Vývoj grafických uživatelských rozhraní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj grafických uživatelských rozhraní"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vývoj grafických uživatelských rozhraní Popis vývoje a metod řízení vývoje uţivatelsky přívětivých aplikací Diplomová práce Autor: Juraj Bystrický obor: ITaM, specializace: MPIS Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha Duben 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a ţe jsem uvedl všechny pouţité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze dne Juraj Bystrický 2

3 Anotace práce Diplomová práce se zaměřuje na grafická uţivatelská rozhraní z pohledu pouţitelnosti. Vysvětluje, proč je pouţitelnost důleţitá, jak lidé ve skutečnosti pouţívají web a webové stránky. Navrhuje konkrétní doporučení pro návrh dobře pouţitelné aplikace, a tato doporučení ukazuje na návrhu redakčního systému Flox. Klíčová slova: grafická uţivatelská rozhraní pouţitelnost redakční systémy webové aplikace agilní metody vývoje software Description of thesis Thesis focuses on the graphical user interfaces from the perspective of usability. It explains why the usability of applications is important, how people actually use the web and web pages. It proposes specific recommendations for the design of good applications, and these recommendations are shown in the design of content management system Flox. Keywords: graphical user interfaces usability content management system web applications agile software development methods 3

4 Obsah Úvod Proč je pouţitelnost důleţitá Grafické uţivatelské rozhraní Webová aplikace Redakční systém Uţivatelsky orientovaný design Pozitivní záţitek návštěvníka a budování značky Pravidla pro pouţitelné GUI Co ve skutečnosti vidí uţivatelé Obsah nečteme, ale skenujeme Pokud nějaká cesta funguje, nehledáme lepší variantu Konkrétní pravidla pouţitelnosti Nenuťte uţivatele přemýšlet! V jednoduchosti je krása Čím méně prvků, tím lépe Perzistentní navigace základ pouţitelného webu Pouţijte minimum textu Testování pouţitelnosti Metody Getting Real Vyřešte svoje vlastní problémy Omezené zdroje podporují kreativitu a inovaci Uvedení na trh včas a v rámci rozpočtu Vymyslete si nepřítele své aplikace Snadnější provádění změn Zůstaňte flexibilní Spěchejte k fungujícímu softwaru Od nápadů přejděte k nákresům, k HTML a k programování Rozhodněte malé detaily Funkční specifikace nefungují Vývoj konkrétního uţivatelského rozhraní Redakční systémy Poţadavky na vytvoření obsahu: Poţadavky na publikování obsahu: Funkce a vlastnosti redakčních systémů Technické řešení Idea a základní rozvrţení pracovního prostředí Příprava navigace a grafického designu Graficky přitaţlivé prvky Ikonky Tlačítka a formuláře Odstranění zbytečných prvků Programování rozhraní Uţivatelské testy a doladění Provoz a reakce klientů Průzkum mezi klienty Výsledky průzkumu Vyhodnocení Seznam pouţité literatury

5 Úvod Pouţitelnost grafických uţivatelských rozhraní má velký význam u komerčních internetových stránek a webových aplikací, proto se i tato práce bude zabývat právě pouţitelností. Návštěvníci na stránky přicházejí pro informace o zboţí či sluţbách, podle nich si vybírají a objednávají, nebo s webovou aplikací pracují a plní úkoly, které jim webová aplikace umoţňuje splňovat. Nejsou-li stránky perfektně pouţitelné, značná část uţivatelů potřebné informace nenajde, nedokáţe se v nabídce orientovat a nezvládne správně vyplnit objednávku. Tato práce je rozdělena do pěti základních kapitol, které Vás provedou problematikou pouţitelnosti srozumitelným a jednoduchým (dalo by se říci pouţitelným) způsobem. V první kapitole si vysvětlíme význam základních pojmů a proč je vlastně pouţitelnost důleţitá. Vysvětlím Vám, jak ve skutečnosti lidé pouţívají webové aplikace a internetové stránky. Některé způsoby pouţívání Vás určitě překvapí, v některých se moţná poznáte. V další kapitole uvedu pravidla pro tvorbu pouţitelného rozhraní, podle doporučení světových odborníků na pouţitelnost. Ve třetí kapitole si ukáţeme pravidla pro vývoj webových aplikací podle agilní metodiky Getting Real. V poslední kapitole uvidíme vývoj rozhraní na konkrétní webové aplikaci, kterou jsem spolu s kolegy navrhoval. Na závěr jsem připojil reakce klientů a výsledky z našeho průzkumu mezi klienty. 5

6 1 Proč je použitelnost důležitá Pouţitelnost aplikací (software) určuje, jak snadno se v aplikaci uţivatelé orientují, jak rychle pochopí její ovládání, a jak snadno se s ní naučí pracovat. Dobře pouţitelná aplikace je přehledná, srozumitelná a intuitivní. Ve špatně pouţitelných aplikacích uţivatelé tápou, nedokáţí dosáhnout svého cíle a jsou frustrováni. Příjemné je, ţe většina z toho, co je potřeba udělat pro pouţitelnou aplikaci, vyţaduje jen zdravý selský rozum, který se můţe naučit pouţívat kaţdý, kdo bude mít zájem. Pouţitelnost znamená, ţe něco dobře funguje a ţe osoba s průměrnými (dokonce i s podprůměrnými) schopnostmi a zkušenostmi můţe snadno pouţívat určitou věc ať uţ se jedná o webovou aplikaci, bojový stíhací letoun nebo otočné dveře k účelu, ke kterému je určena. Všechno co, musíte udělat je zamyslet se, a podívat se na problém z pohledu běţného průměrného (i podprůměrného) uţivatele. Podívejte se zdravým selským rozumem na všechny kouty vaší aplikace, zastavte se u kaţdého detailu, a řádně jej promyslete. Přestoţe je moţné řešit mnoho problémů zdravým selským rozumem, nemusí být řešení vţdy zřejmé, dokud nám není předvedeno a vysvětleno. Proto existuje mnoho zásad a tipů pro úspěšnou pouţitelnost, o kterých bude pojednávat tato práce. Pokud se něco špatně pouţívá, tak to prostě nepouţíváme. Přesně takto vyjádřil podstatu věci Steve Krug 1, vysoce respektovaný expert na design a pouţitelnost webových stránek, který mimo jiné dodává: Znáte to z vlastní zkušenosti webového uţivatele. Pokud přijdete na nějaké stránky a nemůţete najít to, co hledáte, případně určit, jakým způsobem jsou stránky organizovány, pravděpodobně zde moc dlouho nezůstanete a nikdy se uţ nevrátíte. 1 Steve Krug je spolu s Jacobem Nielsnem uznávaným odborníkem na pouţitelnost. Oba publikují řadu studií o pouţitelném designu webových aplikací. 6

7 Pokud se web obtíţně pouţívá, lidé z něj odejdou. Podmínka pro úspěšnou stránku je dobře zvládnutá pouţitelnost. Pouţitelnost je odborná disciplína, která exaktními metodami zkoumá příčiny uţivatelských úspěchů i neúspěchů při práci s internetovými aplikacemi. Dokáţe například vysvětlit, proč si mnoho uţivatelů (zákazníků) vloţí vybraný tovar do nákupního košíku, ale jen málo z nich dokončí objednávku 2. Zhruba 40 % návštěvníků se jiţ na stránky nevrátí, pokud jejich prvotní zkušenost byla negativní. Přibliţně 50 % obchodů je ztraceno, pokud návštěvníci dostatečně rychle nenaleznou poţadované informace. Jakob Nielsen, (Failure of Corporate Websites, ) 1.1 Grafické uživatelské rozhraní Grafické uţivatelské rozhraní (Graphical User Interface GUI) je metoda pro komunikaci s počítačem pomocí grafických oken, tlačítek, odkazů, obrázků a jiných prvků. GUI je právě to, na co se díváte, kdyţ píšete text u, nebo prohlíţíte webovou prezentaci. V dnešní době se nejčastěji skládá z oken zabírajících větší či menší část počítačového monitoru. Grafické uţivatelské rozhraní je právě to, co zhmotňuje pouţitelnost a rozděluje aplikace na dobře nebo špatně pouţitelné. Kromě GUI existují i jiná rozhraní, která pracují s textovým módem, především starší ale dodnes uţívaný příkazový řádek. 2 Tato skutečnost je dána špatnou pouţitelností e-shopů, nutností zdlouhavé registrace před nákupem, nedostatkem informací o provozovateli e-shopu a pod. 7

8 Obrázek 1: GUI operačního systému Windows XP Zdroj: Autor 1.2 Webová aplikace Pod pojmem webová aplikace si můţete představit software nebo počítačový program, který běţí v prostředí webu. Webová aplikace je například samotná prezentace redakční systém, nebo třeba Váš oblíbený vyhledávač (např. Seznam.cz, Google.com ap.). To všechno jsou webové aplikace s vlastním uţivatelským rozhraním (menu, odkazy, tlačítka), jehoţ pomocí tyto aplikace ovládáte. Obrázek 2: za úspěchem vyhledávače Google stojí také jeho jednoduché GUI Zdroj: Autor 8

9 Webové aplikace jsou populární především pro všudypřítomnost webového prohlíţeče jako klienta. Ten se pak nazývá tenkým klientem, neboť sám o sobě logiku aplikace nezná. Schopnost aktualizovat a spravovat webové aplikace bez nutnosti šířit a instalovat software na potenciálně tisíce uţivatelských počítačů je hlavním důvodem jejich oblíbenosti. Webové aplikace jsou pouţívány pro implementaci mnoha podnikových i jiných informačních systémů, ale i fre ů, internetových obchodů, online aukcí, diskusních fór, weblogů. Webové rozhraní v některých směrech omezuje funkčnost a moţnosti klienta. Metody známé z normálních PC aplikací nejsou standardními technologiemi prohlíţečů podporovány. Webová aplikace se proto více podobá webové stránce, a podle toho musíme k ní přistupovat i v otázkách pouţitelnosti. 1.3 Redakční systém Redakční systém 3 je webová aplikace na tvorbu a správu obsahu internetových prezentací. Redakční systém výrazně ulehčuje úpravu internetové prezentace. Podstatou publikačního systému je jednoduchá správa obsahu oddělená od struktury a formy (grafiky) stránek. Obrázek 3: vlevo webová prezentace, vpravo úprava prezentace v redakčním systému Zdroj: Autor 3 Známé téţ jako publikační systém, CMS content management system, WCM = web content management 9

