Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás"

Transkript

1 Pro uživatele Pre prevádzkovateľa Az üzemeltető számára Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás CZ/SK/HU Plynové kondenzační kotle Plynové výhrevné prístroje ecovit ecocompact ecotec Kondenzációs gázkészülékek

2 Obsah Obsah Tartalomjegyzék Strana 1 Obecně Poznámky k dokumentaci Používání v souladu s účelem použití Typový štítek Značka CE Bezpečnostní pokyny Plynový zápach Změny v okolí topného přístroje Výbušné a snadno zápalné látky Ochrana proti korozi Skříňové opláštění Kontrola stavu vody Nouzový agregát Netěsnosti Ochrana proti mrazu Záruční lhůta Obsluha Zkoušky před uvedením do provozu Otevření uzavíracích zařízení Kontrola stavu vody Přehled ovládacího panelu Diagnostická jednotka Zapnutí a vypnutí přístroje Nastavení pro přípravu teplé vody Zapnutí a vypnutí systému Aqua-Comfort plus (pouze přístroje ecotec VUW) Odběr teplé vody Vypnutí přípravy teplé vody Nastavení pro topný provoz Nastavení teploty ohřevu (při použití regulačního přístroje) Nastavení teploty ohřevu (není napojen regulační přístroj) Vypnutí topného provozu (letní provoz) Nastavení regulátoru pokojové teploty nebo regulátoru řízeného povětrnostními podmínkami Ukazatele stavu Odstraňování poruch Poruchy při zapalování Nedostatek vody Poruchy v odvodu spalin a přívodu vzduchu Péče a údržba Péče Inspekce/údržba Kontrola tlaku zařízení Naplnění přístroje/topného zařízení Měření spalin

3 Inhaltsverzeichnis Obsah Tartalomjegyzék Obsah 1. Všeobecne Poznámky k dokumentácii Použitie podľa určenia Výrobný štítok Označenie CE Bezpečnostné pokyny Zápach plynu Zmeny v okolí výhrevného telesa Výbušné a ľahko zápalné látky Antikorózna ochrana Skriňovitý kryt Kontrola stavu vody Núdzový napájací zdroj Netesnosti Protimrazová ochrana Záruka na tovar Obsluha Skúšky pred prevádzkou Otvorenie uzatváracieho zariadenia Kontrola stavu vody Prehľad ovládacieho panelu Digitálny informačný a analyzačný systém Vypnutie a zapnutie prístroja Nastavenia pre ohrievanie vody Systém Aqua comfort plus zapnutie a vypnutie (iba prístroje ecotec VCW) Odber teplej vody Vypnutie ohrievania vody Nastavenia pre chod ohrievania Nastavenie predbežnej teploty (pri použití regulačného zariadenia) Nastavenie predbežnej teploty (bez použitia regulačného zariadenia) Vypnutie ohrievania (letný režim) Regulátor teploty vzduchu alebo nastavenie regulátora závislého od poveternostných podmienok Indikácia stavu Odstránenie porúch Porucha v priebehu spínania Nedostatok vody Poruchy vo vedení vzduchu a spalín Ošetrenie a údržba Ošetrenie Inšpekcia/údržba Kontrola tlaku zariadenia Plnenie prístroja/vykurovacieho zariadenia Kominárske meranie Oldal 1 Bevezetés Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Rendeltetésszerű felhasználás CE-jelzés Biztonsági előírások Gázszag A fűtőkészülék környezetének módosítása Robbanásveszélyes és könnyen lángra lobbanó anyagok Korrózióvédelem Szekrényszerű burkolat Rendszernyomás ellenőrzése Vészáramfejlesztő Tömítetlenségek Fagyvédelem Gyári garancia Kezelés Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Elzárószervek nyitása Vízszint ellenőrzése A kezelőelemek áttekintése DIA-rendszer Készülék be- és kikapcsolása Melegvízkészítés beállításai Aqua-Comfort-System plus be- és kikapcsolása (azonnali melegvízkifolyás) (csak ecotec VUW készülékek esetében) Használati melegvíz vétele Melegvízkészítés kikapcsolása Fűtési üzemmód beállításai Előremenő fűtővíz hőmérséklet beállítása (szabályzó alkalmazása esetén) Előremenő fűtővíz hőmérséklet beállítása (csatlakozó szabályozó nélkül) Fűtési üzemmód kikapcsolása (nyári üzemeltetés) Helyiséghőmérséklet szabályozó vagy időjárásfüggő szabályzó beállítása Állapotkijelzés Hibaelhárítás Hibák a gyújtási folyamatban Vízhiány Zavarok a levegő/füstgáz úton Gondozás és karbantartás Gondozás Ellenőrzés/karbantartás Rendszernyomás ellenőrzése A készülék/fűtési rendszer feltöltése Teszt üzem

