Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole PŘÍRUČKA PRVÁKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole PŘÍRUČKA PRVÁKA"

Transkript

1 Přírodovědecká fakulta UK v Praze Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole prirucka_fotky_final.indd 1 PŘÍRUČKA PRVÁKA :07:08

2 VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, STUDENTI PRVNÍHO ROČNÍKU! Vítáme vás mezi studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doufáme, že budete se svým rozhodnutím a studiem na naší fakultě spokojeni. Sami jsme před několika málo lety byli ve stejné situaci jako vy, vstupovali jsme do neznámého prostředí vysoké školy, které je značně odlišné od dosavadních zkušeností. Spolu se studijním oddělením jsme pro vás připravili tento malý návod k použití fakulty, abychom vám co nejvíce usnadnili vstup do studentské obce. Nejde však o autoritativní text vždy je důležité, co je dáno studijní legislativou a napsáno v Karolínce ta má váhu platného zákona. Tato příručka by vám měla pomoci na nic nezapomenout a nasměrovat vás na místa, kde získáte další informace. Velmi oceníme všechny pozitivní i negativní reakce na tento materiál, které určitě využijeme pro jeho zkvalitnění v dalších letech. Pokud budete mít s něčím závažné problémy, můžete se samozřejmě obrátit na zástupce své sekce v Akademickém senátu. Jménem Studentské komory Akademického senátu PřF UK Jan Kříž 2 PROHLÉDNĚTE SI NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: web.natur.cuni.cz/student NAPIŠTE NÁM: prirucka_fotky_final.indd :07:09

3 MILÉ STUDENTKY, MILÍ STUDENTI! Gratulujeme vám k úspěšnému přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doufáme, že studium bude pro vás naplňující a že na fakultě prožijete krásná studentská léta. Věříme, že vám předkládaná příručka, kterou pro vás připravili vaši starší kolegové, pomůže v rychlejší orientaci ve vysokoškolském prostředí a snáze přežijete nejen první ročník, ale především zvolené studium i řádně ukončíte. Za celou akademickou obec vám k tomu přejeme hodně zdaru! doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. studijní proděkanka prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. děkan fakulty VŠECHNY ZÁSADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE STUDIA: 3 prirucka_fotky_final.indd :07:10

4 OBSAH 6 Základní studijní předpisy 7 Studijní plány, kreditní systém 11 Bakalář Plus 13 Zápis předmětů 14 Studijní oddělení 17 Informační systémy 20 Moodle 21 Elektronická pošta 22 Google Apps NATUR.CUNI.CZ 24 Počítačové učebny a studovny 27 Bezdrátová síť eduroam 28 Webové prezentace 29 Knihovny a elektronické informační zdroje (EIZ) 32 Tělesná výchova 34 Cizí jazyky 35 Stipendia 38 Poplatky spojené se studiem 42 Anketa studentské hodnocení kvality výuky 44 Místa a učebny na fakultě 50 Přehled budov PřF UK 81 ISIC a studentský průkaz 83 Tramvajenka 85 Ubytování 86 Stravování 87 Lékař v Praze 88 Kdo je kdo 91 Kde sehnat učebnice a studijní texty 92 Časopis BERT 93 Studentský život 95 Kde hledat odpovědi 98 Autoři 4 prirucka_fotky_final.indd :07:10

5 prirucka_fotky_final.indd :07:11 5

6 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY Studium se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. a Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (cuni.cz/uk-2535-version1-02ukuzviszruk.pdf), který je dále rozšiřován Pravidly pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě (natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/ predpisy-a-poplatky/pravidla-pro-organizaci-studia) a dalšími předpisy. Uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu ke studiu, studentem přestane být dnem složení poslední části státní závěrečné zkoušky (obhajoba bakalářské / diplomové práce je jednou z částí), nebo je-li studium ukončeno jinak, tedy vlastním zanecháním studia, ukončením z důvodu nesplnění povinností, vyloučením, zánikem akreditace nebo uplynutím maximální doby studia. Maximální doba bakalářského studia je 6 let, navazujícího magisterského 5 let. Absolventům je vydán diplom a dodatek k diplomu na promoci. Informace o promocích naleznete na natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/ promoce-imatrikulace-diplomy. Všechny předpisy a důležité informace jsou umístěny na stránkách studijního oddělení (natur.cuni.cz/fakulta/studium). Na stránce aktualit pro bakalářské a magisterské studenty (natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr) se zveřejňují zásadní sdělení a aktuální informace, např. změny úředních hodin, zařazení do paralelek, novinky o SIS (Studijní informační systém), návody a další užitečné rady. Dříve než budete kontaktovat studijní referentku s dotazem, pokuste se odpověď najít na webových stránkách studia, např. ve složce FAQ (natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk/helpdesk). Vaší pozornosti také velmi doporučujeme úřední desku fakulty (natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska), na které se zveřejňují informace např. o termínech státnic, nedoručených zásilkách, výzvy k zápisu apod. 6 AKTUÁLNĚ PLATNÉ PŘEDPISY FAKULTY A UNIVERZITY: prirucka_fotky_final.indd :07:11

