1. Historie vzhledu a péče o veřejné prostory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Historie vzhledu a péče o veřejné prostory"

Transkript

1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VENKOVSKÉ OBCE Ing. Arch. Blanka Roubíková 1. Historie vzhledu a péče o veřejné prostory Sídlo je charakterizováno urbanismem, architekturou a úpravou prostranství. Stálost jednotlivých složek je shodná s uvedeným pořadím. Úprava prostranství je tedy nejproměnlivější. Nejen tím, že dochází k výměně rostlin, ale i samotnou přirozenou proměnlivostí zeleně v průběhu roku i postupným růstem. Úprava veřejných ploch se v minulosti vždy odvíjela od způsobu využívání. Hlavní funkcí, která je charakteristická doposud, je komunikace. Veřejné prostranství propojují mezi sebou jednotlivé budovy a zároveň vyúsťují v cesty do jiných obcí či do polí. V minulosti byla většina těchto ploch nezpevněná, v místech kde bylo nutné jezdit za každého počasí byla doplňovaná kamením buď volně sypaným nebo dlážděním nepravidelnými kameny, často pro větší pevnost- kladenými na stojato. Dláždění pravidelnými kostkami začalo být běžné až v 19. století hlavně na císařských silnicích. O ostatní úpravě veřejných ploch se můžeme dohadovat podle dochovaných rytin a obrazů. Bohužel ani u realistických vyobrazení nemůžeme se stoprocentní jistotou říct, že se nejedná o autorovu fantazii. Nevíme zda zachytil všechny prvky podle skutečnosti, nebo zobrazil naaranžovanou scénu. Teprve od konce 19. století máme spolehlivý pramen v podobě fotografií. Je z nich zřejmé, že veřejné prostory byly využívány pro užitek tráva byla spásána, na předzahrádkách se pěstovaly léčivky nebo zelenina. Na prostorách návsi stávaly sýpky, skladovalo se tu dříví. Své místo na prostranstvích měly zdroje vody, ve městech kašny, na vesnicích studny. Od nepaměti obec doplňovaly kultovní objekty sochy, zvonice nebo kapličky. Využití a úprava společných prostor nebyla řízena celkovou koncepcí. Teprve od 19. století začínají nejprve ve městech, ale později i na venkově, vznikat okrašlovací spolky, které realizovaly jednotnou výsadbu zeleně na náměstích a dalších veřejných plochách. Do té doby byly plány výsadby uskutečňovány jen v soukromých parcích. V první polovině 20. století přistupuje k estetice požadavek rekreace z počátku století to byly pouze vycházky, později i další sport. Ozdravná funkce zeleně je dodnes vnímána ve dvou rovinách jako prostor pro pohyb a jako plíce města, které zlepší kvalitu vzduchu. Zástavba venkovských obcí byla vždy provázána s krajinou. V minulosti to bylo dáno hlavně tím, že byla zdrojem obživy téměř všech obyvatel. Mnohé krajinotvorné prvky, jako jsou meze, terasy nebo větrolamy, vznikly spontánně jako vedlejší produkt obhospodařování. Řízené krajinářské úpravy se realizovaly jen někde a to v režii šlechty. Veřejný prostor, který vznikl z dané potřeby mimo zástavbu, je hřbitov. Na vesnicích ještě stále plní i funkci pro setkávání živých. 1

