1. Historie vzhledu a péče o veřejné prostory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Historie vzhledu a péče o veřejné prostory"

Transkript

1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VENKOVSKÉ OBCE Ing. Arch. Blanka Roubíková 1. Historie vzhledu a péče o veřejné prostory Sídlo je charakterizováno urbanismem, architekturou a úpravou prostranství. Stálost jednotlivých složek je shodná s uvedeným pořadím. Úprava prostranství je tedy nejproměnlivější. Nejen tím, že dochází k výměně rostlin, ale i samotnou přirozenou proměnlivostí zeleně v průběhu roku i postupným růstem. Úprava veřejných ploch se v minulosti vždy odvíjela od způsobu využívání. Hlavní funkcí, která je charakteristická doposud, je komunikace. Veřejné prostranství propojují mezi sebou jednotlivé budovy a zároveň vyúsťují v cesty do jiných obcí či do polí. V minulosti byla většina těchto ploch nezpevněná, v místech kde bylo nutné jezdit za každého počasí byla doplňovaná kamením buď volně sypaným nebo dlážděním nepravidelnými kameny, často pro větší pevnost- kladenými na stojato. Dláždění pravidelnými kostkami začalo být běžné až v 19. století hlavně na císařských silnicích. O ostatní úpravě veřejných ploch se můžeme dohadovat podle dochovaných rytin a obrazů. Bohužel ani u realistických vyobrazení nemůžeme se stoprocentní jistotou říct, že se nejedná o autorovu fantazii. Nevíme zda zachytil všechny prvky podle skutečnosti, nebo zobrazil naaranžovanou scénu. Teprve od konce 19. století máme spolehlivý pramen v podobě fotografií. Je z nich zřejmé, že veřejné prostory byly využívány pro užitek tráva byla spásána, na předzahrádkách se pěstovaly léčivky nebo zelenina. Na prostorách návsi stávaly sýpky, skladovalo se tu dříví. Své místo na prostranstvích měly zdroje vody, ve městech kašny, na vesnicích studny. Od nepaměti obec doplňovaly kultovní objekty sochy, zvonice nebo kapličky. Využití a úprava společných prostor nebyla řízena celkovou koncepcí. Teprve od 19. století začínají nejprve ve městech, ale později i na venkově, vznikat okrašlovací spolky, které realizovaly jednotnou výsadbu zeleně na náměstích a dalších veřejných plochách. Do té doby byly plány výsadby uskutečňovány jen v soukromých parcích. V první polovině 20. století přistupuje k estetice požadavek rekreace z počátku století to byly pouze vycházky, později i další sport. Ozdravná funkce zeleně je dodnes vnímána ve dvou rovinách jako prostor pro pohyb a jako plíce města, které zlepší kvalitu vzduchu. Zástavba venkovských obcí byla vždy provázána s krajinou. V minulosti to bylo dáno hlavně tím, že byla zdrojem obživy téměř všech obyvatel. Mnohé krajinotvorné prvky, jako jsou meze, terasy nebo větrolamy, vznikly spontánně jako vedlejší produkt obhospodařování. Řízené krajinářské úpravy se realizovaly jen někde a to v režii šlechty. Veřejný prostor, který vznikl z dané potřeby mimo zástavbu, je hřbitov. Na vesnicích ještě stále plní i funkci pro setkávání živých. 1