4 Poznámky k dokumentaci Upozornenia k dokumentácii Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Poznámky k dokumentaci Při obslužné instalaci přístroje dodržujte prosím bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu! Dále jsou vysvětleny symboly používané v textu: Nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a života! Pozor! Možná nebezpečná situace pro výrobek a okolní prostředí! Upozornění! Užitečné informace a upozornění. Symbol nezbytné aktivity. Za škody vzniklé nedodržením tohoto návodu nepřebíráme žádnou záruku. 1.2 Používání v souladu s účelem použití Přístroje Vaillant ecovit, ecocompact a ecotec jsou konstruovány podle nejnovějšího stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může při nevhodném použití nebo použití k jinému účelu dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob popř. k poškození přístroje nebo jiných hodnot. Přístroje mají být používány jako zdroj tepla pro uzavřená teplovodní ústřední topná zařízení. Jiné použití nebo používání překračující tento rámec není považováno za používání v souladu s účelem použití. Za škody tímto vzniklé výrobce/dodavatel neručí. Riziko nese výhradně uživatel. K používání v souladu s účelem použití patří též dodržování návodu na instalaci a obsluhu a dodržování podmínek údržby. Kondenzační kotle ecotec jsou určeny pro provoz na zemní plyn s připojovacím tlakem 1,8 kpa. Tento plynový spotřebič lze přestavět na kapalný plyn propan s připojovacím tlakem 3,0 kpa. Spotřebič je připojen na elektrickou síť o parametrech 230 V st., 50 Hz. Kotel musí být umístěn v prostředí obyčejném podle ČSN Upozornění! Tento návod na obsluhu uschovejte prosím pro pozdější použití. 4

5 Poznámky k dokumentaci Upozornenia k dokumentácii Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Upozornenia k dokumentácii Dbajte prosím pri inštalácii prístroja podľa návodu na bezpečnostné pravidlá uvedené v tomto návode! Vysvetlivky k v texte použitým symbolom: Nebezpečenstvo! Bezprostredné ohrozenie zdravia a života! Pozor! Možná nebezpečná situácia pre produkt a prostredie! Upozornenie! Užitočné informácie a upozornenia. Symbol pre potrebnú aktivitu. Za škody vzniknuté nerešpektovaním tohoto návodu neručíme. Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Kérjük, hogy a készülék kezelése/szerelése során tartsa be ezen útmutató biztonsági előírásait! Az alábbiakban a szövegben alkalmazott szimbólumokat ismertetjük. Figyelem, fontos előírás! Figyelem! Veszélyes helyzet lehetősége termék és környezet számára! Fontos! Hasznos tudnivalók és tanácsok Ez a szimbólum valamilyen elvégzendő feladatot jelöl. A jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A szerelési és a kezelési utasítást a garanciajeggyel együtt saját érdekében őrizze meg! 1.2 Použitie podľa určenia Prístroje Vaillant ecovit, ecocompact a ecotec sú vyrábané podľa stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže pri neodbornej manipulácii alebo pri manipulácii, ktorá nezodpovedá danému určeniu dôjsť k ohrozeniu zdravia a života užívateľa, alebo ďalších osôb príp. k poškodeniu prístrojov a iných hodnotných vecí. Prístroje sú určené na výrobu tepla pre uzavreté teplovodné ústredné kúrenia a pre ústredné ohrievanie vody. Iné, alebo z tohoto sa vynímajúce použitie, nezodpovedá účelu použitia. Za škody z toho vyplývajúce neručí výrobca /dodávateľ. Riziko nesie iba používateľ (spotrebiteľ). K použitiu podľa určenia, patrí dodržiavanie návodov na použitie a inštalačných návodov a dodržiavanie podmienok údržby. Upozornenie! Uschovajte prosím tento návod na použitie pre budúce potreby. 1.2 Rendeltetésszerű felhasználás A Vaillant ecovit, ecocompact és ecotec készülékek a technika jelenlegi állása szerint, az elismert biztonságtechnikai szabályok betartásával készülnek. Ennek ellenére használatuk során előfordulhatnak a kezelő vagy más személyek testi épségét és életét fenyegető, illetve a készülék vagy más anyagi javak károsodását okozó veszélyek. A készülékeket, mint hőtermelő eszközöket, melegvízzel üzemelő, zárt központi fűtési rendszerekhez terveztük. Más jellegű vagy ezen túlmenő használatuk nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó/szállító felelősséget nem vállal. A kockázatot egyedül a készülék használója viseli. A rendeltetésszerű használathoz hozzá tartozik a kezelési és a szerelési utasításban foglaltak követése, valamint az ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása is. Fontos! Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót a későbbi használathoz. 5