7 STUDIJNÍ PLÁNY, KREDITNÍ SYSTÉM Studium je organizováno podle kreditního systému. Za úspěšné ukončení každého předmětu, tzv. studijní povinnosti (zápočet, zkouška) získá student podle náročnosti předmětu určitý počet kreditů ( bodů ). Přidělený počet kreditů nezávisí na známce u zkoušky, stačí získat hodnocení dobře (3). Za celé bakalářské studium musí každý získat minimálně 180 kreditů, takže v ideálním případě 30 kreditů za semestr (standardní doba bakalářského studia je 3 roky). Každý studijní obor má závazný studijní plán (viz Karolínka, twinsen.natur.cuni.cz/karolinka), kde je uveden seznam požadavků nutných pro úspěšné ukončení studia. Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Všechny povinné předměty musí student absolvovat, jinak nemůže úspěšně ukončit studium. Z nabídky povinně volitelných předmětů musí student získat alespoň požadovaný minimální počet kreditů, ostatní absolvuje jako volitelné. Volitelné předměty si student vybírá podle svého zájmu. Výběr volitelných předmětů však doporučujeme řešit zejména z nabídky doporučených volitelných předmětů vašeho oboru, případně s ohledem na zpracovávanou závěrečnou práci. Mohou být nejen z nabídky příslušné sekce, ale i z jiných sekcí a fakult UK, případně i z jiných vysokých škol. Studijní obory Biologie, Ekologická a evoluční biologie a Molekulární biologie a biochemie organismů jsou organizovány modulovým systémem (viz níže). Každý předmět má uveden časový rozsah a způsob ukončení. Např. 2/1 Z, Zk v Karolínce znamená, že předmět obnáší 2 hodiny (po 45 minutách) přednášek týdně a 1 hodinu cvičení týdně a povinnost získat zápočet (Z) i zkoušku (Zk). Některá praktická cvičení probíhají turnusově (např. terénní exkurze, ale i mnoho dalších). Místo jedné či dvou hodin týdně po celý semestr proběhnou během několika dní v kuse. Ne vždy je to v Karolínce dostatečně jasně vyznačeno, obvykle je zvolen formát 0/1 [T] apod., přesnější informace naleznete v SIS v popisu předmětu. Předmět je zpravidla ukončen zápočtem nebo zkouškou. KAROLÍNKA: twinsen.natur.cuni.cz/karolinka 7 prirucka_fotky_final.indd :07:11

8 Termíny zkoušek musí být vypsány v SIS nejpozději na začátku zkouškového období. Musí být nejméně tři a počet míst musí odpovídat počtu zapsaných studentů. Případné problémy s termíny zkoušek řešte nejprve s příslušným pedagogem, poté s garantem oboru či programu a až poté se studijní proděkankou. Pokud pedagogy slušně požádá skupina studentů, že by potřebovali posunout nebo přesunout termín zkoušky na jiné datum, než on navrhl, většinou je v rámci svých možností ochoten jim vyhovět. Pokud se nepodaří získat zápočet nebo zkoušku napoprvé, má student právo v průběhu akademického roku na dva opravné termíny. Zejména nedoporučujeme odkládat první termín zápočtu či zkoušky na konec zkouškového období. Každý předmět je možné zapsat do SIS za dobu studia pouze dvakrát (nemusí být nutně hned v následujícím ročníku). Při opakovaném zápisu má student opět nárok na tři termíny, resp. jeden řádný a dva opravné. Žádná další možnost přidání termínu neexistuje! Pokud povinný předmět ani při druhém zápisu v SIS nedokončí úspěšně, studium nemůže úspěšně ukončit, neboť nesplní podmínku kontroly studia před státními zkouškami. Povinně volitelné a volitelné předměty není nutné splnit ani při druhém zápisu, proto vás může napadnout, že si jich zapíšete hodně a ukončíte jen některé z nich. Tento postup však nedoporučujeme. U povinně volitelných předmětů si tak můžete zbytečně vyčerpat možnosti zápisu a může se stát, že z nich nebudete schopni získat předepsaný počet kreditů. Navíc platí, že pokud si zapíšete příliš mnoho předmětů, zvýší se vám minimální potřebný počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia (= ročníku). K postupu do každého dalšího ročníku je potřeba získat do konce akademického roku (zhruba do konce září) předepsaný počet kreditů. Pokud je student nezíská, ukončuje se mu studium. Pro postup do druhého ročníku je nutných 45 kreditů, do třetího ročníku 95 kreditů, ale to jen v případě, že si student nezapsal předměty za více kreditů (viz níže)! Pokud student nezíská do konce třetího ročníku bakalářského studia 180 kreditů nebo úspěšně nedokončí všechny povinné předměty nebo předepsaný počet povinně volitelných předmětů, může si studium o rok prodloužit, pokud má alespoň 150 kreditů. Pokud si však v prvním ročníku zapíšete 8 prirucka_fotky_final.indd :07:11

