nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb IČ Oznámení o zahájení otevřeného řízení výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb IČ 00 253 979 Oznámení o zahájení otevřeného řízení výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)"

Transkript

1 M ě s t o C h e b nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb IČ Oznámení o zahájení otevřeného řízení výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Zadavatel zastoupen: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb Ing. Michalem Pospíšilem, místostarostou 1. Přesný název zakázky Interaktivní encyklopedie města Chebu. Projekt CZ 1.09/4.3.00/ Interaktivní encyklopedie města Chebu. CPV kód: Podrobné vymezení předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je zpracování interaktivní encyklopedie města Chebu. A. Zakázka bude sestávat z následujících položek 1. vytvoření webu / webové aplikace online Interaktivní encyklopedie města Cheb včetně administrační části s možností fulltextového vyhledávání v encyklopedii včetně popisu fotografií a videí 2. vytvoření fotografií, videí a textů k turistické části webu v níže uvedeném rozsahu 3. zajištění překladu textů od partnerů do anglického jazyka a provedení korektury, zajištění překladů textů k turistické části webu do německého a anglického jazyka a provedení korektury 4. zajištění tiskové konference u příležitosti spuštění encyklopedie do provozu 5. zajištění dvou informačních seminářů v Turistickém infocentru města - pro veřejnost a pro žáky chebských škol 6. dodání tištěné formy encyklopedie 7. dodání DVD s obsahem encyklopedie 8. zajištění publicity na webech třetích stran Povinností dodavatele je navázání spolupráce s partnery projektu, kterými jsou: Státní oblastní archiv v Plzni resp. jeho organizační složka Státní okresní archiv Cheb Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

2 Tito partneři budou hlavními dodavateli textů (cca 450 normostran)a ikonografických dokumentů, které budou použity v historické části encyklopedie. Výše nákladů na zpracování těchto podkladů nepřesáhne 200 tisíc Kč. Podrobná specifikace jednotlivých položek A.1. Vytvoření webu / webové aplikace online Interaktivní encyklopedie města Cheb veřejná část webu bude prezentovat vybrané památky a k nim publikované materiály (texty, fotografie, mapy, video, audiosoubory...) jednotlivé památky budou prezentovány na interaktivní mapě, web umožní třídění jednotlivých objektů dle vybraných kritérií veřejná část bude publikována v češtině, angličtině a němčině web bude podporovat sdílení údajů na webu v sociálních sítích, zejména na facebooku součástí webu bude turistická část encyklopedie, kde turista získá informace o Chebu a okolí - kromě naplánování trasy výletů a prohlídek se bude moci seznámit s nejzajímavějšími objekty Chebu a načíst o nich podrobné informace (včetně archiválií a muzeálií, které nejsou běžně dostupné). Trasy výletů bude možné třídit dle těchto kritérií - doba vzniku památky, autor, typ památky, místo a vzdálenost od zadaného bodu. Památky bude možné spojovat do předem nastavených tématických tras, např. Po stopách Valdštejna, Za chebskými nikami a kartušemi Bude možný také manuální výběr turistických cílů a jejich finální zpracování např. do pdf. administrace umožní kompletní správu údajů publikovaných o objektech, vytváření nových objektů a publikování nových dokumentů, textů, fotografií, videí a audiosouborů administrace umožní správu často měněných částí webu - novinky, články, kalendář událostí administrace umožní vytváření správců webu se samostatným přístupem a s rozdílnými právy úkonů v administraci webu administrace webu musí poskytovat zadavateli zpětnou vazbu - informace o oblíbenosti jednotlivých objektů a dalších částí stránek, na webu bude korektně nainstalován Google Analytics s administračními právy objednatele web bude vytvořen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a údaje na něm snadno dostupné, nalezitelné a to bez ohledu na typ zařízení, na kterém je web prohlížen a zobrazován web musí být vytvořen jako bezpečný a odolný proti napadení A. 2. Vytvoření fotografií a videí objektů v níže uvedeném rozsahu - dodavatel vytvoří aktuální fotografie objektů (exteriér a interiér) uvedených v části Předpokládaný rozsah encyklopedie, kromě obyvatel a událostí - fotografie budou kompozičně a technicky ve vysoké kvalitě, min. 10MPx, na webu uveřejněné v nižším rozlišení, min. 5 ks ke každému objektu - dodavatel vytvoří krátká videa objektů (od 30 do 90 sec každé, exteriér a interiér) uvedených v části Předpokládaný rozsah encyklopedie, kromě obyvatel a událostí - videa budou natočena ve vysokém (FULL HD) rozlišení a publikována na samostatném You Tube kanále ve správě objednatele - videa budou sestříhána, podbarvena hudbou s odpovídající licencí a doplněna o logo a webovou adresu projektu - videa budou také dodána ve FullHD rozlišení ve formátu MP4 (1920 x 1080) a WMV (1280 x 720) na datovém médiu A. 3. Zajištění překladů textů dodaných od partnerů projektu - partneři dodají texty v českém a německém jazyce, dodavatel zajistí překlad do jazyka anglického a provedení korektury - 2 -