10 Běžný uživatel může jakýmkoliv způsobem měnit obsah a strukturu stránek bez toho, aby uměl programovat. Sekretářka můţe rychle přidávat a editovat obsah, jakákoliv uloţená změna se okamţitě projeví na webu. Sami si přidáte poloţku do menu či změníte její název. Internetové stránky přitom můţete upravovat z libovolného počítače na světe. Trh s redakčními systémy je široký, existuje jak řada programů nabízených jako svobodný software, tak i komerčních řešení. Redakční systém se člení dle řady kritérií, například rozsahu řešení, pouţitého vývojového prostředí nebo cílové skupiny. Nejjednodušší systémy jsou naprogramovány v JavaScriptu 4, řada systémů pouţívá PHP 5 (většinou v kombinaci s databázovým systémem MySQL, ale i bez jakékoli databáze), oblíbená je i Java a další jazyky. Redakčním systémů a návrhu grafického rozhraní pro konkrétní redakční systém se budeme více věnovat v kapitole Uživatelsky orientovaný design Základní metodologií na dosaţení pouţitelnosti je user-centered design (UCD) anebo uţivatelsky orientovaný design. Uţivatelsky orientovaný design je filozofie a proces, která klade do centra dění člověka. Je to proces, který se zaměřuje na faktory jako vnímání, paměť, učení se, řešení problémů a pod., které přicházejí do úvahy v průběhu interakce lidí se systémem. Uţivatelsky orientovaný design hledá odpovědi na otázky o uţivatelích, jejich úlohách a cílech, které se vyuţívají v průběhu vývoje a designu informačních systémů. UCD hledá odpovědi na následovní otázky: Kdo jsou uţivatelé dané věci? Jaké jsou jejich cíle a úkoly? Jaké jsou úrovně vědomostí uţivatelů o určitých věcech a věcech jim podobných? Jaké funkce očekávají uţivatelé od těchto věcí? 4 Skriptovací jazyk, který se vykonává na klientském počítači. 5 Jeden z nejrozšířenějších programovacích jazyků pro prostředí Internetu. 10

11 Jaký typ informace můţe uţivatel vyţadovat a v jaké formě? Jak si uţivatelé představují, ţe by určitá věc měla pracovat? Jakým způsobem by design věci měl ulehčit kognitivní proces 6? Uţivatelsky orientovaný design můţe zlepšit pouţitelnost a uţitečnost všeho z kaţdodenních věcí, od softwaru aţ po informační systémy, webové stránky, cokoliv s čím lidé přicházejí do styku. Uţivatelsky orientovaný design se koncentruje na uţitečnost a pouţitelnost. Důleţité je, ţe sniţuje náklady a zvyšuje uţivatelskou spokojenost a produktivitu. Uznávaný odborník Jacob Nielsen definuje pouţitelnost prostřednictvím pěti kvalitativních sloţek: Naučitelnost Jak rychle se dokáţí uţivatelé naučit základní úkoly, kdyţ se poprvé setkají s danou stránkou? Výkonnost Jak se uţivatelé obeznámili s designem, jak rychle dokáţí vykonat dané úkoly? Zapamatovatelnost Kdyţ se uţivatel vrátí po čase na stránku, pamatuje si uspořádání a ovládání webu? Chybovost Kolik a jaké chyby dělají uţivatelé, dokáţí se s nimi rychle vypořádat? Spokojenost Jak příjemné je vyuţívání designu webu? Na dobře pouţitelné stránce uţivatel lehce dosáhne cíl, pro který na stránku přišel. Dokáţe se dobře a rychle orientovat v přehledné navigaci, najde potřené informace, dokáţe se zaregistrovat nebo přihlásit a bez problémů si objedná a nakoupí zboţí. Pouţitelnost je důleţitá, protoţe se uţivateli dostaví příjemný pocit, uvědomí si svou schopnost ovládat Internet, má vítězný pocit, a stránku si zapamatuje. 6 Mentální poznávací procesy, např. vnímání, pozornost, paměť, myšlení, kreativita. 11

12 Pokud se uţivatel dostane na nepouţitelnou stránku, zmatkuje, bloudí a nenajde informace, které hledá. Na stránce se nezdrţí dlouho a opouští jí po krátké chvíli. Konkurence je přece jen jeden klep daleko Pozitivní zážitek návštěvníka a budování značky Pouţitelnost je téţ spolu s obsahem nejdůleţitějším stavebním kamenem budování Vaší značky na webu. Dobře pouţitelné stránky, se kterými je radost pracovat, utvářejí v uţivateli pozitivní dojem o majiteli webu - tedy o Vás. Špatně pouţitelné stránky uţivatele naopak frustrují a ten si svůj negativní záţitek spojí se značkou webu - tedy s Vámi. Budování značky je tradičně spojováno s vizuálním vnímáním. Na corporate identity stavějí svůj byznys marketingové agentury a své vizuální pojetí se snaţí přenášet i na web. Na webu nic takového neplatí. Uţivatele nezajímá, jak web vypadá, ale jak funguje a co jim přináší 8. O budování značky na Webu píše Gerry McGovern 9 v článku Building successful brands on the Web (http://www.gerrymcgovern.com/nt/2003/nt_2003_02_17_brand.htm, ): Webová značka, tj. značka, která primárně existuje na Webu, spočívá v pomoci lidem něco udělat. Ze všeho nejvíc jde o funkčnost. Vţdy, kdyţ čtenář na webu zvládne dokončit úkol, pověst značky se šíří. Kdykoli je čtenář webem frustrován, pověst značky upadá. 7 Nejdůleţitější poznatek, který si musí uvědomit majitelé webových prezentací v souvislosti s dobrou pouţitelností jejich stránek. Na Internetu se pomocí vyhledávačů lidé většinou dívají na více konkurenčních prezentací najednou. 8 Prezentace samozřejmě musí splňovat určitou vizuální normu, aby ji návštěvník neopustil dříve, neţ stačí poskytnout ţádanou funkčnost nebo informaci. 9 Konzultant zaměřující se na obsah na internetu a content management systémy. 12

13 Na svém webu budujete značku slovy. Budujete značku výstiţným, dobře napsaným a aktuálním obsahem. Budujete značku klasifikací. Budujete značku navigací. Budujete značku tím, jak vám funguje vyhledávání. Budujete značku svým objednávkovým postupem. 13

14 2 Pravidla pro použitelné GUI Kdyţ vytváříme webové stránky nebo webovou aplikaci, jednáme, jakoby se uţivatelé chystali studovat kaţdou stránku, hodlali číst náš dokonale vysoustruţený text, přemýšlet o tom, jak jsou jednotlivé objekty uspořádány a chtěli pečlivě zvaţovat, na který odkaz klepnou. Skutečnost je ale jiná. Uţivatelé většinou, máme-li štěstí, jen letmo pohlédnou na kaţdou novou stránku, přeletí očima nějaký text a klepnou na první odkaz, který je zaujme anebo se přibliţně podobá věci, kterou hledají. Na valnou část stránky se většinou ani nepodívají. 2.1 Co ve skutečnosti vidí uživatelé Uţivatel vidí stránky podobně, jako kdyby míjel billboard rychlostí 100 kilometrů za hodinu. Obrázek 3: Co vytvořil designér a co vidí po chvilce hledání uživatel, který chce koupit nábytek Zdroj: Autor To, co uvidíme, kdyţ se podíváme na nějakou webovou stránku, závisí na tom, co je naším záměrem. Zpravidla nám jde jen o zlomek obsahu stránky S tímto poznatkem souvisí i známá reklamní slepota, kdy návštěvníci ignorují grafickou reklamu na stránkách. Click rate (poměr kliků na reklamu a počtu zobrazení) se pohybuje často jen od 0,5 do 0,8%, proto se některé servery uchylují k agresivnějším formám reklamy se zvukem, případně překrývající obsah stránky. 14

15 Pokud víte, ţe uţivatelé jen skenují obsah vašich stránek, existuje pět důleţitých věcí pro to, aby na nich viděli a pochopili co nejvíce: Na kaţdé stránce dodrţujte jasnou vizuální hierarchii. Vyuţijte zvyklosti. Rozdělte stránky na jasně definované oblasti. Snaţte se, aby bylo zřejmé, na co je moţné klepnout. Minimalizujte šum. 2.2 Obsah nečteme, ale skenujeme Studie pouţitelnosti webu ukazují na fakt, ţe lidé stráví jen velmi krátkou dobu čtením webových stránek. Místo čtení je vlastně jen prohlíţíme (skenujeme) a pátráme po slovech, která upoutávají naši pozornost. Výjimkami jsou samozřejmě stránky, které obsahují například povídky, zprávy nebo popisy produktů. Ale je-li i tak dokument delší neţ několik odstavců, pak si ho pravděpodobně vytiskneme, protoţe z papíru čteme lépe a rychleji neţ z obrazovky. Proč tomu tak je? Čtení z obrazovky počítače je velice únavné a zhruba o 25 % pomalejší neţ čtení z papíru. Rozlišení obrazovky je 75 dpi (bodů na palec), zatímco text na papíře je vytištěn s rozlišením aţ 300 dpi. Navíc klasické CRT monitory nepříjemně blikají a LCD obrazovky často příliš září. Není se tedy čemu divit, kdyţ lidé chtějí minimalizovat mnoţství takto čteného textu. Současný ţivot je hektický a lidé jednoduše nemají čas zdlouhavě něco hledat. Web většinou pouţíváme proto, abychom ušetřili čas. Přečteme jen to, co je nezbytně nutné. Víme, ţe nepotřebujeme číst vše. Na většině stránek nás skutečně zaujme jen malý zlomek informací. Hledáme právě jen ty kousky informací, které nás zajímají anebo je potřebujeme ke splnění úkolu a zbytek je pro nás nepodstatný. Prohlíţení je způsob hledání těchto relevantních informací. Kaţdá stránka musí soupeřit se stovkami miliónů jiných stránek, které rovněţ na sebe upoutávají pozornost. Lidé neví, zda tato stránka je právě ta, kterou hledají, 15

16 nebo je zde nějaká jiná a lepší. Nechtějí investovat čas do čtení článku, kdyţ neví, zda to má vůbec smysl. Namísto času stráveného na jedné stránce se lidé pohybují mezi více stránkami a snaţí se rychlým skenováním získat to nejlepší. Podle Jacoba Nielsena uţivatelé skenují stránky ve tvaru písmena F : Uţivatelé nejdříve přečtou horní část webu horizontálním směrem. Vyformují horní část pomyslného písmena F. Dále uţivatelé přejdou očima kousek dolů po stránce, a znovu přečtou část webu horizontálním směrem. Tentokrát je ale přečtená část kratší neţ v prvním případě. Vyformují druhou horizontální část písmena F. Nakonec přeskenují levou část vertikálním směrem. Tyto poznatky jsou zobrazeny na tzv. tepelných mapách (anglicky "heatmaps"), získané pomocí technologie sledování očí uţivatele. Ukazují, jak ve skutečnosti vidí uţivatelé stránku, a kolik času věnují čtení konkrétních textů. Na posledním obrázku je vidět vysokou efektivitu grafického rozhraní Google.com 11. Obrázek 4: Heatmapy sledující pohyb očí Zdroj: 11 Absence zbytečných grafických prvků způsobuje, ţe návštěvník dokáţe lehce obsáhnout a prohlédnout celý obsah stránky. 16

