Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole PŘÍRUČKA PRVÁKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole PŘÍRUČKA PRVÁKA"

Transkript

1 Přírodovědecká fakulta UK v Praze Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole prirucka_fotky_final.indd 1 PŘÍRUČKA PRVÁKA :07:08

2 VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, STUDENTI PRVNÍHO ROČNÍKU! Vítáme vás mezi studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doufáme, že budete se svým rozhodnutím a studiem na naší fakultě spokojeni. Sami jsme před několika málo lety byli ve stejné situaci jako vy, vstupovali jsme do neznámého prostředí vysoké školy, které je značně odlišné od dosavadních zkušeností. Spolu se studijním oddělením jsme pro vás připravili tento malý návod k použití fakulty, abychom vám co nejvíce usnadnili vstup do studentské obce. Nejde však o autoritativní text vždy je důležité, co je dáno studijní legislativou a napsáno v Karolínce ta má váhu platného zákona. Tato příručka by vám měla pomoci na nic nezapomenout a nasměrovat vás na místa, kde získáte další informace. Velmi oceníme všechny pozitivní i negativní reakce na tento materiál, které určitě využijeme pro jeho zkvalitnění v dalších letech. Pokud budete mít s něčím závažné problémy, můžete se samozřejmě obrátit na zástupce své sekce v Akademickém senátu. Jménem Studentské komory Akademického senátu PřF UK Jan Kříž 2 PROHLÉDNĚTE SI NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: web.natur.cuni.cz/student NAPIŠTE NÁM: prirucka_fotky_final.indd :07:09

3 MILÉ STUDENTKY, MILÍ STUDENTI! Gratulujeme vám k úspěšnému přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doufáme, že studium bude pro vás naplňující a že na fakultě prožijete krásná studentská léta. Věříme, že vám předkládaná příručka, kterou pro vás připravili vaši starší kolegové, pomůže v rychlejší orientaci ve vysokoškolském prostředí a snáze přežijete nejen první ročník, ale především zvolené studium i řádně ukončíte. Za celou akademickou obec vám k tomu přejeme hodně zdaru! doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. studijní proděkanka prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. děkan fakulty VŠECHNY ZÁSADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE STUDIA: 3 prirucka_fotky_final.indd :07:10

4 OBSAH 6 Základní studijní předpisy 7 Studijní plány, kreditní systém 11 Bakalář Plus 13 Zápis předmětů 14 Studijní oddělení 17 Informační systémy 20 Moodle 21 Elektronická pošta 22 Google Apps NATUR.CUNI.CZ 24 Počítačové učebny a studovny 27 Bezdrátová síť eduroam 28 Webové prezentace 29 Knihovny a elektronické informační zdroje (EIZ) 32 Tělesná výchova 34 Cizí jazyky 35 Stipendia 38 Poplatky spojené se studiem 42 Anketa studentské hodnocení kvality výuky 44 Místa a učebny na fakultě 50 Přehled budov PřF UK 81 ISIC a studentský průkaz 83 Tramvajenka 85 Ubytování 86 Stravování 87 Lékař v Praze 88 Kdo je kdo 91 Kde sehnat učebnice a studijní texty 92 Časopis BERT 93 Studentský život 95 Kde hledat odpovědi 98 Autoři 4 prirucka_fotky_final.indd :07:10

5 prirucka_fotky_final.indd :07:11 5

6 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY Studium se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. a Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (cuni.cz/uk-2535-version1-02ukuzviszruk.pdf), který je dále rozšiřován Pravidly pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě (natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/ predpisy-a-poplatky/pravidla-pro-organizaci-studia) a dalšími předpisy. Uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu ke studiu, studentem přestane být dnem složení poslední části státní závěrečné zkoušky (obhajoba bakalářské / diplomové práce je jednou z částí), nebo je-li studium ukončeno jinak, tedy vlastním zanecháním studia, ukončením z důvodu nesplnění povinností, vyloučením, zánikem akreditace nebo uplynutím maximální doby studia. Maximální doba bakalářského studia je 6 let, navazujícího magisterského 5 let. Absolventům je vydán diplom a dodatek k diplomu na promoci. Informace o promocích naleznete na natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/ promoce-imatrikulace-diplomy. Všechny předpisy a důležité informace jsou umístěny na stránkách studijního oddělení (natur.cuni.cz/fakulta/studium). Na stránce aktualit pro bakalářské a magisterské studenty (natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr) se zveřejňují zásadní sdělení a aktuální informace, např. změny úředních hodin, zařazení do paralelek, novinky o SIS (Studijní informační systém), návody a další užitečné rady. Dříve než budete kontaktovat studijní referentku s dotazem, pokuste se odpověď najít na webových stránkách studia, např. ve složce FAQ (natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk/helpdesk). Vaší pozornosti také velmi doporučujeme úřední desku fakulty (natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska), na které se zveřejňují informace např. o termínech státnic, nedoručených zásilkách, výzvy k zápisu apod. 6 AKTUÁLNĚ PLATNÉ PŘEDPISY FAKULTY A UNIVERZITY: prirucka_fotky_final.indd :07:11