9 předměty dohromady za více než 70 kreditů (tzn. 71 a více), musíte pro postup do druhého ročníku získat alespoň 60 kreditů. Pokud si za první a druhý ročník zapíšete dohromady předměty za více než 140 kreditů, musíte pro postup do třetího ročníku získat alespoň 120 kreditů. Pro podrobnosti viz Karolínku a Studijní a zkušební řád UK. Není vhodné získávat vždy jen nejnižší potřebný počet kreditů, protože ve vyšších ročnících může být student nucen absolvovat za semestr předměty za mnohem více než 30 kreditů. Ve vlastním zájmu zbytečně nepřekládejte předměty do dalších let. Při závažném zdravotním problému lze požádat o úpravu studia prostřednictvím ISP (individuální studijní plán). V praxi to znamená, že student předloží návrh průběhu studia s ohledem na své zdravotní komplikace, tento návrh (podložený lékařským vyjádřením) posoudí a eventuálně schválí studijní proděkanka (např. tříměsíční pobyt v nemocnici bývá zohledněn tříměsíčním posunem kontroly studia pro postup do dalšího úseku studia). Tato možnost slouží studentům, kteří opravdu ze závažných důvodů nemohou v daném období studovat podle studijního plánu svého oboru, neslouží jako poslední záchrana pro ty, kteří studium nezvládají! MODULOVÝ SYSTÉM Studenti biologických oborů (Biologie, Evoluční a ekologická biologie a Molekulární biologie a biochemie organismů) se řídí podle modulového systému. Existuje několik modulů (Buněčná a molekulární biologie, Fyziologie a anatomie / morfologie, Organismy, Ekologie a evoluce, Ostatní předměty a Vědy o Zemi a životním prostředí) s náplní předmětů z daných oblastí. Každý obor má stanoveno, kolik musí z každého modulu získat kreditů (viz natur.cuni. cz/biologie/studium/rukovet). Výběr konkrétních předmětů je pak již zcela na studentovi. Může se tak zaměřit na předměty, které odpovídají jeho plánovanému budoucímu zaměření. Kromě těchto povinně-volitelných předmětů existují ještě 2 povinné předměty (Bakalářský projekt I a II). Doplňkem jsou pak předměty volitelné. Kreditové limity pro postup do dalšího úseku studia jsou stejné jako u ostatních oborů na PřF UK. V modulovém systému se pro splnění modulu nezapočítávají případné záměnné předměty; ostatní rekvizity zůstávají v platnosti. STUDIUM BIOLOGIE V BAKALÁŘSKÝCH OBORECH: 9 prirucka_fotky_final.indd :07:11

10 prirucka_fotky_final.indd :07:11

11 BAKALÁŘ PLUS Přírodovědecká fakulta připravila pro budoucí i stávající studenty bakalářských studijních oborů zcela novou vzdělávací platformu. Jde o nadstavbový program Bakalář Plus, který od akademického roku 2012/2013 nabídne studentům atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány. Studenti si budou moci obohatit vědomosti jak o témata specializovaná, která jim umožní proniknout do hloubi daného oboru, tak obecně přírodovědná, která budou klást známé skutečnosti do nových souvislostí. Bakalář Plus bude zahrnovat nabídku následujících studijní povinností: Fyziologie člověka z pohledu vědy, Landmarks/Milestones of Cell biology, Strukturní základy buněčné biologie, Seminář vědecké fotografie, Tajemství sbírek, BioLogické debaty, Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin, Diskuzní seminář Quo vadis chemie, Programování pro přírodovědce, Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu, Exkurze z geověd, Urbanizace, Územní plán pro negeografy, Pokročilé instrumentální metody v hydrologii, Vývoj planety Země, Matematika na počítačích pro přírodovědce, Pokročilé kurzy matematiky. INFORMACE O PROGRAMU BAKALÁŘ PLUS: bakalar-plus-atraktivni-nabidka-pro-nadane-studenty 11 prirucka_fotky_final.indd :07:11

12 Program Bakalář Plus je určen motivovaným a talentovaným studentům a reaguje na jejich specifické vzdělávací požadavky. Vzhledem k charakteru programu půjde obvykle o nadprůměrně náročné předměty, jejich splnění nebude hodnoceno kredity a nebude nahrazovat jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu obdrží student od děkana fakulty certifikát Bakalář Plus. Program Bakalář Plus bude realizován v rámci tzv. celoživotního vzdělávání a bude zdarma. Student se do programu bude přihlašovat na studijním oddělení do konce měsíce října. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány. 12 prirucka_fotky_final.indd :07:11

