Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás"

Transkript

1 Pro uživatele Pre prevádzkovateľa Az üzemeltető számára Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás CZ/SK/HU Plynové kondenzační kotle Plynové výhrevné prístroje ecovit ecocompact ecotec Kondenzációs gázkészülékek

2 Obsah Obsah Tartalomjegyzék Strana 1 Obecně Poznámky k dokumentaci Používání v souladu s účelem použití Typový štítek Značka CE Bezpečnostní pokyny Plynový zápach Změny v okolí topného přístroje Výbušné a snadno zápalné látky Ochrana proti korozi Skříňové opláštění Kontrola stavu vody Nouzový agregát Netěsnosti Ochrana proti mrazu Záruční lhůta Obsluha Zkoušky před uvedením do provozu Otevření uzavíracích zařízení Kontrola stavu vody Přehled ovládacího panelu Diagnostická jednotka Zapnutí a vypnutí přístroje Nastavení pro přípravu teplé vody Zapnutí a vypnutí systému Aqua-Comfort plus (pouze přístroje ecotec VUW) Odběr teplé vody Vypnutí přípravy teplé vody Nastavení pro topný provoz Nastavení teploty ohřevu (při použití regulačního přístroje) Nastavení teploty ohřevu (není napojen regulační přístroj) Vypnutí topného provozu (letní provoz) Nastavení regulátoru pokojové teploty nebo regulátoru řízeného povětrnostními podmínkami Ukazatele stavu Odstraňování poruch Poruchy při zapalování Nedostatek vody Poruchy v odvodu spalin a přívodu vzduchu Péče a údržba Péče Inspekce/údržba Kontrola tlaku zařízení Naplnění přístroje/topného zařízení Měření spalin

3 Inhaltsverzeichnis Obsah Tartalomjegyzék Obsah 1. Všeobecne Poznámky k dokumentácii Použitie podľa určenia Výrobný štítok Označenie CE Bezpečnostné pokyny Zápach plynu Zmeny v okolí výhrevného telesa Výbušné a ľahko zápalné látky Antikorózna ochrana Skriňovitý kryt Kontrola stavu vody Núdzový napájací zdroj Netesnosti Protimrazová ochrana Záruka na tovar Obsluha Skúšky pred prevádzkou Otvorenie uzatváracieho zariadenia Kontrola stavu vody Prehľad ovládacieho panelu Digitálny informačný a analyzačný systém Vypnutie a zapnutie prístroja Nastavenia pre ohrievanie vody Systém Aqua comfort plus zapnutie a vypnutie (iba prístroje ecotec VCW) Odber teplej vody Vypnutie ohrievania vody Nastavenia pre chod ohrievania Nastavenie predbežnej teploty (pri použití regulačného zariadenia) Nastavenie predbežnej teploty (bez použitia regulačného zariadenia) Vypnutie ohrievania (letný režim) Regulátor teploty vzduchu alebo nastavenie regulátora závislého od poveternostných podmienok Indikácia stavu Odstránenie porúch Porucha v priebehu spínania Nedostatok vody Poruchy vo vedení vzduchu a spalín Ošetrenie a údržba Ošetrenie Inšpekcia/údržba Kontrola tlaku zariadenia Plnenie prístroja/vykurovacieho zariadenia Kominárske meranie Oldal 1 Bevezetés Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Rendeltetésszerű felhasználás CE-jelzés Biztonsági előírások Gázszag A fűtőkészülék környezetének módosítása Robbanásveszélyes és könnyen lángra lobbanó anyagok Korrózióvédelem Szekrényszerű burkolat Rendszernyomás ellenőrzése Vészáramfejlesztő Tömítetlenségek Fagyvédelem Gyári garancia Kezelés Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Elzárószervek nyitása Vízszint ellenőrzése A kezelőelemek áttekintése DIA-rendszer Készülék be- és kikapcsolása Melegvízkészítés beállításai Aqua-Comfort-System plus be- és kikapcsolása (azonnali melegvízkifolyás) (csak ecotec VUW készülékek esetében) Használati melegvíz vétele Melegvízkészítés kikapcsolása Fűtési üzemmód beállításai Előremenő fűtővíz hőmérséklet beállítása (szabályzó alkalmazása esetén) Előremenő fűtővíz hőmérséklet beállítása (csatlakozó szabályozó nélkül) Fűtési üzemmód kikapcsolása (nyári üzemeltetés) Helyiséghőmérséklet szabályozó vagy időjárásfüggő szabályzó beállítása Állapotkijelzés Hibaelhárítás Hibák a gyújtási folyamatban Vízhiány Zavarok a levegő/füstgáz úton Gondozás és karbantartás Gondozás Ellenőrzés/karbantartás Rendszernyomás ellenőrzése A készülék/fűtési rendszer feltöltése Teszt üzem

4 Poznámky k dokumentaci Upozornenia k dokumentácii Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Poznámky k dokumentaci Při obslužné instalaci přístroje dodržujte prosím bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu! Dále jsou vysvětleny symboly používané v textu: Nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a života! Pozor! Možná nebezpečná situace pro výrobek a okolní prostředí! Upozornění! Užitečné informace a upozornění. Symbol nezbytné aktivity. Za škody vzniklé nedodržením tohoto návodu nepřebíráme žádnou záruku. 1.2 Používání v souladu s účelem použití Přístroje Vaillant ecovit, ecocompact a ecotec jsou konstruovány podle nejnovějšího stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může při nevhodném použití nebo použití k jinému účelu dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob popř. k poškození přístroje nebo jiných hodnot. Přístroje mají být používány jako zdroj tepla pro uzavřená teplovodní ústřední topná zařízení. Jiné použití nebo používání překračující tento rámec není považováno za používání v souladu s účelem použití. Za škody tímto vzniklé výrobce/dodavatel neručí. Riziko nese výhradně uživatel. K používání v souladu s účelem použití patří též dodržování návodu na instalaci a obsluhu a dodržování podmínek údržby. Kondenzační kotle ecotec jsou určeny pro provoz na zemní plyn s připojovacím tlakem 1,8 kpa. Tento plynový spotřebič lze přestavět na kapalný plyn propan s připojovacím tlakem 3,0 kpa. Spotřebič je připojen na elektrickou síť o parametrech 230 V st., 50 Hz. Kotel musí být umístěn v prostředí obyčejném podle ČSN Upozornění! Tento návod na obsluhu uschovejte prosím pro pozdější použití. 4

