Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového"

Transkript

1 Historie Odborů Odbory se začaly utvářet v průběhu 19. století v souvislosti se sílícím hnutím především manuálně pracujících zaměstnanců. Jejich hlavními cíli byla tehdy především bezpečnost práce, omezování práce dětí a mladistvých a zájem na zkracování pracovní doby. Důležitým milníkem v historii odborového hnutí se stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu proběhla stávka zaměstnanců zaměřená na dosažení osmihodinového pracovního dne. V průběhu této stávky zemřelo v důsledku zásahu ozbrojených složek několik demonstrujících. První Máj se poté stal celosvětově uznávaným svátkem práce. Historie odborů v naší zemi sahá stejně jako jinde ve světě do poloviny devatenáctého století. V Rakousko-Uhersku začíná v roce 1870, kdy rakouský parlament schválil zákon o koaliční svobodě. Odbory již tehdy chtěly hájit zájmy svých členů. Tento zákon byl však přijat až pod tlakem dělnických demonstrací. Měli bychom si uvědomit, že podmínky, za kterých jsme zaměstnáni v současnosti, nejsou samozřejmostí, ale výsledkem tvrdé práce právě odborů, které se již za Rakouska Uherska zasloužily o vznik mnoha zákonů hájících zájmy, upravujících lepší pracovní podmínky a zajištění lepší bezpečnosti práce, než tomu bylo v minulosti, nejen svých členů, ale všech zaměstnanců.

2 Pro příklad tehdejších podmínek, za kterých pracovali například úředníci, uvádím pracovní řád z roku Na počátku 1. světové války byl v rakouskouherské monarchii vydán zákon č. 15/1914 Sb., zákon o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců, tzv. Služební pragmatika. Ta přinesla poměrně komplexní úpravu služebního poměru státních zaměstnanců, tedy jejich práv a povinností včetně disciplinární odpovědnosti. Po vzniku samostatného Československa se nový stát potýkal se spoustou sociálních problémů. Jedním z nejzávažnějších byla nezaměstnanost, proto byl přijat již dne zákon o podpoře nezaměstnaných, který byl publikován pod č. 63/1918 Sb. Zákon stanovil, že příslušníci československého státu, odkázáni svojí výživou na mzdu nebo služební požitky a podléhající zákonu o pojištění dělníků v nemoci nebo zákonu o bratrských pokladnách, mohou činiti nárok na podporu v nezaměstnanosti, stejně jako osoby vojenské, propuštěné ze služby (demobilizovaní), přičemž podpora byla stanovena v rozsahu výše nemocenského podle příslušného zákona. V této době také vznikly tzv. odborové zprostředkovatelny práce. Následně byl také přijat zákon o osmihodinové pracovní době č. 91/1918 Sb., který reagoval na několikaleté požadavky pracujících, které ještě v dobách bývalé monarchie byly provázeny

3 rozsáhlými demonstracemi a stávkami. Tehdejší Československo byl tedy první stát, který osmihodinovou pracovní dobu uzákonil. V roce 1919 byl vydán zákon č. 420/1919 Sb. upravující práci dětí. Tento zákon především zakazoval práci dětí nedosahujících 12 let, výjimkou byla pouze práce v domácnosti a lehké zemědělské práce, kdy stačilo dovršení již 10 roku. Zákon také upravoval dobu, po kterou mohly být děti využívány k práci. Před školní docházkou pouze dvě hodiny, v době školní prázdně max. 4 hodiny, v případě lehkých prací až 6 hodin. Zákon také obsahuje seznam zakázaných provozoven a zaměstnání. Zakázané provozovny byly například výčepy, palírny, kamenné doly a lomy, chemické prádelny a mlýny, mezi zakázaná zaměstnání patřila například práce při pecích a ohni, obsluha hnacích strojů a zdvihání, nošení těžkých břemen a pohybování jimi. V témže roce vyšel také zákon č. 199/1919 Sb., který řešil péči o válečné poškozence, ty rozděloval na válečné invalidy, rodinné příslušníky invalidů, na jejichž výživu jsou tyto osoby po zákonu povinny přispívat a na pozůstalé po zemřelých nebo nezvěstných osobách ve válce. Zákon ukládal ministerstvu sociální péče povinnost tyto osoby evidovat, vyplácet jim příslušné dávky, pečovat o výcvik a školení invalidů (pokus o navrácení invalidů do pracovního procesu) a napomáhat k tomu, aby se invalidé mohli samostatně živit. 30. července 1919 byl v Rakousku vydán zákon o placené dovolené a to po 1ročním zaměstnání 1 týden a po 5letém zaměstnání již 2 týdny dovolené. Také v Polsku, Rusku, Finsku a v Lotyšsku byla uzákoněna placená dovolená. V ostatních státech, jako v Německu, ve Francii, v Anglii atd. byla už v této době zavedena dovolená kolektivními smlouvami. V naší zemi placenou dovolenou upravoval zákon č. 262/1921 Sb., který byl vydán roku 1921, upravoval placenou dovolenou horníků a v r se rozšířil i na ostatní zaměstnance (dělníci 6-8 dnů, soukromí zaměstnanci 2-4 týdny). Důležitým zákonem ze dne 19. července 1921 je zákon č. 267/1921 Sb. o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, kterou může obdržet každý dělník, který je členem některé odborové organizace. Státní příplatek se rovnal výši podpory, kterou podporovanému vyplácela odborová organizace ze svých peněz. Státní příplatek se stupňoval spolu s počtem vyživovaných osob. Např. u ženatého člena nebo provdané členky, kteří pečovali mimo manželku (manžela) alespoň o jednu osobu (dítě nebo rodiče), a u svobodného člena nebo členky, kteří pečovali alespoň o dvě osoby (děti nebo rodiče), činí státní příplatek dvojnásobek organizační odborové podpory.