6 1 Obecně 1 Všeobecne 1 Bevezetés Joh. Vaillant GmbH u. Co. Remscheid/Germany Serial -Nr Service-Nr Typbezeichnung Wärmeerzeuger, Länderkennzeichen, Kategorie - cat. Brennstoffart Gerätetyp, Geräteart 1.3 Typový štítek Typový štítek je umístěn na zadní straně rozváděcí skříňky v přístroji. U přístrojů ecocompact je umístěn nahoře na podtlakové komoře. Je viditelný po sejmutí víka opláštění. Nennwärmeleistung - P =... kw Nennwärmebelastung - Q =... kw H i Vorlauftemperatur - T max. =... C Betriebsdruck (Heizung) - PMS =... bar Betriebsdruck (Trinkw.) - PMW =... bar Stromart (... V,... Hz), Leistungsaufnahme (... W) Schutzart - IP... Speicherinhalt - Vs =... l Prüfzeichen 0085 EAN-CODE TypenschildStandard.eps Obr. 1.1 Typový štítek (vzor) Obr. 1.1 Výrobný štítok (vzor) 1.1 ábra: Adattábla (minta) 1.4 Značka CE Značka CE dokládá, že přístroje splňují základní požadavky Směrnice o plynových přístrojích (směrnice 90/396/EHS Rady) a Směrnice o elektromagnetické kompabilitě (směrnice 89/336/EHS Rady). Přístroje splňují základní požadavky Směrnice o účinnost (směrnice 92/42/EHS Rady). 6

7 Obecně 1 Všeobecne 1 Bevezetés Výrobný štítok Výrobný štítok je umiestnený na zadnej strane skriňového rozvádzača v prístroji. U prístrojov ecocompact je výrobný štítok hore, na podtlakovej komore. Je viditeľný po odňatí vrchnáka obalu. 1.3 Výrobný štítok Výrobný štítok je umiestnený na zadnej strane skriňového rozvádzača v prístroji. U prístrojov ecocompact je výrobný štítok hore, na podtlakovej komore. Je viditeľný po odňatí vrchnáka obalu. 1.4 Označenie CE Označenie CE preukazuje, že prístroje spĺňajú základné požiadavky smerníc pre plynové prístroje (Smernica rady 90/396/EWG) a smernice o elektromagnetickej znášanlivosti (Smernica rady 89/336/EWG). Prístroje spĺňajú základné požiadavky smernice pre stupeň účinnosti (Smernica rady92/42/ewg). 1.4 CE-jelzés A CE-jel azt dokumentálja, hogy ezek a fali gázkészülékek teljesítik a gázkészülékekre vonatkozó irányelvben meghatározott alapvető követelményeket (az Európa Tanács 90/396/EWG sz. irányelve) és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvben meghatározott alapvető követelményeket (az Európa Tanács 89/336/EWG sz. irányelve). A készülékek kielégítik a hatásfokra vonatkozó irányelvben előírt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 92/42/EWG sz. irányelve). 7

8 2 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostné pokyny 2 Biztonsági előírások 2 Bezpečnostní pokyny Nezapomínejte, že v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti smí umístění, nastavení a údržbu Vašeho přístroje provádět pouze oprávněná odborná firma. Ta je zároveň oprávněna k inspekci/údržbě, opravám přístroje popř. k provádění změn nastaveného množství plynu. příklad: ecotec priklad: ecotec példa: ecotec 1 Obr. 2.1 Uzavření uzavíracího kohoutu plynu Obr. 2.1 Zatvorenie plynového uzáveru 2.1 ábra: Gázcsap lezárása BA_TEC_2_ Plynový zápach Při plynovém zápachu se chovejte následujícím způsobem: Nezapínejte ani nevypínejte žádné světlo ani žádné jiné elektrické spínače; nepoužívejte telefon v prostoru nebezpečí; nepoužívejte otevřený oheň (např. zapalovač, zápalky), nekuřte Uzavřete uzavírací kohout plynu (1) a hlavní uzavírací kohout na plynovém potrubí (Váš řemeslník Vám tato uzavírací zařízení ukázal) Otevřete okna a dveře Varujte spolubydlící a opusťte dům Uvědomte plynárenský závod nebo jinou příslušnou firmu 2.2 Změny v okolí topného přístroje Na následujících věcech nesmí být prováděny žádné změny: - na topném přístroji - na vedení plynu, větrání, vody a proudu - na odvětrávání - na pojistném ventilu a na odtokovém vedení topné vody - na daných stavebních skutečnostech, které by mohly mít vliv na provozní bezpečnost přístroje. 2.3 Výbušné a snadno zápalné látky V prostoru umístění přístroje nepoužívejte ani neskladujte žádné výbušné nebo snadno zápalné látky (např. benzín, papír, barvy). V případě možnosti přechodného nebezpečí vzniku hořlavých plynů nebo par a při pracích, při nichž by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, musí být kotel včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu. Podle normy ČSN , čl. 21 c,e nelze pokládat na spotřebič a v jeho blízkosti předměty z hořlavých látek. 2.4 Ochrana proti korozi V okolí přístroje nepoužívejte žádné spreje, čistící prostředky obsahující chlór, ředidla, barvy, lepidla apod. Tyto látky mohou za nepříznivých okolností vést ke korozi také v odvodu spalin. 2.5 Skříňové opláštění Skříňové opláštění přístroje podléhá příslušným prováděcím předpisům. Zeptejte se v oprávněné odborné firmě, pokud máte o takové opláštění zájem. 8