5 Poznámky k dokumentaci Upozornenia k dokumentácii Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Upozornenia k dokumentácii Dbajte prosím pri inštalácii prístroja podľa návodu na bezpečnostné pravidlá uvedené v tomto návode! Vysvetlivky k v texte použitým symbolom: Nebezpečenstvo! Bezprostredné ohrozenie zdravia a života! Pozor! Možná nebezpečná situácia pre produkt a prostredie! Upozornenie! Užitočné informácie a upozornenia. Symbol pre potrebnú aktivitu. Za škody vzniknuté nerešpektovaním tohoto návodu neručíme. Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Kérjük, hogy a készülék kezelése/szerelése során tartsa be ezen útmutató biztonsági előírásait! Az alábbiakban a szövegben alkalmazott szimbólumokat ismertetjük. Figyelem, fontos előírás! Figyelem! Veszélyes helyzet lehetősége termék és környezet számára! Fontos! Hasznos tudnivalók és tanácsok Ez a szimbólum valamilyen elvégzendő feladatot jelöl. A jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A szerelési és a kezelési utasítást a garanciajeggyel együtt saját érdekében őrizze meg! 1.2 Použitie podľa určenia Prístroje Vaillant ecovit, ecocompact a ecotec sú vyrábané podľa stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže pri neodbornej manipulácii alebo pri manipulácii, ktorá nezodpovedá danému určeniu dôjsť k ohrozeniu zdravia a života užívateľa, alebo ďalších osôb príp. k poškodeniu prístrojov a iných hodnotných vecí. Prístroje sú určené na výrobu tepla pre uzavreté teplovodné ústredné kúrenia a pre ústredné ohrievanie vody. Iné, alebo z tohoto sa vynímajúce použitie, nezodpovedá účelu použitia. Za škody z toho vyplývajúce neručí výrobca /dodávateľ. Riziko nesie iba používateľ (spotrebiteľ). K použitiu podľa určenia, patrí dodržiavanie návodov na použitie a inštalačných návodov a dodržiavanie podmienok údržby. Upozornenie! Uschovajte prosím tento návod na použitie pre budúce potreby. 1.2 Rendeltetésszerű felhasználás A Vaillant ecovit, ecocompact és ecotec készülékek a technika jelenlegi állása szerint, az elismert biztonságtechnikai szabályok betartásával készülnek. Ennek ellenére használatuk során előfordulhatnak a kezelő vagy más személyek testi épségét és életét fenyegető, illetve a készülék vagy más anyagi javak károsodását okozó veszélyek. A készülékeket, mint hőtermelő eszközöket, melegvízzel üzemelő, zárt központi fűtési rendszerekhez terveztük. Más jellegű vagy ezen túlmenő használatuk nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó/szállító felelősséget nem vállal. A kockázatot egyedül a készülék használója viseli. A rendeltetésszerű használathoz hozzá tartozik a kezelési és a szerelési utasításban foglaltak követése, valamint az ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása is. Fontos! Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót a későbbi használathoz. 5

6 1 Obecně 1 Všeobecne 1 Bevezetés Joh. Vaillant GmbH u. Co. Remscheid/Germany Serial -Nr Service-Nr Typbezeichnung Wärmeerzeuger, Länderkennzeichen, Kategorie - cat. Brennstoffart Gerätetyp, Geräteart 1.3 Typový štítek Typový štítek je umístěn na zadní straně rozváděcí skříňky v přístroji. U přístrojů ecocompact je umístěn nahoře na podtlakové komoře. Je viditelný po sejmutí víka opláštění. Nennwärmeleistung - P =... kw Nennwärmebelastung - Q =... kw H i Vorlauftemperatur - T max. =... C Betriebsdruck (Heizung) - PMS =... bar Betriebsdruck (Trinkw.) - PMW =... bar Stromart (... V,... Hz), Leistungsaufnahme (... W) Schutzart - IP... Speicherinhalt - Vs =... l Prüfzeichen 0085 EAN-CODE TypenschildStandard.eps Obr. 1.1 Typový štítek (vzor) Obr. 1.1 Výrobný štítok (vzor) 1.1 ábra: Adattábla (minta) 1.4 Značka CE Značka CE dokládá, že přístroje splňují základní požadavky Směrnice o plynových přístrojích (směrnice 90/396/EHS Rady) a Směrnice o elektromagnetické kompabilitě (směrnice 89/336/EHS Rady). Přístroje splňují základní požadavky Směrnice o účinnost (směrnice 92/42/EHS Rady). 6

7 Obecně 1 Všeobecne 1 Bevezetés Výrobný štítok Výrobný štítok je umiestnený na zadnej strane skriňového rozvádzača v prístroji. U prístrojov ecocompact je výrobný štítok hore, na podtlakovej komore. Je viditeľný po odňatí vrchnáka obalu. 1.3 Výrobný štítok Výrobný štítok je umiestnený na zadnej strane skriňového rozvádzača v prístroji. U prístrojov ecocompact je výrobný štítok hore, na podtlakovej komore. Je viditeľný po odňatí vrchnáka obalu. 1.4 Označenie CE Označenie CE preukazuje, že prístroje spĺňajú základné požiadavky smerníc pre plynové prístroje (Smernica rady 90/396/EWG) a smernice o elektromagnetickej znášanlivosti (Smernica rady 89/336/EWG). Prístroje spĺňajú základné požiadavky smernice pre stupeň účinnosti (Smernica rady92/42/ewg). 1.4 CE-jelzés A CE-jel azt dokumentálja, hogy ezek a fali gázkészülékek teljesítik a gázkészülékekre vonatkozó irányelvben meghatározott alapvető követelményeket (az Európa Tanács 90/396/EWG sz. irányelve) és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvben meghatározott alapvető követelményeket (az Európa Tanács 89/336/EWG sz. irányelve). A készülékek kielégítik a hatásfokra vonatkozó irányelvben előírt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 92/42/EWG sz. irányelve). 7

8 2 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostné pokyny 2 Biztonsági előírások 2 Bezpečnostní pokyny Nezapomínejte, že v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti smí umístění, nastavení a údržbu Vašeho přístroje provádět pouze oprávněná odborná firma. Ta je zároveň oprávněna k inspekci/údržbě, opravám přístroje popř. k provádění změn nastaveného množství plynu. příklad: ecotec priklad: ecotec példa: ecotec 1 Obr. 2.1 Uzavření uzavíracího kohoutu plynu Obr. 2.1 Zatvorenie plynového uzáveru 2.1 ábra: Gázcsap lezárása BA_TEC_2_ Plynový zápach Při plynovém zápachu se chovejte následujícím způsobem: Nezapínejte ani nevypínejte žádné světlo ani žádné jiné elektrické spínače; nepoužívejte telefon v prostoru nebezpečí; nepoužívejte otevřený oheň (např. zapalovač, zápalky), nekuřte Uzavřete uzavírací kohout plynu (1) a hlavní uzavírací kohout na plynovém potrubí (Váš řemeslník Vám tato uzavírací zařízení ukázal) Otevřete okna a dveře Varujte spolubydlící a opusťte dům Uvědomte plynárenský závod nebo jinou příslušnou firmu 2.2 Změny v okolí topného přístroje Na následujících věcech nesmí být prováděny žádné změny: - na topném přístroji - na vedení plynu, větrání, vody a proudu - na odvětrávání - na pojistném ventilu a na odtokovém vedení topné vody - na daných stavebních skutečnostech, které by mohly mít vliv na provozní bezpečnost přístroje. 2.3 Výbušné a snadno zápalné látky V prostoru umístění přístroje nepoužívejte ani neskladujte žádné výbušné nebo snadno zápalné látky (např. benzín, papír, barvy). V případě možnosti přechodného nebezpečí vzniku hořlavých plynů nebo par a při pracích, při nichž by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, musí být kotel včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu. Podle normy ČSN , čl. 21 c,e nelze pokládat na spotřebič a v jeho blízkosti předměty z hořlavých látek. 2.4 Ochrana proti korozi V okolí přístroje nepoužívejte žádné spreje, čistící prostředky obsahující chlór, ředidla, barvy, lepidla apod. Tyto látky mohou za nepříznivých okolností vést ke korozi také v odvodu spalin. 2.5 Skříňové opláštění Skříňové opláštění přístroje podléhá příslušným prováděcím předpisům. Zeptejte se v oprávněné odborné firmě, pokud máte o takové opláštění zájem. 8