13 ZÁPIS PŘEDMĚTŮ Student si v termínech stanovených Harmonogramem akademického roku (natur.cuni. cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/harmonogram/harmonogram-akademickeho-roku) zapisuje předměty do SIS podle studijního plánu daného oboru. Pravidla pro zápis předmětů budou zveřejněna na stránce aktualit pro bakalářské a magisterské studenty. Termíny zápisu předmětů do SIS jsou pro každý semestr dva, první je termín registrace předmětů, kdy si student zapíše předměty, které chce nebo musí absolvovat. Po ukončení registrace rozvrháři připraví rozvrhy, informace o datu otevření rozvrhu pro přihlášení na rozvrhové lístky by se měla objevit v SIS. V druhém termínu dodatečných úprav se ideálně provádí již pouze korekce v případě kolize v rozvrhu apod. Nedoporučujeme nechávat celý zápis předmětů na dodatečný zápis, protože dané předměty můžou být na základě registrace kapacitně omezené a je větší pravděpodobnost, že vám budou kolidovat s jinými předměty. Po uzavření dodatečných úprav studijní oddělení předměty závazně zapíše; předměty pak již nelze zapisovat ani škrtat. Po uzavření dodatečných úprav je SIS otevřen pro pedagogy, kteří zapisují výsledky zkoušek do aktuálního akademického roku, nikdy ne pro jiný než aktuální rok. Studenti si zapisují do SIS veškeré předměty sami, tedy např. i v případě povinného předmětu jedním rokem zapsaného a nesplněného si tento předmět zapisuje druhým rokem student do SIS sám. Zápis žádných předmětů neprobíhá automaticky. Pokud si zapíšete daný předmět podruhé z důvodu jeho nesplnění, započítávají se kredity do celkového počtu kreditů za zapsané předměty znovu, to může ovlivnit počet získaných kreditů nutných k postupu do dalšího úseku studia (viz Studijní plány, kreditní systém, s. 7). Studenti si sami zápisem předmětů do SIS vytvářejí svůj osobní studijní plán předmětů, které hodlají v daném semestru splnit (včetně povinných předmětů jako je např. Diplomový projekt nebo předmětů, které v předchozím období nesplnili). Při vytváření osobního studijního plánu je dobré vycházet z doporučeného studijního plánu daného studijního oboru dle Karolinky. Při zápisu předmětů doporučujeme studentům sledovat počet kreditů (viz Pravidla pro organizaci studia, čl. 4 Minimální počet kreditů nutných pro postup do dalšího úseku studia). PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁPISU PŘEDMĚTŮ SLEDUJTE NOVINKY ZE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ: 13 prirucka_fotky_final.indd :07:11

14 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Studijní oddělení sídlí v samostatné budově přímo u vstupu do Botanické zahrady (Na Slupi 16, vlastní vchod je ze zadní strany budovy). Než poprvé navštívíte studijní oddělení, ověřte na stránkách kontaktů studijního oddělení, která referentka má v agendě váš studijní obor. Seznam referentek pro jednotlivé obory a agendy je uveden v seznamu na webových stránkách studijního oddělení. Prosíme, kontaktujte referentky pokud možno em, neboť v úředních hodinách se referentky věnují studentům, kteří se dostavili na studijní oddělení, a nemohou tedy zároveň vyřizovat telefonické dotazy. Několikrát do roka bývá studijní oddělení uzavřené z důvodů zpracovávání přijímacích zkoušek (na jaře), zápisů (začátkem října) či dovolené (uprostřed prázdnin), což bývá s předstihem oznámeno na webu (natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr). Pokud budete mít nějaký problém, doporučujeme ho nejdříve konzultovat s poradcem pro studium, eventuálně s garantem oboru. V případě, že se takto problém nedá vyřešit, obraťte se na svou studijní referentku, která doporučí další postup, např. návštěvu studijní proděkanky. Většina studijních potíží se však dá vyřešit s poradcem pro studium nebo referentkou. 14 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ prirucka_fotky_final.indd :07:11

15 Pro potřeby bakalářského studia budete potřebovat pomoc studijního oddělení v následujících záležitostech: KAŽDOROČNÍ ZÁPIS DO DALŠÍHO ÚSEKU STUDIA Musíte stihnout nejpozději do konce letního semestru v září. Přesné termíny zápisu ke studiu jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku (natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/ studijni-zalezitosti/harmonogram). Před cestou na studijní oddělení je nutné zkontrolovat, zda jste splnili všechny studijní povinnosti pro daný úsek studia; jejich plnění si můžete průběžně kontrolovat v SIS (Výsledky zkoušek prohlížení / Kotroly / Žádost o kontrolu pro vlastní potřebu; pro zobrazení aktualizujte okno prohlížeče). Pokud je tomu tak, v SIS požádejte o jejich kontrolu studijní referentkou (SIS / Výsledky zkoušek prohlížení / Kontrola / Žádám studijní oddělení o provedení kontroly pro postup do dalšího úseku studia). Jakmile se v SIS objeví splnil (během několika hodin až pracovních dnů dle vytíženosti studijního oddělení) můžete vyrazit na studijní oddělení s indexem a vyplněným evidenčním listem (vytiskněte ze SIS / Osobní údaje / Evidenční list,). Na studijním oddělení získáte razítko do indexu a kupón fakulty na příští akademický rok. VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O STUDIU A POTVRZOVÁNÍ PRŮKAZU NA STUDENTSKOU SLEVU PŘI DOJÍŽDĚNÍ DO ŠKOLY Pouze studijní oddělení je oprávněno vydávat potvrzení o studiu (např. při žádosti o výplatu přídavků na dítě). Předvyplněné potvrzení je opět k disposici v SIS (Osobní údaje/potvrzení o studiu). Průkaz opravňující ke studentské slevě na dopravu zakoupíte na každém vlakovém či autobusovém nádraží za 1 Kč, necháte potvrdit na studijním oddělení a poté opět dopravcem za poplatek 50 Kč. 15 prirucka_fotky_final.indd :07:11