17 2.3 Pokud nějaká cesta funguje, nehledáme lepší variantu Jakmile najdeme na webu postup, který nás dopraví do cíle bez ohledu na to, ţe moţná špatně většinou jiţ lepší nehledáme. Je pravda, ţe pokud později narazíme na lepší postup, začneme ho pouţívat, ale jen zřídkakdy ho budeme aktivně hledat. Z testů pouţitelnosti vyplývá, ţe lidé do velké míry věci pouţívají, aniţ by vůbec pochopili způsob jejich fungování. Často mají dokonce o jejich funkci zcela mylné představy. Pro většinu z nás není důleţité, zda věcem, které pouţíváme, rozumíme, pokud jsme schopni je pouţívat. Není to z nedostatku inteligence, ale z nedostatku zájmu. V běhu ţivota to pro nás prostě není důleţité. Co z toho všeho vyplývá? Uţivatelé pouţívají webové aplikace jiným způsobem, neţ zamýšlí designéři Uţivatelé nevěnují věcem tolik času, kolik by si designéři webových aplikací přáli Uţivatelé většinou nemají zájem přesně pochopit fungování konkrétních funkcí, a nějak to prostě udělají Dobrým příkladem jsou uţivatelé, kteří zadávají celou adresu (URL) do vyhledávacího pole serveru Seznam.cz pokaţdé, kdyţ se chtějí dostat na nějakou stránku. Nejenom při prvním hledání poţadované stránky, ale pokaţdé, kdyţ se na ni chtějí podívat, někdy i několikrát za den. Kdyţ se jich na to zeptáte, zjistíte, ţe povaţují Seznam za Internet a mají Seznam nastavený jako domovskou stránku, která se načte vţdy po otevření prohlíţeče. Tento přístup se netýká jen začátečníků. Dokonce i technicky zdatní uţivatelé mají překvapivé vlastní způsoby pouţívání věcí. Právě proto musejí webový designéři dokonale poznat zvyklosti uţivatelů. Nesmějí pouţívat nestandardní prvky designu, které by mohli uţivatele mást. Pro sledování chování uţivatelů existuje mnoho statistických programů. Pomocí těchto nástrojů dokáţeme sestavit i přesnou trasu pohybu uţivatele po webu, nebo dokáţeme 17

18 zjistit, kde přesně uţivatelé klepají, jak dlouho se na stránce zdrţí a hodně dalších uţitečných údajů, které nám pomáhají v navrhování pouţitelných stránek. Asi nejpodrobnější webovou aplikaci pro sledování statistik poskytuje Google (http://www.google.com/analytics/). Lepším způsobem neţ Google Analytics zobrazuje chování uţivatelů sluţba CrazyEgg.com pomocí tepelných map. Tentokrát heatmapy zobrazují intenzitu a místa klepání uţivatelů. Obrázek 5: Heatmapy sledující pohyb uživatele po stránce klepání Zdroj: Crazyegg.com 2.4 Konkrétní pravidla použitelnosti Tvorba pouţitelných stránek se často neobejde bez znalostí toho, co je pouţitelné a co ne. Několik obecných doporučení pro prototyp pouţitelné webové stránky by mohlo být: 1. Na kaţdé stránce by se mělo nacházet konstantní logo (značka) ve stejné pozici. 2. Globální navigace by měla být konzistentní na všech stránkách (např.: Domů, Produkty a sluţby, Reference, O nás, Kontakt, Vyhledávání, Obchodní podmínky). 3. Oddělení klíčových informací od druhotných (nejdůleţitější informace jsou uprostřed stránky). 4. Všechny informace by se měly vztahovat k určitému tématu, a měly by být na stejném místě. 18

19 5. Na kaţdé stránce se nachází relevantní stránky ve formě hypertextových spojení. Například na stránce o informacích o rakovině plic budou všechny relevantní informace od způsobu léčení aţ po prevenci, klinické případy, výzkum a seznam literatury. 6. Ke kaţdé informaci se můţeme dostat více způsoby. Záleţí to od typu uţivatelů a také od úrovně vzdělání a informační gramotnosti. 7. Na stránce se vyuţívají nadpisy, podnadpisy a seznamy, které zpřehledňují stránku a zlepšují orientaci na stránce. 8. Ke všem úrovním informací by měl být jednoduchý přístup. 9. Stránka by měla být napsána jasným a srozumitelným stylem. 2.5 Nenuťte uživatele přemýšlet! Nenuťte uţivatele přemýšlet je první zákon pouţitelnosti Stevna Kruga. Znamená to, ţe kdyţ se podíváte na nějakou stránku, měla by být intuitivní, pochopitelná a samovysvětlující, jak je to jen z pohledu člověka moţné. Mělo by být jasné, o čem stránky jsou a jak je pouţívat, aniţ bychom o tom museli nějak zvlášť přemýšlet. Obrázek 6: Hm. Je to tlačítko? Hm. Hádám, že je to Klep! Zdroj: Autor tlačítko. Klep! Kam se dá klepnout? Nikdy nesmíme dovolit, aby si podobnou otázku poloţili uţivatelé. Na první pohled musí být jasné, co je odkaz a co ne. Určitě jste se uţ i Vy nachytali, jak klepáte na něco, co na 19

20 první pohled vypadalo jako odkaz. Člověk je po takovém neúspěchu rozzloben, často i sám na sebe. Odkazy musí být podtrţené. Uţivatelé jsou na to zvyklý. Představa, ţe odkaz má být podtrţený spočívá v tom, ţe HTML tag <a> 12, který reprezentuje odkaz, má podtrţení automaticky nastavené uţ ve specifikaci HTML. Tato představa je zakořeněná v myšlení uţivatelů. Proto bychom neměli nic měnit, hlavně kdyţ se odkaz vyskytuje v běţném textu. V menu odkazy podtrţené být nemusí, pokud si je tam nemáme s čím mýlit (například s nadpisem menu). Podtrţení odkazů je jednou z nejdůleţitějších zásad pouţitelnosti. Tlačítka musejí vypadat jako tlačítka (zaoblené okraje), nikdy nenavrhujte tlačítkový vzhled prvkům, na které se nedá klepnout. 2.6 V jednoduchosti je krása Tvořit jednoduché stránky neznamená rezignovat na pokročilé funkce či pěknou grafiku. Jednoduchý web má v našem pojetí pochopitelný účel, není zatíţen přehnanými a nerelevantními informacemi a zbytečnými vlastnostmi. Ideálním příkladem je internetový vyhledávač Google. Google velkou část své popularity získal právě díky svému snadnému pouţívání a skrytím pokročilých funkcí. Jeho jednoduché uţivatelské rozhraní vzniklo přitom z čistě účelových důvodů ani jeden z programátorů vyhledávacího algoritmu neuměl dokonale HTML, a tak pro zadávání a vypisování dotazů vytvořili co nejjednodušší stránky bez zbytečností. Dnes je Google s velkou převahou nejpouţívanějším vyhledávačem na světě a naučí se s ním pracovat skutečně kaţdý. 12 HTML je základní značkovací jazyk pro zobrazení webových stránek a aplikací na Internetu. 20

21 2.7 Čím méně prvků, tím lépe Uţivatele můţe zbytečně zatěţovat opakující se výskyt stejného prvku na více místech. Platí, ţe čím méně opakujících se informací, tím lépe. Také je vhodné zkrátit délku těchto informací, např. zmenšit počet znaků, neuvádět čas s přesností na sekundy atp. To samé platí i pro barvy - čím menším počtem barev vystačíte, tím lépe. Je-li na stránce pouţito víc neţ přibliţně 6 různých barev, stává se nepřehlednou. Jedním z největších nepřátel dobré pouţitelnosti stránek je vizuální šum. Ve skutečnosti existují dva druhy šumu: Zahlušení. Kdyţ se vše na stránce doţaduje pozornosti, můţe to mít zdrcující dopad na návštěvníka. Mnoho nabídek k nákupu, spousta vykřičníků a barev, vizuálních textových boxů ap. Okolní šum. Ţádný ze zdrojů hluků není natolik hlasitý, aby vás rušil sám o sobě, ale je zde spousta vizuálního hluku kolem, který na návštěvníka působí nepříjemným dojmem. Čím méně rušivých prvků na stránku umístíme, tím bude stránka přehlednější. Za rušivý prvek povaţujeme všechny prvky, texty, nabídky, barvy, grafické čáry ap. Umístěte na stránku, nebo do Vaší webové aplikace, skutečně jen to, co návštěvník v danou chvíli potřebuje. Odstraňte všechny ostatní funkce, tlačítka, nepotřebné texty. 2.8 Perzistentní navigace základ použitelného webu Perzistentní navigace je sada navigačních prvků (menu, odkazy, tlačítka), která se objevuje na kaţdé stránce serveru. Měla by vyjádřit uţivateli, ţe vţdy bude na stejném místě. Některé její části se můţou měnit podle toho, co právě budeme nacházet, ale bude stále zde a bude fungovat stejným způsobem. Přítomnost perzistentní navigace na stejném místě na kaţdé stránce a její konzistentní vzhled dává neustále jistotu, ţe jsme stále na stejném serveru coţ je mimořádně důleţité. 21

22 Perzistentní navigace by měla obsahovat pět prvků, které vţdy potřebujeme mít po ruce: Logo serveru + slogan Odkaz na domovskou stránku (můţe být na logu) Hlavní menu serveru Vyhledávaní Pomocné odkazy (Kontakt, často kladené otázky FAQ, atd.) Pokud přijde uţivatel na stránku poprvé, musí být schopen odpovědět na tyto základní otázky: Na co stránka slouţí? Komu web patří? Najdu tady to, co hledám? Kde se právě na stránce nacházím - zhledem k samotnému webu a konkrétně vzhledem ke struktuře daného webu. Pozici vzhledem k celému webu pomůţe identifikovat viditelné logo či název společnosti v levém horním rohu stránky. Návštěvník tak můţe rozpoznat, ţe se nachází na webu společnosti X. Odpověď na otázku, kde jsem v rámci daného webu, pomůţe dát odlišení té části navigace, na které se návštěvník právě nachází, od ostatních. Kde jsem byl? Odpověď na tuto otázku můţe poskytnout odlišení navštívených a nenavštívených odkazů. Ne vţdy je ovšem rozlišení navštívených a nenavštívených odkazů nutné. Například v případě internetového obchodu je informace, ţe jsem jiţ někdy navštívil nákupní košík zcela irelevantní a nepřinese návštěvníkovi ţádný uţitek. Naopak v případě obsahově orientovaných webů je odlišná barva navštíveného odkazu neocenitelnou navigační pomůckou. Kam mohu jít? Viditelnost dalších moţností, kam se můţe uţivatel přesunout, mu výrazným způsobem usnadní pohyb po webu a minimalizuje jeho chyby. Z tohoto důvodu není navigace, jejíţ zviditelnění vyţaduje nějakou akci (například přejetí myší u vysouvacích menu), nejlepší volbou. Nejen proto, ţe přesun na část webu, která je v navigaci skryta, vyţaduje více času, ale zároveň zde existuje nebezpečí, ţe uţivatel onu část webu vůbec neobjeví. 22