9 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostné pokyny 2 Biztonsági előírások 2 2 Bezpečnostné pokyny K Vašej vlastnej bezpečnosti dbajte o to, aby bola montáž nastavenie a údržba prístroja vykonaná iba autorizovaným odborným servisom. Ten je zároveň zodpovedný za inšpekciu/údržbu, opravy a rekonštrukcie prístroja, prípadne za zmenu nastaveného množstva plynu. 2.1 Zápach plynu Pri zápachu plynu sa prosím správajte nasledovne: nezapínajte a nevypínajte ažiadne svetlo a nezapínajte žiadne iné elektrické spotrebiče, nepoužívajte v ohrozenej oblasti otvorený plameň (napr. zapaľovač, zápalka), nefajčite) v plynovode uzavrite plynový uzatvárací kohútik (1) a hlavný uzatvárací kohútik (Váš kvalifikovaný pracovník Vám tieto uzatváracie zariadenia ukáže). otvorte okná a dvere varujte Vašich spolubývajúcich a opustite dom oznámte to podniku, dodávajúcemu plyn, prípadne autorizovanému odbornému servisu 2.2 Zmeny v okolí výhrevného telesa Na nasledujúcich predmetoch sa nesmú vykonávať žiadne zmeny: - na vykurovacom telese - na potrubiach pre plyn, prívod vzduchu, vodu a prúd - na potrubí na odpadové plyny - na poistnom ventile a na odtokovom potrubí pre vykurovaciu vodu - na výrobných danostiach, ktoré by mohli mať vplyv na prevádzkovú bezpečnosť prístroja 2.3 Výbušné a ľahko zápalné látky Nepoužívajte a neskladujte žiadne výbušné alebo ľahko zápalné látky (napr. benzín, papier, farby) v mieste, kde je prístroj umiestnený. 2.4 Antikorózna ochrana Nepoužívajte žiadne spreje, čističe obsahujúce chlór, rozpúšťadlá, farby, lepidlá atď. v okruhu prístroja. Tieto látky môžu za nepriaznivých podmienok viesť ku korózii vo výfukovej sústave. 2.5 Skriňovitý kryt Skriňovitý kryt prístroja zodpovedá náležitým predpisom vyhotovenia. V prípade záujmu o takýto kryt sa obráťte na Váš autorizovaný odborný servis. 2 Biztonsági előírások Kérjük, saját biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy készülékének üzembe helyezését beállítását és karbantartását csak feljogosított szakember végezheti el. A készülék ellenőrzése/karbantartása, javítása és ismételt üzembe helyezése, valamint szükség esetén a beállított gázmennyiség módosítása is az ő feladata. 2.1 Gázszag Ha gázszagot érez, kérjük, a következők szerint járjon el: Ne kapcsolja be vagy ki a világítást, ill. ne működtessen más elektromos kapcsolót, ne használja a telefont a veszélyeztetett területen; ne gyújtson nyílt lángot (pl. öngyújtóval, gyufával), ne dohányozzon. Zárja el a gázcsapot (1) és a gázvezeték főelzáróját (a gázszerelő szakember megmutatta Önnek ezen elzáróberendendezéseket). Nyissa ki az ajtókat és ablakokat. Figyelmeztesse házbeli szomszédait és hagyja el a házat. Értesítse a gázszolgáltató vállalatot vagy az illetékes szakembert, illetve szakvállalatot. 2.2 A fűtőkészülék környezetének módosítása A következő elemeken nem szabad változtatásokat végrehajtani: a fali gázkészüléken, a gáz, a frisslevegő, a víz és az áram bevezetésére szolgáló vezetékeken, levegő/füstgáz rendszer, a fali gázkészülék biztonsági szelepén, az épületnek a készülék üzembiztonságát befolyásolni képes adottságain. 2.3 Robbanásveszélyes és könnyen lángra lobbanó anyagok A fali gázkészülék felszerelési helyiségében ne használjon, illetve ne tároljon robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat (például benzint, papírt, festékeket). 2.4 Korrózióvédelem Ne használjon spray-ket, oldószereket, klórt tartalmazó tisztítószereket, festéket, ragasztóanyagot stb. a készülék környezetében. Ezek az anyagok kedvezőtlen körülmények között az égéstermék-elvezető rendszerben is korrózióhoz vezethetnek. 2.5 Szekrényszerű burkolat A készülék szekrényszerű burkolására megfelelő kiviteli előírások érvényesek. Erről kérdezze meg a gázszerelő szakembert, amennyiben szándékában áll egy ilyen burkolat elkészítése. 9

10 2 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostné pokyny 2 Biztonsági előírások 2.6 Kontrola stavu vody Kontrolujte v pravidelných intervalech stav vody zařízení (plnicí tlak). 2.7 Nouzový agregát Řemeslník připojil při instalaci přístroj do sítě. Pokud chcete přístroj udržovat v případě výpadku proudu provozuschopný za pomoci nouzového agregátu, musí tento ve svých technických parametrech (frekvence, napětí, uzemnění) odpovídat parametrům sítě a přinejmenším příkonu přístroje. Poraďte se prosím s odborníkem. příklad: ecotec priklad: ecotec példa: ecotec 2.8 Netěsnosti Při netěsnostech v oblasti rozvodu teplé vody mezi přístrojem a odběrními místy ihned uzavřete uzavírací ventil studené vody (2) a netěsnosti nechte odstranit odborníkem. Upozornění! U přístrojů ecocomacpat a ecovit není uzavírací ventil studené vody v rozsahu dodávky Vašeho přístroje. Zeptejte se svého řemeslníka, kam tento ventil namontoval Ochrana proti mrazu Zajistěte, aby v době Vaší nepřítomnosti v období mrazů zůstalo topné zařízení v provozu a místnosti byly dostatečně temperovány. Obr. 2.2 Uzavření uzavíracího ventilu studené vody Obr. 2.2 Zatvorenie uzáveru na studenú vodu 2.2 ábra: Hidegvizes zárószelep elzárása BA_TEC_2_0120 Pozor! Ochrana proti mrazu a kontrolní zařízení jsou aktivní pouze tehdy, když je hlavní spínač v poloze I a přístroj není odpojen od sítě. Přidávání ochranných prostředků proti mrazu do topné vody není přípustné. Může přitom dojít k poškození těsnění a membrán, také se mohou vyskytovat různé zvuky v topení. Za toto jakož i za následné škody nemůžeme převzít žádnou záruku. Váš přístroj je vybaven funkcí ochrany proti mrazu: Jestliže teplota vody v topení klesne při zapnutém hlavním spínači pod 5 C, přístroj se zapne a topný okruh přístroje se ohřeje na cca. 30 C. Pozor! Temperování celého topného systému nemůže být zaručeno! Jiná možnost ochrany proti mrazu spočívá v tom, že se topné zařízení a přístroj vypustí. Přitom musí být zajištěno, že jak zařízení, tak i přístroj budou úplně vyprázdněny. Poraďte se s odbornou firmou. 10