3 A. 4. Zajištění tiskové konference u příležitosti spuštění encyklopedie do provozu - dodavatel zajistí tiskovou konferenci u příležitosti spuštění encyklopedie do provozu a to včetně pozvání novinářů - prostory pro tuto prezentaci zajistí a uhradí zadavatel A. 5. Zajištění dvou informačních seminářů v Turistickém infocentru města - pro veřejnost a pro žáky chebských škol - dodavatel zajistí dva informační semináře v Turistickém infocentru města a to jak pro veřejnost, tak pro žáky chebských škol - termíny těchto seminářů zvolí zadavatel A. 6. Dodání tištěné formy encyklopedie - dodavatel zajistí vytištění tisknutelného obsahu encyklopedie a to formou malonákladu, v počtu kopií min 10 ks, povinností je použít recyklovaný papír v množství 100kg A. 7. Dodání DVD s obsahem encyklopedie - dodavatel zajistí výrobu DVD s finálním obsahem encyklopedie, ve všech třech jazykových mutací v počtu dvou kusů 8. Zajištění publicity na webech třetích stran - dodavatel vytvoří bannery a PR články ve třech jazycích (CZ, DE, EN) pro publikování na dalších webech - součástí nabídky bude seznam webů třetích stran, kde je dodavatel schopen bezplatně zajistit publicitu projektu zveřejněním bannerů či PR článků Předpokládaný rozsah encyklopedie 1) dodají partneři projektu - náměstí (60 objektů, 250 fotografií, 130 textů) - hrad (10 objektů, 150 fotografií, 30 textů) - kostely, kláštery, chudobince (17 objektů, 250 fotografií, 49 textů) - významné veřejné stavby (40 objektů, 350 fotografií, 70 textů) - pomníky, kašny, pamětní desky (40 objektů, 180 fotografií, 70 textů), pěší zóna (33 objektů) - obyvatelé města (500 osobností, 500 fotografií, 500 osudů) - významné události Texty budou v českém a německém jazyce, dodavatel zajistí překlad textů do anglického jazyka. 2) dodá dodavatel - ke každému z výše uvedených objektů bude připojena současná turistická tvář objektu, jeho umístění na mapě, fotografie, video, soubor s informacemi turistického charakteru k objektu k vytištění, události v kalendáři navázané k tomuto objektu, informace o turistické dostupnosti. Tyto podklady včetně překladů zajistí dodavatel. Časový harmonogram prací květen 2012: podpis smlouvy; červen + červenec 2012: zahájení prací, WIRE FRAME - po dodání a schválení zadavatelem 1.platba - 20% z celkové částky; srpen + září 2012: grafika - po dodání a schválení zadavatelem 2. platba - 20% z celkové částky; říjen - prosinec 2012: výroba + programování - po dodání a schválení zadavatelem 3. platba - 20% z celkové částky; leden 2013: DEMO verze + připomínky; únor - duben 2013: plnění daty + překlady; - 3 -

