MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14"

Transkript

1 MĚSTO FULNEK Usnesení z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Ing. Radka Krištofová starostka František Schindler místostarosta Za správnost: Bc. Dagmar Vahalová, zapisovatelka Vyhotoveno dne:

2 Číslo usn. Číslo mat. PŘEHLED USNESENÍ 3. SCHŮZE RADY MĚSTA FULNEK ZE DNE Problematika Odbor, p. o Čerpání dovolené vedoucího Městského kulturního centra Fulnek, příspěvková organizace ORG Jmenování vedoucí Městského kulturního centra Fulnek, příspěvková organizace ORG 60 1 Zřízení bytové komise SMMF 61 2 Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem bytů SMMF 62 3 Uzavření nájemní smlouvy s paní L Bandurovou SMMF 63 5 Záměr pronájmu části nebytových prostor v domě čp. 165 na ulici Fučíkova ve Fulneku SMMF 64 6 Schválení odpisového plánu SMMF na rok 2014 SMMF 65 7 Souhlas s podnájmem bytu SMMF 66 8 Zásady pro hospodaření příspěvkových organizací a pro jejich vztahy k orgánům města FO 67 9 Vnitřní směrnice č. 3/2014 pro odpisování dlouhodobého majetku Odpisový plán FO Vnitřní směrnice č. 4/2014 pro oběh účetních dokladů FO Přistoupení k dluhu, uznání dluhu a dohoda o splátkách svoz komunálního odpadu FO Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 1345/1 v k. ú. Fulnek FO 71 Přínos Finanční plán příspěvkových organizací na rok 2015 č. 3 FO 72 Přínos Rozpočtové opatření č. 19/2014 č. 4 FO Plán prevence kriminality města Fulneku na období VV Zhodnocení činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2014 VV Doplnění členů komise Sboru pro občanské záležitosti VV Sazebník úhrad za poskytování informací VV Oddávací dny pro rok 2015 VV Plán schůzí Rady města Fulneku na 1. pololetí roku 2015 VV Změna složení redakční rady Fulneckého zpravodaje VV Zpráva o zhodnocení činnosti komise pro životní prostředí SŘIaŽP Vnitřní směrnice č. 5/ pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Fulnek - MěÚ Fulnek SŘIaŽP Vnitřní směrnice č. 6/ pro zadávání zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Fulnek SŘIaŽP Podání žádosti o dotaci Chodníkové těleso ul. Fučíkova, Fulnek SŘIaŽP Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Zateplení a výměna otvorových výplní objektu KD Děrné SŘIaŽP Pověření k uzavírání smluv, dodatků a ukončování smluv o sběru, využívání a odstraňování komunálního odpadu SŘIaŽP Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace Lávka přes Husí potok v Jerlochovicích (U Brtníka) SŘIaŽP Bankomat KB na nám. Komenského ve Fulneku SŘIaŽP 88 Přínos Dodatek č.1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace č. 5,,Bezpečné přechody pro chodce v Jerlochovicích SŘIaŽP Strana 2 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

3 89 90 Přínos č. 1 Přínos č. 2 Žádost o udělení souhlasu k přijetí daru Žádost o udělení souhlasu k přijetí daru ZŠaMŠ TGM ZŠaMŠ TGM Organizační změny Městského úřadu Fulnek ORG 92 Přínos č Změna návštěvních hodin na MěÚ Fulnek Kontrola plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Fulneku ORG ORG 58/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č stanoví dle ust. 217 odst. 1 a 218 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené vedoucímu MKCF, p. o. Mgr. Petru Mocovi dle varianty I. předloženého materiálu. T: Z: tajemnice MěÚ 59/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č jmenuje s účinností od 1. února 2015, do funkce vedoucí Městského kulturního centra Fulnek, příspěvková organizace paní Bc. Evu Kočí, a to na dobu určitou, po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou. 2. stanovuje 2.1 mzdu vedoucí Městského kulturního centra Fulnek, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 2.2 vedoucí Městského kulturního centra Fulnek výměru dovolené v délce 5 týdnů v kalendářním roce, s účinností od ukládá realizovat bod 1. a 2. tohoto usnesení. T: Z: tajemnice MěÚ 60/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č zřizuje pro volební období ve smyslu ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako svůj poradní orgán bytovou komisi. 2. jmenuje 2.1 do funkce předsedy bytové komise pro volební období : Soňa Miková 2.2 do funkce člena bytové komise pro volební období : Marie Nedoluhová Růžena Orlíková Hana Beinsteinová Strana 3 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