11 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostné pokyny 2 Biztonsági előírások Kontrola stavu vody Kontrolujte v pravidelných intervaloch stav vody (plniaci tlak) v zariadení, 2.7 Núdzový napájací zdroj Odborný pracovník napojil prístroj pri inštalácii do elektrického prúdu. V prípade, že chcete mať prístroj pri výpadku prúdu v prevádzkovej pohotovosti pomocou núdzového napájacieho zdroje, tak tento musí v technických hodnotách (kmitočet, napätie, uzemnenie) zhodovať s technickými hodnotami elektrického prúdu a minimálne zodpovedať príkonu Vášho prístroja. Prosím požiadajte autorizovanú odbornú firmu o radu. 2.8 Netesnosti Uzatvorte pri netesnostiach oblasti teplovodného potrubia medzi prístrojom a rozvodňou ihneď uzáver studenej vody (2) a nechajte odstránenie netesnosti na Vášho kvalifikovaného odborníka. Upozornenie! U prístrojov ecocompact a ecovit nie je uzáver studenej vody obsiahnutý v dodávke Vášho prístroja. Opýtajte sa Vášho kvalifikovaného odborníka, kde takýto ventil namontoval. 2.9 Protimrazová ochrana Zabezpečte, aby vo vašej neprítomnosti v období mrazu zostalo vykurovacie zariadenie v prevádzke a miestnosti boli dostatočne vykurované. Pozor! Protimrazová ochrana a kontrolné zariadenie sú aktívne iba vtedy, keď hlavný spínač prístroja je v polohe I a prístroj nie je oddelený od elektrickej siete. Obohacovanie vody na kúrenie prostriedkami proti zamŕzaniu, nie je dovolené. Môžu pritom vzniknúť škody na tesneniach a membránach ako aj šum pri chode prístroja. Za tieto a prípadné následné škody nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Váš prístroj je vybavený protimrazovou ochranou. Keď klesne predbežná teplota kúrenia pod 5 C a je zapnutý hlavný spínač, zapne sa prístroj do prevádzky a vyhreje vyhrievací okruh prístroja na približne 3 0C. Pozor! Pretečenie celým vykurovacím zariadením nemôže byť zaručené. Ďalšou možnosťou protimrazovej ochrany je vyprázdnenie vykurovacieho zariadenia a prístroja. Pritom je potrebné sa uistiť, že vykurovacie zariadenie ako aj prístroj sú úplne vyprázdnené. Prosím požiadajte o radu Váš autorizovaný odborný servis. 2.6 Rendszernyomás ellenőrzése Rendszeres időközönként ellenőrizze a fűtési rendszer víznyomását. 2.7 Vészáramfejlesztő Fali gázkészülékét a fűtéstechnikai cég szakemberei szereléskor az elektromos hálózatra csatlakoztatták. Amennyiben a készüléket szükségáram-fejlesztő aggregát beiktatásával áramkimaradás esetén is üzemkész állapotban kívánja tartani, akkor az aggregát műszaki adatainak (feszültség, frekvencia, földelés) meg kell egyezniük a hálózat megfelelő adataival, teljesítménye pedig legalább fali gázkészüléke teljesítmény-felvételének feleljen meg. Ezzel kapcsolatban kérje ki az Önnel kapcsolatban álló, arra jogosult szerviz tanácsát. 2.8 Tömítetlenségek A készülék és a fogyasztási helyek közötti melegvízvezeték tömítetlensége esetén azonnal zárja el a hidegvizes zárószelepet (2), majd szakemberrel szüntettesse meg a tömítetlenséget. Fontos! Az ecocomact és ecovit-készülékek esetében a hidegvizes zárószelep nem része a készülékkel szállított elemeknek. Kérdezze meg a szakembert, hova szerelt ilyen szelepet. 2.9 Fagyvédelem Gondoskodjon arról, hogy fagyveszélyes időben való távolléte esetén a fűtőberendezés üzemben maradjon és a helyiségek megfelelő hőmérsékleten legyenek. Figyelem! A fagyvédelem és a felügyeleti berendezések csak akkor aktívak, ha a készülék főkapcsolója I helyzetben van és nincs leválasztva az elektromos hálózatról. A fűtővízhez fagyálló adalékanyag keverése nem megengedett. Emiatt ugyanis a tömítések és membránok károsodhatnak, valamint a fűtés üzemben zajok keletkezhetnek. Ezért és az esetleges következmény-károkért nem vállalhatjuk a felelősséget. Készüléke fagyvédelem-funkcióval rendelkezik. Amennyiben bekapcsolt főkapcsoló esetén az előremenő fűtővíz hőmérséklete 5 C alá csökken, akkor a készülék bekapcsol és a készülék fűtőkörét mintegy 30 C-ra felfűti. Figyelem! A teljes fűtőrendszer fagyvédelme azonban nem garantálható. A fagyvédelem másik megoldása, ha a fűtőrendszert és a készüléket kiürítjük. Ennek során gondoskodni kell arról, hogy mind a rendszert, mind a készüléket teljes mértékben kiürítsük. Ehhez kérjen tanácsot a gázszerelő szakembertől. 11

12 3 Záruční lhůta 3 Záruka na tovar 3 Gyári garancia 3 Záruční lhůta Výrobce poskytuje na přístroj záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost je podmíněna úplným vyplněným všech údajů. 12

