Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000="

Transkript

1 Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1

2 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3 2.1) Provozní limity 4 2.2) Typický systém 5 2.3) Seznam kabel 5 3) Instalace 6 3.1) Preventivní kontroly 6 3.2) Instalace SPIN ) Montáž vodícího prvku dodávaného se SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN ) Montáž vodícího prvku SNA ) Montáž vodícího prvku SNA ) Instalace pevodového motoru k vodícímu prvku ) Instalace pevodového motoru na strop 8 3.3) Instalace rzných zaízení ) Elektrické zapojení ) Popis elektrických zapojení 111 4) Závrené kontroly a spuštní ) Pipojení napájecího zdroje ) Rozeznání zaízení ) Rozpoznání poloh otevení a zavení vrat ) Kontrola posunu vrat ) Pednastavené funkce ) Pijíma ) Uložení vysíla do pamti ) Uložení do pamti v Režimu I ) Uložení do pamti v Režimu II ) Uložení do pamti na dálku ) Vymazání vysíla ) Prohlášení o shod pijímae a vysíla 15 5) Testování a uvedení do provozu ) Testování ) Uvedení do provozu 16 6) Údržba a likvidace ) Údržba ) Likvidace 16 7) Doplující informace ) Programování klávesou ) Programování ) Funkce úrovn 1 (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) ) Programování úrovn 1( ZAPNOUT-VYPNOUT) ) Funkce úrovn 2 (nastavitelné parametry) ) Programování úrovn 2 (nastavitelné parametry) ) Píklad programování úrovn 1 ( ZAPNOUT- VYPNOUT) ) Píklad programování úrovn 2 (nastavitelné parametry) ) Pidání a odebrání zaízení ) BlueBUS ) Vstup STOP ) Fotobuky ) Rozpoznání dalších zaízení ) Speciální funkce ) Funkce Vždy oteveno ) Funkce Posouvat v každém pípad ) Napájení dalších zaízení ) ešení problém ) Diagnostika a signály ) Signalizace majákem a fotobukami ) Signály na ídící jednotce ) Píslušenství 24 8) Technické vlastnosti 25 Instrukce a upozornní pro uživatele pevodového motoru SPIN 27 2

3 1) Upozornní: Tento návod obsahuje dležité informace ohledn bezpenosti; je dležité, aby jste si ped zapoetím instalace komponent peetli veškeré informace zde uvedené. Uschovejte tento návod na bezpené místo, aby jej v pípad poteby bylo možno použít. Jsou-li v tomto návodu uvedené údaje, upozornní a jiné informace, jenž se týkají všech produkt, je použito spolené pojmenování SPIN. Popis jednotlivých produkt se nachází v kapitole 2. Popis produktu. Díky nebezpeí, která mohou petrvávat bhem instalace a užívání zaízení SPIN, musí být instalace provedena pesn v souladu s platnou legislativou, normami a naízeními. Tato kapitola obsahuje podrobný popis základních upozornní. Ostatní, specifická upozornní, jsou podrobn uvedena v kapitolách 3.1 Preventivní kontroly a 5. Testování a uvedení do provozu. Podle nejnovjší evropské legislativy se výroba automatizaních systém vrat nebo bran ídí ustanoveními uvedenými ve Smrnici 98/37/CE (Smrnice o strojích) a podrobnjšími ustanoveními: EN 12445; EN a EN 12635, které umožují výrobcm deklarovat požadovanou shodu produktu. Další informace, smrnice k analýze rizik a vytvoení technické dokumentace jsou k dispozici na webové stránce Tento návod byl napsán speciáln pro použití kvalifikovanými montážními techniky. Mimo piložených informací Instrukce a upozornní pro uživatele pevodového motoru SPIN, které technik oddlí, žádná z informací uvedených v tomto návod není urena pro koncového uživatele! Jakékoli použití nebo provoz zaízení SPIN, které není výslovn uvedené v tomto návodu není dovoleno! Nesprávné používání mže zpsobit škody nebo zranní. 2) Popis produktu SPIN je soustava pevodových motor, urených k automatizaci sekních vrat v kombinaci s píslušenstvím SPA5 (dodává se samostatn), vrat s otvíráním smrem nahoru a vynívající nebo nevynívající pružinou i protizávažím. Elektrická pipojení k externím zaízením byla maximáln zjednodušena použitím BlueBUS technologie, díky které je možno pipojit více zaízení pomocí 2 vodi. Ped zaátkem instalace je teba provést analýzu rizik, která musí obsahovat seznam základních bezpenostních požadavk uvedených v Píloze I Smrnice o strojích, v které budou uvedena píslušná použitá ešení. Poznámka: Analýza rizik je jedním z dokument obsažených v technické dokumentaci pro tento automatizaní systém. Provte, zda k sestavení automatizaního systému se SPIN jsou teba další zaízení a to na základ specifických požadavk na používání a pítomných rizik. Následující rizika je teba brát v úvahu: dopad, rozdrcení, odstihnutí, uváznutí atd. jako i ostatní základní nebezpeí. Neupravujte žádné komponenty, není-li takový krok uveden v tomto návodu. Operace tohoto druhu mohou vést k poruchám. Spolenost NICE nepebírá zodpovdnost za škody zpsobené upravenými produkty. Bhem instalace a používání zabezpete, aby pevné objekty nebo kapaliny nepronikly do ídící jednotky ani do jiných otevených souástí zaízení, používání zaízení SPIN v takovýchto podmínkách mže být nebezpené. V pípad poteby, prosím, kontaktujte oddlení služeb zákazníkm NICE. Nepoužívejte automatizaní systém, pokud nebyl uveden do provozu podle Kapitoly 5. Testování a uvedení do provozu. Balící materiál zaízení SPIN musí být zlikvidován v souladu s místními naízeními. Pokud se vyskytne porucha, kterou není možné vyešit na základ informácí uvedených v tomto návodu, kontaktujte oddlení služeb zákazníkm NICE. V pípad, že dojde k vypnutí jisti nebo pepálení pojistky, musíte identifikovat závadu a eliminovat ji ped zapnutím jistie nebo výmnou pojistky. Ped odstranním vnjšího krytu a zpístupnním konektor unit SPIN odpojte všechny napájecí okruhy. Není-li odpojovací zaízení (jisti, atd.) oznaené, zavste na nj tabulku s nasledujícím nápisem: UPOZORNNÍ: NEZAPÍNAT, NA ZAÍZENÍ SE PRACUJE!. Zaízení SPIN pracuje na elektrický proud. V pípad výpadku napájení je možno odblokovat pevodový motor tak, aby bylo možné pohybovat vraty run. Nkteré verze však obsahují záložní baterii PS124, jenž umožuje používání vrat i v pípad výpadku napájení. Produkty popsané v Tabulkách. 1 a 2 spadají do soustavy SPIN. Tabulka. 1: Popis komponent SPIN Model: Pevodový motor Vodící prvek Pijíma Vysíla SPIN20KCE SN6021 3x1 m SMXI FLO2R-S SPIN21KCE SN m SMXI FLO2R-S SPIN30 SN6031 3x1 m SPIN40 SN6041 3x1 m SN6031 SN SN6041 SN SN6031 musí být doplnn o vodící prvky SNA5 (3 m) nebo SNA6 (3 m + 1 m). SN6041 musí být doplnn o vodící prvek SNA6 (3 m + 1 m). SPIN30; SPIN40; SN6031 a SN6041 je možné doplnit o pijímae SMXI nebo SMXIS a relativnímy vysílai. Tabulka. 2: Srovnání základních vlastností pevodových motor SPIN Typ pevodového motoru SN6021 SN6031 SN6041 Maximální kroutící moment (odpovídá maximální síle) 11,7 Nm (650 N) 11,7 Nm (650 N) 18 Nm (1000 N) Snížená spoteba v pohot. režimu Ne Ano Ano Max. poet zaízení BlueBus Nouzové napájení Ne s PS 124 s PS 124 Osvtlení (osazení lampy) 12V 21 W (BA15) 230V* 60 W (E27) 230V* 60 W (E27) Z 120V pro verze SPIN/V1 3