7 STUDIJNÍ PLÁNY, KREDITNÍ SYSTÉM Studium je organizováno podle kreditního systému. Za úspěšné ukončení každého předmětu, tzv. studijní povinnosti (zápočet, zkouška) získá student podle náročnosti předmětu určitý počet kreditů ( bodů ). Přidělený počet kreditů nezávisí na známce u zkoušky, stačí získat hodnocení dobře (3). Za celé bakalářské studium musí každý získat minimálně 180 kreditů, takže v ideálním případě 30 kreditů za semestr (standardní doba bakalářského studia je 3 roky). Každý studijní obor má závazný studijní plán (viz Karolínka, twinsen.natur.cuni.cz/karolinka), kde je uveden seznam požadavků nutných pro úspěšné ukončení studia. Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Všechny povinné předměty musí student absolvovat, jinak nemůže úspěšně ukončit studium. Z nabídky povinně volitelných předmětů musí student získat alespoň požadovaný minimální počet kreditů, ostatní absolvuje jako volitelné. Volitelné předměty si student vybírá podle svého zájmu. Výběr volitelných předmětů však doporučujeme řešit zejména z nabídky doporučených volitelných předmětů vašeho oboru, případně s ohledem na zpracovávanou závěrečnou práci. Mohou být nejen z nabídky příslušné sekce, ale i z jiných sekcí a fakult UK, případně i z jiných vysokých škol. Studijní obory Biologie, Ekologická a evoluční biologie a Molekulární biologie a biochemie organismů jsou organizovány modulovým systémem (viz níže). Každý předmět má uveden časový rozsah a způsob ukončení. Např. 2/1 Z, Zk v Karolínce znamená, že předmět obnáší 2 hodiny (po 45 minutách) přednášek týdně a 1 hodinu cvičení týdně a povinnost získat zápočet (Z) i zkoušku (Zk). Některá praktická cvičení probíhají turnusově (např. terénní exkurze, ale i mnoho dalších). Místo jedné či dvou hodin týdně po celý semestr proběhnou během několika dní v kuse. Ne vždy je to v Karolínce dostatečně jasně vyznačeno, obvykle je zvolen formát 0/1 [T] apod., přesnější informace naleznete v SIS v popisu předmětu. Předmět je zpravidla ukončen zápočtem nebo zkouškou. KAROLÍNKA: twinsen.natur.cuni.cz/karolinka 7 prirucka_fotky_final.indd :07:11

8 Termíny zkoušek musí být vypsány v SIS nejpozději na začátku zkouškového období. Musí být nejméně tři a počet míst musí odpovídat počtu zapsaných studentů. Případné problémy s termíny zkoušek řešte nejprve s příslušným pedagogem, poté s garantem oboru či programu a až poté se studijní proděkankou. Pokud pedagogy slušně požádá skupina studentů, že by potřebovali posunout nebo přesunout termín zkoušky na jiné datum, než on navrhl, většinou je v rámci svých možností ochoten jim vyhovět. Pokud se nepodaří získat zápočet nebo zkoušku napoprvé, má student právo v průběhu akademického roku na dva opravné termíny. Zejména nedoporučujeme odkládat první termín zápočtu či zkoušky na konec zkouškového období. Každý předmět je možné zapsat do SIS za dobu studia pouze dvakrát (nemusí být nutně hned v následujícím ročníku). Při opakovaném zápisu má student opět nárok na tři termíny, resp. jeden řádný a dva opravné. Žádná další možnost přidání termínu neexistuje! Pokud povinný předmět ani při druhém zápisu v SIS nedokončí úspěšně, studium nemůže úspěšně ukončit, neboť nesplní podmínku kontroly studia před státními zkouškami. Povinně volitelné a volitelné předměty není nutné splnit ani při druhém zápisu, proto vás může napadnout, že si jich zapíšete hodně a ukončíte jen některé z nich. Tento postup však nedoporučujeme. U povinně volitelných předmětů si tak můžete zbytečně vyčerpat možnosti zápisu a může se stát, že z nich nebudete schopni získat předepsaný počet kreditů. Navíc platí, že pokud si zapíšete příliš mnoho předmětů, zvýší se vám minimální potřebný počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia (= ročníku). K postupu do každého dalšího ročníku je potřeba získat do konce akademického roku (zhruba do konce září) předepsaný počet kreditů. Pokud je student nezíská, ukončuje se mu studium. Pro postup do druhého ročníku je nutných 45 kreditů, do třetího ročníku 95 kreditů, ale to jen v případě, že si student nezapsal předměty za více kreditů (viz níže)! Pokud student nezíská do konce třetího ročníku bakalářského studia 180 kreditů nebo úspěšně nedokončí všechny povinné předměty nebo předepsaný počet povinně volitelných předmětů, může si studium o rok prodloužit, pokud má alespoň 150 kreditů. Pokud si však v prvním ročníku zapíšete 8 prirucka_fotky_final.indd :07:11