2 Krátký výlet do historie nemá za účel hledání vzorů, které by se měly slepě napodobovat. Je spíš důkazem toho, že se veřejný prostor proměňoval podle požadavků, které na něj byly kladeny. Současný veřejný prostor má s historickým mnoho společného, zároveň však plní zcela nové funkce. 2. Současné funkce veřejných prostor Původní hospodářský význam veřejných prostor dnes již téměř vymizel. Sýpky a obecní váhy, pokud se dochovaly, jsou opečovávaným reliktem minulosti bez původní náplně. Na veřejné prostranství, stejně jako naši předkové z okrašlovacích spolků, klademe jako hlavní požadavek estetiku. Chceme, aby to u nás bylo hezké. Pro dnešní dobu charakteristický fenomén dostatek volného času posouvá do popředí také potřebu vybavení veřejných prostor zařízením pro sport, rekreaci a zábavu. Hledáme vhodné místa pro umístění dětských hřišť a sportovišť. V celkové koncepci nesmíme zapomínat ani prázdný prostor pro pouť, kolotoče nebo cirkus. Ještě ani dnes zcela nevymizel obchodní charakter veřejných prostor, i když jsou dnes tržnice naplněny poněkud jiným zbožím než v minulosti. Také na vesnici musí být pro trh vymezena vhodná plocha. 3. Odlišnost města a vesnice resp. venkovského městyse Rozdíly mezi venkovem a městem jsou dnes menší než v minulosti. Je to dáno změnou ve sféře zaměstnání. Tradiční venkov byl utvářen zemědělci, pro které venkovní prostory obce byly pracovištěm. V současnosti jsou lidé na venkově zaměstnáni stejným způsobem jako ve městě, rozdíl je v tom, že dojíždějí za prací a tím se zkracuje doba pobytu v obci oproti městu. Přesto zde tráví ještě dost času a stále méně lidí ho chce věnovat práci na záhumencích: Dokonce i péči o vlastní zahradu přenechávají někteří odborným firmám. Rozdíly, které ještě dnes můžeme mezi městem a venkovem najít, pramení především z jiné urbanistické struktury, která se proměňuje jen velice pomalu. Stejný požadavek na vytvoření rekreační zeleně je ve městě řešen odlišně. Snaha vnést zeleň do sídla je ryze městskou potřebou, protože na venkově je vždy blíže do volné krajiny než ve městě. Činnosti závislé ve městě na parcích, jako je procházka nebo venčení psa, jsou na venkově přeneseny do krajiny kolem obce. Proto by péče o krajinu měla být stejně důležitá jako úprava návsi. Druhá typická vlastnost veřejných ploch na vesnici je menší podíl zpevněných ploch a větší plochy trávníků. Souvisí to s menším provozem pěším i automobilovým na veřejných plochách a také s menší schopností investovat do rozsáhlejších dlážděných ploch. 2

3 S návazností na přirozené přírodní prostředí souvisí i větší podíl původních rostlinných druhů. I když hospodářská úloha společných prostor ustupuje do pozadí, stále se ještě vyskytují výsadby alejí ovocných stromů. Čtvrtým rozdílem je větší podíl soukromé zeleně. Ve městech existují sídliště s velkými veřejnými plochami a na druhou stranu zahrady u rodinných domů jsou malé. Na venkově jsou stále typické velké soukromé zahrady buď sady nebo obytné zahrady po vzoru měst. Celkově je tedy na venkově více zeleně. Je nutné si však uvědomit, že pro vzrůstné stromy je vyhrazeno mnohem méně veřejných ploch než ve městě. Vysoká zeleň v poslední době v sídlech výrazně chybí. Na soukromých zahradách byly vysokokmenné kultivary ovocných stromů vytlačeny zákrsky a na veřejných plochách je dnes ve stádiu vzrostlých stromů pouze nevhodná výsadba ze 70. let, takže to na některých návsích vypadá spíše jako v lese. Další specifikum venkova je pořádání zábav pod širým nebem. Tento fenomén za svůj vznik jistě vděčí skutečnosti, že na vesnicích nebyly vhodné prostory k pořádání podobných akcí. Areály, které pro tyto účely vznikly, jsou jedním z typicky venkovských veřejných prostor. Často jsou řešeny společně se sportovním areálem, protože je tak možné využít zázemí pro oba typy akcí. Rozdíly mezi městem a venkovem budou existovat vždy. Pokud má být vesnice dobrým místem pro život, je potřeba podpořit význam těch rozdílů, ve kterých má město nevýhodu. Tím je blízkost volné krajiny, malý automobilový provoz, hodně zeleně nebo také přiměřený počet obyvatel v sídle. 4. Typy řešených veřejných prostor na vesnici Náves Kromě již zmíněné komunikační funkce má stále ještě význam pro setkávání obyvatel a vybavení návsi tomu musí odpovídat. Není vhodné udělat z návsi zábavný park, protože se jedná o nejdůležitější prostor v obci, který reprezentuje a měl by mít svou důstojnost, rozhodně zde ale nesmí chybět místo pro posezení a několik prvků pro hru dětí. Je však lépe vybrat klasickou houpačku, kdežto dřevěný hrad nebo lanovou dráhu nechat na vyhrazené dětské hřiště mimo náves. Při návrhu výsadby na návsi je dobré si uvědomit, že právě zde jsou soustředěny nejstarší budovy. I když některé zemědělské grunty jsou dnes ve stavu, kterým se obce nechtějí chlubit, mělo by být společným zájmem alespoň fasádu některých domů opravit do původní podoby. Zeleň by pak měla být koncipována tak, aby byly vytvořeny průhledy na tyto historické stavby. Náves umožňuje výsadbu vzrůstných stromů, které by však neměly zastiňovat dominanty. Není chybou, když je před průčelí historické usedlosti s poměrně dlouhou štukovou fasádou vysazen jeden strom, který v budoucnu třeba třetinu stavby zakryje. Při průchodu obcí je dům vnímán postupně, z různých úhlů je vidět různé části fasády. A i částečně schovaná fasáda dává představu o celku. Není důležité celý 3