9 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostné pokyny 2 Biztonsági előírások 2 2 Bezpečnostné pokyny K Vašej vlastnej bezpečnosti dbajte o to, aby bola montáž nastavenie a údržba prístroja vykonaná iba autorizovaným odborným servisom. Ten je zároveň zodpovedný za inšpekciu/údržbu, opravy a rekonštrukcie prístroja, prípadne za zmenu nastaveného množstva plynu. 2.1 Zápach plynu Pri zápachu plynu sa prosím správajte nasledovne: nezapínajte a nevypínajte ažiadne svetlo a nezapínajte žiadne iné elektrické spotrebiče, nepoužívajte v ohrozenej oblasti otvorený plameň (napr. zapaľovač, zápalka), nefajčite) v plynovode uzavrite plynový uzatvárací kohútik (1) a hlavný uzatvárací kohútik (Váš kvalifikovaný pracovník Vám tieto uzatváracie zariadenia ukáže). otvorte okná a dvere varujte Vašich spolubývajúcich a opustite dom oznámte to podniku, dodávajúcemu plyn, prípadne autorizovanému odbornému servisu 2.2 Zmeny v okolí výhrevného telesa Na nasledujúcich predmetoch sa nesmú vykonávať žiadne zmeny: - na vykurovacom telese - na potrubiach pre plyn, prívod vzduchu, vodu a prúd - na potrubí na odpadové plyny - na poistnom ventile a na odtokovom potrubí pre vykurovaciu vodu - na výrobných danostiach, ktoré by mohli mať vplyv na prevádzkovú bezpečnosť prístroja 2.3 Výbušné a ľahko zápalné látky Nepoužívajte a neskladujte žiadne výbušné alebo ľahko zápalné látky (napr. benzín, papier, farby) v mieste, kde je prístroj umiestnený. 2.4 Antikorózna ochrana Nepoužívajte žiadne spreje, čističe obsahujúce chlór, rozpúšťadlá, farby, lepidlá atď. v okruhu prístroja. Tieto látky môžu za nepriaznivých podmienok viesť ku korózii vo výfukovej sústave. 2.5 Skriňovitý kryt Skriňovitý kryt prístroja zodpovedá náležitým predpisom vyhotovenia. V prípade záujmu o takýto kryt sa obráťte na Váš autorizovaný odborný servis. 2 Biztonsági előírások Kérjük, saját biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy készülékének üzembe helyezését beállítását és karbantartását csak feljogosított szakember végezheti el. A készülék ellenőrzése/karbantartása, javítása és ismételt üzembe helyezése, valamint szükség esetén a beállított gázmennyiség módosítása is az ő feladata. 2.1 Gázszag Ha gázszagot érez, kérjük, a következők szerint járjon el: Ne kapcsolja be vagy ki a világítást, ill. ne működtessen más elektromos kapcsolót, ne használja a telefont a veszélyeztetett területen; ne gyújtson nyílt lángot (pl. öngyújtóval, gyufával), ne dohányozzon. Zárja el a gázcsapot (1) és a gázvezeték főelzáróját (a gázszerelő szakember megmutatta Önnek ezen elzáróberendendezéseket). Nyissa ki az ajtókat és ablakokat. Figyelmeztesse házbeli szomszédait és hagyja el a házat. Értesítse a gázszolgáltató vállalatot vagy az illetékes szakembert, illetve szakvállalatot. 2.2 A fűtőkészülék környezetének módosítása A következő elemeken nem szabad változtatásokat végrehajtani: a fali gázkészüléken, a gáz, a frisslevegő, a víz és az áram bevezetésére szolgáló vezetékeken, levegő/füstgáz rendszer, a fali gázkészülék biztonsági szelepén, az épületnek a készülék üzembiztonságát befolyásolni képes adottságain. 2.3 Robbanásveszélyes és könnyen lángra lobbanó anyagok A fali gázkészülék felszerelési helyiségében ne használjon, illetve ne tároljon robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat (például benzint, papírt, festékeket). 2.4 Korrózióvédelem Ne használjon spray-ket, oldószereket, klórt tartalmazó tisztítószereket, festéket, ragasztóanyagot stb. a készülék környezetében. Ezek az anyagok kedvezőtlen körülmények között az égéstermék-elvezető rendszerben is korrózióhoz vezethetnek. 2.5 Szekrényszerű burkolat A készülék szekrényszerű burkolására megfelelő kiviteli előírások érvényesek. Erről kérdezze meg a gázszerelő szakembert, amennyiben szándékában áll egy ilyen burkolat elkészítése. 9

