program výzkumu MMR WD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "program výzkumu MMR WD-05-07-3 www.disparity.cz"

Transkript

1 Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na sníţení regionálních disparit nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohroţených finanční nedostupností bydlení - senioři ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU program výzkumu MMR WD Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Helena Vařejková

2 Cíl zvýšit variabilitu stávajícího bytového fondu zvýšením počtu menších bytů jako reakce na současnou poptávku, cestou vratných stavebních úprav, které umožní budoucí opětovné sloučení bytových jednotek podle změněné prostorové potřeby vytvořit sociální bydlení pro seniory ve stávajících vlastnických i obecních bytech/bytových domech, tj. snížit cenu bydlení seniorů ( zmenšení plochy bytu, snížení nákladů na služby ) zachovat bydlení seniorů ve stávající lokalitě ( nepřesazovat starý strom )

3 Růst počtu seniorů v dlouhodobém výhledu Konference "Udržitelný rozvoj měst", Jablonec nad Nisou, přibližuje nejnovější projekce ČSÚ (pracující i s údaji o migraci), z údajů je patrný jak výrazný absolutní tak i relativní růst této věkové skupiny po r.2010 Obyvatel k 1.1. daného roku rok celkem abs podíl v % 2008 *) , *) , , , , , , ,2

4 Nájemní bydlení - zatíţení domácností Konference "Udržitelný rozvoj měst", Jablonec nad Nisou,

5 Dotace a podpora státu v oblasti bydlení výstavba tzv. sociálních bytů 1/ Nařízení vlády 333/ 2009 Sb. o podmínkách pouţití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám je určen pro právnické a fyzické osoby 2/ Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení je určen pro obce

6 Legislativa - návrhy Konference "Udržitelný rozvoj měst", Jablonec nad Nisou, Na základě výše uvedeného navrhujeme některé úpravy existujících předpisů v oblasti sociálního bydlení tak, aby byl správně zakotven pojem bydlení seniorů a aby i pro tuto skupinu bylo dostupné sociální bydlení. Nařízení vlády 333/ 2009 Sb. Zde jsou stavební úpravy definovány v 2 body b)2., b)4., vždy se ale apriori předpokládá nějaká forma neobyvatelnosti, definice sociálního bytu postrádá možnost úprav stávajícího normálního bytu. Proto navrhujeme doplnit vymezení pojmů poloţkou v 2 b)5. 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) sociálním bytem nájemní byt postavený s dotací podle tohoto nařízení, b) výstavbou 1. novostavba sociálního bytu v bytovém domě1), 2. stavební úpravy2), kterými vznikne sociální byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, 3. nástavba nebo přístavba2), kterou vznikne sociální byt, nebo 4. stavební úpravy bytu nezpůsobilého k bydlení, kterými vznikne sociální byt, 5. stavební úpravy bytu, kterými vzniknou menší bytové jednotky 8 bod (8) Dotace se čerpá na základě faktur postupem stanoveným ve smlouvě o poskytnutí dotace tak, že na úhradě každé faktury se dotace může být poskytnuta do výše 30 % skutečných plnění.

7 Legislativa - návrhy Konference "Udržitelný rozvoj měst", Jablonec nad Nisou, bod (7) Nájemné za 1 m2 a (8) Podmínky uvedené v 5 a v odstavcích 1 až 7 musí příjemce dotace dodržet celkem 10 let v období nejdéle 15 let Upravit tak, aby výše nájemného byla v reálné relaci vůči návratnosti investice (např. 10 let) 8 bod (8) Dotace se čerpá na základě faktur postupem stanoveným ve smlouvě o poskytnutí dotace tak, že na úhradě každé faktury se dotace může podílet nejvýše 30 % - zrušit Nejjednodušší by bylo Nařízení vlády 333/2009 Sb. sloučit s Podporou podporovaných bytů ( viz dále) a vytvořit jeden přehledný ekonomicky správně nastavený model dotací přístupný všem investorům. Původní plán počítal s výstavbou až 2 tisíc bytů do konce roku Současné rozpočtové možnosti fondu rozvoje bydlení v situaci zatím nejistého dalšího financování pokryjí výstavbu cca 400 bytů, splňujících podmínky Nařízení. Od startu programu fond zatím přijal 19 žádostí. Nezájem soukromých majitelů dokládá též průzkum, který uvádíme v závěru.