9 předměty dohromady za více než 70 kreditů (tzn. 71 a více), musíte pro postup do druhého ročníku získat alespoň 60 kreditů. Pokud si za první a druhý ročník zapíšete dohromady předměty za více než 140 kreditů, musíte pro postup do třetího ročníku získat alespoň 120 kreditů. Pro podrobnosti viz Karolínku a Studijní a zkušební řád UK. Není vhodné získávat vždy jen nejnižší potřebný počet kreditů, protože ve vyšších ročnících může být student nucen absolvovat za semestr předměty za mnohem více než 30 kreditů. Ve vlastním zájmu zbytečně nepřekládejte předměty do dalších let. Při závažném zdravotním problému lze požádat o úpravu studia prostřednictvím ISP (individuální studijní plán). V praxi to znamená, že student předloží návrh průběhu studia s ohledem na své zdravotní komplikace, tento návrh (podložený lékařským vyjádřením) posoudí a eventuálně schválí studijní proděkanka (např. tříměsíční pobyt v nemocnici bývá zohledněn tříměsíčním posunem kontroly studia pro postup do dalšího úseku studia). Tato možnost slouží studentům, kteří opravdu ze závažných důvodů nemohou v daném období studovat podle studijního plánu svého oboru, neslouží jako poslední záchrana pro ty, kteří studium nezvládají! MODULOVÝ SYSTÉM Studenti biologických oborů (Biologie, Evoluční a ekologická biologie a Molekulární biologie a biochemie organismů) se řídí podle modulového systému. Existuje několik modulů (Buněčná a molekulární biologie, Fyziologie a anatomie / morfologie, Organismy, Ekologie a evoluce, Ostatní předměty a Vědy o Zemi a životním prostředí) s náplní předmětů z daných oblastí. Každý obor má stanoveno, kolik musí z každého modulu získat kreditů (viz natur.cuni. cz/biologie/studium/rukovet). Výběr konkrétních předmětů je pak již zcela na studentovi. Může se tak zaměřit na předměty, které odpovídají jeho plánovanému budoucímu zaměření. Kromě těchto povinně-volitelných předmětů existují ještě 2 povinné předměty (Bakalářský projekt I a II). Doplňkem jsou pak předměty volitelné. Kreditové limity pro postup do dalšího úseku studia jsou stejné jako u ostatních oborů na PřF UK. V modulovém systému se pro splnění modulu nezapočítávají případné záměnné předměty; ostatní rekvizity zůstávají v platnosti. STUDIUM BIOLOGIE V BAKALÁŘSKÝCH OBORECH: 9 prirucka_fotky_final.indd :07:11

10 prirucka_fotky_final.indd :07:11

11 BAKALÁŘ PLUS Přírodovědecká fakulta připravila pro budoucí i stávající studenty bakalářských studijních oborů zcela novou vzdělávací platformu. Jde o nadstavbový program Bakalář Plus, který od akademického roku 2012/2013 nabídne studentům atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány. Studenti si budou moci obohatit vědomosti jak o témata specializovaná, která jim umožní proniknout do hloubi daného oboru, tak obecně přírodovědná, která budou klást známé skutečnosti do nových souvislostí. Bakalář Plus bude zahrnovat nabídku následujících studijní povinností: Fyziologie člověka z pohledu vědy, Landmarks/Milestones of Cell biology, Strukturní základy buněčné biologie, Seminář vědecké fotografie, Tajemství sbírek, BioLogické debaty, Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin, Diskuzní seminář Quo vadis chemie, Programování pro přírodovědce, Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu, Exkurze z geověd, Urbanizace, Územní plán pro negeografy, Pokročilé instrumentální metody v hydrologii, Vývoj planety Země, Matematika na počítačích pro přírodovědce, Pokročilé kurzy matematiky. INFORMACE O PROGRAMU BAKALÁŘ PLUS: bakalar-plus-atraktivni-nabidka-pro-nadane-studenty 11 prirucka_fotky_final.indd :07:11