23 Jedním z dalších typů navigace je vyhledávání. Na rozsáhlejších webech je vyhledávání tím nejdůleţitějším navigačním mechanizmem. Potvrzuje to i skutečnost, ţe více neţ 50 % návštěvníků se na webu řídí právě vyhledáváním. Aby mohl být vyhledávací mechanizmus povaţován za přínos z hlediska pouţitelnosti webu, musí být samozřejmě umístěn na viditelném místě (nejčastěji se uvádí, ţe by se měl nacházet v pravé horní části webu), měl by být dostupný ze všech stránek webu a měl by vracet relevantní výsledky, které budou řazeny právě podle jejich relevance, nikoli podle abecedy. 2.9 Použijte minimum textu Ve stručnosti je síla. Věty by neměly obsahovat ţádná zbytečná slova a odstavce nadbytečné věty. Spousta slov, na která narazíte na většině webových stránkách, zde jen zabírá místo, protoţe je nikdo nikdy nebude číst. Pouhá jejich existence budí dojem, ţe pro pochopení obsahu stránky je budete muset přečíst všechny, takţe stránky působí daleko více skličujícím dojmem, neţ jak tomu ve skutečnosti je. Odstraňte polovinu textu ze svých stránek, a potom se zbavte poloviny toho, co zbylo. Jelikoţ návštěvníci webu nevěnují čtením stránky moc času 13, je důleţité začít kaţdou stránku závěrem. Představit v úvodu nejdůleţitější materiály pomocí tzv. pyramidového systému. Uţivatelé by pohledem na začátek stránky měli zhruba vědět, co je bude dále čekat a co jim stránka přinese. Často si lidé prolétávající text očima přečtou z kaţdého odstavce pouze první větu. To znamená, ţe úvodní věta je extrémně důleţitá a vytváří pravidlo jedné myšlenky na odstavec. Pokud budete v jednom odstavci probírat více témat, spousta lidí se ke druhé myšlence ani nedostane, pokud je první nezaujme, nebo je mimo jejich obor. Pouţijte jednoduché struktury vět. Rozvinuté psaní a sloţitá slova je na webu obzvláště obtíţné pochopit. Hodně lidí je natolik zaměřených na hledané informace, ţe se řídí pravidlem stačí fakta, děkuji bez toho, aby museli číst okolní omáčku. 13 Na obsahově klasicky zaměřených stránkách (ne hry, chat a pod.) jsou to jednotky minut (1-4 min.)! 23

24 2.10 Testování použitelnosti Jen reální uţivatelé můţou otestovat, zda je web stránka nebo webová aplikace pouţitelná. Testování jednoho uţivatele je o 100 % lepší neţ ţádné (Steve Krug). I v případě, ţe testování neprovádí profesionál, ale pouze amatér s pomocí svých známých jako testerů, kde jediným předpokladem je, ţe tester pouţívá Internet, můţe být odhaleno obrovské mnoţství chyb bránícím lepší pouţitelnosti webu. Testy pouţitelnosti pomohou odhalit nejrůznější potíţe s pouţitelností webu, mezi které můţeme zařadit: potíţe s uspořádáním webu potíţe se jmény, popisky a názvy oblastí potíţe s umístěním prvků potíţe se seskupením prvků a témat potíţe s uspořádáním událostí a (nákupních) procesů I přesto, ţe testy mohou odhalit velké mnoţství problémů, existují otázky, na které ţádné testování pouţitelnosti neodpoví. A to, zda web nabízí ty správné funkce, které budou návštěvníky pouţívány. Pouţívání a pouţitelnost jsou dvě naprosto rozdílné věci 14. Dalším prvkem, který můţe přispět k lepší pouţitelnosti a zvýšení celkové kvality webu v porovnání s konkurencí, je otestování pouţitelnosti webů největších konkurentů. Je moţné tak odhalit chyby v pouţitelnosti, kterých se konkurenční web dopouští a následně se jim na svém webu vyhnout, co víc, vyuţít tento fakt jako konkurenční výhodu. Jedním ze způsobů, jak vytvořit přístupný web, je tvorba na základě na webu pouţívaných konvencí. Konvencí můţe být například umístění loga firmy do levého horního rohu či podtrţení odkazů. Návštěvník je z pouţívání jiných webů navyklý, ţe určitou věc najde na určitém místě a ţe bude vypadat určitým způsobem. Pokud tomu tak na vašem webu nebude, bude zmaten a moţná web vůbec nepochopí a odejde. To znamená pro firmu 14 Vědomost o správnosti funkcí webové aplikace často získáme aţ zkušeností a zpětnou vazbou uţivatelů. Obvykle 90% uţivatelů pouţívá 10% funkcí, správný mix funkcí je ale velmi těţké získat. 24

25 ztrátu potenciálního zákazníka. K porušení webových konvencí by jsme se měli uchýlit pouze tehdy, pokud máme stoprocentní jistotu 15, ţe bude pro návštěvníky přínosem a přispěje k jejich lepšímu pochopení webu a zvýšení návštěvníkova záţitku v opačném případě je lepší drţet se, někdy moţná nudných, konvencí. 15 Tato stoprocentní jistota by neměla být dána naším pocitem, protoţe naše pocity z fungování grafického rozhraní nemusí být správné. Bohuţel často lidé při posuzování pouţitelnosti sází na pocity. Opírejte se vţdy o fakta a zkušenosti. 25

26 3 Metody Getting Real Getting Real je agilní metodika vytvořená firmou 37signals z Chicaga, která obsahuje uţitečné rady pro vytváření úspěšných webových aplikací. Jak píší autoři - představuje menší, rychlejší a lepší cestu tvorby softwaru. Webové aplikace od 37signals pouţívá přes 3 miliony uţivatelů po celém světě. Obrázek 7: Webová aplikace Basecamp od 37signals pro projektový management Zdroj: basecamphq.com Motivem Getting Real je méně. Menší rozsah, méně kódů, méně funkcí. Většina toho, o čem si myslíte, ţe je podstatné, vlastně podstatné není. Toto pravidlo se shoduje s pozorováním Čím měně prvků, tím lépe. Metodika začíná s návrhem grafického uživatelského rozhraní. Metodika je o postupném vývoji, o vydávání verzí (iterací), ladění a neustálém zlepšování. Snaží se zahrnovat pouze to, co zákazníci potřebují a odstraňuje to, co nepotřebují. Důleţité je, ţe metodika radí odstraňovat funkce, s čím se často nesetkáváme. 26

27 Metodika je průvodcem kompletního procesu vybudování webové aplikace. Od úspěšného nápadu, přes financování aţ po agilní způsoby programování. 3.1 Vyřešte svoje vlastní problémy Dobrým začátkem pro vybudování webové aplikace je vyřešit svoje vlastní problémy. Vy sami budete cílovou skupinou a vy sami budete vědět, co je důleţité a co není. Většina softwarů, které můţete na trhu najít, buď 1) nedělá to, co potřebujete, nebo 2) jsou přeplněné funkcemi, které nepotřebujete. Open Source (počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem) přijal tuto mantru jiţ před dlouhou dobou říkají tomu: vezměte to do vlastních rukou. Pro vývojáře open source to znamená, ţe získají nástroje, které potřebují, v provedení, jak je chtějí. 3.2 Omezené zdroje podporují kreativitu a inovaci Prioritou mnoha nových firem je získat finance od investorů. Pokud se ovšem kvůli financování obrátí na externí investory, budou se jim muset také zodpovídat. Vzbudí očekávání. Investoři chtějí své peníze zpět a rychle. Smutnou pravdou je, ţe splácení je často překáţkou vývoje kvalitního produktu. V současné době toho není pro rozjezd firmy tolik potřeba. Hardware je levný a spousta kvalitního infrastrukturního softwaru je s otevřeným zdrojovým kódem a zdarma. Takţe udělejte, co moţná nejvíc, s tím, co sami máte. Zamyslete se a rozhodněte, co je skutečně podstatné a bez čeho se obejdete. Pracujte s omezenými zdroji a tak se budete nuceni potýkat s omezeními v dřívější fázi a mnohem intenzivněji. A to je prospěšné. Omezení podporují inovaci. Omezení vás také přinutí vyjít se svou myšlenkou webovou aplikací na trh spíše dříve neţ později, coţ je další dobrá věc. Po jednom nebo dvou měsících uţ byste měli mít v podstatě jasno, zda je aplikace úspěšná či nikoliv. Pokud ano, budete mít zanedlouho vlastní finance a nebudete potřebovat peníze z vnějších zdrojů. 27

28 Pokud váš nápad za nic nestojí, bude nejvyšší čas vrátit se zpátky k rýsovacímu prknu. Jakmile jsou do toho zapojeni investoři, jsou plány ústupu mnohem komplikovanější. Jake Walker rozjel jednu společnost s penězi investorů (Disclive) a jednu bez nich (The Show). Uvádí rozdíly mezi těmito dvěma cestami: Základem všech problémů nebylo získat peníze, ale všechno ostatní, co přišlo s nimi. Očekávání jsou prostě vyšší. Zaměstnancům se začnou platit mzdy, motivací je rozvoj a prodej, nebo je třeba hledat nějaký jiný způsob, jak vydělat peníze, které je třeba vrátit prvotním investorům. V případě první společnosti jsme prostě dělali dojem větší firmy, neţ jsme ve skutečnosti byli to bylo z nutnosti S firmou The Show jsme realizovali to, co jsme mohli dodat, mnohem lepší produkt s niţšími náklady, pouze za delší dobu. A riskovali jsme s trochou našich vlastních peněz, ţe lidé budou ochotní dát přednost kvalitě před rychlostí. Ale tato společnost je stále (a asi nadále zůstane) malým podnikem. A vţdy od toho prvního projektu jsme si všechno financovali sami. Naši dodavatelé nám poskytli poněkud kreativní podmínky a my jsme vlastně ani nikdy nemuseli vloţit do provozu příliš mnoho našich peněz. A očekáváním není růst a prodej, ale růst kvůli růstu a pokračující získávání finančního prospěchu. 3.3 Uvedení na trh včas a v rámci rozpočtu Návod na snadný způsob včasného uvedení na trh a v rámci rozpočtu je: dodržujte pevný plán. Nikdy problému nevěnujte víc času ani peněz, pouze zmenšete rozsah. Existuje mýtus, který zní: můţeme uvést na trh včas, v rámci rozpočtu a v rozsahu. To se téměř nikdy nestane. A pokud ano, často utrpí kvalita. Pokud nemůţete všechno zvládnout ve stanoveném čase a rozpočtu, neprodluţujte čas ani nezvyšujte rozpočet. Naopak, zmenšete rozsah. Vţdycky je moţné naprogramovat doplňky později. Uvedení něčeho skvělého, co má jen o něco menší rozsah, neţ jak se plánovalo, je lepší, neţ uvedení něčeho průměrného s mnoha nedostatky, protoţe jste museli dodrţet jakýsi začarovaný termín, rozpočet a rozsah. Výhody stanovení času a rozpočtu a flexibilního rozsahu jsou následující: Stanovení priorit. Musíte stanovit, co je skutečně důleţité. Jak lze dospět aţ k uvedení na trh. Budete tak přinuceni přijmout důleţitá rozhodnutí namísto otálení a přešlapování. 28