4 2.1) Provozní limity Kapitola 8.Technické vlastnosti obsahuje údaje potebné ke stanovení, zda produkty ady SPIN jsou vhodné pro zamýšlené použití. Strukturální vlastnosti produkt SPIN je iní vhodnými pro použití na sekních vratech a vratech s otvíráním smrem nahoru v rámci limit uvedených v Tabulkách. 3, 4 a 5. Tabulka. 3: Provozní limity pevodových motor SPIN Model: SEKNÍ vrata Vrata s OTVÍRÁNÍM SMREM NAHORU, nevynívající (s píslušenstvím SPA5) Vrata s OTVÍRÁNÍM SMREM NAHORU, vynívající (s píslušenstvím SPA5) Výška Šíka Výška Šíka Výška Šíka SPIN20KCE 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m SPIN21KCE 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m SPIN30 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m SPIN40 2,5 m 5 m 2,2 m 4 m 2,8 m 4 m SN6031 (SNA5) 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m SN6031 (SNA6) 3,5 m 3,5 m 3,2 m 3 m 3,5 m 3 m SN6041 (SNA6) 3,5 m 5 m 3,2 m 3 m 3,5 m 3 m Hodnoty uvedené v Tabulce. 3 jsou jen orientaní a mohou být použité pouze pro odhad. Skutená vhodnost použití SPIN pro automatizaci uritých vrat závisí na stupni vyvážení vratového kídla, tení vodících prvk a jiných aspektech, s pihlédnutím k obasným úkazm, jako je nap. síla vtru nebo pítomnost námrazy, která mže bránit kídlu v pohybu. Aby bylo možné stanovit skutené podmínky, je teba zmit sílu potebnou k posunutí kídla po jeho trase, aby se zabezpeilo, že tato hodnota nepesahuje jmenovitý kroutící moment uvedený v kapitole 8 Technické vlastnosti ; a také - aby bylo možno vypoítat poet cykl/hodin a sekvenních cykl - je nutno brát v úvahu údaje uvedené v Tabulkách. 4 a 5. Tabuka. 4: Limity v závislosti na výšce kídla Výška kídla Max. poet cykl/hodin Max. poet sekv. cykl Max , , , Tabulka. 5: Limity v závislosti na síle potebné k posunutí vratového kídla Síla potebná k posunutí Procento redukce cykl kídla (N) SN SN6031 SN6041 Max % 100% % 90% % 70% % % Výška vrat umožuje výpoet maximálního potu cyklu za hodinu a sekvenních cykl, zatímco síla potebná k posunutí vrat umožuje výpoet procenta redukce cykl; nap.: je-li výška kídla 2,2 m, umožuje 15 cykl za hodinu a 7 sekvenních cykl, ale pokud je teba síla 300 N a pokud použijeme pevodový motor SN6021, je teba tento poet zredukovat na 70%, což má za následek 10 cykl za hodinu a pibližn 5 sekvenních cykl. Aby se zabránilo pehátí, má ídící jednotka omezova, který poítá s provozem motoru a délkou cykl a aktivuje se pi pekroení maximálního limitu. Poznámka: 1 kg = 9,81 N, t. j., nap. 500 N sa rovná 51 kg. 4

5 2.2) Typický systém Na obrázku. 2 je zobrazen typický systém pro automatizaci sekních vrat. 1 SPIN 2 Fotobuky 3 Fotobuky na sloupku (obr.. 3) 4 Citlivá odporová lišta 5 Maják se zabudovanou anténou 6 Klíový spína 7 Lanko funkce PP 8 Vysíla Na obrázcích.3 a 4 jsou zobrazeny typické instalace vynívajících a nevynívajících vrat s otvíráním smrem vzhru. V pípad instalací na vrata s otvíráním smrem vzhru je nutné píslušenství SPA5. 2.3) Seznam kabel Na obrázku.2 jsou zobrazeny vodie potebné k pipojení zaízení obvyklé instalace; v Tabulce.6 jsou uvedeny vlastnosti kabel. Použité kabely musí být vhodné pro typ instalace. Nap.: k instalaci v interiérech doporuujeme používat kabel typu H03VV-F. Tabulka. 6: Seznam kabel Pipojení Typ kabelu Maximální povolená délka 1 kabel 2x0,5 mm 2 20 m A: Maják s anténou 1 stínný kabel typu RG58 20 m (doporuujeme mén než 5 m) B: Fotobuky 1 kabel 2x0,5 mm 2 30 m C: Klíový spína 2 kabely 2x0,5 mm 2 (poznámka 1) 50 m D: Citlivá odporová lišta 1 kabel 2x0,5 mm 2 (poznámky 2-3) 30 m Poznámka 1: Mžete použít jeden kabel 4x0,5 mm 2 místo dvou kabel 2x0,5mm 2. Poznámka 2: V situacích, kde je více než jedna lišta, si prohlédnte kapitolu Vstup STOP, kde najdete informace k tomuto typu zapojení. Poznámka 3: K pipojení odp.lišt na vrata jsou teba speciální zaízení, která umožují zapojení i když se vrata posouvají. 5

6 3) Instalace Instalaci SPIN smí provádt pouze kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnou legislativou, normami a naízeními a smrnicemi uvedenými v tomto návodu. 3.1) Preventivní kontroly Ped pokraovaním v instalaci SPIN musíte provést následující: Zkontrolujte, zda je veškerý materiál ve vynikajícím stavu, vhodný k použití, a zda odpovídá platným normám. Provte, zda je struktura vrat vhodná pro automatizaci. Provte, zda síla a rozmry vrat splují uvedené provozní limity uvedené v kapitole 2.1 Provozní limity. Zkontrolujte, zda je statické tení (tj.: síla potebná k rozpohybování kídla) menší než polovina maximálního kroutícího momentu, a zda je dynamické tení (tj.: síla potebná k udržení kídla v pohybu) menší než polovina nominálního kroutícího momentu. Srovnejte výsledné hodnoty s hodnotami uvedenými v kapitole 8.Technické vlastnosti. Výrobce doporuují ponechat rezervu 50% síly, nebo nepíznivé klimatické podmínky mohou zpsobovat zvýšené tení. Provte, zda na nkterých místech dráhy otvírání anebo zavírání vratových kídel nedochází ke zvýšenému tení. Provte, zda jsou mechanické zarážky dostaten pevné a nehrozí nebezpeí vykolejení vrat. Zkontrolujte, zda jsou vrata správn vyvážená, tj.: v žádné poloze se samovoln nepohybují. Provte, zda jsou montážní polohy rzných zaízení (fotobuky, tlaítka atd.) chránny ped nárazy, a jsou-li montážní povrchy dostaten pevné. Zkontrolujte a provte minimální a maximální vzdálenosti podle obrázk.5 a 6. Nikdy neponoujte komponenty do vody ani jiných kapalin. Komponenty SPIN musí být uloženy a montovány mimo dosah sálavých zdroj tepla a oteveného ohn, jenž by mohli poškodit SPIN a zpsobit poruchu, požár i vytvoit nebezpené situace. Pokud vrata obsahují personální dvee, provte, zda nepekážejí normálnímu pohybu. V pípad poteby nainstalujte vhodný zamykací systém. Pokud se vrata, jenž chcete vybavit automatizovaným systémem, otvírají smrem vzhru, zkontrolujte hodnotu E uvedenou na obrázku. 7, tj.: minimální vzdálenost mezi horní stranou vodícího prvku a nejvyšším bodem dosažitelným horním okrajem vrat. Pokud se hodnota neshoduje s uvedenou, není možné SPIN nainstalovat na tento systém. Pipojte napájecí zástrku do vhodn uzemné zásuvky. Elektrická zásuvka musí být chránná odpovídajícím jistiem. 3.2) Instalace SPIN Instalace pevodového motoru SPIN se skládá ze 3 krok: Montáž vodícího prvku (informace o vodícich prvcích, dodávaných k SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 najdete v podkapitole 3.2.1, vodící prvek SNA5 v podkap a vodící prvek SNA6 v podkap.3.2.3) Instalace pevodového motoru na vodící prvek (podkap.3.2.4) Instalace pevodového motoru na strop (podkap.3.2.5) SN6031 vyžaduje vodící prvek SNA5 nebo SNA6, piemž SN6041 vyžaduje instalaci vodícího prvku SNA6. 6

7 3.2.1) Montáž vodícího prvku dodávaného k SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 Vodící prvek je dodáván k SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 a musí být zkompletovaný následn: 1. Položte ti díly vodícího prvku tak, aby je bylo možno spojit. Vnujte pozornost umístnní ozubeného emenu - zuby musí smovat rovn dovnit a pás nesmí být pekroucený. 2. Smontujte konec vodícího prvku (A) podle obr. 8. Vyžaduje to uritou sílu a v pípad poteby použijte gumovou palici. 3. Pomocí spojovacích prvk (B) spojte ti díly (C) podle obr. 9 a Pomocí matice M8 (D) napnte ozubený emen, dokud není dostaten napnutý - viz obr ) Montáž vodícího prvku SNA5 Vodící prvek SNA5 je již smontován z výroby, jediná potebná operace je napnutí emenu pomocí matky M8 (D), dokud není dosaženo žádoucího napnutí - viz obr ) Montáž vodícího prvku SNA6 Vodící prvek SNA6 se skládá ze 2 profil - 3 metrového a dalšího s délkou 1 metr, jenž umožují dv varianty vodícího prvku. 1. Odíznte volný konec emenu tak, abyste dosáhli délky pesn 2 metry (podle obr.12) 2. Úpln uvolnte matku M8 (D) (podle obr.13) 3. Zasute napínací zaízení na stední úrove zdvihu (E) (obr.14) a úpln vysute jezdce. 4. Protáhnte volný konec emenu skrz hlavovou ást (obr.15) a zajistte ho v jezdci pomocí píslušných šroub a podložek (obr.16). Vnujte pozornost umístnní emenu - zuby musí smovat rovn dovnit a pás nesmí být pekroucený. 7