12 Program Bakalář Plus je určen motivovaným a talentovaným studentům a reaguje na jejich specifické vzdělávací požadavky. Vzhledem k charakteru programu půjde obvykle o nadprůměrně náročné předměty, jejich splnění nebude hodnoceno kredity a nebude nahrazovat jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu obdrží student od děkana fakulty certifikát Bakalář Plus. Program Bakalář Plus bude realizován v rámci tzv. celoživotního vzdělávání a bude zdarma. Student se do programu bude přihlašovat na studijním oddělení do konce měsíce října. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány. 12 prirucka_fotky_final.indd :07:11

13 ZÁPIS PŘEDMĚTŮ Student si v termínech stanovených Harmonogramem akademického roku (natur.cuni. cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/harmonogram/harmonogram-akademickeho-roku) zapisuje předměty do SIS podle studijního plánu daného oboru. Pravidla pro zápis předmětů budou zveřejněna na stránce aktualit pro bakalářské a magisterské studenty. Termíny zápisu předmětů do SIS jsou pro každý semestr dva, první je termín registrace předmětů, kdy si student zapíše předměty, které chce nebo musí absolvovat. Po ukončení registrace rozvrháři připraví rozvrhy, informace o datu otevření rozvrhu pro přihlášení na rozvrhové lístky by se měla objevit v SIS. V druhém termínu dodatečných úprav se ideálně provádí již pouze korekce v případě kolize v rozvrhu apod. Nedoporučujeme nechávat celý zápis předmětů na dodatečný zápis, protože dané předměty můžou být na základě registrace kapacitně omezené a je větší pravděpodobnost, že vám budou kolidovat s jinými předměty. Po uzavření dodatečných úprav studijní oddělení předměty závazně zapíše; předměty pak již nelze zapisovat ani škrtat. Po uzavření dodatečných úprav je SIS otevřen pro pedagogy, kteří zapisují výsledky zkoušek do aktuálního akademického roku, nikdy ne pro jiný než aktuální rok. Studenti si zapisují do SIS veškeré předměty sami, tedy např. i v případě povinného předmětu jedním rokem zapsaného a nesplněného si tento předmět zapisuje druhým rokem student do SIS sám. Zápis žádných předmětů neprobíhá automaticky. Pokud si zapíšete daný předmět podruhé z důvodu jeho nesplnění, započítávají se kredity do celkového počtu kreditů za zapsané předměty znovu, to může ovlivnit počet získaných kreditů nutných k postupu do dalšího úseku studia (viz Studijní plány, kreditní systém, s. 7). Studenti si sami zápisem předmětů do SIS vytvářejí svůj osobní studijní plán předmětů, které hodlají v daném semestru splnit (včetně povinných předmětů jako je např. Diplomový projekt nebo předmětů, které v předchozím období nesplnili). Při vytváření osobního studijního plánu je dobré vycházet z doporučeného studijního plánu daného studijního oboru dle Karolinky. Při zápisu předmětů doporučujeme studentům sledovat počet kreditů (viz Pravidla pro organizaci studia, čl. 4 Minimální počet kreditů nutných pro postup do dalšího úseku studia). PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁPISU PŘEDMĚTŮ SLEDUJTE NOVINKY ZE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ: 13 prirucka_fotky_final.indd :07:11

14 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Studijní oddělení sídlí v samostatné budově přímo u vstupu do Botanické zahrady (Na Slupi 16, vlastní vchod je ze zadní strany budovy). Než poprvé navštívíte studijní oddělení, ověřte na stránkách kontaktů studijního oddělení, která referentka má v agendě váš studijní obor. Seznam referentek pro jednotlivé obory a agendy je uveden v seznamu na webových stránkách studijního oddělení. Prosíme, kontaktujte referentky pokud možno em, neboť v úředních hodinách se referentky věnují studentům, kteří se dostavili na studijní oddělení, a nemohou tedy zároveň vyřizovat telefonické dotazy. Několikrát do roka bývá studijní oddělení uzavřené z důvodů zpracovávání přijímacích zkoušek (na jaře), zápisů (začátkem října) či dovolené (uprostřed prázdnin), což bývá s předstihem oznámeno na webu (natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr). Pokud budete mít nějaký problém, doporučujeme ho nejdříve konzultovat s poradcem pro studium, eventuálně s garantem oboru. V případě, že se takto problém nedá vyřešit, obraťte se na svou studijní referentku, která doporučí další postup, např. návštěvu studijní proděkanky. Většina studijních potíží se však dá vyřešit s poradcem pro studium nebo referentkou. 14 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ prirucka_fotky_final.indd :07:11