4 spuštění ostré verze, po schválení zadavatelem 4. platba 30% z celkové částky. Pravidelné schůzky zástupců zadavatele, dodavatele a partnerů projektu se budou konat každou první středu v měsíci v Turistickém infocentru města Chebu. Předpokládaná cena dodávky je Kč bez DPH. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky a) nepřekročitelný termín dokončení je b) místem plnění je město Cheb 4. Požadavky na prokázání kvalifikace Kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: 1. čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (příloha č. 1); 2. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele, nebo negativní prohlášení; 3. aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %, má-li dodavatel formu akciové společnosti; 4. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů kopie (ne starší než 90 dnů); 5. oprávnění k podnikání (kopie); 6. dodavatel musí prokázat nejméně tři zakázky podobného rozsahu úspěšně dokončené, včetně písemné reference od zadavatelů (originál); 7. dodavatel musí prokázat zkušenosti s propagací měst, památek či destinací v online prostředí a to uvedením odkazu na ovovu adresu minimálně dvou úspěšně zrealizovaných zakázek vytvořených dodavatelem, odpovídajících tomuto zadání. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. 5. Kritéria a způsob hodnocení nabídek - Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti s použitím čtyř kritérií hodnocení. - Uchazeč předloží konkrétní ukázky vlastní tvorby u kritérií 1 a 3 podle níže uvedených parametrů. - Uchazeč předloží návrh zajištění publicity projektu (kritérium 2). - Hodnocení nabídek u kritérií 1 až 3 provede každý člen hodnotící komise jednotlivě pomocí bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100, přičemž hodnota 100 je hodnotou nejvyšší. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. - Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka u každého člena hodnotící komise bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce (kritérium 4). Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH

5 - Získané body v každém příslušném kritériu budou vynásobeny vahou dílčího kritéria, výsledkem bude vážený zisk bodů. Celkový součet vážených zisků bodů za všechna kritéria a za všechny členy hodnotící komise určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení s tím, že nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem bodů. Kritéria pro hodnocení nabídek jsou uvedena podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje: 1. Předložení nejméně 10 (max. však 20) vlastních fotografií historických objektů a kulturních nebo sportovních akcí a to jak vytištěných, tak v elektronické podobě v rozlišení nejméně 2000px delší strana. - váha kritéria 0,30 - způsob výpočtu: přidělená bodová hodnota x váha kritéria = vážený zisk bodů 2. Návrh zajištění publicity projektu - váha kritéria 0,20 - způsob výpočtu: přidělená bodová hodnota x váha kritéria = vážený zisk bodů 3. Předložení 3 vlastních pětiminutových videí historických objektů a kulturních nebo sportovních akcí v elektronické podobě ve formátu WMV v rozlišení 1280 x 720, nebo 1920 x váha kritéria 0,30 - způsob výpočtu: přidělená bodová hodnota x váha kritéria = vážený zisk bodů 4. Nabídková cena bez DPH - váha kritéria 0,20 - způsob výpočtu: 100 x (číselná hodnota nejvhodnější nabídky / číselná hodnota hodnocené nabídky) x váha kritéria = vážený zisk bodů 6. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky Nabídková cena bude stanovena za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez DPH samostatně vyčíslená DPH platná ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace. 7. Platební podmínky, sankční ujednání Nabídková cena zakázky bude kalkulována při respektování podmínek uvedených v časovém harmonogramu prací (str. 3 a 4 této zadávací dokumentace). Dodavatel vystaví závěrečnou fakturu zadavateli po dokončení plnění předmětu veřejné zakázky a odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání dodaného díla. Splatnost všech faktur bude min. 30 dní. Smlouva o dílo, jejíž návrh bude předložen ve výběrovém řízení, bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení s těmito podmínkami: Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: a) s termínem předání dodávky b) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době

6 Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí Kč za každý den prodlení po dobu prvních 30 dnů a Kč za každý další den prodlení. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí Kč za každou vadu a den prodlení samostatně. 8. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb. Nabídky musí být doručeny zadavateli do do 12,00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Otevírání obálek proběhne dne v 09,00 hod. v Turistickém infocentru města Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb. 9. Informace o výsledku výběrového řízení Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně. 10. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo zajištěno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 originálním výtisku vytištěném nesmazatelnou formou. Zadavatel uvítá navíc 1 kopii. Nabídka bude seřazena do těchto oddílů : Krycí list nabídky (příloha č. 2); Obsah nabídky; Prokázání kvalifikace, reference; Ukázky vlastní tvorby a návrh zajištění publicity projektu; Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek a sankcí; Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (v případě zastupování dodavatele zplnomocněnou osobou je nutno doložit originál nebo ověřenou kopii plné moci). Součástí návrhu smlouvy musí být: - záruční podmínky a pozáruční servis; - závazek dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb.; - závazek upravovat webovou aplikaci nejméně po dobu 6 měsíců po předání díla dle zadání zadavatele bezplatně; - závazek archivovat veškeré dokumenty, audiozáznamy a videozáznamy nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle - 6 -