2 Krátký výlet do historie nemá za účel hledání vzorů, které by se měly slepě napodobovat. Je spíš důkazem toho, že se veřejný prostor proměňoval podle požadavků, které na něj byly kladeny. Současný veřejný prostor má s historickým mnoho společného, zároveň však plní zcela nové funkce. 2. Současné funkce veřejných prostor Původní hospodářský význam veřejných prostor dnes již téměř vymizel. Sýpky a obecní váhy, pokud se dochovaly, jsou opečovávaným reliktem minulosti bez původní náplně. Na veřejné prostranství, stejně jako naši předkové z okrašlovacích spolků, klademe jako hlavní požadavek estetiku. Chceme, aby to u nás bylo hezké. Pro dnešní dobu charakteristický fenomén dostatek volného času posouvá do popředí také potřebu vybavení veřejných prostor zařízením pro sport, rekreaci a zábavu. Hledáme vhodné místa pro umístění dětských hřišť a sportovišť. V celkové koncepci nesmíme zapomínat ani prázdný prostor pro pouť, kolotoče nebo cirkus. Ještě ani dnes zcela nevymizel obchodní charakter veřejných prostor, i když jsou dnes tržnice naplněny poněkud jiným zbožím než v minulosti. Také na vesnici musí být pro trh vymezena vhodná plocha. 3. Odlišnost města a vesnice resp. venkovského městyse Rozdíly mezi venkovem a městem jsou dnes menší než v minulosti. Je to dáno změnou ve sféře zaměstnání. Tradiční venkov byl utvářen zemědělci, pro které venkovní prostory obce byly pracovištěm. V současnosti jsou lidé na venkově zaměstnáni stejným způsobem jako ve městě, rozdíl je v tom, že dojíždějí za prací a tím se zkracuje doba pobytu v obci oproti městu. Přesto zde tráví ještě dost času a stále méně lidí ho chce věnovat práci na záhumencích: Dokonce i péči o vlastní zahradu přenechávají někteří odborným firmám. Rozdíly, které ještě dnes můžeme mezi městem a venkovem najít, pramení především z jiné urbanistické struktury, která se proměňuje jen velice pomalu. Stejný požadavek na vytvoření rekreační zeleně je ve městě řešen odlišně. Snaha vnést zeleň do sídla je ryze městskou potřebou, protože na venkově je vždy blíže do volné krajiny než ve městě. Činnosti závislé ve městě na parcích, jako je procházka nebo venčení psa, jsou na venkově přeneseny do krajiny kolem obce. Proto by péče o krajinu měla být stejně důležitá jako úprava návsi. Druhá typická vlastnost veřejných ploch na vesnici je menší podíl zpevněných ploch a větší plochy trávníků. Souvisí to s menším provozem pěším i automobilovým na veřejných plochách a také s menší schopností investovat do rozsáhlejších dlážděných ploch. 2

3 S návazností na přirozené přírodní prostředí souvisí i větší podíl původních rostlinných druhů. I když hospodářská úloha společných prostor ustupuje do pozadí, stále se ještě vyskytují výsadby alejí ovocných stromů. Čtvrtým rozdílem je větší podíl soukromé zeleně. Ve městech existují sídliště s velkými veřejnými plochami a na druhou stranu zahrady u rodinných domů jsou malé. Na venkově jsou stále typické velké soukromé zahrady buď sady nebo obytné zahrady po vzoru měst. Celkově je tedy na venkově více zeleně. Je nutné si však uvědomit, že pro vzrůstné stromy je vyhrazeno mnohem méně veřejných ploch než ve městě. Vysoká zeleň v poslední době v sídlech výrazně chybí. Na soukromých zahradách byly vysokokmenné kultivary ovocných stromů vytlačeny zákrsky a na veřejných plochách je dnes ve stádiu vzrostlých stromů pouze nevhodná výsadba ze 70. let, takže to na některých návsích vypadá spíše jako v lese. Další specifikum venkova je pořádání zábav pod širým nebem. Tento fenomén za svůj vznik jistě vděčí skutečnosti, že na vesnicích nebyly vhodné prostory k pořádání podobných akcí. Areály, které pro tyto účely vznikly, jsou jedním z typicky venkovských veřejných prostor. Často jsou řešeny společně se sportovním areálem, protože je tak možné využít zázemí pro oba typy akcí. Rozdíly mezi městem a venkovem budou existovat vždy. Pokud má být vesnice dobrým místem pro život, je potřeba podpořit význam těch rozdílů, ve kterých má město nevýhodu. Tím je blízkost volné krajiny, malý automobilový provoz, hodně zeleně nebo také přiměřený počet obyvatel v sídle. 4. Typy řešených veřejných prostor na vesnici Náves Kromě již zmíněné komunikační funkce má stále ještě význam pro setkávání obyvatel a vybavení návsi tomu musí odpovídat. Není vhodné udělat z návsi zábavný park, protože se jedná o nejdůležitější prostor v obci, který reprezentuje a měl by mít svou důstojnost, rozhodně zde ale nesmí chybět místo pro posezení a několik prvků pro hru dětí. Je však lépe vybrat klasickou houpačku, kdežto dřevěný hrad nebo lanovou dráhu nechat na vyhrazené dětské hřiště mimo náves. Při návrhu výsadby na návsi je dobré si uvědomit, že právě zde jsou soustředěny nejstarší budovy. I když některé zemědělské grunty jsou dnes ve stavu, kterým se obce nechtějí chlubit, mělo by být společným zájmem alespoň fasádu některých domů opravit do původní podoby. Zeleň by pak měla být koncipována tak, aby byly vytvořeny průhledy na tyto historické stavby. Náves umožňuje výsadbu vzrůstných stromů, které by však neměly zastiňovat dominanty. Není chybou, když je před průčelí historické usedlosti s poměrně dlouhou štukovou fasádou vysazen jeden strom, který v budoucnu třeba třetinu stavby zakryje. Při průchodu obcí je dům vnímán postupně, z různých úhlů je vidět různé části fasády. A i částečně schovaná fasáda dává představu o celku. Není důležité celý 3