4 František Schindler 3. ukládá realizovat bod 1. a 2. tohoto usnesení. Z: vedoucí SMMF 61/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 2 uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ve věci prodloužení doby nájmu s: 1.1, nájemkyní bytu č. 1/1 v domě čp. 390 ve Fulneku, ul. Masarykova, standardní kvality, velikosti 1+kk, doba nájmu do , 1.2 nájemci bytu č. 6/1 v domě čp. 390 ve Fulneku, ul. Masarykova, standardní kvality, velikosti 1+1, doba nájmu do , 1.3 nájemcem bytu č. 14 v domě čp. 638 ve Fulneku, ul. 1.máje, standardní kvality, velikosti 2+1, doba nájmu do , 1.4 nájemkyní bytu č. 8 v domě čp. 66 ve Fulneku, ul. Masarykova, standardní kvality, velikosti 3+1, doba nájmu do , 1.5, nájemcem bytu č. 7 v domě čp. 179 ve Fulneku, ul. Fučíkova, standardní kvality, velikosti 1+0, doba nájmu do , 1.6 nájemkyní bytu č. 4 v domě čp. 171 ve Fulneku, ul. Fučíkova, standardní kvality, velikosti 3+1, doba nájmu do , 1.7 nájemcem bytu č. 8 v domě čp. 396 ve Fulneku, ul. Masarykova, standardní kvality, velikosti 3+1, doba nájmu do , 1.8 nájemkyní bytu č. 9/1 v domě čp. 390 ve Fulneku, ul. Masarykova, standardní kvality, velikosti 1+kk, doba nájmu do , 1.9 nájemkyní bytu č. 4 v domě čp. 188 ve Fulneku, ul. Fučíkova, standardní kvality, velikosti 2+1, doba nájmu do , 1.10 nájemci bytu č. 2 v domě čp. 31 ve Fulneku, ul. Řeznická, standardní kvality, velikosti 2+1, doba nájmu do , 1.11 nájemcem bytu č. 1 v domě čp. 47 ve Fulneku-Jerlochovicích, standardní kvality, velikosti 2+1, doba nájmu do , 1.12 nájemkyní bytu č. 3 v domě čp. 17 ve Fulneku, ul. Řeznická, standardní kvality, velikosti 3+1, doba nájmu do , 1.13 nájemcem bytu č. 5 v domě čp. 47 ve Fulneku-Jerlochovicích, standardní kvality, velikosti 1+1, doba nájmu do , 1.14 nájemkyní bytu č. 12 v domě čp. 216 ve Fulneku, ul. Požární, standardní kvality, velikosti 2+1, doba nájmu do , 1.15 nájemci bytu č. 13 v domě čp. 217 ve Fulneku, ul. Požární, standardní kvality, velikosti 2+1, doba nájmu do , Strana 4 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

5 1.16, nájemcem bytu č. 2 v domě čp. 137 ve Fulneku, ul. Mendlova, standardní kvality, velikosti 1+1, doba nájmu do , 1.17 nájemci bytu č. 1 v domě čp. 57 ve Fulneku, ul. Masarykova, standardní kvality, velikosti 2+1, doba nájmu do , 1.18 nájemci bytu čp. 7 v domě čp. 311 ve Fulneku, ul. Palackého, standardní kvality, velikosti 4+1, doba nájmu do , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: vedoucí SMMF 62/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 3 uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 1+1, standardní kvality, v domě čp. 31 ve Fulneku na ul. Řeznická s paní L Bandurovou, doba nájmu od do Nájemné činí Kč/měsíc a zálohy za služby činí Kč/měsíc. Z: vedoucí SMMF 63/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 5 zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 7,36 m 2 v 1. NP domu čp. 165 na ulici Fučíkova ve Fulneku, na dobu neurčitou, za účelem poskytování služeb obyvatelům, při minimální ceně nájemného 600 Kč bez DPH/m 2 /rok, dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: vedoucí SMMF 64/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 6 odpisový plán Správy majetku města Fulneku na rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: vedoucí SMMF 65/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č bere na vědomí Strana 5 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