8 5. Vra te napínací zaízení a jezdce do poátení polohy. Smontujte hlavovou ást vodícího prvku (A) (obr.17). Vyžaduje to uritou sílu, proto v pípad poteby použijte gumovou palici. 6. Nasute pružinu, podložku a matku M8 (D) na šroub napínacího zaízení (viz obr.18). 7. Pomocí matky M8 (D) napnte ozubený emen, dokud nedosáhnete patiného napnutí (obr.11). 4-metrová verze Pokud je výška vrat, které se chystáte vybavit automatizovaným systémem, vtší než 2,5 m, smontujte vodící prvek nasledujícím zpsobem: 1. Úpln uvolnte matku M8 (D) (obr.13). 2. Zasute napínací zaízení na stední úrove zdvihu (E) (obr. 14) a úpln vysute jezdce. 3. Provléknte volný konec emenu skrz hlavovou ást (obr.15) a pichy te jej k jezdci pomocí píslušných šroub a podložek (obr.16). Vnujte pozornost umístnní emenu - zuby musí smovat rovn dovnit a emen nesmí být pekroucený. 4. Smontujte hlavovou ást vodícího prvku (A) (obr.17). Vyžaduje to uritou sílu a v pípad poteby použijte gumovou palici. 5. Pomocí spojovacích prvk (B) spojte dva díly (F) (obr.19). 6. Vra te napínací zaízení a jezdce do poátení polohy. 7. Nasute pružinu, podložku a matku M8 (D) na šroub napínacího zaízení (obr.18). 8. Pomocí matky M8 (D) napínejte emen, dokud není dosaženo patiného napnutí (obr.11) ) Instalace pevodového motoru na vodící prvek 1. Spojte pevodový motor SPIN s hlavou vodícího prvku (A); poté jej zajistte pomocí ty šroub (typ V6 3x38) (obr.20). 2. Motor je možno nastavit do tech rzných poloh (obr.21) ) Instalace pevodového motoru na strop 1. Na základ vzdálenosti A a B (obr.5) najdte dva instalaní body pední konzoly vodícího prvku ve stedu vrat. Podle typu nosného povrchu je možné pední konzoli upevnit pomocí nýt, kolík i šroub (obr.22 a 23). Pokud jsou vzdálenosti A a B (obr.5) dostatené, je možno konzoli pipevnit pímo do stropu (obr.24). 8

9 2. Po vyvrtání dr v píslušných místech nechte pevodový motor na zemi, zdvihnte vodící prvek za pední ást a zajistte ho pomocí dvou šroub, kolík i nýt v závislosti na instalaním povrchu. 3. Zajistte konzoly (I) pomocí šroub M6x15 (G) a matek M6 (H), piemž si zvolte otvor, který je nejvhodnjší k dosažení vzdálenosti B (viz obr.25). 4. Použijte žebík a zdvihnte pevodový motor, dokud se konzole nedotýká stropu. Oznate si místa pro vrtání a poté vra te pevodový motor na zem (obr.26). 5. Vyvrtejte díry v oznaených místech, pomocí žebíku zdvihnte pevodový motor, dokud nejsou konzoly na míst naproti vyvrtaným otvorm a zajistte jej pomocí šroub a kolík vhodných pro nosný povrch (obr.27). 6. Vodící prvky musí být dokonale v horizontální poloze a poté odežte pebytenou ást konzole pomocí pilky (obr.28). 7. Na zavených vratech zatáhnte za odblokovací lanko, abyste uvolnili jezdce (L) (obr 29). 8. Posute jezdce, dokud není konzole kídla (N) na horním okraji vrat nastavená dokonale kolmo k vodícímu prvku (M). Potom zajistte konzoli kídla (N) pomocí nýt i šroub (obr.30). Použijte šrouby i nýty vhodné pro materiál kídla a provete, zda dokáží odolat maximální síle potebné k otevení a zavení kídla. 9. Uvolnte šrouby dvou mechanických zarážek a poté posute pední mechanickou zarážku (O) ped jezdce (obr.31). Zatlate jezdce ve smru zavírání a po dosaženíí píslušné polohy utáhnte šroub (P) na doraz. 10. Manuáln otevete vrata do požadované polohy, posute zadní mechanickou zarážku (Q) do blízkosti jezdce (obr.32) a utáhnte šroub (R) na doraz. 11. Pokuste se posounout vrata manuáln. Provte, zda se jezdec posouvá po vodícím prvku lehce a bez nadmrného tení a zda runí posouvání nevyžaduje nadmrnou sílu. 12. Umístnte ovládací lanko na požadované místo v místnosti - v pípad poteby jej vete po strop pomocí kolík s oky (obr.33). 9

10 3.3) Instalace rzných zaízení Pokud jsou potebná další zaízení, nainstalujte je podle smrnic uvedených v píslušných instrukcích. Viz podkap. 3.5 Popis elektrických pipojení. Informace o zaízeních, jenž je možné pipojit ke SPIN, najdete na obr ) Elektrické zapojení Elektrická zapojení provádjte jen pokud je vypnutý pívod elektiny do systému. Odpojte všechny nainstalované záložní baterie. 1. Otevete ochranný kryt, abyste si zpístupnili elektronickou ídící jednotku zaízení SPIN. Otevete jej stiskem na boní stran a vytoením (viz obr.34). 2. Prostrte veškeré kabely otvorem tak, aby smovali k zaízením, piemž ponechte cm rezervu. Provléknte anténní kabel skrz kroužek na zajištní kabelu. Informace ohledn typu kabelu najdete v Tabulce.6. Informace o zapojení najdete na obr Zapojte kabel podle schématu na obr.36. Abyste si ulehili práci, lze koncovky vyndat. 10

11 3.5) Popis elektrických pipojení V této ásti se nachází popis elektrických pipojení. Další informace najdete v podkap. 7.3 Pidání i odebrání zaízení. FLASH: Tento výstup je možné naprogramovat (viz podkap ) pro pipojení jednoho z následujících zaízení: Maják Je-li výstup FLASH naprogramován jako blikající svtlo, mžete pipojit maják LUCY B spolenosti NICE s automobilovou žárovkou 12V/21W. Zaízení bliká bhem manévru v intervalech 0,5s. Výstup pro kontrolku otevených vrat Je-li výstup FLASH naprogramován jako kontrolka otevených vrat, mžete na tento výstup pipojit žárovku 24V s max. píkonem 5W, jenž bude signalizovat otevení vrat. Svítí, dokud jsou vrata otevena a teprve po jejich zavení zhasne. Bhem manévru otvírání žárovka bliká pomalu a bhem zavírání rychle. Západka Je-li výstup FLASH naprogramován jako západka, je možno na nj pipojit západku 24V s max 10W (jen verze s elektromagnetem, bez elektronických zaízení). Po zavení vrat se západka aktivuje, ímž vrata uzamkne. Bhem manévr otvírání a zavírání je deaktivována. Elektrický zámek Pokud je výstup FLASH naprogramován jako elektrický zámek, je možné k nmu pipojit elektrický zámek 24V, max 10 W (jen verze s elektromagnetem, bez elektronických zaízení). Bhem otvírání se elektrický zámek na krátký as aktivuje, aby se vrata odemkla a mohl být vykonán manévr. Bhem zavírání musí elektrický zámek mechanicky zapadnout. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JINÁ NEŽ UVEDENÁ ZAÍZENÍ BLUEBUS: Na tyto svorky lze pipojit kompatibilní zaízení. Pipojují se paraleln pomocí dvou vodi, pes které je vedeno jak napájení, tak i komunikaní signály. Další informace o BlueBUS najdete v podkap BlueBUS. STOP: Vstup pro zaízení, jenž blokují i pípadn zastavují probíhající manéver. Pomocí speciálních procedur lze pipojit na vstup kontakty jako normáln zavené, normáln otevené, nebo zaízení s konstantním odporem. Další informace o vstupu STOP najdete v podkap Vstup STOP. STEP-BY-STEP: Vstup pro zaízení, která ovládají posun. Na tento vstup lze pipojit zaízení typu normáln oteveno. Aktivací ovládacího lanka se odešle signál na vstup PP. AERIAL: Pipojovací vstup pro anténu pijímae (anténa je souástí LUCY B pípadn mžete použít anténu externí, nebo ponechte ást drátu, který se už nachází ve svorkovnici, který bude sloužit jako anténa. 4) Závrené kontroly a spuštní Výrobci doporuují, abyste ped zaátkem kontroly a fáze spuštní systému odblokovali jezdce a umístili kídlo pibližn do poloviny jeho dráhy. Tím zabezpeíte, že kídlem bude možno pohybovat bhem otvírání a zavírání. 4.1) Pipojení napájecího zdroje SPIN napojte na zdroj naptí jednoduchým zasunutím zástrky do elektrické zásuvky. Pokud zástrka na SPIN neodpovídá dostupné zásuvce, použijte bžný adaptér. Nikdy nestíhejte, ani neodstraujte kabel dodávaný se zaízením SPIN. Pokud nemáte nainstalovanou elektrickou zásuvku pro pipojení SPIN, ml by její instalaci provést kvalifikovaný pracovník, piemž musí písn dodržovat platnou legislativu, normy a naízení. Napájecí vedení musí být chránné ped zkraty a peptím vhodným jistiem, každopádn použijte zaízení, umožující odpojení SPIN pro úely nastavení, i údržby (pro tento úel je vhodné použít zásuvku a zástrku). Ihned po zavedení elektiny do SPIN provete nasledující kontroly: 1. Provte, zda LED BLUEBUS bliká pravideln, pibližn jedenkrát za sekundu. 2. Provte, zda LED na fotobukách (jsou-li nainstalovány) blikají (na TX i RX), piemž frekvence blikání není dležitá, protože závisí na jiných faktorech. 3. Provte, zda zaízení pipojené na výstup FLASH je vypnuté. 4. Provte, zda je svtelná clona vypnutá. Nejsou-li uvedené podmínky splnny, ihned vypnte napájecí zdroj ídící jednotky a dkladnji zkontrolujte elektrické zapojení. Informace o zjiš ování a analýze závad najdete v Kapitole 7.6 ešení problém. 11