4 objekt vidět, ale upozornit na něj. Většinou je vhodná výsadba pouze solitérních stromů nebo několika kusů řazených do řídké aleje. Větší skupiny jsou možné uprostřed opravdu velkých návsí. Náves je vizitkou, na které můžete jedním přehlédnutím zaznamenat historii obce. Svědčí o ní kaplička, památník padlým, ale i třeba studna nebo starý strom. Vhodná květinová výsadba může význam artefaktu ještě zvýraznit. Ulice Významnou roli pro obraz ulice hrají předzahrádky, které jsou většinou soukromé. Pro jejich kvalitní vzhled je nutná komunikace s jednotlivými vlastníky. Jsou obce, které za režijní ceny zajišťují pro občany jednotnou výsadbu letniček, je možné z obecních peněz zajistit výsadbu jednotného nízkého živého plotu. Na vesnicích poblíž větších měst se lze setkat s rozsáhlejší novou zástavbou. V nově vzniklé ulici je vhodné ponechat širší pás veřejné zeleně po stranách nebo uprostřed komunikace v majetku obce nebo stanovit velikost soukromé předzahrádky, která nesmí být oplocena.. Budoucí vzhled veřejného prostoru nové ulice ovlivní už také její tvar a určená stavební čára. Není vhodné držet se dlouhých přímých linií, ulice může mít tvar čočky, jako tomu bylo u staré zástavby. Při nepravidelném trasování ulice zbudou také místa nevhodná pro stavební parcelu, u kterých se naskýtá možnost vytvoření parčíku, dětského hřiště, nebo sportovního plácku. Bohužel noví obyvatelé si někdy tyto veřejné plochy přivlastňují a sledují nevraživě, pokud si sem chodí hrát děti starousedlíků, je proto lépe vytvořit dětské hřiště ve starší zástavbě, nejlépe poblíž restaurace a nebo v zahradě mateřské školy. Ohrazený celek V každé vesnici patří k veřejným místům i některé uzavřené plochy. Jsou to hřbitovy a zámecké parky.. Tyto prostory byly často zbaveny majestátních kamenných zdí, které byly nahrazeny nevhodným průhledným oplocením. Někdy velmi nákladným, s kvalitní a vkusnou zámečnickou výplní. Oplocení neprůhlednou zdí mělo svůj význam. Oddělovalo dva jiné světy živé od mrtvých, urozené od prostých. I když v případě zámeckých parků ztratila tato bariéra původní smysl, historická koncepce parku, natolik odlišná od tradiční venkovské zeleně, potřebuje i dnes svůj důstojný rámec. Hřbitovy a zámecké parky jsou jedinými venkovskými prostory, které nejen dobře snášejí, ale jsou i typické exotickými dřevinami. Při jejich úpravě se mohou dobře uplatnit i jehličnany. Za branami nebo v aleji kolem příjezdové cesty mají své místo jírovce. Kaštany a jim podobné v našich vesnicích méně obvyklé stromy, svým habitem však podobné tradičním místním druhům, tvoří dobrý přechod mezi strojenou krásou uzavřených zahrad a volnými veřejnými plochami obcí. 4