6 žádost paní L Chocholoušové ze dne o udělení souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 6 v domě na adrese Fulnek, Masarykova ulice čp souhlasí ve smyslu ust zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s podnájmem bytu č. 6 v domě na adrese Fulnek, Masarykova ulice čp. 69, jehož nájemkyní je na základě smlouvy o nájmu ze dne paní L Chocholoušová, podnájemci panu J Třískovi, a to za těchto podmínek: - doba podnájmu od do výše podnájemného bude činit maximálně Kč/měsíc bez služeb - výše záloh na služby spojené s užíváním bytu není omezena, zálohy budou vyúčtovány dle skutečných nákladů. 3. ukládá realizovat bod 2. tohoto usnesení. Z: vedoucí SMMF 66/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č vydává Zásady pro hospodaření příspěvkových organizací a pro jejich vztahy k orgánům města dle přílohy č. 1. až 3. předloženého materiálu. Z: vedoucí finančního odboru 67/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č vydává vnitřní směrnici č. 3/2014 pro odpisování dlouhodobého majetku Odpisový plán, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: Z: vedoucí finančního odboru 68/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č vydává vnitřní směrnici č. 4/2014 pro oběh účetních dokladů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: vedoucí finančního odboru 69/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 11 Strana 6 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

7 uzavřít dohodu o splátkách dluhu, přistoupení k dluhu a uznání dluhu za sběr, svoz, využívání a odstraňování komunálního odpadu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. T: Z: vedoucí finančního odboru 70/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č zveřejnit záměr změny výměry pronajaté části pozemku parc. č. 1345/1 zahrada o výměře z 215 m 2 na cca 100 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena pronájmu 2 Kč/m 2, 1.2 zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1345/1 zahrada o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena pronájmu 2 Kč/m 2. Z: vedoucí finančního odboru 71/03/14 Rada města Fulneku po projednání Přínos č. 3 poskytnutí provozního příspěvku a investiční dotace na rok 2015 příspěvkovým organizacím zřízených městem Fulnek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odvod z investičního fondu v roce 2015 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Fulnekem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Z: ředitelky a vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem Fulnek 2.2. předložit aktuální finanční plán na rok T: Z: ředitelky a vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem Fulnek 2.3. předložit zřizovateli ke schválení odpisový plán na rok T: Z: ředitelky a vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem Fulnek 72/03/14 Rada města Fulneku po projednání Přínos č. 4 změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 19/2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém činí: příjmy ,28 Kč, výdaje ,84 Kč, financování ,56 Kč. Strana 7 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

8 Z: vedoucí finančního odboru 73/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 13 Plán prevence kriminality města Fulneku na období T: Z: vedoucí odboru VV 74/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č bere na vědomí zhodnocení činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 75/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č jmenuje do funkce člena Sboru pro občanské záležitosti pro volební období Helena Bělušová, Ivana Mičková, Anna Vojkůvková. T: Z: vedoucí odboru VV 76/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 16 sazebník úhrad za poskytnutí informací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. zveřejnit sazebník podle bodu 1. tohoto usnesení v souladu s platnými právními předpisy. T: Z: vedoucí odboru VV 77/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 17 první a třetí sobotu v měsíci roku 2015 jako termín k uzavření manželství v obřadní síni matričního úřadu Městského úřadu Fulnek bezplatně. T: Z: vedoucí odboru VV Strana 8 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

9 78/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 18 plán schůzí RMF na 1. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: vedoucí odboru VV 79/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č odvolává z funkce člena redakční rady Fulneckého zpravodaje 1.1 pana Mgr. Petra Moce, a to ke dni , 1.2 paní Ing. Ludmilu Lvovou, a to ke dni jmenuje do funkce člena redakční rady Fulneckého zpravodaje 2.1 paní Bc. Evu Kočí, a to ke dni , 2.2 pana Františka Brože, a to ke dni , 2.3 paní Ing. Radku Krištofovou, a to ke dni ukládá realizovat body 1. a 2. tohoto usnesení. Z: vedoucí MKCF, p.o. 80/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č bere na vědomí písemnou zprávu předsedy komise pro životní prostředí Ing. Richarda Marka o zhodnocení činnosti komise pro životní prostředí. 81/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č vydává vnitřní směrnici č. 5/2014 pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Fulnek MěÚ Fulnek. T: Z: vedoucí SŘI a ŽP 82/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č vydává vnitřní směrnici č. 6/2014 pro zadávání zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Fulnek dle upravené přílohy předloženého materiálu. Strana 9 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