12 4.2) Rozpoznání zaízení Po pipojení napájecího zdroje musí ídící jednotka rozpoznat zaízení, která jsou pipojena na vstupy BLUEBUS a STOP. Ped touto fází blikají LED L1 a L2, což znamená, že je teba provést rozpoznání zaízení. Fáze automatického uení zaízení musí být provedena i v pípad, že není pipojené žádné zaízení. 1. Stisknte klávesy [ ] a [Set] 2 a podržte je stisknuté. 2. Uvolnte klávesy. LED L1 a L2 zanou rychle blikat (po pibližn 3 sekundách). 3. Pokejte nkolik sekund, dokud ídící jednotka nedokoní rozpoznání zaízení. 4. LED STOP musí po skonení fáze rozpoznání zstat svítit, zatímco LED L1 a L2 zhasnou (LED L3 a L4 mohou zaít blikat). Fázi rozpoznání pipojených zaízení je možno kdykoli zopakovat a to i po instalaci, nap.: pokud pidáte další zaízení. Informace o postupu dalšího procesu rozpoznání najdete v podkap Rozpoznání jiných zaízení. 4.3) Rozpoznávání poloh otevení a zavení vrat Po rozpoznání zaízení, ídící jednotka musí rozpoznat polohy otevení a zavení vrat. V této fázi se detekuje zdvih - od mechanické zarážky zavení až po mechanickou zarážku otevení. Provte, zda je hnací emen správn napnutý a zda jsou ob mechanické zarážky dokonale zajištné. 1. Uvolnte jezdce. 2. Stisknte klávesy [] a [Set] 2 a podržte je stisknuté. 3. Uvolnte klávesy pi manévrování (po cca 3 sekundách) 4. Pokejte nkolik sekund, dokud ídící jednotka nedokoní fázi rozpoznávání: zavení, otevení a optovné zavení vrat. 5. Zatáhnte za ovládací lanko, aby se provedl celý manévr otevení. 6. Op zatáhnte za lanko, aby se provedlo uzavení. Bhem tchto manévr si ídící jednotka uloží do pamti sílu potebnou k otevení a zavení. Pokud na konci procesu automatického uení blikají LED L3 a L4 - znamená to, že nastala chyba! Více podkap. 7.6 ešení problém. Je dležité, aby tyto manévry nebyly perušeny, nap. píkazem STOP. Pokud k tomu dojde, je teba celý proces automatického uení (uvedený v bod 1) zopakovat! Fázi rozpoznání poloh mžete kdykoli zopakovat a to i po instalaci (nap. pokud se posune jedna z mechanických zarážek); staí zopakovat celou proceduru od bodu 1. Není-li emen dostaten napnutý bhem procesu vyhledávaní poloh, mže prokluzovat na pastorku. Pokud k tomu dojde, stiskem klávesy [Stop] perušíte automatické urení, napnte emen utažením matky M8 (D) (obr. 11) a poté zopakujte fázi automatického uení od bodu ) Kontrola posunu vrat Po dokonení rozpoznávání poloh otevení a zavení vykonejte nkolik manévr a zkontrolovat tak správnost posunu vrat. 1. Stiskem klávesy [Open] otevte vrata. Zkontrolujte, zda se vrata otvírají plynule a bez zmn rychlosti. Vrata musí zpomalit a zastavit 30 až 20 cm od mechanické zarážky. Poté - na úrovni 2 3 cm od mechanické zarážky otevení - se aktivuje koncový spína. 2. Stiskem klávesy [Close] zavete vrata. Zkontrolujte, zda se vrata zavírají plynule a beze zmny rychlosti. Vrata musí zpomalit 30 až 20 cm od mechanické zarážky a zastavit ped mechanickou zarážkou zastavení. Poté se vykoná krátký manévr otevení, aby se uvolnilo napnutí pásu. 3. Bhem manévru zkontrolujte, zda maják (je-li nainstalován) bliká v 0,5 sekundových intervalech. 4. Nkolikrát otevete a zavete vrata a zkontrolujte, zda v žádném míst nedochází k nadmrnému tení a zda sestava nebo nastavení nevykazují anomálie. 5. Zkontrolujte, zda pevodový motor, vodící prvek a mechanické zarážky jsou pevn nainstalovány, jsou stabilní a dostaten odolné, a to i v pípad, že vrata prudce zrychlí i zpomalí. 12

13 4.5) Pednastavené funkce ídící jednotka zaízení SPIN má nkolik programovatelných funkcí. Tyto funkce jsou nastavené na konfiguraci, která je vhodná pro vtšinu automatizaních systém. Funkce 4.6) Pijíma Pro pipojení pijíma typu SMXI nebo SMXIS je zabudován konektor SM, který umožuje uživateli ovládat SPIN na dálku. Pijíma na SPIN20KCE a SPIN21KCE je pipojen již z výroby. Pipojení pijímae k SPIN30, SPIN40, SN6031 a SN6041 provete podle procedury zobrazené na obr.39 a 40. mžete samozejm kdykoli zmnit pomocí speciální programovací procedury. Další informace najdete v podkap. 7.2 Programování. 1. Mírným zatlaením pipojte pijíma. 2. Pokud nepoužíváte zabudovanou anténu s LUCYB, ani jiný typ externí antény, pišroubujte vodi dodaný s pijímaem ke svorkovnici ) Uložení vysíla do pamti Každý vysíla je rozpoznaný pijímaem pomocí kódu, jenž se liší od kódu ostatních vysíla. Proto je nutné provést proceduru uložení do pamti, pomocí které uživatel nastaví pijíma tak, aby dokázal rozeznat každý jeden vysíla. Vysílae je možno uložit do pamti ve 2 režimech: Režim I: V tomto režimu jsou funkce tlaítek vysílae nastaveny napevno a každé tlaítko odpovídá píkazu v ídící jednotce uvedenému v Tabulce.7. Pro každý vysíla je teba provést samostatnou fázi, bhem které se uloží do pamti všechna tlaítka vysílae. Nezáleží na tom, které tlaítko klávesu stisknete v této fázi - použije se jen jedno pam ové místo. Vysíla dokáže v Režimu I bžn ovládat jen jeden automatizovaný systém. Režim II: V tomto režimu lze každému tlaítku vysílae piadit jeden ze 4 možných píkaz ídící jednotky uvedených v Tabulce.8. V každé fázi se uloží jen jedno tlaítko, konkrétn to, které stisknete bhem procesu ukládání do pamti. Každé tlaítko uložené do pamti zabírá jedno pam ové místo. V Režimu II lze použít rzná tlaítka stejného vysílae na vydávání více než jednoho píkazu jednomu automatizovanému systému, nebo k ovládání více než jednoho automatizovaného systému. Nap. v Tabulce.9 je ovládán jen automatizovaný systém A tlaítka T3 a T4 jsou spojené s tím samým píkazem. Na druhé stran, v píkladu, uvedeném v Tabulce.10 jsou ovládané ti automatizované systémy, konkrétn A (tlaítka T1 a T2), B (tlaítko T3) a C (tlaítko T4). Protože provedení procedur ukládání do pamti je asov omezené (10 s), instrukce uvedené v následujících podkapitolách si musíte peíst pedtím, než je zanete provádt. Tabulka.7: Uložení do pamte v Režimu I Tlaítko T1 Píkaz Krok za krokem Tlaítko T2 Píkaz ástené otevení Tlaítko T3 Píkaz Oteví Tlaítko T4 Píkaz Zavít Poznámka: Jednokanálové vysílae mají jen klávesu T1, dvoukanálové vysílae mají jen klávesy T1 a T2. Tabulka.8: Píkazy dostupné v Režimu II 1 PÍKAZ KROK ZA KROKEM 2 PÍKAZ ÁSTENÉ OTEVENÍ 3 PÍKAZ OTEVÍT 4 PÍKAZ ZAVÍT Tabulka.9: 1. píklad uložení do pamti v Režimu I Tlaítko T1 Píkaz Otevít Automatizace A Tlaítko T2 Píkaz Zavít Automatizace A Tlaítko T3 ástené otevení Automatizace A Tlaítko T4 ástené otevení Automatizace A Tabulka. 10: 2. píklad uložení do pamti v Režimu II Tlaítko T1 Píkaz Oteví Automatizace A Tlaítko T2 Píkaz Zaví Automatizace A Tlaítko T3 Píkaz Krok za krokem Automatizace B Tlaítko T4 Píkaz Krok za krokem Automatizace C 13