8 Legislativa - návrhy Konference "Udržitelný rozvoj měst", Jablonec nad Nisou, Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů Podprogram se natolik zaměřil na precizní definici vstupního bytu a pojmu výstavba, že vlastně nežádoucím způsobem zúžil okruh možných uživatelů. V kap.ii. je akceptovatelná definice v bodu a), ale v bodu d) výstavba by se snad případ seniora dal zařadit pod bod d)4 : II. Parametry podprogramu Vymezení pojmů Pro účely tohoto podprogramu se rozumí: a) podporovaným bytem nájemní byt, určený k sociálnímu bydlení, postavený se státní dotací podle tohoto podprogramu; který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich ţivota, které ani při vyuţití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení;.. d) výstavbou 1. výstavba bytového domu nebo rodinného domu se dvěma nebo třemi byty, 2. stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, 3. nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, 4. stavební úpravy bytu, kterými vznikne podporovaný byt, nebo 5. stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy;

9 Legislativa - návrhy Konference "Udržitelný rozvoj měst", Jablonec nad Nisou, Ovšem upřesnění pojmu vstupní byt v kap.viii. 2 je natolik zúžené, že bychom považovali za vhodnější pro byty pro seniory buď zařadit samostatnou definici nebo opustit pojem vstupní byt a ponechat jen pojem podporovaný byt, což je samo dost výstižné. tj. sloučit písm. a) a c) a upravit bod d)4 a opravit nebo zcela vypustit definici v kap.viii. VIII. Dotační tituly: 2. Podporovaný byt (PB) Cíl: Cílem výstavby podporovaného bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. Cílová skupina: Osoby, které v důsledku nepříznivé sociální situace způsobené sociálními okolnostmi jejich života nemají přístup k bydlení, a to ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky, přičemž jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Jedná se například o osoby starší 68 let, osoby které opouštějí různá pobytová zařízení (výkon trestu, výchovná zařízení, ústavy sociální péče, azylový dům, dům na půl cesty), o příslušníky minoritních etnických skupin, osoby v přiznaném postavení uprchlíka apod.

10 Porovnání nákladů Podle údajů z tisku ( MF Dnes a , Veřejná správa 5/2010) se v Jihomoravském kraji připravují investice pro vytvoření dalších míst v zařízeních pro seniory, jak cestou rekonstrukcí, tak nové výstavby. Porovnáním dostupných údajů o výši investice a počtu vzniklých míst dojdeme k nákladům na umístění jednoho seniora cca 1,5mi. Kč. název investice počet osob průměr/osobu průměr příkladů DD Ivančice Kč Kč DD Tomešova Brno Kč Kč DD Újezd u Brna Kč Kč Kč DD Miroslav Kč Kč CSS Kyjov Kč Kč V dále prezentované úvaze o zvýšení variability ve stávajícím bytovém fondu činí náklady na vytvoření bydlení pro jednoho seniora asi 300 tis. Kč.

11 Příklad Rozdělení obecního nájemního bytu dvě menší bytové jednotky Dům byl postavený v 30. letech 20 stol. a nachází se v lokalitě Brno-Zábrdovice