15 Pro potřeby bakalářského studia budete potřebovat pomoc studijního oddělení v následujících záležitostech: KAŽDOROČNÍ ZÁPIS DO DALŠÍHO ÚSEKU STUDIA Musíte stihnout nejpozději do konce letního semestru v září. Přesné termíny zápisu ke studiu jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku (natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/ studijni-zalezitosti/harmonogram). Před cestou na studijní oddělení je nutné zkontrolovat, zda jste splnili všechny studijní povinnosti pro daný úsek studia; jejich plnění si můžete průběžně kontrolovat v SIS (Výsledky zkoušek prohlížení / Kotroly / Žádost o kontrolu pro vlastní potřebu; pro zobrazení aktualizujte okno prohlížeče). Pokud je tomu tak, v SIS požádejte o jejich kontrolu studijní referentkou (SIS / Výsledky zkoušek prohlížení / Kontrola / Žádám studijní oddělení o provedení kontroly pro postup do dalšího úseku studia). Jakmile se v SIS objeví splnil (během několika hodin až pracovních dnů dle vytíženosti studijního oddělení) můžete vyrazit na studijní oddělení s indexem a vyplněným evidenčním listem (vytiskněte ze SIS / Osobní údaje / Evidenční list,). Na studijním oddělení získáte razítko do indexu a kupón fakulty na příští akademický rok. VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O STUDIU A POTVRZOVÁNÍ PRŮKAZU NA STUDENTSKOU SLEVU PŘI DOJÍŽDĚNÍ DO ŠKOLY Pouze studijní oddělení je oprávněno vydávat potvrzení o studiu (např. při žádosti o výplatu přídavků na dítě). Předvyplněné potvrzení je opět k disposici v SIS (Osobní údaje/potvrzení o studiu). Průkaz opravňující ke studentské slevě na dopravu zakoupíte na každém vlakovém či autobusovém nádraží za 1 Kč, necháte potvrdit na studijním oddělení a poté opět dopravcem za poplatek 50 Kč. 15 prirucka_fotky_final.indd :07:11

16 ZÁPIS PŘEDMĚTŮ Z JINÝCH FAKULT Zápis předmětů z jiných fakult UK závisí na konkrétním nastavení harmonogramu příslušné fakulty, a proto může probíhat několika způsoby, viz: natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/formulare/zapis_do_sis_zs_2011_2012.pdf V případě, že předmět není v databázi UK, tak student po splnění studijní povinnosti (vykonání zkoušky/zápočtu), resp. předmětu vyplní student písemnou žádost s potřebnými údaji pro vložení do SIS. Splněná studijní povinnost bude studijním oddělením vložena do SIS jako volitelná. INDEX I v době elektronizace studijního systému je index velice důležitým dokladem studenta o jeho studiu. Na začátku každého semestru byste si měli vyplnit do indexu závazně zapsané předměty a při každé úspěšně vykonané zkoušce či získání zápočtu si nechat od pedagoga zanést tento výsledek do indexu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí (vyučující opomene zanést výsledek do SIS nebo omylem vloží jiný výsledek) je Váš index jediným dokladem pro opravu. Pokud nemáte výsledek zanesený v indexu, tak nemůžete doložit požadavek na změnu v SIS. Přesto však je pro všechny kontroly studia (zápis do dalšího úseku studia, před státnicemi) rozhodný stav v SIS. Do dalšího úseku studia se můžete zapsat i s nevyplněným indexem, jakkoli tuto praxi nedoporučujeme. 16 WEB STUDIA NA FAKULTĚ: prirucka_fotky_final.indd :07:11