14 4.6.2) Uložení do pamti v Režimu I Tabulka.11: Uložení vysílae do pamti v Režimu I 1. Stisknte a podržte (pibližn 3 s) tlaítko na pijímai. Píklad 2. Uvolnte tlaítko, když se rozsvítí LED na pijímai. 3. Do 10s stisknte tlaítko na vysílai, který chcete uložit do pamti a podržte je stisknuté nejmén 2s. 4. Probhla-li procedura ukládání do pamti správn, LED na pijímai 3-krát blikne. Pokud chcete uložit do pamti i další vysílae, zopakujte krok 3 do 10 sekund, jinak bude fáze ukládání do pamti automaticky ukonena ) Uložení do pamti v Režimu II Tabulka. 12: Uložení tlaítka vysílae do pamti v Režimu II 1. Stisknte tlaítko na pijímai tolikrát, kolik odpovídá požadovanému píkazu (podle Tabulky.8). 2. Zkontrolujte, zda LED na pijímai blikla podle potu zvolených píkaz. Píklad 3. Do 10s stisknte tlaítko na vysílai, který chcete uložit do pamti a podržte je stisknuté nejmén 2s. 4. Probhla-li procedura ukládání do pamti správn, LED na pijímai 3-krát blikne. Pokud chcete uložit do pamti i další vysílae, zopakujte krok 3 do 10 sekund, jinak bude fáze ukládání do pamti automaticky ukonena ) Uložení do pamti na dálku Nový vysíla mžete uložit i bez stisku tlaítka na pijímai. Musíte mít naprogramovaný a funkní vysíla. Nový vysíla pevezme vlastnosti starého, tzn. že pokud byl starý vysíla uložen v Režimu I, bude nový taktéž uložen do pamti v Režimu I. V tom pípad mžete bhem fáze ukládání do pamti stisknout jakékoli tlaítko na obou vysílaích. Uložení do pamti na dálku mžete provést u všech pijíma, které jsou v dosahu vysílae. Proto mže být napájený jen ten, který chcete použít pro tuto operaci. Uchopte oba vysílae, postavte se do pracovního dosahu systému a provete následující: Tabulka.13: Pro uložení vysílae do pamti na dálku 1. Stisknte tlaítko na novém vysílai a držte stisknuté nejmén 5s a poté ho uvolnte. Píklad 2. 3-krát pomalu stisknte tlaítko na starém vysílai, který máte již uložený v pamti. 3. Jednou pomalu stisknte tlaítko na novém vysílai. Nyní bude nový vysíla rozeznáván pijímaem, piemž získá vlastnosti vysílae, který jste již pedtím uložili do pamti. Pokud chcete uložit do pamti i další vysílae, zopakujte výše uvedené kroky pro každý nový vysíla. 14

15 4.6.5) Vymazání vysíla Tabulka.14: Vymazání všech vysíla 1. Stisknte tlaítko na pijímai a podržte je stisknuté. Píklad 2. Vykejte, dokud se nerozsvítí LED a poté pokejte až zhasne. Nakonec pokejte, dokud 3krát blikne. 3. Pus te tlaítko pesn po tetím bliknutí. 4. Pokud procedura probhla správn, zabliká LED 5-krát ) Prohlášení o shod pijímae a vysílae Prohlášení o shod.: 151/SMXI Rev03 Nice S.p.a., Via Pezza Alta 13, Rustignè di Oderzo (TV) Italia Spolenost NICE S.p.a. prohlašuje, že pijímae modelové ady SMXI, SMXIS a píslušné vysílae FLO2R-S a SM2 jsou v souladu se základními požadavky uvedenými ve Smrnici R&TTE 1999/5/CE z hlediska používání, pro která byla zaízení vyrobena. Vyrobeno pro tídu 1, podtídu 20. Dne 19. bezna 2004 (generální editel) Lauro Buoro 5) Testování a uvedení do provozu Toto je nejdležitejší fáze v rámci instalace automatizovaného systému z hlediska zabezpeení maximální úrovn bezpenosti. Testovaní mže být též pojato jako metoda pravidelné kontroly, zda všchna zaízení v rámci systému fungují správn. 5.1) Testování Každá ást systému, nap. bezpenostní lišty, fotobuky, nouzové zastavení atd. vyžadují speciální fázi testování. Proto doporuujeme, abyste postupovali podle procedur uvedených v píslušných návodech. Testování SPIN provete následovn: 1. Provte, zda všechny instrukce uvedené v kapitole 1. Upozornní byly dodrženy. 2. Uvolnte vrata zatáhnutím za uvolovací lanko. Ujistte se, že mžete posouvat vrata manuáln bhem otvírání i zavírání silou max. 225 N. 3. Opt zapojte jezdce. 4. Pomocí spínae, vysílae nebo ovládacího lanka otestujte otvírání a zavírání vrat a ujistte se, že se pohybují správným smrem. 5. Test provete nkolikrát, abyste se ujistili, že se vrata pohybují lehce, zda v žádném míst nedochází k nadmrnému tení a zda nastavení nevykazují anomálie. 6. Zkontrolujte správnou funkci všech bezpenostních prvk - jednoho po druhém (fotobuky, citlivých lišt atd.). Obzvlášt, když se aktivuje zaízení, LED BLUEBUS na ídící jednotce 2-krát rychle blikne, ímž potvrdí, že zaízení rozpoznalo událost. Testovaní celého systému mohou provádt kvalifikovaní a zkušení pracovníci, kteí stanoví, které testy je teba provést na základ píslušných rizik a ovit soulad systému s platnými naízeními, legislativou a normami, obzvlášt se všemi ustanoveními normy EN12445, která uruje metody testování automatizovaných systém pro vrata a brány. 7. Aby bylo možno zkontrolovat fotobuky a ujistit se, že nedochází k interferenci s ostatními zaízeními, projdte s pedmtem ve tvaru válce o prmru 5cm a délkou 30cm skrz optickou osu - nejprve v blízkosti TX, poté v blízkosti RX a nakonec uprosted mezi nimi (obr.22) a ujistte se, že ve všech tchto pípadech se zaízení aktivovalo, piemž se pepnulo z aktivního stavu do stavu alarmu a naopak; nakonec, že to zpsobí zamýšlenou reakci v ídící jednotce, nap. zptný posun bhem manévru zavírání. 8. Pokud jste eliminovali nebezpené situace vyplývající z posunu vrat snížením dopadové síly, musíte zmit dopadovou sílu podle Normy EN Pokud jste využili nastavení rychlosti a regulace síly motoru za úelem snížení dopadové síly systému, pokuste se najít nastavení, které poskytuje nejlepší výsledky. 15