10 2 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostné pokyny 2 Biztonsági előírások 2.6 Kontrola stavu vody Kontrolujte v pravidelných intervalech stav vody zařízení (plnicí tlak). 2.7 Nouzový agregát Řemeslník připojil při instalaci přístroj do sítě. Pokud chcete přístroj udržovat v případě výpadku proudu provozuschopný za pomoci nouzového agregátu, musí tento ve svých technických parametrech (frekvence, napětí, uzemnění) odpovídat parametrům sítě a přinejmenším příkonu přístroje. Poraďte se prosím s odborníkem. příklad: ecotec priklad: ecotec példa: ecotec 2.8 Netěsnosti Při netěsnostech v oblasti rozvodu teplé vody mezi přístrojem a odběrními místy ihned uzavřete uzavírací ventil studené vody (2) a netěsnosti nechte odstranit odborníkem. Upozornění! U přístrojů ecocomacpat a ecovit není uzavírací ventil studené vody v rozsahu dodávky Vašeho přístroje. Zeptejte se svého řemeslníka, kam tento ventil namontoval Ochrana proti mrazu Zajistěte, aby v době Vaší nepřítomnosti v období mrazů zůstalo topné zařízení v provozu a místnosti byly dostatečně temperovány. Obr. 2.2 Uzavření uzavíracího ventilu studené vody Obr. 2.2 Zatvorenie uzáveru na studenú vodu 2.2 ábra: Hidegvizes zárószelep elzárása BA_TEC_2_0120 Pozor! Ochrana proti mrazu a kontrolní zařízení jsou aktivní pouze tehdy, když je hlavní spínač v poloze I a přístroj není odpojen od sítě. Přidávání ochranných prostředků proti mrazu do topné vody není přípustné. Může přitom dojít k poškození těsnění a membrán, také se mohou vyskytovat různé zvuky v topení. Za toto jakož i za následné škody nemůžeme převzít žádnou záruku. Váš přístroj je vybaven funkcí ochrany proti mrazu: Jestliže teplota vody v topení klesne při zapnutém hlavním spínači pod 5 C, přístroj se zapne a topný okruh přístroje se ohřeje na cca. 30 C. Pozor! Temperování celého topného systému nemůže být zaručeno! Jiná možnost ochrany proti mrazu spočívá v tom, že se topné zařízení a přístroj vypustí. Přitom musí být zajištěno, že jak zařízení, tak i přístroj budou úplně vyprázdněny. Poraďte se s odbornou firmou. 10