17 INFORMAČNÍ SYSTÉMY Používání výpočetní techniky v počítačové síti fakulty upravuje opatření děkana č. 5/2012. CENTRÁLNÍ AUTENTIZAČNÍ SLUŽBA (CAS) Zajišťuje přihlašování uživatelů do mnoha informačních služeb univerzity. Základní informace pro fakultní uživatele jsou uvedeny na webu Centra informačních technologií (CIT, natur.cuni. cz/fakulta/cit/navody/cas). LOGIN CAS A FAKULTNÍ Při vydání průkazu studenta (viz kapitola ISIC a studentský průkaz) dostanete osobní číslo, login CAS a počáteční heslo. Číslo osoby je vytištěné na průkazu studenta. Svůj login CAS lze zjistit po přihlášení k CAS na adrese cas.cuni.cz, pro přihlášení použijte číslo osoby. Zobrazí se dvě přihlašovací jména; osobní číslo (osm číslic) a login (případná doménová část loginu CAS začíná znakem lomítko, znak lomítko v loginu lze ve většině aplikací nahrazovat znakem zavináč). Fakultní login je zpravidla totožný s loginem CAS (případná doménová část loginu CAS je potlačena). K CAS, SIS a většině dalších celouniverzitních aplikací využívajících CAS k autentizaci se lze přihlašovat pomocí loginu CAS nebo osobního čísla. Pro přihlášení do fakultního informačního systému (především do Google Apps, webového portálu, tiskového systému, počítačových učeben a studoven) se používá fakultní login (osobní číslo nebo ovou adresu nelze použít). PODROBNOSTI O INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH HLEDEJTE NA WEBU CIT: 17 prirucka_fotky_final.indd :07:11

18 HESLO Počáteční heslo má platnost jen 5 dnů, slouží výhradně pro nastavení plnohodnotného tzv. ověřeného hesla. Platnost ověřeného hesla je 365 dní. Do 15 min. od nastavení počátečního nebo ověřeného hesla v CAS dochází k automatickému nastavení totožného hesla na fakultním účtu. Přístup lze obnovit i pomocí nedávno propadlého hesla. Zapomenete-li však heslo nebo je delší dobu propadlé, je pro obnovu přístupu nutné osobně navštívit studovnu fakulty nebo výdejní centrum průkazů a požádat o nové počáteční heslo CAS! CAS vás může začít před vypršením platnosti ověřeného hesla upozorňovat, pro upozorňování je nutné si v CAS nastavit funkční ovou adresu. POUŽÍVANÉ DRUHY HESEL Počáteční heslo: Možnost získat počáteční heslo (i opětovně) máte v libovolném výdejním centru průkazů (cuni.cz/uk-1445.html) nebo na studovně fakulty (ucebny.natur.cuni.cz). Pro ověření totožnosti na studovně je nutné předložit průkaz studenta, výdejny akceptují i občanský průkaz. Platnost počátečního hesla v CAS je pouze 5 kalendářních dnů ode dne vydání. Ověřené heslo: Měnit heslo a tím prodlužovat jeho platnost lze po přihlášení k CAS. Neověřené heslo: Z bezpečnostních důvodů není na PřF dovolena změna na tento typ hesla (získání nového hesla pouze přes internet zadáním údajů o sobě). Pokud se vám nedaří přihlásit k fakultnímu účtu nebo účtu v CAS, prostudujte si návody a informace na webu CIT, případně požádejte o pomoc službu na studovně. 18 prirucka_fotky_final.indd :07:11

19 STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (SIS) SIS je pro studenta velmi důležitou databází. Obsahuje několik modulů, s nimiž student musí bezpodmínečně umět pracovat. Po přihlášení do SIS je možné prohlížet předměty, zapisovat je, přihlašovat se k rozvrhu a ke zkouškám, kontrolovat výsledky studia, prohlížet témata závěrečných prací a přihlašovat se k nim a editovat své osobní údaje (není povolena změna trvalé adresy a příjmení, změna se musí hlásit písemně na studijním oddělení). Dle zákona je student povinen sdělit VŠ aktuální adresu pro doručování pošty, proto pečlivě dbejte, abyste ji měli v SIS správně uvedenou; nesprávná adresa znamená kromě nemožnosti doručit důležitou poštu porušení zákona. K SIS se lze přihlásit na adrese is.cuni.cz/studium pomocí přihlašovacích údajů CAS. Hlásí-li vám SIS zadali jste správné přihlašovací údaje, ale nemáte roli pro práci, pak je to způsobeno tím, že vás studijní oddělení doposud nezavedlo jako studenta do SIS, zavedení si lze ověřit v aplikaci Hledání osob v SIS (hledání osob, informace o předmětech apod. můžete v SIS procházet i jako nepřihlášení uživatelé). Po přihlášení k SIS jsou nabízeny aktuálně dostupné aplikace pro danou roli, pozastavením kurzoru myši nad ikonou aplikace se zobrazí její stručný popis. Přes ikonu? je k dispozici kontextová nápověda. V aplikaci Osobní údaje nezapomeňte doplnit ovou adresu na záložce Změna údajů, na tuto adresu jsou doručovány zprávy ze SIS (např. od vyučujícího nebo upozornění na nový termín zkoušky), také zkontrolujte své osobní údaje a proveďte nezbytná nastavení o zveřejňování na záložkách Povolení zveřejnit a Možnosti uživatele. V případě dalších potíží se obraťte na správce SIS (is.cuni.cz/studium/info), propojení rozvrh SIS a mezifakultní vazby zajišťuje RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (SIS): https://is.cuni.cz/studium 19 prirucka_fotky_final.indd :07:12