16 ZÁPIS PŘEDMĚTŮ Z JINÝCH FAKULT Zápis předmětů z jiných fakult UK závisí na konkrétním nastavení harmonogramu příslušné fakulty, a proto může probíhat několika způsoby, viz: natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/formulare/zapis_do_sis_zs_2011_2012.pdf V případě, že předmět není v databázi UK, tak student po splnění studijní povinnosti (vykonání zkoušky/zápočtu), resp. předmětu vyplní student písemnou žádost s potřebnými údaji pro vložení do SIS. Splněná studijní povinnost bude studijním oddělením vložena do SIS jako volitelná. INDEX I v době elektronizace studijního systému je index velice důležitým dokladem studenta o jeho studiu. Na začátku každého semestru byste si měli vyplnit do indexu závazně zapsané předměty a při každé úspěšně vykonané zkoušce či získání zápočtu si nechat od pedagoga zanést tento výsledek do indexu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí (vyučující opomene zanést výsledek do SIS nebo omylem vloží jiný výsledek) je Váš index jediným dokladem pro opravu. Pokud nemáte výsledek zanesený v indexu, tak nemůžete doložit požadavek na změnu v SIS. Přesto však je pro všechny kontroly studia (zápis do dalšího úseku studia, před státnicemi) rozhodný stav v SIS. Do dalšího úseku studia se můžete zapsat i s nevyplněným indexem, jakkoli tuto praxi nedoporučujeme. 16 WEB STUDIA NA FAKULTĚ: prirucka_fotky_final.indd :07:11

17 INFORMAČNÍ SYSTÉMY Používání výpočetní techniky v počítačové síti fakulty upravuje opatření děkana č. 5/2012. CENTRÁLNÍ AUTENTIZAČNÍ SLUŽBA (CAS) Zajišťuje přihlašování uživatelů do mnoha informačních služeb univerzity. Základní informace pro fakultní uživatele jsou uvedeny na webu Centra informačních technologií (CIT, natur.cuni. cz/fakulta/cit/navody/cas). LOGIN CAS A FAKULTNÍ Při vydání průkazu studenta (viz kapitola ISIC a studentský průkaz) dostanete osobní číslo, login CAS a počáteční heslo. Číslo osoby je vytištěné na průkazu studenta. Svůj login CAS lze zjistit po přihlášení k CAS na adrese cas.cuni.cz, pro přihlášení použijte číslo osoby. Zobrazí se dvě přihlašovací jména; osobní číslo (osm číslic) a login (případná doménová část loginu CAS začíná znakem lomítko, znak lomítko v loginu lze ve většině aplikací nahrazovat znakem zavináč). Fakultní login je zpravidla totožný s loginem CAS (případná doménová část loginu CAS je potlačena). K CAS, SIS a většině dalších celouniverzitních aplikací využívajících CAS k autentizaci se lze přihlašovat pomocí loginu CAS nebo osobního čísla. Pro přihlášení do fakultního informačního systému (především do Google Apps, webového portálu, tiskového systému, počítačových učeben a studoven) se používá fakultní login (osobní číslo nebo ovou adresu nelze použít). PODROBNOSTI O INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH HLEDEJTE NA WEBU CIT: 17 prirucka_fotky_final.indd :07:11

18 HESLO Počáteční heslo má platnost jen 5 dnů, slouží výhradně pro nastavení plnohodnotného tzv. ověřeného hesla. Platnost ověřeného hesla je 365 dní. Do 15 min. od nastavení počátečního nebo ověřeného hesla v CAS dochází k automatickému nastavení totožného hesla na fakultním účtu. Přístup lze obnovit i pomocí nedávno propadlého hesla. Zapomenete-li však heslo nebo je delší dobu propadlé, je pro obnovu přístupu nutné osobně navštívit studovnu fakulty nebo výdejní centrum průkazů a požádat o nové počáteční heslo CAS! CAS vás může začít před vypršením platnosti ověřeného hesla upozorňovat, pro upozorňování je nutné si v CAS nastavit funkční ovou adresu. POUŽÍVANÉ DRUHY HESEL Počáteční heslo: Možnost získat počáteční heslo (i opětovně) máte v libovolném výdejním centru průkazů (cuni.cz/uk-1445.html) nebo na studovně fakulty (ucebny.natur.cuni.cz). Pro ověření totožnosti na studovně je nutné předložit průkaz studenta, výdejny akceptují i občanský průkaz. Platnost počátečního hesla v CAS je pouze 5 kalendářních dnů ode dne vydání. Ověřené heslo: Měnit heslo a tím prodlužovat jeho platnost lze po přihlášení k CAS. Neověřené heslo: Z bezpečnostních důvodů není na PřF dovolena změna na tento typ hesla (získání nového hesla pouze přes internet zadáním údajů o sobě). Pokud se vám nedaří přihlásit k fakultnímu účtu nebo účtu v CAS, prostudujte si návody a informace na webu CIT, případně požádejte o pomoc službu na studovně. 18 prirucka_fotky_final.indd :07:11