29 Realita. Stanovení očekávání je klíčovou záleţitostí. Kdyţ se budete snaţit stanovit čas, rozpočet a rozsah, nebudete schopni dodat vysokou úroveň kvality. Určitě budete schopni něco dodat. Ale je něco tím, co chcete skutečně dodávat? Flexibilita. Schopnost akceptovat změny je klíčovou záleţitostí. Kdyţ budete mít všechno pevně stanoveno, bude obtíţné to změnit. Zavedení flexibility rozsahu vám poskytne moţnosti na základě vaší skutečné zkušenosti s tvorbou produktu. 3.4 Vymyslete si nepřítele své aplikace Nejlepším způsobem, jak zjistit, jaká by vaše aplikace měla být, je vědět to, jaká by být neměla. Kdyţ se 37signals rozhodli vytvořit projektový manaţerský software, věděli, ţe Microsoft Project je nepřítel. Jak říká Jason Fried z 37signals: Pouţili jsme Microsoft Project jako motivaci. Rozhodli jsme se, ţe aplikace Basecamp bude naprosto jiná, ţe to bude takový anti-project. Věděli jsme, ţe projektový management nejsou tabulky, grafy, výkazy a statistika, ale ţe podstatou je komunikace. Není určen pro projektového manaţera, který sedí někde v kanceláři a vydává pokyny k projektovému plánu. V projektovém managementu jde o zodpovědnost kaţdého jednotlivce při společné realizaci projektu. Našimi nepřáteli byli diktátoři projektového managementu a nástroje, které pouţívají jako práskání bičem. Chtěli jsme projektový management zdemokratizovat udělat z něj záleţitost, na které se podílejí všichni (včetně klienta). Projekty se daří lépe, kdyţ kaţdý přijme společné vlastnictví procesu. V případě produktu Writeboard jsme věděli, ţe existuje řada konkurentů se spoustou spektakulárních funkcí. My jsme se rozhodli zdůraznit střízlivý přístup. Vytvořili jsme aplikaci, která umoţňuje lidem sdílet myšlenky a spolupracovat jednoduchým způsobem bez zdrţování se zbytečnými funkcemi. Co nebylo podstatné, to jsme vynechali. A uţ za tři měsíce po uvedení bylo vytvořeno více neţ editorů Writeboard. Kdyţ jsme se pustili do projektu Backpack, byli našimi nepřáteli struktura a neměnná pravidla. Lidé by měli mít moţnost organizovat si své informace podle svého ne na 29

30 základě předem naformátovaných obrazovek nebo velké spousty stanovených kolonek formulářů. Obrázek 8: Aplikace Backpack pro vytváření firemních intranetů Zdroj: backpackit.com Výhodou toho, ţe máte nepřítele, je velmi jasná marketingová zpráva. Konflikt vzbudí pozornost. Lidé také lépe porozumí produktu, kdyţ si jej srovnají s jinými. Kdyţ si zvolíte nepřítele, poskytnete lidem příběh, který je zajímá. Nejenţe lépe a rychleji pochopí váš produkt, ale přikloní se na jednu nebo na druhou stranu. A to je spolehlivý způsob, jak získat pozornost a vyvolat vášně. Nyní je třeba také upozornit na to, ţe je také důleţité, nezabývat se konkurencí zase aţ příliš. Přehnané analyzování jiných produktů můţe omezit váš způsob myšlení. Prohlédněte si je, ale potom se zaměřte na svou vlastní vizi a své myšlenky. 30

31 3.5 Snadnější provádění změn Čím objemnější předmět je, tím obtíţnější je změnit jeho směr. To platí v podnikání stejně jako ve fyzice. V případě webové technologie musí být změna snadná a levná. Pokud nejste schopni provést změny za pochodu, přijdete o pozici, kterou získá někdo jiný. Proto je třeba se zaměřit na menší objem. Objem zvětšují: Dlouhodobé smlouvy Nadbytek personálu Neustálé rozhodování Schůze kvůli jiným schůzím Těţkopádný proces Zásoby (fyzické nebo duševní) Hardware, software, technologické provázanosti Objem zmenšují: Přemýšlení v okamţiku potřeby Členové týmu pracující zároveň na několika úlohách Chopte se potíţí, nesnaţte se je zmírnit Méně softwaru znamená méně programování Méně charakteristik Malá velikost týmu Jednoduchost Minimalizované uţivatelské rozhraní Produkty s otevřenými zdrojovými kódy Kultura otevřenosti, která usnadňuje připuštění chyb, mínus objem vám umoţní rychlou změnu směru. Můţete reagovat a rozvíjet se. Můţete se zaměřit na dobré nápady a odhodit ty špatné. Můţete naslouchat svým zákazníkům a reagovat na jejich poţadavky. Můţete 31

32 zavádět nové technologie nyní a ne později. Namísto letadlové lodi řídíte rychlý motorový člun. Představme si, například, štíhlou neobjemnou společnost, která vytvořila produkt s menším objemem softwaru a méně funkcemi. Na druhé straně je objemnější společnost, která má produkt s podstatně vyšším podílem softwaru a více funkcemi. Potom se, například, objeví nová technologie jako Ajax nebo nová koncepce jako tagging. Kdo bude schopen přizpůsobit svůj produkt rychleji? Tým s větším objemem softwaru a více funkcemi a 12 měsíčním plánem nebo tým s menším objemem softwaru, menším mnoţstvím funkcí a mnohem ţivějším přístupem zaměřujícím se na to, na co je třeba se zaměřovat právě teď? V lepší pozici, která umoţňuje přizpůsobení se skutečným poţadavkům trhu, je nesporně méně objemná firma. Objemnější společnost bude pravděpodobně stále ještě projednávat změny nebo je přijímat prostřednictvím svého byrokratického procesu ještě dlouho potom, kdy méně objemná firma jiţ změnu provedla. Méně objemná firma bude o dva kroky napřed, zatímco objemnější společnost stále ještě řeší to, jak kráčet. Čiperné, agilní, neobjemné firmy mohou rychle změnit celý svůj obchodní model, produkt, sadu funkcí a marketingové sdělení. Mohou dělat chyby a rychle je opravovat. Mohou měnit své priority, produktový mix a zaměření. 3.6 Zůstaňte flexibilní Změna je vaším nejlepším přítelem. Čím draţší je provést změnu, tím méně pravděpodobné je, ţe se do toho pustíte. A pokud vaši konkurenti mohou zavést změny rychleji neţ vy, máte velkou nevýhodu. Schopnost okamţité změny je vlastnost, která je malým týmům vlastní, ale kterou velké týmy nemohou nikdy mít. Změna, která by velkému týmu ve velké organizaci trvala týdny, můţe být v malé, štíhlé organizaci provedena během jednoho dne. Objevení se je jedním ze základních principů akceschopnosti. Vlastnosti, které se objeví, nejsou plánované ani zabudované, prostě se přihodí jako dynamický výsledek zbytku 32

33 systému. Slovo objevení se (v angličtině emergence ) pochází z latinského jazyka z poloviny 17. století ve významu nepředvídaného výskytu. Nemůţete je plánovat, ale můţete kultivovat prostředí, kde k němu můţe dojít a vy je můţete vyuţít. Klasickým příkladem objevení se je chování ptáků při houfování. Počítačová simulace můţe pouţívat dokonce jen tři jednoduchá pravidla (ve smyslu: nenaráţejte do sebe ) a najednou získáte velmi komplexní chování hejna, které vzlétne a vznáší se půvabně po obloze, mění tvar kolem překáţek a tak dále. Nic z tohoto zdokonaleného chování (např. obnova stejného tvaru kolem překáţky) není stanoveno pravidlem; prostě se to vynoří z dynamiky systému. Jednoduchá pravila, jako v případě simulace chování ptáků, vedou ke sloţitému chování. Sloţitá pravidla, jako v případě daňových zákonů ve většině zemí, vedou k hloupému chování. Mnohé běţné softwarové vývojové postupy mají ten nešťastný vedlejší účinek, ţe eliminují jakoukoliv moţnost objevení se neočekávaného chování. Většina pokusů o optimalizaci velmi jednoznačné svázání a omezení věcí sniţuje šířku a rozsah interakcí a vztahů, které jsou právě tím zdrojem objevení se. V příkladě s houfováním ptáků, stejně jako v případě dobře navrţeného systému, jsou to právě interakce a vztahy, které vytvářejí to zajímavé chování. Čím víc věci svazujeme, tím méně prostoru ponecháváme pro kreativní, vynořující se řešení. Ať se jedná o zamčení poţadavků, dříve neţ dojde k jejich důkladnému pochopení, nebo předčasně optimalizační kód, nebo vyvíjení sloţité navigace a pracovních scénářů dříve neţ umoţníte koncovým uţivatelům pohrát si se systémem, výsledek je vţdy stejný: nadmíru komplikovaný, hloupý systém namísto přehledného, elegantního systému vyuţívajícího výhod objevení se. Zachovejte malé rozměry a jednoduchost. 33

