. Podle 12 odst. 1 a 13e odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v í m :

POKYN OBECNÉ POVAHY. Podle 12 odst. 1 a 13e odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v í m : Nejvyšší státní zastupitelství ------------------------------------ SL 920/2008 Sbírka pokynů obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství ------------------------------------------ č. 12/2008 POKYN

Více

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 437 Z Á K O N České národní

Více

ČÁST PRVNÍ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY. ASPI UX361 Strana :50:27

ČÁST PRVNÍ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY. ASPI UX361 Strana :50:27 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb. Změna: 177/2004 Sb. Změna: 194/2006 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Profesní průkazy řidičů

Profesní průkazy řidičů Profesní průkazy řidičů ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI profesní průkazy řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor středního

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 66. schůze dne 25. května 2005

USNESENÍ ústavně právního výboru z 66. schůze dne 25. května 2005 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 180 USNESENÍ ústavně právního výboru z 66. schůze dne 25. května 2005 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

Více

374/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, ČÁST PRVNÍ

374/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, ČÁST PRVNÍ 374/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších

Více