12 Příklad Původní stav Byt m 2

13 Příklad Navrţený stav Byt 2-51 m 2 Byt 3-55 m 2

14 Komentář V bytě byly navrženy tyto úpravy : rozdělení bytu příčkou na dvě menší jednotky, vybourání nového vstupu pro druhou bytovou jednotku úprava stávající koupelny/wc, napojení a vybudování nové koupelny/wc pro druhý byt zřízení jedné nové kuchyňské linky. oprava podlahy v centrální části bytu dlaţba v prostorách vstupu a dlaţba s izolací v prostoru nového sociálního zařízení. oprava a podle potřeby doplnění elektrorozvodů nové rozvody ústředního vytápění, vč. kotle etáţového topení změny v polohách dveřních otvorů. vymalování nutné projekční práce náklady byly upřesněny poloţkovým rozpočtem Dále jsme prověřovali, jak se změny projeví v nájemném z nově vzniklých bytů, a jestli by mohla obec použít dotaci na výstavbu sociálního bydlení (Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů, který stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení, MMR ČR) Výchozí stav - regulované nájemné ve výši podle jednostranného zvýšení nájemného v Brně-Zábrdovicích od činí 59,10Kč.

15 Nájemné Označení Plocha/m2 Nájem v roce 2010 Kč/měs Nájem v roce 2010 Kč/rok bytu regulovaný MON *) s dotací **) regulovaný MON s dotací Byt č Kč Kč Kč Kč Byt č Kč Kč Kč Kč Kč Kč Byt č Kč Kč Kč Kč Kč Kč Byty Kč Kč Kč Kč Kč Kč * ) MON místně obvyklé nájemné vypočtené pomocí expertního posudku IRI **) vypočteno s využitím sazby Kč 54,40 dle podprogramu MMR Podpora výstavby podporovaných bytů Varianta Byt Výběr nájemného/rok Součet za byt č. 2 a byt č. 3 Původní regulované nájemné v bytě č. 1 Kladný rozdíl A Byt č.2 - regulovaný Byt č.3 - MON Kč Kč B Byt č.2 - MON Byt č.3 - MON Kč Kč C Byt č.2 - s dotací Byt č.3 - s dotací Kč Kč

16 Investice varianty Konference "Udržitelný rozvoj měst", Jablonec nad Nisou, Stavební náklady nutné pro úpravu stávajícího bytu na 2 bytové jednotky jsou Kč, cena se týká úprav v nutném rozsahu jak bylo popsáno výše. Za předpokladu, ţe investor pouţije hypotéku na 10 let na celou částku, ( pro kalkulaci jsme použili zprůměrované hodnoty z hypotéční kalkulačky na vypadá návratnost investice pro jednotlivé varianty takto : Varianta A Splátky hypotéky nelze z kladného rozdílu ( Kč) v dané době splatit. Ve všech variantách ale platí, že ve skutečnosti bude kladný rozdíl větší, protože nově opravené byty budou mít oproti minulosti velmi nízké náklady na opravy a údržbu. Pokud by se na splácení použila celá výše nově vybraného nájemného (opět teoreticky), byla by hypotéka splacena po cca 6-7 letech. Varianta B Kladný rozdíl investora Kč by téměř stačil na splátky hypotéky ( splatnost asi 10,5 roku), při použití celé částky z nového nájemného je splatnost asi 5let. Varianta C Náklady investice Kč by se po započítání dotace 2x Kč snížily na Kč, což je zřejmě položka, u které nelze uvažovat o investičním modelu s hypotékou. Předpokládáme jiný způsob financování v rámci zdrojů obce.

17 Průzkum zájmu mezi soukromými majiteli bytových domů Průzkum zájmu o navrţený program byl realizován v Brně a v Praze formou odborného výkladu s následnou diskusí : Celkový počet účastníků = 130 Poloţené dotazy: 1/ Máte mezi nájemníky případ seniora v nadměrném bytě? nebo podobný případ? Kladných odpovědí 28 2/ Uvaţoval byste ve svém domě o rozdělení velkého nájemního bytu na dvě jednotky, jak bylo naznačeno v přednášce? a/ s dotací (Nařízení vlády 333/2009 Sb.) Kladných odpovědí 0 b/ bez dotace Kladných odpovědí 14