34 3.7 Spěchejte k fungujícímu softwaru Fungující software je nejlepší způsob, jak se rozběhnout, soustředit tým a vyřadit nápady, které nefungují. To by měla být od prvního dne vaše priorita. Je v pořádku, kdyţ toho uděláte méně, přeskočíte detaily a zvolíte zkrácenou cestu v procesu, pokud to povede rychleji k fungujícímu softwaru. Jakmile tam dorazíte, budete odměněni podstatně přesnější perspektivou, jak postupovat dál. 16 Scénáře, vizuální modely, dokonce i modelové experimentální html jsou pouze přiblíţením. Fungující software, to je skutečnost. Se skutečným fungujícím softwarem se posunete blíţe k opravdovému pochopení a dohodě. Vyhnete se vášnivému dohadování nad nákresy a paragrafy, na kterých nakonec vůbec nebude záleţet. Uvědomíte si, ţe části, které jste povaţovali za nedůleţité, budou vlastně naprosto rozhodující. Skutečné věci vedou ke skutečným reakcím. Kdyţ se skupina různých lidí snaţí nalézt něco, co je harmonického, jejich názory na to se budou sbliţovat, pokud se budou zabývat skutečnou věcí v plném rozsahu. Samozřejmě, kdyţ budou diskutovat nad nákresy anebo zvaţovat návrhy, neshodnou se. Ale kdyţ začnete dělat skutečnou věc, obvykle to směřuje k dohodě. Nečekejte, ţe budete mít všechno perfektní hned napoprvé. Nechejte aplikaci růst a komunikovat s vámi. Dovolte jí měnit tvar a rozvíjet se. Navrhujte obrazovky, pouţívejte je, analyzujte je a potom začněte znovu od začátku. Namísto usilování o to, abyste měli všechno předem správně, vám interaktivní proces umoţňuje pokračovat v přijímání informovaných rozhodnutí v průběhu vaší práce. Navíc začnete rychleji pracovat s aktivní aplikací, protoţe nebudete hned od začátku usilovat o dokonalost. Výsledkem je skutečná zpětná vazba a nasměrování k tomu, co skutečně vyţaduje vaši pozornost. 16 Vývoj s velmi krátkými iteracemi a rychlé programování bez funkčních specifikací jsou základním znakem agilních metod vývoje software. 34

35 3.8 Od nápadů přejděte k nákresům, k HTML a k programování Vymýšlejte nápady a funkce, které bude váš produkt poskytovat. Jason Fried z 37signals: V případě aplikace Basecamp jsme se inspirovali našimi vlastními potřebami. Chtěli jsme poskytnout projektové aktualizace. Chtěli jsme, aby se klienti zapojili. Věděli jsme, ţe projekty mají cíle jednotlivých etap. Chtěli jsme centralizovat archivy, aby se lidé mohli snadno revidovat starší věci. Chtěli jsme získat celkový obraz, pohled z ptačí perspektivy na to, co se děje, se všemi našimi projekty. Tyto výchozí předpoklady společně s několika dalšími nám poslouţili jako základ. V této fázi se nejedná o podrobnosti. Jedná se o zásadní otázky. Co musí aplikace umět? Jak poznáme, kdy je uţitečná? Co přesně budeme dělat? V této fázi se jedná o celkové představy, ne o diskusi na úrovni detailů. V této fázi detaily nemají smysl. Papírové nákresy Nákresy jsou rychlé a levné. A přesně tak je třeba začínat. Kreslete. Čmárejte. Čtverečky, kolečka, čárečky. Přesuňte své nápady z hlavy na papír. Cílem v tuto chvíli je převést koncepce na hrubé návrhy grafického rozhraní. V této fázi se jde o experimentování, kdy neexistují ţádné špatné odpovědi. Obrázek 9: Ukázka nákresu Zdroj: images.google.com 35

36 Vytvořte HTML obrazovky Vytvořte si HTML verzi funkcí. Vytvořte něco reálného, aby kaţdý mohl vidět, jak to vypadá na obrazovce. Zatím neprogramujte, jen vytvořte model v HTML a CSS. Implementace přijde později. Obrázek 10: Ukázka HTML obrazovky Zdroj: Autor Programujte Kdyţ uţ model vypadá dobře a vykazuje dostatek potřebné funkčnosti, postupte dál a programujte. Během tohoto procesu si nezapomínejte zachovat flexibilitu a očekávejte četné interakce. Měli byste mít volnost odhodit výsledek jakéhokoliv kroku a začít znovu, pokud se ukáţe, ţe za nic nestojí. Je naprosto normální, ţe se tento cyklus bude několikrát opakovat. 3.9 Rozhodněte malé detaily Představte si, ţe máte před sebou důleţité rozhodnutí: Kolik článků začlenit na kaţdou stránku? Nejdříve se přikloníte k názoru: Uděláme z toho preferenci (volbu uţivatele), kde je moţné si nastavit 25, 50 nebo 100 clánků na stránku. To je snadné rozhodnutí. Místo toho, abyste vyuţili svých odborných zkušeností a zvolili nejlepší způsob, ponecháte to v rukou zákazníků. Můţe to vypadat tak, jako byste jim prokazovali laskavost, ale jen jim přidáváte práci (a té mají pravděpodobně dost). Obrazovky s preferencemi s nekonečným mnoţstvím moţností jsou pro zákazníky přítěţí a ne výhodou. Zákazníci by neměli být nuceni přemýšlet o kaţdé drobnosti nepřenášejte tento úkol na ně, měla by to být vaše odpovědnost. Preference jsou zátěţí, protoţe znamenají více softwaru. Více 36

37 moţností vyţaduje více programování. A s tím souvisí další testování a navrhování, které musíte udělat. Nakonec skončíte s preferenčními permutacemi a obrazovkami rozhraní, které ani není vidět. A to znamená chyby v programu, o kterých nevíte: poškozené grafické rozhraní, chybné tabulky, podivné zobrazení stránek atd. Udělejte jednoduchá rozhodnutí za své zákazníky. V aplikaci Basecamp je počet článků na stránku 25. Na souhrnné stránce je zobrazeno posledních 25 poloţek. Články jsou seřazeny podle obráceného chronologického pořadí. Pět nejnovějších projektů je zobrazeno na hlavním panelu. Ţádná moţnost volby neexistuje. Je to prostě tak. Ano, můţete také rozhodnout špatně. Pokud to tak bude, lidi si budou stěţovat a řeknou vám to. Můţete to vţdycky opravit. Software podle Getting Real je určen k provádění změn za pochodu. 37

38 3.10 Funkční specifikace nefungují Nepište funkční specifikační dokumenty. Tyto dokumenty obvykle nakonec nemají s hotovým produktem nic společného. Tady jsou důvody: Funkční specifikace jsou fantazie. Neodráţejí realitu. Ţádná aplikace není skutečná, dokud ji tvůrci nevytvoří, návrháři nenavrhnou a lidé nepouţívají. Funkční specifikace jsou pouze slova na papíře. Funkční specifikace jsou pro uspokojení. Slouţí k tomu, aby všichni měli pocit účasti a zapojení a byli spokojení. Jsou obecné a neurčité, coţ ale není k ničemu. Nikdy v nich nejde o důleţitá rozhodnutí nebo vyjádření nákladů, o věci, které jsou pro vytvoření skvělé aplikace důleţité. Funkční specifikace jen vyvolávají iluzi dohody. Skupina lidí, která se dohodne na odstavcích textu, nepředstavuje skutečnou dohodu. Všichni čtou stejnou věc, ale kaţdý si představuje něco jiného. To se nevyhnutelně projeví později: Ale moment, to jsem neměl na mysli. Coţe? Tak jsme to nepopsali. Ale ano, tak to bylo, dokonce jste to podepsali. Funkční specifikace vás nutí činit nejdůležitější rozhodnutí, když máte nejméně informací. Nevíte skoro nic o něčem, co začínáte tvořit. Čím víc to tvoříte, čím víc to pouţíváte, tím víc o tom víte. A teprve teď byste měli přijímat rozhodnutí kdyţ máte víc informací, ne méně. Funkční specifikace vedou k nadbytku funkcí v softwaru. Během specifikační fáze neexistuje ţádný zpětný tlak. Není stanovena cena za sepsání něčeho a doplnění dalších funkcí. Můţete potěšit někoho, kdo vás otravuje, tak, ţe mu přidáte jeho oblíbenou funkci. Funkční specifikace vám neumožní rozvoj, změny a přehodnocení. Funkce je odsouhlasena. I kdyţ si v průběhu vývoje uvědomíte, ţe to není dobrý nápad, musíte u něj zůstat. Specifikace neřeší tu skutečnost, ţe jakmile začnete něco tvořit, všechno se mění. 38

39 Co by se dalo udělat místo specifikace? Zkuste stručnější alternativu, která vás přiblíţí k něčemu reálnějšímu. Sepište jednu stránku o tom, co by aplikace měla dělat. Pouţijte srozumitelný jazyk a buďte struční. Pokud potřebujete na objasnění víc neţ jednu stránku, je to příliš sloţité. Tento proces by neměl trvat déle neţ jeden den. Potom začněte budovat rozhraní. Rozhraní bude alternativou funkční specifikace. Připravte rychlé a jednoduché nákresy na papíře. Potom to začněte programovat do html. Na rozdíl od odstavců textu, které lze různě interpretovat, představují návrhy rozhraní společnou platformu, na které se mohou všichni dohodnout. Zmatky a nedorozumění se odstraní, kdyţ budou všichni pouţívat stejné obrazovky. Budujte rozraní, na které se můţe kaţdý začít dívat, pouţívat, klepat a ohmatat dříve neţ začnete přemýšlet o koncovém kódu. Zapomeňte na závazné specifikace. Nutí vás k přijímání důleţitých, klíčových rozhodnutí příliš brzy v rámci procesu. Přeskočte fázi specifikací, ušetříte a zachováte si flexibilitu. Specifikace jsou téměř zbytečné. Nikdy jsem neviděl specifikaci, aby byla zároveň uţitečná i přesná. Viděl jsem spoustu mizerných prací, které vznikly na základě specifikací. Je to prostě nejhorší způsob, jak tvořit software, protoţe podle definice to znamená, ţe software byl vytvořen tak, aby vyhovoval teorii a ne realitě. Linus Torvalds, tvůrce Linuxu (Zdroj: Linusův názor na specifikace, 39

40 4 Vývoj konkrétního uživatelského rozhraní V této kapitole popíši vývoj uţivatelského rozhraní pro redakční systém Flox, na kterém jsem se podílel z pohledu pouţitelnosti a programování. První podkapitoly jsou o redakčních systémech všeobecně, a o přiblíţení našeho konkrétního systému. Nakonec popíši postup při tvorbě rozhraní a uvidíte reálné screenshoty z aplikace, z průběhu celého vývoje. 4.1 Redakční systémy Jednoduše řečeno, CMS systémy oddělují zprávu obsahu od prezentace. Obsah webu je uloţený v databázi. Grafická úprava a funkcionalita stránek je uloţena a udrţována zvlášť v šablonách, které můţou být také uloţeny v databázi. Po přihlášení do webu si vyberete modul, rubriku pro článek, který má být umístěný na webu. Samotný článek se můţe vytvořit mimo CMS nebo v editoru, který bývá součástí CMS. Obsah článku se při publikování naplní do šablon podle kontextu, v kterém se publikuje. Výhodou šablon není jen to, ţe zaručují konzistentnost vzhledu stránek, ale zjednodušují i údrţbu webu. V případě, ţe potřebujeme udělat stejnou změnu na všech stránkách, například nahradit logo, stačí změnit jen jednu šablonu místo úpravy všech stránek. Podstatnou součástí systémů pro správu obsahu je zabezpečení přístupu k obsahu podle uţivatelských práv. Kdy pomůže CMS? pokud je firma malá, nemá vlastního správce webu nebo IT oddělení, potřebuje ale web intenzivně vyuţívat na profesionální prezentaci, komunikaci s partnery a zákazníky pokud je správce webu nebo IT oddělení přetíţené poţadavky na aktualizaci obsahu webu návštěvníci webu mají problém nalézt informace, které hledají obsah webu je nepřesný, neaktuální 40