5 V posledních sto letech doplnil naše vesnice ještě další specifický prostor a to zahrady škol a školek. Od chvíle, kdy ke vzdělání patří všestranný rozvoj, jsou vedle škol vytvářena sportoviště a pro menší děti dětská hřiště. Část těchto zahrad bývá vyčleněna pro užitnou zahradu, která slouží i výuce, větší část je vždy věnována plochám pro pobyt dětí venku. Jedná se opět o ohrazené areály, oplocení tu ale nemá ten význam jako dříve zmíněné zdi hřbitovů. Plní většinou jen funkci bezpečnostní. Jedná se o areály s řízeným režimem, závislým na potřebě školy a zamykání těchto areálů má chránit zařízení v nich umístěné. Je však důležité si uvědomit, že v měnícím se životním stylu už dnes dětem nestačí běhat za vsí po mezích a dobře vybavené sportoviště nebo dětské hřiště může děti přimět k trávení volného času jinak než u počítače či televize. Investice do vybavení školních hřišť i do platu správce se určitě vyplatí. Krajina Vesnice byla tradičně s krajinou provázána. Její obyvatelé denně vyjížděli z obce do polí. Díky tomu dodnes existuje struktura bočních cest, která by měla navazovat na polní cesty. Mnohde došlo k narušení této návaznosti při zcelování polí do lánu. Krajina však i v současnosti plní důležitou roli pro obyvatele vesnice a proto je nutné zaměřovat svou pozornost také na vytváření vycházkových okruhů a výletních míst v okolí obce. Na okrajích obcí jsou často umístěny zmíněné areály pro přádání zábav a fotbalová hřiště. Velkou šancí na vrácení života do krajiny jsou dobře provedené komplexní pozemkové úpravy. Zákon dbá na to, aby byl vytvořen systém ekologické stability pomocí biokoridorů a biocenter. Úkol samospráv pak je, aby krajina splňovala také svou společenskou a rekreační funkci. V krajině chybí solitérní stromy vytvářející místa pro zastavení, aleje poskytující stín pěšímu člověku, pěšiny podél vodních toků nebo podél lesních ploch doplňující vycházkové okruhy. V souvislosti s péčí o krajinu se v poslední době hovoří o neuváženém zabírání orné půdy. Nejen z tohoto důvodu je na místě varovat před vznikem obytných okrsků po vzoru městských satelitů. Velký příliv nových obyvatel s sebou přináší anonymitu. Nová výstavba by měla být realizována v prolukách stávající zástavby, případně v prodloužení stávajících ulic o dvě, tři stavební místa. Možná se nepodaří vytvořit stejně vysoký počet nových parcel jako při rozparcelování pole, to však může být do budoucna i přínosem. Pokud bude obec dostatečně atraktivní svými službami a dopravní obslužností, může nedostatek nových stavebních parcel přispět k obnově stávajícího, mnohdy zanedbaného bytového fondu. 5. Jednotlivé prvky vytvářející veřejná prostranství Zeleň je základní výplní veřejných prostranství na venkově. Zahrnuje stromy, keře, květinové záhony, trávník. Výběr vhodné zeleně již byl zmíněn v předchozích kapitolách. Jednou z hodnot, 5

6 kterou venkov oproti městu nabízí, je zachování tradic. Jestliže chceme tuto devizu podpořit i úpravou veřejných prostor měli bychom to zohlednit už při výběru rostlinného materiálu a měla by být dána přednost původním druhům. V obci by měly zůstat velké travnaté plochy, přičemž jak krátce zastřižený připomínající spásávané plochy, tak i luční typ trávníku je přirozený. Záhony by měly být květinové. Je lépe se vyhnout mulčovaným záhonům osázených koniferami a keři. Také skalky patří spíše do menších zahrad. Květinové mísy a kontejnery se zelení jsou nouzovým řešením v místech, kde nezbývá vedle zpevněných ploch dostatek místa pro zeleň v přirozeném terénu. V případě venkovských obcí je použití zeleně v nádobách zbytečné. Zpevněné plochy doplňují zelené plochy, umožňují využívání prostoru. Jako forma může být použit mlat, písek, štěrk, dlažba i asfalt. Záleží na tom, k jaké činnosti má sloužit. Obecně platí, že by měla být zpevněna jen nejnutnější plocha. Úzké komunikace křivolakých tvarů jsou malebnější a přispějí ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. Pro menší obce je přirozené, že okraje méně používaných ploch zarůstají trávou. Tento prvek lze použít u nově zřizovaných ploch a směrem ke krajům zvětšovat mezery nebo postupně vynechávat více dlažebních kostek. Stále ještě existují místa, kde se používáním udusaly nezpevněné plochy. Pokud to provoz umožňuje, není nutné mít všechny plochy dlážděné. Pokud je udržován pořádek a v mlatu nejsou zašlapány odpadky, kusy stavební suti či střepy a okraj tvoří udržovaný trávník bez obrubníku, je mlat esteticky plnohodnotným zpevněním povrchu. Drobná architektura vytváří síť orientačních bodů a většinou má i svou užitnou funkci. Základní soubor prvků je tvořen historickými objekty - kapička, socha, pomník. V současnosti je doplněn o stavby nutné k provozu obce - autobusová zastávka, trafostanice, místo pro separovaný sběr. V místech, kde podobný záchytný bod chybí, lze doplnit nový prvek altán, nebo i výtvarné dílo. Pro výsadbu v bezprostřední blízkosti těchto prvků je nejvhodnější bohatě kvetoucí letničková výsadba, udržované trvalkové záhony a nízké keře. Menší záhon, kterému je věnována péče, nezarůstá plevelem a trvalky i keře jsou vhodně omezovány v růstu, vypadá mnohem reprezentativněji než velký záhon porostlý několika plazivými keři a přerostlými tújemi. Mobiliář vybavuje prostor přenosným či snadno demontovatelným zařízením. Jedná se o lavičky, nástěnky, odpadkové koše, pouliční osvětlení, směrovky, stojany na kola apod., Patří sem i vybavení dětských hřišť. V minulosti se mobiliář omezoval na lavičky, úvazy na koně a patníky. Dnešní vybavení souvisí s moderním způsobem života, proto můžou být použity i moderní tvary. Měly by být jednoduché, aby na sebe příliš nepřitahovaly pozornost. Je vhodné použít všechny druhy od jednoho výrobce, nebo alespoň dodržet jednotný styl. 6