4 objekt vidět, ale upozornit na něj. Většinou je vhodná výsadba pouze solitérních stromů nebo několika kusů řazených do řídké aleje. Větší skupiny jsou možné uprostřed opravdu velkých návsí. Náves je vizitkou, na které můžete jedním přehlédnutím zaznamenat historii obce. Svědčí o ní kaplička, památník padlým, ale i třeba studna nebo starý strom. Vhodná květinová výsadba může význam artefaktu ještě zvýraznit. Ulice Významnou roli pro obraz ulice hrají předzahrádky, které jsou většinou soukromé. Pro jejich kvalitní vzhled je nutná komunikace s jednotlivými vlastníky. Jsou obce, které za režijní ceny zajišťují pro občany jednotnou výsadbu letniček, je možné z obecních peněz zajistit výsadbu jednotného nízkého živého plotu. Na vesnicích poblíž větších měst se lze setkat s rozsáhlejší novou zástavbou. V nově vzniklé ulici je vhodné ponechat širší pás veřejné zeleně po stranách nebo uprostřed komunikace v majetku obce nebo stanovit velikost soukromé předzahrádky, která nesmí být oplocena.. Budoucí vzhled veřejného prostoru nové ulice ovlivní už také její tvar a určená stavební čára. Není vhodné držet se dlouhých přímých linií, ulice může mít tvar čočky, jako tomu bylo u staré zástavby. Při nepravidelném trasování ulice zbudou také místa nevhodná pro stavební parcelu, u kterých se naskýtá možnost vytvoření parčíku, dětského hřiště, nebo sportovního plácku. Bohužel noví obyvatelé si někdy tyto veřejné plochy přivlastňují a sledují nevraživě, pokud si sem chodí hrát děti starousedlíků, je proto lépe vytvořit dětské hřiště ve starší zástavbě, nejlépe poblíž restaurace a nebo v zahradě mateřské školy. Ohrazený celek V každé vesnici patří k veřejným místům i některé uzavřené plochy. Jsou to hřbitovy a zámecké parky.. Tyto prostory byly často zbaveny majestátních kamenných zdí, které byly nahrazeny nevhodným průhledným oplocením. Někdy velmi nákladným, s kvalitní a vkusnou zámečnickou výplní. Oplocení neprůhlednou zdí mělo svůj význam. Oddělovalo dva jiné světy živé od mrtvých, urozené od prostých. I když v případě zámeckých parků ztratila tato bariéra původní smysl, historická koncepce parku, natolik odlišná od tradiční venkovské zeleně, potřebuje i dnes svůj důstojný rámec. Hřbitovy a zámecké parky jsou jedinými venkovskými prostory, které nejen dobře snášejí, ale jsou i typické exotickými dřevinami. Při jejich úpravě se mohou dobře uplatnit i jehličnany. Za branami nebo v aleji kolem příjezdové cesty mají své místo jírovce. Kaštany a jim podobné v našich vesnicích méně obvyklé stromy, svým habitem však podobné tradičním místním druhům, tvoří dobrý přechod mezi strojenou krásou uzavřených zahrad a volnými veřejnými plochami obcí. 4