4 Roku 1901 byl v Belgii poprvé zaveden tzv. gentský systém. Systém podpor v nezaměstnanosti, jímž se přenáší povinnost vyplácet nezaměstnaným peněžitou podporu ze státních orgánů na odborové organizace, částečně dotované státem. Podporu v nezaměstnanosti mohl podle gentského systému dostat jenom odborově organizovaný pracující. V České republice byl gentský systém uzákoněn roku 1921 a v platnost vstoupil roku Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dnešní BOZP) sahá až do období feudalismu (cechovní organizace, organizace tovaryšů atd.). Již v roce 1300 vydal král Václav II zákoník Ius Regale Montanorum (Právo horního regálu). Zákoník mimo jiné obsahoval pravidla k zajištění bezpečné práce (odvodňování a větrání šachet, počítání horníků před a po každé směně) a délku pracovní doby (směna = 6 hodin). Pravděpodobně se jedná o nejstarší právo na světě se sociálními a pracovně-právními předpisy. Zákoník s úpravami platil až do V roce 1518 byl zveřejněn Jáchymovský horní řád Štěpána Šlika, v kterém je poprvé zohledněn pracovní úraz. Rakouské císařství, později Rakousko-Uhersko, již v roce 1776 vydává zákon na ochranu dětí v továrnách. Až po něm následuje Anglie (zákaz zaměstnávání žen v dolech) a Německo 1869 (Živnostenský řád). V roce 1804 vydává Napoleon Občanský zákoník. V roce 1859, tedy deset let před Německem, byl v našich zemích schválen Živnostenský řád (zákon č. 229/1859 Sb.), který v 74 uváděl: Proto má majitel živnosti o to pečovati, aby stroje, zařízení závodní a jejich části tak byly ohrazeny nebo takovými úpravami ochrannými opatřeny, aby dělníci, konající obezřele svou práci, nemohli snadně býti ohroženi. V červnu 1884 v Rakousku-Uhersku následuje zákon o maximální délce pracovní doby (v hornictví stanovena na 10 hodin denně, v podnicích s více než 20 zaměstnanci na 11 hodin, v malovýrobě nebyla regulována). Také dozor nad dodržováním bezpečnosti práce má poměrně hlubokou tradici. V jisté formě tovární inspekce existovala již v letech 1790 až Obnovena byla v červnu 1883 zákonem č. 117 Říšského zákoníku, kdy byla zřízena živnostenská inspekce. V roce 1888 byl přijat zákon o úrazovém pojištění dělníků a o rok později zákon o nemocenském pojištění. Všechny tyto předešlé zákony vznikly právě za podpory nebo přímo přičiněním odborů. Jejich dlouhodobé působení, obrovská práce a zásluhy však přišly téměř v zapomnění po roce Mohlo za to především Revoluční odborové hnutí (ROH), které, ač šlo o formálně nadstranickou organizaci, využívala ve svůj prospěch KSČ. Spousta lidí pohlíží na odbory skrz prsty a jako na přežitek bývalé komunistické vlády. Ale byly to právě i odbory, které se přičinily o pád bývalého režimu, jelikož byly jedním z aktérů sametové revoluce. Stávkové výbory sehrály důležitou roli v podnicích, při jejichž vzniku se odbory v řadě případů přímo angažovaly. Poté prošly zásadní přeměnou v moderní odbory sdružující se v nezávislé odborové svazy.

5 Všechny podniky a provozovny patřily do roku 1989 státu, ty však byly po sametové revoluci privatizovány a následovalo masivní propouštění. Nezaměstnanost, kterou většina obyvatel znala jen z knih a ze škol a celková ekonomická a politická situace zapříčinila ztrátu důvěry v odbory. Nezaměstnanost se tehdy vyšplhala až na 11 %. Není však v moci odborů nezaměstnanosti zabránit nebo ji vymítit, mohou však svou činností zmírnit její dopady. Dříve se v Česku "poptávka" po odborech omezovala prakticky výhradně na zvyšování platů. Teď, podobně jako v západní Evropě, stále více odbory pracují na zlepšení podmínek pro "spokojenost a dobrý výkon" zaměstnanců.