19 STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (SIS) SIS je pro studenta velmi důležitou databází. Obsahuje několik modulů, s nimiž student musí bezpodmínečně umět pracovat. Po přihlášení do SIS je možné prohlížet předměty, zapisovat je, přihlašovat se k rozvrhu a ke zkouškám, kontrolovat výsledky studia, prohlížet témata závěrečných prací a přihlašovat se k nim a editovat své osobní údaje (není povolena změna trvalé adresy a příjmení, změna se musí hlásit písemně na studijním oddělení). Dle zákona je student povinen sdělit VŠ aktuální adresu pro doručování pošty, proto pečlivě dbejte, abyste ji měli v SIS správně uvedenou; nesprávná adresa znamená kromě nemožnosti doručit důležitou poštu porušení zákona. K SIS se lze přihlásit na adrese is.cuni.cz/studium pomocí přihlašovacích údajů CAS. Hlásí-li vám SIS zadali jste správné přihlašovací údaje, ale nemáte roli pro práci, pak je to způsobeno tím, že vás studijní oddělení doposud nezavedlo jako studenta do SIS, zavedení si lze ověřit v aplikaci Hledání osob v SIS (hledání osob, informace o předmětech apod. můžete v SIS procházet i jako nepřihlášení uživatelé). Po přihlášení k SIS jsou nabízeny aktuálně dostupné aplikace pro danou roli, pozastavením kurzoru myši nad ikonou aplikace se zobrazí její stručný popis. Přes ikonu? je k dispozici kontextová nápověda. V aplikaci Osobní údaje nezapomeňte doplnit ovou adresu na záložce Změna údajů, na tuto adresu jsou doručovány zprávy ze SIS (např. od vyučujícího nebo upozornění na nový termín zkoušky), také zkontrolujte své osobní údaje a proveďte nezbytná nastavení o zveřejňování na záložkách Povolení zveřejnit a Možnosti uživatele. V případě dalších potíží se obraťte na správce SIS (is.cuni.cz/studium/info), propojení rozvrh SIS a mezifakultní vazby zajišťuje RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (SIS): https://is.cuni.cz/studium 19 prirucka_fotky_final.indd :07:12

20 MOODLE Systém Moodle zajišťuje elektronickou podporu výuky. Každý předmět zde má anebo bude mít svůj prostor, ve kterém naleznete studijní materiály ke stažení, pokyny vyučujících, diskuse o problematice předmětů, budete zde odevzdávat úlohy, vypracovávat testy apod. Vstoupit do systému můžete přes web Přírodovědecké fakulty nebo přímým odkazem dl1.cuni.cz. Vzhledem k tomu, že je Moodle právě ve výstavbě, další, aktuální informace naleznete v elektronické verzi Příručky prváka na Studentském webu: web.natur.cuni.cz/student/prirucka-prvaka. JAK SE PŘIHLÁSIT? Přihlašovací údaje do systému jsou stejné jako do ostatních systémů. Přihlásit se můžete pomocí loginu nebo osobního čísla a hesla CAS. Klíč k zápisu do jednotlivých předmětů vám poskytnou příslušní vyučující na začátku semestru. 20 MOODLE: dl1.cuni.cz prirucka_fotky_final.indd :07:12

21 ELEKTRONICKÁ POŠTA Každý student fakulty má automaticky (do 1 dne od získání UK loginu) zřízenu elektronickou poštovní schránku v doméně natur.cuni.cz, tedy např. Kromě této krátké adresy (část před zavináčem je fakultní login, vždy používaný k přihlášení do schránky i do jiných aplikací) je uživatelům vygenerován alias ve formě cz, tady např. Znění svého aliasu můžete zkontrolovat na adrese alias.natur.cuni.cz, kde můžete v případě kolize s již používaným aliasem jiného uživatele navrhnout vhodnou alternativu. Alias není nic jiného, než druhé jméno vaší poštovní schránky. K poště se přihlásíte na adrese posta.natur.cuni.cz. Prostředí fakultního u je stejné jako volně dostupný Gmail, jen s rozšířenými možnostmi a zcela bez reklam. Doporučujeme fakultní používat, mimo mnoha nabízených aplikací budete dostávat i Přírodovědecký newsletter s řadou zajímavých a užitečných informací. Tento je uveden jako váš kontaktní při vyhledávání na fakultě. Proto na něj jistě dostanete i důležité informace od pedagogů. Jestliže se rozhodnete fakultní nevyužívat, nastavte si přeposílání ů na vámi využívanou ovou adresu. Vaší pozornosti doporučujeme také adresu ga.natur.cuni.cz/faq, kde najdete mnoho zodpovězených otázek na téma pošta a Google Apps což jsou na naší fakultě velice blízká témata. PŘIHLÁŠENÍ K ELEKTRONICKÉ POŠTĚ: posta.natur.cuni.cz 21 prirucka_fotky_final.indd :07:12