5 V posledních sto letech doplnil naše vesnice ještě další specifický prostor a to zahrady škol a školek. Od chvíle, kdy ke vzdělání patří všestranný rozvoj, jsou vedle škol vytvářena sportoviště a pro menší děti dětská hřiště. Část těchto zahrad bývá vyčleněna pro užitnou zahradu, která slouží i výuce, větší část je vždy věnována plochám pro pobyt dětí venku. Jedná se opět o ohrazené areály, oplocení tu ale nemá ten význam jako dříve zmíněné zdi hřbitovů. Plní většinou jen funkci bezpečnostní. Jedná se o areály s řízeným režimem, závislým na potřebě školy a zamykání těchto areálů má chránit zařízení v nich umístěné. Je však důležité si uvědomit, že v měnícím se životním stylu už dnes dětem nestačí běhat za vsí po mezích a dobře vybavené sportoviště nebo dětské hřiště může děti přimět k trávení volného času jinak než u počítače či televize. Investice do vybavení školních hřišť i do platu správce se určitě vyplatí. Krajina Vesnice byla tradičně s krajinou provázána. Její obyvatelé denně vyjížděli z obce do polí. Díky tomu dodnes existuje struktura bočních cest, která by měla navazovat na polní cesty. Mnohde došlo k narušení této návaznosti při zcelování polí do lánu. Krajina však i v současnosti plní důležitou roli pro obyvatele vesnice a proto je nutné zaměřovat svou pozornost také na vytváření vycházkových okruhů a výletních míst v okolí obce. Na okrajích obcí jsou často umístěny zmíněné areály pro přádání zábav a fotbalová hřiště. Velkou šancí na vrácení života do krajiny jsou dobře provedené komplexní pozemkové úpravy. Zákon dbá na to, aby byl vytvořen systém ekologické stability pomocí biokoridorů a biocenter. Úkol samospráv pak je, aby krajina splňovala také svou společenskou a rekreační funkci. V krajině chybí solitérní stromy vytvářející místa pro zastavení, aleje poskytující stín pěšímu člověku, pěšiny podél vodních toků nebo podél lesních ploch doplňující vycházkové okruhy. V souvislosti s péčí o krajinu se v poslední době hovoří o neuváženém zabírání orné půdy. Nejen z tohoto důvodu je na místě varovat před vznikem obytných okrsků po vzoru městských satelitů. Velký příliv nových obyvatel s sebou přináší anonymitu. Nová výstavba by měla být realizována v prolukách stávající zástavby, případně v prodloužení stávajících ulic o dvě, tři stavební místa. Možná se nepodaří vytvořit stejně vysoký počet nových parcel jako při rozparcelování pole, to však může být do budoucna i přínosem. Pokud bude obec dostatečně atraktivní svými službami a dopravní obslužností, může nedostatek nových stavebních parcel přispět k obnově stávajícího, mnohdy zanedbaného bytového fondu. 5. Jednotlivé prvky vytvářející veřejná prostranství Zeleň je základní výplní veřejných prostranství na venkově. Zahrnuje stromy, keře, květinové záhony, trávník. Výběr vhodné zeleně již byl zmíněn v předchozích kapitolách. Jednou z hodnot, 5