7 Vodní prvky přiváděly do zástavby vodu pro pití i užitek. Pro vytvoření vodních ploch byly využívány přirozené vodní toky, které protékaly téměř každou obcí. Potoky jsou v centrech dnes většinou zatrubněné a nahrazují obecní kanalizaci. Vodní tok může veřejné prostory oživit, bez dokonalého vyčištění a eliminace všech zaústění znečištěné vody ho však nelze obnovit. Voda do domácnosti byla přinášena od studní. I když jsou dnes obce vybaveny vodovodem, který umožní provoz kašny nebo fontány, jedná se přece jen o městský typ zdroje vody a není vhodné ho zřizovat. Venkovská studna může být opatřena napodobeninou historického rumpálu nebo vahadla, hrozí však nebezpečí sklouznutí ke kýči. Nejpřirozenější je ponechání pumpy, nebo v případě, že není potřeba vodu odebírat i ponechání zakryté skruže. Zdi, ploty, opěrné zídky tvoří hranici prostranství. Většinou jsou soukromé a není možné jejich vzhled ovlivnit. Součástí územních plánů bývá doporučení používat přírodní materiály. Pokud je vůbec ve vyjádření obce k výstavbě použito, není možnost dodržení tohoto pravidla vymáhat. Obec může jít příkladem v opravě vlastních oplocení. Při použití kamene je nutno dbát také na výběr tvaru a druhu kamene a způsob uložení. Je dobré se inspirovat na dochovaných starých zídkách a používat místní kámen. Z finančního hlediska vychází lépe využití betonových prefabrikátů. V omezené míře lze beton použít. Zvláště u opěrných zídek určených k zakrytí zelení není nutné investovat do kamene. Při výstavbě zídek jako oplocení použití štípaných betonových bloků připomíná satelity rodinných domů. Tradiční vzhled lze nejjednodušeji napodobit omítanou zdí z libovolného nosného materiálu. 6. Obnova veřejných prostranství. Zadání návrhu úpravy veřejných prostranství odborné firmy není vždy zárukou dobrého výsledku. Zvláště pokud projekt dodává zdarma realizační firma, lze předpokládat že vybere rostlinný materiál, který má k dispozici na skladě a který pro ni vyjde finančně nejlépe. Seriozní firma bere ohledy na přání klienta a bude s investorem projekt, zvláště v úvodních fázích, konzultovat. Před započetím projekčních prací je důležité vyhodnotit funkce daného prostoru. S touto analýzou projekční firma může pomoci, hlavní zodpovědnost leží na budoucím uživateli. Pozorováním dění lze zjistit stávající funkce, aktuální pěší tahy, místa shromažďování lidí. Zároveň je možné určitou úpravou vložit do prostoru nové funkce. Projektant by měl respektovat i připomínky k výběru rostlin, i když je jisté, že o tomto tématu bude mít větší přehled než zadavatel. Hned v počátku by měly být vzneseny dva požadavky. V prvé řadě je to použití květin, keřů a stromů v místě i dříve obvyklých. Lze třeba ještě akceptovat některé okrasné kultivary ovocných stromů, které nemají výrazně vyšlechtěné květy nebo odlišnou barvu olistění od původních odrůd. Vyvarovat bychom se však měli exotických listnatých stromů a všech jehličnanů snad s výjimkou 7