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Vývoj sociální správy na našem území

Vývoj sociální správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Plzeň, 2013 Petr Sládek Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra pracovního práva

Více

Historický vývoj úrazového pojištění

Historický vývoj úrazového pojištění Historický vývoj úrazového pojištění Příloha 1. Úrazové pojištění se výrazně liší od všech ostatních systémů sociálního zabezpečení tím, že je ve své podstatě založeno na kompenzačním principu, zatímco

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ MPSV PRO ROK 2012 Kateřina Pokorná Plzeň 2012/2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Více

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY 1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality. Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou

Více

Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví. Milada Tomková SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví. Milada Tomková SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví Vzor citace: Milada Tomková SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Tomková, M. Sociální zabezpečení. In Bobek, M.

Více

vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení - stav k 31.12.1995

vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení - stav k 31.12.1995 vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení - stav k 31.12.1995 VYHLÁŠKA federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. září 1988, kterou se provádí zákon o sociálním

Více

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bakalářská práce Autor: Alena Kačírková Právní administrativa v podnikatelské

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

K vývoji pracovního práva

K vývoji pracovního práva APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 MARIE KALENSKÁ K vývoji pracovního práva Dne 23. května 2006 byl schválen nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. a má nabýt účinnosti dne 1. ledna 2007. Několik dosavadních prováděcích

Více

Systém zdravotního pojištění v Českých zemích (1880-1918), České republice (1918-1948) a ČSSR (1948-1989)

Systém zdravotního pojištění v Českých zemích (1880-1918), České republice (1918-1948) a ČSSR (1948-1989) SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Systém zdravotního pojištění v Českých zemích

Více

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem, vymezení a obsah pracovního práva.................................... 4 4 A.2 Postavení

Více

80 let sociálního pojištění

80 let sociálního pojištění 80 let sociálního pojištění Úvod 4 Před osmdesáti lety 30. října 1924 byl vyhlášen zákon č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Jednalo se o velmi pokrokový

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Radka Kohoutová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Radka Kohoutová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Radka Kohoutová Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Vývoj České správy sociálního zabezpečení a její péče o dokumenty od 20. století

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 Hana Řezníčková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce

Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce odpovědný řešitel: JUDr. Daniela Bruthansová řešitelé: doc. Ing.Magdalena Kotýnková,CSc. JUDr. Věra Štangová, CSc. doc. JUDr. Petr Troster, CSc. JUDr. Margerita

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

MATEŘSKÁ, RODIČOVSKÁ A OTCOVSKÁ DOVOLENÁ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII

MATEŘSKÁ, RODIČOVSKÁ A OTCOVSKÁ DOVOLENÁ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MATEŘSKÁ, RODIČOVSKÁ A OTCOVSKÁ DOVOLENÁ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII Iva Kounovská Vedoucí práce: Mgr. Ilona Kostadinovová BŘEZEN 2012 Plzeň

Více

SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64

SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64 SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Plzeňská 175, 150 06, Praha 56, BOX 19 Tel. 602 365 612, 257 214 325, FAX. 257 215 328, e-mail:office@socioklub.cz SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ

Více

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními dokumenty z oblasti lidských práv, práv pracovníků a odborových

Více

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Magdalena Kotýnková Anna Červenková

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Magdalena Kotýnková Anna Červenková Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti Magdalena Kotýnková Anna Červenková Únor 2001 Obsah Úvod 3 1. Stárnutí populace z demografického hlediska 5 1.1 Světová populace 5 1.2 Česká populace

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Evropská sociální politika. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc.

Evropská sociální politika. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc. Evropská sociální politika doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc. 1. Proč nemá Evropská unie dosud společnou sociální politiku? Hovoříme-li o evropské sociální politice, musíme si nejprve

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973. II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1973. o pěstounské péči

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973. II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1973. o pěstounské péči Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973 II. v. o. 23 Vládní návrh Zákon ze dne 1973 o pěstounské péči Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na

Více

POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH 100 LETECH

POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH 100 LETECH UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ I n s t i t u t m e z i o b o r o v ý c h s t u d i í B r n o POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH 100 LETECH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Rodinná politika II zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní

Rodinná politika II zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní Rodinná politika II zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní děti Rodinná politika II zaměřeno na kontext změn mateřské

Více

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI 2 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008 Jaro je zde, a i když jsme hodně zaneprázdněni v zaměstnání i v odborech, chvíle

Více