11 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostné pokyny 2 Biztonsági előírások Kontrola stavu vody Kontrolujte v pravidelných intervaloch stav vody (plniaci tlak) v zariadení, 2.7 Núdzový napájací zdroj Odborný pracovník napojil prístroj pri inštalácii do elektrického prúdu. V prípade, že chcete mať prístroj pri výpadku prúdu v prevádzkovej pohotovosti pomocou núdzového napájacieho zdroje, tak tento musí v technických hodnotách (kmitočet, napätie, uzemnenie) zhodovať s technickými hodnotami elektrického prúdu a minimálne zodpovedať príkonu Vášho prístroja. Prosím požiadajte autorizovanú odbornú firmu o radu. 2.8 Netesnosti Uzatvorte pri netesnostiach oblasti teplovodného potrubia medzi prístrojom a rozvodňou ihneď uzáver studenej vody (2) a nechajte odstránenie netesnosti na Vášho kvalifikovaného odborníka. Upozornenie! U prístrojov ecocompact a ecovit nie je uzáver studenej vody obsiahnutý v dodávke Vášho prístroja. Opýtajte sa Vášho kvalifikovaného odborníka, kde takýto ventil namontoval. 2.9 Protimrazová ochrana Zabezpečte, aby vo vašej neprítomnosti v období mrazu zostalo vykurovacie zariadenie v prevádzke a miestnosti boli dostatočne vykurované. Pozor! Protimrazová ochrana a kontrolné zariadenie sú aktívne iba vtedy, keď hlavný spínač prístroja je v polohe I a prístroj nie je oddelený od elektrickej siete. Obohacovanie vody na kúrenie prostriedkami proti zamŕzaniu, nie je dovolené. Môžu pritom vzniknúť škody na tesneniach a membránach ako aj šum pri chode prístroja. Za tieto a prípadné následné škody nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Váš prístroj je vybavený protimrazovou ochranou. Keď klesne predbežná teplota kúrenia pod 5 C a je zapnutý hlavný spínač, zapne sa prístroj do prevádzky a vyhreje vyhrievací okruh prístroja na približne 3 0C. Pozor! Pretečenie celým vykurovacím zariadením nemôže byť zaručené. Ďalšou možnosťou protimrazovej ochrany je vyprázdnenie vykurovacieho zariadenia a prístroja. Pritom je potrebné sa uistiť, že vykurovacie zariadenie ako aj prístroj sú úplne vyprázdnené. Prosím požiadajte o radu Váš autorizovaný odborný servis. 2.6 Rendszernyomás ellenőrzése Rendszeres időközönként ellenőrizze a fűtési rendszer víznyomását. 2.7 Vészáramfejlesztő Fali gázkészülékét a fűtéstechnikai cég szakemberei szereléskor az elektromos hálózatra csatlakoztatták. Amennyiben a készüléket szükségáram-fejlesztő aggregát beiktatásával áramkimaradás esetén is üzemkész állapotban kívánja tartani, akkor az aggregát műszaki adatainak (feszültség, frekvencia, földelés) meg kell egyezniük a hálózat megfelelő adataival, teljesítménye pedig legalább fali gázkészüléke teljesítmény-felvételének feleljen meg. Ezzel kapcsolatban kérje ki az Önnel kapcsolatban álló, arra jogosult szerviz tanácsát. 2.8 Tömítetlenségek A készülék és a fogyasztási helyek közötti melegvízvezeték tömítetlensége esetén azonnal zárja el a hidegvizes zárószelepet (2), majd szakemberrel szüntettesse meg a tömítetlenséget. Fontos! Az ecocomact és ecovit-készülékek esetében a hidegvizes zárószelep nem része a készülékkel szállított elemeknek. Kérdezze meg a szakembert, hova szerelt ilyen szelepet. 2.9 Fagyvédelem Gondoskodjon arról, hogy fagyveszélyes időben való távolléte esetén a fűtőberendezés üzemben maradjon és a helyiségek megfelelő hőmérsékleten legyenek. Figyelem! A fagyvédelem és a felügyeleti berendezések csak akkor aktívak, ha a készülék főkapcsolója I helyzetben van és nincs leválasztva az elektromos hálózatról. A fűtővízhez fagyálló adalékanyag keverése nem megengedett. Emiatt ugyanis a tömítések és membránok károsodhatnak, valamint a fűtés üzemben zajok keletkezhetnek. Ezért és az esetleges következmény-károkért nem vállalhatjuk a felelősséget. Készüléke fagyvédelem-funkcióval rendelkezik. Amennyiben bekapcsolt főkapcsoló esetén az előremenő fűtővíz hőmérséklete 5 C alá csökken, akkor a készülék bekapcsol és a készülék fűtőkörét mintegy 30 C-ra felfűti. Figyelem! A teljes fűtőrendszer fagyvédelme azonban nem garantálható. A fagyvédelem másik megoldása, ha a fűtőrendszert és a készüléket kiürítjük. Ennek során gondoskodni kell arról, hogy mind a rendszert, mind a készüléket teljes mértékben kiürítsük. Ehhez kérjen tanácsot a gázszerelő szakembertől. 11

12 3 Záruční lhůta 3 Záruka na tovar 3 Gyári garancia 3 Záruční lhůta Výrobce poskytuje na přístroj záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost je podmíněna úplným vyplněným všech údajů. 12