41 na webu je nekonzistentní design a navigace přispěvatelé někdy náhodně přepíší obsah nebo soubory správce webu se chce vrátit k předešlé verzi webu přispěvatelé si mohou nejdříve připravit obsah s tím, ţe se na webu zobrazí později v nastaveném čase správce webu neví, jak propojit produkty společnosti s články a dalšími informacemi na webu marketingoví a produktoví manaţeři nemůţou přizpůsobit obsah pro klienty, partnery a další důleţité návštěvníky webu pracovníci ve firmě se nepodílejí na publikovaní obsahu webu zaměstnanci firmy si stěţují, ţe firemní web nesplňuje kvality samotné firmy CMS je tedy rozhodně nástroj, který výrazně zjednoduší a zrychlí práci s webem a pomůţe při odstraňovaní problémů. CMS však bývá jen jednou častí z mnoţiny řešení e-commerce (e-shop a pod). CMS přitom nahrazuje ve webech i další funkce prostřednictvím modulů na vyhledávání, autentifikaci, personalizaci, diskusní skupiny, objednávky, platby a jiné. Obsah na webu prochází ţivotním cyklem, který se skládá z dvou částí. Nejdříve je to vytvoření a potom publikování obsahu. Kaţdá část klade na CMS jiné poţadavky, jednotlivé systémy se výrazně odlišují v tom, do jaké hloubky plní dané poţadavky Požadavky na vytvoření obsahu: Vytvoření obsahu je základem systémů na správu webového obsahu. CMS by měl splňovat tyto poţadavky na vytváření obsahu: Decentralizovaná správa obsahu znamená, ţe CMS umoţňuje aktualizovat web většímu mnoţství pracovníků. Naplňování webu nebude záleţitostí jednoho správce, ale budou to moci dělat přímo pracovníci firmy redaktoři, kteří obsah připravují. Efektivní publikování bez znalosti HTML kódu i pracovníci s běţnými počítačovými zkušenostmi můţou pracovat s CMS bez toho, aby museli umět jazyk HTML. 41

42 Uživatelé a autentifikace zabezpečí, ţe správa webu se můţe rozdělit mezi pracovníky s rozdílnými právy. Jeden můţe mít právo přidávat jen tiskové zprávy, jiný můţe mít kontrolu nad celým webem. Přístup přes internetový prohlížeč umoţní aktualizovat články z kaţdého počítače připojeného na internet bez potřeby instalace speciální aplikace na počítač. Jednotný design a oddělení obsahu a grafického designu je jednou z nejpodstatnějších uţitkových vlastností CMS. Je zárukou toho, ţe články přidané na web padnou do jednotné vizáţe webu a v případě redesignu se automaticky změní bez toho, aby někdo musel opravovat všechny články. Proces publikování znamená, ţe v CMS můţou články přidávané na web proběhnout redakčním cyklem, tj. autor napíše článek, redaktor jej zkontroluje, upraví a šéfredaktor rozhodne o jeho uveřejnění. Tvorba dokumentů ve vizuálním WYSIWYG editoru a jejich náhled - součástí systému by měl být WYSIWYG editor a náhled (what you see is what you get to co vidíš je to, co dostaneš). Vizuální editor připomíná známé prostředí z MS Word a umoţňuje jednoduché přidávání a editaci obsahu webu. Možnost náhledu je jednoduchou pomůckou pro uţivatele, kteří si chtějí ověřit, jak bude článek vypadat na webu. Podpora lokalizace systém umoţňuje jednoduše spravovat obsah webu v mnoha jazycích Knihovna obrázků a dokumentů by měla umoţnit lehkou manipulaci s těmito typy obsahu. Nastavení data publikování a vypršení platnosti je důleţité hlavně pro online noviny a časopisy. Jazykové mutace uživatelského rozhraní jsou důleţité pro běţné pracovníky. Systém by měl být dostupný v lokálním jazyku, terminologie by měla být standardní. 42

43 4.1.2 Požadavky na publikování obsahu: Publikování obsahu je obvykle součástí systémů pro správu obsahu. Mezi poţadavky na publikování v redakčním systému patří: Indexování a vyhledávání je nevyhnutnou součástí systémů, které mají spravovat velké weby, kde je kvalitní vyhledávání důleţité pro návštěvníky. Personalizace umoţňuje zobrazení obsahu webu pro různé návštěvníky podle nastavených preferencí. Rychlost zobrazování web stránek Export do jiných formátů je klasickou funkcí systémů na správu obsahu. Internetový prohlíţeč uţ není jediným zařízením pro čtení obsahu. Systém by měl podporovat moţnost publikování pro systémy WAP, PDA a do formátu XML. Propojení na e-commerce systémy by měla být jedna z moţností. Systém by měl být otevřený a umoţnit propojení na jiné systémy. Uchovávání verzí obsahu je moţnost, jak se vrátit ke starší verzi obsahu nebo její části Funkce a vlastnosti redakčních systémů Uţitkové funkce a vlastnosti CMS systémů bychom mohli rozdělit do těchto oblastí: 1. Grafický design kreativní návrhy, barevné ladění a celková kompozice, návrhy formou grafických skic a jejich dopracování, šablony pro jednotlivé funkcionality (e-shop, články, ankety), oddělení struktury od obsahu, barevné ladění a celková kompozice, dynamické menu grafika, strom stránek, mapa stránek, hlavní stránka a podstránky, zpracování grafických elementů (ikony, tlačítka, panely, menu), sekání grafiky, úprava grafiky na optimální velikost a rychlost zobrazení, HTML šablona. 2. Přehlednost navigace pouţitelnost celkově (jednoduchý a rychlý přístup k poţadovaným funkcionalitám), přehledné a rychle se zobrazující webové stránky. 43

44 3. Technologické řešení čistota kódu - HTML šablony jsou vytvářené a optimalizované ručně 17 ; korektnost kódu podle standardů W3C; zálohování databáze; web server a databázový server v klimatizovaných prostorách, záloţní zdroj, poţární systém, rychlý server s garantovaným připojením do internetu; ochrana pod SSL; pouţití nejnovějších hardware technologií a produktů; bezpečnost 2 hardwarové servery oddělení aplikačního serveru od databázového; firewall; kryptované zdrojové kódy; pravidelná aktualizace bezpečnostních řešení 4. Funkcionality moduly systému (některé jsou součástí jádra produktu CMS, jiné si pode potřeb zákazník dokoupí) WISIWYG editor, administrátor navigace, administrátor obrázků, administrátor uţivatelů (pravomocí) uţivatelská přístupová práva, fulltextové vyhledávání, aktuality, článkový systém, nejčtenější články, hodnocení článků, verze pro tisk, poslat odkaz na článek, diskusní fórum, online chat, anketa, e-shop, registrace uţivatelů, newsletter, formuláře, katalogy, analýza návštěvnosti, statistiky, personalizace, FAQ, výměnný systém reklamních bannerů, pracovní místa (kariéra), , adresář kontaktů, provozování intranetu a extranetu, tipy a triky Technické řešení Architektura CMS systému můţe být klasická třívrstvá. O veškerou aplikační logiku se můţe starat výkonný aplikační server. Díky tomu mohou být klienti běţné kancelářské PC, vybavené běţným webovým prohlíţečem. Aplikační vrstva prezentovaná aplikačním serverem můţe nabídnout sluţby v podobě rozloţení zátěţe, lepší zprávy a lepší dostupnosti. 17 Ruční výroba je jediná záruka čistoty HTML kódu. 44

45 Obrázek 11: Třivrstvá architektura Zdroj: Archiv autora. Přístup do administrace CMS můţe probíhat přes Internetovou síť klienti musí být připojeni do Internetu. Přenos môţe být zabezpečen SSL šifrovanou komunikací a chráněn heslem pro přístup. Přínosem architektury klient/server a třívrstvé architektury je pruţnější rozdělení práce; aplikace mohou běţet na levnějších zařízeních; na klientských stanicích lze pouţívat oblíbený prezentační software; standardizovaný přístup umoţňuje zpřístupnit další zdroje; centralizace dat podporuje účinnější ochranu. 45

46 4.2 Idea a základní rozvržení pracovního prostředí Prvním úkolem při návrhu grafického rozhraní redakčního systému Flox (dříve název Verbal ) bylo rozmyšlení a základní rozvrţení pracovního prostředí systému návrh papírového nákresu podle metodiky Getting Real 18. Logo systému identifikuje software a zlehčuje orientaci. Uţivatel dobře rozezná, kdy se nachází v editaci stránky (v redakčním systému) a kdy na samotné stránce. Pro některé uţivatele můţe být problém pochopit rozdíl mezi editací a prohlíţením stránky, proto musíme navigaci co nejvíce ulehčit. Menu stránek přesně kopíruje strukturu stránek na webu, který editujeme v redakčním systému. Uţivatel vidí vţdy na levé straně systému celou strukturu stránek, zobrazenou pomocí stromového menu. Znaménkem plus a mínus můţe rozbalovat podstránky. Redakční systém kopíruje uţivatelskou zkušenost z operačního systému Windows. Obrázek 12: Papírový nákres základního rozvržení systému podle metodiky Getting Real Zdroj: Autor 18 Ve skutečnosti by byl redakční systém nejpřehlednějším a pravděpodobně nejpouţitelnějším právě v zobrazení, které vidíte na obrázku. Produkt by byl dobře pouţitelný a přehledný, ale těţko prodejný, protoţe mu chybí graficky přitaţlivé prvky. Obal prodává a u softwaru tohoto typu to platí dvojnásob. Proto následuje nejtěţší úkol designéra, určit kompromis mezi pouţitelností a designem. 46

47 Obsahové bloky na pravé straně redakčního systému je vţdy zobrazena editace obsahu stránky, kterou uţivatel vybere v menu nalevo. Tento princip je zachován napříč celým systémem. Je to pevné pravidlo, kterého se můţe uţivatel chytit a na které se můţe spolehnout. Podobný princip je také zachován v operačním systému Windows při pohlíţení obsahu sloţek v nástroji Průzkumník. 4.3 Příprava navigace a grafického designu Dalším krokem bylo nakreslení grafických prvků v grafickém editoru. Často se, ještě před kreslením grafiky, dělá prototypování grafického rozhraní pomocí HTML prototypů. Prototyp pomůţe navrhnout a otestovat pouţitelné rozhraní. V našem případě prototypování nebylo potřeba, protoţe jsme měli dobrou představu o tom, jak má rozhraní vypadat. Náš software je uţ vyvíjen v páté verzi (5.0), máme proto hodně zkušeností a zpětnou vazbu našich uţivatelů. Obrázek 13: První návrh grafických prvků Zdroj: Autor 47