10 T: Z: vedoucí SŽI a ŽP 83/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 23 podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, do oblasti A - zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, na realizaci projektu Chodníkové těleso ul. Fučíkova, Fulnek. T: Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP 84/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 24, 1.1 že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky Zateplení a výměna otvorových výplní objektu KD Děrné předložila firma THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,49 Kč včetně DPH, 1.2 uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem uvedeným v bodě 1.1 tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. T: Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP 85/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č svěřuje v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru SŘI a ŽP Městského úřadu Fulnek rozhodování o uzavírání smluv, uzavírání dodatků a ukončování smluv o sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálního odpadu s fyzickými a právnickými osobami. 2. pověřuje paní Pavlu Maštalířovou, referentku odboru SŘI a ŽP uzavíráním smluv uvedených v bodu 1. tohoto usnesení. 3. ukládá Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP 86/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č. 26 uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 229/2014/SŘIaŽP na zpracování projektové dokumentace s firmou INGREMO s.r.o. se sídlem Přemyslovka 2514/4, PSČ , Prostějov, IČ: , zastoupenou Ing. Milošem Packem jednatel společnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Strana 10 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

11 T: Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP 87/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č nesouhlasí se zahájením projekčních prací pro umístění bankomatu společnosti Komerční banka, a.s. v budově čp. 8 na nám. Komenského ve Fulneku. T: Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP 88/03/14 Rada města Fulneku po projednání Přínos č. 5 uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 195/2014/SŘIaŽP na zpracování projektové dokumentace s firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ , IČ: , zastoupenou Ing. Martinem Vilčem, prokuristou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP 89/03/14 Rada města Fulneku po projednání Přínos č. 1 udělit souhlas Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Fulnek, p. o. k přijetí věcného daru ve výši Kč od firmy Rocksteel, se sídlem Dukelská 526, Šenov u Nového Jičína, IČ: , na základě darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: Z: ředitelka ZŠ a MŠ TGM Fulnek, p.o. 90/03/14 Rada města Fulneku po projednání Přínos č. 2 udělit souhlas Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Fulnek, p. o. k přijetí finančního daru ve výši Kč od M Drozdka, na základě darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: Z: ředitelka ZŠ a MŠ TGM Fulnek, p.o. Strana 11 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

12 91/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č zřizuje dle ust. 102 odst. 2 písm. f) a 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od Odbor investic a životního prostředí. 2. rozhodla s účinností od organizačně zařadit pracovníky vykonávající agendu na úseku investic a životního prostředí ve stávajícím Odboru stavebního řádu, investic a životního prostředí do Odboru investic a životního prostředí. 3. schvaluje s účinností od změnu názvu Odboru stavebního řádu, investic a životního prostředí nově na Stavební úřad. 4. vydává Organizační řád Městského úřadu Fulnek, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 5. ukládá vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího Odboru investic a životního prostředí MěÚ Fulnek. 6. ukládá 6.1 realizovat body tohoto usnesení. Z: tajemnice 6.2 realizovat bod 5. tohoto usnesení. T: Z: tajemnice 92/03/14 Rada města Fulneku po projednání Přínos č bere na vědomí změnu návštěvních hodin MěÚ Fulnek od , a to v pátek bude veřejnosti zpřístupněna pouze podatelna, kde bude možno předat bezodkladné písemnosti pro městský úřad. 93/03/14 Rada města Fulneku po projednání Mat. č bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Fulneku. Strana 12 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

13 Použité zkratky: DPH Daň z přidané hodnoty FO Finanční odbor IČ Identifikační číslo K. Ú. Katastrální území KB Komerční banka KD Kulturní dům MěÚ Městský úřad MKCF Městské kulturní centrum Fulnek NP Nadzemní podlaží ORG Organizační PARC. Č. Parcelní číslo RMF Rada města Fulneku S. R. O. Společnost s ručením omezeným SMMF Správa majetku města Fulneku SŘI a ŽP Odbor stavebního řádu, investic a životního prostředí VV Odbor vnitřních věcí Strana 13 (celkem 13) Usnesení z 3. schůze RMF ze dne