16 5.2) Uvedení do provozu Uvedení do provozu se mže uskutenit až po úspšném dokonení všech fází testování. Není dovoleno provést ástené uvedení do provozu ani umožnit používání systému v provizorních podmínkách. 1. Pipravte a uschovejte technickou dokumentaci k automatizanímu systému po dobu nejmén 10 let. Musí obsahovat minimáln: nákres sestavy automatizaního systému, schéma zapojení, analýzu nebezpeí a pijatých ešení, prohlášení výrobce o shod všech nainstalovaných zaízení (pro SPIN použijte piložená prohlášení o shod s CE); kopii návodu k použití a plán údržby automatizaního systému. 2. Vyvste trvalý štítek nebo tabulku do blízkosti vrat, informující o probíhajících operacích, uvolnní a manuální manipulaci (viz obr. v ásti Instrukce a upozornní pro užívatele pevodového motoru SPIN ). 3. Vyvste trvalý štítek nebo tabulku v blízkosti vrat, obsahující tento obrázek (min. výška 60 mm). 4. Vyvste štítek na vrata, obsahující minimáln nasledující údaje: typ automatizaního systému, název a adresa výrobce (osoba zodpovdná za uvedení do provozu ), sériové íslo, rok výroby a oznaení CE. 5. Pipravte prohlášení o shod automatizaního systému a dorute ho vlastníkovi. 6. Pipravte Instrukce k instalaci a upozornní k automatizanímu systému a dorute je vlastníkovi. 7. Pipravte plán údržby automatizaního systému a dorute ho vlastníkovi; obsahuje všechny smrnice ohledn údržby veškerých zaízení automatizaného systému. 8. Ped uvedením automatizaního systému do provozu písemn informujte vlastníka o nebezpeích a rizicích, které stále petrvávají (napr. v dokumentu Instrukce k instalaci a upozornní). 6) Údržba a likvidace Tato kapitola obsahuje informace o tom, jak vytvoit plán údržby a zlikvidovat SPIN. 6.1) Údržba Automatizaní systém podléhá pravidelným údržbovým pracím, jenž mají zaruit jeho provozuschopnost. Údržbáské kroky musí být provádny v souladu s bezpenostními naízeními uvedenými v tomto návod a v souladu s platnou legislativou a normami. Pokud systém obsahuje i jiná zaízení, postupujte podle smrnic uvedených v píslušném plánu údržby. 1. Zaízení SPIN vyžaduje realizaci plánovaných údržbáských prací každých 6 msíc, pípadn po každých manévrech. 6.2) Likvidace SPIN se skládá z rzných druh materiálu, z nichž jsou recyklovatelné (ocel, hliník, plasty, elektrické kabely), zatímco ostatní je teba zlikvidovat (baterie a elektronické desky). Nkteré elektronické komponenty a baterie obsahují zneišující látky, proto nezneišujte prostedí. Informujte se o dostupných možnostech recyklace a likvidace, jenž jsou v souladu s místními naízeními. 2. Odpojte napájení a zálohovací baterie (pokud jsou souástí systému). 3. Zkontrolujte stav opotebení komponent, které tvoí automatizaní systém, piemž vnujte mimoádnou pozornost narušení nebo oxidaci ástí konstrukce. Vymte všechny díly, které nevyhovují požadovanému standardu. 4. Zkontrolujte opotebení pohyblivých ástí: emen, jezdec, pastorky a komponenty vrat a v pípad poteby je vymte. 5. Opt pipojte napájecí zdroje a provete testování a kontroly uvedené v podkapitole 5.1 Testování. 1. Odpojte napájení automatizaního systému (a zálohovací baterie, pokud jsou souástí systému). 2. Odmontujte všechna zaízení a píslušenství v opaném poadí, než je uvedeno v kapitole 3. Instalace. 3. Je-li to možné, oddlte ásti, které mohou nebo musí být recyklovány, pípadn zlikvidovány jiným zpsoby - kovové ásti musí být zlikvidovány samostatn od plastových, stejn jako elektronické desky, baterie atd. 4. Roztite materiály a odevzdejte je místní firm s licencí na recyklaci a likvidaci nebezpených odpad. 16

17 7) Doplující informace V této kapitole se nacházejí informace o programovaní, pizpsobení a možnostech ešení poruch zaízení SPIN. 7.1) Programování tlaítkem ídící jednotka zaízení SPIN obsahuje ti tlaítka, která lze použít k ovládání ídící jednotky bhem testování a programování: Open Stop Set Close Tlaítko OPEN umožuje užívateli ovládat otevírání vrat nebo posouvat naprogramované místo smrem vzhru. Tlaítko STOP umožuje uživateli zastavit manévr. Pokud jej stisknete na více než 5 vtein, umožní vám programování jednotky. Tlaítko CLOSE umožuje uživateli ovládat zavírání vrat pípadn posouvat naprogramované místo smrem dol. 7.2) Programování ídící jednotka zaízení SPIN obsahuje nkolik programovatelných funkcí. Funkce se nastavují pomocí tí tlaítek, nacházejících se na ídící jednotce: [ ] [Set] [] a používají se spolen se tymi indikaními LED (L1 L4) Programovatelné funkce jednotky SPIN mají dv úrovn: Úrove 1: Funkce je možno nastavit do režimu ZAPNUTÍ- VYPNUTÍ (aktivována nebo neaktivována). V tom pípad každá z LED L1...L4 indikuje funkci. Pokud LED svítí, funkce je aktivována, pokud nesvítí, funkce je deaktivována (viz Tab.15). Úrove 2: Parametry je možno nastavit v rámci škály hodnot (1 až 4). V tom pípad každá z LED diod L1...L4 indikuje nastavenou hodnotu (existují tyi možná nastavení). Viz tab ) Funkce úrovn 1 (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) Tabulka.15: Seznam programovatelných funkcí: Úrove I LED Funkce Popis L1 Automatické zavírání Tato funkce spustí automatické zavení vrat po vypršení naprogramovaného asu. as pestávky je z výroby pednastaven na 20 sekund, ale je možné jej zmnit na 10, 20, 40 nebo 80 sekund. Pokud je funkce deaktivována, je fungování poloautomatické. L2 Zavít po fotobuce Zavít po fotobuce: Po rozpojení fotobunk (foto a foto II) tato funkce aktivuje Automatické zavírání s asem pestávky 5 s, a to i v pípad, že je as pestávky nastaven na delší interval, což závisí na tom, zda je Automatické zavírání aktivováno nebo deaktivováno. Pokud je Automatické zavírání aktivováno: Manévr otvírání se zastaví ihned po perušení fotobunk. Po 5 sekundách se vrata zanou zavírat. Pokud je funkce Zavít po fotobuce deaktivována, as pestávky bude nastaven podle pedem naprogramované hodnoty. Pokud je Automatické zavírání deaktivováno: Manévr otvírání se neperuší, ale dojde-li k perušení fotobuky, vyvolá to manévr automatického zavení s asem pestávky 5 sekund. Je-li funkce Zavít po fotobuce deaktivována, automatický manévr zavení nebude proveden. L3 Síla motoru Tato funkce umožuje pizpsobení citlivosti regulace síly motoru typu nainstalovaných vrat. Je-li tato funkce aktivní, citlivost je vhodnjší pro menší a lehí vrata. Je-li naopak tato funkce deaktivována, citlivost je vhodnjší pro rozmrnjší a tžší vrata. L4 Pohotovostní režim Tato funkce umožuje užívateli snížit spotebu na minimum. Je obzvlášt užitená v pípad, je-li použita zálohovací baterie. Pokud je tato funkce aktivována, ídící jednotka vypne výstup BLUEBUS (a následn zaíízení) a všechny LED minutu po ukonení posledního manévru. Jediná LED, která zstane svítit, je LED BLUEBUS, jenž zane blikat rychleji, když dojde k pijetí píkazu. ídící jednotka vynuluje celý systém. Pokud je tato funkce deaktivována, ke snížení spoteby nedojde. Bhem bžného fungování zaízení SPIN, LED L1...L4 svítí nebo nesvítí v závislosti na stavu funkce, jenž reprezentují. Nap. L1 svítí, pokud je funkce Automatické zavírání aktivní. 17