8 jednoho. Není zásadní chybou umístění tradičního smrku na vhodné místo v centru obce jako vánočního stromu. I když se lze setkat i s rozsvícenými listnáči, k vánoční atmosféře patří vůně pryskyřice a jehličí. Druhým požadavkem by mělo být použití co nejméně různých druhů v jedné skupině. Snaha po co největší pestrosti působí ve venkovském prostředí nepřirozeně. Je nutné si uvědomit, že čím větší plochu osazujeme, tím by mělo být použitých druhů méně. Platí zde jiné zásady než při vytváření uzavřených zahrad, kde jsou skupiny rostlin určeny k pozorování zblízka. Je jisté, že vzhled a vybavenost veřejných ploch ovlivňuje atraktivitu obce a je dobře, že si to samospráva uvědomuje a věnuje úpravě prostranství náležitou péči. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 8

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI Japonská zahrada Japonská zahrada je charakteristický typ okrasné zahrady. Svůj původ má v Číně odkud ji postupně přijali za svou a rozvinuli v

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í

henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í H henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í b e č v a ing.arch. daniel baroš, ing.arch. michal nejezchleb 0 8 2 0 1 3 poloha obce v kontextu

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 Belgie Chorvatsko Irsko Itálie Nizozemí Spojené království Petr Šiřina; člen mezinárodní hodnotitelské komise Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

KONTEXT - POLOHA. V obci je nutné zachovat jistou rozvolněnost zástavby. Rozvoj obce se dá předpokládat v okrajových

KONTEXT - POLOHA. V obci je nutné zachovat jistou rozvolněnost zástavby. Rozvoj obce se dá předpokládat v okrajových KONTEXT - POLOHA Obec Paseky se nachází v jižních Čechách 8 km jihovýchodně od Písku. Obec je zasazena do malebné krajiny Píseckých hor a patří k rekreační oblasti středního Povltaví. V obci je nutné zachovat

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Krásný park pro všechny.

Krásný park pro všechny. Krásný park pro všechny. Zpracováno pro o.s. Kavalírka datum 14.09.2011 autoři Ing. arch. Mahulena Svobodová, Ing. arch. Lukáš Brom Krásný park pro všechny. Park Kavalírka má krásnou polohu, leží v rovině

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM (POROZUMĚNÍ PRÁCI ARCHITEKTA) AUTOR: ING.ARCH. VENDULA MARKEVIČOVÁ SPOLUPRÁCE: ING. EVA WAGNEROVÁ, ING.ARCH. JIŘÍ MARKEVIČ, BC. JANA ZUNTYCHOVÁ DEFINICE

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

Územní plán PŘEŠTĚNICE

Územní plán PŘEŠTĚNICE Územní plán PŘEŠTĚNICE Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Přeštěnice datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. Vlastimil Smítka funkce: pracovník

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

Asfalt nemusí být nutně zabijákem vesnického charakteru

Asfalt nemusí být nutně zabijákem vesnického charakteru Zpevněné plochy. Charakter obce je určován především jejím veřejným prostranstvím. Veřejná prostranství vzhled obcí předurčují do té míry, že svým charakterem přebijíisilné karty typu fialová fasáda a

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

NOVINKY BARK SCHOD BARK LETOKRUH. Natural dlažba. Betonový schod imitující svým reliéfem staré

NOVINKY BARK SCHOD BARK LETOKRUH. Natural dlažba. Betonový schod imitující svým reliéfem staré NOVINKY Natural dlažba BARK SCHOD Betonový schod imitující svým reliéfem staré dřevěné schody. Ideální pro překlenutí menšího převýšení v zahradách, u chatek, altánů apod. Je vhodný k doplnění dlažebních

Více

MOBA. Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry

MOBA. Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry Zaměřujeme se na současné město. MOBA se věnuje výzkumu, architektuře a vizím měst. Současný stav Současný stav Současný stav Současný

Více

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou )

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Jedná se úvozovou cestu v pokračování Luční ulice směrem na západ k

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 Objednatel Zpracovatel Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice +420 481 565 111 posta@mesto.jilemnice.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE Zákolany revitalizace centra obce - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně MÍSTO STAVBY k.ú. Trněný újezd u