13 Záruční lhůta 3 Záruka na tovar 3 Gyári garancia 3 3 Záruka na tovar Vaillant Vám uznáva ako vlastník prístroja záruku v trvaní dvoch rokov od dátumu uvedenia prístroja do prevádzky. V tomto časovom období Vám bezplatne odstráni zákaznícky servis Vaillantu zistené výrobné chyby alebo chybný materiál. Za chyby, ktoré nespočívajú v chybe materiálu alebo na výrobných chybách, napr. chyby na základe neodbornej montáže alebo pri zaobchádzaní nezhodujúcom sa s predpismi, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Záruku na tovar poskytujeme iba ak bola montáž prístroja vykonaná autorizovaným odborným servisom. Záruka na tovar zanikne, ak nebudú práce na prístroji vykonané našim závodným zákazníckym servisom, okrem prípadu, ak boli tieto práce vykonané autorizovaným odborným servisom. Táto garancia okrem toho zanikne, ak budú do prístroja zabudované dielce, ktoré nie sú Vaillantom povolené. V záruke na tovar nie sú obsiahnuté požiadavky, ktoré sa vynímajú z bezplatného odstraňovania poruchy, napr. požiadavky na náhradu škody. 3 Gyári garancia A fali gázkészülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerinti gyári garanciát biztosítunk. A gyári garancia csak akkor érvényes, ha az üzembe helyezést erre feljogosított szakember végezte. A készülék első üzembe helyezését csak a Vaillant-Márkaszerviz vagy erre feljogosított Vaillant-partner szervizek, illetve szakiparosok végezhetik. A felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembe helyezést és a beszabályozást a garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen dokumentálni kell. Pótalkatrészek Annak érdekében, hogy a fali gázkészülék valamennyi funkciója hosszú időn keresztül megbízható legyen, és hogy gyári állapotához képest ne változhasson meg, az ellenőrzési és a karbantartási munkák során csak eredeti Vaillant-pótalkatrészeket használjon fel! Alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatban forduljon a Vaillant Hungária Kft. vevőszolgálatához! A fűtési rendszerből a készülékekbe jutó mechanikai szennyeződések, az alkalmazott vegyi adalékok hatására vagy a szerkezeti anyagok (fűtéscsövek és kötőelemek) nem megfelelő minőségére visszavezethető lerakódások, a gyakori utántöltés nyers hálózati vízzel a készülék belső vízkövesedését, elszennyeződését okozzák. A készülék csak olyan fűtési rendszerben alkalmazható, mely oxigén diffúzió ellen garantáltan védett. Amennyiben e feltétel nem biztosított, javasoljuk a beton aljzatban vezetett fűtési rendszer (pl. padlófűtés) csatlakoztatását ellenáramú hőcserélőn megoldani. A fentiekből adódó hibák elhárítása nem tartozik a garancia és a szavatosság körébe, az esetleges járulékos károk viselése elől elzárkózunk! Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem feljogosított szerviz végzett munkát, vagy ha nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be, ill. ha a karbantartást nem kellő időben, nem megfelelő rendszerességgel vagy szakszerűtlenül végzik! 13

14 4 Obsluha 4 Obsluha 4 Kezelés příklad: ecotec priklad: ecotec példa: ecotec Wartungshähne Uzavírací ventily Wartungshähne 3 a 4 uzavřeny 3 a 4 otevřeny 3 3 és und 4 nyitva 4 geschlossen 3 3 és und 4 zárva 4 offen Obr. 4.1 Otevření uzavíracích zařízení Obr. 4.1 Otvorenie uzatváracieho zariadenia 4.1 ábra: Elzárószervek nyitása 4 BA_TEC_2_ Obsluha 4.1 Zkoušky před uvedením do provozu Otevření uzavíracích zařízení Upozornění k přístrojům ecovit a ecocompact! Uzavírací zařízení nejsou obsažena v rozsahu dodávky Vašeho přístroje. Zabuduje je řemeslník. Ten by Vám měl vysvětlit, kde tyto prvky jsou a jak se s nimi zachází. Otevřete uzavírací kohout plynu (1) tak, že na něj zatlačíte a otáčíte jím proti směru hodinových ručiček až na doraz. Pouze přístroje ecotec VUW a ecocompact: Otevřete uzavírací ventil studené vody (2) tak, že jej budete otáčet proti směru hodinových ručiček až na doraz. Překontrolujte, zda jsou všechny kohoutky pro údržbu (3 a 4) otevřeny. Otevřeny jsou v případě, když zářez na čtyřhranu kohoutků pro údržbu souhlasí se směrem průběhu potrubí. Pokud jsou kohoutky pro údržbu uzavřeny, můžete je pomocí klíče pootočením o čtvrt otáčky doprava otevřít. Není u přístroje ecovit Nie u ecovit ecovit esetében nem érvényes Kontrola stavu vody Kontrolu stavu vody v zařízení proveďte podle ukazatele manometru (1). Pro bezchybný provoz topného zařízení by se měl ukazatel manometru (1) při studeném zařízení nacházet v oblasti 1,0 a 2,0 bar plnicího tlaku. Jestliže se nachází pod 0,75 bar, doplňte prosím vodu (viz. kap. 6.4). 0 bar bar Upozornění k přístrojům ecovit! Manometr není součástí Vašeho přístroje. Místo, kde je manometr zařízení namontován, Vám ukázal řemeslník. Pokud se topné zařízení nachází na více patrech, může být potřebný vyšší plnicí tlak. Zeptejte se Vašeho řemeslníka. Brennw_OST_002 Obr. 4.2 Kontrola stavu vody Obr. 4.2 Kontrola stavu vody 4.2 ábra: Vízszint ellenőrzése 14

15 Obsluha 4 Obsluha 4 Kezelés 4 4 Obsluha 4.1 Skúšky pred prevádzkou Otvorenie uzatváracieho zariadenia Upozornenie k prístrojom ecovit a ecocompact! Uzávery nie sú obsiahnuté v dodávke vášho prístroja. Budú nainštalované vašim kvalifikovaným odborníkom, ktorý by vám mal vysvetliť polohu a ovládanie týchto stavebných dielcov. Otvorte plynový uzáver (1) stlačením a točením proti smeru hodinových ručičiek, až na doraz. Iba ecotec VCW a eccompact: Otvorte uzáver pre studenú vodu (2) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Skontrolujte, či sú všetky obslužné kohútiky (3,4) otvorené. Je tomu tak v prípade, keď vrub v štvorhrane obslužných kohútikov ukazuje rovnakým smerom ako potrubie. Ak sú obslužné kohútiky uzavreté, je možné ich otvoriť pomocou otvoreného kľúča otočením o jednu štvrtinu doprava alebo doľava. 4 Kezelés 4.1 Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Elzárószervek nyitása Megjegyzés az ecovit és ecocompact készülékekhez A zárószerelvények nem részei a készülékkel szállított elemeknek. Ezeket a szakember a helyszínen szereli fel. A szakember feladata, hogy a szerelvények helyét és kezelését Önnel ismertesse. Nyissa ki a gázcsapot (1) úgy, hogy benyomja és az óramutató járásával ellenkező irányban ütközésig elforgatja. Csak az ecotec VUW és ecocompact készülékek esetében: Nyissa ki a hidegvizes zárószelepet (2) úgy, hogy az óramutató járásával ellenkező irányban ütközésig elforgatja. Ellenőrizze, hogy a minden karbantartásra szolgáló csap (3 és 4) nyitva legyen. Nyitott állapotban a karbantartásra szolgáló csap négyszögének hornya egybeesik a csővezeték irányával. Amennyiben a karbantartásra szolgáló csapok zártak, akkor azok franciakulccsal, negyed fordulatnyi balra vagy jobbra forgatással kinyithatók Kontrola stavu vody Manometrom (1) skontrolujte stav vody zariadení. Pre bezchybnú prevádzku vykurovacieho zariadenia musí byť ručička manometra (1) pri chladnom zariadení medzi 1,2 a 2,00 bar, plniaceho tlaku. Ak je pod 0,7 bar, doplňte ho prosím vodou (viď kapitola 6.4) Upozornenie k prístrojom ecovit! Manometer nie je integrovaný vo Vašom prístroji. Váš kvalifikovaný pracovník Vám ukázal montážne miesto menometru zariadenia. Ak sa nachádza vykurovacie zariadenie na viacerých poschodiach, môže byť potrebný vyšší plniaci tlak. Pýtajte sa na to Vášho kvalifikovaného pracovníka Vízszint ellenőrzése Ellenőrizze a fűtésrendszer vízszintjét a nyomásmérőn (1). A hibátlan üzemeltetés érdekében hideg fűtőrendszer esetén a nyomásmérő (1) mutatója az 1,0 és 2,0 bar töltési nyomás között álljon. Amennyiben az 0,75 bar alatt van, víz utántöltése szükséges (l. 6.4 szakaszt). Megjegyzés az ecovit készülékekhez! A nyomásmérő nincs a készülékbe integráva. A gázszerelő szakember megmutatta Önnek a rendszer nyomásmérőjének szerelési helyét. Amennyiben a fűtőrendszer több szintet fog át, akkor nagyobb töltőnyomás lehet szükséges. Erről kérjen tanácsot a gázszerelő szakembertől. 15