20 MOODLE Systém Moodle zajišťuje elektronickou podporu výuky. Každý předmět zde má anebo bude mít svůj prostor, ve kterém naleznete studijní materiály ke stažení, pokyny vyučujících, diskuse o problematice předmětů, budete zde odevzdávat úlohy, vypracovávat testy apod. Vstoupit do systému můžete přes web Přírodovědecké fakulty nebo přímým odkazem dl1.cuni.cz. Vzhledem k tomu, že je Moodle právě ve výstavbě, další, aktuální informace naleznete v elektronické verzi Příručky prváka na Studentském webu: web.natur.cuni.cz/student/prirucka-prvaka. JAK SE PŘIHLÁSIT? Přihlašovací údaje do systému jsou stejné jako do ostatních systémů. Přihlásit se můžete pomocí loginu nebo osobního čísla a hesla CAS. Klíč k zápisu do jednotlivých předmětů vám poskytnou příslušní vyučující na začátku semestru. 20 MOODLE: dl1.cuni.cz prirucka_fotky_final.indd :07:12

21 ELEKTRONICKÁ POŠTA Každý student fakulty má automaticky (do 1 dne od získání UK loginu) zřízenu elektronickou poštovní schránku v doméně natur.cuni.cz, tedy např. Kromě této krátké adresy (část před zavináčem je fakultní login, vždy používaný k přihlášení do schránky i do jiných aplikací) je uživatelům vygenerován alias ve formě cz, tady např. Znění svého aliasu můžete zkontrolovat na adrese alias.natur.cuni.cz, kde můžete v případě kolize s již používaným aliasem jiného uživatele navrhnout vhodnou alternativu. Alias není nic jiného, než druhé jméno vaší poštovní schránky. K poště se přihlásíte na adrese posta.natur.cuni.cz. Prostředí fakultního u je stejné jako volně dostupný Gmail, jen s rozšířenými možnostmi a zcela bez reklam. Doporučujeme fakultní používat, mimo mnoha nabízených aplikací budete dostávat i Přírodovědecký newsletter s řadou zajímavých a užitečných informací. Tento je uveden jako váš kontaktní při vyhledávání na fakultě. Proto na něj jistě dostanete i důležité informace od pedagogů. Jestliže se rozhodnete fakultní nevyužívat, nastavte si přeposílání ů na vámi využívanou ovou adresu. Vaší pozornosti doporučujeme také adresu ga.natur.cuni.cz/faq, kde najdete mnoho zodpovězených otázek na téma pošta a Google Apps což jsou na naší fakultě velice blízká témata. PŘIHLÁŠENÍ K ELEKTRONICKÉ POŠTĚ: posta.natur.cuni.cz 21 prirucka_fotky_final.indd :07:12

22 GOOGLE APPS NATUR.CUNI.CZ Fakulta využívá služeb Google Apps (GA). Kromě pošty Gmailu, můžete využít i další online aplikace přímo spojené s vašim poštovním účtem: Dokumenty, Weby, Skupiny a mnoho dalších. Aplikace GA můžete používat takřka kdekoli na světě, kde najdete připojení k internetu. Zkuste psát dokumenty online a budete je mít přístupné odkudkoli a zabráníte také ztrátě dokumentů uložených na lokální disk počítače, sdílejte jednu verzi dokumentu a společně jej v jeden okamžik upravujte s ostatními Fakultní GA mají integrován adresář všech studentů a pracovníků fakulty. Do svého kalendáře můžete připojit kalendář fakulty, abyste nezapomněli na důležitá data. Své kontakty a kalendáře ve fakultním účtu můžete jednoduše synchronizovat s mobilem s OS Android a iphone. Přihlásit se do fakultních Google Apps stejně jako do fakultní pošty můžete na stránce posta.natur.cuni.cz. Doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome. Popis služeb, novinky a mnoho návodů pro seznámení se s Google Apps najdete vždy na adrese ga.natur.cuni.cz. 22 INFORMACE O GOOGLE APPS: ga.natur.cuni.cz prirucka_fotky_final.indd :07:12