18 Závěr Konference "Udržitelný rozvoj měst", Jablonec nad Nisou, Zvyšování variability bytového fondu v rámci stávající zástavby je finančně i časově méně náročné než nová výstavba, jako dílčí faktor spolupůsobí proti vylidňování měst Nařízení vlády 333/ 2009 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám nemá ekonomické podmínky nastaveny tak, aby umoţnil vstup soukromého sektoru. 30% dotace na úhradu nákladů ve vztahu k regulovanému nájmu 43 Kč na dobu 10let neumožňuje návratnost investice, regulované nájemné, ke kterému je majitel ze povinen se zavázat, neumožňuje pokrytí nákladů spojených s nájemným Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení. Má komplikovaný název (problém při citacích v tisku, při vyhledávání), vyjmenováním skupin znevýhodněných osob je definice natolik zúţená, že vylučuje standardní sociálně slabé domácnosti, např. osaměle žijícího seniora Prioritou obcí by mělo být uváţlivé hospodaření se stávajícím bytovým fondem a podle místních podmínek ponechání určitého procenta bytového fondu pro účel sociálního bydlení. Živelná privatizace obecních bytů a na druhé straně pomalá a nákladná výstavba sociálního bydlení nejsou komplexním řešením. Rekonstrukce stávajícího bytového fondu v kombinaci s adresným příspěvkem na bydlení umožňují přesně zacílená řešení dislokovaná po celé urbánní struktuře.

19 DĚKUJEME ZA POZORNOST

Zvýšení variability bytového fondu Nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Helena Vařejková, Institut regionálních informací,

Více

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Ing. Milada Kadlecová,

Více

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se z etelem na seniory Auto i: Ing. Milada Kadlecová Ing. arch. Helena Va ejková ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nové

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE k nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu bytu nebo domu postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení

Více

Analýzy podpor bydlení v gesci MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Analýzy podpor bydlení v gesci MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Analýzy podpor bydlení v gesci MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Finální verze 31. srpna 2010 Obsah prezentace Manažerské shrnutí Metodika výpočtu Přínosy pro státní rozpočet a veřejné rozpočty z investic

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SOCIAL HOUSING

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SOCIAL HOUSING Petra Truhlářová 1 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SOCIAL HOUSING Abstract In society there exist some groups of people, which are not able to care for their housing. It means mainly the weakest rank of population. The

Více

PODPORA BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÁ MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

PODPORA BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÁ MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ PODPORA BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÁ MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Milena Brožová Článek seznamuje s kompetencemi Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti bydlení od jeho vzniku v roce 1996. Dále podává úplný

Více

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Nové nástroje pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA

Více

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj 2003 2005 Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002

PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002 PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor bytové politiky březen 2002 PODPORA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ STÁTNÍ ROZPOČET Zajištění systému financování stavebního

Více

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová.

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová. ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ OBCE A JEJÍCH ORGÁNŮ BYDLENÍ Bydlení Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová Slovo byt nebo bydlet má údajně svůj základ v bytí, žití. Jinými slovy,

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Schválena vládou usnesením ze dne 16. března 2005 č. 292 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce bytové politiky březen 2005 Koncepce bytové politiky Obsah: 1. Úvod 2. Současná situace

Více

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI ÚRS PRAHA, a.s. NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI (Výsledek projektu TB010MMR023) ÚRS PRAHA,

Více

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 3. BYTOVÝ FOND NA ÚZEMÍ MĚSTA 7 4. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA A ROZVOJOVÉ LOKALITY

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení Petra Chvílíčková Bakalářská práce 2010 u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB)

Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bakalářská práce Autor: Martin Mužík, DiS. Bankovní management

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o. 28.8.2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 2 z celkem 29 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD...

Více

Peněžní prostředky určené na podporu bydlení

Peněžní prostředky určené na podporu bydlení Věstník NKÚ, kontrolní závěry 247 09/24 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2009 pod

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU STRATEGIE A NÁVRHY NA USKUTEČNĚNÍ TRANSFORMACE SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH DÁVEK PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM IDENTIFIKAČNÍ KÓD HS 114/04 LISTOPAD 2004 Národní centrum sociálních

Více