6 kterou venkov oproti městu nabízí, je zachování tradic. Jestliže chceme tuto devizu podpořit i úpravou veřejných prostor měli bychom to zohlednit už při výběru rostlinného materiálu a měla by být dána přednost původním druhům. V obci by měly zůstat velké travnaté plochy, přičemž jak krátce zastřižený připomínající spásávané plochy, tak i luční typ trávníku je přirozený. Záhony by měly být květinové. Je lépe se vyhnout mulčovaným záhonům osázených koniferami a keři. Také skalky patří spíše do menších zahrad. Květinové mísy a kontejnery se zelení jsou nouzovým řešením v místech, kde nezbývá vedle zpevněných ploch dostatek místa pro zeleň v přirozeném terénu. V případě venkovských obcí je použití zeleně v nádobách zbytečné. Zpevněné plochy doplňují zelené plochy, umožňují využívání prostoru. Jako forma může být použit mlat, písek, štěrk, dlažba i asfalt. Záleží na tom, k jaké činnosti má sloužit. Obecně platí, že by měla být zpevněna jen nejnutnější plocha. Úzké komunikace křivolakých tvarů jsou malebnější a přispějí ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. Pro menší obce je přirozené, že okraje méně používaných ploch zarůstají trávou. Tento prvek lze použít u nově zřizovaných ploch a směrem ke krajům zvětšovat mezery nebo postupně vynechávat více dlažebních kostek. Stále ještě existují místa, kde se používáním udusaly nezpevněné plochy. Pokud to provoz umožňuje, není nutné mít všechny plochy dlážděné. Pokud je udržován pořádek a v mlatu nejsou zašlapány odpadky, kusy stavební suti či střepy a okraj tvoří udržovaný trávník bez obrubníku, je mlat esteticky plnohodnotným zpevněním povrchu. Drobná architektura vytváří síť orientačních bodů a většinou má i svou užitnou funkci. Základní soubor prvků je tvořen historickými objekty - kapička, socha, pomník. V současnosti je doplněn o stavby nutné k provozu obce - autobusová zastávka, trafostanice, místo pro separovaný sběr. V místech, kde podobný záchytný bod chybí, lze doplnit nový prvek altán, nebo i výtvarné dílo. Pro výsadbu v bezprostřední blízkosti těchto prvků je nejvhodnější bohatě kvetoucí letničková výsadba, udržované trvalkové záhony a nízké keře. Menší záhon, kterému je věnována péče, nezarůstá plevelem a trvalky i keře jsou vhodně omezovány v růstu, vypadá mnohem reprezentativněji než velký záhon porostlý několika plazivými keři a přerostlými tújemi. Mobiliář vybavuje prostor přenosným či snadno demontovatelným zařízením. Jedná se o lavičky, nástěnky, odpadkové koše, pouliční osvětlení, směrovky, stojany na kola apod., Patří sem i vybavení dětských hřišť. V minulosti se mobiliář omezoval na lavičky, úvazy na koně a patníky. Dnešní vybavení souvisí s moderním způsobem života, proto můžou být použity i moderní tvary. Měly by být jednoduché, aby na sebe příliš nepřitahovaly pozornost. Je vhodné použít všechny druhy od jednoho výrobce, nebo alespoň dodržet jednotný styl. 6