13 Záruční lhůta 3 Záruka na tovar 3 Gyári garancia 3 3 Záruka na tovar Vaillant Vám uznáva ako vlastník prístroja záruku v trvaní dvoch rokov od dátumu uvedenia prístroja do prevádzky. V tomto časovom období Vám bezplatne odstráni zákaznícky servis Vaillantu zistené výrobné chyby alebo chybný materiál. Za chyby, ktoré nespočívajú v chybe materiálu alebo na výrobných chybách, napr. chyby na základe neodbornej montáže alebo pri zaobchádzaní nezhodujúcom sa s predpismi, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Záruku na tovar poskytujeme iba ak bola montáž prístroja vykonaná autorizovaným odborným servisom. Záruka na tovar zanikne, ak nebudú práce na prístroji vykonané našim závodným zákazníckym servisom, okrem prípadu, ak boli tieto práce vykonané autorizovaným odborným servisom. Táto garancia okrem toho zanikne, ak budú do prístroja zabudované dielce, ktoré nie sú Vaillantom povolené. V záruke na tovar nie sú obsiahnuté požiadavky, ktoré sa vynímajú z bezplatného odstraňovania poruchy, napr. požiadavky na náhradu škody. 3 Gyári garancia A fali gázkészülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerinti gyári garanciát biztosítunk. A gyári garancia csak akkor érvényes, ha az üzembe helyezést erre feljogosított szakember végezte. A készülék első üzembe helyezését csak a Vaillant-Márkaszerviz vagy erre feljogosított Vaillant-partner szervizek, illetve szakiparosok végezhetik. A felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembe helyezést és a beszabályozást a garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen dokumentálni kell. Pótalkatrészek Annak érdekében, hogy a fali gázkészülék valamennyi funkciója hosszú időn keresztül megbízható legyen, és hogy gyári állapotához képest ne változhasson meg, az ellenőrzési és a karbantartási munkák során csak eredeti Vaillant-pótalkatrészeket használjon fel! Alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatban forduljon a Vaillant Hungária Kft. vevőszolgálatához! A fűtési rendszerből a készülékekbe jutó mechanikai szennyeződések, az alkalmazott vegyi adalékok hatására vagy a szerkezeti anyagok (fűtéscsövek és kötőelemek) nem megfelelő minőségére visszavezethető lerakódások, a gyakori utántöltés nyers hálózati vízzel a készülék belső vízkövesedését, elszennyeződését okozzák. A készülék csak olyan fűtési rendszerben alkalmazható, mely oxigén diffúzió ellen garantáltan védett. Amennyiben e feltétel nem biztosított, javasoljuk a beton aljzatban vezetett fűtési rendszer (pl. padlófűtés) csatlakoztatását ellenáramú hőcserélőn megoldani. A fentiekből adódó hibák elhárítása nem tartozik a garancia és a szavatosság körébe, az esetleges járulékos károk viselése elől elzárkózunk! Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem feljogosított szerviz végzett munkát, vagy ha nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be, ill. ha a karbantartást nem kellő időben, nem megfelelő rendszerességgel vagy szakszerűtlenül végzik! 13

14 4 Obsluha 4 Obsluha 4 Kezelés příklad: ecotec priklad: ecotec példa: ecotec Wartungshähne Uzavírací ventily Wartungshähne 3 a 4 uzavřeny 3 a 4 otevřeny 3 3 és und 4 nyitva 4 geschlossen 3 3 és und 4 zárva 4 offen Obr. 4.1 Otevření uzavíracích zařízení Obr. 4.1 Otvorenie uzatváracieho zariadenia 4.1 ábra: Elzárószervek nyitása 4 BA_TEC_2_ Obsluha 4.1 Zkoušky před uvedením do provozu Otevření uzavíracích zařízení Upozornění k přístrojům ecovit a ecocompact! Uzavírací zařízení nejsou obsažena v rozsahu dodávky Vašeho přístroje. Zabuduje je řemeslník. Ten by Vám měl vysvětlit, kde tyto prvky jsou a jak se s nimi zachází. Otevřete uzavírací kohout plynu (1) tak, že na něj zatlačíte a otáčíte jím proti směru hodinových ručiček až na doraz. Pouze přístroje ecotec VUW a ecocompact: Otevřete uzavírací ventil studené vody (2) tak, že jej budete otáčet proti směru hodinových ručiček až na doraz. Překontrolujte, zda jsou všechny kohoutky pro údržbu (3 a 4) otevřeny. Otevřeny jsou v případě, když zářez na čtyřhranu kohoutků pro údržbu souhlasí se směrem průběhu potrubí. Pokud jsou kohoutky pro údržbu uzavřeny, můžete je pomocí klíče pootočením o čtvrt otáčky doprava otevřít. Není u přístroje ecovit Nie u ecovit ecovit esetében nem érvényes Kontrola stavu vody Kontrolu stavu vody v zařízení proveďte podle ukazatele manometru (1). Pro bezchybný provoz topného zařízení by se měl ukazatel manometru (1) při studeném zařízení nacházet v oblasti 1,0 a 2,0 bar plnicího tlaku. Jestliže se nachází pod 0,75 bar, doplňte prosím vodu (viz. kap. 6.4). 0 bar bar Upozornění k přístrojům ecovit! Manometr není součástí Vašeho přístroje. Místo, kde je manometr zařízení namontován, Vám ukázal řemeslník. Pokud se topné zařízení nachází na více patrech, může být potřebný vyšší plnicí tlak. Zeptejte se Vašeho řemeslníka. Brennw_OST_002 Obr. 4.2 Kontrola stavu vody Obr. 4.2 Kontrola stavu vody 4.2 ábra: Vízszint ellenőrzése 14