16 4 Obsluha 4 Obsluha 4 Kezelés 4.2 Přehled ovládacího panelu ecotec: Čelní klapku vytáhněte vpravo a vlevo za horní rohy z aretace a sklopte ji dolů. ecovit: Po otevření čelní klapky je obslužné pole přístupné. Zatlačte nahoře uprostřed na čelní klapku. Klapka se potom automaticky vyklopí dolů. ecocompact: Obslužné pole je přístupné po otevření dvířek opláštění. VKK_102_öffnen Upozornění k přístrojům ecocompact! Dvířka opláštění je možné pro přizpůsobení se poměrům v prostoru otevírat doprava nebo doleva. Obr. 4.3 Otevření dvířek opláštění Obr. 4.3 Otvorenie dvierok krytu 4.3 ábra: A burkolóajtó nyitása bar Brennw_OST_001 Ovládací prvky mají následující funkce: 1 Otočný knoflík pro nastavení teploty topné vody v topení (viz. str.13) (viz. str.14) 2 Tlačítka + a - pro pohyb na ukazateli displeje vpřed a vzad (pro servisní techniky při nastavování a hledání závad) 3 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí přístroje 4 Vestavěný regulátor (příslušenství) 5 Tlačítko i pro vyvolání informací (viz. str.15) (viz. str. 17) 6 Displej pro zobrazení aktuálního druhu provozu (viz. str. 11) nebo určitých dodatkových informací (viz. str. 15)(viz. str. 17) 7 Tlačítko Odblokování pro odstranění určitých poruch (viz. str.16 a násl.)(viz. str.18) 8Otočný knoflík pro nastavení teploty zásobníku U přístrojů ecotec VUW pro nastavení výtokové teploty teplé vody (viz. str.15). 9 Manometr pro zobrazení provozního tlaku v topném zařízení (není u přístroje ecovit) (viz. str. 9) Obr. 4.4 Ovládací prvky Obr. 4.4 Obslužné prvky 4.4 ábra: Kezelőelemek 16

17 Obsluha4 Obsluha 4 Kezelés Prehľad ovládacieho panelu ecotec: Potiahnite predný príklop vpravo a naľavo na jeho horných rohoch s aretácie a sklopte ho dolu. ecovit: Ovládací panel je dostupný po otvorení predného príklopu. Na to je potrebné zatlačiť hore v strede predného príklopu. Príklop sa potom automaticky otvorí. ecocompact: Ovládací panel je dostupný po otvorení dvierok krytu. Upozornenie k prístrojom ecocompact! Dvierka krytu sa môžu prispôsobiť a otvárať napravo alebo naľavo, podľa priestorovej danosti. 4.2 A kezelőelemek áttekintése ecotec: A homloklapot jobbról és baltól felső sarkánál húzza ki a rögzítésből, majd hajtsa le. ecovit: A kezelőelemek a homloklap nyitása után válnak hozzáférhetővé. Ehhez felül, középen nyomja meg a homloklapot. A lap ezután automatikusan lenyílik. ecocompact: A kezelőelemek az ajtó nyitása után válnak hozzáférhetővé. Megjegyzés az ecocompact készülékekhez A burkolóajtó a helyi adottságoknak megfelelően bal vagy jobb oldali nyitással szerelhető. Obslužné prvky majú tieto funkcie: 1 Otáčavý gombík na nastavenie predbežnej teploty kúrenia (viď str. 13) (viď str. 14) 2 Tlačidlá + a - slúžia na listovanie ďalej alebo naspäť na displeji (pre kvalifikovaného pracovníka pri nastavovaní a hľadaní chýb) 3 Hlavný spínač na zapnutie a vypnutie prístroja 4 Vstavaný regulátor (príslušenstvo) 5Tlačidlo i na vyvolanie informácií (viď str. 15) (viď str. 17) 6 Displej ukazujúci aktuálny druh prevádzky (viď str. 11) (str. 11) alebo určité dodatkové informácie (viď str. 15) (viď str. 17) 7Tlačidlo odrušovač k vráteniu určitých porúch (viď str. 16 f) (viď str. 18) 8 Otáčavý gombík na nastavenie pamäťovej teploty. U prístrojov ecotec VCW na nastavenie výtokovej teploty teplej vody (viď str. 15) 9 Manometer ukazujúci plniaci resp. prevádzkový tlak vo vykurovacom zariadení (nie u ecovit) (viď str. 9) A kezelőelemek funkciói: 1 forgatógomb a fűtési előremenő hőmérséklet beállításához (l. 16. oldal) 2 + és - gomb a kijelzőmezőn látható kijelzések közötti tovább- vagy visszalapozáshoz (fűtéstechnikai szakemberek számára beállítási munkákhoz és hibakereséshez) 3 főkapcsoló a fali gázkészülék be- vagy kikapcsolásához 4 beépíthető szabályozó (a készülék komfortfokozatának bővítésére szolgáló tartozék) 5 i gomb információk előhívásához (l. 31. oldal) 6 kijelzőmező az aktuális üzemállapot (l. 19. oldal) vagy bizonyos kiegészítő információk (l oldal) kijelzéséhez 7 hibatörlő gomb: bizonyos zavarok törléséhez (lásd 33. oldal) 8 forgatógomb a tárolóhőmérséklet beállításához ecotec VUW készülékek esetén a kifolyó melegvíz hőmérsékletének beállításához (l. 23. o.) 9 nyomásmérő a fűtőrendszer töltő ill. üzemi nyomásának kijelzésére (kivéve: ecovit) (l. 15. o.) 17