23 23 prirucka_fotky_final.indd :07:14

24 POČÍTAČOVÉ UČEBNY A STUDOVNY Následující text je pouze výběrem zásadních informací týkajících se počítačových studoven a učeben zveřejňovaných na webu učeben ucebny.natur.cuni.cz, v rámci fakulty lze použít i zkrácený tvar ucebny/. Další text se často odkazuje na jeho jednotlivé sekce tohoto webu. Provozní doba studoven se během roku mění (semestr, zkouškové, prázdniny). Aktuální informace najdete vždy na webu učeben (ikona rozvrhu u příslušné studovny nebo učebny). POČÍTAČOVÉ UČEBNY PUA (23 terminálů) (Počítačová Učebna Albertov), Albertov 6, suterén vlevo, místnost S01, B5 (19 terminálů) Viničná 7, 1. patro vpravo, místnost 110, K1 (19 PC) Albertov 6, 3. patro u výtahu, K2 (14 PC) Albertov 6, 3. patro u výtahu, Z3 (18 PC) Albertov 6. POČÍTAČOVÉ STUDOVNY A6 Věž (17 terminálů) Albertov 6, (věž, podkroví nad učebnami K1 a K2 u výtahu), 3. patro, V7 (10 terminálů) Viničná 7, (biologická knihovna), 1. patro, přímo proti schodišti. Učebny slouží především pro výuku za přítomnosti vyučujících. Studenti zde většinou nemají možnost samostatné práce mimo dobu rozvrhované výuky. Naproti tomu studovny slouží pro samostatnou práci a zajišťují obvykle celodenní přístup ( Hodiny pro fakultní veřejnost ). Na studovnách je vždy nainstalován SW používaný při výuce. Při práci ve studovnách/učebnách je třeba řídit se opatřením děkana č. 5/2012 k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky doplněným o řád počítačové učebny (studovny), který najdete na webu učeben v sekci Řád učebny. 24 WEB UČEBEN: ucebny.natur.cuni.cz prirucka_fotky_final.indd :07:14

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

OU 2014. Prvákovská příručka

OU 2014. Prvákovská příručka OU 2014 Prvákovská příručka 2 4 4 7 11 15 17 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. To, co právě

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Prvákovská. příručka OU 2012. Studentská komora Akademického senátu OU

Prvákovská. příručka OU 2012. Studentská komora Akademického senátu OU Prvákovská příručka OU 2012 Studentská komora Akademického senátu OU Milí prváci! Obsah Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným.

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka VŠCHT Praha 2012/2013 Obsah Seznam se 2 6/ Hra začíná aneb co musím nejdřív 6/ VŠCHT Praha 7/ Něco z historie 7/ Co je co a kdo je kdo Studium 12/ Školní rok 2012/2013

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STUDIJNÍ PROGRAM V y š š í o d b o r n é s t u d i u m Z a h r a d n í a k r a j i n n á t v o r b a 2013/2014 Srpen 2013 Vydáno jen pro vnitřní potřebu školy. Studijní

Více

Studijní informační systém

Studijní informační systém Informace pro prváky Všeobecné lékařství 2010/2011 Vážení přátelé, vítáme vás na 1. lékařské fakultě! Příchod na vysokou školu je velkým krokem v životě a je spojen s velkými změnami. Studium zde probíhá

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Milé studentky, milí studenti,

Milé studentky, milí studenti, Milé studentky, milí studenti, v životě každého člověka nastávají čas od času mezní situace, při nichž něco začíná a něco končí. Obě jsou spojeny s emocemi. Zatímco při nedávno ukončené maturitě provázela

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rozhodli jste se studovat České vysoké učení technické v Praze a jsem pevně přesvědčen, že toto rozhodnutí ovlivní Váš budoucí život pozitivně, že Vám přinese

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole

Úvod do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ Část první Základní ustanovení Článek 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole

Úvod do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08 INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 7/8 FAMU Akademie múzických umění v Praze, 7 ISBN 978-8-7-98- Obsah Úvodní informace...5 Slovo rektora AMU...5 Informace o AMU...6 Struktura AMU...7 Vedení AMU...8 Studentské

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

Distanční vzdělávání na střední škole

Distanční vzdělávání na střední škole Marta Suchá Alena Varhanová Ivo Georgiev Distanční vzdělávání na střední škole Zkušenosti, rady a postřehy Střední školy ekonomicko-podnikatelské Spektrum v Mladé Boleslavi MOTTO: Skutečná síla e-learningu

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, jsem velice rád, že jste se rozhodli studovat České vysoké učení technické v Praze, nejstarší technickou univerzitu v Evropě a největší technickou univerzitu

Více