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 01.10.2015 čís. 531/29/15-540/29/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení. ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.04.2016 čís. 847/43/16-856/43/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 62. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1184/62/ /62/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 62. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1184/62/ /62/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 62. schůze Rady města Fulnek konané dne 19.12.2016 čís. 1184/62/16-1212/62/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2604/113/ /113/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2604/113/ /113/14 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.09.2014 čís. 2604/113/14-2628/113/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení. z 49. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. z 49. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 49. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.09.2012 čís. 1249/49/12-1280/49/12 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 44. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 857/44/16-890/44/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 44. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 857/44/16-890/44/16 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 44. schůze Rady města Fulnek konané dne 09.05.2016 čís. 857/44/16-890/44/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 324/18/15-389/18/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 324/18/15-389/18/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne 15.06.2015 čís. 324/18/15-389/18/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. ze 105. schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. ze 105. schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení ze 105. schůze Rady města Fulnek konané dne 22.07.2014 čís. 2477/105/14-2524/105/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení. z 52. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. z 52. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 52. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne 16.10.2012 čís. 1287/52/12 1326/52/12 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne 30.10.2013 cis. 1349/47/13-1373/47/13 Up ravena verze pro zvercj neni z diivod u dodrzeni pfi mere nosti zverejfiovani osobnich udaj

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 48. schuze Rady mesta tu denky kona ne dne 13.11.2013 cis. 1374/48/13-1412/48/13 Upravena verze pro zve rejneni z duvodf do drzeni primefenosti zvefejfiovani osobnich udaj f

Více

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 14.12.2011 03.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 51. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1006/51/ /51/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 51. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1006/51/ /51/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 51. schůze Rady města Fulnek konané dne 08.08.2016 čís. 1006/51/16-1035/51/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 16/02/14-44/02/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 16/02/14-44/02/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 11.12.2014 čís. 16/02/14-44/02/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 38. schůze Rady města Fulnek konané dne 08.02.2016. čís. 722/38/16-765/38/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 38. schůze Rady města Fulnek konané dne 08.02.2016. čís. 722/38/16-765/38/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 38. schůze Rady města Fulnek konané dne 08.02.2016 čís. 722/38/16-765/38/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

J;2,?? I L ~di s l av Honusek U ta rosta MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 17. schuze Rady mesta Studenky kona ne doe Cis. 609/17/12-625/17/12

J;2,?? I L ~di s l av Honusek U ta rosta MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 17. schuze Rady mesta Studenky kona ne doe Cis. 609/17/12-625/17/12 MESTO STUDENKA Usneseni ze 17. schuze Rady mesta Studenky kona ne doe 15.02.2012 Cis. 609/17/12-625/17/12 Up raveua verze pro zverejnen! z duvod ii dodrzeni pfi mercnosti zvei'ejiiovani osobnich udaju

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení MĚSTO FULNEK. ze 9. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne čísl. 287/09/11-344/09/11

Usnesení MĚSTO FULNEK. ze 9. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne čísl. 287/09/11-344/09/11 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 9. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne 19.04.2011 čísl. 287/09/11-344/09/11 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 20.10.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 856 1 Kontrola plnění usnesení 857 2 Smlouva o přijetí daru Moravskoslezského kraje 858 3 Smlouva o poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č RMČ34 konané dne 26 04 2016 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr Jitka Jenšovská Program jednání: 1 Kontrola plnění

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 49. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 951/49/16-989/49/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 49. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 951/49/16-989/49/16 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 49. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.07.2016 čís. 951/49/16-989/49/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodrţení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 68. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. z 68. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 68. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne 26.03.2013 čís. 1568/68/13-1623/68/13 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 01.09.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 804 1 Kontrola plnění usnesení 805 2 Uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Studénky 806

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í R 1791/05-10

U S N E S E N Í R 1791/05-10 U S N E S E N Í z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 78/2016 1. předkládá zastupitelstvu města žádost spolku SAT sport a tanec, se sídlem: Krátká 366/4,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Fulneku konané dne čísl. 162/04/11-233/04/11

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Fulneku konané dne čísl. 162/04/11-233/04/11 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 4. schůze Rady města Fulneku konané dne 15.02.2011 čísl. 162/04/11-233/04/11 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady města Žatce konané dne 12.6.2012 Usnení č. 503 /12 515 /12 503/12 Schválení programu 504/12 Kontrola usnení 505/12 Podnájemní smlouva 506/12 Podnájemní smlouva 507/12

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne 09. 11. 2015 Rada města po projednání RM/38/758 program jednání 38. schůze Rady města Bílovec, konané dne 09. 11. 2015 RM/38/759 plnění ukládacích usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 č. 123 u p r a v e n á v e r z e zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. z 23. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne

Usnesení. z 23. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 23. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne 20.09.2011 čísl. 601/23/11-655/23/11 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více