18 4 Obsluha 4 Obsluha 4 Kezelés Diagnostická jednotka (DIA systém) Váš přístroj je vybaven digitálním informačním a analytickým systémem (DIA systém). Tento systém Vám poskytuje informace o provozním stavu Vašeho přístroje a pomáhá Vám při odstranění poruch. V normálním provozu se na displeji DIA systému ukazuje aktuální teplota ohřevu vody v topení (na příkladu 45 C). V případě závady je však zobrazení teploty nahrazeno příslušným chybových kódem. Obr. 4.5 Displej DIA systému Obr. 4.5 Displej systému DIA 4.5 ábra: A DIA-rendszer kijelzője bar Brennw_OST_003 Kromě toho můžete ze zobrazených symbolů vyčíst následující informace: 1 Zobrazení aktuální teploty ohřevu vody v topení nebo zobrazení stavového nebo chybového kódu (viz. kap. 4.8) 2 Zobrazení textu (jen ecovit) Porucha Odkouření (viz. kap. 5.3) Porucha Odkouření (viz. kap. 5.3) Topný provoz aktivní Příprava teplé vody aktivní svítí stále: druh provozu ohřevu zásobníku je v pohotovosti bliká: probíhá ohřev zásobníku, zapálený hořák Systém Aqua-Comfort plus aktivní (jen přístroje VUW) svítí stále: komfortní provoz je v pohotovosti bliká: probíhá komfortní provoz (zapálený hořák) Topné čerpadlo je v provozu Je řízen interní plynový ventil Zobrazení momentálního stupně modulace hořáku (jen ecovit) Přeškrtnutý plamen: Porucha během provozu hořáku; přístroj je vypnut Nepřeškrtnutý plamen: Řádný provoz hořáku 18

19 Obsluha 4 Obsluha 4 Kezelés Digitálny informačný a analyzačný systém (systém DIA) Váš prístroj je vybavený informačným analyzačným systémom (systém DIA). Tento systém Vám dá informácie o režime Vášho prístroja a pomôže Vám pri odstraňovaní porúch. V bežnej prevádzke bude displej systému DIA ukazovať aktuálnu predbežnú teplotu kúrenia (v príklade 45 C). V prípade poruchy bude tento údaj teploty nahradený kódom pre danú poruchu. Okrem toho môžete vyčítať zo zobrazených symbolov nasledovné informácie: 1 Ukazovateľ aktuálnej predbežnej teploty kúrenia alebo ukazovateľ kódu stavu alebo kódu chyby (viď kapitola 4.8) 2 Ukazovateľ dekodovaného textu (len ecovit) Porucha vo vedení vzduchu a spalín (viď kap. 5.3) Porucha vo vedení vzduchu a spalín (viď kap. 5.3) Vykurovanie aktívne Ohrev vody aktívny Nepretržite zapnuté: druh prevádzky dopĺňanie zásobníka je v pohotovostnom režime Bliká: dopĺňanie zásobníka je v prevádzke, horák zapnutý Systém aqua comfort plus aktívny (iba prístroje VCW) Nepretržite zapnuté: komfortný režim je v pohotovostnom Bliká: komfortný režim je v prevádzke (horák zapnutý) Čerpadlo kúrenia je v prevádzke Interný plynový ventil bude aktivovaný Údaj momentálneho stupňa modulácie (iba ecovit) Plameň s krížom: Porucha počas chodu horáka, prístroj je odpojený 4.3 DIA-rendszer A készülék digitális tájékoztató és elemző rendszerrel (DIA) van felszerelve. Ez a rendszer tájékoztatja Önt készüléke üzemi állapotáról, és segíti az esetleges zavar megszüntetésében. A készülék normál üzemében a DIA-rendszer kijelzőjén az aktuális fűtővízhőmérséklet (a példában 45 C) látható. Hiba esetén a hőmérsékletkijelzés helyett a megfelelő hibakód jelenik meg. Ezen túlmenően a kijelzett szimbólumokból az alábbi információkhoz juthat: 1 aktuális fűtővízhőmérséklet vagy státusz- vagy hibakód kijelzése (l. 4.8 szakaszt) 2 szöveges kijelző (csak az ecovit esetében) hiba a levegő/füstgáz útjában (l. 5.3 szakaszt) hiba a levegő/füstgáz útjában (l. 5.3 szakaszt) fűtőüzem aktív melegvízelőállítás folyamatos üzemben: tárolótöltés üzemmód készenlét esetén villog: tárolótöltés üzemben, égő működik Aqua-Comfort plus aktiv rendszer folyamatosan bekapcsolva (csak VUW készülékek esetében): Komfort üzemmód készenlét esetén villog: Komfort üzem érvényes (égő működik) keringető szivattyú üzemel belső gázszelep vezérlése égő pillanatnyi modulációs fokának kijelzése (csak ecovit) keresztben áthúzott láng: égőüzemben hiba lépett fel, készülék le van kapcsolva láng, rendeltetésszerű égőüzem Plameň bez kríža: Chod horáka podľa predpisu 19

20 4 Obsluha 4 Obsluha 4 Kezelés 4.4 Zapnutí a vypnutí přístroje Pozor! Hlavní vypínač smí být zapnut jen tehdy, když je topné zařízení řádně naplněno vodou. Pokud není toto dodrženo, může dojít k poškození čerpadla a výměníku tepla bar 1 Brennw_OST_004 Pomocí hlavního vypínače (1) přístroj zapnete a vypnete. I: ZAPNUTO O: VYPNUTO Když je hlavní vypínač (1) v poloze I, je přístroj zapnutý. Na displeji se objeví standardní ukazatel digitálního informačního a analytického systému (detaily viz 4.3). Pro nastavení přístroje podle potřeby si přečtěte prosím kapitoly 4.5 a 4.6, ve kterých jsou popsány možnosti nastavení pro topný provoz a ohřev teplé vody. Pokud chcete topný přístroj úplně vyřadit z provozu, hlavní vypínač (1) nastavte na polohu O. Obr. 4.6 Zapnutí a vypnutí přístroje Obr. 4.6 Vypnutie a zapnutie prístroja 4.6 ábra: Készülék be- és kikapcsolása Pozor! Ochrana proti mrazu a kontrolní zařízení jsou aktivní pouze tehdy, když je hlavní vypínač v poloze I a přístroj není odpojen od sítě. Aby nedošlo k vypnutí těchto bezpečnostních zařízení, měli byste topný přístroj zapínat a vypínat pomocí regulátoru (informace najdete v odpovídajícím návodu k obsluze). Upozornění! Při delší době mimo provoz (např. dovolená) byste měli navíc uzavřít i uzavírací kohout plynu a uzavírací ventil studené vody. V této souvislosti dbejte též na upozornění týkající se ochrany proti mrazu v oddíle

atmovit VK INT 164/1 VK INT 254/1 VK INT 324/1 VK INT 414/1 VK INT 484/1 VK INT 564/1

atmovit VK INT 164/1 VK INT 254/1 VK INT 324/1 VK INT 414/1 VK INT 484/1 VK INT 564/1 VK INT 64/ VK INT 254/ VK INT 324/ VK INT 44/ VK INT 484/ VK INT 564/ CZ Návod k obsluze CZ Pro provozovatele Plynový stacionární kotel VK INT 64/ VK INT 254/ VK INT 324/ VK INT 44/ VK INT 484/ VK INT

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze ecotec plus Závěsný plynový kondenzační kotel CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Více

Návod k obsluze. Lev 30 KKZ150C

Návod k obsluze. Lev 30 KKZ150C Návod k obsluze Lev 30 KKZ150C CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 3 1.3 Použití zařízení v souladu s určením...