18 7.2.2) Programování úrovn I (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) Funkce úrovn 1 jsou všechny standartn nastaveny od výrobce na VYPNUTO. Je však kdykoli možno zmnit podle Tabulky.16. Pozorn postupujte podle návodu, nebo maximální as mezi stisky tlaítek je 10 sekund. Ubhne-li delší as, procedura se automaticky ukoní a uloží se jen zmny provedené do této chvíle. Tabulka.16: Zmna stavu funkcí ze zapnutého na vypnutý a opan 1. Stisknte tlaítko [Set] a podržte pibližn 3s. Píklad 2. Uvolnte tlaítko [Set], když LED L1 zane blikat. 3. Stiskem tlaítka [ ] nebo [] pepnte LED na LED reprezentující funkci, kterou chcete zmnit. 4. Stiskem tlaítka [Set] zmte stav funkce. (krátké bliknutí = VYPNUTO; dlouhé bliknutí = ZAPNUTO) 5. Ped ukonením programování pokejte 10 sekund, aby uplynul maximální ekací as na píkaz. Poznámka: Bhem fáze programování mžete zopakovat body 3 a 4 a nastavit tak další funkce do stavu ZAPNUTO nebo VYPNUTO ) Funkce úrovn II (nastavitelné parametry) Tabulka.17: Seznam programovatelných funkcí: Úrove II Vstupní LED Parametr LED (úrove) Hodnota L1 10 sekund L1 as pestávky L2 20 sekund L3 40 sekund L4 80 sekund L1 Otevít zastavit zavít - zastavit L2 Funkce Krok L2 Otevít zastavit zavít otevít za krokem L3 Individuální provoz L4 Osoba pítomná L1 Velmi nízká L3 Rychlost L2 Nízká motoru L3 Stední L4 Vysoká L1 Výstup na kontrolku otevených vrat L4 FLASH: L2 Maják L3 Elektrický zámek L4 Západka Poznámka: pedstavuje nastavení výrobce. Všechny parametry lze nastavit podle poteby bez jakéhokoli problému; pouze výbr zaízení pipojeného na výstup FLASH je nutno pozorn zvážit: Popis Nastavuje as pestávky, konkrétn as, který uplyne ped automatickým zavením. Má smysl, jen je-li aktivováno automatické zavírání. Správa sekvence ovládacích prvk spojených se vstupem Krok za krokem nebo s prvním vyslaným píkazem (viz Tab.7 a 8). Nastavuje rychlost motoru bhem normálního posunu. Vybírá zaízení pipojené na výstup FLASH. Ped pipojením zaízení na výstup FLASH zkontrolujte, zda je naprogramována správná funkce. V opaném pípad hrozí riziko poškození zaízení ) Programování úrovn II (nastavitelné parametry) Nastavitelné parametry jsou pednastaveny již z výroby (viz tab.17 - oznaené ). Kdykoli je však mžete zmnit podle Tab.18. Pozorn postupujte podle návodu, protože maximální as mezi stisky tlaítek je 10 sekund. Pokud mezitím uplyne delší as, procedura se automaticky ukoní a uloží se poslední zmny provedené do této chvíle. Tabulka.18: Zmna nastavitelných parametr 1. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho stisknuté (pibližn 3 s). Píklad 2. Uvolnte tlaítko [Set] až když LED L1 zane blikat. 3. Stiskem tlaítka [ ] nebo [] pepnte LED na LED vstupu reprezentující parameter, jenž chcete upravit. 4. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho v prbhu krok 5 a Vykejte pibližn 3 sekundy, po kterých se rozsvítí LED reprezentující aktuální úrove parametru, který chcete upravovat. 6. Stiskem tlaítka [ ] nebo [] pepnte LED na reprezentující hodnotu parametru. 7. Uvolnte tlaítko [Set]. 8. Ped ukonením programování pokejte 10 sekund, aby uplynul maximální ekací as na píkaz. Poznámka: Bhem fáze programování mžete zopakovat body 3 až 7 a nastavit tak ostatní parametry. 18

19 7.2.5) Píklad programování úrovn I (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) Jako píklad uvádíme nasledující posloupnost krok, jenž slouží na zmnu pednastavených hodnot funkcí - aktivace Automatického zavírání (L1) a Síly motoru (L3). Tabulka.19: Píklad programování úrovn I 1. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho stisknuté (pibližn 3 s). Píklad 2. Uvolnte tlaítko [Set] až když LED L1 zane blikat. 3. Jedním stiskem tlaítka [Set] zmte stav funkce spojené s L1 (Automatické zavírání) - LED L1 zane blikat. Bliknutí budou dlouhá. 4. Dvojím stiskem tlaítka [] pepnte LED na L3. 5. Jedním stiskem tlaítka [Set] zmte stav funkce spojené s L3 (Síla motoru), LED L3 zane blikat. Bliknutí budou dlouhá. 6. Ped ukonením programování pokejte 10 sekund, aby uplynul maximální ekací as na píkaz. Po dokonení tchto operací musí LED L1 a L3 zstat svítit, ímž udávají, že funkce Automatického zavírání a Síly motoru jsou aktivní ) Píklad programování úrovn II (nastavitelné parametry) Jako píklad uvádíme následující posloupnost krok, která slouží ke zmn pednastavených parametr a zvyšuje as pestávky na 80 s (vstup na L1 a úrove na L4) a vybírá kontrolku otevených vrat pro výstup FLASH (vstup na L4 a úrove na L1). Tabulka.20: Píklad programování úrovn II 1. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho stisknuté (pibližn 3 s). Píklad 2. Uvolnte tlaítko [Set] až když LED L1 zane blikat. 3. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho v prbhu krok 4 a 5 4. Pokejte pibližn 3 sekundy, dokud se nerozsvítí LED L2 reprezentující aktuální as pestávky. 5. Dvojitým stiskem tlaítka [] pepnte LED, která svítí na L4 a reprezentuje novou hodnotu asu pestávky. 6. Uvolnte tlaítko [Set]. 7. Trojím stiskem tlaítka [] pepnte LED, která bliká na L4. 8. Stiskem tlaítka [Set] a podržte jej bhem krok 9 a Vykejte pibližn 3 sekundy na LED L2 reprezentující aktuální zaízení spojené s výstupem FLASH, tj. maják. 10. Jedním stiskem tlaítka [ ] pepnte LED, která svítí na L1 reprezentující nové zaízení spojené s výstupem FLASH, tj. kontrolku otevených vrat. 11. Uvolnte tlaítko [Set]. 12. Ped ukonením programování pokejte 10 sekund, aby uplynul maximální ekací as na píkaz. 7.3) Pidání a odebrání zaízení Zaízení mžete pidat nebo odebrat z automatizaního systému SPIN kdykoli. Na vstupy BLUEBUS a STOP mžete pipojit rzné typy zaízení viz podkap BlueBUS a Vstup STOP ) BlueBUS Technologie BlueBUS vám umožuje pipojit kompatibilní zaízení jen pomocí dvou vodi, které penášejí napájecí naptí, ale i komunikaní signály. Všechna zaízení se pipojují paraleln k 2 vodim samotného BlueBUS. Není teba dodržovat polaritu - každé zaízení je individuáln rozpoznáno, nebo v prbhu instalace je mu piazena jednoznaná adresa. Na BlueBUS je možné pipojit fotobuky, bezpenostní zaízení, ovládací tlaítka, signální svtla atd. ídící jednotka zaízení SPIN jednotliv rozpozná všechna pipojená zaízení vhodným procesem rozpoznávání a dokáže detekovat všechny možné abnormální stavy s absolutní prioritou. Z tohto dvodu musí projít ídící jednotka vždy - když pipojíte nebo odpojíte zaízení BlueBUS - procesem rozpoznání (viz podkap Rozpoznání jiných zaízení. 19

20 7.3.2) Vstup STOP STOP je vstup, který vyvolává okamžité perušení manévru (s krátkým zptným chodem). Na tento vstup lze pipojit zaízení s výstupem obsahujícím otevené kontakty NO a zaízení se zavenými kontakty NC, stejn jako zaízení s výstupem s konstantním odporem 8,2k, jako jsou citlivé lišty. Bhem fáze rozpoznávání ídící jednotkou, nap. BlueBUS, tato ídící jednotka rozeznává typ zaízení pipojeného na vstup STOP (viz podkap Rozpoznání jiných zaízení ); piemž vyšle píkaz STOP pi každé zmn ve stavu rozpoznávání. Na vstup STOP je možné pipojit více zaízení, dokonce i odlišného typu, pokud jsou vhodn zapojená. Jakýkoli poet NO zaízení je možno vzájemn zapojit v paralelním uspoádání. Jakýkoli poet NC zaízení je možno vzájemn zapojit v sériovém uspoádání ) Fotobuky Pomocí adresace díky speciálním pemostním umožuje systém BleuBUS uživateli nastavit ídící jednotku tak, aby rozpoznala fotobuky a piadila jim správnou monitorovací funkci. Operaci adresování musíte provést na TX i RX (nastavení pemostní tím samým zpsobem), piemž se ujistte, že neexistuje víc pár fotobuek s tou samou adresou (duplicitních). V rámci automatizaního systému pro sekní vrata nebo nevynívající vrata se zasouváním smrem vzhru je možné nainstalovat fotobuky podle Paraleln lze zapojit 2 zaízení s výstupem s konstantním odporem 8,2k. Pokud potebujete pipojit více zaízení, musíte je zapojit kaskádov s výsledným koncovým odporem 8,2k. Mžete kombinovat NO a NC vytvoením 2 kontakt zapojených paraleln s upozornním, aby se zapojil odpor 8,2k sériov s kontaktem NC (což umožuje vytváet kombinace 3 zaízení: NO, NC a 8,2k). Používate-li vstup STOP k pipojení zaízení s bezpenostními funkcemi, tak POUZE zaízení s konstantním odporem 8,2k zaruuje bezpenostní kategorii 3 dle EN Obr.44. V pípad automatizaního systému s vynívajícimi vraty s posouváním smrem vzhru (viz Obr.45). Photo2 a Photo2II se používají pi speciálních instalacích, vyžadujících absolutní ochranu automatizaního systému i bhem otvírání. Po nainstalování nebo odinstalování fotobunk musí ídící jednotka provést fázi rozpoznání (viz podkap Rozpoznávání jiných zaízení. Tabulka.21: Adresace fotobunk Fotobuka Pemostní Fotobuka Pemostní PHOTO Fotobuka v=50 cm aktivována, pokud se vrata zavírají FOTO 2 Fotobuka aktivována, když se vrata otevírají PHOTO II Fotobuka v=100 cm aktivována, pokud se vrata zavírají PHOTO 1 Fotobuka v=50 cm aktivována, pokud se vrata zavírají a otevírají. PHOTO 1 II Fotobuka v=100 cm aktivována, pokud se vrata zavírají a otevírají FOTO 2 II Fotobuka aktivována, když se vrata otevírají FOTO 3 NEPÍPUSTNÁ KONFIGURACE Ve verzích SN6021 má výstup BlueBUS maximální zatížitelnost dvmi zaízeními. V pípad SN6031 a SN6041 je maximální zatížitelnost šesti zaízeními (jeden pár fotobuek spotebuje energii odpovídající jednomu zaízení BlueBUS. 20