aquaplus CZ/SK/HU Návod k obsluze Návod k obsluhe Kezelési utasítás Plynový závěsný kotel se speciálním zásobníkem

aquaplus CZ/SK/HU Návod k obsluze Návod k obsluhe Kezelési utasítás Plynový závěsný kotel se speciálním zásobníkem Pr uživatele Pre prevádzkvateľa Az üzemeltető számára Návd k bsluze Návd k bsluhe Kezelési utasítás aquaplus Plynvý závěsný ktel se speciálním zásbníkem Plynvé nástenné vykurvacie zariadenie VUI 280-7

Více

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas AE9C80Ti JET PUMP CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7 SK DOMÁCA VODÁREŇ - Návod na obsluhu 8-12 H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas 13-17 RO POMPĂ DE APĂ CU TANC - Instructiuni de utilizare 18-22 2 CZ

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE - Az eredeti használati utasítások - Originalna navodila za uporabo - Oryginalne instrukcje użytkowania CZ Aku šroubovák 3,6V - Návod k obsluze 4-8 SK

Více

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Firma BAXI S.p.A.

Více

DIVAtop HC 32 3540L010

DIVAtop HC 32 3540L010 cod. 540L00 06/008 (Rev. 00) 540L00 DIVtop HC NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽĚ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OSłUGI, INSTLCJI I KONSERWCJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Více

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 * Ma machine * 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 HU 18 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Figyelem: a biztonsági előírások a készülék részét képezik. Az új készülék első használata előtt

Více

Návod k použití SMS 58M12EU

Návod k použití SMS 58M12EU Návod k použití SMS 58M12EU Q4ACZM1284 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si,prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

CERAPURMODUL CERAPURMODUL-SMART CERAPURMODUL-SOLAR

CERAPURMODUL CERAPURMODUL-SMART CERAPURMODUL-SOLAR Návod k obsluze pro uživatele Kompaktní kondenzační stacionární jednotka CERAPURMODUL CERAPURMODUL-SMART CERAPURMODUL-SOLAR CZ 6 720 615 493-00.1R 2 Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, heslo Teplo pro život

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENB 34943 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3924213

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENB 34943 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3924213 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENB 34943. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB402 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, teplo je náš živel a

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

electrolux Vitajte vo svete Electrolux

electrolux Vitajte vo svete Electrolux 28 electrolux Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety

Více

Návod k použití SGI 45N05EU

Návod k použití SGI 45N05EU Návod k použití SGI 45N05EU Q4ACZM0788 1 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

Magyar (Az eredeti útmutató CS fordítása)

Magyar (Az eredeti útmutató CS fordítása) Figyelmesen olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. Az alább részletezett előírások be nem tartása olyan baleseteket okozhat, mint pl. tűz, áramütés és/vagy súlyos testi sérülések. Magyar (Az

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

WM 10E362 BY SM-324-01

WM 10E362 BY SM-324-01 Návod k použití WM 10E362 BY SM-324-01 1 Vaše pračka.. Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Siemens. Pračka se vyznačuje malou spotřebou vody

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA:

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: MAGYAR A PORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: VÝROBCE TÉTO PORTOVNÍ KAMERY: "RoH" kompatibilis A termékünk megfelel a "The Restriction Of the use of certain Hazardous ubstances in electrical and electronic equipment"

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY -------------------------------------------------------- NÁVOD PRE MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÉ PODMIENKY

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY -------------------------------------------------------- NÁVOD PRE MONTÁŽ A OBSLUHU ZÁRUČNÉ PODMIENKY UNIVERZÁLNÍ KOTEL NA UHLÍ S automatickým podáváním a havarijním vodním roštem. --------------------------------------------------------------------- UNIVERZÁLNY KOTOL NA UHLIE S automatickým podávaním

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

Návod k použití WS 10M461BY

Návod k použití WS 10M461BY WS 10M461BY Návod k použití WS 10M461BY Q4ACZM1689 1 Obsah Strana Vaše pračka...3 Účel použití...4 Příprava...5 Nastavení a úprava programů...6 Praní...7 Vyjmutí prádla...8 Upozornění na displeji, volby,

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více