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží 1/ Kamenné objekty SO 104 (kameny do vody): 936.260,- SO 109 (pobřežní kameny): 989.807,- : 1.926.067,- 2/ Tribuny SO 108 : 832.211,- SO 111 : 614.136,- SO 114 : 531.833,-

Více

S T U D I E R E G E N E R A C E O B C E L O U Ň O V I C E lokalita: Zpracoval: Ing.arch Petr Hájek, k Nouzovu 2090, Praha 4 09/2007

S T U D I E R E G E N E R A C E O B C E L O U Ň O V I C E lokalita: Zpracoval: Ing.arch Petr Hájek, k Nouzovu 2090, Praha 4 09/2007 S T U D I E R E G E N E R A C E O B C E L O U Ň O V I C E lokalita: Y Louňovičky Zpracoval: Ing.arch Petr Hájek, k Nouzovu 2090, Praha 4 09/2007 Obsah studie lokality : 1. Průvodní zpráva 2. Situace M

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH Řešená lokalita Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město Popis řešení - v jižníčásti vybudování vodní plochy - propojení vodních

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Vypracovaný a schválený zastupitelstvem obce Dřínov

Vypracovaný a schválený zastupitelstvem obce Dřínov PLÁN OBCE ROZVOJE DŘÍNOV 2007 2015 Vypracovaný a schválený zastupitelstvem obce Dřínov září 2007 Doplněný a upravený zastupitelstvem obce Dřínov říjen 2009 Upravený zastupitelstvem obce Dřínov listopad

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Restaurační zahrádka je vymezené místo na veřejném prostranství, sloužící k provozování hostinské činnosti, se zázemím dané provozovny. Restaurační

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROVAČICE N Á V R H. Pořizovatel: Městský úřad Rosice, Odbor územního plánování. Orgán územního plánování: Městys Ostrovačice

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROVAČICE N Á V R H. Pořizovatel: Městský úřad Rosice, Odbor územního plánování. Orgán územního plánování: Městys Ostrovačice ÚZEMNÍ PLÁN OSTROVAČICE N Á V R H Pořizovatel: Orgán územního plánování: Schvalující orgán: Projektant: Městský úřad Rosice, Odbor územního plánování Městys Ostrovačice Zastupitelstvo městyse Ostrovačice

Více

Revitalizace obecní návsi

Revitalizace obecní návsi Revitalizace obecní návsi Dětské hřiště Vladimíra Pechová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Analýza součastného stavu... 3 1.2 Cíle projektu Dětské

Více

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA [Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici] [Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122] ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA Stavby obecně a konkrétní

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Regenerace sídliště Fifejdy I - sídliště, kde to žije!!!

Statutární město Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Regenerace sídliště Fifejdy I - sídliště, kde to žije!!! Stávající urbanistická koncepce cca 3000 obyvatel 20 ha ploch mezi domy urbanistické uspořádání převážně výškových domů kolem centrální zelené plochy intenzita výstavby i dopravy klesá směrem dovnitř sídliště

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n.

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Projekt

Více

Strategický rozvojový. dokument

Strategický rozvojový. dokument Obec Ú T Ě C H O V I C E Útěchovice 25, 395 01 Pacov Strategický rozvojový dokument Zpracováno: I/2007 Schváleno : I/2007 Ing. Otakar Pejša starosta I. Zeleň I. A. Zeleň v zastavitelném území obce I. A.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou PLOCHY BYDLENÍ : Slouží pro umístění obytných objektů. Závazně jsou vymezeny plochy Bh /hromadné

Více

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST O B S AH: A A B PRŮVODNÍ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 SITUACE - VARIANTA 1 1:500 B2 SITUACE - VARIANTA 2 1:500 B3 SITUACE - VARIANTA 3 / VÝSLADNÁ 1:500 NÁZ E V : Husovo náměstí ve Vamberku M Í

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Městská část Praha 8 Zenklova 35 180 48 Praha 8 - Libeň. CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Městská část Praha 8 Zenklova 35 180 48 Praha 8 - Libeň. CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5 CHEMCOMEX Praha, a.s., Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5 Maxim Turba, zahradní architektura, Fr. Křížka 495/36, 170 00 Praha 7 OBSAH TOHOTO JE VÝKRESU JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORŮ A PODLÉHÁ OCHRANĚ

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více