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro posuvné brány Robus 400/400P 600/600P 1000/1000P www.kovopolotovary.cz Robus OBSAH strana 400/400P 600/600P 1000/1000P 1 Upozornìní 3 2 Popis výrobku a jeho použití 4 2.1 Provozní možnosti 4 2.2 Typické

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

TT2L a TT2D POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Modul zabudovaného pijímae

TT2L a TT2D POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Modul zabudovaného pijímae Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IO: 25351851, DI: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz TT2L a TT2D Modul zabudovaného pijímae POKYNY

Více

SOON POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Tento manuál je uren pouze pro montážní firmy. Kovomat H+H s.r.o. Pokyny a upozornní pro montáž

SOON POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Tento manuál je uren pouze pro montážní firmy. Kovomat H+H s.r.o. Pokyny a upozornní pro montáž Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary, I: 03522865, DI: CZ03522865 tel.: +420 608 080 108, e-mail: info@kovopolotovary.cz, www.kovopolotovary.cz SOON POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ Tento manuál je uren

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Montážní návod SWING 250

Montážní návod SWING 250 Montážní návod SWING 250 POZOR: Brána musí být symetrická a správně vyvážená. Před instalací pohonu si pozorně přečtěte tento návod. Sestava : 2x motor pohonu (Ref. č. SW400) Upevňovací patky s fixací

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci Ochrany ady RE_ 61_ Manuál pro instalaci Vydáno: 25.11.2003 Verze: B/05.10.2004 Manuál pro instalaci Obsah: 1. Úvod... 4 1.1. Informace o tomto manuálu...4 2. Bezpenostní informace... 5 3. Vybalení...

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

FLOR INSTRUKCE A UPOZORNNÍ PRO MONTÉRY

FLOR INSTRUKCE A UPOZORNNÍ PRO MONTÉRY Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IO: 25351851, DI: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz FLOR INSTRUKCE A UPOZORNNÍ PRO MONTÉRY ÚVOD:

Více

ídící jednotka A60 Návod k instalaci a obsluze www.kovopolotovary.cz

ídící jednotka A60 Návod k instalaci a obsluze www.kovopolotovary.cz ídící jednotka A60 Návod k instalaci a obsluze www.kovopolotovary.cz A60 Rejstík: strana 1 Upozornní 3 2 Popis výrobku 4 2.1 Provozní limity 5 2.2 Typický systém 5 2.3 Seznam kabel 5 5 Programování 11

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Neostar A. Trubkový pohon pro rolety

Neostar A. Trubkový pohon pro rolety A Trubkový pohon pro rolety Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

Návod na instalaci a obsluhu

Návod na instalaci a obsluhu Návod na instalaci a obsluhu 1. Popis, funkce - Mikrointeligentní řízení - Zahájení, Stop, Uzavření - jedním tlačítkem (Krok po kroku). - Po každé manipulaci s bránou svítí světlo ještě 3 minuty, pak se

Více

ROBUS 350. Elektromechanický pohon pro posuvné brány

ROBUS 350. Elektromechanický pohon pro posuvné brány Elektromechanický pohon pro posuvné brány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 2.0

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

SMAX2, SMX2R. SMX2 a SMX2R. Přijímač rádiového signálu

SMAX2, SMX2R. SMX2 a SMX2R. Přijímač rádiového signálu SMX2 a SMX2R Přijímač rádiového signálu 1 Popis výrobku SMX2 a SMX2R jsou dvoukanálové přijímače rádiového signálu, určené pro univerzální použití, které se navzájem od sebe liší kompatibilitou s dálkovými

Více

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení .Obsah 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení 2 INSTALACE 2.1 Informace pro technika provádjícího instalaci 2.2 Umístní

Více

RUN pohon pro posuvné brány

RUN pohon pro posuvné brány Manuál RUN 2500 1. Upozornění Tento manuál je určený pouze pro kvalifikovaný technický personál, který provádí instalaci zařízení. S výjimkou přílohy Instrukce a upozornění určená pro uživatele převodového

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO 2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO Vysílače Vysílače SM2 a SM4 ( obr. 1) Přijímač Přijíma č SMX2 ( obr. 2 ) je určen pro univerzální použití. Upevňuje

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Série PLUSH Poet lánk

Série PLUSH Poet lánk TURNIGY návod k obsluze pro regulátor stídavých motor Dkujeme za zakoupení našeho elektronického regulátoru rychlosti ( ESC electronical speed controller). Výkonné systémy pro RC modely mohou být velmi

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

P íru ka uživatele Verze 1.0

P íru ka uživatele Verze 1.0 Píruka uživatele Verze 1.0 esky Blahopejeme vám k zakoupení pístroje LE 200. Bezpenostní pokyny najdete v samostatné brožue, která je piložena k píruce uživatele. Bezpenostní pokyny i píruku uživatele

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 01 Mofb DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Fotočlánky popsáné

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

PLUS. Součásti kompletní instalace

PLUS. Součásti kompletní instalace PLUS Součásti kompletní instalace Montážní úrovně: Úroveň H: dráha by měla zůstat 10 mm nad nejvyšším bodem vrat (viz detail H). Úroveň L: dráha by měla být alespoň 35 mm pod stropem. Kabeláž: Typ Počet

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 Spin Obsah 1 1 Upozornění 3 7 Podrobnější informace

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Dálkové ovládání FAAC 868 SLH přijímač RP, PLUS, DECODER, MINIDECODER karta RP s externí anténou ovladač

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s dvení stanicí, otevírání dveí a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu

Více

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 Nevýherní hrací pístroj BOXER Uživatelský manuál KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 7 Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy 3 4. Programování parametr 4 5. Programování

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Elektromr Delta plus

Elektromr Delta plus Elektromr Delta plus Instalaní návod Obsah Úvod 1 Instalace.. 1 Standardní hodnoty. 3 Informace o výrobku.. 4 Nastavení pístroje. 6 Zobrazovací režimy 13 Technické údaje.. 17 Odstraování závad 19 Krytí

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

Automatický pohon FAAC 391

Automatický pohon FAAC 391 Automatický pohon FAAC 391 Automatický pohon FAAC 391 sestává z nereverzních pohonů dodávaných ve dvou verzích: - 391 24C se zabudovanou řídící jednotkou - 391 24 bez řídící jednotky Pohon je sestrojen

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN2:

Popis kontaktů svorkovnice CN2: Řídící jednotka MC1 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

Pohon pro posuvná vrata. Návod a upozornění pro instalačního technika

Pohon pro posuvná vrata. Návod a upozornění pro instalačního technika Pohon pro posuvná vrata Návod a upozornění pro instalačního technika Obsah strana 1 Bezpečnostní instrukce 3 2 Popis výrobku a jeho použití 3 2.1 Limity použití výrobku 4 2.2 Typické uspořádání systému

Více

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny 1 Axorn 50/70 1. Bezpečnostní pokyny Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah soupravy 3. Popis řídící elektroniky 4. Postup montáže 5. Postup nastavení 6. Uložení vysílače dálkového ovládání 7. Automatický

Více

2. Popis výrobku. 2.1 Omezení použití

2. Popis výrobku. 2.1 Omezení použití Návod SPIN 11 1 2. Popis výrobku SPIN patří do výrobní řady převodových pohonů, které jsou určeny k automatizaci sekčních vrat a po jeho doplnění o příslušenství SPA5, které není součástí balení, je pohon

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více