7 Vodní prvky přiváděly do zástavby vodu pro pití i užitek. Pro vytvoření vodních ploch byly využívány přirozené vodní toky, které protékaly téměř každou obcí. Potoky jsou v centrech dnes většinou zatrubněné a nahrazují obecní kanalizaci. Vodní tok může veřejné prostory oživit, bez dokonalého vyčištění a eliminace všech zaústění znečištěné vody ho však nelze obnovit. Voda do domácnosti byla přinášena od studní. I když jsou dnes obce vybaveny vodovodem, který umožní provoz kašny nebo fontány, jedná se přece jen o městský typ zdroje vody a není vhodné ho zřizovat. Venkovská studna může být opatřena napodobeninou historického rumpálu nebo vahadla, hrozí však nebezpečí sklouznutí ke kýči. Nejpřirozenější je ponechání pumpy, nebo v případě, že není potřeba vodu odebírat i ponechání zakryté skruže. Zdi, ploty, opěrné zídky tvoří hranici prostranství. Většinou jsou soukromé a není možné jejich vzhled ovlivnit. Součástí územních plánů bývá doporučení používat přírodní materiály. Pokud je vůbec ve vyjádření obce k výstavbě použito, není možnost dodržení tohoto pravidla vymáhat. Obec může jít příkladem v opravě vlastních oplocení. Při použití kamene je nutno dbát také na výběr tvaru a druhu kamene a způsob uložení. Je dobré se inspirovat na dochovaných starých zídkách a používat místní kámen. Z finančního hlediska vychází lépe využití betonových prefabrikátů. V omezené míře lze beton použít. Zvláště u opěrných zídek určených k zakrytí zelení není nutné investovat do kamene. Při výstavbě zídek jako oplocení použití štípaných betonových bloků připomíná satelity rodinných domů. Tradiční vzhled lze nejjednodušeji napodobit omítanou zdí z libovolného nosného materiálu. 6. Obnova veřejných prostranství. Zadání návrhu úpravy veřejných prostranství odborné firmy není vždy zárukou dobrého výsledku. Zvláště pokud projekt dodává zdarma realizační firma, lze předpokládat že vybere rostlinný materiál, který má k dispozici na skladě a který pro ni vyjde finančně nejlépe. Seriozní firma bere ohledy na přání klienta a bude s investorem projekt, zvláště v úvodních fázích, konzultovat. Před započetím projekčních prací je důležité vyhodnotit funkce daného prostoru. S touto analýzou projekční firma může pomoci, hlavní zodpovědnost leží na budoucím uživateli. Pozorováním dění lze zjistit stávající funkce, aktuální pěší tahy, místa shromažďování lidí. Zároveň je možné určitou úpravou vložit do prostoru nové funkce. Projektant by měl respektovat i připomínky k výběru rostlin, i když je jisté, že o tomto tématu bude mít větší přehled než zadavatel. Hned v počátku by měly být vzneseny dva požadavky. V prvé řadě je to použití květin, keřů a stromů v místě i dříve obvyklých. Lze třeba ještě akceptovat některé okrasné kultivary ovocných stromů, které nemají výrazně vyšlechtěné květy nebo odlišnou barvu olistění od původních odrůd. Vyvarovat bychom se však měli exotických listnatých stromů a všech jehličnanů snad s výjimkou 7

8 jednoho. Není zásadní chybou umístění tradičního smrku na vhodné místo v centru obce jako vánočního stromu. I když se lze setkat i s rozsvícenými listnáči, k vánoční atmosféře patří vůně pryskyřice a jehličí. Druhým požadavkem by mělo být použití co nejméně různých druhů v jedné skupině. Snaha po co největší pestrosti působí ve venkovském prostředí nepřirozeně. Je nutné si uvědomit, že čím větší plochu osazujeme, tím by mělo být použitých druhů méně. Platí zde jiné zásady než při vytváření uzavřených zahrad, kde jsou skupiny rostlin určeny k pozorování zblízka. Je jisté, že vzhled a vybavenost veřejných ploch ovlivňuje atraktivitu obce a je dobře, že si to samospráva uvědomuje a věnuje úpravě prostranství náležitou péči. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 8

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Multifunkční školní zahrada aneb Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Úvod Vytvořit v areálu základní školy T. G. Masaryka v Písku multifunkční školní zahradu, která bude sloužit jako

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrhová část postup a výsledky zapojení veřejnosti Prosinec 2009 Objednatel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména:

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: KATALOG Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: - v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení - při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla SOUTĚŽ SÍDEL zaměřená na zlepšování

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578,

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, 756 55 OBSAH: Architektonická studie LOKALITA/POZEMEK:

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PROJEKTOVÁ ČÁST ZAHRADA V OKRES VSETÍN KRAJ ZLÍNSKÝ 2014 / 7. Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN ská Tvorba www.zkt.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PROJEKTOVÁ ČÁST ZAHRADA V OKRES VSETÍN KRAJ ZLÍNSKÝ 2014 / 7. Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN ská Tvorba www.zkt. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PROJEKTOVÁ ČÁST ZAHRADA V PŘÍRODNÍM M STYLU MATEŘSK SKÁ ŠKOLA LAČNOV OKRES VSETÍN KRAJ ZLÍNSKÝ 2014 / 7 Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN Zahradní a Krajinářsk ská Tvorba www.zkt.cz TECHNICKÁ

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SEZNAM PŘÍLOH: SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY 1.00 ÚVOD 1.01 SEZNAM PŘÍLOH, SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY 1.02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 2.00 VÝKRESOVÁ

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU 5. ČÁST EDITACE SEKCE PASPORT (určeno pro správce TJ/SK a správce pasportu) Zpracovala: PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE Pasportizace = získávání

Více

Klíčová aktivita Plán mobiliáře

Klíčová aktivita Plán mobiliáře Projekt Přívětivý Český Brod Klíčová aktivita Plán mobiliáře Výsledky dotazníkového průzkumu umístění mobiliáře ve městě Plán umístění mobiliáře Součást projektu Přívětivý Český Brod klíčová aktivita Plán

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Parkování před mateřskou školou Na Vinici Nepomuk

Parkování před mateřskou školou Na Vinici Nepomuk Parkování před mateřskou školou Na Vinici Nepomuk Cílem návrhu je vytvořit dostatečné množství parkovacích míst a důstojné prostranství před MŠ Na Vinici v Nepomuku tak, aby nedocházelo k nebezpečnému

Více

KO M P O ST U J E M E!

KO M P O ST U J E M E! EKOCENTRUM VYŠEHRAD Investor: Hlavní město Praha Národní kulturní památka Vyšehrad Spolupráce: Jedličkův ústav a škola Realizace: Zahradní architektura Tábor, zahradnická firma Antonín Pechek Provedení:

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Integrovaný plán rozvoje obce Panenské Břežany na období 2013-2015

Integrovaný plán rozvoje obce Panenské Břežany na období 2013-2015 Integrovaný plán rozvoje obce Panenské Břežany na období 2013-2015 Obec Panenské Břežany se musí v tomto období zaměřit především na tyto hlavní úkoly: - na zlepšení stavu budov v majetku obce, které vyžadují

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Projekt Cesty venkova

Projekt Cesty venkova Nečínská náves Projekt Cesty venkova Obec působí na první pohled poněkud nečitelným dojmem. Jako by jí chyběl pravý historický střed, srdce. Přirozené místo společenského života obce je vyprázdněné. Asfaltem

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

PARK PŘED ZŠ TUPOLEVOVA V LETŇANECH. návrh veřejného parteru

PARK PŘED ZŠ TUPOLEVOVA V LETŇANECH. návrh veřejného parteru ZŠ TUPOL EVOVA PARK PŘED ZŠ TUPOLEVOVA V LETŇANECH návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Základní škola Tupolevova se nachází v jižním cípu pražského sídliště Letňany. Ze severní strany je budova oddělena

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 Lipník nad Bečvou 12. února 2010 Popis činnosti organizace

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI

OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI 1 OBJEDNATEL: Statutární město Zlín ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513 760 01 Zlín Vypracoval: Technická kontrola: Ing.arch. Dita Kunetková Datum zpracování: červen 2013 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Manuál pro hodnocení potenciálu náměstí

Manuál pro hodnocení potenciálu náměstí Manuál pro hodnocení potenciálu náměstí Vytiskneme si černobílý formulář formátu A4 a vypravíme se na náměstí, které se chystáme hodnotit. Potom vyhodnocujeme jednotlivá podkritéria podle následujícího

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více