22 GOOGLE APPS NATUR.CUNI.CZ Fakulta využívá služeb Google Apps (GA). Kromě pošty Gmailu, můžete využít i další online aplikace přímo spojené s vašim poštovním účtem: Dokumenty, Weby, Skupiny a mnoho dalších. Aplikace GA můžete používat takřka kdekoli na světě, kde najdete připojení k internetu. Zkuste psát dokumenty online a budete je mít přístupné odkudkoli a zabráníte také ztrátě dokumentů uložených na lokální disk počítače, sdílejte jednu verzi dokumentu a společně jej v jeden okamžik upravujte s ostatními Fakultní GA mají integrován adresář všech studentů a pracovníků fakulty. Do svého kalendáře můžete připojit kalendář fakulty, abyste nezapomněli na důležitá data. Své kontakty a kalendáře ve fakultním účtu můžete jednoduše synchronizovat s mobilem s OS Android a iphone. Přihlásit se do fakultních Google Apps stejně jako do fakultní pošty můžete na stránce posta.natur.cuni.cz. Doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome. Popis služeb, novinky a mnoho návodů pro seznámení se s Google Apps najdete vždy na adrese ga.natur.cuni.cz. 22 INFORMACE O GOOGLE APPS: ga.natur.cuni.cz prirucka_fotky_final.indd :07:12

23 23 prirucka_fotky_final.indd :07:14

24 POČÍTAČOVÉ UČEBNY A STUDOVNY Následující text je pouze výběrem zásadních informací týkajících se počítačových studoven a učeben zveřejňovaných na webu učeben ucebny.natur.cuni.cz, v rámci fakulty lze použít i zkrácený tvar ucebny/. Další text se často odkazuje na jeho jednotlivé sekce tohoto webu. Provozní doba studoven se během roku mění (semestr, zkouškové, prázdniny). Aktuální informace najdete vždy na webu učeben (ikona rozvrhu u příslušné studovny nebo učebny). POČÍTAČOVÉ UČEBNY PUA (23 terminálů) (Počítačová Učebna Albertov), Albertov 6, suterén vlevo, místnost S01, B5 (19 terminálů) Viničná 7, 1. patro vpravo, místnost 110, K1 (19 PC) Albertov 6, 3. patro u výtahu, K2 (14 PC) Albertov 6, 3. patro u výtahu, Z3 (18 PC) Albertov 6. POČÍTAČOVÉ STUDOVNY A6 Věž (17 terminálů) Albertov 6, (věž, podkroví nad učebnami K1 a K2 u výtahu), 3. patro, V7 (10 terminálů) Viničná 7, (biologická knihovna), 1. patro, přímo proti schodišti. Učebny slouží především pro výuku za přítomnosti vyučujících. Studenti zde většinou nemají možnost samostatné práce mimo dobu rozvrhované výuky. Naproti tomu studovny slouží pro samostatnou práci a zajišťují obvykle celodenní přístup ( Hodiny pro fakultní veřejnost ). Na studovnách je vždy nainstalován SW používaný při výuce. Při práci ve studovnách/učebnách je třeba řídit se opatřením děkana č. 5/2012 k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky doplněným o řád počítačové učebny (studovny), který najdete na webu učeben v sekci Řád učebny. 24 WEB UČEBEN: ucebny.natur.cuni.cz prirucka_fotky_final.indd :07:14

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory Zkrácený přehled úvodu do studia pro bakalářské a magisterské obory Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Čl. 1 Termíny

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Čl. 1 Termíny Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Termíny Zahájení akademického roku: 1. 10. 2016 1 Slavnostní

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

Přihlašování k SZZK v akademickém roce 2013/2014 metodický pokyn

Přihlašování k SZZK v akademickém roce 2013/2014 metodický pokyn Přihlašování k SZZK v akademickém roce 2013/2014 metodický pokyn Vážení studenti posledních úseků studia, pokud hodláte v letošním akademickém roce ukončit svoje studium státní závěrečnou zkouškou (dále

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Stipendia a poplatky. Mgr. Pavel Buriánek Kateřina Hovorková. Univerzita Karlova v Praze ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Stipendia a poplatky. Mgr. Pavel Buriánek Kateřina Hovorková. Univerzita Karlova v Praze ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ Stipendia a poplatky Mgr. Pavel Buriánek Kateřina Hovorková ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ Univerzita Karlova v Praze STUDIUM NA UK zdarma? Studium v českém jazyce je BEZPLATNÉ. www.cuni.cz

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ Obsah: 1. Úvodní informace... - 2-1.1. Vaše emailová adresa... - 2-1.2. Web adresa... - 3-1.3. Studenti studující v anglickém jazyce... - 3-1.4. Přihlášení...