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ Popis zaøízení,

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Návod k obsluze. Atmosferický plynový kotel ze speciální litiny AtmoGas (68-187) 4 206 374 / 00-03/07

Návod k obsluze. Atmosferický plynový kotel ze speciální litiny AtmoGas (68-187) 4 206 374 / 00-03/07 CZ Návod k obsluze Atmosferický plynový kotel ze speciální litiny AtmoGas (68-187) 4 206 374 / 00-03/07 Změny vyhrazeny Obsah 1 Všeobecné pokyny... 3 2 Pokyny při zápachu po plynu... 3 3 Pokyny při zápachu

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. Stanice čerstvé vody. Příprava teplé vody odpovídající potřebě

Pro provozovatele. Návod k obsluze. Stanice čerstvé vody. Příprava teplé vody odpovídající potřebě Pro provozovatele Návod k obsluze Stanice čerstvé vody Příprava teplé vody odpovídající potřebě CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů...

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

ecotec plus, ecotec pro

ecotec plus, ecotec pro Pro provozovatele Návod k obsluze ecotec plus, ecotec pro Závěsné plynové kotle CZ VC VCW Obsah Vlastnosti zařízení Doporučené příslušenství Obsah Vlastnosti zařízení... Doporučené příslušenství... Informace

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 s atmosférickým hořákem turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

6 720 612 972 08/2006 CZ

6 720 612 972 08/2006 CZ 6 720 612 972 08/2006 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel Logamax U052-24/28T Logamax U054-24/28T 6 720 613 0-00.1O Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití

Více

GAMAT Návod k obsluze

GAMAT Návod k obsluze GAMAT Návod k obsluze Konvekční kamna RGA 35/373 RGA 50/471 RGA 50/473 CZ NO 18/06 OBSLUHA Topidlo je vybaveno plynoventilovou kombinací italské firmy SIT s indikací nebo bez indikace.hoření 1. Zapnutí

Více

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv High-tec v závěsných kotlích VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Dokonalost udávající směr v hospodárnosti, kvalitě Komfortní a přesto jednoduché ovládání

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Protože myslí dopředu. Dokonalost

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec plus VUW turbotec plus

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec plus VUW turbotec plus Závěsné kombinované kotle VUW atmotec plus VUW turbotec plus Technika udávající směr v hospodárnosti, kvalitě a životnosti Komfortní a přesto jednoduché ovládání všech funkcí kotle. Ergonomické ovladače,

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ NÁVOD K INSTALACI STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE KONTROLA

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Tiger Condens 18/25 KKZ21 -A (H-CZ) 18/25 KKZ42 -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Tiger Condens 18/25 KKZ21 -A (H-CZ) 18/25 KKZ42 -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Tiger Condens 18/25 KKZ21 -A (H-CZ) 18/25 KKZ42 -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití v souladu

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

Plynový kondenzační kotel CERASMART

Plynový kondenzační kotel CERASMART Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel CERASMART $ % $!!! 4 ZSB 16-1 A 23 ZSB 22-1 A 23 ZWB 26-1 A 23 6 720 613 343 CZ (2006/08) OSW Vážený zákazníku, moto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

atmotec exclusiv turbotec exclusiv

atmotec exclusiv turbotec exclusiv Pro uživatele Návod k obsluze atmotec exclusiv turbotec exclusiv Nástěnné plynové topné zařízení VU VUW CZ Obsah Obsah Vlastnosti zařízení... Doporučené příslušenství... Informace k dokumentaci... 3. Uschování

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282 Návod k použití PRAČKA Obsah CZ CZ Český,1 HU Magyar, 13 RO Română,25 Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Pro provozovatele/pro profesní odborníky. Návod k obsluze a instalaci VR 81. Zařízení dálkového ovládání pro VRC 430

Pro provozovatele/pro profesní odborníky. Návod k obsluze a instalaci VR 81. Zařízení dálkového ovládání pro VRC 430 Pro provozovatele/pro profesní odborníky Návod k obsluze a instalaci VR 81 Zařízení dálkového ovládání pro VRC 430 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly...

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 71251

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 71251 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 HU Magyar,13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

aquaplus CZ/SK/HU Návod k instalaci/ Návodna inštaláciu a údržbu/ Szerelési utasítás

aquaplus CZ/SK/HU Návod k instalaci/ Návodna inštaláciu a údržbu/ Szerelési utasítás Pro odborného instalatéra/ Pre odborného pracovníka/ A gázszerelő szakember számára Návod k instalaci/ Návodna inštaláciu a údržbu/ Szerelési utasítás aquaplus Plynový závěsný kotel se speciálním zásobníkem

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU 4770600 Nýtovací kleště / Nitovacie kliešte / Szegecselőfogó / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro uživatele Návod k obsluze aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Vlastnosti zařízení Doporučené příslušenství Obsah Vlastnosti

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones NÁVOD NA OBSLUHU SK WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 alebo 6 zón 2-5 NÁVOD K OBSLUZE CZ WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 nebo 6 zón

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T 8 0,5 % 6/7 11 3 4 5 15 10 9 P 13 1 13 14 15 16 13 17 6 70 808 634-00.1T [cs] Požadavky na bezpečnostní vybavu kotlů, sloužicích k ohřevu topné vody................ [pl] Wymagania dot. wyposażenia zabezpieczającego

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

ČEŠTINA R 18 - C 18 - R 24 - C 24 R 28 - C 28 - R 35 - C 35 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE

ČEŠTINA R 18 - C 18 - R 24 - C 24 R 28 - C 28 - R 35 - C 35 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE ČEŠTINA R 18 - C 18 - R 24 - C 24 R 28 - C 28 - R 35 - C 35 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE 1 - SYMBOLY POUŽITÉ V PŘÍRUČCE Při pročítání této příručky je nutné věnovat mimořádnou pozornost částem označeným

Více

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 Strana Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Více

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Král mezi kotli PROTHERM LEV je plynový kondenzační kotel s účinností až 108 %, který je vybaven zabudovaným 95ti litrovým zásobníkem

Více

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Ceník Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Platný od 1.5.2008 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.1.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Minimální rozměry Nová generace kotlů Nová generace závěsných kotlů atmotop/turbotop Pro se vyznačuje minimálními rozměry: výška 800 mm, šířka

Více