7 článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999; - souhlas s umístěním webové aplikace na serveru dodavatele nebo na hostigovém serveru dodavatelem schválených parametrů, (po dohodě se zadavatelem) se zárukou 99,9% garantované dostupnosti, web bude provozován pod adresou (www)encyklopedie.cheb.cz; - vyčíslení nákladů na provozování serveru po dobu pěti let (za každý rok jednotlivě); - závazek provozovat realizovaný projekt za navržených nákladů po dobu 5 let; - závazek předat programový kód aplikace a data na přenosném médiu v den předání dokončeného projektu a následně tento kód předávat aktualizovaný v roční periodě Případné další přílohy a doplnění nabídky. Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených Veřejná zakázka Projekt CZ 1.09/4.3.00/ Interaktivní encyklopedie města Chebu - neotevírat, nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit. 11. Autorská práva k dílu, jež je předmětem této zakázky Dodavatel poskytne výsledky díla (grafika, web, texty, programový kód, fotografie, video) zadavateli k použití podle potřeb zadavatele a to včetně poskytnutí licence k užití bez dalších omezení způsobem a časem užití a to včetně poskytnutí licence, či sublicence k dílu třetí straně. Dodavateli nevzniká žádný nárok na jakékoliv další autorské odměny. Veškeré součásti tohoto díla musí být autorským dílem dodavatele, případně dodavatel musí mít vypořádaná veškerá práva a licence pro použití součástí poskytovaného díla a v souladu s požadovanými parametry zadání tohoto výběrového řízení a návazné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. 12. Další podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku 1. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. Zadavatel bude požadovat jiné kvalitativní parametry, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Změní se daňové předpisy. 2. Veřejná zakázka bude realizována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad pro období Projekt CZ 1.09/4.3.00/ Interaktivní encyklopedie města Chebu. Výběrové řízení je v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele). 3. Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do Pokud celková nabídková cena u všech dodavatelů překročí hodnotu Kč bez DPH, bude toto překročení zadavatel považovat za důvod hodný zvláštního zřetele ke zrušení zadávacího řízení. 13. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo : neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku; upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici; nerealizovat zakázku v plném rozsahu; - 7 -

8 vyloučit z další účasti v zadávacím řízení uchazeče, který nesplní podmínky zadání či předloží neúplnou nabídku; zrušit výběrové řízení 14. Kontaktní osoby zadavatele Marcela Brabačová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu, tel , Bc. Miroslava Rodová, úřednice veřejných zakázek, tel , V Chebu dne RNDr.Pavel Vanoušek Starosta města - 8 -

9 Příloha č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prohlašuje, že a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Datum.. Jméno, příjmení a podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče; u právnické osoby způsobem dle OR nebo na základě plné moci (doplní uchazeč) - 9 -

10 Příloha č. 2 Krycí list nabídky NÁZEV ZAKÁZKY: UCHAZEČ: IČO: DIČ: ADRESA: STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: KONTAKTNÍ OSOBA: NABÍDKOVÁ CENA: Cena za předmět zakázky bez DPH: DPH platné ke dni podání nabídky: Cena za předmět zakázky včetně DPH:

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace se sídlem Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 70983011, DIČ: CZ70983011

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Technické vybavení Městské knihovny Bílovec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Ubytovací a stravovací služby pro realizaci vzdělávacích kurzů VZ/2012/3/200/5 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/24/01/11

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.05./2.1.00/01.0005

CZ.1.05./2.1.00/01.0005 Zadavatel: Technická univerzita v Liberci 461 17 Liberec 1, Studentská 2 Telefon: 485 351 111 Fax: 485105 882 Veřejná zakázka: Stěhování laboratoří TUL vše zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup výpočetní techniky VZ/2014/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy: Střední

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa 100012075 Zadavatel veřejné zakázky Společnost pro Lužické hory se sídlem Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 26634805 vydává dokument:

Více