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

Výběr toho nejdůležitějšího pro přežití (nejen) prvního ročníku na vysoké škole

Výběr toho nejdůležitějšího pro přežití (nejen) prvního ročníku na vysoké škole Příručka prváka 2014 2015 Výběr toho nejdůležitějšího pro přežití (nejen) prvního ročníku na vysoké škole 3 Vážení kolegové, studenti prvního ročníku! Vítáme vás mezi studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

Manuál pro práci se SIS

Manuál pro práci se SIS Manuál pro práci se SIS Obsah Přihlášení do SIS a přehled jednotlivých modulů... 2 Práce s jednotlivými moduly... 2 1.Aktuality... 2 2.Výuka... 2 a) anketa... 2 b) zápis předmětů a rozvrhu... 2 c) výsledky

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Harmonogram pro státní zkoušky 2016

Harmonogram pro státní zkoušky 2016 Harmonogram pro státní zkoušky 2016 Přihlášení se k tématu závěrečné práce v SIS: do 30.11.2015 obhajoba pod garancí některé biologické katedry výběr tématu dle nabídky (SIS nebo katedrové stránky) nebo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Zápis předmětů a rozvrhu

Zápis předmětů a rozvrhu Zápis předmětů a rozvrhu OBECNÉ INFORMACE V období elektronické registrace do předmětů probíhá tzv. předběžný zápis. Student si předměty zapisuje zatím pouze předběžně a může je po celé období elektronické

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

KARVINÁ, 2010 REVIZE,

KARVINÁ, 2010 REVIZE, PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ ZÁPIS NA ROZVRHOVÉ AKCE PŘEDMĚTŮ KARVINÁ, 2010 REVIZE, 2013, 2014 Tisk:4.9.2014 11:16 Úvod OBSAH Úvod... 3 Přihlášení do systému... 3 Kontrola povolení předzápisu... 4 Předzápis předmětu...

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace je zde ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kanceláře: 24, 132, 128 Tel.: 221 900 209 601 395 090 Co se dozvím na této

Více

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA Vysoká škola ekonomická v Praze Dnešní agenda Zápis ke studiu (podpis) Základní informace ke studiu Vyplnění potvrzení o studiu 2 Studijní předpisy - fis.vse.cz

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice Studijní program: Aplikovaná informatika studijní obory: Informatika (IN) Multimédia v ekonomické prai (ME) Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice studijní obory: Matematické metody v ekonomii

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

VI. ZMĚNY STATUTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

VI. ZMĚNY STATUTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2016

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Vyhlášky a opatření děkana všechny tyto dokumenty jsou

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie a Civil

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace.

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace. Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK aneb jak efektivně hledat užitečné vědecké informace Radka Lukášová K čemu je dobrá knihovna? Pomáhá: ušetřit peníze: - možno zapůjčit

Více

KONTROLA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU ZÁPIS DO AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

KONTROLA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU ZÁPIS DO AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 KONTROLA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU A ZÁPIS DO AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Následující informace se týkají pouze studentů postupujících do druhého a vyššího ročníku. Kroky, které je

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

METODICKÝ POKYN č. 3/2012 O POPLATCÍCH SPOJENÝCH SE STUDIEM

METODICKÝ POKYN č. 3/2012 O POPLATCÍCH SPOJENÝCH SE STUDIEM METODICKÝ POKYN č. 3/2012 O POPLATCÍCH SPOJENÝCH SE STUDIEM Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1. Vyměřování poplatků se řídí 58 zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách, ve znění

Více

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Verze 02 Úvod Tento materiál popisuje zásady práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium v centrálním Informačním systému Studium (dále jen

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

KIV/ZI Základy informatiky

KIV/ZI Základy informatiky KIV/ZI Základy informatiky 2. CVIČENÍ UNIVERZITNÍ WEBNET Přednášející: Ing. Jana Krutišová Cvičící: Ing. Tomáš Ptáček zimní semestr 2012 WEBNET OBSAH PREZENTACE Obsah 1) Systém ORION 2) Univerzitní elektronická

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s.

Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s. Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s. Stipendijní program pro stabilizaci lékařů, a vybraných kategorií NLZP v NPK, a.s. představuje souhrn pravidel a podmínek pro zařazení studenta do Stipendijního

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

Metodický pokyn prorektorky č. 1/2016, o poplatcích spojených se studiem. V Praze Č.j.: 900/16/00236 PID

Metodický pokyn prorektorky č. 1/2016, o poplatcích spojených se studiem. V Praze Č.j.: 900/16/00236 PID Metodický pokyn prorektorky č. 1/2016, o poplatcích spojených se studiem V Praze 1. 9. 2016 Č.j.: 900/16/00236 PID 262394 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1. Vyměřování poplatků se

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více