48 4.3.1 Graficky přitažlivé prvky Styl kreslení grafických rozhraní webových aplikací se mění podobně jako móda. Co je dnes ve webové grafice moderní? gradienty (barevné přechody) 3D prvky odrazy ve vodě, stíny velká tlačítka a velké písmo design obsahu, ne stránky (prvků kolem) výrazné a syté barvy hezké vícebarevné ikonky Pro naši aplikaci jsme zvolili výrazně modrou barvu. Hodně gradientů, nebáli jsme se velkých nadpisů, logo dostalo stín. Graficky přitaţlivé prvky jsou důleţité, protoţe webovou aplikaci prodávají. Konkurence je jen o jedno klepnutí dále, a skoro kaţdá konkurenční firma se chlubí hezkou grafikou svých systémů. Vedle funkcí, ceny a jednoduchým ovládáním je grafický design hlavním rozhodovacím kritériem. Návrhář má ale před sebou nelehkou úlohu udělat kompromis mezi hezkou grafikou a pouţitelnou grafikou. Tyto dva přístupy se často úplně vylučují. Určitě jste jiţ na internetu viděli tzv. flashové prezentace, plné krásných tlačítek, animovaných dynamických prvků, a s tím spojenou nepřehlednost a těţkou orientaci. Obrázek 14: Ukázka přihlašovacího formuláře našeho redakčního systému Zdroj: Autor 48

49 4.3.2 Ikonky Návrh a realizace ikonek zabrala nejvíce času z celého procesu vytváření grafického rozhraní. Přibliţně polovina ikonek byla vyrobena na míru a další polovina byla pouţita z volných knihoven systému Linux, které jsou dostupné i pro komerční aplikace, protoţe jsou vydané v licenci LGPL. Volba správných ikonek je moc důleţitá pro dobrou pouţitelnost aplikace, protoţe ikonky jsou jedním z hlavních navigačních nástrojů. Lidé se podle nich orientují, klepají na ně a pouţívají je k vykonání určitých funkcí. Funkce ikonky musí být jasná na první pohled, návštěvníka nesmíme nechat ani milisekundu přemýšlet. Proto je výběr a návrh ikonek nejzdlouhavější činností při návrhu uţivatelského rozhraní. Obrázek 15: Návrh ikonek pro různé zobrazení textu vzhledem k obrázku při editaci obsahu v redakčním systému Zdroj: Autor Tlačítka a formuláře Z pohledu pouţitelnosti webových aplikací je nejlepší nestylovat tlačítka ani formuláře, ale ponechat výchozí nastavení operačního systému. Lidé jsou totiţ zvyklí na grafické zobrazení tlačítek ze svého systému, různě nastylované prvky je můţou zmást. Formulář by měl za každých okolností vypadat jako formulář, protoţe v opačném případě ztrácí svůj smysl. Nepoznám-li, ţe se o formulář jedná, pravděpodobně ho vůbec nevyuţiji. 49

50 Různé prvky, běţné v operačním systému, se často nedají zkonstruovat v HTML pomocí dostupných metod, ale musí se vytvořit graficky jako obrázky. Jedná se o různé záloţky, kontextové nabídky, nabídky barev ap. I tyto prvky je vhodné nadesignovat tak, aby se co nejvíce podobali operačnímu systému. Obrázek 16: Správně navrhnuté záložky Zdroj: Autor 4.4 Odstranění zbytečných prvků Metodu odstranění zbytečných prvků povaţuji za nejdůleţitější pro vytvoření úspěšných webových stránek nebo aplikací. Čím více prvků (tlačítek, nadpisů, textu, ikonek, polí), tím je aplikace nepřehlednější, chaotická a těţko pouţitelná. Uţivatel se nemůţe zorientovat, neví kde má začít, na co klepnout. Uţ samotný vzhled aplikace, která má přehnaný počet prvků, od prvního pohledu budí chaotický a nepřehledný dojem. První dojem je důleţitý, proto se často stává, ţe uţivatel aplikaci ukončí několik sekund po přihlášení do zkušební verze. Toto zjištění jsme udělali při uţivatelském testování a zkoumání chování našich uţivatelů ve starší verzi 4.0 našeho systému, která měla zcela jiný a nepřehledný design. Po přihlášení do dema na vyzkoušení 19, uţivatelské rozhraní redakčního systému budilo dojem, který jsme nazvali BUUU! efekt (výkřik). Uţivatelé skoro automaticky po přihlášení okno prohlíţeče zavřeli, neobtěţovali se zkoumat fungování sloţitého sytému. Konkurence je přece jen o jedno klepnutí daleko, a poskytuje na pohled hezčí a přehlednější software. Po několika neúspěšných týdnech fungování našeho systému 20, jsme se rozhodli předělat rozhraní podle zásad, které popisuji v této práci. Úspěch nenechal na sebe dlouho čekat. 19 Demo systému (zkušební verze) bývá dalším z rozhodovacích kritérií (vedle ceny, referencí a podpory) o pořízení webové aplikace. 20 Skoro ţádná objednávka při dostatečné návštěvnosti. 50

51 Obrázek 17: Druhý návrh grafických prvků páte verze našeho systému. Pořád ještě obsahuje hodně zbytečných prvků, které se dají odstranit Zdroj: Autor Obrázek 18: Třetí optimalizovaný návrh. Všechny zbytečné prvky byli odstraněny. Všimněte si prosím rozdílu oproti předchozí verzi Zdroj: Autor 51

52 4.5 Programování rozhraní Po schválení vzhledu uţivatelského rozhraní se přistoupilo k programování. Grafická podoba se musí převést do programového kódu, u webových aplikací nejčastěji HTML, CSS, JavaScript a AJAX. Grafické stylování HTML se provádí pomocí technologie CSS. Výhodou stylování systému je moţnost jednoduchých úprav vzhledu úpravou stylového souboru se automaticky globálně změní vzhled celé aplikace. Proto je moţné, v této fázi programování aplikace, lehce dolaďovat a optimalizovat vzhled, zobrazení písma, tlačítek a celkového rozhraní, co u návrhu v grafickém editoru tak jednoduché není. Nástin možností CSS 21 : Nastavit libovolnou a přesnou velikost písma, prokládání, kapitálky Udělat odsazení prvního řádku odstavce, zvětšit řádkování Zrušit nebo zvětšit prázdný prostor po odstavci Automaticky formátovat nadpisy (například je všechny udělat zelené) Zvýrazňovat odkazy po přejetí myší Udělat automaticky grafické odráţky Určité části textu zneviditelnit, zprůhlednit nebo nezobrazit Předefinovat grafický význam běţných tagů (například všechno, co je kurzívou, udělat i tučně) Nastavit pozadí čehokoliv, stránky, tabulky ale třeba i odstavce; pozadí se nemusí opakovat a můţe mít přesnou pozici! Umístit nějaký objekt (třeba kus textu) kamkoliv do stránky, můţe se to i překrývat Přidat k čemukoli rolovací lišty, oříznout to, orámovat, nastavit okraje V kombinaci se skripty je dnes CSS nejmocnější zbraň pro "rozhýbání" stránek. Hlavní význam CSS spočívá v tom, ţe fungují hodně automaticky, přičemţ se vzhled celého webu deklaruje jedním souborem. Aplikační programování funkcí FLOXu následovalo v další fázi, není ale předmětem této práce. 21 Zdroj: JakPsatWeb.cz (http://www.jakpsatweb.cz/css/css-uvod.html) 52

53 Náš systém zaznamenal ještě jednu výraznou změnu nový název FLOX pro který jsme se rozhodli po problémech se známkou Verbal. Název systému je inspirován květinou Flox (také známé jako Plamenka nebo Phlox). Název naší společnosti (IRISOFT) je také odvozen od květiny Kosatec (kosateček) síťkovaný Iris. Obrázek 19: FLOX CMS (pátá verze systému) ve výsledné podobě Zdroj: Autor Obrázek 20: Původní nepřehledná podoba čtvrté verze našeho systému Zdroj: Autor 53

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Plán projektu Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 0.1 8. 4. 2010 Špaček Petr Vytvoření 0.2 11. 4. 2010 Špaček Petr

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům Osnova Struktura snímku Fonty Barvy Pozadí Grafy Výslovnost a gramatika Závěr Otázky Je vhodné uravit 1.. nebo 2. snímek jako osnovu své prezentace Příklad:

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn kompletní dokumentace Party Navigator Tomáš Kuhn D1 Obecný popis aplikace Party navigation Pomocí této aplikace si bude uţivatel moci vyhledat vhodný hudební klub a zobrazit ideální trasu. Aplikace bude

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS.

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS. Prodej to! Návod jak na to Filip Novák, DiS. Obsah 1 1. Obsah 2. Lidé nakupují to, co potřebují, ale i to, pro co se nadchnou a nepotřebují 3. Neprodávejte produkt, ale celou zkušenost 4. Demonstrujte

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACECHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 OBSAH APLIKACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.3 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Semestrální práce Základy managementu. Mobisoft. Stach Jakub st36816

Semestrální práce Základy managementu. Mobisoft. Stach Jakub st36816 Semestrální práce Základy managementu Mobisoft Stach Jakub st36816 Obor IT 5. 12. 2012 1. Informace o firmě 1.1 Popis firmy Mobisoft je mladá firma zaměřující se na tvorbu softwaru nejen pro mobilní zařízení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Web frameworks v praxi

Web frameworks v praxi Web frameworks v praxi Tomáš Krátký tomas.kratky@profinit.eu http://www.profinit.eu/cz/podpora-univerzit/univerzitni-vyuka O čem to dnes určitě nebude Uţ víte, co je framework Uţ víte, proč jsou frameworks

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí

techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí V Praze, dne 14.11.2014 Mgr. a Mgr. Stephanie Krueger techlib.cz Obsah: globální prosíťované

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se váš nový WEB Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe. K tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

Dokumentace k projektu

Dokumentace k projektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dokumentace k projektu Kvetoucí kaktusy Chalupová Lenka LS 2012 Webový Design Obsah 1. Úvod a cíl práce... 3 2. Informační architektura... 3 2.1.

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Eldar Iosip, Eliška Roubalová, Tomáš Milata Analýza relevantních UI směrnic platformy Android Obecná struktura aplikace z nejvyšší úrovně se lze přes obrazovky

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Lukáš Chvátal Sexta B Seminární práce Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Vyuţití počítačů ve školství Počítače jsou dnes jiţ součástí kaţdodenního ţivota a málokdo by si dokázal představit fungování

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

ACTIVmarker Uživatelská příručka

ACTIVmarker Uživatelská příručka ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více